ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש"

תמליל

1 ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט על שורת צעדים מעשיים לחיזוק מערכת החינוך במזרח 2018 ב ח ו ד ש י ם ה א ח ר ו נ י ם מ ת נ ה ל ב ק מ פ י י ן פ ל ס ט י נ י ה מ כ ו ו ן ל מ נ ו ע ח ד י ר ת ת ו כ נ י ת ל מ ו ס ד ו ת ה ח י נ ו ך. ה ק מ פ י י ן ה ו א ץ ב ש ב ו ע ו ת ה א ח ר ו נ י ם כ נ ר א ה בשל פתיחת הרישום של עיריית למוסדות החינוך במזרח העיר ל ש נ ת ה ב א ה, ת ו ך ה כ נ ס ת הליך רישום מקוון באמצעות האינטרנט ) שעורר את חששם של הפלסטינים). הקמפיין מעביר את המסר, כי מ ט ר ת ה ח ד ר ת ת ו כ נ י ת ל מ ז ר ח ירושלים היא למחוק את ה ז ה ו ת ה ע ר ב י ת ה פ ל ס ט י נ י ת ולהטמיע בקרב התלמידים הפלסטינים את הנראטיב הישראלי. ב ק מ פ י י ן נוטלים חלק שלושה גופים הפועלים בשיתוף פעולה: הרשות הפלסטינית, בהובלת צברי צידם, שר החינוך של הרשות הפלסטינית, שהודיע על שורת צ ע ד י ם מ ע ש י י ם, ש מ ש ר ד ו ל ב ת י כ ס י ו ע ל נ ק ו ט מ ת כ ו ו ן ה ס פ ר, ל מ ו ר י ם ו ל ת ל מ י ד י ם, ל מ נ י ע ת ח ד י ר ת תוכנית הלימודים הישראלית וחיזוק החינוך הפלסטיני במזרח. א נ ש י ד ת בכירים : שיח ' מחמד ח ס י ן, ה מ ו פ ת י ש ל ו ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת, וש י ח ' ע כ ר מ ה צ ב ר י, ד ר ש ן מ ס ג ד א ל א ק צ א ו י ו"ר ה ר ש ו ת ה א ס ל א מ י ת ה ע ל י ו נ ה. ה ש נ י י ם ה ו צ י או ח ו ו ת ד ע ת ה ל כ ת י ו ת האוסרות ללמד את תוכנית הלימודים הישראלית. ו ע ד ה ה ו ר י ם ה מ ר כ ז י ש ל ה ת ל מ י ד י ם, ב ר א ש ו ת זי א ד א ל ש מ א ל י. א ש ר מגלה פעלתנות רבה בשטח ובתחום התקשורתי ומוביל קמפיין נ ר ח ב נ ג ד יישום תוכנית הלימודים הישראלית במזרח. פוסט המשווה את תוכנית הלימודים הישראלית לאשפה. הכתובת בערבית: " הפסולת המחשבתית לילדינו, תישאר המסוכנת ביותר לחברה, ) יותר ( מן הפסולת הנמצאת ברחובות... תוכנית הלימודים הישראלית " ועד הורי התלמידים הפלסטינים במזרח ירושלים, 2 בינואר 2018 ).

2 על פי תוכנית הלימודים הישראלית.) 2 ב ס פ ט מ ב ר 2017 ה ו צ י א ש י ח ' מ ח מ ד ח ס י ן, ה מ ו פ ת י ש ל ו ה ר ש ו ת, פ ס ק ה ל כ ה ה א ו ס ר ללמד את ת ו כ נ י ת ב ב ת י ה ס פ ר. ה צ ט ר ף א ל י ו שיח ' ע כ ר מ ה צ ב ר י, ד ר ש ן מ ס ג ד א ל א ק צ א. צ ב ר י צידם, שר החינוך של ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת, הודיע ב מ ה ל ך ד צ מ ב ר, 2017 כ י משרדו י ח ל ל נ ק ו ט בצעדים מעשיים כ ד י ל י י ש ם א ת פ ס י ק ת ו ש ל ש י ח ' מ ח מ ד חסין, מופתי ו ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת. א ל ו צ ע ד י ם ה ש א ר, ב י ן כ ו ל ל י ם, ה ע נ ק ת ס י וע ל מ ו ס ד ו ת ח י נ ו ך ; ת ש ל ו ם מ ע נ ק י ם ל מ ו ר י ם המלמדים במזרח ; אספקת ספרי לימוד של הרשות הפלסטינית לתלמידים. למהלכים הללו של הרשות הפלסטינית נ ל ו ו ה קמפיין של ועד ההורים המרכזי, שמטרתו " לטהר את בתי ה ס פ ר מ ת ו כ נ י ת ". ה ק מ פ י י ן מ ת ו א ם, ל ה ע ר כ ת נ ו, ע ם מ ש ר ד ה ח י נ ו ך ה פ ל ס ט י נ י. במסגרת מסיבת ע י ת ו נ א י ם ב ה ה ש ת ת פ ו ב ב י ן ה ש א ר עדנאן אלחסיני, ה ש ר ל ע נ י י נ י ש ל ה ר ש ו ת ו ש י ח ' ע כ ר מ ה צ ב ר י, ד ר ש ן מ ס ג ד א ל א ק צ א. כ מ ו כ ן מ נ ה ל ו ע ד ה ה ו ר י ם מ ס ע ת ע מ ו ל ה ב א מ צ ע ו ת ה פ י י ס ב ו ק, מפיץ ע ל ו נ י ם ו פ ר ס ו מ י ם ו מ ק י י ם פ ג י ש ו ת ע ם ה ו ר י ת ל מ י ד י ם ) ב ש כ ו נת בית חנינא, למשל (. מהם ממדי חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למזרח? מ ס פ ר ה ת ל מ י ד י ם ה ע י ר ת ו כ נ י ת פ י ע ל ה ל ו מ ד י ם נ מ צ א ב ע ל י י ה ש מ ק ו ר ו נ ת ו ן, פ י ע ל מ ת מ ד ת : ב ע י ר י י ת, ב ש נ ת ה נ ו כ ח י ת ל מ ד ו כ- 5,800 ת ו כ נ י ת פ י ע ל ת ל מ י ד י ם. ש ל ע ל י י ה ז ו ה י כ- 14% ל ע ו מ ת ה ש נ ה 26 ש ע ב ר ה ) י ד י ע ו ת, כ ת ב ת ו ש ל " מ ל ח מ ת ל ו י : א ל ו ן ה ב ג ר ו י ו ת ה י ש ר א ל י ו ת ", ב י נ ו א ר ( במשרד החינוך סבורים, כי קיים פוטנציאל להמשך מגמת הגידול: מאיר שמעוני, מנהל מחוז ב מ ש ר ד ה ח י נ ו ך, " ס ק ר י ם כ י א מ ר, ש ע ש י נ ו כ- 50% ע ל מ צ ב י ע י ם מ ה ה ו ר י ם ה ע י ר, ש ר ו צ י ם שהילדים שלהם י ע ש ו ' ב ג ר ו ת י ש ר א ל י ת' " ) ש י ח ה ש ל א ל ו ן ל ו י כ ת ב י ד י ע ו ת ירושלים עם מאיר שמעוני (. א ו ל ם, ב ה ש ו ו א ה למספר הכולל של התלמידים הלומדים ב מ ו ס ד ו ת ה ח י נ ו ך, מ ס פ ר ה ת ל מ י ד י ם ת ו כ נ י ת פ י ע ל ה ל ו מ ד י ם ב ש נ י ם נ מ ו ך. ה י נ ו ל מ ד ו 1 רובם הגדול למדו על פי תוכנית ב מ ו ס ד ו ת ה ח י נ ו ך 111,600 תלמידים. הלימודים הפלסטינית ורק מיעוטם (כ- 5% ל נ ו כ ח ז א ת נשאלת השאלה מדוע נזעקו אנשי הרשות, אנשי דת בכירים והורי התלמידים לפעול בחודשים ה א ח ר ו נ י ם נ ג ד ס כ נ ת ח ד י ר ת ת ו כ נ י ת ל מ ז ר ח ה ע י ר? נ ר א ה, כ י ה ם ר ו א י ם ב ע ל י י ת מ ס פ ר ה ל ו מ ד י ם ל פ נ י ה ת ו כ נ י ת א י ו ם פ ו ט נ צ י א ל י ה מ ד ו ב ר א ם ג ם ע ד י י ן ב מ ס פ ר י ם נ מ ו כ י ם ו ח ו ש ש י ם מ פ נ י ס ח ף, ש י ת ב ט א ב ה צ ט ר פ ו ת ת ל מ י ד י ם נ ו ס פ י ם ה ר ו א י ם י ת ר ו נ ו ת ב ת ע ו ד ת ה ב ג ר ו ת ) ד ו מ ה כי הליך הרישום המקוון של עיריית ירושלים ליבה עוד יותר חששות אלו (. בנוסף לכך נ ר א ה, כי הפלסטינים מגלים רגישות י ת ר לגבי כל צעד שישראל עושה במזרח ירושלים, בוודאי בנושא כה חשוב כמו הלימודים 1 בשנת למדו במזרח ירושלים כ- 111,600 תלמידים: 90,600 מהם למדו בחינוך הציבורי ו- 21,000 בחינוך הפרטי ) השנתון הסטטיסטי לירושלים, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, 2017 (.

3 דף הפייסבוק של( 3 ה ח י נ ו ך, כשברקע המתיחות שהשתררה בעקבות הצהרת הנשיא טראמפ בעניין ההכרה בירושלים כבירת י ש ר א ל. פוסט המזהיר את הורי התלמידים מפני רישום מקוון לתוכנית הלימודים הישראלית. על צילום מסך של אתר הרישום של עיריית נכתב בערבית: " למי שרושם את בניו לשנת הלימודים החדשה. אזהרה חשובה ביותר ". ההורים נקראים לבחור בתוכנית הלימודים הפלסטינית ולא בתוכנית הלימודים הישראלית ועד הורי התלמידים הפלסטינים במזרח ירושלים, 20 בינואר 2018). ל ס י כ ו ם: ל מ ר ו ת ה ע ל י י ה ה י ח ס י ת ב מ ס פ ר ה ת ל מ י ד י ם ת ו כ נ י ת פ י ע ל ה ל ו מ ד י ם, ר ו ב ת ל מ י ד י מ ז ר ח לומד על פי תוכנית הלימודים של הרשות הפלסטינית ו מ ש ת מ ש בספרי הלימוד ש ל ה. ל ה ע ר כ ת נ ו, ס פ ק ר ב א ם ת מ ו נ ת מ צ ב ז א ת ת ש ת נ ה ב א ו פ ן מ ש מ ע ו ת י ב ש נ י ם ה ק ר ו ב ו ת. י צ ו י י ן, כ י ס פ ר י הלימוד של הרשות מחנכים לדה- לגיטימציה של מדינת י ש ר א ל, דמוניזציה שלה ו ה ט פ ה למאבק אלים 2 (כשלחינוך הפורמאלי מצטרף גם החינוך הלא- פורמאלי ברוח ז א ת). נ ג ד ה, ע ד ל ש ח ר ו ר כ ל ש ט ח ה ש ל פ ל ס ט י ן מ ש מ ע ו ת ה ד ב ר ש ה ד ו ר ה י א, ה צ ע י ר מ ת ח נ ך ל ש נ א ה ו ל א ל י מ ו ת כ ל פ י י ש ר א ל, כ ש ל כ ך נוספות תחושות עמוקות של קיפוח. 3 כ ל אלה תורמים ל ה פ י כ ת ה ש כ ו נ ו ת ה ע ר ב י ו ת ל מ ו ק ד בולט של הסתה, אלימות ו ט ר ו ר, כפי ששב והומחש מאז תחילת גל הטרור העממי באוקטובר מ ס ק נ ו ת ה ע ו ל ו ת מ מ ח ק ר ם ש ל ד"ר א ר נ ו ן ג ר ו י ס ו ד"ר ר ו נ י ש ק ד " ס פ ר י ה ל י מ ו ד ש ל ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת : ה ה ת י י ח ס ו ת ליהודים, לישראל ולשלום ". המחקר התפרסם באתר מרכז המידע. ממצאיו תואמים ממצאי מחקרים נוספים אודות ספרי הלימוד הפלסטינים שהתפרסמו באתר מרכז המידע. מזרח 3 תחושות הקיפוח של תושבי ירושלים מתעצמות דווקא בשל הנגישות הטובה, שיש להם למערב העיר, ו ה מ פ ג ש התכוף שלהם עם המציאות השונה השוררת שם.

4 הקמפיין הלאומי לטיהור בתי הספר" 4 ) ( ירושלים מתוכנית הלימודים הישראלית " ) דף הפייסבוק של ו ע ד הורי התלמידים הפלסטינים במזרח ירושלים, 20 בינואר 2018) ד. מ צ י מ י ן נראה ספר גיאוגרפיה של הרשות לכיתה י ' במגמה עיונית ו ע ל י ו מ פ ת פ ל ס ט י ן, ש ד ג ל פ ל ס ט י ן מ כ ס ה א ת כ ו ל ה. ז הו א מ צ ע י ג ר פ י מ ו כ ר ה י ט ב ה מ ש מ ש להטמעת המסר, כי פלסטין כולה שייכת לפלסטינים. פירוט פעילות המוסדות והאישים הפלסטינים נגד תוכנית הלימודים הישראלית ראו: נספח א ' : מהלכי הרשות הפלסטינית לחיזוק החינוך הפלסטיני במזרח. נספח ב ' : הקמפיין של ועד ההורים במזרח נגד תוכנית הלימודים הישראלית. ד ת א נ ש י ש ל ה ל כ ה פ ס ק י ג': נ ס פ ח פ ל ס ט י נ י ם ב כ י ר י ם ה ו ר א ת ע ל ה א ו ס ר י ם ת ו כ נ י ת הישראלית במזרח.

5 א ת ר( ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל צ ב ר י צ י ד ם, 4 ב ס פ ט מ ב ר( 5 מהלכי הרשות הפלסטינית לחיזוק החינוך הפלסטיני במזרח נספח א' ב- 6 ב ד צ מ ב ר, 2017 ה ו ד י ע מ ש ר ד ה ח י נ ו ך ה פ ל ס ט י נ י ב ר א מ א ל ל ה, כ י ה ח ל ל נ ק ו ט ב צ ע דים, ש מ ט ר ת ם ל י י ש ם ב פ ו ע ל א ת פ ס ק ה ה ל כ ה ש ל ש י ח ' מ ח מ ד ח ס י ן ב נ ו ש א א י ס ו ר ל י מ ו ד ת ו כ נ י ת בבתי הספר הפלסטינים בירושלים ) ר א ו נ ס פ ח ב ' (. ל ד ב ר י צ ב ר י צ י ד ם, ש ר ה ח י נ ו ך ה פ ל ס ט י נ י, צ ע ד י ם א ל ה כ ו ל ל י ם : ה ר ח ב ת ה ת ו כ נ י ת ל ה ג נ ה ע ל ה ח י נ ו ך ה פ ל ס ט י נ י ; ה ע נ ק ת ס י ו ע ו ח י ז ו ק ע מ י ד ת ם מ ו ס ד ו ת ש ל ה א י ת נ ה ה ח י נ ו ך ב ; א ס פ ק ת ת ו כ נ י ת פ י ע ל ל י מ ו ד ס פ ר י ה פ ל ס ט י נ י ת, התנגדות לכלל פעולות " הייהוד " המתבצעות נגד סקטור החינוך בירושלים המזרחית כדי להפכו ל י ש ר א ל י ) א ת ר מ ש ר ד ה ח י נ ו ך ה פ ל ס ט י נ י, 6 ב ד צ מ ב ר 2017). ב- 20 ב ד צ מ ב ר 2017 הודיע שר ה ח י נ ו ך צ ב ר י צ י ד ם, כ י ב מ ס ג ר ת ה ת ו כ נ י ת ל ח י ז ו ק ה ח י נ ו ך ה פ ל ס ט י נ י י ח ל מ ש ר ד ו לשלם מענקים ל מ ו ר י מנהל החינוך של, ) אתר משרד החינוך הפלסטיני, 20 בדצמבר ( מ ע י ו ן ב ת ק צ י ב ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ל ש נ ת 2017 ע ו ל ה, כ י ה י א א מ ו ר ה ה י י ת ה ל ה ש ק י ע 222 מיליון ש"ח ב פ ר ו י ק ט י ם ב ת ח ו ם ה ח י נ ו ך ב. ז א ת ל ש ם ת מ י כ ה " ב ע מ י ד ת ם ה א י ת נ ה ש ל ת ו ש ב י מ ז ר ח " מ ש ר ד ה א ו צ ר ה פ ל ס ט י נ י (. ל א י ד ו ע ל נ ו ע ד י י ן ת ק צ י ב ה ר ש ו ת ל ש נ ת 2018 א ך נ ר א ה כ י ב ר ש ו ת מ ש ר ד ה ח י נ ו ך י ש ד י מ ש א ב י ם כ ד י ל ג ב ו ת א ת ה צ ה ר ו ת ש ר ה ח י נ ו ך ב פ ע י ל ו ת ב ש ט ח. צברי צידם, שר החינוך ברשות הפלסטינית. ( 2015 שר ה ח י נ ו ך צ ב ר י צ י ד ם ש י ב ח א ת "פ ס ק ה ה ל כ ה ה ח ש ו ב" ש ל ש י ח ' מ ח מ ד ח ס י ן ) מה- 20 בספטמבר 2017). ל ד ב ר י ו, פ ס ק ה ל כ ה ז ה נ י ת ן ב ת ק ו פ ה ב ה " ה כ י ב ו ש " ) הישראלי ( מנהל " מ ת ק פ ה א כ ז ר י ת" נ ג ד ה ח י נ ו ך ת ו כ נ י ת ו נ ג ד ה פ ל ס ט י נ י ת. ת פ י ש ת א ת ת ו א ם ז ה ה ל כ ה פ ס ק ל ד ב ר י ו מ ש ר ד ה ח י נ ו ך ה פ ל ס ט י נ י ה ד ב ק ב ש מ י ר ת ה ז ה ו ת ה ל א ו מ י ת ה פ ל ס ט י נ י ת ב, ושמירה על ההיסטוריה הפלסטינית מ פ נ י ס י ל ו ף ו ש י ב ו ש. צ י ד ם ה ו ס י ף, כ י ר ו ב ת ו ש ב י מ ז ר ח ירושלים מתלכדים סביב פסק הלכה ז ה, אשר נ ו ע ד

6 6 ל ש מ ו ר ע ל ז ה ו תם ה ל א ו מ י ת ב, ב פ ר ט ל נ ו כ ח " הגזענות " של ארה"ב ו כ ו ו נ ת ה ) ש ל א ר ה"ב) ל ה ע ב י ר את שגרירותה לירושלים ) אתר משרד החינוך הפלסטיני, 6 בדצמבר ( ב י נ ו א ר ב ב ע ק ב ו ת, ב ש פ ה א ת ר ה ש ק ת ה ע ר ב י ת ע י ר י י ת ש ל ל ר י ש ו ם ת ל מ י ד י ם לקראת שנת הלימודים הבאה, פרסם משרד החינוך הפלסטיני בראמאללה אזהרה ל ת ו ש ב י מ ז ר ח מפני הליך הרישום המקוון החדש ב א ת ר האינטרנט של ע י ר י י ת לקראת שנת הלימודים הבאה ל ד ב ר י ה מ ש ר ד, ה ב ח י ר ה ה מ ו פ י ע ה ת ו כ נ י ת ב י ן ב א ת ר ז ו ל ב י ן. ( ) ה פ ל ס ט י נ י ת א י נ ה ב ר ו ר ה דיה ל ה ו ר י ם ו ה י א ע ל ו ל ה ל ה ט ע ו ת ם ב מ ה ל ך ר י ש ו ם י ל ד י ה ם. ה מ ש ר ד ק ר א ל ו ו ע ד ה ה ו ר י ם ו ל ה ו ר י ה ת ל מ י ד י ם להגביר את המודעות ל כ ך ו ל ה ת נ ג ד ל נ י ס י ו נ ו ת י ש ר א ל ל ה ש ת ל ט 21 ע ל ה ח י נ ו ך ) ( ו ע ל " מ ו ח ו ת ה ת ל מ י ד י ם" ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל מ ש ר ד ה ח י נ ו ך ה פ ל ס ט י נ י, ב י נ ו א ר ( 2018.

7 7 נספח ב' ק מ פ י י ן ועד ההורים במזרח נגד תוכנית הלימודים הישראלית ב- 28 ב ד צ מ ב ר 2017 ה ת ק י י מ ה מ ס י ב ת ע י ת ו נ א י ם ל ר ג ל ה ש ק ת ק מ פ י י ן, ש מ ט ר ת ו " ל ט ה ר א ת ה ס פ ר ב ת י הפלסטינים במזרח ירושלים מתוכנית הלימודים הישראלית". את הקמפיין מנהל ועד ההורים המרכזי של ה ת ל מ י ד י ם. מ א ח ו ר י ו ע ו מ ד י ם ל ה ע ר כ ת נ ו ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ד ת ו א נ ש י פ ל ס ט י נ י ם ב כ י ר י ם ב ר ש ו ת ו, שניהלו ב ח ו ד ש י ם ה א ח ר ו נ י ם פ ע י ל ו ת א י נ ט נ ס י ב י ת נ ג ד ה ח ד ר ת ת ו כ נ י ת ל מ ו ס ד ו ת ה ח י נ ו ך. ב מ ס ג ר ת ה ק מ פ י י ן ה ו ש ק ב- 26 ב י נ ו א ר 2018 ק מ פ י י ן ב ר ש ת ו ת ה ח ב ר ת י ו ת ב ש ם " ה ק מ פ י י ן ה ל א ו מ י ל ט י ה ו ר ב ת י ה ס פ ר ב מ ת ו כ נ י ת ". " הקמפיין הלאומי לטיהור בתי הספר ) ( ירושלים מתוכנית הלימודים הישראלית " ) דף הפייסבוק של ו ע ד הורי התלמידים הפלסטינים במזרח ירושלים, 20 בינואר 2018) לכיתה. מימין : ספר גיאוגרפיה של הרשות י ' במגמה עיונית ו ע ל י ו מ פ ת פ ל ס ט י ן, ש ד ג ל פ ל ס ט י ן מ כ ס ה א ת כ ו ל ה. ז ה א מ צ ע י ג ר פ י מ ו כ ר ה י ט ב ה מ ש מ ש ל ה ט מ ע ת המסר, כי פלסטין כולה שייכת לפלסטינים. הקמפיין הושק בכינוס שלאחריו התקיימה מסיבת עיתונאים, שנערכו במלון אל- דאר במזרח. במסיבת העיתונאים השתתפו ) אלחיאת אלג'דידה, בטאון הרשות הפלסטינית, 28 בדצמבר 2017) : סמיר ג' בריל ראש מנהל החינוך הפלסטיני במחוז ירושלים של משרד החינוך הפלסטיני. עדנאן אלחסיני השר לענייני ירושלים של ממשלת הרשות הפלסטינית. ש י ח ' ע כ ר מ ה צ ברי דרשן מסגד אלאקצא ויו"ר הרשות האסלאמית העליונה בירושלים. זיאד אלשמאלי יו"ר הועד המרכזי של הורי התלמידים הפלסטינים במזרח. הפרשן הפוליטי ראסם עבידאת לשחרור פלסטין. -כתב פלסטיני תושב מזרח ירושלים המזוהה עם החזית העממית ב ד ב ר י ם ש נ ש א ז י א ד א ל ש מ א ל י יו"ר ו ע ד ה ה ו ר י ם ב מ ס י ב ת ה ע י ת ו נ א י ם ה ו א ה ז ה י ר מ פ נ י " ה ת פ ש ט ו ת ס ר ט ן ת ו כ נ י ת ". ת ו כ נ י ת ש ל א מ ו נ ת ם ע ל מ א י י מ ת ז א ת ל י מ ו ד י ם ו ע ל נ ו כ ח ו ת ם ב. ל ד ב ר י ו ש י ל ד י ל כ ך ל ה ב י א ע ל ו ל ה ד ב ר ב ע ת י ד י ע ב ד ו ב"משטרת הכיבוש " ) ע ר ו ץ ו ט ן, 28 ב ד צ מ ב ר ( 2017.

8 אלחיאת אלג' דידה,( 8 השקת קמפיין ועד ההורים לטיהור בתי הספר הפלסטינים במזרח ירושלים מתוכנית הלימודים הישראלית. את מסיבת העיתונאים הנחה ראסם עבידאת ) מימין (. נכחו בה ) מימין לשמאל ( : עדנאן אלחסיני- השר הפלסטיני ע נ י י נ י ירושלים, שיח ' עכרמה צברי- דרשן מסגד אלאקצא ויו"ר הרשות האסלאמית העליונה בירושלים ; זיאד ל ש מ א ל י- י ו"ר ועד הורי התלמידים הפלסטינים במזרח ) אלחיאת אלג' דידה, 28 בדצמבר 2017). לאירוע הצטרף ) יושב מימין ( סמיר ג' בריל, ראש מנהל החינוך הפלסטיני במחוז ) דף הפייסבוק של ו ע ד הורי התלמידים הפלסטינים במזרח ירושלים, 28 בדצמבר 2017). ב א י ר ו ע ה ק מ פ י י ן של ה ה ש ק ה ה ו צ ג ה ה ת ו כ נ י ת ל י י ה ו ד ה ס פ ר ב ב ת י ה ח י נ ו ך ה ע ר ב י י ם. מ ש ת ת פ י ה א י ר ו ע ה ד ג י ש ו, ה י א כ י נ ו ע ד ה ל מ ח ו ק ה ז ה ו ת א ת ה ע ר ב י ת ה פ ל ס ט י נ י ת ה א ס ל א מ י ת והנוצרית של התלמידים במזרח. המשתתפים החליטו לשלב את כל המוסדות במאבק נ ג ד י ש ר א ל. ועד ההורים הזהיר את הורי התלמידים מפני רישום ילדיהם דרך אתרי האינטרנט לשנת הלימודים הבאה מ ב ל י ל ב ד ו ק א ת ה מ ו ס ד, ש א ל י ו ה ם נ ר ש מ י ם. כמו כן, איים ועד ההורים לנקוט בצעדים משפטיים ו ל ה פ ע י ל ה ח ו ק א ת ה ח מ ו ל ת י ס פ ר ב ת י נ ג ד, ת ו כ נ י ת א ת י י ש מ ו אשר 4 28 בדצמבר ( החוק החמולתי הינו מערכת שיפוט מקבילה למערכת המשפט האזרחי הקיימת בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית. מ ע ר כ ת זו הינה ל מ ע ש ה " בוררות חמולתית " בה נכבדי החמולות מכריעים בנושאים משמעותיים, שמגיעים לפתחם, כמו סכסוכי משפחות ו נ ק מ ו ת ד ם. ל ח ו ק החמולתי משקל ר ב והוא מהווה " ס ו ף פ ס ו ק " ב ס כ ס ו כ י ם ב י ן צ ד ד י ם. ה א נ ש י ם נ ו ט י ם לפנות למערכת זאת בעיקר בשל הסחבת ועומס התיקים הקיימים במערכות המשפט בישראל וברשות הפלסטינית.

9 ב י נ ו א ר 5 9 פ ע י ל ו ת נוספת של חברי ועד ההורים פגישה בבית חנינא עם הורי התלמידים ב- 5 ב י נ ו א ר 2018 ק י י ם ו ע ד ה ו ר י ה ת ל מ י ד י ם פ ג י ש ה ע ם הורי תלמידים ב ב י ת ה ס כ נ ו ת א ת ב פ נ י ה ם ה צ י ג ה ו ע ד ח נ י נא. ה ט מ ו נ ו ת ב י י ש ו ם ת ו כ נ י ת. ( 2018, PANET) פ ג י ש ת ועד הורי התלמידים הפלסטינים במזרח ירושלים עם הורי תלמידים בבית חנינא PANET), ר 5 ב י נ ו א ( פעילות ברשתות החברתיות כרזה שפרסם ועד הורי התלמידים במזרח ירושלים המזהירה מפני " ייהוד וסילוף " של תוכנית הלימודים הפלסטינית ע"י ישראל. הועד קרא למאבק משותף נגד התוכנית הישראלית במטרה לשמור על זהותם הלאומית הפלסטינית של התלמידים ) דף הפייסבוק של ועד הורי התלמידים במזרח ירושלים, 19 בינואר 2018 (.

10 ה ק מ פ י י ן ה ל א ו מ י" דף הפייסבוק של( 10 כרזה שכותרתה: "מה תרצה ללמד את בנך... ". מימין: שיח' אחמד י א ס י ן ) מייסד חמאס), יאסר ערפאת, ככל הנראה צלאח אלדין אלאיובי ועבד אלקאדר חסיני. משמאל : שר הביטחון ליברמן, ראש הממשלה בנימין נ ת נ י ה ו, אריאל שרון וחוזה המדינה בנימין זאב הרצל ועד הורי התלמידים הפלסטינים ירושלים, 20 בינואר 2018). ב י נ ו א ר ב ה ו ר י ו ע ד ה ש י ק ה ת ל מ י ד י ם פ י י ס ב ו ק דף ב ש ם ח ד ש ל ס י ר ו ב לתוכנית הלימודים הישראלית". נ ר א ה כ י הקמפיין ל א ז כ ה ל ת ה ו ד ה ר ב ה. ר ק 279 ג ו ל ש י ם ע ש ו LIKE ו ר ק ל ד ף ע ו ק ב י ם א ח ר י ו ) נ כ ו ן ל- 1 ב פ ב ר ו א ר 2018). נ ר ש מ ה ג ם ב ד ף ק ר י א ה 277 לגולשים להגיב בהאשטאג " # דחיית _ תוכנית_ הלימודים_ הישראלית_ חובה_ לאומית" ) דף הפייסבוק הקמפיין הלאומי לסירוב תוכנית הלימודים הישראלית, 26 28, בינואר ( לוגו הקמפיין ברשתות החברתיות תחת השם: " הקמפיין הלאומי לסירוב תוכנית הלימודים הישראלית" ) דף הפייסבוק הקמפיין הלאומי לסירוב תוכנית הלימודים הישראלית, 26 בינואר ( 2018.

11 הקמפיין הלאומי לסירוב תוכנית הלימודים הישראלית. מטרת לימוד תוכנית הלימודים הישראלית : להטמיע את" 11 התפיסה הציונית במקום התפיסה הפלסטינית, להשתלט על התודעה הפלסטינית, לטשטש את הזהות הערבית ה א ס ל א מ י ת והנוצרית של העיר ירושלים, להכשיר דור המתנכר לזהותו הלאומית הפלסטינית, ללטש את זהותו של ד ו ר ח ד ש ה פ ו ע ל ל פ י ערך הנאמנות למדינת י ש ר א ל " ) דף הפייסבוק הקמפיין הלאומי לסירוב תוכנית הלימודים הישראלית, 27 בינואר ( זיאד אלשמאלי, י ו"ר ועד הורי התלמידים הפלסטינים במזרח זיאד אלשמאלי, י ו"ר ועד הורי התלמידים במזרח ירושלים, מתראיין לערוץ ערבי בנצרת MusawaChannel) ביוטיוב, נצרת, 7 בנובמבר 2017 ). ז י א ד א ל ש מ א לי, המ ש מ ש ת ל מ י ד י ה ו ר י ו ע ד כ י ו"ר מ ז ר ח, מ ו ב י ל ב ח ו ד ש י ם ה א ח ר ו נ י ם ק מ פ י י ן ת ק ש ו ר ת י נ ר ח ב נ ג ד יישום תוכנית הלימודים הישראלית בבתי הספר הערביים במזרח. במסגרת מ ק י י ם ה ו א פ ע י ל ו ת ו, ת ו ש ב י ם ע ם פ ג י ש ו ת מ מ ז ר ח ו מ ת ר א י י ן ת כ ו פ ו ת ל ע ר ו צ י ה ת ק ש ו ר ת ו ה ע ר בים. אלשמאלי טוען, כ י ת כ נ י ת מ ה ו ו ה ס כ נ ה ל ד ו ר ה ע ת י ד ה פ ל ס ט י נ י ב כ ך ש ה י א מ ס ל פ ת א ת ת כ נ י ת ה פ ל ס ט י נ י ת ו פ ו ג ע ת ב ס ו ג י י ה ה פ ל ס ט י נ י ת ו ב PANET), 10 ב ס פ ט מ ב ר ( כ נ ס מ נ ה ל י ם ש ל ב ת י ס פ ר ה ע י ר ל א ח ר ו נ ה ס פ ר ב ת י מ נ ה ל י כ נ ס נ ע ר ך, " ל ד ו ן ש נ ו ע ד ב ס כ נ ו ת ת כ נ י ת ש ל ה ח ד י ר ה הלימודים הישראלית ". בהצהרה שפרסמו המנהלים לאחר הכנס נ א מ ר : " נשיא איגוד מנהלי בית הספר דיבר

12 12 במהלך הכנס על חומרת ומידת החדירה של תוכנית הלימודים הישראלית לתלמידים ולסטודנטים בבתי הספר ב. ה ו א צ י י ן, כ י " המפגש הוא חלק מקמפיין ל נ י ק ו י ראש תלמידינו. ] ה ו א [ ה ו ש ק ל א ח ר ו נ ה ו י מ ש ך בכל שכונות העיר" ) י ד י ע ו ת ירושלים, כתבתו של אלון לוי, "מלחמת הבגרויות של ירושלים ", 26 בינואר ( נ ס פ ח ג'

13 ש ל ט ו נ ו ת" אלערבי אלג' דיד ביוטיוב,( 13 פ ס ק י ה ל כ ה ש ל א נ ש י ד ת הישראלית במזרח ב כ י ר י ם ה א ו ס ר י ם ה ו ר א ת ע ל ת ו כ נ י ת פ ס ק ה ל כ ה ש ל ש י ח ' מ ח מ ד ח ס י ן, מ ו פ ת י והרשות הפלסטינית 2017 ב- 20 ב ס פ ט מ ב ר פ ר ס ם מ ח מ ד ש י ח' מ ו פ ת י ח ס י ן, ו ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת, ה ל כ ה פ ס ק כ מ ע נ ה ל ש א ל ה ה ל כ ת י ת ש ה ג י ע ה ת ו כ נ י ת א ת ל ל מ ד נ י ת ן " ה א ם א ל י ו : ה ס פ ר ב ב ת י ] ירושלים [? ". תשובתו של המופתי הייתה, שללא ספק תוכנית הלימודים הישראלית כוללת דברים הסותרים את האמונה האסלאמית, הזהות הערבית והערכים הפלסטינים, במיוחד בכל הנוגע למה שקשור לסוגיית פלסטין ו א ד מ ת ה, והנרטיב ההיסטורי הפלסטיני. מ ו פ ת י והרשות הפלסטינית, שיח ' מחמד חסין 24 בינואר.(2018 ) ה מ ו פ ת י ט ע ן, ש י ש ר א ל ה כ י ב ו ש " ( ה ס פ ר ב תי א ת מ נ ה ל ת ] [ ב א מ צ ע ו ת י י ש ו ם ת ו כ נ י ת ת מ ו ר ת ה ע ב ר ת ת ק צ י ב י ם ל ב ת י ה ס פ ר. ל ד ב ר י ו ב ת י ס פ ר ר ב י ם ] [ ס ו ב ל י ם מ מ צ ו ק ה ו ג ר ע ו ן כ ס פ י ת ס י ו ע ה ע ד ר ב ש ל ת ק צ י ב י ה ג ו ר ם ד ב ר ת ק צ י ב י, לתלמידים רבים לנשור מבתי הספר, מעלה חששות בכל הנוגע לחינוך בבתי הספר במזרח ואף חושף א ת ה ד ו ר ה צ ע י ר ב פ נ י " ש ט י פ ת מ ו ח " ו" הפיכת האמת על פיה ". ה מ ו פ ת י ט ע ן ל כ ך ב נ ו ס ף ב פ ס ק י ש ר א ל כ י ה ה ל כ ה, מ מ ש י כ ה ל פ ג ו ע ב ס ק ט ו ר ה ח י נ ו ך ) ( ב א מ צ ע ו ת מ ע צ ר ת ל מ י ד י ם ו א י ה נ פ ק ת ה י ת ר י ם ל מ ו ר י ם מ י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן ה ע ו ב ד י ם ב ב ת י ס פ ר ב. ז א ת ב נ ו ס ף ל ת ע מ ו ל ה ת ק ש ו ר ת י ת ה ק ו ר א ת להעדפת תוכנית הלימודים הישראלית על פני תוכנית הלימודים ה פ ל ס ט י נ י ת. ע ל כ ן, פ ס ק ה מ ו פ ת י, כ י ל י מ ו ד ת ו כ נ י ת ט ו מן ב ח ובו ס כ נ ו ת ו ק ל ק ו ל י ם רבים, לכן ל א נ י ת ן ל י י ש מו ב ב ת י ה ס פ ר ) ( ) א ת ר ל ש כ ת ה מ ו פ ת י ה פ ל ס ט י נ י, 24 ב י נ ו א ר ( 2018.

14 י ו ט י ו ב,( 14 פ ס ק ה ל כ ה ש ל מ ו פ ת י ה ר ש ו ת ש י ח ' מ ח מ ד ח ס י ן ה א ו ס ר ע ל ה ו ר א ת תוכנית הלימודים הישראלית בבתי הספר הפלסטינים בירושלים ) אתר משרד החינוך הפלסטיני, 6 בדצמבר 2017 ). דרשה של שיח ' עכרמה צברי האוסרת ללמד את תוכניות הלימודים הישראליות ש י ח ' ע כ ר מ ה צ ב ר י, דרשן מסגד אלאקצא ו י ו"ר ה ר ש ו ת האסלאמית העליונה, נ ש א ב- 15 ב ס פ ט מ ב ר 2017 ד ר ש ת יום השישי ב ה אסר ללמד את תוכניות הלימודים הישראליות בבתי הספר הפלסטינים במזרח. ל ד ב ר י ו, י ש ר א ל מ נ ס ה ל כ פ ו ת ע ל ל י י ש ם א ת ת ו כ נ י ו ת ה ל י מ ו ד ש ל ה ה ע ו מ ד ו ת ב ס ת י ר ה ל ע ר כ י ה ם, ד ת ם, מ נ ה ג י ה ם, ה ה י ס ט ו ר י ה ש ל ה ם ש ל ו ת ר ב ו ת ם. ה ש י ח ' י ש ר א ל כ י ט ע ן, מ צ י ע ה ל ת ל מ י ד י ם " פ י ת ו י י ם ו ה ט ב ו ת". ש י ח ' ע כ ר מ ה צ ב ר י ה ו ס י ף : " מ ב י מ ת מ ס ג ד א ל א ק צ א א נ ו מ ו ד י ע י ם ב ב ר ור, כ י ל א נ י ת ן ] מ ה ב ח י נ ה [ ה ה ל כ ת י ת ל ה ו ר ו ת א ת ת ו כ נ י ו ת ה י ש ר א ל י ו ת ב ב ת י ה ס פ ר ב וכל מי שמלמד תוכניות ל י מ ו ד י ם א ל ה ח ו ט א, ו כ ל מ י ש ת מ ך ו ת ו מ ך ב ל י מ ו ד ם ח ו ט א, וכל מי ששולח את ב נ ו א ו ב י ת ו לבית ספר ב ו מ ל מ ד י ם ת ו כ נ י ו ת ל י מ ו ד י ם אלה חוטא. ע ל ה א ב ו ת ו ה א י מ ה ו ת להיות מודעים ל ס כ נ ה ז ו, וכך אנו מורים ה ל כ ה ] ז א ת] " ) ר א מ א ל ל ה נ י ו ז, 16 ב ס פ ט מ ב ר ( שיח ' עכרמה צברי, דרשן מסגד אלאלקצא ויו"ר הרשות האסלאמית העליונה 10 ב י נ ו א ר 2018).

15 15 ב ה ת ב ט א ו ת נ ו ס פ ת אמר שיח ' ע כ ר מ ה צ ב ר י, כ י תוכנית נוגדת את ע ר כ י ה ם ) ש ל ( ב א ו פ ן ישיר. תוכנית ל י מ ו ד י ם זאת משפיעה באופן שלילי ע ל ה ת ל מ י ד ה פ ל ס ט י נ י. ד ב ר זה מ ש ל י ך ע ל ערכיו של ה ת ל מ י ד, ה ת נ ה ג ו ת ו ו מ י ד ו ת י ו. ע ל כ ן, פ נ ה צ ב ר י ל ה ו ר י ה ת ל מ י ד י ם ו ק ר א להם שלא ייענו לתוכנית ל י מ ו ד י ם ז ו ו ש י ח פ ש ו ב ת י ס פ ר ב ה ן מ י ו ש מ ת ת ו כ נ י ת ה פ ל ס ט י נ י ת, א ש ר ע ו ל ה ב ק נ ה אחד עם מנהגיהם arabi21), 22 בספטמבר ( 2017.

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח-ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית ד ר אמנון

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 20 פ"מ 3/20 פ''מ 4/20 בענין שבין: 1. חה''כ אביגדור ליברמן ואח' 2. חה''כ יריב לוין ואח' נגד המבקשים - - חה''כ חנין ז

בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 20 פמ 3/20 פ''מ 4/20 בענין שבין: 1. חה''כ אביגדור ליברמן ואח' 2. חה''כ יריב לוין ואח' נגד המבקשים - - חה''כ חנין ז בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 20 פ"מ 3/20 פ''מ 4/20 בענין שבין: 1. חה''כ אביגדור ליברמן ואח' 2. חה''כ יריב לוין ואח' נגד המבקשים - - חה''כ חנין זועבי ואח' ע"י ב"כ עו''ד חסן גב'ארין ו/או סאוסן זהר

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

2008 בלמ"ס סיוון יוני התשס"ח 26 דרכה של תנועת החמאס לשלטון

2008 בלמס סיוון יוני התשסח 26 דרכה של תנועת החמאס לשלטון 2008 סיוון יוני התשס"ח 26 דרכה של תנועת החמאס לשלטון כל המוסר תוכן רשומה זו. כולה או מקצתה, לידיעת אנשים, שאינם מוסמכים לכך, עובר על החוקי ביטחון המדינה. המוצא רשומה זו נדרש למוסרה לתחנה הקרובה של משטרת

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי

פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי פרק 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי א. מבוא 1 ב. התקופה הראשונה: 1948 1967 2 1. מלחמת 1948 והשפעותיה 2

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד