ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1"

תמליל

1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

2 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום זמירון לשבת ראש חודש ניסן פיוטים ומנהגים נוספים לראש חודש ניסן שיר השירים

3 אביב אריאנה הרן בוקר אחד התעוררנו ופשוט ידענו - אביב. תופפוהו סנדלי הילדים בחוצות, שרוהו הכבסים המתייבשים ברוח הקלילה, אמרוהו פרחי השזיף המלבלב ממול. בוקר התעוררנו ותמהנו - כבר אביב? ואנו, המתלבטים בין העונות המתחלפות, איש לא שאל אותנו אם עינינו נכונות לקדם את זיוה המשכר של השמש, אם ליבנו פתוח לאהבות חדשות, אם יש בנו הכוח לקלוט את כל השפע הזה הניתך עלינו פתאום פשוט, בוקר אחד התעוררנו והנה אביב. 3

4 "אז ירננו כל עצי יער" - ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע עינט קרמר וישראל גלון c "אמר רב יהודה: האי מאן דנפיק ביומי ניסן ]=זה שיוצא בימי ניסן[ וחזי אילני דקא מלבלבי ]=ורואה אילנות מלבלבים[, אומר 'ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם". )ברכות מג, ע"ב( c חודש ניסן, חודש החירות, הוא גם "חודש האביב" חודש שבו הטבע מתעורר לאחר תרדמת החורף ופורח בגוונים מרהיבים ומשובבי לב. בשעה זו, כשהאדם רואה לראשונה עצי פרי בפריחתם, נאמרת "ברכת האילנות" ברכה המודה לקב"ה על התחדשות עולם הטבע. אנו מודים לה' על לבלוב האילנות: על הפרח השלב הראשון ביצירת הפרי, על הבריות הטובות החרקים הדואגים להאבקה, על טוב האילנות המהנים אותנו בפרי, בנוי, בקליטת פחמן דו חמצני, ובצל, ועל היופי כן, על יופייה של הבריאה המתחדשת מדי שנה ומרחיבה את הלב ואת הנפש. כדברי הרב עוזי קלכהיים זצ"ל : "לאחר חורף רטוב וסגרירי, אחרי ששבו העבים אחר הגשם, מתייצבת לפנינו חמה של ניסן. בזיו פניה המאירות והמחייכות ובקרניה החמות והמלטפות, מבשרת לנו על ימי האביב הקרבים ובאים. ולעומתה נענית האדמה ומתחממת ומוציאה צמחייה, ומתעטפים האילנות בלבושם האביבי הירוק, אחר שהיו מושלכים חשופים כל החורף לקור ולגשמים. ובתרועת אביב עונים האילנות, בפריחות ובריחות הממלאים חללו של עולם. גם אנו כבני אדם זוכים באותה עת לעדנה מיוחדת, ופינו מתמלא שירה בברכת האילנות- ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות.." ברכת האילנות שתיקנו חז"ל מעידה על יחסם של חז"ל לטבע, לצומח ולעונות השנה, על התבוננותם המעמיקה בתופעות אלו, ועל רצונם שהאדם יכילם כחלק מהווייתו. בעולמנו המתועש, שבו רבים מאיתנו שבויים במעגל העשייה ולא זוכים לחוות את עולם הטבע בשגרה, שולחת אותנו ברכת האילנות באופן אקטיבי אל החוץ בקרבת הבית, למצוא שני אילנות מלבלבים, להתבונן בנחת ביופיים, להשתכר מריחם וליהנות מזרימת החיים הרוויים בהתחדשות מתמדת. היטיב לבטא זאת אמוץ כהן בספרו "עונות השנה" : 4

5 "הכול מסביב פורח. שטחים רחבים בארץ מכוסים פרחים מפרחים שונים ואין תמה שהאוויר מתבשם וריחות נודפים מכל עבר, מה שמשווה לארץ ארשת של חג. יותר מבכל עונה נאים העצים באביב, שעה שהם מתכסים שפע פרחים. ובייחוד כשהפריחה קודמת ללבלוב, כגון בשקד, ובאפרסק, ובמישמש ובאגס. אין לך מראה חגיגי יותר מנוף של אילן הטובל בשפע ציצים זכים מלובן או מגוונים בוורוד. ענפים שהיו עד עתה קפואים וחדלי חיים, מתעטפים פרחים חיים רעננים, צפופים ודחוקים עד אפס מקום..." השנה, שנת השמיטה, שבה אנו משמטים את הקרקע - לא נוטעים ולא זורעים- יש מקום לשים דגש מיוחד על ברכת האילנות, המחזקת בלבנו את אהבת ארצנו והכרת הטוב. זוהי הזדמנות נפלאה לצאת עם בני המשפחה והקהילה לחצרות, למטעים או לגינות הקהילתיות בערים, ליהנות מפריחת האביב של עצי הפרי והנוי ולברך ברוב עם את ברכת האילנות על פריחת עצי פרי בחודש ניסן. יהי רצון ויתקיים בנו "כ י ב ש מ ח ה ת צ או ו ב ש לו ם ת ו ב לו ן, ה ה ר ים ו ה ג ב עו ת י פ צ חו ל פ נ יכ ם ר נ ה ו כ ל ע צ י ה ש ד ה י מ ח או כ ף". )ישעיהו נה, יב( ישראל גלון, משרד החקלאות עינט קרמר, טבע עברי על תרומת העצים לאדם ולסביבה והגנה עליהם באתר יחידת פקיד היערות רעיונות ללימוד בית מדרשי בנושא ברכת האילנות וחודש ניסן באתר טבע עברי 5

6 סדר ברכת האילנות יש הנוהגים לפתוח בקריאת פרקי תהלים בסדר זה : תהילים מזמור כט א מ ז מ ור ל ד ו ד: ה ב ו ל ה' ב נ י א ל ים ה ב ו ל ה' כ ב וד ו ע ז. ג ק ול ה' ע ל ה מ י ם א ל ה כ ב וד ה ר ע ים ה' ע ל-מ י ם ר ב ים. ד קול ה' ב כ ח ק ול ה' ב ה ד ר. ה ק ול ה' ש ב ר א ר ז ים ו י ש ב ר ה' א ת א ר ז י ה ל ב נ ון. ו ו י ר ק יד ם כ מ ו ע ג ל ל ב נ ון ו ש ר י ן כ מ ו ב ן-ר א מ ים. ז ק ול ה' ח צ ב ל ה ב ות א ש. ח ק ול ה' י ח יל מ ד ב ר י ח יל ה' מ ד ב ר ק ד ש. ט ק ול ה' י ח ול ל א י ל ות ו י ח ש ף י ע ר ותב ה יכ ל ו כ ל ו א מ ר כ ב וד. י ה' ל מ ב ול י ש ב ו י ש ב ה' מ ל ך ל ע ול ם. יא ה' ע ז ל ע מ ו י ת ן ה' י ב ר ך א ת ע מ ו ב ש ל ום. תהילים מזמור קכו א ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב ה' א ת ש יב ת צ י ון ה י ינ ו כ ח ל מ ים. ב א ז י מ ל א ש ח וק פ ינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה. א ז י אמ ר ו ב ג וי ם ה ג ד יל ה' ל ע ש ות ע ם א ל ה. ג ה ג ד יל ה' ל ע ש ות ע מ נ ו ה י ינ ו ש מ ח ים. ד ש וב ה ה' א ת ש ב ית נ ו כ א פ יק ים ב נ ג ב. ה ה ז ר ע ים ב ד מ ע ה ב ר נ ה י ק צ ר ו. ו ה ל ו ך י ל ך וב כ ה נ ש א מ ש ך-ה ז ר ע, ב א-י ב א ב ר נ ה נ ש א א ל מ ת יו. תהילים מזמור קמח א ה ל ל ו-י ה: ה ל ל ו א ת-ה' מ ן-ה ש מ י ם ה ל ל וה ו ב מ ר ומ ים. ב ה ל ל וה ו כ ל-מ ל א כ יו ה ל ל וה ו כ ל-צ ב א ו. ג ה ל ל וה ו ש מ ש ו י ר ח ה ל ל וה ו כ ל- כ וכ ב י א ור. ד ה ל ל וה ו ש מ י ה ש מ י ם ו ה מ י ם א ש ר מ ע ל ה ש מ י ם. ה י ה ל ל ו א ת- ש ם ה' כ י ה וא צ ו ה ו נ ב ר א ו. ו ו י ע מ יד ם ל ע ד ל ע ול ם ח ק-נ ת ן ו לא י ע ב ור. ז ה ל ל ו א ת ה' מ ן-ה א ר ץ ת נ ינ ים ו כ ל ת ה ומ ות. ח א ש וב ר ד ש ל ג ו ק יט ור ר וח ס ע ר ה ע ש ה ד ב ר ו. ט ה ה ר ים ו כ ל- ג ב ע ות ע ץ פ ר י ו כ ל-א ר ז ים. י ה ח י ה ו כ ל ב ה מ ה ר מ ש ו צ פ ור כ נ ף. יא מ ל כ י-א ר ץ ו כ ל ל א מ ים ש ר ים ו כ ל- ש פ ט י א ר ץ. יב ב ח ור ים ו ג ם ב ת ול ות ז ק נ ים ע ם נ ע ר ים. יג י ה ל לו א ת- ש ם ה' כ י-נ ש ג ב ש מ ו ל ב ד ו. ה ודו ע ל-א ר ץ ו ש מ י ם. יד ו י ר ם ק ר ן ל ע מו ת ה ל ה ל כ ל ח ס יד יו ל ב נ י י ש ר א ל ע ם ק ר ב ו ה ל ל ו-י ה. תהילים מזמור קכב א ש יר ה מ ע ל ות ל ד ו ד: ש מ ח ת י ב א מ ר ים ל י ב ית ה' נ ל ך. ב ע מ ד ות ה י ו ר ג ל ינ ו ב ש ע ר י ך י ר ו ש ל ם. ג י ר ו ש ל ם ה ב נ וי ה כ ע יר ש ח ב ר ה ל ה י ח ד ו. ד ש ש ם ע ל ו ש ב ט ים ש ב ט י-י ה ע ד ות ל י ש ר א ל ל ה ד ות ל ש ם ה'. ה כ י ש מ ה י ש ב ו כ ס א ות ל מ ש פ ט כ ס א ות ל ב ית ד ו ד. ו ש א ל ו ש ל ום י ר ו ש ל ם י ש ל י ו, א ה ב י ך. ז י ה י- ש ל ום ב ח יל ך ש ל ו ה ב א ר מ נ ות י ך. ח ל מ ע ן א ח י ו ר ע י א ד ב ר ה נ א ש ל ום ב ך. ט ל מ ע ן ב ית ה' א - לקינ ו א ב ק ש ה ט וב ל ך. 6

7 c טוב לומר נוסח ה"לשם יחוד" שכתב הבן איש חי )נהוג בעיקר בעדות המזרח(: ל ש ם י ח וד ק ד ש א ב ר י ך ה וא וש כ ינ ת ה, ב ד ח יל ו ור ח ימ ו ור ח ימ ו וד ח יל ו, ל י ח ד א ש ם א ות י ו"ד א ות ה "א ב א ות ו א"ו א ות ה "א, ב י ח וד א ש ל ים ב ש ם כ ל י ש ר א ל, וב ש ם כל ה נ פ ש ות, ר וח ות ונ ש מ ות, ה מ ת י ח ס ים א ל ש ר ש י נ פ ש נ ו ר וח נ ו ונ ש מ ת נ ו ומ ל ב וש יה ם ו ה ק ר וב ים ל ה ם, ש מ כ ל ל ות א צ יל ות ב ר יא ה י צ יר ה ע ש י ה, ומ כ ל פ ר ט י א צ יל ות ב ר יא ה י צ יר ה ע ש י ה, ה ר י א נ ח נ ו מ וכ נ ים ומ ז מ נ ים ל ק י ם מ צ ו ת ה ב ר כ ה ש ת ק נ ו ח כ מ ים ז "ל ע ל ר א י ת א יל נ י ד מ ל ב ל ב י, ו י ע ל ה ל פ נ י ך ה' א - לקינ ו ו א לקי א ב ות ינ ו, כ א ל ו כ ו נ נ ו בכ ל ה כ ו נ ות ה ר א וי ות ל כ ו ן ב ב ר כ ה ה ז את ו ס וד ות יה, ו ת ה י ה ח ש וב ה ומ ק ב ל ת ור צ וי ה ל פ נ י ך ב ר כ ה ז ו, ל ב ר ר ול ה ע ל ות ע ל י ד ה כ ל נ יצ וצ י ה ק ד ש ה ה מ ע ר ב ים ב צ ומ ח, ו כ ל נ פ ש ות, ר וח ות ונ ש מ ות, ה מ ג ל ג ל ות ב ו. ו א ת ה ה א ל ב מ ד ת ט וב ך, וב ח ס ד ך ה ג ד ול ת א יר ל ה ם ב א ור פ נ י ך, ו ת ש ל ים ב ר ור ם ו ת ק ונ ם. ב ר כ ם ט ה ר ם, ר ח מ י צ ד ק ת ך, ת מ יד ג מ ל ם. ו יה י ר צ ון מ ל פ נ י ך ה' א - לקינ ו ו א לקי א ב ות ינ ו, ש ב ז כ ות ה ב ר כ ה ה ז את א ש ר נ ב ר ך יק י ם ב נ ו מ א מ ר: "ר א ה ר יח ב נ י כ ר יח ש ד ה א ש ר ב ר כ ו ה' ", ונ ק ב ל ש פ ע ע ש ר ה ב ר כ ות, כ כ ת וב: "ו י ת ן ל ך ה א לקים מ ט ל ה ש מ י ם )חכמה( ומ ש מ נ י ה א ר ץ )בינה(, ו ר ב ד ג ן )דעת( ו ת יר ש )חסד(: י ע ב ד ו ך ע מ ים )גבורה( ו י ש ת ח ו ו ל ך ל א מ ים )תפארת( ה ו ה ג ב יר )נצח( ל א ח י ך )הוד( ו י ש ת ח ו ו ל ך ב נ י א מ ך )יסוד(, א ר ר י ך א ר ור ומ ב ר כ י ך ב ר ו ך" )מ ל כ ות(: י ה י ו ל ר צ ון א מ ר י פ י ו ה ג י ון ל ב י ל פ נ י ך, ה' צ ור י ו ג א ל י. ו יה י נ ע ם ה' א - לקינ ו ע ל ינ ו, ומ ע ש ה י ד ינ ו כ ונ נ ה ע ל ינ ו, ומ ע ש ה י ד ינ ו כ ונ נ ה ו. c 7

8 ברכת אילנות נוסח אשכנז: ב ר ו ך א ת ה ה' א לקינ ו מ ל ך ה ע ול ם ש לא ח ס ר ב ע ול מ ו ד ב ר וב ר א ב ו ב ר י ות ט וב ות ו א יל נ ות ט וב ים ל ה נ ות ב ה ם ב נ י א ד ם ברכת האילנות נוסח ספרד: ב ר ו ך א ת ה ה' א - לקינ ו מ ל ך ה ע ול ם ש לא ח ס ר ב ע ול מ ו כ ל ום וב ר א ב ו ב ר י ות ט וב ות ו א יל נ ות ט וב ות ל ה נ ות ב ה ם ב נ י א ד ם ואחרי הברכה נוהגים לומר בקשה זו: י ה י ר צ ון מ ל פ נ י ך ה' א - לקינ ו ו א לקי א ב ות ינ ו, ש ת ע ל נ ו ב ש מ ח ה ל א ר צ נ ו, ו ת ט ע נ ו ב ג ב ול נ ו, ו ש ם נ ק י ם מ צ ו ת ת ר ומ ות ומ ע ש ר ות וכ ל מ צ ו ת ה ת ל וי ות ב א ר ץ א ש ר ה נ ח ל ת ל א ב ות ינ ו ה יא א ר ץ ז ב ת ח ל ב וד ב ש, "א ר ץ נ ח ל י מ י ם, ע י נ ת ות ה מ ת י צ א ים ב ב ק ע ה וב ה ר: א ר ץ ח ט ה וש ע ר ה ו ג פ ן ות א נ ה ו ר מ ון, א ר ץ ז ית ש מ ן וד ב ש", כ א ש ר צ ו ית נ ו בת ור ת ך ע ל יד י מ ש ה ע ב ד ך: א נ א ה' ל מ ע ן ש מ ך ה ג ד ול, ה ג ד ל ח ס ד ך ע מ נ ו ו ק י ם ל נ ו א ת ה ד ב ר א ש ר ה ב ט ח ת נ ו ע ל יד י מ ש ה ע ב ד ך: "ו נ ת ת י ג ש מ יכ ם ב ע ת ם, ו נ ת נ ה ה א ר ץ י ב ול ה ו ע ץ ה ש ד ה י ת ן פ ר י ו: ו ה ש יג ל כ ם ד י ש א ת ב צ יר וב צ יר י ש יג א ת ז ר ע, ו א כ ל ת ם ל ח מ כ ם ל ש ב ע ו יש ב ת ם ל ב ט ח ב א ר צ כ ם": ו ק י ם ב נ ו א ת ה ד ב ר א ש ר ה ב ט ח ת נ ו ע ל י ד י י ש ע י ה נ ב יא ך: "ב י ום ה ה וא י ה י ה צ מ ח ה' ל צ ב י ול כ ב וד, ופ ר י ה א ר ץ ל ג א ון ול ת פ א ר ת ל פ ל יט ת י ש ר א ל": ו נ א מ ר: " וב נ ו ב ת ים ו י ש ב ו, ו נ ט ע ו כ ר מ ים ו א כ ל ו פ ר י ם": ו ק י ם ב נ ו א ש ר ה ב ט ח ת נ ו ע ל יד י ע מ וס נ ב יא ך: "ה נ ה י מ ים ב א ים נ א ם ה' ו נ ג ש ח ור ש ב ק צ ר ו ד ר ך ע נ ב ים ב מ ש ך ה ז ר ע, ו ה ט יפ ו ה ה ר ים ע ס יס ו כ ל ה ג ב ע ות ת ת מ וג ג נ ה: ו ש ב ת י א ת ש ב ות ע מ י י ש ר א ל וב נ ו ע ר ים נ ש מ ות ו י ש ב ו, ו נ ט ע ו כ ר מ ים ו ש ת ו א ת י ינ ם, ו ע ש ו ג נ ות ו א כ ל ו א ת פ ר יה ם": ו ק י ם ב נ ו א ש ר ה ב ט ח ת נ ו ע ל י ד י י ח ז ק אל נ ב יא ך: "ו ה ר ב ית י א ת פ ר י ה ע ץ ות נ וב ת ה ש ד ה, ל מ ע ן א ש ר לא ת ק ח ו ע וד ח ר פ ת ר ע ב ב ג וי ם". ו נ א מ ר: "ו ע ל ה נ ח ל י ע ל ה ע ל ש פ ת ו מ ז ה ומ ז ה כ ל ע ץ מ א כ ל לא י ב ול ע ל ה ו ו לא י ת ם פ ר י ו ל ח ד ש יו י ב כ ר כ י מ ימ יו מ ן ה מ ק ד ש ה מ ה י וצ א ים, ו ה י ה פ ר י ו ל מ א כ ל ו ע ל ה ו ל ת ר ופ ה". א - לקינ ו ו א לקי א ב ות ינ ו, מ ל ך ר ח מ ן ר ח ם ע ל ינ ו, ט וב ומ ט יב ה ד ר ש ל נ ו, ש וב ה ע ל ינ ו ב ה מ ון ר ח מ י ך, ב ג ל ל א ב ות ש ע ש ו ר צ ונ ך, ב נ ה ב ית ך כב ת ח ל ה, כ ונ ן ב ית מ ק ד ש ך ע ל מ כ ונ ו, ה ר א נ ו ב ב נ י נ ו, ש מ ח נ ו ב ת ק ונ ו, ו ה ש ב ש כ ינ ת ך ל ת וכ ו, ו ה ש ב כ ה נ ים ל ע ב וד ת ם, ול ו י ם ל ד וכ נ ם, ל ש יר ם ול ז מ ר ם, ו ה ש ב י ש ר א ל ל נ ו יה ם. ו ש ם נ ע ל ה ו נ ר א ה ו נ ש ת ח ו ה ל פ נ י ך, ב ש ל ש פ ע מ י ר ג ל ינ ו ב כ ל ש נ ה ו ש נ ה, כ כ ת וב: "ש ל ו ש פ ע מ ים ב ש נ ה י ר א ה כ ל ז כ ור ך א ת פ נ י ה' א לה י ך ב מ ק ום א ש ר י ב ח ר, ב ח ג ה מ צ ות וב ח ג ה ש ב ע ות וב ח ג ה ס כ ות, ו לא י ר א ה א ת פ נ י ה' ר יק ם: א י ש כ מ ת נ ת י ד ו, כ ב ר כ ת ה' א לקי ך א ש ר נ ת ן ל ך". 8

9 ו ת מ ל ך א ת ה ה וא ה' א לקינ ו מ ה ר ה ע ל כ ל מ ע ש י ך, ב ה ר צ י ון מ ש כ ן כ ב וד ך, וב יר וש ל י ם ע יר מ ק ד ש ך, כ כ ת וב ב ד ב ר י ק ד ש ך: "י מ ל ך ה' ל ע ול ם א לה י ך צ י ון ל ד ר ו ד ר ה ל ל וי ה". א נ א ב כ ח. ג ד ל ת י מ ינ ך. ת ת יר צ ר ור ה: ק ב ל ר נ ת. ע מ ך, ש ג ב נ ו. ט ה ר נ ו נ ור א: נ א ג ב ור. ד ור ש י י ח וד ך. כ ב ב ת ש מ ר ם: ב ר כ ם ט ה ר ם. ר ח מ י צ ד ק ת ך. ת מ יד ג מ ל ם: ח ס ין ק ד ו ש. ב ר וב ט וב ך. נ ה ל ע ד ת ך: י ח יד ג א ה. ל ע מ ך פ נ ה. ז וכ ר י ק ד ש ת ך: ש ו ע ת נ ו ק ב ל. ו ש מ ע צ ע ק ת נ ו. י וד ע ת ע ל ומ ות: ואומר בלחש - ב ר ו ך, ש ם כ ב וד מ ל כ ות ו, ל ע ול ם ו ע ד: *יש הנוהגים לומר ברכה זו בסדר אחר, ככתוב בסידורים שונים. 9

10 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום "ההכרה העמוקה והמתמדת בפלא הקיום הפכה לחלק מהמודעות הדתית של היהודי...תחושת הנסים שאתנו מדי יום ביומו, תחושת הנפלאות הרבים, היא מקור התפילה. אין אמונה, אין אהבה, אין מוסיקה אם אנו מקבלים כמובן מאליו את ההצלחות או התבוסות של החיים. אסור ששגרה של סדר חברתי, פיסיקלי או פיסיולוגי תכהה את תחושת ההפתעה מעצם העובדה כי קיים סדר חברתי פיסיקלי או פיסיולוגי. אנו מאומנים לשמור על תחושת ההתפלאות על ידי אמירת תפילה לפני האוכל. בכל פעם - שאנו עומדים לשתות כוס מים, אנו מזכירים לעצמנו את המסתורין הנצחי של הבריאה, "שהכול נהייה בדברו". פעולה לא חשובה, וציון של נס עליון. בבואנו לאכול לחם או פרי, ליהנות מניחוח נעים או מכוס של יין; כשאנו טועמים את הפרי הראשון בעונה; בראותנו קשת בשמים או את האוקיינוס; כשאנו מבחינים בעצים בפריחתם; בפוגשנו חכם גדול בתורה או מלומד חילוני; בשמענו בשורות טובות או רעות בכל אלו מצווים אנו לקרוא בשמו הגדול ובהכרתנו בו. אפילו כשאנו מבצעים פעולה פיסיולוגית, אנו מברכים: "ברוך אתה ה' רופא כל בשר ומפליא לעשות." זוהי אחת המטרות של החיים היהודיים:לחוות מעשים שבשגרה כהרפתקאות רוחניות, לחוש באהבה ובתבונה הנסתרות שבכול...")הרב אברהם יהושע השל( ברכה על ראיית תופעות טבע הרואה תופעות טבע בלתי רגילות, כגון ברק, הרים גבוהים מאוד, נהרות גדולים מאוד מברך: ב ר ו ך א ת ה ה' א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ע ו ש ה מ ע ש ה ב ר א ש ית. הרואה את הים הגדול הסמוך לארץ ישראל )הים התיכון( מברך: ב ר ו ך א ת ה ה' א לק ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ש ע ש ה א ת ה י ם ה ג ד ול. הרואה קשת בענן מברך את ברכת הקשת: ב ר ו ך א ת ה ה' א לק ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ז וכ ר ה ב ר ית ו נ א מ ן ב ב ר ית ו ו ק י ם ב מ א מ ר ו. הרואה עצי מאכל בפריחתם בימי ניסן )מברך פעם אחת בשנה( ברכת האילנות: ב ר ו ך א ת ה ה' א לק ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ש לא ח ס ר ב ע ול מ ו כ ל ום וב ר א ב ו ב ר י ות ט וב ות ו א יל נ ות ט וב ים ל ה נ ות ב ה ם ב נ י א ד ם. הרואה אילנות יפים ביותר ובריות נאות ביותר מברך את ברכת הנוי שבבריאה: ב ר ו ך א ת ה ה' א לק ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ש כ כ ה ל ו ב ע ול מ ו. 10

11 ברכות החכמים הרואה חכם גדול מישראל מברך: ב ר ו ך א ת ה ה' א לק ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ש ח ל ק מ ח כ מ ת ו ל יר א יו. הרואה חכם גדול מאומות העולם מברך: ב ר ו ך א ת ה ה' א לק ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ש נ ת ן מ ח כ מ ת ו ל ב ש ר ו ד ם. ברכות המלכים הרואה מלך ישראל מברך: ב ר ו ך א ת ה ה' א לק ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ש ח ל ק מ כ ב וד ו ל יר א יו. הרואה מלך מאומות העולם מברך: ב ר ו ך א ת ה ה' א לק ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ש נ ת ן מ כ ב וד ו ל ב ש ר ו ד ם. ברכה על עם ישראל הרואה שש מאות אלף מישראל )שהוא מספר יוצאי מצרים הזכרים( ביחד בארץ ישראל מברך: ב ר ו ך א ת ה ה' א לק ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ח כ ם ה ר ז ים. הרואה בתי ישראל ביישובם בארץ ישראל מברך את ברכת יישוב הארץ: ב ר ו ך א ת ה ה' א לק ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, מ צ יב ג ב ול א ל מ נ ה. ברכה על נסים הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל, כגון מעברות הירדן וחומות יריחו מברך ברכות הנסים: ב ר ו ך א ת ה ה' א לק ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ש ע ש ה נ ס ים ל א ב ות ינ ו ב מ ק ום ה ז ה. הרואה מקום שנעשה לו )באופן אישי( בו נס מברך: ב ר ו ך א ת ה ה' א לק ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, ש ע ש ה ל י נ ס ב מ ק ום ה ז ה. 11

12 זמירון לשבת ראש חודש ניסן צדיק כתמר יפרח מילים: תהלים צב יג צ ד יק כ ת מ ר י פ ר ח כ א ר ז ב ל ב נו ן י ש ג ה אילן אילן במה אברכך מילים: ע"פ מסכת תענית א' ה' אילן אילן במה אברכך שיהיו פירותיך מתוקין, הרי פירותיך מתוקין. שיהא צילך נאה הרי צילך נאה. אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך ואילו פינו מילים: מן התפילה א ל ו פ ינו מ ל א ש יר ה כ י ם, ו ל ש ו נ נו ר נ ה כ ה מו ן ג ל יו, ו ש פ תו ת ינו ש ב ח כ מ ר ח ב י ר ק יע, ו ע ינ ינו מ א ירו ת כ ש מ ש ו כ י ר ח, ו י ד ינו פ רו ש ו ת כ נ ש ר י ש מ י ם, ו ר ג ל ינו ק ל ו ת כ א י לו ת - א ין א נ ח נו מ ס פ יק ים ל הו דו ת ל ך, ה' א ל ה ינו ו אל ה י א בו ת ינו, ו ל ב ר ך, א ת ש מ ך ע ל א ח ת, מ א ל ף, א ל פ י א ל פ ים ו ר ב י ר ב בו ת פ ע מ ים, ה ט ו בו ת ש ע ש ית ע ם א בו ת ינו ו ע מ נו. אתן במדבר נטע ארז מילים: ישעיהו מא יט אתן במדבר נטע ארז שטה והדס ועץ שמן אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדיו כי תבואו אל הארץ מילים: עיבוד לויקרא י"ט כ י ת ב או א ל ה א ר ץ ו נ ט ע ת ם כ ל ע ץ ת ח ל ה ו נ ת ן ה ע ץ פ ר יו ו ה א ר ץ י בו ל ה. ע ת ל נ ט ע א יל נו ת, ע ת ל נ ט ע א יל נו ת, ע ת ל נ ט ע ו ל ב נו ת. ו יש ב ת ם א יש ת ח ת ג פ נו ו ת ח ת ת א נ תו, ו ה י ית ם כ ע ץ ש תו ל ע ל-פ ל ג י-מ י ם כפלח הרימון רקתך מילים:משה הסופר מרומא לחן: עממי תימני ל פ ל ח ה ר מ ו ן א ד מ ה ר ק ת ך כ ג ב ה ה א ר מו ן ג בו ה ה קו מ ת ך, ו מו ר ע ם ק נ מו ן י פ יחו ן מ ב ית ך, צ ב י ה ע ינ יה ל ל ב י א ס רו. ה ל לו י ה כ י טו ב כ י ל עו ל ם ח ס ד ו! 12

13 אז ירנן ר' יוסף חיים )הבן איש חי( לחן: בבל )עירק( מקאם: חוסיני ל פ נ י א ל א ד יר א ד יר ים א ז י ר נ ן ע ץ ה י ע ר ים א ש יר ש יר ח ד ש י ע יר ז מ ירו ת ו ש יר ים י ת פ א ר א ל ח י צו ר נו ו ש מו י ת ק ד ש ה ב ו ר א נ פ ש ו ת ר ב ו ת ב רו ך א ל ש ו כ ן ע ר בו ת א ש יר ש יר ח ד ש ו ב ר א א יל נו ת טו בו ת י ת פ א ר א ל ח י צו ר נו ו ש מו י ת ק ד ש ב רו ך מ ב ר ך ה ש נ ים ר ם א ל ב ש מ י מ עו נ ים א ש יר ש יר ח ד ש מ צ מ יח ע נ ב י ג פ נ ים י ת פ א ר א ל ח י צו ר נו ו ש מו י ת ק ד ש ה ג ד יל ע נ פ ים ו ז מ יר ים כ ב דו א ל ב או ר ים א ש יר ש יר ח ד ש ו ב ר א ז ית ים ו ת מ ר ים י ת פ א ר א ל ח י צו ר נו ו ש מו י ת ק ד ש מ צ מ יח פ ר י ת א נ ה י ת ב ר ך ח י ד ר מ עו נ ה א ש יר ש יר ח ד ש נו ד ה לו ב ש יר ו ר נ נ ה י ת פ א ר א ל ח י צו ר נו ו ש מו י ת ק ד ש אל גינת אגוז מילים: מתוך שיר השירים לחן: שרה לוי-תנאי א ל-ג נ ת א גו ז י ר ד ת י ל ר או ת ב א ב י ה נ ח ל; ל ר או ת ה פ ר ח ה ה ג פ ן, ה נ צו ה ר מ נ ים. ל כ ה דו ד י נ צ א ה ש ד ה, נ ל ינ ה ב כ פ ר ים, נ ש כ ימ ה ל כ ר מ ים. נ ר א ה א ם-פ ר ח ה ה ג פ ן, פ ת ח ה ס מ ד ר. עו ר י צ פו ן ו בו א י ת ימ ן, ה פ יח י ג נ י י ז לו ב ש מ יו; י ב א דו ד י ל ג נ ו ו י אכ ל פ ר י מ ג ד יו. ה מ ג ד יל ע ל מ י נ ה רו ת ה ל לו א ל ח י ב ז מ ירו ת א ש יר ש יר ח ד ש ר מ ו נ ים ו מ ינ י פ רו ת י ת פ א ר א ל ח י צו ר נו ו ש מו י ת ק ד ש ש מ חו ב נ ים ע ם ה א בו ת ח ז קו ל ב בו ת ש ו ב בו ת א ש יר ש יר ח ד ש כ ה נ ז כ ה ל ש נ ים ר ב ו ת י ת פ א ר א ל ח י צו ר נו ו ש מו י ת ק ד ש 13

14 פיוטים ומנהגים נוספים לראש חודש ניסן פיוט המושר על ידי יהדות בגדד מלך גואל ומושיע ר' משה חוצין בגדד מאה 18 מ ל ך ג ו א ל ו מו ש יע א ל נ ע ר ץ ב סו ד ק דו ש ים ו ל א ין או נ ים ע צ מ ה י ר ב ה מ ח ז יק ר פ יו ן י ד י ר ש ים כ י הו צ יא ב ח ד ש א ב יב ב נ י י ש ר א ל ח מו ש ים הו דו ל א ל כ י ה ח ד ש ה ז ה ל כ ם ר אש ח ד ש ים ע ל י נ ב ל ו ע ל י ע ש ו ר ש מו י ח ד ו נ רו מ מ ה ו י ו צ יא ע מ ו מ מ צו ר כ י ז כ ר א ת ד ב ר ק ד ש ו ק חו ל כ ם ש ה ב ע ש ו ר ו הו א צ ו ה א ל י ע מ ו ע ל א ל ה ים ו א נ ש ים ל הו ד יע כ י הו א י ש ו ר הו דו ל א ל כ י ה ח ד ש ה ז ה ל כ ם ר אש ח ד ש ים ב ל ת י פ ח ד מ מ צ ר י ם ה ע ם ע ש ו א ת פ ס ח יה ם ב ש ל ש כ ת ו ת מ ח נ י ם ב ש יר י ז מ ר ה ו ת ה ל ה ו מ רו ר ים ב ה ע ר ב י ם א כ לו או תו ע ל י מ צ ו ת ו נ א כ י א ם צ ל י א ש ים ב ל ת י מ ב ש ל ב מ י ם הו דו ל א ל כ י ה ח ד ש ה ז ה ל כ ם ר אש ח ד ש ים ה ר א ה ל הו ש יע ל מו ח ס ן י ש ע י מ ינו א ל כ י ה ש ק יף מ מ עו ן ק ד ש ו ה ע ם מ ת ב ו ס ס ב ד מו א ז י ע ב ר הו א ב ע צ מו ד ם פ ס ח ו ד ם ה מ יל ה הו צ יא מ ע ב דו ת ל ח פ ש ים ל מ צ ר י ם ו א ת ע מ ו הו דו ל א ל כ י ה ח ד ש ה ז ה ל כ ם ר אש ח ד ש ים ל ב נ י א דו ם ו פ יל ג ש ים ח ז ק חו ש ה ש ל ח ז ר ים ע ר י א ש ו ר ים ו ל טו ש ים ש ימ ם כ מ ה פ כ ת ע ר ים ו ש ל ח ל ע ם ל ך דו ר ש ים ו ת כ נ יע ג או ן ז ר ים ב נ יס ן ר אש ה ח ד ש ים ה א דו ן א ש ר מ ב ק ש ים הו דו ל א ל כ י ה ח ד ש ה ז ה ל כ ם ר אש ח ד ש ים 14

15 "בסיסה" מנהג של יהדות לוב, טריפולי וג'רבה ליל ראש חודש ניסן נקרא ליל "אל בסיסה". בלילה זה מתאספים כל בני המשפחה בבית ראש המשפחה לטקס ייחודי סביב מאכל הנקרא בשם זה. וזה משפט המאכל: עושים בלילה מקמח חטים ושעורים קלויות ולשים אותה בשמן זית ומערבבים בכמון ובאפונים, ובחרובים, ובגרעיני שבת המצרי, ובשומשום שחוק היטב, ומרככים את הכל בשמן או במי סוכר, וכל בני המשפחה מתאספים לבית האב או הזקן והחשוב שבה, אפילו אלה מהם היושבים במרחקים מדקדקים לבוא בלילה ההוא ומאמינים כי אם יפקד מקומם לא יוציאו את שנתם. וכך יוועדו יחד וישבו על מחצלת או קרש מסביב לאבי המשפחה, והוא מתחיל לשים שמן בכוס המשמשת מנורה וזורקים לתוכה מטבע של זהב - סימן לשפע, ויש אומרים שזה תיקון לחטא העגל ובמקומות אחדים זורקים מטבעות בכל ארבע פינות הבית. בעל הבית מדליק את ה"מנורה" - זכר למנורת המשכן, והוא מחזיק בפתח בידו ומברך על הקערה בערבית: "יא פתא בלא מפתאח, יא עטאי בלא מנה, תרזקנא ותרזק מננא". תרגומו: אתה )הקב"ה( הפותח בלא מפתח, הנותן בלא משר ודם, תשפיע לנו ותשפיע ממנו לאחרים. לאחר כל טקס "אל בסיסה" לוקחת האשה תכשיט מתכשיטי הזהב שלה ושמה לתוך השארית של הבסיסה שם נשאר התכשיט למשך כל הלילה. ונראה שהתכשיט ששמה בעלת הבית הוא זכר לזהב שנתרם לתרומת המשכן, ועוד יש בו זכר לצדקתן ואמונתן של נשות ישראל שלא רצו לתת מתכשיטיהן לעשיית העגל וכנגד זה נתנו ברצון לתרומת המשכן. בסיסת ראש חודש ניסן נקרת בשם לווי, "בסיסת אל מרקומה" על שם המשכן העשוי מעשה רוקם. )ע"פ שו"ת איש מצליח חלק א' ) מפגש ראש חודש לנשים בעשור האחרון נפגשות נשים רבות בערבי ראש חודש בקהילות שונות בארץ, ללימוד ושיח משותף. מפגשי ראש-חודש לנשים מבקשים להחיות מסגרת קדומה של חגיגה נשית - במשך שנים רבות, ראש החודש היהודי נחגג על ידי נשים בקהילות יהודי צפון-אפריקה, אשר היו שובתות בו ממלאכתן כביום חג של ממש. המפגשים המתחדשים כיום מהווים הזדמנות לחוויה נשית משותפת המורכבת מטקס, לימוד, שיחה ופעילות חווייתית. בראש חודש ניסן, לדוגמה, הולכת ומתגבשת מסורת של לימוד בנושא ליל הסדר וסיפור יציאת כמו גם של חגיגת ושל "סדר נשים" השם דגש על מעורבות הנשים באותו הנס. 15 )נערך מתוך הסבר על פרויקט "הלבנה בחידושה" של המדרשה באורנים(

16 שיר השירים שיר השירים מתאר את אהבת הדוד והרעייה על רקע טבעה המופלא של ארץ ישראל. בקהילות אשכנז נקראת מגילת שיר השירים בבתי הכנסת בשבת של חול המועד פסח, וזאת בשל תיאורי האביב המופיעים במגילה. בקהילות עדות המזרח נהוג לקרוא מגילה זו בכל יום שישי קודם קבלת שבת זאת הודות לתפיסה כי יום השבת הוא זמן מיוחד של קירוב בין ישראל לקב"ה. 16 פרק א ש יר ה ש יר ים א ש ר ל ש למ ה. י ש ק נ י מ נ ש יק ות פ יה ו, כ י ט וב ים ד ד י ך מ י י ן. ל ר יח ש מ נ י ך ט וב ים, ש מ ן ת ור ק ש מ ך, ע ל כ ן ע ל מ ות א ה ב ו ך. מ ש כ נ י א ח ר י ך נ ר וצ ה, ה ב יא נ י ה מ ל ך ח ד ר יו, נ ג יל ה ו נ ש מ ח ה ב ך, נ ז כ יר ה ד ד י ך מ י י ן, מ יש ר ים א ה ב ו ך. ש ח ור ה א נ י ו נ או ה, ב נ ות י ר וש ל ם, כ א ה ל י ק ד ר כ יר יע ות ש למ ה. א ל ת ר א נ י ש א נ י ש ח ר ח ר ת, ש ש ז פ ת נ י ה ש מ ש, ב נ י א מ י נ ח ר ו ב י, ש מ נ י נ ט ר ה א ת ה כ ר מ ים, כ ר מ י ש ל י לא נ ט ר ת י. ה ג יד ה ל י ש א ה ב ה נ פ ש י, א יכ ה ת ר ע ה, א יכ ה ת ר ב יץ ב צ ה ר י ם, ש ל מ ה א ה י ה כ ע ט י ה, ע ל ע ד ר י ח ב ר י ך. א ם לא ת ד ע י ל ך ה י פ ה ב נ ש ים, צ א י ל ך ב ע ק ב י ה צ אן, ור ע י א ת ג ד י ות י ך ע ל מ ש כ נ ות ה ר ע ים. ל ס ס ת י ב ר כ ב י פ ר ע ה, ד מ ית י ך ר ע י ת י. נ או ו ל ח י י ך ב ת ור ים, צ ו אר ך ב ח ר וז ים. ת ור י ז ה ב נ ע ש ה ל ך, ע ם נ ק ד ות ה כ ס ף. ע ד ש ה מ ל ך ב מ ס ב ו, נ ר ד י נ ת ן ר יח ו. צ ר ור ה מ ר ד וד י ל י, ב ין ש ד י י ל ין. א ש כ ל ה כ פ ר ד וד י ל י, ב כ ר מ י ע ין ג ד י. ה נ ך י פ ה ר ע י ת י, ה נ ך י פ ה ע ינ י ך י ונ ים. ה נ ך י פ ה ד וד י א ף נ ע ים, א ף ע ר ש נ ו ר ע נ נ ה. ק ר ות ב ת ינ ו א ר ז ים, ר ה יט נ ו ב ר ות ים. פרק ב א נ י ח ב צ ל ת ה ש ר ון, ש וש נ ת ה ע מ ק ים. כ ש וש נ ה ב ין ה ח וח ים, כ ן ר ע י ת י ב ין ה ב נ ות. כ ת פ וח ב ע צ י ה י ע ר, כ ן ד וד י ב ין ה ב נ ים, ב צ ל ו ח מ ד ת י ו י ש ב ת י, ופ ר י ו מ ת וק ל ח כ י. ה ב יא נ י א ל ב ית ה י י ן, ו ד ג ל ו ע ל י א ה ב ה. ס מ כ ונ י ב א ש י ש ות, ר פ ד ונ י ב ת פ וח ים, כ י ח ול ת א ה ב ה א נ י. ש מ אל ו ת ח ת ל ר אש י ו ימ ינ ו ת ח ב ק נ י. ה ש ב ע ת י א ת כ ם ב נ ות י ר וש ל ם, ב צ ב א ות א ו ב א י ל ות ה ש ד ה, א ם ת ע יר ו ו א ם ת ע ור ר ו, א ת ה א ה ב ה ע ד ש ת ח פ ץ. ק ול ד וד י ה נ ה ז ה ב א, מ ד ל ג ע ל ה ה ר ים, מ ק פ ץ ע ל ה ג ב ע ות. ד ומ ה ד וד י ל צ ב י א ו ל ע פ ר ה א י ל ים, ה נ ה ז ה ע ומ ד א ח ר כ ת ל נ ו, מ ש ג יח מ ן ה ח לנ ות, מ צ יץ מ ן ה ח ר כ ים. ע נ ה ד וד י ו א מ ר ל י, ק ומ י ל ך ר ע י ת י י פ ת י ול כ י ל ך. כ י ה נ ה ה ס ת יו ע ב ר, ה ג ש ם ח ל ף ה ל ך ל ו. ה נ צ נ ים נ ר א ו ב א ר ץ, ע ת ה ז מ יר ה ג יע, ו ק ול ה ת ור נ ש מ ע ב א ר צ נ ו. ה ת א נ ה ח נ ט ה פ ג יה, ו ה ג פ נ ים ס מ ד ר נ ת נ ו ר יח, ק ומ י ל ך ר ע י ת י י פ ת י ול כ י ל ך. י ונ ת י ב ח ג ו י ה ס ל ע, ב ס ת ר ה מ ד ר ג ה ה ר א ינ י א ת מ ר א י ך, ה ש מ יע נ י א ת ק ול ך, כ י ק ול ך ע ר ב ומ ר א י ך נ או ה. א ח ז ו ל נ ו ש ע ל ים, ש ע ל ים ק ט נ ים מ ח ב ל ים כ ר מ ים, וכ ר מ ינ ו ס מ ד ר. ד וד י ל י ו א נ י ל ו, ה ר ע ה ב ש וש נ ים. ע ד ש י פ וח ה י ום ו נ ס ו ה צ ל ל ים, ס ב ד מ ה ל ך ד וד י ל צ ב י א ו ל ע פ ר ה א י ל ים, ע ל ה ר י ב ת ר. פרק ג ע ל מ ש כ ב י ב ל יל ות ב ק ש ת י, א ת ש א ה ב ה נ פ ש י, ב ק ש ת יו ו לא מ צ את יו. א ק ומ ה נ א ו א ס וב ב ה ב ע יר, ב ש ו ק ים וב ר ח ב ות, א ב ק ש ה א ת ש א ה ב ה נ פ ש י, ב ק ש ת יו ו לא מ צ את יו. מ צ א ונ י ה ש מ ר ים ה ס ב ב ים ב ע יר, א ת ש א ה ב ה נ פ ש י ר א ית ם. כ מ ע ט ש ע ב ר ת י מ ה ם, ע ד ש מ צ את י א ת ש א ה ב ה נ פ ש י, א ח ז ת יו ו לא א ר פ נ ו, ע ד ש ה ב יאת יו א ל ב ית א מ י ו א ל ח ד ר ה ור ת י. ה ש ב ע ת י א ת כ ם ב נ ות י ר וש ל י ם, ב צ ב א ות א ו ב א י ל ות ה ש ד ה, א ם ת ע יר ו ו א ם ת ע ור ר ו, א ת ה א ה ב ה ע ד ש ת ח פ ץ. מ י ז את ע ול ה מ ן ה מ ד ב ר כ ת ימ ר ות ע ש ן, מ ק ט ר ת מ ר ול ב ונ ה, מ כ ל א ב ק ת ר וכ ל. ה נ ה מ ט ת ו ש ל ש למ ה, ש ש ים ג ב ר ים ס ב יב ל ה, מ ג ב ור י י ש ר א ל. כ ל ם א ח ז י ח ר ב, מ ל מ ד י מ ל ח מ ה, א י ש ח ר ב ו ע ל י ר כ ו, מ פ ח ד ב ל יל ות. א פ ר י ון ע ש ה ל ו ה מ ל ך ש למ ה, מ ע צ י ה ל ב נ ון. ע מ וד יו ע ש ה כ ס ף, ר פ יד ת ו ז ה ב, מ ר כ ב ו א ר ג מ ן, ת וכ ו ר צ וף א ה ב ה מ ב נ ות י ר וש ל ם. צ א נ ה

17 17 ור א ינ ה ב נ ות צ י ון, ב מ ל ך ש למ ה, ב ע ט ר ה ש ע ט ר ה ל ו א מ ו ב י ום ח ת נ ת ו, וב י ום ש מ ח ת ל ב ו. פרק ד ה נ ך י פ ה ר ע י ת י, ה נ ך י פ ה ע ינ י ך י ונ ים מ ב ע ד ל צ מ ת ך, ש ע ר ך כ ע ד ר ה ע ז ים ש ג ל ש ו מ ה ר ג ל ע ד. ש נ י ך כ ע ד ר ה ק צ וב ות, ש ע ל ו מ ן ה ר ח צ ה, ש כ ל ם מ ת א ימ ות ו ש כ ל ה א ין ב ה ם. כ ח וט ה ש נ י ש פ ת ות י ך, ומ ד ב ר ך נ או ה, כ פ ל ח ה ר מ ון ר ק ת ך, מ ב ע ד ל צ מ ת ך. כ מ ג ד ל ד ו יד צ ו אר ך, ב נ וי ל ת ל פ י ות, א ל ף ה מ ג ן ת ל וי ע ל יו, כ ל ש ל ט י ה ג ב ור ים. ש נ י ש ד י ך כ ש נ י ע פ ר ים ת א ומ י צ ב י ה ה ר ע ים ב ש וש נ ים. ע ד ש י פ וח ה י ום ו נ ס ו ה צ ל ל ים, א ל ך ל י א ל ה ר ה מ ור ו א ל ג ב ע ת ה ל ב ונ ה. כ ל ך י פ ה ר ע י ת י ומ ום א ין ב ך. א ת י מ ל ב נ ון כ ל ה, א ת י מ ל ב נ ון ת ב וא י, ת ש ור י מ ר א ש א מ נ ה, מ ר א ש ש נ יר ו ח ר מ ון, מ מ ע ונ ות א ר י ות, מ ה ר ר י נ מ ר ים. ל ב ב ת נ י א ח ות י כ ל ה, ל ב ב ת נ י ב א ח ת מ ע ינ י ך, ב א ח ד ע נ ק מ צ ו ר נ י ך. מ ה י פ ו ד ד י ך א ח ת י כ ל ה, מ ה ט ב ו ד ד י ך מ י י ן ו ר יח ש מ נ י ך מ כ ל ב ש מ ים. נ פ ת ת ט פ נ ה ש פ ת ות י ך כ ל ה, ד ב ש ו ח ל ב ת ח ת ל ש ונ ך, ו ר יח ש ל מ ות י ך כ ר יח ל ב נ ון. ג ן נ ע ול א ח ות י כ ל ה, ג ל נ ע ול מ ע י ן ח ת ום. ש ל ח י ך פ ר ד ס ר מ ונ ים, ע ם פ ר י מ ג ד ים, כ פ ר ים ע ם נ ר ד ים. נ ר ד ו כ ר כ ם ק נ ה ו ק נ מ ון, ע ם כ ל ע צ י ל ב ונ ה, מ ר ו א ה ל ות ע ם כ ל ר אש י ב ש מ ים. מ ע י ן ג נ ים ב א ר מ י ם ח י ים ו נ ז ל ים מ ן ל ב נ ון. ע ור י צ פ ון וב וא י ת ימ ן, ה פ יח י ג נ י י ז ל ו ב ש מ יו, י ב א ד וד י ל ג נ ו ו י אכ ל פ ר י מ ג ד יו. פרק ה ב את י ל ג נ י א ח ת י כ ל ה, א ר ית י מ ור י ע ם ב ש מ י, א כ ל ת י י ע ר י ע ם ד ב ש י, ש ת ית י י ינ י ע ם ח ל ב י, א כ ל ו ר ע ים ש ת ו ו ש כ ר ו ד וד ים. א נ י י ש נ ה ו ל ב י ע ר, ק ול ד וד י ד ופ ק פ ת ח י ל י א ח ת י ר ע י ת י י ונ ת י ת מ ת י, ש ר אש י נ מ ל א ט ל, ק ו צ ות י ר ס יס י ל י ל ה. פ ש ט ת י א ת כ ת נ ת י א יכ כ ה א ל ב ש נ ה, ר ח צ ת י א ת ר ג ל י א יכ כ ה א ט נ פ ם. ד וד י ש ל ח י ד ו מ ן ה ח ור ומ ע י ה מ ו ע ל יו. ק מ ת י א נ י ל פ ת ח ל ד וד י ו י ד י נ ט פ ו מ ור ו א צ ב ע ת י מ ור ע ב ר ע ל כ פ ות ה מ נ ע ול. פ ת ח ת י א נ י ל ד וד י ו ד וד י ח מ ק ע ב ר, נ פ ש י י צ א ה ב ד ב ר ו, ב ק ש ת יה ו ו לא מ צ את יה ו, ק ר את יו ו לא ע נ נ י. מ צ א נ י ה ש מ ר ים ה ס ב ב ים ב ע יר, ה כ ונ י פ צ ע ונ י, נ ש א ו א ת ר ד יד י מ ע ל י, ש מ ר י ה ח מ ות. ה ש ב ע ת י א ת כ ם ב נ ות י ר וש ל ם, א ם ת מ צ א ו א ת ד וד י מ ה ת ג יד ו ל ו, ש ח ול ת א ה ב ה א נ י. מ ה ד וד ך מ ד וד, ה י פ ה ב נ ש ים; מ ה ד וד ך מ ד וד, ש כ כ ה ה ש ב ע ת נ ו. ד וד י צ ח ו א ד ום, ד ג ול מ ר ב ב ה. ר א ש ו כ ת ם פ ז, ק ו צ ות יו ת ל ת ל ים ש ח ור ות כ ע ור ב. ע ינ יו כ י ונ ים ע ל א פ יק י מ י ם, ר ח צ ות ב ח ל ב, י ש ב ות ע ל מ ל את. ל ח י ו כ ע ר וג ת ה ב ש ם מ ג ד ל ות מ ר ק ח ים, ש פ ת ות יו ש וש נ ים נ ט פ ות מ ור ע ב ר. י ד יו ג ל יל י ז ה ב מ מ ל א ים ב ת ר ש י ש, מ ע יו ע ש ת ש ן מ ע ל פ ת ס פ יר ים. ש וק יו ע מ וד י ש ש מ י ס ד ים ע ל א ד נ י פ ז, מ ר א ה ו כ ל ב נ ון ב ח ור כ א ר ז ים. ח כ ו מ מ ת ק ים ו כ ל ו מ ח מ ד ים, ז ה ד וד י ו ז ה ר ע י ב נ ות י ר וש ל ם. פרק ו א נ ה ה ל ך ד וד ך, ה י פ ה ב נ ש ים, א נ ה פ נ ה ד וד ך ונ ב ק ש נ ו ע מ ך. ד וד י י ר ד ל ג נ ו, ל ע ר וג ות ה ב ש ם, ל ר ע ות ב ג נ ים ו ל ל ק ט ש וש נ ים. א נ י ל ד וד י ו ד וד י ל י, ה ר וע ה ב ש וש נ ים. י פ ה א ת ר ע י ת י כ ת ר צ ה, נ או ה כ יר וש ל י ם, א י מ ה כ נ ד ג ל ות. ה ס ב י ע ינ י ך מ נ ג ד י, ש ה ם ה ר ה יב נ י, ש ע ר ך כ ע ד ר ה ע ז ים, ש ג ל ש ו מ ן ה ג ל ע ד. ש נ י ך כ ע ד ר ה ר ח ל ים, ש ע ל ו מ ן ה ר ח צ ה, ש כ ל ם מ ת א ימ ות ו ש כ ל ה א ין ב ה ם. כ פ ל ח ה ר מ ון ר ק ת ך, מ ב ע ד ל צ מ ת ך. ש ש ים ה מ ה מ ל כ ות וש מ נ ים פ יל ג ש ים ו ע ל מ ות א ין מ ס פ ר. א ח ת ה יא י ונ ת י ת מ ת י, א ח ת ה יא ל א מ ה, ב ר ה ה יא ל י ול ד ת ה, ר א וה ב נ ות ו י א ש ר וה, מ ל כ ות ופ יל ג ש ים ו י ה ל ל וה. מ י ז את ה נ ש ק פ ה כ מ ו ש ח ר, י פ ה כ ל ב נ ה, ב ר ה כ ח מ ה, א י מ ה כ נ ד ג ל ות. א ל ג נ ת א ג וז י ר ד ת י, ל ר א ות ב א ב י ה נ ח ל, ל ר א ות ה פ ר ח ה ה ג פ ן ה נ צ ו ה ר מ נ ים. לא י ד ע ת י נ פ ש י ש מ ת נ י מ ר כ ב ות ע מ י נ ד יב. פרק ז ש וב י ש וב י ה ש ול מ ית, ש וב י ש וב י ו נ ח ז ה ב ך, מ ה ת ח ז ו ב ש ול מ ית, כ מ ח ל ת ה מ ח נ י ם. מ ה י פ ו פ ע מ י ך ב נ ע ל ים ב ת נ ד יב, ח מ וק י י ר כ י ך כ מ ו ח ל א ים מ ע ש ה י ד י א מ ן. ש ר ר ך א ג ן ה ס ה ר, א ל י ח ס ר ה מ ז ג, ב ט נ ך ע ר מ ת ח ט ים ס וג ה ב ש וש נ ים. ש נ י ש ד י ך כ ש נ י

18 ע פ ר ים ת א מ י צ ב י ה. צ ו אר ך כ מ ג ד ל ה ש ן, ע ינ י ך ב ר כ ות ב ח ש ב ון ע ל ש ע ר ב ת ר ב ים, א פ ך כ מ ג ד ל ה ל ב נ ון צ ופ ה פ נ י ד מ ש ק. ר אש ך ע ל י ך כ כ ר מ ל ו ד ל ת ר אש ך כ א ר ג מ ן, מ ל ך א ס ור ב ר ה ט ים. מ ה י פ ית ומ ה נ ע מ ת א ה ב ה ב ת ע נ וג ים. ז את ק ומ ת ך ד מ ת ה ל ת מ ר ו ש ד י ך ל א ש כ ל ות. א מ ר ת י א ע ל ה ב ת מ ר, א ח ז ה ב ס נ ס נ יו, ו י ה י ו נ א ש ד י ך כ א ש כ ל ות ה ג פ ן ו ר יח א פ ך כ ת פ וח ים. ו ח כ ך כ י ין ה ט וב ה ול ך ל ד וד י ל מ יש ר ים ד וב ב ש פ ת י י ש נ ים. א נ י ל ד וד י ו ע ל י ת ש וק ת ו. ל כ ה ד וד י נ צ א ה ש ד ה נ ל ינ ה ב כ פ ר ים. נ ש כ ימ ה ל כ ר מ ים, נ ר א ה א ם פ ר ח ה ה ג פ ן פ ת ח ה ס מ ד ר ה נ צ ו ה ר מ ונ ים, ש ם א ת ן א ת ד וד י ל ך. ה ד וד א ים נ ת נ ו ר יח ו ע ל פ ת ח ינ ו כ ל מ ג ד ים, ח ד ש ים ג ם י ש נ ים ד וד י צ פ נ ת י ל ך. פרק ח מ י י ת נ ך כ א ח ל י י ונ ק ש ד י א מ י, א מ צ א ך ב ח וץ א ש ק ך ג ם לא י ב ז ו ל י. א נ ה ג ך א ב יא ך א ל ב ית א מ י ת ל מ ד נ י, א ש ק ך מ י י ן ה ר ק ח מ ע ס יס ר מ נ י. ש מ אל ו ת ח ת ר אש י ו ימ ינ ו ת ח ב ק נ י. ה ש ב ע ת י א ת כ ם ב נ ות י ר וש ל י ם, מ ה ת ע יר ו ומ ה ת ע ור ר ו א ת ה א ה ב ה ע ד ש ת ח פ ץ. מ י ז את ע ל ה מ ן ה מ ד ב ר מ ת ר פ ק ת ע ל ד וד ה, ת ח ת ה ת פ וח ע ור ר ת י ך, ש מ ה ח ב ל ת ך א מ ך, ש מ ה ח ב ל ה י ל ד ת ך. ש ימ נ י כ ח ות ם ע ל ל ב ך כ ח ות ם ע ל ז ר וע ך, כ י ע ז ה כ מ ו ת א ה ב ה, ק ש ה כ ש א ול ק נ א ה, ר ש פ יה ר ש פ י א ש ש ל ה ב ת י ה. מ י ם ר ב ים לא י וכ ל ו ל כ ב ות א ת ה א ה ב ה ונ ה ר ות לא י ש ט פ וה, א ם י ת ן א י ש א ת כ ל ה ון ב ית ו ב א ה ב ה ב וז י ב וז ו ל ו. א ח ות ל נ ו ק ט נ ה ו ש ד י ם א ין ל ה, מ ה נ ע ש ה ל א ח ות נ ו ב י ום ש י ד ב ר ב ה. א ם ח ומ ה ה יא נ ב נ ה ע ל יה ט יר ת כ ס ף ו א ם ד ל ת ה יא נ צ ור ע ל יה ל וח א ר ז. א נ י ח ומ ה ו ש ד י כ מ ג ד ל ות, א ז ה י ית י ב ע ינ יו כ מ וצ א ת ש ל ום. כ ר ם ה י ה ל ש למ ה ב ב ע ל ה מ ון, נ ת ן א ת ה כ ר ם ל נ ט ר ים א י ש י ב א ב פ ר י ו א ל ף כ ס ף. כ ר מ י ש ל י ל פ נ י, ה א ל ף ל ך ש למ ה ומ את י ם ל נ ט ר ים א ת פ ר י ו. ה י וש ב ת ב ג נ ים, ח ב ר ים מ ק ש יב ים ל ק ול ך ה ש מ יע נ י. ב ר ח ד וד י וד מ ה ל ך ל צ ב י א ו ל ע פ ר ה א י ל ים ע ל ה ר י ב ש מ ים. תפילה שאומרים לאחר אמירת שיר השירים: ר ב ון כ ל ה ע ול מ ים י ה י ר צ ון מ ל פ נ י ך י י א לה י ו א לה י א ב ות י ש ב ז כ ות ש יר ה ש יר ים א ש ר ק ר ית י ו ל מ ד ת י ש ה וא ק ד ש ק ד ש ים ב ז כ ות פ ס וק יו וב ז כ ות ת ב ות יו וב ז כ ות א ות י ות יו וב ז כ ות נ ק ד ות יו וב ז כ ות ט ע מ יו וב ז כ ות ש מ ות יו ו צ ר ופ יו ור מ ז יו ו ס וד ות יו ה ק ד וש ים ו ה ט ה ור ים ה נ ור א ים ה י וצ א ים מ מ נ ו ש ת ה א ש ע ה ז ו ש ע ת ר ח מ ים ש ע ת ה ק ש ב ה ש ע ת ה א ז נ ה ו נ ק ר א ך ו ת ע נ נ ו נ ע ת יר ל ך ו ה ע ת ר ל נ ו ש י ה י ה ע ול ה ל פ נ י ך ק ר יא ת ו ל מ וד ש יר ה ש יר ים כ א ל ו ה ש ג נ ו כ ל ה ס וד ות ה נ פ ל א ות ו ה נ ור א ות א ש ר ה ם ח ת ומ ים ב ו ב כ ל ת נ א יו ו נ ז כ ה ל מ ק ום ש ה ר וח ות ו ה נ ש מ ות נ ח צ ב ות מ ש ם וכ א ל ו ע ש ינ ו כ ל מ ה ש מ וט ל ע ל ינ ו ל ה ש יג ב ין ב ג ל ג ול ז ה ב ין ב ג ל ג ול א ח ר ו ל ה י ות מ ן ה ע ול ים ו ה ז וכ ים ל ע ול ם ה ב א ע ם ש א ר צ ד יק ים ו ח ס יד ים ומ ל א כ ל מ ש א ל ות ל ב נ ו ל ט וב ה ו ת ה י ה ע ם ל ב ב נ ו ו א מ ר י פ ינ ו ב ע ת מ ח ש ב ות ינ ו ו ע ם י ד ינ ו ב ע ת מ ע ב ד ינ ו ו ת ש ל ח ב ר כ ה ו ה צ ל ח ה ב כ ל מ ע ש ה י ד ינ ו ומ ע פ ר ת ק ימ נ ו ומ א ש פ ות ד ל ות נ ו ת ר ומ מ נ ו ו ת ש יב ש כ ינ ת ך ל ע יר ק ד ש ך ב מ ה ר ה ב י מ ינ ו א מ ן. 18

19 א ח ר י ות אגי משעול ב ח צ ר ה א ח ור ית פ ור ח ה י ום )ל י ום( ה ק ק ט וס ה ז ה ש ש מ ו לא י ד וע ל י ו א ם א נ י לא א ר א ה א ות ו מ י י ר א ה? 19

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

קיצור שולחן ערוך סימן קכח

קיצור שולחן ערוך סימן קכח הלכה יומית הלכות שבת ומועד הלכות ברכות ונטילת ידיים עיון ת פילה - ביאור תפילת שמונה עשר ה מושגים ביהד ות - בנושא תפילה ובית כנסת "נמשלה התורה למים מה מים יורדים טיפין טיפין עד שנעשים נחלים כך האדם לומד

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת ניסוי מכון שלום הרטמן, תכנית בארי עמוד 1 מסכת אבות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

מסע אל העבר יום שני, ר"ח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. "ו י ה י ב א ר ב

מסע אל העבר יום שני, רח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. ו י ה י ב א ר ב מסע אל העבר יום שני, ר"ח שבט הנאום האחרון יוסף רזניק רגע לפני הכניסה לארץ ו- 47 ימים לפני פטירתו, פותח משה רבנו בנאומו הגדול האחרון. "ו י ה י ב א ר ב ע ים ש נ ה )ליציאת מצרים(, ב ע ש ת י ע ש ר ח ד ש )החודש

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי", ט

חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את הטור השביעי, ט חנן ח בר 'הטור השביעי' ומלחמת 1948 ]א[ במשך תקופת מלחמת 1948, מאז 29 בנובמבר 1947 ועד אביב 1949, המשיך נתן אלתרמן לפרסם בעיתון דבר את "הטור השביעי", טורו השירי הקבוע מאז שנת 1943. בתקופה זו, זכה אלתרמן

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשע"ט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virt

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשעט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בסד. ערב חג הסוכות תשעט לכב' קק אנש שי' שעי האיחוד האירופאי בריסל ו- virt בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virtual community at sichosacademy.org תזכורת לימים האחרונים דחג הסוכות, זמן שמחתינו, תשע"ט הנסיון הראה, שכדאי שכל ערב, הבעה"ב

קרא עוד