<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>"

תמליל

1 מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך בריאות ונחת וראיית כל צאצאיהם ממשיכים בדרכי ישראל סבא בבריאות ובשמחה. כה חשוון תשעט מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם

2 2 גּ מ ר א ס דוּר ה - תאמין!!! יגעת ומצאת בהצלחה - להארות והערות דניאל ברק ווינט טל' דואל עתניאל ד.נ. הר חברון כל הזכויות על הטקסט שמורות למכוןממרא. כל הזכויות על הניקוד, הפיסוק והחלוקה לסוגיות ופסקאות שמורות לעמותת וכלבנייך לימודיה' ולדניאל ברק ווינט. ניתן לצלם ולהדפיס לשם לימוד וללא מטרות רווח. טז חשוון תשעט

3 376 גּ מ ר א ס דוּר ה עז,א ה ה י ת ה בּ א ה פרקח' ה תּוֹד מנחות מסכת א ב עז, עו,.1 מ ת נ ית ין ה ת ו ד ה ה י ת ה ב א ה : ח מ ש ס א ין י רו ש ל מ י ו ת, ש ה ן: ש ש מ ד ב ר י ו ת, ש ת י א יפו ת, ה א יפ ה = ש ל ש ס א ין ע ש ר ים ע ש רו ן. ע ש ר ה ל ח מ ץ, ו ע ש ר ה ל מ צ ה. ע ש ר ה ל ח מ ץ - ע ש רו ן ל ח ל ה. ו ע ש ר ה ל מ צ ה - ו ב מ צ ה ש ל ש מ ינ ין : ח ל ו ת, ר ק יק ין, ו ר בו כ ה. נ מ צ או ש ל ש ה ע ש רו נ ים ו ש ל יש ל כ ל מ ין ו מ ין, ו ש ל ש ח ל ו ת ל ע ש רו ן. ו ב מ ד ה י רו ש ל מ ית - ה יו ש ל ש ים ק ב. ח מ ש ה ע ש ר ל ח מ ץ, ו ח מ ש ה ע ש ר ל מ צ ה. ח מ ש ה ע ש ר ל ח מ ץ - ק ב ו מ ח צ ה ל ח ל ה. ח מ ש ה ע ש ר ל מ צ ה - ו ב מ צ ה ש ל ש מ ינ ין : ח ל ו ת, ו ר ק יק ין, ו ר בו כ ה. נ מ צ או ח מ ש ת ק ב ין ל כ ל מ ין ו מ ין, ו ש ת י ח ל ו ת ל ק ב. ג מ ר א ה ת ו ד ה ה י ת ה ב א ה ח מ ש ס א ין י רו ש ל מ י ו ת. מ נ א ה נ י מ יל י? א מ ר ר ב ח ס ד א : ד א מ ר ק ר א : ה א יפ ה ו ה ב ת ת ו כ ן א ח ד י ה י ה 514 (יחזקאלמה,י-יא) מ ה ב ת -ש ל ש ס א ין,א ף א יפ ה -ש ל ש ס א ין. ו ב ת ג ו פ א מ נ ל ן? א יל ימ א מ ד כ ת יב : ל ש את מ ע ש ר ה חו מ ר ה ב ת (יחזקאלמה,יא) א יפ ה נ מ י! ה כ ת יב : ו ע ש יר ית ה חו מ ר ה א יפ ה (יחזקאלמה,יא), א ל א, חו מ רל א י ד ע נ א כ מ ה- ה כ א נ מ יל א י ד ע נ א כ מ ה! א ל א מ ה כ א : ו ח ק ה ש מ ן: ה ב ת ה ש מ ן, ו מ ע ש ר ה ב ת מ ן ה כ ו ר, ע ש ר ת ה ב ת ים חו מ ר, כ י ע ש ר ת ה ב ת ים חו מ ר (יחזקאלמה,יד). מתני' התודה שהן שש מדבריות. דאילו סאה. ירושלמית היתה יתירהעל שלמדברשתות ואותן [חמש]שש מדבריות הן: שתי איפות. שהאיפה ג' סאין שהן כ' עשרונות דכתיב (שמו' טז) והעומר עשירית האיפה דעומר הוא עשרון ונמצא י' עשרונים באיפה וב' איפות הן כ' עשרונות: עשרה היו לחמץ עשרון לחלה. די' חלות היו חמץ ובמצה ג' מינין וכל אחד היה של י' חלות נמצא במצה שלשים חלות של י' עשרונות נמצאו שלש עשרונות ושליש עשרון לכל מין ומין וג' חלות לעשרון שמכל עשרון היה עושה שלשה חלות של מצה דשלשים חלות לא היו אלא י' עשרון ומה ששנינו עד כאן היא במדה מדברית אבל במדה ירושלמית שהיו ה' סאין שהן שלשים קבין דסאה ששה קבין ט''ו קביןלחמץ וט''ו למצה: קב ומחצה. היה נותן לחלה דמט''וקבין היה עושה י' חלות: ושתי חלות לקב. דמקב אחד היה עושה שתי חלות שהרי מט''ו קבין היה עושה שלשים חלות שלמצה: גמ' מנהני מילי. דאיפה שלשסאין: תוכן אחד.מדהאחתהן: לשאת (את) מעשר החומר הבת. והבת היא הוא נטילת מעשר על החומר דחומר הוא ל' סאין ואמר קרא דאיפה ובת תוכן אחד הוא: ומאי טעמא ילפת מבת לילף מאיפה גופה והכתיב האיפה עשירית החומר. שהוא שלשיםסאין (איפה): אלא. משום הכי לא יליף מיניה דלא ידענא כמה הואחומר: הכא נמי. מעשר החומר הבת דבעילמילףמינהלאידענאכמה הוא חומר: אלא מהכא מעשר הבת מן הכור. וכור ידעינן ודאי שהוא שלשים סאין לפי שהוא לשון (חומר) נמצא שהבת שהוא מעשר הוא שלש סאין וכתיב האיפה והבת תוכן אחד שמע מינה דאיפה שלשת סאין והכי מתפרש קרא מעשר הבת מן הכור שמעשר של כור הוא בת עשרת הבתים חומר דבחומר איכא שלשיםסאין שהןי' בתים נמצא דחומר נמי הוי שלשים סאין כמו כור כי עשרת הבתים חומר דסיפיה דקרא לא לחושבנא אתי אלא שכפל הדיבור כמנהג הנביאים: 514 ם. ה י מ אז נ י צ ד ק ו א יפ ת צ ד ק ו ב ת צ ד ק י ה י ל כ יאאאא ה א יפ ה ו ה ב ת ת כ ן א ח ד י ה י ה ל ש את מ ע ש ר ה ח מ ר ה ב ת ו ע ש יר ת ה ח מ ר ה א יפ ה א ל ה ח מ ר י ה י מ ת כ נ ת ו בוילנא: (ל כ ם)

4 מסכתמנחותפרקח' ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה א מ רש מו א ל: א ין מו ס יפ ין ע ל ה מ ד ו ת יו ת ר מ ש תו ת, ו ל א ע ל ה מ ט ב ע יו ת ר מ ש תו ת, ו ה מ ש ת כ רל א י ש ת כ ר יו ת ר מ ש תו ת. מ אי ט ע מ א? א עז, א יל ימ א: מ ש ו ם א פ קו ע י ת ר ע א -א י ה כ י,ש תו ת נ מ יל א! א ל א מ ש ו ם או נ א ה, כ י ה יכ י ד ל א ל יה ו י ב יט ו ל מ ק ח- ו ה א א מ רר ב א: כ ל ד ב ר ש ב מ ד ה ו ש ב מ ש ק ל ו ש ב מ נ י ן א פ יל ו פ חו ת מ כ ד י או נ א ה חו ז ר! א ל א מ ש ו ם ת ג ר א, כ י ה יכ י ד ל א ל מ ט י י ה ז יי נא ז יי נא הו א ד ל א ל ימ ט י י ה, ר ו ח אל א ב ע י?! ז ב ן ו ז ב ין ת ג ר א א יק ר י?! א ל א א מ ר ר ב ח ס ד א : ש מו א ל ק ר א א ש כ ח ו ד ר ש :ה ש ק ל - ע ש ר ים ג ר ה, ע ש ר ים ש ק ל ים, ח מ ש ה ו ע ש ר ים ש ק ל ים, ע ש ר ה ו ח מ ש ה ש ק ל מ נ ה?! מ את ן ו א ר ב ע ין ה וו! א ל א ש מ ע מ ינ ה, ת ל ת : ש מ ע מ ינ ה : מ נ ה ש ל קו ד ש כ פו ל ה י ה. ו ש מ ע מ ינ ה :מו ס יפ ין ע ל ה מ ד ו ת, ו א ין מו ס יפ ין יו ת ר מ ש תו ת. ו ש מ ע מ ינ ה : ש תו ת א מ ל ב ר. א מ רר ב ינ א: מ ת נ ית ין נ מ י ד י ק א, ד ק ת נ י : ת ו ד ה ה י ת ה ב א ה ח מ ש ס א ין י רו ש ל מ י ו ת ש ה ן ש ש מ ד ב ר י ו ת, ש מ ע מ ינ ה. - ה מ נ ה י ה י ה ל כ ם (יחזק'מה,יב). והמשתכר. באוכל נפש: מאי טעמא. אין מוסיפין על המדות יותר משתות: אילימא משום. אפקועי תרעא. דכיון שמגדלין מוסיפין הדמים וחיישינן דלמא אתי לאוסופי הדמים יותר מדאי: אי הכי. כי לא מוסיפין אלא שתות איכא נמי למיחש להכי: אלא משום הכי. אין מוסיפין יותר משתות: כי היכי דלא ליהוי בטול מקח. דקי''ל (ב''מ דף מט:) אונאה שתות קנה ומחזיר אונאה יתרמשתות בטל מקח הכא נמי התגר שמכר את התבואה אם לא ידע דהוסיפו על המדות ומכר לו כדי המדה הראשונה וזה קיבל במדה גדולה הרי נתאנה שתות ואף על פי כן קנה הלוקח ונותן לו דמי אונאה ואין המוכר יכול לחזור בו כדי שיהא לו ללוקח מה לאכול: כל דבר שבמדה אפי' כו'. משום דקפיד עליה והרי נתאנהבמדה: אלא משום תגרא. החמר שלוקח התבואה מבעל הבית ומוליכה בשווקים שרוצה להשתכר בה השתות ואילו היה מודד במדה שנתוספו ביותר הוי הפסד מטי דיאנא למוכר שהיה מפסיד אותו יותר משתות (אבל) ומשום דלא לימטייה דיאנא תקנו שלא יוסיפו יותר משתות: ומהדר בתמיה דיאנא הוא דלא לימטייה רווחא לא בעי זבן וזבין תגרא איקרי. אם כן שאין התגר מרויח כלום מה תקנה עשו לו: קרא אשכח ודרש. דגזירת הכתוב היא: עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל. הרי ששים שקלים אותן ששים שקלים יהיה לכם המנה וסלע ארבעה זוזים הרי ר''מ זוזי דינרים הוו בהאי מנה וקי''ל דמנה דאורייתא אינה אלא כ''ה סלעים שהןק'זוזים: מנה של קדש כפול היה. דהיינו ר'דינרין: ושמע מינה מוסיפין על המדות. דהיינומ'לר'שלקדש דכוותיה לק' של חול כ': ושמע מינה שתות מלבר. שלחמש מוסיפין הששי דאי הוי שתות מלגיו לא היה צריך להוסיף ארבעים על מאתים: מתני' נמי דיקא. דשתותא מלבר דקתני חמש סאין ירושלמיות שהן ו' מדבריות שמע מינה דאותו [חלק] ו' הוסיפו על הה' עשו ה' ירושלמיות שהן ו' מדבריות נמצאת צריך להוסיף עליהן הששית והיינו שתותא מלבר: שקל האמור בתורה הוא סלע: 515 על פיכתבי יד, רשי כתי שיטה מקובצת ועוד. גירסת וילנא כאן ובהמשך: ד י אנ ה

5 378 גּ מ ר א ס דוּר ה עז,ב ב עז,.3 מ ת נ ית ין מ כ ו ל ם ה י ה נו ט ל א ח ד מ ע ש ר ה ' ת רו מ ה', (ויקראז,יד). 516 ש נ א מ ר : ו ה ק ר יב מ מ נ ו א ח ד מ כ ל ק ר ב ן ת רו מ ה ל ה' א ח ד - ש ל א י ט ו ל פ רו ס. מ כ ל ק ר ב ן - ש י הו כ ל ה ק ר ב נו ת ש וו ת ש ל א י ט ו ל מ ק ר ב ן ע ל ח ב יר ו. ל כ ה ן ה ז ו ר ק א ת ד ם ה ש ל מ ים לו י ה י ה - ו ה ש א ר נ א כ ל ל ב ע ל ים. ג מ ר א ת נו ר ב נ ן : ו ה ק ר יב מ מ נ ו (ויקראז,יד)- מ ן ה מ חו ב ר. א ח ד - ש ל א י ט ו ל פ רו ס. מ כ ל ק ר ב ן - ש י הו כ ל ה ק ר ב נו ת ש וו ת ש ל א י ט ו ל מ ן ה ק ר ב ן ע ל ח ב ירו. ת רו מ ה ל ה' - א ינ י יו ד ע מ כ מ ה ה יא? ה ר ינ י ד ן : 517 נ א מ ר כ אן : ת רו מ ה (ויקראז,יד), ו נ א מ ר ב ת רו מ ת מ ע ש ר : ת רו מ ה מ ה ל ה ל ן א ח ד מ ע ש ר ה - א ף כ אן א ח ד מ ע ש ר ה, או כ ל ך ל ד ר ך זו : (דבריםיב,יז), 518 נ א מ ר כ אן : ת רו מ ה (ויקראז,יד) ו נ א מ ר ב ב כ ו ר ים : ת רו מ ה מ ה ל ה ל ן א ין ל ה ש יעו ר - א ף כ אן א ין ל ה ש יעו ר? נ ר א ה ל מ י ד ו מ ה? ד נ ין ת רו מ ה ש א ין א ח ר יה ת רו מ ה, מ ת רו מ ה ש א ין א ח ר יה ת רו מ ה, ו א ל יו כ יח ב כ ו ר ים ש י ש א ח ר יה ן ת רו מ ה, או כ ל ך ל ד ר ך זו : ד נ ין ת רו מ ה ה נ א כ ל ת ב מ קו ם ק דו ש, מ ת רו מ ה ה נ א כ ל ת ב מ קו ם ק דו ש, ו א ל ת ו כ יח ת רו מ ת מ ע ש ר ש נ א כ ל ת ב כ ל מ קו ם? ת ל מו ד לו מ ר: מ מ נ ו... ת רו מ ה ל ה' (ויקראז,יד), ה. 519 ו כ ת יב ב ת רו מ ת מ ע ש ר : מ מ נ ו ת רו מ ה (במדבריח, כו)ל ג ז יר ה ש ו (במדבר יח,כד), ל מ ד נו ל ת רו מ ה ש ה יא א ח ד מ ע ש ר ה, א ב ל א ינ י יו ד ע מ כ מ ה ה יא ח ל ה? ה ר ינ י ד ן : (ויקראכג,יז), 521 ם 520 נ א מ ר כ אן : ל ח ם (ויקראז,יג), ו נ א מ ר ל ה ל ן ב ש ת י ה ל ח ם : ל ח מ ה ל ה ל ן ע ש רו ן ל ח ל ה (ויקראכג,יז)- א ף כ אן ע ש רו ן ל ח ל ה, או כ ל ך ל ד ר ך זו : נ א מ ר כ אן : ל ח ם (ויקראז,יג), ו נ א מ ר ב ל ח ם ה פ נ ים : ל ח ם 522 (שמותכה,ל), ש רו נו ת? 523 מ ה ל ה ל ן ש נ י ע ש רו נו ת (ויקראכד,ה)- א ף כ אן ש נ י ע נ ר א ה ל מ י ד ו מ ה? ד נ ין מ נ ח ה ה ב א ה ח מ ץ ע ם ה ז ב ח, מ מ נ ח ה ה ב א ה ח מ ץ ע ם ה ז ב ח, ו א ל יו כ יח ל ח ם ה פ נ ים ש א ינו ב א ח מ ץ ע ם ה ז ב ח. או כ ל ך ל ד ר ך זו : ד נ ין מ נ ח ה ה ב א ה מ א ר ץ ו חו צ ה ל א ר ץ, מ ן ה ח ד ש ו מ ן ה י ש ן, מ מ נ ח ה ה ב א ה מ א ר ץ ו חו צ ה ל א ר ץ מ ן ה ח ד ש ו מ ן ה י ש ן, מתני' מכולן. לחמי תודה היה נוטל אחד מעשרה: שיהיו כל הקרבנות שבלחמי תודה שוין. בהפרשת תרומה: שלא יטול מקרבן. זה תרומה על חבירו שלא יטול מזה שנים ומזה לא כלום משום דבעינן שלא יטול מקרבן על חבירו: גמ' מן המחובר. דבעינן שיהו כל החלות ביחדבשעת תרומה: איני יודע מכמה. חלות הוא נוטל אחת: בבכורים תרומה. דאמר מר (פסחיםדףלו:)ותרומתידךאלו הבכורים: מה תרומה דבכורים אין לה שיעור. כדאמרינן (פאה פ''א מ''א) אלו דברים שאין להם שיעור הפאה והבכורים דכמה שירצה מביא: שאין אחריה תרומה. דכיון שנטל תרומת מעשר אין מפרישין שוב ממנה תרומה אחרת: שיש אחריה תרומה. שהרי עדיין יש לו להפריש כל תרומותיו: דנין תרומת לחמי תודה הנאכלת במקום קדוש.שנאכלת בירושלים מתרומת בכורים הנאכלת בירושלים: תלמוד לומר ממנו. (ויקרא ז) אחדמכלקרבןתרומהלה'לג''ש דכתיב בלחמי תודה ממנו תרומה לה' ונאמר בתרומת מעשר (במדבר יח) והרמותם ממנותרומתה' מעשר וגו': אבל איני יודע מכמה. קמחהוא עושההחלה של חמץ: נאמר כאן לחם.חמץתודהושתי הלחם באין מנחת חמץ עם הזבח: מה להלן עשרון לחלה. דכתיב (ויקרא כג) (שנים ושני) עשרונים וגו': לחמי תודה ולחם הפנים באות מארץ ומח''ל. ושתי הלחם אין באות אלא מן הארץ דכתיב בהו (שם כג) ממושבותיכם תביאו לחם תנופה מה תלמוד לומר תביאו שהרי כבר נאמר (שם) והקרבתם מנחה חדשה ומצי למימר ממושבותיכם לחם תנופה ומה תלמוד לומר תביאו שכל שאתה מביא ממקום אחר כעין זה חמץ ועם הזבח יהיו כזה: 516 ה ו ה ק ר יב מ מ נ ו א ח ד מ כ ל ק ר ב ן ת רו מ ה ל ה' ל כ ה ן ה ז ר ק א ת ד ם ה ש ל מ ים לו י ה י 517 ל ה כ י א ת מ ע ש ר ב נ י י ש ר א א ש ר י ר ימו לה' ת רו מ ה נ ת ת י ל ל ו י ם ל נ ח ל ה ע ל כ ן א מ ר ת י ל ה ם ב תו ך ב נ י י ש ר א ל ל א י נ ח לו נ ח ל 518 ך ל א תו כ ל ל א כ ל ב ש ע ר יך מ ע ש ר ד ג נ ך ו ת ירש ך ו י צ ה ר ך ו ב כ ר ת ב ק ר ך ו צ אנ ך ו כ ל נ ד ר יך א ש ר ת ד ר ו נ ד ב ת יך ו ת רו מ ת י ד 519 ן ו א ל ה ל ו י ם ת ד ב ר ו א מ ר ת א ל ה ם כ י ת ק חו מ א ת ב נ י י ש ר א ל א ת ה מ ע ש ר א ש ר נ ת ת י ל כ ם מ א ת ם ב נ ח ל ת כ ם ו ה ר מ ת ם מ מ נ ו ת רו מ ת ה' מ ע ש ר מ ה מ ע ש ר 520 ע ל ח ל ת ל ח ם ח מ ץ י ק ר יב ק ר ב נו ע ל ז ב ח ת ו ד ת ש ל מ יו 521 מ מ ו ש ב ת יכ ם ת ב יא ו ל ח ם ת נו פ ה ש ת י ם ש נ י ע ש ר נ ים ס ל ת ת ה י ינ ה ח מ ץ ת א פ ינ ה ב כ ו ר ים ל ה' 522 י יד ו נ ת ת ע ל ה ש ל ח ן ל ח ם פ נ ים ל פ נ ת מ 523 ת ו ל ק ח ת ס ל ת ו א פ ית א ת ה ש ת ים ע ש ר ה ח ל ו ת ש נ י ע ש ר נ ים י ה י ה ה ח ל ה ה א ח

6 379 מסכתמנחותפרקח' ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה ו א ל יו כ יחו ש ת י ה ל ח ם ש א ין ב או ת א ל א מ ן ה ח ד ש ו מ ן ה א ר ץ? ת ל מו ד לו מ ר: מ מ ו ש בו ת יכ ם ת ב יאו ל ח ם ת נו פ ה ש ת י ם (ויקראכג,יז) ש א ין ת ל מו ד לו מ ר ת ב יאו, ו מ ה ת ל מו ד לו מ ר: ת ב יאו? ש כ ל מ ה ש א ת ה מ ב יא מ מ קו ם א ח ר ה ר י הו א כ ז ה : מ ה ל ה ל ן ע ש רו ן ל ח ל ה - א ף כ אן ע ש רו ן ל ח ל ה. א י מ ה ל ה ל ן ש נ י ע ש רו נו ת - א ף כ אן ש נ י ע ש רו נו ת? ת ל מו ד לו מ ר: ת ה י ינ ה (ויקראכג,יז). ל מ ד נו ע ש ר ה ל ח מ ץ, ע ש ר ה ל מ צ ה - מ נ י ן? צ ה. 524 ת ל מו ד לו מ ר: ע ל ח ל ו ת ל ח ם ח מ ץ (ויקראז,יג)- נ ג ד ח מ ץ ה בא מ נ מ צ או ע ש ר ים ע ש רו נו ת ל ח מ י ת ו ד ה, ע ש ר ה ל ח מ ץ, ו ע ש ר ה ל מ צ ה. י כו ל ע ש ר ה ש ב מ צ ה ל א י הו כ ו ל ן א ל א מ מ ין א ח ד? ת ל מו ד לו מ ר: א ם ע ל ת ו ד ה י ק ר יב נ ו, ו ה ק ר יב ע ל ז ב ח ה ת ו ד ה ח ל ו ת מ צ ו ת ב לו לו ת ב ש מ ן, ו ר ק יק י מ צ ו ת מ ש ח ים ב ש מ ן, ים, 525 ס ל ת מ ר ב כ ת ו גו ' (ויקראז,יב)- נ מ צ או ש ל ש ה ע ש רו נ ו ש ל יש ל כ ל מ ין ו מ ין, ו ש ל ש ח ל ו ת ל ע ש רו ן. ו נ מ צ או ל ח מ י ת ו ד ה א ר ב ע ים, נו ט ל מ ה ן א ר ב ע - ו נו ת ן ל כ ה ן, ו ה ש א ר - נ א כ ל ים ל ב ע ל ים. אי מה להלן. בשתי הלחם שני עשרונים ותו לא אף כאן שתי עשרונים ותו לא: תלמוד לומר תהיינה. יתירה לרבוייא היא ואף על גב דכתיב בשתי הלחם יליף לתודה דאם אינו ענין לב' הלחם דהא כתיב שתי עשרונים תנהו ענין לחמץ שבתודה דליהוו עשרה עשרונים: למדנו י' לחמץ. משתי הלחם שהוא חמץ תהיינה בחמץ כתיב י' למצה מנין: נגד חמץ הבא. דכמה שמביא סולת לצורך חמץ הבא מצה: י' לחמץ. נפקא לן משתי הלחם י' למצה מדרשא לנגד חמץ הבא מצה: תלמוד לומר אם על תודה וגו'. בהאי קרא כתיב ג' מיני מצה: מן המחובר. משמע שיהא הכל שלם המ' חלות שלם והתרומה דבשעת תרומה יהא הכל שלם היינו דפריך אלא מעתה וכו' ה ו כא (נמי) מאי מחובר איכא דקס''ד שהוא מנותח בשעת שנוטל החלב: שלא ינתח בשר קודם כו'. וכה''ג הוי מחובר בשעת הפרשה: ונילף מתרומת מדין. דהויא אחד מנ': ולילף מתרומת חלה. דהוי אחד מארבעים ושמונה: א מ ר מ ר: ו ה ק ר יב מ מ נ ו - מ ן ה מ חו ב ר. א ל א מ ע ת ה ד כ ת יב : ו א ת כ ל ח ל ב ו י ר ים מ מ נ ו כ ד ר ב ח ס ד א א מ ר א ב ימ י, ד א מ ר ר ב ח ס ד א א מ רא ב ימ י: ש ל א י נ ת ח ב ש ר קו ד ם ש י ט ו ל א ימו ר ין. 526 (ויקראד, יט)-ה ת ם מ אי מ חו ב ר א יכ א? א מ ר מ ר: נ א מ ר כ אן : ת רו מ ה (ויקראז,יד), ו נ א מ ר ב ת רו מ ת מ ע ש ר : ת רו מ ה 527 (במדבריח,כד). ו נ יל ף מ 528 ת רו מ ת (במדבר ל א,כט)מ ד י ן! ד נ ין ת רו מ ה ה נ ו ה ג ת ל דו רו ת מ ת רו מ ה ה נ ו ה ג ת ל דו רו ת, ו א ל ת ו כ יח ת רו מ ת מ ד י ן ש א ינ ה נו ה ג ת ל דו רו ת. ו נ יל ף מ ל ה! 529 ת רו מ ת (במדברטו,כ) ח ת נ א ד ב י ר ב י י ש מ ע אל : ד נ ין ד ב ר ש נ א מ ר ב ו : מ מ נ ו ת רו מ ה ל ה' מ ד ב ר ש נ א מ ר ב ו : מ מ נ ו ת רו מ ה ל ה', ל א פ ו ק י ת רו מ ת ח ל ה, ד ל א נ א מ ר ב ו :מ מ נ ו ת רו מ ה ל ה'. 524 יו ע ל ח ל ת ל ח ם ח מ ץ י ק ר יב ק ר ב נו ע ל ז ב ח ת ו ד ת ש ל מ 525 א ם ע ל ת ו ד ה י ק ר יב נ ו ו ה ק ר יב ע ל ז ב ח ה ת ו ד ה ח ל ו ת מ צ ו ת ב לו ל ת ב ש מ ן ו ר ק יק י מ צ ו ת מ ש ח ים ב ש מ ן ו ס ל ת מ ר ב כ ת ח ל ת ב לו ל ת ב ש מ ן 526 ה ו א ת כ ל ח ל ב ו י ר ים מ מ נ ו ו ה ק ט יר ה מ ז ב ח 527 כ י א ת מ ע ש ר ב נ י י ש ר א ל א ש ר י ר ימו ל ה' ת רו מ ה נ ת ת י ל ל ו י ם ל נ ח ל ה ע ל כ ן א מ ר ת י ל ה ם ב תו ך ב נ י י ש ר א ל ל א י נ ח לו נ ח ל ה 528 ת ה' מ מ ח צ ית ם ת ק חו ו נ ת ת ה ל א ל ע ז ר ה כ ה ן ת רו מ 529 ימו ה ר אש ית ע ר ס ת כ ם ח ל ה ת ר ימו ת רו מ ה כ ת רו מ ת ג ר ן כ ן ת ר א ת

7 380 גּ מ ר א ס דוּר ה ב עז,.4? ב ע יר ב א: ת רו מ ת ל ח מ י ת ו ד ה : ח י יב ין ע ל יה ן מ ית ה ו חו מ ש, או : א ין ח י יב ין ע ל יה ן מ ית ה ו חו מ ש בו וחמשיתו כו'. ומתו בו ולא באחר וחמשיתו ולא על אחר: מדמעת. כשאר תרומה שאם נפלה לתוך חולין שיהא צריך להעלותה באחד ומאה דגבי דימוע לא אשכחן מיעוט בקרא: כ יו ן ד א ית ק ש ל ת רו מ ת מ ע ש ר- כ ת רו מ ת מ ע ש ר ד מ י, או ד ל מ א : נ א? ב ו (ויקראכב,ט) ו ח מ ש יתו (ויקראכב, יד)-מ יע ט ר ח מ מ ד מ ע ת, או : א ינ ה מ ד מ ע ת? ת יקו. 530 י ם ו ש מ רו א ת מ ש מ ר ת י ו ל א י ש או ע ל יו ח ט א ו מ תו בו כ י י ח ל ל הו א נ ה' מ ק ד ש 531 ש ו א יש כ י י אכ ל ק ד ש ב ש ג ג ה ו י ס ף ח מ ש יתו ע ל יו ו נ ת ן ל כ ה ן א ת ה ק ד

8 381 עח,א מסכתמנחותפרקח' ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה א מ ר מ ר: ת ל מו ד לו מ ר: ת ה י ינ ה (). מ אי ת ל מו ד א? א מ ר ר ב י צ ח קב ר א ב ד ימ י : ת ה י ינ ה כ ת יב. א ימ א: ע ש ר ה ק פ יז י! א מ רר ב א: ב ע ש רו נו ת ד ב ר ה כ תו ב..5 א ב עח, עז, ל מ ד נו ע ש ר ה ל ח מ ץ, ע ש ר ה ל מ צ ה מ נ י ן? ת ל מו ד לו מ ר: ע ל ח ל ו ת ל ח ם ח מ ץ (ויקראז,יג)- כ נ ג ד ח מ ץ ה ב א מ צ ה. ו כ י ד ב ר ה ל מ ד ב ה י ק ש חו ז ר ו מ ל מ ד ב ה יק ש?! ה ימ נ ו ו ד ב ר א ח רהו א, ו כ ל ה ימ נ ו ו ד ב ר א ח ר-ל א ה ו י ה יק ש. ה נ יח א ל מ אן ד א מ ר : ל א ה ו י ה יק ש, א ל א ל מ אן ד א מ ר : ה ו י ה יק ש מ אי א יכ א ל מ ימ ר? ת ב יאו -ר ב ו י א ה יא. מאי תלמודא. היכי משמע מן תהיינהי' עשרונות: תהיינה. בתרין יודין דחד יו''ד דמייתראתיא ללחמי תודה: קפיזי. חצאי קבים: בעשרונות דבר הכתוב. דממאי דמיירי בפרשה קמרבה מן תהיינה ובפרשה כתיב (ויקרא כג) שתים שני עשרונים: וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש. דחמץ עצמו דהוא עשר גמרינן משתי הלחם עשרון לחלה מן היקישא דלחם לחם: חוזר ומלמד בהיקש. על מצה י' עשרונים כחמץ דכנגד חמץ הבא מצה: הימנו ודבר אחר הוא. כלומר אי הוהמלמדהחמץעלהמצהאותו דבר עצמו שהוא למד מן שתי הלחם עשרון לחלה מצי למימר וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש אבל הכא החמץ אינו מלמד על המצה מה שהוא לומד בהיקש משתי הלחם לא מצית למיפרך משום דחמץ למד משתי הלחם עשרון לחלה ומלמד בהיקש למצה שהוא י' עשרונים דהיינו דבר אחר. ע''א נמי שמעתי הימנו ודבר אחר הוא דאי הוה יליף מחמץ שבתודה לקרבן אחר דעלמא מצית לאקשויי וכי דבר וכו' השתא דלא יליף אלא לההוא קרבן גופיה ליכא למיפרךהכי: מאי איכא למימר. וכי דבר הלמד [בהיקש] חוזר ומלמד בהיקש: תביאו ריבויא הוא. דלא הוה למכתב תביאו גבי שתי הלחם משום טעמא דאמר לעיל והוי כמאן דכתיב הכא גבי לחמי תודה דכל הבאות שאתה מביא יהו כזה עשרון לחלה והוי כמו שלמד מגופו דקרא עשרון לחלה ולא מהיקש (וכי מלמד חמץ על המצה י' עשרונות) ולא מצית למיפרך וכידברהלמדכו' שהרי לא למד החמץ מהיקש אבל אי תודה כדמעיקרא אתיא לחם לחם הוי דבר הלמד מהיקש ואיכאלמיפרך עליה:

9 382 גּ מ ר א ס דוּר ה א עח,.6 מ ת נ ית ין ה מ יל ו א ים ה יו ב א ין כ מ צ ה ש ב ת ו ד ה : ח ל ו ת, ו ר ק יק ין,. 532 ו ר ב וכ ה נ ז ירו ת ה י ת ה ב א ה ש ת י י דו ת כ מ צ ה ש ל ת ו ד ה : ח ל ו ת, ו ר ק יק ין, ו א ין ב ה ר בו כ ה. נ מ צ א ע ש ר ה ק ב ין י רו ש ל מ ית - ש ה ן ש ש ה ע ש רו נו ת ו עו ד י ין. ג מ ר א מ נ א ה נ י מ יל י? א מ ר ר ב ח ס ד א א מ ר ר ב ח מ אב ר ג ו ר י א : ד א מ ר ק ר א : ו מ ס ל ה מ צ ו ת א ש ר ל פ נ י ה', ל ק ח: ח ל ת מ צ ה א ח ת, ו ח ל ת ל ח ם ש מ ן א ח ת, ו ר ק יק א ח ד (ויקראח,כו). ב ש ל מ א : ח ל ו ת ח ל ו ת, ר ק יק ר ק יק, ש מ ן-מ אי נ ינ הו?ל או ר בו כ ה. מ ת ק יף ל ה ר ב א ו י א: א ימ א א נ ת א ד מ ש ח א! א ל א כ ד ד ר ש ר ב נ ח מ ןב ר ר ב ח ס ד א מ ש מ יה ד ר ב י ט ב ל א : ז ה ק ר ב ן א ה ר ן ו ב נ יו א ש ר י ק ר יבו ל ה' ב יו ם ה מ ש ח או תו ו כ י מ ה ל מ ד נו ל ב נ יו ב יו ם ה מ ש חו? א ל א מ ק יש ח ינ ו כו ל ה מ ש חו, מ ה ה מ ש חו ר בו כ ה-א ףח ינ ו כו ר בו כ ה. א מ ר ר ב ח ס ד א : כ ה ן ג דו ל ה מ ת ק ר ב ל ע בו ד ה צ ר יך ש ת י ע ש רו נו ת ה א יפ ה, א ח ת ל ה מ ש חו, ו א ח ת ל ח ינ ו כו. מ רב ר ר ב א ש י א מ ר: ש ל ש. ו ל א פ ל יג י: ה א- ד ע ב ד ע בו ד ה כ ש הו א כ ה ן ה ד יו ט, ה א- ד ל א ע ב ד ע בו ד ה כ ש הו א כ ה ן ה ד יו ט. 533 (ויקראו,יג), מתני' המלואים. שהיו בימי משה היו כו': שתי ידות כמצה שבתודה. דהיינו חלות ורקיקין אבל רבוכה לא היתה בנזיר וכיון שלא היו שם אלא שני אותן מינין נמצאו שני מינין י' קבין ירושלמיות דכיון דג' מינין דמצה שבתודה הוו ט''ו קבין חמשה קב לכל מין נמצאו לשני מיניןהן עשרהקבין: שהן ששה עשרונות. דעשרה קבין הן ששה עשרונות [ושני שלישיות] וב' מינין שהן ג' עשרונות [ושליש] לכל מין דכיון דעשרה עשרון הוו [לג' מינין שבמצה] נמצאלב'ידותהןששה עשרונות וב' שלישי עשרון: גמ' מה''מ. דהמילואי' היו באות חלות ורקיקין ורבוכה היינו חלוטבשמן: לאו היינו רבוכה. אלמא דאית בהו רבוכה: אנתא דמשחא. חתיכת עיסה עבה שטיגנה בשמן ע''א אנתא דמשחא שמן קרוש עגול כמו לחם והיינו לחם מ''ר ז''ל ולא רבוכהממש: וכי מה למדנו לבניו מיום המשחו. כלום חייבין בניו בשביל משיחתאביהם: מקיש חינוכו. דכהן הדיוט להמשחו (היינו רבוכה) וחינוכו הוא המילואים שלו אלמא דבמילואים הוי רבוכה דכהן הדיוט מביא חביתין [היינו רבוכה] ביום חינוכו לעבודה וכהן גדולבכליום: אף. חלות לחם שמן נמי דהוי במילואים היינו רבוכה: המתקרב לעבודה.תחילהלאחר שנמשח: אחד להמשחו. שנמשח לכהן גדול: ואחד לחינוכו. בשביל שנתחנך היום לעבודת כהן [גדול]: הא דלא עבד עבודה מעולם כשהיה הדיוט. מביא שלשה אחת לחינוך תחילת עבודה ואחת לחינוכו שנתמנה לכהן גדול ואחת להמשחו. מ''ר ז''ל: רקיק וחלות חד הוא אלא שזה נבלל וזה נמשח: 532 תיקון עפ שיטה מקובצת. בוילנא: רביכה 533 ז ה ק ר ב ן א ה ר ן ו ב נ יו א ש ר י ק ר יבו ל ה' ב יו ם ה מ ש ח א תו ע ש יר ת ה א פ ה ס ל ת מ נ ח ה ת מ יד מ ח צ ית ה ב ב ק ר ו מ ח צ ית ה ב ע ר ב

10 383 מסכתמנחותפרקח' ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה א עח,.7 נ ז ירו ת ה י ת ה ב א ה ש ת י י דו ת כ מ צ ה ש ב ת ו ד ה. ת נו ר ב נ ן :(ויקראז-יג) ן. 534 ש ל מ יו - ל ר ב ו ת ש ל מ י נ ז יר ל ע ש ר ת ק ב ין י רו ש ל מ י ו ת ו ל ר ב יע ית ש מ י כו ל ל כ ל מ ה ש א מו ר ב ע נ י ן? (במדברו,טו). 535 ת ל מו ד לו מ ר: מ צ ו ת מ אי ת ל מו ד א? א מ רר ב פ פ א: ד ב ר ש נ א מ ר ב ו מ צ ו ת ל א פ ו ק י ר בו כ ה ד ל א נ א מ ר ב ו 'מ צ ו ת'. לרבות שלמי נזיר לי' קבין ירושלמיות. שהן ב' ידות של מצה שבתודה שלא היה בנזיר אלא חלות ורקיקין: ולרביעית שמן. לפי שבתודה היה חצי לוג שמן חציו לחלות ורקיקין וחציו לרבוכה לחמץ לא היה בו שמן וכיון שבנזיר אין בו רבוכה דיו ברביעית: יכול לכל מה שאמור בענין. הואיל והוקשו שלמי נזיר למצה של תודה יכול לוקשו לכל ג' מינין שבמצה ת''ל מצות: מאי תלמודא. היכי ממעט ממצות: אמר רב פפא דבר שנאמר בו מצות. בתודה דהיינו חלות ורקיקין דכתיב (ויקרא ב) חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות לההיא איתקש המצות האמורות בנזיר אבל לרבוכה דאין כתב בהן מצות לא הוקשו לחם נזיר: ד ב י ר ב י י ש מ ע אל ת נ א : מ צ ו ת (במדברו,טו) כ ל ל, ח ל ו ת ו ר ק יק ין פ ר ט, כ ל ל ו פ ר ט א ין ב כ ל ל א ל א מ ה ש ב פ ר ט :ח ל ו ת ו ר ק יק ין א ין, מ יד י א ח ר ינ א ל א. 534 יו ע ל ח ל ת ל ח ם ח מ ץ י ק ר יב ק ר ב נו ע ל ז ב ח ת ו ד ת ש ל מ 535 ו ס ל מ צ ו ת ס ל ת ח ל ת ב לו ל ת ב ש מ ן ו ר ק יק י מ צ ו ת מ ש ח ים ב ש מ ן ו מ נ ח ת ם ו נ ס כ יה ם

11 384 גּ מ ר א ס דוּר ה עח,ב ב עח,.8 מ ת נ ית ין ה ש ו ח ט א ת ה ת ו ד ה ל פ נ ים ו ל ח מ ה חו ץ ל חו מ ה - ל א ק ד ש ה ל ח ם. ש ח ט ה ע ד ש ל א ק ר מו פ נ יה ב ת נ ו ר, ו א פ יל ו ק ר מו כ ו ל ן חו ץ מ א ח ד מ ה ן - ל א ק ד ש ה ל ח ם. ג מ ר א מ אי חו ץ ל חו מ ה? ר ב י יו ח נ ן א מ ר: חו ץ ל חו מ ת ב ית פ אג י. ו ר יש ל ק י שא מ ר: חו ץ ל חו מ ת ה ע ז ר ה.. ר יש ל ק יש א מ ר:חו ץ ל חו מ ת ה ע ז ר ה- ב ע ינ ן ע ל ב ס מו ך 536 ו ר ב י יו ח נ ן א מ ר:חו ץ ל חו מ ת ב ית פ אג י -א ב לחו ץ ל ע ז ר ה ק דו ש, ו ל א ב ע ינ ןע ל ב ס מו ך. ו ה א א יפ ל יגו ב ה ח ד א ז ימ נ א : ד ת נ ן : ה ש ו ח ט א ת ה פ ס ח ע ל ה ח מ ץ - עו ב ר ב ל א ת ע ש ה. ר ב י י הו ד האו מ ר: א ף ה ת מ יד (פסחיםסג.) ו א מ רר יש ל ק י ש: ל עו ל ם א ינו ח י יב ע ד ש י ה א או ל ש ו ח ט או ל ז ו ר ק או ל א ח ד מ ב נ י ח בו ר ה ע מ ו ב ע ז ר ה! ו ר ב י יו ח נ ן א מ ר: א ף ע לפי ש א ין ע מ ו ב ע ז ר ה! חוץ לחומת [בית] פאגי. היינו חוץ לחומת הר הבית אבל אם היו בהר הבית קדשו אע''פ שאין בעזרה מ''ה ז''ל: חוץ לחומת העזרה. ואע''ג דהוי לפנים מחומת בית פאגי לא קדש: על זבח תודת. ח לות דהיינו על בסמוך בעזרה: הא איפלגו בה חדא זימנא. בעל בסמוך: רבי יהודה אומר אף תמיד של בין הערבים. אם שחטו על חמץ עובר דכתיב על חמץ דם זבחי זבחי המיוחד לי דהיינו תמיד: ורבי יוחנן אמר אע''פ וכו'. דלא בעינן על בסמוך: בההיא קאמר רבי יוחנן. אע''פ שאין עמו בעזרה: דכל היכא דאיתיה. לחמץ לאחר זמן הביעור באיסורא איתיה: אבל מקדש לחם. שלחמי תודה אין מקדשים אלא בשחיטת הזבח אימא לא יהו קדוש עד שיהא הלחם עמו בעזרה: ואי איתמר בהא. בלחמי תודה קאמר ריש לקיש כיון דלמקדש לחם הוא בעינן בעל בסמוך אבל בהך בחמץ בי''ד דכל היכא דאיתיה באיסורא איתיה: אימא מודי לרבי יוחנן. דאף על פי שאין עמו בעזרה צריכא:. צ ר יכ א, ד א י א ית מ ר ב ה ה יא- ב ה ה יא ק א א מ ר ר ב י יו ח נ ן ד כ ל ה יכ א ד א ית יה ב א יס ו ר א ק א י, א ב ל ל ע נ י ן מ ק ד ש ל ח ם א ימ א מו ד י ל יה ל ר יש ל ק יש ד א י א ית יה ב פ נ ים -ק דו ש, א ב ר אי-ל א ק דו ש ו א י א ית מ ר ב ה א- ב ה א ק א מ ר ר יש ל ק יש, א ב ל ב ה ך - א ימ א מו ד ה ל יה ל ר ב י יו ח נ ן, צ ר יכ א. ת נ י א כ ו ות יה ד ר ב י יו ח נ ן : ה ש ו ח ט א ת ה ת ו ד ה ל פ נ ים ו ל ח מ ה חו ץ ל חו מ ת ב ית פ אג י - ל א ק ד ש ה ל ח ם. 536 יבבבב י ן. א ם ע ל ת ו ד ה י ק ר יב נ ו ו ה ק ר יב ע ל ז ב ח ה ת ו ד ה ח ל ו ת מ צ ו ת ב לו ל ת ב ש מ ן ו ר ק יק י מ צ ו ת מ ש ח ם ב ש מ ן ו ס ל ת מ ר ב כת ח ל ת ב לו ל ת ב ש מ יגגגג ע ל ח ל ת ל ח ם ח מ ץ י ק ר יב ק ר ב נו ע ל ז ב ח ת ו ד ת ש ל מ יו

12 385 מסכתמנחותפרקח' ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה ב עח,.9 ש ח ט ה ע ד ש ל א ק ר מו פ נ יה ב ת נ ו ר - ל א ק ד ש ה ל ח ם. מ נ א ה נ י מ יל י? ד ת נו ר ב נ ן : (ויקראז,יג). 537 ע ל ח ל ו ת ל ח ם ח מ ץ י ק ר יב ק ר ב נו ע ל ז ב ח מ ל מ ד ש א ין ה ל ח ם ק דו ש א ל א א ם כ ן ק ר מו פ נ יה ב ת נ ו ר. י ק ר יב ק ר ב נו ע ל ז ב ח - מ ל מ ד ש א ין ה ל ח ם ק דו ש א ל א ב ש ח יט ת ה ז ב ח. ז ב ח ת ו ד ת - מ ל מ ד ש א ם ש ח ט ש ל א ל ש מ ן ל א ק ד ש ה ל ח ם. על חלות לחם חמץ יקריב. כלומר כשהוא מקריבו כששוחטו יהא כבר לחם שיהו פניו מתקרמין כבר בתנור: קרבנו על זבח. קרבנו דהיינו לחם מתקדש על ידי זבח: זבח תודה. משמע זבח לשם תודה שצריך לשוחטו לשמו: 537 יו ע ל ח ל ת ל ח ם ח מ ץ י ק ר יב ק ר ב נו ע ל ז ב ח ת ו ד ת ש ל מ

13 386 גּ מ ר א ס דוּר ה ב עח,.10.[] ת נו ר ב נ ן : יו צ א ין ב מ צ ה נ א, ו ב מ צ ה ה ע ש ו י ה ב א יל פ ס. מ אי מ צ ה נ א? א מ רר ב י הו ד הא מ רש מו א ל: כ ל ש פ ו ר ס ה ו א ין חו ט ין נ מ ש כ ין ה ימ נ ה. א מ רר ב א: ו כ ן ל ע נ י ן ל ח מ י ת ו ד ה. יוצאין. בפסח במצה נא: העשויה. האפויה: מאי נא. וכי מאי לחם הוי הואיל ואין נאפה כלל: אמר שמואל כל שפורסין כו'. דכבר אפויה כל דהו: וכן לענין לחמי תודה. שאם נאפו כל כך בשעת שחיטת הזבח שפורסה ואין חוטין נמשכין ממנה קדש הלחם: פשיטא. דחד דינא אית להו למצה ולחמי תודה דהכא והכא כתיב לחם: והא. שאין אפויה כל צרכה אע''ג דאין חוטים נמשכים ממנה כפריסא דמיא לפי שנפרכת כשמטלטלים אותה קמ''ל (דלא): פ ש יט א! ה כ א כ ת יב (ויקראז, 539 ל ח ם 538 (דבריםטז,ג), ו ה כ אל ח ם 540 מ הו ד ת ימ א :א ח ד (ויקראז, יד)א ו ה א כ מ אן ד פ ר יס א ד מ י א, ק מ ש מ ע ל ן. יג) כ ת יב! מ ר ר ח מ נ א ש ל א י ט ו ל פ רו ס, 538 י י י ך ל א ת אכ ל ע ל יו ח מ ץ ש ב ע ת י מ ים ת אכ ל ע ל יו מ צ ו ת ל ח ם ע נ כ י ב ח פ זו ן י צ את מ א ר ץ מ צ ר י ם ל מ ע ן ת ז כ ר א ת יו ם צ את ך מ א ר ץ מ צ ר י ם כ ל י מ י ח 539 יו ע ל ח ל ת ל ח ם ח מ ץ י ק ר יב ק ר ב נו ע ל ז ב ח ת ו ד ת ש ל מ 540 ו ה ק ר יב מ מ נ ו א ח ד מ כ ל ק ר ב ן ת רו מ ה ל ה' ל כ הן ה ז ר ק א ת ד ם ה ש ל מ ים לו י ה י ה

14 387 מסכתמנחותפרקח' ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה.11 א ית מ ר : ת ו ד ה ש ש ח ט ה ע ל ש מו נ ים ח ל ו ת: ח ז ק י ה א מ ר: ק ד ש ו א ר ב ע ים מ ת ו ך ש מו נ ים. ו ר ב י יו ח נ ן א מ ר:ל א ק ד ש ו א ר ב ע ים מ ת ו ך ש מו נ ים. ב עח, א מ ר ר ב י ז יר א : ה כ ל מו ד ים ה יכ א ד א מ ר : ל יק ד ש ו א ר ב ע ים מ ת ו ך ש מו נ ים ק ד ש ו, א ל י ק ד ש ו א ר ב ע ים א ל א א ם כ ן י ק ד ש ו ש מו נ ים-ל א ק ד ש ו. כ י פ ל יג י ב ס ת מ א : מ ר ס ב ר: ל א ח ר יו ת ק א מ יכ ו ין, ו מ ר ס ב ר: ל ק ר ב ן ג דו ל ק א מ יכ ו ין. א ב י י א מ ר:, 541 ד כו ל י ע ל מ א ל ק ר ב ן ג דו ל ק א מ יכ ו ין ו ב כ ל י ש ר ת מ ק ד ש ין ש ל א מ ד ע ת -ק א מ יפ ל ג י: מ ר ס ב ר: כ ל י ש ר ת מ ק ד ש ין ש ל א מ ד ע ת, ו מ ר ס ב ר: כ ל י ש ר ת א ין מ ק ד ש ין ש ל א מ ד ע ת. ר ב פ פ אא מ ר: ד כו ל י ע ל מ א : כ ל י ש ר ת- מ ק ד ש ין ש ל א מ ד ע ת, ו ה כ א ב ס כ ין ק א מ יפ ל ג י : מ ר ס ב ר: ס כ ין מ ק ד ש ת כ כ ל י ש ר ת, ו מ ר ס ב ר: ס כ ין כ יו ן ד ל ית ל יה ת ו ך א ינ ה מ ק ד ש ת כ כ ל י ש ר ת. ו א יכ א ד א מ ר י : ר ב פ פ אא מ ר: ד כו ל י ע ל מ א כ ל י ש ר ת א ין מ ק ד ש ין א ל א מ ד ע ת, ו ה כ א ב ס כ ין ק א מ יפ ל ג י: מ ר ס ב ר: ס כ ין א ל ימ א מ כ ל י ש ר ת, ד א ף ע ל ג ב ד ל ית ל יה ת ו ך מ יק ד ש ה, ו מ ר ס ב ר: ס כ יןל א א ל ימ א ל יה מ כ ל י ש ר ת. ליקדשו מ' מתוך פ' קדשו. דלאחריות נתכוין דאי אבד הא ליפוק באחריני: (ומאן דאמר לא קדשו סבר לקרבן גדול דהיינו פ' נתכוין. דאי אתברי מ' מינייהו נפיק באידך): אל יקדשו כו' לא קדשו. שהרי אין מביאין לתודה אלא מ' חלות: מ''ד קדשו. סבר האי דשחטה סתם אין דעתו אלא על מ' והאי דהביא פ' לאחריות מכוין דאי איבדו ניפוק באחריני: ומ''ד לא קדשו. סבר האי דהביא שמונים דעתו אכולם ונתכוין להביא קרבן גדול ופסול: אביי אמר בכלי שרת מקדש שלא מדעת. וה''ה בסכין ששוחט בו הזבח שבשחיטה מתקדש הלחם קמיפלגי: מ''ד קדשו קסבר כלי שרת מקדשי' מה שראוי להם שלא מדעת בעלים: ומ''ד לא קדשו. קסבר אין מקדשין אלא מה שנתכוונו הבעלים לקרבן גדול דהיינו שמונים ופסול (מר סבר לא אלימא) שחיטה לקדש שלא מדעת בעלים שאע''פ שהבעלים נתכוונו לשמונים הסכין לא קידשאלא מ' שראוין לזבח: רב פפא אמר דכ''ע כלי שרת מקדשין. מה שראוי להן [מ''ד קדשו] סבר סכין נמי מקדשא מ' שלא מדעת בעלים כשאר כלי שרת ומאן דאמר לא קדשו סבר כיון דלית ליה תוך אין מקדש אלא מדעת בעלים והבעלים לפ' איכוונו ופסול: דאע''ג דלית ליה לסכין תוך. מקדשת הזבח כשאר כלי שרת שיש להם תוך הכי נמי אלימא משאר כלי שרת שמקדש מה שראוי לזבח מ' מתוך פ' שלא מדעת בעלים: ומר סבר לא אלימא מכלי שרת. לקדש שלא מדעת ובעלים לקרבן גדול איכוונו לקדש כל פ' ולא קידשו: 541 מסורת השס לפי ועוד. גירסת וילנא: (ל א ח ר יו ת)

15 , 388 גּ מ ר א ס דוּר ה עט,א א ב עט, עח,.12 מ ת נ ית ין ש ח ט ה חו ץ ל ז מ נ ה, ו חו ץ ל מ קו מ ה - ק ד ש ה ל ח ם. ש ח ט ה ו נ מ צ את ט ר יפ ה - ל א ק ד ש ה ל ח ם. ש ח ט ה ו נ מ צ את ב ע ל ת מו ם : ר ב י א ל יע ז ראו מ ר: ק יד ש. ו ח כ מ יםאו מ ר ים: ל א ק יד ש. ש ח ט ה ש ל א ל ש מ ה, ו כ ן א יל ה מ יל ו א ים, ו כ ן ש נ י כ ב ש י ע צ ר ת - ש ש ח ט ן ש ל א ל ש מ ן - ל א ק ד ש ה ל ח ם. ג מ ר א מ ת נ ית ין מ נ י? ר ב י מ א יר. ד ת נ י א : ז ה ה כ ל ל : כ ל ש פ יס ו לו קו ד ם ש ח יט ה - ל א ק ד ש ה ל ח ם. פ יס ו לו א ח ר ש ח יט ה - ק ד ש ה ל ח ם. ש ח ט ה חו ץ ל ז מ נ ה, ו חו ץ ל מ קו מ ה - ק ד ש ה ל ח ם. ש ח ט ה ו נ מ צ את ט ר יפ ה - ל א ק ד ש ה ל ח ם ש ח ט ה ו נ מ צ את ב ע ל ת מו ם - ר ב י א ל יע ז ראו מ ר: ק ד ש. ר ב י י הו ש ע או מ ר: ל א ק ד ש, ד ב ר י ר ב י מ א יר. א מ ר ר ב י י הו ד ה : ל א נ ח ל קו ר ב י א ל יע ז ר ו ר ב י י הו ש ע : ע ל ש ש ח ט ה ו נ מ צ את ט ר יפ ה - ש ל א ק ד ש ו ע ל חו ץ ל ז מ נ ו ש ק ד ש, ו ע ל ב ע ל מו ם - ש ל א ק ד ש. ו ע ל מ ה נ ח ל קו : ע ל חו ץ ל מ קו מו ש ר ב י א ל יע ז ראו מ ר: ק ד ש, ו ר ב י י הו ש עאו מ ר: ל א ק ד ש. א מ ר ר ב י א ל יע ז ר: הו א יל ו חו ץ ל ז מ נ ו פ סו ל, ו חו ץ ל מ קו מו פ סו ל, מ ה חו ץ ל ז מ נ ו ק ד ש, א ף חו ץ ל מ קו מו ק ד ש. א מ ר ר ב י י הו ש ע: הו א יל ו חו ץ ל מ קו מ ו פ סו ל, ו ב ע ל מו ם פ סו ל, מ ה ב ע ל מו ם - ל א ק ד ש, א ף חו ץ ל מ קו מו - ל א ק ד ש. א מ ר לו ר ב י א ל יע ז ר : א נ י ד מ ית יהו - ל חו ץ ל ז מ נ ו, ו א ת ה ד מ יתו - ל ב ע ל מו ם. נ ר א ה ל מ י ד ו מ ה? א ם ד ו מ ה ל חו ץ ל ז מ נ ו - נ דו נ נ ו מ חו ץ ל ז מ נ ו, א ם ד ו מ ה ל ב ע ל מו ם - נ דו נ נ ו מ ב ע ל מו ם! ה ת ח יל ר ב י א ל יע ז ר ל דו ן: ד נ ין פ סו ל מ ח ש ב ה - מ פ סו ל מ ח ש ב ה, ו א ין ד נ ין פ סו ל מ ח ש ב ה - מ פ סו ל ה ג ו ף. מתני' שחטה חוץ לזמנה. על מנת לאכול ממנה כזית למחר דהוי פיגול מעליא: או חוץ למקומו. (או) חוץ לעזרה: קדש הלחם. והוי מפגל הואיל ופסול הוה לאחר שחיטה ומ''מ בפנים שחטה אבל שלא לשמן לא קדש הלחם הואיל ומפיק לה מקדושתה לגמרי שהרי שחטה לשם זבח אחר: ונמצאת טריפה. בבדיקה לא קדש הלחם דטריפה הוי פסול קודם שחיטה: גמ' זה הכלל וכו'. השתא מפרש כיצד שחטה חוץ לזמנה וכו' דלאו היינו פסול קודם שחיטה לפיכךקדש הלחם: שחטה ונמצאת בעלת מום. פליגי רביאליעזרורבי יהושע: על חוץ לזמנו שקדש. הואיל ומ''מ איתיה לזבח בעזרה אבל חוץ למקומו דלא הוי בעזרה פליגי: אני דמיתיו לחוץ לזמנו. דדברי הכל קדש דפיגול מרצה משום דהרצאה כתיב ביה דכתיב לא ירצה: ואתה דמיתו לבעל מום. דדברי הכל לא קדש: חוץ לזמנו וחוץ למקומו פסולמחשבהובעלמום פסול הגוף: חוץ למקומו. ובעל מום פסול ואין בו כרת: ועוד. דקשיא לך היאך נדמנו לבעל מום דפסול הגוף הוא נדוננו משלא לשמו מתודה ששחטה שלא לשמה דהוי פסול מחשבה ואין בו כרת ולא קדש כדאמר במתניתין שחטה שלא לשמה לא קדש הלחם: ה ת ח יל ר ב י י הו ש ע ל דו ן: ד נ ין פ סו ל ש א ין ב ו כ ר ת - מ פ סו ל ש א ין ב ו כ ר ת, ו א ל יו כ יח חו ץ ל ז מ נ ו ש פ סו ל ש י ש ב ו כ ר ת! ו עו ד, נ דו נ נ ו מ ש ל א ל ש מו ש פ סו ל מ ח ש ב ה ו א ין ב ו כ ר ת!

16 389 מסכתמנחותפרקח' ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה ו ש ת ק ר ב י א ל יע ז ר. ו ר ב י מ א יר, מ אי ש נ א: ש ח ט ה ו נ מ צ את ט ר יפ ה - ד ה ו י פ סו לו קו ד ם ש ח יט ה, ו מ אי ש נ א: ש ח ט ה ו נ מ צ את ב ע ל ת מו ם - ד ל א ה ו י :פ סו לו קו ד ם ש ח יט ה? ב ' דו ק ין ש ב ע י ן', ו א ל יב א ד ר ב י ע ק יב א, ד א מ ר :א ם ע לו -ל א י ר דו. ו א יד ך? 542 כ י א מ ר ר ב י ע ק יב א :א ם ע לו ל א י ר דו - ב פ סו ל א ד גו פ יה, א ב ל ל ק ד ו ש י ל ח ם ל א. א ית מ ר : ח ט את ש ש ח ט ה חו ץ ל ז מ נ ה, א ם ע ל ת ה-ל א ת ר ד. חו ץ ל מ קו מ ה : ר ב אא מ ר: ת ר ד. ר ב ה א מ ר:ל א ת ר ד. 543 ר ב א כ ר ב י י הו ש ע, ו ר ב ה כ ר ב י א ל יע ז ר. ו ה ד ר ב יה ר ב ה ל ג ב יה ד ר ב א, מ ד ה ד ר ב יה ר ב י א ל יע ז ר ל ג ב יה ד ר ב י י הו ש ע. ו א יכ א ד א מ ר י : ורבי מאיר. אליבא דרבי אליעזר דאמר שחטה ונמצאת בעלת מום קדש מאי שנא וכו' בשלמא לרבי יהודה משוי חדא דינא לבעלמום ולנמצאת טריפהאלא לרבימאיר מאישנא וכו': בדוקין שבעין. דהוי מום עובר ואינו ניכר דלא הוי פסולו קודם שחיטה דסבר כרבי עקיבא דאמרבמס' זבחים (פד.)אםעלו לא ירדו והואילדלא ירדו דקדש כל דהו לא חשיב פסולו קודם שחיטה הלכך קדש הלחם: ואידך רבי יהושע ורבי יהודה אומראליבאדרביאליעזר [ור''י] נמי לא קדש סבר כי אמר רבי עקיבאאם עלו לא ירדו: [בפסולא דגופי']. דמקדש (לגופי')לזבח עצמו: לקדושי לחם לא הוי קדוש. הואיל והוי פסולו קודם שחיטה: חוץ לזמנה אם עלתה לא תרד. דהואיל ופיגול הוא מרצה וכל שכן שארזבחים: רבה אמר לא תרד. כרבי אליעזר דאמר גבי תודה דקדש דלא הוי פסול: רבא אמר תרד. ולא קדש כרבי יהושע: מדהדר ביה רבי אליעזר. דשתק: התם. דקאמר ליה ר' יהושע לרביאליעזר משלאלשמן נדוננו ושתק ר' אליעזר שלא מצא תשובה אבל הכא אי דיינת לה משלא לשמן מוכח (מיניה) מגופיה דאם עלתה לא תרד דקי''ל הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן אם עלו לא ירדו לדברי הכל כדאמר במסכת זבחים בפרק המזבח מקדש (דף פד.) ריבה לכל העולין שאם עלו לא ירדו: א ף ע ל ג ב ד ה ד ר ב יה ר ב י א ל יע ז ר ל ג ב יה ד ר ב י י הו ש ע, ר ב ה ל ג ב יה ד ר ב א-ל א ה ד ר ב יה. ה ת ם-הו א ד ק א מ ר ל יה : נ דו נ נ ו מ ש ל א ל ש מו, א ב ל ה כ א- א י ד י ינ ת ל יה מ ש ל א ל ש מו א ם ע ל ת הל א ת ר ד. 542 תוקן עלפיכתבי יד, רשי, שיטה מקובצת ועוד. גירסת וילנא: ו ר ב י י הו ש ע 543 כתבייד,רשיושיטה מקובצת גורסים הפוך: רבה אמר תרד,רבא אמרלא תרד.

17 390 גּ מ ר א ס דוּר ה א עט,.13 ש ח ט ה ש ל א ל ש מ ה, ו כ ן א יל ה מ יל ו א ים, ו כ ן ש נ י כ ב ש י ע צ ר ת - ש ש ח ט ן ש ל א ל ש מ ן - ל א ק ד ש ה ל ח ם. א מ רר ב פ פ א: ש ב ק ת נ א ד יד ן א יל נ ז יר ד ש כ י ח, ו נ ק יט א יל ה מ יל ו א ים. שביק תנא דידן איל נזיר דשכיח. שנוהג לדורות: ונקט מילואים. דהוו לפי שעה: עיקר מילתא נקט. איל המילואים שבו קדשו הלחם תחילה: ד יד ן ע יק ר מ יל ת א נ ק ט. ו ת נ א

18 391 עט,ב מסכתמנחותפרקח' ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה מ ת נ ית ין ה נ ס כ ים ש ק ד ש ו ב כ ל י, ו נ מ צ א ז ב ח פ סו ל: א ם י ש ז ב ח א ח ר - י ק ר יבו ע מ ו, ו א ם ל או - י פ ס לו ב ל ינ ה. ג מ ר א א מ ר ז ע יר י: א ין ה נ ס כ ים מ ת ק ד ש ין א ל א ב ש ח יט ת ה ז ב ח. מ אי ט ע מ א? 544 א מ ר ק ר א:ז ב ח ו נ ס כ ים (ויקרא כג,לז)..14 ת נ ן : ה נ ס כ ים ש ק ד ש ו ב כ ל י ו נ מ צ א ז ב ח פ סו ל, א ם י ש ז ב ח א ח ר י ק ר בו ע מ ו ו א ם ל או י פ ס לו ב ל ינ ה. מ אי ל או ד א יפ ס יל ב ש ח יט ה! ל א, ד א יפ ס יל ב ז ר יק ה. כ מ אן? כ ר ב י, ד א מ ר : ש נ י ד ב ר ים ה מ ת יר ין מ ע ל ין ז ה ב ל א ז ה. א-בבבב עט, א פ יל ו ת ימ א : ר ב י א ל ע ז ר ב ר ב י ש מ עו ן, ה כ א ב מ אי ע ס ק ינ ן : כ גו ן ש ק יב ל ד מ ן ב כו ס, ו נ ש פ ך ו ר ב י א ל ע ז ר ב ר ב י ש מ עו ן ס ב ר ל ה כ ו ות יה ד א בו ה ד א מ ר : כ ל ה עו מ ד ל ז רו ק כ ז רו ק ד מ י. מתני' הנסכים שקדשו בכלי. שנתנן בכלי ואחר כך נמצא זבח פסול: אם יש זבח אחר. שאין לו נסכים יקריב אלו נסכים עמו: ואם לאו. משקדשו בכלי נפסלו בלינה: גמ' אלא בשחיטת הזבח. דקודם שחיטת הזבחאע''פשניתנובכלי שרת אינון חולין ויכול לשנותו לזבחאחר ומשנשחט הזבח לא: זבח ונסכים. שהזבח מקדש הנסכים: לאו דאיפסיל בשחיטה. ואם כן דבשחיטה מקדש להו כי נפסל הזבח בשעת שחיטה נפסלו נמי הנסכים ואמאי אם יש שם זבח אחר יקריבו עמו. ע''א מאי לאו דאיפסיל הזבח בשחיטה וקתני אם לאו יפסלו בלינה ואם כן דשחיטת הזבח מקדש הנסכים ולאמתקדשיקודםאמאי יפסלו בלינה הא לא קדשו כלל דהא שחיטה דפסול לא חשיבא שחיטה לקדושי נסכים. כך שמעתי: לא דאיפסיל בזריקה. דהואיל וכברקדשונסכיםבשעתשחיטה הלכך אע''ג דאיפסיל זבח בזריקה אם יש שם זבח אחר יקריבו: כמאן כרבי. דאמר בפ' התכלת (לעיל מז.) שחט הכבשים לשמן וזרק דמן שלא לשמן הלחם קדוש ואינוקדוש: שני המתירין. כגון זריקה ושחיטה מקדשים הקרבן לקדושה: מעלין זה בלא זה. והני שחיטה וזריקה מקדשין הן הנסכים וכיון דאלו נסכים הוקדשו בשחיטה אע''ג דאיפסיל זבח בזריקה קדשו נסכים בשחיטה [ומש''ה] אם יש שם זבח אחר יקריבו עמו שהם לא נפסלו: אפילו תימא רבי אליעזר. דאמר אין מעלין זה בלא זה דאמר לא קדש הלחם עד שישחוט ויזרוק דמןלשמן: הכא במאי עסקינן כגון שקיבל הדם בכוס ונשפך.אחרכןונפסל בזריקה: ורבי אלעזר סבירא ליה כאבוה דאמר כל העומד ליזרק כזרוק דמי. להכי נתקדשו בשני המתיריןבשחיטהובזריקהאבל להכי לא הוי כזרוק שיהא הזבח כשר אלא אם יש שם זבח אחר יקריבו עמו משום דסבר כרבי שמעון דאמר כל העומד לזרוק כזרוק דמי: 544 א ל ה מו ע ד י ה' א ש ר ת ק ר או א ת ם מ ק ר א י ק ד ש ל ה ק ר יב א ש ה לה' ע ל ה ו מ נ ח ה ז ב ח ו נ ס כ ים ד ב ר יו ם ב יו מ ו

19 392 גּ מ ר א ס דוּר ה א מ ר מ ר: א ם י ש ז ב ח א ח ר - י ק ר בו ע מ ו..15 ו ה א א מ ר ר ב ח ס ד א : ש מ ן ש ה פ ר יש ו ל ש ו ם מ נ ח ה ז ה-פ סו ל ל ש ו ם מ נ ח ה א ח ר ת! א מ ר ר ב יי נ אי : ל ב ב ית ד ין מ ת נ ה ע ל יה ם, א ם הו צ ר כו הו צ ר כו, ו א ם ל או- י הו ל ז ב ח א ח ר. א י ה כ י, ש מ ן נ מ י! ש מ ן- ג ו פ ה ד מ נ ח ההו א. ו ל ית נו ע ל יה ן ד נ יפ קו ל חו ל ין! ג ז יר ה ש מ אי אמ רו ה ש ת א נ מ י, : מו צ יא ין מ כ ל י ש ר ת ל חו ל. ג ז יר ה ש מ אי אמ רו : נ ס כ ים ש ה פ ר יש ה ת נ י מ ת ת י הב ן י הו ד ה : כ גו ן : ש ה י ה ז ב ח ז בו ח ב או ת ה ש ע ה. ב עט, ן ל ש ו ם ז ב ח ז ה כ ש ר ין ל ש ו ם ז ב ח א ח ר! א ב ל א ין ז ב ח ז בו ח ב או ת ה ש ע ה מ אי? נ פ ס ל ב ל ינ ה, א ד ת נ י ס יפ א : א ם ל נ ו - י פ ס לו ב ל ינ ה ל יפ לו ג ו ל ית נ י ב ד יד ה : ב מ ה ד ב ר ים א מו ר ים : ש ה י ת ה ז ב ח ז בו ח ב או ת ה ש ע ה, א ב ל א ין ז ב ח ז בו ח ב או ת ה ש ע ה ל א! פסול לשם מנחה אחרת. הכי נמי נימא לנסכים שהקדישם לשם זבח לא יקרבו עם זבח אחר: שמן נמי. יהא לב בית דין מתנה עליושיהא כשר למנחהאחרת: שמן גופה דמנחה הוא. ובגופה דמנחה אין יכול להתנות שתבא לשם מנחה אחרת אבל נסכים אינן גופיה דזבח כולי האי דהא אמרינן (לעיל דף מד:) מנחת נסכים אפילו למחר ויכולין להתנות בהן: וליתנו. בית דין מעיקרא עליהן דנסכים שאם הוצרכו הוצרכו ואםלאויהוחולין ואמאימתנה שיהו לזבחאחר: גזירה שמא יאמרו. בעלמא בלא תנאיובלא נפסלהזבח: מוציאין נסכים מכלי שרת לחול. וקיימא לן שכל דבר שכלי שרת מקדש אינו יוצא לחולין והם אינם יודעים דשחיטת הזבח מקדש אלא יהו סבורין שכלי שרת מקדשא להו לנסכים ואפי' הכי התנו שיהיו לזבח אחר: השתא נמי וכו' כשרים [כו'] לזבח אחר. אף על פי שלא נמצא זבח פסול: [כגון שהיה].מתני'דתני יקריבו עמו כגון שהיה זבח אחר זבוח באותה שעה ונפסל זה ומיד היו הנסכיםלזבחהאחרודמיכאילו לשםהאי זבחהובאו נסכים ולא אתו למימר נסכים שהפרישו וכו': ה כ י נ מ י ק א א מ ר: ב מ ה ד ב ר ים א מו ר ים :ש ה י ה ז ב ח ז בו ח ב או ת ה ש ע ה, א ב ל א ין ז ב ח ז בו ח ב או ת ה ש ע ה- נ ע ש ה כ מ י ש נ פ ס לו ב ל ינ ה, ו פ סו ל ין.

20 393 מסכתמנחותפרקח' ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה ב עט,.16 [ א פ יל ו ת ימ א : ר ב י א ל ע ז ר ב ר ב י ש מ עו ן, ה כ א ב מ אי ע ס ק ינ ן : כ גו ן ש ק יב ל ד מ ן ב כו ס, ו נ ש פ ך ו ר ב י א ל ע ז ר ב ר ב י ש מ עו ן ס ב ר ל ה כ ו ות יה ד א בו ה ד א מ ר : כ ל ה עו מ ד ל ז רו ק כ ז רו ק ד מ י.... א מ ר ר ב יי נ אי : ל ב ב ית ד ין מ ת נ ה ע ל יה ם ]. נ ה ע ל יה ן?! 545 ו מ י א ית ל יה ל ר ב י ש מ עו ן : ל ב ב ית ד ין מ ת ו ה א א מ ר ר ב א יד יב ר א ב ין א מ רר ב ע מ ר םא מ ר ר ב י י צ ח ק א מ ר ר ב י יו ח נ ן : ת מ יד ין ש ל א הו צ ר כו ל צ יב ו ר : ל ד ב ר י ר ב י ש מ עו ן- א ין נ פ ד ין ת מ ימ ים! ל ד ב ר י ח כ מ ים- נ פ ד ין ת מ ימ ים! ש אנ י ה ת ם: ד א ית ל הו ת ק נ ת א ב ר ע י יה. ומי אית ליה לר''ש לב בית דין מתנה עליהם.דקאתריץלמתני' כרבי אלעזר ברבי שמעון וסבר לה כאבוה ופרכינן ליה כו' וקמתרץ לב בית דין מתנה עליהםאלמא דר'שמעוןסברלב בית דין מתנהעליהם: תמידין שלא הוצרכו לציבור. כגון אותן ארבעה שהיו נשארים ביום ר''ח אדר כשהיו נוטלין ב' היו נשארים ד' ואותן לא היו צריכין לפי שאותן הבאין בר''ח ניסן באין מתרומה חדשה. ע''א מ''ר ז''ל שלא הוצרכו לציבור שאבדו והפריש אחרים תחתיהם ואח''כ נמצאו לדברי רבי שמעון דאמר במסכת שבועות (דף יב.) פר ושעיר של יום הכיפורים שאבדו והפריש אחרים תחתיהן ואח''כ נמצאו כי לא יקרבו בחג הסוכות יקרבו בחג המצות דאין נפדין תמימים דאין תנאי בית דין שהתנו אם לא הוצרכו יפדו מועיל בהן הני תמידין נמי אין נפדין תמימים דאין תנאי בית דין מועיל בהן לדברי רבי שמעון אלא ירעו לדברי חכמים דאמרי יפדו דתנאי ב''ד מועיל בהן הני תמידין דהכא נמי נפדין ומדקאמר לדברי רבי שמעון אין נפדין אלמא דסבירא ליה דאין לב בית דיןמתנה עליהן: שאני התם.דס''לאיןנפדיןדהא אית להו תקנתא לא סבירא ליה מתנה עליהן: 545 גירסת וילנא: ל ע ז ר) (ב ן א

21 394 גּ מ ר א ס דוּר ה, פא א ב פ, עט,.17 מ ת נ ית ין ו ל ד ת ו ד ה, ו ת מו ר ת ה, ה פ ר יש ת ו ד ה ו א ב ד ה, ו ה פ ר יש א ח ר ת ת ח ת יה - א ינ ה ט עו נ ה ל ח ם, (ויקראז,יב). 546 ש נ א מ ר : ו ה ק ר יב ע ל ז ב ח ה ת ו ד ה ה ת ו ד ה - ט עו נ ה ל ח ם. ו ל א: ו ל ד ה. ו ל א: ח יל ו פ ה, ו ל א: ת מו ר ת ה ט עו נ ין ל ח ם. ג מ ר א ת נו ר ב נ ן : מ הו או מ ר: ת ו ד ה י ק ר יב (ויקראז,יב)? מ נ י ן ל מ פ ר יש ת ו ד תו ו א ב ד ה, ו ה פ ר יש א ח ר ת ת ח ת י ה, ו נ מ צ את ה ר אש ו נ ה, ו ה ר י ש ת יה ן עו מ דו ת, מ נ י ן ש א יז ה מ ה ן ש י ר צ ה י ק ר יב, ו ל ח מ ה ע מ ה? ת ל מו ד לו מ ר: ה ת ו ד ה י ק ר יב. י כו ל ש ת ה א ש נ י ה ט עו נ ה ל ח ם? ת ל מו ד לו מ ר: י ק ר יב נ ו - א ח ד ו ל א ש נ י ם. א ח ר ש ר יב ה ה כ תו ב, ו מ יע ט - מ נ י ן ל ר ב ו ת : ו ל דו ת, ו ח ל יפו ת, ו ת מו רו ת, ל ה ק ר ב ה? ת ל מו ד לו מ ר: א ם ע ל ת ו ד ה (ויקראז,יב). י כו ל י הו ט עו נו ת ל ח ם? ת ל מו ד לו מ ר: ו ה ק ר יב ע ל ז ב ח ה ת ו ד ה - ת ו ד ה ט עו נ ה ל ח ם, ו ל א ו ל ד ה, ו ל א ח יל ו פ ה, ו ל א ת מו ר ת ה ט עו נ ין ל ח ם. ש ל חר ב ח נ ינ א מ ש מ יה ד ר ב י יו ח נ ן : ל א ש נו א ל א: ל א ח ר כ פ ר ה, א ב ל ל פ נ י כ פ ר ה -ט עו נ ין ל ח ם. ה ו י ב ה ר ב ע מ ר ם:א ה י יא? א יל ימ א:א ח ל יפ י ת ו ד ת חו ב ה? א י ל פ נ י כ פ ר ה ת נ ינ א! א י ל א ח ר כ פ ר ה ת נ ינ א! א ל א א ח ל יפ י ת ו ד ה נ ד ב ה א ל א א ו ל ד ת ו ד ה נ ד ב ה- -ב ין ל פ נ י כ פ ר ה, ב ין ל א ח ר כ פ ר ה -ט עו נו ת ל ח ם. מ ר ב ה ב תו דו תהו א! ב ין ל פ נ י כ פ ר ה, ב ין ל א ח ר כ פ ר ה -א ין ט עו נ ין ל ח ם, מו ת ר ד תו ד ה ה יא! א ל א א ו ל ד ת ו ד ה חו ב ה : ל פ נ י כ פ ר ה -ט עו ן ל ח ם, ל א ח ר כ פ ר ה -א ין ט עו ן ל ח ם. מ אי ק א מ ש מ ע ל ן? מתני' ולא חילופה. זו היא חילופה שאבדה והפריש אחרת תחתיה ושוב נמצאת דקרבה נמי בתודה: גמ' תנו רבנן מהו אומר תודה יקריב.דלא הוה צריך למימר אם על תודה יקריבנו דמצי למיכתב והקריב על זבח התודה והשתא לא דייק אלא יקריבלחודיהוקאדייקדהואמיעוט לומרדעלאחד מהםמקריבלחםולא שתים: אחר שריבה הכתוב. להקרבה מיעט (מין) שאין טעון לחם: מנין לרבות ולדות וכו'. ואפילונתכפר בראשונההוייןהני בני הקרבה: אם על. ריבה דכלאלוקריבין: לא שנו. הא דתנן לא ולדות וחליפין טעונין לחם: אלא אחר כפרה. לאחר שנתכפר באחת מהן שאם הקריב שוב לאחרת אין טעונין לחם: אבל לפני כפרה. אם הקריב לולדות ולתמורה ולחליפיןטעוניןלחם: אהייא. קאמררבי יוחנן לא שנו: אילימא אחליפי תודת חובה. כגון דאמר עלי דהויא עליה חובה דהכי משמע ליה דרבי יוחנן אמתניתין קמהדר דקתני ולא ולדה ולא חילופה טעונה לחם ומתני' בתודת חובה קמיירי דמדקתני הפריש אחרת תחתיה מכלל דתודה חובה היא דאמר עלי דאי לא הויאחובהלאהוי מפריש אחרת תחתיה ומתני' סתמא קתני דליכא למשמע מידי אי לפני כפרה מיירי אי לאחר כפרה וקאמר רבי יוחנןלאשנו וכו': לפני כפרה תנינא. דטעונין לחם כדאמר מנין למפריש תודה כו' דמדקאמר מפריש אחרת תחתיה מכלל דתודת חובה היא וקתני והרי שתיהן עומדות איזו שירצה יקריב ולחמה עמהדהיינו לפניכפרה: אלא אחליפי תודה נדבה. דקאמר הרי זו ואבדה ומפריש אחרת תחתיה כלומר דאסיפא דהא ברייתא קאי דקאמר מניןתמורה וחליפיןדסתמא קתני וקמשמע לן בחליפי תודה נדבה ואמר רבי יוחנןעלה לא שנוכו': בין לפני כפרה בין לאחר כפרה. שנתכפרבאחרותטעונותשתיהןלחם דמרבה בתודות הוא דהואיל ולא נתחייב להפריש אחרת והפרישה גלי אדעתיהשדעתוהיהלהרבותבתודות של נדבות והלכךמביא בלחמיהן: אלא אוולד תודה נדבה.כגוןשהפריש וילדה בין הקריבה לפני כפרה בין לאחר כפרה אין טעונה לחם דמותר דתודה היא שכבר נתכפר באחר והוי כמפריש מעות לתודתו וניתותרו דכל דבר הבא מאליו כגון ולד חשיב מותר: אלא אוולד תודת חובה. וכי קתני לעילולא ולדהטעוןלחםלאחרכפרה אבל לפני כפרה טעון והתם ליכא למיפרך בין לפני וכו' מרבה בתודות הואדאיןאדםמרבה בתודת חובה: אדם מתכפר בשבח הקדש. דהיינו הולד [של תודת חובה] וכיון דיכול להתכפר באיזו שירצה או באם או בולדהכי נמי טעונותלחם: ד ק ס ב ר ר ב י יו ח נ ן : א ד ם מ ת כ פ ר ב ש ב ח ה ק ד ש. 546 ב לו ל ת ב ן א ם ע ל ת ו ד ה י ק ר יב נ ו ו ה ק ר יב ע ל ז ב ח ה ת ו ד ה ח ל ו ת מ צ ו ת ש מ ן ו ר ק יק י מ צ ו ת מ ש ח ים ב ש מ ן ו ס ל ת מ ר ב כ ת ח ל ת ב לו ל ת ב ש מ

22 395 מסכתמנחותפרקח' ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה כ י ה אי ג ו ונ א. י י א ב ה ו י ב ה נ מ י א ית מ ר נ מ י, א מ ר ר ב י צ ח קב ר יו ס ף א מ ר ר ב י יו ח נ ן : ח יל ו פ ית ו ד ה נ ד ב ה, ב ין ל פ נ י כ פ ר ה, ב ין ל א ח ר כ פ ר ה -ט עו נ ה ל ח ם, מ ר ב ה ב תו דו תהו א. ו ל ד ת ו ד ה נ ד ב ה, ב ין ל פ נ י כ פ ר ה, ב ין ל א ח ר כ פ ר ה -א ין ט עו ן ל ח ם, מו ת ר ד תו ד ההו א. ו ול ד ת ו ד ה חו ב ה, ל פ נ י כ פ ר ה -ט עו נ ין ל ח ם, ל א ח ר כ פ ר ה -א ין ט עו נ ין ל ח ם. הוי בה אביי נמי כהאי גוונא. אהייא ותירץ אוולד תודת חובה: לפני כפרה טעונות לחם. דאדם מתכפר בשבח הקדש לאחר כפרה אין טעונין לחם דמותר דתודה היא ובוולד דתודה נדבה להכי לפני כפרה נמי אין טעונין לחם משום דאין אדם מתכפר בתודת נדבה:

23 396 גּ מ ר א ס דוּר ה א מ רש מו א ל: כ ל ש ב ח ט את מ ת ה- ב תו ד ה א ין ט עו נ ה ל ח ם. כ ל ש ב ח ט את רו ע ה- ב תו ד ה ט עו נ ה ל ח ם. מ ת יבר ב ע מ ר ם: (ויקראז,יב)? 547 מ הו או מ ר: ת ו ד ה י ק ר יב מ נ י ן ל מ פ ר יש ת ו ד תו ו א ב ד ה, ו ה פ ר יש א ח ר ת ת ח ת יה, ו נ מ צ את ה ר אש ו נ ה, ו ה ר י ש ת יה ן עו מ דו ת מ נ י ן ש א יזו מ ה ן ש י ר צ ה י ק ר יב, ו ל ח מ ה ע מ ה? ת ל מו ד לו מ ר: ת ו ד ה י ק ר יב. י כו ל ת ה א ש נ י ה ט עו נ ה ל ח ם? ת ל מו ד לו מ ר: י ק ר יב נ ו - א ח ד ו ל א ש נ י ם. ו א יל ו ג ב י ח ט את כ י ה אי ג ו נ א רו עה?.18 א פ, ד ת נ ן : ה פ ר יש ח ט אתו ו א ב ד ה, ו ה פ ר יש א ח ר ת ת ח ת יה, ו נ מ צ את ה ר אש ו נ ה, ו ה ר י ש ת יה ן עו מ דו ת מ ת כ פ ר ב א ח ת מ ה ן, ו ש נ י ה ת מו ת, ד ב ר י ר ב י. ו ח כ מ יםאו מ ר ים: א ין ח ט את מ ת ה א ל א ש נ מ צ את ל א ח ר ש נ ת כ פ רו ב ע ל ים (תמורהכב:). ה א קו ד ם ש נ ת כ פ רו ב ע ל ים רו ע ה! ש מו א ל כ ר ב י ס ב יר א ל יה, ד א מ ר : א בו ד ה ב ש ע ת ה פ ר ש ה מ ת ה. א ל א רו ע ה ל ר ב י ה יכ י מ ש כ ח ת ל ה? כ ד ר ב י או ש ע י א, ד א מ ר ר ב י או ש ע י א : ה פ ר יש ש ת י ח ט או ת ל א ח ר יו ת- מ ת כ פ ר ב א יז ה מ ה ן ש י ר צ ה, ו ה ש נ י ה ת ר ע ה. ו ה א ג ב י ת ו ד ה כ י ה אי ג ו ונ א,א ין ט עו נ ה ל ח ם! א ל א ש מו א ל כ ר ב י ש מ עו ן ס ב יר א ל יה, ד א מ ר :ח מ ש ח ט או ת מ תו ת. כל שבחטאת מתה. מפרש לקמן: ואילו גבי חטאת. אם נמצאת לפני כפרה רועה שאין חטאת מתה אלא אותהשנמצאתלאחר שכיפרו הבעלים הא נמצאת קודם שכיפרו הבעלים רועה ואילו תודה בכה''ג דהפריש תודה ואבדה והפריש אחרת תחתיה והרי שתיהן עומדות שניה אין טעונה לחם דכתיב (ויקרא ז) יקריבנו לאחד ולא שתים והיכיקאמרכלשבחטאת רועה בתודהטעונה לחם: שמואל כרבי סבירא ליה דאמר אבודה בשעת הפרשה דשניה מתה. אפילו נמצאת קודם שנתכפרו בעלים להכי לשמואל אין טעוניןלחם: אלא רועה לרבי היכי משכחת לה. דקאמר שמואל כל שבחטאת רועה בתודה טעונה לחם: והא גבי תודה כה''ג. שאם הפריש שתי תודות לאחריות שאם תאבד האחת תהא שניה תחתיה אין טעונה לחם דכתיב יקריבנו לאחד ולא לשנים והיכי קאמרכלשבחטאתרועהבתודה טעונה לחם: אלא שמואל. לא סבר לא כרבי ולא כרבנן: אלא כר''ש.דאמרחמש חטאות מתות ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה ושנתכפרו בעליה באחר ושעיברהשנתהדליתליההשניה רועה ודכוותה גבי תודה אין טעונה לחם שאם הפריש ב' תודות לאחריות וכו' דהיינו שכפרו בעליה דמתה היא בחטאת להכי גבי תודה אין טעונים לחם: ופריך והיכי אמרת דשמואל כרבי שמעון סבירא ליה והא ר' שמעון לית ליה רועה כלל ושמואל אית ליה דאמר כל שבחטאתרועה: מאי קמ''ל. שמואל לימא הלכה כרבי שמעון: לאפוקי מדרבי יוחנן. דאמר אדםמתכפר בשבחהקדשבולד: קמ''ל. שמואל דהלכה כר' שמעון דה' חטאות מתות ולד חטאת כו' ואין מתכפר בו ובתודה אין טעונה לחם: ו ה א רו ע ה ל ר ב י ש מ עו ן ל ית ל יה כ ל ל! ש מו א ל נ מ י ח ד א ק א מ ר, כ ל ש ב ח ט את מ ת ה, ב תו ד ה א ין ט עו נ ה ל ח ם. מ אי ק א מ ש מ ע ל ן?, ל א פ ו ק י מ ד ר ב י יו ח נ ן, ד א מ ר : א ד ם מ ת כ פ ר ב ש ב ח ה ק ד ש ק מ ש מ ע ל ן ד ל א. 547 י ן א ם ע ל ת ו ד ה י ק ר יב נ ו ו ה ק ר יב ע ל ז ב ח ה ת ו ד ה ח ל ו ת מ צ ו ת ב לו ל ת ב ש מ ן ו ר ק יק י מ צ ו ת מ ש ח ם ב ש מ ן ו ס ל ת מ ר ב כ ת ח ל ת ב לו ל ת ב ש מ

24 397 מסכתמנחותפרקח' ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה א מ ר ר ב י א ב א : 548 זו ת ו ד ה ו זו ל ח מ ה א ב ד ה ל ח ם -מ ב יא ל ח ם א ח ר, א ב ד ה ת ו ד ה-א ינו מ ב יא ת ו ד ה א ח ר ת. מ אי ט ע מ א? ל ח ם-ל ג ל ל ת ו ד ה, ו א ין ת ו ד ה ל ג ל ל ל ח ם..19 פ,ב ו א מ רר ב א: ה פר יש מ עו ת:ל תו ד תו ^ו נ ת ו ת רו - מ ב יא ב ה ן ל ח ם, ל ל ח מ י ת ו ד ה ו נ ת ו ת רו - א ין מ ב יא ב ה ן ת ו ד ה. א פ, מ אי ט ע מ א? א יל ימ א: מ ש ו ם ד ר ב כ ה נ א, ד א מ ר ר בכ ה נ א : מ נ י ן ל ל ח מ י ת ו ד ה ש נ ק ר או ת ו ד ה? 549 ש נ א מ ר :ו ה ק ר יב ע ל ז ב ח ה ת ו ד ה ח ל ו ת מ צ ו ת א י ה כ י,א יפ כ א נ מ י! ל ח ם א יק ר י ת ו ד ה, ת ו ד הל א א יק ר י ל ח ם. ו א מ רר ב א: ה פ ר יש ת ו ד תו, ו א ב ד ה, ו ח ז ר ו ה פ ר יש א ח ר ת ת ח ת י ה, ו א ב ד ה, ו ח ז ר ו ה פ ר יש א ח ר ת ת ח ת יה, ו נ מ צ או ה ר אש ו נו ת ו ה ר י ש ל ש ת ן עו מ דו ת, נ ת כ פ ר ב ר אש ו נ ה- ש נ י ה א ינ ה ט עו נ ה ל ח ם, ש ל יש ית ט עו נ ה ל ח ם. נ ת כ פ ר ב ש ל יש ית- ש נ י ה א ינ ה ט עו נ ה ל ח ם, ר אש ו נ ה ט עו נ ה ל ח ם. ב א מ צ ע ית- ש ת יה ן א ין ט עו נו ת ל ח ם. (ויקראז,יב) זו תודה וזו לחמה. אע''ג דלא אמר עלי אם אבד הלחם מביא לחםאחרדכיוןדאמרזונתחייב בלחמה וכל זמן שעיקר הזבח קיים חייב בלחמה: מ''ט לחם לגלל תודה. דכתיב והקריב על זבח התודה חלות (ויקרא ז): ואין תודה לגלל לחם.משוםהכי אבדה תודה אין מביא תודה אחרת אף על גב דלחמה קיים אין מביאתודהאחרת: הפריש מעות לזבח תודתו. וניתותרו: אי הכי איפכא נמי. דכיון דלחם איקרי תודה תודה נמי איקרי לחם ויביא נמי ממותר לחם תודה: לחם איקרי תודה. ולהכיהפריש לתודתו ונתותרו מביא בהן לחם: נתכפר בראשונה שניה אין טעונה לחם. לפי שהיא חליפי תודה ראשונה: שלישית טעונה לחם. דלאהויא חליפי תודה ראשונה ומרבה בתודות הוא דאע''ג דחובה היא דקתני והפרישאחרתאפילוהכי אמרינן הכא ודאי שלישית לא הויא אלא מרבה בתודות דלא הויאחליפה: נתכפר בשלישית שניה אין טעונה לחם. לפי שהיא חליפתה של שניה: ראשונה טעונה לחם.לפישאינה חליפין: נתכפר באמצעית שתיהן אין טעונות לחם. לפי שהיא חליפת הראשונה ולא שלישית טעונה לחם שאף על פי שאינה חליפת ראשונה הויאחליפה דחליפה: שניה תמות. דהויא חטאת שכיפרו בעליה: שלישית תרעה. דלא הויא חליפי ראשונה: א ב י י א מ ר: א פ יל ו נ ת כ פ ר ב א ח ת מ ה ן- ש ת יה ן א ין ט עו נו ת ל ח ם, כ ו ל הו ח ל יפ ין ד ה ד ד י נ ינ הו. א מ ר ר ב י ז יר א : ו כ ן ל ע נ י ן ח ט או ת, ה פ ר יש ח ט אתו, ו א ב ד ה, ו ה פ ר יש א ח ר ת ת ח ת יה, ו א ב ד ה, ו ה פ ר יש א ח ר ת ת ח ת יה, ו נ מ צ או ה ר אש ו נו ת- ו ה ר י ש ל ש ת ן עו מ דו ת, נ ת כ פ ר ב ר אש ו נ ה- ש נ י ה ת מו ת, ש ל יש ית ת ר ע ה. 548 במקבילה פסחים יג: וכןבשיטה מקובצת הגירסה: רבה, וכן בהמשך. 549 א ם ע ל ת ו ד ה י ק ר יב נ ו ו ה ק ר יב ע ל ז ב ח ה ת ו ד ה ח ל ו ת מ צ ו ת ב לו ל ת ב ש מ ן ו ר ק יק י מ צ ו ת מ ש ח ים ב ש מ ן ו ס ל ת מ ר ב כ ת ח ל ת ב לו ל ת ב ש מ ן

25 398 גּ מ ר א ס דוּר ה נ ת כ פ ר ב ש ל יש ית- נ ת כ פ ר ב א מ צ ע ית א ב י י א מ ר: א פ יל ו נ ת כ פ ר ב א ח ת מ ה ן- מ אי ו כ ן? ש נ י ה ת מו ת, ו ר אש ו נ ה ת ר ע ה. - ש ת יה ן י מו תו. ש ת יה ן י מו תו, כ ו ל הו ח ל יפ ין ד ה ד ד י נ ינ ה ו. תודה דאיכא למימר מרבה בתודות הוא. משום הכי לרבה שלישית טעונה לחם כדאמרינן לעיל דהויא תודת חובה אבל חטאת דליכא למימר מרבה בחטאות הוא שאין דרכן של בני אדם להרבות בחטאות: אימא לא. תיהוי שלישית רועה אלא ימותו תרוייהו קמשמע לן רבה דלא: מ הו ד ת ימ א :ה ת ם-הו א ד א יכ א ל מ ימ ר : מ ר ב ה ב תו דו תהו א, א ב ל ה כ א- ד ל יכ א ל מ ימ ר מ ר ב ה ב ח ט או תהו א,א ימ אל א, ק א מ ש מ ע ל ן.

26 399 פא,א מסכתמנחותפרקח' ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה [ה ת ו ד ה - ט עו נ ה ל ח ם... ו ל א: ת מו ר ת ה ט עו נ ין ל ח ם]..20 ת נ י ר ב י ח י יא : ת ו ד ה ש נ ת ע ר ב ה ב ת מו ר ת ה, ו מ ת ה א ח ת מ ה ן, ח ב יר ת ה - א ין ל ה ת ק נ ה. ה יכ י נ ע ב יד? נ ק ר יב ל ח ם ב ה ד ה - ד ל מ א ת מו ר ה ה יא! ל א נ ק ר יב ל ח ם ב ה ד ה- ד ל מ א ת ו ד ה ה יא! א ב פא, פ, ה יכ י ד מ י? א י ד א מ ר : ע ל י-ל א ס ג י א ד ל א מ י ית י ל יה ב ה מ ה א ח ר ינ א ו ל ח ם! ו ל ימ א: א י ה ך ד ק י ימ א ת מו ר ה ה יא -ה א ת ו ד ה, ו ה א ל ח מ ה. א י ה ך ד ק י ימ א ת ו ד ה ה יא -ה א ל ח מ ה, ו ה א ת יה ו י א ח ר יו ת! ל א צ ר יכ א ד א מ ר : ה ר י זו. (ס ימ ןלמודיםמידתעלהשיששכןדדמהדאיחלשמו ת נו ר ב נ ן תמורהבחוץחזקיההפרישחטאתלאחריותר) א מ רו ל מ ד ין 550 ל פ נ י ר ב י : ו ל י ת י ל ח ם, ו ל ימ א: א י ה ך ד ק י ימ א -ת ו ד ה ה יא,ה א-ל ח מ ה, א יל א- ל יפ ו ק ל חו ל ין! א מ ר ל הו : ו כ י מ כ נ יס ין חו ל ין ל ע ז ר ה?! ו ל י ת י ב ה מ ה ו ל ח ם, ו ל ימ א: א י ה ך ד ק י ימ א ת מו ר ה ה יא,ה א-ת ו ד ה ו ה א ל ח מ ה, א י ה ך ד ק י ימ א ת ו ד ה ה יא,ה א ל ח מ ה, ו ה א- ת יה ו י ש ל מ ים. א מ ר ל הו : מ ש ו ם ד ק א מ מ ע ט ב א כ יל ה ד ש ל מ ים. א מ רל ו י ל ר ב י : ו ל י ת י ב ה מ ה ו ל ח ם, ו ל ימ א: א מ ר ל יה : כ מ דו מ ה א נ י ש א ין לו מו ח ב ק ד ק דו! ו כ י מ פ ר יש ין ת ח ל ה ל מו ת רו ת?! א י ה ך ד ק י ימ א ת מו ר ה ה יא,ה א ת ו ד ה, ו ה א ל ח מ ה. ו א י ה אי ד ק י ימ א ת ו ד ה ה יא,ה א ל ח מ ה, ו ה א- ת יה ו י מו ת ר ד תו ד ה. י ת יב ר ב י י צ חקב ר ש מו א לב ר מ ר ת א ק מ יה ד ר ב נ ח מ ן ו י ת יב ו ק א מ ר: ו ל י ית י ב ה מ ה ו ל ח ם, ו ל ימ א: א י ה ך ד ק י ימ א ת מו ר ה ה יא -ה א ת ו ד ה ו ה א ל ח מ ה, ו א י ה ך ד ק י ימ א ת ו ד ה ה יא- ה א ל ח מ ה ו ה א ת ה ו י ת מו ר ה. א מ ר ל יה : ע נ י מ ר י א ר ב ע ין ב כ ת פ יה דלמא תמורה היא. וכבראמרינן לעיל תודה טעונה לחם ולא תמורה משום הכי אין לה תקנה: אמאי אין לה תקנה אי עסקינן בתודת חובה בההיא דאמר עלי ונתערבה אית לה תקנה: לא סגי דלא מייתי אחרינא. ולייתי בהמה אחריתי ולחם ולתני ולימא אי הך דקיימא תמורה היא הך בהמה לתודה לחובתו והא לחמה והאחרונה שנשתיירהתיהוי לאחריות דהוי כמפריש תודות לאחריות דהוא קריבהעםלחםוחדאבלאלחם: לא צריכא דאמר הרי זו. דהויא נדבה להכי לא מצי למימר דהא תיהוי לאחריות דלנדבה ליכא אחריות משום הכי אין לה תקנה: למידין לפני רבי. היינו לוי כדאמרי' בסנהדרין (דף יז:) למידין לפניחכמים לוי: ואי לא ליפוק לחולין. שיאכלו הבעלים אותן חלות בתורת חולין והכהנים יאכלו לאותן ד' דתרומה בתורת חולין: וכי מכניסין חולין לעזרה. דדלמא הך דקיימא תמורה היא והיאך הביאלחםחוליןבעזרה: ולייתי בהמה אחרת ולחם. (דלא) דאע''ג דאסקינן דאמר הרי זו יביא בהמה ומה בכך שהרי אדם יכול להרבות [תודות] נדבה ויהא להם תקנה: ממעט הוא לאכילה דשלמים. דהשתא הויא ספק שלמים ודין שלמים דנאכלים לשני ימים ולילה ותודה ליום ולילה ואי אכיל לה בתורת תודה שמא נשתייר ממנה למחר ונמצא מביא קדשים לבית הפסול שיקדים זמנו דשמא שלמים הוא: וכי מפרישין תחילה. שום קרבן עלמנת שיהאמותר זבח: ארבעין בכתפיה וכשר. הוא חייב ללקות ארבעים על שהמיר כדתנן (תמורהדףב.)שאםהמיר מומר וסופג את הארבעים ואת אמרת יפריש לכתחילה לשם תמורה דבר שהוא אסור ומתחייבים מלקות: אם איתא לדרבי יוחנן. דאמר לעיל חוץ לחומת העזרה נמי קדש הלחם בשחיטת הזבח אם הוא לפנים מחומת בית פאגי אמאי לא עביד כדאמר מעיקרא: ולייתי לחם וכו'. ודקמהדר לה וכי מכניסין חולין לעזרה לייתי לחם ויניח חוץ לחומת העזרה בבית פאגי במקום שמתקדש בשחיטת הזבח ואפילו הויא תמורהדהווחוליןליכאאיסורא דהא לא נכנסו לעזרה:, ו כ ש ר?!, ר ב ע יל אח ל ש, ע ל ל ג ב יה א ב י י ו ר ב נ ן ו י ת ב י ו ק א א מ ר י: א ם א ית א ל ד ר ב י יו ח נ ן, ד א מ ר :חו ץ ל חו מ ת ה ע ז ר ה ק דו ש ל י ית י ל ח ם, ו לו ת ב ה חו ץ ל חו מ ת ה ע ז ר ה, ו ל ימ א: א י ה ך ד ק י ימ א ת ו ד ה ה יא -ה א ל ח מ ה, 550 במסכת סנהדרין יז,ב נתבאר שהכוונה היא ללוי

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מנחות עז פג 106

מנחות עז פג 106 בס"ד, יום ראשון כא' אדר ב' תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת מנחות עז פג (106) א. 1) מה הם המינים של לחמי התודה, ומנלן? ומה הוא השיעור של כל חלה וחלה של לחמי התודה לפי מידות מדבריות ולפי מדות ירושלמיות? 2)

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

עלון 398

עלון 398 398 בס"ד, כא אייר התשע"א. מסכת מנחות פגג דףף עזז דףף דף עז ע"א א) מתני', ושלש חלות לעשרון. כתב המקדש דוד (סימן ל סק"ג), דאף על גב דליכא מידה של שליש עשרון, נראה דמחלקן בטורטני, דדוקא גבי חביתי כהן גדול

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ב"ה ערב שבת תזריע מצורע-אמור כ"ט ניסן- י"ב אייר תשע"ח גליון 127 הוריות יד - זבחים יד ת"ר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת

בה ערב שבת תזריע מצורע-אמור כט ניסן- יב אייר תשעח גליון 127 הוריות יד - זבחים יד תר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת ב"ה ערב שבת תזריע מצורע-אמור כ"ט ניסן- י"ב אייר תשע"ח גליון 127 הוריות יד - זבחים יד ת"ר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת אבי מורי הר"ר צבי בן ר' אברהם גאסט ז"ל נלב"ע י"ט תשרי

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוסרין עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, יפתחו לו בכבוד המקום?!

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

תמורה ז יג 145

תמורה ז יג 145 בס"ד, יום ראשון כט' כסליו תשע"ב שם: זמן: מבחן שבועי מסכת תמורה ז - יג (145) א. 1) מה ילפינן מ"לא תקריבו" דכתיב גבי "מעוך וכתות ונתוק", ומה ילפינן מדכתיב "לא תקריבו" גבי "מיד בן נכר"? והאם האי קרא יכול

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה ע"פ שיטת ר"ת

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה עפ שיטת רת פסחים דף צד. הרקיע זריחה מזרח כמה מהלך אדם בינוני ביום - עשר פרסאות, יום = 12 שעות = 720 דקות = 40 מיל = 10 פרסאות 1 מיל = 18 דקות ומעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת מילין, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת

קרא עוד

הוריות יג יד זבחים ב ו 78

הוריות יג יד זבחים ב ו 78 בס"ד, יום שני ה' תשרי תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת הוריות יג - יד, זבחים ב - ו (78) א. 1) מה הם סדר הקדימות המבוארות במתניתין, ומאי טעמא מקדימים להו? 2) שעיר נשיא ושעירת יחיד ושעיר עבודת כוכבים, מי קודם

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

ב"ה ערב שבת חיי שרה-ויצא כ"ה מר חשון - ז' כסלו תשע"ט גליון 141 מנחות פ"ה-צ"ז ת"ר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת אבי מורי

בה ערב שבת חיי שרה-ויצא כה מר חשון - ז' כסלו תשעט גליון 141 מנחות פה-צז תר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת אבי מורי ב"ה ערב שבת חיי שרה-ויצא כ"ה מר חשון - ז' כסלו תשע"ט גליון 141 מנחות פ"ה-צ"ז ת"ר ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך )קידושין ל'( לעילוי נשמת אבי מורי הר"ר צבי בן ר' אברהם גאסט ז"ל נלב"ע י"ט תשרי תשס"ד

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

בס"ד

בסד בס"ד יד מהרש"א מסכת בבא בתרא פרק בית כור קב. קח. יב' תמוז תשע"ו Yecheskel Folger 2016 1 מפתח... 3 דף קב : 3...רשב"ם ד"ה האומר 3...בא"ד והוא בריבוע... 4 תד"ה המקדיש 4...דף קג. 4...סוגיא דאין נמדדין עמה

קרא עוד

זבחים כא כז 81

זבחים כא כז 81 בס"ד, יום שני כו' תשרי תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת זבחים כא כז (81) א. 1) באר הנידון האם אפשר לקדש בתוך הכיור, ומהיכן רצו להוכיח, וכיצד דחו? 2) למאן דאמר מי כיור נפסלים בלינה, אימתי הוא הזמן בו נפסלים?

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

בעהי"ת יגעת ומצאת מסכת בבא מציעא פרק אלו מציאות מדף כא ע"א עד דף כד ע"ב 2658 א' אייר תשע"ו )9.5.16( חוברת עבודה לתלמיד חיים אפרתי

בעהית יגעת ומצאת מסכת בבא מציעא פרק אלו מציאות מדף כא עא עד דף כד עב 2658 א' אייר תשעו )9.5.16( חוברת עבודה לתלמיד חיים אפרתי בעהי"ת יגעת ומצאת מסכת בבא מציעא פרק אלו מציאות מדף כא ע"א עד דף כד ע"ב 2658 א' אייר תשע"ו )9.5.16( חוברת עבודה לתלמיד חיים אפרתי כל הזכויות שמורות להוצאת "יגעת ומצאת" נדפס בישראל ה'תשע"ו אין להעתיק ספר

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

ר] ר] :מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an ea

ר] ר] :מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an ea ר] ר] תניא, אמר רבן יוחנן בן זכאי: מה תשובה השיבתו בת קול לאותו רשע, בשעה שאמר )ישעיהו י"ד( אעלה על במתי עב אדמה לעליון יצתה בת קול ואמרה לו: רשע בן רשע, בן בנו של נמרוד הרשע, שהמריד כל העולם כולו עליו

קרא עוד

מנחות פד צ 107

מנחות פד צ 107 בס"ד, יום ראשון כח' אדר ב' תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת מנחות פד צ (107) א. 1) "כל קרבנות הציבור והיחיד באים מן הארץ וכו'", מאי נינהו כל הקרבנות, ומנלן? 2) עומר ושתי הלחם שבאו מן הישן או מחוץ לארץ, מה

קרא עוד

Microsoft Word - Document36

Microsoft Word - Document36 הרב מאיר טברסקי ראש ישיבה בעניני פסח שני ודרך רחוקה א. פסח שני (הל' א') מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו או שהיה בדרך רחוקה או נאנס באונס אחר או ששגג ולא הקריב בראשון הרי זה מביא פסח בארבעה

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

חולין קלו קמא 130

חולין קלו קמא 130 בס"ד, יום ראשון יב' אלול תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת חולין קלו קמא (130) א. 1) אמאי כתבה תורה "ארצך" ו"ארצם" גבי ביכורים (באר היטב!)? 2) מה דעתו של רבי אלעאי למסקנת הסוגיא בעינן שותפות בבכורה ובראשית

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו ב"ד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם ב"ד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושל

אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם בד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושל אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו ב"ד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם ב"ד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה וכו' מאי ועוד זאת אילימא כדקתני זאת

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlit"a

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlita Touro College and University System Touro Scholar Hebrew Theological College Publications and Research Hebrew Theological College 2018 Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

זבחים צא צז 91

זבחים צא צז 91 בס"ד, יום ראשון ה' טבת תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת זבחים צא - צז (91) א. 1) מה הוא האופן שעליו הסתפקה הגמ' בתדיר ומקודש איזה מהן קודם? והאם אפשר לפשוט ספק זה מדין הקדמת מוסף שבת לחטאת ועולה דמוסף ראש

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

בכורות ב ח 131

בכורות ב ח 131 בס"ד, יום ראשון יט' אלול תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת בכורות ב ח (131) א. 1) הלוקח עובר חמורו של גוי, או חמורה מבכרת של גוי בלא עוברה, האם יש חיוב בכורה על העובר, ומנלן? והאם אפשר ללמוד מדין זה אף לענין

קרא עוד

Microsoft Word - ‏‏שבועות - עותק

Microsoft Word - ‏‏שבועות - עותק תמצית מסכת שבועות 1 2 תמצית מסכת שבועות סיכום של דברי הגמ', בצורה מסודרת וברורה, מועיל לחזרה ולבהירות הסוגיות. טבת התשע"ח מודיעין עילית 3 ניתן להשיג חוברות "תמצית" גם על מסכתות- ברכות, מסכתות סדר מועד,

קרא עוד

ת] :מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earli

ת] :מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earli ת] ביצה-המביא לד: מר זוטרא בריה דרב נחמן: אף אנן נמי תנינא: לד: ]תנינא[ ועוד אמר רבי אליעזר: עומד אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית וכו'. לד: טעמא דשביעית, דלאו בר עשורי הוא, הא בשאר שני שבוע הכי נמי דאסור.

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

. ' ' ' : [ " :' ( [ " ( : ' [ ( [ : ' " ' ( ) [ " [ ( " ( : [ ( ) " ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. :

. ' ' ' : [ :' ( [ ( : ' [ ( [ : ' ' ( ) [ [ ( ( : [ ( ) ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. : . ' : :' " : ' : ' ) " : ) : '. :. :. :.. :. :. ) (. :.. [ :. ' [ [ ' : '. :. :. :. : [. :. : '. ) :. :. [ :. :. :. : '. ) (. :. [ :. ] [ [ [ :.. :.. : :. : '. :. :. :. :. :. :. : [. :. :. :. :. ) (. :.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

חולין קכט קלה 129

חולין קכט קלה 129 בס"ד, יום ראשון ה' אלול תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת חולין קכט קלה (129) א. 1) החותך כביצה בשר מאבר מן החי, האם צריך הוא הכשר משקין ושרץ כדי לטמא טומאת אוכלין (פרט), ומדוע? 2) מה דין טומאתה של קופת שאור

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

Menachot Daf 99 The Mitzvah of Talmud Torah

Menachot Daf 99 The Mitzvah of Talmud Torah תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט עמוד ב תניא, רבי יוסי אומר: אפי' סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית - אין בכך כלום, אלא מה אני מקיים לפני תמיד? שלא ילין שלחן בלא לחם. א"ר אמי: מדבריו של ר' יוסי נלמוד,

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

1

1 גמ'[ אבות ותולדות www.ybm.org.il הרב אליהו ליפשיץ רקע סוגייתנו עוסקת בהגדרת אבות ותולדות, ובמשמעות הגדרות אלו. מקורות א. שבת צו: "מיהו הוצאה אב הכנסה תולדה... דלא כתיבא קרי תולדה" תוס' ד"ה ולרבי ב. שבת

קרא עוד

בבלי ב"מ מד ע"ב - סינופסיס של כל עדי נוסח - נערך על ידי הרב נח בנימין בן דוד ביקרט Escorial G-I-3 תנן התם בית שמאי אומרים לא יעשה אדם סלעים דינרי זהב

בבלי במ מד עב - סינופסיס של כל עדי נוסח - נערך על ידי הרב נח בנימין בן דוד ביקרט Escorial G-I-3 תנן התם בית שמאי אומרים לא יעשה אדם סלעים דינרי זהב בבלי ב"מ מד ע"ב - סינופסיס של כל עדי נוסח - נערך על ידי הרב נח בנימין בן דוד ביקרט אומרים לא אדם סלעים דינרי זהב ובית הלל אומ' ור' יוחנן ור' שמעון בן לקיש חד אמ' [] בסלעים על דינרי' אומ' לא אדם סילעין

קרא עוד

קובץ

קובץ קובץ הערות התמימים ואנ"ש - מעלבורן גליון קכ"ג שבועות ה'תשע"ב עיון שנת "תהי שנת בלימודים"- - שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושתים לבריאה מאה ועשר שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שנת שישים ושתים לנשיאות

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org I. Is there a mitzvah to eat matzah all of Pesach? a. Pesachim 120a - First night is a chova, the rest of

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

á

á וחידו"ת סווגיות ביני עמודי שנתלבנו הכוללים ברשת יעקב" "מנחת ע"ש ז"ל יעקב שוקרון רבי אלעד לכבוד ידידנו היקר יו"ל שוקרון הי"ו אברהם הרב שמחת בר המצוה לבנו לרגל נ"י אריה הבה"ח הגדול תשע"ב שבת עיצוב ועימוד:

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת

בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת בשביל י אבות מבחר משניות מתוך פרקי אבות לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית תרבות ישראל ומורשתו המטה לתרבות ישראל, משרד החינוך מהדורת ניסוי מכון שלום הרטמן, תכנית בארי עמוד 1 מסכת אבות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Pri Shilo: A Torah Journal in Memory of my Rosh Kollel Harav Hagaon Rav Shilo Rafael zt"l

Pri Shilo: A Torah Journal in Memory of my Rosh Kollel Harav Hagaon Rav Shilo Rafael ztl Touro College and University System Touro Scholar Hebrew Theological College Publications and Research Hebrew Theological College 2018 Pri Shilo: A Torah Journal in Memory of my Rosh Kollel Harav Hagaon

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

:מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earlier

:מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earlier מן דמר גיטין-מי שחזו מימר לחזזית ליתי שב חיטי רזניית וניקלינהו מר חדת, ונפיק משח מינייהו ונישוף. רב שימי בר שי עבד ליה לההו עובד כוכבים לדבר חר, ויתסי. שמול: הי מן דמחו ליה בלונכי דפרסי מיחיי ל חיי, דהכי

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד