סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"

תמליל

1 צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ- 10,000 בשבוע שעבר (. השבוע הייתה ההפגנה אלימה במיוחד. במהלך ה ה פ ג נ ה א ו ת ר מ ס פ ר ח ר י ג ש ל א י ר ו ע י ה ש ל כ ו ת ר י מ ו נ י ם ו מ ט ע נ י ם ל ע ב ר כ ו ח ו ת צ ה"ל. כ מ ו כ ן א ו ת ר ו ש נ י אירועים של ניסיונות מפגינים לחצות את גדר הביטחון. ב מ ה ל ך האירועים תקפו מסוקי קרב ו כ ל י ט י ס ש ל ח י ל האוויר שלוש עמדות של ח מ א ס ב צ פ ו ן ר צ ו ע ת ע ז ה ) ד ו ב ר צ ה"ל, 26 ב א ו ק ט ו ב ר ( ב א י ר ו ע י ם נ ה ר ג ו חמישה בני אדם נ ה ר ג ו וכ- 170 נ פ צ ע ו. בשעות הערב שלאחר הצעדה החל ירי מאסיבי של ר ק ט ו ת ופצצות מרגמה ל ע ב ר י י ש ו ב י ע ו ט ף ע ז ה ) ק ר ו ב ל א ר ב ע י ם ר ק ט ו ת ו פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה). ה י ר י נ מ ש ך ב מ ה ל ך ה ל י ל ה ו ג ם ל מ ח ר ת. כ מ ה ב נ י א ד ם ל ק ו ב ח ר ד ה. צ ה"ל הגיב בתקיפה מאסיבית של יעדים צבאיים ) כ ש מ ו נ י ם ( של חמאס והג' האד האסלאמי ברצועת עזה. א ר ג ו ן ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן קיבל אחריות ע ל ה י ר י. ל ד ב ר י ו כ נ ק מ ה ע ל מ ו ת ח מ ש ת ה מ פ ג י נ י ם ב צ ע ד ה. הירי כמו ג ם ה ה כ ר ז ה ע ל ה פ ס ק ת ה א ש ב ו צ ע ו כ כ ל ה נ ר א ה ל ל א ת י א ו ם ע ם ח מ א ס. ירי הרקטות היה ה פ ע ו ל ה ה מ ש מ ע ו ת י ת ה ר א ש ו נ ה ש ב י צ ע ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן מ א ז ה י ב ח ר ו ש ל ז י א ד א ל נ ח' א ל ה כ מ נ ה י ג ה א ר ג ו ן. ל ה ע ר כ ת נ ו נועד הירי להעביר מסר לחמאס ולמצרים על מקומו של ארגון הג' האד האסלאמי בפלסטין בשיחות ה ה ס ד ר ה ו ל ה מ ח י ש ב פ נ י א י ר א ן א ת ח ש י ב ו ת ו ש ל ה א ר ג ו ן ת ח ת ה נ ה ג ת א ל נ ח' א ל ה כ נ כ ס ע ב ו ר א י ר א ן ) ש י א פ ש ר לארגון להמשיך ולקבל סיוע איראני נדיב בכספים ובאמצעי לחימה). 1 ה צ ע ד ה ה- 31 ב מ ס פ ר ) מ א ז 30 ב מ ר ץ ( 2018 נ ע ר כ ה ב י ו ם ש י ש י 26 ב א ו ק ט ו ב ר ב צ ע ד ה ה ש ת ת פ ו כ- 16,000 מפגינים ) ז א ת ל ע ו מ ת כ- 10,000 בשבוע שעבר ( שהתכנסו במספר מוקדים ל א ו ר ך ג ד ר ה ג ב ו ל ע ם ישראל. כמידי שישי המפגינים שרפו צמיגים וידו אבנים. השבוע הייתה ההפגנה אלימה במיוחד במהלכה אותר מספר חריג של אירועי השלכות רימונים ומטענים לעבר כוחות צה"ל. כמו כן אותרו שני אירועים במהלכם נ י ס ו מפגינים לחצות את גדר הביטחון ) ד ו ב ר צ ה"ל, 26 ב א ו ק ט ו ב ר ( ל ה ר ח ב ה ר א ו פ ר ס ו ם מ ר כ ז ה מ י ד ע מ- 28 ב א ו ק ט ו ב ר : 2018 הג' האד האסלמי בפלסטין" ל ד מ ו ת ו ש ל ז י א ד א ל נ ח' א ל ה, ה מ נ ה י ג ה ח ד ש ש ל

2 ד ו ב ר( ה ה ת נ ג ד ו ת "" דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה הגדולה,( ת ו פ ל" 2 מימין : מפגינים פלסטינים ב" צעדת השיבה" במזרח ג' באליא. משמאל: פלסטינים מחבלים בגדר הביטחון במזרח ג' באליא ) חשבון הטוויטר, PALINFO 26 באוקטובר 2018) נשים פלסטיניות נושאות במהלך " צעדת השיבה" דגל ישראל עליו נ כ ת ב : ישראל. מוות לישראל " 26 ב א ו ק ט ו ב ר 2018) ב מ ה ל ך האירועים תקפו מסוקי ק ר ב ו כ ל י ט י ס ש ל ח י ל האוויר שלוש עמדות של ח מ א ס ב צ פ ו ן ר צ ו ע ת ע ז ה צ ה"ל, 26 ב א ו ק ט ו ב ר 2018). ע ל פ י כ ל י ה ת ק ש ו רת הפלסטינים תקף מסוק י ש ר א ל י עמדות תצפית של. ( ב א ז ו ר א ל ב ר י ג ' ש ב מ ר כ ז ) ש ב כ ה ע ז ה ר צ ו ע ת ק ד ס, ב א ו ק ט ו ב ר מ נ ג נ ו ן ש ל ו ע מ ד ה הריסון מזרחית לעיר עזה ) ש ב כ ה, ק ד ס, 26 ב א ו ק ט ו ב ר ( י ו ם ל פ נ י ה צ ע ד ה נ מ ס ר, כי מצרים הצליחה לגבש הבנות בין ישראל לחמאס. לפי ההבנות הללו יהיו הקלות בסגר על רצועת עזה בתמורה להפסקת האלימות בגבול רצועת עזה כולל במסגרת " צעדות השיבה" ו ת ו פ ס ק הפרחת עפיפוני ובלוני התבערה. ישראל מצידה הבטיחה לאפשר הכנסת דלק לרצועה, להרחיב את אזור הדיג ה מ ו ת ר ואת שעות אספקת החשמל. במסיבת עיתונאים שקיים שר הביטחון אביגדור ליברמן בכרם שלום הביע ת ק ו ו ה, כ י ל א ו ר ח י ד ו ש ה כ נ ס ת ה ד ל ק ל ר צ ו ע ה י ע ב ר ו א י ר ו ע י י ו ם ש י ש י ב ש ק ט י ח ס י ) ע ר ו ץ 26, 10 ב א ו ק ט ו ב ר. ( 2018 א ש ר ף א ל ק ד ר ה, דובר משרד ה ב ר י א ו ת ה פ ל ס ט י נ י ב ר צ ו ע ת עזה מסר כ י ח מ י ש ה פ ל ס ט י נ י ם נ ה ר ג ו ב מ ה ל ך ה א י ר ו ע י ם ו כ- 170 נ פ צ ע ו. ל ד ב ר י ו ב מ ה ל ך צ ה"ל כ ו ח ו ת מ א ש נ ה ר ג ו א ר ב ע ה פ ע י ל ו י ו ת צ ע ד ת ה ה ר ו ג ה ש י ב ה ה ח מ י ש י נהרג " באירוע מסוים" במזרח אלבריג' ) עמוד הפייסבוק של אשרף אלקדרה, 26 באוקטובר ( 2018.

3 חשבון הטוויטר פאל אינפו,( א ל מ י א ד י ן,( ז כ ו ת ה ש י ב ה" ש ל ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י. ה ו א צ י י ן, כ י" צ ע ד ת ה ש י ב ה" ש כ ן," ב נ ו ב מ ב ר 2 3 ב ד ב ר י ם ש נ ש א ו ב כ י רי ח מ א ס ש ל ק ח ו ח ל ק ב א י ר ו ע י ה צ ע ד ה ה ב י ע ו א ת נ ח י ש ו ת ם ל ה מ ש י ך ו ל ק י י ם א ת ה צ ע ד ו ת : ב ד ב ר י ם א ח מ ד ש נ ש א ר א ש ס ג ן ב ח ר, ה מ ו ע צ ה ה מח ו ק ק ת, א י ת ן ע ו מ ד ת ע ז ה ר צ ו ע ת כ י א מ ר ו מ מ ש י כ ה ב" צ ע ד ו ת ל ה ס ר ת ע ד ה ש י ב ה" ה מ צ ו ר ו ל ש ח ר ו ר פ ל ס ט י ן. מ ה ו ו ה ל ד ב ר י ו " צ ע ד ת ה ש י ב ה " הוכחה לכך שהעם הפלסטיני הינו הגורם הלגיטימי היחיד ) א ל א ק צ א, 26 ב א ו ק ט ו ב ר ( ח' ל י ל א ל ח י ה, ח ב ר ה ל ש כ ה ה מ ד י נ י ת ש ל ח מ א ס, ק ר א ל כ ל ה ג ו ר מ י ם ה מ ע ו ר ב י ם ל ל ח ו ץ ע ל י ש ר א ל כדי שתיישם א ת ה ס כ ם ה פ ס ק ת האש שנחתם ב ה ו א אף א י י ם, כ י א ם ה ס נ ק צ י ו ת ה מ ו ט ל ו ת ע ל ה ר צ ו ע ה ל א ת ב ו ט ל נ ה ת ה י ה ע ל כ ך ת ג ו ב ה ב ש ט ח ) צ פ א, 26 ב א ו ק ט ו ב ר ( אסמאעיל רצ' ואן, בכיר חמאס, אמר כי "צעדות השיבה" לא יפסקו עד שיוסר "המצור" המוטל על ו ע ד ע ז ה ר צ ו ע ת ש ה פ ל י ט י ם י ש ו ב ו ת ק ו ו ה ה ב י ע ה ו א ל ב ת י ה ם. ש ה צ י ו נ י ם ה א ד מ ה פ נ י מ ע ל י י ע ל מ ו 26 ב א ו ק ט ו ב ר ( ה ר ש ו ת ה ל א ו מ י ת ה ע ל י ו נ ה ל צ ע ד ת ב ש י ב ה ה ג ד ו ל ה ו ה ס ר ת ה מ צ ו ר מ ס ר ה כ י ב י ו ם ש י ש י ה ק ר ו ב ), 2018 יום השנה ה- 101 להצהרת בלפור ( תתקיים הצעדה תחת הכותרת " ע מ נ ו יסכל את ההחלטה האומללה" 26 ב א ו ק ט ו ב ר ( עידוד להשתתפות נרחבת בצעדה ה צ ע ד ה ע ר ב נ ש מ ע ו ק ר י א ו ת ל צ י ב ו ר ה פ ל ס ט י נ י ה ט ר ו ר א ר ג ו נ י ב כ י ר י מ צ ד ב ר צ ו ע ה ו ב מ י ו ח ד ה ג' ה א ד האסלאמי בפלסטין לקחת חלק באירועים בהדגישם, כי הצעדות תמשכנה: מ ח מ ד א ל ה נ ד י, ה ל ש כ ה ח ב ר ה ג' ה א ד ש ל ה מ ד י נ י ת ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן, ה ע ם ל ב נ י ק ר א הפלסטיני, במסגרת אירוע לציון מותו של מייסד הארגון פתחי שקאקי, להשתתף באופן פעיל בפעילויות ל ד ב ר י ו, ה צ ע ד ו ת ט ר ם ה ש י ג ו א ת מ ט ר ת ן ו ל א נ ר א ו ת ת ו צ א ו ת ב ש ט ח. א ל ה נ די צ י י ן כ י א י ן ה מ ד ו ב ר ב ס ו ג י ת ה ד ל ק ה ק ט ר י א ו ה ר ח ב ת ש ט ח ה ד י ג א ל א ב ר צ ו ן ל ה ס י ר א ת " ה מ צ ו ר" מ ע ל ר צ ו ע ת ע ז ה ב א ו פ ן מ ו ח ל ט ה ו א ג ם צ י י ן, כ י ה ם י מ ש י כ ו ע ד ש ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י י ש י ג א ת מ ט ר ו ת י ו ) פ ל ס ט י ן א ל י ו ם, 25 ב א ו ק ט ו ב ר ( ח' אלד אלבטש, בכיר הג' האד האסלאמי בפלסטין, אמר כי הצעדות יכולות להימשך מספר שנים ע ד א ש ר י ו ס ר " המצור". הוא הוסיף שמדובר באמצעי המשפיע ביותר שנמצא בידי הפלסטינים ולכן אין זה הגיוני שהם יוותרו עליו ) פ א ל א י נ פ ו, 25 ב א ו ק ט ו ב ר ( חצ'ר ח ב י ב, ב כ י ר ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן, א מ ר כ י "צ ע ד ו ת ה ש י ב ה" ה ן י י ש ו ם ש ל השק פ ת ו ש ל פ ת ח י ש ק א ק י ל ה ת ע מ ת ע ם י ש ר א ל ולמנוע ממנה להיות י צ י ב ה. לדבריו הג' האד האסלאמי בפלסטין ל א יאפשר לאויב הציוני להנות מיציבות באדמת המולדת הפלסטינית. הוא הדגיש, כי " צעדות השיבה" ת מ ש כ נ ה ע ד להשגת מטרותיהן שהמטרה ה ק ר ו ב ה ה י א " ה ס ר ת ה מ צ ו ר" ו ה מ ט ר ה ה ר ח ו ק ה היא מימוש זכותו של העם הפלסטיני לנקוט בכל דרכי " ההתנגדות"

4 שתי רקטות. 4 ו ב ר א ש ן ה מ א ב ק ש ב ו ה ז מ ן י ג י ע כ א ש ר ו כ י ה ח מ ו ש ה פ ל ס ט י נ י ם י צ ט ר כ ו ל ה י ל ח ם ב א מ צ ע ו ת נ ג ד נ ש ק האויב הציוני הם ישתמשו בו ) פ ל ס ט י ן א ל י ו ם, 26 ב א ו ק ט ו ב ר ( מימין : הסעת מפגינים ל" מחנה השיבה" במרכז הרצועה ) דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה לצעדת ה ש י ב ה ה ג ד ו ל ה, 26 ב א ו ק ט ו ב ר 2018) אן. משמאל : איסוף צמיגים במחנה השיבה במזרח ח' יונס לקראת הבערתם ב מ ה ל ך " צ ע ד ת ה ש י ב ה" ) חשבון הטוויטר, PALINFO 26 באוקטובר 2018) ל ר א ו ת נ י ת ן ב ד י ע ב ד ב ק ר י א ו ת ה ג' ה א ד ב א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ל ה ש ת ת פ ו ת נ ר ח ב ת מ ע י ן ב צ ע ד ה " ה כ ש ר ת ק ר ק ע " ה י ר י ל ק ר א ת ב ה מ ש ך. ש כ ן ה ה ש ת ת פ ו ת ה נ ר ח ב ת ע וצ מ ת א ת מ ג ב י ר ה ה א ל י מ ו ת ) ה מ א ו ר ג נ ת ( ה מ ת ב צ ע ת ב מ ה ל ך ה צ ע ד ה ו ג ו רמת ל א ב ד ו ת ב ק ר ב י ו ת ר ר ב ו ת ה מ ת פ ר ע י ם ה ג ד ר ל י ד ו מ ז מ נ ת ל ג' ה א ד האסלאמי עילה לפתיחה בירי רקטות ולהצגתו כ" מגן " על הצעדות ועל תושבי הרצועה. ירי רקטות לעבר י ש ר א ל ירי רקטות לעבר י ש ר א ל ל א ח ר "צ ע ד ת ה ש י ב ה" ב ש ע ו ת ה ע ר ב, ב ס ב י ב ו ת 2230 ה ח ל ירי מאסיבי של ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. ה י ה ז ה י ר י ה ר ק ט ו ת ה כ ב ד ביותר מאז א ו ג ו ס ט ב מ ה ל ך ל י ל 26 ו ע ד ל- 27 ב א ו ק ט ו ב ר ב ש ע ו ת ה צ ה ר י ם ש ו ג ר ו ל ע ב ר י ש ר א ל כ א ר ב ע י ם ר ק ט ו ת ופצצות מרגמה. ה י ר י ב ו צ ע לעבר שדרות, יי ש ו ב י ה מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת ש ע ר ה נ ג ב, ח ו ף א ש ק ל ו ן ו א ש כ ו ל. מ ע ר כ ת כ י פ ת ב ר ז ל י י ר ט ה כ- 15 ר ק ט ו ת, כ ל ה ר ק ט ו ת ש כ ו ו נ ו ל ע ב ר ש ט ח י ב נ ו י י ם ב ש ט ח ישראל. שאר ה ר ק ט ו ת נ פ ל ו ב ש ט ח י ם פ ת ו ח י ם ו ל א י ו ר ט ו ע ל פי שיקול דעתם של מ פ ק ד י מ ר כ ז ניהול היירוטים ) ד ו ב ר צ ה"ל, 28 ב א ו ק ט ו ב ר ( 2018 נפלו בשטח רצועת עזה.

5 על פי הערכות. 5 יירוט רקטות על ידי מערכת " כיפת ברזל" מעל צפון רצועת עזה ) חשבון הטוויטר, PALINFO 27 באוקטובר 2018) כתוצאה מירי הרקטות ופצצות המרגמה לקו שבעה בני אדם ב ח ר ד ה. כ מ ה בני אדם נ ו ס פ י ם נ פ צ ע ו ב ע ת ר י צ ה ל מ ר ח ב י ם מ ו ג נ י ם. כ מ ו כ ן נ ג ר ם נ ז ק ק ל ל ר כ ו ש ב- 28 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 נ מ צ א נ פ ל ש ל א ח ת ה ר ק ט ו ת ששוגרו לעבר י ש ר א ל ב ח צ ר ב י ת ס פ ר ת י כ ו ן ב מ ו ע צ ה א ז ו ר י ת ש ע ר ה נ ג ב ynet), 28 ב א ו ק ט ו ב ר ( י צ ו י ן, כ י מ ס פ ר י מ י ם ק ו ד ם ל כ ן ב- 25 ב א ו ק ט ו ב ר, 2018 פחות מיממה ל א ח ר ה ה ח ל ט ה ל ח ז ור ו ל ה כ נ י ס א ת הדלק מקטר לרצועה, שוגרה רקטה מרצועת ע ז ה ל ע ב ר ה נ ג ב ה מ ע ר ב י. ה ר ק ט ה נ פ ל ה ב ש ט ח פ ת ו ח. ל א ה י ו נ פ ג ע י ם ו ל א נ ג ר ם נ ז ק. ב ת ג ו ב ה ת ק פ ו מ ט ו ס י ק ר ב ש ל ח י ל ה א ו ו י ר ש מ ו נ ה י ע ד י ט ר ו ר ב ש ל ו ש ה מ ת ח מ י ם ש ל חמאס בצפון ובדרום הרצועה. בין האתרים שהותקפו מחנה אימונים ואתר לייצור ואחסון אמצעי לחימה ) ד ו ב ר צ ה"ל, 25 ב א ו ק ט ו ב ר 2018) גורמי ביטחון ישראליים הרקטה לא שוגרה על ידי פעילי חמאס.

6 6 ירי במהלך סבבי ההסלמה בחודשים האחרונים ס ה"כ 653 נפילות רקטות ופצצות מרגמה ירי רקטות בחתך חודשי ירי רקטות בחתך שנתי

7 ס ו א,( אתר פלוגות( 7 קבלת אחריות לירי הרקטות א ת י ר י ה ר ק ט ו ת ביצעו פ ל ו ג ו ת י ר ו ש ל י ם, ה ז ר ו ע הצבאית של ארגון ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן. ה י ר י ב ו צע כ כ ל ה נ ר א ה ל ל א ת י א ו ם ע ם ח מ א ס. ל ט ע נ ת ה א ר ג ו ן ה י ר י ב ו צ ע ב ת ג ו ב ה ל ח מ ש ת ה ה ר ו ג י ם ב" צ ע ד ת השיבה" ביום שישי האחרון. בהודעה שפרסמה הזרוע הצבאית היא כינתה את שיגור הרקטות כ פ ע ו ל ת " נ ק מ ת א ו ק ט ו ב ר " ב צ י י נ ה, כ י ה י א א י נ ה י כ ו ל ה ל ש ב ת ב ח י ב ו ק י ד י י ם ל נ ו כ ח ה מ ש ך " ה ר ג ה ח פ י ם מ פ ש ע ב ד ם ק ר" ו נ ו כ ח ה ע ו ב ד ה ש י ש ר א ל " ת ו ש בים ש ל ד מם א ת ל ש פ ו ך ל נ כ ו ן מ ו צ א ת ש ו ח ר י ש ל ו ם". ל ד ב ר י ה ה ו ד ע ה ל מ ר ו ת ש" ה ה ת נ ג ד ו ת" ה ז ה י ר ה פ ע מ י ם רבות שלא ל פ ג ו ע ב ת ו ש ב י ם ל א כ י ב ד " ה כ י ב ו ש" א ת ה ח ו ק י ם ו א ת ה מ ו ס כ מ ו ת ו ה מ ש י ך " ל ה ש ת ע ש ע ב ח י י " מ צ ו ר ר ק ע ע ל ז א ת כ ל א ד ם " מ ת מ ש ך" ה ז ר ו ע ) א ת ר ה ג' ה א ד ש ל ה צ ב א י ת ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן, 27 ב א ו ק ט ו ב ר ( ב ה ו ד ע ה נוספת שפרסם הארגון נאמר, כי ישראל ממשיכה במדיניות ההרג ו ה ת ו ק פ נ ו ת ו ה י א ה ר ג ה ב ד ם ק ר ש ב ע ה ש ה י ד י ם, ח מ י ש ה מ ה ם ב ר צ ו ע ת ע ז ה ו ש נ י י ם ב ג ד ה, ו כ ן פ צ ע ה ל מ ע ל ה מ מ א ת י י ם נ ו ס פ י ם. ז א ת ל א ח ר ש ה א ר ג ו ן ו כ ו ח ו ת " ה ה ת נ ג ד ו ת " ה ז ה י ר ו ב מ ש ך ה ש ב ו ע ו ת ה א ח ר ו נ י ם י ש ר א ל ש א ם כ ך מ פ נ י ) ה א ו י ב ( ת מ ש י ך ב פ ע ו ל ת ה ה ר ג ו ה ת ק י פ ו ת ה ש י ט ת י ו ת ב ל ת י א ז ר ח י ם כ ל פ י ה ח ל י ט ו ה ם ח מ ו ש י ם ל ק ב ו ע " מ ש ו ו א ה ש ל ב ר ו ר ה הפגזה מול הפגזה ו ד ם ת מ ו ר ת ד ם". ה א ר ג ו ן ה ד ג י ש ב ה ו ד ע ה, כ י ה ו א יתחייב להפסקת אש אם ישראל תתחייב ל ה א ך א ם פ ע ו ל ו ת ה ת ק י פ ה ו ה ת ו ק פ נ ו ת י י מ ש כ ו ה ה ת נ ג ד ו ת ת ג י ב ע ל כ ל ת ק י פ ה ב ה ת א ם ל ע ו צ מ ת ה ו מ מ ד י ה 27 ב א ו ק ט ו ב ר ( תמונות מסרטון המתעד את ירי הרקטות ופצצות המרגמה ע"י פעילי " פלוגות י ר ו ש ל י ם " ירושלים, 27 באוקטובר (2018

8 ד ו ו ח. ד ו ב ר צ ה"ל,, 8 ת ג ו ב ת י ש ר א ל הפלסטינים ברצועת עזה הודיעו מיד על גיוס כללי ועל העלאת הכוננות ) אמד, 26 באוקטובר ( ( 2018 ה ס פ ר ב ת י כ י ה מ מ ש ל ת י י ם ) ח ש ב ו פ ו נ ו א ו נ ר"א ש ל ה ס פ ר ו ב ת י פ א ל ה ט ו ו ט ר א י נ פ ו, 27 ב א ו ק ט ו ב ר ב ת ג ו ב ה ל י ר י ה ר ק ט ו ת ת ק פ ו כ ל י ט י ס ש ל ח י ל ה א ו ו י ר כ ש מ ו נ י ם י ע ד י ם ש ל ח מ א ס ו ש ל ה ג' ה א ד ה א ס א ל מ י ב פ ל ס ט י ן. בתקיפות לקחו חלק עשרות מטוסים ומסוקי קרב וכלי טיס נ ו ס פ י ם. רוב היעדים שהותקפו הם י ע ד י ם צ ב א י י ם ש ל ח מ א ס א ו ת ה ר ו א ה ישראל אחראית על הנעשה ברצועה. בין היעדים שהותקפו ynet) 27, 26 ב א ו ק ט ו ב ר ( 2018 : מ ב נ ה ה מ ט ה ה ח ד ש ש ל מ נ ג נ ו ן ה ב י ט ח ו ן ה כ ל ל י ש ל ח מ א ס. שני אתרים לייצור אמצעי לחימה מתקדמים באלעטטרה ו א ז ו ר נ צ ר י ם. חמישה מתחמים צבאיים ביניהן מתחם אמונים משולב ברפיח. פיר מנהרה בח' אן י ו נ ס. עמדת תצפית בבית לאהיא. ש מ ו נ ה י ע ד י ט ר ו ר ב ש ל ו ש ה מ ת ח מ י ם צ ב א י י ם ש ל ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ב י ן ה י ע ד י ם א ת ר י ם לייצור אמצעי לחימה ואתר לייצור ציוד לדיפון מנהרות. חיל האוויר תוקף יעדי טרור בעזה ) חשבון הטוויטר, PALINFO 26 באוקטובר 2018) ל ד ב ר י ה ת ק ש ו ר ת ה פ ל ס ט י נ י ת ב ת ק י פ ו ת לא ה י ו נפגעים אולם נ ג ר מ ו נ ז ק י ם כ ב ד י ם ל מ ב נ י ם ו ל ר כ ו ש. על פ י כ ל י ה ת ק ש ו ר ת ב מ ס ג ר ת ה ת ק י פ ו ת נ פ ג ע ו, ב י ן ה י ת ר, מ ו צ ב י " ה ה ת נ ג ד ו ת " ב צ פ ו ן ר צ ו ע ת ע ז ה, מ ו צ ב ס מ ו ך ל ב י ת הספר האמריקאי ב ב י ת לאהיא, מוצב של המשטרה הימית במערב ח' אן י ו נ ס, ו" מוצב אלג' דאר " ) שתקיפתו ג ר מ ה ל ד ב ר י ה ם ל נ ז ק י ם ל ב י ת ה ח ו ל י ם האינדונזי שבקרבתו ו ל ה פ ס ק ת ח ש מ ל ב ב נ י י נ י מ ג ו ר י ם ב ב י ת ל א ה י א). כ מ ו כ ן נ פ ג ע ב נ י י ן ב ן א ר ב ע קומות, שפונה מיושביו בקרבת מגרש א ל י ר מ ו כ ב מ ר כ ז ה ע י ר ע ז ה ) מ ב נ ה ה מ ט ה

9 פלסטין אליום,( חשבון הטוויטר של סוכנות אלראי שהוקמה בידי ממשלת חמאס,( להלן מספר התבטאויות בכירי הג' האד האסלאמי בנוגע להפסקת האש : מ נ ג נ ו ן ש ל ה ח ד ש ה ב י ט ח ו ן ש ל ה כ ל ל י ח מ א ס ( (ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר ש ב כ ה פ א ל ק ד ס, פ א ל א י נ פ ו, ד י א ף, ב א ו ק ט ו ב ר ( תקיפה שבוצעה בקרבת מבנה המנהל האזרחי לשעבר בג' באליא בצפון הרצועה 27 ב א ו ק ט ו ב ר 2018) ת ו צ א ו ת ת ק י פ ת מ ב נ ה ה מ ט ה ה ח ד ש ש ל מ נ ג נ ו ן ה ב י ט ח ו ן ה כ ל ל י ש ל ח מ א ס. ב מ ר כ ז ה ע י ר ע ז ה ) חשבון הטוויטר של, PALINFO 27 באוקטובר (2018 ה ס כ מ ה ע ל ה פ ס ק ת א ש מ ק ו ר ו ת פלסטינים מסרו כ י מצרים יצרה קשר עם הנהגת הג' האד האסלאמי ב פ ל ס ט י ן כ ד י לחדש את הרגיעה. הם ד י וו ח ו כי הג' האד האסלאמי מסר למצרים שהוא מתחייב ל ה פ ס ק ת א ש א ם ישראל תתחייב ל כ ך 27 ב א ו ק ט ו ב ר ( 2018 ד א ו ד ש ה א ב, ד ו ב ר ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י בפלסטין, א מ ר כ י ה ם ה ס כ י מ ו ל ה פ ס ק ת א ש ולחזרה לרגיעה ז א ת, לאחר שמצרים ניהלה מגעים עם הנהגת הארגון. הוא צ י י ן כי הסכמה זו תלויה ב מ ח ו י ב ו ת י ש ר א ל להסכם הפסקת אש ) א ל ע'ד, 27 ב א ו ק ט ו ב ר 2018). א ח מ ד א ל מ ד ל ל, ב כ י ר ה א ר ג ו ן, ה ע ו ב ד ה כ י א מ ר ש פ ל ו ג ו ת י ר ו ש ל י ם א פ ש ר ו ל מ צ ר י ם ל ה ו ב י ל ל ה פ ס ק ת א ש ע ם י ש ר א ל ש ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ל א מ א פ ש רת ל י ש ר א ל " ל ה ת פ ר ע " ב פ ע ו ל ו ת י ה נ ג ד ה ע ם

10 תוקפנות " חמורה מצד" ב ה ת ב ט א ו ת. 10 ה פ ל ס ט י נ י. ע ו ד צ י י ן, כ י ב ר ש ו ת ת נ ו ע ו ת " ה ה ת נ ג ד ו ת" י כ ו ל ו ת ר ב ו ת השפעה שמסוגלות ל ג ר ו ם ס ב ל ר ב ל י ש ר א ל ) פ ל ס ט י ן א ל י ו ם, 27 ב א ו ק ט ו ב ר ( ח' א ל ד א ל ב ט ש, ב כ י ר ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י, פ ל ו ג ו ת ש ל ה ת ג ו ב ו ת כ י א מ ר י ר ו ש ל י ם ו"ה ה ת נ ג ד ו ת הפלסטינית" הן קיום הבטחה שהן הבטיחו לעצמן ולפיה הן יגנו על " צעדות השיבה" באמצעות הרובים. ה ר ג ל ד ב ריו ה מ ש ת ת פ י ם ב צ ע ד ו ת ה ש י ב ה ה ב ל ת י א ל י מ ו ת ב י צ ע ה ש א ו ת ו פ ש ע ה ו א י ש ר א ל ש י ש ר א ל ה ת כ ו ו נ ה ל נ צ ל כ ד י ל כ פ ו ת מ ש ו ו א ו ת צ ב א י ו ת ח ד ש ו ת ב ש ט ח. ע ו ד צ י ין, כ י ה ם י מ ש י כ ו ל ה י ו ת מ ח ו י ב י ם ל ה פ ס ק ת ה א ש כ ל ע ו ד ישראל תעשה כן ) פ ל ס ט י ן א ל י ו ם, 27 ב א ו ק ט ו ב ר ( ו ל י ד א ל ק ט ט י, ה ל ש כ ה ח ב ר ה ג' ה א ד ש ל ה מ ד י נ י ת ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן, א מ ר ש"ה ה ת נ ג ד ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת" ו ב ר א ש ה פ ל ו ג ו ת ה ד ם ל פ י ו מ ס ר ל ה ע ב י ר ר צ ו י ר ו ש ל י ם ה פ ל ס ט י נ י א י נ ו ה פ ק ר. ל ד ב ר י ו ל ה ת נ ג ד ו ת י כ ו ל ת ל ה ע נ י ש א ת י ש ר א ל ו ל ה פ ו ך א ת ע ו ט ף ע ז ה ל מ ק ו ם ב ו ל א נ י ת ן ל ח י ו ת א ו ל ה ת ג ו ר ר ולמקום שישלם את מחיר הפשעים שצה"ל מבצע נגד העם הפלסטיני. ל ד ב ר י ו ישראל מעוניינת ל י י צ ר ת מ ו ר ת ה ר ג ש ל מ ש ו ו א ה ש ת י ק ה כ י ו ה ב ה י ר, " ה ה ת נ ג ד ו ת" ת ק ב ל ל א ל ה ת י ת ן ו ל א ש כ ז ו מ ש ו ו א ה ל ה ת ר ח ש ב פ ו ע ל. י ח ד ע ם ז א ת צ י י ן כ י ה א ר ג ו נ י ם ב ר צ ו ע ה מ ע ו נ י י נ י ם ב ה ר ג ע ה ו ל א ב מ ל ח מ ה ב מ י ו ח ד ע ל ר ק ע ה מ צ ב ה ק ש ה ב ו נמצא העם הפלסטיני ) פ ל ס ט י ן א ל י ו ם, 28 ב א ו ק ט ו ב ר ( תגובות חמאס ה י ר י כ מ ו ג ם ה ה כ ר ז ה ע ל ה פ ס ק ת ה א ש ב ו צ ע ו כ כ ל ה נ ר א ה ל ל א ת י א ו ם ע ם ח מ א ס. ב ה ת ייח ס ם ל א י ר ו ע י ם ציינו בכירי חמאס בעיקר את הפגיעה שספגו כתוצאה מתקיפות חיל האוויר ברצועה: פ ו ז י ב ר ה ו ם, ד ו ב ר ח מ א ס, א מ ר כ י האירועים שהתרחשו ב ר צ ו ע ה ה ם מ ע ש י " תוקפנות " שפלים ו כ י י ש ר א ל נ י ס ת ה ל נ צ ל ם כ ד י ל ה ת ח מ ק מ מ ח ו י ב ו י ו ת י ה ב נ ו ג ע ל מ צ ו ר ו ל ה ר ג ע ה ) ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר פ א ל א י נ פ ו, 27 ב א ו ק ט ו ב ר ( 2018 נוספת אמר ברהום כי התקיפות וההרס שהתרחשו ברצועה הם בגדר י ש ר אל והוסיף, כי מדובר באירועים שהתרחשו במסגרת המאבקים הפוליטיים ב י ש ר א ל ו ב מ ס ג ר ת ה ע ו ב ד ה כ י ה י א מ ש ל י כ ה א ת ה מ ש ב ר ים ה פ נ י מ י י ם ש ל ה ע ל ת ו ש ב י ה ר צ ו ע ה. ע ו ד צ י י ן ברהום כי ההסלמה היא ניסיון של ישראל להתחמק ממחויבויותיה כלפי קביעת הסכם הפסקת אש אשר נ ח ת ם ב ש נ ת 2014 אשר ל פ י ו י ש להפסיק את " המצור" מעל ר צ ו ע ת ע ז ה ) אתר חמאס, 27 ב א ו ק ט ו ב ר. ( 2018 ח א ז ם ד ו ב ר ק א ס ם, א ת ל ד כ א מ נ ס ה י ש ר א ל כ י א מ ר ח מ א ס, ה מ ש ת ת פ י ם ב"צ ע ד ו ת ה ש י ב ה" ב א מ צ ע ו ת ת ק י פ ו ת ש י ט ת י ו ת ב ר צ ו ע ה ו ב א מ צ ע ו ת ש י ש ה ה ר י ג ת פ ל ס ט י נ י ם ב ג ד ה ו ב ר צ ו ע ה ) ח ש ב ו ן הטוויטר שבכה קדס, 27 באוקטובר ( 2018.

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב

מ 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות צוק איתן י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הביטחון של ישראל לשלוש תקופות: 2 ובמספר מאמרים, חילקתי

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 20 פ"מ 3/20 פ''מ 4/20 בענין שבין: 1. חה''כ אביגדור ליברמן ואח' 2. חה''כ יריב לוין ואח' נגד המבקשים - - חה''כ חנין ז

בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 20 פמ 3/20 פ''מ 4/20 בענין שבין: 1. חה''כ אביגדור ליברמן ואח' 2. חה''כ יריב לוין ואח' נגד המבקשים - - חה''כ חנין ז בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 20 פ"מ 3/20 פ''מ 4/20 בענין שבין: 1. חה''כ אביגדור ליברמן ואח' 2. חה''כ יריב לוין ואח' נגד המבקשים - - חה''כ חנין זועבי ואח' ע"י ב"כ עו''ד חסן גב'ארין ו/או סאוסן זהר

קרא עוד

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, ואלה הובילו לעקירה פנימית של בני אדם רבים. בשיא ההסלמה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

HoveretHEB.indd

HoveretHEB.indd כך סיקרו אמצעי התקשורת בישראל את ההתנתקות מנותקים פרויקט מעקב תקשורת: גם מלים יכולות להרוג 2006 ינואר פרויקט מעקב תקשורת: גם מלים יכולות להרוג מנותקים כך סיקרו אמצעי התקשורת בישראל את ההתנתקות ינואר 2006

קרא עוד

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח-ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית ד ר אמנון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב עמידרור עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 אוניברסיטת בר-אילן עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, 51014 סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת ההחלטות וביצוען בלוחמה משתתפים: יו"ר ומנחה: פרופ' אמנון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד