מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי"

תמליל

1 מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי

2 חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי משרד הפנים וקבע "נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית" )להלן: "הנוהל"(. את ההצעה, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "הצעה למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע". את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידנית בלבד )לא באמצעות משלוח בדואר( ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, וזאת לא יאוחר מיום ה' 19/1/2017 בשעה 12:00 )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות "(. הליך זה אינו מהווה מכרז, אלא הליך לקבלת הצעות שייבחנו, בין היתר, על פי אמות המידה שנקבעו על ידי משרד הפנים בחוזר המנהל הכללי 2/2014 ותוך התייחסות למאפייניה הייחודיים של התקשרות למתן שירותי יעוץ משפטי, לרבות מרכיב יחסי האמון הנדרשים. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. עמוד 2 מתוך 34

3 נספח א/ 1 - טבלת לוחות זמנים מהות תקופה לעיון ורכישת חוברת ההזמנה הגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תוקף ההצעה משך תקופת ההתקשרות תקופה/יום/שעה מיום ה' 5/1/2017 עד יום ד' 11/1/2017 עד ליום ה' 19/1/2019 עד השעה 12: יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 6 חודשים פרטים נוספים במשרדי מזכירות המועצה בשפיים, בין השעות 8:00-14:00, בתאום מראש בטלפון עלות רכישה: 1,000 בכתב בלבד לדוא"ל: הגשת ההצעה במשרדי המועצה בשפיים, מסירה ידנית בלבד למועצה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות לעוד תקופות, בנות עד שנה אחת כל אחת, באותם התנאים ובלבד שמשך כל ההתקשרות לא יעלה על 6 שנים. הערה: המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי ההזמנה או נרשם על ידי נציג המזמין. עמוד 3 מתוך 34

4 חלק ב' הוראות כלליות ופירוט השירותים הנדרשים 1. כללי 1.1. היא רשות שלא הוטלה עליה החובה על פי דין למנות יועץ משפטי שהוא עובד הרשות לאור האמור לעיל, המועצה מבקשת לקיים הליך למינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע בעל ניסיון וידע מוכחים בתחום המוניציפאלי בהתאם לאמור במסמך זה )להלן: "ההליך" ו/או "ההזמנה"( יובהר כי הליך הבחירה ביועץ המשפטי החיצוני אינו מהווה מכרז, אלא הליך פומבי לקבלת הצעות שייבחנו, בין היתר, על פי אמות המידה שנקבעו על ידי משרד הפנים בחוזר המנהל הכללי 2/2014 )להלן: "הנוהל"( למען הסר ספק, אין ב כדי ליצור מצג ו/או התחייבות כלשהם מצד המועצה, אשר תהיה מחויבת אך ורק להסכם שייחתם על ידה ובהתאם להנחיות הרלוונטיות בנוהל את ההצעה, כמפורט להלן, כולל כל האישורים והמסמכים הנדרשים, יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "הצעה למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע" את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידנית בלבד )לא באמצעות משלוח בדואר( ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, וזאת לא יאוחר מיום ה' 19/1/2017 עד השעה 12:00 )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"( שאלות בקשר להליך זה יש לשלוח בכתב בלבד באמצעות פקס שמספרו או דוא"ל: באחריות הפונה לוודא כי שאלותיו התקבלו בטלפון , שלוחה המועד האחרון לשליחת שאלות כאמור בסעיף 1.7 לעיל הוא יום ד' 11/1/ השאלות שתתקבלנה ותשובות המועצה תופצנה בכתב לכלל המשתתפים בהליך, לרבות באמצעות פרסומן באתר המועצה. רק תשובות שתימסרנה בכתב תחייבנה את המועצה המועצה רשאית לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך קבלת השלמות, תיקונים או הבהרות בקשר להצעתם במסגרת הליך זה על המציע לצרף את כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמך זה. המועצה רשאית לדחות על הסף הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים ההצעה תוגש במקור ותהיה חתומה בחתימה ובחותמת על ידי המציע בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי ההזמנה וההצעה ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאית המועצה: 1( לפסול את הצעת המציע. 2( לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. 3( לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות. 4( ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. עמוד 4 מתוך 34

5 1.14. מידע כללי אודות המועצה: משתרעת על פני שטח של כ- 50 אלף דונם ובתחומה 13 יישובים: כפר נטר בית יהושע תל יצחק אודים בני ציון בצרה ארסוף חרוצים יקום רשפון גליל ים געש שפיים השירות ינתן למועצה, ליחידות הסמך שלה ולגופים נלווים לה, כמפורט להלן: למועצה 3 חברות בנות: החברה הכלכלית למ.א. חוף השרון בע"מ- מאגדת תחתיה את פעילות החברה לתשתיות ביוב במועצה האזורית חוף השרון ופעילות החברה למיחזור מים וקולחים בחוף השרון. החברה לתשתיות ביוב במועצה האזורית חוף השרון בע"מ. החברה מחזיקה 13 תחנות סניקה ברחבי המועצה. חברה זו אחראית להזרמת הביוב מיישובי המועצה למכון טיהור השפכים. החברה למיחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ. חברה זו מפעילה ומתחזקת את מאגר מי הקולחים ומוכרת מים לחקלאים. ועדה מקומית לתכנון ולבניה. מוסדות חינוך במועצה- 3 גני ילדים, 2 בתי ספר יסודיים ובית ספר תיכון אחד. בנוסף לכך, קיימים מוסדות חינוך נוספים בשטח המועצה, שאינם תחת אחריותה. המועצה לרבות כל יחידות הסמך שלה כמפורט לעיל, להלן במסמך זה : "המועצה" מסמך זה מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות, לשון זכר מתייחס גם לנקבה ולשון יחיד גם לרבים. תנאי סף להשתתפות רשאי להגיש הצעתו אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר: 2.1. בעל רישיון עריכת דין בתוקף והוא בעל ניסיון קודם של לפחות 5 שנים ברצף שקדמו למועד הגשת ההצעה במתן ייעוץ משפטי ללקוחות הכולל ייצוג בבתי משפט בערכאות השונות המציע בעל ידע וניסיון מוכח לפחות ב 2 מהנושאים שלהלן: משפט מנהלי, דיני רשויות מקומיות ומכרזים, ליטיגציה ובפרט ייצוג גופים ציבוריים, דיני עבודה, דיני חוזים, חוקי תכנון ובניה המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות העונים על הקריטריונים בסעיפים לעיל, הכוללת את שם הרשות, תחומי המשפט שבהם ניתנו השירותים המשפטיים, מועדי מתן השירותים המשפטיים, שם איש קשר ברשות ומספר טלפון, ע"ג הטבלה בנספח ב/ 3. ניתן לצרף מסמכים נוספים להוכחת הניסיון אישורים מלקוחות שיכללו פרוט השירותים, היקפם, מועד ביצועם והמלצות למען הסר ספק מובהר בזאת, כי צוות הבדיקה של המועצה עשוי לפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת חוות דעת על רמת השירות והאמינות של המציע. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע שיש לגביו ו/או לגבי השירותים שסיפק חוות דעת שליליות. במקרה של פסילה על ידי חוות דעת שלילית, רשאית המועצה לא למסור את שם נותן חוות הדעת..2 עמוד 5 מתוך 34

6 המציע )לרבות מעסיקיו ועובדיו( לא הורשע בנוגע למעשה שההרשעה לגביו הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון בעשר השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הצעתו זו. כל המסמכים והאישורים יהיו ע"ש מגיש ההצעה בלבד. המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כמפורט לעיל. מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם, רשאית המועצה לפסול את הצעתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע. לא תיבחן מועמדותו של מציע שהתקיימו בו אחד או יותר מאלה: הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, או שבית משפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון, וטרם חלפו חמש שנים מיום שנגזר דינו, או אם נגזר עליו מאסר בפועל מיום שסיים לרצות את עונשו, לפי המאוחר; הוא כיהן כחבר המועצה, וטרם חלפו חמש שנים מיום שחדל לכהן או מיום שנסתיימה תקופת הכהונה של המועצה בה כיהן, לפי המאוחר; הוא כיהן כחבר מועצה או כראש רשות ברשות מקומית הגובלת במועצה, וטרם חלפו שנתיים מיום שחדל לכהן או מיום שהסתיימה תקופת הכהונה של המועצה בה כיהן, לפי המאוחר; הוא היה מועמד בבחירות האחרונות לראשות המועצה או לחברות בה; עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי; הוא משמש כיועץ משפטי של שתי רשויות מקומיות אחרות, או שהוא משמש כיועץ משפטי ברשות אחרת והעסקתו במועצה, ככל שתאושר, לא תעמוד בסייגים שנקבעו בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, תשל"ו ; הוא העניק שירותים משפטיים לראש המועצה או לאחד מסגניו או למנכ"ל המועצה, או לבן/ת הזוג של כל אחד מאלה, או לתאגיד שבשליטת ראש המועצה או בן זוגו, או לסיעה מסיעות המועצה, ובכלל זה ייצוג בהליך שיפוטי, או בעסקה וטרם חלפו שנתיים ממועד סיום השירות; הוא העניק שירות משפטי בהיקף משמעותי להורה, בן או בת של כל אחד מן המנויים בס"ק שלעיל, או לחבר מועצה או לעובד בכיר במועצה וטרם חלפה שנה ממועד סיום השירות או ממועד קבלת שכר הטרחה, לפי המאוחר מבניהם; הוא הוכרז פושט רגל וטרם הופטר. להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סעיף 2.9 פסלות. מסמכים שיש לצרף להצעה: 3.1. תעודת עוסק מורשה אישור תקף בדבר שיעור הניכוי של מס במקור שאלון תנאי פסלות בנוסח נספח ב/ תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, בנוסח נספח ב/ 2 חתום כנדרש. לעיל עליו למלא את הטבלה בנספח ב/ 1 - שאלון תנאי 3.5. תצהיר והתחייבות לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, ע"ג נספח ב/ 4, חתום כנדרש..3 עמוד 6 מתוך 34

7 )1 ) צילום תעודת לשכת עורכי הדין בישראל של המציע בתוקף לשנת מסמכים שנוסחו ו/או נערכו ע"י המציע במהלך שלוש השנים שקדמו לפרסום הזמנה זו פרטים מזהים במסמכים(, לכל הפחות בהיקף כמפורט להלן: 3 חוות דעת בנושאים מוניציפאליים. 3 כתבי טענות שונים לרבות השגות בתחום הארנונה. 3 הסכמים, התקשרויות בתחומים מוניציפליים לרבות התקשרויות עם ספקים, יועצים ועובדים. )3 )ניתן למחוק השירותים הנדרשים: 4.1. ככלל, היועץ המשפטי יטפל באופן אישי )ולא על ידי עורכי דין אחרים מטעמו( בכל הנושאים שידרשו ייעוץ או טיפול משפטי, לרבות השתתפות בכל ישיבות המועצה וההנהלה, ישיבות צוות, ועדות חובה ורשות, ככל שתידרש נוכחותו, פגישות עבודה שוטפות קבועות וכיו"ב, וזאת בין במשרדי המועצה ובין במקומות אחרים מעבר לאמור בסעיף 4.1 על היועץ המשפטי להימצא בעצמו במשרד אשר יוקצה לו בתחום המועצה יום אחד בשבוע לפחות, לכל הפחות 8 שעות עבודה בכל יום עבודה היועץ המשפטי יספק את השירותים בתחומים הבאים: ייעוץ משפטי לראש המועצה, לסגנו ולחברי הנהלה אשר הואצלו להם סמכויות ייעוץ משפטי למליאת המועצה ולוועדות המועצה השונות, לרבות ועדת מכרזים ייעוץ משפטי למנהל הארנונה וייצוג המועצה בוועדת הערר לענייני ארנונה ייעוץ משפטי לעובדי הרשות בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות ייעוץ משפטי בכל הנוגע לרישוי עסקים ייעוץ משפטי וייצוג המועצה בכל הנוגע לדיני עבודה השתתפות קבועה בכל ישיבות הצוות וישיבות מליאת המועצה והנהלתה ולפי הצורך גם בוועדות חובה של הרשות מתן חוות דעת משפטית בנוגע להסכמים והסדרים שעורכת המועצה ומתן אישור, כי אין מניעה משפטית לממשם טיפול בכל התיקים המשפטיים של המועצה, לרבות תביעות, עתירות, הליכי גישור ובוררות, עררים וכד', הליכים בבית הדין למשמעת, הליכים ובפני מוסדות המדינה, גורמים פרטיים, ובפורומים וארגונים שונים במועצה ומחוצה לה, לרבות התכתבויות עם כל גורם רלוונטי, כולל ייצוג המועצה בכל הערכאות המשפטיות עריכה וכתיבה של חוזים, מכרזים והמסמכים הנלווים להם, וכן ליווי, טיפול וייעוץ בהוצאתם לפועל ניסוח צווי מיסים, הצעות חוק לחוקי עזר, כתבי תשובה והגנה ומסמכים אחרים בעלי אופי ומשמעות משפטית פיקוח שוטף על היבטים משפטיים בפעולות המועצה ואורגניה, ווידוא כי אלה מתבצעות בהתאם לדין ולהוראות משרד הפנים סיוע בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות, בכפוף להוראות הדין הקיים טיפול בהסמכת והנחיית בעלי תפקידים, לרבות פקחים עירוניים ביצוע בדיקה משפטית של נהלי המועצה בהתאם לדרישת המועצה ו/ או בעלי התפקידים במועצה.4 עמוד 7 מתוך 34

8 כל מטלה משפטית הנדרשת מיועץ משפטי עפ"י כל דין ואשר נתבקשה ע"י המועצה. יובהר כי, שירותי הייעוץ המשפטי הנדרשים מהמציע אינם כוללים הליכי אכיפה כתובע מטעם המועצה. עוד יודגש כי כיום מכהן במועצה תובע מטעם היועץ המשפטי לממשלה אולם ייתכן כי במהלך תקופת ההתקשרות עם הזוכה יידרש הזוכה לשמש כתובע והכל ללא כל תוספת תשלום. היועץ המשפטי מתחייב לעמוד בכל התנאים כמפורט להלן: 5.1. לבצע את השירותים הנדרשים בנאמנות, במיומנות ובמקצועיות ועל פי כללי הדין החל וכללי האתיקה המקצועיים המקובלים להכיר את הוראות הדין הרלוונטיות לא להתחייב בשם המזמין ללא קבלת אישור מוקדם לא לעשות כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או שעלולה ליצור מצב של ניגוד עניינים בקשר עם התחייבויותיו במהלך מתן השירותים למועצה וכן לאחר סיום מתן השירותים, מתחייב היועץ המשפטי שלא למסור לצד ג' כלשהו כל חומר או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם למסור לידי המועצה כל מידע רלוונטי הנודע לו במסגרת מתן השירותים כל חומר ומידע שייאסף על ידו או יגיע לידיו בכל צורה ובכל מדיה במהלך עבודתו יועמד לרשות המזמין ו/או מי מטעמו ללא תנאי ובכל עת. כמו כן, אם נדרש לכך, ימסור היועץ העתק מלא של העבודה, המסמכים וכל חומר אחר, במדיה מגנטית ו/או מודפס ע"ג נייר, לידי המזמין ו/או למי מטעמו לפעול על פי הנחיות המועצה או מי מטעמה, כפי שתינתנה מעת לעת..5 הגשת הצעות 6.1. קבלת מסמכים: את חוברת ההזמנה, לשם הגשת הצעה, ניתן לרכוש תמורת 1,000 )אשר לא יוחזרו(, במזכירות המועצה שבמשרדי המועצה בקיבוץ שפיים, במועדים ובשעות המפורטים בהתאמה בנספח א/ 1, )להלן: טבלת לוחות זמנים לעריכת הליך הבחירה( בתאום מראש בטלפון א. ופן הכנת ההצעה: את ההצעות יש להגיש על החוברת שנרכשה מהמועצה כאמור, גם אם יעמיד המזמין לרשות המציעים עותק של חוברת ההזמנה בקובץ. חל איסור לפרק את החוברת שנרכשה מהמועצה. למועצה שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה על גבי חוברת שימצא כי פורקה. למרות האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו יכול המציע להצמיד לדף בחוברת העתק שלו כשהוא ממולא וחתום על ידו ועל ידי כל הנדרש לחתום עליו לפי תנאי ההזמנה על המציע להגיש הצעה על כל מרכיבי העבודה ו/או השירותים הנדרשים למועצה כפי שמופיעים בחוברת ההזמנה על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים להצעה כשהם חתומים בתחתית כל עמוד, וכן לחתום )חתימה וחותמת( בכל המקומות המיועדים לכך ועל כל דף של מסמכי הההצעה אין לערוך ו/או לסמן כל שינוי, תוספת, מחיקה במסמכי ה )להלן: "הסתייגות"(, בין בגוף המסמכים ובין במכתב נלווה או בכל אופן אחר. כל הסתייגות כזו לא תחייב את המועצה ועלולה להביא לפסילת ההצעה..6 עמוד 8 מתוך 34

9 מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה 6.3. אופן ומועד ובהשתתפות בהליך תחולנה על המציע בלבד. א/ 1. הגשת הצעות: את ההצעה, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "הצעה למתן שירותי ייעוץ משפטי''. את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידנית בלבד ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, לא יאוחר מהמועד המפורט בהתאמה בנספח הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי ההזמנה תוקף ההצעה: ההצעה תהיה בתוקף כמפורט בנספח א/ הבהרות ושינויים 7.1. המועצה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס במסמכי ההזמנה שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולות בחוברת ההזמנה או לפרסמם באתר המועצה )לכניסה לאתר הקלק כאן + מקש )Ctrl בכפתור "יחידות המועצה > מאגר טפסים > מכרזים" וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי על המציע חלה האחריות הבלעדית לבדוק באתר המעצה האם פרסמה בו המועצה פרסום כל שהוא הנוגע להליך אם ימצא המציע בחוברת ההזמנה סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו לפנות בכתב למזמין, במועדים ובדרכי התקשורת המפורטים בנספח א/ תשובות, ביחד עם העתקי שאלות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה, תשלחנה בכתב לכל המשתתפים בהליך. מסמכי השאלות והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד מחוברת ההזמנה ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם. התשובות תישלחנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה בדוא"ל או בפקס או תפורסמנה באתר המועצה, כאמור לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי על המציע חלה האחריות הבלעדית לבדוק באתר המעצה האם פרסמה בו המועצה פרסום כלשהו הנוגע להליך זה אין באמור לעיל כדי לחייב את המועצה להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמועצה לא תתייחס לפניה יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב בחוברת ההזמנה כלשונו למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המועצה איננה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו בעל פה למשתתפים ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: "הבהרות"( יחייבו את המועצה. בכל מקרה של סתירה עמוד 9 מתוך 34

10 בין האמור במסמכי ההבהרות ובין חוברת ההזמנה המקורית, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר. תהליך בחירת הזוכה 8.1. לאור העובדה שאופי ההתקשרות ומתן השירותים מחייבים יחסי אמון מיוחדים בין היועץ המשפטי לבין המועצה, מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת נרחב בבחירת הזוכה בהליך זה, לרבות בכל הקשור לבחינת אמות המידה, איכות ההצעה והתאמת המציע לביצוע השירותים המבוקשים ע"י המועצה, מניעת ניגוד עניינים או חשד לניגוד עניינים, בכל שלב משלבי ההתקשרות ובמהלכה כחלק מהליך בחירת הזוכה, תזמין המועצה מציעים, בהתאם לשיקול דעתה, לראיון בפני ועדת בחירה חיצונית כהגדרתה בנוהל, אשר תפקידה להמליץ בפני ראש המועצה על מינוי יועץ משפטי חיצוני בתום הליך הבדיקה אופן בדיקת ההצעות וניקודן: שלב א'- בדיקת עמידה בתנאי הסף, כשירות ההצעה ועמידתה בכל הדרישות המופיעות במסמך זה שלב ב'- בדיקת איכות ההצעה: הצעה אשר עברה את שלב א' תיבדק מבחינת איכותה. לאיכות ההצעה ינתן משקל של 60% בבחירת הזוכה )כמפורט בסעיף 9 להלן( בדיקת מחירי ההצעה ומתן הניקוד בגינם )כמפורט בסעיף 10 להלן( הוועדה תבחר את המציע אשר עומד בכל הדרישות ואשר יצרף את כל המסמכים הנדרשים אשר יקנו למועצה את מירב היתרונות, לפי אמות המידה הבאות, ציון מיטבי משוקלל אשר ייקבע לפי המרכיבים שיפורטו להלן אופן בחינת איכות ההצעות: 9.1. התרשמות מכישורי המציע על פי ההצעה )30%(: בחינת איכות המציע תתבסס על הפרטים שנכללו בהצעתו לעניין כישוריו, לרבות ניסיונו המקצועי בכלל ובמתן שירותים משפטיים למועצות אזוריות בפרט, השכלתו, והמלצות של לקוחותיו. במסגרת בחינה זו ינתן משקל למורכבות הנושאים בהם טיפל המציע, למגוון הנושאים המקצועיים הרלוונטים בהם עסק, לניסוח מסמכים משפטיים שצורפו להצעתו ועוד בהערכת איכות ההצעה והמציע יכללו גם התרשמות ונתונים אודות המציע שהתקבלו במסגרת בירורים שתערוך הוועדה. יודגש כי המועצה רשאית לבצע סינון מוקדם של ההצעות למרכיב זה ינתן משקל של עד 30% חמשת המציעים שידורגו ראשונים בהערכת ההצעה כאמור, יזומנו לראיון בפני ועדת הבחירה התרשמות הוועדה מהמציע בראיון אישי )30%( בגין התרשמות הוועדה מהמציע במסגרת ראיון, אליו יוזמנו שלושת המציעים שדורגו ראשונים על פי ההתרשמות מהצעתם, תיתן הוועדה ניקוד מקסימלי של 30%, שיצרפו לניקוד שניתן להתרשמות מההצעה, לקביעת הניקוד הכללי לעניין איכות המציע )מקסימום 60%( ככל שהוועדה תקבע כי ההתייצבות לראיון הינה חובה, שמורה לוועדה הזכות לפסול על הסף מציע אשר לא התייצב לראיון במועד שתדרוש הוועדה. עמוד 10 מתוך 34

11 10. שכר הטרחה המבוקש 10.1.הצעת המחיר תינתן כאחוז הנחה או אחוז תוספת ביחס לשכר טרחה של 35,000 לחודש בצירוף מע"מ, שכר הטרחה מגלם כ שעות עבודה חודשיות. יובהר כי נתון זה הינו בגדר הערכה בלבד, וכי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לתשלום נוסף מעבר לשעות הנקובות יובהר כי ייצוג המועצה בכל תחום משפטי ובכל בית משפט כערכאה ראשונה ייכלל בשכר הטרחה המפורט לעיל והמציע לא יהיה זכאי לתשלום נוסף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. למעט במקרים חריגים אשר ייבחנו בהתאם 10.3.ההנחה או התוספת המרביים יהיו בשיעור של עד 20% ביחס לסכום המצוין בסעיף 10.1 לעיל ההנחה או התוספת יינתנו באחוזים שלמים כל אחוז תוספת יפחית נקודה וכל אחוז הנחה יוסיף נקודה הנחה מרבית תזכה את המציע ב- 40 נקודות ותוספת מרבית תזכה את המציע ב- 0 נקודות מציע שלא יציע כל הנחה או תוספת, הצעתו תקבל 20 נקודות שכר הטרחה יהיה סופי וכולל ויהווה תמורה מלאה לכל השירותים הנדרשים למועצה כמפורט בחוברת ההזמנה, למעט האמור בסעיף 10.9 להלן עבור טיפול בתיקי גביה יהיה היועץ המשפטי זכאי לשכר טרחה בשיעור של 10% אחוז מהגביה בפועל של הכספים שהתקבלו בעקבות טיפולו. עבור טיפול בתיקים אלה לא יהיה זכאי היועץ המשפטי לתשלום לפי שעות עבודה אופן החיוב תנאי תשלום: החיוב בגין שירותי הייעוץ המשפטי יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור השירותים שניתנו בחודש הקודם. היועץ יצרף לחשבון את פירוט שעות העבודה בחודש שבגינו מוגש החשבון. התמורה תשולם תוך 45 ימים מתום חודש הגשת החשבון למועצה )שוטף + 45(. 11.תקופת התקשרות עם הזוכה ייחתם הסכם לחצי שנה ובו אופציות להארכה בהתאם לנוהל המועצה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות למשך תקופות נוספות בנות עד שנה אחת כל אחת( להלן: " ההארכה") וזאת במתן הודעה בכתב לזוכה שתינתן עד לא יאוחר מ 30 ימים בטרם סיום תקופת ההתקשרות הראשונה/ המוארכת, ובלבד שמשך ההתקשרות הכולל לא יעלה על 6 שנים מיום חתימת ההסכם בתקופות ההארכה יחולו כל תנאי ההסכם המועצה רשאית להפסיק את העסקתו של הזוכה ע"י מתן הודעה מוקדמת של 30 ימים מראש. 12.הודעה לזוכה והתקשרות המועצה תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, על הזכיה. עמוד 11 מתוך 34

12 מובהר, כי אין בהודעה על זכיה כאמור כדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המועצה רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. תוך חמישה )5( ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים הבאים: שלושה )3( עותקים של ההסכם, חתומים על ידו בחתימת מקור. כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכיה המועצה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-ומתן עם הזוכה לאחר זכייתו וטרם חתימת ההסכם לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו בזמן שנקבע 12.6 ה. רשאית המועצה לבטל את זכייתו. מועצה תודיע ליתר המשתתפים בהליך הבחירה על אי זכייתם, במכתב, בפקס או בדוא"ל, לפי שיקול דעתה הבלעדי. עמוד 12 מתוך 34

13 תנאי פסלות בהתאם לנוהל המציע הורשע בעבירה שיש עמה קלון,או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו חמש שנים מיום שנגזר דינו או אם נגזר עליו מאסר בפועל,מיום שסיים לרצות את עונשו לפי המאוחר. נספח ב/ 1 שאלון תנאי פסלות תשובה )כן/לא( אם כן, פרט המציע כיהן כחבר מועצה או כראש רשות באותה המקומית הרשות מקומית וטרם חלפו שנתיים מיום מיום שנסתיימה או לכהן שחדל תקופת הכהונה של המועצה שבה כיהן,לפי המאוחר. המציע כיהן כחבר מועצה או כראש הגובלת מקומית ברשות רשות שנה חלפה רשות,וטרם באותה מיום או לכהן שחדל מיום של הכהונה תקופת שהסתיימה המועצה שבה כיהן,לפי המאוחר. בבחירות מועמד היה המציע או מקומית רשות אותה לראשות לחברות במועצה של אותה רשות תקופת הסתיימה ולא מקומית שהיה מועצה אותה של כהונתה מועמד להיות ראשה או חבר בה. עיסוקיו האחרים של המציע עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי לרשות המקומית. של משפטי כיועץ משמש המציע או אחרות, מקומיות רשויות שתי ברשות משפטי כיועץ משמש ברשות והעסקתו אחרת מקומית,לא שתאושר,ככל המקומית בסעיף 4 שנקבעו בסייגים תעמוד לחוק הייעוץ המשפטי. המציע הוכרז כפושט רגל וטרם הופטר. עמוד 13 מתוך 34

14 אני הח"מ מצהיר כי קראתי את האמור בטבלה שלהלן, הבנתי את האמור בה וכהוכחה לכך שקראתי, הבנתי וכי כל אשר מילאתי בטבלה הינו אמת, באתי על החתום: שם המציע: מס' ת.ז: כתובת: תאריך: חתימה: אישור עו"ד אני הח"מ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך בלעיל, נחתם בפני ע"י: ה"ה ת.ז. תאריך,עו"ד חתימה וחותמת עמוד 14 מתוך 34

15 נספח ב/ 2 - תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים מסמך זה יהיה תקף רק במחיקת המיותר כנדרש בסעיף 9 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: הנני נותן תצהיר זה ומתחייב )להלן "המציע"( המבקש להציע את הצעתו במסגרת למתן שירותים משפטיים חיצוניים שעורכת המועצה המקומית כפר שמריהו )להלן " המזמין"(. הנני מוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע. שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל, בין במישרין, בין בעקיפין. להודיע למזמין, לאלתר, על כל עניין ו/או דבר אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיו של המזמין. התחייבותי זו תהא תקפה כל עוד מתנהל הליך הבחירה, ובמידה שאזכה עד תום ההתקשרות לפי הזמנה זו. התחייבותי זו תהא תקפה ביחס לכל עובדי המבקש; ביחס לכל העובדים מטעם המבקש; וביחס לכל תאגיד/שותפות אשר המבקש, לרבות עורכי הדין מטעמו, שותפים, בעלי שליטה או בעלי עניין בו; ביחס לכל מי שהוא שותף, בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד/בשותפות המבקש, בעל עניין ושליטה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח התחייבות זו לא תפורש כיוצרת קשר מכל סוג שהוא בין המזמין למבקש, ו/או בכדי לחייב את המזמין לכל דבר ועניין. הנני מצהיר בזאת כי המזמין הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: א. סעיף 89 ב' )א( לפקודת המועצות )מועצות אזוריות( הקובע כדלקמן: "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם מועצה ; לענין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." ב. כלל 12 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, 'חבר מועצה' - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו." ג. סעיף 59 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: "לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: )שים לב! מחק את המיותר( בין חברי המזמין יש / אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. א. יש / אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ב. ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. יש/ אין לי בן זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. ג עמוד 15 מתוך 34

16 ד. ה. ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את רישומי בספר הקבלנים שלה אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. הנני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי אין בבקשה לרישום בספר הספקים ו/או בהגשת הצעה על פי בקשה להצעת הצעות ו ו/או במתן השירותים המוצעים על ידי למזמין בבקשה זו משום ניגוד עניינים עסקי של המבקש ו/או אישי שלי ו/או של מי ממנהלי המבקש ו/או מי מעובדיו. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת. שם מלא: ת.ז. חתימה: תאריך : הריני לאשר בזאת כי ביום הופיע בפני ה"ה: אישור עורך דין אשר נושא ת.ז. מספר ואשר מוכר לי אישית ו/או אשר הזדהה בפני באמצעות ת.ז מס' ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני. חותמת ורישיון תאריך שם עו"ד עמוד 16 מתוך 34

17 פ נספח ב/ 3 בטבלה להלן יפרט המציע את עמידתו בתנאי סף לעניין ניסיון. ירוט ניסיון ניתן לצרף במסמך נפרד ובלבד שהפירוט יכלול את כל הפרטים המבוקשים. הבהרות למילוי הטבלה: שם הלקוח תחומי הטיפול המשפטי רמת המומחיות בתחום )מ 1-10( מועדי ההתקשרות פרטי איש קשר אצל הלקוח הערות: לטבלה יש לצרף אישורים מהלקוחות שיכללו פרוט השירותים, היקפם, מועד ביצועם והמלצות, ככל שישנם. עמוד 17 מתוך 34

18 נספח ב/ 4 - תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים אני מר, ת"ז, המשמש כ בחברת, המציע/ה בהליך לבחירת יועץ משפטי )להלן: "המציע/ה"( מצהיר בזאת כי המציע/ה ו/או בעל זיקה למציע/ה )כמשמעו בסעיף 2 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 1991 ואם הורשעו ביותר מ -2 עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה..1 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. המצהיר אימות.2 אני הח"מ, עו"ד, מ.ר מאשר בזאת כי ביום פגשתי את מר נושא ת.ז, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו. תאריך חתימה+חותמת עמוד 18 מתוך 34

19 נספח ב/ 5 - תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים אני, ת"ז, המשמש כ בחברת, )להלן: "המציע"( מתחייב בזאת כדלקמן : הנני מתחייב שלא יהיה למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע או לספקי / קבלני משנה מטעמו או לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים נשוא הזמנה זו ומילוי תנאיו, וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את המציע במצב של חשש לניגוד עניינים. הנני מתחייב כי המציע יודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים. הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת הליך זה שלא למטרת ביצוע התחייבויות המציע כאמור לפי מסמכי ההזמנה. הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע, כי המציע ידווח מראש למזמין על כל כוונה שלו, להתקשר עם כל גורם, העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין. המזמין רשאי לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה. לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד עניינים. מובהר בזאת שלעניין תצהיר זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים ולראיה באתי על החתום: שם חתימה אישור עו"ד מר/גב' בפני הופיע/ה ביום כי בזה מאשר עו"ד,, הח"מ, אני / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס' שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני. חתימה וחותמת תאריך עמוד 19 מתוך 34

20 נספח ב/ 6 - הצהרת המציע אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט בחוברת ההזמנה ובהסכם, הבנתי את האמור בהם, ואני מסכים לכל האמור בהם. רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש בחוברת ההזמנה. בנוסף, רצ"ב נוסח חוברת ההזמנה חתום בחתימתי, כהוכחה לכך שקראתי, הבנתי והסכמתי לכל האמור בו. אני מצהיר בזאת כי הנני עורך דין מקצועי, מיומן, מנוסה, ובעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונו המוחלט של המזמין. אני מציע לבצע את השירותים המפורטים בחוברת ההזמנה ובהסכם. אני מצהיר, כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה ועל ההסכם מחייבת אותי לכל דבר ועניין. אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. כן אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול הליך הבחירה מכל סיבה שהיא, ו/או ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק, אני מצהיר, כי ידוע לי, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליכם לנמק את החלטתכם. כן אני מצהיר, כי ידוע לי, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת ההצעות, בדיקת החוזה ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות עלות רכישת מסמכי ההזמנה, תחולנה עלי בלבד במלואן, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך. דין. ידוע לי, כי הספקת השירותים, על פי חוברת ההזמנה, מחייבת שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות חוברת ההזמנה והתחייבויותיי במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל מובהר בזאת, כי ידוע לי כי התמורה שנקובה בחוברת הזמנה זו כוללת את כל השירותים, הציוד, חומרי העזר, כח אדם וכל יתר הדרוש להספקת השירותים. ידוע לי, כי התמורה שמוצעת על ידי המועצה הינה סופית, ולא תהינה לי כל טענה בדבר הפסד. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב להמציא למועצה הסכם חתום בשלושה עותקים, וכן כל מסמך אחר אשר ידרש למועצה על פי שיקול דעתה, וזאת תוך חמישה )5( ימי עבודה מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי. 10.אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 10 לעיל אאבד את זכותי לבצע השירותים נשוא הזמנה זו והמזמין יהא רשאי ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים נשוא הצעתי והכל כמפורט בחוברת ההזמנה. לראיה באתי על החתום: שם המציע: תאריך: אישור: מס' ת.ז: חתימה: אני הח"מ,, עו"ד, מאשר בזה כי ביום הופיע/ה בפני מר/גב', אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס' / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני. תאריך חתימה וחותמת עמוד 20 מתוך 34

21 נספח ב/ 7 - הסכם שנערך ונחתם בשפיים ביום לחודש שנת 2017 בין: לבין : מועצה אזורית חוף השרון משפיים )להלן "המועצה"( שם : מס' תאגיד/מס' ת.ז. : כתובת : טלפון : פקס : )להלן " היועה"מ"( מצד אחד; מצד שני; הואיל והואיל והואיל והואיל והמזמין מעוניין לקבל שירותי ייעוץ משפטי, כמפורט בסע' 4 להלן, ושיינתנו על ידי היועה"מ והמשרד למזמין ולמקבלי השירותים כהגדרתם בסע' 2 להלן; והיועה"מ הציע למזמין בגדר הליך לאיתור יועץ משפטי לתת את השירותים כאמור בתמורה בה נקב, והוא מצהיר כי הינו בעל ניסיון ומיומן, וכן בעל הכישורים והאמצעים המתאימים לתת למזמין את השירותים באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה; והצדדים החליטו כי השירותים יינתנו שלא במסגרת של יחסי העבודה בין עובד למעביד, אלא באופן שהיועה"מ פועל כבעל מקצוע עצמאי במיקור חוץ, המעניק שירותים למזמין על בסיס קבלני, ומקבל תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה בהתאם למתן שירותים על בסיס קבלני; והמזמין מסכים למסור ליועה"מ את ביצוע ומתן השירותים על בסיס קבלני שלא במסגרת יחסי עובד מעביד, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיים, וזאת בהתחשב באופי השירותים על-פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפיו, ההולמים העסקה על-פי התקשרות למתן שירותים ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד - לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: מבוא וכותרות 1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו מובהר בזאת כי הפניה וקבלת הצעות והנספחים למסמכי ההזמנה, אשר צורפו להצעתו של היועה"מ במסגרת ההצעה, והמצ"ב במסמכים א, ב, ג על כל נספחיהם, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. במקרה של סתירה בין ההסכם לבין שאר מסמכי ההזמנה יגבר האמור בהסכם התחייבויות היועה"מ על-פי הסכם זה יחולו גם על המשרד ו/או מי משותפיו ו/או עובדיו או על מי מהם בשינויים עמוד 21 מתוך 34

22 המתחייבים. כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. הסכם זה מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות, לשון זכר מתייחס גם לנקבה ולשון יחיד גם לרבים המזמין וגופי המזמין השירותים יינתנו למועצה, לוועדה המקומית לבניין ערים, לכל תאגיד מקומי שלה, בהווה ו/או שיקום בעתיד, ומבלי לגרוע מכך ליחידות הסמך שלה ולגופים נלווים לה, כמפורט להלן. החברה הכלכלית למ.א. חוף השרון בע"מ המאגדת תחתה את פעילות החברה לתשתיות ביוב במועצה האזורית חוף השרון ואת פעילות החברה למיחזור מים וקולחים בחוף השרון. החברה לתשתיות ביוב במועצה האזורית חוף השרון בע"מ. החברה מחזיקה 13 תחנות סניקה ברחבי המועצה. חברה זו אחראית להזרמת הביוב מיישובי המועצה למכון טיהור השפכים. החברה למחזור מים וקולחים בחוף השרון בע"מ. החברה מפעילה ומתחזקת את מאגר מי הקולחים ומוכרת מים לחקלאים. מוסדות חינוך במועצה - 3 גני ילדים, 2 בתי ספר יסודיים ובית ספר תיכון אחד. בנוסף לכך, פועלים מוסדות חינוך נוספים בשטח המועצה, שאינם מסורים לאחריותה נציגת המזמין לעניין הסכם זה, הינה מנכ"לית המועצה הנציג/ה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב ליועה"מ. )להלן-"נציג המזמין"(. המזמין רשאי להחליף את.2.6 תקופת ההתקשרות 3.1. הסכם זה הינו לתקופה של שנה אחת שתחילתה מיום חתימת ההסכם, ובלבד שתקופת ששת החודשים הראשונים תיחשב לתקופת ניסיון המועצה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את ההסכם, בכל פעם, לתקופה של עד 12 חודשים נוספים. כל הארכה כאמור לעיל, תעשה בהודעה של 30 יום בכתב ומראש. תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על שש )6( שנים בתקופה המוארכת כקבוע לעיל - יחולו כל הוראות ההסכם על הצדדים בשינויים המחויבים על אף האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לסיים את ההסכם בהודעה מראש של 30 יום ליועה"מ, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות העבודה שנמסרו לו עד למועד ההפסקה כאמור, ובכפוף לביצוע העבודה על-פי הזמנות אלו ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם..3 עמוד 22 מתוך 34

23 הגדרת השירותים ככלל היועה"מ יטפל באופן אישי ולא על ידי עורכי דין אחרים מטעמו בכל הנושאים שידרשו ייעוץ או טיפול משפטי, לרבות השתתפות בכל ישיבות המועצה וההנהלה, ישיבות צוות, ועדות חובה ורשות, ככל שתידרש נוכחותו, פגישות עבודה שוטפות, קבועות וכיו"ב,וזאת בין במשרדי המועצה ובין במקומות אחרים. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.1 על היועץ המשפט להימצא בעצמו במשרד אשר יוקצה לו בתחום המועצה יום אחד בשבוע לפחות, לכל הפחות 8 שעות עבודה בכל יום עבודה. כללי היועה"מ ייתן למזמין ובשינויים המחויבים לכל הגופים המפורטים בסע' 2 לעיל את השירותים דלהלן:.4 ייעוץ משפטי לראש המועצה, לסגנו ולחברי הנהלה אשר הואצלו להם סמכויות; ייעוץ משפטי למליאת המועצה ולוועדות המועצה השונות, לרבות ועדת מכרזים. ייעוץ משפטי למנהל הארנונה וייצוג המועצה בוועדת הערר לענייני ארנונה; ייעוץ משפטי לעובדי הרשות בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות; ייעוץ משפטי בכל הנוגע לרישוי עסקים; ייעוץ משפטי וייצוג המועצה בכל הנוגע לדיני עבודה; השתתפות קבועה בכל ישיבות הצוות וישיבות מליאת המועצה והנהלתה ולפי הצורך גם בוועדות חובה של הרשות; מתן חוות דעת משפטית בנוגע להסכמים והסדרים שעורכת המועצה ומתן אישור, כי אין מניעה משפטית לממשם; עריכה וכתיבה של חוזים, מכרזים והמסמכים הנלווים להם, וכן ליווי, טיפול וייעוץ בהוצאתם לפועל הליכים משפטיים טיפול בכל התיקים המשפטיים של המועצה, לרבות תביעות, עתירות, הליכי גישור ובוררות, עררים וכד', הליכים בבית הדין למשמעת, הליכים בפני מוסדות המדינה, גורמים פרטיים, ובפורומים וארגונים שונים במועצה ומחוצה לה, לרבות התכתבויות עם כל גורם רלוונטי, כולל ייצוג המועצה בכל הערכאות המשפטיות. מטלות דלעיל אינם כוללות טיפול בתביעות ביטוח שמטופלות על-פי תנאי הפוליסה ע"י עוה"ד של חברות הביטוח תכנון ובניה יעוץ משפטי לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ובין היתר מתן יעוץ משפטי שוטף בתחומי הפעילות של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ושירותי תובע עירוני, כולל פגישות עבודה לקראת דיוני הוועדות, ולרבות, מתן חוות דעת משפטיות, מתן חוות דעת מקצועיות, סקירת פרוטוקולים, ליווי ועדות מקומיות והכנתן, יעוץ בתחומי דיני מקרקעין ותכנון ובניה, עדכונים שוטפים, לרבות לתחיקת התכנון והבניה ותחיקה רלבנטית, טיפול וייצוג הוועדה המקומית עמוד 23 מתוך 34

24 בוועדות ערר ובבתי משפט, וכן ביצוע כל מטלה ושירות אחרים, שניתנים לוועדות מקומיות על ידי יועצים משפטיים שהם עובדי הרשות. להוסיף לפנייה. תובע עירוני מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומתן ייעוץ בגיבוש מדיניות האכיפה, יחד עם מהנדס הרשות ומנהל מחלקת הפיקוח, ייעוץ בגיבוש מדיניות התביעה, ובכלל זה מדיניות נקיטת הליכים, מדיניות ענישה וערעורים וכיו"ב. התובע יהיה אחראי על יישומה של המדיניות בפועל, ולרבות, הגשת כתבי אישום, הופעות וייצוג הוועדה בערכאות פגישות עבודה קבועות והכנת מנהל יחידת הפיקוח לקראת דיונים בבתי משפט והכנת הסדרי טיעון. שונות ניסוח צווי מיסים, הצעות חוק לחוקי עזר, כתבי תשובה והגנה ומסמכים אחרים בעלי אופי ומשמעות משפטית; פיקוח שוטף על היבטים משפטיים בפעולות המועצה והאורגנים שלה, ווידוא כי אלה מתבצעות בהתאם לדין ולהוראות משרד הפנים; סיוע בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות, בכפוף להוראות הדין הקיים; טיפול בהסמכת והנחיית בעלי תפקידים, לרבות פקחים עירוניים; ביצוע בדיקה משפטית של נהלי המועצה בהתאם לדרישת המועצה ו/או בעלי התפקידים במועצה; כל מטלה משפטית הנדרשת מיועץ משפטי עפ"י כל דין ואשר ממנו נתבקשה ע"י המועצה שירותים אופציונאלים המזמין מצהיר כי במועד ההתקשרות שירותי הייעוץ המשפטי הנדרשים מהמציע אינם כוללים הליכי אכיפה כתובע מטעם המועצה, וכי כיום מכהן במועצה תובע מוסמך על ידי היועה"מ לממשלה. עם זאת, למזמין נתונה הזכות, במהלך תקופת ההתקשרות, לדרוש מהיועה"מ לשמש כתובע כאמור, והיועה"מ יהיה חייב לעשות כן, ללא כל תוספת תשלום בכפוף לס"ק לעיל ייתן היועה"מ שירותי תובע עירוני מטעם המועצה האזורית לרבות בגדר חוק רישוי עסקים, תשכ"ח- 1968, חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו- 1986, רשות החנייה וחוקי העזר השונים של המועצה האזורית, וכן כל חיקוק אחר הצהרות והתחייבויות כלליות היועה"מ מתחייב לתת למזמין בתקופת ההתקשרות את השירותים המפורטים בסע' 4 לעיל וכל שירות נוסף ומשלים כפי שיידרש ממנו בתמורה הכוללת המפורטת להלן. היועה"מ מצהיר בזה כי הבין את צרכי המזמין ודרישותיו, כי הנו בעל הידע, הניסיון והמיומנות הדרושים לשם מתן השירותים, וכי במשרדו עורכי הדין וכל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים בהתאם לדרישות המזמין, והם ימשיכו להיות בידיו במשך כל תקופת ההסכם. מבלי לגרוע מהמפורט בסע' 4 לעיל, מתחייב היועה"מ לספק למזמין את השירותים שאותם נדרש לספק היועה"מ, על-פי הוראות חוק הרשויות המקומיות - ייעוץ המשפטי ועל-פי תחיקת התכנון והבניה, ובכלל זה: עמוד 24 מתוך 34

25 להשתתף בישיבות המועצה וועדותיה אשר השתתפותו בהן נדרשת על-פי דין, ובוועדות המועצה שהוזמן אליהן, אף שאין נוכחותו בהם מתחייבת על פי דין. להעמיד לרשות המזמין כוח אדם משפטי מיומן במידה מספקת היה ויזדקק לכך לביצוע המטלות המוטלות עליו בביצוע עבודתו. לגרום לכך שהשירותים מטעם היועה"מ יבוצעו על ידי עורכי דין מיומנים ומנוסים המסוגלים לספק את השירותים בצורה המהירה והטובה ביותר על פי דרישות וצרכי המזמין. לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים באופן יעיל, מעולה ולשביעות רצונו של המזמין. לתת את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר נדרש וסביר שעורכי דין היו עושים לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה. להגיש למזמין כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה במתן השירותים ו/או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההתקשרות. לפתוח חשבון נאמנות לטובת כספים שיגבה במסגרת הגביה המשפטית נשוא התקשרות זו המועצה בחשבון. עבור, לרבות מתן הרשאת צפייה לגזבר אין בהתקשרות זו כדי למנוע מהמזמין לבקש ולקבל שירותים משפטיים מעורכי דין אחרים, לפי שיקול דעתו. הוראות סעיף זה הינן מעיקרי הסכם זה והפרת כל אחת מהן תיחשב להפרה יסודית של ההסכם דיווח אחת לשלשה חודשים יגיש היועה"מ לנציג המזמין, דוח על השירותים שסופקו על ידו בהתאם לאמור בהסכם זה, קרי סטאטוס הנושאים והתיקים שבטיפולו. מבלי לגרוע מכך, היועה"מ יעביר דוח ומידע למזמין לפי בקשתו בתוך 7 ימי עסקים מיום שיתבקש לכך, ובאופן מיידי בנושאים דחופים. הוראות סעיף זה הינן מעיקרי הסכם זה והפרת כל אחת מהן תיחשב להפרה יסודית של ההסכם התמורה שכר הטרחה שכר הטרחה החודשי המוסכם והסופי שישולם ליועה"מ כנגד מילוי כל החיובים שמוטלים עליו יעמוד על ש"ח. למרות המוסכם לעיל, עבור טיפול בתיקי גביה יהיה היועה"מ זכאי לשכר טרחה נוסף בשיעור של 10% מהגביה בפועל של כספים בעקבות טיפולו עמוד 25 מתוך 34

26 שכר הטרחה אינו כולל מס ערך מוסף, והוא ייווסף בשיעורו כפי שיהיה בתוקף במועד ביצועו של כל תשלום. שכר הטרחה הינו כולל וסופי, מהווה תמורה מלאה לכל מרכיבי השירות, ולא תשולם עליו, למעט בתיקי גביה, כל תוספת כלשהי, לרבות התביעה העירונית והתביעה מטעם הוועדה המקומית, ולרבות עבור ייצוג בכל הערכאות. בשום מקרה לא יותנה שכר הטרחה בתוצאות ההליך ולא ישולם אלא על ידי המועצה האזורית בלבד, ולא על ידי צד שלישי כלשהו. אופן החיוב ותנאי תשלום : התשלום עבור השירותים יהיה חודשי ויכלול את התמורה עבור השירותים שניתנו בחודש הקודם. היועה"מ יצרף לחשבון ואת פירוט שעות העבודה והנושאים בחודש שבגינו מוגש החשבון. יובהר כי אין בפירוט שעות העבודה כדי לשנות את המוסכם לעיל ו/או להוסיף על סכום התמורה. התמורה תשולם תוך 45 ימים מתום חודש הגשת החשבון למועצה )שוטף + 45(. 7.7 מובהר בזאת כי קבלת התמורה על-פי הסכם זה, מותנית בהגשת דוחות כאמור בסעיף 6 לעיל. 7.8 למען הסר ספק יודגש, כי היועה"מ אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה, אש"ל, הוצאות כלליות או ישירות, העסקת עובדים מטעמו ואחרים, ואין לכלול הוצאות אלה במסגרת הדוחות או חשבונות העסקה שיוגש על-ידי היועה"מ. 7.9 מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה, לא ישולם על ידי המזמין, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא ליועה"מ ולא לכל אדם או גוף אחר היקף השירותים יהיה על-פי צרכי המזמין, והמזמין אינו מתחייב כי ההעסקה תהיה מוגבלת להיקף שעות כלשהו. 8. מתן השירותים 8.1. השירותים יינתנו על ידי היועה"מ כמפורט לעיל ובהסכם ההתקשרות ובהתאם לצרכי המזמין ולשביעות רצונו היועה"מ לא יוחלף בעו"ד אחר מהמשרד לעניין כלשהו, בין באופן חד-פעמי ובין לאורך זמן, אלא באישור המזמין שינתן מראש ובכתב היועה"מ ישמש איש קשר קבוע של המועצה האזורית במשרד כהגדרתו להלן, וזאת מבלי לגרוע מקשרי עבודה ישירים ונוספים בין נבחרי ועובדי המועצה לבין המשרד היועה"מ לרבות המשרד לא יהא רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי ההסכם, כולן או חלקן לצד שלישי, אלא באישור המזמין שינתן מראש ובכתב בכפוף לכך, היועה"מ וכל מי מטעמו מתחייבים להעניק את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על-פי הסטנדרטים המקצועיים וכללי הדין החל וכללי האתיקה המקצועית המקובלים. עמוד 26 מתוך 34

27 8.6. מובהר בזאת, כי כל חומר ומידע שייאסף ע"י היועה"מ ויצטבר אצלו בכל צורה ובכל מדיה במהלך עבודתו יועמד לרשות המזמין ו/או מי מטעמו ללא תנאי ובכל עת. כמו כן, באם יידרש, ימסור היועה"מ העתק מלא של העבודה המסמכים וכל חומר אחר, במדיה מגנטית ו/או על נייר, לידי המזמין ו/או למי מטעמו במקרה של החלפת עורך דין שהוא רלבנטי להסכם זה אצל היועה"מ מכל סיבה שהיא, לרבות על-פי דרישת המזמין, יגרום היועה"מ להעברת מידע מלא בין העובד המתחלף לבין מחליפו למזמין שמורה הזכות לדרוש מהיועה"מ, בין בעל-פה ובין בכתב, לחדול מלהעסיק בביצוע השירותים נשוא הסכם זה כל עורך דין או עובד מעובדיו מכל סיבה שהיא, והיועה"מ יהא חייב להפסיק את עבודתו, כאמור, מיד עם דרישת המזמין לעשות כן. הוראת המזמין אינה טעונה הנמקה היועה"מ מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל הדין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על-פי החוק. מובהר בזאת כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום התשמ"ז תחשב כהפרת הוראות הסכם זה. אין באמור כדי לגרוע מן העובדה שאין בין המזמין ליועה"מ ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, כמפורט בסעיף 9 להלן הוראות סעיף זה הינן מעיקרי הסכם זה והפרת כל אחת מהן תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. 9. יחסי עובד מעביד היועה"מ מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין היועה"מ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד בכל הנוגע למתן השירותים למזמין בהתאם להסכם זה. עוד מוצהר, כי היועה"מ הינו קבלן עצמאי לצורך ביצוע השירותים, והוא בלבד יהיה אחראי לכל אבדן, פיצוי, תשלום או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לו, לעובדיו, סוכניו ו/או לכל צד שלישי בעקבות ביצוע השירותים והמזמין לא יישא בכל תשלום בגין הנ"ל. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים: שהיחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד, אלא יחסים בין מזמין לקבלן עצמאי המספק למזמין שירותים על בסיס קבלני ומקבל תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה. לא תהיינה ליועה"מ ולמועסקים על ידו בביצוע העבודה זכויות של עובדים אצל המזמין ו/או המדינה והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא. היועה"מ יהיה אחראי לבדו לכל תביעה של עובד מעובדיו הנוגעת ליחסי העבודה שבינו ובינם או להעסקתם במתן השירותים. במידה והמזמין, המדינה, הממשלה או עובדיהם או שליחיהם יתבעו על ידי עובד היועה"מ או מי מטעמו בכל עילה שהיא הקשורה להסכם זה, ישלם היועה"מ כל תשלום, עמוד 27 מתוך 34

28 פיצוי, הוצאה, שכר טרחה או תשלום אחר הנדרשים או הכרוכים בתביעה ובצורך להתגונן בפניה, וישפה אותם בגין כל סכום או תשלום שנשאו בו. אם ייקבע, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה התקיימו יחסי עובד ומעביד בין המזמין ובין מי מטעם היועה"מ, ובשל כך יחויב המזמין בתשלום כלשהו, ישפה היועה"מ את המזמין על כל חבות שיישא בה כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיו. אם ייקבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה, כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, יש לראות את ההתקשרות נשוא הסכם זה כהעסקת עובד, וכי חלים עליה הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי השכר כעובד, בשל ההעסקה בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים על-פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש כאמור מאידך גיסא, יקוזזו הדדית סודיות 10.1 היועה"מ מצהיר בזה כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר בידיו ו/או אשר יגיעו לידיו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או בקשר עמו הינם סודיים והיועה"מ מתחייב לשמור על כל מידע ומסמך כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו המועסקים על ידו בעבודות הקשורות בביצוע הסכם זה כמו כן, מתחייב היועה"מ להחזיר למזמין כל מסמך שנמסר לו או למי מטעמו בקשר עם הסכם זה מיד בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה היועה"מ מתחייב להעסיק בעבודות הקשורות בביצוע הסכם זה אך ורק עובדים אשר הוחתמו על הצהרת סודיות מתאימה. עובד אשר המזמין לא אישר אותו לא יועסק בקשר עם ביצוע הסכם זה המזמין רשאי לדרוש את הפסקת העסקתו של כל עובד המועסק ע"י היועה"מ במסגרת הסכם זה ללא מתן נימוקים ולפי שיקול דעתו המוחלט. היועה"מ מתחייב להפסיק את העסקתו של אדם כזה עם קבלת הדרישה מאת המזמין ללא ערעור היועה"מ מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי-מילוי ההתחייבות על-פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, וכי יביא הוראות החוק והוראות סעיף זה לידיעת עובדיו הוראות סעיף זה הינן מעיקרי הסכם זה והפרת כל אחת מהן תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. עמוד 28 מתוך 34

29 זכויות יוצרים והעברת החומר למזמין מוסכם בזאת כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על ידי היועה"מ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, יהיו שייכות למזמין בלבד. המזמין יהיה רשאי לעשות בכל חומר כאמור כל שימוש שיימצא לנכון, תוך כדי תקופת השירות ולאחריה, לרבות פרסומו, או העברתו לאחר, בתמורה או ללא תמורה חתימת היועה"מ על הסכם זה מהווה אישור לכל שימוש שיעשה המזמין בחומר כאמור מובהר בזאת כי היועה"מ ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש בכל חומר כאמור אלא אם קיבלו את הסכמת המזמין בכתב ומראש ובהתאם לתנאי ההסכמה מודגש בזה כי החומר כאמור הינו רכושו של המזמין והיועה"מ לא יהיה רשאי לעכבו תחת ידיו אף במידה ויגיעו לו, לטענתו, תשלומים מאת המזמין הוראות סעיף זה הינן מעיקרי הסכם זה והפרת כל אחת מהן תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. 12. ניגוד עניינים היועה"מ מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה ביחס ליועה"מ ו/או מי מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב היועה"מ כי אם ובמידה שיתבקש לבצע שירותים ביחס לפרויקט שהיועה"מ ו/או מי מטעמו מספקים שירותים הנוגעים אליהם, במישרין או בעקיפין, לכל אדם או גוף אחר )לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לכל רשות מקומית, חברה ממשלתית או גוף ממשלתי אחר( הוא יודיע על כך מיידית למנכ"ל המזמין וליועץ המשפטי של המזמין ולא יבצע כל שירות שיש לו ו/או למי מטעמו זיקה אליו כאמור. היועה"מ מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. אם ובמידה שיווצרו מצבים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע השירותים על-פי הסכם זה או כתוצאה מהם, ביחס ליועה"מ ו/או מי מטעמו היועה"מ מתחייב להודיע על כך מיידית למנכ"ל המזמין וליועץ המשפטי של המזמין. לעניין סעיף זה, "היועה"מ ו/או מי מטעמו" - לרבות בעלי היועה"מ, עובדים ומועסקים מטעמו, בני משפחה של בעלי היועה"מ, עובדיו ומועסקיו, ותאגיד שהיועה"מ, בעליו, עובדיו ומועסקיו או בני משפחתם כאמור הינם בעלי עניין בהם. "בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח הוראות סעיף זה הינן מעיקרי הסכם זה והפרת כל אחת מהן תיחשב להפרה יסודית של ההסכם עמוד 29 מתוך 34

30 אחריות וביטוח היועה"מ יהיה אחראי לבדו לכל אובדן, פגיעה ונזק מכל סוג שהוא )לרבות מוות, נזקי גוף ונזקי רכוש( שיגרמו לכל אדם )לרבות חבר בני אדם מאוגד או בלתי מאוגד(, לרבות למזמין, לעובדים ולמועסקים מטעמו, לעובדים ולמועסקים מטעם היועה"מ ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים לפי הסכם זה ו/או כל הכרוך בשירותים אלו, בין שהשירותים נעשו כדבעי ובין שנעשו ברשלנות. היועה"מ יהיה חייב לשלם את דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לכך וכן יהיה חייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישה, בגין כל סכום אשר המזמין יידרש לשלמו כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום מחמת נזק שנגרם כמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד. היועה"מ מתחייב לתקן, להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור בסעיף זה לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר התרחשותם, אולם בין בכך לגרוע מזכות המזמין לתקן את הנזק ולחייב את היועה"מ בתשלום הוצאותיו. סיומו/ביטולו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות היועה"מ לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או קשורה אליהם. מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של היועה"מ על-פי כל דין ועל-פי הוראות הסכם זה, היועה"מ מתחייב לקיים על חשבונו לטובתו ולטובת המזמין במשך כל תקופת השירותים בהתאם להסכם, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם להסכם ו/א ועל-פי כל דין. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועה"מ לפי הסכם זה, מתחייב בזה היועה"מ לבצע ולקיים על חשבונו ועל אחריותו פוליסות ביטוח לאחריותו המקצועית והאישית כלפי צד ג' וכלפי המועצה וכלפי עובדיו בחברת ביטוח מוכרות במדינת ישראל החל ממועד חתימת הסכם זה. הפוליסות תחודשנה מדי שנה לכל תקופת אחריותו של היועה"מ עפ"י דין, וזאת לכיסוי התחייבויותיו המקצועיות.לא ביטח היועה"מ את אחריותו עפ"י הסכם זה תהא המועצה רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים האמורים בעצמה על חשבון היועה"מ, ולנכות מהתמורה המשולמת לו כל סכום עקב רכישת פוליסות הביטוח. במקרה כאמור אי ביצוע הביטוחים לא יטיל כל אחריות על המועצה בגין אי ביצוע הביטוחים. פירוט הביטוחים שעל היועה"מ לערוך מפורט בכלליות להלן: ביטוח "אחריות מקצועית" לתקופה החל מחתימת הסכם זה ועד לתום שנה לאחר גמר העבודה ומסירתה לפי הוראות הסכם זה ולכל תקופת אחריותו עפ"י דין פוליסה זו חייבת לכלול בין היתר התניה לטובת המועצה, שלפיה תכסה הפוליסה כל תביעה שתוגש נגדה בגין רשלנות מקצועית של היועה"מ ובגין מי מטעמו, כמו כן חייבת להיות פוליסה זו בלי "סעיף ביטול", דהיינו שלא תהיה אפשרות של ביטולה ע"י חברת הביטוח תוך תקופת הביטוח, למעט בגין עילות השמורות למבטח עפ"י הדין וחוק חוזה ביטוח ביטוח אחריות כלפי הציבור )צד שלישי( בגין עבודתו של היועה"מ, של עובדיו ומשרתיו, יועצי המשנה שלו ושל כל הבאים מכוחו או בשמו. ביטוח זה יכסה גם אחריותו של היועה"מ לתביעות של עובדים כנ"ל שאינן מכוסות לפי ביטוח "חבות מעבידים". הפוליסה תעשה.13 עמוד 30 מתוך 34

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד