פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן"

תמליל

1 מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי של המכללה האקדמית בית-ברל כל הקורא מסמך זה, כולו או מקצתו, ואינו מורשה לצפות במידע המופיע בו, חשוף לתביעה משפטית. המוצא מסמך זה מתבקש להעבירו לידי המכללה האקדמית בית-ברל,

2 2 ראשי פרקים מנהלה נוסח הסכם נספח א' - הצעת מחיר נותן השרות נספח ב' - תצהיר המציע נספח ג' - תיאור השירותים נספח ד' - אישור על קיום ביטוחים נספח ה' - התחייבות לשמירת סודיות נספח ו' - הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים נספח ז' תקנון העמותה

3 3 לכבוד א.ג.נ., )ע.ר.( )להלן: "המכללה"( הנדון: הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור תשע"ז 1 הינך מוזמן בזאת להגיש הצעה למכללה להספקת שירותי ייעוץ משפטי )בהתאם לנספח ג' להסכם(, לרבות שירותי ייצוג וליווי משפטי בכלל תחומי הפעילות של המכללה. השירותים המפורטים לעיל יכונו להלן: "השירותים". נוהל הגשת ההצעה למתן השירותים ובחירת ההצעה הזוכה הוא כדלקמן: כללי ההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על ההסכם המצורף להזמנה זו )להלן: " ההסכם"(, וכן בהשלמת כל הנתונים אשר יש להשלימם כמפורט להלן. ההסכם אשר ייחתם ע"י המציע כמפורט להלן, לאחר שמולאו בו כל הפרטים יהווה את הצעתו הבלתי-חוזרת של המציע )להלן: "ההצעה"(. למען הסר ספק, הסכם אשר לא ייחתם או אשר לא ימולאו בו כל הנתונים כנדרש, יגרום לפסילת הצעת המציע, אלא אם תקבע המכללה אחרת, מטעמים ענייניים. על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ולהלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג, להרשות למציע כלשהו להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד. המכללה ו/או מי מטעמה, לרבות עורכי דינה, לא ישאו באחריות כלשהי לנכונות הפרטים שימסרו על ידם, במסגרת ההזמנה ונספחיה. על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה. להצעה יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר בסופו בחתימת המציע, מבלי שהוכנסו שינויים בתנאי ההצעה המופיעים בה, למעט מילוי הסכומים נשוא ההצעה. בוצעו שינויים כלשהם במסמכי הפניה, ההצעה או ההסכם יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה. מילוי התנאים המפורטים בבקשה זו מהווה תנאי סף להשתתפות בתהליך. מילוי פרטי ההצעה.8 על המציע להשלים בכתב, בהסכם, את כל פרטיו במבוא להסכם.

4 על המציע להשלים את פרטי העלות כמפורט בנספח א' להסכם - "הצעת מחיר נותן השרות". )להלן : "ההצעה"(. הסכום המבוקש ע"י המציע כתמורה יפורט בש"ח ויתווסף לו מע"מ כדין. לסכום האמור יתווספו הוצאות אגרות שישולמו עבור המכללה, באישורה מראש ובכתב בלבד. ההסכם וההצעה, בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את נוסח ההסכם המחייב את המציע, וכל שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף ההסכם או ההצעה ובין במסמך נפרד, למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל, אינם מהווים חלק מנוסח ההסכם המחייב ועלולים להביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה. על המציע לחתום את חתימתו, בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של נוסח ההסכם ושל נספחי ההסכם, וכן ליד כל סעיף שיושלם בכתב יד. במידה והמציע הינו תאגיד, יבצע מורשה החתימה חתימה מלאה )חתימה + חותמת התאגיד( בכל מקום כאמור. על המציע לחתום את חתימתו המלאה )חתימה + חותמת(, בסוף ההסכם, במקום המיועד לכך, וכן בהצהרה שבשולי הזמנה זו. חתימתו של המציע בנוסח ההסכם וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו, תאומת ותאושר על ידי עורך דין, כמחייבת את המציע. איש הקשר מטעם המציע לצורך כל עניין הקשור בהסכם או בהליך ההצעות יהא ראש הצוות. שם מלא: תפקיד: טלפון )זמין(: דואל': דרישות סף ומסמכים נדרשים: על המציע עצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד בתנאים המפורטים להלן. לאימות סעיפים 15 עד 18, יש לצרף הצהרה חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע בנוסח נספח ב' "תצהיר המציע" בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן מסמכים ואישורים כנדרש. המציע הוא משרד עו"ד פעיל. לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי יותר ממשרד עו"ד אחד. תנאי סף המציע הינו בעל ניסיון מקצועי של לפחות 11 שנות ניסיון בתחומים הבאים: דיני תאגידים עסקיים ומנהליים, דיני השכלה גבוהה, סוגיות במשפט המנהלי ובכלל זה חובת המכרזים, משפט מסחרי ודיני עבודה, דיני התכנון והבניה,דינים מוניציפאליים ובכלל זה נושאי ארנונה והיטלים. תנאי סף המציע מעסיק כעובדיו )במשרה מלאה( לפחות 11 עורכי דין בעלי רישיון לעסוק בעריכת דין בישראל בתוקף מטעם מועצת לשכת עורכי הדין בישראל. תנאי סף על המציע להתחייב להעמיד צוות עבודה לפחות בעל הכישורים הבאים: 18.1 עו"ד בכיר ברמה של שותף במשרד )ראש הצוות( בעל רישיון בתוקף מטעם לשכת עורכי הדין בישראל ובעל ניסיון של לפחות 11 שנים, בתחומים הבאים: דיני תאגידים עסקיים ומנהליים, דיני השכלה גבוהה, סוגיות במשפט המנהלי ובכלל זה

5 חובת המכרזים, משפט מסחרי ודיני עבודה, דיני התכנון והבניה,דינים מוניציפאליים ובכלל זה נושאי ארנונה והיטלים. בעל ניסיון מוכח בטיפול משפטי לפחות במוסד אקדמי להשכלה גבוהה אחד ובהיקף פעילות דומה לנדרש במסגרת מכרז זה. תנאי סף עו"ד בכיר נוסף )אשר יהיה חבר בצוות( במשרד שהנו עו"ד בעל רישיון בתוקף מטעם לשכת עורכי הדין בישראל ובעל ניסיון של לפחות 7 שנים, בתחומים הבאים: דיני תאגידים עסקיים ומנהליים, דיני השכלה גבוהה, סוגיות במשפט המנהלי ובכלל זה חובת המכרזים, משפט מסחרי ודיני עבודה, דיני התכנון והבניה, דינים מוניציפאליים ובכלל זה נושאי ארנונה והיטלים. בעל ניסיון מוכח בטיפול משפטי לפחות במוסד אקדמי להשכלה גבוהה אחד ובהיקף פעילות דומה לנדרש במסגרת מכרז זה. תנאי סף אין מניעה כי המציע יציע יותר מעו"ד נוסף אחד למתן השירות ובתנאי שמדובר בעובד במשרדו של המציע והוותק המקצועי של כול עו"ד מוצע, בתחום התמחותו כמפורט להלן, לא יפחת משבע שנים: א. דיני תכנון ובניה, דינים מוניציפאלים, ובכלל זה נושאי ארנונה והיטלים. ב. נושאי משפט מסחרי ודיני עבודה כל יועץ משפטי אשר ייקח חלק במתן השירותים במסגרת הזמנה זו יהיה עו"ד בעל רישיון תקף מטעם לשכת עורכי הדין בישראל ובעל ניסיון של לפחות 3 שנים. תנאי סף על המציע לצרף להצעתו אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בנוסח נספח ד'. תנאי סף התחייבות לשמירת סודיות: המציעים נדרשים לחתום על התחייבות לשמירת סודיות נספח ה' - התחייבות לשמירת סודיות חתום על ידי כל אחד מחברי הצוות המוצעים למימוש ההצעה. תנאי סף אי קיום ניגוד עניינים: המציעים נדרשים לחתום על נספח ו' - הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים על ידי כל אחד מחברי הצוות המוצעים למימוש ההצעה.. תנאי סף המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תנאי סף צירוף המלצות, אישורים.22 על המציע לצרף להצעתו שלוש המלצות / או רשימת ממליצים מגופים אשר עמם התקשר בעבר לאספקת שירותי ייעוץ משפטי )עדיפות בהערכת ההמלצות תינתן למוסדות בתחום ההשכלה הגבוהה ולמוסדות בתחום החינוך( במהלך השלוש שנים האחרונות. יש לצרף פרטי אנשי קשר, אליהם תוכל המכללה לפנות לצורך קבלת המלצות. צירוף מסמכים והגשת ההצעה.23 המציע יגיש את כל המסמכים המפורטים להלן במעטפה סגורה, כמפורט מטה, לתיבת המכרזים המיועדת לכך בבניין ההנהלה של המכללה, אזור דקל, בית מס 421, קומה א )אגף מערכות מידע( לא יאוחר מיום חמישי ה עד ולא יאוחר מהשעה 12:00. אין

6 לשלוח את ההצעה בדואר. אם המעטפה גדולה מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרה לידי המרכזנית היושבת בסמוך לה. על המציע לרכז את ההצעות בשתי מעטפות כדלקמן: במעטפת אשר תסומן "מעטפה מספר 1" מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1" יוגשו כל המסמכים ( למעט נספח א' "הצעת מחיר נותן השרות" אשר יוגש בנפרד, במסגרת מעטפה מספר 2 כאמור להלן(. מסמכים שיש לצרף להצעה: 2 העתקים של החוזה וההזמנה להציע הצעות + נספחים ממולאים וחתומים כמפורט לעיל )כולל אימות חתימה(. פרטי איש קשר כאמור בסעיף 14 לעיל. הוכחת תנאי סף, ניסיון המציע וצוות המציע באמצעות נספח ב' "תצהיר המציע" לרבות קו"ח מפורטים של חברי הצוות המוצעים, העתקי רישיון עו"ד. אישור קיום ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח של הספק, כמפורט בסעיף 18 ובנספח ד' להסכם. חתימה על התחייבות לשמירת סודיות על ידי כל אחד מחברי הצוות המוצעים למימוש ההצעה, כאמור בסעיף 21 לעיל ונספח ה' להסכם. הצהרה בדבר אי קיום ניגוד עניינים כאמור בסעיף 21 לעיל ונספח ו' להסכם צירוף המלצות ו / או רשימת ממליצים כאמור סעיף 22 לעיל. תנאי סף תנאי סף תנאי סף אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ. אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו תנאי סף אישור עו"ד המפרט את מורשי החתימה בשמו, אם הוא תאגיד במעטפת אשר תסומן " מעטפה מספר 2" מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור תשע"ז 1" תוגש הצעת המחיר בלבד ( נספח א' הצעת מחיר (. החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההסכם שצורף להצעה וחתימתה על ההסכם, והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על ההסכם כאמור ובכפוף למסירת הביטחונות עפ"י ההסכם, יכנס ההסכם לתוקף, ויהווה הסכם מחייב.24

7 7 לגבי המכללה לכל דבר ועניין. כל עוד לא נחתם ההסכם על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתי חוזרת מצד המציע, עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכללה למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן. הזמנה זו אינה מהווה הצעה. המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל. המכללה תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים כולם או אחדים מהם, לקבל הצעה אחת או מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו, לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים, לנהל משא ומתן עם המציעים כולם או חלקם. הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של המכללה. על אף האמור לעיל, המכללה רשאית גם להחליט שלא לנהל משא ומתן עם איש מהמציעים. קריטריונים לבחינת ההצעות: 26.1 בחינת איכות מקצועית של המציע וההצעה קריטריון ניסיון המשרד במתן שירותי יעוץ משפטי בדגש על דיני תאגידים עסקיים ומנהליים, דיני השכלה גבוהה, סוגיות במשפט המנהלי ובכלל זה חובת המכרזים, משפט מסחרי ודיני עבודה, דיני התכנון והבניה,דינים מוניציפאליים ובכלל זה נושאי ארנונה והיטלים. כמו כן, היקף עורכי הדין במשרד ומגוון ההתמחויות בהתאמה ורלוונטיות לדרישות והצרכים של המכללה. ניסיון במוסדות דומים, סוג ומגוון השירותים כפי שנדרש למכללה במכרז זה. הנתונים יתבססו ע"ס פרופיל החברה וקורות חיים מפורטים ותיאור ניסיון רלוונטי. כמו כן על סמך ראיון עם נותני השרות, הניקוד יותאם למידע ולהתרשמות הצוות המקצועי ממהלך הריאיון והמידע שנמסר במסגרתו. ניסיון ראש הצוות המוצע והעו"ד הנוסף אשר יוצע במתן שירותי יעוץ משפטי בדגש על דיני תאגידים עסקיים ומנהליים, דיני השכלה גבוהה, סוגיות במשפט המנהלי ובכלל זה חובת המכרזים, משפט מסחרי ודיני עבודה, דיני התכנון והבניה,דינים מוניציפאליים ובכלל זה נושאי ארנונה והיטלים. הנתונים יתבססו ע"ס פרופיל החברה וקורות חיים מפורטים ותיאור ניסיון רלוונטי כמו כן על סמך ראיון עם נותני השרות הניקוד יותאם למידע ולהתרשמות הצוות המקצועי ממהלך הראיון והמידע שנמסר במסגרתו. התרשמות ממליצים, והמלצות והתרשמות כללית מהראיון יינתן דגש על עו"ד אשר מיועדים לספק את השירות בפועל סה"כ אחוז 10% 60% 30% 100% שלב הראיונות מציעים אשר יעמדו בתנאי הסף יוזמנו לסבב ראיונות אשר יתקיימו בין התאריכים ה ועד ה על המציעים לשריין מועדים אילו בהשתתפות ראש הצוות והצוות המוצע מטעם המציע. נדרשת נוכחות מלאה של חברי הצוות מטעם המציע. הודעה בדבר זימון המציעים לראיון תימסר למציעים עד ליום

8 התרשמות נציגי המכללה מהראיונות תוטמע בניקוד האיכותי של הצעת המציעים, בהתאם לקריטריונים ואמות המידה הרלבנטיים המפורטים בטבלה לעיל. בחינת הצעות המחיר רק מציעים אשר יקבלו ציון של 80% לפחות מהציון המקסימלי האפשרי בשקלול סעיפי האיכות הנזכרים בהתאם לטבלה לעיל, יעברו לשלב הבא ותערך לגביהם בחינה של הצעות מחיר. המציעים שלא יקבלו ציון של 81% לפחות לא ימשיכו בתהליך והצעת המחיר שלהם לא תבחן. הצעות המחיר שתוגשנה מטעם המציעים תבחנה ותדורגנה בהתאם לעלות הכוללת של הצעת המחיר, כמפורט בנספח א' להסכם )הצעת המחיר(, כאשר ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד הגבוה ביותר )111%( ויתר ההצעות תקבלנה ניקוד באופן יחסי להצעה הזולה ביותר. שיקלול הצעת המחיר שקלול המחיר יבוצע באופן הבא: P1 מחיר הרייטיינר החודשי + 4 ש"ע כפול P2 המחיר המוצע בסעיף )1( 4 בנספח הצעת המחיר 2 ש"ע כפול המחיר P3 המוצע בסעיף 4)2( בנספח הצעת המחיר שעה כפול P4 המחיר המוצע בסעיף )3( 4 בנספח הצעת המחיר + 1 שעה כפול P5 המוצע בסעיף )4(. 4 בנספח הצעת המחיר p (total) = P1+(4XP2)+(2XP3)+(1XP4)+(1XP5) הסכום המצטבר של כלל המרכיבים הנ"ל יהווה את המחיר אשר יילקח בחשבון בהצעת המציע לצורך השקלול הסופי. )ההתייחסות לסעיף 4 הנה בנספח א' הצעת המחיר.( ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון של 111% ויתר ההצעות יקבלו ציון באופן יחסי להצעה הזולה ביותר. לפי הנוסחה הבאה : מחיר ההצעה הזולה ביותר חלקי ההצעה הנבחנת כפול 111. ציון המחיר = 100 הצעת המחיר הזולה ביותר ההצעה הנבחנת למכללה שמורה הזכות לא לקבל הצעות אשר חורגות באופן מהותי מהאומדן שערכה המכללה )כלפי מעלה או כלפי מטה( בשיעור של 25% ומעלה בחירת ההצעה הזוכה )שיקלול איכות ומחיר( ההצעה הזוכה תהא ההצעה שתקבל את ציון הניקוד הגבוה ביותר, לפי שקלול של 41% לרכיב המחיר ו- 61% לרכיב האיכות.

9 9 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן: "חלקים סודיים"( שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם. מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם זכה במכרז. ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות האחרים, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים. יודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה לוועדת מכרזים. כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה. הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף 2 ב בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב , יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר על-ידי רואה חשבון. במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת המכרז קיבלו תוצאה משוקללת זהה, שהיא התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל. רכישת מסמכי המכרז השתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום או ברכישת מסמכי המכרז. על כל מציע המעוניין להגיש הצעה במסגרת המכרז להירשם עד ליום , בשעה 12:00 באמצעות אשת הקשר הרשומה מטה. רישום יכלול פרטי שם המציע, פרטי איש קשר אחד רלבנטי לרבות טלפון זמין וכתובת דואר אלקטרוני. מובהר בזאת, כי מענה לשאלות מציעים יופץ במרוכז למציעים הרשומים בלבד. נוהל העברת שאלות ובירורים יהיה כדלקמן: שאלות הספקים, בנושא המפרט ובנושא חוזה ההתקשרות, תוגשנה בכתב )דואר אלקטרוני או פקס( לנציג המכללה, כמפורט בסעיף 36 להלן, עד לתאריך בשעה 12:11 ועד בכלל. המכללה אינה מתחייבת ולהגיב על שאלות מכל סוג שתתקבלנה לאחר מועד זה. על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במפרט מתייחסת השאלה. תשובות המכללה והשאלות שהתקבלו תישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני. באחריות המציע לוודא קבלת מענה לשאלות. בכל מקום שבו מופיעה במסמכים )אם מופיעה( המילה "מכרז", הכוונה למכתב הזמנה זה להציע הצעות במסגרת בדיקת ההצעות הבאות בחשבון, ובכל מקום שבו מופיעות במסמכים )אם מופיעות( המילים "משתתף במכרז", הכוונה למציעים שיציעו הצעות לפי מכתב הזמנה זה להציע הצעות

10 11 מציע שהצעתו לא התקבלה, יקבל על כך הודעה בכתב מהמכללה. במקרה של סתירה בין מסמך זה ובין ההסכם, יפורשו המסמכים באופן המרחיב ביותר לטובת המכללה ואם לא ניתן יהא יגברו הוראות מסמך זה. המכללה לא תשלם דמי תווך כלשהם. לא יתקיים מפגש מציעים. אשת קשר מטעם המכללה בכל הנוגע למכרז: הגב' פלדמן שגב נעה מנהלת הרכש והתפעול טלפון / פקס: , מייל אגף רכש ותפעול. טבלת לוח זמנים כתובת: בית ברל, דואר בית ברל, פעילות מועד משוער ליציאה לתהליך מועד אחרון לרישום למכרז מועד אחרון לשליחת שאלות מועד משוער למתן תשובות מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים בחינת עמידת המציעים בתנאי סף וזימון המציעים לראיונות מועד משוער לראיונות במידת הצורך מועד משוער לקביעת מציע זוכה התאריכים הנ"ל מועד עד ולא יאוחר מהשעה 12: עד ולא יאוחר מהשעה 12:11 עד ה סוף מרץ בכפוף לאישור חבר הנאמנים וועד מנהל הערות המכללה לא תשלח מענה לשאלות מציעים אשר לא נרשמו יבוצע באמצעות מיייל או פקס אחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ולצרפם למסמכי המכרז חתומים. תיבת המכרזים הממוקמת בבניין ההנהלה בדקל 420, אגף מערכות מידע. נועדו לצורך מידע בלבד והמכללה רשאית לעדכן את התאריכים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

11 11 הצהרת המציע הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על נוסח ההסכם המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל. הנני מסכים לכך שהמכללה תהיה רשאית שלא לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. תאריך שם מלא של המציע חתימת המציע אימות חתימה/ות אם המציע הוא תאגיד אני הח"מ, עו"ד/רו"ח, מרחוב, מאשר כי ה"ה חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם התאגיד הנ"ל, וכי חתימתם מחייבת את התאגיד. תאריך )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח חתימת מציע פרטי חתימה חתימה שם שם אני הח"מ, עו"ד/רו"ח, מרחוב, מאשר כי החתימות הנ"ל הנן חתימותיהם של ה"ה, שזהותם הוכחה בפני להנחת דעתי. תאריך )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח

12 12 הסכם מכוח מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 שנערך ונחתם ביום בחודש 2117 בין: לבין:, עמותה מספר בית ברל - דואר בית ברל, טל / פקס: )להלן: "המכללה"( טל: פקס: )להלן: ""( הואיל : והואיל : והואיל : והואיל: והואיל: והמכללה מעוניינת בקבלת שירותי ייעוץ משפטי, לרבות ליווי וייצוג משפטי של המכללה, ונושאי המשרה בה, בכל הנוגע לפעילותה. )להלן: "השירותים"(; ו הצהיר בפני המכללה כי הוא בעל הניסיון והיכולת המקצועית המאפשרים לו לקבל על עצמו ולבצע את המשימות המוגדרות במסגרת הנ"ל בהתאם לתנאי חוזה זה; והצדדים מסכימים כי השירותים יבוצעו שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ומעביד, אלא על בסיס חוזה קבלני של ; והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה משפטית או על פי דין או מכל טעם אחר להתקשרותם בהסכם זה. וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם המשפטיים, כמפורט בתנאי הסכם זה להלן. אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: מבוא האמור במבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. חלוקת ההסכם לסעיפים, ומתן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם נוחות בלבד ואין לייחס להם כל משמעות בפרשנות ההסכם. הנספחים להסכם זה הינם כדלקמן: נספח א' - הצעת מחיר נותן השרות נספח ב' - תצהיר המציע נספח ג' תיאור השירותים

13 13 נספח ד' - אישור על קיום ביטוחים נספח ה' - התחייבות לשמירת סודיות נספח ו' - הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים נספח ז' תקנון העמותה הצהרות והתחייבויות.4 מצהיר בזאת כדלקמן: )1( )2( )3( )4( )5( הוא משרד המספק שירותי ייעוץ משפטי פעיל ולמשרד ידע, ניסיון, הכשרה מקצועית מתאימה ומומחיות בנושאי משפט ועריכת דין הנדרשים במוסדות דוגמת המכללה האקדמית בית ברל, לרבות מתן שירותי ייעוץ משפטי ייצוג וליווי משפטי שוטף לחברות ומוסדות ציבור התמחות במשפט המנהלי, משפט מסחרי, דיני עבודה, דיני מכרזים, חוק העמותות, חוק ההשכלה הגבוהה, חוקי תכנון ובניה וכיו"ב. כי ברשותו כוח האדם, הידע, הניסיון, האמצעים והיכולת המקצועית, הטכנית והכלכלית הדרושים על מנת לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה. אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת ו/או כל זכויות צד ג' שהוא אשר עלולים למנוע או להפריע לקיום התחייבויותיו ע"פ הוראות הסכם זה. אין ולא קיים ניגוד עניינים בין מתן השירותים למכללה ובין כל ייצוג ו/או טיפול אחר שנותן ו/או נתן, בתמורה או שלא בתמורה, לאחר/ים. כי בחן את אופי הפעילות של המכללה, צרכיה וכל שאר הנתונים, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, תנאי העבודה העלולים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, ומצא אותם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם, על הצד הטוב ביותר. מתחייב בזאת כדלקמן: )6( )7( )8( )9( לקיים את התחייבויותיו על-פי הסכם זה, במומחיות, במצויינות, בנאמנות ובמהימנות ולספק למכללה את השירותים תוך שימוש במומחיותו המשפטית וביכולותיו ברמה הגבוהה ביותר. להעניק למכללה את שירותי הייעוץ בשקידה, בנאמנות, במיומנות ובמומחיות גבוהה, תוך השקעת מירב המאמצים והכישורים ותוך ניצול כל הידע לביצועם והכל תוך מילוי דייקני של הוראות הסכם זה וההוראות שינתנו לו מעת לעת על ידי המכללה ו/או ע"י מי מטעמה. לספק את השירותים תוך הקפדה מלאה אחר כללי והוראות כל דין רלוונטי החל על ביצוע השירותים, או כל חלק מהם, ובהתאם לשינויים שיחולו בהם במידה ויחולו. כי יהיה אחראי אחריות בלעדית להשגת כל רשיון, הרשאה או היתר הנדרשים על-פי כל דין לשם הענקת שירותי הייעוץ ומילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת קודם להתחלת הענקת השירותים וכל עוד הוא מעניק למכללה את השירותים. נותן

14 14 )11( )11( השירותים התמורה השירותים לא יהיה זכאי לכל זכות על-פי הסכם זה החל ממועד שבו פקע ו/או בוטל ו/או הושהה תוקפו של כל רישיון או היתר הנדרשים כאמור. להעביר לנציג המכללה אשר ימונה על ידה לטפל בקשר עמו ו/או בהליכים נשוא השירותים כל מסמך ו/או כתב טענות ו/או מכתב שיוכנו על ידו ו/או יתקבלו על ידו במסגרת מתן השירותים. להימנע מכל ניגוד עניינים ו/או מטיפול שעשוי ו/או צפוי להיגרם כתוצאה ממנו ניגוד עניינים ביחס לטיפול ו/או למתן השירותים נשוא הסכם זה, כמפורט במסמך ניגוד העניינים המצורף כנספח ו' להסכם זה. ג' )תיאור כמפורט בנספח מתחייב בזה להעניק למכללה את השירותים השירותים(, במלואם ובמועדם. כל הפעולות שיבצע במסגרת מתן השירותים למכללה יהיו באישורה של המכללה ויתואמו עמה מראש. השירותים יוענקו למכללה על-ידי נציגי כמפורט בנספח ב' תצהיר המציע. לא יהיה רשאי להחליף את נציגי אלא לאחר מתן הודעה מראש בת 31 יום בכתב על כך למכללה וקבלת אישור המכללה לנציג החדש אשר מעוניין למנות למכללה במקום הנציג/ ים הקודמים וכן ביצוע הליך חפיפה מתאים לשביעות רצון המכללה. האמור בסעיף זה ביחס לאישור המכללה מראש על החלפתו )ועל כך בלבד( לא יחול על המתמחה אשר ייכלל בצוות נותני השירותים, אם וככל שייכלל. בתמורה למתן שירותי ייעוץ משפטי תשלם המכללה ל תשלום כמפורט בנספח א' הצעת מחיר המצ"ב ובכפוף לתנאים האמורים בו. מובהר ומוסכם כי התמורה המפורטת לעיל כוללת את כל ההוצאות בגין מתן השירותים בכלל זה כל הוצאה בה ישא במסגרת אספקת השירותים למכללה, כולל הוצאות נסיעה, מוניות, שיחות טלפון, משלוח פקסימיליה, דואר, ביול, שליחויות, צילומים, שכפולים, הדפסות, הוצאות משרדיות אחרות וכיוב'. מובהר כי אגרות ישולמו בנפרד על פי ביצוע בפועל ואישור בכתב ומראש של המכללה. יגיש למכללה חשבונית אחת לחודש עד 9 )תשעה( בכל חודש קלנדרי. התשלום יבוצע כנגד חשבונית מס ובהתאם לדו"ח פעילות, המפרט את הפעולות שביצע במהלך החודש החולף. הדו"ח יכלול פירוט שמי של הגורם אשר סיפק את השירותים, היקף השעות שהושקעו, תיאור הפעילות והגורם מטעם המכללה מולו התבצע הפעילות, סיכום חודשי. מבלי לגרוע מהאמור, ייתן למכללה מעת לעת לפי דרישתה, ובכל מקרה לא פחות מאשר אחת לרבעון, דיווח מפורט בכתב אודות ההליכים שננקטו בתקופה שמאד הדיווח האחרון בכתב, וכן הערכה בדבר הסיכונים הגלומים בהליכים בנוסח הנדרש על ידי רו"ח של המכללה, וזאת ללא חיוב. מובהר ומוסכם כי שיחות טלפוניות קצרות )עד 15 דק'( בין נציגי המזמין ל לא יחויבו בנפרד ויהיו חלק ממכלול השירותים או יספק במסגרת חוזה זה. התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף + 31 יום. תקופת ההסכם

15 הסכם זה יעמוד בתוקפו למשך 36 חודשים, החל מיום וכלה ביום למכללה נתונה האופציה להאריך הסכם זה לתקופות נוספות )עד 5 תקופות נוספות( בנות שנה כל אחת, בהודעה שתיתן לקבלן עד 31 יום לפני תום תקופת ההסכם או תקופה נוספת, לפי העניין. המכללה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא וללא צורך במתן נימוקים, בהודעה בכתב שתינתן לקבלן 31 ימים לפחות לפני סיום ההסכם בפועל. ביטול ההסכם )1( )2( )3( )4( )5( )6( מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יבוא הסכם זה לסיומו תוך 3 )שלושה( ימ םי מיום שתודיע המכללה ל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על הפסקת ההתקשרות, וזאת בקרות אחד מן המקרים הבאים, וספק השירות ו/או כל מי שבא בנעליו, לא יהיו זכאים לכל פיצוי או תשלום עקב בואו של ההסכם לסיומו: אם ימצא כי הצהרות בהסכם זה אינן נכונות; אם נוכחה המכללה שאין בכוונת או אין ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו על-פי הסכם זה; אם העביר או התיימר להעביר זכויותיו על-פי הסכם זה, כולן או חלקן, לאחר; אם הסתלק מביצוע ההסכם, או התנער מביצועו, או הפר אותו הפרה יסודית; אם התרשל ספק השירות, לדעת המכללה, בביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה; אם מעשה או מחדל שעשה או לא-עשה ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, הסבו נזק למכללה; למען הסר ספק, מובהר בזה, כי )א( ביטול ההסכם בהתאם לאמור לעיל, לא יהיה בו כדי להביא לידי ביטולה או בטלותה של חובת הסודיות כאמור בהסכם זה אשר תמשיך להתקיים על אף הביטול. וכן )ב( אין בביטול או בסיום הסכם זה, מסיבה כלשהי, בכדי לגרוע מזכותו של נותן השירותים לתמורה בגין ששירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום או ביטול הסכם זה )על פי העניין(. מעמדו של מוסכם ומוצהר כי הוא קבלן עצמאי למתן השירותים למכללה. אין ולא יהיו בין ו/או עובדיו לבין המכללה כל יחסי עובד-מעביד. הבעלות והזכויות בכל המסמכים, כתבי טענות ו/או חוות הדעת שיערוך ו/או יכין ו/או יחבר במסגרת מתן השירותים ו/או לבקשת המכללה ו/או עבורה יהיו של המכללה בלבד. שמירת סודיות.23, מנהליו, עובדיו, חברות קשורות ו/או מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת כל מידע בכתב, בע"פ או בכל צורה אחרת, לרבות תכנים, מידע, ידיעה, מסמך, נתונים, שיטות עבודה ונהלי עבודה, תוכנה וחפץ מכל סוג ומין הנוגעים למכללה, עסקיה, לקוחותיה, הסטודנטים הלומדים אצלה, ידע מקצועי שלה וכיו"ב )להלן: "המידע"(, אשר הגיע לידיעתם, במישרין או בעקיפין, ולא יעשו בו שימוש כלשהו זולת לצורכי ביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב לא לפרסם, להעביר או לחשוף את המידע, במישרין

16 16 או בעקיפין לצד שלישי כלשהו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר כלשהו. מצהיר ומתחייב שכל המידע יישמר אצלו בבטחה ויינקטו כל האמצעים הדרושים לשם שמירתו. מתחייב להחזיר למכללה, עם סיום ההתקשרות ביניהם, מכל סיבה שהיא, או על פי דרישתה הראשונה של המכללה, לפי המוקדם, כל מידע, מסמך, צילום, דיסקט של מחשב וכל דבר אחר הקשור או מתייחס למידע, מבלי להשאיר בידיו ו/או בידי מי מטעמו כל העתק או תמצית או רישום או עותק שלהם. התחייבות זו לסודיות תעמוד בתוקפה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה בזמן והיא תהא בתוקף גם לאחר תום תוקפו של הסכם זה ו/או ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים. מוסכם בזאת, כי המכללה, באמצעות הנציג/ה שנקבע/ה כאיש/ת הקשר מטעמה, יאשרו מראש ובכתב כל מידע שיועבר על-ידי לצדדים שלישיים במסגרת מתן השירותים למכללה. מתן אישור כאמור ינקה את מאחריותו לנכונות המידע או לכל נזק אשר יגרם למכללה או לצד שלישי בגין העברת המידע. פוטר בזאת את המכללה והבאים מטעמה, מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכושו ו/או רכוש הבאים מטעמו ו/או המשמשו במסגרת הסכם זה. ובלבד שלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. האמור לעיל אינו בא לגרוע מחובת החסיון שבין עו"ד ללקוח והחלה על וכל אחד מיחידיו ביחס למכללה לפי כל דין, אלא להוסיף עליה אחריות ביטוח

17 17 מבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריותו של על פי כל דין ו/או הסכם זה, מתחייב לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת ההסכם ו/או תקופת מתן השירותים, לפי המאוחר מביניהם, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית גם כל עוד יכולה להיות קיימת כלפיו אחריות שבדין ו/או בקשר להסכם זה ולא פחות מ- 7 שנים לאחר תום תקופת ההסכם, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים ובעלת מוניטין בישראל, ביטוחים לטובתו ולטובת המכללה, בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטופס אישור על קיום ביטוחים נספח ד' למסמכי המכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "אישור קיום ביטוחים"(, וכמפורט להלן )להלן: "ביטוחי "(. מבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או מאחריותו על פי כל דין ו/או הסכם זה, מתחייב לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת ההסכם, ביטוח חובה וביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עבור כל כלי הרכב במסגרת השירותים לרבות כלי הרכב של קבלני משנה. למרות האמור לעיל מוסכם, כי רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף )למעט צד ג'(, במלואו או בחלקו, אולם גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף 33 להלן במלואו. מצהיר, כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או תלמידיה, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי ו/או מי מטעמו ו/או עבורו לשטח המכללה ו/או אשר ישמש בקשר עם מתן השירותים )לרבות כלי רכב מכל סוג שהוא( ולרבות נזק אובדן תוצאתי וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, וזאת בין אם ערך ו/או מי מטעמו ביטוח לרכוש כאמור ובין אם לאו )הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון(. אם ערך/יערוך ו/או מי מטעמו ביטוח לרכוש כאמור, ו/או חלקו, מתחייב נותן השירותים, כי הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או תלמידיה, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בנוסף, מצהיר, כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או תלמידיה, בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו )או היה זכאית לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות( על פי הביטוחים שהתחייב לערוך על פי אישור קיום ביטוחים וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור. הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. למען הסר ספק, הפטורים לעיל באים להוסיף על כל פטור אחר הקיים בהסכם לטובת המכללה ו/או מי מטעמה ולא לגרוע ממנו

18 18 מתחייב להמציא למכללה את טופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ד', חתום על ידי מבטחיו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ- 7 ימים לפני מועד תחילת ביצוע השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף 31 לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור. בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים שהמציא לבין האמור בהסכם זה, מתחייב לגרום לשינויי הביטוחים באופן מיידי ולא יאוחר מ- 3 ימים מדרישת המכללה, על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. לא יתחיל לבצע את השירותים לפני שיומצא האישור הנ"ל למכללה כשהוא חתום כראוי על ידי חברת ביטוח מטעמו. יהיה חייב לעדכן בכל עת את סכומי הביטוח ואת גבולות האחריות בביטוחי בהתאם לצרכי הביטוח הנובעים מפעילותו. היה ולדעת יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, רשאי לערוך ביטוחים אלו כנדרש, כאשר, בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או תלמידיה, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון ולעניין ביטוחי חבויות, יורחב שם המבוטח לכלול את המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או תלמידיה, בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי, וזאת בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת. מתחייב לשמור ולקיים בדייקנות את כל הוראות פוליסות ביטוחי נותן השירותים. ביטוחי יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או מי מטעמה. מתחייב להודיע מיד בכתב למכללה על קרות אירוע ו/או נזק ו/או אובדן בקשר להסכם זה. מתחייב לעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה כדי לממש את פוליסות ביטוחי בעת הצורך, לרבות הצטרפותה לתביעה של המכללה, על פי פוליסות הביטוח, אם נדרש לכך על ידה. הפר את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המכללה על פי הפוליסות, יהיה אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי המכללה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב כך. אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי. סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי המכללה מכל סכום שיגיע לנותן השירותים על פי ההסכם. למען הסר ספק, מוסכם, כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו מצהיר ומתחייב, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המכללה ו/או מי מטעמה בקשר לגבולות האחריות האמורים ו/או לגבי מהות הביטוחים הנדרשים והיקפם

19 19 אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו ו/או בדרישה לשינויו על ידי המכללה ו/או הבאים מטעמה כדי לגרוע מאחריותו של על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו/או על הבאים מטעמה. מבלי לגרוע מאחריות ו/או התחייבויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי דין, נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר לשירותים )לרבות מומחים ויועצים(, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיף 33 לעיל והמצאת אישור עריכת ביטוחים(. למען הסר ספק, יהא אחראי כלפי המכללה ו/או צד ג' בקשר לשירותים במלואם, בין אם השירותים ניתנו על ידו ו/או קבלן משנה מטעמו. לא מילא אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו בקשר לנספח זה, לרבות לא הציג את אישור קיום הביטוחים המצ"ב המקורי בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא יהיה בכך לפטור את מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל הסבה, המחאה והעברה אינו רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את חיוביו, חובותיו ו/או זכויותיו ע"פ הסכם זה לצד שלישי כלשהו אלא במידה ונתנה לכך הסכמת המכללה, מראש ובכתב. העברה ו/או המחאה ו/או הסבה ו/או שעבוד שנעשו בניגוד לאמור בסעיף זה הינם בטלים ומבוטלים ואין בהם כדי לגרוע מהתחייבויות בהתאם להסכם זה או מכל זכות או תרופה העומדת למכללה על-פי דין. הפרות וסעדים אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה וסעד אחרים הנתונים לו על פי הסכם זה או על כל דין. ויתור צד כלשהו להסכם זה או מי מטעמו על זכויותיו על פי ההסכם במקרה מסוים לא יהווה וויתור על זכות זו בכל מקרה אחר. אי-עמידה על זכויות צד כלשהו להסכם זה לא תהווה וויתור מצידו על זכות זו. כל וויתור על כל זכות וכל שינוי אחר בתנאי ההסכם יחייבו רק אם נחתמו בכתב ע"י שני הצדדים. הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו ניתן להפרדה לחלקים במובן סעיף 7 )ג( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א הפרת הסעיפים הבאים, תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה:,22,21,11,11,9,8,7,6,5,4.38,31,31,27,25 כמו כן, כל הפרה אחרת של הסכם זה, שעל פי היקפה, אופייה ו/או נסיבותיה בעת ההפרה ניתן לראותה כהפרה יסודית, תיחשב ככזו ובלבד שניתנה למפר התראה מוקדמת בכתב של 14 )ארבעה עשר( יום והוא לא מילא אחריה ו/או לא תיקן את ההפרה. כל סעד או זכות הניתנים לצד להסכם זה בקשר עם הפרת ההסכם בידי הצד האחר, באים הם להוסיף על כל סעד אחר המוענק לאותו הצד על פי הסכם זה או על פי הדין ולא לגרוע מהם. הצדדים מצהירים כי כוונתם בהסכם זה היא לאפשר לכל צד להפעיל, בכל מקרה של הפרה, את

20 21 שונות מירב הסעדים הנתונים על פי הדין או ההסכם, במקביל, במצטבר או לחילופין והכל לפי שיקול דעתו, וכל עוד לא נאמר בהסכם במפורש אחרת. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ופירושו הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו. הסכם זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים בקשר לנשוא הסכם זה. כל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או ובעל-פה,, התחייבות או מצגים שניתנו או נעשו ע"י הצדדים לפני כריתת הסכם ואשר לא באו לידי ביטוי במפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם או נובעים ממנו, לגרוע מהם או לשנותם והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך ההסכם. שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו ע"פ ההסכם או ע"פ כל דין, או כויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלה אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב. כל שינוי או תוספת להסכם זה לא יהא להם תוקף אלא אם נעשו בכתב וייחתמו ע"י כל הצדדים לו. כל ההודעות במסגרת הסכם זה תהיינה בכתב, ותימסרנה ביד או תשלחנה בפקסימיליה או בדואר רשום לפי הכתובות המופיעות להלן, ותחשבנה כנמסרות לנמען תוך שבעים ושתיים )72( שעות מהמשלוח בדואר רשום או כעבור ארבע )4( שעות מהמסירה ביד או באמצעות פקסימיליה המלווה בהודעה טלפונית על משלוח הפקסימיליה )ובלבד שלמסירה בפקסימיליה יהיה אישור מסירה מודפס ממכשיר הפקסימיליה(. כתובת הצדדים ומספרי הפקסימיליה שלהם לצורך חוזה הן כנקוב במבוא לחוזה זה. ולראיה באו הצדדים על החתום:

21 21 נספח א' - הצעת מחיר נותן השרות )יש להגיש במעטפה נפרדת( יש למלא את הצעת המחיר במלואה, עפ"י המפורט להלן. הצעת המחיר המפורטת להלן הינה בש"ח וכוללת את כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים למעט מע"מ. על המציע לקחת בחשבון בהצעת המחיר כי כל השירותים הקשורים לנושא פניה זו, לרבות הוצאות נסיעה, מוניות, הדפסות, שכפולים, צילומים, דמי נסיעות, משלוח פקסים, הוצאות טלפון, ביול, דואר וכו' יבוצעו על חשבונו. מובהר ומוסכם כי שיחות טלפון קצרות )עד 15 דק'( בין נציגי המכללה ל לא יחויבו והנם חלק ממכלול השירותים. הצעת המחיר הינה על בסיס קבלני בלבד ותכלול את כל השירותים כאמור בהסכם. תקופת ההסכם הינה כאמור בהסכם )להלן: "תקופת ההסכם"(. בתמורה למתן שירותי ייעוץ משפטי תשלם המכללה ל תשלום כמפורט: 1. )במילים של סכום ריטיינר חודשי גלובלי כולל 2. שקלים חדשים שנתי( בתוספת מע"מ כדין בגין שעות הייעוץ ביצוע כל התחייבויותיו לפי הסכם זה והשלמת כל השירותים המוגדרים. )היקף השנתיות יעמוד על כ 960 שעות שנתיות לפי ממוצע של 80 ש"ע בחודש ל 12 חודשים. כל חריגה בהיקף של עד 10% מהיקף זה לא תחוייב בתשלום נוסף עד 1056 שעות שנתיות, התחשבנות לפי סעיף זה תבוצע מדי חודש יולי בתום שנת עבודה של 12 חודשים(. )להלן: P1 ( במידה והיקף פעילות יעלה מעל ל 11% מעבר לאמור בסעיף 2 לעיל תשלם 3. המכללה בתמורה לחריגה עבור כל שעה נוספת מעל 11% מהיקף השעות השנתי, בכפוף לאישור מראש ובכתב של המכללה כמפורט להלן: לחריגה זו, תשלם המכללה כמפורט: 4. סכום שעת עבודה של עו"ד שותף בכיר ע"ס )במילים )1( חדשים שנתי( בתוספת מע"מ כדין. בכל מקרה סכום זה לא ייעלה על הסכום המוצע בסעיף 2 לעיל מחולק ב 81(. )להלן: P2 ( )במילים ע"ס עו"ד שותף סכום שעת עבודה )2( בכל מקרה חדשים שנתי( בתוספת מע"מ כדין. סכום זה לא ייעלה על הסכום המוצע בסעיף 2 לעיל מחולק ב 81(. )להלן: P3 ( )במילים ע"ס עו"ד זוטר סכום שעת עבודה של )3( חדשים שנתי( בתוספת מע"מ כדין. סכום זה לא ייעלה על הסכום המוצע בסעיף 2 לעיל מחולק ב 55(. )להלן: P4 ( )במילים ע"ס מתמחה סכום שעת עבודה של )4( חדשים שנתי( בתוספת מע"מ כדין. סכום זה לא ייעלה על הסכום המוצע בסעיף 2 לעיל מחולק ב 81(. )להלן: P5 (

22 22 נספח ב' - תצהיר המציע אני הח"מ ת.ז לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:.1 שם תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת )להלן: "המציע"( הבעלים טלפונים: המוגשת במסגרת מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור תשע"ז 1 )להלן: "המכרז"(. הנני משמש בתפקיד במציע ומוסמך לייתן תצהיר זה בשמו. הנני מצהיר המציע הוא משרד עו"ד פעיל. לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי יותר ממשרד עו"ד אחד. הנני מצהיר כי המציע הינו בעל ניסיון מקצועי החל משנת )לפחות 11 שנות ניסיון( בתחומים הבאים: מתן שירותי ייעוץ משפטי ייצוג וליווי משפטי שוטף לחברות ומוסדות ציבור התמחות במשפט המנהלי, משפט מסחרי, דיני עבודה, דיני מכרזים, חוק העמותות, חוק ההשכלה הגבוהה, חוקי תכנון ובניה. הנני מצהיר כי המציע מעסיק כעובדיו )במשרה מלאה( )לפחות 11( עורכי דין בעלי רישיון לעסוק בעריכת דין בישראל בתוקף מטעם מועצת לשכת עורכי הדין בישראל, ובעלי ניסיון מקצועי של לפחות 3 שנים. 11 להלן רשימת עורכי הדין המועסקים במשרה מלאה על ידי המציע. )ניתן לצרף רשימה עצמאית. שם מלא שנות ותק שנות ותק במשרד תפקיד התמחות

23 להלן בעלי התפקיד אשר יועמדו לטובת המכללה לשם מתן השירותים : שותף בכיר )ראש הצוות( בעל רישיון בתוקף מטעם לשכת עורכי הדין בישראל ובעל ניסיון של לפחות 11 שנים, בתחומים הבאים: דיני תאגידים עסקיים ומנהליים, דיני השכלה גבוהה, סוגיות במשפט המנהלי ובכלל זה חובת המכרזים, משפט מסחרי ודיני עבודה, דיני התכנון והבניה,דינים מוניציפאליים ובכלל זה נושאי ארנונה והיטלים. בעל ניסיון מוכח בטיפול משפטי לפחות במוסד אקדמי להשכלה גבוהה אחד ובהיקף פעילות דומה לנדרש במסגרת מכרז זה. תנאי סף.6.1 שם מלא ת.ז טלפון עו"ד שותף בכיר )ראש הצוות להלן פירוט הניסיון ותעודות רישיון עו"ד. ניתן לספק טבלה / טופס נפרד נדרש מוסד אקדמי אחד לפחות, נדרש לפרט ניסיון בתחומים בהתאם לאמור מעלה טלפון שם ממליץ תחומים בהתאם למפורט מעלה מועד מתן השירותים שם הארגון

24 עו"ד בכיר )חבר צוות( במשרד שהנו עו"ד בעל רישיון בתוקף מטעם לשכת עורכי הדין בישראל ובעל ניסיון של לפחות 7 שנים, בתחומים הבאים: דיני תאגידים עסקיים ומנהליים, דיני השכלה גבוהה, סוגיות במשפט המנהלי ובכלל זה חובת המכרזים, משפט מסחרי ודיני עבודה, דיני התכנון והבניה,דינים מוניציפאליים ובכלל זה נושאי ארנונה והיטלים. בעל ניסיון מוכח בטיפול משפטי לפחות במוסד אקדמי להשכלה גבוהה אחד ובהיקף פעילות דומה לנדרש במסגרת מכרז זה. תנאי סף שם מלא ת.ז טלפון עו"ד בכיר )חבר צוות( להלן פירוט הניסיון ותעודות רישיון עו"ד. ניתן לספק טבלה / טופס נפרד נדרש מוסד אקדמי אחד לפחות בהיקף דומה לנדרש במכרז זה. טלפון שם ממליץ תחומים בהתאם למפורט מעלה מועד מתן השירותים שם הארגון הנני מצהיר כל יועץ משפטי אשר ייקח חלק במתן השירותים במסגרת הזמנה זו יהיה עו"ד רישיון תקף מטעם לשכת עורכי הדין בישראל ובעל ניסיון של לפחות 3 שנים. הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. ולראיה באתי על החתום: בעל שם מלא חתימה וחותמת ת א ר י ך אישור עו"ד / רו"ח מרחוב, מ.ר. רו"ח, הח"מ, עו"ד / אני מאשר/ת בזה כי ה"ה ת.ז ו-, ת.ז., הינם מורשים לחתום מטעם המציע ח.פ, וכי חתימתם על נספח זה, בצירוף חותמת המציע, מחייבת את המציע. כן הנני לאשר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן. הנ"ל אישרו את נכונות הצהרתם וחתמו עליה.

25 25 נספח ג' תיאור השירותים אופן מתן השירותים )1( עבודת היועץ המשפטי תבוצע בפועל במשרדי היועץ המשפטי ובמשרדי במכללה האקדמית בית ברל, בהתאם לצורך. )2( חובה על היועץ המשפטי להשתתף בפועל בישיבות צוות וישיבות עדכון עם נציגי המכללה במועדים ובמקומות שיקבעו ע"י המכללה, אם וככל שתידרש נוכחותו על ידי המכללה. מועדי הישיבות יתואמו מראש. )3( במידת הצורך ישתתף גם "ראש הצוות" מטעם בישיבות צוות וישיבות עדכון עם נציגי המכללה במועדים ובמקומות שיקבעו ע"י המכללה, אם וככל שתידרש נוכחותו על ידי המכללה. )4( ראש הצוות יהיה נוכח בכל ישיבות הועד המנהל, חבר הנאמנים )האסיפה הכללית( וישיבות מכינות לדיונים אלו. ובכל דיון בו יידרש להופיע ע"י מוסדות העמותה ו/או יו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הועד המנהל, נשיאת המכללה, מנכ"ל המכללה. )5( יציע מועמד מטעמו לשמש כחבר בועדת המכרזים בתפקיד יועץ המשפטי כמוגדר בתקנות חובת מכרזים )מוסד להשכלה גבוהה( 2111 תש"ע. )6( יציע מועמד מטעמו )שאינו חבר בועדת המכרזים( לשמש כחבר בועדת הפטור כמוגדר בתקנות חובת מכרזים )מוסד להשכלה גבוהה( תש"ע. )7( המועמדים המוצעים בסעיפים 5 ו 6 יאושרו וימונו על ידי מוסדות המכללה, יצטרכו לעמוד בדרישות ההכשרה לחברי ועדת מכרזים וועדת פטור בהתאם לסעיף 44 בתקנות חובת מכרזים )מוסד להשכלה גבוהה( 2111 תש"ע )8( ההתקשרות עם כפופה לאישור חבר הנאמנים והוועד המנהל של המכללה. )9( היועץ המשפטי יפעל בהתאם לתקנון העמותה )תקנון העמותה מצורף כנספח ז'(. )11( היועץ המשפטי יגיב לפניות המכללה עד ולא יאוחר מ 24 שעות מפניית נציג מוסמך מטעם המכללה. )11( ניירות עמדה וחוות דעת משפטיות כתובות יוכנו בחלון זמנים שלא יעלה על 7 ימי עבודה. במקרים חריגים בהם נדרשת עבודת ייעוץ משפטי מורכבת למכללה שמורה הזכות להאריך חלון זמנים זה. ניירות העמדה וחוות הדעת יוכנו בשלב ראשון ברמת טיוטה ולאחר קבלת אישור נציגים מוסמכים של המכללה יופצו ע"י היועץ המשפטי או ע"י המכללה בהתאם להחלטה שתקבל המכללה בנושא. בנוסף לכל האמור בתיאור אופן מתן השירותים השירותים הבאים: שירותי הייעוץ המשפטי הנדרשים יכללו גם את להוות את היועץ המשפטי של העמותה בהתאם למוגדר בחוק העמותות, תקנון העמותה, חוק ההשכלה הגבוהה. לספק שירותי ייעוץ משפטי ועריכת דין שוטפים בתחומי המשפט המנהלי, ציבורי, משפט מסחרי, דיני עבודה, דיני מכרזים, חוק העמותות, חוק ההשכלה הגבוהה, חוקי תכנון ובניה ותחומים משפטים נוספים ככל שיידרש לעמותה, בכלל זה שירותי ייצוג משפטי בבתי משפט )ליטיגציה( כחלק ממסגרת השעות המוגדרות בנספח א'. להכין מסמכים וחוות דעת משפטיות, לבצע ליווי משפטי ויעוץ משפטי בהכנת חוזים, מסמכי מכרז, חוות דעת משפטיות, מכתבים לספקים, לסטודנטים ולקוחות אחרים, למשרדי ממשלה ולכל גוף או פרט שיידרש ע"י המכללה. ליווי משפטי ויעוץ משפטי לביקורות חיצוניות כגון: ביקורת רשם העמותות, ביקורת מבקר המדינה, ביקורת החשב הכללי או כל סוג של ביקורת או מחלוקת משפטית כלשהי היא רשות שלטונית או מוניציפאלית

26 26 להוות את היועץ המשפטי של המכללה במסגרת עבודת ועדת / ועדות המכרזים וועדת הפטור של המכללה כמוגדר בתקנות חובת מכרזים )למוסד להשכלה גבוהה( התש"ע כן להיות נוכח בישיבות ועדת המכרזים המתנהלות כאחת לחודש כחבר ועדה בהתאם לתקנות חובת מכרזים )למוסד להשכלה גבוהה(תש"ע מובהר ומודגש כי המכללה רשאית בהתאם לשיקול דעתה לבחור יותר ממציע אחד לספק את שירותי הייעוץ המשפטי במקרה כזה תבצע המכללה חלוקה של נושאי הייעוץ המשפטי כך שיוגדר לכל יועץ משפטי מהם תחומי פעילותו. היועץ המשפטי מתחייב לשתף פעולה עם יועצים משפטיים אחרים עמם פועלת המכללה במטרה למקסם את התועלת והתפוקה של המכללה משירותי הייעוץ המשפטי

27 27 לכבוד: נספח ד' - אישור על קיום ביטוחים תאריך: מכללת בית ברל )ער( ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות בית ברל - דואר בית ברל, )להלן: "המכללה"( הנדון: אישור על קיום ביטוחי אנו החתומים מטה חברה לביטוח בע"מ מצהירים כי ערכנו עבור )להלן: ( את הביטוחים המפורטים להלן, בקשר למתן שירותי יעוץ משפטי עבור במסגרת מכרז פומבי תשע"ז 1, לרבות ליווי וייצוג משפטי של המכללה, ונושאי המשרה בה, בכל הנוגע לפעילותה וכל שירות נלווה )להלן: "השירותים"(. וזאת לתקופה המתחילה ביום ועד ליום שני התאריכים נכללים )להלן "תקופת הביטוח"( 1. ביטוח אחריות מעבידים פוליסה מספר. ביטוח אחריותו של, על פי דין, כלפי כל עובדיו וכל מי שייחשבו כעובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בקשר לשירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 6,111,111 לתובע ו- 21,111,111 למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול כל חריג בקשר ל: ימי ושעות עבודה, העסקת נוער, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או תלמידיה אם נטען כי מי מהם נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי ו/או נטען כי מי מהם נושא באחריות שילוחית לעניין חבות כלפי עובדיו. 2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - פוליסה מספר. ביטוח אחריותו של, על פי דין, בגין כל נזק ו/או אובדן, שנגרם ו/או ייגרם לצד שלישי לרבות למכללה ו/או מי מטעמה לרבות תלמידיה בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 4,111,111 למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח לא יכלול כל חריג בקשר ל: אש, התפוצצות, כל דבר מזיק במזון או במשקה, בהלה, חבות בגין וכלפי קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, שביתות והשבתות, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. המכללה, עובדיה, מנהליה, תלמידיה, לרבות רכושם, נחשבים כצד שלישי. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או תלמידיה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 3. ביטוח אחריות מקצועית - פוליסה מספר.

28 28 לכיסוי אחריותו של, על פי דין, בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד נותן השירותים ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור למתן השירותים, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 11,111,111 למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול כל חריג סייג או הגבלה בקשר לאי יושר עובדים ומנהלים, מרמה, חריגה מסמכות, אובדן השימוש, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, נזק כספי, פגיעה בפרטיות, אובדן מסמכים לרבות מדיה מגנטית ו/או אלקטרונית, הוצאת דיבה, השמצה ו/או לשון הרע, הפרת סודיות. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או תלמידיה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של נותן השירותים ו/או של הבאים מטעמו, הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו של נותן השירותים כלפי המכללה. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 12 חודשים. הביטוח כאמור כולל תאריך רטרואקטיבי שאינו מאוחר מתאריך תחילת מתן השירותים אך לא לפני. כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן: שם המבוטח בכל הפוליסות יכלול את המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או תלמידיה )להלן: "המבוטחים הנוספים"(, בכפוף להרחבות השיפוי שלעיל. היקף הכיסוי בביטוחים לעיל, למעט ביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" מהדורה )ב"ביט" 2116 יבוטל חריג רשלנות רבתי(, בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל, על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות. הפרה ו/או אי קיום תנאי הפוליסות וההתניות בתום לב על-ידי ו/או מי מטעמו, לא תגרע מזכויות "המבוטחים הנוספים" לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה(, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי "המבוטחים הנוספים". הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי "המבוטחים הנוספים", ומבטחו של מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי "המבוטחים הנוספים". המבטח מוותר על כל זכות המוקנית לו על פי סעיף 59 לחוק חוזה ביטוח התשמ"א לבדה יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים המפורטים לעיל. הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי "המבוטחים הנוספים" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או מי מטעמם, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. הביטוחים מורחבים לכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשבו הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8

29 29 המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח למכללה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 61 יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי הביטוחי. )9 האישור כפוף לתנאי וחריגיי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו בו במפורש. שם החותם תפקיד החותם חתימת המבטח חותמת המבטח תאריך

30 31 נספח ה' - התחייבות לשמירת סודיות מבוא הואיל והואיל והואיל והואיל והואיל ונחתם בין )להלן:""( לבין )להלן: "המכללה"( הסכם )להלן: "ההסכם"( לאספקת השירותים המפורטים בהסכם )להלן: "השירותים"( ; ואני מועסק על-ידי, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים למכללה. והמכללה הסכימה להתקשר עם בכפוף לכך ש, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן ; והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע,)Information( או ידע How) )Know- כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "המידע"( ; והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי המכללה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המכללה המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למכללה או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז- ; 1977 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי כדלקמן: המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה. התחייבות זו באה להוסיף על כל חובה שיש לנו כלפי המכללה ו/או מטעמה מכח כל דין, לרבות מכוח דיני חיסיון עו"ד-לקוח, ולא לגרוע ממנה או לסייג אותה בכל דרך שהיא. אני מתחייב בזאת לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים. אני מתחייב בזאת להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או

31 31 דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת. להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה..6.7 שם מלא: ת.ז: חתימה:

32 32 מבוא הואיל והואיל והואיל והואיל נספח ו' - הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים ונחתם בין )להלן: ""( לבין המכללה האקדמית בית ברל )להלן: "המכללה"( הסכם )להלן: "ההסכם"( לאספקת השירותים המפורטים בהסכם )להלן: "השירותים"( ; והנני או מועסק על-ידי, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים למכללה. וידוע לי כי המכללה הסכימה להתקשר עם בכפוף לכך ש, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו לא ימצאו במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים לכל אורך תקופת ההתקשרות ואף במהלך תקופה של שנה לאחריה; והוסבר לי וידוע לי כי הימצאותי במצב של ניגוד עניינים עלול לגרום למכללה נזק מרובה; אי לזאת, אני הח"מ מצהיר ומתחייב כלפי כדלקמן: אני מצהיר כי במועד חתימתי על התחייבות זו לא ידוע לי על כל עניין או עיסוק העלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם התחייבותי לאספקת שירותים למכללה. אני מתחייב שלא לעסוק, לטפל או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל, במישרין או בעקיפין. אני מתחייב להודיע למכללה, לאלתר, בכתב, על כל תיק או עניין שבטיפולי אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של המכללה. "ניגוד עניינים" בהתחייבות זו מתייחס: לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על-ידי ו/או נשכרו על-ידי לצורך מתן השירותים למכללה; לעניינו של לקוח שאני או מעסיקי או שותפי או עובדי, מיצגים או מייעצים או מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה שלי מדרגה ראשונה, או למי מהעובדים אצל יש קשר עימו חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או בעל שליטה בו, כהגדרתן בחוק ניירות ערך. "בן משפחה ממדרגה ראשונה" משמעותו בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד מאלה. התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום מתן השירותים למכללה ותהא תקפה לכל העובדים אצל ו/או כל גורם אחר מטעמו המעורב במתן השירותים למכללה. ככל שהתחייבות זו ממולאת על-ידי עצמו ו/או מורשה החתימה מטעמו למען הסר ספק, אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי והתחייבותם של כל המועסקים על-ידי ו/או הפועלים מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל עניין אשר יטופל על-ידי במסגרת מתן השירותים למכללה. ולראיה באתי על החתום: שם מלא: ת.ז/ח.פ.: חתימה: חותמת:

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על

קול קורא יעוץ ,תכנון ופיקוח על מאגר ספקים למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח עליון מתקני מיזוג אויר, קירור, חימום ואוורור יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ ) להלן: "החברה" ( מתכבדת בזאת להודיעכם על הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ, תכנון

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד