נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון"

תמליל

1 תוכן עניינים כללי... 2 תנאים להשתתפות בבחינה...2 בחינת סוף סמסטר... 2 מועדי בחינות...3 מועד מיוחד... 3 זכאות למועד מיוחד בגין מכסה... 4 זכאות למועד מיוחד בגין סיבות מיוחדות... 4 שיבוץ לחדר הבחינה/ הבוחן... 6 ערעור על ציון בחינה... 6 נהלי פרסום ציונים ומבחנים...7 בחני אמצע...8 מועדי בחני אמצע... 8 נהלי פרסום ציונים... 8 פטור/ מגן מבוחן אמצע...9 נהלי פרסום ציונים... 9 זכאות לפטור/ מגן מבוחן אמצע בגין מכסה...10 זכאות לפטור מבוחן אמצע...10 תוספת זמן והתאמות תרגילים, עבודות ודו"חות מעבדה...12 היעדרות והגשת מטלות של סטודנטים לא יהודיים נספח - 1 הוראות לסטודנט הנבחן...14 נספח - 2 רשימת חגים וצומות...16 נספח - 3 תנאי המעבר ושקלול ציון סופי בקורסים נספח - 4 הבהרות בנוגע לחובת הגשת תרגילים בקורסים עמוד 1 מתוך 19

2 כללי 1.1. נוהל זה קובע את הכללים וההנחיות לעריכת בחינות ותרגילים ב"אפקה"-המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב )להלן: "המכללה" או "אפקה"( בחינות ובחנים הנערכים בכתב הם אנונימיים. 1.3.תוכנית הלימודים בכל קורס מפורסמת ב"אפקה נט" וכוללת את פירוט החומר הנלמד, מרכיבי הציון הסופי משקלם ותנאי המעבר )אופן השקלול מפורט בנספח 3 לנוהל זה( נוהל זה מחייב את כל הסטודנטים הלומדים במכללה. הפרתו עשויה להוביל לנקיטת הליכים משמעתיים בקורסים הנלמדים בתוכנית הלימודים של שנה ב' ומעלה, תיכלל בבחינה, בבוחן ובתרגילים, שאלה אחת לפחות בשפה האנגלית. התשובה תיכתב בעברית או באנגלית, בהתאם לבחירת הסטודנט. 1.6.לנוהל זה מצורפים נספחים - "הנחיות לנבחן". 1.7.נשיא המכללה, או בהעדרו יו"ר ועדת ההוראה, יהיה רשאי לאשר הארכה כללית או הארכה למקרה מסוים של המועדים הנקובים בנוהל זה. בכל מקרה של מתן הארכה יימסר אישור בכתב לסמנכ"ל מינהל אקדמי. תנאים להשתתפות בבחינה סטודנט יהיה זכאי להיבחן בקורס מסוים )להלן:"הקורס"( רק אם מתקיימים לגביו התנאים המפורטים במלואם: 2.1. הינו רשום כסטודנט במכללה ובקורס. 2.2.מילא את כל הדרישות האקדמיות של הקורס כמפורט בתוכניות הלימודים הסדיר את תשלומיו למכללה ואינו נמצא ביתרת חובה הציג תעודה מזהה עם תמונה )רישיון נהיגה/ תעודת זהות/ תעודת סטודנט אפקה(. בחינת סוף סמסטר 3.1. משך בחינת סוף סמסטר הוא בהתאם לרשום על גבי שאלון הבחינה: בין 50 דקות ל- 5 שעות הציון הקובע של סטודנט, שנבחן בבחינת סוף סמסטר בשני המועדים, יהיה ציון הבחינה האחרונה מבין השתיים עמוד 2 מתוך 19

3 מועדי בחינות 4.1. מועדי הבחינות יפורסמו בכל סמסטר בסמוך למועד הרישום לקורסים באתר המכללה. באחריות הסטודנט לבדוק את לוח הבחינות ולהיערך בהתאם. 4.2.הבחינות תתקיימנה בסוף כל סמסטר בשני מועדים: מועד א' ומועד ב' סטודנט רשאי להבחן בכל אחד משני המועדים. כמו כן, רשאי סטודנט להבחן בשני המועדים, אם ברצונו לשפר את ציונו מהמועד הראשון )שיפור ציון או תיקון כישלון(. 4.4.למען הסר ספק, מובהר בזאת כי סטודנט רשאי להבחן בשני מועדים בלבד בקורס אליו נרשם. מועד מיוחד הבחינה ב"מועד מיוחד" בקורס מסוים היא הבחינה הרגילה שתתקיים במועד א' או ב' בסמסטר הקרוב בו נלמד הקורס. באחריות סטודנט לעקוב אחר לוח הבחינות המתפרסם באתר המכללה, כדי לדעת מהו המועד המיוחד בכל קורס סטודנט לא יהיה זכאי למועד מיוחד אם ניגש לבחינה בשני מועדיה )המקוריים( סטודנט זכאי למועד מיוחד אם נתקיימה בו אחת מהסיבות המפורטות בסעיפים 6 עד 7 ]כולל[ שלהלן. הזכאות טעונה קבלת אישור באמצעות "אפקה נט". 5.3.הגשת בקשה למועד מיוחד תעשה ע"י הסטודנט במערכת הרישום למועדים מיוחדים. המערכת תפתח כשבועיים לאחר פרסום כל ציוני מועדי ב', ותיסגר לאחר שבועיים מיום פתיחתה. הודעה לגבי פתיחת הרישום למועדים מיוחדים בכל סמסטר תפורסם ב"אפקה נט". באחריות הסטודנט לעקוב אחר ההודעות מועד הבקשות ייפתח עבור קורסים אותם למד סטודנט בסמסטר הקודם בלבד, לא ניתן יהיה לבקש מועד מיוחד בגין קורסים שנלמדו בסמסטרים אחרים במקרה של קורס אשר לא יתקיים בסמסטר העוקב לזה שבו הוא נלמד על ידי הסטודנט, יהיה על הסטודנט להגיש בקשה למועד המיוחד במועד המצוין בסעיף 5.4, ועדכון המועד ייעשה אוטומטית, על ידי המערכת. 5.6 ה. חומר עליו יבחן סטודנט במועד המיוחד הוא החומר שיילמד בקורס בסמסטר שבסיומו מתקיימת הבחינה. באחריות הסטודנט הנבחן להתעדכן בשינויים שיחולו בתכני הקורס, כמפורט בתוכניות הלימודים. 5.7.הבחינה של המועד המיוחד תיבדק ע"י סגל המרצים שלימד את הקורס בסמסטר שבסיומו היא התקיימה ציונו הסופי של סטודנט שנבחן במועד מיוחד ישוקלל לפי הרכב הציון הסופי ותנאי המעבר שהיו נהוגים בסמסטר בו למד את הקורס. 5.9.על הסטודנט להגיע לאחד ממועדי הבחינה )מועד א' או ב'(, לפי בחירתו. אם כן מדובר בבחינה הנערכת בחדר מחשב/מעבדה כאמור בסעיף 8.2, עליו להירשם לבחינה מראש סטודנט שנרשם שנית לקורס שבו היה הוא זכאי למועד מיוחד - זכאותו למועד המיוחד בטלה. עמוד 3 מתוך 19

4 5.11. סטודנט הזכאי למועד מיוחד שלא יגיע לאחד מהמועדים )א' או ב'( בסמסטר הקרוב בו נלמד הקורס, או למועד מיוחד בתאריך אחר שיקבע לו, וזאת מבלי שיקבל אישור לדחיית הבחינה מדקאנט הסטודנטים, יחשב כמי שנכשל בקורס, ויהיה עליו להירשם לקורס מחדש סטודנט אינו רשאי ללמוד בקורס שבו נדרש תנאי קדם, מבלי שעמד קודם לכן בכל המטלות של הקורס המקדים, וזאת גם אם זכאי למועד מיוחד בקורס המקדים,להוציא את המקרים המצוינים בנוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים ובנוהל זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ משמורת או אומנה למען הסר ספק, מובהר בזאת כי זכאות לבחינה במועד מיוחד אינה מקנה זכאות לשיפור ציונים של מרכיבי הציון האחרים, כמו תרגילים או פרויקט. זכאות למועד מיוחד בגין מכסה 6.1.לכל סטודנט הזכות למכסה של עד שני מועדים מיוחדים, לפי בחירתו, במהלך שנה אקדמית, למעט עבור קורסי הכנה ללימודים ניצול הזכות יתבצע ע"י הסטודנט, באמצעות המערכת הממוחשבת, בלוח זמנים כמפורט בסעיף 5.3. הבקשה טעונה קבלת אישור סטודנט, שימצה את מכסת שני המועדים המיוחדים, לא יהיה זכאי באותה שנת לימודים למועד נוסף, מכל סיבה שהיא )אלא אם כן זו סיבה מאלה המפורטות בסעיף 7 שלהלן( לא תהיה צבירה של מועדים מיוחדים, ולא ניתן יהיה להעביר מועדים מיוחדים שלא נוצלו בשנה אקדמית אחת לשנה אקדמית עוקבת או אחרת. 6.5.לאחר שסטודנט יקבל אישור מהמערכת למועד מיוחד בקורס מסוים במסגרת המכסה של אותה שנת לימודים, הוא לא יהיה רשאי לבטל את הבחירה שעשה ולבקש מועד מיוחד לקורס אחר. זכאות למועד מיוחד בגין סיבות מיוחדות סטודנט יהיה זכאי למועדים מיוחדים מעבר למכסת שני המועדים המיוחדים על פי בחירה, האמורים בס"ק 6.1, אך ורק אם התקיימה בו אחת הסיבות המפורטות להלן: 7.1. זכאות למועד מיוחד בגין צפיפות בין מבחנים מועד זה יינתן במקרה של שתי בחינות המתקיימות באותו יום או בימים עוקבים ובלבד שהסטודנט ניגש לאחת מהבחינות הנ"ל סטודנט שיש לו שלוש בחינות ברצף )בימים עוקבים(, זכאי למועד מיוחד רק בבחינה האמצעית, כל עוד ניגש לשתי הבחינות, הראשונה והשלישית רישום הבקשה יתבצע, באמצעות המערכת הממוחשבת בלוח זמנים כמפורט בסעיף בחינה באנגלית אינה מזכה במועד מיוחד בגין צפיפות בין מבחנים..6.7 עמוד 4 מתוך 19

5 7.2. זכאות למועד מיוחד בגין סיבות חריגות זכאות למועד מיוחד בשל אחת מהסיבות המפורטות בסעיף להלן טעונה אישור משרד הדקאנט. רישום הבקשה יתבצע על ידי פניה באמצעות "אפקה נט" ומסירת מסמכים רלוונטיים למשרד הדקאנט, תוך עמידה בלוח הזמנים כמפורט בסעיף שירות מילואים זכאות למועד מיוחד בגין שירות מילואים תהיה בהתאם להוראות "נוהל זכויות סטודנטים משרתים בשירות מילואים - תשע"ג" אשפוז אשפוז ביום הבחינה אם מועד הבחינה נמצא בטווח מספר הימים האמור להלן מתום האשפוז, ובתנאי שלא נבחן בה. הטווח יחושב בהתאם לנוסחה: מספר ימי האשפוז כפול 0.8. לדוגמה: סטודנט שאושפז במשך 10 ימים, יהיה זכאי למועד מיוחד גם בבחינה שתתקיים בטווח של 8 הימים מתום אשפוזו ובתנאי שלא נבחן בה )8 = 0.8 * 10([. יש להגיש אישור על האשפוז למשרד הדקאנט אבל - מדרגה ראשונה בלבד אבל בגין קרוב משפחה מדרגת קרבה ראשונה בן/בת זוג, הורה, אח/ות, ילד/ה הבחינה התקיימה במהלך השבעה או עד שבוע לאחר השבעה, ובתנאי שלא נבחן בה. יש להגיש תעודת פטירה למשרד הדקאנט נישואי הסטודנט/ית )בלבד( הבחינה חלה 3 ימים לפני או אחרי מועד החתונה, ובתנאי שלא נבחן בה. יש להגיש תעודת נישואין למשרד הדקאנט התאמה עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאות למועד מיוחד בגין כל אחד מאלה תהיה בהתאם להוראות "נוהל זכויות סטודנטיות/ים בטיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ משמורת או אומנה - תשע"ג" חגים של סטודנטים לא יהודיים סטודנט/ית שנעדר/ה מבחינה שנערכה רק ביום חג המפורט בנספח 2, יהיה/תהייה זכאי/ת להבחן במועד בחינה אחר בסמסטר הקרוב בו מתקיים הקורס פירוט ימי החג מופיע בנספח 2 המצורף לנוהל זה. עמוד 5 מתוך 19

6 ימי צום של בני כל הדתות סטודנט/ית שנעדר/ה מבחינה שנערכה רק ביום צום המפורט בנספח 2, יהיה/תהייה זכאי/ת להבחן במועד בחינה אחר בסמסטר הקרוב בו מתקיים הקורס פירוט ימי הצום מופיע בנספח 2 המצורף לנוהל זה. שיבוץ לחדר הבחינה/ הבוחן 8.1. רשימת הסטודנטים הנבחנים בבחינת סוף סמסטר ושיבוצם לחדרי הבחינה תפורסם ב"אפקה נט" ובלוח המודעות המיועד לכך למועד מיוחד/ שיפור ציון של בחינה הנערכת בחדר מחשב / מעבדה יש להירשם שבוע מראש באמצעות פנייה ב"אפקה נט". כולל סטודנטים בעלי אישור להקראה בקורסי אנגלית )ההקראה מתבצעת במעבדת מחשבים( סטודנט שעבר בהצלחה את הקורס במועד א' ומעוניין לשפר את ציונו, יגיע לבחינה במועד ב' ללא צורך ברישום מראש )למעט בבחינה בקורס הנערך בחדר מחשב/מעבדה כאמור בסעיף 8.2 דלעיל( בנושא מועד מיוחד יש לפעול כמפורט בסעיף אין להתייצב לבחינה במועד מיוחד ללא אישור מוקדם. ערעור על ציון בחינה סטודנט רשאי להגיש באמצעות "אפקה נט", ובדרך זו בלבד, ערעור על ציון בחינה במשך פרק הזמן האמור בסעיף שלהלן. ערעור מוצדק הינו ערעור שבעקבותיו חל שיפור בציון הבחינה שלבי הטיפול בערעור: סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה לא יאוחר מאשר עשרה ימים קלנדריים מיום פרסום תוצאות הבחינה סטודנט אינו רשאי לבחור את המרצה שיבדוק לו את הערעור הסטודנט יגיש ערעור מפורט ומנומק על אופן בדיקת הבחינה, ויקפיד על נוסח ענייני ולשון מנומסת שיקול המרצה במענה על הערעור הוא אקדמי בלבד ולכן אין לציין נושאים אישיים בערעור למען הסר ספק, יש להשתמש באופציית הערעור גם בנושאי טעויות חישוביות וטעויות הקלדה, הנוגעות לציון הבחינה. הערעור מתבצע דרך המערכת הממוחשבת בלבד. לא יתקבלו ערעורים בעל פה או בפנייה ישירה למרצה הוגש ערעור על ציון בבחינה - רשאי המרצה לערוך בדיקה חוזרת לבחינה כולה, או להתייחס לנושא הערעור בלבד. עמוד 6 מתוך 19

7 תוצאות הערעור ימסרו לסטודנט תוך 10 ימים קלנדריים ממועד הגשת הערעור והן סופיות סטודנט שנבחן במועד ב' וטרם קיבל את תוצאות הערעור שהגיש על הציון שקיבל במועד א', יחולו לגביו ההוראות הבאות - אם ערעורו נדחה יהיה הציון במועד ב' ציונו הקובע, ואילו אם ערעורו התקבל וציונו עלה, יהיה הציון הסופי הציון הגבוה מבין השניים: הציון במועד א' כפי שייקבע לאחר הערעור או הציון במועד ב'. נהלי פרסום ציונים ומבחנים ציוני מועד א' של בחינת סוף סמסטר יפורסמו תוך 14 ימים קלנדריים מיום הבחינה. ציוני מועד ב' של בחינת סוף סמסטר יפורסמו תוך 11 ימים קלנדריים מיום הבחינה מחברות הבחינה ייסרקו תוך שבוע מיום פרסום הציונים טפסי בחינות של סוף הסמסטר ופתרונן יפורסמו ב"אפקה נט" תוך שבוע ממועד קיום הבחינה בבחינה שנערכת על מחשב-.10 קבלת קבצי בחינה: כאשר הערות המרצה מועברות על גבי מחברת/שאלון הבחינה סטודנט המעוניין לקבל את קבצי הבחינה, ישלח לאחר קבלת ציוני הבחינה, דוא"ל עם פרטי הבחינה והכיתה בה נבחן. כאשר הערות המרצה מועברות על גבי קובץ הבחינה, ישלחו למייל המכללה באופן אוטומטי קובץ הבחינה הכולל את הערות המרצה וקובץ הבחינה למען הסר ספק יובהר כי ציון אקדמי כלשהו, לרבות ציון סופי, לא ניתן לשינוי ע"י תוספת קבועה כלשהי )פקטור( אובדן מחברת/ קבצי בחינה: על אובדן מחברת/ קבצי בחינה ידווח ראש מדור בחינות לסמנכ"ל מנהל אקדמי ולראש התוכנית האקדמית הרלוונטי. ציונו של נבחן שמחברתו/ קבצי הבחינה אבדו שלא באשמתו, ייקבע אך ורק באמצעות בחינה חוזרת ציונו של נבחן שחלק ממחברתו/ קבצי הבחינה אבדו שלא באשמתו, ייקבע באמצעות בחינה חוזרת או באמצעות בחינה על החלק שאבד, אם ניתן לבודד את החלק. ההחלטה לגבי אפשרות החלוקה תינתן על ידי ראש התוכנית האקדמית בתאום עם רכז הקורס. עמוד 7 מתוך 19

8 בחני אמצע בוחן אמצע הוא: בחינה בכתב הנערכת במהלך הסמסטר ונמשכת בין 50 ל- 120 דקות. מטלת ביניים אחת הפתוחה במהלך הסמסטר במודל לזמן קצוב של שבוע במשקל של 10%-20% )החל מקורסים שנלמדים בסמ' ב' תשע"ח( התנאים להשתתפות בבוחן אמצע זהים לתנאי ההשתתפות בבחינה, כפי שהם מפורטים בסעיף 2 דלעיל סטודנט ייבחן בבוחן אמצע אך ורק בקבוצת הלימוד שאליה הוא רשום, אלא אם כן אושר לו אחרת על ידי משרד הדקאנט ייעדר סטודנט מבוחן אמצע, יהיה ציונו בבוחן זה "0". אולם, אם ייעדר סטודנט מבוחן אמצע בשל אחת מהסיבות המפורטות בסעיפים ובאישור מוסדות המכללה, יתווסף משקל בוחן האמצע למשקל בחינת סוף הסמסטר קיבל סטודנט ציון של פחות מ- 60 בבוחן האמצע, ישוקלל ציון זה בציון הסופי. קיבל סטודנט ציון של 60 ומעלה בבוחן האמצע, ישוקלל ציונו בבוחן הנ"ל רק אם יהיה בשקלול האמור כדי להעלות את הציון הסופי מחברות בוחן האמצע יוחזרו לסטודנטים על ידי המרצה, בכיתה במהלך השיעור מחברת בוחן שלא נדרשה ע"י הסטודנט, תשמר ע"י המרצה עד תום אותו סמסטר בלבד לא תיערך סריקת מחברות ופתרונות של בחני האמצע בכל הסתייגות בנוגע לבוחן אמצע על הסטודנט לפנות ישירות למרצה. מועדי בחני אמצע המועדים של בחני אמצע יפורסמו בחודש הראשון של כל סמסטר באתר המכללה במקרה של בוחן אמצע כאמור בסעיף , המועד שיפורסם באפקה נט הוא המועד האחרון להגשת המטלה, תאריך פתיחת המטלה יהיה שבוע קודם למועד זה לא יתקיימו מועדי ב' או מועדים מיוחדים לבחני אמצע. נהלי פרסום ציונים ציוני בחני אמצע יפורסמו תוך 15 יום קלנדריים ממועד הבחינה ו/או 15 יום מהמועד האחרון להגשת מטלת הביניים עמוד 8 מתוך 19

9 פטור/ מגן מבוחן אמצע הגדרות: "פטור" = פירושו, שמשקל בוחן האמצע מתווסף למשקל בחינת סוף הסמסטר, ובתנאי שהסטודנט לא ניגש לבוחן. "מגן" = פירושו, שציון הבוחן לא ישוקלל ומשקל הבוחן יעבור לבחינה. רלוונטי רק עבור סטודנטים שקיבלו ציון נכשל בבוחן- דהיינו ציון נמוך מ- 60. ציון של 60 ומעלה בבוחן מהווה מגן כאמור לעיל סטודנט לא יהיה זכאי לפטור מבוחן אמצע במידה וניגש לבוחן סטודנט זכאי לפטור מבוחן אמצע אם נתקיימה בו אחת מהסיבות המפורטות בסעיף שלהלן רישום בקשה לפטור/ מגן מבוחן אמצע בגין מכסה ו/או צפיפות כמפורט בסעיפים יתבצע ע"י הסטודנט החל משבועיים לפני תום הסמסטר ועד תום תקופת הבחינות העוקבת. הודעה לגבי פתיחת הרישום בכל סמסטר תפורסם ב"אפקה נט". באחריות הסטודנט לעקוב אחר ההודעות סטודנט רשאי להגיש בקשה למגן מבוחן אמצע שהתקיים בסמסטרים הקודמים של אותה שנה"ל בתקופה המיועדת לכך כמפורט בסעיף נהלי פרסום ציונים בקורסים המהווים דרישה מוקדמת, במידה והמגן משנה את הציון הסופי מציון נכשל לציון עובר, יש לבקש את המגן בתקופה המיועדת לכך, ובתנאי שתהיה לפני תחילת לימוד הקורס ההמשך. לפיכך, לא יהיה ניתן להשאיר סטודנט בקורס ההמשך על סמך כוונתו להשתמש במגן לגבי קורס הקדם בסוף השנה האקדמית. על פי תקנון הלימודים סעיף 11, בתום תקופת הבחינות של סמסטר ב' נערכת בדיקת מצב אקדמי לכלל הסטודנטים. לפיכך, אנו לא ממליצים לסטודנטים לחכות עם בקשות המגנים בגין קורסים שנלמדו בסמסטרים א' ו- ב' לתקופת הבקשות של סמסטר קיץ. המצב האקדמי, לרבות מועמדות להרחקה מהלימודים, ייקבע בהתאם לנתונים לאחר סמסטר ב' בלבד ציוני בחני אמצע יפורסמו תוך 15 יום קלנדריים ממועד הבחינה אובדן מחברת/ קבצי בחינה: על אובדן מחברת/ קבצי בוחן ידווח ראש מדור בחינות לסמנכ"ל מנהל אקדמי ולראש התוכנית האקדמית הרלוונטי. ציונו של נבחן שמחברתו/ קבצי הבוחן אבדו שלא באשמתו, ייקבע אך ורק באמצעות בוחן חוזר בקבוצה אחרת ציונו של נבחן שחלק ממחברתו/ קבצי הבוחן אבדו שלא באשמתו, ייקבע באמצעות בחינה חוזרת או באמצעות בוחן על החלק שאבד, אם ניתן לבודד את החלק. ההחלטה לגבי אפשרות החלוקה תינתן על ידי ראש התוכנית האקדמית בתאום עם רכז הקורס עמוד 9 מתוך 19

10 זכאות לפטור/ מגן מבוחן אמצע בגין מכסה לכל סטודנט הזכות החל מסמסטר ב' בשנה"ל תשע"ח, למכסה של עד 3 פטורים/ מגנים מבוחן אמצע או ממטלת ביניים כמוגדר בסעיף במהלך שנה אקדמית, לפי בחירתו, למעט עבור קורסי הכנה ללימודים סטודנט רשאי להגיש בקשה לפטור בגין מכסה עבור בוחן שלא ניגש אליו או לחילופין להגיש בקשה לציון מגן עבור בוחן שניגש אליו ונכשל בו. מכסת הבקשות של הפטורים והמגנים יחד בשנה אקדמית לא תעלה על מספר הבקשות כמצוין בסעיף ניצול הזכות יתבצע ע"י הסטודנט, באמצעות המערכת הממוחשבת בלוח זמנים כמפורט בסעיף סטודנט שמיצה את מכסת שלושת הפטורים/ המגנים האמורה לעיל, לא יהיה זכאי לפטור/ מגן נוסף באותה שנת לימודים מכל סיבה שהיא )למעט סיבות המפורטות בסעיף 17( לא תהיה צבירה של פטורים/ מגנים ולא ניתן יהיה להעביר מכסת פטורים/ מגנים שלא נוצלו בשנה אקדמית אחת לשנה אקדמית עוקבת או אחרת מרגע שסטודנט בחר את הקורסים בהם הוא מעוניין לקבל פטור/ מגן, לא תינתן לו האפשרות לבטל את רישום הבקשה לפטור בגין מכסה. זכאות לפטור מבוחן אמצע מעבר למכסה של 3 פטורים מבחני אמצע סטודנט יהיה זכאי לפטור אך ורק אם התקיימו הסיבות המפורטות להלן: זכאות לפטור מבוחן אמצע בגין צפיפות בין בחנים פטור זה ניתן במקרה של שני בחנים המתקיימים באותו יום או לחילופין הגנה על פרויקט גמר שבאותו היום מתקיים בוחן אמצע ובתנאי שהסטודנט ניגש לאחד מהם. סטודנט שיש לו שלושה בחני אמצע ברצף )ימים עוקבים( זכאי לפטור מהבוחן האמצעי ובתנאי שניגש לשני הבחנים, הראשון והשלישי. סטודנט שיש לו 4 בחני אמצע ברצף )ימים עוקבים( זכאי לפטור מהבוחן השני והרביעי בתנאי שניגש לבוחן הראשון והשלישי במקרה של מטלת ביניים כאמור בסעיף , המועד הקובע לצורך זכאות לפטור ממטלת הביניים בגין צפיפות, יהיה המועד שיפורסם באפקה נט ההגשה תתבצע, באמצעות המערכת הממוחשבת בלוח זמנים במפורט בסעיף בוחן אמצע באנגלית אינו מזכה בפטור מבוחן אמצע בגין צפיפות עמוד 10 מתוך 19

11 17.2. זכאות לפטור מבוחן אמצע בגין סיבות חריגות זכאות לפטור מבוחן אמצע בשל אחת מהסיבות המפורטות בסעיף שלהלן טעונה אישור משרד הדקאנט. רישום הבקשה יתבצע על ידי פניה באמצעות "אפקה נט" ובצירוף מסמכים רלוונטיים למשרד הדקאנט, לא יאוחר מ 14 יום לאחר מועד הבוחן מילואים זכאות לפטור מבוחן אמצע בגין שירות מילואים תהיה בהתאם להוראות "נוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים - תשע"ג". אשפוז אשפוז ביום הבחינה. אם מועד הבוחן נמצא בטווח מספר הימים האמור להלן מתום האשפוז, ובתנאי שלא נבחן בו. הטווח יחושב בהתאם לנוסחה: מספר ימי האשפוז כפול 0.8. לדוגמה: סטודנט שאושפז במשך 10 ימים, יהיה זכאי לפטור בבוחן האמצע גם בבחינה שתתקיים בטווח של 8 הימים מתום אשפוזו, ובתנאי שלא נבחן בה )8 = 0.8 * 10([. יש להגיש אישור על האשפוז למשרד הדקאנט. אבל - מדרגה ראשונה בלבד אבל בגין קרוב משפחה מדרגת קרבה ראשונה בן/בת זוג, הורה, אח/ות, ילד/ה. הבחינה התקיימה במהלך השבעה או עד שבוע לאחר השבעה, ובתנאי שלא נבחן בה. יש להגיש תעודת פטירה למשרד הדקאנט. נישואי הסטודנט/ית )בלבד( הבחינה חלה 3 ימים לפני או אחרי מועד החתונה, ובתנאי שלא נבחן בה. יש להגיש תעודת נישואין למשרד הדקאנט. התאמה עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאות לפטור מבוחן אמצע בגין כל אחד מאלה תהיה בהתאם להוראות "נוהל זכויות סטודנטיות/ים בטיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ משמורת או אומנה - תשע"ג". עמוד 11 מתוך 19

12 חגים של סטודנטים לא יהודיים סטודנט/ית שנעדר/ה מבוחן אמצע שנערך רק ביום חג המפורט בנספח 2, יהיה/תהייה זכאי/ת לפטור מהבוחן. פירוט ימי החג בנספח 2 המצורף מטה. ימי צום של בני כל הדתות סטודנט/ית שנעדר/ה מבוחן אמצע שנערך רק ביום צום המפורט בנספח 2, יהיה/תהייה זכאי/ת לפטור מהבוחן. פירוט ימי הצום בנספח 2 המצורף מטה תוספת זמן והתאמות סטודנט המבקש לקבל תוספת זמן ו/או התאמה יגיש למשרד הדקאנט, לא יאוחר מ- 5 שבועות מתחילת הסמסטר, בקשה מתאימה בצירוף אישורים רלוונטיים מקוריים. כל בקשה טעונה אישור בכתב של משרד הדקאנט תוספות זמן והתאמות יינתנו לסטודנטים העונים על הקריטריונים הבאים ובכפוף לאישור משרד הדקאנט עולים חדשים )עד 5 שנים בארץ( בהצגת תעודת עולה. סטודנטים בעלי לקויות למידה שאובחנו ב- 5 השנים האחרונות על ידי מכון מוכר על ידי "אפקה". סטודנטים בעלי מגבלות פיזיות / מוטוריות / רפואיות. תרגילים, עבודות ודו"חות מעבדה תרגילים, עבודות ודו"חות מעבדה נועדו להבטיח הטמעה רציפה של תכני הקורס, ולכן הם מהווים חלק בלתי נפרד מדרישות הקורס מועדי הגשת תרגילים, עבודות ודו"חות מעבדה ייקבעו על ידי המרצה ואין לחרוג מהם. אי הגשת תרגילים, עבודות ו/או דו"חות מעבדה או אי -עמידה במועדים שנקבעו להגשתם, עלולים למנוע מהסטודנט לגשת לבוחן אמצע או לבחינת סוף הסמסטר, הכול על פי קביעת המרצה בתחילת הקורס הגשת תרגילים, עבודות ו/או דו"חות הינה ביחידים אלא אם נכתב במפורש אחרת בקורס שבו יש להגיש חמישה תרגילים ומעלה חובת ההגשה היא של 80% מתוך סה"כ התרגילים בקורס. בקורסים בהם יש הגשה של מתחת ל- 5 תרגילים יש להגיש 100% מהם במעבדות, חובה להשלים את המעבדות שהוחסרו במעבדות יפורסמו הציונים בתוך חודש מתאריך סיום הסמסטר בקורסים בהם מתקיימת בחינה, יפורסמו ציוני התרגילים ו/או הפרויקט תוך 14 ימים קלנדריים מיום הבחינה במועד א' עמוד 12 מתוך 19

13 19.8. קורסים שמסתיימים בהגשת עבודה במקום בחינה מסכמת: מועד הגשה עד 4 שבועות מתום הסמסטר, דיווח ציונים תוך 4 שבועות ממועד ההגשה )סה"כ עד 8 שבועות להעברת ציונים מתום הסמסטר( לא ניתן להגיש ערעור על ציונים בעבודות ותרגילים. בכל הסתייגות בנוגע לאלה על הסטודנט לפנות למרצה ישירות בדוא"ל סטודנט אשר נרשם לקורס לאחר תחילת הסמסטר חייב, ללא קשר לסיבת האיחור ברישום, לעמוד בכל חובות הקורס ולהשלים את כל מה שהחסיר, לרבות את דרישות הנוכחות ומטלות הקורס באחריות הסטודנט להסדיר את אופן ומועדי ההשלמות הנדרשות מול המרצה מייד עם הרשמתו לקורס בסמכותו של המרצה לקבוע, מטעמיו הוא, כי לא ניתן להשלים את חובות הנוכחות ו/או כי אין לאפשר הגשה מאוחרת של המטלות שכבר בוצעו לנוהל זה מצורף נספח "הבהרות בנוגע לחובת הגשת תרגילים בקורסים". היעדרות והגשת מטלות של סטודנטים לא יהודיים סטודנט/ית יהיה/תהייה זכאי/ת להיעדר משיעורים בימי חג )המפורטים בנספח 2 בלבד(, והיעדרות זו לא תיחשב במניין ימי ההיעדרות המותרים. נקבע מועד להגשת מטלה ביום חג המפורט בנספח 2 בלבד, או ביומיים שלאחריו, יוכל סטודנט/ית להגישה שבוע לאחר סיום החג..20 ======================================================== תוקפו של נוהל זה החל מתאריך 1 אפריל 2005, כ א באדר ב התשס ה הנוהל עודכן בתאריך 7 יוני 2018 הנוהל עודכן בתאריך 10 אוקטובר 2018 ויכנס לתוקף בשנה"ל תשע"ט הנוהל עודכן בתאריך 23 אוקטובר 2018 הנוהל עודכן בתאריך 26 נובמבר 2018 עמוד 13 מתוך 19

14 נספח - 1 הוראות לסטודנט הנבחן טוהר הבחינות מהווה אבן יסוד בלימודים בכלל וב"אפקה" בפרט. סטודנט הפוגע בטוהר הבחינות פוגע לא רק במערך הלימודים, אלא גם בחבריו, שנהגו כהלכה וקיבלו את הציונים שלהם הם ראויים. נוהל כניסה לחדר הבחינה: 1. הסטודנט יסדיר את נושא שכר הלימוד לפני תחילת הבחינות. 2. הסטודנט יגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילת הבחינה. כניסת סטודנט לבחינה 30 דקות לאחר מועד תחילתה אסורה בהחלט. הסטודנט יגיע עם תעודה מזהה )כמפורט בסעיף 2.4( ויציג אותה למשגיח בעת הרישום. הסטודנט ייכנס אך ורק לחדר שאליו הוא רשום. עם כניסתו לחדר, יניח הסטודנט את חפציו בכניסה, לרבות הטלפון הסלולרי, שעון חכם, מחשב כף יד disk on key או כל אמצעי תקשורת אחר, ויצטייד אך ורק בחומר העזר המותר לשימוש בבחינה כמפורט בשאלון הבחינה כפי שנקבע על ידי המרצה )חומר עזר משמעו כל חומר כתוב או מודפס על נייר(. אסור השימוש במילונית אלקטרונית, למעט במבחן בקורסי אנגלית ולסטודנטים אשר קיבלו אישור מראש מדקאנט הסטודנטים. סטודנט שימצא ברשותו טלפון סלולרי, מחשב כף יד, disk on key או כל אמצעי תקשורת אחר - דינו יהיה כמי שהעתיק בבחינה. הסטודנט יישב במקום שנקבע לו על ידי המשגיח וימנע מדיבורים אין להחזיק, לשמור ו/או להניח סמוך לחדר הבחינה ו/או בסביבתה כל חומר הקשור לבחינה. 11.סטודנט שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה, נחשב כאילו נבחן במועד זה. אם החליט לא לכתוב את הבחינה, יהיה ציונו נכשל והוא לא יהיה רשאי לעזוב את חדר הבחינה, אלא כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, ולאחר שמילא את פרטיו האישיים על המחברת ועל טופס הבחינה. עמוד 14 מתוך 19

15 12.נוהל מהלך הבחינה: יש לשמור על השקט ולהימנע מפעולות העלולות להפריע לנבחנים אחרים. חל איסור מוחלט על יצירת קשר כלשהו, במהלך הבחינה, בכל צורה ובכל אמצעי, בין הנבחנים לבין עצמם או בינם לבין כל גורם חיצוני. בקבלו מחברת בחינה ימלא הסטודנט את הפרטים המבוקשים על מחברת הבחינה. יש לכתוב את התשובות בעט בכתב יד ברור ונקי על שני עמודיו של כל דף. סטודנט שבוחר לכתוב בעט מחיק ו/או עפרון מודע לעובדה שקיימים מצבים בהם העט נמחק וישנה אפשרות שהסריקה לא תהיה ברורה דייה לשם בדיקת הבחינה. אין לכתוב בשוליים. אין לפרק את דפי שאלון הבחינה. אין לתלוש ו/או לצרף דפים למחברת הבחינה. הכותב טיוטה יקדיש לה את העמוד הימני במחברת הבחינה, ואת הנוסח הנקי יכתוב בעמוד השמאלי. את הטיוטה יש למחוק על ידי העברת קו ולציין "טיוטה" בראש העמוד. חל איסור מוחלט להשתמש בניירות אחרים או בטופס הבחינה לצורך רישום הערות או טיוטה. המבקש לפנות בשאלה או בבקשה ירים את ידו. סטודנט לא יוכל לעזוב את חדר הבחינה אלא לאחר שקיבל היתר מהמשגיח יציאה לשירותים במהלך הבחינה אפשרית, למעט בחצי השעה הראשונה והאחרונה של הבחינה ובתוספת הזמן. חובה על סטודנט היוצא לשירותים לענוד את תג היציאה במקום הנראה לעין סטודנטית בהיריון זכאית להגיש בקשה ב"אפקה-נט" לדקאנט לשם קבלת אישור יציאה לשירותים במהלך כל הבחינה, למעט בחצי שעה הראשונה לבחינה יש להישמע לכל הוראה הניתנת על ידי המשגיח, מתוקף תפקידו כל מחברות הבחינה שבידי הסטודנט תהיינה בפיקוחו ובאחריותו במשך כל הבחינה. בתום הבחינה יחזיר הסטודנט את מחברות הבחינה ביחד עם טופס הבחינה ויחתום את שמו ליד תיעוד מספר המחברות שהחזיר. באחריות הסטודנט לוודא כי חתם על מספר המחברות אשר הוגשו בפועל. 13.סטודנט שינהג בניגוד לכללים הנ"ל ולהוראות נוהל סדרי הבחינות, צפוי להפסקת בחינתו על ידי המרצה או המשגיח ולהעמדתו לדין משמעתי. עמוד 15 מתוך 19

16 נספח - 2 רשימת חגים וצומות חגי הנוצרים חג המולד )שני ימים( ראש השנה התגלות יום שישי לפני פסחא יום שני לפסחא עליה שמימה יום שני לשבועות חגי המוסלמים הראשון במוחרם )ראש השנה( חג מולד הנביא חג אל פיטר חג אל - אדחה חגי הדרוזים חג אל אדחה חג הנביא שועיב )יתרו( חג אלח'ידר )אליהו הנביא( ימי צום צום גדליהו עשרה בטבת יז' בתמוז תשעה באב חג הסיגד )אתיופים( כט' בחשון )אתיופים( עמוד 16 מתוך 19

17 החל משנה"ל תשע"ח: נספח - 3 תנאי המעבר ושקלול ציון סופי בקורסים 1. על מנת לעבור בהצלחה את הקורסים יש לעמוד בתנאי הבא: 1.1 הציון הסופי בקורס הוא 60 לפחות )בשקלול של כל מרכיבי הקורס, לרבות תרגילים, פרויקטים ומטלות נוספות(. 2. הנחות יסוד לשקלול: קיבל סטודנט 60 ומעלה בבוחן האמצע, ישוקלל ציונו בבוחן הנ"ל רק אם יהיה בשקלול האמור כדי להעלות את הציון הסופי. קיבל סטודנט ציון נמוך מ- 60 בבוחן האמצע, ישוקלל ציונו בבוחן האמצע בציון הסופי. סטודנט שקיבל פטור/ מגן מבוחן אמצע, משקל בוחן האמצע בנוסחת תנאיי מעבר הקורס עובר לבחינה. עד שנה"ל תשע"ז כולל: על מנת לעבור בהצלחה את הקורסים יש לעמוד בכל אחד מהתנאים הבאים: הציון המשוקלל של הבוחן והבחינה הסופית הוא 60 לפחות. במידה וציון בוחן האמצע 60 ומעלה הוא מהווה ציון מגן )רק ישפר את הציון הסופי(. הציון הסופי בקורס הוא 60 לפחות )בשקלול של כל מרכיבי הקורס, לרבות תרגילים, פרויקטים ומטלות נוספות(. הסבר לגבי תנאי המעבר: תנאי מעבר אופן השקלול: ציון בחינה* משקל בחינה + ציון בוחן * משקל בוחן סכום המשקלים בחינה+ בוחן במידה והסטודנט לא עובר את התנאי בסעיף 1.1 ועובר את התנאי בסעיף 1.2, ציונו הסופי יהיה תוצאת התנאי 1.1 ולא ישוקללו במקרה זה שאר המטלות בקורס. 2.3 במידה והסטודנט לא עובר את 2 תנאי המעבר, ציונו הסופי יהיה תוצאת התנאי בו הציון הוא הנמוך יותר..1.2 עמוד 17 מתוך 19

18 הנחות יסוד לשקלול: קיבל סטודנט 60 ומעלה בבוחן האמצע, ישוקלל ציונו בבוחן הנ"ל רק אם יהיה בשקלול האמור כדי להעלות את הציון הסופי. קיבל סטודנט ציון נמוך מ- 60 בבוחן האמצע, ישוקלל ציונו בבוחן האמצע בציון הסופי. סטודנט שקיבל פטור/ מגן מבוחן אמצע, משקל בוחן האמצע בנוסחת תנאיי מעבר הקורס עובר לבחינה. במידה ואין בוחן בקורס משקל הבוחן בנוסחת תנאיי מעבר הקורס עובר לבחינה. במידה ופרויקט מחליף את הבחינה בקורס, משקל הבחינה בנוסחת תנאיי מעבר הקורס עובר לפרויקט..3 עמוד 18 מתוך 19

19 נספח - 4 הבהרות בנוגע לחובת הגשת תרגילים בקורסים בקורסים בהם יש חובת הגשת תרגילים: בקורס שבו יש להגיש חמישה תרגילים ומעלה חובת ההגשה היא של 80% מתוך סה"כ התרגילים בקורס. בקורסים בהם יש הגשה של מתחת ל- 5 תרגילים יש להגיש 100% מהם. אי הגשה של 20% מהתרגילים כולל את כל הנושאים האישיים, בין היתר: היעדרות עקב מועדי ב' או מועדים מיוחדים, הרשמה מאוחרת לקורס, מחלות )מחלת סטודנט, מחלת ילד, מחלת בן זוג, ועוד(, חגים וצומות, עבודה, נסיעה לחו"ל למטרת חופשה או עבודה, פעילות בצבא קבע, חתונה )חתונת הסטודנט או חתונה של קרוב משפחה או חבר(, אבל של קרוב משפחה מדרגה שנייה ומעלה או אבל של חבר, מעבר דירה, סתם כי לא בא להגיע לשיעור, שכחה, ועוד. סטודנט/ית שלא הגישו תרגילים כיון ששירתו במילואים - הזכאות כמפורט ב"נוהל זכויות סטודנטים המשרתים בשירות מילואים - תשע"ג". סטודנט/ית שלא הגישו תרגילים בשל שמירת היריון, לידה, אימוץ, משמורת או אומנה - הזכאות כמפורט ב"נוהל זכויות סטודנטיות/ים בטיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ משמורת או אומנה - תשע"ג". סטודנט שאינו יהודי, הנעדר בשל חג, כמפורט בנספח 2 המצורף מעלה, במועד שנקבע להגשת מטלה או ביומיים שלאחריו, יהיה זכאי לשבוע דחייה מסיום החג. דרכי הגשת תרגילים הם על פי החלטת המרצה ויפורטו בסילבוס )במייל, בתא המרצה, או בכל דרך אחרת שיבחר(. עמוד 19 מתוך 19

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ז

תקנון הקריה האקדמית אונו תשעז תקנון מאוגד הקריה האקדמית אונו אוקטובר 2016 1 תוכן עניינים 3 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 3 כללי.1 3 מהלך הלימודים 2. 3 משך הלימודים א. 3 תנאי מעבר לשנה מתקדמת ב. 3 לימודים מעשיים ג. 4

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (אוקטובר 2011 ) 1 תוכן עניינים: תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר שני תקנון משמעת תקנון למניעת הטרדה מינית תקנון גזברות-הקריה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים תקנון בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט 1 תוכן עניינים א. ב. מטרות התקנון... 4 הרשמה ולימודים... 4 רישום וקבלה... 4 מעמד התלמיד... 5 הכרה בלימודים קודמים... 6 חובות לימודים... 6 קורס

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft Word - ידיעון שלם.doc

Microsoft Word - ידיעון שלם.doc "שערי משפט" בית הספר למשפטים ידיעון לשנת הלימודים תשע"א תשע"א 2010-2011 1 2 תוכן העניינים דבר דיקן מכללת שערי משפט לשנת תשע"א ד"ר אביעד הכהן... 4 מכללת "שערי משפט" - רקע ומגמות...6 מוסדות המכללה ובית הספר

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה תכניות הלימודים לתואר הראשון וד"ר לרפואה... תקנות הלימודים....1 חובות וזכויות הסטודנט... מבנה הלימודים לתואר הראשון... 3 משך הלימודים לתואר הראשון... 3 חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות... 4 רישום לקורסים...

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 ב ש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בית הסטודנט, חדר 111 טל : 08-6461004 פקס: 08-6472388 zutar@bgu.ac.il SEGEL ZUTAR BEN GURION»

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה המכינה האוניברסיטאית התואר שלכם נולד כאן תקנון המכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשע"ו 2016/2015

אוניברסיטת חיפה המכינה האוניברסיטאית התואר שלכם נולד כאן תקנון המכינה האוניברסיטאית לשנהל תשעו 2016/2015 אוניברסיטת חיפה המכינה האוניברסיטאית התואר שלכם נולד כאן תקנון המכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשע"ו 2016/2015 שלום רב, אנו מברכים אותך על החלטתך ללמוד במכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה בשנת הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

המכללה האקדמית עמק יזרעאל מדריך לנרשם תשע"ב מדריך לנרשם לתואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ז 1 מועמדים יקרים, אנו מברכים אתכם עם הצטרפותכם כמועמדים ללימודים במכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן. כסטודנטים במכללה, תוכלו ליהנות מרמת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר באר שבע תלמידאות טובה מובילה להצלחה!!! תשע"ו תלמידות ותלמידים יקרים, כדי להגיע להצלחה ולמיצוי יכולת אישית ולימודית חשו

המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר באר שבע תלמידאות טובה מובילה להצלחה!!! תשעו תלמידות ותלמידים יקרים, כדי להגיע להצלחה ולמיצוי יכולת אישית ולימודית חשו תלמידות ותלמידים יקרים, כדי להגיע להצלחה ולמיצוי יכולת אישית ולימודית חשוב שכל אחת ואחד מכם יידעו מהם הציפיות הלימודיות והנהלים הלימודיים הנהוגים בבית הספר שלנו ויפעלו בהתאם להם. לשם כך ריכזנו עבורכם את

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד