<4D F736F F D EF2EEE5FAFA20EEECE1E920F1F0E9F320EBF4F820F1E1E02E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D EF2EEE5FAFA20EEECE1E920F1F0E9F320EBF4F820F1E1E02E646F63>"

תמליל

1 63 עמותת מלב"י סניף כפר סבא 1. כללי עמותת מלב"י מרכזים לאביזרי בית יד שנייה, היא עמותה אשר הוקמה כמקור לסיוע ועזרה לעולים חדשים ולמשפחות נזקקות. העמותה הינה עמותה ארצית הפועלת כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח), בפריסה של כ 15 סניפים ברחבי הארץ. העמותה הארצית הוקמה לפי כ 20 שנה וסניף כפר סבא פועל במסגרת העמותה משנת העמותה רשומה כחוק אצל רשם העמותות במשרד הפנים על פי חוק העמותות התש"מ על העמותה לפעול על פי תקנות רשם העמותות ושלטונות המס תוך בחירת מוסדות העמותה הנלווים על ידי האסיפה הכללית של העמותה : הנהלה. ועדת ביקורת. מינוי רואה חשבון. עריכת תקנות (נספח א'). על ההנהלה הארצית חלה החובה לריכוז דוחות כספיים שנתיים של הסניפים ועריכת דוח כספי שנתי מאוחד של העמותה והגשת דוחות אלה מדי שנה לרשם העמותות במשרד הפנים ושלטונות המס. עמותת מלב"י סניף כפר סבא, משלם אחת לשנה 3% ממחזור המכירות שלו לעמותה הארצית. סניף כפר סבא משתמש לצורך פעילותו בנכס עירוני (כולל כיסוי הוצאות חשמל, מים, שימוש ברכב עירייה וכו') אשר נמסר לו על ידי עיריית כפר סבא. במסגרת הסמכויות המוענקות לו על פי סעיף 170 א (ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש), בדק מבקר העירייה את עמותת מלב"י סניף

2 א" 64 כפר סבא, בהיותה גוף עירוני מבוקר מאחר ומבקר המדינה קבע כי כל שימוש בנכס הינו כמתן תמיכה כספית והשימוש בנכס שווה כסף. הביקורת בדקה את תקינות התנהלות סניף מלב"י המקומי לשנים היות ותגובת המבוקרים אשר ניתנה על ידי יו"ר העמותה הארצית, הינה כללית ונוגעת לממצאי הביקורת כמיקשה אחת, היא מובאת כלשונה בנספח ח' לדוח זה. 2. מטרות העמותה ודרכי מימושן מטרות העמותה ודרכי הגשמתן מפורטות בתקנות העמותה כלהלן :. לאפשר לנזקקים ועולים חדשים אשר מטעמים שונים חסרים אביזרי בית חיוניים לקבלם בעזרת המרכז במחירים מוזלים. ב. לאפשר לציבור המעוניין בכך, לסייע לחוליות החלשות בחברה באמצעות העמותה על ידי תרומת אביזרי בית משומשים תקינים שיחולקו לנזקקים. ג. לעודד מעורבות חברתית ועזרה הדדית בישראל". לשם השגת מטרות אלו נקבעו בתקנות העמותה הדרכים להשגתן כלהלן : "לשם השגת מטרות העמותה, היא תהיה רשאית באמצעות ההנהלה הארצית לעשות בין היתר את הפעולות הבאות : א. לאתר ולשכור מבנים שישמשו כמרכזים לאביזרי בית המשומשים. ב. לפרסם באמצעי התקשורת את פעולותיה, כדי לעודד הציבור ולהרים תרומות במיוחד ציוד ביתי לנזקקים. ג. לממן פעולות הובלת האביזרים - על ידי שכירת שרותי הובלה להעברת הציוד מן התורם אל המרכז או לנזקק ישירות ו/או לרכוש כלי רכב למטרה הנ"ל. ד. לגייס מתנדבים אשר יסייעו בהפעלת המרכזים. ה. לממן שיפוץ או תיקון האביזרים הטעונים שיפוץ ותיקון.

3 65 ו. לרכוש ולהחזיק בדרך קניה/חליפין ו/או שכירות ו/או בכל דרך אחרת נכסים ניידים מכל סוג שהוא וכן נכסי דלא ניידי להשתמש בהם לשם הגשמת מטרת העמותה. ז. לקבל הקצבות מן הממשלה או גורמים ציבוריים שונים וכן תרומות, עזבונות ומתנות מיוחדות מאוהדי וחברי העמותה בארץ ומחוצה לה. ח. למכור, להעביר, להחליף, להקדיש, להחכיר, לשעבד את רכוש העמותה הן נכסי דלא ניידי והן נכסי ניידי. ט. להתקשר בחוזים, לקבל הלוואות ולהתחייב בכל מיני התחייבויות אחרות. י. לקבל, להעסיק בשכר או בכל צורה אחרת עובדים, בקשר לצרכי העמותה, להחליפם או לפטרם. יא. להופיע בפני מוסדות ממשלתיים וגופים ציבוריים, הנוטריון הציבורי, משרד ספרי האחוזה, ומוסדות כספיים, בנקים וחברות ולחתום על כל מיני תעודות, הצהרות, מסמכים, יפוי כוח וכן על כל תעודה או מסמך אחר הדרושים לשם מימוש מטרות העמותה וקידום פיתוחה. יב. להסמיך אחרים לפעול בשם העמותה בכל עניין מענייניה לבד או בשיתוף עם אחרים. יג. לארגן מגביות ותעמולה בארץ ובחו"ל כדי להבטיח את האמצעים לקידום פעולות העמותה ומטרותיה. יד. לעשות כל פעילות או מעשה העשויות לקדם את מטרות העמותה כולה או מקצתה ולסייע בהוצאה לפועל". סעיף 6 לתקנות העמותה קובע את מוסדות העמותה ואת דרכי ניהול הנהלת העמותה והאסיפה הכללית. סעיף 6 א' (3) קובע את בעלי התפקידים יו"ר, גזבר ומזכיר ואת דרך בחירתם. סעיף 7 מפרט את המשימות שבאחריות בעלי התפקידים שהוזכרו לעיל.

4 ג( 66 סעיף 7 ג' קובע כלהלן (הדגשת הביקורת): ".)בעלי תפקידים : סעיף 6 א' (3) לעיל לרבות הסניפים המוזכרים בסעיפים הבאים אינם מקבלים משכורת, שכר או הטבה כל שהיא מהעמותה או סניף העמותה וממלאים תפקיד על בסיס התנדבותי". סעיף 8 לתקנות דן בסמכויות האסיפה הכללית וההנהלה ובסעיף 8 ב' (4) נקבע כלהלן (הדגשת הביקורת) : "4. ההנהלה רשאית לפתוח סניפים חדשים בכל חלקי הארץ ותקבע דרך ניהולם נספח 3 לתקנות". בסעיף 8 ב' סעיפים קטנים 5 9 קבועים כללים מנחים לניהול הכספי בסניפים המקומיים כלהלן (הדגשת הביקורת) : "5. הנהלה תסמיך את הסניפים ע"י מתן הרשאה לפתיחת חשבון בנק, וניהול עניינים הכספיים. 6. ההרשאה מצומצמת בניהול חשבון עו"ש, השקעות כספים נזילים לשם שמירת ערכם בלבד. 7. ניהול עניינים הכספיים יעשה כמתחייב. הוצאות שונות תמורת קבלות/חשבוניות ומכירת ציוד אביזרי בית שונים תמורת קבלה, רישום יומי ושבועי, או חודשי על הכנסות הוצאות וסיכומם. 8. הסניף יגיש להנהלת העמותה מאזן שנתי מאושר ע"י יו"ר וגזבר הסניף, המאזן השנתי יוגש לא יאוחר מ 15 לפברואר כל שנה. 9. הפעילויות הכספיות של הסניפים יעשו בפיקוח, הדרכה, יעוץ והנחית ההנהלה הארצית באמצעות גזבר העמותה * וע"פ הנוהל שבנספח ב' סעיפים בתקנות קובעים בעניין הרווחים כלהלן (הדגשת הביקורת): * * הנוהל שבנספח ב' לתקנות העמותה מוצג בנספח ב' בדוח זה.

5 67 ".11 רווחים : העמותה נוסדה על מנת שלא להפיק רווחים לחבריה ולא יחולקו בה טובות הנאה כלשהן במישרין ולא בעקיפין. 12. נכסי העמותה משמשים אך ורק מטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה". עיקרי תקנות עמותת מלב"י פורטו לעיל, להצגת מטרות העמותה ולהצגת דרכי התנהלות העמותה וסניפיה. 3. ניהול סניף עמותת מלב"י בכפר סבא סניף מלב"י כפר סבא משמש בפועל כסניף אזורי המשרת את אוכלוסיית כפר סבא, רעננה, הוד השרון, אלפי מנשה והסביבה וזאת בידיעת ראש העיר, כפי שמסר לביקורת יו"ר סניף מלב"י המקומי. מבדיקת הביקורת עולה כי הסניף הוקם במהלך שנת 1986 ביוזמה ובסיוע של אגף הרווחה בעירייה והופעל בתחילת דרכו על ידי אנשי "צוות" אגודת גמלאי צה"ל. הביקורת לא מצאה וגם לא הומצא לה כל הסכם בין עמותת מלב"י לבין עיריית כפר סבא, המסדיר את היחסים בין העירייה לעמותה, הסכם הדן במסירת שימוש בנכס ציבורי, מערכת הקשרים עם אגף הרווחה וכו'. הביקורת רואה בממצא זה פגם וממליצה להסדיר עניין זה בחתימת הסכם בין סניף העמותה המקומי לעירייה תוך הסתייעות בחוות דעת משפטית והצגת ההסכם לאישור הגורמים המתאימים בעירייה. סניף מלב"י המקומי נרתם לסייע לעולים חדשים ובעיקר לנזקקים, הפונים באופן עצמאי לסניף לקבלת מוצרים וחלקם אף מופנים, לקבלת סיוע, על ידי אגף הרווחה. הביקורת העלתה כי יחד עם סיוע למשפחות נזקקות, סניף מלב"י מסייע גם בתרומות, באספקת ציוד וברכישת מוצרים לקהילה הן על פי בקשה של אגף הרווחה והן מיוזמה עצמית של הנהלת הסניף המקומי, דבר המתבטא בסיוע בתרומות ובציוד לתנועות נוער, יחידות צה"ל וכו'..3.1

6 68 הנהלת סניף מלב"י בכפר סבא מנהלת באופן עצמאי, באישור הנהלת העמותה הארצית, את הסניף באופן שוטף, קובעת את תעריפי המכירה ומתווה מדיניות פעולה. סניף מלב"י המקומי מופעל על ידי כ 30 איש כולל הטכנאי, הסבלים והנהגים, חלקם מתנדבים וחלקם עובדים בשכר. לסניף אין מקורות הכנסה נוספים פרט למוצרים הנתרמים, הכסף המתקבל ממכירתם והסיוע הלוגיסטי, בעיקרו מעיריית כפר סבא ובאופן מועט מרשויות מקומיות שכנות. בבעלות הסניף רכב הובלה זעיר אשר אחרי שעות העבודה ובימי שבת וחג נשאר נעול בחצר מחסן מלב"י, פרט למקרים חריגים בעיקר בימי חורף גשומים, בהם הוא חונה בחצר בית הנהג ומפתחות ארגז ההובלה מושארים במשרד מלב"י לאחר שהארגז ננעל. רכב ההובלה האמור, מתודלק ברשת תחנות הדלק המקומיות באמצעות דלקן המותקן ברכב בנוסף לקוד סודי. הביקורת מצאה כי לא נערך מכרז להתקשרות עם תחנת דלק קבועה, אך למרות זאת לטענת יו"ר הסניף מקבלים את הדלק במחיר מוזל. על אף זאת, הביקורת ממליצה כי ייערך מכרז או לפחות קבלת הצעות מחיר מתחנות דלק נוספות הממוקמות באיזור. הביקורת מצאה כי הצוותים המשמישים את הציוד הנתרם עובדים ללא תעודת הכשרה. באם יש תקלות בציוד שמועבר ללקוחות משתדלים לבוא לבית הלקוח ולתקן. לסניף ישנה הנהלה מקומית אשר נבחרה על ידי חברי הסניף המקומי ומורכבת מיו"ר, גזבר ומזכיר, אשר להם אין כל קשר עסקי לעבודת הסניף לדבריהם. להנהלת הסניף אין נוהל ישיבות קבוע אך מתקיימות לפחות שתי ישיבות בשנה, לדברי יו"ר הסניף ובכל ישיבה נרשם פרוטוקול. הביקורת מצאה כי לא קיים קשר לחברת בן בטחון המספקת את שירותי האבטחה לעירייה ומתקניה ואף לא קיים קשר לחברת בטחון פרטית אחרת..3.2

7 69 מכיוון שמחסן הציוד של מלב"י אינו מבוטח, הביקורת ממליצה בפני הנהלת הסניף המקומי לבדוק האם לא קיים צורך להיות קשור לחברת אבטחה כלשהי ו/או לבטח את המקום. הסניף המקומי מתאפיין במחזור פעילות (כספי וציוד) גבוה המסתכם בכ 10,000 פריטים בשנה, ובמחזור מכירות גבוה. על אף, שהסניף משמש כמעין סניף אזורי, הסניף מקבל את מרבית הסיוע מעיריית כפר סבא. הנהלת הסניף המקומי מסרה לביקורת בהקשר לכך, כי פנתה ונפגשה עם נציגי העיריות השכנות לקבלת סיוע ותמיכה להפעלת הסניף אך פרט לעזרה של מתן שימוש ברכב מספר פעמים בחודש מעיריית הוד השרון, ממועצה מקומית אלפי מנשה ומועצה מקומית כוכב יאיר, לא נתקבל כל סיוע נוסף מהרשויות השכנות, על אף, שתושביהן נעזרים כאמור, בשירותיו של הסניף. סניף מלב"י כפר סבא, המשמש בפועל כסניף אזורי, מקבל מעיריית כפר סבא את הסיוע הבא :.3.3 א) ב) ג) ד) ה) שימוש בנכס עירוני הממוקם בחצר בית הספר מפת"ן. רכב אחד פעמיים בשבוע המגיע מתודלק. פטור מתשלום ארנונה. פטור מתשלום מים. פטור מתשלום חשמל. בעניין השימוש בנכס ציבורי, הביקורת בדקה ולא מצאה במזכירות העירייה כל חוזה ו/או הסכם בדבר מתן שימוש בנכס עירוני מטעם עיריית כפר סבא לעמותת מלב"י. הביקורת פנתה למנהלת מחלקת הנכסים על מנת לברר את מתן רשות השימוש בנכס ציבורי לעמותת מלב"י ונענתה כלהלן: "1. במחלקה לנכסים אין מסמכים ביחס לנכס הנמצא בשימוש מלב"י, ולא התבקש מעולם כל טיפול מטעמנו בנושא.

8 70 2. הנני להבהיר כי מעת לעת, מובא לידיעתנו כי פרנסי העיר נתנו לפני שנים רבות רשות שימוש בנכסי עירייה שונים לגופים הפועלים למען הציבור. לא פעם אין התקשרות עם אותם גופים, מאחר ובשנים עברו לא הקפידו בכגון דא. 3. אם ברצון העירייה והעמותה להסדיר הנושא, הננו להציע כי העמותה תגיש בקשה בנושא ל"וועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית". על הוועדה יהיה לקחת בחשבון בעת החלטה כי העמותה משתמשת במבנה ברשות העירייה מזה שנים רבות לתועלת הציבור". (נספח ג'). היות ומדובר בנכס עירוני הנמצא באחריות מחלקת הנכסים האחראית על הניהול התקין והסדיר של כל נכסי העירייה, הביקורת ממליצה כי מנהלת מחלקת הנכסים תבדוק את תקינות מסירת השימוש לעמותה בנכס האמור ללא תמורה ותדאג שמסירת השימוש בנכס הציבורי תיעשה על פי המתחייב בחוק ובנהלים. ככלל, לדעת הביקורת, ובעקבות ממצאיה החוזרים והנשנים יש לבצע סקר מקיף ויסודי של כל נכסי העירייה הנמצאים בשימוש של עמותות ו/או כל גורם אחר, ללא הסכם תקין ו/או עם הסכם, לכאורה לא תקין ולפעול להסדרת מסירת השימוש בכלל הנכסים העירוניים כחוק. סניף מלב"י ממוקם במבנה בחצר בית ספר מפת"ן ועל כן לא מחוייב בארנונה ומים, כשאר המבנים הציבוריים העירוניים. על אף זאת, לדעת הביקורת כדי לתת פטור מארנונה למחזיק בנכס, יש לפעול על פי המתחייב בחוק לגבי מתן פטור מארנונה למוסד מתנדב ולפעול על פי האמור בנוהל

9 71 הביקורת מצאה כי סניף העמותה לא משלם את צריכת החשמל שלו אלא גזברות העירייה משלמת על חשבון תקציב בית ספר מפת"ן את חשבון החשמל הכולל של בית הספר, הכולל בתוכו גם את צריכת החשמל של סניף העמותה. הביקורת שבה וממליצה כי מסירת השימוש בנכס הציבורי כולל העלויות הנלוות (מים, ארנונה חשמל וכו') תיבדק באופן מדוקדק והמסירה לשימוש בו יחד עם העלויות הנלוות תתבצע רק בהתאם לחוק ולנהלים. הביקורת מצאה כי סניף העמותה משלם מתקציבו את חשבון הטלפון הקווי שבסניף ואת חשבונות הטלפונים הסלולריים של הסניף. (סה"כ 3 אחד אצל יו"ר הסניף, אחד ברכב העמותה והשלישי ברכב הנוסף). עוד העלתה הביקורת בבדיקתה כי העירייה גם משקיעה בשיפור במבנה שניתן לעמותת מלב"י לשימוש כגון התקנת גג מגן מפני גשם מעל החצר בה מאוחסן הציוד וכו'. יו"ר סניף מלב"י המקומי בכפר סבא, מסר לביקורת כי הסניף, המשמש כאמור, כמעין סניף אזורי באזור השרון והוא סניף ידוע בכל הארץ ועל כן מגיעות אליו בקשות מכל הארץ כך שהפונים לא נשאלים מה כתובתם? אלא כל מי שפונה יכול לרכוש מוצרים, פרט לערבים, לדבריו. בסניף לא קיימת רשימת נזקקים מאגף הרווחה. יו"ר הסניף, מסר לביקורת כי לא מחטטים במצב האישי של הפונים אלא נותנים להם את השרות על הצד הטוב ביותר. יחד עם זאת, ישנם גם "מקרים קשים" לדברי יו"ר הסניף אשר רק על פי התרשמותו, מקבלים הנזקקים ציוד, אף ללא תשלום כלל. המכירות מתבצעות על ידי שני אנשים בלבד יו"ר הסניף ומתנדבת נוספת ומחיר המכירה של המוצרים נקבע בטווח מחירים על פי שווי מוערך, של המוצר הנמכר, לדעת המוכר..3.4

10 72 קהל הרוכש ציוד מקבל עם התשלום קבלה ידנית, אך עקב אי ניהול מלאי ממוחשב ומערכת כספים ממוחשבת של סניף העמותה קיים בשיטה זו, סיכון בסחר בציוד לא מדווח ובהעלמת כספים. תהליך איסוף וחלוקות התרומות מדי יום מתקבלות הודעות על ציוד המיועד לתרומה. אחד המתנדבים (לא מתנדב קבוע) שומע את ההודעות בתא הקולי ומבצע רישום בפנקס בשני עותקים (נספח ד') העותק הלבן מוצא מהפנקס ומושם בקופסא בחלוקה לפי איזורים. אחד המתנדבים מברר טלפונית עם התורמים מהו הציוד הנתרם ובאיזה מצב שמישות הוא נמצא. על פי התרשמותו של המתנדב מתואם עם התורמים מועד לאיסוף הציוד ו/או אם על פי התרשמותו של המתנדב, אין טעם באיסוף הציוד כאמור, המתנדב מתנצל ומודיע לתורם כי הציוד האמור לא ייאסף ועליו לפנותו מביתו באמצעות משאיות איסוף האשפה של העירייה. במקרה כגון זה, העותק הלבן מושמד על ידי המתנדב ועל העותק הורוד, הוא העותק שנשאר בפנקס, לא נרשם מאום. מאידך גיסא, באם המתנדב, המתאם, מתרשם כי המוצר הנתרם שמיש, מתואם עם התורמים מועד לאיסופו..3.5 לדעת הביקורת, בתהליך שתואר לעיל, עשוי ליפול פגם אשר יתבטא באיסוף מוצר שכביכול עצם איסופו, בוטל עם התורם וייעשה במוצר הנאסף שימוש לצרכים האישיים של מתנדב/עובד זה או אחר. מדי בוקר מקבל צוות ההנהלה המונה כ 10 עובדים, העובדים בשתי משמרות בשעות 09:00 17:00 ו 17:00 21:00 סידור עבודה, לאיסוף ציוד מתורמים וחלוקת ציוד ללקוחות. באם חל עיכוב בעבודת האיסוף/חלוקה מתנצלים טלפונית בפני התורמים/ לקוחות על העיכוב וממשיכים בתהליך, כולל סיום המשימות של המשמרת הראשונה, על ידי המשמרת השנייה. הביקורת מצאה כי כשהמובילים מגיעים לבית התורם, לאיסוף הציוד הנתרם ורואים לפי ראות עיניהם כי המוצר לא ראוי

11 73 לאיסוף, המובילים מתנצלים בפני התורמים ומשאירים את המוצר בדירה. במידה וישנם מספר מוצרים וחלקם לא ראויים לאיסוף, כל הציוד נאסף מבית התורם והמוצרים הפגומים נזרקים על ידי המובילים בדרך כלל בחצר מלב"י, אך לעיתים גם באתרי איסוף אשפה אחרים ברחבי העיר. במקרים שתוארו לעיל, מדווחים על כך המובילים בחזרתם לחצר מלב"י. לדעת הביקורת, גם כאן, קיימת האפשרות בה יכולים המובילים לדווח על מוצר פגום שלא נאסף ו/או שנאסף ונזרק בדרך, במקום מסויים, אך בפועל לעשות במוצרים אלו שימוש לצרכיהם, (מכירה/לקיחה) תוך שיתוף פעולה ומעין קשר שתיקה בין המובילים. הביקורת מציינת כי התורמים אינם מוחתמים על טופס כלשהו בו הם מאשרים כי תרומתם נלקחה וגם לא מבוצעת באופן שוטף ומסודר בדיקת משוב על ידי מי ממתנדבי מלב"י מול התורמים, שיחת משוב שיכולה לדעת הביקורת, אף לשמש, לשיחת הבעת תודה לתורמים על תרומתם. הטופס הלבן, אותו קיבלו המובילים עם פרטי התורם והתרומה, מוחזר עם הגעת המוצרים למחסני מלב"י ומשמש מעין תעודת כניסה למחסן. הביקורת מצאה, כי בפועל, לא קיים כל רישום אפסנאי על הציוד והמוצרים שנכנסים, נמצאים ומוצאים מהמחסן. התהליך שתואר לעיל, גם אינו מנוהל באמצעים ממוחשבים דבר אשר גם הוא, בנוסף, גורם לבעיית פיקוח, מעקב ובקרה. הביקורת מתרשמת כי במצב מעין זה הפיקוח על המוצרים, הימצאותם והישארותם במחסן, לקוי ובעייתי. הביקורת ממליצה כי רישום המלאי ימוחשב וכך יתקיים נוהל בקרה סדיר המורכב, בנוסף, גם מעובד בשכר מלא, אשר יבדוק וייקבע את שמישות המוצרים בבתי התורמים לפני איסופם ויערוך שאלוני משוב אקראיים לאימות הנתונים ומסירת תודות לתורמים, מהלך שלדעת הביקורת, אם יבוצע יסייע באיתור כשלים בתהליך ובאיתור מעשי מירמה באם קורים מצד מי מהעובדים/מתנדבים.

12 ה- 74 כח אדם סניף מלב"י כפר סבא מופעל הן על ידי מתנדבים והן על ידי עובדים. בשנים היו בסניף מדי שנה כ 30 מתנדבים ועובדים לפי החלוקה להלן :.3.6 מתנדבים/ עובדים קבועים 60%. מתנדבים/עובדים אקראיים 10%. מתנדבים/עובדים שעזבו 30%. בנוסף למתנדבים, מועסקים בשכר, בסניף עמותת מלב"י בכפר סבא נהגים, סבלים וטכנאי המועסקים על פי הפירוט הבא : טכנאי המועסק בימים א' סך של 1,000 לחודש. ', 5 שעות כל יום ומשתכר סבלים ונהגים משמרת בוקר מועסקים בימים א' ה' בשעות 09:00 17:00 ומשתכרים סך של 2,000 לחודש, כל אחד. סבלים ונהגים משמרת ערב מועסקים בימים א' ה' בשעות 17:00 21:00 ומשתכרים סך של 1,500 לחודש, כל אחד. יו"ר סניף העמותה בכפר סבא משתכר סך של 3,000 לחודש ביאור לתשלומי השכר : כלל העובדים, מוסיפים מעבר לשעות העבודה עליהם מקבלים שכר, כ 30% זמן עבודה נוסף בהתנדבות, לדברי יו"ר הסניף לביקורת. (1

13 75 לכלל העובדים לא נעשה רישום נוכחות יומי והתשלום, בתחילת כל חודש עבור החודש הקודם, הוא גלובאלי ללא קיזוז בעבור היעדרות חד פעמית/אקראית עקב יום חופש/מחלה. התשלום בפועל, מבוצע על פי דיווח בכרטסת המאושרת על ידי יו"ר הסניף. כל תשלומי השכר נעשים בשיק בלבד ולא במזומן, ללא תלוש שכר. כל עובד, עם קבלת שיק תשלום השכר, חותם על מעין קבלה של סניף מלב"י כפר סבא בו הוא מאשר בחתימת ידו כי התשלום הוא על עבודה אקראית ובנוסף מופיע בקבלה האמורה המשפט הבא : (2 (3 (4 (5 "מצהיר בזה שאין לי הכנסה לא מהעבודה ולא מעסק". משפט המאושר על ידי העובד מעצם חתימתו על הקבלה האמורה. (נספח ה'). תשלום השכר לעובדים, משולם כמעין "מענק השתתפות". על תשלום זה, הוחלט לדברי יו"ר הסניף, על ידי ההנהלה הקודמת של הסניף כאשר כיהן אדם אחר בתפקיד יו"ר הסניף. כלל העובדים לא מחוייבים, כמתחייב בחוק, במס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, כל עובד לפי הסכום שהיה אמור להיות מחוייב בו. (6 (7 לאור האמור לעיל, הביקורת סבורה כי בין סניף מלב"י כפר סבא לבין העובדים מתקיימים יחסי עובד מעביד העונים למבחני יחסי עובד מעביד : א) ב) ג) מרות העובדים באים למקום העבודה. פיקוח העובדים מקבלים הנחיות לעבודה. השתלבות בעסק העובדים בעבודתם מסייעים בהפעלת העסק.

14 76 ד) ה) כלי עבודה העובדים משתמשים לעבודתם לא בציוד אישי אלא בציוד שבבעלות המוסד (המעסיק). תשלומי ביטוח (הוצאות סיכון סוציאלי) המעסיק משלם עבור ביטוח צד שלישי לסיכון בעבודתם. בנוסף, הביקורת מצאה שגם העובדים, בנוסף למתנדבים מבוטחים בביטוח מתנדבים מטעם אגף הרווחה. יו"ר הסניף מסר לביקורת "כי אם קורה לעובדים משהו ממלאים טופס על פגיעה בהתנדבות". הביקורת רואה בממצא זה חריגה בחוקי השכר וממליצה כי הנושא ייבחן. תשלום הביטוח האמור (ביטוח צד שלישי) מראה שהעובדים נמצאים במסגרת המוסד, מכאן שהתשלומים הקבועים לעובדים מהווים תשלום שכר חודשי לכל דבר. עקב תשלום שכר לעובדים, המעביד, בהיותו עמותה, מחוייב על פי חוק בתשלום מס שכר בשווי 9% מהברוטו ומס מעסיקים בשווי 4% מהברוטו בניכוי מרכיבי משכורת שלא חייבים במס - מיסים שבפועל לא משולמים על ידי עמותת מלב"י. יתר על כן, העובדים חייבים כאמור, בתשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות, שבפועל לא מבוצע. בבירור שערכה הביקורת אם רואה החשבון של עמותת מלב"י הארצית, ענה לה רואה החשבון לשאלותיה : "הנחיתי את הנהלת העמותה המקומית שכל הסבלים שעובדים באופן שוטף עליהם להביא אישור ממס הכנסה על היקף המס שאמור להיות משולם עבורם". לשאלת הביקורת "מה קורה בפועל?" ענה רואה החשבון כי "בפועל אני לא בודק ולא יודע אם זה קורה". הביקורת בדקה ומצאה, כי בפועל,

15 77 העובדים לא מביאים את האישורים האמורים ומעבר לכך, כאמור, לא מחוייבים במס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות בהתאם לסכום שכל עובד אמור להיות מחוייב בו. בנוסף, לביקורת נמסר מפי יו"ר הסניף כי המתנדבים נהנים מהטבות נוספות כגון קבלת בגדים ללא תשלום ורכישת מוצרים שבמחסני מלב"י במחיר סימלי בערך של 25% מהמחיר שהיה נמכר המוצר לנזקק ואם מצבו של המוצר גרוע, המתנדב, אף מקבלו בחינם. יתר על כן, מסר מנהל הסניף לביקורת כי מה שתואר לעיל לא נרשם בכל תרשומת שהיא אולם עבור התשלום, במידה ומשולם על ידי העובד/מתנדב, ניתנת לקונה (המתנדב/עובד) קבלה, כמו כל לקוח אחר של מלב"י. עצם העניין שאין ניהול מלאי ושמתנדבים/ עובדים מקבלים מוצרים בהנחה של כ 75% מביא לכך, שאין הגבלה על מספר המוצרים שהעובדים רוכשים, דבר שבעצמו מסכן את טובת הפעילות של העמותה האמורה לפעול לטובת קהל הנזקקים ולא להביא רווח לעובדיה ומתנדביה מעשה הגורם לסיכון ואפשרות לניצול רווחי של המלאי הקיים. במקרה שעובדים/מתנדבים מקבלים הנחה של כ 75% מהמחיר לקהל הרחב מדובר בטובת הנאה ותוספת למשכורת לכל דבר. הביקורת ממליצה בנושא מלאי לנהל בקרת מלאי ולהפיץ תקנות במקרה שעובד/מתנדב רוכש חלק מהמלאי. לגבי טובת ההנאה לעובדים, שהוזכרה לעיל יש להתייחס לכך כפי שנקבע בחוק בסעיף 3 ט..ב. של פקודת מס הכנסה יו"ר סניף מלב"י כפר סבא מקבל כאמור תשלום חודשי קבוע על סך 3,000 באותו אופן, שתואר לעיל.

16 78 יתר על כן, תשלום זה מוגדר בעמותה כהחזר הוצאות, המשולם באופן קבוע מדי חודש, תשלום אשר אושר בהנהלת העמותה הארצית, לדברי יו"ר הסניף. על אף מספר בקשות מצד הביקורת להנהלת סניף מלב"י המקומי, ולרואה החשבון של העמותה, לביקורת לא הומצא מסמך מטעם הנהלת העמותה הארצית המאשר התשלום כאמור ולא הומצאו גם מסמכים מקובלים כגון חשבוניות, קבלות ותשלומים לגורם שלישי (המהווים אסמכתא להחזר הוצאות). לביקורת הומצא רק מסמך שהוצא ב 26 בנובמבר 2001 הדן בעניין זה באופן חלקי בחתימת יו"ר העמותה הארצית. (נספח ו'). הביקורת מציינת כי תשלום מעין זה ליו"ר הסניף, אשר יכול לכהן בתפקיד יו"ר הסניף רק בהיותו מתנדב, מנוגד לתקנות העמותה כפי שתואר בסעיף 2 בדוח זה וכן לאמור בביאורים לדוחות הכספיים ביאור 1 כללי (נספח ז- 1 ) בהם נאמר : "העמותה מופעלת על ידי מתנדבים ללא שכר" וכן במסמך הרשמי של העמותה המשמש כריכוז שאלות ופניות אודות העמותה ובו כתוב תחת התשובה לשאלה מי הם החברים: "המתנדבים אינם מקבלים שכר או הטבה כספית כלשהי" (נספח ז 2). מניתוח הממצאים שפורטו לעיל, הביקורת ממליצה כי כל נושא ניהול כח האדם בסניף מלב"י בכפר סבא, יחד עם תשלום השכר לעובדים, ייבחן ויופעל על פי מה שהחוק מחייב. 4. מסקנות והמלצות הביקורת ממליצה כי מערכת היחסים בין העירייה לסניף עמותת מלב"י בכפר-סבא כולל מתן השימוש בנכס הציבורי, מערכת הקשרים עם אגף הרווחה ויחידות אחרות בעירייה תוסדר במסגרת.4.1

17 79 הסכם חתום תוך הסתייעות בחוות דעת משפטית מצד הייעוץ המשפטי לעירייה. (סעיפים 3.1 ו בדוח). מומלץ כי ספק הדלק לרכבי העמותה ייבחר במכרז או בדרך של בדיקת הצעות מחיר, הכל בהתאם לדיני המכרזים המקובלים. (סעיף 3.2 בדוח)..4.2 היעדר ביטוח לגבי מחסן הציוד של מלב"י בכפר סבא, במיוחד שהוא מתנהל במבנה עירוני ציבורי, מחייב דרישה מיידית מצד העירייה אל הנהלת מלב"י בדבר פתרון הולם הן לגבי הסדרי אבטחת המקום והן לגבי רכישת פוליסת ביטוח מתאימה. (סעיף 3.2 בדוח)..4.3 הביקורת מאמינה כי עמותת מלב"י ופעילותה עונות לקריטריונים לגבי גוף מתנדב לשרות הציבור אשר נקבעו בסעיף 5 (י) לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פיטורין), 1938 ובהנחיות משרד הפנים, אי לכך מומלץ כי נושא הפטור מתשלום ארנונה לעמותת מלב"י כמחזיקה בנכס יוסדר במסגרת תקנת שר הפנים בנדון. (סעיף בדוח)..4.4 הביקורת ממליצה כי מסירת השימוש בנכס ציבורי כולל כיסוי העלויות הנלוות על ידי העירייה לגבי תשלמי מים, חשמל וכו' יימצא את פתרונו בדרך של תמיכה שוות ערך כספי במסגרת הנהלים המקובלים. (סעיף בדוח)..4.5 מערכת ההסדרים והנוהגים הפנימיים של סניף מלב"י כפר-סבא אינה מבטיחה בקרות נאותות לגבי איסוף התרומות על ידי אנשי מלב"י, הגעתן של התרומות למחסן מלב"י וחלוקתן. לכן מומלץ כי כל הנושא יעבור בדיקה בתוך העמותה ויוכן נוהל כתוב ומחייב אשר יבטיח בקרות נאותות בתהליך איסוף התרומות, הכנסתן למחסן וחלוקתן למבקשים תוך קביעת זכאותם של המבקשים לקבל תרומות אלה. הביקורת מבקשת להמליץ כי בקביעת הנוהל יהיה שותף גם האגף לשירותים חברתיים של העירייה. (סעיף

18 80 בדוח). חלק מהמתנדבים בסניף מלב"י כפר סבא כמו גם כל הסבלים וכל הנהגים, טכנאי ויו"ר הסניף מקבלים תשלום, מעין שכר, המכונה בעמותה כ-"מענק השתתפות". תשלום זה אינו משולם בדרך המקובלת תוך העברת חבויות המס כמקובל. הביקורת ממליצה כי נושא התשלומים וחבויות המס יוסדרו יחד עם רואה חשבון העמותה בדרך שתענה על דרישות החוק. (סעיף 3.6 בדוח)..4.7 יו"ר סניף מלב"י בכפר-סבא מקבל תשלום חודשי קבוע, אשר אושר לו לדבריו, על ידי הנהלת העמותה הארצית, בניגוד לאמור בתקנות העמותה הקובעות כי: "העמותה מופעלת על ידי מתנדבים.4.8 ללא שכר", בתקנות נקבע באופן מדויק כי בעלי התפקידים יו"ר, גזבר, ומזכיר "אינם מקבלים משכורת שכר או הטבה כלשהיא מהעמותה או סניף העמותה וממלאים תפקידם על בסיס התנדבותי". מומלץ כי הנהלת העמותה תפעל בהתאם לתקנוניה שבתוקף. (סעיף בדוח).

19 81

20 82 נספח א' - תקנות עמותת מלב"י

21 83

22 84

23 85

24 86 נספח ב' - נוהל להפעלת סניפי עמותת מלב"י

25 87 נספח ג' - תגובת מנהלת מחלקת נכסים

26 88 נספח ד' - טופס רישום פרטי התורם והתרומה

27 89 נספח ה' - אישור קבלת שכר לעובדי מלב"י

28 90 נספח ו' - מסמך בעניין שכר יו"ר הסניף

29 91 נספח ז' - 1 ביאורים לדוחות הכספיים

30 92 נספח ז' % 2 שאלות ופניות אודות העמותה

31 93

32 94 נספח ח' - תגובת יו"ר עמותת מלב"י

33 95

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

הנחיות לניהול עמותה

הנחיות לניהול עמותה כללי ניהול תקין של עמותה ירושלים, מרץ 4102 לכבוד תוכן עמוד כללי:...2 אסיפה כללית:... 2 ועד העמותה:...3 מורשי חתימה:...4 ועדת ביקורת או גוף מבקר:...4 רואה חשבון מבקר:...5 שם העמותה:... 5 מטרות העמותה:...

קרא עוד

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 רשות התאגידים רשם העמותות דבר ראש רשות התאגידים... 4 מבוא... 6 מוסדות העמותה... 8 כללי... 8 אסיפה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

<4D F736F F D E20E4F9FAECEEE5E9E5FA20F2E5E1E3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D E20E4F9FAECEEE5E9E5FA20F2E5E1E3E9ED2E646F63> 109 השתלמויות עובדים כללי.1 במסגרת תוכנית העבודה השנתית נערכה ביקורת בנושא השתלמויות עובדים. מחלקת כח אדם אחראית ליציאת עובדי העירייה להשתלמויות. הבדיקה הקיפה מגוון נושאים הקשורים ליציאת עובדים להשתלמויות

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63>

<4D F736F F D20F4F8E5E8E5F7E5EC20EEECE9E0E420EEF1F4F8205F325F EEE9E5ED203720E1EEF8F E646F63> פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2/2010 מיום 7.3.10 שהתקיימה במשרדיהמועצה האזורית רמת הנגב משתתפים: נוכחים: התנצלו: שמואל ריפמן, ז'אק ביסמוט, ראובן קופל, מנחם אופיר, אריה וינד,יצחק קאודרס, תומר פריאל, גדעון פרידברג,

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63>

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63> רקע רכישות במחלקת המשק המחלקה למשק מטפלת באחזקת משרדי העירייה השונים וכפופה למזכיר העיר. עובדי המחלקה מבצעים בכוחות עצמם, ככל שניתן, אחזקה שוטפת במשרדי העירייה השונים כגון: תיקוני אינסטלציה קלים, תיקוני

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד