<4D F736F F D E20E4F9FAECEEE5E9E5FA20F2E5E1E3E9ED2E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D E20E4F9FAECEEE5E9E5FA20F2E5E1E3E9ED2E646F63>"

תמליל

1 109 השתלמויות עובדים כללי.1 במסגרת תוכנית העבודה השנתית נערכה ביקורת בנושא השתלמויות עובדים. מחלקת כח אדם אחראית ליציאת עובדי העירייה להשתלמויות. הבדיקה הקיפה מגוון נושאים הקשורים ליציאת עובדים להשתלמויות בשנים ההשתלמות הינה פעולה לשיפור הרמה המקצועית, השלמת מיומנויות למי שמאומן בהן כבר, עדכונים וחידושים בתחומים ובנושאים שחלו בהם שינויים בתחום העיסוק, השלמת ידיעות והרחבתן כל זאת בתחומים ובנושאים העשויים לתרום למילוי תפקידי העובד ו/או להעלאת רמתו המקצועית. להנהלת העירייה יש עניין להביא לשיפור בהרגשה הכללית של העובדים מבחינת תחושת השייכות והן להעלאת ההערכה לה זוכים העובדים מצד הממונים עליהם. יציאת עובדים להשתלמויות, כפועל יוצא מהמתואר לעיל, תגרום להעלאת המוטיבציה של העובדים לביצוע המוטל עליהם במסגרת עבודתם. בנוסף להשתלמויות מקצועיות, המשפיעות לטובה על מקצועיות העובדים, ראוי להדגיש כי השתלמויות שאינן קשורות באופן ישיר למקצועיותו של העובד, משמע השתלמויות שמטרתן היא העשרת הידע הכללי של העובדים וכן סיורים לימודיים, משפיעות באופן חיובי על המוטיבציה של העובדים. לדעת הביקורת, השתלמויות מעין אלה אמורות להיות משולמות מתקציב רווחת עובדי העירייה ולא מתקציב ההשתלמויות כפי שקורה בפועל. רקע.2 עובדים ו/או מנהלים המבקשים לצאת להשתלמות אמורים לפנות מבעוד מועד לרכזת ההשתלמויות במחלקת כח אדם. רכזת ההשתלמויות מארגנת את החומר המוגש ומעבירה את הבקשות למנהל מחלקת כח אדם. בישיבת ועדת השתלמויות מיום (ראה נספח א') -בהשתתפות - ראש העיר, סגן ומ"מ ראש העיר, מנכ"ל העירייה וע. מנכ"ל ומנהל כח אדם, הוחלט כלהלן: בקשות להשתלמויות עד 1,500 ש"ח יהיו בטיפול ע. מנכ"ל ומנהל כח אדם.

2 א( ב( 110 בסכום 1,501-3,000 ש"ח בטיפול מנכ"ל העירייה יחד עם ע. מנכ"ל ומנהל כח אדם. בסכום העולה על 3001 ש"ח תדון ועדת השתלמויות. אם כן, כפי שהוסבר לעיל כל הבקשות מועברות לעיונו של מנהל מחלקת כח אדם והבקשות שבסמכותו להחליט בהן מוכרעות על ידו. בקשות שאמורות להיות מוכרעות בשיתוף עם מנכ"ל העירייה ו/או ועדת ההשתלמויות מועברות להכרעה בהתאם. להלן יוצג מהאמור באוגדן תנאי שירות בהוצאות מרכז השלטון המקומי, אוגדן הדן בזכויות וחובות העובדים ברשויות המקומיות. באוגדן קיים פרק כללי הדן בהשתלמויות עובדים ובו אמור: 6.1.1" ראש הרשות המקומית רשאי לאשר השתתפות בהוצאות השתלמות של עובד או בחלק מהן - לאחר שנוכח לדעת כי ההשתלמות נחוצה לעובד לצורך מילוי תפקידו, לרכישת מקצוע, לקידום בהתאם למסלולי הקידום, וכן לצורך טיפוח יחסו של העובד לעבודה ולחבריו ולהרחבת ידיעותיו הכלליות". נראה אם כן, כי האמור לעיל נאמר בנופך כללי, אך תוך התייחסות במיוחד למקרים של רכישת מקצוע. מעבר לכך קיימת התייחסות להשתתפות הרשות המקומית בעלות ההשתלמות כפי שמוצג להלן: 6.1.2" תמורת השתתפות הרשות המקומית בהוצאות ההשתלמות המפורטות לעיל יתחייב העובד להתמיד בהשתתפותו בקורס, למסור את כל העבודות ולהשתתף בבחינות הסיום ולשרת תקופה כאמור בסעיף קטן (ב) להלן. ( בכל מקרה בו תאושר לעובד השתתפות בסכום העולה על 25% משכר הלימוד, יתחייב העובד לשרת תקופת שירות נוספת ברשות המקומית על פי טבלאות (

3 111 שיקבעו ע"י ראש הרשות המקומית. אולם בשום מקרה לא תפחת התקופה משנה אחת." בפרק היעדרויות ואיחורים באוגדן תנאי השירות נכתב כלהלן: "5.7.8 עובד זכאי להשתלמות במשכורת אם היא בתחום עיסוקו או בתחום מקצועו, או לצורך טיפוח יחסו של העובד לעבודה, לחבריו, ולהרחבת ידיעותיו הכלליות. עובד זכאי להשתלמות במשכורת אם היא מאורגנת ע"י המוסד או הארגון המקצועי אליו הוא משתייך ובתיאום הרשות המקומית. הערה: "הארגון המקצועי" הכוונה לחטיבת עובדי הרשויות המקומיות בהסתדרות הפקידים." בנוסף, קיימות הוראות בנוגע להשתלמויות עובדים בדירוגים השונים, הוראות המגובות בהסכמים קיבוציים עם איגודים מקצועיים: (פירוט בנספח ד'). א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. דירוג המח"ר (אקדמאיים במדעי החברה והרוח). דירוג המהנדסים. הנדסאים וטכנאים. עובדים סוציאליים. פסיכולוגים. דירוג משפטנים. ספרנים. מנהלי מחלקות חינוך. קציני ביקור סדיר. עוזרות לגננות.

4 112 הביקורת התמקדה בהיבטים הבאים: א. ב. ג. ד. תקציבי השתלמויות ואופן תשלום עלותם הן לעובדים והן לספקים. התפלגות צרכני ההשתלמויות/לימודים מקרב העובדים. קיום התאמה בין נושא ההשתלמות ובין עיסוק העובד. נהלים ואופן קבלת החלטות בעת אישור השתלמות. ההשתלמויות תקציב.3 העירייה הקציבה להשתלמויות עובדים בשנים סכום של 557,400 ש"ח, בחלוקה שתפורט בטבלה בהמשך. מנהל מחלקת כח אדם מסר לביקורת כי על פי הזכור לו, החל משנת 1997 לערך, קוצץ תקציב ההשתלמויות העירוני באופן דרסטי וזאת עקב מצוקה תקציבית בה שרויה העירייה. מאז אותו קיצוץ, כאמור, נדרש מדי שנה בעת הכנת התקציב העירוני השנתי, מנהל מחלקת כח אדם לחוות דעתו על תקציב ההשתלמויות המוצע, אך כאמור תקציב ההשתלמויות הולך ונשחק מדי שנה. להלן תוצג טבלה בה תקציב ההשתלמויות העירוני בשנים 1998: שנה סכום בש"ח 175, , ,300 אחוז מהתקציב השנתי הכללי % % %

5 113 תקציב ההשתלמויות העירוני בשנים , , , ,000 50, , , , סכום בש"ח

6 114 ההקצבה לעיל איננה כוללת את הביטוי הכספי של ימי העבודה אשר במהלכם שהו העובדים בהשתלמויות השונות. מה גם, שישנם עובדים הזכאים לימי השתלמות בשכר על פי הסכם העבודה שלהם. כמו כן, אין ההקצבה כוללת הוצאות נסיעה והוצאות אחרות במידה וישנן. ההקצבה להשתלמויות מנוהלת אם כן, הן בהיבט התוכני והן בהיבט הכספי מסעיף תקציבי הנמצא בתקציב מחלקת כח אדם והמיועד להשתלמות כלל עובדי העירייה שאינם נמנים על הקבוצות הבאות: עובדים סוציאליים. פסיכולוגים. קבוצות אלה מנהלות בעצמן את תקציב ההשתלמויות שלהם על פי הסכמי העבודה המקצועיים שלהן ועל פי צורכיהן, באמצעות התקציבים היחידתיים של כל אחת מהן. ממידע שנמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת כח אדם עולה כי גם יחידות אלה נדרשות לקבל אישור ליציאת עובדיהן להשתלמויות. אישור זה נבחן על ידי מנהל מחלקת כח אדם מההיבט התקציבי בלבד. מכל מקום, מערכת מעקב על אופן ביצוע התקציב כולו מנוהלת במחלקת כח אדם. מההיבט המקצועי האישור ניתן ע"י מנהל היחידה וכל עוד יש תקציב יחידתי להשתלמויות, אין כל בעיה להוציא עובדים להשתלמויות, ככל שנראה למנהל היחידה. הביקורת מבקשת לציין שעל פי מיטב הבנתה אין בידי מנהל מחלקת כח אדם כל אפשרות ו/או שיקול דעת לגבי ההשתלמויות של שתי הקבוצות לעיל ובאופן מעשי האישור להשתלמות לגבי עובדים אלה ניתן במסגרת המחלקה/האגף בהם הוא עובד. ייתכן מאוד שבמקרה זה תפקידו של מנהל מחלקת כח אדם מצטמצם בלהתריע על קיום ו/או חוסר תקציב בלבד.

7 115 חלוקת תקציבי ההשתלמויות בשנים שנה הדרכת פסיכולוגים בש"ח באחוזים עובדים סוציאליים בש"ח באחוזים עובדים כללי סה"כ באחוזים בש"ח 100% 175, % 213, % 168,300 באחוזים בש"ח 56.4% 98,900 59% 126,300 47% 79, % 35,300 13% 27,400 12% 20, % 41,200 28% 60,000 41% 68,700 חלוקת תקציבי ההשתלמויות בשנים , , , , , , , ,000 68,700 60,000 98,900 79,300 50,000 41,200 35,300 27,400 20,300 0 סה "כ עובדים כללי עובדים סוציאליים הדרכת פסיכולוגים מספר הפסיכולוגים, שעבדו בעירייה מדי שנה בתקופה הנבדקת, עמד על כ - 32 ומספר העובדים הסוציאליים עמד על כ כפי שצויין כבר, מספר עובדי העירייה בשנים האמורות עמד על כ עובדים לא כולל מורים. יוצא איפוא כי בערך 4% מהעובדים (הפסיכולוגים) נהנים מכרבע מכלל תקציב השתלמויות עובדי העירייה ועוד כ - 5% מהעובדים (העובדים הסוציאליים) נהנים מכחמישית מכלל תקציב ההשתלמויות של העירייה. לעומת זאת לרשות מעל 90% מעובדי העירייה, עומדים כ - 56% מתקציב ההשתלמויות. הדבר מצביע על חוסר חלוקה צודקת של המשאבים. מהשוואת הנתונים שבטבלה שלעיל, עם מספרי העובדים שצויינו כאן, נראה כי קיים חוסר איזון ברור ומובהק בין התקציב המופנה להשתלמות פסיכולוגים ועובדים סוציאלים לבין התקציב המופנה להשתלמות כלל עובדי העירייה. תקציב ההשתלמויות הכללי, להבדיל מתקציבי הדרכת פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כפי שתואר לעיל, אינו מחולק מראש לאגפי ומחלקות העירייה

8 116 השונות. מצב זה גורם לחוסר שוויון בין כלל עובדי העירייה אשר באפשרותם לצאת להשתלמות וזאת מן הטעם הפשוט, שמתקציב מדולל המופנה להשתלמויות יכולים להנות רק ראשוני "הקופצים על העגלה". בנוסף ועל מנת לחזק ולחדד טענה זו של הביקורת, בעת קביעת תקציב ההשתלמויות מדי שנה, לא נערך בירור על ידי מחלקת כח אדם הן מול מנהלי האגפים/מחלקות העירייה, בדבר תוכניות השתלמויות עתידיות לעובדיהם שממילא לא מתוכננות על ידם והן מול תכנית השתלמויות עתידיות לכלל עובדי העירייה שמוטב לו היתה נערכת על ידי מחלקת כח אדם עצמה. מוצע אם כן לדעת הביקורת, כי תקציב ההשתלמויות הכללי ייבנה על פי תוכנית השתלמויות שנתית שתתוכנן על ידי מחלקת כח אדם על פי צרכיי אגפי העירייה ועל פי תוכנית השתלמות עירונית כללית. במצב כזה הן בעת הכנת התקציב והן בעת ניצול התקציב - כלל התקציב יופנה למטרתו גרידא ובנוסף, באם יוכן מדי שנה תקציב ההשתלמויות גם לפי צרכיי אגפי העירייה, יותר עובדים יזכו לצאת להשתלמויות יזומות על ידי מנהלי האגפים ומנהלי המחלקות, מצב שבוודאי יגרום הן להעשרת ידע העובדים והעלאת רמתם המקצועית והן להעלאת המוטיבציה והרגשת השייכות של העובד למקום עבודתו - קרי העירייה. עובדים להשתלמויות יציאת.4 ממחלקת כח אדם נמסר לביקורת כי מספר העובדים החודשיים בעירייה (פרט לעובדי ההוראה המונים כ מורים), בשנים נע סביב כ עובדים לשנה. למנהלים, לעובדים ולפקידת כח אדם המרכזת את נושא ההשתלמויות מגיע חומר אודות השתלמויות באופן שוטף ממארגני השתלמויות והדרכות פרטיים וממוסדות ממשלתיים כלהלן:.4.1 משרד החינוך - סדנאות השתלמות למורים ולפסיכולוגים. המחלקה להדרכה באגף השלטון ומנהל מקומי במשרד הפנים (להלן - מפעם) המיידע את הרשות/ ת המנהלים והעובדים/ות בדבר ימי עיון, השתלמויות מקצועיות, סדנאות לימוד וקורסים.

9 117 איגודי עובדים - איגוד המח"ר, איגוד המשפטנים, איגוד המהנדסים וכו', המביאים לידיעת החברים בהם את מפרט ההשתלמויות הנערכות ואת חשיבות היציאה להשתלמות ומיידע את העובדים בחידושים ובעדכונים שחלו במקומות העבודה או במקצוע. קורסים לעובדים המאורגנים על ידי הסתדרות העובדים. משרד העבודה והרווחה - השתלמויות במגוון רחב של נושאים לעובדים סוציאליים. מבדיקת הביקורת עולה כי חומר פרסומי, כפי שתואר לעיל, אינו מופץ בין יחידות העירייה בידי מחלקת כח אדם. מחלקת כח אדם יוצאת מנקודת ראייה, כי מנהלי היחידות מקבלים באופן ישיר את החומר המדובר, חומר הדן בהשתלמויות, למרות שאין הדבר כך. לדעת הביקורת, העובדים אינם מודעים בדרך כלל, לגבי ההשתלמויות העומדות להתקיים ובמיוחד אינם מודעים לגבי זכויותיהם בנושא ההשתלמויות המקצועיות כמופיע באוגדן תנאי שרות העובדים כפי שהוזכר לעיל. הביקורת מציעה כי מצב זה ישונה ופקידת כח אדם המטפלת בנושא ההשתלמויות תדאג באופן שוטף ומוסדר להפצת מידע מפורט למנהלים בדבר השתלמויות הנוגעות לכלל עובדי העירייה ולעובדיהם בפרט. הביקורת מצאה כי ההשתלמויות אליהם נשלחו עובדי העירייה בשנים נחלקו למספר סוגים כלהלן: 4.2 א. השתלמויות מקצועיות ייחודיות אליהן נשלחו עובדי האגפים השונים במסגרת עיסוקם. ב. השתלמויות מקצועיות בסיסיות - כגון, רכישת ידע שימושי בנושאי מחשב, אליהן נשלחו עובדים מאגפים שונים.

10 118 ג. השתלמויות מקצועיות למנהלים שאורגנו וקוימו במסגרת האיגודים המקצועיים בהם הם חברים, במסגרת מרכז השלטון המקומי או ההסתדרויות המקצועיות השונות. ד. קורסים שנתיים לפיתוח מנהלים אליהם נשלחו עובדים בדרג הביניים מתוך כוונה שייכללו בעתודה למילוי תפקידי ניהול בעתיד. ה. השתלמויות בסיסיות כלליות. ו. לימודים אקדמאים. ז. מספר השתלמויות בודדות שלא ניתן לשייכן לקבוצה מוגדרת. לדעת הביקורת יש להפריד את מימון הלימודים האקדמאים מתקציב ההשתלמויות הכללי ועל כן לקבוע תקציב נפרד לעניין זה. בנוסף, יש לקבוע נהלים קבועים וברורים לאישור מימון לימודים אקדמאים, כך שהמצב הקיים כיום, בו ישנה יציאה של מספר עובדים קטן ללימודים אקדמאים על חשבון יציאת עובדים רבים להשתלמויות מקצועיות נחוצות, לא יישנה. להלן תוצג חלוקת ההשתלמויות בשנים מבחינה תקציבית ומהותית מהות ההשתלמות עלות ההשתלמות 165,580 ש"ח אחוז מתקציב ההשתלמויות 75.1% כמות המשתתפים הערות השתלמות קצרה 1-3 ימים % 1.7% 27,527 3,765 השתלמות ארוכה כנסים בארץ ש"ח ש"ח חמש עובדים - לימודים אקדמיים עובד אחד - קורס מקצועי שני עובדים - כנסים בחו"ל % 3,792 ספרות מקצועית ש"ח 2 0.6% 4.98% 1,250 10,985 דמי חברות באגודות מקצועיות טיולי עובדים ש"ח ש"ח שני טיולים 3.41% 7,583 כיבודים סה"כ ש"ח כולל כיבוד ללשכת ראה"ע ע"ס 1, ש"ח ורכישת כלים חד פעמיים בסך ש"ח 220,482 ש"ח 100%

11 119 להלן הארות והערות לטבלה: א. שמונה עובדים (כ - 1% מכלל עובדי העירייה), השתתפו בהשתלמות ארוכה ו/או בלימודים אקדמאים - דבר אשר גרם להוצאה של 12.5% מתוך תקציב ההשתלמויות עבור כמות מועטה מאוד של משתתפים. הביקורת מצביעה על כי בעלות זו יכלו לצאת להשתלמות מקצועית כ - 45 עובדים בעלות ממוצעת של כ ש"ח להשתלמות לעובד. ב. שני עובדים השתתפו בכנסים בארץ בעלות של 1.7% מתקציב ההשתלמויות. אל אף שנראה כי מדובר בעלות נמוכה, הביקורת מצביעה על כי בעלות זו יכלו לצאת 6 עובדים להשתלמות מקצועית בעלות ממוצעת של כ ש"ח להשתלמות לעובד. ג. ארבעה עובדים "נהנו" מספרות מקצועית בעלות של 1.71% מתקציב ההשתלמויות, מה גם שלדעת הביקורת, מובן כי הוצאה מסוג זה חייבת להיות מתוקצבת מתקציב המחלקה הרלבנטי או מתקציב "ספרות מקצועית" ובשום מקרה לא מתקציב ההשתלמויות. אומנם, גם כאן מדובר בעלות שולית, אך הביקורת מצביעה על כי היא שוות ערך ליציאה של כ - 6 עובדים להשתלמות מקצועית בעלות ממוצעת של כ ש"ח להשתלמות לעובד. ד. דמי חברות באגודות מקצועיות לשני עובדים הוצאו גם כן מתקציב ההשתלמויות ולא מהתקציב המיועד לכך. הביקורת מצביעה על כי מצב זה מונע יציאה של שני עובדים להשתלמות מקצועית בעלות ממוצעת של כ ש"ח להשתלמות לעובד. ה. כיבודים להשתלמויות כולל כיבודים ללשכת ראש העיר ורכישת כלים חד פעמיים, לדעת הביקורת אמורים להיות מתוקצבים ומשולמים מסעיפים תקציביים אחרים ובוודאי לא מתקציב השתלמויות עובדים. הביקורת מצביעה על כי, גם במקרה זה, נמנעה יציאה של כ - 12 עובדים להשתלמות מקצועית בעלות ממוצעת של כ ש"ח להשתלמות לעובד.

12 120 ו. לדעת הביקורת, ראוי כי טיולי עובדים יהיו מתוקצבים מתקציב רווחת העובד ולא מתקציב ההשתלמויות. ניסיון העמדת טיולים אלה כסיורים לימודיים אינו תקין לדעת הביקורת, והביקורת מצביעה על כי בעלות טיולים אלה, יכלו לצאת להשתלמות מקצועית עוד כ - 18 עובדים, בעלות ממוצעת של כ ש"ח להשתלמות לעובד. לאור האמור לעיל, יוצא כי 23% מהסכום שהוצא מתוך תקציב ההשתלמויות, הוצא לדעת הביקורת לא לייעודו. הוצאה זו מנעה יציאה של עוד כ - 89 עובדים להשתלמות מקצועית בעלות ממוצעת של כ ש"ח להשתלמות לעובד. הביקורת מציינת, כי מעיון שערכה בטפסי יציאת עובדים להשתלמויות נמצאו השתלמויות רבות בעלות נמוכה מ ש"ח, ממצא המצביע על כמות העולה על 89 עובדים, כפי שצויין לעיל, אשר היו יכולים לצאת להשתלמות מקצועית לו תקציב ההשתלמויות היה מנוהל בצורה תקינה ונאותה. לסיכומו של פרק זה, לדעת הביקורת, על העירייה לבחון דרכים שיביאו לכך ששיעור גבוה יותר מקרב כלל העובדים יצאו להשתלמות בין אם מקצועית ובין אם העשרתית, מדי שנה. בתחום מדיניות ההשתלמויות ואופן קבלת ההחלטות, העלתה הביקורת, כי, מחלקת כח אדם היא הגורם העיקרי ולמעשה היחיד הקובע בעירייה. הביקורת העלתה גם, כי אין במחלקת כח אדם נוהל אשר יפרט עקרונות מנחים או קריטריונים ברורים וידועים, לגבי ההשתלמויות וכי אופן קבלת ההחלטות בנושא הנדון, המתואם אומנם עם מנכ"ל העירייה איננו מבוסס על הגדרת צרכים ועל דרישות של מנהלי האגפים והמחלקות, ואיננו מתנהל בתיאום כולל עם כל הגורמים הנוגעים בכך בעירייה. כתוצאה מכך, גם התקצוב השנתי של ההשתלמויות מתבצע באופן אקראי ולא על בסיס הגדרת צרכים, או על פי תכנון ארוך טווח ולכן, מהווה התקציב, למעשה, אילוץ בקבלת ההחלטות ולא כלי לביצוען כפי שצריך היה להיות. לפיכך, מציעה הביקורת, להקים צוות עירוני בכיר, בראשות מנהל מחלקת כח אדם ובהשתתפות, בין השאר, של נציג העובדים, שיכין תוכנית השתלמויות עירונית כוללת תלת שנתית, ותוכנית מפורטת יותר, חד שנתית הנגזרת

13 121 מהתוכנית הכוללת. התוכנית צריכה להתבסס על הגדרת דרישות וצרכים של מנהלי האגפים והמחלקות ועל הנחות תקציביות מוסכמות, שבחלקן ייכללו בתקציב האגפים עצמם. בנוסף לתוכנית, יהיה על הצוות להכין נוהל ברור, נוהל אשר ייפרט עקרונות מנחים ורשימת קריטריונים ברורים ומוסכמים, שיהוו בסיס לקביעת המועמדים להשתלמויות ולאישור יציאתם להשתלמויות במסגרת התוכנית ויישומה. לדעת הביקורת, על מנהלי האגפים והמחלקות למלא תפקיד פעיל בקביעת תוכנית ההשתלמויות המפורטת הנוגעות לנושא שבתחום אחריותם ובתכנון יציאת אנשיהם להשתלמויות השונות הנוגעות להם במסגרת התוכנית הכוללת והמפורטת. במסגרת זו תוטל על מנהלי האגפים והמחלקות גם האחריות לבניית מסלול ההשתלמות המקצועי של אנשיהם במסגרת התוכנית האגפית ולקיים מסגרת מעקב ומשוב אחר ההשתלמויות, לצורך התכנון בעתיד. כל זאת, מבלי לשנות את האחריות הכוללת של מחלקת כח אדם לריכוז נושא ההשתלמויות ואת הסמכות לביצוען. בבקשות להשתלמות הטיפול.5 עובדים המעוניינים לצאת להשתלמות פונים לפקידת כח אדם האחראית במחלקת כח אדם בין היתר גם על נושא השתלמויות עובדי העירייה. הבקשות אמורות להיות מוגשות על ידי העובדים או על ידי מנהליהם בטופס בקשה ליציאה להשתלמות הקיים במחלקת כח אדם (ראה נספח ב'). ממידע שנמסר לביקורת על ידי מחלקת כח אדם, השימוש בטופס זה הוא מזערי ומרבית הבקשות מוגשות במזכרים, הן לפני ההשתלמויות והן גם לאחר קיומן בבקשות להחזר חלקי או מלא של עלות ההשתלמות. בנוסף, על פי החלטת ועדת ההשתלמויות מיום שהוזכרה לעיל, (ראה נספח א') כל עובד שהעירייה תשתתף ב - 2,000 ש"ח (בערכי 1997) מעלות ההשתלמות יתחייב להמשך עבודה במשך שנה אחת. (ראה נספח א'; ג'). כל המעקב וניהול ההשתלמויות מבוצע באופן ידני ולא ממוחשב במחלקת כח אדם, דבר המקשה על טיפול יסודי ומעמיק בנושא ההשתלמויות. לביקורת נמסר כי רק בשנה האחרונה נאספות ומתוייקות כלל הבקשות ליציאה להשתלמויות, גם אלה שלא אושרו.

14 122 מהנתונים שפורטו לעיל, ניתן להבין שכל הנתונים הקשורים בהשתלמויות אינם נאספים ואינם מרוכזים ועל כן לא ניתן לבצע מעקב אחר: א. ב. ג. ד. ה. כמות המשתלמים מדי שנה. זהות המשתלמים. אופי ההשתלמויות. כמות וזהות הבקשות להשתלמות אשר לא אושרו. חלוקה אגפית/מחלקתית של כמות המשתלמים ואופי תפקידי המשתלמים. בנוסף, מבדיקת הביקורת עולה כי לא קיים גוף מרכזי, המרכז באופן מוסדר את היציאה להשתלמויות הן בהיבט התאמת נושאי ההשתלמויות המוצעות למשתלמים והן מבחינת חלוקה שוויונית בין היוצאים להשתלמויות, הן בהיבט אופי התפקידים אותם ממלאים המשתלמים והן בהיבט החלוקה המחלקתית/אגפית. יתר על כן, מבדיקת הביקורת עולה, כי לא קיים גורם מרכזי המייעץ לעובדים בבחירת קורסי השתלמות המתאימים לסוג עבודתם ואף לא מכוון וכמעט ואינו יוזם יציאת עובדים להשתלמויות. הביקורת מתרשמת כי מצב זה נובע משלושה גורמים עיקריים: א. היעדר גוף המרכז הן בהיבט הארגוני והן בהיבט ההדרכתי הייזום את נושא השתלמויות עובדי העירייה. ב. היעדר תקציב הולם להשתלמויות עובדי העירייה, דבר המצביע אולי על מידת החשיבות שהנהלת העירייה מקדישה לנושא כה חשוב, חיובי וחיוני זה, במיוחד כאשר מדברים על הנעת עובדים, העלאת רמתם המקצועית והדימוי העצמי שלהם.

15 123 ג. חוסר הבנה מצד ההנהלה בדרגיה הבכירים ביותר לצורך בהשתלמויות לעובדים ויתרונותיהם, המתבטאת בגישה שלילית, לדעת הביקורת, כלפי הוצאת עובדים להשתלמויות. מוצע, אם כן, לדעת הביקורת שמחלקת כח אדם תכין נוהל השתלמויות אשר יושתת על העקרונות להלן: הכנת מסגרת תקציבית ראויה ומעשית אשר תענה לצרכים האמיתיים הדרושים להשתלמויות עובדים ולהשגת מטרות ההשתלמויות: הנעת עובדים, העלאת רמתם המקצועית, שיפור השרות, העלאת הדימוי העצמי וכו'..1 בעת הכנת תקציב שנתי - יגיש כל מנהל אגף במסגרת תקציב האגף שבניהולו פרק בנושא השתלמויות עובדים..2 תקציב ההשתלמויות האגפי יוכן תוך הכנת תכנית מוגדרת של השתלמויות מפורטות..3 תוכנית ההשתלמות האגפית תכלול תכנון פיתוח מנהלים במידת הצורך, לפי ראות מנהל האגף כל תכנית השתלמות אגפית תאושר על ידי ועדת ההשתלמויות. מחלקת כח אדם תכין תוכנית השתלמות שנתית לכלל עובדי העירייה הן על פי התוכניות האגפיות והן על פי חומר שתקבל מהמפעם, מרכז השלטון המקומי ומשרד הפנים..6 כל נושא הטיפול בהשתלמויות יטופל על ידי פקידת כח אדם שתפקידה יוגדר כרכזת השתלמויות..7 כל בקשה ליציאה להשתלמות תוגש כשהיא ממולאת כראוי על ידי הממונה הישיר למנהל האגף..8

16 124 כל בקשה ליציאה להשתלמות תוגש על גבי טופס בקשה ליציאה להשתלמות בלבד ולא על גבי מזכר כללי..9 מנהל האגף יעביר טופס הבקשה להשתלמות בצירוף המלצתו וזאת לאחר שבדק שצרכיי האגף מחייבים יציאה להשתלמות זו, לרכזת ההשתלמויות במחלקת כח אדם ובאמצעותה לועדת ההשתלמויות..10 ועדת ההשתלמויות תורכב מגורמים מקצועיים, ניהוליים ונציגי אירגוני העובדים..11 הבקשות תוגשנה בהתראה של שלושה שבועות לפחות, לפני היציאה להשתלמות ובכל מקרה לא תוגש בדיעבד..12 בקשות להיעדרות בלבד, בגין היציאה להשתלמות וללא השתתפות כספית תידונה בישיבה בהשתתפות המנכ"ל ומנהל האגף, אם בקשה מסוג זה לא אושרה על ידי מנהל מחלקת כח אדם לבדו..13 בתום כל ישיבה של ועדת ההשתלמויות ו/או בעת שמנהל מחלקת כח אדם דן בענייני השתלמויות, רכזת ההשתלמויות תעביר ההחלטות בכתב למנהלי האגפים ולעובדים וכן תתייק ההחלטות בתיק ההשתלמויות ובתיקים האישיים של העובדים..14 הביקורת מציעה, כי בנוסף לנוהל שהוצע לעיל, יוכן נוהל אשר יסדיר את עבודת ועדת ההשתלמויות. בנוהל זה מוצע לשים דגש על הנקודות הבאות: בקשת יציאה להשתלמות/לימודים תועבר למרכזת ועדת ההשתלמויות יחד עם מסמכים המפרטים ומתארים את תוכנית ההשתלמות..1 בקשות אלה חייבות להיות מאושרות על ידי הממונה הישיר ו/או מנהל האגף..2

17 125 יוכן תיק מעקב במחלקת כח אדם בו יתוייקו כל בקשות היציאה להשתלמויות שאושרו, אלה שלא אושרו ואלה שלא אושרו מלכתחילה על ידי מנהל האגף ו/או הממונה הישיר..3 לישיבות ועדת ההשתלמויות יוכנו טפסי פרוטוקול המכילים את הפרטים הבאים:.4 שם העובד. מחלקה. תפקיד העובד. נושא ההשתלמות. עלות כוללת. מיקום הלימודים. משך ההשתלמות. ימי ההיעדרות. שיעור השתתפות העירייה. החלטת ועדת ההשתלמויות. גובה ההשתתפות של 'קרן ידע' או כל קרן/גוף מממן דומה. בתחתית טפסי פרוטוקול אלה יוכנו מקומות חתימה לחברי ועדת ההשתלמויות. לאחר קבלת ההחלטה בועדת ההשתלמויות רכזת הועדה תשיב לעובד בכתב אודות ההחלטה. בנוסף, העתק ההחלטה יתוייק בתיק המעקב במחלקת כח אדם ובתיקו האישי של העובד. שכר לימוד להשתלמויות תשלום.6 התשלום לבקשות יציאה להשתלמויות ו/או לימודים שאושרה להם השתתפות העירייה בשכר הלימוד נעשה בשני מסלולים נפרדים: א. תשלום למארגן פעולת ההדרכה ו/או למוסד הלימודים באמצעות העברה בנקאית.

18 126 ב. תשלום שכר הלימוד על ידי העובד והחזר כספי לעובד ישירות לחשבון הבנק שלו, כנגד הצגת חשבונית מס על ידו ואישור מנהל מחלקת כח אדם ו/או ועדת ההשתלמויות להשתתפות העירייה, בעלות ההשתלמות. בדרך הראשונה גזברות העירייה מבצעת העברה בנקאית ישירות למארגן ההשתלמות או למוסד הלימוד בסכום הכספי שאושר על ידי ועדת ההשתלמויות ו/או מנהל כח אדם ומנכ"ל העירייה. מנהלת החשבונות הראשית מסרה לביקורת כי הוצאות השתלמות המשולמות בהעברה בנקאית, כפי שהוסבר לעיל, נרשמות בהנהלת חשבונות בסעיף הוצאות מתקציב ההשתלמויות. בדרך השנייה, בה תשלום שכר הלימוד ו/או עלות ההשתלמות משולמת על ידי העובד ולאחר מכן, בעת הצגת חשבונית המעידה על הסכום ששילם העובד מועבר לזכותו, ישירות לחשבון הבנק שלו, סכום השתתפות העירייה בעלות ההשתלמות כפי שאושר על ידי הגורמים המאשרים. מבדיקת הביקורת את תהליך תשלום דמי עלות ההשתלמויות ו/או עלות שכר הלימוד על כל היבטיו עלו הממצאים הבאים: מחלקת כח אדם לא מקפידה בדרישתה מהמשתלמים בדבר הצורך בהגשת בקשת ההשתתפות ו/או כיסוי מלא של עלות ההשתלמות לפני קיום ההשתלמות ואישור ההשתתפות בעלותה, כך שנמצאו על ידי הביקורת מקרים לא מעטים בהם הבקשה הוגשה למחלקת כח אדם לאחר השתתפות העובד בהשתלמות..1 תשלום עלות השתתפות העירייה בעלות ההשתלמות/הלימודים משולם במרבית המקרים כהחזר לעובד אך לא דרך תלוש המשכורת, אלא ישירות לחשבון הבנק של העובד. מצב זה וחוסר ההקפדה של גזברות העירייה בנהלי עבודה מוסדרים כפי שהתרשמה הביקורת בבדיקתה,.2

19 ב. 127 גורמים לאי הקפדה על מילוי כללי מס הכנסה. מנהלת מחלקת השכר מסרה לביקורת כי החזר עלויות ההשתלמויות מוחזרות לעובדים ישירות לחשבון הבנק על ידי גזברות העירייה ולא דרך תלוש המשכורת כך שלמחלקת השכר אין כל קשר לעניין זה. מבירור שערכה הביקורת עם ממונה ניכויים במס הכנסה עולה כלהלן: ישנן שתי הגדרות בסיסיות במס הכנסה לפיהם מחייבים את העובד במס או פוטרים אותו ממס: השתלמות המקנה לעובד יתרון מתמיד. השתלמות השומרת על הקיים, ולא מקנה לעובד יתרון... 1 א. 1 לדוגמא: יציאה להשתלמות לתקופה ארוכה, המקנה בגמר ההשתלמות תעודה בדרך כלל זו השתלמות המקנה לעובד יתרון ולכן מחוייבת במס. השתלמויות קצרות בין 3 ימים ל - 5 ימים, בדרך כלל אלה השתלמויות שאינן מקנות לעובד יתרון מתמיד והן מוגדרות כשמירה על הקיים ולכן הן לא מחוייבות במס. עוד נמסר לביקורת כי אין קריטריונים ברורים ומוחלטים במס הכנסה לגבי כל השתלמות ולעיתים ממונה הניכויים במס הכנסה מפעיל את שיקול דעתו וזאת מהסיבה שקיימים קורסים שבהם משתתפים עובדים, קורסים ארוכים יחסית, המעניקים לעובד המשתתף בהם תעודה, תעודה אשר, באם יעזוב העובד את העירייה תיתן לו יתרון בהתמודדותו על מישרה חדשה ומצד שני הקורס עסק בתחום עבודתו הנוכחית בעירייה והשתתפות בו שיפרה את מקצועיותו בתחום עיסוקו. לאור האמור לעיל, ומכיוון שהחזר עלות ההשתלמויות מבוצע ישירות לחשבון הבנק של העובד ולא דרך תלוש המשכורת נמצא כי עובדים אשר היו אמורים להיות מחוייבים במס כיוון שהשתלמות ו/או הלימודים אשר

20 128 בעלותם השתתפה במלואה ו/או בחלקה העירייה מעניקה למשתלמים יתרון מתמיד על פי הגדרת מס הכנסה. מצב זה אינו תקין והביקורת ממליצה כי מצב זה לא יישנה, כך שיוכן נוהל מוסדר שיתבסס על הוראות שלטונות מס הכנסה ויוקפד על מילויו בגזברות העירייה.

21 129 והמלצות סיכום.7 הליך היציאה להשתלמות החל מהגשת בקשה ועד להחלטת "הגורם המאשר" מנוהל בצורה ידנית ללא קיום של נוהלי עבודה מוסדרים. הביקורת מוצאת שיש לייעל ולארגן את נושא ניהול ההשתלמויות על ידי מעבר ממצב של ניהול ידני לניהול ממוחשב, צעד שבנוסף לניהול תקין והעלאת רמת הדיווח והבקרה יאפשר להפיק דו"חות סטטיסטיים בנושא השתלמויות עובדי העירייה, דו"חות שבאמצעותם ניתן יהיה לטייב ולייעל את יציאת עובדי העירייה בצורה יותר שוויונית מהנהוג כיום..7.1 בעירייה לא מוכנות כיום תוכניות השתלמויות, לא על ידי מחלקת כח אדם ולא על ידי אגפי ומחלקות העירייה. מצב זה מונע קידום, פיתוח והעשרת ידע ומקצועיות העובדים ובנוסף כפי שעלה מממצאי הביקורת, לאור תקציב ההשתלמויות המצומצם, העובדים הזוכים להשתתף בהשתלמויות הם בעיקר מהדרגים הבכירים בעירייה ובנוסף יתכן ויוצאים בתדירות העולה על פעם אחת בשנה. על כן, הביקורת ממליצה כאמור, כי תוכן מדי שנה תכנית השתלמויות כוללת ומקיפה כך שיותר עובדים יזכו לצאת להשתלמויות, תוכנית שממנה ייגזר גודל תקציב ההשתלמויות ובנוסף יוקפד כי תקציב זה יופנה במלואו לייעודו..7.2 על מנת לשפר את הכנת תכנית ההשתלמויות השנתית לעובדי העירייה שתתבסס הן על תכנון שנתי של מחלקת כח אדם והן על תוכניות השתלמויות פנימיות של אגפי ומחלקות העירייה, הביקורת מציעה כי מחלקת כח אדם תדאג להפיץ באופן שוטף את כל הפרסומים המגיעים לשולחנה בדבר השתלמויות ולימודים לכל מנהלי אגפי ומחלקות העירייה..7.3 נמצא כי לא קיים במחלקת כח אדם נוהל יציאה להשתלמויות ומוצע כי יוכן נוהל כזה כפי שהוצע בגוף הדו"ח בפרק

22 130 הביקורת מצאה כי תהליך אישור היציאה להשתלמויות לא פועל בצורה מוסדרת בכך שלא קיים פרוטוקול מובנה לאישור יציאה להשתלמויות ומוצע גם כאן כי יוכן נוהל לסדרי עבודת ועדת ההשתלמויות כפי שהוצע בגוף בדו"ח בפרק נמצא כי חלה ירידה בתקציב השתלמויות במהלך השנים ובנוסף נמצא כי תקציב ההשתלמויות לא הופנה במלואו להשתלמויות עובדים כך שכ - 23% מתקציב ההשתלמויות לא הופנה במישרין לייעודו. על כן, מוצע לדעת הביקורת שתקציב ההשתלמויות יופנה במלואו לייעודו המובהק בלבד..7.6 הביקורת מצאה כי בשיטת החזר תשלום עלויות ההשתלמויות/ הלימודים לעובדים אין הקפדה על חבויות מס הכנסה במידה וכך מתחייב על פי החוק. מבירור שערכה הביקורת עם מנהלת חשבונות ראשית של העירייה ועם ממונה ניכויים במס הכנסה עולה כי ישנן הגדרות ברורות במס הכנסה ובאם ההשתלמות/לימודים מקנה לעובד יתרון מתמיד (ראה פירוט בפרק 6), אזי על סכום עלות ההשתלמות חלה החובה בתשלום מס. מכיוון שהתשלום לעובד לא מבוצע על ידי מחלקת השכר דרך תלוש השכר לא מבוצע ניכוי המס כמתחייב ועל כן, על גזברות העירייה להכין נוהל חדש, מפורט ומוסדר כך שבמידה ומתחייב תשלום מס על עלות ההשתלמות/לימודים אכן הוא ישולם, כמתחייב על פי הנחיות שלטונות המס..7.7 מבדיקת הביקורת עולה כי במקרים רבים מוגשות בקשות לקבלת החזר עלות ההשתלמות לאחר קיומה והשתתפות העובד בה. הביקורת מציעה כי יש לקבוע ולקיים כללים ברורים וקבועים של מועדי הגשת בקשות לאישור יציאה ממומנת להשתלמות, כפי שנאמר בגוף הדו"ח, רק לפני קיום ההשתלמות בטווח זמן של מינימום שלושה שבועות מראש והן קביעה ברורה של הגורמים המאשרים יציאה להשתלמויות - משמע, ועדת ההשתלמויות בהרכבה כפי שנכתב בפרק 5. יש לשקול אפשרות של גמישות לגבי מועד הגשת הבקשות במקרים יוצאים מן הכלל..7.8

23 131

24 132 נספח א' - פרוטוקול ועדת השתלמויות

25 133 נספח ב' - בקשה למענק השתלמות

26 נספח ב'- המשך 134

27 135 נספח ג' - כתב התחייבות

28 136 נספח ג' - המשך

29 137 נספח ד' - הסדרים כלליים לעובדים על פי דירוגים

30 138

31 139

32 140

33 141

34 142

35 143

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63>

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63> רקע רכישות במחלקת המשק המחלקה למשק מטפלת באחזקת משרדי העירייה השונים וכפופה למזכיר העיר. עובדי המחלקה מבצעים בכוחות עצמם, ככל שניתן, אחזקה שוטפת במשרדי העירייה השונים כגון: תיקוני אינסטלציה קלים, תיקוני

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

פרק : "שיעור המשכורת" ו"תוספת קבועה" - סעיף 8 לחוק

פרק : שיעור המשכורת ותוספת קבועה - סעיף 8 לחוק חדש! מהדורת אינטרנט. למחירים לחץ על הקישור: http:///prices.html לתיאור לחץ על הקישור: http:///benefits.html שיעור המשכורת ו"תוספת קבועה" - לפי סעיף 8 לחוק שירות המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל - 1970

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

קורס חשבי שכר בכירים

קורס חשבי שכר בכירים טלפון )רב קווי( : 1-077-077-700 פקס: 151-0-949-8130 כתובתנו באינטרנט : WWW.TAXCOLLEGE.CO.IL כתובתנו לדואר : רח' מוטה גור 42, רחובות 4666244 דוא"ל : YANIV.GAVRIEL@GMAIL.COM ספק מוכר משרד הביטחון 36-244-344

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

<4D F736F F D EF2EEE5FAFA20EEECE1E920F1F0E9F320EBF4F820F1E1E02E646F63>

<4D F736F F D EF2EEE5FAFA20EEECE1E920F1F0E9F320EBF4F820F1E1E02E646F63> 63 עמותת מלב"י סניף כפר סבא 1. כללי עמותת מלב"י מרכזים לאביזרי בית יד שנייה, היא עמותה אשר הוקמה כמקור לסיוע ועזרה לעולים חדשים ולמשפחות נזקקות. העמותה הינה עמותה ארצית הפועלת כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח),

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד