טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו"

תמליל

1 טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין הגופים שלהלן: חל על קבוצה/קבוצות העובדים שלהלן: מחייב עריכת תנאים סוציאליים במתכונת שלהלן: הערות אגוד תעשייני התכשיטים וחפצי הנוי בישראל בין חטיבת התכשיטנות וחפצי חן )שבמסגרת ההסתדרות הכללית ועובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה( לבין: אגוד תעשייני התכשיטים בישראל. הערה: בשנת 2991 פג תוקפו של ההסכם הקיבוצי וההסכם רלוונטי רק לגבי עובדים שעבדו במפעלים החברים באיגוד תעשייני תכשיטים וחפצי נוי בזמן שההסכם היה בתוקף. כל עובד במפעל. המפעל יבטיח את זכויות עובדיו בקרן פנסיה מקיפה הסתדרותית או בכל תכנית או פוליסה אחרת המבטיחה קצבת זקנה, שארים ונכות לפי בחירת העובדים. עסק או עובדים שלא חל עליהם ההסכם הקיבוצי חייבים במתן תנאי סוציאליים לפי הוראות צו ההרחבה בענף התעשייה והמלאכה )ראה/י בהמשך(

2 עובד עונתי או חודשי או יומי: בשנה הראשונה מתום תקופת המתנה של 21 חודשים: הפרשה לקרן פנסיה מקיפה- ניכוי מהעובד - 5% )תגמולים(. אולמות וגני אירועים. בין התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים בישראל לבין ההסתדרות הכללית החדשה המיוצגת על ידי הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות. כל עובד- גבר מגיל 12 ואישה מגיל.12 תשלום המעביד 5% )תגמולים(. תשלום המעביד 5% )פיצויי פיטורים(. עובד יומי החל מהשנה השנייה ואילך: פנסיה מקיפה: מעביד,21% עובד : 5.5% ביטוח מנהלים : ניכוי מהעובד.5% תשלום המעביד 5%. תשלום המעביד 3.88%. תשלום מעביד לא.כ.ע- עד. אפיה בין וועדה העליונה של עובדי האפייה בישראל ליד הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה לבין נציגי הוועד הארצי של בעלי המאפיות בישראל. כל עובד העובד בעבודת כפיים )מקצועי או לא מקצועי, זמני או קבוע(. קרן פנסיה מקיפה ב"מבטחים": - 21% מעביד % עובד. אחרי חודשיים ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה. בניה בין המרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של הפועלים. על כל העובדים )לרבות מנהלי עבודה( המועסקים ב"אתרי בניה". לא כולל עובד משרד. פנסיה מקיפה: מעביד: 6%( 21% פיצויים ו- 6% תגמולים(. עובד: 5.5% )תגמולים( השכר המבוטח לא יפחת מהשכר התעריפי הנקוב בהסכם הקיבוצי. דפוס בין התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל המרכז הארצי, איגוד ענפי הדפוס ומוצרי הנייר לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האיגוד הארצי של הדפוס, הכריכה והקרטונז' ו/או מועצות הפועלים, שבתחום שיפוטן נמצאים המפעלים וועדי הפועלים במפעלים. כל עובד, פרט לנוער עובד. ביטוח פנסיוני מקיף בקרן "מבטחים" לעובדים זמניים ולקבועים ניכוי מהעובד 5.5% )תגמולים(. תשלום המעביד 21% )תגמולים ופיצויים(. בהסכם הקיבוצי לאחר 8 חודשי תקופת ניסיון באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה.

3 הובלה בין התאחדות בעלי מפעלי הובלה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה האגף לאיגוד מקצועי ופורום הוועדים של הנהגים העובדים אצל מעסיקים בענף ההובלה. נהג רכב משא המוביל מטען משקלו עולה על 4 ש טון והמועסק בחברות הובלה. החל מיום קרן פנסיה מקיפה חדשה "עמית" של חברת הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ: מעביד: - 21% 6%( תגמולים ו- 6% פיצויים( % השלמת פיצויים לקרן פנסיה או לקופה אישית לפיצויים לפי בחירת העובד. עובד: 5.5% הבסיס לחישוב השכר לעניין הפרשת דמי גמולים, ימי המחלה ואובדן כושר מקצועי יהיה בשיעור 252% מהשכר המשולב של כל עובד כמפורט בטבלת השכר שבנספח א' להסכם הקיבוצי מיום , בצירוף תוספת יוקר, ותק ותוספת מקצועית. בנוסף: 1.45% ביטוח מחלה + א.כ.ע עיסוקי )נהג משאית( ע"ח מעביד או ביטוח מנהלים: מעביד: 28.88% עד לא.כ.ע עובד :.5% התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל המרכז הארצי )לשעבר: התאחדות בעלי מלאכה ותעשייה זעירה(. בין ההסתדרות הכללית לבין בעלי מלאכה ותעשייה. כל עובד ועובדת במשכורת חודשית או יומית או שכיר בכל שיטה אחרת של שכר. המועסקים בענפים בהתאם לרשימה שצורפה כנספח ב' להסכם. פנסיה מקיפה ב"מבטחים" 2 מהשכר. מעביד: 21%. עובד: 5.5%. ביטוח מנהלים 3%..2.

4 חקלאות התאחדות האיכרים. בין ארגון המעסיקים בחקלאות התאחדות האיכרים בישראל ובין ההסתדרות הכללית )הסתדרות הפועלים החקלאים(. כל עובד בענף החקלאות, אריזה, הגרים נשירים ופרחים, גננות נוי ומשתלות. פנסיה מקיפה 2 מהשכר לקרן הביטוח והפנסיה של פועלים חקלאיים- מעביד: 21% עובד: 5.5% פנסיה לעובד שנתי זמני או עובד בניסיון: ב- 21 חודשים ראשונים: מעסיק: 6% 5.5% עובד: לאחר 21 חודשים: מעסיק: 21%, לאחר תוספת 6% שלא שולמו בשנה הראשונה. עובד: 5.5% פנסיה לעובד עונתי זמני או בניסיון: במשך 252 ימי עבודה במהלך שתי עונות רצופות יפריש המעסיק: 6% ועובד:.5.5% לאחר 252 ימי עבודה: מעסיק: 21% בתוספת 6% שלא הופרשו במהלך 252 הימים. עובד:. 5.5% יש להוסיף רכיב פי צויים אם לא הופרש בעבר: ב שיעור של 2.388%. השיעור יגדל בהדרגה עד 6% בשנת.1224 טחנות קמח בין התאחדות התעשיינים לבין ההסתדרות הכללית ולבין איגוד טחנות הקמח בישראל. כל עובד, להוציא עובדים בתפקיד ניהולי או פקידותי. פנסיה מקיפה ב"מבטחים" - 21% ע"ח המעביד % ע"ח העובד. פרטים ראה התאחדות התעשיינים לעיל בענף התעשייה. חל גם על פועלים חדשים החל מהיום הראשון לעבודתם.

5 טכסטיל והלבשה יהלומים התאחדות תעשייני היהלומים בישראל. כוח אדם בין התאחדות התעשיינים בישראל התעשיינים לבין ההסתדרות הכללית - בין התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ רמת-גן לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל האיגוד הארצי של פועלי היהלומים. בין ארגון חברות לאספקת שירותי משאבי אנוש בישראל )האיגוד הארצי של החברות למשאבי אנוש שליד איגוד לשכות המסחר( לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה )האגף לאיגוד מקצועי( והסתדרות העובדים הלאומית )האגף לאיגוד מקצועי(. כל עובד ללא הבדל מין וגיל המועסק במפעלי היהלומים. המנהלים יבוטחו בביטוח פנסיוני במבטחים ו/או בביטוח פנסיוני אחר לרבות ביטוח תגמולים ופיצויים. כל עובד, למעט עובדי המנגנון )עובדים המבצעים את עבודתם בחברה במישרין(, עובדים המועסקים במתן שירותי סיעוד, עובדים המועסקים בתפקידי מחשוב כהגדרתם בחוק, עובדים בחוזים אישיים ועובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון עבור אגף השיקום. ההסכם חל על עובדים בסקטור העסקי בלבד פנסיה מקיפה ב"מבטחים" - 21% ע"ח המעביד % ע"ח העובד. פנסיה מקיפה ב"מבטחים" הפרשות בשיעור 2. בנוסף, השלמת פיצויי פיטורים ל"מבטחים". פנסיה מקיפה: הפרשות לקרן: 2: - 21% ע"י המעביד. 6%( לתגמולים; 6% - 5.5% ע"י העובד לפיצויים(. לתגמולים. לביטוח מנהלים: מעביד: 28.88% לא.כ.ע- עד. עובד: 5% פרטים ראה התאחדות התעשיינים לעיל בענף התעשייה. 2. העובד יבוטח בקרן הפנסיה בתום. חודשי 1 עבודה.. עובד שהתקבל לעבודה כשכבר יש לו תכנית ביטוח- יבוטח באותו ביטוח בתום 8 חודשי עבודה או לאחר שלושה חודשים בהם לא שולמו בגין העובד דמי ביטוח, לפי הקצר מבין השניים. 3. בתקופה שעד לביטוחו של העובד בביטוח הפנסיוני- יש לרכוש עבורו ביטוח למקרה מוות ע"ס 222,22 ש"ח. כמו כן, למקרה של א.כ.ע הבטחת פיצוי בשיעור 52% מהשכר כאשר תשלום החברה לא.כ.ע לא יעלה על 2.5% מהשכר.

6 לשכת מסחר ל ה -אביב ת יפו. בין לשכת המסחר תל- אביב יפו לבין ההסתדרות הכללית. קיים הסכם דומה עליו חתומה גם לשכת המסחר בירושלים )לא הורחב( כל העובדים לרבות נוער עובד. הפרשות לתגמולים בקרן מקפת או מבטחים או בכל קופת תגמולים מוכרת כולל בנקים. הפרשות: 5% מהשכר ע"ח המעביד. 5% מהשכר ע"ח העובד. )אם בקרן פנסיה 6% ע"ח מעביד ו- 5.5.% ע"ח עובד(. בנוסף בגין רכיב פיצויי פיטורין את השיעור המפורט בטבלת ההסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק בהתאם לשנה. )הטבלה בסוף( מוסכים בין איגוד המוסכים בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל חטיבת עובדי המוסכים ושירותי רכב. כל עובד העובד עבודת כפיים )כפועל בעל מקצוע או בלתי מקצועי( לרבות נוער עובד. פנסיית יסוד או פנסיה מקיפה ב"מבטחים". יסוד: 6% מהשכר ע"ח מעביד. 5.5% מהשכר ע"ח המעסיק רשאי לקבוע אם לבטח בקרן יסוד או מקיפה. עובד. מקיפה : תוספת של 6% פיצויים. מורי דרך בין לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל לבין אגודת מורי הדרך בישראל והסתדרות העובדים הכללית החדשה )בהסכם מוקדם(. כל עובד שהוא מורה דרך מוסמך על ידי משרד התיירות להדרכת יירים מחו"ל ש ת בי ראל, המועסק בשכר יומי, למעט מורה דרך הממלא את תפקידו ב"רכב אשכול" או ברכב המיועד להסעת נוסעים עד ל- 25 מקומות. פנסיה מקיפה- מעביד: 3.88% פיצויים 5% תגמולים עובד: 5% תגמולים חל רק על מורי דרך לתיירות נכנסת. ההפרשות יהיו משכר העובד שלאחר תוספת השכר הנקובה בסעיף להסכם 22 הקיבוצי מיום

7 מתכת, חשמל ואלקטרוני קה מלאכה ותעשייה זעירה בין ההסתדרות הכללית לבין ארגון המתכת, החשמל והאלקטרוניקה. כל המעסיקים החברים בהתאחדות המלאכה והתעשייה בישראל והנותן שירותים בענפים המפורטים בהסכם. כל המועסק כשכיר על ידי המפעל, שמלא לו 23 שנים. למעט מנכ"ל, חשב, ומנהל כ"א, או תפקידים דומים כפי שיוסכם עליהם בין הצדדים. פנסיה מקיפה ב"מבטחים" 2 מהשכר. מעביד:. 21% עובד: 5.5%. המעביד רשאי לבטח בהסדר ביטוח חלופי כגון ביטוח מנהלים בתנאים מעביד:כדלקמן: 24.88% משולב ופרמיות עובד: עד 5.5%. לא יחול על עובדים ומעבידים בתחום פיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה. ניקיון ותחזוקה בין התאחדות החברות וקבלני האחזקה בישראל לבין איגוד פועלי הניקיון. כל עובד אצל מעביד במפעל ניקיון ותחזוקה. פנסיה מקיפה ב"מבטחים" 2 מהשכר: - 21% מעסיק % עובד. נעליים בין התאחדות התעשיינים בישראל, האגף לעבודה ומשאבי אנוש, האגף הכללי, ענף הנעליים והתפרות לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל הסתדרות פועלי הטכסטיל ההלבשה והעור ומועצות הפועלים. כל עובד, למעט עובדים בתפק יד ניהולי או פקידותי. פנסיה מקיפה ב"מבטחים" - 21% ע"ח המעביד % ע"ח העובד. מי שהיה חבר בפנסיית יסוד עפ"י ההסכם הקיבוצי שנחתם בין התאחדות התעשיינים לבין הועה"פ של ההסדרות מיום , הסכם הפנסיה המקיפה אינו חל עליו. קולנוע בין התאחדות ענף הקולנוע בישראל לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל איגוד האמנים ועובדי התקשורת. כל עובד, החל מיום , למעט עובד המועסק בתפקיד מנהל הקולנוע. קרן פנסיה מקיפה: - 21% ע"ח המעביד % ע"ח העובד. ביטוח מנהלים: מעביד: 28.8% % לפיצויים ו- 5% תגמולים. עובד: 5% תגמולים. עובד יחשב כעובד זמני במשך תקופה בת 23 חודשים

8 רשתות לשיווק מזון הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף לבין לשכת המסחר תל אביב- חטיבת רשתות שיווק. על כל העובדים, מתום 6 חודשי עבודה, למעט אלו המועסקים בחוזה אישי. לגבי המעסיקים- כל אחד מאלה: 2. רשת המפעילה לפחות שתי חנויות לממכר מזון )סניפים עצמאיים או זכיינים( לרבות מוצרי צריכה אחרים ברשת ארצית או אזורית לקרן פנסיה מקיפה: מעסיק: 21% עובד: 5.5% מי שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני- יהיה זכאי לביצוע ההפרשות מיום ראשון לעבודתו. 1. חנות לממכר מזון )סניף עצמאי או זכיין( לרבות מוצרי צריכה אחרים ששטח המכירה שלה עולה על 011 מ"ר.

9 שמירה ואבטחה הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל. בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל לבין ההסתדרות הכללית. חל על כל עובד שכיר בעבודת שמירה ואבטחה וכן כל עובד שכיר המועסק בעבודת כפיים אצל המעביד העוסק בעבודות שמירה ואבטחה וזאת החל מתום 6 חודשי עבודה אצל המעביד פנסיית יסוד ב"מבטחים" : 6% מהשכר ע"ח המעביד. 5.5% מהשכר ע"ח העובד. הפרשה לפיצויי פיטורים מעסיק: שנת % : % : %1228 : % : 6% : 1224 הפרשות לקופת גמל כחלופה להסדר הפנסיוני, לעובד מעל גיל 55 בלבד, לפי בחירתו, במידה ואינו מבוטח בקרן פנסיה או קופת ביטוח. תגמולים: מעביד: 5% עובד: 5% הפרשה לפיצויים מעסיק: 8.84% : %1222 : 5% :.6% : עובד שיתקבל עם הסדר פנסיוני קיים ומיטיב יהיה זכאי להפרשות על פי ההסדר המיטיב 1. בתקופה שעד לביטוחו של העובד בהסדר פנסיוני יבוטח העובד על ידי החברה בביטוח מסוג ריסק קולקטיבי המקנה לעובד או לשאריו, לפי העניין, פיצוי קבוע וחד פעמי בגין נכות עקב תאונה, שאינה תאונת עבודה, או מוות. סכום למקרה מוות. 252,222 ולמקרה של אובדן כושר עבודה סך של 15% משכרו של העובד, ובלבד שתשלום החברה לא יעלה על 2.5% משכר העובד. תחנות דלק בין ארגון סוכנים ובעלי תחנות הדלק בישראל ובין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי. כל עובד, כולל נוער עובד. קרן פנסיה מקיפה ב"מבטחים": ניכוי מהעובד 5.5% )תגמולים(. תשלום המעביד - 6% )תגמולים(. תשלום המעביד 6% )פיצויי פיטורים(.

10 השכר המבוטח- השכר המשולב לרבות תוספות מחלקתיות, שכר עידוד עד 82% מהשכר, תוספת משמרות אם היא משולמת מכח הסכם קיבוצי כללי. מדמי הבראה ישולמו לקרן פנסיה דמי גמולים של 5% ע"ח מעסיק ו- 5% ע"ח עובד. תעשייה התאחדות התעשיינים בישראל בין התאחדות התעשיינים בישראל התעשיינים לבין ההסתדרות הכללית כל העובדים מעל גיל 23 למעט "מנהלים ועובדים בכירים", ועובדי ענפים מסוימים אשר יבוטחו בביטוח או בפנסיה בכפוף להוראות נספחים 1 ו- 8 להסכם. ולמעט בעלי שליטה, מי שהגיע לגיל פרישה, הכל כמפורט בסעיף 4 סעיפי משנה א'- הקיבוציט' להסכם מיום פנסיה מקיפה ב"מבטחים" 2 מהשכר : 21% ע"ח המעביד, 5.5% ע"ח העובד. חל על 32% מהשכר המשולב. לביטוח מנהלים: מעסיק: 3.88% פיצויים, 5% תגמולים וכן עד לא.כ.ע עובד: 5% תגמולים המעביד רשאי להפריש לעובד חדש בשנה הראשונה לתגמולים בלבד ובתום שנה ישלם מלא ויפריש פיצויים גם רטרואקטיבית. הסכם קיבוצי כללי )מסגרת( לביטוח פנסיוני במשק. בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית החדשה. כל עובד, שלא חל עליו הסכם קיבוצי או צו הרחבה אחר ואין לו ביטוח פנסיוני "מיטיב". ביטוח פנסיוני הכולל כיסוי לנכות ומוות. שיעור ההפרשות - ראה טבלה בנפרד המסומנת.* סה"כ 5% 22% 2 25% 2 הפרשות המעביד 2.388% 2.66% 8.88% 4.26% 5% 6% הפרשות המעביד לפיצויים 2.384% 2.63% 8.84% 4.23% 5% 6% הפרשות העובד 2.388% 2.66% 8.88% 4.26% 5% 5.5% *

11 הענף סוגי העובדים עליהם חל הצו צווי ההרחבה ההפרשות המחויבות וסוג הפנסיה / הקופה הערות אולמות וגני אירועים חל על כל העובדים מקצועיים או בלתי מקצועיים. פנסיה מקיפה, בתום תקופת המתנה של 21 חודשים: עובד 5% לתגמולים. בשנה הראשונה: מעביד 5% לתגמולים; 5% פיצויי פיטורים. החל מהשנה השנייה ואילך: לקרן פנסיה: עובד 5.5% לתגמולים. מעביד 6% לתגמולים. מעביד 6% פיצויי פיטורים. לביטוח מנהלים: עובד.5% מעביד.5% מעביד.3.88% מעביד: עד לא.כ.ע אפייה על כל עובד. בהיעדר הוראה בדבר פנסיה בצו ההרחבה הענפי הספציפי- יחול צו ההרחבה הכללי בענף התעשייה. מעבידים אשר מעסיקים מעל 12 עובדים יבטחו את עובדיהם בפנסיה מקיפה : - 5.5% ע"ח עובד )תגמולים(. - 6% ע"ח מעביד )תגמולים(. - 6% ע"ח מעביד )פיצויי פיטורים(. חל על 32% מהשכר המשולב. מתחת ל- 12 עובדים בענפי התעשייה: - 6% ע"ח המעביד % ע"ח העובד. ויוסף על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, רכיב פיצויים החל משנת 1223 בשיעור % בהדרגה, עד 6% בשנת 1224 בניה ועבודות ציבוריות על כל העובדים )לרבות מנהלי עבודה( המועסקים באתרי הבניה. קרן פנסיה מקיפה: מעביד: )6% 21% פיצויים ו- 6% תגמולים(. עובד: 5.5% )תגמולים ביטוח מנהלים: מעביד: 28.8%)5% תגמולים, 3.88% פיצויים( א.כ.ע עד. עובד: 5%.

12 דפוס על כל עובד במפעל ללא הבדל תפקיד או מקצוע, פרט לנוער עובד. חל על מפעלים המעסיקים יותר מ- 12 עובדים הפרשה לקרן פנסיה יסוד או מקיפה ב"מבטחים". במקום שאין פנסיה מקיפה מחויבים בהפרשת 3.8% לפיצויים מידי חודש או לפחות פעם בשנה )בדפוס אופסט(. עובד נחשב לעובד זמני במשך תקופה של 6 חודשים. במהלך תקופת הזמניות מחויב המעביד להפריש 6% לקרן הפנסיה והעובד.5.5% הובלה על כל עובד שתפקידו הקבוע הוא נהיגת רכב משא להובלת מטענים. קרן פנסיה מקיפה חדשה "עמית" של חברת הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע"מ: מעביד: - 21% 6%( תגמולים ו- 6% פיצויים( % השלמת פיצויים לקרן פנסיה או לקופה אישית לפיצויים לפי בחירת העובד. עובד: 5.5% בנוסף: 1.45% ביטוח מחלה + א.כ.ע עיסוקי )נהג משאית( ע"ח מעביד הבסיס לחישוב השכר לעניין הפרשת דמי גמולים, ימי המחלה ואובדן כושר מקצועי יהיה בשיעור 252% מהשכר המשולב של כל עובד כמפורט בטבלת השכר שבנספח א' להסכם הקיבוצי מיום , בצירוף תוספת יוקר, ותק ותוספת מקצועית. או ביטוח מנהלים: מעביד: 28.88% עד לא.כ.ע עובד :.5% חקלאות על כל העובדים בחקלאות. פנסיית יסוד בקרן הביטוח והפנסיה של פועלים חקלאיים: 6.2% מהשכר - מעביד. 5.5% מהשכר - עובד. או מקיפה. אם נבחרה פנסיית יסוד, יוסף על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, רכיב פיצויים החל משנת 1223 בשיעור % בהדרגה, עד 6% בשנת 1224 טקסטיל והלבשה על כל העובדים והמעבידים בישראל בענף הטכסטיל וההלבשה בתעשייה ובמלאכה. מעל 12 עובדים פנסיה מקיפה לפי צו הרחבה בענף התעשייה )ראה לעיל(. בשנה הראשונה ניתן להפריש לתגמולים בלבד. ראה פרטים בענף התעשייה- התאחדות התעשיינים. עד 12 עובדים - 6% ע"ח מעביד; - 5.5% ע"ח עובד בתוספת הפרשה לפיצויי כמו בתעשייה.

13 .2.1 יבוא, יצוא, ומסחר בסיטונאות, בשירותים ובענפים שבנספח להסכם הקיבוצי. יהלומים כוח אדם על כל העובדים. כל עובד המועסק במפעלי היהלומים. כל עובד למעט: עובדי המנגנון, דהיינו, עובדים המבצעים את עבודתם בחברה במישרין, עובדים המועסקים במתן שירותי סיעוד, עובדים המועסקים בתפקידי מחשוב כהגדרתם בחוק, עובדים בחוזים אישיים ועובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון עבור אגף השיקום. ההסכם חל על עובדים בסקטור העסקי בלבד. קרן "מקפת" או "מבטחים" או לכל קופת תגמולים המוכרת כולל בנקים: 6% מהשכר ע"ח המעביד. 5.5% מהשכר ע"ח העובד. לקופת גמל לתגמולים: מעסיק: 5% עובד: 5% על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, יש להוסיף רכיב פיצויים החל משנת 1223 בשיעור % בהדרגה, עד 6% בשנת 1224 פנסיה מקיפה: מעסיק: 6%( 28.5% פיצויים+ תגמולים( עובד: 1% תגמולים ביטוח מנהלים- מעסיק: 3.88%( 25.38% פיצויים+ תגמולים( עובד 1% תגמולים. 21% מהשכר המשולב - ע"ח מעביד. 5.5% מהשכר המשולב - ע"ח עובד. פנסיה מקיפה: הפרשות לביטוח פנסיוני: לקרן :2-21% ע"י המעביד. )6% לתגמולים; 6% לפיצויים( % ע"י העובד לתגמולים. לביטוח מנהלים: מעביד: 28.88% לא.כ.ע- עד. עובד: 5%. תשלומי המעסיק לביטוח מנהלים כוללים תשלום למקרה של אובדן כושר עבודה. מעסיק המשלם לקרן פנסיה 6% פיצויים, יפקיד מידי חודש עוד 1.88% לקופת הפיצויים. 2. העובד יבוטח בקרן הפנסיה בתום 9 חודשי עבודה.. 1 עובד שהתקבל לעבודה כשכבר יש לו תכנית ביטוח- יבוטח באותו ביטוח בתום 8 חודשי עבודה או לאחר שלושה חודשים בהם לא שולמו בגין העובד דמי ביטוח, לפי הקצר מבין השניים. 8.בתקופה שעד לביטוחו של העובד בביטוח הפנסיוני- יש לרכוש עבורו ביטוח למקרה מוות ע"ס 222,22 ש"ח. כמו כן, למקרה של א.כ.ע הבטחת פיצוי בשיעור 52% מהשכר כאשר תשלום החברה לא.כ.ע לא יעלה על 2.5%.

14 מוסכים חל על כל עובדי הכפיים. פנסיית יסוד או מקיפה של מבטחים: פנסיית יסוד: דמי גמולים בשיעור של 22.5% משכר העובד: - 6.2% ע"ח מעביד % ע"ח עובד. פנסיה מקיפה: - 21% ע"ח מעביד % ע"ח עובד. אם נבחרה פנסיית יסוד, יוסף על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, רכיב פיצויים החל משנת 1223 בשיעור % בהדרגה, עד 6% בשנת 1224 מורי דרך כל עובד שהוא מורה דרך מוסמך על ידי משרד התיירות להדרכת תיירים מחו"ל בישראל, המועסק בשכר יומי, למעט מורה דרך הממלא את תפקידו ב"רכב אשכול" או ברכב המיועד להסעת נוסעים עד ל- 25 מקומות. מורה דרך שבתאריך חתימה על צו ההרחבה או בתאריך תחילת עבודתו כמורה דרך, המאוחר מבין השניים, יש לו ותק פנסיוני קודם, או טרם הגיע לגיל 52, ישולם לקרן 2: מעסיק: 5% תגמולים, פיצויים עובד: 5% תגמולים מעסיק: 2.38% לקופה לפיצויים מורה דרך שאינו עוסק בתיירות נכנסת, יחול עליו הצו הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק וההפרשות לפי הטבלה לעיל. מורה דרך שבתאריך הקובע אין לו ותק פנסיוני קודם והא מעל גיל -52 מעסיק: 3.88% פיצויים 5% תגמולים עובד: 5% תגמולים מלונאות על כל העובדים, המקצועיים והבלתי מקצועיים. אין פירוט של חובת הפרשות בצו ההרחבה. לפי פרשנות מחמירה יחולו הוראות ההסכם בדבר פנסיה מקיפה: 21% מהשכר המשולב - ע"ח מעביד. 5.5% מהשכר המשולב - ע"ח עובד. לפי פרשנות מקלה יחולו הוראות הביטוח הפנסיוני המקיף במשק וההפרשות תהיינה לפי הטבלה לעיל.

15 מתכת, חשמל ואלקטרוניקה, מלאכה ותעשייה זעירה כל המועסק כשכיר על ידי המפעל, שמלא לו 23 שנים. למעט מנכ"ל, חשב, ומנהל כ"א, או תפקידים דומים כפי שיוסכם עליהם בין הצדדים. חל על כל מעסיק המעסיק עד 12 עובדים. פנסיה מקיפה ב"מבטחים" 2 מעביד:מהשכר.. 21% עובד: 5.5%. המעביד רשאי לבטח בהסדר ביטוח חלופי כגון ביטוח מנהלים מעביד : 24.88% משכר משולב בתנאים כדלקמן: ופרמיות עובד: עד 5.5%. נעליים על כל עובד. חלות ההוראות של צו ההרחבה בתעשייה: מעבידים אשר מעסיקים מעל 12 עובדים בענפי התעשייה: לאחר 6 חודשי תקופת ניסיון- באופן רטרואקטיבי מיום התחלת העבודה. פנסיה מקיפה: - 5.5% ע"ח עובד )תגמולים(. - 6% ע"ח מעביד )תגמולים(. - 6% ע"ח מעביד )פיצויי פיטורים(. חל על 32% מהשכר המשולב. מתחת ל- 12 עובדים בענפי התעשייה: - 6% ע"ח המעביד % ע"ח העובד. ויוסף על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, רכיב פיצויים החל משנת 1223 בשיעור % בהדרגה, עד 6% בשנת 1224 קולנוע על כל עובד ובלבד שאינו מכהן גם בתפקיד מנהל הקולנוע. קרן פנסיה מקיפה: - 21% ע"ח המעביד % ע"ח העובד. ביטוח מנהלים: מעביד: 28.8% % לפיצויים ו- 5% תגמולים. עובד: 5% תגמולים.

16 רשתות לשיווק מזון על כל העובדים, למעט אלו המועסקים בחוזה אישי. לגבי המעסיקים- כל אחד מאלה: 2. רשת המפעילה לפחות שתי חנויות לממכר מזון )סניפים עצמאיים או זכיינים( לרבות מוצרי צריכה אחרים ברשת ארצית או אזורית. לקרן פנסיה מקיפה או ביטוח אחר הכולל מוות ונכות: מעסיק: 21% עובד: 5.5% זכאות מתחילה לאחר 6 חודשי עבודה מי שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני- יהיה זכאי לביצוע ההפרשות מיום ראשון לעבודתו. 1. חנות לממכר מזון )סניף עצמאי או זכיין( לרבות מוצרי צריכה אחרים ששטח המכירה שלה עולה על 522 מ"ר. שמירה ואבטחה חל על כל עובד המועסק בעבודות שמירה או אבטחה, על עובד חודשי ועובד בשכר, במשרה מלאה או חלקית, החל מתום 6 חודשי עבודה אצל המעביד. פנסייה מקיפה ותגמולים ב"מבטחים" - 6% ע"ח המעביד % ע"ח עובד. ועוד הפרשה לפיצויי פיטורים: מעסיק: שנת % : % : %1228 : % : 6% : 1224 הפרשות לקופת גמל כחלופה להסדר הפנסיוני, לעובד מעל גיל 55 בלבד, לפי בחירתו, במידה ואינו מבוטח בקרן פנסיה או קופת ביטוח. תגמולים: מעביד: 5% עובד: 5% הפרשה לפיצויים מעסיק: 8.84% : %1222 : 5% :.6% : עובד שיתקבל עם הסדר פנסיוני קיים יחלו להפריש בגינו לאחר 8 חודשים. 1. מי שהיה לו במועד פרסום הצו )יוני.122( הסדר מיטיב יהיה זכאי להפרשות על פי ההסדר המיטיב. 8. בתקופה שעד לביטוחו של העובד בהסדר פנסיוני יבוטח העובד על ידי החברה בביטוח מסוג ריסק קולקטיבי המקנה לעובד או לשאריו, לפי העניין, פיצוי קבוע וחד פעמי בגין נכות עקב תאונה, שאינה תאונת עבודה, או מוות. סכום למקרה מוות: 252,222 ולמקרה של אובדן כושר עבודה סך של 15% משכרו של העובד, ובלבד שתשלום החברה לא יעלה על 2.5% משכר העובד.

17 תחנות דלק על כל עובד בענף לרבות נוער עובד. צו ההרחבה אינו מפרט הפרשות לפנסיה בענף זה ועל כן יחולו הוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. ההפרשות הינן למקרה מוות, נכות ופנסיה, כמפורט בטבלה לעיל. תעשייה על כל העובדים, למעט אלו המנויים בהסכם הקיבוצי ולמעט מעבידים אשר מעסיקים פחות מ- 12 עובדים שחלה עליהם חובה להסדר פנסיוני מכוח הסכם/צו הרחבה ושהם מקיימים חובה זו. פנסיה מקיפה ב"מבטחים" 2 מהשכר : 21% ע"ח המעביד, 5.5% ע"ח העובד. חל על 32% מהשכר המשולב. לביטוח מנהלים: מעסיק: 3.88% פיצויים, 5% תגמולים וכן עד לא.כ.ע עובד: 5% תגמולים השכר המבוטח- משולב לרבות תוספות מחלקתיות, שכר עידוד עד 82% מהשכר, תוספת משמרות אם היא משולמת מכח הסכם קיבוצי כללי. מדמי הבראה ישולמו לקרן פנסיה דמי גמולים של 5% ע"ח מעסיק ו- 5% ע"ח עובד. למפעל המעסיק פחות מ- 11 עובדים הפרשות כמו לפנסיית יסוד בתוספת הפרשה לפיצויים בהתאם לצו לביטוח פנסיוני מקיף ובשיעור הנקוב בטבלה בהתאם לשנת העבודה. בשנה הראשונה ניתן להפריש לתגמולים בלבד. ראה פרטים בענף התעשייה- התאחדות התעשיינים. - 6% ע"ח המעביד % ע"ח העובד. תעשייה ומלאכה עובדי מלאכה וכן עובדים אשר מועסקים אצל מעבידים המעסיקים מתחת ל- 12 עובדים בענפי התעשייה. בתוספת הפרשה לפיצויים בהתאם לצו לביטוח פנסיוני מקיף ובשיעור הנקוב בטבלה בהתאם לשנת העבודה צו הרחבה כללי )מסגרת( לביטוח פנסיוני במשק כל עובד, שלא חל עליו הסכם קיבוצי או צו הרחבה אחר ואין לו ביטוח פנסיוני "מיטיב". ראה טבלה בנפרד המסומנת *

18 * סה"כ 5% 22% 2 25% 2 הפרשות המעביד 2.388% 2.66% 8.88% 4.26% 5% 6% הפרשות המעביד לפיצויים 2.384% 2.63% 8.84% 4.23% 5% 6% הפרשות העובד 2.388% 2.66% 8.88% 4.26% 5% 5.5% הערות כלליות: בכל מקום בו מוזכרת קופה מסוימת, יש לקרוא ביחד עם זה את ההוראות סעיף 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( תשס"ה- 1225, לפיו כל עובד "רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו"..2 פנסיית יסוד איננה מקבלת עובדים חדשים לביטוח החל משנת.2.1. בכל מקום בו נרשם "פנסיית יסוד" הכוונה להפרשות מוגבלות לקרן הפנסיה על בסיס תגמולים בלבד דהיינו: 6% מעביד ו- 5.5% עובד הטבלה מעודכנת לינואר 1122 ולא כוללת שינויים או עדכונים שנעשו אח"כ. הטבלה נועדה ללימוד והנחייה בלבד ואין בה כדי להחליף מתן חוות דעת מפורטת ומעודכנת לכל עסק בנפרד..4 רם דורון, עו"ד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

prop-0493.tif

prop-0493.tif רהוטות הצעות חוק כ ז בטבת תשכ ב 3 493 בינואר 1962 חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב 1962. י.. ".. 88 עמוד '... מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה ; חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב- 1962 הזכות לפיצויי פיטורים פיטורים שאינם

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

קורס חשבי שכר בכירים

קורס חשבי שכר בכירים טלפון )רב קווי( : 1-077-077-700 פקס: 151-0-949-8130 כתובתנו באינטרנט : WWW.TAXCOLLEGE.CO.IL כתובתנו לדואר : רח' מוטה גור 42, רחובות 4666244 דוא"ל : YANIV.GAVRIEL@GMAIL.COM ספק מוכר משרד הביטחון 36-244-344

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בעמ )להלן: החברה( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפועל לפי מערכת הכללים המצ"ב כנספח א', אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה. הגשת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F1E5F4E9205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F1E5F4E9205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> ע"א 140/00 עזבוןהמנוחמיכאלאטינגרז"לנ' החברהלשיקוםופיתוחהרובעהיהודיבעירהעתיקה בירושליםבע"מ, פ"דנח( 4 ) 486 (מיום 15.3.04) שנים אבודות כן לא יכולת ההשתכרות היא קנין האדם אובדן שכר, פנסיה, קצבת זקנה מה שצרך

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 ב ש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בית הסטודנט, חדר 111 טל : 08-6461004 פקס: 08-6472388 zutar@bgu.ac.il SEGEL ZUTAR BEN GURION»

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

יישום החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה תוכן כללי... 1 התשתית הנורמטיבית... 2 הפיקוח על שירותי השמירה והניקיון... 4 היקף שירותי השמירה והניקיון... 7 העס

יישום החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה תוכן כללי... 1 התשתית הנורמטיבית... 2 הפיקוח על שירותי השמירה והניקיון... 4 היקף שירותי השמירה והניקיון... 7 העס יישום החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה תוכן כללי... 1 התשתית הנורמטיבית... 2 הפיקוח על שירותי השמירה והניקיון... 4 היקף שירותי השמירה והניקיון... 7 העסקת קבלני משנה על-ידי הזוכים במכרזים... 8 - I שירותי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה"

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה הראל פנסיה בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה" לטובת הצטרפותך לקרן הפנסיה "הראל פנסיה", הנך נדרש למלא את הטפסים המצורפים וכן להקפיד למלא את שדות החובה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים להשלמת הליך ההצטרפות. את כל המסמכים

קרא עוד

untitled

untitled ÌÈ Ú Â Ú Â Â ÂÚÂ ÌÈ ÂÚ È ÒÁ ÂÈÂÎÊ ÏÂ Èapple È ÂÚ 2 ערבים בשוק העבודה - עובדים ועובדות חסרי זכויות 2014 עו"ד גדיר ניקולא *תודה לעו"ד מהא שחאדה-סוויטאת ולחנאן חביב אללה מקו לעובד סניף נצרת על הסיוע הרב בהכנת

קרא עוד

נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת התשובות 1

נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת התשובות 1 נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת התשובות 1 נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת ה ת ש ו ב ו

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בפני כב' השופטת דלית גילה נציג ציבור - חנניה דהאן נציג ציבור - רפאל גליק התובעת התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל ע "י ב"כ עו"ד אחמד מסאלחה ואח ' - הנתבעת צביקה גרוניך (בלן שלטים וחותמות) באמצעות לשכת המסחר

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מגזין עסקי מבית לשכת המסחר ירושלים תשרי תשע"ט 09/2018 גליון מס' 26 1

מגזין עסקי מבית לשכת המסחר ירושלים תשרי תשעט 09/2018 גליון מס' 26 1 מגזין עסקי מבית 1 מגזין עסקי דבר הנשיא חברות וחברים יקרים! חדשות הלשכה > חותמים על הסכם שת"פ עם הפיליפינים...3 > סיור בשוק מחנה יהודה...6 דיני עבודה > עבודה לאחר שעות העבודה...3 קשרי חוץ > קונסול כבוד

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד