שירותי בריאות כללית

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שירותי בריאות כללית"

תמליל

1 שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48

2 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז") לאספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ 0Bמוזמנות בזה הצעות מחיר להתקשרות שעניינה אספקת נייר מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית (להלן: "כללית" או "המזמין") - מרכזים לוגיסטיים, מחוזות ומרכזים רפואיים כמפורט ברשימת המוסדות המצורפת כנספח ט' למסמכי המכרז - הפרושים בפרישה ארצית ברחבי הארץ, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו (להלן: "המוצרים"). 1Bההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת המוצרים, כולם או חלקם, תיעשה מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, ובהתאם לצרכיו. תנאי אספקת המוצרים יהיו בהתאם להצעת המחיר שהוגשה בהתאם למסמכי פנייה זו. 2Bבמסגרת המכרז לא יתקיים כל משא ומתן שהוא. תוצאות המכרז תקבענה על סמך הצעות המחיר הראשוניות שתוגשנה במענה למכרז game") ("one shot - ולא תתאפשר למציעים בכח האפשרות לשפרן במסגרת המכרז. 3Bבכפוף לזכויותיה של כללית על פי הסכם ההתקשרות, תקופת ההתקשרות הינה ל- 48 (ארבעם ושמונה) חודשים. על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות, שהן תמצית תנאי הסף להשתתפותו במכרז: Bעל המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל מחזור מכירות שנתי ממכירת המוצרים ו/או דברי דפוס (כולם או חלקם), במהלך שנת 2014 ובמהלך שנת 2015, בהיקף כספי שנתי שלא יפחת מסך של 2,000,000 (שני מיליון) (לא כולל מע"מ) לשנה. על המציע להיות בעל כל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות כל דין ותקן רלבנטי לצורך מכירת המוצרים, תקפים נכון ליום הגשת ההצעה. על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודה נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו. Bעל המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז, לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי אחר. להסרת ספק, התנאים המפורטים בפנייה זו כוללים תנאי סף להשתתפות במכרז בלבד, ואילו כל התנאים והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה ביתר מסמכי המכרז. פנייה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי.6.7 המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין האמור בפנייה זו, יגברו מסמכי המכרז. כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לפצל את הזכייה במכרז, להקפיא את המכרז או לבטלו. את ההצעות יש להגיש עד ליום בשעה 12:00, בהתאם לנוהל ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז..8.9 עמוד 2 מתוך 48

3 את נוסח המודעה לצד כל מסמכי המכרז ניתן למצוא בקישור הבא: - מכרזים והליכי מו"מ ועדת מכרזים לרכש וציוד כללי..10 שירותי בריאות כללית עמוד 3 מתוך 48

4 ה 9B שירותי בריאות כללית נספח ב' מכרז פומבי 90/31-17 (להלן: "המכרז") אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ פניה לקבלת הצעות 4Bמבוא 5Bמוזמנות בזה הצעות מחיר להתקשרות שעניינה אספקת נייר מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית (להלן: "כללית" או "המזמין") - מרכזים לוגיסטיים, מחוזות ומרכזים רפואיים כמפורט ברשימת המוסדות המצורפת כנספח ט' למסמכי המכרז - הפרושים בפרישה ארצית ברחבי הארץ, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו (להלן: "המוצרים"). 6Bההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת המוצרים, כולם או חלקם, תיעשה מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, ובהתאם לצרכיו. תנאי אספקת המוצרים יהיו בהתאם להצעת המחיר שהוגשה בהתאם למסמכי פנייה זו. 7Bבמסגרת המכרז לא יתקיים כל משא ומתן שהוא. תוצאות המכרז תקבענה על סמך הצעות המחיר הראשוניות שתוגשנה במענה למכרז game") ("one shot - ולא תתאפשר למציעים בכח האפשרות לשפרן במסגרת המכרז Bבכפוף לזכויותיה של כללית על פי הסכם ההתקשרות, ושמונה) חודשים. תקופת ההתקשרות הינה ל- (ארבעם.4 מציע שייבחר יידרש להיות ערוך לתחילת אספקת המוצרים למוסדות המזמין תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הודעת כללית על זכייתו במכרז. B10 מסמך הזמנה זה ונספחיו כוללים פירוט והנחיות לגבי אופן הכנת ההצעה והגשתה..5.6 B11 תנאי סף להגשת הצעות: B12 על 7. כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן, שהנן תנאי סף להשתתפותו במכרז: Bעל המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל מחזור מכירות שנתי ממכירת המוצרים (כולם או חלקם) ו/או דברי דפוס, במהלך שנת 2014 ובמהלך שנת 2015, בהיקף כספי שנתי שלא יפחת מסך של 2,000,000 (שני מיליון) (לא כולל מע"מ) לשנה..7.1 Bלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, כנספח ח' למסמכי המכרז. על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצורף B105 על המציע להיות בעל כל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות כל דין ותקן רלבנטי לצורך אספקת המוצרים, תקפים נכון ליום הגשת ההצעה..7.2 עמוד 4 מתוך 48

5 Bלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, כנספח ו' למסמכי המכרז. על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנכ"ל בנוסח המצורף על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודה נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו. לצורך עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו: 7.3B107 (1) א. דו"חות כספיים מבוקרים מלאים, חתומים על ידי רואה חשבון ומעודכנים ליום 31/12/15, הכוללים את דו"ח המבקר ופרק הביאורים. אם לא נערכו למציע דו"חות כספיים מבוקרים כאמור, לא יידרש המציע לצרף להצעתו את הדו"חות הכספיים האמורים לעיל, ובמקומם יצרף המציע להצעתו: אישור רו"ח בדבר אי עריכת דו"חות כספיים מבוקרים כאמור וכן אישור רו"ח כי היקף עסקיו של המציע מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז זה וכן כי לא קיימת הסתייגות בדו"ח המבקר בדו"חות הכספיים ליום (במקרה שקיימת הסתייגות יש לפרטה באישור רו"ח כאמור). בנוסף יצויין באישור רוה"ח הנ"ל מהו היקף יתרת העודפים ליום וכי לא קיימת תביעה/ות מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילות המציע דו"ח רווח והפסד סקור ע"י רו"ח לשנת 2015 כולל דו"ח המבקר. ב. במידה והמגיש הינו מגיש יחיד/עצמאי עליו להגיש דו"ח רווח והפסד סקור ע"י רו"ח לשנת 2015 וכן אישור רו"ח כי היקף עסקיו של המציע מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז זה וכן כי לא קיימת תביעה/ות מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילות המציע. Bעל המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו Bלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו העתק מאומת של אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף עלולה להיפסל ולא להיות מובאת לדיון, הכל בכפוף לזכותה של ועדת המכרזים ליתן בידי המציע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אפשרות לתקן כל פגם אשר נפל בהצעתו, לרבות פגם מהותי, או להוסיף כל מסמך או אישור אשר לא צורף להצעתו. המציעים מוותרים בזאת באורח בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד כללית בעניין זה על כל הקשור, הכרוך והנובע הימנו. B13 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו: Bבנוסף על המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף אשר על המציע לצרף להצעתו (כמתואר לעיל) על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן, כשהם מלאים כנדרש וחתומים על ידו בחתימה מחייבת בתחתית כל עמוד, וזאת כתנאי לעמידה ביתר תנאי המכרז:.8 עמוד 5 מתוך 48

6 B111 נספח א' - נוסח מודעה בדבר פרסום המכרז. B112 נספח ב' - הזמנה להציע הצעות. B113 נספח ג' הצעת מחיר. B114 נספח ד' הצהרת המציע ואישור תנאי המכרז. B115 נספח ה' - אישור מורשי חתימה. B116 נספח ט' רשימת המוסדות. B117 נספח י' - הסכם התקשרות חתום. B118 נספח יב' תצהיר בדבר אי תיאום מכרז. B119 נספח יג' - 1 B120 נספח יג' - 2 התחייבות ספק לשמירה על סודיות. התחייבות עובד הספק לשמירה על סודיות. B121 נספח יד' - הסבר לספקי כללית על מערכת ניפנדו Bכללית תהיה רשאית לפסול הצעה אשר לא צורפו אליה כל המסמכים הנזכרים לעיל. על אף האמור לעיל, כללית תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו, לרבות אישור הנדרש על פי תנאי מכרז זה להשלים את המצאת הנ"ל לכללית, תוך פרק זמן שיקבע על ידה. לא צירף המציע מסמך כלשהו על אף שנתבקש לעשות כן על ידי כללית לשם השלמת הצעתו, תהיה כללית רשאית לפסול את הצעתו..9 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה Bאמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה (או ההצעות הזוכות) הינה מחיר משוקלל: המציע שהמחיר המשוקלל המוצע על ידו יהא הנמוך ביותר - יוכרז כזוכה במכרז, והכל בכפוף לכל יתר התנאים המנויים לעניין זה במסמכי המכרז. Bלעניין זה, המחיר המשוקלל יחושב כמכפלה של כל אחד מן המוצרים כמפורט בטבלת הצעת המחיר בכמויות המשוערות והמוערכות שמנויות לצידו בטבלת הצעת המחיר (ושנקבעו אך ורק לצורכי ההשוואה בין ההצעות השונות במסגרת המכרז) B18 מסמכי המכרז Bמסמכי המכרז הינם רכוש המזמין, והם נמסרים למציע בהשאלה ובנאמנות לצרכי הגשת ההצעה בלבד ולא לשום מטרה אחרת. המציע אינו רשאי להעתיק את מסמכי ההזמנה (כולם או חלקם) ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת מלבד הגשת הצעתו זו. Bאין לראות בנתונים הכלולים במסמכי המכרז בנוגע להתקשרות שום מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מטעם המזמין ו/או מי מטעמו, ואין המזמין ו/או מי מטעמו מתחייבים לנכונות ו/או לשלמות האמור בהם עמוד 6 מתוך 48

7 Bעל המזמין ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז..14 עריכת ההצעה והגשתה Bההצעה 22 תוגש אך ורק על גבי מסמכי מכרז זה, מלבד המקומות בהם המציע נדרש במפורש לצרף מסמכים או אישורים נוספים. Bהמציע ימלא בדייקנות כל חלק הטעון השלמה במסמכי המכרז, בהתאם להוראות ולתנאים שבכל חלק. כמו כן, על המציע לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז (נספח י'). Bנקב המציע ביחס לאותו פריט, במקומות שונים בהצעתו, מחירים שונים, תהיה כללית רשאית לקבוע את מחירו של אותו פריט בהתאם למחיר הנמוך אשר ננקב על ידי המציע. מחיר זה יחייב את המציע לכל דבר ועניין וקביעת כללית בעניין זה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. Bלא נקב המציע במחיר של פריט כלשהו לצדו של אותו פריט, רשאית כללית, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות: B122 לראות את מחירו של הפריט הנדון, ככלול במחירם של כל הפריטים האחרים ומחובתו של המציע יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון, ללא תשלום כלשהו מצידה של כללית. Bלהשלים 123 ולקבוע את מחירו של הפריט הנדון בהתאם למחיר שננקב לגבי פריטים מקבילים בפרק אחר כלשהו ומחובתו של המציע יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון בהתאם למחיר שנקבע B26 אם המציע לא יציע מחיר לאיזה מהרכיבים המפורטים בהצעת המחיר (להלן: "ההצעה החסרה"), תהא כללית רשאית לפסול את ההצעה או להשלים את החסר באופן המפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי של כללית. ככל שתחליט כללית שלא לפסול את ההצעה, הרי שלצורך בחינת ההצעה בלבד, תיחשב ההצעה כאילו כללה לגבי הרכיב החסר את המחיר הגבוה ביותר שהוצע לכללית על ידי מי מהמציעים. אולם יודגש: זכתה ההצעה החסרה, תחושב התמורה המגיעה לבעליה בגין אותו רכיב על בסיס המחיר הזול ביותר שהוצע לכללית על ידי מי מהמציעים, והמציע לא יהיה רשאי להעלות כל טענה בקשר עם כך. B27 המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף עליהם או למחוק מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת שהיא. 28 Bכל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, אשר המציע לא התבקש במפורש להוסיף, בין אם נעשו באמצעות תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה או בעת קיום ההתקשרות על פיה, כאילו לא נכתבו, ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה, על פי שיקול דעת כללית עמוד 7 מתוך 48

8 Bההצעות תוגשנה בשפה העברית בלבד. המציע יגיש את הצעתו על כל צרופותיה ונספחיה, ב- 2 העתקים ובהעתק נוסף סרוק על גבי דיסק דיגיטאלי או.D.O.K ההצעה תוגש לאחר שהושלמה כראוי וכשהיא נושאת את החותמת הרשמית של המציע וחתימתו של המציע (באמצעות מורשי החתימה מטעמו) בכל עמוד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בהזמנה להציע הצעות זו, בחוזה ההתקשרות, בנספחים ובכל יתר מסמכי המכרז. חתימת המציע תהיה מאומתת בידי עו"ד במקומות המיועדים לכך. Bההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "מכרז פומבי מס' 90/31-17 אספקת למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ", בלבד. על המעטפה לא יופיע כל סימן מזהה של המציע. המעטפה תופקד בתיבה המיועדת לכך במשרדי כללית ברח' ארלוזורוב 115, תל אביב, בקומת הכניסה, לא יאוחר מיום בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"). אין לשלוח את ההצעות בדואר. לא תתקבלנה הצעות שהופקדו בתיבת ההצעות לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. B31 כללית רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות. B32 הצעת המציע תעמוד בעינה עד להודעה על תוצאות המכרז וההודעה על בחירתה של ההצעה הזוכה B33 תנאים כלליים Bכללית שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציעים השלמת מסמכים, פרטים והבהרות, וכן לקיים כל בדיקה בקשר למוצרים ו/או לנתונים המצוינים בהצעתם. B35 כללית תהא רשאית להתקשר בהסכם לאספקת המוצרים, עם כל מציע שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג ובתנאים הקבועים במכרז זה. כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. Bועדת המכרזים תבחן את עמידתן של ההצעות השונות שיתקבלו בידיה בתנאי הסף להשתתפות במכרז וכן את הצעת המחיר של כל מציע. טרם תקבל ועדת המכרזים החלטה סופית בדבר זהות המציעים שהצעותיהם עמדו בתנאי הסף להשתתפות במכרז ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להודיע לכל ו/או לכל חלק מן המציעים (להלן: "המציע הנבחן"), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, על הכוונה לערוך בדיקה למועמד, במסגרתה תיבדק מדיניות הגנת המידע של המציע הנבחן. במסגרת זאת, ולשם בחינת מדיניות הגנת המידע של המציע הנבחן, כמו גם יישומה בפועל הלכה למעשה ועדת המכרזים תהא רשאית לרבות באמצעות מומחים מטעמה לערוך במסגרת המכרז סיורים וביקורים במשרדי ובמפעלי המציע הנבחן. במסגרת זאת, ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות ללקוחות קודמים של המציע הנבחן לבדוק את מידת שביעות הרצון שלהם מעבודות קודמות שביצע עבורם המציע ומהתקשרויות קודמות בינם לבין המציע הנבחן. ועדת המכרזים איננה מתחייבת לבצע בדיקות כאמור כלל וכן רשאית הועדה לבדוק חלק מהעבודות, אשר בוצעו ע"י המציע הנבחן ו/או אשר צורפו להצעתו, כפי שתמצא לנכון. לצורך ביצוע הבדיקות כאמור רשאית ועדת המכרזים להסתייע בבעלי מקצוע שונים עמוד 8 מתוך 48

9 Bבמסגרת זו רשאי המזמין, אך לא חייב, לבדוק גם את אמינותם של בעלי שליטה, מנהלים, עובדים בכירים (במקרה שהמציע הנבחן הינו תאגיד). המזמין יהיה רשאי להסתייע לצורך בדיקותיו אלו באנשי מקצוע כפי שימצא לנכון. מובהר כי בדיקה, ככל שתתבצע, תהיה גלויה ובידיעת המציע הנבחן. ועדת המכרזים איננה מתחייבת לבצע בדיקות כאמור כלל וכן רשאית הועדה לבדוק חלק מהעבודות, אשר בוצעו ע"י המציע הנבחן ו/או אשר צורפו להצעתו, כפי שתמצא לנכון. לצורך ביצוע הבדיקות כאמור רשאית ועדת המכרזים להסתייע בבעלי מקצוע שונים. המציעים מתחייבים, בהגשת הצעותיהם, לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המזמין ו/או הממונים מטעמו שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל ובכלל זאת למסור להם כל מסמך, אשר יידרש על ידם. המזמין יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע נבחן שלדעת המזמין אינו משתף פעולה באופן מלא עם מומחים כאמור. B38 מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי היה ויתברר כי הוגשה במכרז הצעה יחידה או שתי הצעות בלבד, או שנותרו שתי הצעות או פחות לדיון לפני ועדת המכרזים, ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט על בחירת אחת מן ההצעות, או על בחירת שתיהן, או להורות על ביטול המכרז. ויודגש, ההחלטה על ביטול המכרז כאמור תהא אפשרית אפילו אם ההצעות אינן במחיר המרע עם המזמין לעומת אמדן שווי ההתקשרות ומבלי שניתנה למגישי ההצעה האפשרות להגיש הצעות מחיר בתנאים המיטיבים עם המזמין, והכל אם ועדת המכרזים תסבור כי ביטול המכרז כאמור ועריכת מכרז חדש תחתיו או קיום משא ומתן בהתאם להוראות כל דין, יאפשרו תחרות בין מספר מציעים בכח ו/או יעניקו את מירב היתרונות לכללית. Bמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כללית תהיה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי מכרז זה, או שלא לקבל אף הצעה, או לקבל חלקים מהצעה, או לממשה בשלבים, או לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים או לבטל מכרז זה, והכול בהתאם להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין. Bהמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך אספקת המוצרים וקיום מלוא מחויבויותיו על פי מסמכי המכרז, באיכות וטיב מעולים. Bאין לראות בהזמנה זו להציע הצעות, או בהגשת ההצעה, משום התחייבות מצד כללית או המחוזות להזמין את המוצרים או להתקשר עם המציע בכל דרך שהיא, ורק הוצאת הזמנה בכתב לאספקת המוצרים, לאחר קבלת הצעת המציע, תחייב את כללית. B42 המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, ותנאי ההתקשרות, וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה. Bמבלי לגרוע מהאמור, פניות המציע אל כללית בכל עניין הנוגע להזמנה זו תעשה אך ורק בכתב, אולם מובהר כי אין בכך כדי להטיל על כללית חובה כלשהי בהקשר זה, והכול בהתאם לאמור במסמכי המכרז. 44 שומרת לעצמה את הזכות להכין אמדן מוקדם של שווי ההתקשרות נשוא מכרז זה תוך Bכללית תהא כללית התייעצות עם היחידה המזמינה ובדיקת השווקים הרלוונטיים. בהתאם לנהליה, רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעת מחיר אשר תחרוג מהאומדן כאמור. B45 בגין שינוי כמפורט להלן, או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן, שהתרחש לאחר מועד הגשת ההצעות, ואשר לא אושר מראש ובכתב על ידי המזמין יהא המזמין רשאית לפסול מציע, או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שיקבע המזמין: B124 שינוי הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז. עמוד 9 מתוך 48

10 Bככל שננקטו בנוגע למציע הליכי פירוק, או כינוס נכסים או הקפאת הליכים או הסדר נושים על-ידי צדדים שלישיים או על ידי הגוף עצמו, ולרבות במקרה בו מונה לו מפרק זמני, כונס נכסים זמני או בעל תפקיד זמני אחר, או כל הליך בעל אופי דומה B126 הרשעה של המציע בעבירה פלילית, או במקרה בו מתנהלים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית שביצע לכאורה. נגד המציע הליכים פליליים.37.3 של אירוע יוצא דופן אשר יש בו, לפי שיקול דעתה של המזמין, השלכה שלילית מהותית על יכולתו של המציע לספק את המוצרים. B128 הגשת מידע שקרי או מטעה למזמין Bהמציע, בעל עניין בו, או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה באחד מהם, לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם מציע אחר כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיאום הצעה, לרבות: כריתה מפורשת או מכללא של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע בעניין בעלות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה וכיו''ב; קבלת של מידע כאמור או החלפתו בצורה אחרת, פרסומו או גילויו לאדם או גוף כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שליח או עובד במציע אחר (לעניין סעיף זה, ייחשב "בעל עניין" כמי שהחזיק, במישרין או בעקיפין, ב- 10% לפחות מסוג מסוים של אמצעי שליטה"; כמו וכן, "החזקה" היא, לרבות החזקה כשלוח או כנאמן). Bכתנאי להשתתפותו של המציע במכרז מחויב המציע לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, בכתב או בעל פה, הנוגע במישרין או בעקיפין לנשוא המכרז, אשר אליו נחשפו המציע עקב ובמסגרת השתתפותו במכרז ובעקבות חשיפתו למידע הכלול במסמכי המכרז, זולת מידע שהינו ברשות הציבור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יקיים המציע כל קשר, ישיר או עקיף, גם גורמי תקשורת מכל סוג שהוא, ולרבות מדיה כתובה, אלקטרונית, טלוויזיונית, רדיופונית ו/או אחרת בכל עניין הנוגע למכרז, אלא באישור המזמין. B48 המציע יישא באחריות לכל נזק שייגרם לכללית אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו. - אם ייגרם - כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או Bהצעת המחיר, יחד עם נוסח הזמנה זו על נספחיה, מהווה "הצעה בלתי חוזרת" מאת המציע אל כללית, כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג , המחייבת את המציע וניתנת לקיבול על-ידי כללית בכל עת, ובכפוף להוראות מכרז זה. B50 הזמנה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי ההצעה ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי ההצעה, אלא להוסיף עליהם. Bהובא עניין הנוגע, קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי הוראה מהוראות מסמכי המכרז אינה עומדת בדרישות הדין ולפיכך היא פסולה או כי הוראה מהוראות המכרז פסולה מכל טעם אחר, תיראה אותה הוראה כאילו שונתה ונכתבה באופן הרחב ביותר התקף לפי הדין ובנוסף לכך, לא יפגע השינוי האמור ביתר הוראות המכרז אשר יוותרו בתוקף ויוסיפו לחול בין הצדדים, אלא אם ועדת המכרזים של המזמין תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי כי יש בשינוי כאמור כדי להביא לביטול המכרז. Bלבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב - יפו, תהא הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז זה או הנובע ממנו, והמציעים מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תל-אביב עמוד 10 מתוך 48

11 B53 הודעה למציע שהצעתו זכתה והשלמת ההתקשרות B54 כללית תודיע בכתב לזוכה על זכייתו, בצירוף דרישה להמציא ערבות בנקאית שתשמש כערובה לקיום כל התחייבויות הזוכה כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות. הזוכה יהיה חייב למסור לכללית, בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים ממועד קבלת הודעה על זכייתו כאמור, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לפקודת כללית, שהוצאה על-ידי תאגיד בנקאי הרשום בישראל, בסך 100,000 (מאה אלף) ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהא בנוסח המופיע בנספח יא' (להלן: "ערבות הביצוע"). Bערבות הביצוע תהא בתוקף החל ממועד הודעת כללית לזוכה על זכייתו ועד 90 יום מתום תקופת ההתקשרות, כמפורט בהסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז. ערבות הביצוע תוצא לבקשת הזוכה עצמו, באופן שעל גבי הערבות הבנקאית יירשם כי הוא המבקש על-פיה. לא תתקבל ערבות צד ג' כלשהו. ערבות הביצוע תשמש בטוחה למילוי כל התחייבויות הזוכה על-פי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות B56 התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות Bמבלי לגרוע מזכויותיה על פי הוראות כל דין, המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות למציע השני במדרג ההצעות על מנת שיספק את המוצרים על פי הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל אימת שהזוכה הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. Bלמציע שידורג שני תהא שהות של 10 ימים להודיע למזמין על קבלת פנייתו כאמור לעיל. לא עשה כן המציע שידורג שני או שהשיב בשלילה, יהא רשאי המזמין על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וככל שיחפוץ בכך, לחזור ולפנות למציע שידורג שלישי וכך הלאה פרסום פרטי ההצעה Bמציע שיבקש לעשות כן, יהיה רשאי לפנות לכללית בכתב בתוך 30 יום ממועד קביעת ההצעה הזוכה ולבקש לעיין בהחלטה הסופית של ועדת המכרזים, בנימוקי הוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, למעט בחלקים של ההחלטה או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של כללית או של המציע שהצעתו נבחרה. לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי לפקודת כללית בסך 500 ש"ח, לכיסוי הוצאות כללית בקשר עם מתן זכות העיון כאמור. B60 כללית עשויה להתחיל ביישום ההתקשרות נושא המכרז מיד בסמוך לחתימת הסכם ההתקשרות ועל כן לא תשמע טענה, כי לא ניתנה למשתתף שהצעתו לא נבחרה שהות מספקת לעיין במסמכים בהם ביקש לעיין בקשר עם המכרז Bהצעת המציע תיחשב ככזו שאין בה כל סוד מסחרי או סוד מקצועי כזוכה עשויה הצעתו לעמוד לעיונם של כל המשתתפים במכרז. והמציע ער לכך כי אם יקבע.51 B62 רצה המציע למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד מקצועי, יציין בדף נפרד את החלקים כאמור תוך מתן נימוקים לטענתו זו Bההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה של סוד מסחרי או סוד מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של כללית והחלטתה תהיה סופית ומחייבת את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז, לכל דבר ועניין. עמוד 11 מתוך 48

12 B64 מחירי 54. ההצעה בכל מקרה, לא יחשבו כסוד מסחרי או כסוד מקצועי. שאלות לגבי המכרז Bשאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לידי: נויה מולאיים, ועדת מכרזים ארצית לרכש כללי, בכתובת עבור "מכרז פומבי מס' 90/31-17 לאספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ", וזאת עד ליום בשעה 12:00. Bהפונים נדרשים לערוך את שאלותיהם בטבלה מסודרת, הערוכה במבנה כמפורט להלן: פרוט השאלה מס' סעיף פרק מס"ד פירוט השאלה בלשון בהירה בשפה העברית מס' סעיף בפרק/נספח שם פרק/נספח מס' סידורי של השאלה B67 כללית אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות על חלק מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. התשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של כללית בכתובת או ישלחו למציעים בכח בהתאם לנתונים שיימסרו על ידם במעמד תשלום התמורה בעד השתתפות במכרז, לפי בחירת כללית. פרסום התשובות על-ידי כללית באתר האינטרנט של כללית או שליחתן למציעים בכח בהתאם לאמור לעיל ייחשב כמסירה למשתתף והמציעים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה או דרישה כי לא קיבלו תשובות לשאלות, וכי אחרים קיבלו תשובות Bכללית תהיה רשאית לשנות את נוסח המכרז לרבות איזה מנספחיו בהתחשב בשאלות שיתקבלו על ידה, ואזי הנוסח החדש הוא שיחייב. אין באמור לעיל בכדי לחייב את כללית להסכים להסתייגויות כלשהן אשר נכללו בשאלות המציעים ו/או להסכים לביצוע שינוי זה או אחר..58 שירותי בריאות כללית עמוד 12 מתוך 48

13 נספח ג' הצעת מחיר כללי במשך כל תקופת ההתקשרות ימלא המציע אחר הוראות כל דין וכל תקן ישים הקשורים באספקת המוצרים, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת וכפי שיידרש על-ידי כללית. B69 הצעת המחיר לפריטים השונים המפורטים בטבלה שלהלן, תיעשה ע"י ציון מחיר בש"ח ל- 1,000 יח', כשהוא אינו כולל מע"מ. B70 יש להשלים את הטבלה במלואה! הצעה חלקית עלולה להיפסל. B71 יש להציע לגבי כל מוצר מחיר בגין כל אריזה, ולא מחיר נפרד עבור כל מוצר הנכלל באריזה (מספר ה בכל אריזה הינו כמפורט בטבלה). B72 לכל המחירים המפורטים להלן בטבלאות יתווסף מע"מ כחוק. B73 לא תהיינה לספק תביעות כספיות כלשהן בגין אספקת המוצרים מעבר למחירים הקבועים בהצעתו. מובהר, כי התמורה הנקובה בהצעתו הינה מלוא התמורה בעבור ביצוע כלל חיוביו כאמור בהסכם, לרבות בגין הובלת ואספקת המוצרים ישירות למוסדות (או לכל מקום אחר על פי בקשת המוסדות). B74 בכל מקרה, הצעת המחיר שהגיש מציע שזכה, תחייב אותו לכל דבר ועניין במשך כל תקופת ההתקשרות B75 ככל שמצוינות כמויות במסמכי המכרז, הן כמויות משוערת בגדר אומדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את המזמין בכל אופן שהוא. B76 כל מס, היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין המוצרים ו/או אספקתם יחולו באופן בלעדי על הזוכה וישולמו על ידו. B77 הצעת המחיר בגין כל מוצר כוללת גם אספקת המוצרים למזמין, בהתאם לזהות הגורם אשר יבצע את ההזמנה מטעמו. תנאי התשלום וההצמדה יהיו כמפורט בהסכם. הגרפיקות אינן אחידות לכל ה וכל מוסד הינו בעל גרפיקה מקומית עמוד 13 מתוך 48

14 תיאור פריט חומות 13X19 עם פס דבק מפרט כיס חומות 13X19, סיליקון, מודפס צבע אחד,צד אחד מספר באריזה כמות שנתית משוערת (באלפים) הצעת מחיר ל- 1,000 יח' (בש"ח, לא כולל מע"מ) 289 # חומות 18X25 עם פס דבק כיס חומות 18X25, סיליקון, מודפס צבע אחד,צד אחד 2 75 חומות 20X30 עם פס דבק כיס חומות, 20X30 סיליקון, מודפס צבע אחד,צד אחד חומות 24X34 עם פס דבק כיס חומות 24X34, סיליקון, מודפס צבע אחד,צד אחד חומות 30X40 עם פס דבק חומות 13X19 חומות 18X25 חומות 20X30 חומות 24X34 חומות 30X40 חומות 38X55 חומות 11X16 לדואר פנימי לבנות כיס חומות 30X40, סיליקון, מודפס צבע אחד,צד אחד כיס חומות 13X19, דבק מים, מודפס צבע אחד,צד אחד כיס חומות 18X25, דבק מים, מודפס צבע אחד,צד אחד כיס חומות 20X30, דבק מים, מודפס צבע אחד,צד אחד כיס חומות 24X34, דבק מים, מודפס צבע אחד,צד אחד כיס חומות 30X40, דבק מים, מודפס צבע אחד,צד אחד שקית בגודל 38X55 מנייר קרפט חום, 70 גרם תקן 11.4X16.2 נייר קרפט חום, דבק דקסטרין מודפסות צבע אחד צד אחד לדואר פנימי תקן 11.4X16.2, נייר לבן 80 גרם, מודפסות 2 צבעים צד אחד 11X16 2 מודפסת צבעים עמוד 14 מתוך 48

15 X23 חלון, נייר לבן 80 גרם, מודפסות 2 צבעים צד אחד לבנות 11X23 מודפסת 2 צבעים + חלון לבנות 11X23, נייר לבן 80 גרם, מודפסות 2 צבעים צד אחד 11X23 2 מודפסת צבעים לבנות 11X16 מודפסת 3 צבעים + חלון לבנות 11X16 מודפסת 3 צבעים לבנות 11X23 מודפסת 3 צבעים + חלון לבנות תקן 11.4X16.2 +חלון, נייר לבן 80 גרם, מודפסות 3 צבעים צד אחד תקן 11.4X16.2, נייר לבן 80 גרם, מודפסות 3 צבעים צד אחד 11X23 +חלון, נייר לבן 80 גרם, מודפסות 3 צבעים צד אחד 11X23, נייר לבן 80 גרם, מודפסות 3 צבעים צד אחד 11X23 3 מודפסת צבעים עמוד 15 מתוך מעטפה לתקליטור מעטפה לתקליטור בגודל 12.5X חלון עגול מודפס צבע אחד. צד אחד לבנות + 11X23 חלון, נייר לבן 80 גרם, 11X23 עם 21 חלון, מודפסות 4 צבעים צד אחד הדפסת פרוצס לבנות 11X23, נייר לבן 80 גרם, 11X23 22 ללא חלון, הדפסת מודפסות 4 צבעים צד אחד פרוצס לבנות 34X24 כיס לבן סיליקון, לאיזוטופים 23 מודפס פרוצס דו"צ 34X X16.2 לבן סיליקון 24 לבנות X16 מודפס פרוצס צד 1 11 פרוצס

16 30 55 לבנות סיליקון 34X24 ס"מ לבנות צבעים למכון CT תוספת מחיר לצבע נוסף או להדפסת צבע אחד בצד שני 34X24 כיס לבן סיליקון ללא הדפסה 25X18 כיס לבן סיליקון מודפס 2 צבעים צד 1 תוספת מחיר באחוזים לצבע נוסף או להדפסת צבע אחד בצד שני *למען הסר כל ספק, מובהר, כי אין בנתונים בעמודה זאת לעיל כדי לחייב את כללית בכל התחייבות שהיא ו/או בכל צורה שהיא, והם מפורטים אך ורק לצורכי הערכה והתרשמות. מובן, כי במהלך תקופת ההתקשרות עשויים וצפויים נתונים אלה להשתנות מעת לעת, ובכלל זה באופן קיצוני ומהותי, בין היתר (אך לא רק) בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של כללית ובכפוף לצרכיה. בכל מקרה, ולכל צורך שהוא, אין באמור לעיל משום התחייבות של כללית להזמין מהמציע הזוכה כמות כזאת או אחרת של אריזות, אם בכלל). חתימה וחותמת שם תאריך הצהרה והתחייבות הצעת המחיר, יחד עם מסמכי המכרז שנחתמו על-ידינו על נספחיה, מהווה "הצעה בלתי חוזרת" לשירותי בריאות כללית, המחייבת אותנו וניתנת לקיבול על-ידי שירותי בריאות כללית. לעניין התחייבותנו זו, אם הוגש טופס הצעת מחיר, או מסמכים אחרים שיש לצרף אל מסמכי המכרז כשהם מסויגים, מותנים, לוקים בחסר או כוללים שינוי, תוספת או השמטה כלשהם, תהיו רשאים לראות את הצעת המחיר, מסמכי המכרז שבנדון ויתר המסמכים שהוגשו, כאילו הוגשו ללא השינויים, ההסתייגויות או ההתניות האמורים לעיל, או לפסול את הצעתנו, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלי שתהיו חייבים לנמק זאת. עמוד 16 מתוך 48

17 אנו מצהירים, כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות וההתניות המפורטות במסמכי המכרז, על נספחיהם וצרופותיהם והם יהוו חלק בלתי נפרד מהצעתנו הבלתי חוזרת ומהתחייבויותינו כלפיכם אם הצעתנו תתקבל על-ידיכם. המציע: נחתם ביום: חתימה: על ידי:, תפקיד ועל ידי:, תפקיד B255 אישור אני הח"מ,, עו"ד, מס' רשיון מרח' בעיר מאשר בזה, כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ו- הנושאים ת.ז. שמספרן ו- המוכרים לי אישית, וכי וחתימתם בשם המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. עו"ד עמוד 17 מתוך 48

18 נספח ד' הצהרת המציע ואישור תנאי המכרז קראנו בעיון את כל הפרטים של מכרז זה על כל נספחיו. אנו מצהירים בזה, כי הבנו את הדרישות המופיעות במכרז ואנו מסכימים לכל תנאי המכרז והמסמכים הנלווים לו, לרבות תנאי ההתקשרות וכל המסמכים המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו ובהתאם לזאת ערכנו את הצעתנו. אנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות המכרז, על נספחיו וצרופותיו. אנו מוותרים על כל טענת אי ידיעה, טעות או אי התאמה, ומוותרים על כל דרישה או תביעה בקשר עם תנאי המכרז ואופן עריכתו ונהיה מושתקים מלהעלות כל טענה כאמור. אנו מצהירים ומתחייבים, כי המוצרים המוצעים על-ידינו עומדים בכל התנאים והמאפיינים המתוארים בהצעת המחיר ובכל הדרישות הטכניות והאחרות הנדרשות על פי הוראות כל דין ישראלי, וכי כל הפרטים שנמסרו על-ידינו כמפורט לעיל הנם מלאים, שלמים ומדויקים. הננו מודעים לכך שהפרטים והתכונות אשר צוינו על ידנו הנם מהותיים לצרכי כללית ולדרישותיה. אנו מתחייבים לספק את המוצרים ככל שכללית תהיה מעוניינת לרוכשם, במחירים הנקובים בהצעת המחיר בנספח ג' לעיל וזאת במשך כל תקופת ההתקשרות ובכפוף לאמור בהסכם ההתקשרות ובמסמכי המכרז מס' תאגיד: כתובת: תאריך: שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשמו: שם: תפקיד: שם: תפקיד: חתימות וחותמת המציע עמוד 18 מתוך 48

19 נספח ה' אישור מורשי חתימה אני, הח"מ,, עו"ד/רו"ח, מרח', מאשר כי חתימתם יחד /לחוד (מחק את המיותר) של האנשים ששמותיהם מפורטים להלן, על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז לאספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ שמספרו 90/31-17 בצירוף חותמת המציע, מחייבת את המציע. שם:, ת.ז.:, דוגמת חתימה: שם:, ת.ז.:, דוגמת חתימה: שם:, ת.ז.:, דוגמת חתימה: שם:, ת.ז.:, דוגמת חתימה: הנ"ל הינם מורשים מטעם (שם המציע) לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין. תאריך שם חתימה וחותמת עמוד 19 מתוך 48

20 נספח ו' (1) (2) (3) תצהיר מנכ"ל אני הח"מ,, נושא ת.ז. מספר, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: הנני משמש כמנכ"ל (להלן: "המציע"). לפי מיטב ידיעתי ואמונתי, מתוקף תפקידי במציע ועל סמך התייעצות שקיימתי עם היועצים המשפטיים של המציע, המציע הינו בעל כל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות כל דין ותקן רלבנטי לצורך אספקת המוצרים, תקפים נכון ליום הגשת ההצעה. ידוע לי כי נכונות האמור בהצהרתי זו הינה תנאי יסודי ומרכזי להחלטת המזמינה להתקשר עמי בהסכם נשוא מכרז זה, והנני מסכים כי המזמינה תהא רשאית להסתמך על אישורי זה לצורך קבלת החלטה אם להתקשר בהסכם עם המציע או לא. זה שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי - אמת תאריך: אישור אני הח"מ,, עו"ד, מאשר בזה כי ביום הופיע בפני מר, אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. מספר / המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני., עו"ד רישיון מס' עמוד 20 מתוך 48

21 נתוני הגורם המציע נספח ז' ההתייחסות בנספח זה הינה ל"חברה", לפיכך, יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג האישיות המשפטית של המציע (חברה / שותפות / עוסק / אחר) בשינויים המחויבים. א. נתונים כלליים: סוג האישיות המשפטית: שם החברה : יסוד: מס' חברה מועד : כתובת : מס' טלפון : : מס' פקס כתובת דואר אלקטרוני: ב. מנהלים ובעלי זכויות חתימה: תפקיד מס' תעודת זהות שם משפחה שם פרטי ג. ד. מספר עובדי החברה:. מספר שנות ניסיון באספקת והמוצרים:. הערות: ה. חתימה וחותמת תפקיד שם מלא תאריך אני הח"מ עו"ד/רו"ח* אשר כתובתי היא, שהנני עו"ד / רו"ח של המציע, מאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ו-, אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין ולאמור במסמך זה. עו"ד / רו"ח עמוד 21 מתוך 48

22 129 נספח ח' אישור רו"ח.. שם המציע: תאריך: Bעל המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל מחזור מכירות שנתי ממכירת המוצרים, כולם או חלקם, במהלך שנת 2014 ובמהלך שנת 2015, בהיקף כספי שנתי שלא יפחת מסך של 2,000,000 (שני מיליון) (לא כולל מע"מ) לשנה. חתימת המציע (להלן: "המציע") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר מחזור לבקשת המכירות השנתי שלו ממכירת המוצרים (כולם או חלקם) וזאת בכל אחת מן השנים 2014 ו לא כולל מע"מ, כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה. ולראיה באתי על החתום: תאריך: חתימה וחותמת רו"ח עמוד 22 מתוך 48

23 נספח ט' רשימת מוסדות רשימת המוסדות המפורטת להלן,כוללת מרכזים רפואיים באזורים שונים ברחבי הארץ וכן את מחוזות הכללית.רשימה זו אינה רשימה סגורה,היא נועדה לצורכי הערכה והמחשה בלבד,אין בה כדי לחייב את המזמין בכל צורה ו/או אופן כלשהו,והיא עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לצרכי המזמין ושיקול דעתו באופן אשר יחייב את המציע לספק את המוצרים גם למרכזים רפואיים ולמוסדות הכללית אשר אינם נכללים ברשימה זו,ולרבות לחברות בנות(כללית מושלם, ש.ל.ה, מכון מור, תל בר, כללית הנדסה),וכן אין בה לחייב את הכללית לבצע הזמנות לכל המוסדות שלהלן,והכול בהתאם לתנאי המכרז. כמו כן,מובהר כי אין ברשימת המוסדות שלהלן כדי לחייב את המזמין או מי ממוסדותיו להזמין מהמציע מוצרים כלשהם ובכל כמות שהיא. האספקה למרכזים רפואיים תתבצע ישירות למחסן הלוגיסטי הרלוונטי של כל מרכז רפואי. האספקה למחוזות תתבצע הן למחסן הלוגיסטי הרלבנטי של כל מחוז והן לעד עשר מרפאות בכל מחוז כלומר אספקה עד לרמת המרפאה ביחס לעד עשר מרפאות כפי שתבחרנה על ידי המזמין ו/או מי מטעמו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. מרכזים רפואיים אזור הצפון :מרכז רפואי העמק,עפולה מרכז רפואי כרמל,חיפה אזור המרכז :מרכז רפואי רבין,פ"ת בי"ח בילינסון מרכז רפואי גולדה,פ"ת בי"ח השרון מרכז רפואי לילדים שניידר,פ"ת מרכז רפואי גהה,פ"ת מרכז רפואי בית רבקה,פ"ת מרכז רפואי מאיר,כפר סבא מרכז רפואי לוינשטיין,רעננה מרכז רפואי שלוותה,הוד השרון אזור הדרום :מרכז רפואי קפלן,רחובות מרכז רפואי הרצפלד,גדרה מרכז רפואי סורוקה,באר שבע מרכז רפואי יוספטל,אילת מחוזות הכללית מחוז תל אביב מחוז מרכז מחוז דן מחוז שרון -שומרון מחוז חיפה מחוז צפון מחוז ירושלים מחוז דרום B275 מחוז אילת עמוד 23 מתוך 48

24 B276 נספח י' B277 הסכם בין: לבין: שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש 2017 שירותי בריאות כללית () מרח' ארלוזורוב 101, תל-אביב באמצעות ה"ה: שם: ת.ז.: תפקיד: שם: ת.ז.: תפקיד: (להלן: "כללית" או "המזמין") מצד אחד; באמצעות מורשי החתימה ה"ה: שם: ת.ז.: תפקיד: שם: ת.ז.: תפקיד: (להלן: "הספק") מצד שני הואיל והואיל והמזמין מעוניין, כי הספק יספק לאתרי המזמין הפרושים בכל רחבי הארץ (להלן: "האתרים") נייר מסוגים שונים (להלן: "המוצרים"); והספק מצהיר ומתחייב, כי ביכולתו לספק את המוצרים, הכל כמפורט ובכפוף לתנאי המכרז שערך המזמין לאספקת נייר למוסדות המזמין המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו (להלן: "המכרז"); והואיל והמזמין קיבל את הצעתו של הספק לאספקת המוצרים ובתנאים המפורטים להלן; על פי הוראות הסכם זה ונספחיו לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: B78 מסמכי 1. ההסכם B130 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו. B131 כותרות הסעיפים נועדו לצורכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות B132 בכל 1.3. מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה וכיוצ"ב, בין הוראות הסכם זה לבין הוראה הכלולה בנספחיו, יגברו הוראות הסכם זה אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. עמוד 24 מתוך 48

25 B133 במקרה של סתירה בהסכם זה, יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מביניהן, לפי קביעת המזמין, אלא אם יקבע המזמין אחרת. B134 במקרה של סתירה בין ההסכם לבין הוראות כל דין יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מביניהן. B135 מובהר בזאת, כי בכל מקום שמצוינת בהסכם זה ונספחיו, התחייבות כלשהי מצדו של הספק, גם אם הדבר לא נאמר במפורש (למעט, אם נכתב בהסכם ו/או בנספחיו במפורש אחרת), ייראו את אותה התחייבות, כאילו נאמר בה, שאותה התחייבות תבוצע על-ידי הספק במימונו ו/או על-חשבונו בלבד. B136 הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו ויראוהו כאילו נוסח על ידי כל הצדדים. B137 מסמכי המכרז והצעת המציע (לרבות כל שיפור שלהם במסגרת שלבי המכרז השונים) (להלן בס"ק זה: "המסמכים המשלימים") מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. עניינים, תנאים והתחייבויות המופיעים במסמכים המשלימים, גם אם לא נכללו בגוף ההסכם, הנם חלק בלתי נפרד ומחייב מן ההסכם. כל נושא או עניין הנזכר בהסכם זה, וכן נזכר במסמכים המשלימים (או איזה מהם), ואשר מופיע בהסכם זה באופן שונה מהאופן בו הוא מופיע במסמכים המשלימים, יפורש בהתאם להסדר העדיף מבחינת המזמין. במקרה של מחלוקת בשאלה מהו ההסדר העדיף יכריע המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, והחלטתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור B79 הצהרות 2. והתחייבויות הספק הספק מצהיר ומתחייב בזה כי: אספקת המוצרים Bהוא בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון והמקצועיות הדרושים לצורך ג' לאמור בנספח וקיום מחויבויותיו על פי הסכם זה, באיכות וטיב מעולים ובהתאם בכמויות ובמועדים כאמור בהסכם זה, לרבות כוח האדם, ציוד, מכונות, להסכם זה, מכשירים, כלי רכב וכלי עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש לצורך אספקת המוצרים לכללית, הכל לשביעות רצונו של המזמין. B139 נהירים לו מלוא תנאי ההסכם, ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים ו/או אחרים המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, והוא בדק את מלוא התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים באספקת המוצרים ו/או הנובעים ממנו באופן יסודי, והוא מוותר על כל טענה בדבר טעות ו/או אי התאמה ו/או כל תביעה ו/או דרישה לתוספת תשלום כלשהי מעבר למחירים הנקובים בהצעתו נספח ג'. Bאין כל מניעה להתקשרותו של הספק בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי ההסכם או על פי דין. Bבידיו כל האישורים, ההיתרים והרישיונות התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל דין לניהול עסקו ולאספקת המוצרים כאמור וביצוע מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ונספחיו, והוא אחראי לכך שכל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים, יישארו בתוקף לאורך כל התקופה בה הסכם זה יהיה בתוקף. כמו כן, במשך כל תקופת ההסכם ימלא הספק אחר הוראות כל דין הקשור באספקת המוצרים, כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת Bהמחירים הנקובים בהצעה מהווים תמורה סופית, מלאה ומוחלטת להתחייבויותיו עפ"י הסכם זה וכוללים את כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו במלואן ולא תהיינה לו תביעות עמוד 25 מתוך 48

26 כספיות כלשהן בגין ביצוע האמור בהסכם מעבר לתמורה הקבועה בנספח ג'. B80 התקשרות 3. מסגרת Bידוע לספק כי הסכם זה מהווה הסכם מסגרת בלבד כאשר אספקת המוצרים על ידי הספק תעשה בהתאם להזמנות שיוצאו לו על ידי המזמין מעת לעת, ככל שיוצאו, אולם המזמין אינו מחויב להזמין מהספק את המוצרים ו/או חלקם, בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה, והספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה, לרבות בקשר לכמות, שינוי, הפחתה, היקף או תדירות ההזמנות. Bמבלי לגרוע מכלליות האמור, למזמין שיקול הדעת הבלעדי להתקשר עם ספקים אחרים לשם אספקת המוצרים ו/או כל חלק מהם, והספק מוותר על כל זכות התנגדות, טענה, דרישה ו/או תביעה בשל כך, ומצהיר, כי ידוע לו שהמזמין רשאי לרכוש את המוצרים מאת ספקים אחרים, ללא כל הגבלה B81 תקופת 4. ההסכם Bתקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה הינה ל- 48 (ארבעים ושמונה) חודשים שתחילתם מיום שניתנה הודעה בכתב לספק על זכייתו במכרז אולם לא לפני מועד חתימת הסכם זה על ידי המזמין לפי המאוחר מבין השניים, אלא אם בוטל קודם לכן על ידי המזמין בהתאם להוראות הסכם זה או על פי כל דין (להלן: "תקופת ההסכם"). Bנמשכה בפועל אספקת המוצרים מעבר לתקופת ההסכם, לפי העניין, מסיבה כלשהי, יהיה המזמין רשאי בכל עת להפסיק את אספקת המוצרים בהודעה מראש של 3 (שלושה) ימים, והספק מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה, לרבות טענה כי בהמשך אספקת המוצרים בפועל, מעבר לתקופת ההסכם, היה משום הארכת תקופת ההסכם B82 הזמנת 5. המוצרים ואספקתם B147 תנאי לתחילת ביצוע התחייבויות הצדדים עפ"י הסכם זה הינו מתן הודעה בכתב של המזמין (להלן: "הודעת התחלה") ועד אותו מועד לא תהיה למזמין התחייבות כלשהי כלפי הספק אשר מוותר על כל טענה בהקשר זה. ניתנה הודעת התחלה, יחל הספק בביצוע חיוביו, בהתאם להודעה לרבות היערכות מלאה לאספקת המוצרים לאתרים לגביהם יהא המזמין מעוניין באספקת המוצרים, תוך 14 (ארבעה עשר) ימי עבודה ממועד הודעת ההתחלה, וכל עוד יהיה הסכם זה בתוקף יספק לאתרים את המוצרים בהתאם להזמנות המזמין במועד ובהיקף המפורטים בהסכם זה. Bהמוצרים יסופקו למזמין בהתאם להזמנות חודשיות, במתכונת שתיקבע ע"י המזמין (להלן: "ההזמנה/ות"). ההזמנות תכלולנה, בין היתר, את כמות המוצרים הנדרשת, יעד ומועד אספקתם וכל נתון אחר שיידרש בקשר עם אספקת המוצרים. B149 בכפוף לאמור לעיל המוצרים יוזמנו ויסופקו על פי המפורט להלן: Bהזמנות שוטפות יסופקו בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה ממועד קבלת ההזמנה אלא אם כן צוין אחרת בגוף ההזמנה עמוד 26 מתוך 48

27 הB Bהזמנה אשר תוגדר ע"י המזמין כבעלת דחיפות מיוחדת, תבוצע בתוך 72 שעות ממועד קבלת ההזמנה. הכמות המוזמנת במקרה זה, תיעשה בתאום מוקדם בין המזמין לספק B150 הספק יספק את המוצרים על חשבונו ישירות ליעד ו/או ליעדים המצוינים על גבי ההזמנה. המזמין ו/או מי מטעמו רשאי לדרוש מהספק, על חשבון הספק ובאחריותו, אחסנת חלק ו/או כל כמות המוצרים המוזמנת. המזמין ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לדרוש אספקת המוצרים המאוחסנים אצל הספק כאמור בכל עת, חלקם או כולם, ליעד על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. Bמובהר כי לא תשולם לספק כל תמורה נוספת עבור אחסון המוצרים כאמור בסעיף זה, מעבר לתמורה הנקובה בהצעת המחיר נספח ד'. B152 הספק יצרף לכל משלוח של המוצרים, תעודת משלוח בה יצוינו סוג וכמות המוצרים שנשלחו (להלן: "תעודת משלוח"). Bהספק ימסור את תעודת המשלוח לאישור המזמין ולבדיקת התאמת המשלוח להזמנה הרלבנטית. חתימת המזמין, תהווה הוכחה לכאורה שהכמות המצוינת בתעודה נתקבלה במלואה ותהא תקפה אך ורק אם כללה את שמו המלא של החותם מטעם המזמין ותפקידו בצירוף חותמת המזמין מזמין לספק. יהיה רשאי לשנות מעת לעת את נוהלי האספקה כאמור בהודעה מראש ובכתב.5.8 Bמבלי לגרוע בכלליות האמור בהסכם זה, אחר הספק באספקת המוצרים כאמור בהסכם זה, ישלם הספק למזמין, כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, סך בש"ח השווה ל- 5% (חמישה אחוז) מערך אותה הזמנה בגין כל יום איחור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אשר יעמדו למזמין לפי הסכם זה ולפי כל דין. Bהספק ימלא אחר כל הזמנת עבודה שתתקבל מאת כללית, מבלי שתהא לו זכות סירוב. סירב הספק להזמנה כלשהי שנתקבלה אצלו מאת כללית, מכל סיבה שהיא (אך למעט במקרה של תקלה טכנית מהותית בציוד הספק), ישלם הספק למזמין, כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, סך בש"ח השווה ל- 2,000 (אלפיים) בגין כל הזמנה שסורבה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אשר יעמדו למזמין לפי הסכם זה ולפי כל דין. B157 המזמין יהיה רשאי לסרב לקבל כל כמות ו/או סוג המוצר שלא צוין במפורש בהזמנה הרלבנטית. B158 הספק יהיה אחראי על ניהול מלאי המוצרים ויהיה עליו להתריע במידה ומלאי אחד המוצרים יאזל. Bמבלי לגרוע בכלליות האמור בהסכם זה, כשל הספק מלספק מוצרים כאמור בהסכם זה ו/או התברר למזמין כי אין ביכולתו לספק מוצרים אלו, רשאי המזמין להעביר את הכנת מוצרים אלו לספק אחר. הספק מתחייב בזאת לשפות את המזמין בכל עלות שישא המזמין כאמור בסעיף זה. Bהמוצרים שיסופקו ע"י הספק יהיה באיכות ובטיב מעולים, בהתאמה מלאה לדרישות כל דין ו/או תקן ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים עמוד 27 מתוך 48

28 B161 למען הסר ספק, אחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בהתייחס לאיכות המוצרים, לא תיגרע בכל צורה ו/או אופן שהוא במקרה בו הספק נעזר במוצרים ו/או שירותים כלשהם מצד ג' כלשהו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה. B162 כללית תהא רשאית, אך לא חייבת, להרחיב את היקף ההתקשרות עם הספק, ובכלל זה להזמין מן הספק גם מוצרים חדשים ו/או מוצרים אחרים, ככל אשר נדרשים לה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט במשך כל תקופת ההתקשרות, ובכפוף לסיכום מוקדם בנוגע למחירם המדויק של המוצרים כאמור. B163 הספק יספק לכללית, נתונים חודשיים מצטברים במהלך השנה לגבי היקף ושווי המוצרים שסופקו על ידו לאתרים השונים. Bלמזמין הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לספק בכתב, בכל עת ומפעם לפעם לבצע כל תוספת במוצרים ו/או לבטל חלק מהמוצרים ו/או לערוך כל שינוי אחר בקשר עם המוצרים (להלן "השינוי") והספק מתחייב לבצעו בהתאם לנדרש לעניין זה מוסכם בין הצדדים כי: B258 הספק יהא זכאי לקבל תוספת תשלום רק במקרה שהשינוי גורם לעלות נוספת, הכל עפ"י שיקול דעתו של המזמין. Bתוספת תשלום לספק או הפחתת התשלום תעשה בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו ואם לא נקבעו בהם - יעשה השינוי (בין תוספת ובין הפחתה) באופן יחסי או בהשוואה למחירים הקיימים בהסכם B83 טיב 6. המוצרים ובקרת איכות Bשיסופקו ע"י הספק יהיה באיכות ובטיב מעולים, בהתאמה מלאה לקבוע בהסכם זה ובהתאם לדרישות כל דין ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים. בידי הספק יהיו בכל עת כל האישורים ו/או תעודות ו/או דו"חות המוכיחים את עמידת המוצרים המסופקים למזמין בדרישות כאמור, כשהם תקפים במשך כל תקופת ההסכם והספק יציגם למזמין מיד עם דרישת המזמין לכך. Bהספק יהא אחראי לאיכות המוצרים ויחליף את כל המוצרים הפגומים ו/או שאיכותם לא הייתה לשביעות רצונו של המזמין ו/או שהנם בניגוד לאמור בהסכם זה באחרים חדשים תחתם, מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה שהיא, וזאת בתוך 5 (חמישה) ימים מהיום שהמוצרים הפגומים נמסרו לו, ובלבד שאין המדובר בפגם אשר נובע משימוש בלתי סביר במוצרים. B167 למען הסר ספק, אחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בהתייחס לאיכות המוצרים ואופן אספקתם למזמין, לא תיגרע בכל צורה ו/או אופן שהוא במקרה בו הספק נעזר במוצרים ו/או שירותים כלשהם מצד ג' כלשהו בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה. Bעל פי דרישת המזמין ו/או מי מטעמו, ימסור הספק למזמין, על חשבון הספק, דוגמאות של המוצרים בכמות ובאופן שיידרש לכך, לצורך בדיקת איכותם והתאמתם למפורט בהסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של הספק לאיכות המוצרים. נמצאו בבדיקות פגמים ו/או חוסר התאמה לאמור בהסכם זה, הספק מתחייב להחליף את המוצרים על פי דרישת המזמין, והכל ללא כל תמורה נוספת מהמזמין לספק עמוד 28 מתוך 48

29 ש( B169 המזמין ו/או מי מטעמו רשאי להורות לספק בכל עת לספק מחדש, על חשבונו, כל כמות מן המוצרים שהוזמנה ושאיכותה לא הייתה לשביעות רצונו או בניגוד לתנאי ההסכם, ליטול בחזרה את המוצרים הפגומים ולזכות את המזמין בגינה..6.5 B170 אספקת המוצרים, איכותם והתאמתם לדרישות המזמין ו/או מי מטעמו, תהיה נתונה לפיקוחו של מפקח שימונה ע"י המזמין (כהגדרתו להלן) אשר ישמש כנציגו של המזמין ויהיה מוסמך להכריע מטעמו בכל שאלה שתתעורר בקשר עם ביצוע הסכם זה. הספק מתחייב לשתף פעולה עם המפקח באופן מלא והוראותיו והחלטותיו של המפקח יחייבו את הספק. B171 לא מילא הספק אחר הוראות המזמין כאמור לעיל, יהא המזמין רשאי לבצע כל פעולה שתידרש במקום הספק והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור ובכל הנזקים שיגרמו למזמין עקב כך ו/או לבטל הסכם זה עקב הפרתו ו/או לנקוט בכל אמצעי אחר בהתאם להסכם זה ו/או עפ"י כל דין B84 תמורה 7. ותנאי התשלום Bבתמורה לקיום כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, ישלם המזמין לספק סך שיחושב ע"י הכפלת מספר האתרים להם סופקו שירות כלשהו בפועל בהתאם להזמנת המזמין במחיר סוג השירות הרלבנטי כאמור בהצעה (להלן: "התמורה"). B173 לכל התשלומים הנקובים בהצעה יצורף מע"מ כדין, כשיעורו ביום התשלום בפועל. B174 התמורה כאמור בהסכם זה תהא צמודה כדלהלן: Bהתמורה המפורטת בהצעה האחרונה תישאר ללא שינוי במשך 12 חודשים מיום חתימת ההסכם. עשר) ניים חודשים (החל מהחודש ה- 13) בשיעור השווה לשינוי Bהתמורה תעודכן מדי שיחול, אם וככל שיחול, במדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית שקדמו שניים עשר החודשים לסטטיסטיקה (להלן: "מדד המחירים") במהלך לעדכון (להלן: "חודש העדכון") לעומת מדד המחירים ביום חתימת ההסכם בנוגע בחודש העדכון למדד המחירים לעדכון הראשון, ובעדכונים שלאחר מכן ביחס האחרון בפועל Bלמען הסר ספק מובהר, כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה את מלוא התמורה בגין המוצרים ואספקתם למוסדות על פי ההסכם, לרבות חומר הגלם, רווח קבלני, עלויות אחסנה ושינוע וכל ההוצאות שעמד בהן הספק בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו על-פי ההסכם לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהדבר רלוונטי, עלויות הייצור, שכר עבודה ותנאים סוציאליים, דמי נסיעה ותשלום עבור זמן נסיעה לכל המועסקים על ידי הספק, הוצאות השימוש בכלי עבודה, כל הוצאות העמסה, פריקה, הובלה ואחסון, פחת וכו' של ציוד, הוצאות מנהלה וכלליות כגון נזקי טבע, ביטוחים, ערבויות וכו', וכל המסים, האגרות, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על הספק, על המוצרים וכיוצ"ב. Bהספק לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא בגין מוצרים אשר המזמין ו/או המפקח (כהגדרתו להלן) סירב לקבלם, בין בשל פגמים ובין בשל אי התאמה בין ההזמנה לאספקה בפועל עמוד 29 מתוך 48

30 Bבסיומו של כל חודש ולא יאוחר מ- 10 בחודש שלאחריו, יגיש הספק למזמין ו/או למוסד הרלבנטי, דו"ח מפורט (הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית) שיכלול את כל הפרטים שייקבעו ע"י המזמין, לרבות חשבון לתשלום, כמות המוצרים וסוג המוצרים, ויצרף את טפסי ההזמנה הרלבנטיים (כל הנ"ל יחד יקראו להלן: "הדו"ח"). Bהתשלום יתבצע לספק תוך 93 (תשעים ושלושה) יום מתום החודש שבגינו הוגש הדו"ח לתשלום על ידי הספק ("שוטף + 93"), ובתנאי שהדו"ח אושר קודם לכן ע"י המזמין וכנגד חשבונית מס כדין. Bכל מס, היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין המוצרים ו/או אספקתם יחולו באופן בלעדי על הספק וישולמו על ידו. המזמין ינכה מכל תשלום לספק כל סכום אותו עליו לנכות על פי כל דין, לרבות מסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים ותשלומם כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא התשלום המגיע לספק מהמזמין. Bמובהר בזאת כי תנאי לתוקף התקשרות זו הינו כי הספק אימץ את נהלי ההזמנות ומשלוח החשבוניות של כללית, לפיהם משלוח הזמנות וחשבוניות יתבצע באמצעות טכנולוגיות מקוונות עליהן תורה כללית מעת לעת. להסרת ספק, חשבוניות שלא יתקבלו בהתאם להוראות כללית ובניגוד להוראת סעיף זה לא יחייבו את כללית בכל צורה ואופן. משלוח הזמנות וחשבוניות ייעשה אך ורק באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של חברת ניפנדו בע"מ (או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו תורה כללית בעתיד). פרטים והרשאות שימוש ניתן לקבל באמצעות פנייה לחברת ניפנדו בדוא"ל ו/או טלפון B181 כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק, ימציא הספק למזמין את האישורים הבאים: B262 תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975; B263 אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים במשך תקופת קיומו של הסכם זה; B264 אישור ניכוי מס במקור; B265 כל אישור אחר הדרוש על פי כל דין או על פי דרישת המזמין. B85 פיקוח 8. מטעם המזמין B182 המזמין יהיה רשאי למנות מפקח מטעמו שיהא בא כוחו המקצועי לצורך השגחה ופיקוח על איכות וטיב המוצרים, אספקתם וכל הקשור לביצוע הוראות הסכם זה, לרבות הכרעה בכל שאלה שתתעורר בקשר להסכם (להלן: "המפקח") והספק מתחייב לשתף פעולה עם המפקח באופן מלא והוראותיו והחלטותיו של המפקח יחייבו את הספק. B183 המזמין רשאי להחליף את המפקח בכל עת ו/או להוסיף מפקחים נוספים, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין. B184 היה וימונה מפקח כאמור, יחולו כל ההוראות בהסכם זה המתייחסות לסמכויותיו של המזמין על המזמין ו/או המפקח בהתאמה בשינויים המחויבים, ולהיפך, במידה ולא ימונה מפקח כאמור, יחולו סמכויות המפקח כאמור בסעיפי המשנה של סעיף 8 זה על המזמין B185 מבלי 8.4. לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית למפקח על פי ההסכם, רשאי המפקח, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו: עמוד 30 מתוך 48

31 Bלערוך בדיקה מדגמית של המוצרים ו/או לפסול את משלוח המוצרים או חלקו או את ההזמנה כולה בשל פגם ו/או חסר ו/או אי התאמה לפי שיקול דעתו הבלעדי, ועל הספק תחול החובה לספק מוצרים אחרים תחתם לפי הוראות המפקח לרבות פיצוי המזמין בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפסילה כאמור Bלאשר או לפסול כל מורשה מטעם הספק התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה. או המועסק על ידו בקשר עם ביצוע B268 ליתן לספק כל הוראה בקשר עם ייצור המוצרים ואספקתם. Bמבלי לגרוע בכלליות האמור בהסכם זה, היה ויעלה מתוצאותיה של בדיקת איכות או טיב למוצרים שתבוצע במכון התקנים הישראלי ו/או בכל מעבדה אחרת לפי הוראות המזמין, כי המוצרים, או חלק מהם, אינם עומדים בדרישות הסכם זה, ובכלל זה בהוראות כל דין וכל תקן ישים הקשורים במוצרים, ישלם הספק למזמין, כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, סך של 25,000 (עשרים וחמש אלף), וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למזמין מכח הסכם זה ו/או כל דין. הצדדים מצהירים כי גובה הפיצוי כאמור לעיל נקבע על ידם בהתחשב במהותו והיקפו של ההסכם וכי הוא סביר בנסיבות העניין. Bזכות הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם למזמין ולמפקח אין בה כדי לשחרר את הספק ממילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם, או להוות אישור לביצוען כראוי. שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטור את הספק ממילוי התחייבויותיו על פי ההסכם B86 העדר 9. יחסי עובד-מעביד B188 הצדדים מצהירים, כי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הינו בבחינת "קבלן עצמאי" אשר אינו משתלב במסגרת המזמין וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו, לרבות הזכויות הניתנות למזמין לפקח או להורות הוראות לספק, כדי לשנות מהיחסים המשפטיים בין הצדדים או כדי להוות משום יצירת יחסי עובד מעביד בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ובין המזמין ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. Bלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם לאספקת המוצרים כהגדרתם בהסכם זה, ובשום אופן איננו הסכם עבודה ו/או הסכם להעסקת עובדים מסוימים ו/או התקשרות לאספקת כח-אדם ו/או הסכם עם קבלן כח-אדם. Bהספק ישא באופן בלעדי בכל התשלומים הקשורים להעסקת עובדיו או מי מטעמו לרבות שכר עבודה ותנאים סוציאליים וכל תשלום אחר הדרוש עפ"י כל דין ו/או הסכם בהקשר זה ו/או החל על מעביד בגין עובדיו. Bלהסרת ספק מובהר, כי על המזמין לא תחול כל חבות שהיא, במישרין או בעקיפין, ביחס להעסקת עובדי הספק בידי הספק. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק ישפה את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין לכך בכל סכום בו ישא או יחויב המזמין בקשר לתביעה של מי מעובדי הספק או כל אדם או גורם הקשור עם הספק, שעניינה קיומם של יחסי עובד ומעביד בינם ובין המזמין B87 כח 10. אדם 192 Bהספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, באמצעות עובדים מתאימים, מקצועיים, מיומנים ומנוסים, לשביעות רצון המזמין, ולשם כך, מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כח האדם המתאים והדרוש לשם מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם עמוד 31 מתוך 48

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד