חד משפחתי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חד משפחתי"

תמליל

1 מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!( מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!( שם האתר: דירה מדגם: מס חדרים: קומה: דירה מס': בניין מס': מגרש מס': בית בפארק אור יהודה. טיפוס 2,4,6 B 08 גינדי גרדנס בע"מ

2 תאריך: שם האתר: בית הפארק אור יהודה. דירה מדגם: מס' חדרים: דירה מס': קומה: מחסן מס': חניה מס': בניין מס': 974 "מפרט מכר" לפי חוק המכר )דירות(, התשל"ד )תיקון התשס"ח 2008, ותיקון התשע"ה 205 בעניין חיובים וזיכויים שונים( )טופס המפרט כולל התאמות והבהרות אשר נוספו ע"י המוכר המותאמים לדירה ו/או לבניין ו/או לפרויקט( נספח לחוזה בין: גינדי גרדנס בע"מ. )להלן "המוכר/ת" או "החברה"( לבין: ת.ז " או "הקונה/ םי "( ת.ז )להלן "הרוכש/ םי מתאריך: א. פרטי זיהוי ישוב: אור יהודה רחוב: בית מס':. גוש מס': 6487 חלקות מס': 93,94,9700 מגרש: 08.2 לחילופין כאשר אין פרצלציה: התכנית המפורטת מס': יב תמ"ל /005 או כל תכנית אחרת שתחול על המקרקעין.. בעל הקרקע: רשות הפיתוח. הזכות שהקונה רוכש בדירה: חכירה. 2. שם המחכיר: רשות מקרקעי ישראל )רמ"י(. 2.2 תקופת החכירה: 98 שנים. תחילת תקופת החכירה: במועד עריכת מפרט זה, הרחובות טרם בוצע ע"י הרשות המקומית, לכן פרטי הרחוב ומספר הבית ישתנו ו/או יושלמו במועד מאוחר למועד חתימת מפרט זה בהתאם ל הרחובות כאמור. עמ' 2 מתוך 38

3 3. דירה מס' וקומה: )להלן "הדירה"( 4. תיאור הדירות: בניינים 2,4,6 טיפוס B בניין קומה דגם/מס חדרים תיאור הדירה דירת 4 חדרים+ מרתף דירתי MKA MKA מפלס כניסה: מבואת כניסה, חדר דיור, מטבח ופינת אוכל, פרוזדור, חדר שינה הורים, חדר שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, מרפסת שירות, גרם מדרגות פנימי, רחבה מרוצפת וחצר. מפלס תחתון: חלל/ים, חדר שינה, חדר רחצה נוסף )מקלחת(, חצר אנגלית. דירת 4 חדרים KA קרקע כניסה, חדר דיור, מטבח ופינת אוכל, פרוזדור, חדר שינה הורים, חדר שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, מרפסת שירות, רחבה מרוצפת וחצר. כניסה, חדר דיור, מטבח ופינת אוכל, פרוזדור, חדר שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(, מרפסת שירות, רחבה מרוצפת וחצר. דירת 3 חדרים KB מבואת כניסה, חדר דיור ופינת אוכל, מטבח, פרוזדור, חדר שינה הורים, חדר שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, מרפסת שירות, מרפסת שמש. דירת 4 חדרים A,A מבואת כניסה, חדר דיור ופינת אוכל, מטבח, פרוזדור, חדר שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(, מרפסת שירות, מרפסת שמש. דירת 3 חדרים B 8 כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, פרוזדור/ים, חדר שינה הורים, 3 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(, שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, מרפסת שירות, מרפסת שמש. דירת 6 חדרים C,C B מבואת כניסה, חדר דיור ופינת אוכל, מטבח, פרוזדור/ים, חדר שינה הורים, 2 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(, שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, מרפסת שירות, מרפסת שמש. דירת 5 חדרים MPA MPA MPB MPB 78 דירת 5 חדרים+ ממ"ד PA PA )פנטהאוז( מבואת כניסה, חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, פרוזדור/ים, פינת משפחה, חדר שינה הורים, 3 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(, מרפסת שירות, מרפסת שמש )דיור(. מפלס כניסה: כניסה, חדר דיור, מטבח ופינת אוכל, שירותי אורחים )בית שימוש נפרד(, 9 דירת 6 חדרים DX )דופלקס( גרם מדרגות פנימי, מרפסת שמש )דיור(. מפלס עליון: פרוזדור, חדר שינה הורים ופינת ארונות, 3 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, מרפסת שירות, 2 מרפסות שמש. עמ' 3 מתוך 38

4 ב) ד) ה) ג) ב, 5. שטח הדירה שטח הדירה הוא: כמצוין בתוכנית המכר המחושב לפי כללים אלה: )א( השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה. לעניין זה )( "קיר חוץ" קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת השמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תוכנית אחרת. כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ; )2( "פניו החיצוניים של קיר חוץ" פני הקיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי. ) בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה. ) שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס שממנו עולה מהלך המדרגות. ) בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות ה והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל 970 )להלן תקנות ה והבניה )בקשה להיתר(. ) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: ראה סעיף 9.4 בחלק ב', ושאינו כלול בשטח הדירה. 6. פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי: 6. מרפסת שמש בשטח: כמצוין בתכנית המכר. מתוכה מרפסת השמש מקורה ]קירוי הכוונה למשטח מלא דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא קומה אחת מעל בלבד[ שטח: כמפורט בתכנית המכר. כמסומן בתוכניות המכר וכלול בשטח כאמור בסעיף 6.7 )ככל שנרכש/ו חניה/יות, יש לצרף תכנית שטחי החניה 6.2 חניה בשטח של כ: 2 עם סימון מקום החניה המוצמדת(; מחסן דירתי 3 בשטח: אין, במידה ויירכש מחסן הדבר יצוין בהסכם המכר ויסומן בתכנית המכר. מרתף דירתי בשטח: יש, בדירות MKA,MKA בלבד בקומת הקרקע, יש מרתף דירתי כמצוין בתכנית המכר. גג מוצמד לדירה בשטח: אין. בקומת הקרקע יש דירות גן. 4 שטח החצר המוצמדת לדירה )הערה 4( היא לפי תכנית המכר. החצר כולה או חלקה נמצאת מעל מרתף חניה. עומק המילוי המינימאלי 30 ס"מ טוף ו/או פרלייט. על הרוכש להקפיד שלא לפגוע האיטום החניון ולאפשר תיקונים המערכות משותפות )אם יש( שעוברות בחצר הפרטית. הרוכש מודע לכך שבחצר הפרטית תהינה שוחות ביוב וניקוז במיקום שיקבע ע"י מהנדס האינסטלציה. 6.7 אם יש שטחים/חלקים/אזורים, נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם )מהות ושטח(: חניה/חצר/מדרגות, חצר אנגלית, מסתור כביסה בשטח: כמסומן בתכניות המכר. 2 ידוע לקונה כי על פי החניות בבניין ו/או בפרויקט, ייתכן כי פתיחת דלתות כלי רכב עשויה לגרום לחדירה לתחום חנייה סמוכה )לרבות לתחום החנייה שתוצמד לדירת הקונה( ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המוכר בקשר עם האמור. 3 הפירוט מתייחס למחסן דירתי מוצמד, הממוקם מחוץ לגבולות מצולע המגדיר שטח הדירה, המשמש את הדירה באופן בלעדי. 4 מובהר כי אין באמור בכדי לחייב את החברה להצמיד את השטח הנ"ל לדירה ו/או לרשום אותו בכל דרך שהיא, אם בכלל. כל הצמדה ו/או רישום כאמור, ככל שתבחר החברה לבצעו, ייערך בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ועפ"י הנחיות הרשויות המוסמכות. עמ' 4 מתוך 38

5 הערות לחישובי השטחים:. "מרפסת שמש" מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה 5 הגובלים במרפסת. מרפסת חיצונית לדירה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה, כאשר מובהר כי מידת חשיפתה של המרפסת לשמש ו/או לאור טבעי תלויה בגורמים שונים, בין היתר, בכיווניה, במיקומה בבניין ובבנייה פיזית כלשהי הן בתחום המגרש והן מחוצה לו. 2. שטחו של מחסן, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת 6 יכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו. 3. שטחו של מרתף, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו. 4. שטחה של גינה כולל, 7 את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עד 5% בין שטח הגינה המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה. 7. סטיות קבילות: הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: )א( סטייה בשיעור של עד 2% בין השטח כמפורט בסעיפים 5 ו 6 ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של גינה תותר סטייה גדולה יותר כמפורט בהערה 4 לעיל בקשר עם סעיף 6.6 לעיל. סטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המידות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח גינה(, המפורטים בסעיפים 5, ו 6 לעיל. )ב( סטייה בשיעור של עד 5% בין מידות האבזרים במפרט ומידות האבזרים למעשה הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה )הגדרת אביזרים כוללת בין היתר אריחים, חלונות, דלתות, תריסים, קבועות שרברבות, ארונות וכו'(. )ג( חישוב השטחים כפוף לסטיות המקובלות והסבירות בביצוע ו/או במדידה ו/או בחישוב השטח ו/או מעוגל למידה שלמה. הכללים לחישוב שטח בסעיפים 6 5, ו 7 לחלק א' במפרט זה, הוגדרו בצו מכר דירות )טופס של מפרט(, תשל"ד 974, )כפי שתוקן בק"ת 6649 מיום ( )להלן: הכללים"(, ככל שיש סתירה בין הכללים לבין שיטות חישוב אחרות לחישוב "שטח" )עפ"י דרישת הרשויות ו/או עפ"י, תקנות ה והבניה ו/או עפ"י תקנים ישראליים ו/או עפ"י כל דין וכו'(, יגברו הכללים כהגדרתם לעיל. שטח הדירה, כולל את כל חלקי הדירה המסומנים בתוך המצולע כמפורט בסעיף 5 )א( בפרק א' למפרט זה, לרבות שטחים הנמוכים מהגדרת הגובה המינימלי, אך הם מעבר לשטח המינימלי המחויב לחלקי הדירה השונים, לפי תקנות ה והבניה )בקשה להיתר 5 "פנים החיצונים של קיר חוץ או המעקה" בסעיף זה כמשמעותו של "פניו החיצוניים של קיר חוץ" בסעיף 5 )א() 2 ( בפרק א' במפרט זה 6 "דירה אחרת" לרבות השטחים הצמודים אליה, למעט מחסן המהווה חלק מהרכוש המשותף של הבניין. ככל ולדירה מוצמדת גינה, מובהר בזאת כי אין לחברה התחייבות לספק גינון לאותה גינה ו/או מערכת השקיה ו/או הכנות מיוחדות בנוגע לסוג האדמה וכו', אלא מדובר בהצמדת שטח הגינה בלבד 7 שטח הגינה המפורט בתכנית המכר כפוף לשינויים עפ"י דרישות הרשויות ו/או יועצי המוכר. מובהר כי בשטח הגינה עשויים להיכלל גם שטחים מרוצפים ו/או שבילים, לפי שיקול דעת החברה. שטח הגינה מתייחס לשטח לא מגונן וללא מערכת השקיה. בשטח הגינה ייתכן מעבר ומיקום של מערכות משותפות של הבניין כדוגמת קווים ושוחות ביוב וניקוז, קווי חשמל או בזק, פילרים וכדומה. הרוכש מתחייב לנגישות לטיפול ותיקונים במערכות אלה במידה שיהיה צורך בכך. עמ' 5 מתוך 38

6 תנאיו ואגרות ) התש"ל 970. מובהר כי שטח הדירה אינו כולל חישוב והוספת חלקה היחסי של הדירה ברכוש המשותף. שם עורך הבקשה להיתר )"להלן "האדריכל"(: קיקה בראז אדריכלים ומתכננים בע"מ טלפון: פקס: כתובת: לינקולן 20 ת"א דוא"ל: l שם האחראי ל השלד )להלן "המהנדס"(: י. דוד מהנדסים בע"מ טלפון: פקס: כתובת: גוש עציון 7 גבעת שמואל. דוא"ל: ב. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות וחלקים אחרים בבניין, בתנאי שלא ישנו את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי הרשמי והתקנות, התקפים למועד קבלת היתר הבניה. אימוץ שינוי בתקן או בתקנה לאחר קבלת היתר בניה, ו/או אי שינוי לפני היתר )באישור רשות מוסמכת(, לפי החלטת המוכר. * *. תיאור הבניין 8 בניין מגורים "גבוה" המכונה טיפוס B )בניינים 2,4,6(, הנמצאים במגרש 08, מעל לשבעת הבניינים במגרש זה, ועוד קומת קרקע ו 0 קומות מגורים. 2 קומות מרתף תת קרקעי משותפות..2 בכל בניין: 47 דירות למגורים )בבניין(; בבניין, דירות )*(,הכוונה למגורים בלבד; )*( לפי חוק מכר )דירות( התשל"ד 974 סעיף לעסק, או לכל צורך אחר. "הגדרות" נאמר, "דירה" חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, 8 ייתכנו שינויים במספר הקומות בבניין, מיקומן היחסי של הקומות בבניין ומספר הדירות בקומה ו/או בבניין, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה עקב בקשה להקלה ו/או דרישת רשויות ו/או אילוצי ביצוע ו/או בקשר עימם, לרבות באופן שמרתף החניה יהא משותף עם בניינים סמוכים ו/או אחרים ו/או עם מגרשים סמוכים ו/או אחרים. עמ' 6 מתוך 38

7 .3 טבלה מס' פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה 9 מרתף משותף ומתחת ל 7 הבניינים הנמצאים במגרש 08 כינוי או תיאור קומה קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה )ד( הקובעת לבניין מספר דירות בקומה סוג השימוש הערות קומת מרתף משותפת לכל הבניינים במגרש 08 כללי: חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים, חדרים טכניים, מאגרי מים וחדרי משאבות, חדר מפוחים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין A: מבואה קומתית, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין B2: מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין A3: מבואה קומתית, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין B4: מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין A5: מבואה קומתית, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין B6: מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין A7: מבואה קומתית, מעליות, חדרי מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. יתכן ומערכות שונות הממוקמות בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים וישרתו הבניין. 2 מרתפים דירתיים )בבניינים A0,B9 בלבד(. כללי: חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים, חדרי שנאים )טרפו(, חדר גנרטור, חדרי חשמל, מאגרי מים וחדרי שאבות, חדר מפוחים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין A: מגורים )מרתפים דירתיים(, מבואה קומתית, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין B2: מגורים )מרתפים דירתיים(, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין A3: מגורים )מרתפים דירתיים(, מבואה קומתית, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות בניין B4: מגורים )מרתפים דירתיים(, 9 מבלי לגרוע מהוראות מפרט זה ו/או הסכם המכר, המפורט בטבלה זו לעניין פירוט הקומות בבניין ויעודה של כל קומה, כפוף להוראות הסכם המכר. עמ' 7 מתוך 38

8 כינוי או תיאור קומה קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה )ד( הקובעת לבניין מספר דירות בקומה סוג השימוש הערות מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין A5: מגורים )מרתפים דירתיים(, מבואה קומתית, מעליות, חדרי מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין B6: מגורים )מרתפים דירתיים(, מבואה קומתית, מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניין A7: מבואה קומתית, מעליות, חדרי מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. בניינים )2,4,6( מטיפוס B כינוי או תיאור קומה קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה )ד( הקובעת לבניין מספר דירות בקומה סוג השימוש הערות מגורים, מבואת כניסה )לובי(, פרוזדורים, 4 קומת הכניסה לבניין קרקע )מיתוכם 2 דירות עם מרתף דירתי( מעליות, חדר מדרגות, מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. צוברי גז בפיתוח. 5 6 קומות מגורים )בכל קומה( מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, 5 7 קומת מגורים מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, 5 8 קומת מגורים מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, 3 9 קומת מגורים קומת מגורים דופלקס חלק עליון )מיתוכם דירה דופלקס( מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. מגורים, מבואה קומתית, פרוזדורים, מעליות, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 0 חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים גג עליון )ראשי( ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי דרישת המתכננים והרשויות. עמ' 8 מתוך 38

9 כינוי או תיאור קומה קומות מתחת/מעל למפלס קומת הכניסה )ד( הקובעת לבניין מספר דירות בקומה סוג השימוש הערות סך הכל קומות למגורים 3 סך הכל קומות בבניין במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הראשי(. הערות והבהרות: )א( )ב( )ג( )ד( ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתרי הבניה )הכוונה שהחברה לפי שיקול דעתה בלבד ובכפוף, להיתר הבניה ו/או בקשה להקלה ו/או לתוספת בניה, תהיה רשאית להוסיף ו/או להפחית ממספר הדירות או לאחד מספר דירות ע"י ביטול כניסות או הוספת כניסות, הכל לפי העניין(. במקרה שיש יותר מכניסה אחת לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות ה והבניה )בקשה להיתר([. החברה זכאית לפי שיקול דעתה או הנחיות המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם ואף לשנות מיקומם, או לאפשר מתן שרות באמצעותם גם למבנים סמוכים, לרבות הקצאת חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלו מותקנות. כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי הקומות בפועל עשוי להשתנות כגון: קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטה המקובלת בחב' המעליות. חדרי מדרגות משותפים )ראשיים( מספר חדרי המדרגות בבניין: ; אפיון חדר מדרגות: מקורה ממפלס קומת מרתף עד למפלס הגג. חדרי מדרגות נוספים: אין. מעליות: יש; מספר המעליות בבניין: 2; מספר התחנות לכל מעלית: 2 מספר נוסעים לכל מעלית בכל בניין: 6,6. מנגנון פיקוד שבת )*( : עמדת שומר: אין. )*( יש. במעלית באחת בלבד בכל בניין. "מעלית שבת" מובהר כי הכוונה במעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י נציגות דיירי הבניין ו/או חב' הניהול בהתאם לסעיף 59 ז' בחוק המקרקעין תשכ"ט חומרי הבניין ועבודות גמר: שלד הבניין: לפי תכניות מהנדס השלד; שיטת הבניה: רגילה ו/או מתועשת ו/או משולבת, לפי מהנדס השלד. רצפה ותקרת קומת קרקע: חומר: בטון מזוין ו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיים. עובי: לפי חישובי מהנדס השלד; בידוד תרמי: לפי תקן ישראל מס' 045. בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראלי מס' 004 חלק. ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה. רצפה ותקרה קומתית: חומר: בטון מזוין. עובי: לפי חישובי מהנדס השלד; בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 045. בשיטה: לפי החלטת היועץ. בידוד אקוסטי: לפי תקן ישראלי מס' 004 חלק. גימור תקרה: סיד סינטטי או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית. גגות הבניין: חומר: בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי מהנדס השלד. עובי: לפי חישובי מהנדס השלד. שיפועי ניקוז ואיטום: לפי הנחיות היועץ. בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 045. קירות חוץ: מתועשת בשילוב רגילה לפי ה האדריכלי והנחיות מהנדס השלד. באם מכלול מתועש, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון, עובי: לפי המהנדס. בידוד תרמי: לפי תקן ישראלי מס' 045. או בלוק תאי )איטונג או אחר(, הכול לפי החלטת האדריכל והנחיות מהנדס השלד צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" של מכון התקנים הישראלי. 2.6 גימור קירות חוץ: עמ' 9 מתוך 38

10 חיפוי/ציפוי, עיקרי: אבן טבעית ו/או אבן מלאכותית, ו/או חיפוי קשיח דוגמת קרמיקה. הכל לפי התנאים בהיתר הבניה. טיח חוץ: טיח )2 שכבות( משולב עם חיפויים אחרים; חיפוי אחר: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג, גוון וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית קירות הפרדה בין הדירות: חומר: בטון מזוין ו/או בלוקי בטון ו/או בלוק תאי )איטונג ו א/ ו אחר( ו/או משולב, לפי 2.7 הנחיות מהנדס השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י 004 חלק. בשיטה: לפי הנחיות היועץ. קיר הפרדה בין מרפסות )ככל שיש(: חומר וגובה: בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי המהנדס, גובה לפי האדריכל. 2.8 חדר מדרגות ראשי: קירות מעטפת: חומר: בטון מזוין או בנוי או משולב. עובי: לפי חישובי המהנדס; גימור קירות פנים: חומר: טיח )2 שכבות(, או טיח גבס או לוחות גבס, גימור בצבע אקרילי עד תקרה. חיפוי בשיפולים צבע אקרילי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. עד לגובה: תקרה. גימור תקרה: חומר: טיח 2 שכבות, או טיח גבס, גימור מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים מדרגות ופודסטים: מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות ומשטחי הביניים )הפודסטים ) ופסים מחוספסים כנגד החלקה, הכל בהתאם לת"י מעקה/ מאחז יד: מתכת ו/או בנוי ו/או משולב )לרבות מאחז יד(, לפי האדריכל, בהתאם לת"י 42 )כדוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נוסף( באם לא נקבע אחרת מעקה אלומניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית. 2.9 מבואה )לובי( קומתית: גימור קירות פנים מבואה קומתית: חומר: גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"( עד לתקרה. גימור תקרה: חומר: טיח + צבע מלבין סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"( לפי האדריכל. ריצוף: אבן נסורה או גרניט פורצלן, לפי בחירת החברה. 2.0 מבואה )לובי( כניסה ראשית: גימור קירות פנים: חומר: אבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(. גימור תקרה: חומר: טיח + צבע מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה )"בעל תו תקן ירוק"(, ו/או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית. ריצוף: חומר: אריחים מסוג גרניט פורצלן העומדים בתקן הישראלי למניעת החלקה. ושטח אריח בודד לא יפחת מ 0.64 מ"ר. תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות ה ובניה ות"י 86, בחזית הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית. 2. עבודות גמר חניה מקורה: גימור קירות חניה: טיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. גימור תקרה: חומר: בטון צבוע במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. גימור רצפת חניה מקורה: גימור רצפת המרתף או החניות יעשה בבטון מוחלק או באבן משתלבת, לפי החלטת החברה. גימור חניה חיצונית לא מקורה: ראה עבודות פיתוח סעיף חדרים לשימוש משותף: עמ' 0 מתוך 38

11 חדר/ים טכניים )ככל שיהיו(: גימור קירות ותקרה: בטון טבעי צבוע בצבע סינטטי ו/או טיח צבוע בצבע סינטטי ו/או משולב, לפי האדריכל. גימור רצפה: בטון מוחלק או אריחי קרמיקה או טראצו או פורצלן או משולב לפי האדריכל. הערות:. צביעת קירות/תקרה יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בצבע, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 2. ריצוף בבניין )בדירות ובשטחים המשותפים( יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי 2279 למניעת החלקה. דלת כניסה לכל בניין: יש, דלת אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן. דלת כניסה/ יציאה, נוספת לבניין: אין. דלתות חדר מדרגות: דלתות אש, כולל מחזיר שמן. דלתות חדרים טכניים: דלתות פח. דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף: תאור, חומר וכמות, לפי האדריכל. דלתות לובי קומתי: אין. תאורה, בכניסה לבניין, לובי, חדר מדרגות, מבואות קומתיים, חניות, חדר/ים טכניים, חדרים וחלקים משותפים: יש. בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה להדלקת אור בחדר המדרגות. ארונות חשמל, גז ומים: חומר: פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקם החיצוני בלבד( בגוון לפי בחירת האדריכל. תאורה במחסנים דירתיים: חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן, עפ"י בחירת המוכר והחלטתו חיבור חשמל לתאורה ולמערכות אלקטרומכניות משותפות: יש. הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף של הבניין/ים לפי מהנדס החשמל )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין הסמוך ו/או ימוקמו בבניין הסמוך וישרתו גם הבניין, בכפוף לאישור הרשויות השונות(. תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א' פרטי זיהוי( גובה הדירה*: גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה: לא פחות מ 2.50 מ'; גובה חדרי שרות ופרוזדור: לא פחות מ 2.05 מ'; *גובה מחסן דירתי )באם נרכש(: לא פחות מ 2.05 מ'; *גובה חניה מקורה )באם נרכשה(: לא פחות מ 2.05 מ'; 3. *הערה: למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. טבלה מס' 2 רשימת חדרים וגימורים בדירה לפי חדרים ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה. )ראה פרוט יתר בהערות/הבהרות, שלאחר טבלה זו(. 3.2 עמ' מתוך 38

12 תיאור כניסה חדר דיור מטבח פינת אוכל חומר קירות )( ראה הערה בהמשך )( גמר קירות ותקרות גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. ריצוף וחיפוי )2( מידות אריחים )בס"מ( ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 9R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. ריצוף מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א, בשקלים חדשים הערות ראה הערה בהמשך )( גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 9R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. בטון, בלוקי בטון או אחר )( ראה הערה בהמשך )( גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. חיפוי קירות בקרמיקה מעל משטח עבודה. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 9R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. חיפוי מטבח: בקרמיקה בגובה 60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה )בין ארון תחתון ועליון( כאשר התנור אינו ביחידת BI חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה )גובה.50 מ' מעל הריצוף( מעל החיפוי. אריחי חיפוי: במידות 25/33 ס"מ. 30/60 ס"מ. ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 9R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. חיפוי כ 5060 ס"מ מעל משטח ארון תחתון בלבד, למעט אזור חלון )באם קיים(. עמ' 2 מתוך 38

13 תיאור בית שימוש נפרד )שירותי אורחים( )באם קיים בדירה( פרוזדור חומר קירות )( ראה הערה בהמשך )( בטון, בלוקי בטון או אחר )( גמר קירות ותקרות גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. חיפוי קירות: בקרמיקה עד גובה.50 מ'. מעל החיפוי טיח + צבע אקרילי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. ריצוף וחיפוי )2( מידות אריחים )בס"מ( ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 0R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. חיפוי קירות: במידות: 25X33 ס"מ, 60X30 ס"מ. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 9R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. ריצוף מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א, בשקלים חדשים הערות. חדר שינה הורים חדר רחצה הורים )מקלחת( )באם קיים בדירה( בטון, בלוקי בטון או אחר )( בטון, בלוקי בטון או אחר )( גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. חיפוי קירות: בקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד לגובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח + צבע אקרילי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 9R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 0R רצפת תא מקלחת: R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. חיפוי קירות: במידות: 25X33 ס"מ, 60X30 ס"מ. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. עמ' 3 מתוך 38

14 תיאור חדר/י שינה ממ"ד חלל/ים במרתף דירתי באם קיים בדירה( חדר רחצה כללי )אמבטיה/מקלחת( חומר קירות )( בטון, בלוקי בטון או אחר )( בטון מזוין לפי הוראות הג"א בטון, בלוקי בטון או אחר )( בטון, בלוקי בטון או אחר )( גמר קירות ותקרות גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. גמר קירות: בהתאם להנחיות פיקוד העורף + צבע אקרילי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. ריצוף וחיפוי )2( מידות אריחים )בס"מ( ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 9R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 9R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 9R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 0R גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. רצפת תא מקלחת: R כל צבעי התקרות וקירות הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר פנים יהיו בעלי "תו תקן הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. ירוק" מטעם מכון התקנים מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, הישראלי. 33X33 ס"מ. חיפוי קירות: בקרמיקה לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות במידות לבחירת הקונה 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים ללא שינוי מהמחיר עד לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות לגובה קו משקוף הדלת. מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. מעל החיפוי ועד לתקרה חיפוי קירות: טיח + צבע אקרילי. במידות: 25X33 ס"מ, 60X30 ס"מ. גמר תקרות: טיח + סיד לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות סינטטי. 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. ריצוף מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א, בשקלים חדשים הערות קורות מגן לדלת ממ"ד בדירה יבוצעו לפי הנחיות פקה"ע. יתכן כי יידרש לעבות קירות מסוימים בהתאם להנחיות אלה. בטון, בלוקי בטון או אחר )( חיפוי קירות לגובה קו משקוף הדלת לפחות. עמ' 4 מתוך 38

15 תיאור מרפסת שירות מרפסת שמש / רחבה מרוצפת )בדירות הגן(. )באם קיים בדירה( מסתור כביסה )למעט בדירות הגן( גרם מדרגות פנימי )בדירות הדופלקס( מחסן דירתי )ככל שהוצמד( חומר קירות )( בטון, בלוקי בטון או אחר )( בטון, בלוקי בטון או אחר )( בטון, בלוקי בטון או אחר )( בטון, בלוקי בטון או אחר )( בטון, בלוקי בטון או אחר )( גמר קירות ותקרות גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. כדוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נוסף. עיצוב מעקות המרפסת )באם לא נקבע אחרת( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית. גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. גמר קירות: טיח + צבע אקרילי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. גמר תקרות: טיח + סיד סינטטי. ריצוף וחיפוי )2( מידות אריחים )בס"מ( ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 9R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג טרצו, שיש, גרניט פורצלן. התנגדות להחלקה: 0R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. מידות אריחים: 60X60 ס"מ, 45X45 ס"מ, 33X33 ס"מ. לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות 4 סדרות של ריצוף ו 3 דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים בשימוש בדירות מגורים, לפחות אחד מהם בגוון ניטרלי. אין לוחות אבן טבעית ו/או קרמיקה )רגיל או פורצלן( משטחי ביניים דוגמת ריצוף בדירה ו/או כמו המדרגות, הכל לפי החלטת החברה. מעקהבנוי ו/או מתכת עם מוטות אנכיים ו/או משולב ביניהם הכל לפי החלטת החברה. ריצוף: סוג א', העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות: אריחים מסוג גרניט פורצלן. ממצג החברה לבחירת הקונה. שטח אריח בודד עד כ 0.20 מ"ר. התנגדות להחלקה: 9R הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות. ריצוף מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א, בשקלים חדשים אין הערות במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים. הערות והבהרות לטבלה: בת"י חומר קירות: קירות חוץ: בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי )בדופן פנים של קירות מתועשים/מתועשים למחצה ככל שיהיו כאלה, ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות 045: בידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס. בחדרי רחצה בכל מקרה יבנו הקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצרן "כעמידים למים" או מבלוקי בטון". יובהר בממ"ד: תתכן שכבת בידוד תרמי שתוגדר ע"י היועצים התרמיים ו/או עפ"י הנחיית פיקוד העורף. עובי השכבה יהיה בהתאם לתקנות. כי יתכן כי מידות החדר המופיעות בתכניות המכר יוקטנו כתוצאה משכבת הבידוד הנ"ל, ואין ולא תהיה לקונה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המוכר ו/או מי מטעמו בגין כך. )( עמ' 5 מתוך 38

16 חיפוי בחדר רחצה ושירותים: בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות 20/50 ס"מ, 33/33 ס"מ ללא כל שינוי במחיר הדירה. לצנרת גלויה תבוצע סיגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. )2( גובה קירות/גדרות בחצר פרטית וקיר המפריד בין הדירות יהיו לפי הנחיות הרשות המקומית ולפי היתר בניה. הדייר מודע לכך כי הגבהת הקיר אינה מותרת ע"י הרשות המקומית והיא יכולה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד דייר שיעשה זאת. הערות: בחירת הרוכש/דייר למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור מוצרים שונים מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה. איטום הקירות, הרצפות והנקזים באזורים רטובים ייאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטים למניעת מעבר מים לחלקי בניין / חדרים סמוכים. הפרשי מפלסים בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד ומרפסת שרות, לבין חללים סמוכים עד כ 2 ס"מ. ביציאה למרפסות שמש/גג, יתכן סף מוגבה/מונמך )מדרגה( עד גובה המותר בתקנות )עד 20 ס"מ גובה/רוחב(, לפי האדריכל. חיפוי / ציפוי קירות גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה. ובכל מקרה לא יפחת מהנחיות המפרט המחייב. לצנרת גלויה יבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. פרופיל פינות בחיפוי יבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או,PVC באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ 60 ס"מ, לפי החלטת החברה. אריחי אבן טבעית )ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי( יש לשים לב להוראות הבאות מתוך ת"י 5566 חלק 2, לפיהן היות שהאבן היא חומר טבעי, עלולים להיות בו נימים, גידים והבדלי גוון ומרקם. כמו כן, גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת הרצפה עלול להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה. ליטוש/הברקה למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. פרגולה, קורה/ות )ככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר( עץ ו/או בטון ו/או פלדה ו/או משולב, לפי האדריכל ולפי היתר בניה. מרווחים )פוגות( לפי דרישות התקנים לריצוף וחיפוי, נדרש ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות( של 3 מ"מ לפחות. ארונות: 3.3. ארון מטבח תחתון: הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבות לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיור / הכנה לכיריים מובנות) כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים. גוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד )מסוג סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד )מסוג סנדוויץ'( או. MDF עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ 60 ס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ 90 ס"מ לפחות מעל סף הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ 0 ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון. גוף הארון והמדפים יהיה מעץ מסוג סנדוויץ', וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון יהיו עשויים סנדוויץ/ MDF.הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב 60 ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יותקנו "פתרונות פינה". ידיות: מתכת. ציפוי חיצוני: פורמייקה. לבחירת הרוכש מתוך 5 גוונים לפחות )מהם אחד לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. ציפוי פנימי וגמר מדפים: פורמייקה ו/או מלמין בגוון לבן. )( מידות מ"א מטבח: ראה הערה בהמשך; מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון: 3.3 משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון: תיאור: לבחירת הקונה משטח עבודה בעובי לא פחות מ 2 ס"מ מאבן טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונה לדרישות ת"י 4440 )חלקים,2 לפי העניין(, עם שוליים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם. המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטח יותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רשאי להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה עם עיבוד בחזית המשטח ככל הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח. לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. מידות: לפי ארון המטבח חלק תחתון, גוון: לבחירת הקונה מתוך מגוון דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה 3 גוונים לפחות )אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי(. לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(. עמ' 6 מתוך 38

17 ארון מטבח עליון: אין. )מסיבות של המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציע לדייר להמיר עד מ"א ארון מטבח תחתון ב 2 מ"א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא יותר ארון מטבח עליון פינתי. מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון. גובהו של הארון העליון 75 ס"מ לפחות ארונות אחרים )ציין(: בחדר רחצה )כללי(, ארון תחתון עץ סנדוויץ' או טרספה, תלוי או מונח, במידות: 80 ס"מ לפחות. הכולל דלתות, מדפים, צירי נירוסטה. משטח העבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ משולב בכיור. ציפוי חיצוני: החברה. פורמאיקה או אחר לפי החלטת החברה. ציפוי פנימי: פורמאיקה ו/או מלמין לפי יצרן הארון. גוון: לפי החלטת מחיר לזיכוי בעד ארון הרחצה: הערות: )( מדידת אורך כללית של ארונות מטבח: דירת 3 חדרים ו 4 חדרים 5 מטר אורך. דירת 4.5 חדרים ומעלה 6 מטר אורך. )2( )3( המדידה לאורך הקיר )פינה ככל שקיימת מחושבת פעמיים באורך הארון(. חללים המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב )למעט מקרר( המשולבים בתוך הארונות יכללו באורך הארונות. במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח קיימים פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה. הארון לצורך התקנה של מדיח,תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה. החליט הקונה שלא להתקינם,על המוכר במקומות שיועדו לספק את ארון המטבח בשלמותו,לרבות דלתות ומדפים, להתקנת הכלים החשמליים המובנים ) ללא חללים ( ולרבות ההכנות הנדרשות. באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש. מיתקנים לתליית כביסה: פתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה. מיתקן לתליית כביסה )קטנה(: באורך מינימלי של 2 מוטות ממתכת )מגולוונים( ניצבים כולל גלגלות, 5 חבלי כביסה פלסטיק, 60 ס"מ, או מתקן מתרומם באורך מינימלי של 20 ס"מ כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ 8 מטר סה"כ. לדירות הגן: לפי האדריכל, אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר. מסתור כביסה: אלומיניום ו/או חומר אחר ו/או משולב. הכל לפי דרישות ת"י 500 ובמידות, לפי האדריכל. הערה: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי כביסה גדולים. 3.4 טבלה מס' 3 רשימת דלתות, חלונות ותריסים יינתן נספח למפרט לפי דגם דירה בסוף המפרט. )מידות בס"מ( 3.5 הערה: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות ה והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך. עמ' 7 מתוך 38

18 הערות לטבלה ואחרות: )הקיים בפועל רק באם צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. א. דלת עץ = דלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישראלי מס' 23 ובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית הדלת בגובה 7 ס"מ לפחות )ראה פרוט יתר בסעיף יא' בהמשך(. אלומ' = אלומיניום, סוג פרופיל: לפי הנחיות יועץ האלומיניום, ציר רגילה= סוג פתיחה, קיפ = פתיחה משתפלת )נטוי(, סב נטוי )דרייקיפ( = רגילה+ משתפלת, ניגרר כ.ע.כ = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, גיליוטינה = כנף בתנועה אנכית, תריסים: בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת. עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן. בחדר דיור ובפתחים ברוחב מעל 2.5 מ' יורכב ארגז תריס גלילה עם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידני. גלילה = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי. ב. דלתות/חלונות, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע בתיאור של אחד מחדרים בטבלה ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 3 ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר. יתכן כי בהתאם להנחיות ו/או דרישות הרשויות המוסמכות, יוגדלו הפתחים בחדרי השירות ובמקרה זה לא תהא לקונה כל טענה ו/או דרישה ו/או טביעה כלפי המוכר ו/או מי מטעמו. ג. חלונות/ ויטרינות )למעט ממ"ד(, מאלומיניום עם זיגוג שקוף כפול Glazing( )Double רגיל/בטיחותי לפי דרישות התקן, המורכבים משני לוחות זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם )זיגוג בעובי 4 מ"מ לפחות, עם מרווח אויר בעובי של 6 מ"מ או אחר לפי (. החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי,EPDM צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצרן. בממ"ד יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדה, נתיב נוסף במסילה כהכנה לכנף רשת אחת. לפי הנחיות פקוד העורף. רשתות: אין. במסילות לכל החלונות,יותקן ד. אוורור לאוויר החוץ בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ובמרתפים דירתיים ללא אוורור ישיר לאוויר החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם אם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון, יבוצע צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר החוץ לרבות רפפת כיסוי. במרתפים דירתיים יותקו אוורור מכני לחדרי הדיור ולחדרי השירותים והרחצה. ה. מסגרות החלונות והתריסים עשויים אלומיניום. סוג פרופיל, גוון, עפ"י האדריכל ו/או יועץ האלומיניום. יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע המשמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסך. החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי,EPDM צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצרן; ו. ז. ח. בחדרי רחצה ושירותים: )באם יש חלונות(, תותקן זכוכית בטיחותית שקופה או עמומה )"חלב"( עפ"י בחירת האדריכל. אוורור המחסן )ככל שנרכש מחסן( יעשה באמצעות חלון ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ו/או רפפות קבועות, לפי האדריכל ודרישות כיבוי אש. דלת כניסה. דלת פלדה )ביטחון( רב בריח, תואמת לתקן ישראל 5044 סגר בטחון פנימי נוסף, עינית הצצה )פנורמית/טלסקופית(, מערכות צירים, מגן צילינדר, ידית נעה ו"רוזטות", מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר דירה. משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של.25 מ"מ לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר. ט. דלת ממ"ד ציפוי וניל, גוון לפי בחירת החברה. לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות בטחון/אש. עמ' 8 מתוך 38

19 י. מכלולי דלתות פנים: כנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר שווה ערך בכל היבט תפקודי חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת. גמר צבע או פורמייקה או ציפוי חיצוני מתועש המתאים לעמידות במים, עם מנעול וידיות מתכת משני הצדדים. בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב 3 צדדים לפחות. משקוף הדלת יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' 23 בעל הלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פסי אטימה. המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צואור, מזוגג בכנף הדלת. גוון: לבחירת הרוכש מתוך 3 גוונים לפחות )אחד מהם לבן(, שיוצגו על ידי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. יא. פתח חילוץ בממ"ד ובפתח בדירה המוכרז כפתח חילוץ קומתי )בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה(, אין לקבוע סורג קבוע. בנוסף, בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה. יב. לפי דרישות פיקוד העורף: דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת/נגררת, חיצונית. סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כ 2 ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או 2 כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק. התקנת מערכת סינון אויר )לפי הנחיות פיקוד העורף(, ע"ג הקיר וליד פתח האוורור תיצור הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. )תקנות הג"א מאי 200(. יודגש שבאם סופק ע"י החברה מתקן הסינון, הרי שתקינתו והתקנתו נבדקו ואושרו ע"י פיקוד העורף, לכן פירוקו ע"י הרוכש, יחייב בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע"י פיקוד העורף. למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף. יג. מידות המידות המפורטות בטבלה מס' 3, הינן מידות בניה משוערות בס"מ, ואינן מבטאות מידות פתחים "נטו", עקב הצורך בהתקנת אביזרים משלימים כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן משקופים ופרופילים היקפיים למיניהם, של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות מסך )לפי הענין(. בכל מקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחת ממידות/שטח, לפתחים אלו כנדרש בתקנות ה והבניה. טבלה מס' 4 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה )ראה גם הערות לאחר טבלה זו( 3.6 מיתקן טיפוס דירה מיקום מטבח כל הדירות שירותי אורחים )בית שימוש נפרד( עם כיור )באם קיים( שירותי אורחים )בית שימוש נפרד( ללא כיור)באם קיים( חדר רחצה הורים )באם קיים( חדר אמבטיה )ללא אסלה( )באם קיים( חדר אמבטיה )כולל אסלה( )באם קיים( חדר רחצה נוסף במרתף דירתי מרפסת שרות כל הדירות MKA, MKA KA,A,MKA, MKA,A,A, C,C,MPA, MPA,MPB, MPB,PA,P A, DX KB,B KA,MKA,MKA,A,A,C,C, MPA, MPA,MPB,M PB,PA, PA,DX B,KB C,C,MPA, MPA,PHA, MPB,MPB,PA, PA,DX כיור מטבח )בודדת/כפולה( מידות )בס"מ( ראה הערה )א( סוג א' אין זיכוי עמ' 9 מתוך 38

20 מיתקן מיקום מידות )בס"מ( מטבח שירותי אורחים )בית שימוש נפרד( עם כיור )באם קיים( שירותי אורחים )בית שימוש נפרד( ללא כיור)באם קיים( חדר רחצה הורים )באם קיים( כ 40/50 חדר אמבטיה )ללא אסלה( )באם קיים( משולב בארון חדר אמבטיה )כולל אסלה( )באם קיים( משולב בארון חדר רחצה נוסף במרתף דירתי משולב בארון מרפסת שרות כיור רחצה סוג א' אין ראה סעיף ראה סעיף ראה סעיף ראה נספח ג' זיכוי כיור לנטילת ידיים )באם קיים( מידות )בס"מ( סוג לפי מידות היצרן א' אין זיכוי אסלה וארגז שטיפה )ב'( מידות )בס"מ( סוג לפי מידות היצרן א' לפי מידות היצרן א' לפי מידות היצרן א' לפי מידות היצרן א' לפי מידות היצרן א' אין אין אין אין אין זיכוי 70/70 )אמבטיה( 70/70 )אמבטיה( אמבט/ מקלחת מידות )בס"מ( סוג לפי האדריכל )מקלחת( ריצוף משופע )מקלחת( א' )אמבטיה אקרילית( א' )אמבטיה אקרילית( לפי האדריכל )מקלחת( ריצוף משופע )מקלחת( אין אין זיכוי סוללה למים קרים /חמים לכיור, מהקיר או מהמשטח דגם סוג פרח/מערבל א' אין פרח/מערבל א' פרח/מערבל א' פרח/מערבל א' פרח/מערבל א' זיכוי סוללה לאמבטיה למים קרים וחמים דגם סוג רבדרך )אינטרפוץ דרך 3( או סוללה )ה( א' רבדרך )אינטרפוץ דרך 3( או סוללה )ה( א' רבדרך )אינטרפוץ דרך 3( או סוללה )ה( א' ראה נספח ג' זיכוי סוללה למקלחת למים קרים וחמים דגם סוג רבדרך )אינטרפוץ דרך 3( או סוללה )ה( א' זיכוי חיבור מים מכונת כביסה ולניקוז פתח "4 בדופן חיצונית לשרוול פליטת אדים ממייבש כביסה, כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה יש יש עמ' 20 מתוך 38

21 א) מיתקן מיקום הכנה לחיבור מדיח כלים )ההכנה משולבת בניקוז כיור המטבח( מטבח יש שירותי אורחים )בית שימוש נפרד( עם כיור )באם קיים( שירותי אורחים )בית שימוש נפרד( ללא כיור)באם קיים( חדר רחצה הורים )באם קיים( חדר אמבטיה )ללא אסלה( )באם קיים( חדר אמבטיה )כולל אסלה( )באם קיים( חדר רחצה נוסף במרתף דירתי מרפסת שרות נק' מים למקרר )ברז ניל( אין נקודת גז לבישול )הכנה( נקודת גז לחימום מים )הכנה( ) די) הערות לטבלה ואחרות: )ב( )ג( כיור מטבח )בודדת במידות 40/60 ס"מ או כפולה 80/46 ס"מ(: לבחירת הקונה, חרס/חומר סילי קוורץ/קוורץ גרניט/נירוסטה, בהתקנה שטוחה. כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(: )במידות כ 40/50 ס"מ( לפי החלטת החברה לפי בחירת החברה. כיור נטילת ידיים: חרס. מידות ותוצרת לפי החלטת החברה. לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. כיור רחצה: חרס מידות כ 40/50 ס"מ. תוצרת אסלה: מונחת. ארגז שטיפה : מונובלוק/חרס, דו כמותי )3/6 ליטר( עפ"י ת"י 385. תוצרת לפי החלטת החברה. כיסוי אסלה: )מושב( פלסטי כבד בעל צירי נירוסטה. אמבטיה: תהיה מחומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מפרופילי ברזל מגלוון. מקלחת: משטח המקלחת לא המשטח; לחילופין מפח בעובי 2.5 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין,בגמר העומד בדרישות ת"י 2272 עם שיפועים לניקוז )ב( אסלה: מונחת. ארגז שטיפה : מונובלוק/חרס, דו כמותי )בעל קיבולת הדחה קצרה של 3 ליטר וארוכה של 6 ליטר( עפ"י ת"י 385. תוצרת לפי החלטת החברה. כיסוי אסלה: )מושב( פלסטי כבד בעל צירי נירוסטה. סוללה למים קרים/חמים )כולל חסכם(. לקערת מטבח: דגם: פרח/מערבל, בציפוי כרום ניקל, פיה בגובה כ 25 ס"מ לפחות ולעומק 20 ס"מ לפחות. לבחירה מתוך 3 סדרות כשאחת לפחות תוצרת הארץ ועומדת בדרישות ת"י 385 )ד( סוללה למים קרים/חמים, לכיור/י רחצה )כולל חסכמים(: דגם: פרח/מערבל בציפוי כרום ניקל, פיה באורך כ 5 ס"מ לפחות ולעומק 5 ס"מ לפחות, לבחירה מתוך 3 סדרות כשאחת לפחות תוצרת הארץ. כיור נטילת ידיים: דגם: פרח, בציפוי כרום ניקל, למים קרים בלבד. )ה( סוללה למים קרים/חמים )ו( )ז( )י( )כולל חסכמים(: באמבטיה: דגם: מהקיר רב דרך )אינטרפוץ 3 דרך(, בציפוי כרום ניקל כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזלף. לחילופין סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה וכן מוט מוביל אנכי ומזלף. למקלחת: דגם: מהקיר רב דרך )סוללה אינטרפוץ 3 דרך(, בציפוי כרום ניקל כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך 30 ס"מ וראש מקלחת בקוטר 5 מ"מ. סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך 3 סדרות כשאחת לפחות תוצרת הארץ ועומדת בדרישות ת"י 385 שיוצגו ע"י החברה/קבלן התקנת כיורים וארגז/י שטיפת אסלה כוללת: חיבור לביוב, גוון הקבועות: לבן. וברזי ניל. )ח( הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת: מים קרים, מים חמים )הל"ת תיקון אוג' 2007( וחיבור לקו דלוחין או שפכים. )ט( מידות: בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי ו/או מתקן ו/או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ, הרי אלו משוערות, המידות הסופיות הינן בהתאם למידות הספק ו/או היצרן, שנבחרו ע"י החברה. הכנה לנק' גז: באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה. )יא( מים קרים: מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית. )יב( קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( )יג( למניעת החלקה ולא פחות מ R. במקרה של שינוי לאחר קבלת החזקה בדירה, יש לרכוש קבועות שעומדים בתקן ישראלי נשלף = ראש ברז הנשלף מתוך שרוול קבוע. פרח = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור. מערבל )מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. רבדרך )אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. ) יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות )ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'(. עמ' 2 מתוך 38

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: G,G* מס' חדרים: 6 חדרים. קומה: 2-6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 3.02.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: F מס' חדרים: 5 חדרים. קומה: -6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 30.0.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

sample report

sample report 52067.094 18 ינואר 2007 לכבוד: משפחת שי רח' בקעת הירח 11 א', כפר סבא מספרנו: תאריך הדפסה: ח ו ו ת ד ע ת מ ו מ ח ה הנדון: בית ברח' בקעת הירח 11 א', כפר סבא. כללי הבית הנבדק הינו מבנה דו משפחתי שבו שלוש

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word - תקנים פיזיים.doc

Microsoft Word - תקנים פיזיים.doc מדינת ישראל משרד התיירות מינהל הפיתוח חוזר המנהל הכללי 3 2004/ מלונות חדרים מלונות סוויטות מלוניות כפרי נופש אכסניות נוער חניוני קמפינג יחידות אירוח כפרי (צימרים) מרכזי כנסים במלונות מעודכן ליז' חשוון

קרא עוד

סימוכין תאריך - 11 בינואר, 6116 חוות דעת הנדסית לליקוי בניה המזמין - אבי רופא ת"ז: כתובת הנכס - רחוב הזמר העברי 97 הרצליה. תאריך הביקו

סימוכין תאריך - 11 בינואר, 6116 חוות דעת הנדסית לליקוי בניה המזמין - אבי רופא תז: כתובת הנכס - רחוב הזמר העברי 97 הרצליה. תאריך הביקו סימוכין 161 תאריך 11 בינואר, 6116 חוות דעת הנדסית לליקוי בניה המזמין אבי רופא ת"ז: 31535315. כתובת הנכס רחוב הזמר העברי 97 הרצליה. תאריך הביקורת.51..51.51 מבצע הבדיקה אדר' ניר גורוביץ' וידר אני נותן חוות

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

כתב כמויות סעיף תאור מחיר יח' כמות סה"כ 93, , , , , ,

כתב כמויות סעיף תאור מחיר יח' כמות סהכ 93, , , , , , כתב כמויות סעיף תאור מחיר כמות סה"כ 93,2 9,32 3,55 4, 5,0 50 19 8 8 3 1, 8 8 3 11 11 11 01 אלמנט מים, מבנים תת קרקעיים, קירות, ואלמנטים קונסטקוקטיבים בפארק 01.01 עבודות עפר 01.01.02 מילוי מובא,מצעים והידוק

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

מהדורה מחודשת BELLCO מעצבים באור ואלומיניום GLOBAL LCS

מהדורה מחודשת BELLCO מעצבים באור ואלומיניום GLOBAL LCS מהדורה מחודשת מעצבים באור ואלומיניום GLOBAL LCS פרופיל חברה GLOBAL LCS חברת גלובל אל.סי.אס מהמובילות והדומיננטיות בארץ בתכנון, פיתוח וייצור פרופילי אלומיניום לגופי תאורה. כל פרופילי האלומיניום לגופי התאורה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

(Microsoft Word - \341\370\340\354\351 \364\361\367 \343\351\357.rtf)

(Microsoft Word - \341\370\340\354\351 \364\361\367 \343\351\357.rtf) בפני תובעים כב' השופטת חנה לפין הראל 1.עמירם בראלי 2.ויולטה בראלי נגד נתבעות צד ג' 1.אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 2.שיכון עובדים בע"מ 1. ניצן ענבר ניהול פרוייקטים (1992) בע"מ פסק דין (חלקי) הצדדים הסכימו,

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

mt-mb2

mt-mb2 10 פרק - 07 מתקני תברואה המהווה השלמה לנאמר בפרק 07 במפרט הכללי. כללי מפרט טכני זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה, בין שהם מצורפים אליו, ובין שאינם מצורפים ומשלים את המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה,

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

יהודה גדרות דבר המנכ"ל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג יהודה גדרות תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחונ

יהודה גדרות דבר המנכל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג יהודה גדרות תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחונ דבר המנכ"ל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחוניות להגנת נפש ורכוש. הקטלוג מחולק לקבוצות על-פי השימוש בגדר: - למוסדות ציבור

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 ועדה ארצית למהנדסים רפואיים: היערכות מרכזים רפואיים לרעידות אדמה מהנדס ירון אופיר ינואר 2015 תוכן העניינים רקע: כללי קריטריונים לתעדוף מבנים המבנים בעדיפות ראשונה מה קורה במשרדים ממשלתיים אחרים מוטיבציה

קרא עוד

1 חוות דעת מהנדס מומחה דו"ח ביקורת ליקויי בניה )העתק דו"ח לדוגמא ביקורת ליקויים בדירה עם בעיות רטיבות, שימוש במכשיר הדמיה טרמי( המוקד הטכני )מוקד טלפו

1 חוות דעת מהנדס מומחה דוח ביקורת ליקויי בניה )העתק דוח לדוגמא ביקורת ליקויים בדירה עם בעיות רטיבות, שימוש במכשיר הדמיה טרמי( המוקד הטכני )מוקד טלפו 1 חוות דעת מהנדס מומחה דו"ח ביקורת ליקויי בניה )העתק דו"ח לדוגמא ביקורת ליקויים בדירה עם בעיות רטיבות, שימוש במכשיר הדמיה טרמי( המוקד הטכני )מוקד טלפוני ארצי 42 שעות ביממה(: 03-9411138 info@peles-group.com

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc) עמוד 1 1. הגדרות להלן מפורטות הגדרות למונחים המופיעים בגוף ההוראה: "בעל העסק" - "דרך מילוט"/ "דרך מוצא בטוח" - "חדר מדרגות מוגן"- "חומרים מסוכנים"- "יחידה"- האדם לו ניתן הרשיון לעסק. הדרך המובילה מכל חלל

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4

מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל וולקן החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4 מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה 21.1.16 בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4366519 טל 073-2604405 : פקס 09-7424877 : www.accordauctions.co.il

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

8

8 8 תוכן עניינים אודות היזם.................................. 04 אדריכלות ועיצוב פנים........................... 06 מפרט טכני.................................... 07 ריצוף, חיפוי וכלים סניטריים..................

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

nevo.co.il

nevo.co.il הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני שמעון הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( התשע"ד 2014 הוועדה המקומית בני שמעון אישרה בישיבתה מתאריך 4.9.2016 את התנאים הבאים, כפי שנקבע

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

6645.indd

6645.indd תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ח- 2008 תיקון תקנה 1 הוספת תקנה 17 א הוספת תוספת חמישית בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 1 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v 2,100 מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v ליתיום STANLEY FAT MAX FMC010lb-qw 2,100 ליתיום 18V מברגה אימפקט FMC640LB-QW 1.5Ah 1.5Ah מברגה קומפקטית

קרא עוד