בס"ד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בס"ד"

תמליל

1 הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע צ ה ת ב ח ר מ ב י ן ח ב ר י ה ו ע ד ה ל ע נ י י נ י ביקורת שתפקידה ל ד ו ן ב כ ל ד ו ח ש ל מ ב ק ר ה מ ד י נ ה ו ש ל נ צ י ב ת ל ו נ ו ת ה צ י ב ו ר ע ל ה ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה, ב כ ל ד ו ח ש ל מ ש ר ד ה פ נ י ם ע ל ה ע י ר י י ה ו ב כ ל ד ו ח ש ל מ ב ק ר ה ע י ר י י ה, ו ל ע ק ו ב א ח ר י ת י ק ו ן ה ל י ק ו י י ם ש ה ע ל ת ה ה ב י ק ו ר ת, ו ה י א ר ש א י ת ל ד ו ן ב כ ל ד ו ח ב י ק ו ר ת א ח ר ע ל ה ע י ר י י ה ש ה ו ג ש ל פ י ד י ן ; הוועדה תגיש למועצה את ס י כ ו מ י ה ו ה צ ע ו ת י ה. מ ס פ ר ח ב ר י ה ו ו ע ד ה ל א י ע ל ה על שבעה ; ה ר כ ב ה ו ו ע ד ה י ה י ה ת ו א ם, ככל שניתן, א ת ה ה ר כ ב ה ס י ע ת י ש ל ה מ ו ע צ ה ; ר א ש ה ע י ר י י ה, ס ג נ י ו ו ח ב ר י ו ע ד ת ה ה נ ה ל ה ל א י ה י ו ח ב ר י ם ב ו ו ע ד ה ל ע נ י י נ י ב י ק ו ר ת., 2) י ו ש ב ר א ש ה ו ו ע ד ה ל ע נ י י נ י ב י ק ו ר ת י ה י ה, ב כ פ ו ף ל ה ו ר א ו ת מ ה א ו פ ו ז י צ י ה ו ל א י כ ה ן כ ד י ר ק ט ו ר ב ה נ ה ל ת ג ו ף עירוני מבוקר ; פ ס ק ה 1) ל ע נ י י ן ס ע י ף ז ה י ר א ו א ת י ו ש ב ר א ש ה ו ו ע ד ה ל ע נ י י נ י ב י ק ו ר ת אם התקיימו ב ס י ע ת ו, בין היתר, ל פ ח ו ת כל אלה : כ ש י י ך ל א ו פ ו ז י צ י ה, סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה ; לסיעתו אין י י צ ו ג בוועדת ההנהלה ; מ ס י ע ת ו לא מונו ס ג נ י ם לראש העירייה ; ס י ע ת ו א י נ ה ה ע י ר י י ה. ק ש ו ר ה ב ה ס כ ם ה מ ת י י ח ס ל כ ה ו נ ת ר א ש ה ע י ר י י ה ל נ י ה ו ל א ו ה י ו ה ס י ע ו ת כ ו ל ן מ י ו צ ג ו ת ב ו ו ע ד ת ה ה נ ה ל ה א ו י ש נ ה ב מ ו ע צ ה ס י ע ה א ח ת ב ל ב ד, י ה י ה ראש הוועדה ל ע נ י י נ י ביקורת מי שהתקיימו ב ו ל פ ח ו ת כל אלה : 2) ה ו א א י נ ו ח ב ר בוועדת ההנהלה ; הוא אינו מכהן כ י ו ש ב ר א ש ועדת הכספים או המכרזים ; הוא אינו מכהן כ ד י ר ק ט ו ר ב ג ו ף עירוני מבוקר. ס י ע ת ו א ח ת. ש ו נ ה מ ס י ע ת ו ר א ש ש ל ה ע י ר י י ה, י ש א ם ב מ ו ע צ ה י ו ת ר מ ס י ע ה 7 1 2

2 ה א 1 מ ש כ ו ר ת. הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה ה ת ש ל א, ה ת ש נ ה, ה ת ש ס א, ה ת ש ס ב, מ י נ ו י פ ק י ד י ם ) ת י ק ו ן : התשס ד, התשס ה, התשס ו ה מ ו ע צ ה, ב ה ח ל ט ה ברוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה ; ל א י מ ו נ ה ו ל א יכהן אדם כ מ ב ק ר עירייה אלא אם כ ן נ ת ק י י מ ו ב ו כל אלה : ה ו א י ח י ד ; הוא תושב י ש ר א ל ; ה ו א לא הורשע בעבירה שיש ע מ ה ק ל ו ן ; ה ו א בעל תואר א ק ד מ י מ א ת מ ו ס ד ל ה ש כ ל ה ג ב ו ה ה ב י ש ר א ל א ו מ ו ס ד ל ה ש כ ל ה ג ב ו ה ה ב ח ו ץ ל א ר ץ ש ה כ י ר ב ו, ל ע נ י י ן ז ה, מ ו ס ד ל ה ש כ ל ה ג ב ו ה ה ב י ש ר א ל, א ו ש ה ו א ע ו ר ך ד י ן א ו רואה חשבון ; ה ו א ר כ ש נ י ס י ו ן במשך שנתיים ב ע ב ו ד ת ב י ק ו ר ת. 1) 2) 3) 4) 5) ה ו א א י נ ו ח ב ר ב ה נ ה ל ה פ ע י ל ה ש ל מ פ ל ג ה א ו ב ה נ ה ל ה פ ע י ל ה א ו א ח ר ש ל רשימת מועמדים שהתמודדה ב ב ח י ר ו ת לרשות המקומית. ד ו מ ה ב ג ו ף 6) ל א י מ ו נ ה ו ל א י כ ה ן כ מ ב ק ר ע י ר י י ה מ י ש כ י ה ן כ ח ב ר מ ו ע צ ה, א ל א א ם כ ן ע ב ר ו ע ש ר ש נ י ם מ ת ו ם כ ה ו נ ת ו כ ח ב ר מ ו ע צ ה ב א ו ת ה ע י ר י י ה, א ו ש נ ת י י ם מ ת ו ם כ ה ו נ ת ו כ ח ב ר מ ו ע צ ה ב ע י ר י י ה ג ו ב ל ת. 1 מ י ש ה י ה מ ו ע מ ד ב ב ח י ר ו ת ל מ ו ע צ ת ה ע י ר י י ה, ל א י כ ה ן כ מ ב ק ר כל תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד. א ו ת ה ע י ר י י ה, ל מ ש ך 2 ע ל א ף ה ו ר א ת ס ע י ף ק ט ן ) ג, רשאי הממונה על המחוז ל א ש ר מ י נ ו י ו ש ל א ד ם א ש ר ל א נ ת מ ל א ב ו א ח ד מ ן ה ת נ א י ם ה מ נ ו י י ם ב פ ס ק א ו ת 4 ו- 5 ל ס ע י ף ק ט ן ) ג, כ מ ב ק ר העירייה, אם הוא ר כ ש נ י ס י ו ן ב מ ש ך עשר שנים ב ע ב ו ד ת ב י ק ו ר ת ב ג ו ף צ י ב ו ר י כ מ ש מ ע ו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ ב מ ו ע צ ה ש ל א מ י נ ת ה מ ב ק ר תיקון : התשנ ה, התשס ב 6 7 ר א ה ה מ מ ו נ ה כ י ה מ ו ע צ ה מ ב ק ר, כ א מ ו ר ב ס ע י ף הנקוב, תוך הזמן א י נ ה מ מ נ ה מ ב ק ר, ר ש א י ב צ ו. ה ו א ל ד ר ו ש ת מ נ ה כ י ב צ ו מ מ נ ה ל א מ י ל א ה ה מ ו ע צ ה א ח ר י ל ע י ר י י ה ולקבוע את שכרו. ה ז מ ן ת ו ך ה צ ו ה א מ ו ר, ר ש א י ה מ מ ו נ ה ל מ נ ו ת מ ב ק ר תיקון : התשל ט אנשים שנתמנו כ א מ ו ר ב ס ע י ף יקבלו את המשכורת שתקבע המועצה

3 ל א) ה ה ו ז ח א 1 מבקרת העירייה דוח שנתי ה ת ש ל ט, 1. ד ר כ י מ י נ ו י ע ו ב ד י ם ו כ ש י ר ו ת ע ו ב ד ב י ק ו ר ת ) ת י ק ו ן : התשנ ה, התשס א, התשס ב, התשס ג, התשס ד, התשס ה ר א ש ה ע י ר י י ה ר ש א י ל מ נ ו ת ל ע י ר י י ה עליהן הקצבה בתקציב המאושר. ע ו ב ד י ם ש ל א ה ו ז כ ר ו ב ס ע י ף ל מ ש ר ו ת ש י ש ל א י ת מ נ ה א ד ם ל ע ו ב ד ע י ר י י ה ל ר ב ו ת ל מ ש ר ו ת ה מ נ ו י ו ת ב ת ו ס פ ת ה ח מ י ש י ת, ל מ ע ט ה מ נ ה ל ה כ ל ל י א ל א ל א ח ר ש ר א ש ה ע י ר י י ה א ו מ י ש ה ו א ה ס מ י ך ל כ ך ה כ ר י ז ע ל ה מ ש ר ה ב פ ו מ ב י ע ל פ י כ ל ל י ם ל פ י ס ע י ף ק ט ן ) ג. ר א ש ה ע י ר י י ה ב ה ס כ מ ת מ ב ק ר ה ע י ר י י ה י מ נ ה ע ו ב ד י ם ל ל ש כ ת מ ב ק ר ה ע י ר י י ה ב ה ת א ם ל ת ק נ י ם ש י ק ב ע ש ר ה פ נ י ם ב ת ק נ ו ת ו ע ל פ י ה א מ ו ר ב ה ו ר א ו ת ס ע י פ י ם ק ט נ י ם ) א ע ד. ת ק נ י ם ל פ י ס ע י ף ק ט ן ז ה י י ק ב ע ו ב י ד י ה ש ר ב ה ת ח ש ב ב מ ס פ ר ה ת ו ש ב י ם ב ת ח ו מ ה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי. ה י מ ו נ ה ע ו ב ד ו ל א י כ ה ן א ד ם כ ע ו ב ד ב י ק ו ר ת ה ת ק י י מ ו בו הוראות ס ע י ף ע ד 4. ב ל ש כ ת מ ב ק ר ה ע י ר י י ה כ ן א ם א ל א 1) ל) ע א ף ה ו ר א ו ת ס ע י ף ק ט ן ) ה 1, ר ש א י ר א ש ה ע י ר י י ה, ב ה ס כ מ ת מ ב ק ר ה ע י ר י י ה, ל א ש ר מ י נ ו י ו ש ל א ד ם א ש ר ל א נ ת מ ל א ב ו ה ת נ א י ה א מ ו ר ב ס ע י ף א ם ר כ ש נ י ס י ו ן ב מ ש ך ש ב ע ש נ י ם ב ע ב ו ד ת ב י ק ו ר ת ב ג ו ף צ י ב ו ר י כ מ ש מ ע ו ב ח ו ק ה ב י ק ו ר ת ה פ נ י מ י ת, ה ת ש נ ב ) ע ו ב ד י ל ש כ ת מ ב ק ר ה ע י ר י י ה ד י נ ם מקצועיות ממבקר העירייה ב ל ב ד. כ ש א ר ע ו ב ד י ה ע י ר י י ה, י ק ב ל ו ה ם ו א ו ל ם ה ו ר א ו ת ל א יופסק שירותו של ע ו ב ד א צ ל מ ב ק ר א ל א ב כ פ ו ף ל ה ו ר א ו ת ס ע י ף 7 1 א 1 1. העירייה, שלא בהסכמתו של מ ב ק ר ה ע י ר י י ה, ב ס ע י ף ז ה, ע ו ב ד ב י ק ו ר ת עובד המבצע פ ע ו ל ת ב י ק ו ר ת.. תפקידי המבקר תיקון : התשל א, התשל ט, התש ן, התשנ ה, התשס ב ואלה תפקידי המבקר : ל ב ד ו ק א ם פ ע ו ל ו ת ה ע י ר י י ה, ה ת ש כ ה-, נ ע ש ו כ ד י ן, ב י ד י ועקרונות היעילות ו ה ח י ס כ ו ן ; ל ר ב ו ת פ ע ו ל ו ת ל פ י ח ו ק ה ת כ נ ו ן ו ה ב נ י י ה, ה מ ו ס מ ך ל ע ש ו ת ם, ת ו ך ש מ י ר ת ט ו ה ר ה מ י ד ו ת 1) 2) לבדוק את פ ע ו ל ו ת עובדי העירייה ; ל ב ד ו ק א ם ס ד ר י ה ב ו ח ן ו ה ו ר א ו ת ה נ ו ה ל ה נ ה ו ג י ם ב ע י ר י י ה ה ו ר א ו ת כ ל ד י ן, טוהר המידות ועקרונות היעילות ו ה ח י ס כ ו ן ; מ ב ט י ח י ם ק י ו ם 3) ל ב ק ר א ת ה נ ה ל ת ח ש ב ו נ ו ת ה ע י ר י י ה ו ל ב ד ו ק ו ש מ י ר ת ר כ ו ש ה והחזקתו מניחות את הדעת. ד ר כ י א ם ה ח ז ק ת כ ס פ י ה ע י ר י י ה 4) ה ב י ק ו ר ת ל פ י ס ע י ף ק ט ן ) א ת י ע ש ה ג ם ל ג ב י ה מ ו ע צ ה ה ד ת י ת ש ב ת ח ו ם ה ע י ר י י ה ו כ ן ל ג ב י כ ל ת א ג י ד, מ פ ע ל, מ ו ס ד, ק ר ן א ו ג ו ף א ש ר ה ע י ר י י ה מ ש ת ת פ ת ב ת ק צ י ב ם ה ש נ ת י כ ד י י ו ת ר מ ע ש י ר י ת ל ג ב י א ו ת ה ש נ ת ת ק צ י ב א ו מ ש ת ת פ ת ב מ י נ ו י ה נ ה ל ת ם. ל מ י ש ע ו מ ד ל ב י ק ו ר ת ל פ י ס ע י ף ק ט ן ז ה י י ק ר א ל ה ל ן ג ו ף עירוני מבוקר ; 7 1 4

4 ה ו ב 1 ה א 2 ב 2 הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה ב כ פ ו ף ל א מ ו ר ב ס ע י ף ק ט ן ) א, י ק ב ע ה מ ב ק ר א ת ה ב י ק ו ר ת ב ת ק ו פ ה פ ל ו נ י ת ואת היקף הביקורת ת כ נ י ת ע ב ו ד ת ו ה ש נ ת י ת, נ ו ש א י א ת ע ל פי שיקול דעתו של המבקר ; ע ל פ י ד ר י ש ת ראש העירייה ל ב ק ר ע נ י י ן פ ל ו נ י ; 1) 2) ע ל פ י ד ר י ש ת ה ו ו ע ד ה ל ע נ י י נ י ב י ק ו ר ת, י ע ל ה ע ל ש נ י נ ו ש א י ם ל ש נ ת ע ב ו ד ה. ו ב ל ב ד ש מ ס פ ר ה נ ו ש א י ם ל ב י ק ו ר ת ל א 3) ה מ ב ק ר י ק ב ע ע ל פי שיקול דעתו את הדרכים ל ב י צ ו ע ב י ק ו ר ת ו. מ ב ק ר ה ע י ר י י ה י כ י ן ו י ג י ש ל ר א ש ה ע י ר י י ה מ ד י ש נ ה ה צ ע ת ת ק צ י ב ש נ ת י ל ל ש כ ת ו, ל ר ב ו ת ה צ ע ת ת ק ן, ב מ ס ג ר ת ה כ נ ת ה ת ק צ י ב ל פ י ה פ ק ו ד ה. ה י ק ף ה צ ע ת ה ת ק צ י ב ל א י פ ח ת מ ש י ע ו ר ק ב ו ע ב א ח ו ז י ם מ ה ת ק צ י ב ה ש נ ת י ש ל ה ע י ר י י ה, כ פ י ש י ק ב ע ה ש ר ב ה ת ח ש ב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי. ועדת הכספים ו ה מ ו ע צ ה י ד ו נ ו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כ פ י שהגיש אותן מבקר העירייה, ב מ ס ג ר ת ד י ו נ י ה ן בהצעת התקציב השנתי. מ ס מ כ י ם ו מ ס י ר ת מ י ד ע ) ת י ק ו ן : ה ת ש ל א, ה ת ש ל ט,. ה מ צ א ת ה ת ש ס ב ר א ש ה ע י ר י י ה ו ס ג נ י ו, ח ב ר י ה מ ו ע צ ה, ע ו ב ד י ה ע י ר י י ה, ר א ש ה מ ו ע צ ה ה ד ת י ת ו ס ג נ י ו, ח ב ר י ה מ ו ע צ ה ה ד ת י ת, ע ו ב ד י ה מ ו ע צ ה ה ד ת י ת, ו ח ב ר י ם ו ע ו ב ד י ם ש ל כ ל ג ו ף ע י ר ו נ י מ ב ו ק ר, י מ צ י א ו ל מ ב ק ר ה ע י ר י י ה, ע ל פ י ד ר י ש ת ו, כ ל מ ס מ ך ש ב ר ש ו ת ם א ש ר ל ד ע ת מ ב ק ר ה ע י ר י י ה ד ר ו ש ל צ ו ר כ י ה ב י ק ו ר ת ו י ת נ ו ל מ ב ק ר ה ע י ר י י ה כ ל מ י ד ע א ו ה ס ב ר ש י ב ק ש בתוך התקופה הקבועה ב ד ר י ש ה ובאופן הקבוע ב ה. ל מ ב ק ר ה ע י ר י י ה א ו ע ו ב ד ש ה ו א ה ס מ י ך ל כ ך ת ה י ה ג י ש ה, ל צ ו ר ך ב י צ ו ע ת פ ק י ד ו, ל כ ל מ א ג ר מ י ד ע ר ג י ל א ו מ מ ו ח ש ב, ל כ ל ב ס י ס נ ת ו נ י ם ו ל כ ל ת ו כ נ ת ע י ב ו ד נ ת ו נ י ם א ו ט ו מ ט י ש ל ה ע י ר י י ה א ו ש ל ה מ ש ר ת י ם א ת ה ע י ר י י ה א ו ש ל ג ו ף עירוני מבוקר. ל ג ב י ה מ י ד ע ה ח ס ו י ע ל פ י ד י ן, י ח ו ל ו ע ל מ ב ק ר ה ע י ר י י ה ו ע ל ע ו ב ד י ם מ ט ע מ ו ה מ ג ב ל ו ת ה ק ב ו ע ו ת בחוק או ל פ י ו לגבי המורשים ל ט פ ל באותו מידע. ע ו ב ד ו ש ל מ ב ק ר ה ע י ר י י ה ש א י נ ו ע ו ב ד ה ע י ר י י ה, י ח ו ל ו ע ל י ו, ל ע נ י י ן ע ב ו ד ת ו כל איסור והגבלה החלים ע ל עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה. ה א מ ו ר ה, ל צ ו ר ך ב י צ ו ע ת פ ק י ד ו י ו ז מ ן מ ב ק ר ה ע י ר י י ה ו י ה י ה ר ש א י ל ה י ו ת נ ו כ ח ב כ ל י ש י ב ה ש ל מועצת העירייה או כ ל ועדה מוועדותיה או כ ל ועדה מוועדותיו של ג ו ף עירוני מבוקר ; בישיבה שאינה ס ג ו ר ה רשאי הוא ל ה י ו ת נוכח אף ע ל י ד י עובד מעובדיו.. ד ו ח ה מ ב ק ר תיקון : התשל א, התשל ט, התש ן, התשס ב ה מ ב ק ר י ג י ש ל ר א ש ה ע י ר י י ה ד ו ח ע ל מ מ צ א י הביקורת שערך ; ה ד ו ח י ו ג ש א ח ת ל ש נ ה, ל א י א ו ח ר מ- 1 ב א פ ר י ל ש ל ה ש נ ה ש ל א ח ר ה ש נ ה ש ל ג ב י ה ה ו ג ש ה ד ו ח ; ב ד ו ח י ס כ ם ה מ ב ק ר א ת פ ע ו ל ו ת י ו, י פ ר ט א ת ה ל י ק ו י י ם ש מ צ א ו י מ ל י ץ ע ל ת י ק ו ן ה ל י ק ו י י ם ו מ נ י ע ת ה י ש נ ו ת ם ב ע ת י ד ; ב ע ת ה ג ש ת ה ד ו ח ל פ י ס ע י ף ק ט ן ז ה, י מ צ י א ה מ ב ק ר ה ע ת ק מ מ נ ו ל ו ו ע ד ה ל ע נ י י נ י ב י ק ו ר ת ; א י ן ב ה ו ר א ו ת ס ע י ף ק ט ן ז ה כ ד י ל פ ג ו ע ב ה ו ר א ו ת ס ע י פ י ם 1 ו- 1 לחוק מבקר המדינה, התשי ח- ) 1958 נוסח משולב

5 ו ז ת ו ך) ה ה חומר שאינו. א 2 מבקרת העירייה דוח שנתי ב נ ו ס ף ל א מ ו ר ב ס ע י ף ק ט ן ) א ר ש א י ה מ ב ק ר ל ה ג י ש ל ר א ש ה ע י ר י י ה ו ל ו ו ע ד ה ל ע נ י י נ י ב י ק ו ר ת ד ו ח על ממצאי ביקורת שערך ב כ ל עת שייראה ל ו א ו כ א ש ר ראש העירייה או ה ו ו ע ד ה ל ע נ י י נ י ב י ק ו ר ת דרשו ממנו ל ע ש ו ת כ ן. ת ו ך ש ל ו ש ה ח ו ד ש י ם ב י ק ו ר ת א ת ה ע ר ו ת י ו ה ע ר ו ת י ו. מ י ו ם ק ב ל ת ד ו ח ה מ ב ק ר י ג י ש ר א ש ה ע י ר י י ה ע ל ה ד ו ח ו י מ צ י א ל כ ל ח ב ר י ה מ ו ע צ ה ה ע ת ק ל ו ו ע ד ה מ ה ד ו ח ל ע נ י י נ י ב צ י ר ו ף ה ו ו ע ד ה ל ע נ י י נ י ב י ק ו ר ת ת ד ו ן ב ד ו ח ה מ ב ק ר ו ב ה ע ר ו ת ר א ש ה ע י ר י י ה ע ל י ו ו ת ג י ש ל מ ו ע צ ה לאישור את ס י כ ו מ י ה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ר א ש ה ע י ר י י ה כ א מ ו ר ב ס ע י ף ק ט ן ) ג. ל א ה ג י ש ר א ש ה ע י ר י י ה א ת ה ע ר ו ת י ו ע ל ה ד ו ח ע ד ת ו ם ה ת ק ו פ ה ה א מ ו ר ה, ת ד ו ן ה ו ו ע ד ה ב ד ו ח ה מ ב ק ר ו ת ג י ש ל מ ו ע צ ה ל א י ש ו ר א ת ס י כ ו מ י ה ו ה צ ע ו ת י ה ע ד ת ו ם ח מ י ש ה ח ו ד ש י ם מ מ ו ע ד ה מ צ א ת ו ע ל י ד י מ ב ק ר ה ע י ר י י ה ל ו ו ע ד ה. ב ט ר ם ת ש ל י ם ה ו ו ע ד ה א ת ס י כ ו מ י ה ו ה צ ע ו ת י ה ר ש א י ת ה י א, א ם ר א ת ה צ ו ר ך ב כ ך, ל ז מ ן ל ד י ו נ י ה נ ו ש א י מ ש ר ה ש ל ה ע י ר י י ה א ו ש ל ג ו ף ע י ר ו נ י מ ב ו ק ר כ ד י ל א פ ש ר ל ה ם ל ה ג י ב על הדוח. ח ו ד ש י י ם מ ן היום שהגישה ה ו ו ע ד ה א ת ס י כ ו מ י ה ו ה צ ע ו ת י ה ת ק י י ם ה מ ו ע צ ה ד י ו ן מ י ו ח ד ב ה ם ובדוח המבקר ו ת ח ל י ט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כ א מ ו ר. 1) א) ל ה ג י ש ה ה ו ו ע ד ה א ת ס י כ ו מ י ה ו ה צ ע ו ת י ה ל ח ב ר י ה מ ו ע צ ה ע ד ת ו ם ה ת ק ו פ ה כ א מ ו ר מ ה ד ו ח ה ע ת ק ה מ ו ע צ ה ח ב ר י ל כ ל ה ע י ר י י ה ר א ש ה מ צ י א ל א א ו ) ד, ק ט ן ב ס ע י ף ב צ י ר ו ף ה ע ר ו ת י ו, י מ צ י א ה מ ב ק ר ע ו ת ק ה ד ו ח ל כ ל ח ב ר י ה מ ו ע צ ה ו ה מ ו ע צ ה ת ד ו ן ב ד ו ח ו ב ה מ ל צ ו ת י ו ל א יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה. ש ח ל ף ל פ נ י ת ו כ נ ו, א ו מ מ נ ו ח ל ק א ו ז ה ב ס ע י ף ה א מ ו ר י ם מ ן ד ו ח א ד ם י פ ר ס ם ל א ה ע י ר י י ה, מ ב ק ר ש ל ב י ק ו ר ת מ מ צ א י פ ר ס ם ו ל א ל מ ו ע צ ה, ל ה ג ש ת ו ש נ ק ב ע ה מ ו ע ד פ ר ס ו ם ל ה ת י ר ה ו ו ע ד ה, ב א י ש ו ר ר ש א י, ה ע י ר י י ה ר א ש א ו ה ע י ר י י ה מ ב ק ר ו א ו ל ם כ א מ ו ר. ה י ה ל מ ב ק ר ה ע י ר י י ה י ס ו ד ל ה נ י ח ש ר א ש ה ע י ר י י ה א ו ה י ו ע ץ ה מ ש פ ט י ש ל ה ע י ר י י ה ה ו א צ ד ל ע ש י י ת ע ב י ר ה ל פ י ה ו ר א ו ת פ ר ק ה ס י מ ן ב ל ח ו ק ה ע ו נ ש י ן, ה ת ש ל ז-, יעביר המבקר את העניין ב מ י ש ר י ן לידיעת מבקר המדינה. 2) ר א י ה תיקון : התשס ב 1 ד ו ח ו ת ה מ ב ק ר, ח ו ו ת ד ע ת א ו כ ל מ ס מ ך א ח ר ש ה ו צ י א א ו ש ה כ י ן מ ב ק ר ה ע י ר י י ה ב מ י ל ו י ת פ ק י ד ו, ל א י ש מ ש ו ר א י ה ב כ ל ה ל י ך מ ש פ ט י, א ך ל א י ה י ו פ ס ו ל י ם ב ש ל כ ך ל ש מ ש ר א י ה בהליך משמעתי. צ ו ו ת ל ת י ק ו ן ל י ק ו י י ם תיקון : התשס ה 1 א. ב ס ע י ף ז ה, ה צ ו ו ת ע ו ב ד י ה ע י ר י י ה ה ח ב ר י ם ב צ ו ו ת ל ת י ק ו ן ל י ק ו י י ם, ש מ ו נ ה ל פ י ה ו ר א ו ת ס ע י ף ) 1 ב ל ח ו ק מ ב ק ר ה מ ד י נ ה, ה ת ש י ח- ] נ ו ס ח מ ש ו ל ב [ ) ב ס ע י ף ז ה חוק מבקר המדינה. ה צ ו ו ת י ד ו ן ב ד ר כ י ם ו ב מ ו ע ד י ם ל ת י ק ו ן ל י ק ו י י ם ו ש נ ד ו ן ע ל י ד י ה מ ו ע צ ה ל פ י ס ע י ף ) ה 1 הישנותם של ל י ק ו י י ם ב ע ת י ד. ש נ מ צ א ו ב ד ו ח ש ה ג י ש מ ב ק ר ה ע י ר י י ה א ו 2, ל פ י ה ע נ י י ן, ו ב ד ר כ י ם ל מ נ י ע ת 7 1 6

6 ה ב 2 א 2 ה א 3 ת ק נ ו ת. הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה ה צ ו ו ת י ג י ש א ת ה מ ל צ ו ת י ו ל ר א ש ה ע י ר י י ה ב ת ו ך ש ל ו ש ה ח ו ד ש י ם מ י ו ם ש ד ו ח מ ב ק ר ה ע י ר י י ה נ ד ו ן ע ל י ד י ה מ ו ע צ ה, ו י ד ו ו ח ל ו ו ע ד ה ל ע נ י י נ י ב י ק ו ר ת ע ל י י ש ו ם ה מ ל צ ו ת י ו א ח ת לשלושה חודשים. ר א ש ה ע י ר י י ה ר ש א י ל ד ח ו ת א ת תיקונו של ל י ק ו י מ ס ו י ם, ובלבד שינמק ד ח י י ה ז ו ב פ נ י מ ב ק ר ה ע י ר י י ה ו ה ו ו ע ד ה ל ע נ י י נ י ב י ק ו ר ת, ב כ ת ב, ל א י א ו ח ר מ ש ל ו ש ה ח ו ד ש י ם ל א ח ר ש ה ו ג ש ו לו המלצות הצוות. א י ן ב ה ו ר א ו ת ס ע י ף ז ה כ ד י לגרוע מהוראות ס ע י פ י ם 1 ו- 1 לחוק מבקר המדינה. ב כ י ר י ם ) ת י ק ו ן : ה ת ש ל ח, ה ת ש ל ט, ה ת ש ס ב, פ י ט ו ר י ע ו ב ד י ם התשס ד, התשס ה ב כ פ ו ף ל ה ו ר א ו ת ס ע י ף ז ה, ע ו ב ד ה ע י ר י י ה ש נ ת מ נ ה ל פ י ס ע י ף ל א י פ ו ט ר א ל א א ם כ ן, ל פ י ה מ ל צ ת ר א ש ה ע י ר י י ה ה ו ח ל ט ע ל כ ך ב י ש י ב ת ה מ ו ע צ ה ל א ח ר ש נ י ת נ ה ה ו ד ע ה כ ד י ן לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים י י ד ו ן ב א ו ת ה י ש י ב ה.... 2) ל א י פ ו ט ר מ ב ק ר ה ע י ר י י ה ש ה ו א ע ו ב ד ה א ל א ב א י ש ו ר ה מ ו ע צ ה ב ר ו ב ש ל ש ל ו ש ה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כ ד י ן לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים י י ד ו ן ב א ו ת ה י ש י ב ה. ל א ת ת ק ב ל ב מ ו ע צ ה ה ח ל ט ה ל פ י ט ו ר י ו ש ל ל ע י ר י י ה א ל א ל א ח ר ש נ י ת נ ה ל ה ם ז כ ו ת ה פ י ט ו ר י ם. מ ב ק ר ה ע י ר י י ה, ה ג ז ב ר א ו ה י ו ע ץ ה מ ש פ ט י ל ש א ת ל פ נ י ה מ ו ע צ ה א ת ד ב ר ם ב ע נ י י ן... ה ו ר א ו ת ס ע י פ י ם ק ט נ י ם ) ב ו- 1 י ח ו ל ו, בשינויים המחויבים, ג ם על השעיית מבקר העירייה, הגזבר או היועץ המשפטי ל ע י ר י י ה. ה א מ ו ר ב ס ע י ף ז ה א י נ ו ב א ל ג ר ו ע מ ס מ כ ו ת ו ש ל ב י ת ד י ן ל מ ש מ ע ת ל פ י ח ו ק ה ר ש ו י ו ת ה מ ק ו מ י ו ת ) מ ש מ ע ת, ה ת ש ל ח-, ל פ ס ו ק ב ד ב ר פ י ט ו ר י ו ש ל ע ו ב ד ע י ר י י ה ש ס ע י ף ז ה ד ן ב ו, ב ש ל עבירת משמעת כ מ ש מ ע ו ת ה בחוק האמור.. פ ר ס ו ם ד ו ח ביקורת או ממצא ב י ק ו ר ת תיקון : התש ן 3 4 ) ו ה מ פ ר ס ם ד ו ח א ו ח ל ק ו א ו ת ו כ נ ו א ו מ מ צ א ב י ק ו ר ת, ו מ פ ר בהיתר שניתן ל ו לפי הסעיף האמור, ד י נ ו מ א ס ר ש נ ה. ס ע י ף א ת ב כ ך ת נ א י א ו ) תיקון : התש ן ה ש ר ר ש א י ל ה ת ק י ן ת ק נ ו ת ב כ ל ע נ י י ן ה נ ו ג ע ל ב י צ ו ע ה ש ל ה פ ק ו ד ה. ת ק נ ו ת כ א מ ו ר ל ע נ י י ן פ ע ו ל ת ו ש ל מ ב ק ר ה ע י ר י י ה א ו ל ע נ י י ן ה ט י פ ו ל ב ד ו ח ש ה ו א מ ג י ש ט ע ו נ ו ת א י ש ו ר ה ו ו ע ד ה ל ע נ י י נ י ביקורת המדינה של הכנסת

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5F9E05FE4F6F2FA5FE7E5F75FE4F2E9F8E9E5FA5F2D5FE8E9E5E8E45F5F31392D362D30375F2E646F63>

<4D F736F F D20F0E5F9E05FE4F6F2FA5FE7E5F75FE4F2E9F8E9E5FA5F2D5FE8E9E5E8E45F5F31392D362D30375F2E646F63> 28 יוני 2007 י"ב תמוז תשס"ז מפ/ 8160 לכבוד ח"כ אופיר פינס - פז יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שלום רב, הנדון: הצעת חוק העיריות, התשס"ז 2007 הננו מתכבדים בזאת להעביר לאדוני את נייר העמדה של לשכת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

prop-0433.tif

prop-0433.tif רש וטות הצעות הדק י באב תש ץ ** 433 3 באוגוסט 1960 זגטזד 158 163 חוק דין המשמעת (דן חוזר), תש ד 1960 חוק שירות המזיגה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)(תיקון), תש ר 1960 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של תאריך חוות הדעת: אפריל 7002 עדכון: אדר א' תשע"ד פברואר 7002 ניגוד עניינים - עקרונות כללים תוכן עניינים כללי א. עיקרון יסוד - כלל עצמאי ב. תחולת הכלל בדבר ניגוד עניינים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון עמותה DOC

Microsoft Word - תקנון עמותה DOC בס "ד אחווה קהילת - עמותה רשומה עפ"י חוק העמותות, התש"מ - 1980 (להלן - "החוק") תקנון העמותה 1. שם העמותה - קהילת אחווה ע.ר. 580386225 מקום המושב -_הפרחים 9, רעננה. (משכנה) מטרות העמותה.2.3 (I) להקים, לבנות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום נוכחים: אייל בצר יואל בן ברוך חנה פרידמן שאול פינקרפלד מיקה בכר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 מיום 01 אוגוסט 4102 )יד' אב תשע"ד( שמעון סויסה טאהא סוואעד יוסי גת עידו דורי יוחאי פורת יריב בן עזר משה ציפורי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

Microsoft Word - F9DF820.doc

Microsoft Word - F9DF820.doc נתונים כלליים דוח ביקורת מסכם בחברה הכלכלית כפר סבא כפר- סבא קיבלה מעמד של עיר בשנת 1962. העיר מונה כ- 82,000 תושבים. ראש העירייה, מר יצחק ולד, מכהן בתפקיד משנת 1982. החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, הוקמה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה 31 5421 ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה),

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

הנחיות לניהול עמותה

הנחיות לניהול עמותה כללי ניהול תקין של עמותה ירושלים, מרץ 4102 לכבוד תוכן עמוד כללי:...2 אסיפה כללית:... 2 ועד העמותה:...3 מורשי חתימה:...4 ועדת ביקורת או גוף מבקר:...4 רואה חשבון מבקר:...5 שם העמותה:... 5 מטרות העמותה:...

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקודת הראיות מינוי ועדה לעניני פיצויים ותמלוגים לפי חוק

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

הנחיות ונהלים לוועדים המקומיים אוגוסט 2013 מועצה אזורית זבולון דואר כפר המכבי, מיקוד: טל פקס אתר אינטרנט:

הנחיות ונהלים לוועדים המקומיים אוגוסט 2013 מועצה אזורית זבולון דואר כפר המכבי, מיקוד: טל פקס אתר אינטרנט: הנחיות ונהלים לוועדים המקומיים אוגוסט 2013 מועצה אזורית זבולון דואר כפר המכבי, מיקוד: 30030 טל. 04-8478111 פקס. 04-8478134 אתר אינטרנט: http://www.zvulun.org.il אורנים אושה איבטין חוואלד יגור כפר ביאליק

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א'

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א' Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון... 18 הנחיות כלליות לבוררים... 30 נספח א' סעיף בוררות בהסכמים... 36 נספח ב' הסכם בוררות מוצע...

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד