כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים"

תמליל

1 כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו א ר ג ו נ י ם פ ל ס ט י נ י ם, חלקם קיימים עשרות שנים וחלקם הוקמו במהלך המלחמה. הכוחות הפלסטינים נוצלו למשימות הגנה על מחנות פליטים וככוח עזר לצבא הסורי שסבל ) ועודנו סובל ( ממצוקת כוח אדם חריפה. מטרת מסמך ז ה הינה למפות את הכוחות הפלסטינים השונים, ל ה צ ב י ע ע ל ת ר ו מ ת ם לצבא סוריה במהלך מלחמת האזרחים ו ל ב ח ו ן אפשרות הפעלתם בעתיד נ ג ד י ש ר א ל. 1 ע ם פרוץ מלחמת ה א ז ר ח י ם ב ס ו ר י ה התגוררו ב ה כ- 650,000 פליטים פלסטינים, ב- 14 מחנות פליטים. בשנות הלחימה ירד מספר הפליטים הפלסטינים ל- 438,000 נ פ ש ו ת ) אתר אונר"א, 20 בספטמבר ( 2017 א נ ו. מ ת ר ש מ י ם כ י במהלך מלחמת ה א ז ר ח י ם ה ת י י צ ב ו פ ל ס ט י נ י ם ר ב י ם לצדו של ה מ ש ט ר ה ס ו ר י. ה י ו גם שעשו ז א ת ממניעים פרגמטיים ) ה ע ר כ ה כ י ה מ ש ט ר ה ס ו ר י י ג ב ר בסופו של ד ב ר ע ל ה מ ו ר ד י ם (, היו שתמכו ב ס ו ר י ה מ" צ י ר ח ל ק ה י ו ת ה ב ש ל ה ה ת נ ג ד ו ת" ש מ א ל א ר ג ו נ י ע ל ש נ מ נ ו כ א ל ה ו ה י ו ו א ר ג ו נ י ם ה ז ר ם ע ם ה מ ז ו ה י ם ה ל א ו מ י- ח י ל ו נ י, שבאופן מסורתי תמכו במשטר הסורי. עם זאת היו גם פלסטינים שהצטרפו לארגוני המורדים השונים, אף כי להערכתנו לא באופן מאורגן וממוסד כמו אלו שלחמו לצד המשטר הסורי. ע ל רקע התמיכה במשטר הסורי שימשו מחנות פליטים ר ב י ם מ א ת ר כ ו ח א ד ם ל ג י ו ס ולהפעלת כוחות צבא ו מ י ל י צ י ו ת ע"י צ ב א ס ו ר יה. ב מ ה ל ך מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ה ו פ ע ל ו ל ה ע ר כ ת נ ו ע ב ו ר ה מ ש ט ר ה ס ו ר י כ- 10,000 ל ו ח מ י ם פ ל ס ט י נ י ם ל פ ח ו ת, ב ר מ ו ת כ ש י ר ו ת ש ל מ ש ת נ ו ת צ ב א י ת. ה פ ע ל ת ם ל מ ע ן נ ע ש ת ה ש ת י מ ט ר ו ת : ל מ נ ו ע נ פ י ל ת מ ח נ ו ת ה פ ל י ט י ם ה פ ל ס ט י נ י ם ב י ד י א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם ו ל ה ש ל י ט ב ה ם ח ו ק ו ס ד ר ; ו ה ש נ י י ה, ל ש ל ב כ ו ח ו ת פ ל ס ט י נ י ם ב ש ו ר ו ת צ ב א ס ו ר י ה ב ז י ר ו ת ה ל ח י מ ה ה ש ו נ ו ת ב מ ר ח ב ד מ ש ק, ב א ז ו ר ח ל ב ו ב מ ז ר ח ה מ ד י נ ה. מ ק ר ב ה ל ו ח מ י ם ה פ ל ס ט י נ י ם, ש ס י י ע ו ל צ ב א ס ו ר יה, נ ה ר ג ו ע ד י נ ו א ר 2018 ל פ ח ו ת 627 ל ו ח מ י ם ) מ ג' מ ו ע ת אלעמל מן אלג'ל פלסטיניי סוריה 1, 2 במרץ 2018 (. א ת כ ו ח ו ת ה צ ב א ו ה מ י ל י צ י ו ת הפלסטיניות שהופעלו ) ועודם מופעלים ( ע"י ה צ ב א ה ס ו ר י ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ניתן לחלק לשני סוגים : יחידות חדשות שהוקמו בשנים הראשונות של מלחמת האזרחים: חטיבת אלקדס ) לואא ' אלקדס ( : ז ה ו ה כ ו ח ה פ ל ס ט י נ י ב ע ל ה כ ש י ר ו ת ה צ ב א י ת ה ג ב ו ה ה,2013 ש ה ו ק ם ז ה, כ ו ח ב י ו ת ר. ב א ו ק ט ו ב ר מ ו נ ה כ- 3,500 ל ו ח מ י ם, מ ק ר ב ב ע י ק ר פ ל ס ט י נ י ם 1 ח ל ק מ ה מ ח נ ו ת ה ל ל ו מ ו כ ר י ם ע"י א ו נ ר"א ו ח ל ק ם ה י נ ם מ ח נ ו ת " ל א ר ש מ י י ם " ה מ ק ב ל י ם ס י ו ע מ ה א ר ג ו ן ) א ל ג' ז י ר ה, 3 ב א ו ק ט ו ב ר ( ומתעד את הנפגעים הפלסטינים במהלך הלחימה בסוריה. מבריטניה 2 ארגון פלסטיני הפועל

2 כוחות הגליל הוא מונה. 2 ה מ ת ג ו ר ר י ם ב מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם אלנירב שבחלב. ה ח ט י ב ה מ ו ר כ ב ת מ ש ל ו ש ה ג ד ו ד י ם ח מ ו ש י ם ב א מ צ ע י ל ח י מ ה, ש ה ת ק ב ל ו מ ה צ ב א ה ס ו ר י. ת ח י ל ה ה ו פ ע ל ו ל ו ח מ י ה ח ט י ב ה ע"י ה צ ב א ה ס ו ר י ל מ ש י מ ו ת ה ג נ ה ב מ ח נ ו ת ה פ ל י ט י ם ב צ פ ו ן ס ו ר י ה ו ב ה מ ש ך ה ו פ ע ל ו ל ב י צ ו ע מ ש י מ ו ת ה ת ק פ י ו ת א ר ג ו נ י נ ג ד ה מ ו ר ד י ם ה מ ד י נ ה ו נ ג ד ה א ס ל א מ י ת ס ו ר י ה ב צ פ ו ן ו ב מ ז ר ח ה. ח ט י ב ת א ל ק ד ס ש ו ל ב ה, ב י ן ה ש א ר, ב ק ר ב ו ת ב ע מ ק ה פ ר ת ב ד י ר א לז ו ר, א ל מ י א ד י ן ו א ל ב ו כ מ א ל. מ מ ז ר ח ס ו ר י ה ה י א ה ו ע ב ר ה ל א ז ו ר ח ל ב והיא אמורה להשתתף במערכה ל כ י ב ו ש מ ר ח ב א ד ל ב. ח ט י ב ת א ל ק ד ס ס פ ג ה ב ק ר ב ו ת ה ל ל ו א ב ד ו ת ק ש ו ת ה מ ו ע ר כ ו ת ב מ א ו ת ה ר ו ג י ם ו מ א ו ת ר ב ו ת ש ל פ צ ו ע י ם. א נ ש י ה ח ט י ב ה ר כ שו ב מ ה ל ך מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ו ה י א ע ש י ר ק ר ב י נ י ס י ו ן נ ת פ ס ת כ י ח י ד ה הפלסטינית הנאמנה ביותר למשטר הסורי. סמל חטיבת אלקדס על המדים הצבאיים של חיילי החטיבה. ה ש ם ח ט י ב ת א ל ק ד ס מ ו פ י ע ע ל ר ק ע ד ג ל ס ו ר י ה ) אלכות'ר, 9 בספטמבר 2017 (. ) קואת אלג' ליל) : כוח צבאי בעל אופי מיליציוני, שהוקם בשנת 2012 א ל פ י כ מ ה ל ו ח מ י ם מ מ ח נ ו ת ה פ ל י ט י ם ה פ ל ס ט י נ י ם ו ב מ י ו ח ד מ מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם ד נ ו ן, ח' א ן ש מ ד ר ו ם ל ד מ ש ק. ה ג ל י ל כ ו ח ו ת פ ו ע ל י ם ב מ ס ג ר ו ת ג ד ו ד י ו ת ו פ ל ו ג ת י ו ת מ צ ו י ד י ם ו ה ם ב ע י ק ר ר כ ב כ ל י ו ב מ ס פ ר ק ל ב נ ש ק מ ש ו ר י י נ י ם, ש ה ו ע ב ר ו א ל י ה ם מ צ ב א ס ו ר י ה. ב מ ה ל ך מ ל ח מ ת האזרחים הופעלו כוחות הגליל בהרי אלקלמון, בקרבת גבול סוריה- לבנון, חזית בה מילא ארגון ח ז ב א ל ל ה ת פ ק י ד מ ר כ ז י. כ מ ו ח ט י ב ת א ל ק ד ס כ ך ג ם כ ו ח ו ת ה ג ל י ל ל ח מ ו ב מ ר ח ב ד י ר א ל ז ו ר ש ב מ ז ר ח ס ו ר י ה. מ ש נ פ ל ה ה מ ד י נ ה ה א ס ל א מ י ת ה ם ה ו ע ב ר ו ל א ז ו ר ש ד ה ה ת ע ו פ ה ה צ ב א י א ב ו א ל צ' ה ו ר, ש מ ד ר ו ם ל ח ל ב, ב מ ס ג ר ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש מ ר ח ב ג ם ה ק י מ ו ה ג ל י ל כ ו ח ו ת א ד ל ב. ת נ ו ע ת נוער פלסטינית הפועלת במחנות הפליטים שבסוריה בשם צעירי השיבה הפלסטינית.

3 3 סמל כוחות הגלי" : הסמל מורכב מתנועת הניצחון " וי", על רקע מפת פלסטין המשולבת עם רובה. למעלה נכתב תנועת צעירי השיבה הפלסטינית ) ערוץ אלבלאד, 26 בנובמבר ( ה כ ו ח ו ת וה א ר ג ו נ י ם ה פ ל ס ט י נ י ם " ה ו ו ת י ק י ם " ה ש ו ה י ם ב ס ו ר י ה ע ש ר ו ת ש נ י ם ו מ ו פ ע ל י ם ע"י הצבא הסורי: ) צ ש"פ (, צ ב א ה י נ ם א ל ו א ר ג ו נ י ם ה ש ח ר ו ר ה פ ל ס ט י נ י ש ה ו ק ם ב וו ע י ד ת ה פ ס ג ה ה ע ר ב י ת ש פ ר ש מ פ ת ח ב מ ל ח מ ת ל ב נ ו ן ה ר א ש ו נ ה (1983) ו ה פ ך ב ; א ר ג ו ן פ ת ח- א ל א נ ת פ א צ'ה, ל א ר ג ו ן ה מ ו פ ע ל ע"י ה צ ב א ה ס ו ר י ; ו ה ח ז י ת ה ע מ מ י ת ל ש ח ר ו ר פ ל ס ט י ן ה מ פ ק ד ה ה כ ל ל י ת, א ר ג ו נ ו ש ל א ח מ ד ג' בריל, שפרש מהחזית העממית לשחרור פלסטין ב ו פ ו ע ל מ א ז ב ח ס ו ת ה מ ש ט ר ה ס ו ר י. כ מ ו כ ן פ ו ע ל ו ת במחנות הפליטים ה פ ל ס ט י נ י ם ב ש ר ו ת ה מ ש ט ר ה ס ו ר י מ י ל י צ י ו ת פלסטיניות מקומיות, שפעילים מהן גויסו ללחימה במהלך מלחמת האזרחים. 3 ה כ ו ח ו ת ה פ ל ס ט י נ י ם ה ל ל ו מ ו נ י ם ל ה ע ר כ ת נ ו כ- 5,000 ל ו ח מ י ם. ב מ ה ל ך מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם הם הופעלו הן בלחימה בתוך מחנות הפליטים ) בדגש על מחנה אלירמוכ, שמדרום לדמשק ( ו ה ן ה מ ו ר ד י ם נ ג ד ב ל ח י מ ה מ מ ז ר ח ל ד מ ש ק ) א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת (. ה כ ו ח ו ת ס פ ג ו ה ל ל ו א ב י ד ו ת ק ש ו ת, כ ש י ר ו ת ם ה צ ב א י ת נ מ ו כ ה י ח ס י ת ל י ח י ד ו ת ה ח ד ש ו ת, ש ה ו ק מ ו ב מ ה ל ך מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם, ובמספר פעמים התגלו בקרבם בעיות נאמנות למשטר. ל ה ע ר כ ת נ ו י נ ס ה ה מ ש ט ר ה ס ו ר י לשמר את ה י ח י ד ו ת ה פ ל ס ט י נ י ו ת ה ח ד ש ו ת, שהוקמו ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם, ח ט י ב ת א ת ו ב מ י ו ח ד א ל ק ד ס. ב ש ל ז א ת נ א מ נ ו ת ם ל מ ש ט ר ה ס ו ר י, כ ש י ר ו ת ם ה צ ב א י ת ה ג ב ו ה ה י ח ס י ת ו ק ש ר י ה ם ) ש נ ר ק מ ו ב מ ה ל ך ה ל ח י מ ה ( ק ד ס כ ו ח ע ם ה א י ר א נ י א ר ג ו ן ו ע ם ח ז ב א ל ל ה. ל ה ע ר כ ת נ ו, ע ל ו ל ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ל ה ט י ל ח ט י ב ת ע ל א ל ק ד ס ) ו י ח י ד ו ת פ ל ס ט י נ י ו ת נ ו ס פ ו ת ( מ ש י מ ו ת ב ה ק ש ר ה ס כ ס ו ך ע ם י ש ר א ל, ל מ ש ל ג י ו ס מ ח ב ל י ם ל ב י צ ו ע פ י ג ו ע י ם מ ס ו ר י ה א ו ה פ ע ל ת מ ס ג ר ו ת צ ב א י ו ת פלסטיניות מהזירה הסורית בתסריט של עימות בין ישראל לחזבאללה. נ ס פ ח י ם רצ"ב נ ס פ ח י ם וב ה ם ס י כ ו ם ה מ י ד ע ע ל כ ו ח ו ת ה צ ב א, א ר ג ו נ י ם ו מ י ל י צ י ו ת פלסטיניות, שהופעלו ע"י ה מ ש ט ר הסורי במהלך מלחמת האזרחים: 3 ל מ ש ל מ י ל י צ י ה פ ל ס ט י נ י ת ב ש ם מ ג ן א ל א ק צ א פ ע י ל ה ב מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם ג' ר מ א נ א פעילים ממיליציה זאת נלחמו לצד הכוחות הסורים באלע' וטה המזרחית. ו כ נ ר א ה ג ם ב מ ח נ ו ת פ ל י ט י ם נ ו ס פ י ם.

4 4 נספח א ' : חטיבת אלקדס ) לואא ' אלקדס (. נספח ב ' : כוחות הגליל ) קואת אלג' ליל). נספח ג ' : צבא השחרור הפלסטיני ) צש"פ (. נספח ד ' : פתח- אלאנתפאצ'ה. נספח ה ' : החזית העממית לשחרור פלסטין- המפקדה הכללית.

5 דף הפייסבוק של החטיבה,( 5 נספח א' חטיבת אלקדס ) לואא ' אלקדס) ח ט י ב ת א ל ק ד ס ה י נה כ ו ח צ ב א פ ל ס ט י נ י ה מ ו פ ע ל ע"י מ ש ט ר א ס ד ככוח מסייע ל צ ב א ה ס ו ר י. ה ח ט י ב ה ה ו ק מ ה 2013 ב א ו ק ט ו ב ר מ ו נ ה ו ה ו א כ- 3,500 ל ו ח מ י ם. ב מ ה ל ך מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ה ו פ ע ל ו ח ט י ב ת ל ו ח מ י א ל ק ד ס ע"י ה מ ש ט ר ה ס ו ר י נ ג ד א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד ים ב ז י ר ו ת ש ו נ ו ת, ב מ ש י מ ו ת ה ג נ ת י ו ת ו ה ת ק פ י ו ת, ו ר כ ש ו נ י ס י ו ן ק ר ב י, ב ע י ק ר ב ל ח י מ ה ב ש ט ח ב נ ו י. נ ר א ה ל נ ו, כ י כ ו ח ז ה ה י נ ו בעל הכשירות הצבאית ה ג ב ו ה ה ב י ו ת ר מבין ה כ ו ח ו ת ו ה מ ל י צ י ו ת ה פ ל ס ט י נ י ו ת ה א ח ר ו ת ה מ ו פ ע ל ו ת ה מ ש ט ר ע"י נ ת מ ך ז ה כ ו ח כ י י ת כ ן ה ס ו ר י. כ ס פ י ת ולוגיסטית ע"י כוח קדס של משמרות המהפיכה האיראנים. מסדר של חיילי חטיבת אלקדס ) יוטיוב, 29 בנובמבר ( ח ט י ב ת א ל ק ד ס ה ו ק מ ה ע"י ה מ ה נ ד ס מ ח מ ד א ח מ ד ס ע י ד, ב ת א ו ם ע ם ה ח ז י ת ה ע מ מ י ת לשחרור פלסטין- ה מ פ ק ד ה ה כ ל ל י ת, א ר ג ו נ ו ש ל א ח מ ד ג' ב ר י ל. ס ג נ ו ש ל מ ח מ ד ס ע י ד ה י נ ו ע ד נ א ן א ל ס י ד, ה מ ל ו ו ה א ו ת ו מ א ז ה ק מ ת ה א ד ם כ ו ח ה ח ט י ב ה. מ ק ר ב ג ו י ס ל ח ט י ב ה פ ל ס ט י נ י ם ה מ ת ג ו ר ר י ם ב מ ח נ ו ת ה פ ל י ט י ם ה פ ל ס ט י נ י ם ש ב ס ו ר י ה, ב ע י ק ר כ א ל ו ה מ ת ג ו ר ר י ם ב מ ח נ ה הפליטים אלנירב שבחלב. כ מ ו כן משרתים ב ח ט י ב ה ל ו ח מ י ם נ ו צ ר י ם מ כ פ ר י ם, ו פ ע י ל י ם ח ל ב ש ב א ז ו ר א ח מ ד ש ל מ א ר ג ו נ ו ה י ח י ד ו ת מ ב י ן ג' ב ר י ל. ה צ ב א י ו ת ה פ ל ס ט י נ י ו ת חטיבת אלקדס נתפסת ככוח נאמן ביותר למשטר הסורי. דף הפייסבוק של חטיבת אלקדס. מימין: סמל החטיבה. במרכז תחת הכותרת חטיבת אלקדס נכתב " לוחמי ההקרבה העצמית של הצבא הערבי הסורי " ומתחת " מולדת שאינך מגן עליה, אינך ראוי לחיות בה" 15 ב י נ ו א ר ( ר א ש י ת ה ש ל ח ט י ב ת א ל ק ד ס בווע ד ו ת עממיות, שהוקמו ב מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל נ י ר ב ב ח ל ב ל א ח ר פ ר ו ץ מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ש נ ו ע ד ו ה ס ד ר ע ל ל ש מ ו ר ו ה ב י ט ח ו ן ב מ ח נ ה ) ע ר ו ץ מ ח מ ד ע ם ר א י ו ן ס מ א, ס ע י ד, 15

6 התערבות 4 בע' דאד פוסט אתר עיראקי לאומי ערבי, המתנגד לכל ו 5 ע ל פ י א ח ת ה ה ע ר כ ו ת נ ה ר ג בהמשך הוקמה על בסיס הועדות העממיות מסגרת צבאית חטיבתית המונה כ-. ר ו ס י א( 6 3,500 ב א ו ק ט ו ב ר ( ( ; ל ו ח מ י ם ע ר ו ץ ) א ת ר א ל א ת ג' א ה, ב א ו ק ט ו ב ר ס פ ו ט נ י ק, ב ד צ מ ב ר ה ח ט י ב ה מ ו ר כ בת משלושה גדודים חמושים בנשק קל, בינוני וכבד. מפקדת החטיבה ממוקמת בחלב וכוחות שלה הופעלו במהלך מלחמת האזרחים בחזיתות הלחימה השונות. באתר עיראקי אנטי- איראני דווח, כי חטיבת אלקדס נתמכת כספית ו ל ו ג י ס ט י ת ע"י כ ו ח ק ד ס ש ל מ ש מ ר ו ת ה מ ה פ י כ ה ה א י ר א נ י ם. ע ו ד נ מ ס ר כ י מ פ ק ד ה ח ט י ב ה, מחמד אחמד אלסעיד, מקיים קשרים אישיים הדוקים עם קצינים בכוח קדס האיראני ) בע' דאד פוסט 28, 4 ב נ ו ב מ ב ר ( ב ת ח י ל ת ד ר כ ה ה ו פ ע ל ה ה ח ט י ב ה ל מ ש י מ ו ת ה ג נ ת י ו ת ו ב מ ר כ ז ן מ ח נ ה ע ל ה ג נ ה ה פ ל י ט י ם ו ע ל א ל נ י ר ב ה כ פ ר י ם ה ש י ע י ם ה נ צ ו ר י ם נ ב ל ואלזהראא ', שמצפון מערב ל ח ל ב. בשנתיים האחרונות שולבה החטיבה ג ם במשימות התקפיות של צבא סוריה. לוחמי החטיבה השתתפו במערכה לכיבוש העיר חלב, ו ב כ ל ל זה כיבוש מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם ה פ ל ס ט י נ י ח נ ד ר א ת, כ- 13 ק"מ מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל ח ל ב, ש ה י ה מ ע ו ז א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם. ב ה מ ש ך השתתפו לוחמי החטיבה בקרבות בעמק הפרת בדיר אלזור, באלמיאדין וב א ל ב ו כ מ א ל. בסוף דצמבר 2017 ה ו ע ב ר ה ה ח ט י ב ה מ מ ר ח ב ד י ר א ל ז ו ר ל ל ח י מ ה ב א ז ו ר י א ד ל ב ו ח מ ץ. ב ש ל ה ש ת ת פ ו ת ה ב ק ר ב ו ת ה ק ש י ם 5 ספגה החטיבה מאז הקמתה אבידות רבות, שהוערכו במאות הרוגים ומאות רבות של פצועים. מימין : מחמד ראפע, קצין המבצעים של חטיבת אלקדס, שנהרג באזור שממזרח לחלב בנובמבר 2016 אליום, 27 בנובמבר ( 2016 רוסי. משמאל : מחמד ראפע מקבל עיטור מקצין ) זמאן אלוצל, 28 בנובמבר ( מ ח מ ד א ח מ ד ס ע י ד, מ פ ק ד ה ח ט י ב ה, ה י נ ו פ ל ס ט י נ י יליד מחנה הפליטים אלנירב. הוא ל מ ד ה נ ד ס ת ב נ י י ן ו ש י מ ש כ ק ב ל ן. לפני מלחמת ה א ז ר ח י ם ה ו א ק י י ם ק ש ר י ם ה ד ו ק י ם ע ם קציני מודיעין של חיל ה א ו ו י ר ה ס ו ר י, שמטרתם הייתה קבלת טובות הנאה בתחומי הבנייה והמקרקעין. עם פרוץ מלחמת האזרחים הוא עמד בראש מ י ל י צ י ה, ש ה ו פ ע ל ה ע"י ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ל ד י כ ו י ה מ ו ר ד י ם ) ש ב י ח ה (. ח ט י ב ת א ת ה ק י ם ה ו א כ ך א ח ר א ל ק ד ס במטרה לשמור באמצעותה על הביטחון במחנה הפליטים אלנירב. בהמשך הופעלה חטיבת אלקדס במערכה לכיבוש חלב מידי ארגוני המורדים ומחמד אחמד סעיד נ י צ ל זאת להשתלטות על רכוש שנבזז מאזרחי חלב. זרה בעיראק, במיוחד מצידה של איראן. 300 מאנשי החטיבה וכ- 1,000 נ פ צ ע ו ) עין אלמדינה, 5 ביולי 2017 (.

7 אתר ערוץ אלאתג' אה, 5 באוקטובר( מ ש מ א ל :. 7 מימין : מפקד חטיבת אלקדס, מחמד אחמד אלסעיד במהלך ריאיון ) ערוץ סמא, 15 באוקטובר 2017 ( מפקדים בכירים בחטיבת אלקדס. במרכז מחמד אחמד אלסעיד, מפקד החטיבה. ( 2016 מ י מ י ן : מ ח מ ד א ל ס ע י ד מ ק ב ל ב ש ם ח ט י ב ת א ל ק ד ס מ ג ן ה ו ק ר ה מ נ ש י א ס ו ר י ה ב ש א ר א ל א ס ד ) אתר ערוץ אלאתג' אה, 5 באוקטובר 2016 ( אלסעיד. משמאל : קצין רוסי מעניק עיטור למחמד ) משרק, 8 באוקטובר 2016 (. מימין : פעילי לואא ' אלקדס בתדמר ) חשבון הפייסבוק של לואא ' אלקדס, 22 ביוני ( 2017 לוחמים. משמאל : מחטיבת אלקדס, שנלקחו בשבי דאעש בקרבת שדה התעופה הצבאי אבו אלצ' הור, שמדרום מזרח לאדלב ) אח' באר אלמסלמין, 14 בינואר 2018 (. מ י מ י ן : ל ח י מ ה ש ל ל ו ח מ י ח ט י ב ת א ל ק ד ס ב ש ט ח ב נ ו י ב ח ל ב ) יוטיוב, 8 במרץ 2014 ( לוחמי. משמאל : מסע רגלי של חטיבת אלקדס, כנראה במסגרת אימונים ) יוטיוב, 29 בנובמבר ( 2016.

8 אמצעי הלחימה שברשות כוחות הגליל. 8 נספח ב ' כוחות הגליל ) קואת אלג' ליל) כוחות הגליל הינו כוח צבאי פלסטיני בעל אופי מיליציוני, שהוקם בשנת 2012 ע"י המשטר הסורי. כוחות הגליל מונים כמה אלפי לוחמים, שגויסו ממחנות הפליטים הפלסטינים בסוריה, ובמיוחד מחנה הפליטים ח' אן ד נ ו ן, ש מ ד ר ו ם ל ד מ ש ק. ה ז ר ו ע ה י נ ם ה ג ל י ל כ ו ח ו ת נ ו ע ר ת נ ו ע ת ש ל ה צ ב א י ת פ ל ס ט י נ י ת ה פ ו ע ל ת ב ח ס ו ת המשטר הסורי בשם " תנועת צעירי השיבה הפלסטינית". ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל כ ו ח ו ת ה ג ל י ל : ב ת מ ו נ ת ה נ ו ש א מ ו פ י ע ב ש א ר א ל א ס ד ל צ ד מ פ ק ד כ ו ח ו ת ה ג ל י ל ת ח ת ה כ י ת ו ב " הניצחון בסוריה שחרור פלסטין" ) דף הפייסבוק של כוחות הגליל, 31 בינואר ( ב ר א ש כ ו ח ו ת ה ג ל י ל ע ו מ ד פ א ד י א ל מ ל א ח ) א ב ו א ל פ ד א א ' ), כ ב ן, 40 ש ה י ה ב ע ב ר פ ע י ל ב א ר ג ו ן ה ח ז י ת ה ע מ מ י ת ל ש ח ר ו ר פ ל ס ט י ן- ה מ פ ק דה ה כ ל ל י ת ) ארגונו של א ח מ ד ג' ב ר י ל ה מ ו פ ע ל ע"י ה מ ש ט ר ה ס ו ר י). כ ו ח ו ת ה ג ל י ל מ ו ר כ ב י ם מ מ ס ג ר ו ת ג ד ו ד י ו ת ו פ ל ו ג ת י ו ת. א ח ד ה ג ד ו ד י ם נ ק ר א ע ל ש ם ב א ס ל, א ח י ו ה ב כ ו ר ש ל ב ש א ר א ס ד, שנהרג בתאונת דרכים (1994 ( הינם בעיקר נשק קל, שהתקבל מהצבא הסורי. נ ר א ה גם שהצבא הסורי העביר לכוחות הגליל מספר טנקים ו כ ל י ר כ ב מ ש ו ר י י נ י ם. ע ל פ י א ת ר 18 ה ס ו ר י א ו פ ו ז י צ י ו נ י מ א ו מ נ י ם ק צ י נ י ם ע"י ה ג ל י ל כ ו ח ו ת א י ר א נ י ם ש ל ו ק צ י נ י ם ח ז ב א ל ל ה ) ע נ ב ב ל ד י, ב ס פ ט מ ב ר ( 2016.

9 9 מימין: פאדי אלמלאח, מפקד כוחות הגליל ) יוטיוב, 21 במרץ ( 2016 ל:. מ ש מ א פ א ד י א ל מ ל א ח ל י ד ט נ ק ס ו ר י ) עמוד הפייסבוק של פאדי אלמלאח, 13 באפריל ( ב מ ה ל ך מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם נ י ס י ו ן ה ג ל י ל כ ו ח ו ת ר כ ש ו ק ר ב י. ת פ ק י ד ם ה י ה ב י ו ת ר ה ח ש ו ב ה ש ת ת פ ו ת ה א ר ג ו נ י ם נ ג ד ב ל ח י מ ה ה ג' ה א ד י ס ט י ם ב ה ר י א ל ק ל מ ו ן, ב ק ר ב ת ה ג ב ו ל ה ס ו ר י- ל ב נ ו נ י. ב ח ז י ת ז א ת ל ח י מ ה מילא ארגון חזבאללה תפקיד מרכזי וסביר כי הפעלת כוחות הגליל התבצעה בתיאום איתו. ביוני 2016 דווח, כ י כ ו ח ו ת ה ג ל י ל ה ח לו ל ה י ל ח ם ל צ ד ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ב מ ר ח ב דיר אלזור. ב- 23 ב נ ו ב מ ב ר 2017 ד י ו ו חו כ ו ח ו ת ה ג ל י ל, כ י ה ם נ ל ח מ י ם באזור שדה התעופה הצבאי אבו אלצ' הור, שמדרום ל ח ל ב, ב מ ס ג ר ת ה מ ע ר כ ה ע ל א ד ל ב ) שבה משתתפים כוחות פלסטינים, שהועברו ממרחב דיר אלזור (. לוחמי כוחות הגליל (26 microsyria.com, בינואר 2017). י ח ד ע ם כ ו ח ו ת ה ג ל י ל ה ו ק מ ה ע"י ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ב ש נ ת 2012 ת נ ו ע ת נ ו ע ר פ ל ס ט י נ י ת ב ש ם צ ע י ר י ה ש י ב ה ה פ ל ס ט י נ י ת ) ש ב א ב א ל ע ו ד ה א ל פ ל ס ט י נ י ה (. פ ו ע ל ת ז א ת נ ו ע ר ת נ ו ע ת ב מ ח נ ו ת ה פ ל י ט י ם ב ס ו ר י ה ב מ ט ר ה ל ק ד ם א ת ר ע י ו ן ה מ א ב ק ה מ ז ו י ן נ ג ד י ש ר א ל ב מ ס ג ר ת " ה ה ת נ ג ד ו ת". ב נ י ה נ ו ע ר ה פ ו ע ל י ם ב מ ס ג ר ת " צ ע י ר י השיבה הפלסטינית " מהווים מאתר כוח אדם, שממנו גויסו פעילים לכוחות הגליל.

10 10 מ ת ו ך ס ר ט ו ן ת ע מ ו ל ה ש ל צ ע י ר י ה ש י ב ה ה פ ל ס ט י נ י ת : " א ל פ ל ס ט י ן ד ר ך א ח ת ד ר ך ק נ ה ה ר ו ב ה " ) ערוץ התנועה ביוטיוב, 1 בדצמבר 2012 (.

11 א ו ר י י נ ט( סמא, 1 באוקטובר( 11 נ ס פ ח ג ' צבא השחרור הפלסטיני ) צ ש"פ) צ ב א ה ש ח ר ו ר ה פ ל ס ט י נ י ) צ ש"פ) ה ו ק ם בוו ע י ד ת ה פ ס ג ה ה ע ר ב י ת, ש נ ע ר כ ה ב ב א ל כ ס נ ד ר י ה ש ב מ צ ר י ם. ה כ ו ו נ ה ה י י ת ה ל ה ק י ם כ ו ח ס ד י ר מ א ו ר ג ן ש י ש מ ש נ ת י ב ג י ו ס מ ק ב י ל ל פ ת ח. א ש"פ ק י ו ו ה כ י צ ש"פ י ש מ ש כ ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ו א ך ב פ ו ע ל נ ש ל ט צ ש"פ ע"י מ ד י נ ו ת ע ר ב ה ש ו נ ו ת ו ח י י ל י ו ה י ו כ פ ו פ י ם ל צ ב א ו ת הערביים המקומיים. צש"פ הורכב מארבעה כוחות בסדר גודל חטיבתי ו ב כ ל ל ז ה חטיבת חטין שבסוריה. מימין : סמל צש"פ ) ערוץ אלבלאד, 26 בנובמבר ( 2017 צש"פ. משמאל: תרגילי סדר של לוחמי. ( 2017 ל א ח ר ח ת י מ ת ה ס כ מ י א ו ס ל ו ה ש ת ל ב ו ח י י ל י צ ש"פ ר ב י ם במ נ ג נ ו נ י ה ב י ט ח ו ן ש ל ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ו ה ו ר ש ו ל ה י כ נ ס ל ש ט ח י ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת. מ ב י ן ח ט י ב ו ת צש"פ, שהוקמו ב מ ד י נ ו ת ע ר ב, ח ט י ב ת ח ט י ן ב ס ו ר י ה ה י נ ה היחידה, שנותרה פעילה. פליטים פלסטינים המתגוררים בסוריה גויסו לשירות בצש"פ. במלחמת האזרחים ב ס ו ר י ה ש ו ל ב צ ש"פ ב צ ב א ה ס ו ר י ו ה ו פ ע ל נ ג ד א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם. ה פ ע ל ת ו נ ג ד ה מ ו ר ד י ם נ ת ק ל ה ב ב י ט ו י י מ ח א ה, ש ט ו פ ל ו ק ש ה ב י ד ע"י ה מ ש ט ר ה ס ו ר י. 6 מ פ ק ד צ ש"פ ב ס ו ר י ה ה א ל ו ף ה י נ ו ) ל ו א א ' ( מ ח מ ד ט א ר ק א ל ח'צ' ר א א', י ל י ד צ פ ת, בעל תואר ר א ש ון בהיסטוריה מאוניברסיטת ד מ ש ק. ה ו א כתב מאמרים ר ב י ם ב כ ל י 2015 ה ת ק ש ו ר ת ה ס ו ר י ם ו ה פ ל ס ט י נ י ם. ב נ ו ב מ ב ר מ נ י ס י ו ן נ י צ ל ה ו א ה ת נ ק ש ו ת ב מ ר כ ז ד מ ש ק, ב ש ל כ נ ר א ה תמיכתו במשטר אסד. 6 כ ך ל מ ש ל, ב- 25 ב פ ב ר ו א ר 2015 ד ו ו ח כ י ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ה ו צ י א ל ה ו ר ג ח מ י ש ה ק צ י נ י צ ש"פ ש ס י ר בו ל ש ל ו ח ח י י ל י ה ם ל ל ח י מ ה נ ג ד ה מ ו ר ד י ם ב ד ר ע א. ז א ת ב ט ע נ ה ש ה ד ב ר א י נ ו מ ש ר ת א ת ש ח ר ו ר פ ל ס ט י ן ה מ ט ר ה ש ל ש מ ה ה ו ק ם צ ש"פ נ י ו ז, 25 ב פ ב ר ו א ר ( 2015 ר. ק צ י ן ב כ י בחטיבה תת- אלוף ) ע מ י ד ( א נ ו ר א ל ס ק א, נהרג סמוך ל מ כ ו נ י ת ו ב י ו נ י 2012 ע"י ארגוני המורדים בדמשק ) ויקיפדיה, סמא, 5 ביוני 2012 (.

12 י ו ט י ו ב,( אלאח' באריה אלסוריה, 8 בספטמבר( 12 מפקד צש"פ לואא ' ) אלוף ( מחמד טארק אלח'צ' ראא '. ( 2015 ח ט י ב ת צש"פ, ה מ ו פ ע ל ת ע"י צ ב א ס ו ר י ה מ ו נ ה כ י ו ם כ- 6,000 ב נ י א ד ם, מ ת ו כ ם כ- 3,000 ח י י ל י ם נ ל ח מ י ם ה צ ב א ל צ ד ב פ ו ע ל ה ס ו ר י. פ ע י ל ו ת צ ש"פ ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ה ת מ ק ד ה ב א ז ו ר י ד מ ש ק ו ב מ י ד ה פ ח ו ת ה ב ז י ר ו ת לחימה אחרות: חמץ, חלב ו ס ל מ י ה (כ ע ש ר י ם ק"מ ד ר ' מ ז ' ל ח מ א ה). כוחות מהחטיבה נ ט ל ו ג ם ח ל ק באבטחת כביש חמץ- דמשק. צש"פ ספג לפחות 230 הרוגים מאז תחילת מלחמת האזרחים. מימין : לוחמי צש"ף באזור סלמיה (כ- 20 ק"מ ד ר ' מ ז ' ל ח מ א ה ( יורים פצצות מרגמה לעבר המורדים 18 באוקטובר ( 2017 :. מ ש מ א ל ירי ארטילרי של צש"ף באזור סלמיה ) סמא, 1 באוקטובר ( ב מ ה ל ך י נ ו א ר ופ ב ר ו א ר 2018 ה ש ת ת ף צ ש"פ בלחימה, שעודנה מתנהלת ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת (ה א ז ו ר ש מ מ ז ר ח ל ד מ ש ק), ס פ ג ו ו ל ו ח מ י ו א ב י ד ו ת. ב מ ה ל ך ג ם כ י נ ר א ה ב ל ח י מ ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת ה ת ע ו ר ר ו ב צ ש"פ ב י ט ו י י מ ח א ה. מ ש פ ח ו ת ה מ ק ו ר ב ו ת ל ל ו ח מ י צש"פ ד ו ו חו ה מ ש ט ר כ י ה ס ו ר י מ כ ר י ח א ו ת ם ל ה י ל ח ם באלע' וטה המזרחית בניגוד לרצונם ) מג' מועת אלעמל מן אג'ל פלסטיניי סוריה, 26 בפברואר ( 2018.

13 מג' מועת אלעמל מן אג'ל פלסטיניי סוריה,( 13 מימין : קאסם דרויש לוחם צש"פ, שנהרג בינואר 2018 בלחימה נגד המורדים באלע' וטה המזרחית בדמשק 14 בינואר ( 2018,. משמאל : מצטפא מחמוד צאלח, לוחם צש"פ שנהרג בלחימה באלע' וטה המזרחית ) עמוד הפייסבוק של מחלקת ההסברה של החזית העממית לשחרור פלסטין, המפקדה הכללית באזור דרעא 19 בפברואר ( 2018.

14 14 נספח ד ' פ ת ח- א ל א נ ת פ א צ'ה פ ת ח- א ל א נ ת פ א צ'ה הינו ארגון פ ל ס ט י נ י ק ט ן ה פ ו ע ל בחסות סורית, אשר התפלג מפתח במהלך מלחמת ל ב נ ו ן ה ר א ש ו נ ה ע ל ר ק ע ה ע י מ ו ת ב י ן ה מ ש ט ר ה ס ו ר י ל ב י ן י א ס ר ע ר פ א ת ו פ ת ח (1983 (. ב ר א ש ה מ ו ר ד י ם נ ג ד ע ר פ א ת ע מ ד א ל"מ מ ח מ ד ס ע י ד מ ו ס א מ ר א ע'ה ) אבו מוסא (, קצין צבא ירדני, שערק לפתח. לאחר מלחמת לבנון הראשונה המשיך הארגון להתקיים, בחסות סורית. הארגון קיים כ ו ח צ ב א י ב מ ח נ ו ת ה פ ל י ט י ם ה פ ל ס ט י נ י ם ב ס ו ר י ה ) ע ם נוכחות בלבנון ובירדן) אך ללא השפעה של ממש על הזירה הפנים- פלסטינית. סמל פתח- אלאנתפאצ'ה. הסמל דומה לסמלה של תנועת פ ת ח א ך נוספה אליו הכתובת ) למעלה): פתח אלאנתפאצ'ה. ב מ ה ל ך מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ה מ ש ט ר ג י י ס ב ס ו ר י ה פ ע י ל י ם מ ה א ר ג ו ן ש ה ו ג ד ר ל מ ה ס ו ר י ה ע ל כ" ה ג נ ה ו פ ל ס ט י ן". כמו כן גויסו פעילים מהארגון לחטיבת אלקדס הפלסטינית. במהלך מלחמת האזרחים לחמו פעילי פ ת ח- א ל א נ ת פ א צ'ה א ר ג ו נ י נ ג ד ה מ ו ר ד י ם ב מ ר ח ב ד מ ש ק, ב ע י ק ר ב מ ח נ ו ת ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ ) ש מ ד ר ו ם ל ד מ ש ק ( ו א ל ח ס י נ י ה (כ- 10 ק"מ מ ד ר ו ם ל ד מ ש ק, כ- 10 ק"מ מ ע ר ב י ת ל ש ד ה ה ת ע ו פ ה ה ב י נ ל א ו מ י ש ל ד מ ש ק (. כ מ ו כ ן נלחמו פעילי הארגון באזור העיר חרסתא (כ- 10 ק"מ מ ז ר ח י ת ל ד מ ש ק ( ה מ ז ר ח י ת ) שממזרח לדמשק (. ו ב מ ק ו מ ו ת נ ו ס פ י ם ב א ל ע' ו ט ה פעילי פתח- אלאנתפאצ'ה בעת הלחימה במחנה אלירמוכ ) יוטיוב, 18 באוקטובר 2015).

15 דף הפייסבוק( 15 פעילי פתח- אלאנתפאצ'ה במחנה הפליטים אלירמוכ أ س و د ف ت ح ا لا ن ت ف ا ض ة, 13 בדצמבר 2017 (. מחנה הפליטים מוחזק ברובו ע"י דאעש והארגונים הנאמנים לסוריה שולטים רק על חלק קטן ממנו. מימין: הודעה של פתח- אלאנתפאצ'ה על מותו של סגן משנה סמיר עדנאן אלח' זאעי, במהלך " מילוי תפקידו הלאומי בהגנה על סוריה ו פ ל ס ט י ן " ) דף הפייסבוק أ س و د ف ت ح ا لا ن ت ف ا ض ة, 26 בנובמבר ( 2017 על. משמאל : מודעת אבל מ ו ת ו ש ל פ ע י ל פ ת ח א ל א נ ת פ א צ'ה, ר ב- ס ר ן מ ח מ ד ח ס י ן מ ח ס ן א ב ו וליד, שנהרג בלחימה בעיר חרסתא בסוריה במהלך " מילוי תפקידו הלאומי" ) דף הפייסבוק أ س و د ف ت ح ا لا ن ت ف ا ض ة, 2 ב י נ ו א ר ( 2018.

16 ארגונו של. 16 נספח ה ' החזית העממית לשחרור פלסטין- המפקדה הכללית החזית העממית לשחרור פלסטין- המפקדה הכללית הינו ארגון קטן, חסר השפעה בזירה הפנים- פלסטינית, ה מ ו פ ע ל ע"י ה מ ש ט ר ה ס ו ר י. ב ר א ש ה א ר ג ו ן ע ו מ ד א ח מ ד ג' ב ר י ל, ק צ י ן ב ד ר ג ת ס ר ן ב צ ב א ה ס ו ר י, א ש ר פ ו ט ר מ ה צ ב א (1958 ( ב ח ש ד ל נ ט י ו ת ק ו מ ו נ י ס ט י ו ת. ב ה ת ח ב ר א ח מ ד ג' ב ר י ל ל פ ע י ל י ם ל א ו מ י י ם- מ ר ק ס י ס ט י ם ב ה נ ה ג ת ג' ורג ' חבש, שהקימו את החזית העממית לשחרור פלסטין. ב פרש מהחזית העממית והקים את החזית העממית לשחרור פלסטין- המפקדה הכללית הפועלת בסוריה. מימין : סמל החזית העממית לשחרור פלסטין- המפקדה הכללית ) יוטיוב, 13 באפריל ( משמאל: אחמד ג' בריל במהלך ראיון במלחמת האזרחים בסוריה ) הטלוויזיה הסורית, 10 ביוני 2013) א ר ג ו נ ו ש ל א ח מ ד ג' בריל קנה ל ע צ מ ו " מ ו נ י ט י ן " ב ש ו ר ה ש ל פ י ג ו ע י ר א ו ו ה ק ט ל נ י י ם ש ב י צ ע, ו ב י נ י ה ם : פ י צ ו ץ מ ט ו ס ח ב ר ת ס ו ו י ס א י י ר ה ש ו ו י י צ ר י ת ש ה מ ר י א מ צ ר י ך ל ל וד (21 ב פ ב ר ו א ר 47, 1970 הרוגים ( ; פיגוע הרג בקריית ש מ ו נ ה (11 ב א פ ר י ל 18, 1974 ה ר ו ג י ם ( ; " ל י ל ה ג ל ש נ י ם" (1987 פיגוע במחנה צבאי של צה"ל בצפון באמצעות, ב ג ל ש ן ח ד י ר ה ח י י ל י ם ש י ש ה א ו ו י ר, ה ר ו ג י ם (. ב מ ה ל ך מ ל ח מ ת ל ב נ ו ן ה ר א ש ו נ ה ה א ר ג ו ן ש ב ה ש ל ו ש ה ח י י ל י ם ישראלים, ששוחררו תמורת 1,150 מחבלים שהיו אסורים בישראל, במה שנודע כ" עסקת ג' ב ר י ל". במהלך מלחמת ה א ז ר ח י ם ב ס ו ר י ה ה ו פ ע ל ארגונו של ג' ב ר י ל ע"י צ ב א ס ו ר י ה. כ מ ו כ ן ה ת ג י י ס ו פ ע י ל י ם מ ה א ר ג ו ן ל ש ו ר ו ת ח ט י ב ת א ל ק ד ס. פ ע י ל ו ת ו ז י ר ת מ ח נ ה ה י י ת ה ה א ר ג ו ן ש ל ה ע י ק ר י ת ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ, ש מ ד ר ו ם לדמשק. בראיון שהעניק אחמד ג' ב ר י ל ל ט ל ו ו י ז י ה ה ס ו ר י ת ה ו א צ י י ן, כ י א ר ג ו נ ו נ ל ח ם ב מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ וכ, מ ו ג ב ל ש ה ו א ה ג ם ב א מ צ ע י ם. ג' ב ר י ל א ח מ ד ל ד ב ר י נ ה ר ג ו ב ק ר ב ו ת מ מ א ה י ו ת ר פ ע י ל י ם מ א ר ג ו נ ו וכ- 300 נ פ צ ע ו ) הטלוויזיה הסורית, 10 ביוני ( 2013 ג' ב ר י ל וארגונים פלסטיניים נוספים, שהופעלו ע"י המשטר הסורי במחנה הפליטים אלירמוכ, לא זכו להצלחות ו ה מ ח נ ה נפל ברובו לידי דאעש.

17 17 לחימה של פעילי החזית ג' בריל במחנה הפליטים אלירמוכ ) אלעאלם, 15 באפריל ( רצ'א סמארה, חבר החזית העממית לשחרור פלסטין המפקדה הכללית, נהרג בלחימה בחזית דיר אלזור בעת שלחם בשורות חטיבת אלקדס ) עמוד הפייסבוק של מחלקת ההסברה של החזית העממית לשחרור פלסטין המפקדה הכללית באזור דרעא, 19 בפברואר 2018 (.

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

זיסר

זיסר בודד בצמרת בשאר אל אסד והמאבק על סוריה אייל זיסר הקדמה ב 18 במארס 2011 הגיע "האביב הערבי" גם לסוריה. באחת ניצתה האש בכל רחבי המדינה, מבשרת את פרוץ המהפכה הסורית אשר עתידה הייתה, כך נראו פני הדברים בראשית

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי 2010 מבוא לאסטרטגיה לאומי ובטחון יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה עבודת סיכום דף 333-349 עבודת סיכום לכיתה מוגש למרצה מר דוד לייטנר חזי בן יעקב אוניברסיטת בר-אילן 15/10/2010 יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה מטרת

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות המדיניות והאסטרטגיה של בףגוריון בגמר מלחמת העצמאות כשעמדה שאלת שלימות הארץ בלי מדינה יהודית, או מדינה יהודית בלי שלימות הארץ - בחרנו במדינה יהודית בלי שלימות הארץ. (ד בן גוריון, דברי הכנסת, 1, ישיבה כ,

קרא עוד

ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי

ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי ה ק ור א ן ב ל ש ון א ח ר תרגם מערבית סובחי עלי עדוי הקוראן בלשון אחר תרגום: סובחי עלי עדוי עיצוב: מידחת חביב אללה הוצאה לאור: גסטליט חיפה בע מ הפצה: מזאיא - נצרת 052-2277046 04-6560353 כל הזכויות שמורות

קרא עוד

דוד טל, מלחמת תש"ח – מלחמתו של דוד בן-גוריון

דוד טל, מלחמת תשח – מלחמתו של דוד בן-גוריון ÔÂÁËÈ Â ıâá ÈÒÁÈ דומה שאין חולק על מעמדו המרכזי של דוד בן גוריון בניהולה של מלחמת העצמאות. בן גוריון היה הדמות הדומיננטית בתהליך שהביא להקמתו של צה"ל, ובוודאי היה הדמות החשובה ביותר בניהולה של המלחמה עצמה.

קרא עוד

בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד

בסד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד www.mat.co.il/history "התגלות ה' בעולמו בשני תחומים היא: הטבע וההיסטוריה. לא ראי זה כראי זה, והצד השווה שבהם שהארת פנים והסתר פנים

קרא עוד

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים

הקוראן המפואר: פסוקים נבחרים הקוראן המפואר פסוקים נבחרים תרגם מוסא אסעד עודה כבביר / חיפה הפסוקים שנבחרו למטרה זו דנים בנושאים הבאים: אללה אלוהים המלאכים הקוראן המפואר הנביאים מוחמד נביא האיסלאם עבודת אלוהים הצום זכאת מתן צדקה עקרונות

קרא עוד

רלוונטיות השריון כיום ובעתיד מג"בניק על טנק?! - השריון בבט"ש מאז ועד היום ניצני השריון הפציעו במלחמת סיני התמרון הממוכן ובמרכזו הטנק במלחמת לבנון השני

רלוונטיות השריון כיום ובעתיד מגבניק על טנק?! - השריון בבטש מאז ועד היום ניצני השריון הפציעו במלחמת סיני התמרון הממוכן ובמרכזו הטנק במלחמת לבנון השני רלוונטיות השריון כיום ובעתיד מג"בניק על טנק?! - השריון בבט"ש מאז ועד היום ניצני השריון הפציעו במלחמת סיני התמרון הממוכן ובמרכזו הטנק במלחמת לבנון השנייה ביטאון עמותת יד לשריון גיליון 50 שבט תשע"ז, פברואר

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התשע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע 24 6000 בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי(... 2 המהנדסים והאדריכלים )תנאים.תקנים... 2 הודעה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63>

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63> מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים אוניברסיטת בר-אילן דיונים בביטחון לאומי מס' 22 כל הזכויות שמורות מרכז בס"א, אוניברסיטת בר-אילן רמת גן, מרץ 2007 ISSN 0793-1050 מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

זיסר

זיסר המלחמה בסוריה מאבק ההישרדות של בשאר אל-אסד בואו של הנס? אייל זיסר הישגי המורדים בסוריה מאז קיץ 2014 עוררו למעשה מחדש את התהיות באשר ליכולתו של בשאר אל אסד לשרוד על כסאו, והביאו רבים להערכה כי רק נס יכול

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי

א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי א נ א מן אל-י ה וד / אלמוג בהר.1 בזמן ההוא התהפכה לשוני, ועם שהגיע ראש חודש תמוז נתקע לי בפה, עמוק עמוק בגרון, עמוק מן הגרון, המבטא הערבי. כך כשהייתי באמצע הליכת רחוב חזר אלי המבטא הערבי של סבא א נ ו ואר

קרא עוד

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר 'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נרחבת, שכוונה בעיקר נגד שר האנרגיה, האחראי לאספקת החשמל

קרא עוד

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, 51014 סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת ההחלטות וביצוען בלוחמה משתתפים: יו"ר ומנחה: פרופ' אמנון

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח-ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית ד ר אמנון

קרא עוד