ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת"

תמליל

1 ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות" )להלן: "המתכנן"( מצד שני; הואיל והחברה הינה חברה בבעלותה של עיריית תל-אביב יפו )להלן: "העירייה"(, אשר פועלת מטעמה של העירייה בתחומים שונים הנוגעים לתפקידיה של העירייה, ובהם ניהול פרויקטים מטעם העירייה וכן ניהול ו/או הפעלה של חניונים שונים ברחבי העיר תל אביב יפו; והואיל והחברה מעוניינת שירותים"(; להזמין מהמתכנן שירותי ועבודות תכנון, כמפורט בנספח תנאי ההתקשרות )להלן: והואיל והואיל והואיל והמתכנן מצהיר ומאשר, כי הוא בעל היכולת המקצועית, המומחיות, הידע, הניסיון והאמצעים )לרבות כח האדם( הדרושים לביצוע עבודת המתכנן )כהגדרת מונח זה להלן( נשוא הסכם זה; וברצון החברה - על יסוד הצהרותיו האמורות של המתכנן - למסור למתכנן, וברצון והמתכנן לקבל על עצמו, את ביצוע כל העבודות המפורטות בהסכם זה ואת כל שאר ההתחייבויות הכרוכות בכך, והכל בתמורה ובהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים הסכם זה; והצדדים מעוניינים להסדיר בהסכם זה את תנאי ההתקשרות ומערך היחסים ביניהם, בין היתר, בכל הנוגע לביצוע עבודת המתכנן )כהגדרת מונח זה להלן( והתמורה בגינה; לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן: 5. כללי המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו למטרת נוחות קריאת הסכם זה בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו. לא יחל המתכנן בעבודת המתכנן, אלא אם קיבל הוראה בכתב החתומה ע"י המנהל ו/או מנכ"ל החברה ו/או מי מטעמם

2

3 "עבודת המתכנן" "המפקח" "מומחה או מומחים" - "יועץ או יועצים" - התאמתם של תכניות מומחים ו/או יועצים ו/או מתכננים אחרים כאמור לתכניות שהכין המתכנן ולתכניות מומחים ו/או יועצים ו/או מתכננים אחרים המועסקים על ידי החברה, ופקוח על עמידה בלוח הזמנים של גורמים מקצועיים אלה. החברה תהא רשאית לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי עבודות התיאום תעשנה על ידי מנהל הפרוייקט. כל העבודות המפורטות בהסכם זה, על נספחיו, ובכלל זה, פעולות תכנון, תכנון מפורט ופקוח עליון, וכן, בצוע פעולות מתאם ובצוע פעולות מומחה - במידה והמתכנן יידרש לבצע עבודות מתאם ו/או מומחה לפי הוראות הסכם זה. האדם שימונה בכתב מעת לעת ע"י המנהל או מי מטעמו לתאם ולפקח על ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו. לגבי מומחים המועסקים ו/או הפועלים מטעם החברה: גורמים מקצועיים המתמחים בתחום מסויים, אשר החברה מסתייעת בהם, על מנת לקבל חוות דעת מקצועיות, הקשורות לתכנון ו/או לביצוע הפרוייקט. לגבי מומחים המועסקים ו/או הפועלים מטעם המתכנן: גורמים מקצועיים המתמחים בתחום מסויים, אשר המתכנן מסתייע בהם לצורך ביצוע עבודת המתכנן. לגבי יועצים המועסקים ו/או הפועלים מטעם החברה: גורמים מקצועיים אשר החברה מתייעצת עימם בקשר לתכנון ו/או לביצוע הפרוייקט. לגבי יועצים המועסקים ו/או הפועלים מטעם המתכנן: גורמים מקצועיים אשר המתכנן מתייעץ עימם בקשר לביצוע עבודת התכנון

4 "מתכננים אחרים" - "הקבלן" "הקבלנים" - "אתר" "שכר ההסכם" "התוכניות" - גורמים מקצועיים אשר החברה מתקשרת עימם בהסכמים לצורך ביצוע עבודות תכנון שונות במסגרת ועבור הפרוייקט, שאינם המתכנן. מי שנמסרה לו/להם מטעם החברה ו/או העירייה עבודות, שאינן עבודות תכנון, הקשורות בביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו, לרבות נציגיו/הם ו/או מורשיו/הם של הקבלן, ולרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו/ם או בשבילו/ם בבצוע המבנה או כל חלק ממנו. המקרקעין שיוגדרו על ידי החברה בכתב, אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם יבוצעו עבודות מטעם ו/או עבור החברה, לרבות כל מקרקעין אחרים שלגביהם יידרש המתכנן לבצע את עבודת המתכנן, כמפורט במסמך התנאים המיוחדים )כהגדרת מונח זה להלן(. הסכום הנקוב בהסכם זה ו/או בנספחיו )כשכר הנקוב בסכום ו/או המחושב באחוזים(, כתמורה בגין ביצוע כל התחייבויות המתכנן על פיו, לרבות כל תוספת שתיווסף וכל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב האמור, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה. התוכניות, חישובי שטחים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים, הדיאגראמות, השרטוטים, המפרטים, ההמלצות, האומדנים, כתבי הכמויות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע עבודת המתכנן, על פי דרישת המנהל ו/או החברה, לרבות במדיה ממוחשבת ו/או במודפס, לשם תכנון ו/או ביצוע הפרוייקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המנהל ו/או החברה

5 "נספחי ההסכם" - נספחי ההסכם, כולם או מקצתם, לפי הענין, המסומנים כנספחים ד' א' זה, ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המצורפים להסכם הצהרות המתכנן המתכנן מצהיר וכן )לפי הענין( מתחייב בזה, כדלקמן: למיטב ידיעתו, אין כל מניעה חוזית המונעת ממנו להתקשר בהסכם התחייבויותיו על פיו, במלואן ובמועדן. זה ו/או למלא את...5 הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו על-פי הסכם זה במלואן, במועדן ובשלמותן בצורה מקצועית גבוהה, והכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה. הוא בעל היכולת המקצועית, המומחיות, הידע, הניסיון והאמצעים )לרבות כח האדם( הדרושים לביצוע עבודת המתכנן ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונה של החברה, וכי העובדים מטעמו שיסייעו בביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה גם הם בעלי יכולת, מומחיות, ידע וניסיון ברמה מקצועית גבוהה כאמור. הוא בדק את כל הקשור ו/או הכרוך בפרוייקט, לרבות את לוחות הזמנים שנקבעו על פיו לביצוע עבודת המתכנן, ויש בידיו את כל הנתונים והמידע הרלוונטים לשם ביצוע עבודת המתכנן, ומצא את עבודת המתכנן כמתאימה לביצועו, ועל סמך בדיקות כאמור, החליט להתקשר בהסכם זה ולבצע את עבודת המתכנן. השירותים נשוא הסכם זה יינתנו לחברה באופן אישי על-ידי המתכנן, תוך הסתייעות בצוות משרדו. הוא ועובדיו ישתמשו במיטב כוחותיהם, כושרם, ידיעותיהם ואמצעיהם, וישקיעו מיטב השקידה, המסירות והנאמנות לביצוע התחייבויותיו של המתכנן על-פי הסכם זה. להעמיד צוות מקצועי קבוע במשרדו לשם ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה, ולשם מתן מענה מקצועי תוך פרק זמן, כפי שיקבעו המנהל, מנהל הפרוייקט ו/או החברה, לכל פניה שתעשה אליו על-ידי המנהל, מנהל הפרוייקט ו/או החברה. להרחיק מן הצוות המקצועי כל אדם אשר המנהל, מנהל הפרוייקט ו/או החברה ידרשו להרחיקו, ולהחליפו באדם אחר. למלא אחר הוראות המנהל ו/או מנהל הפרוייקט ו/או החברה ו/או העירייה והנחיותיהם בכל הקשור לביצוע עבודת המתכנן, וכל הנובע מכך, וכן לשתף פעולה ולסייע לכל הגורמים האחרים

6 שיועסקו על-ידי החברה ו/או העירייה, מעת לעת, לשם תכנון, ביצוע ומימוש הפרוייקט, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, עם מתכננים אחרים, מומחים או יועצים המועסקים על ידי החברה. שיתוף פעולה, לפי הצורך ו/או בהתאם לדרישות המנהל ו/או מנהל הפרוייקט, עם נציגי החברה, מוסדות העירייה, מוסדות אחרים, רשויות התכנון, לרבות השתתפות בישיבות, התייעצויות, בירורים, תיאום תוכניות וכיוצא באלה. ידוע למתכנן, כי החברה מתקשרת עימו בהסכם זה, בין היתר, בהסתמך על מצגיו, הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטים בהסכם זה, ובכלל זה התחייבותו שהתכנון שיעשה במסגרת עבודת המתכנן יהא כזה שיהא ניתן לבצע אותו ולהשלימו במסגרת התקציב שקבעה החברה מהות ההתקשרות החברה מוסרת בזאת למתכנן, והמתכנן מקבל על עצמו, את ביצוע עבודת המתכנן, תמורת שכר ההסכם, אשר יקבע בהתאם למפורט במסמך התנאים המיוחדים, והכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה. 6. עבודת המתכנן המתכנן מתחייב בזאת כלפי החברה לבצע, בין היתר ומבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו על-פי הסכם זה, את כל ו/או העבודות המפורטות בנספח תנאי ההתקשרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תכלול עבודת המתכנן את הפעולות ו/או העבודות הבאות: מתן ייעוץ לחברה וקיום התייעצויות עם החברה בכל העניינים הקשורים תכנון ו/או של אפשרויות הביצוע והאופטימאלי המקסימאלי לפרוייקט, לרבות בקשר לניצול בפרויקט. המצאת כל מסמך, תכנית, תקנות, חישובים וכיו"ב וכל חומר שיידרש לשם טיפול בעבודת המתכנן. עריכת עדכונים, תיקונים ושינויים בתכניות, בכל שלב של עבודת המתכנן כפי שיידרש ע"י המנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או כל רשות תכנון מוסמכת. כל יתר הפעולות הדרושות לביצוע עבודת המתכנן. המתכנן מתחייב להתייצב בבית משפט ו/או בכל מוסד אחר ליתן עדות ו/או תצהירים ע"פ הצורך בכל עת שיידרש ע"י גורמים בחברה ו/או בעירייה, בנושאים הקשורים, בין במישרין ובין בעקיפין, בעבודת המתכנן בהתאם להוראות הסכם זה, ללא קבלת תמורה נוספת מעבר לאמור בהסכם זה. עבודת המתכנן תתבצע לפי תקנות ו/או הוראות מטעם הרשויות המוסמכות ובהתאם להוראות כל דין ו/או תקן מקצועי

7 6. קווי היסוד עבודת המתכנן תתבסס על הנתונים, קווי היסוד, ההנחיות והמסגרת התקציבית המפורטים בהסכם זה, והמתכנן יקפיד לנהוג ולפעול בהתאם להם, אלא אם כן קיבל הוראה או אישור מראש ובכתב מאת המנהל על שינויים בהם. נתקבלו שינויים כאמור, יהוו השינויים חלק בלתי נפרד מקווי היסוד וההנחיות האמורים בהסכם זה. המתכנן יהא אחראי לכך שהתכנון שיעשה במסגרת עבודת המתכנן יהא כזה שיהא ניתן לבצע אותו ולהשלימו במסגרת התקציב שקבעה החברה. המתכנן מתחייב בזאת לא לשנות ולא להוסיף עבודות למבנה העשויות להגדיל את היקף החוזים שבין החברה ו/או העירייה לבין הקבלנים, מבלי לקבל תחילה הסכמה לכך מאת החברה, חתומה ע"י המנהל. המתכנן מתחייב בזאת כי עבודתו והתכנון יהיו בהתאם לכל הדינים הרלבנטים החלים וכן כי הוא ימלא אחר ההנחיות לעבודות תכנון של הגופים והמוסדות הרלוונטיים לרבות המחלקות המקצועיות השונות בעיריה, לרבות מינהל הנדסה ומינהל הבינוי והתשתית של העירייה, אשר תהיינה בתוקף בעת חתימת הסכם זה וכפי שתעודכנה או תשוננה מעת לעת. מובהר, כי ההנחיות באות להוסיף על האמור בהסכם זה ולא לגרוע מהוראותיו. נתגלתה סתירה בין הוראות הסכם זה לבין ההנחיות האמורות, תגברנה הוראות הסכם זה. נתגלתה סתירה בין הנחיות שיתקבלו מהמנהל בכתב לבין ההנחיות האמורות, תגברנה הנחיות שבכתב מהמנהל. כל פעולה של המתכנן בביצוע עבודת המתכנן, החורגת מתחום הפעולות הרגיל, תיעשה בתיאום מלא עם המנהל ובאישורו, מראש ובכתב. פעולות המתכנן במסגרת הסכם זה, יכללו לפחות את הפעולות הבאות: תכנון מוקדם בירור הפרוגרמה שהוכנה ע"י החברה ו/או העירייה עם המנהל, והאדריכל בכל הקשור לפרויקט ולמבנה, ביקורים באתר כדי לעמוד על התנאים המיוחדים של האתר וסביבתו, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם היועצים בירור ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים בקשר לבעיות החוקיות והאחרות, הכרוכות בתכנון הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל הכנת תוכנית מוקדמת לאיתור וייעוד שטחים מסירת נתונים ליועצים בכדי שיכינו אומדן משוער כל אחד בתחומו, ועריכת אומדן ראשוני המבוסס על התכנון המוקדם. כל עבודת תכנון, שאינה מפורטת לעיל, הכלולה בפרק של תכנון מוקדם בחוברת תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון, כפי שזו תעודכן מעת לעת

8 כל עבודת תכנון, שאינה מפורטת לעיל, הכלולה בפרק של תכנון מוקדם בחוברת תעריפי תכנון של ארגון האקדמאים העצמאיים למקצועות ההנדסה והטכנולוגיה בישראל, כפי שזו תעודכן מעת לעת. תכנון סופי הכנת, עריכת ועיבוד תוכניות כלליות וסופיות, בתיאום עם היועצים, לשם הגשתן לרשויות המוסמכות לצורך קבלת אישור תיאום הנדסי או )לפי הענין( היתר בניה ו/או רשיון עבודה הגשת התוכניות לרשויות המוסמכות, ובכלל זה עיריות, מועצות מקומיות, משטרה, רשויות התכנון והבניה, וטיפול באישורן של התוכניות אצל הרשויות המוסמכות כאמור. הכנסת כל התיקונים והשינויים שיתבקשו על ידי החברה ו/או מי מטעמה בתוכניות שיוכנו כאמור על ידי המתכנן. הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות וביתר המסמכים לפי דרישת הרשויות המוסמכות, ובכפוף לקבלת הסכמה מראש ובכתב מאת החברה. ריכוז והצגת אומדן משוער של עלות ביצוע עבודת המתכנן בפרויקט, המבוסס על התכנון הסופי. כל עבודת תכנון, שאינה מפורטת לעיל, הכלולה בפרק של תכנון סופי בחוברת תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון, כפי שזו תעודכן מעת לעת כל עבודת תכנון, שאינה מפורטת לעיל, הכלולה בפרק של תכנון סופי בחוברת תעריפי תכנון של ארגון האקדמאים העצמאיים למקצועות ההנדסה והטכנולוגיה בישראל, כפי שזו תעודכן מעת לעת תכנון מפורט הכנת תוכניות עבודת מפורטות ומוסברות כדרוש לביצוע עבודת המתכנן וכן הכנת תוכניות מנחות לעבודות היועצים, הכל בקנה מידה המאפשר ביצוע נאות של עבודת המתכנן. הכנת תוכניות של פרטים בקנה מידה מוגדל, המאפשר ביצוע נאות של עבודת התכנון. במקרים בהם קיים פרט סטנדרטי המקובל בחברה ו/או בעירייה, ישתמש המתכנן בפרט זהה במידת הצורך, תיאום, ביקורת ואישור תוכניות היועצים והמתכננים האחרים בפרויקט הכנת מפרטים וכמויות המתארים את סוגי העבודות והחומרים או שילוב והתאמת מפרטים סטנדרטיים, הכנת המסמכים הדרושים לעריכת מסמכי מכרז לביצוע הפרוייקט במידת הצורך, תיאום המפרטים והכמויות של היועצים ושילובם במסמכי מכרז לביצוע הפרוייקט

9 ריכוז והכנת אומדן עלות הפרויקט מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, על פי המחירים הנהוגים בעירייה או בחברה. לטפל במסירות, ברציפות ובעקביות בהכנת התוכניות הדרושות לקבלת אישור תיאום הנדסי או )לפי הענין( היתר בניה ולקבלת רישיון עבודה, בניה ולהתפנות בכל עת שידרש לכך לפי הצורך כדי לטפל בעניינים הקשורים בעבודת המתכנן בפני הרשויות המוסמכות, על מנת שהתוכניות שהוגשו יאושרו על ידי הרשויות המוסמכות במהירות המרבית עד לקבלת אישור תיאום הנדסי או )לפי הענין( היתר בניה, וכן רשיון עבודה. לוודא שהתכנון שיוכן על ידו יהא תואם את הדרישות שיופיעו בכל תוכנית בינוי ערים אשר הינה בתוקף החלה על האתר כל עבודת תכנון, שאינה מפורטת לעיל, הכלולה בפרק של תכנון מפורט בחוברת תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון, כפי שזו תעודכן מעת לעת כל עבודת תכנון, שאינה מפורטת לעיל, הכלולה בפרק של תכנון מפורט בחוברת תעריפי תכנון של ארגון האקדמאים העצמאיים למקצועות ההנדסה והטכנולוגיה בישראל, כפי שזו תעודכן מעת לעת. בנוסף למתואר: הכנת המפרטים הטכניים, כתב כמויות וכן כל המסמכים האחרים הדרושים לפרסום מכרז בין הקבלנים, בהתאם לנוהל ולשיטה הנהוגה בחברה ו/או בעירייה ובמספר העתקים כפי שיידרשו ע"י המנהל המתכנן יקבל לצורך הכנת מסמכי מכרז את ההסכם ותנאים סטנדרטיים להתקשרות עם הקבלן מהחברה כתבי הכמויות יוכנו בהתאם למבנה כתבי כמויות בתוכנת "דקל" או "בנרית" או "רמדור" ו/או כל תוכנה אחרת המקובלת בחברה, על פי הוראותיו של המנהל, ויוגשו לחברה מודפסים ובנוסף על גבי דיסקטים כשהקבצים יהיו בהתאם לתוכנת "דקל" או "בנרית" או "רמדור" ו/או כל תוכנה אחרת המקובלת בחברה ואושרה ע"י המנהל מתן חוות דעת טכנית וייעוץ בכל הקשור למכרז בין קבלנים לביצוע הפרויקט בתיאום עם היועצים, וכן השתתפות בסיור הקבלנים ובישיבות תיאום ומעקב במשרדי החברה פיקוח עליון על הביצוע פיקוח עליון על ביצוע העבודה הקבלנית והתאמתה לתוכניות וליתר המסמכים שנערכו על ידי המתכנן לצורך ביצוע העבודות בפרוייקט, ועל ביצוע התיקונים שהקבלן חייב בהם, בין לפני מסירת הפרויקט ובין בתקופת אחריות הקבלן. -. -

10 שלב הפיקוח העליון בפרויקט. יעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר ולקבלן הביצוע בענין התוכניות לביצוע העבודה הקבלנית. דיווח בכתב למנהל על התקדמות ביצוע העבודה הקבלנית, ליקויים שיש לתקן וסטייה מתוכניות. עדכון התכניות האדריכליות ותכניות הפרטים, בהתאם לשינויים שבוצעו לפי הוראות החברה ו/או האדריכל לקבלת העבודה הקבלנית ואישור גמר ביצוע בתיאום עם היועצים ייעוץ למנהל והשתתפות בבירורים עם הקבלן בזמן ביצוע העבודה הקבלנית ביצוע ביקורים תכופים באתר ולא פחות מפעם בשבועיים לצורך ביצוע הפיקוח העליון, לרבות דו"ח בכתב בדבר תוצאות הביקור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן יבצע ביקור באתר בכל עת שידרש על ידי המנהל, מיד עם הדרישה ליווי הפרוייקט עד למסירתו לעירייה וקבלת תעודת גמר מהעירייה, בדבר סיום הפרוייקט כל עבודת פיקוח עליון, שאינה מפורטת לעיל, הכלולה בפרק של פיקוח עליון על ביצוע בחוברת תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון, כפי שזו תעודכן מעת לעת כל עבודת פיקוח עליון, שאינה מפורטת לעיל, הכלולה בפרק של פיקוח עליון על ביצוע בחוברת תעריפי תכנון של ארגון האקדמאים העצמאיים למקצועות ההנדסה והטכנולוגיה בישראל, כפי שזו תעודכן מעת לעת. במקרה של סתירה בין הוראות חוברת תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון לבין הוראות הסכם זה ו/או בין חוברת תעריפי תכנון של ארגון האקדמאים העצמאיים למקצועות ההנדסה והטכנולוגיה בישראל לבין הוראות הסכם זה, תגברנה הוראות הסכם זה לוח הזמנים המתכנן מתחייב בזה להתחיל ולסיים את העבודות כפי שיפורט בהודעה החתומה על ידי המנהל. אם המתכנן לא יתחיל בעבודות הכלולות בהסכם או לא יסיים אותן במועדן לפי המפורט לעיל, או אם המנהל יהיה סבור כי אין המתכנן מתקדם בעבודותיו הכלולות בהסכם בצורה המבטיחה את סיומן במועדן ובהתאם לתנאי ההסכם, אזי בכפוף להוראות ההסכם, ומבלי לגרוע מכל טענה או זכות העומדות לחברה מכח דין או הסכם, תהא החברה זכאית לבטל את ההסכם ע"י הודעה בכתב מבלי שהמתכנן יהיה זכאי לבוא בטענות או בתביעות כלשהן כלפי החברה ו/או העירייה על כך. אם המנהל סבור שעבודות המתכנן הכלולות בהסכם נתאחרו בגלל סיבות שאין למתכנן שליטה עליהן, ישקול המנהל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, מתן ארכה מתאימה למועדי הסיום

11 המתכנן ימסור למנהל מידי כל שבועיים דין וחשבון על התקדמות עבודתו וכן רשאי המנהל או מי שפועל מטעמו, לבקר במשרדי המתכנן או המומחים, לעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע עבודת המתכנן. המתכנן ו/או המומחים ימסרו למנהל כל הסבר שיידרש ע"י המנהל או מטעמו שכר המתכנן תמורת ביצוע כל השירותים ויתר התחייבויותיו של המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה, לשביעות רצונה המלאה של אחוזות החוף, יהא המתכנן זכאי לשכר טרחה סופי וקבוע price(,)fix כמפורט בנספח תנאי ההתקשרות. מוסכם כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע כל התחייבויותיו של המתכנן והיא כוללת, בין היתר, תשלום עבור שכר עבודה, הוצאות נסיעה, אש"ל, הדפסות וכל הוצאות משרדיות ו/או אחרות של המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או נותני שירותים ויועצים אחרים בהם הוא נעזר, ואולם אין היא כוללת ההוצאות בגין העתקות אור, שכפולים וכיוצ"ב, כמפורט בסעיף 52 להסכם. למען הסר ספק, המתכנן לא יהיה זכאי לשכר טרחה נוסף בגין ייעוץ שוטף ו/או השתתפות בישיבות ו/או בגין כל פעולה הנעשית על ידו בקשר עם הפרויקט אשר נמסר לו לתכנון....5 המדד לצורך החוזה הינו מדד המחירים לצרכן. המדד הקובע זה הידוע ביום חתימת חוזה זה. לצורך חישוב הפרשי ההצמדה יהיה...2 חשבונות שיוגשו לאחוזות החוף בשנה הראשונה לחוזה זה ישולמו למתכנן ללא תוספת הפרשי הצמדה. חשבונות שיוגשו לאחוזות החוף החל מהשנה השנייה לחוזה זה ישולמו למתכנן בתוספת הפרשי הצמדה. אם יפגר המתכנן בביצוע העבודות יהיה המדד הקובע המדד הידוע בתאריך בו העבודה או חלק ממנה אמורה הייתה להתבצע. המתכנן יגיש את חשבונותיו לחברה בהתאם להתקדמות התכנון, לא יותר מפעם אחת לחודש ובהתאם לשירותים החלקיים המפורטים בנספח תנאי ההתקשרות. חשבונות ישולמו בשוטף + 60 )שישים( ימים מיום אישור החשבון ע"י המפקח ע"ג הוראת התשלום ולאחר שהמתכנן מסר חשבונית מס כחוק ואישור ניהול ספרים. על המתכנן להגיש חשבון סופי תוך 60 )שישים( יום מיום סיום הפרויקט )או עם הפסקת עבודתו בפרויקט(. לא הגיש המתכנן חשבון סופי כאמור לעיל, רשאי המנהל לערוך חשבון סופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים המצויים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך ע"י המתכנן ואושר ע"י המנהל ויחייב את שני הצדדים. על אף האמור לעיל, יהיה המנהל רשאי לאשר תשלומי ביניים לפי ראות עיניו, גם לפני גמר כל שלב, בהתאם להתקדמות עבודת המתכנן, אך בתנאי שסה"כ תשלומי הביניים לא יעלו על השעורים האמורים לגבי כל שלב ושלב. החברה תשלם את המגיע לפי ההסכם בהעברות בנקאיות ו/או בהודעות לבנקים ו/או בכל אמצעי תשלום מקובל אחר, הכל לפי בחירת החברה. החברה תנכה במקור מהסכומים שישולמו למתכנן את כל הניכויים שהיא חייבת בהם על פי כל דין

12 החברה תשלם למתכנן תשלומים ע"ח שכר ההסכם בהתאם להתקדמות עבודת המתכנן במקדמות של עד 1%. מהסכום שיגיע למתכנן עד אותו שלב על פי הוראות ההסכם. 1% הנותרים משכר התכנון תשלם החברה למתכנן לאחר אישור החשבון הסופי ע"י המנהל. שכר ההסכם כפוף לכל חוק ו/או תקנות ו/או לצו לשעת חירום החלים יציבות המחירים במצרכים ושירותים. המתכנן לא יהיה רשאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהחברה לפי ההסכם לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך של מנכ"ל החברה או מי שהוסמך על ידו. המתכנן מסכים ומתחייב בזה שלא לקבל כספים או כל תמורה אחרת איזושהי בגין כל הקשור לביצוע עבודת המתכנן, אלא מן החברה בלבד ובהתאם להוראות הסכם זה. כל התשלומים, למעט התשלום עבור החשבון הסופי, שיעשו בהתאם להסכם, הם בבחינת מקדמות על חשבון שכר הסכם זה ולא בבחינת תשלומים עבור חלקי עבודה גמורים, וזה גם אם החברה תקבל חלקי עבודה גמורים כאלה. מע"מ ישולם כחוק. התמורה הנה סופית, קבועה ומוחלטת וכוללת תמורה נאותה והוגנת למתכנן, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים הנדרשים וכן יתר התחייבויותיו של המתכנן על פי חוזה זה או על פי כל דין והמתכנן לא יתבע ולא יהיה רשאית לתבוע מהחברה העלאות או שינויים בתמורה, בהתאם לתנאי חוזה זה וכאמור להלן, בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בשערי מטבעות, הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר. כל מרכיבי התמורה למתכנן הנקובים בנספח זה ייחשבו ככוללים את כל הוצאותיו של המתכנן, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה גם העמדת כל שירותי המשרד הדרושים למתכנן ולעובדיו, העסקת יועצי משנה, ביול, ביטוח, הפקת דו"חות ומסמכים שונים וכן כל הוצאה אחרת שתידרש למתן השירותים נשואי חוזה זה כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר העסקה שעל פי חוזה זה יחולו על המתכנן וישולמו על ידו. יחולו בעתיד על השירותים ו/או על...58 המתכנן ימסור לאחוזות החוף אישור תקף מאת פקיד השומה על שיעור פטור מניכוי מס במקור או אישור לניכוי מס מופחת, ואחוזות החוף תפעל על פי אישור כאמור, כל עוד הנו בתוקף. לא יומצא לאחוזות החוף אישור מפקיד שומה כאמור, תנכה אחוזות החוף מהתשלומים המגיעים למתכנן על פי חוזה זה את סכומי מס הכנסה על פי דין החזר הוצאות נוסף לשכר ההסכם המפורט בהסכם זה, תשלם החברה למתכנן את ההוצאות הקשורות בעבודות כדלהלן: החברה רשאית להורות למתכנן לבצע את העתקות האור הקשורות לעבודתו באמצעות מכון הקשור בחוזה עם החברה ו/או העירייה. במקרה זה תהיינה כל ההוצאות על חשבון החברה

13 היה והמתכנן יהיה מעוניין לבצע את העתקות האור באמצעות מכון שאינו קשור בחוזה עם החברה ו/או העירייה, יהא עליו להגיש בקשה בכתב לחברה לקבל את רשותה. החברה תחליט אם לאשר את בקשתו האמורה של המתכנן, לפי שיקול דעתה הבלעדי. היה והחברה החליטה לאשר למתכנן את בקשתו האמורה, ישולם למתכנן, בגין ביצוע העתקות האור כאמור, סכום שלא יעלה על התעריף על פיו משלמות החברה או העירייה למכונים הקשורים עימהן בחוזה. החשבונות יוגשו למנהל מעת לעת בצירוף ההזמנות לביצוע ההעתקות, אשר בהן יהיה מפורט מען משלוח ההעתקות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עבודות השרטוט הממוחשבות כלולות בעבודת המתכנן. הדפסה ושיכפול מסמכים שנעשים במכוני העתקה, למעט מוצרים שעל המתכנן לספק בהתאם למצוין במסמך התנאים המיוחדים, בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב ע"י המנהל. מדידות, צילומים, מצגות ומודלים, מכל מין וסוג שהם, הדרושים להגשה למוסדות ורשויות, בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב ע"י המנהל ההוצאות המפורטות לעיל תשולמנה ישירות על ידי החברה לספק השירות, לאחר אישור המנהל לפי החשבונות וקבלות מקוריות שיוגשו באמצעות המתכנן, ובאישורו. המחירים יהיו לפי התעריפים המשולמים באותה עת ע"י החברה לעבודות מקבילות שמבוצעות עבורה. 55. מומחים ויועצים החברה ו/או העירייה תהיינה רשאיות )אך לא חייבות( להזמין על חשבונן, או להעסיק מבין עובדיהן מומחים ו/או יועצים, לשם ייעוץ או )לפי הענין( מתן חוות דעת לחברה ו/או לעירייה או למתכנן, בכל הנוגע לעבודת המתכנן והמתכנן מתחייב לשתף פעולה עם כל מומחה ו/או יועץ כאמור. היה ומפאת אופי עבודת המתכנן או מפני כל סיבה אחרת יהיה צורך בכך, שהמתכנן ימלא תפקיד של מומחה לצורך ביצוע עבודת המתכנן, לפי דרישה בכתב של החברה, ימלא המתכנן תפקיד זה של מומחה בנוסף לעבודתו כמתכנן, ללא תשלום נוסף. החליט המתכנן להעסיק יועץ או מומחה מטעמו לצורך ביצוע עבודת המתכנן, תהא העסקה יועץ ו/או מומחה כאמור על חשבונו של המתכנן, והוא לא יהא זכאי להחזר ו/או שיפוי מאת החברה ו/או העירייה בגין העסקתם כאמור התחלת העבודות, שלבי ביצוע ולוח זמנים שלבי עבודת המתכנן, מוצרי הביניים ולוח הזמנים יהיו כמפורט בתנאי ההתקשרות. פעולות במסגרת עבודת המתכנן שלא נקוב זמן לביצוען בנספח תנאי ההתקשרות יבוצעו בתוך פרק זמן סביר, שמשכו יקבע על ידי המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו, דין וחשבון על התקדמות ביצוע עבודת המתכנן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן ידווח למנהל, לפחות פעם בשבועיים על התקדמות בביצוע עבודת התכנון. כללו פעולות המתכנן עבודות מתאם, יכלול הדיווח למנהל, פרטים אודות פעולות התאום המשולבת בעבודת המתכנן

14 כללו פעולות התכנון עבודות מומחה, יגיש המתכנן דין וחשבון גם על התקדמות עבודות מומחה שהוא מבצע בשטח התכנון ו/או המבנה למי שמתאם עבודות אלה ולמנהל הפרויקט. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע עבודותיו כולל עבודות מתאם ומומחה שהוא מבצע, והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידו ולסייע בידו בפעולות הביקורת כאמור הפעלת ההסכם בחלקים אם הדבר יהיה דרוש מפאת אופיו של המבנה, היקפו ו/או אילוצים תקציביים, רשאית החברה, לפי שיקול דעתה, לקבוע כי הסכם זה יופעל בחלקים ובתנאי שהחלטה על כך ניתנה לפני חתימת הסכם זה והוגדרה בנספח ב אשר כותרתו "הפעלת ההסכם בחלקים". הוחלט על הפעלת הסכם זה בחלקים, ישמש הסכם זה כהסכם מסגרת המגדיר תנאי התקשרות כלליים בין הצדדים. היקפו המעשי של הסכם זה יקבע לפי פקודות עבודה מפורטות שיוצאו בכתב לגבי כל חלק מעבודת המתכנן. למניעת ספק מוסכם בין הצדדים כי אם הוחלט על הפעלת הסכם זה בחלקים, יחשב כל חלק כהזמנה נפרדת, של עבודה מצד החברה למתכנן שינויים המתכנן יבצע בכל שלב של עבודת המתכנן שינויים ותיקונים, לרבות בתוכניות ובמסמכים הקשורים באתר ו/או במבנה, כפי שיידרש בכתב ע"י המנהל, וזאת ללא כל תשלום נוסף, בכפוף להוראות סעיף 2..5 להלן. נדרשו כאמור שינויים לאחר שהתכניות אושרו ע"י המנהל, תשלם החברה למתכנן נוסף לשכר ההסכם, עבור השירותים הנוספים שנעשו מחדש, כפי שיסוכם בין המנהל לבין המתכנן באישור מנכ"ל החברה או מי שהוסמך על ידו. אולם, במקרה של שינויים לא מהותיים או אם השינויים נדרשו כאמור מחמת פגם בתכנון, כל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, חייב המתכנן לבצעם ללא כל תשלום רמה מקצועית המתכנן יבצע את עבודת המתכנן בנאמנות וברמה מקצועית מושלמת, ובהתאם להוראות כל דין והסכם זה, והוא יהא אחראי כלפי החברה העירייה וכל צד שלישי שהוא, לטיב עבודת המתכנן שהוכנו או בוצעו על ידו. מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן כאמור בסעיף 51.5 לעיל ובסעיף 56 להלן, אם לדעת המנהל התרשל המתכנן בתפקידו וביצע עבודה שאינה לפי נורמות מקובלות, או בהתאם לתקנים מקובלים, או לא חישב באמצעות מקדמי בטחון מקובלים, ונגרם נזק או הוצאה מיותרת ובלתי סבירה לחברה ו/או לעירייה רשאית החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפנות למומחה המוסכם על שני הצדדים ולבקש חוות דעת בקשר לטיב עבודת המתכנן או למחדל של המתכנן. היה ודעת המומחה

15 תורה כי קיים מחדל והמתכנן לא למד את הנושא, או התרשל בתפקידו, או לא עשה כל דבר שביכולתו לדעת ולהכיר את הנושא שבגדר מומחיותו על מנת למנוע כל נזק או מחד, תהא החברה רשאית לחייב את המתכנן, והמתכנן ישלם לחברה בהתאם לדרישה כאמור, בכל ההוצאות בקשר לבדיקה, בקשר לתיקון המבנה ובקשר לכל הוצאה שתנבע מהמצב שנגרם על ידי המחדל. היה והצדדים לא יגיעו לידי הסכמה בדבר זהותו של המומחה ימנה את המומחה מהנדס העיר תל אביב-יפו, ו/או על ידי מי שמונה מטעמו של מהנדס העיר תל אביב-יפו לצורך כך. מוסכם ומובהר כי ככל שהדברים נוגעים למחלוקת ו/או לטענות שעילתן בנושא האחריות המקצועית של המתכנן, אם וככל שתעלינה, הרי שהעניין יידון בהליך בוררות כאמור, רק במידה ויינתן אישור בכתב מאת מבטח המתכנן לקיום הדיון בהליך בוררות. במידה ולא יינתן אישור חברת הביטוח, כאמור, יתקיים הדיון בבית משפט בעל הסמכות העניינית בתל אביב אישורים מובהר בזאת, כי אישוריו של המנהל לתכניות או מסמכים אחרים הקשורים בעבודת המתכנן, אשר הוכנו ע"י המתכנן בהתאם להסכם זה, כולל תכניות ומסמכים שהכנתם נדרשה ע"י המנהל לא ישחררו את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, ואין בהם כדי להטיל על המנהל ו/או החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים ו/או העבודות שיבוצעו על פיהם. 56. אחריות ושיפוי, ביטוח אחריות ושיפוי המתכנן לבדו ישא בחבות המוטלת עליו על פי דין ו/או הסכם זה, ויהא אחראי לכל פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאות מיותרות ו/או אובדן רווח ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרם לצד שלישי ו/או לעובדיו ו/או לחברה ו/או לעירייה ו/או לעובדיהן עקב מעשה או מחדל, רשלני או מכוון, של המתכנן ו/או הבאים מטעמו, בכל הקשור ו/או הנובע מעבודת המתכנן וביצוע יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור בשל ליקויים בעבודת המתכנן או בשל הפרה של זכויות יוצרים. נגרמו לחברה ו/או לעירייה ו/או למי מטעמן נזקים כלשהם עקב או כתוצאה מעבודת המתכנן, בין במישרין ובין בעקיפין, יפצה המתכנן את החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן על נזקים שייגרמו להם כאמור, בתוך.5 )ארבעה עשר( ימים ממועד מתן פסק דין ו/או פסק בורר ו/או הסכמה בהליך גישור ו/או בהליך פישור ו/או בפשרה. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן יחויבו בתשלום כלשהו, הקשור, בין במישרין ובין בעקיפין, למעשה או מחדל של המתכנן ו/או מי מטעמו בביצוע עבודת המתכנן וביצוע יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות תשלום פיצוי או שיפוי לצד שלישי כלשהו, מתחייב המתכנן לשפות את החברה ו/או את העירייה ו/או מי מטעמן, לפי העניין, תוך.5 )ארבעה עשר( ימים ממועד קבלת דרישתם הראשונה לעשות כן, על כל הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו להם כאמור, לרבות נזקים, הוצאות והפסדים שמקורם בכל סכום שיחויבו לשלם על פי פסק דין ו/או פסק בורר ו/או הליך גישור ו/או פישור, ובכל ההוצאות הכרוכות בניהולו של הליך משפטי )או מעין משפטי( כאמור

16 החברה תודיע למתכנן, בכתב, על כל תביעה ו/או דרישה שנתקבלו אצל החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן בקשר לעבודת המתכנן, תוך 25 )עשרים ואחד( ימים מיום שנתקבלו אצלהן כאמור, ותיתן למתכנן הזדמנות להתגונן נגדן תוך שיתוף פעולה מצד גורמים אלו, ככל שאין בכך לפגוע באינטרסים של גורמים אלו. ביטוח מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המתכנן לפני מועד החתימה על חוזה זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם משניהם(, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא חוזה זה את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל. )להלן: "ביטוחי המתכנן" או "הביטוחים"( : אחריות כלפי צד שלישי חבות מעבידים אחריות מקצועית. המתכנן מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא לידי החברה אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה כנספח ד' )להלן: "אישור ביטוחי המתכנן"(, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ב)נוסחו המקורי( מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא ו/או לא תגרע מהתחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, על נספחיו. תפגע מוסכם בזה על המתכנן כי המצאת אישורי ביטוחי המתכנן )נספח ד'( הינה תנאי יסודי בחוזה זה וללא המצאת אישורי ביטוחי המתכנן )נספח ד'( לא יוכל להתחיל בביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ביטוחי המתכנן יורחבו לכסות בין היתר גם את אחריותו של המתכנן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה של המתכנן )היה והמתכנן ייחשב למעבידם(, ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו הביטוחים לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותם למעשה ו/או מחדל רשלני של המתכנן. על המתכנן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם חוזה זה, במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את ביטוח אחריות מקצועית, על המתכנן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו

17 המתכנן מתחייב כי בביטוחי הרכוש של המתכנן )במידה וייערכו( יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי המתכנן כלפי החברה ו/או מנהליה ועובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי המתכנן על פי סעיף 5 לנספח אישור ביטוחי המתכנן )נספח ד'( תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של המתכנן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. פוליסת חבות מעבידים הנערכת על ידי המתכנן על פי סעיף 2 לנספח אישור עריכת ביטוחי המתכנן )נספח ד'( תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי )להלן: "מקרה ביטוח"( למי מהעובדים המועסקים על ידי המתכנן תוך כדי ועקב עבודתם בקשר עם חוזה זה, כי הינם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי המתכנן ו/או לעניין חבות המתכנן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו. למרות האמור בסעיף , לעיל מוסכם כי המתכנן רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כאמור בסעיף )2( לאישור עריכת הביטוח )נספח ד'(, במלואו או בחלקו, אולם הפטור כאמור בסעיף להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו. המתכנן מתחייב כי במידה ויעסיק עובדים לצורך מתן השירותים נשוא החוזה, לחברה, יערוך המתכנן את הביטוח כמתחייב מן האמור בסעיפים...11 ו , לעיל ובסעיף )2( לאישור עריכת הביטוח )נספח ד'( וימציא לחברה אישור כנדרש על פי חוזה זה על נספחיו. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל ובמידה והמתכנן אינו עורך ביטוח חבות מעבידים, מתחייב המתכנן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה, הצהרה בגין אי העסקת עובדים )נספח ד' ) 1 כשהיא חתומה כדין על ידי המתכנן, בנוסח המצורף לחוזה זה פוליסת אחריות מקצועית הנערכת על ידי המתכנן על פי סעיף 1 לנספח אישור ביטוחי המתכנן )נספח ד'( תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה ו/או מחדל רשלני של המתכנן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות המתכנן כלפי החברה

18 ו/או מנהליה ו/או עובדיה. בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 6 )שישה( חודשים לאחר תום תקופת הביטוח היה ולדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, מתחייב המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי : בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך המתכנן מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. בביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך המתכנן, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב לשפות את החברה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המתכנן, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי הביטוח ו/או גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי המתכנן, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על היועץ, ועל המתכנן לבחון את חשיפתו לחבויות ולקבוע את תנאי הביטוח וגבולות האחריות בהתאם. המתכנן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור לתנאי הביטוח וגבולות האחריות המינימאליים כאמור לעיל ולהלן ביטוחי המתכנן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה בתקופת הביטוח, אלא אם שלח למתכנן ולחברה הודעה בכתב בדואר רשום 10 )שלושים( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי המתכנן יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי החברה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 10 )שלושים( הימים ממועד משלוח ההודעה בכל פעם שמבטחו של המתכנן יודיע למתכנן ולחברה כי מי מביטוחי המתכנן על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח המתכנן )נספח ד'( עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף לעיל, מתחייב המתכנן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור ביטוחי המתכנן ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה וכי מבטחי המתכנן מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה. לרבות כל טענה או זכות כאמור בסעיף

19 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 5.85 לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המתכנן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח המתכנן )נספח ב'(, והוא פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על המתכנן(. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון המתכנן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף..11 זה )ביטוח( לרבות באישור ביטוחי המתכנן )נספח ד'(, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם חוזה זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב המתכנן כי את ביטוח אחריות מקצועית יחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו המתכנן מתחייב להודיע לחברה על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח האחריות המקצועית, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי או ביטוח אחריות מעבידים. כן מתחייב המתכנן לשתף פעולה עם החברה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס המתכנן, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות החברה על פי ביטוחי המתכנן כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המתכנן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם לה עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מאי קיום ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי המתכנן ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלות על המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע בפוליסות כי אי קיום ו/או הפרה בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי המתכנן, לרבות, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי המתכנן, לא תפגענה בזכויות החברה על פי ביטוחים אלו לא יאוחר מ - 6 )שבעה( ימים ממועד תום תקופת המתכנן לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי המתכנן ביטוחי המתכנן, מתחייב )נספח ד'( כאמור בסעיף

20 ...11 לעיל, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, המתכנן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי המתכנן, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בחוזה זה על נספחיו המתכנן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי המתכנן" )נספח ד'( כאמור, הינו תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או המשך מתן השירותים והחברה תהיה זכאית למנוע מן המתכנן את תחילת ו/או המשך מתן השירותים כאמור במקרה שהאישור )נספח ד'( ו/או ההצהרה )נספח ד' 1(, כאמור, לא הומצאו במועד המוסכם כנדרש מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המתכנן, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם על ידי החברה ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של המתכנן על פי חוזה זה או על פי כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי המתכנן כאמור בסעיפים...11 ו לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות המתכנן על - פי חוזה זה על נספחיו החברה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי המתכנן כאמור לעיל והמתכנן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף..11 זה )ביטוח( המתכנן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישורי הביטוח ולפוליסות וזכותה לבדוק את הפוליסות ולהורות על תיקונן כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח והפוליסות כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהיה רשאית לעכב כל סכום לו היא זכאית על פי תנאי סעיף..11 ביטוח זה, מהתמורה העומדת לזכות המתכנן בקשר עם ההתקשרות נשוא חוזה זה ובתנאי שהודיעה על כך למתכנן בכתב, לפחות 6 )שבעה( ימים מראש מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על ידי החברה, יושב למתכנן הסכום המעוכב )כאמור בס"ק לעיל( בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור

21 מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על המתכנן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או על מי מטעמה בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל, מתחייב המתכנן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף..11 זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של המתכנן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין מובהר, כי הוראות סעיף 11.2 זה )ביטוח( הנן מעיקרי החוזה, והפרתן מהווה הפרה יסודית של החוזה. 58. מסירת תוכניות המתכנן יעביר לחברה עם סיום עבודתו או במהלך עבודתו אם יידרש ע"י המנהל את התוכניות כשהן משורטטות באמצעות מחשב בתוכנת AUTOCAD כעותק קשיח ואת הקבצים של התוכניות על גבי מדיה מגנטית. עם גמר עבודת המתכנן או כשהסכם זה יובא לידי גמר כמפורט בהסכם זה, ימסור המתכנן לחברה את כל התכניות שהוכנו על ידו, לרבות אוריגינליים או סמי אוריגינלים של התכניות ואת הדיסקטים המכילים את קבצי השרטוטים כאמור לעיל. כל התוכניות, מדידות, צילומים, מצגות, מודלים, השרטוטים, המסמכים וכל הנובע מהם, לרבות הזכויות הגלומות בהן, אשר יערכו על-ידי המתכנן בהתאם להוראות הסכם זה הינם ויהיו בבעלותה הבלעדית של החברה, והחברה תהא רשאית לעשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל שימוש בתוכניות או באלמנטים הלקוחים מהתוכניות, כולן או מקצתן, בין במישרין ובין בעקיפין, כראות עיניה. התכניות והמבנה שיוקם על פיהן יהיו קניינה הגמור והמוחלט של החברה ו/או של העירייה. בכל מקרה, לרבות במקרה שבו הופסקה ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, החברה תהא רשאית לעשות שימוש בתכניות לשם ביצוע הפרוייקט, בין בעצמה ו/או מי מטעמה ובין באמצעות מתכנן אחר ולמתכנן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך, למעט בקשר לזכותו לקבלת אותו חלק משכר ההסכם לו הוא יהיה זכאי באותו מועד על-פי הוראות הסכם זה על פי קביעתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדית של המנהל. המתכנן מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה ו/או העירייה בקשר לאופן תחזוקת המבנה ובקשר לשינויים שיוכנסו בו

22 .5. סיום ההסכם על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאית החברה בכל עת ובכל סיבה שתראה בעיניה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר ע"י הודעה בכתב על כך למתכנן מאת המנהל. ניתנה הודעה כאמור יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה ובלבד שנתנה התראה של 10 )שלושים( יום מראש ובכתב כאמור. הובא הסכם זה לידי גמר בהתאם לסעיף 5..5 לעיל, תשלם החברה למתכנן את שכרו בעד אותו חלק מעבודת המתכנן שהוא ביצע עד להבאת הסכם זה לידי גמר, זאת לפי הערך היחסי של עבודות שהמתכנן ביצע ביחס לסך כל עבודת המתכנן, כל זאת על פי קביעתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדית של המנהל. עבור עבודת המתכנן שלא בוצעה עד הבאת הסכם זה לידי גמר לא ישולם למתכנן פיצוי כלשהו, ולא תהיה למתכנן עילה כלשהי לתביעה בגין נזקים, הפסדים וההוצאות שנגרמו למתכנן עקב הבאת הסכם זה לידי גמר כאמור לעיל, והמתכנן מוותר בזה על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה, בשל הבאת הסכם זה לידי גמר כאמור, לרבות כל פיצוי על השקעותיו, אם וככל שיהיו ו/או על אובדן רווחים וכיו"ב, ולמעט סיום התחשבנות כמפורט ברישא של סעיף זה. הובא הסכם זה לידי גמר בהתאם לסעיף 5..5 לעיל, תהיה רשאית החברה ו/או העירייה למסור את עבודת המתכנן לאדם אחר ולהשתמש לצורך זה בתכניות ובכל יתר המסמכים הקשורים בעבודות המתכנן שהוכנו ע"י המתכנן עד אשר הסכם זה הובא לידי גמר, ולמתכנן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך ביטול ההסכם מבלי לגרוע מזכויות החברה להביא הסכם זה לסיומו על פי הוראה אחרת בהסכם זה או על פי הדין, תהא החברה רשאית )אך לא חייבת( להביא הסכם זה לידי סיום, בהתראה של.5 )ארבעה עשר( ימים מראש, בכל אחד מהמקרים הבאים: המתכנן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, והמתכנן לא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת המנהל תוך זמן שנקבע בהתראה. המנהל היתרה במתכנן שאין הוא מתקדם בעבודתו בצורה המבטיחה את סיומה במועד שנקבע, והמתכנן לא נקט תוך.5 )ארבעה עשר( יום מתאריך קבלת ההתראה צעדים המבטיחים לדעת המנהל את סיום העבודה במועד שנקבע. בוטל ההסכם זה כאמור בסעיף 20.5 ו לעיל, יחול האמור בסעיפים 2..5 ו לעיל, גם על ביטול הסכם זה בכפוף לזכותה של החברה לנכות מהסכומים האמורים, פיצויים בגין כל נזק שנגרם ו/או ייגרם לה ו/או לעירייה עקב ההפרה פטירה או פשיטת רגל הוגשה בקשה לפירוקו של המתכנן או בקשה לפשיטת רגלו של המתכנן, או מונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או ניתן נגדו צו קבלת נכסים או שהמתכנן עשה סידור עם נושיו או נעשה בלתי כשר מסיבה אחרת כלשהי לפעולה משפטית, לרבות פטירתו, ייחשב הדבר כאילו הסכם זה בוטל עפ"י הוראות סעיף.5 לעיל

23 22. פיצויים בחתימתו על הסכם זה, יראו את המתכנן כמי שהסכים לכך שבשום מקרה הוא לא יהיה רשאי לנקוט כלפי החברה ו/או העירייה בהליך כלשהו, משפטי או אחר, שמבוקש בו סעד, בין אם כסעד עיקרי ובין אם כסעד משני, של צו מניעה ו/או צו איסור ו/או צו הריסה ו/או צו אכיפה ו/או כל סעד אחר שמשמעותו עיכוב בתכנון הפרוייקט או ביצועו, בין במישרין ובין בעקיפין )להלן "צווים אופרטיביים"(, והמתכנן לא יהיה זכאי בשום מקרה לקבל צווים אופרטיביים, כולם או מקצתם, כנגד החברה ו/או העירייה בתביעה או בכל הליך אחר שיוגשו על ידי המתכנן נגד החברה ו/או העירייה, וזאת בין שעילתם בהפרה כלשהי מצד החברה של זכויות יוצרים של המתכנן בתוכניות או במסמכים הגלומים או הכלולים בתוכניות, ובין שעילתם אחרת, והכל בין שהוחל בביצוע הפרוייקט, ובין שטרם הוחל ביצועו. תרופתו היחידה של המתכנן כלפי החברה בהליך משפטי כלשהו, בין שהוגש לפני ביצוע הפרוייקט, בין במהלכו ובין לאחר סיומו, תוגבל לסעד כספי בלבד. 21. העברת הסכם זה המתכנן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או למכור ו/או להעביר בכל דרך אחרת, את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה ו/או הנובעות ממנו, אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש. החברה תהא רשאית להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי הסכם זה לכל גורם אחר, בכפוף להבטחת זכויותיו של המתכנן על פי הסכם זה יחסי עובד מעביד למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה במפורש, כי המתכנן יבצע את עבודת המתכנן כ"קבלן עצמאי" כמובנו בכל דין, וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדי המתכנן ו/או מי שיועסק על ידו ו/או מטעמו לבין החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן. כל מי שיועסקו על-ידי המתכנן בקשר לביצוע עבודת המתכנן, ייחשבו כעובדיו של המתכנן בלבד, ובכל מקרה לא ייחשבו כעובדי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן ו/או כמי שמועסקים על ידי מי מהן. המתכנן מתחייב להבהיר לעובדיו כי אין בהעסקתם על ידיו לצורך ביצוע עבודת המתכנן משום יצירת יחסי עובד ומעביד בינם לבין החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן. היה ונטענו בכל זאת יחסי עובד ומעביד כאמור על ידי המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי שיועסק על ידיו, ויגרמו לחברה ו/או לעירייה ו/או למי מטעמן הוצאות כספיות ו/או נזקים בשל כך, מתחייב המתכנן לשפות ולפצות את החברה ו/או את העירייה ו/או את מי מטעמן, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל סכום ששילמו ו/או שידרשו לשלם ו/או כל נזק שנגרם להם ו/או שעלול להיגרם להם, כתוצאה מכך. החברה לא תהא חייבת לשלם למתכנן או לעובדיו או למי מטעמו או בקשר איתו או בקשר לביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה, כל תשלומי מיסים, אגרות, היטלים, לרבות תשלומים לביטוח הלאומי, וכל תשלום לקרן פנסיה, או קרן פיצויים, או מס מקביל, או מס אחיד, או מס בריאות, או תשלומים בגין הטבות סוציאליות כלשהן, לרבות דמי חופשה, פיצויי פיטורין ופיצויים בגין הפסקת עבודה. לצורך ביצוע העבודות הכרוכות בעבודת המתכנן, המתכנן לא יהא רשאי להעסיק עובדים המועסקים ע"י החברה ו/או העירייה

24 21. ניגוד עניינים ואיסור מתן שירותים לצד שלישי המתכנן מצהיר כי נכון למועד חתימת חוזה זה אינו קשור בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות אחרות אשר יש בהם כדי לגרום לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים על פי חוזה זה עבור החברה ובין גורמים אחרים עבורם מבצע המתכנן שירותים זהים ו/או דומים ו/או אחרים, ומתחייב כי בכל תקופת חוזה זה לא יתקשר בחוזה ו/או התקשרות אחרת ו/או לא יבצע שירותים אשר יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. המתכנן יודיע לחברה בדבר כל חוזה ו/או התקשרות ו/או ביצוע שירותים אשר יש ו/או יהיה בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור. המתכנן מתחייב לא להגיש לכל צד שלישי, לרבות המתכננים, הקבלנים או למי מטעמם, כל שירות בקשר להכנת התכנון וההצעות למכרזים, יעוץ, חישוב כמויות, עריכת או בדיקת חשבונות, פיקוח או פיקוח עליון או כל שירות אחר בקשר לכל פעולה אחרת בכל הנוגע במישרין או בעקיפין לשירותים ו/או לפרויקט, בין שהשירות כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה - פרט לשירותים מטעם החברה החלים עליו במפורש בתוקף חוזה זה. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן שמירת סודיות כל ידיעה או מסמך או חפץ, או כל דבר אחר, שלפי טיבם אינם נחלת הכלל, שהגיעו לידי המתכנן עקב או בקשר למתן שרותיו, לא יוציא ולא יעביר ולא ימסור אותם המתכנן לצד שלישי כלשהו או לרשות הרבים, וכן לא יוציא ולא יעביר ולא ימסור המתכנן כל חלק מהם או כל זכות או טובת הנאה בהן לצד שלישי כאמור או לרשות הרבים. המתכנן מתחייב לגרום לכך כי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו, ישמור על סודיות כאמור אף הם. התחייבות המתכנן, לרבות בכל הנוגע לעובדיו, תהא לתקופה כוללת של עד 51 )חמש עשרה( שנה לאחר תום ביצוע עבודת המתכנן על פי הסכם זה. 1.. קיזוז ועיכבון בנוסף ומבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה בעניין קיזוז, רשאית החברה לקזז ו/או לעכב מכל סכום שעליה לשלם למתכנן, כל סכום ו/או חוב ו/או פיצוי ו/או שיפוי המגיע לחברה ו/או לעירייה מהמתכנן על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, לרבות חוב בגין נזק ו/או הפסד ו/או מניעת רווח שנגרמו לחברה ו/או לעירייה מחמת מעשה או מחדל של המתכנן ו/או מחמת ביטול הסכם זה, וכן הפרשי הצמדה וריבית לסכום ו/או לחוב המקוזזים, ובלבד, שהחברה מסרה למתכנן הודעה מראש המפרטת את הטעמים לקיזוז ו/או לעיכוב. מובהר בזאת, כי האמור לעיל אינו פוגע בכל זכות נוספת ו/או אחרת המוקנית לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. על אף האמור בכל דין, המתכנן לא יהא רשאי לקזז ו/או לנכות ו/או לעכב סכומים כלשהם מאלה הנובעים מהסכם זה ו/או מכל חוזה אחר שביניהם ואשר יגיעו ממנו לחברה. למתכנן אין ולא תהיה זכות עכבון מכל סוג ומין ומכל סיבה שהיא כלפי החברה ו/או העירייה ניהול ספרים המתכנן ימסור לחברה אישור מאת פקיד השומה או מנהל מע"מ או רואה החשבון ו/או יועץ מס, על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו

25 כן ימסור אישור מאת פקיד השומה על שיעור ניכוי מס במקור. לא יומצא אישור פקיד שומה, תנכה החברה את סכומי מס הכנסה על פי דין.

26 .2. ביול ככל שחובת הביול תחול, הוצאות ביול הסכם זה וכל הקשור עם המסמכים הקשורים להסכם זה )חשבונות וכו'( ישולמו ע"י המתכנן. 10. מסים והוצאות כל צד ישא, בהתאם להוראות כל דין, במיסים שיחולו עליו בקשר להסכם זה. כל צד ישא בהוצאותיו בקשר עם הסכם זה, לרבות הוצאות שכר טרחת עורך דין שונות הסכם זה כולל את כל ההסכמות, ההבטחות וההבנות שבין החברה ובין המתכנן, וכל הסכמות, הבטחות או הבנות שבעל פה קודם לחתימת הסכם זה, ככל שיהיו, הינן בטלות ולא תחייבנה את מי מהצדדים. כל תיקון, שינוי או תוספת להסכם זה יהיו תקפים אך ורק אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים להסכם זה. הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כלשהו בהסכם זה, במקרה מסויים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד. לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ו/או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות כלשהן. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין הכרוך או הנובע מהסכם זה, לרבות בקשר לכריתתו, פרשנותו וביצועו, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד ובהתאם לדיני מדינת ישראל

27 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה או כל כתובת אחרת או מספר פקס בישראל של מי מהצדדים, עליהם הוא הודיע בכתב לצד האחר. כל הודעה שישלח צד לצד האחר, בקשר להסכם זה, תשלח אל הנמען באמצעות פקסימיליה למספר הפקס שלו, או במסירה אישית או בדואר רשום לכתובתו, כמפורט לעיל, ותחשב כנמסרת לנמען ביום העסקים הראשון לאחר יום שיגורה בפקסימיליה, או בתום 62 שעות מעת הימסרה למשלוח בדואר - אם נשלחה בדואר רשום, ואם נמסרה באופן ידני - בעת מסירתה בפועל, הכל לפי המקרה, למעט הודעה בדבר שינוי מען או מספר פקס אשר יראו אותה כנמסרת עם מסירתה בפועל ולראיה באו הצדדים על החתום: אחוזות החוף בע"מ המתכנן אישור : אני הח"מ, עו"ד / רו"ח מ כבא כוחו של המתכנן מצהיר/ה בזאת כי ההחלטה של המתכנן לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה מוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת המתכנן כאמור מחייבת אותו על פי כל דין. עו"ד / רו"ח תאריך

28 נספח א' תנאי ההתקשרות 1. פרטי המתכנן שם: מספר זיהוי: כתובת: טלפון: פקס: דואר אלקטרוני: הפרויקט שירותי ועבודות התכנון התמורה שלבי עבודה ולוח הזמנים 1. טבלת השירותים החלקיים השרות אחוז השכר )%( 111% סה"כ

29 נספח ב' הפעלת ההסכם בחלקים לעניין סעיף 51 להסכם העיקרי, מוסכם בין הצדדים כי ההסכם יופעל בחלקים. כל חלק וחלק שיוזמן אצל המתכנן יראה כהסכם נפרד. כל חלק יועבר לבצוע המתכנן, על פי פקודת עבודה נפרדת, בחתימת המנהל, אשר במסגרתה יפורטו:.5.2 אזור התכנון ו/או המבנה לתכנון; היקף הפעילות המוזמן; לוח הזמנים לביצוע הפעילות אחוזות החוף בע"מ המתכנן

30 נספח ג' תשריט

31 לכבוד אחוזות החוף בע"מ )להלן: "אחוזות החוף "( רח' גרשון 6 תל אביב א.ג.נ., שם המבוטח : חוזה מס' : נספח ד' אישור ביטוחי המתכנן הנדון: אישור עריכת ביטוחים. תאריך : ח.פ. )להלן : "המתכנן"(. פרויקטים : תאור העבודות : החוזים המפורטים לעיל. )להלן: "השירותים" ו/או "החוזה""(. 1.. אנו חברה לביטוח בע"מ החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור המתכנן את הביטוחים המפורטים להלן, למשך התקופה שמיום ועד יום )שני התאריכים נכללים ולהלן: "תקופת הביטוח"(. צד שלישי הכיסוי הביטוחי : גבולות האחריות : ביטול הגבלות : תנאים מיוחדים : חבות מעבידים הכיסוי הביטוחי : גבולות האחריות : ביטול הגבלות : פוליסה מס': ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את חבות המתכנן על-פי דין בשל כל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור לשירותים בקשר עם החוזה. 5,000,000 ש"ח )במילים : מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות המתכנן כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים שהמתכנן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 5.5 פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את אחוזות החוף ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: "יחידי המבוטח"( בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו/או למחדלי המתכנן ו/או עובדיו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 5.2 בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב שאינו רכוש בבעלותו ו/או שימושו של המתכנן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי. פוליסה מס': ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של המתכנן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם כלפי כל העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם החוזה בגין תאונת עבודה או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"(, למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם החוזה. 6,000,000 ש"ח לאירוע. 20,000,000 ש"ח במצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר, שעות עבודה ומנוחה, חבות המתכנן כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם )היה והמתכנן ייחשב כמעבידם(, והן בדבר העסקת נוער

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד