nüvi סדרת 2200/2300 מדריך למשתמש לשימוש עם דגמי nüvi הבאים: 2370,2360,2350,2340,2310,2300,2250,2240,2200

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "nüvi סדרת 2200/2300 מדריך למשתמש לשימוש עם דגמי nüvi הבאים: 2370,2360,2350,2340,2310,2300,2250,2240,2200"

תמליל

1 nüvi סדרת 2200/2300 מדריך למשתמש לשימוש עם דגמי nüvi הבאים: 2370,2360,2350,2340,2310,2300,2250,2240,2200

2 שלה הבנות החברות או Garmin Ltd. או להוריד, להפיץ, לשדר, להעתיק, לשכפל, אין זה, במסמך מפורשות כמתואר להוציא שמורות. הזכויות כל חברת של המפורשת הסכמתה ללא שהיא, מטרה כל ולצורך אחסון אמצעי בכל זה מדריך של חלק כל לאחסן מדריך של יחיד עותק להוריד ההרשאה את בזאת מעניקה Garmin חברת ובכתב. מראש שתינתן,Garmin מדריך של אחד עותק של והדפסה תצוגה לצורך אחר, אלקטרוני אחסון לאמצעי או קשיח לכונן זה למשתמש המלא הטקסט את יכיל זה מדריך של המודפס או האלקטרוני שהעותק בתנאי למדריך, תיקון כל של או זה תיקון כל של או זה מדריך של מורשית ובלתי מסחרית הפצה על מוחלט איסור חל היוצרים. זכויות הודעת של זה. למדריך לשנות הזכות את לעצמה שומרת Garmin חברת מוקדמת. הודעה ללא לשינויים נתון זה במסמך הכלול המידע שינויים לגבי ארגון או אדם כל ליידע מחויבת שתהיה מבלי בתוכן שינויים להכניס וכן מוצריה את לשפר או נוסף ומידע האחרונים העדכונים לקבלת ) Garmin של האינטרנט לאתר עבור אלה. ושיפורים ולתפעולם. Garmin חברת של אחרים ובמוצרים זה במוצר לשימוש בנוגע החברות של או Garmin שלLtd. מסחר סימני הם MapSource ו- nüvi Garmin, של הסמל,Garmin השם,myTrends cityxplorer,,ecoroute,garmin Lock אחרות. ובמדינות בארה"ב רשומים והם שלה, הבנות וא Garmin Ltd. של מסחר סימני הם traffictrends ו- nüroute nümaps, Lifetime nümaps, Guarantee.Garmin של מפורשת רשות ללא אלה מסחר בסימני להשתמש אין שלה. הבנות החברות של על-ידי כזה בשם שימוש וכל,Bluetooth SIG, שלInc. בבעלותה מצויים Bluetooth של והסמלים המילה סימן Microsoft Corporation של רשומים מסחר סימני הם Windows NT ו- Windows לרישיון. בכפוף נעשה Garmin השם.Apple Computer, שלInc. רשום מסחר סימן הוא Mac השם אחרות. בארצות ו/או הברית בארצות שלה. הבנות החברות של או SanDisk של מסחר סימן הוא microsd

3 תוכן העניינים דגמי סדרת 1.. nüvi 2200/2300 צעדים ראשונים...2 התקנה וחיבור של ההתקן... 2 חיבור ההתקן לחשמל המכונית...4 אודות 5...myDashboard סקירה כללית של ההתקן...6 מצבי תחבורה...9 איתור מיקומים...10 אודות נקודות עניין...10 הגדרת מיקום בית...13 חיפושי מיקומים שימוש במפת המיקומים מועדפים...19 תכנון מסלול פקודות קוליות...22 אודות פקודות קוליות דפי מפה הצגת המפה במהלך ניווט...25 שיחות טלפון בעזרת דיבורית םיניינעה ןכות אודות שיוך ההתקנים...31 שימוש בכלים...36 הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי שימוש בעזרה אודותecoRoute...36 שימוש במציג התמונות...39 שימוש בשעון העולמי...40 שימוש במחשבון לכידת תמונות מסך שימוש בממיר היחידות...41 תנועה...42 הפעלת המינוי מקלט תנועה קבלת נתוני תנועה...43 דיווחי תנועה במסלול שלך הוספת מינוי אודות מבצעים...46 ניהול נתונים...47 סוגי קבצים...47 אודות כרטיסי זיכרון...47 העברת קבצים למחשב שלך סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl i

4 םיניינעה ןכות מחיקת קבצים...48 התאמה אישית של ההתקן הגדרות מערכת הגדרות ניווט העדפות מסלול הגדרות תצוגה...53 הגדרות שפה...53 הצגת פרטי המפה...54 הגדרות Bluetooth הפעלת נתוני תנועה שחזור הגדרות נספח...56 כבלי חשמל אודות אותות הלוויין של ה- GPS...56 טיפול בהתקן...56 נעילת ההתקן מחיקת נתוני משתמש...59 החלפת הנתיך בכבל החשמל של המכונית...59 התקנה בלוח המחוונים...60 הסרת ההתקן, העריסה והתושבת...60 אודותLifetime nümaps רכישת מפות נוספות...62 נקודות עניין מותאמות אישית...62 רכישת אביזרים יצירת קשר עם התמיכה במוצר של 63...Garmin פתרון בעיות...64 אינדקס...66 ii סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

5 nüvi 2200/2300 סדרת דגמי ימגד תרדס ימגדnüvi תרדס באתר בקר נוסף, מידע לקבלת הערה: הדגמים. כל על-ידי נתמכות התכונות כל לא המוצר. קופסת גבי על האריזה תכולת בפרטי עיין או האינטרנט החיים. לכל מינוי כוללים ו- LMT LM LT, האותיות מופיעות שבשמותיהם דגמים ו עמוד ראה דגם סיוע נתיבים תצוגת צומת תנועה היסטורית פקודות קוליות טכנולוגיית Bluetooth אירופה בלבד אירופה בלבד למשתמשl מדריך nüvi 2200/2300 סדרת

6 םינושאר םידעצ צעדים ראשונים אזהרה עיין במדריך מידע חשוב על הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר. 1. התקן וחבר את ההתקן )עמוד 2(. 2. חבר את ההתקן לחשמל המכונית )עמוד 4(. 3. רשום את ההתקן )עמוד 5(. 4. בדוק אם קיימים עדכוני תוכנה. עדכוני תוכנה )עמוד 5(. עדכון מפה ללא תשלום )עמוד 5(. התקנה וחיבור של ההתקן אזהרה מוצר זה מכיל סוללת ליתיום-יון. למניעת אפשרות של פציעה או נזק למוצר כתוצאה מחשיפה של הסוללה לחום קיצוני, הוצא את ההתקן מהמכונית כשאתה יוצא ממנה או אחסן אותו הרחק מאור שמש ישיר. שים לב לפני התקנת ההתקן וחיבורו, עיין במדריך מידע חשוב על בטיחות ועל המוצר לקבלת מידע על חוקים הקשורים להתקנה על השמשה הקדמית. 1. הסר את הפלסטיק השקוף מכיפת היניקה. 2. נקה וייבש את השמשה הקדמית ואת כיפת היניקה במטלית נטולת סיבים. 2 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

7 םינושאר םידעצ 3. הנח את כיפת היניקה על השמשה הקדמית. 4. הפוך את הידית לאחור, לכיוון השמשה הקדמית. 5. הצמד את התושבת ➊ לזרוע כיפת היניקה ➋. ➋ ➊ 6. הכנס את החלק התחתון של ההתקן לתושבת. 7. הטה את ההתקן לאחור עד שייכנס למקומו בנקישה. מחברי USB על ההתקנים השתמש ביציאת ה- USB שעל ההתקן לצורך חיבור ההתקן לחשמל הרכב או למחשב. מחבר ה- USB נמצא במיקומים שונים בדגמי סדרת nüvi 2200 וסדרת מחבר ה- USB בסדרת nüvi 2200 ➊ מתחבר הן לכבל החשמל של הרכב והן למחשב. ➊ דגם ה nüvi מצויד בשני מחברי :USB מחבר מיקרו- USB ➋ נמצא בחלק התחתון של ההתקן. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 3

8 םינושאר םידעצ ➋ מחבר mini-usb ➌ נמצא בחלק האחורי של התושבת. ➌ חיבור ההתקן לחשמל המכונית יש לטעון את ההתקן לפני השימוש בו באמצעות הסוללה. 1. חבר את כבל החשמל של המכונית למחבר ה- USB שעל ההתקן או על התושבת )עמוד 3(. 2. חבר את כבל חשמל של המכונית לשקע חשמל במכונית. 3. אם אתה משתמש במקלט תנועה באירופה, חבר את האנטנה החיצונית למקלט התנועה והצמד אותו לשמשה בעזרת כיפות היניקה. לאחר חיבור ההתקן לחשמל המכונית, צריכים להתקיים המצבים הבאים: ההתקן מופעל. ההתקן מתחיל לקלוט אותות לוויין. כאשר לפחות אחד מפסי ה- הוא ירוק, ההתקן קיבל אותות לוויין. הערה: ייתכן שלהתקן יידרש שדה ראייה ברור של השמיים כדי לקלוט אותות לוויין. ההתקן נטען תוך כדי נהיגה. סמל ה- בשורת המצב מציין את מצב הסוללה הפנימית. 4 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

9 אודות mydashboard השתמש ב- mydashboard כדי לרשום את ההתקן, לבדוק עדכוני תוכנה ומפה, לגשת אל המדריכים והתמיכה של המוצר ועוד. גדרת mydashboard 1. חבר את כבל ה- USB למחבר ה- USB שעל ההתקן. 2. חבר את כבל ה- USB ליציאת ה- USB במחשב. 3. לחץ לחיצה כפולה על כדי לפתוח את דף האינטרנט של.myDashboard הערה: אם לא נפתח, או אם אתה משתמש ב- 7 Windows או במחשב,Mac עבור אל. 4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. רישום ההתקן 1. ב- mydashboard, לחץ על Register Now )רשום כעת(. 2. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. םינושאר םידעצ עדכון התוכנה 1. פתח את mydashboard )עמוד 5(. 2. רשום את ההתקן )עמוד 5(. 3. ב- Updates Software )עדכוני תוכנה(, לחץ על Update Now )עדכן כעת(. 4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. nümaps Guarantee ההתקן שברשותך זכאי לקבל עדכון מפה אחד ללא תשלום בתוך 60 יום ממועד קבלת אותות הלוויין בעת נהיגה עם ה- nüvi. אינך זכאי לקבל עדכון מפה ללא תשלום אם נרשמת בטלפון או אם המתנת יותר מ- 60 יום לאחר הפעם הראשונה שבה קיבלת אותות לוויין בעת נהיגה עם ההתקן. לקבלת מידע נוסף עבור אל. עדכון מפות 1. פתח את mydashboard )עמוד 5(. 2. רשום את ההתקן )עמוד 5(. 3. ב- Updates Map )עדכוני מפות( לחץ על Update Now )עדכן כעת(. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 5

10 םינושאר םידעצ 4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. סקירה כללית של ההתקן לכל דגם מקש הפעלה ➊ וכן חריץ לכרטיס ➋ microsd. שימוש במקש ההפעלה לחץ על המקש הפעלה ושחרר אותו במהירות כדי להציג אפשרויות נוספות. גע בפס הגלילה בתנועת גרירה כדי לכוונן את בהירות המסך. ב- 2360,nüvi גע במקש נעילה כדי למנוע נגיעה בשוגג במסך. גע באפשרות כיבוי כדי לכבות את ההתקן. לחץ על המקש הפעלה והשאר אותו לחוץ כדי לאפס את ההתקן. לחץ על המקש הפעלה ושחרר אותו במהירות כדי לצאת מהתפריט. ➊ ➊ ➋ nüvi 2200 nüvi 2300 ➋ 6 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

11 םינושאר םידעצ כוונון עוצמת הקול 1. גע בעוצמת קול. 2. בחר אפשרות: הזז את הסרגל משמאל לימין כדי לכוונן את עוצמת הקול. גע ב- כדי להציג את אפשרויות עוצמת הקול. גע בעוצמת קול >. שימוש בתפריט הראשי ➍ ➊ ➋ ➎ ➏ ➌ ➐ ➑ גע באפשרות ➊ כדי לבחור מצב תחבורה. גע באפשרות ➋ כדי לחפש יעד. גע באפשרות ➌ כדי להציג את המפה. גע באפשרות ➍ כדי לעצור מסלול. גע באפשרות ➎ כדי לעקוף מסלול. גע ב-➏ כדי לבצע שיחה בעת חיבור לטלפון נייד תואם. ראה לקבלת מידע. גע ב-➐ כדי לכוונן את עוצמת הקול. גע ב-➑ כדי לפתוח את תפריט הכלים וההגדרות. שימוש בלחצני המסך כדי לחזור גע נגיעה ארוכה ב- במהירות לתפריט הראשי. כדי לראות וב- גע ב- אפשרויות בחירה נוספות. כדי וב- גע נגיעה ארוכה ב- לגלול מהר יותר. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 7

12 םינושאר םידעצ שימוש בלוח המקשים במסך כדי לשנות את פריסת לוח המקשים, ראה "הגדרות מערכת" )עמוד 49(. גע בתו כלשהו על לוח המקשים כדי להזין אות או מספר. כדי להוסיף רווח. גע ב כדי להזיז את וב- גע ב הסמן. כדי למחוק תו. גע ב כדי למחוק גע נגיעה ארוכה ב- את הרשומה כולה. כדי לבחור במצב שפת גע ב לוח המקשים. כדי להזין תווים גע ב מיוחדים, כגון סימני פיסוק. כדי לשנות את השימוש גע ב ברישיות. כיוון המסך הערה: מצב אנכי )לאורך( זמין בדגמי.nüvi 2360 סובב את ההתקן כדי להציג במצב אופקי )לרוחב( או אנכי )לאורך(. 8 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

13 םינושאר םידעצ מצבי תחבורה מצב מכונית מצב הולך רגל המסלולים מחושב בצורה שונה לפי מצב התחבורה. לדוגמה, במצב מכונית, זמן ההגעה המשוער מחושב לפי מגבלת המהירות בכבישים שבמסלול. מצב הולך רגל מחשב את זמן ההגעה לפי מהירות ההליכה. שינוי מצב התחבורה 1. בתפריט הראשי, גע בסמל מצב התחבורה. 2. בחר מצב. 3. גע בשמור. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 9

14 םימוקימ רותיא איתור מיקומים ההתקן תומך בשיטות רבות לאיתור מיקומים. לפי קטגוריה )עמוד 10( בסמוך למיקום אחר )עמוד 12( על-ידי איות השם )עמוד 14( לפי כתובת )עמוד 15( באמצעות המפה )עמוד 15( באמצעות מיקומים שנמצאו לאחרונה )עמוד 16( באמצעות קואורדינטות )עמוד 16( באמצעות תצלומים )עמוד 17( באמצעות מועדפים )עמוד 19( אודות נקודות עניין מפות המפורטות שטעונות בהתקן כוללות נקודות עניין, כגון מסעדות, בתי מלון ושירותי רכב. השתמש בפונקציה 'נקודות עניין' כדי לחפש עסקים ואטרקציות מקומיים. איתור נקודת עניין לפי קטגוריה 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > נקודות עניין. 2. בחר קטגוריה. 3. במידת הצורך בחר קטגוריית משנה. 4. בחר יעד. 5. גע בלדרך!. 6. במידת הצורך בחר אפשרות: גע בנהג לחישוב מסלול נסיעה. גע בהליכה לחישוב מסלול הליכה. 10 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

15 םימוקימ רותיא גע באפשרות תחבורה ציבורית כדי לחשב מסלול שמשלב תחבורה ציבורית והליכה. הערה: ההתקן חייב להיות מצויד במפות cityxplorer כדי לנווט באמצעות תחבורה ציבורית )עמוד 30(. חיפוש בתוך קטגוריה כדי לצמצם את תוצאות החיפוש, באפשרותך לחפש במסגרת קטגוריה נבחרת. 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > נקודות עניין. 2. בחר קטגוריה. 3. במידת הצורך בחר קטגוריית משנה. 4. גע ב. 5. הזן את השם המלא או חלק ממנו. 6. גע בבוצע. שימוש בתצוגה מקדימה של מסלולים מרובים הערה: ראה )עמוד 52( כדי לאפשר תצוגה מקדימה של מסלולים מרובים. 1. בחר נקודת עניין )עמוד 10(. מופיעה מפה שבה מסומנים מסלולי 'זמן מהיר יותר', 'מרחק קצר יותר' ו 'פחות דלק'. 2. בחר מסלול. 3. גע בלדרך!. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 11

16 םימוקימ רותיא הוספת נקודות עצירה למסלול כדי להוסיף נקודת עצירה, עליך לנווט בנתיב במצב מכונית. 1. בעת ניווט במסלול, גע ב כדי לחזור לתפריט הראשי. 2. גע בלאן?. 3. חפש את המיקום )עמוד 10(. 4. גע בלדרך!. 5. גע בהוסף למסלול הנוכחי. שינוי יעד המסלול 1. בעת ניווט במסלול, גע ב כדי לחזור לתפריט הראשי. 2. גע בלאן?. 3. חפש את המיקום )עמוד 10(. 4. גע בלדרך!. 5. גע בהתחל מסלול חדש. חיפוש בסמוך למיקום אחר הערה: ההתקן מחפש אוטומטית מקומות הסמוכים למיקומך הנוכחי. 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > > קרוב. 2. בחר אפשרות. 3. גע בשמור. 4. בחר יעד. 5. גע בלדרך!. 12 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

17 םימוקימ רותיא ביצוע מעקף בעת ניווט במסלול, תוכל להשתמש במעקפים כדי להימנע ממכשולים שנמצאים בהמשך הדרך, כגון אזורי בנייה. הערה: אם המסלול שבו אתה מנווט כרגע הוא האפשרות הסבירה היחידה, ייתכן שההתקן לא יחשב מעקף. 1. בעת ניווט במסלול, גע ב כדי לחזור לתפריט הראשי. 2. גע במעקף או בחשב מחדש. חיפוש חניה 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > חניה > חפש חניה. 2. בחר מיקום חניה. 3. גע בלדרך!. איתור נקודת חניה אחרונה בתפריט הראשי גע בלאן? > חניה > נקודה אחרונה. עצירת המסלול בעת ניווט במסלול, גע ב > עצור. ניווט בדרכי שטח אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט, השתמש במצב 'דרכי שטח'. 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > ניווט. 2. גע ב-מכונית <nüroute > מצב חישוב > דרכי שטח > שמור. הגדרת מיקום בית באפשרותך להגדיר את מיקום הבית שלך לפי המקום שאליו אתה חוזר בתדירות הגבוהה ביותר. 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > הביתה. 2. בחר הזן את הכתובת שלי, השתמש במיקום הנוכחי שלי או נמצאו לאחרונה. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 13

18 םימוקימ רותיא הביתה כדי לנווט הביתה, עליך להגדיר מיקום בית. בתפריט הראשי גע בלאן? > הביתה. איפוס מיקום הבית 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > > קבע את מיקום הבית. 2. בחר אפשרות. עריכת פרטי מיקום הבית 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > מועדפים > בית. 2. גע ב- > ערוך. 3. הזן את השינויים. 4. גע בבוצע. חיפושי מיקומים באפשרותך לחפש מיקומים באמצעות לוח המקשים שעל המסך, הזנת כתובת המיקום או הקואורדינטות שלו, עיון במפה ועוד. חיפוש מיקום על-ידי איות השם 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > נקודות עניין > איית שם. 2. הזן את השם במלואו או בחלקו, וגע בבוצע. 3. בחר יעד וגע בלדרך!. 14 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

19 םימוקימ רותיא חיפוש כתובת הערה: בהתאם לגרסת נתוני המפות המובנית בהתקן, שמות הלחצנים וסדר הפעולות עשויים להיות שונים מהפעולות המתוארות להלן. 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > כתובת. 2. במקרה הצורך, שנה את המדינה, הארץ או המחוז. 3. גע באיית עיר. 4. הזן את העיר/המיקוד. עצה: אם אינך בטוח לגבי העיר/ המיקוד, גע בחפש הכול. 5. גע בבוצע. 6. במקרה הצורך, בחר בעיר/המיקוד. הערה: לא כל נתוני המפות מספקים חיפוש מיקוד. 7. הזן את מספר הרחוב. 8. גע בבוצע. 9. הזן את שם הרחוב. 10. גע בבוצע. 11. במקרה הצורך, בחר רחוב. 12. במקרה הצורך, בחר כתובת. עיון במפה גע בלאן? > עיין במפה. למידע על השימוש בלחצני המפה, ראה 'שימוש במפת המיקומים' )עמוד 17(. חיפוש מיקום באמצעות המפה 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > עיין במפה. 2. בחר מיקום. מופיעה תיבת מידע עבור המיקום. 3. גע בתיבת המידע. 4. גע בלדרך!. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 15

20 םימוקימ רותיא הצגת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה ההתקן מאחסן את 50 המיקומים האחרונים שמצאת. בתפריט הראשי גע בלאן? > נמצאו לאחרונה. מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה בתפריט הראשי גע בלאן? > נמצאו לאחרונה > > נקה > כן. הזנת קואורדינטות אם ידועות לך הקואורדינטות הגיאוגרפיות של היעד, באפשרותך להשתמש בהתקן כדי לנווט ליעד באמצעות קואורדינטות קווי הרוחב והאורך. אפשרות זו שימושית במיוחד במקרה של משחקי 'חפש את המטמון'.)geocaching( 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > קואורדינטות. 2. בחר שדה להזנת נתוני קווי הרוחב והאורך. 3. גע בהצג במפה. 4. גע בלדרך!. שינוי תבנית הקואורדינטות של המפה 1. במסך הבית, גע בלאן? > קואורדינטות > תבנית. 2. בחר תבנית. 16 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

21 םימוקימ רותיא ניווט באמצעות תצלום באפשרותך להעלות להתקן או לכרטיס הזיכרון תמונות הכוללות פרטי מיקומים וליצור מסלולים למיקומים שמופיעים בתמונות. 1. חבר את ההתקן למחשב )עמוד 47(. 2. עבור אל האתר. 3. פעל לפי ההוראות שבאתר האינטרנט כדי לבחור ולטעון תמונות. 4. נתק את ההתקן מהמחשב. 5. הפעל את ההתקן. 6. בתפריט הראשי גע בלאן? > מועדפים > תצלומים. מופיעה רשימת תמונות הכוללות פרטי מיקומים. 7. בחר תמונה. שימוש במפת המיקומים מפת המיקומים נפתחת לאחר הבחירה במיקום מתוך התפריט לאן?. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ גע ב-➊ כדי לשמור את המיקום במועדפים. בדגמים מסוימים, גע ב-➊כדי להתקשר למיקום הנבחר כאשר ההתקן מחובר לטלפון. גע בבלון המידע ➋כדי להציג פרטים נוספים על המיקום. גע ב-➌ כדי להגדיל ולהקטין את התצוגה. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 17

22 םימוקימ רותיא גע ב-➍ כדי לחזור לדף הקודם. גע ב-➎ וגרור אותו כדי להציג חלקים שונים של המפה. גע ב-➏ כדי ליצור מסלול עם הנחיות פנייה-אחר-פנייה למיקום זה. דיווח על נקודת עניין שגויה אם תוצאות החיפוש מכילות נקודת עניין מיושנת או שגויה, באפשרותך להסיר את המיקום מחיפושים עתידיים. 1. במפת המיקומים, גע בבלון המידע. 2. גע ב > דווח על שגיאה > כן. המיקום מוסר מחיפושים שיבוצעו בעתיד. דירוג נקודת עניין ניתן להציג ולשנות את דירוג הכוכבים שקיבלה נקודות עניין, כאשר דירוג כזה זמין. 1. במפת המיקומים, גע בבלון המידע. דירוג הכוכבים, אם הוא קיים, מופיע מתחת לכתובת המיקום. 2. גע בכוכבים כדי לדרג את נקודת העניין. דירוג הכוכבים יתעדכן בהתקן. הצגת מסלול במפה 1. במפת המיקומים, גע בבלון המידע. 2. גע בתיבת המידע של המסלול. הגדרת מיקום בהדמיה 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > מערכת > סימולטור GPS > מופעל. 18 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

23 םימוקימ רותיא 2. בתפריט הראשי גע בלאן? > עיין במפה. 3. בחר אזור במפה. מופיעה תיבת מידע עבור המיקום. 4. גע ב- > קבע מיקום. מועדפים באפשרותך לשמור מיקומים ב'מועדפים' כדי שתוכל לאתר אותם במהירות וליצור מסלולים שיובילו אליהם. גם מיקום הבית שלך שמור ב'מועדפים'. שמירת מיקום ב'מועדפים' 1. במפה, גע בסמל המכונית. 2. גע בשמור. 3. הזן שם. 4. גע בבוצע. המיקום נשמר במועדפים. שמירת מיקומים ב'מועדפים' 1. חפש את המיקום )עמוד 10(. 2. במפת המיקומים, גע ב- > שמור > אישור. חיפוש מועדפים 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > מועדפים. 2. במקרה הצורך, בחר קטגוריה. 3. בחר מיקום שמור. עריכת מועדפים 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > מועדפים. 2. במקרה הצורך, בחר קטגוריה. 3. בחר פריט מועדף. 4. גע ב- > ערוך. 5. בחר אפשרות: גע בשם. גע בערוך מספר טלפון. גע בקטגוריות כדי להזין שם קטגוריה עבור הפריט המועדף. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 19

24 םימוקימ רותיא גע ב הקצה תמונה כדי לשמור תמונה עם הפריט המועדף )עמוד 39(. גע בשנה סמל במפה כדי לשנות את הסמל המשמש לסימון הפריט המועדף במפה. 6. ערוך את המידע. 7. גע בבוצע. מחיקת מועדפים 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > מועדפים. 2. במקרה הצורך, בחר קטגוריה. 3. בחר פריט מועדף. 4. גע ב > מחק > כן. תכנון מסלול באפשרותך להשתמש במתכנן המסלולים כדי ליצור ולשמור מסלול עם יעדים מרובים. 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > מתכנן המסלולים. 2. גע ב-. 3. גע בבחר מיקום התחלה. 4. חפש מיקום )עמוד 10(. 5. גע בבחר. 6. גע ב- כדי להוסיף מיקומים. 7. גע בהבא. 8. הזן שם. 9. גע בבוצע. 10. כדי להציג את המסלול במפה, גע במפה. 20 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

25 םימוקימ רותיא תזמון מסלול באמצעות מתכנן המסלולים ניתן להגדיר שעת יציאה ומשך נסיעה. 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > מתכנן המסלולים. 2. בחר מסלול. 3. בחר מיקום. 4. גע בשעת יציאה )אושעת הגעה אם המיקום אינו נקודת העצירה הראשונה במסלול(. 5. בחר תאריך ושעה. 6. גע בשמור. 7. גע במשך. 8. בחר את משך הזמן שבמהלכו תשהה במיקום. 9. גע בשמור. 10. במקרה הצורך, חזור על שלבים 2-7 לתזמון כל מיקום. 11. גע בלדרך!. 12. אם תתבקש, בחר מסלול. )עמוד 11(. ניווט למסלול שמור 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > מתכנן המסלולים. 2. בחר מסלול שמור. 3. גע בלדרך!. 4. אם תתבקש, בחר מסלול. )עמוד 11(. עריכת מסלול שמור 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > מתכנן המסלולים. 2. בחר מסלול שמור. 3. גע ב-. 4. בחר אפשרות: גע בשנה שם של מסלול. גע בערוך יעדים כדי להוסיף או למחוק מיקומים. גע במחק מסלול. גע במטב סדר כדי לארגן את נקודות העצירה בסדר היעיל ביותר לאורך המסלול. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 21

26 תוילוק תודוקפ פקודות קוליות אודות פקודות קוליות הערה: תכונת הפקודות הקוליות זמינה רק בשפות ובאזורים מסוימים. תכונת הפקודות הקוליות זמינה רק בדגמי nüvi 2360 ו תכונות הפקודות הקוליות מאפשרת לך להשתמש בהתקן על-ידי אמירת המילים שמופיעות במסך או על-ידי אמירת פקודות מסוימות. תפריט הפקודות הקוליות מספק רשימה של פקודות לשימושך. הגדרת משפט הפעלה משפט ההפעלה הוא מילה או משפט שתוכל לומר כדי להפעיל את תכונת הפקודות הקוליות. משפט ההפעלה המוגדר כברירת מחדל הוא Voice Command )פקודה קולית(. 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > פקודה קולית > התאם אישית משפט. 2. הזן ביטוי הפעלה חדש. 3. גע בבוצע. הפעלת תכונת הפקודות הקוליות אמור בקול את משפט ההפעלה שלך. תפריט הפקודות הקוליות יופיע. 22 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

27 תוילוק תודוקפ עצות לשימוש בפקודות קוליות דבר בקול רגיל, כשאתה פונה כלפי ההתקן. אמור את הפקודות כפי שהן מופיעות על המסך. במקרה הצורך, הגב להנחיות הקוליות שמושמעות על-ידי המכשיר. הארך את משפט ההפעלה כדי להפחית את מספר ההפעלות השגויות באמצעות פקודות קוליות. אמור Exit )יציאה( כדי לצאת מתכונת הפקודות הקוליות. ההתקן משמיע שני צלילים כאשר הוא נכנס למצב הפקודות הקוליות ויוצא ממנו. כאשר מופיע בפינה הימנית העליונה של המסך, ההתקן אינו מוכן לקלוט פקודות קוליות. כאשר מופיע, באפשרותך להשמיע פקודה. ניווט למיקום פופולרי באמצעות פקודות קוליות באפשרותך לומר את שמותיהם של מיקומים פופולריים ומוכרים. 1. אמור בקול את משפט ההפעלה שלך..2 אמור Find by Name )חפש לפי שם(. 3. האזן להנחיה הקולית ואמור את שם המיקום. מופיעה רשימת מיקומים. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 23

28 תוילוק תודוקפ 4. אמור את מספר השורה. 5. אמור אפשרות: אמור Navigate )נווט( כדי לנווט למיקום. אמור Call )התקשר( כדי להתקשר למיקום, כאשר ההתקן מחובר למכשיר טלפון נייד תואם. הוראות השתקה באפשרותך לנטרל את ההנחיות הקוליות עבור מצב הפקודות הקוליות מבלי להשתיק את ההתקן. 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > פקודות קוליות >. 2. גע בהשתק הנחיות > מופעל. נטרול פקודות קוליות באפשרותך לנטרל את תכונת הפקודות הקוליות ובכך למנוע פתיחה בשוגג של תכונה זו במהלך שיחה. 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > פקודות קוליות >. 2. גע ב-פקודות קוליות > מנוטרל. חיפוש כתובת.1 אמור Voice Command )פקודה קולית(. 2. אמור Find Address )חפש כתובת(. 3. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. 24 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

29 דפי מפה הצגת המפה במהלך ניווט שים לב תכונת הסמל מגבלת המהירות היא לידיעה בלבד ואינה משמשת תחליף לאחריותו של הנהג לציית לכל תמרורי מגבלת המהירות ולהפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת. Garmin לא תישא באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין שאותם אתה עלול לקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים. המסלול מסומן בקו בצבע מגנטה. דגל משובץ מסמן את היעד שלך. הפמ יפד בזמן הנסיעה, ההתקן מכוון אותך אל היעד באמצעות הנחיות קוליות, חצים במפה והוראות נסיעה בחלקה העליון של המפה. אם תצא מהמסלול המקורי, ההתקן יחשב מחדש את המסלול ויספק הוראות נסיעה חדשות. סמל המציג את הגבלת המהירות הנוכחית עשוי להופיע בעת שאתה נוסע בכבישים ראשיים. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 25

30 יפד הפמ הניווט במפת שימוש למשתמש מדריך nüvi 2200/2300 סדרת 26 ➊ ➍ ➎ ➋ ➌ ➏ ➐ ➑ ➒ הפנייה את להציג כדי ➊ ב- גע הבאה. להופיע עשויה קרוב צומת של תצוגה 29(. )עמוד רשימת את להציג כדי ➋ ב- גע הפניות. את ולהקטין להגדיל כדי ➌ ב- גע התצוגה. הראשי. לתפריט לחזור כדי ➍ ב- גע שדה את לשנות כדי ➎ ב- גע הנתונים. 'היכן הדף את להציג כדי ➏ ב- גע נמצא'?. אני אזור להציג כדי אותה וגרור ➐ ב- גע במפה. אחר פרטי את להציג כדי ➑ ב- גע המסלול. מגבלת את לשנות כדי ➒ ב- גע המהירות מגבלת סמל אם המהירות שגוי. במפה המוצג ב-myTrends שימוש ליעד נסיעה מזהה mytrends התכונה הנסיעה משך ואת היעד את ומציגה נפוץ המפה. שעל הניווט בסרגל המשוער > בכלים גע הראשי, בתפריט 1. ניווט. > הגדרות > <nüroute במכונית גע 2. מופעל. > mytrends או הבית למשל נפוץ, יעד שמור 3. מועדף כפריט שלך, העבודה מקום 19(. )עמוד הפריט אל סע פועל, ההתקן כאשר 4. פעמים. מספר המועדף מופיע mytrends של המידע כאשר 5. כדי הניווט בסרגל גע הניווט, בסרגל המסלול. פרטי את להציג

31 הפמ יפד הצגת פרטי הנסיעה דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות הנוכחית ומספק נתונים סטטיסטיים על הנסיעה. עצה: אם אתה עוצר לעתים קרובות, השאר את ההתקן מופעל כדי שיוכל למדוד בדייקנות את הזמן שעבר במהלך הנסיעה. במפה, גע בשדה מהירות. איפוס פרטי הנסיעה 1. במפה, גע בשדה מהירות >. 2. בחר אפשרות: כאשר אינך מנווט במסלול, גע באפשרות אפס הכול כדי לאפס כל שדה נתונים בדף, למעט מד המהירות. גע באפס נתוני מסלולכדי לאפס את המידע במחשב המסלול. גע באפס מהירות מרבית כדי לאפס את המהירות המרבית. גע באפס מסלול B כדי לאפס את מד הרוחק. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 27

32 הפמ יפד הצגת רשימת ההפניות כאשר אתה מנווט במסלול, באפשרותך להציג את כל הפניות הקיימות לאורך המסלול כולו ואת המרחק בין הפניות. 1. גע בשורת הטקסט שבחלקה העליון של המפה. הצגת הפנייה הבאה כדי להציג את הפנייה הבאה, עליך לנווט במסלול. הפנייה הבאה מראה את הפנייה על המפה ואת המרחק והזמן שנותרו עד שתגיע לפנייה. במפה, גע ב-. 2. בחר אפשרות: בחר פנייה מתוך הרשימה כדי להציג את הפנייה הבאה. גע ב- > הצג מפה כדי להציג את המסלול השלם במפה. 28 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

33 הפמ יפד הצגת תצוגת הצומת כדי להציג את תצוגת הצומת, עליך לנווט במסלול. בדגמים מסוימים, תצוגת הצומת מציגה כמה מהצמתים הבאים ואת הנתיב שבו עליך להימצא במהלך הנסיעה. במפה, גע ב-. שימוש במפת הניווט להולכי רגל במצב 'הולך רגל', המסלול מוצג במפה דו-ממדית. ➊ ➌ ➋ ➊ ➍ גע ב- ➊ כדי לעבור בין מקטעי המסלול. גע ב- ➋ כדי להציג את תוכנית המסלול. גע ב- ➌ כדי למרכז מחדש את המפה במיקום הנוכחי שלך. גע ב- ➍ כדי להגדיל או להקטין את התצוגה. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 29

34 הפמ יפד אפשרויות תחבורה ציבורית אם מותקנות בהתקן מפות cityxplorer, ההתקן יחשב מסלול שמשתמש בשילוב של אפשרויות תחבורה ציבורית, כמו נסיעה באוטובוס או ברכבת התחתית והליכה. מפות cityxplorer אינן מסופקות עם ההתקן. לרכישת מפות,cityXplorer ראה. הסמלים הצהובים מציינים את שיטת הניווט שבה נעשה שימוש בכל אחד ממקטעי המסלול. לדוגמה, כאשר אתה רואה את, עלה על אוטובוס בנקודה הספציפית במסלול. הנקודות השחורות על המסלול הן תחנות של תחבורה ציבורית לאורך המסלול. שים לב: ניתן להגביל את מרחק ההליכה במסגרת מסלול הולכי הרגל )עמוד 51(. 30 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

35 שיחות טלפון בעזרת דיבורית טכנולוגיית Bluetooth זמינה בדגמי nüvi מסוימים. הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth יוצרת קישור אלחוטי בין שני התקנים, למשל מכשיר טלפון נייד וההתקן. כדי לבדוק אם הטלפון הנייד שברשותך, התומך בטכנולוגיית,Bluetooth תואם להתקן, בקר בכתובת. אודות שיוך ההתקנים בפעם הראשונה שתשתמש בשני התקנים, עליך "לשדך" ביניהם על-ידי יצירת קשר באמצעות PIN או מפתח סיסמה. על הטלפון וההתקן להיות מופעלים ולהימצא במרחק של 33 רגל )10 מטר( זה מזה. תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש שיוך באמצעות הגדרות הטלפון ניתן להפעיל את השיוך ממכשיר הטלפון. עיין בהוראות מכשיר הטלפון. 1. בתפריט הראשי של התקן ה- nüvi, גע בכלים > הגדרות <Bluetooth <Bluetooth > מופעל > שמור. 2. הפעל את רכיב ה- Bluetooth בטלפון. שים לב: ייתכן שאפשרות זו נמצאת בתפריט בשם 'הגדרות',,'Bluetooth' 'חיבורים', או 'דיבורית'. 3. חפש התקני Bluetooth באמצעות הטלפון. 4. בחר את ההתקן מרשימת ההתקנים. 5. הזן את ה-PIN של ה- Bluetooth ) 1234 ( בטלפון. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 31

36 תוחיש ןופלט תרזעב תירוביד ההתקן הגדרות באמצעות שיוך גע ההתקן, של הראשי בתפריט 1. > Bluetooth > הגדרות > בכלים שמור. > מופעל > Bluetooth אישור. > טלפון בהוסף גע 2. ה- Bluetooth רכיב את הפעל 3. בטלפון. אותי/ניתן חפש מצב את הפעל 4. הטלפון. במכשיר לעין לגילוי/גלוי זו שאפשרות ייתכן לב: שים 'הגדרות', בשם בתפריט נמצאת 'דיבורית'. או 'חיבורים',,'Bluetooth' שיוך לגבי הנחיה מופיעה בטלפון שלך. להתקן הטלפון בהתקן. באישור גע 5. מרשימת שלך הטלפון את בחר 6. ההתקנים. באישור. גע 7. ה- Bluetooth של ה- PIN את הזן 8. בטלפון. ) 1234 ( ההתקנים שיוך שלאחר לשלב עצות שני הראשוני, השיוך לאחר אוטומטית להתחבר יוכלו ההתקנים אותם. שתפעיל פעם בכל תוכל להתקן, יתחבר הטלפון כאשר טלפון. שיחות לבצע ינסה המכשיר ההתקן, הפעלת עם האחרון הטלפון למכשיר להתחבר מחובר. היה שאליו הטלפון את להגדיר שתצטרך ייתכן באופן להתקן שיתחבר כך הנייד הפעלתו. עם אוטומטי למשתמש מדריך nüvi 2200/2300 סדרת 32

37 תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש קבלת שיחה גע בענה. גע בהתעלם כדי להתעלם מהשיחה. שימוש בהתקן במהלך שיחה במהלך שיחה, מופיע. בהתאם למסך המוצג בהתקן, הסמל 'בשיחה' עשוי להיראות שונה. 1. גע ב- > סיים שיחה. 2. בחר אפשרות: גע בלוח מקשים כדי להציג את דף לוח המקשים לצורך שימוש במערכות אוטומטיות כגון תא קולי. גע בהשתמש בשפופרת כדי לכבות את ההתקן מבלי לנתק את השיחה, או אם אתה זקוק לפרטיות. עצה: כדי לחזור, גע בהשתמש דיבורית. גע בהשתק כדי לכבות את הקול בשיחה. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 33

38 תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש חיוג אל נקודת עניין 1. בתפריט הראשי, גע בטלפון > נקודות עניין. 2. חפש נקודת עניין. 3. גע בהתקשר. חיוג מספר 1. מהתפריט הראשי, בחר טלפון > חייג. 2. הזן את המספר. 3. גע בחייג. הזנת מספר הטלפון שלך באפשרותך להזין את מספר הטלפון שאליו אתה מעוניין כי ההתקן יתקשר כאשר תיגע בהתקשר הביתה. 1. בתפריט הראשי, גע בטלפון > התקשר הביתה. 2. גע באפשרות הזן מספר טלפון. 3. הזן את מספר הטלפון. 4. גע בבוצע > כן. ההתקן מחייג את מספר הטלפון של ביתך. התקשרות הביתה כדי להתקשר הביתה באמצעות הלחצן 'התקשר הביתה', עליך להזין מספר טלפון עבור מיקום הבית שלך )עמוד 34(. בתפריט הראשי, גע בטלפון > התקשר הביתה. 34 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

39 תירוביד תרזעב ןופלט תוחיש ביצוע שיחות באמצעות חיוג קולי כדי לבצע שיחות באמצעות חיוג קולי, ייתכן שתצטרך ללמד את הטלפון שלך לזהות את פקודות החיוג הקולי. עיין בהוראות מכשיר הטלפון. 1. בתפריט הראשי, גע בטלפון > חיוג קולי. 2. אמור בקול את שמו של איש הקשר. בדיקת מצב הטלפון באפשרותך לבדוק את רמת הטעינה של הסוללה ואת עוצמת האות של מכשיר הטלפון. בתפריט הראשי, גע בטלפון > סטטוס הטלפון. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 35

40 םילכב שומיש שימוש בכלים הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי השתמש בדף 'היכן אני נמצא'? כדי להציג מידע על המיקום הנוכחי שלך. תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על מיקומך. בתפריט הראשי, גע בכלים > היכן אני נמצא?. חיפוש שירותים בקרבת מקום 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > היכן אני נמצא?. 2. גע בבתי חולים, תחנות משטרה או דלק כדי להציג את המיקומים הקרובים ביותר בקטגוריה זו. שימוש בעזרה בתפריט הראשי, גע בכלים > עזרה כדי להציג מידע על השימוש בהתקן. חיפוש נושאי עזרה בתפריט הראשי, גע בכלים > עזרה. > אודותecoRoute התכונה ecoroute מחשבת את צריכת הדלק של הרכב, כמו גם את פליטת הפחמן ואת מחיר הדלק הכרוכים בניווט ליעד, ומספקת כלים לשיפור נצילות הדלק. הנתונים שמספקת התכונה ecoroute הם בגדר הערכה בלבד. הנתונים אינם נקראים בפועל מתוך הרכב. כדי לקבל דוחות דלק מדויקים יותר לגבי הרכב הספציפי והרגלי הנהיגה שלך, כייל את צריכת הדלק )עמוד 37(. האבזר ecoroute HD כאשר ההתקן מחובר לאבזר ecoroute,hd הוא יכול לקבל נתונים בזמן אמת על הרכב, כגון הודעות שגיאה, סל"ד ומתח סוללה, ובאפשרותך לאפס את נורית הבדיקה של המנוע. עבור לכתובת 36 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

41 םילכב שומיש למידע בנושא תאימות ורכישה. שימוש ב- ecoroute 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > ecoroute. 2. אם תתבקש, הזן את נתוני הדלק והקילומטראז'. בעת השימוש הראשון בתכונות,ecoRoute יהיה עליך להזין את פרטי הרכב. כיול צריכת הדלק באפשרותך לכייל את צריכת הדלק כדי לקבל דוחות דלק מדויקים יותר לגבי הרכב והרגלי הנהיגה הספציפיים שלך. עליך לבצע את הכיול לאחר שתמלא את מכל הדלק. 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > ecoroute > במשאבה. 2. הזן את מחיר הדלק הנוכחי. 3. הזן את כמות הדלק שצרך הרכב מאז המילוי האחרון. 4. הזן את המרחק שנסעת מאז המילוי האחרון. 5. גע בהבא. ההתקן מחשב את צריכת הדלק הממוצעת של הרכב. אודות ecochallenge ecochallenge עוזר לך למטב את צריכת הדלק, על-ידי ניקוד הרגלי הנהיגה שלך. ככל שהניקוד של ecochallenge גבוה יותר, כך אתה חוסך יותר דלק. ecochallenge אוסף נתונים ומחשב ניקוד בכל פעם שההתקן נמצא בתנועה ובמצב התחבורה 'מכונית'. הצגת הניקוד שלecoChallenge בתפריט הראשי, גע בכלים < ecoroute <ecochallenge. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 37

42 םילכב שומיש אודות הניקוד של ecochallenge צבע העלה בסמל ecochallenge משתנה לפי ביצועיך באתגר. סה"כ מציג את ממוצע הניקוד של המהירות, התאוצה והבלימה. מהירות מציג את הניקוד שלך על כך שנהגת ברכב במהירות הממוטבת לחיסכון בדלק )45-60 מייל לשעה עבור רוב הרכבים(. תאוצה מציג את הניקוד שבו זכית על תאוצה חלקה והדרגתית. תאוצה מהירה תגרום לך להפסיד נקודות. בלימה מציג את הניקוד שבו זכית על בלימה חלקה והדרגתית. בלימה פתאומית תגרום לך להפסיד נקודות. הסרת ניקוד ecochallenge מהמפה > הגדרות > במפה, גע ב- > הסתר. איפוס ecochallenge במפה, גע ב- > > איפוס. הצגת מידע על צריכת הדלק 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > coroute e > צריכת דלק. 2. בחר מקטע של הגרף כדי להגדיל את תצוגתו. התאמת פרופיל הרכב 1. בפרופיל הראשי, גע בכלים > e coroute > פרופיל מכונית. 2. בחר באפשרות כלשהי כדי להתאים ידנית את הגדרות הדלק: סוג דלק צריכת דלק בעיר צריכת דלק בכביש מהיר מחיר דלק 38 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

43 םילכב שומיש עצה: לתוצאות מיטביות, כייל את צריכת הדלק )עמוד 37( במקום להתאים את נצילות הדלק בכבישים ראשיים ובעיר. אודות דוח הקילומטראז' דוחות הקילומטראז' מספקים את נתוני המרחק, הזמן, צריכת הדלק הממוצעת ועלות הדלק של ניווט אל יעד. דוח קילומטראז' נוצר עבור כל מסלול שבו אתה נוסע. אם עצרת מסלול כלשהו בהתקן, נוצר דוח קילומטראז' לגבי המרחק שעברת. הצגת דוח קילומטראז' ניתן להציג דוחות קילומטראז' שנשמרו בהתקן. ניתן גם לגשת לדוחות קילומטראז' בתיקייה 'דוחות' שבכונן/ אמצעי האחסון של ההתקן )עמוד 47(. 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > דוח קילומטראז'. 2. בחר דוח. איפוס נתוני ecoroute 1. בתפריט הראשי, גע בכלים >.ecoroute 2. בחר קטגוריה. 3. גע ב > איפוס. שימוש במציג התמונות הצג תמונות ששמרת בהתקן או בכרטיס זיכרון. ראה עמוד 47 למידע נוסף על טעינת תמונות בהתקן. בתפריט הראשי, גע בכלים > מציג תמונות. השתמש בחצים כדי לגלול בין התמונות. בחר תמונה להצגת גרסה גדולה יותר שלה. גע ב כדי להציג מצגת שקופיות של התמונות. להפסקת מצגת השקופיות, גע במסך. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 39

44 םילכב שומיש הגדרת תמונה כטפט 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > מציג תמונות. 2. בחר תמונה. 3. גע ב > הגדר כטפט. 4. השתמש בלחצני המסך כדי להתאים את הטפט. 5. גע בשמור. מחיקת תמונות 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > מציג תמונות. 2. בחר תמונה. 3. גע ב > מחק > כן. שימוש בשעון העולמי 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > שעון עולמי. 2. בחר שם עיר. 3. הזן שם עיר חדש. 4. גע בבוצע. 5. במקרה הצורך, בחר עיר. הצגת השעון העולמי בתפריט הראשי, גע בכלים > שעון עולמי >. שעות הלילה מופיעות באזור המוצלל של המפה. שימוש במחשבון בתפריט הראשי, גע בכלים > מחשבון. לכידת תמונות מסך 1. בתפריט הראשי, גם בכלים > הגדרות > תצוגה > תמונת מסך > מופעל. 2. גע ב כדי ללכוד תמונת מסך. קובץ מפת הסיביות של התמונה נשמר בתיקייה Screenshots )צילומי מסך( בכונן ההתקן )עמוד 47(. 40 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

45 םילכב שומיש שימוש בממיר היחידות 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > ממיר יחידות. 2. בחר בתיבה שבה מצוינת יחידת מידה. 3. בחר יחידת מידה. 4. גע בשמור. מופיעות שתי יחידות מידה. 5. בחר יחידת מידה להמרה. 6. בחר יחידת מידה נוספת. 7. גע בבוצע. 8. במקרה הצורך, חזור על שלבים הזן ערך. 10. גע בבוצע. הגדרה ידנית של שערי המרת המטבעות ניתן לעדכן את שערי המרת המטבעות באופן ידני, כדי להבטיח שבכל עת ייעשה שימוש בשערים העדכניים ביותר. 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > ממיר יחידות. 2. בחר בתיבה שבה מצוין מטבע. 3. בחר מטבע. 4. גע בשמור. 5. בחר תיבת מטבע. 6. בחר במטבע שברצונך לעדכן. 7. במקרה הצורך, חזור על השלבים בחר בתיבה שמתחת לאחד המטבעות. 9. הזן ערך חדש עבור המטבע. 10. בחר בוצע. 11. במקרה הצורך, חזור על שלבים 9-8. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 41

46 העונת תנועה שים לב Garmin אינה אחראית לדיוק נתוני התנועה או לזמן המשוער שמוצג. ההתקן יכול לקבל תוכן תנועה ב- FM מערוץ הודעות התנועה,)TMC( אשר מספק מידע על אירועי תנועה ועבודות בכביש בסביבה הקרובה. דגמים מסוימים מצוידים במקלט תנועה FM של ערוץ ה- TMC, אשר מובנה בכבל החשמל של הרכב וכולל מינוי תנועה לכל החיים. מינוי זה מופעל באופן אוטומטי והפעלתו אינה מחייבת רכישת מינוי נוסף. למידע על מקלטי תנועה ואזורי כיסוי, עבור אל. הפעלת המינוי אינך צריך להפעיל את המינוי הכלול עם מקלט ה- FM לדיווחי תנועה. המינוי מופעל אוטומטית לאחר שההתקן מקבל אותות לוויין, בעת קבלת אותות תנועה מספק השירותים בתשלום. ינויים לכל החיים דגמים מסוימים כוללים מינויים לתכונות המיועדות לכל החיים. LT דגמים שהסימון "LT" מופיע לאחר מספר הדגם שלהם כוללים מינוי תנועה לכל החיים ומצוידים במקלט תנועה. LMT דגמים שהסימון "LMT" מופיע לאחר מספר הדגם שלהם כוללים מינוי,nüMaps Lifetime מינוי תנועה לכל החיים, )עמוד 61( וכן מקלט תנועה. 42 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

47 העונת קבלת נתוני תנועה כאשר המקלט נמצא באזור כיסוי של דיווחי תנועה, ההתקן יתחיל להציג נתוני תנועה. על מקלט התנועה וההתקן להיות בטווח נתונים של תחנת FM המשדרת נתוני תנועה. 1. חבר את מקלט התנועה למקור מתח חיצוני. 2. חבר את מקלט התנועה להתקן. שים לב: חלונות חמים )מתכתיים( עלולים לפגוע בביצועים של מקלט התנועה. מקלט תנועה ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ מחבר mini-usb ➊ מחבר אנטנה חיצונית ➋ אנטנה פנימית ➌ חיווי הפעלה ➍ מתאם חשמל הרכב ➎ סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 43

48 העונת אודות סמל התנועה כאשר אתה מקבל דיווחי תנועה, סמל תנועה מופיע על המפה. סמל התנועה משנה את צבעו כדי לציין את מידת החומרה של תנאי התנועה. צבע ירוק צהוב אדום אפור מידת חומרה נמוכה בינונית גבוהה אין נתונים משמעות התנועה זורמת בחופשיות. התנועה מתקדמת, אך יש עיכוב. יש עומס תנועה בינוני. התנועה אינה מתקדמת, או שהיא מתקדמת באיטיות רבה. יש עיכוב חמור. מידע תנועה לא זמין. דיווחי תנועה במסלול שלך בעת חישוב המסלול, ההתקן בוחן את התנועה הנוכחית וממטב אוטומטית את המסלול לזמן הקצר ביותר. אם במסלול שלך חל עיכוב חמור עקב עומס תנועה במהלך הניווט, ההתקן מחשב יחדש אוטומטית את המסלול. ייתכן שתנותב במסלול המקורי בכל זאת, אם לא קיימים מסלולים חלופיים טובים יותר. הימנעות מתנועה במסלול באופן ידני 1. במפה, גע ב-. 2. גע בתנועה במסלול. 3. במידת הצורך גע בחצים כדי להציג עיכובי תנועה אחרים במסלול. 4. גע ב > הימנע. 44 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

49 העונת הצגת מפת התנועה מפת התנועה מראה זרימת תנועה לפי צבעים וכן עיכובים בכבישים סמוכים. 1. במפה, גע ב. 2. גע במפת תנועה כדי להציג את אירועי התנועה על המפה. חיפוש עיכובי תנועה 1. בדף המפה, גע ב. 2. גע בחיפוש תנועה כדי להציג את רשימת הכבישים שבהם עיכובי תנועה. 3. בחר בפריט מתוך הרשימה כדי להציג עיכובים בדרך. 4. אם קיים יותר מעיכוב אחד, גע בחצים כדי להציג עיכובים נוספים. הוספת מינוי באפשרותך לרכוש מינויי תנועה עבור אזורים אחרים או ארצות אחרות. 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > תנועה. 2. בחר אפשרות: ביחידות שאינן בצפון אמריקה, גע במינויים >. ביחידות בצפון אמריקה, גע ב. 3. רשום את מזהה יחידת מקלט התנועה.FM 4. עבור אל כדי לרכוש מינוי ולקבל קוד בן 25 תווים. 5. גע בהבא בהתקן. 6. הזן את הקוד. 7. גע בבוצע. לא ניתן לעשות שימוש חוזר בקוד המינוי לדיווחי תנועה. עליך לקבל קוד חדש בכל פעם שאתה מחדש את השירות. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 45

50 העונת אם יש בבעלותך מספר מקלטי תנועה,FM עליך להשיג קוד חדש עבור כל מקלט. אודות מבצעים אם חבילת ההתקן שלך כוללת מקלט תנועה, באפשרותך לקבל מבצעים ושוברים הרלוונטיים למיקומך. נתוני תנועה מבוססי פרסומות זמינים אך ורק בצפון אמריקה. כדי לקבל נתוני תנועה מבוססי פרסומות, מקלט התנועה צריך להיות מחובר למקור מתח חיצוני ועליך להימצא באזור כיסוי. למידע חשוב בנושא פרטיות, עיין בהצהרת הפרטיות שלנו, בכתובת. הצגת מבצעים זהירות אל תנסה לרשום קודים של שוברי הנחה בזמן הנהיגה. 1. גע במבצע הרצוי המופיע במסך כדי לחפש את המיקום הקרוב ביותר הקשור במבצע. 2. אם המבצע כולל סמל, גע בסמל במפת המיקומים כדי לקבל קוד שובר הנחה. 3. רשום את הקוד והצג אותו כאשר תגיע אל המיקום. הצגת רשימת מבצעים בתפריט הראשי, גע בכלים > מבצעים. נטרול תנועה ומבצעים די לנטרל את המבצעים, עליך לנטרל את התנועה. 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > תנועה > מנוטרל. 46 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

51 נתונים ניהול קובצי כגון קבצים, בהתקן לאחסן ניתן מצויד ההתקן.JPEG מסוג תמונה אחסון המאפשר זיכרון, לכרטיס בחריץ נוסף. נתונים Windows ל- תואם אינו ההתקן הערה: Windows NT,Me 98, 95, במהדורות קודמות. וגרסאות Mac OS ל וכן קבצים סוגי הבאים: הקבצים בסוגי תומך ההתקן ו- JPG JPEG תמונה קובצי 39( )עמוד GPX מסוג דרך ציון וקובצי מפה קובצי )62 )עמוד MapSource מתוך מתוך GPI מסוג עניין נקודות קובצי )62 )עמוד Garmin של POI Loader לוהינ םינותנ זיכרון כרטיסי אודות של מספק זיכרון כרטיסי לרכוש ניתן מיפוי תוכנת לרכוש או אלקטרוניים רכיבים בהתקן מראש המוטענת Garmin של.) ניתן ונתונים, מפות לאחסון בנוסף לצורך הזיכרון בכרטיס להשתמש קובצי תמונות, מפות, כגון קבצים אחסון וכן דרך ציוני המטמון', את 'מחפשים אישית. מותאמים עניין נקודות קובצי זיכרון כרטיס התקנת החריץ לתוך זיכרון כרטיס הכנס 1. שבהתקן. קול שתשמע עד פנימה אותו לחץ 2. נקישה. שלך למחשב קבצים העברת 5(. )עמוד למחשב ההתקן את חבר למשתמשl מדריך nüvi 2200/2300 סדרת

52 םינותנ לוהינ ההתקן וכרטיס הזיכרון מופיעים ככוננים נשלפים ב'המחשב שלי' של Windows וכאמצעי אחסון מותקנים במחשבי.Mac הער ה: מחשבים מסוימים שכוללים מספר כונני רשת אינם יכולים להציג את כונני.nüvi למידע בנושא מיפוי הכוננים, עיין בקובץ העזרה של מערכת ההפעלה. 2. חפש קובץ במחשב. 3. סמן את הקובץ. 4. לחץ על ערוך > העתק. 5. פתח את הכונן/אמצעי האחסון Garmin או את כרטיס הזיכרון. 6. בחר ערוך > הדבק. הקובץ מופיע ברשימת הקבצים שבזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון. ניתוק כבל ה- USB 1. בצע פעולה. במחשבי,Windows לחץ על סמל ההוצאה במגש המערכת. במחשבי,Mac גרור את סמל אמצעי האחסון לאשפה. 2. נתק את הכבל מהמחשב. מחיקת קבצים שים לב זהירות: אם אינך יודע מהי מטרת הקובץ, אל תמחק אותו. זיכרון ההתקן מכיל קובצי מערכת חשובים שאותם אין למחוק. 1. פתח את הכונן או אמצעי האחסון.Garmin 2. במקרה הצורך, פתח תיקייה או אמצעי אחסון. 3. בחר קובץ. 4. הקש על Delete במקלדת. 48 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

53 התאמה אישית של ההתקן 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות. 2. בחר קטגוריית הגדרות. 3. בחר בהגדרה לשינוי. הגדרות מערכת בהתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > מערכת. סימולטור GPS מונע מההתקן לקבל אות GPS וחוסך מתח סוללה. ןקתהה לש תישיא המאת יחידות מאפשר לשנות את יחידות המידה של המרחק. תבנית שעה מאפשר לבחור זמן בתבנית של 12 שעות, 24 שעות או תצוגת.UTC זמן נוכחי מאפשר לשנות ידנית את השעה. מצב בטוח משבית את כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית מצד המפעיל ושעלולות להסיח את דעתו במהלך הנהיגה. Lock Garmin נועל את ההתקן )עמוד 58(. אודות מציג את גרסת התוכנה, ת מספר מזהה היחידה וכן מידע על תכונות נוספות של התוכנה. שים לב: מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני מפה נוספים )עמוד 62(. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 49

54 המאת תישיא לש ןקתהה ניווט הגדרות מכונית ניווט הגדרות הגדרות > בכלים גע הראשי, בתפריט מכונית. > ניווט > )51 )עמוד nüroute רמת את מפה מגדיר פרטי פרטים הוספת המפה. של הפירוט של יותר איטי לשרטוט לגרום עשויה המפה. את מפה מגדיר תצוגת 50(. )עמוד המפה של הפרספקטיבה את מפה משנה של נושא ערכת המפה. נתוני צבע הפריסה מפה שינוי נתוני פריסת במפה. הגלויים הנתונים שדות של לייצג כדי הסמל את מכונית משנה סמלים לקבלת במפה. מיקומך את לאתר עבור נוספים,. נסיעה יומן מסלול את במפה מציג הצג במפה. שלך הנסיעות נסיעה יומן נקה המפה פרספקטיבת שינוי > בכלים גע הראשי, בתפריט 1. תצוגת > מכונית > ניווט > הגדרות מפה. אפשרות: בחר 2. בדו- המפה להצגת במעקב גע הנסיעה כיוון עם,)2-D( ממד העליון. בחלק המפה להצגת למעלה בצפון גע הצפון כאשר )2-D( בדו-ממד למעלה. בתלת- המפה להצגת ב-3-D גע ממד. למשתמש מדריך nüvi 2200/2300 סדרת 50

55 ןקתהה לש תישיא המאת הגדרות ניווט של הולכי רגל בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > ניווט > הולך רגל. הגבל הליכה שולט בחלק של מסלול הולכי הרגל אשר נכלל בהליכה. תחבורה ציבורית נמנע מסוגי תחבורה נבחרים. יומן נסיעה מציג את מסלול הנסיעות שלך במפה. הצג במפה מציג את מסלול הנסיעות שלך במפה. נקה יומן נסיעה הימנעות מסוגי תחבורה הערה: סוגי תחבורה זמינים כאשר מפות cityxplorer טעונות )עמוד 30(. 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > ניווט > הולך רגל > תחבורה ציבורית. 2. בחר בסוג התחבורה שברצונך להימנע ממנו במסלולים שלך. 3. גע בשמור. העדפות מסלול בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > ניווט > מכונית <nüroute > מצב חישוב. חישוב המסלולים מבוסס על מהירויות הכביש ועל נתוני האצה של הרכב במסלול נתון. זמן מהיר יותר מחשב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך הם ארוכים יותר מבחינת המרחק. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 51

56 המאת תישיא לש ןקתהה מסלולים יותר מחשב קצר מרחק אך יותר, קצרים בהם שהמרחקים זמן להימשך עשויה בהם הנהיגה יותר. רב מסלולים דלק מחשב פחות להיות עשויה בהם הדלק שצריכת אחרים. במסלולים מאשר פחותה במצב לבחור אותך מונחה מנחה הניווט לפני המסלולים חישוב 11(. )עמוד ישר קו שטח מחשב דרכי ליעד. שלך מהמיקום דרך מתכונות הימנעות > בכלים גע הראשי, בתפריט 1. > מכונית > ניווט > הגדרות הימנעויות. > nüroute שברצונך הדרך בתכונות בחר 2. שלך. במסלולים מהן להימנע בשמור. גע 3. traffictrends אודות traffictrends התכונה כאשר בנתוני משתמש ההתקן מופעלת, חישוב לצורך ההיסטוריים התנועה לחשב ניתן יותר. יעילים מסלולים למגמות בהתאם שונים מסלולים של או בשבוע היום של התנועה ביום. השעה traffictrends הפעלת > בכלים גע הראשי, בתפריט 1. > מכונית > ניווט > הגדרות > traffictrends > n üroute מופעל. למשתמש מדריך nüvi 2200/2300 סדרת 52

57 ןקתהה לש תישיא המאת הגדרות תצוגה בהתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > תצוגה. מצב צבע-מגדיר רקע בהיר )יום(, רקע כהה )לילה(, או עובר אוטומטית בין השניים לפי זמן הזריחה והשקיעה במיקום הנוכחי )אוטומטי(. בהירות- שנה את בהירות המסך. הפחתת הבהירות עשויה לחסוך בניצול הסוללה. תמונת מסך-מאפשר ללכוד תמונה של מסך ההתקן )עמוד 40(. הגדרות שפה בהתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > שפה. שפה קולית מגדיר את שפת ההנחיות הקוליות. שפת טקסט מגדיר את כל הטקסט המופיע במסך לשפה שנבחרה. שים לב: שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים על-ידי המשתמש או את נתוני המפה, כגון שמות רחובות. שפת לוח מקשים מגדיר את שפת לוח המקשים. פריסת לוח מקשים מגדיר את פריסת לוח המקשים. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 53

58 ןקתהה לש תישיא המאת הצגת פרטי המפה בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות <mymaps. הפעלת מפות 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות >.mymaps 2. בחר מפה. הגדרות Bluetooth בהתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות <Bluetooth. הוסף טלפון או טלפון Bluetooth מאפשר את רכיב ה- Bluetooth. סמל Bluetooth מופיע בתפריט הראשי כאשר רכיב ה- Bluetooth מופעל. שם ידידותי מאפשר להזין שם ידידותי שיזהה את מכשיר ה- nüvi שלך בהתקנים אחרים עם טכנולוגיית.Bluetooth ניהול רשימת התקני ה- Bluetooth באפשרותך להוסיף, לנתק או למחוק מכשירי טלפון שמזוהים על-ידי ההתקן שלך כאשר טכנולוגיית Bluetooth מופעלת. 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > Bluetooth > טלפון. 2. בחר אפשרות: בחר טלפון שאליו יתחבר ההתקן שלך. גע ב כדי להוסיף מכשיר טלפון לתפריט. גע ב כדי למחוק טלפון מזיכרון ההתקן. גע בללא כדי לנתק את החיבור הנוכחי. 54 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

59 ןקתהה לש תישיא המאת הפעלת נתוני תנועה מקלט דיווחי התנועה כלול בחבילות התקן מסוימות. בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > תנועה > תנועה > מופעל. דות מינויי תנועה תוכל לרכוש מינויים נוספים או חידוש מינוי אם פג תוקפו של מינוי קיים. עבור לכתובת. שחזור הגדרות 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות. 2. במקרה הצורך, בחר קטגוריית הגדרות. 3. בחר > שחזר > כן. הצגת פרטי מינויים לדיווחי תנועה בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > תנועה > מינויים. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 55

60 חפסנ נספח כבלי חשמל ניתן להפעיל את ההתקן בשלוש דרכים. כבל חשמל למכונית כבל USB )מצורף לדגמים מסוימים( מתאם AC )אביזר אופציונלי( אודות אותות הלוויין של ה- GPS על ההתקן ללכוד אותות לוויין כדי לנווט. כאשר ההתקן מקבל אותות לוויין, עמודות עוצמת האות שבתפריט הראשי הן ירוקות. כאשר אותות הלוויין אובדים, העמודות מוצגות בצבע אדום או שהן שקופות. לקבלת מידע נוסף על,GPS עבור לכתובת. טיפול בהתקן שים לב הקפד שלא להפיל את ההתקן והימנע מהפעלתו בסביבות החשופות לזעזועים ולתנודות חזקים. אין לחשוף את ההתקן למים. מגע עם מים עלול לגרום לתקלה במכשיר. אין לאחסן את ההתקן במקום שבו עלולה להיגרם חשיפה ממושכת לטמפרטורות קיצוניות, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך. אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע, שכן הדבר עלול לגרום לנזק. 56 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

61 חפסנ מניעת גניבה הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם בשימוש. הסר את הסימנים שהשאירה כיפת היניקה על השמשה הקדמית. אין להחזיק את היחידה בתא הכפפות. רשום את ההתקן בכתובת. השתמש בתכונה Garmin Lock )עמוד 58(. ניקוי המארז החיצוני שים לב הימנע מחומרים כימיים וחומרים מסיסים, אשר עלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק. 1. נקה את המארז החיצוני של היחידה )לא את מסך המגע( באמצעות מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה. 2. נגב את ההתקן וייבש אותו. ניקוי מסך המגע 1. השתמש במטלית רכה, נקייה ונטולת סיבים. 2. במקרה הצורך, השתמש במים, אלכוהול איזופרופיל או חומר ניקוי לעדשות. 3. טפטף את הנוזל על המטלית. 4. נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 57

62 חפסנ נעילת ההתקן Garmin Lock היא מערכת למניעת גניבה, אשר נועלת את ההתקן. בכל פעם שאתה מפעיל את ההתקן, עליך להזין את קוד ה- PIN או לנהוג אל מיקום האבטחה. 1. בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > מערכת <Garmin Lock > נעל את ההתקן > מופעל. 2. הזן קוד PIN בן 4 ספרות פעמיים. 3. נהג למיקום אבטחה. 4. גע בהגדר. שינוי קוד ה- PIN של Garmin Lock 1. בתפריט,Garmin Lock גע בשנה PIN. 2. הזן קוד PIN חדש בן 4 ספרות, פעמיים. שינוי מיקום האבטחה שלך.1 בתפריט,Garmin Lock בחר באפשרות מיקום אבטחה. 2. נהג עד למיקום האבטחה החדש. 3. גע בהגדר. אודות מיקום האבטחה מיקום האבטחה שלך אמור להיות מקום שאליו אתה חוזר לעתים קרובות, כמו, למשל, ביתך. אם ההתקן כולל אותות לוויין, ואתה נמצא במיקום האבטחה, אינך צריך להזין את ה- PIN. שים לב: אם תשכח את ה- PIN ואת מיקום האבטחה, עליך לשלוח את ההתקן אל Garmin לביטול הנעילה. כמו כן, עליך לשלוח רישום מוצר תקף או הוכחת רכישה. 58 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

63 חפסנ מחיקת נתוני משתמש 1. הפעל את ההתקן. 2. החזק את אצבעך על הפינה הימנית התחתונה של מסך ההתקן. 3. המשך ללחוץ באצבעך עד להופעת החלון המוקפץ. 4. גע בכן כדי למחוק את כל נתוני המשתמש. כל ההגדרות המקוריות משוחזרות. פריטים שמורים - נמחקים. הארכת חיי הסוללה לחץ על לחצן ההפעלה ושחרר אותו במהירות כדי לנעול את המסך. במסך הראשי, גע בכלים > הגדרות > תצוגה > בהירות כדי להנמיך את התאורה האחורית. אין להשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר. הימנע מחשיפה ממושכת לתנאי חום קיצוניים. החלפת הנתיך בכבל החשמל של המכונית שים לב בעת החלפת הנתיך, הקפד שלא לאבד את החלקים הקטנים והחזר אותם למקומם המתאים. כבל החשמל של המכונית פועל רק כאשר הוא מותקן בצורה נכונה. אם לא ניתן לטעון את ההתקן ברכב, ייתכן שעליך להחליף את הנתיך הממוקם בקצה המתאם לרכב. 1. שחרר את הברגת חלק הקצה. עצה: ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע להסרת חלק הקצה. 2. הסר את חלק הקצה, את הקצה חלק קצה קצה כסוף נתיך הכסוף וכן את הנתיך )גליל זכוכית וכסף(. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 59

64 חפסנ 3. התקן נתיך מהיר של 1 אמפר. 4. מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה. 5. הברג את חלק הקצה בחזרה לכבל החשמל של הרכב. התקנה בלוח המחוונים שים לב חשוב: חומר ההדבקה הקבוע קשה מאוד להסרה לאחר ההתקנה. השתמש בלוחית ההתקנה המצורפת כדי להתקין את ההתקן בלוח המחוונים ולציית לתקנות מקומיות מסוימות. 1. נקה וייבש את לוח המחוונים במקום שבו ברצונך להניח את הלוחית. 2. הסר את המדבקה האחורית מחומר ההדבקה שבחלק התחתון של הלוחית. 3. מקם את הלוחית בלוח המחוונים. 4. הסר את כיסוי הפלסטיק השקוף מחלקה העליון של הלוחית. 5. הנח את כיפת היניקה על חלקה העליון של הלוחית. 6. הטה את הידית כלפי מטה )לעבר הלוחית(. הסרת ההתקן, העריסה והתושבת הסרת ההתקן מהעריסה 1. לחץ על הלשונית שעל גבי העריסה. 2. הטה את ההתקן קדימה. 60 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

65 חפסנ הסרת העריסה מהתושבת. 1. סובב את העריסה ימינה או שמאלה. 2. הפעל לחץ עד שהשקע שעל העריסה ישחרר את הכדור שעל גבי התושבת. הסרת כיפת היניקה מהחלון הקדמי 1. הפנה את הידית שעל תושבת כיפת היניקה כלפיך. 2. משך את הלשונית שעל כיפת היניקה כלפיך. אודותLifetime nümaps תמורת תשלום חד פעמי, תוכל לקבל עד ארבעה עדכוני מפה מדי שנה במשך כל חיי ההתקן. לקבלת מידע נוסף על nümaps Lifetime ולפירוט מלא של התנאים וההגבלות, עבור לכתובת ולחץ על מפות. דגמים מסוימים כוללים מינויי nümaps.lifetime LM דגמים שבהם מופיע הסימון LM לאחר מספר הדגם כוללים מינוי.nüMaps Lifetime LMT דגמים שבשמם מופיע הסימון "LMT" כוללים מינוי תנועה לכל החיים, מינוי nümaps Lifetime וכן מקלט תנועה. סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 61

66 חפסנ רכישת מפות נוספות 3. התקן את POI Loader במחשב. 1. עבור אל דף המוצר של ההתקן שלך באתר האינטרנט של Garmin ) (. 2. לחץ על הלשונית מפות. 3. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. נקודות עניין מותאמות אישית נקודות עניין מותאמות אישית הן נקודות עניין שמותאמות אישית במפה. הן יכולות להכיל התראות אשר מיידעות אותך אם אתה סמוך לנקודה שציינת, או אם אתה חורג מהמהירות המוגדרת. שימוש בקובצי העזרה של POI Loader לקבלת מידע נוסף על,POI Loader עיין בקובץ העזרה. כאשר POI Loader פתוח, לחץ על עזרה. חיפוש תוספות 1. בתפריט הראשי גע בלאן? > תוספות. 2. בחר קטגוריה. התקנת POI Loader באפשרותך ליצור או להוריד רשימות של נקודות עניין מותאמות אישית ולהתקין אותן בהתקן באמצעות התוכנה POI.Loader 1. עבור אל. לחץ על שירותים > Loader.POI 62 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

67 חפסנ מכמונות מהירות זהירות Garmin אינה אחראית לדיוק של נקודת עניין מותאמת אישית ושל מאגר נתונים של מכמונות מהירות ולא לתוצאות השימוש בהם. מידע על מכמונות מהירות זמין במיקומים מסוימים. עבור לאתר לקבלת פרטים לגבי זמינות. עבור מיקומים אלה, ההתקן כולל את מיקומיהן של מאות מכמונות מהירות. ההתקן מציג התראה כאשר אתה מתקרב למכמונת מהירות ויכול להזהיר אותך אם אתה נוסע מהר מדי. הנתונים מתעדכנים לפחות פעם בשבוע, כך שתמיד יש לך גישה למידע העדכני ביותר. באפשרותך לרכוש מינוי לאזור חדש או להרחיב מינוי קיים בכל עת. לכל אזור שתרכוש יש תאריך תפוגה. רכישת אביזרים עבור אל יצירת קשר עם התמיכה במוצר של Garmin אם יש לך שאלות על המוצר, צור קשר עם התמיכה במוצר של.Garmin בארה"ב, עבור לכתובת, או פנה אל Garmin USA בטלפון.)800( בבריטניה, צור קשר עם Garmin (Europe) Ltd. באמצעות הטלפון, במספר באירופה, עבור לכתובת ולחץ על Contact Support )צור קשר עם התמיכה( לקבלת מידע על תמיכה לפי מדינה, או צור קשר עם Garmin (Europe) Ltd. בטלפון מספר.+44 (0) סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמשl 63

68 חפסנ פתרון בעיות פתרון הבעיה ההתקן שלי לא לוכד אותות ודא שסימולטור ה- GPS כבוי )עמוד 49(. בתפריט הראשי, גע בכלים > הגדרות > מערכת > לוויין. סימולטור G PS > כבוי. הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים. הישאר ללא תנועה במשך מספר דקות. כיפת היניקה לא נצמדת נקה את כיפת היניקה ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל. לשמשה הקדמית. נגב במטלית יבשה ונקייה. הרכב את כיפת היניקה )עמוד 2(. ההתקן אינו נטען ברכב שלי. הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב. בדוק את הנתיך שבכבל החשמל של הרכב )עמוד 59(. ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל. טעינת ההתקן יכולה להתבצע רק בין 32 מעלות פרנהייט ל- 113 מעלות פרנהייט )0 מעלות צלסיוס עד 45 מעלות צלסיוס(. אם ההתקן חשוף לאור שמש ישיר או ממוקם בסביבה חמה, הוא לא ייטען. כדי להאריך את משך הזמן בין טעינות, הנמך את התאורה האחורית )עמוד 53(. 64 סדרת nüvi 2200/2300 מדריך למשתמש

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד