ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל"

תמליל

1 ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל כ י נ ו ס " ס ד נ א כ ל כ ל י ת", ב מ נ א מ ה ב י ר ת ב ח רי י ן ) ב- 25 וב- 26 ב י ו נ י,("Peace to Prosperity") ה ס ד נ א, ש כ ו ת ר ת ה ל מ ע ן " ש ל ו ם ש ג ש ו ג " א מ ו ר ה ח ל ק ה א ת ל ה ו ו ת.(2019 ה ר א ש ו ן ש ל ת ו כ נ י ת ה ש ל ו ם ש ל ה נ ש י א ט ר א מ פ ב י ן י ש ר א ל ל פ ל ס ט י נ י ם ה מ כ ו נ ה " ע ס ק ת ה מ א ה ". ב ס ד נ א צ פ ו י י ם ל ה ש ת ת ף ע ס ק י ם ו א נ ש י ה א ו צ ר ש ר י ב ו ל ט י ם מ ה מ ז ה " ת ו מ ר ח ב י ה ע ו ל ם. מ ט ר ת ל ג ב ש ה י א ה ס ד נ א ר ע י ו נ ו ת ב כ ל ה נ ו ג ע ל ה ש ק ע ו ת ו ל י ו ז מ ו ת כלכליות, שיובילו ל ש ג ש ו ג ב ק ר ב ה פ ל ס ט י נ י ם ו ת ו ש ב י ה א ז ו ר כולו, אשר י ו כ לו ל ה ת מ מ ש ע " י ה ס כ ם ש ל ו ם agreement") (" could be made possible by a peace. ( ,CNN ה ל ב ן, ב מ א י ב ה מ ש ך מ ת כ ו ו נ י ם ה א מ ר י ק א י ם ה ח ל ק א ת ג ם ל פ ר ס ם " ע ס ק ת ש ל ה מ ד י נ י המאה ", שיעסוק בסוגיות הליבה התלויות ועומדות בין ישראל לפלסטינים. א י ש י ם ב כ י ר י ם ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ו ב פ ת ח ה ז ד ר ז ו ל ה ב י ע ה ת נ ג ד ו ת מ ו ח ל ט ת ל" ס ד נא ה כ ל כ ל י ת " ב ב ח ר י י ן, למרות הקשיים הכלכליים שבפניהם ניצבת הרשות. ה ם ה ד ג י ש ו, כ י ה ס כ ס ו ך ה פ ל ס ט י נ י- י ש ר א ל י מחייב מציאת פתרון מדיני, שהנושא הכלכלי יהיה התוצאה שלו. מרכיביו של פתרון ז ה, ע ל פ י ה ו ד ע ת מ ח מ ד א ש ת י ה, ראש ממשלת ה ר ש ו ת, ה י נ ם כינון מדינה פ ל ס ט י נ י ת ע צ מ א י ת ב ג ב ו ל ו ת 1967 י ר ו ש ל י ם, ו " ז כ ו ת ה פ ל י ט י ם ש ל ה ש י ב ה " ה פ ל ס ט י נ י ם ) ה ע ר ה : מ ש מ ע ו ת " ז כ ו ת מ ד י נ ת ח י ס ו ל ה י נ ה ה ש י ב ה " י ש ר א ל כ מ ד י נ ת ה ע ם ה י ה ו ד י (. ב ש ל ב ז ה, א ב ו מ א ז ן י ו " ר ה ר ש ו ת, ע ד י י ן ל א ה ג י ב ב א ו פ ן פ ו ר מ א ל י ל כ י נ ו ס ה ס ד נ א ה מ ת ו כ נ ן י ב י ע ה ו א כ י ל ה ע ר י ך נ י ת ן א ך ב ב ח ר י י ן ה ת נ ג ד ו ת ו ה נ ח ר צ ת, מ ת ו ך ח ל ק ה י נ ה ה ס ד נ א כ י ה ת פ י ס ה מ " ע ס ק ת ה מ א ה " ש ל ה נ ש י א ט ר א מ פ, ש א ו ת ה ש ו ל ל א ב ו מ א ז ן מ כ ל ו כ ל. ע ל ר ק ע ז ה ה ז ד ר ז ו ד ו ב ר י ם ב כ י ר י ם ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת, פ ת ח ו א ש י י פ, ל צ א ת ב ה צ ה ר ו ת, כ י ה ס ד נ א ב ב ח ר י י ן ת ה י ה ח ס ר ת ת ו ע ל ת, מ ש ו ם ש ל ד ב ר י ה ם א ף מ ד י נ ה ל א ת ת ר ו ם מ כ ס פ ה ל מ ה ל ך, ש ל א יקבל את אישורה הרשמי של הרשות. דוברים מטעם הרשות הבהירו, כ י נציגי הרשות ואנשי עסקים פלסטיניים ל א ישתתפו בסדנא ב ב ח ר י י ן ) ראו להלן (. ד " ר אחמד מג ' דלאני, השר לפיתוח כלכלי ו ח ב ר ה ו ע ד ה פ ו ע ל ש ל א ש י י פ ) המקורב מאוד לאבו מאזן (, אף שיגר איום מרומז, ב א ו מ ר ו כ י כ ל פלסטיני שישתתף ב ס ד נ א ו י ש ת ף פ ע ו ל ה עם ארה " ב ו י ש ר אל יחשב כבוגד. ד ו ב ר י ם מ ט ע ם ה ח מ א ס ו ה ג ' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ת ק פ ו ה ס ד נ א א ת ב ח ר י פ ו ת ה מ כ ו ו נ ת ל ד ב ר י ה ם ל ק ד ם א ת " ע ס ק ת ה מ א ה, ש מ ט ר ת ה ח י ס ו ל ה ב ע י ה ה פ ל ס ט י נ י ת ". ח מ א ס ה ז ה י ר ה כ י ה ס ד נ א ב ב ח ר י י ן מ ה ו ו ה פ ת ח ל נ ו ר מ ל י ז צ יה י ש ר א ל ע ם ע ר ב מ ד י נ ו ת ע ם ו ק ר א ה ל ב ח ר י ן " ש ה א ו י ב ל כ ך ל ה ת נ ג ד א ת י ט מ א ה צ י ו נ י

2 ס נ א,( ה כ י ב ו ש "" סמל המפתח) באומרו: " אילו דברים שלא( ב כ י ר ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת צ י י ן ב פ נ י. ה כ י ב ו ש " )." 2 א ד מ ת ה ". ז א ת ו ע ו ד, מ ה ת ב ט א ו י ו ת ד ו ב ר י ח מ א ס ו ה ג ' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן נ י ת ן ל ה ב י ן, כ י א ר ג ו נ י הטרור עלולים לתרגם את התנגדותם למהלכים האמריקאים לשפת המעשה : דובר חמאס חאזם קאסם ה ז ה י ר כי העם הפלסטיני ו ה " ה ת נ ג ד ו ת " ) קרי, ארגוני הטרור ( ל א י א פ ש ר ו בשום פנים ואופן את י י ש ו מ ה ש ל " ע ס ק ת ה מ א ה ". ה ו א ה ו ס י ף כ י ה פ ל ס ט י נ י ם י י ל ח מ ו ב " ע ס ק ת ה מ א ה " ב כ ל הדרכים שבאמצעותם, ה ן ב א מ צ ע ו ת " צ ע ד ו ת ה ש י ב ה " והן בסבבי ההסלמה הצבאיים עם י ש ר א ל ) הקריקטוריסט העזתי עלאא ' אללקטה : הזקן הפלסטיני דוחה את הכסף עבור ' פ ל ס ט י ן ' ו ע ב ו ר " ז כ ו ת ה ש י ב ה" ניתן לקנותם " arabi21), 21 ב מ א י 2019) מ י י ש ת ת ף ) א ו ל א ישתתף ( בסדנא בבחריין? ב ש ל ב ז ה ה ו ד י ע ה ס ע ו ד י ה כ י ה י א ת ש ת ת ף ב ס ד נ א ב ב ח ר י י ן ו כ י ז ה י ה י ה ה צ ע ד ה ר א ש ו ן ב " ע ס ק ת ה מ א ה " 22 ב מ א י ( ג ם מ א ע " מ ה צ ה י ר ה ע ל ה ש ת ת פ ו ת ה ב ס ד נ א ו ה ב ה י ר ה כ י ה י א ת ו מ כ ת ב ה ק מ ת מ ד י נ ה פ ל ס ט י נ י ת, ע צ מ א י ת, ש ב י ר ת ה מ ז ר ח י ר ו ש ל י ם ) ס נ א, 22 ב מ א י ( 2019 כ ת ב הג ' רוסלם פוסט כי כמה מדינות ערביות ביקשו מהרשות להפסיק לצאת בהתקפות על הסדנא ולאפשר לאנשי עסקים פלסטינים להשתתף בסדנא ) ג ' ר ו ס ל ם פ ו ס ט, 22 ב מ א י ( לדברי ד " ר אחמד מג ' דלאני 13 אנשי עסקים פלסטיניים מ " פלסטין " ומחוצה לה קיבלו הזמנה לכינוס ב ב ח ר י י ן ו כ ו ל ם ס י ר ב ו. כ ת ב ת ע ר ו ץ ש ל ת ח ק י ר א ל ג ' ז י ר ה ע ס ק י ם א נ ש י כ י ח ש פ ה, פ ל ס ט י נ י ם ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן וברצועת עזה, אשר קיבלו הזמנה אישית ל ה ש ת ת ף ב ס ד נא ב ב ח רי י ן, הודיעו על סירובם ליטול בה ח ל ק. כ ך ל מ ש ל, ט ע ן א י ש ה ע ס ק י ם ז א ה י ח ' ו ר י, ב ע ל י ח ב ר ת ה מ ש ק א ו ת ה ל א ו מ י ת, כ י א ר ה " ב מ ע ל י ב ה א ת הפלסטינים בכך שמדברת על רמת המחייה אצלהם לפני מילוי דרישותיהם הלאומיות. ב נ ו ס ף א י ש ה ע ס ק י ם ה פ ל ס ט י נ י מ א ז ן ס נ ק ר ט, א ת ל ס י י ם ה י א מ ט ר ת ם כ י א מ ר, " ה כ י ב ו ש " ל ח י ו ת ו ל א ב ר ו ו ח ה ת ח ת כ ל כ ל י ת ) א ל ג ' ז י ר ה נ ט, 22 ב מ א י 2019). אסאמה עמרו, איש ע ס ק י ם פ ל ס ט י נ י ויו " ר אגודת אנשי ה ע ס ק י ם ה פ ל ס ט י נ י י ם ב י ה ו ד ה ושומרון, אמר, כ י ה ם ל א ז ק ו ק י ם ל ס י ו ע כ ס פ י א ל א ל ח ו פ ש כ ד י ל מ מ ש א ת ר צ ו נ ו ת י ה ם ב ת ח ו ם ה כ ל כ ל י ) ע ר ו ץ א ל ג ' ז י ר ה ב י ו ט י ו ב, 22 ב מ א י 2019). ב ש א ר א ל מ צ ר י, ע ס ק י ם א י ש פ ל ס ט י נ י ה ע י ר ) מ י י ס ד ה פ ל ס ט י נ י ת ה ח ד ש ה ס מ ו ך ר ו א ב י ל ר א מ א ל ל ה (, י ש ת ת ף ל א ה ו א כ י צ י י ן ז א ת ב ס ד נ א. מ ח ו ץ פ ו ע ל א י נ ו ש ה ו א מ ש ו ם, ל ק ו נ צ נ ז ו ס ה ל א ו מ י

3 3 ה פ ל ס ט י נ י. א ל מ צ ר י ג ם צ י י ן, כ י ה פ ל ס ט י נ י ם יכולים לגרום ל כ ל כ ל ת ם ל צ מ ו ח ל ל א ה ת ע ר ב ו ת ז ה ) ד ף ה פ י י ס ב ו ק של בשאר אלמצרי, 20 במאי 2019). אסאמה עמרו, איש עסקים פלסטיני ויו " ר אגודת אנשי העסקים הפלסטיניים ביהודה ושומרון, בראיון לערוץ אלג ' זירה הכלכלי ) ערוץ אלג ' זירה ביוטיוב, 22 במאי 2019) ד ו ו ח מ נ ג ד, ב ת ק ש ו ר ת ה פ ל ס ט י נ י ת, ה ע ס ק י ם א י ש כ י ה פ ל ס ט י נ י א ש ר ף א ל ג ' ע ב ר י מ ח ב ר ו ן ) ב א ו פ ן ה ו ד י ע ח ר י ג (, כ י ב ד ע ת ו ל ה ש ת ת ף ב ס ד נ א ב ב ח ר יי ן ) ד נ י א א ל ו ט ן, 21 ב מ א י ( י צ ו י ן, כ י א ש ר ף א ל ג ' ע ב ר י א י ר ח ל א ח ר ו נ ה י ש ר א ל י ם מ ה ה ת י י ש ב ו י ו ת ס מ ו ך ל ח ב ר ו ן ל א ר ו ח ת ש ב י ר ת צ ו ם ה ר מ צ ' א ן. ע ל ר ק ע ז ה, נ מ ת ח ה נ ג ד ו ב י ק ו ר ת נ ו ק ב ת, כ א ש ר בכירי חמולת אלג ' עברי מחברון הוקיעו אותו ע ל כ ך ו א ף ה ד ג י ש ו כ י ה ו א לא מייצג כ ל ל את עמדת החמולה ) ע ר ו ץ א ל ו ט ן, 15 ב מ א י ( 2019.

4 ד ף ה פ י י ס ב ו ק ש ל מ ח מ ד א ש ת י ה,; 4 נ ס פ ח תגובות פלסטיניות ראשוניות לסדנא הכלכלית בחריין ) עדכני ל- 23 במאי 2019) כ ל ל י ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ ית, פ ת ח, ח מ א ס ו א ר ג ו נ י ם פ ל ס ט י נ י ם נ ו ס פ י ם ה ב י ע ו ה ת נ ג ד ו ת נ ח ר צ ת ל ס ד נ א ב ב ח ר י י ן, כהמשך להתנגדותם ל " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. דוברים בכירים ברשות הפלסטינית הדגישו, כי ה ס ד נ א ה י א ח ס ר ת ת ו ע ל ת מ ש ו ם ש כ ל פ ת ר ו ן ל ס כ ס ו ך ח י י ב ל ה י ו ת מ ד י נ י, ו ה נ ו ש א ה כ ל כ ל י י ה י ה ר ק ת ו צ א ה ש ל הפתרון המדיני. דוברי החמאס הזהירו, כי קיומה של הסדנא בבחריין עלול לפתוח פתח לנורמליזציה ו ה ד ג י ש ו, כ י ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ו ה " ה ת נ ג ד ו ת " ) ק ר י, א ר ג ו נ י ה ט ר ו ר ( ל א י א פ ש ר ו א ת יישומה של " ע ס ק ת ה מ א ה ". ל ה ל ן עיקרי התגובות הראשוניות של דוברים פלסטינים. משמאל : קריקטורה של הקריקטוריסט העזתי עלאא '. מימין : קריקטורה של הקריקטוריסט מרצועה עלאא ' אללקטה : גביר ערבי ) רמז לבחריין ( מנסה להאכיל פלסטיני כ ב ו ל מ ה ס י ר ש ל " ע ס ק ת ה מ א ה" ה ס י ר מ ת ב ש ל ע ל א ש, ש ח ו מ ר ה ב ע י ר ה ש ל ה ה ן ה ח ל ט ו ת ה א ו "ם. ה פ ל ס ט י נ י מ ס ר ב ל א כ ו ל ו א ו מ ר " א נ י צ ם " arabi21), 20 ב מ א י 2019) אללקטה המתארת את הפיתויים המופעלים נגד הפלסטינים כדי לוותר על ארצם ) כל שטחה של " פלסטין" המכוסה, בדגל פלסטין, ללא זכר לישראל ( ) חשבון הטוויטר, PALINFO 23 במאי 2019). הרשות פלסטינית פתח ו א ש י י פ מ ח מ ד א ש ת י ה, ר א ש מ מ ש ל ת ה ר ש ו ת, א מ ר ב י ש י ב ת ה מ מ ש ל ה ש נ ע ר כ ה ב ר א מ א ל ל ה ב- 20 ב מ א י 2019 כ י פ ת ר ו ן כ ל מ ד י נ י פ ת ר ו ן י ה י ה ל ס כ ס ו ך ה ע ו ס ק ב " ס י ו ם ה כ י ב ו ש" ו" מ י מ ו ש ה ז כ ו י ו ת ה ל א ו מ י ו ת ה ע ם ש ל, 1967 ה פ ל ס ט י נ י ". מ ד י נה כ י נ ו ן ה י נ ם ז ה פ ת ר ו ן ש ל מ ר כ י ב י ו פ ל ס ט י נ י ת ע צ מ א י ת ו ר י ב ו נ י ת ב ג ב ו ל ו ת ש ב י ר ת ה י ר ו ש ל י ם, ו" זכות השיבה" של הפליטים הפלסטיניים. ל ד ב ר י ו, הנושא הכלכלי י ה י ה רק תוצאה ש ל ה פ ת ר ו ן ה מ ד י נ י, משום שהפלסטינים א י נ ם מ ח פ ש י ם אחר שיפור תנאי חייהם תחת ה" כ י ב ו ש". ע ו ד צ י י ן א ש ת י ה, כ י ה מ ש ב ר ה כ ל כ ל י ה פ ו ק ד ה י ו ם א ת ה ר ש ו ת ה ו א ת ו צ א ה ש ל ה מ ל ח מ ה ה כ ל כ ל י ת ה מ נ ו ה ל ת נ ג דם ] ע " י א ר ה" ב ו י ש ר א ל ], ש נ ו ע ד ה ל ס ח ו ט מ ה ם ו ו י ת ו ר י ם מ ד י נ י י ם. א ש ת י ה ה ד ג י ש, כ י ה פ ל ס ט י נ י ם ל א י י כ נ ע ו ו י ס ר ב ו ל ה ח ל י ף א ת ז כ ו י ו ת י ה ם ה ל א ו מ י ו ת ב כ ס ף ) ו פ א, 20 ב מ א י ב מ א י. ( 2019

5 אתר מחלקת המו " מ באש " פ,( 5 ה ו ו ע ד מ ז כ י ר ש ל ה פ ו ע ל א ש " פ, צ א א ' ב ע ר י ק א ת, ע ל ל ה ג ן ש ר ו צ ה מ י כ י ה ד ג י ש ה א י נ ט ר ס י ם ה ע ם ש ל ה פ ל ס ט י נ י ע ל י ו ל ת מ ו ך ב ע מ ד ת ה ק ו נ צ נ ז ו ס ה פ ל ס ט י נ י, ה ב א ה ל י ד י ב י ט ו י בעמדה של אבו מאזן. ה ו א ה ו ס י ף כ י ה נ צ י ג א ש " פ, ה ל ג י ט י מ י ה ע ם ש ל ו ה י ח י ד ה פ ל ס ט י נ י, ל ד ב ר א י ש ה ס מ י ך ל א ב ש מ ו, " ל א ו ר ו א מ ר : ה ח ל ט ו ת הממשל האמריקני, החלטנו בשום אופן לא להשתתף בוועידה שהממשל הציע לערוך במנאמה " ) ו פ א, 22 ב מ א י 2019). ה ו ד ע ה ר ש מ י ת ש ל צ א א ' ב ע ר י ק א ת ל פ י ה ה ר ש ו ת ל א ת ש ת ת ף ב כ נ ס ב מ נ א מ ה 22 ב מ א י ), 2019 ההדגשה היא של מרכז המידע ב ה צ ה ר ה ק ו ד מ ת א מ ר ע ר י ק א ת ב- 20 ב מ א י, 2019 כ י א ף ג ו ר ם ל א ה ת י י ע ץ ע ם ה צ ד ה פ ל ס ט י נ י ל ג ב י ה כ י נ ו ס ה צ פ ו י ל ה י ע ר ך ב מ נ א מ ה. ה ו א ה ו ס י ף : כ ל ה מ א מ צ י ם ל כ פ ו ת ד ו- ק י ו ם ב י ן " ה כ ו ב ש ל ע ם ת ח ת ה כ י ב ו ש נ ד ו נ י ם ל כ ש ל ו ן". ל ד ב ר י ו ה נ י ס י ו נ ו ת א ת ל ה א י ץ ה נ ו ר מ ל י ז צ י ה " ה כ י ב ו ש ש ל ה כ ל כ ל י ת ה י ש ר א ל י" ש ל ' פ ל ס ט י ן ' נדחים מכל ו כ ל. ה ע נ י י ן א י נ ו ש י פ ו ר מ צ ב ה מ ח י י ה ש ל ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י א ל א ח י ז ו ק יכולתה של ' פ ל ס ט י ן ' ל ש ל ו ט על מקורותיה, מעבריה ו ג ב ו ל ו ת י ה ומימוש ריבונותה באמצעות סיום הכיבוש ) אתר מחלקת המו " מ באש " פ, 20 ב מ א י 2019). ד " ר א ח מ ד מ ג ' ד ל א נ י, ה ש ר ל פ י ת ו ח ח ב ר ת י ו ח ב ר ה ו ע ד ה פ ו ע ל ש ל א ש " ף, א מ ר כ י ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ת ש ת ת ף ל א ב ס ד נ א ב ב ח ר י י ן. פ ל ס ט י נ י כ ל כ י ה ד ג י ש ה ו א ש י ש ת ף ב ס ד נ א י ח ש ב כ מ ש ת ף ע ם פ ע ו ל ה א ר ה " ב ו י ש ר א ל ) ר ו י ט ר ס, 20 ב מ א י ( ב ר א י ו ן נ ו ס ף אמר מג ' דלאני כ י מ י ש ר ו צ ה ל ע ר ו ך ו ע י ד ה ל ת מ י כ ה ב פ ל ס ט י נ י ם, ח י י ב ל ע ש ו ת ז א ת ב א מ צ ע ו ת ש י ת ו ף פ ע ו ל ה ע ם ה מ מ ש ל ה ה פ ל ס ט י נ י ת ה ר ש מ י ת. מ ג ' ד ל א נ י ה ו ס י ף, כ י כ ל ה ש ת ת פ ו ת פ ל ס ט י נ י ת ב ד ר ג כ ל ש ה ו ב ס ד נא היא שיתוף פ ע ו ל ה עם ארה " ב ו י ש ר א ל, ומי שמשתף פ ע ו ל ה ע ם י ש ר א ל ה ו א ב ו ג ד, ו ה ד ג י ש כ י א ש " פ ה ו א ה נ צ י ג ה ל ג י ט י מ י היחיד של ה פ ל ס ט י נ י ם ו ה ו א ל א ה ס מ י ך איש לדבר בשמו ) אתר ערוץ אלמיאדין, 22 במאי 2019). ב ר א י ו ן ל ת ק ש ו ר ת ה י ש ר א ל י ת א מ ר מ ג ' ד ל א נ י, כ י ל " ע ס ק ה " ש מ נ ס ה ל ק ד ם ל ד ב ר י ו ס י כ ו י. א י ן א ר ה " ב ה כ ס ף ש מ ב ק ש ת א ר ה " ב ל ג י י ס ב ס ד נ א ל א י ג י ע מ ש ו ם ש " א ם ל א ת י ת ן ה ר ש ו ת א ת א י ש ו ר ה ה ר ש מ י ל מ ה ל ך ש מ ב ק ש י ם ב א ר ה " ב ל ק ד ם, א ף מ ד י נ ה ע ר ב י ת ל א ת ת ר ו ם מ כ ס פ ה ". ה ו א ה ו ס י ף : " ה ז מ י נ ו א ו ת נ ו א ב ל כ ו ל ם ס ר ב ו ל ה ג י ע ". ל ד ב ר י ו 13 א נ ש י ע ס ק י ם פ ל ס ט י נ י י ם מ " פ ל ס ט י ן " ו מ ח ו צ ה ל ה ק י ב ל ו ה ז מ נ ה ל כ י נ ו ס ב ב ח ר י י ן

6 ראיון לג ' קי חוגי,( מ ע ן,( 6 ו כ ו ל ם ס ר ב ו. מ ג ' ד ל א נ י ה א ש י ם א ת ה מ מ ש ל ה א מ ר י ק א י כ י ה ו א א י נ ו ה ו ג ן ו ס י כ ם : " ה ע ס ק ה נ י ד ו נ ה ל כ י ש ל ו ן " ג ל " צ, 22 ב מ א י ( נ ב י ל א ב ו ר ד י נ ה, ס ג ן ר א ש ה מ מ ש ל ה ה פ ל ס ט י נ י, ט ע ן כ י ק י ו ם ה ס ד נ א ב ב ח רי י ן ה י נ ו ח ס ר ת ו ע ל ת ו כ י ת כ נ י ת כ ל כ לי ת ל א ת ו ב י ל ל ש ו ם מ ק ו ם. ה ו א ה ד ג י ש כ י ה פ ל ס ט י נ י ם ל א י ס כ י מ ו ל ה צ ע ו ת ש א י נ ן כ ו ל ל ו ת מ ד י נ ה פלסטינית, שבירתה היא מזרח י ר ו ש ל י ם CNN), 20 ב מ א י ( פ א י ז א ב ו ע י ט ה, סגן מזכיר ה מ ו ע צ ה המהפכנית של פ ת ח, צ י י ן כ י כ ל ו ע י ד ה ערבית שבה משתתפים א י ש י ם ישראליים היא בלתי מקובלת, בין אם י ש ל ה ק ש ר ל" ע ס ק ת ה מ א ה" ו ב י ן א ם ל א ו. ה ו א ה ו ס י ף, כ י מ ד י נ ה ערבית אשר מארחת ועידות שבהן משתתפת י ש ר א ל עוקפת את יוזמת השלום הערבית. ע ו ד צ י י ן ב ד ב ר י ו, כ י ו ע י ד ו ת כ ל כ ל י ו ת ל א ת פ ת ו ר נ ה א ת ה ס ו ג י ה ה פ ל ס ט י נ י ת, מ ש ו ם ש ז ה ו ע נ י י ן מ ד י נ י. ע ל מ מ ש ל א ר ה " ב ל ד ע ת ה ס ו ג י ה פ ת ר ו ן כ י ה פ ל ס ט י נ י ת ש ת י פ ת ר ו ן ב ס י ס ע ל מ ד י נ י ל ה י ו ת צ ר י ך ב ס י ס ע ל ו ל א ה מ ד י נ ו ת פ ת ר ו נ ו ת כ ל כ ל י י ם arabi21), 20 ב מ א י 2019) ד ע ה ח ר י ג ה ה ש מ י ע נ ב י ל ע מ ר ו, א י ש פ ת ח, ש ה י ה ב ע ב ר ש ר ב מ מ ש ל ת ה ר ש ו ת ו ש ג ר י ר מ ט ע מ ה, ו ה י ו ם ע ו ס ק ב כ ת י ב ה. ע מ ר ו ב י ר ך על הכנס ב מ נ א מ ה בתנאי שהוא ל א יהווה תחליף לפתרון המדיני, שהוא הבסיס ל ט י פ ו ל בסכסוך הפלסטיני- ישראלי. עמרו קרא להנהגה הפלסטינית לגלות פתיחות רבה יותר להתפתחויות המדיניות ב א ז ו ר ו ב ע ו ל ם ו ל ה י כ נ ס לשיח מדיני חיובי ע ם ה כ ו ח ו ת ב ע ל י ה ה ש פ ע ה ב מ ד י נ י ו ת ה ב י נ ל א ו מ י ת ובכללם ארה " ב 20 ב מ א י 2019). הצגת תוכנית כלכלית המבוססת על היפרדות מישראל ע " י ראש ממשלת הרשות ה פ ל ס ט י נ י ת 2019 מ מ ש ל ת ה ר ש ו ת ק י י מ ה ב מ א י ב- 20 ב ס ד נ א ד נ ה א ש ר י ש י ב ה, ה כ ל כ ל י ת, ש י ז מ ה א ר ה " ב ב ב ח ר י י ן. ב מ ה ל ך א ו ת ה ה י ש י ב ה ה כ ר י ז ר א ש ה מ מ ש ל ה ה פ ל ס ט י נ י מ ח מ ד א ש ת י ה ע ל ה ש ל מ ת ה כ נ ת ה ש ל ת כ נ י ת ל פ י ת ו ח ה כ ל כ ל ה ה פ ל ס ט י נ י ת, ה מ כ ו נ ה ע ל י ד ו " ת כ נ י ת מ א ה ה י מ י ם". ל ד ב ר י ו, ה ת ו כ נ י ת ש ע ל ו ת ה 245 מ י ל י ו ן דולר, תפעל לקידום מספר נ ו ש א י ם כ ל כ ל י י ם ב י נ י ה ם : ע י ד ו ד ה ת ע ש י י ה, ה ח ק ל א ו ת ו ה ת י י ר ו ת ; צמצום האבטלה ו מ ל ח מ ה ב ע ו נ י ; ה ג ב ר ת ו צ ע י ר י ם נ ש י ם ש ל ת פ ק י ד ם ב כ ל כ ל ה ; ה כ ש ר ה מ ק צ ו ע י ת ; א ז ו ר י ש ל ו ה ק מ ה ח י ז ו ק ת ע ש י י ה ; י צ י ר ת ת כ נ י ו ת י ז מ ו ת ב ת ח ו ם ה פ י ת ו ח ו ס ט ר ט א פ י ם ע ס ק י י ם ו ט כ נ ו ל ו ג י י ם ; ה ג ב ר ת ה ה ש ק ע ה ב א נ ר ג י ה י ר ו ק ה ; ו ה ע נ ק ת ל מ ק ו ר ו ת ל ב ת ש ו מ ת ה מ י ם. ה ת כ נ י ת הי פ ר ד ו ת ע ל מ ב ו ס ס ת כ ל כ ל י ת מ י ש ר א ל, ש ת ע ש ה בעיקר על ידי הקטנת התלות הכללית בה במספר תחומים.

7 7 מחמד אשתיה מציג במהלך ישיבת הממשלה בראמאללה את " תוכנית מאה הימים" לפיתוח הכלכלה הפלסטינית ) ו פ א, 20 ב מ א י ( נראה לנו, כי התוכנית הכלכלית גובשה ברשות הפלסטינית ללא קשר עם הסדנא הכלכלית בחריין. היא הוצגה מ ח מ ד ע " י א ש ת י ה מ צ ו ק ה ש ל ב ע י ת ו י ת ק צ י ב י ת ק ש ה, ה ע ל ו ל ה ל ה ו ב י ל ל ק ר י ס ה ה ר ש ו ת ש ל כ ל כ ל י ת ה פ ל ס ט י נ י ת. ל ה ע ר כ ת נ ו, ת ו כ נ י ת ז ו א י נ ה ב ר ת מ י מ ו ש, ו א י ן ב ה כ ד י ל פ ת ו ר א ת ב ע י ו ת י ה ה כ ל כ ל י ו ת ש ל ה ר ש ו ת, ה צ ג ת ה ע צ ם א ו ל ם ב א ו ת ה י ש י ב ת מ מ ש ל ה, ה ס ד נ א א ת ש ד ח ת ה ה כ ל כ ל ית ב ב ח ר י י ן, א י נ ה מ ק ר י ת. ה צ ג ת ה נ ו ע ד ה, ל ה ע ר כ ת נ ו, להעביר מסר פ ו ל י טי, כ י ב צ ד ההתנגדות של ה ר ש ו ת ל ס ד נ א ה כ ל כ ל י ת ו ל " ת ו כ נ י ת המאה " מקדמת הרשות תוכנית כ ל כ ל י ת עצמאית, שאינה ק ש ו ר ה ל מ ה ל כ י ם ה א מ ר י ק א י ם. תוכנית ז א ת ש ל ה ר ש ו ת מ ב ו ס ס ת ע ל ת פ י ס ה ש ל ה י פ ר ד ו ת כ ל כ ל י ת מ י ש ר א ל, ו ל א ש ל ש י ת ו ף כ ל כ ל י ע י מ ה ) ב נ י ג ו ד לתפיסה העומדת מאחורי הסדנא בבחריין (. ח מ א ס ח מ א ס פ ר ס מ ה ה ו ד ע ה ע ו ק ב ת ה י א כ י נ מ ס ר, " ב ד א ג ה א ח ר ר ב ה" ה ה ו ד ע ה ה א מ ר י ק נ י ת ע ר י כ ת ע ל ס ד נ א כ ל כ ל י ת ב מ ס ג ר ת " ע ס ק ת ה מ א ה ש מ ט ר ת ה ח י ס ו ל ה ב ע י ה ה פ ל ס ט י נ י ת ". ה ה ו ד ע ה מ כ ל מ ז ה י ר ה ה פ ע י ל ו י ו ת ה מ ה ו ו ת פ ת ח ל נ ו ר מ ל י ז צ י ה ולמעורבות מעשית ע ר ב י ת ב י י ש ו ם " ע ס ק ת ה מ א ה ", ה ע ו מ ד ת ב ס ת י ר ה להחלטה הבין- ערבית ולעמדה הפלסטינית המאוחדת להתנגד לעסקה. עוד נמסר בהודעה, כי חמאס מצפה מ ב ח רי י ן ל ה ת נ ג ד ל כ ך " שהאויב הציוני יטמא את אדמתה ". חמאס ה ד ג י ש ה בהודעה את ה ת נ ג ד ו ת ה ל כ ל צעדים כלכליים, מדיניים או אחרים, ש י ש ב ה ם כ ד י ל ה כ ש י ר א ת ה ק ר ק ע ל " ע ס ק ת ה מ א ה " א ו ל י י ש ו מ ה ו ד ר ש ה מ מ ד י נ ו ת ש ל א ע ר ב ל הי ע נ ו ת ל ה ז מ נ ו ת ל ה ש ת ת ף ב ס ד נ א, ל ה ת י י צ ב ל צ ד ה פ ל ס ט י נ י ם ב כ ל ל ה ם ו ל ס י י ע ה א מ צ ע י ם ) א ת ר ח מ א ס, 20 ב מ א י ( ד ו ב ר ח מ א ס, ח א ז ם ק א ס ם, א מ ר כ י ה ה כ ר ז ה ה א מ ר י ק נ י ת ע ל ועידה כלכלית שנועדה לדון בהיבטים השונים ש ל " ע ס ק ת ה מ א ה " ה י א ה מ ש ך ה א ש ל יה ש ל מ מ ש ל א ר ה " ב, ה ס ב ו ר ש ב י כ ו ל ת ו ל ס פ ק פ ת ר ו נ ו ת ל פ ל ס ט י נ י ם ש י י פ ג ע ו ב ז כ ו י ו ת י ה ם, ע קר ו נ ו ת ש ל ה ם ה י ס ו ד ו א ד מ ת ם ה מ ש ך ג ם ז ה ו ה כ ב ו ש ה. ל א ש ל י ו ת, ש מ ט פ ח ת מ ד י נ ה ק ו ל ו נ י א ל י ס ט י ת א ש ר ח ו ש ב ת כ י ייתכן שהפלסטינים י ח ל י פ ו ז כ ו ת מ ז כ ו י ו ת י ה ם ה ל ג י ט י מ י ו ת ב ה ק ל ו ת א ו ת כ נ י ו ת כ ל כ ל י ו ת. ד ו ב ר ה ח מ א ס ה ד ג י ש, כ י ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ו כ ו ח ו ת " ה ה ת נ ג ד ו ת" ל א י א פ ש ר ו ב ש ו ם פ נ י ם ו א ו פ ן א ת יישומה של " ע ס ק ת ה מ א ה ". ה ו א ה ו ס י ף, כ י ה פ ל ס ט י נ י ם י ל ח מ ו ב ה ע ד ה ס ו ף ב כ ל צ ו ר ו ת " ה ה ת נ ג ד ו ת"

8 8 ש ב ר ש ו תם, ה ן ב א מ צ ע ו ת ה צ ע ד ו ת ו ה ן ב ס ב ב י ה ה ס ל מ ה ה צ ב א י י ם ע ם " ה כ י ב ו ש " arabi21), 20 ב מ א י. ( 2019 א ס מ א ע י ל ר צ ' ו א ן, ב כ י ר ח מ א ס, א מ ר כ י ה פ ל ס ט י נ י ם ל א " י מ כ ר ו" א ת ז כ ו י ו ת י ה ם ו א ת ע ק ר ו נ ו ת י ה ם ע ב ו ר כלכלה, ביטחון או סיוע הומניטארי והוסיף, כי העם הפלסטיני מתנגד בתוקף לעסקה. הוא קרא להרכיב חזית פלסטינית- ערבית- אסלאמית רחבה לשם מאבק ב" עסקת המאה" ) ד נ י א א ל ו ט ן, 19 ב מ א י ( ח ס א ם ב ד ר א ן, דובר חמאס, גינה את ה ס ד נ א ו ק ר א ל כ ל ה ג ו ר מ י ם ה ע ר ב י י ם ו ה ב י נ ל א ו מ י י ם להחרים אותה. ל ד ב ר י ו ל א ק י י ם כוח שיוכל ל כ פ ו ת ע ל ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ל ו ו ת ר ע ל ז כ ו י ו ת י ו ו ע ל ע ק ר ו נ ו ת י ו. ב ד ר א ן ג ם ק ר א ל ע ם ה פ ל ס ט י נ י לאחד שורות מ ו ל ה א ת ג ר י ם ה נ י צ ב י ם ב פ נ י ו ו ב מ ר כ ז ם " ע ס ק ת ה מ א ה" ) ח ש ב ו ן הטוויטר של ח ס א ם ב ד ר א ן, 20 ב מ א י ( הג ' האד האסלאמי בפלסטין חבר הלשכה המדינית של הג ' האד האסלאמי, ח ' אלד אלבטש, פרסם הודעה שבה גינה את הנורמליזציה הערבית הרשמית הבאה לידי ביטוי בכך, שבחריין מארחת סדנא אמריקנית- ציונית שמטרתה להכשיר את הקרקע ליישום ' ע ס ק ת ה מ א ה '. ה ו א ה ד ג י ש ש ו ב כ י ה ם י ח ל צ ו נגד " המזימה" הזו בכל הדרכים האפשריות, ש כ ן מ ט ר ת ה ל ח ס ל א ת ה" ז כ ו י ו ת ה פ ל ס ט י נ י ו ת" ו ל פ צ ל א ת ה מ ד י נ ו ת ה ע ר ב י ו ת ו ה א ס ל א מ י ו ת ע ל ב ס י ס ע ד ת י ו א ת נ י, כ ד י ש ה ס כ ס ו ך ב א ז ו ר י י מ ש ך ל ט ו ב ת " ה א ו י ב ה צ י ו נ י ". א ל ב ט ש ק ר א ל ב נ י ה א ו מ ה ה א ס ל א מ י ת, ל ב ח רי י ן ו ל מ ד י נ ו ת ה מ פ ר ץ ל ה י ח לץ נ ג ד ה מ ז י מ ו ת ל ח י ס ו ל ' פ ל ס ט י ן '. ל ד ב ר י ו א ת ' פ ל ס ט י ן ' ו מ ק ו מ ו ת י ה ה ק ד ו ש י ם ל א נ י ת ן להמיר בכסף למרות המצור והסנקציות המוטלים על הפלסטינים ) אתר הג ' האד האסלאמי בפלסטין, 21 במאי. ( 2019 א ח מ ד א ל מ ד ל ל, ב כ י ר ה ג ' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן, ה ב י ע ה ת נ ג ד ו ת ל כ ל ק ש ר ש ל מ ד י נ ה ע ר ב י ת ע ם י ש ר א ל. ל ד ב ר י ו ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י מ ת נ ג ד ל כ ל ה י ו ז מ ו ת ה כ ל כ ל י ו ת, ש נ ו ע ד ו ל ח ס ל א ת ה ב ע י ה ה פ ל ס ט י נ י ת. ה ו א ק ר א ל א ו מ ה ה ע ר ב י ת ה א ס ל א מ י ת ל נ ת ק כ ל ק ש ר ע ם א ר ה " ב, א ש ר מ נ ס ה ל ש ו ו ק א ת " ע ס ק ת ה מ א ה" ב א ו פ ן כ ל כ ל י ) ד נ י א א ל ו ט ן, 19 ב מ א י ( חצ ' ר חביב, בכיר הג ' האד האסלאמי בפלסטין, גינה את קיום הסדנא בבחריין. לדבריו, ההכרזה האחרונה של ארה " ב צ ר י כ ה לקבל מענה ב ד מ ו ת עמדה פלסטינית מאוחדת כ ד י להכשיל את הניסיון לחסל את ה ב ע י ה ה פ ל ס ט י נ י ת ) א ל א ק צ א, 20 ב מ א י ( 2019.

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב עמידרור עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 אוניברסיטת בר-אילן עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב

מ 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות צוק איתן י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הביטחון של ישראל לשלוש תקופות: 2 ובמספר מאמרים, חילקתי

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

2008 בלמ"ס סיוון יוני התשס"ח 26 דרכה של תנועת החמאס לשלטון

2008 בלמס סיוון יוני התשסח 26 דרכה של תנועת החמאס לשלטון 2008 סיוון יוני התשס"ח 26 דרכה של תנועת החמאס לשלטון כל המוסר תוכן רשומה זו. כולה או מקצתה, לידיעת אנשים, שאינם מוסמכים לכך, עובר על החוקי ביטחון המדינה. המוצא רשומה זו נדרש למוסרה לתחנה הקרובה של משטרת

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

5 יוצא לאור ע י נשים בירוק והפורום למען ריבונות ריבונות כתב עת מדיני אדר תשע ה, 2015 כשנעמוד שם, לבדנו בקלפי עם מעטפה, לא נחשוב על מילקי בברלין, על מי

5 יוצא לאור ע י נשים בירוק והפורום למען ריבונות ריבונות כתב עת מדיני אדר תשע ה, 2015 כשנעמוד שם, לבדנו בקלפי עם מעטפה, לא נחשוב על מילקי בברלין, על מי 5 יוצא לאור ע י נשים בירוק והפורום למען ריבונות ריבונות כתב עת מדיני אדר תשע ה, 2015 כשנעמוד שם, לבדנו בקלפי עם מעטפה, לא נחשוב על מילקי בברלין, על מיחזור הבקבוקים או על רהיטי הגן. כשנעמוד שם נחשוב עלייך,

קרא עוד

מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: ברית במשבר מחקר וכתיבה: אסף שרון שיבי גרינפילד מיכאל מנקין עודד נעמן ג'סי רוטמן דליה שחם עיצוב: יוסף ברקוביץ'

מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: ברית במשבר מחקר וכתיבה: אסף שרון שיבי גרינפילד מיכאל מנקין עודד נעמן ג'סי רוטמן דליה שחם עיצוב: יוסף ברקוביץ' מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: ברית במשבר מחקר וכתיבה: אסף שרון שיבי גרינפילד מיכאל מנקין עודד נעמן ג'סי רוטמן דליה שחם עיצוב: יוסף ברקוביץ' מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: הצלחה במשבר _ 2 מבוא מעמדה

קרא עוד

פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי

פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי פרק 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי א. מבוא 1 ב. התקופה הראשונה: 1948 1967 2 1. מלחמת 1948 והשפעותיה 2

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב תכנית ההתנתקות הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב מכון ירושלים לחקר ישראל 123 מייסודה של קרן צ ר

תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב תכנית ההתנתקות הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב מכון ירושלים לחקר ישראל 123 מייסודה של קרן צ ר תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב תכנית ההתנתקות הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב מכון ירושלים לחקר ישראל 123 מייסודה של קרן צ רלס ה רבסון מכון ירושלים לחקר ישראל קרן קונרד אדנאואר

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הסטטוס-קוו בהר הבית שינויים, גורמים ותהליכים נלווים נדב שרגאי המרכז הירושלמי לעינייני ציבור ומדינה )ע ר(

הסטטוס-קוו בהר הבית שינויים, גורמים ותהליכים נלווים נדב שרגאי המרכז הירושלמי לעינייני ציבור ומדינה )ע ר( הסטטוס-קוו בהר הבית שינויים, גורמים ותהליכים נלווים נדב שרגאי המרכז הירושלמי לעינייני ציבור ומדינה )ע ר( המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, 2016 רחוב תל-חי 13, ירושלים 92107 טל': 5619281-02 פקס: 5619112-02

קרא עוד

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, ואלה הובילו לעקירה פנימית של בני אדם רבים. בשיא ההסלמה

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 5268/08 5399/08 בג"ץ בג"ץ כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט י' דנציגר ענבר ו- 14 אחרים בפני: העותרים בבג"ץ 5268/08: העותרים בבג"ץ 5399/08:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

קטועים

קטועים קטועים קטועים האתגרים הניצבים בפני קטועי גפיים ברצועת עזה בדרכם לטיפול רפואי מרץ 2016 כתיבה: עו ד מחמוד אבו ערישה ומור אפרת תחקיר: חוסאם עיסא-לפתאוי, אליסיה ואקאס, ד ר חוסאם עודה, עו ד מחמוד אבו ערישה

קרא עוד