למשתמש מדריך Wi-Fi חיבור עם ביתית וידאו מצלמת,FOCUS86-B2,FOCUS86-B,FOCUS86-2,FOCUS86 דגמים: FOCUS86-W2,FOCUS66-W מראש. הודעה ללא להשתנות עשויות למשתמש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "למשתמש מדריך Wi-Fi חיבור עם ביתית וידאו מצלמת,FOCUS86-B2,FOCUS86-B,FOCUS86-2,FOCUS86 דגמים: FOCUS86-W2,FOCUS66-W מראש. הודעה ללא להשתנות עשויות למשתמש"

תמליל

1 למשתמש מדריך Wi-Fi חיבור עם ביתית וידאו מצלמת,FOCUS86-B2,FOCUS86-B,FOCUS86-2,FOCUS86 דגמים: FOCUS86-W2,FOCUS66-W מראש. הודעה ללא להשתנות עשויות למשתמש זה במדריך המתוארות התכונות

2 הבא... ברוך!Wi-Fi חיבור עם,Motorola מתוצרת שלך הביתית הווידאו מצלמת אל עם,Motorola מתוצרת הביתית הווידאו מצלמת את שרכשת על לך מודים אנו.Wi-Fi חיבור לצפות תוכל מהיום, לדעת. תוכל כעת בבית, לא כשאתה קורה מה תהית תמיד אם מהתקני רק המצלמה את להתקין תוכל להפעיל. שקל זו מערכת באמצעות בביתך או המחמד בחיות בילדים, מהתקני וכן מחברת, ממחשב או האישי מהמחשב שלה בווידאו ולצפות אוAndroid iphone /ipad אוAndroid. iphone /ipad יש שרכשת, Motorola מוצר עבור שירות לקבלת תאריך. הנושאת המקורית, הקנייה קבלת את לשמור יש מחייב אינו האחריות כיסוי באחריות. עדיין שהמוצר לוודא כדי תאריך הנושאת הרכישה קבלת של עותק לספק הרשמה. קשר: צור אנא במוצר, שקשורות שאלות לך ויש במידה )ישראל( שרכשת. מהמוצר המרב את להפיק כדי לך הדרוש המידע כל את תמצא למשתמש במדריך 6-5. שבעמוד הבטיחות הוראות את קרא היחידה, התקנת לפני האריזה תוכן מותקן SD מיקרו כרטיס עם Wi-Fi מצלמה יחידת x 1 כוח ספק x 1 מהירה התחלה מדריך x 1 למשתמש מדריך x 1 כוח. ספק יחידות עם יותר או אחת מצלמה יחידת תהיה מצלמות, מספר עם בערכות

3 סקירה כללית של המצלמה 1.1 חיישן תאורה )לזיהוי מצב לילה( 2.2 עדשות מצלמה 3.3 מיקרופון 4.4 נורות LED אינפרה אדום )לראיית לילה( 5.5 חיישן טמפרטורה 6.6 נורית הפעלה / סטטוס 7.7 רמקול 8.8 חריץ לכרטיס מיקרו SD 9.9 מתג הפעלה/כיבוי 1010 שקע Micro USB 1111 לחצן PAIR )צימוד( הנחיות חשובות להתקנה של יחידת מצלמת ה- Wi-Fi שלך השימוש במוצרים נוספים הפועלים בתדר,2.4GHz כגון רשתות אלחוטיות נוספות, מערכות Bluetooth או מכשירי מיקרוגל עלולים לשבש את פעולת המכשיר. הרחק את יחידת מצלמת ה- Wi-Fi ממוצרים כאלה, או כבה אותם אם נראה שהם גורמים להפרעה. ודא תמיד שקיים חיבור Wi-Fi זמין.

4 תוכן העניינים הוראות בטיחות דרישות מערכת התחלה - חיבור ההתקנים הגדרות הגדרת חשבון משתמש ומצלמה בהתקניAndroid הגדרות חשבון משתמש ומצלמה ב- iphone /ipad פונקציות המצלמה: חיבור יחידת המצלמה לחשמל סקירה כללית של היישום... Hubble Free Motion Recording with 24 Hour Video History4 5.5 עבודה עם מחשב/מחשב לוח נוהל לאיפוס המצלמה עזרה מידע כללי מפרטים טכניים

5 5 1. הוראות בטיחות אזהרה: עברית סכנת חנק - במידה ונעשה שימוש במכשיר זה כדי לפקח על פעוטות או על ילדים, יש לשמור על מרחק של מטר אחד לפחות בין היחידה וכבל ספק הכוח לבין העריסה, וכן לוודא שהם מחוץ להישג ידו של הילד. לעולם אל תניח את המצלמה או את הכבלים בתוך עריסה או בקרבת מיטה. יש לאבטח את הכבל ולהרחיק אותו מהישג ידם של ילדים. לעולם אין להשתמש בכבל מאריך עם ספקי כוח של זרם חילופין.)AC( יש להשתמש אך ורק בספקי הכוח המצורפים. בדומה לכל התקן חשמלי, יש לפקח על בעלי חיים עד שבעל החיים התרגל לנוכחות המוצר. במידה ובעל החיים נוטה ללעוס פריטים, מומלץ להרחיק את המכשיר וכל התקן חשמלי אחר מהישג ידו. הגדרה ושימוש ביחידת מצלמת :Wi-Fi מקם את יחידת מצלמת ה- Wi-Fi על משטח ישר, כגון שידת מגירות, שולחן, מדף או תושבת קיר תוך שימוש בפתח המפתח שבבסיס המצלמה. לעולם אל תמקם את יחידת מצלמת Wi-Fi או את הכבלים בתוך העריסה. תוחיטב תוארוה 5

6 תוחיטב אזהרה תוארוה 6 יחידת מצלמת Wi-Fi זו תואמת לכל תקני השדות האלקטרומגנטיים, והיא בטוחה לשימוש כל עוד השימוש בה נעשה בהתאם למדריך למשתמש. משום כך, יש לקרוא בעיון מדריך זה למשתמש לפני השימוש במכשיר. המכשיר כולל חלקים קטנים, ולכן נדרשת הרכבה על ידי מבוגר. הרחק את כל החלקים הקטנים מהישג ידם של ילדים. מוצר זה אינו צעצוע. אל תאפשר לילדים לשחק איתו. יחידת מצלמת Wi-Fi אינה מהווה תחליף לפיקוח של מבוגר אחראי. יש לשמור מדריך זה למשתמש לעיון בעתיד. אין להניח את יחידת מצלמת ה- Wi-Fi או את הכבלים בתוך העריסה או במקום בו התינוק יוכל להגיע אליו )יש לוודא שהמרחק אל היחידה הינו מטר אחד לפחות(. הרחק את הכבלים מהישג ידם של ילדים. אין לכסות את יחידת מצלמת Wi-Fi במגבת או בשמיכה. לפני השימוש, בדוק את יחידת מצלמת ה- Wi-Fi ואת כל הפונקציות שלה כדי להכיר אותן. אין להשתמש ביחידת מצלמת Wi-Fi בקרבת מים. אין להתקין את יחידת מצלמת Wi-Fi בקרבת מקור חום. יש להשתמש אך ורק בספק הכוח המצורף. אין להשתמש בספקי כוח אחרים, הדבר עלול לגרום נזק למכשיר. לעולם אין להשתמש בכבל מאריך עם ספקי כוח. אין לגעת במגעי התקע באמצעות חפצים חדים או מתכתיים. 6 תוחיטב תוארוה

7 7 2. דרישות מערכת עברית פורטל אינטרנט Windows 7 Mac OS 10.7 Chrome 24 Internet Explorer 9 Safari 6 Java 7 Firefox 18.0 Adobe Flash Player 15.0 מערכת Android גרסה 4.2 ומעלה iphone /ipad ios גרסה 7.0 ומעלה אינטרנט מהיר ( )Wi-Fi רוחב פס של 0.6Mbps לפחות בהעלאה לכל מצלמה )ניתן לבדוק את מהירות האינטרנט באתר זה: ) תכרעמ תושירד 7

8 3.3 התחלה - חיבור ההתקנים םינקתהה רוביח - הלחתה 8 איך זה עובד? צפייה מרחוק במצלמה מכל מכשיר תואם גישה מקומית למצלמה כאשר המשתמש מנסה לגשת אל המצלמה, שרת Hubble שלנו מאמת את זהות המשתמש ומאפשר גישה אליה. 3 הגדרות 3.1 חבר את המצלמה אל ספק הכוח, ולאחר מכן חבר לשקע חשמל וודא שמתג ההפעלה/כיבוי במצב פעיל.)ON( המצלמה חייבת להימצא בטווח נתב ה- Wi-Fi אליו תרצה להתחבר. ודא שסיסמת הנתב זמינה ושניתן להזין אותה במהלך ההגדרות ביישום. סטטוס חיווי נורית :LED מצב צימוד / הגדרות: הנורית דולקת בצבע אדום וכחול, ומהבהבת באיטיות מצב לא מחובר: הנורית דולקת בצבע אדום ומהבהבת באיטיות מצב מחובר: הנורית דולקת קבוע בצבע כחול מצב מוכנות להתחברות: הנורית דולקת בצבע כחול ומהבהבת באיטיות הערה: ניתן לבצע את ההגדרות אך ורק באמצעות סמארטפון או טאבלט תואמים, ולא באמצעות מחשב אישי. 8 םינקתהה רוביח - הלחתה

9 עברית Android הגדרת חשבון משתמש ומצלמה בהתקניAndroid למה תזדקק מצלמת FOCUS86 ספק כוח עבור המצלמה מכשיר עם מערכת הפעלה Android TM גרסה 4.2 ומעלה הפעל וחבר את המצלמה חבר את ספק הכוח לשקע חשמל וחבר את התקע לשקע micro USB שבגב יחידת המצלמה. ודא שמתג ההפעלה/כיבוי במצב פעיל.)ON( נורית המצלמה האדומה תהבהב לאחר שהמצלמה סיימה את האתחול. לאחר שיישמע צפצוף, המצלמה תהיה מוכנה לביצוע הגדרות הורד את היישום Hubble for Motorola Monitors עבור אל Google Play Store כדי לחפש את Monitors"."Hubble for Motorola הורד את היישום Monitors" "Hubble for Motorola מ- Store Google Play והתקן אותו במכשיר Android שלך הפעל את היישום Hubble for Motorola Monitors במכשיר ה- Android ודא שמכשיר ה- Android שלך מחובר אל נתב ה- Wi-Fi הנכון. הפעל את היישום Monitors","Hubble for Motorola הזן את פרטי החשבון שלך, קרא את תנאי השירות ולאחר מכן בחר Use" I" agree to the Terms of )אני מסכים לתנאי השימוש( לפני שתקיש Create )צור(. )תמונה A1( שים לב במידה וכבר יש ברשותך חשבון ליישום,Hubble בחר באפשרותAccount? Already have an )כבר יש לך חשבון?( כדי לעבור אל השלב הבא. םינקתהה רוביח - הלחתה 9

10 הוסף את המצלמה לחשבונך םינקתהה רוביח - הלחתה 10 הקש בפינה הימנית העליונה של המסך כדי להוסיף מצלמה. )תמונה A2( הוראות ההתקנה הבאות תוצגנה. )תמונה A3( חבר את המצלמה והפעל אותה. המתן מספר דקות עד שתהיה מוכנה לפעולה. הקש Continue )המשך( לאחר שנורית המצלמה תתחיל להבהב. 10 םינקתהה רוביח - הלחתה

11 עברית Android 11 הוראות ההתקנה הבאות תוצגנה. )תמונה A4( לחץ והחזק את הלחצן PAIR )צימוד( שבקצה השמאלי התחתון של יחידת המצלמה למשך 3 שניות. לאחר מכן יישמע צפצוף, ואז תסופק הנחיה קולית המציינת כי המצלמה מוכנה לצימוד. הקש Continue )המשך(. היישום יבצע חיפוש אוטומטי אחר המצלמה שלך ויתחבר אליה, כפי שמוצג בתמונות שבהמשך. )תמונות A6( A5, הנורית הכחולה/האדומה שעל גבי יחידת המצלמה תהבהב. םינקתהה רוביח - הלחתה 11

12 םינקתהה רוביח - הלחתה 12 בחר ברשת ה- Wi-Fi שלך, הזן את הסיסמה ולאחר מכן הקש Connect )התחבר(. )תמונות A8( A7, החיבור בין המצלמה לרשת ה- Wi-Fi יימשך מספר דקות, לפני שיוצג סטטוס ההתחברות. )תמונות A10( A9, במידה וההתחברות נכשלה, הקש Retry )נסה שנית( וחזור על הפעולות החל מ הקש View Camera )הצג מצלמה( כדי להציג את הוידאו שיחידת המצלמה צילמה. נורית חיווי הסטטוס שעל גבי יחידת המצלמה תהבהב בצבע אדום/כחול. 12 םינקתהה רוביח - הלחתה

13 עברית ios הגדרות חשבון משתמש ומצלמה ב- /ipad iphone למה תזדקק מצלמת FOCUS86 ספק כוח עבור המצלמה iphone / ipad עם מערכת הפעלה ios גרסה 7.0 ומעלה הפעל וחבר את המצלמה חבר את ספק הכוח לשקע חשמל וחבר את התקע לשקע micro USB שבגב המצלמה. ודא שמתג ההפעלה/כיבוי במצב פעיל.)ON( נורית המצלמה האדומה תהבהב לאחר שהמצלמה סיימה את האתחול. לאחר שיישמע צפצוף, המצלמה תהיה מוכנה לביצוע הגדרות. 3 הורד את היישום Hubble for Motorola Monitors עבור אל ה- Store App כדי לחפש את Monitors«.»Hubble for Motorola הורד את היישום Monitors" "Hubble for Motorola והתקן אותו ב- /ipad.iphone 3 הפעל את היישום Hubble for Motorola Monitors ב- iphone /ipad ודא שה- iphone /ipad מחובר אל נתב ה-.Wi-Fi הפעל את היישום Monitors","Hubble for Motorola הזן את פרטי החשבון שלך, קרא את תנאי השירות ולאחר מכן בחר Service" I" agree to the Terms of )אני מסכים לתנאי השירות( לפני שתקיש Create )צור(. )תמונה i1( הערה: במידה וכבר יש ברשותך חשבון ליישום,Hubble בחר באפשרותAccount? Already have an )כבר יש לך חשבון?( כדי לעבור אל השלב הבא )תמונה i1(. םינקתהה רוביח - הלחתה 13

14 םינקתהה רוביח - הלחתה הוסף את המצלמה לחשבונך הקש בפינה הימנית העליונה של המסך כדי להוסיף מצלמה. )תמונה i2( 14 םינקתהה רוביח - הלחתה

15 עברית ios 15 הוראות ההתקנה הבאות עבור Bluetooth תוצגנה. )תמונה i3( הקש (תורדגה) Settings והפעל את Bluetooth במכשיר ה- iphone /ipad שלך. )תמונות i5( i4, םינקתהה רוביח - הלחתה 15

16 םינקתהה רוביח - הלחתה 16 לחץ HOME כדי לחזור אל מסך הבית, ולאחר מכן הקש על היישום MonitorsHubble for Motorola כדי להמשיך בהגדרות. הוראות ההתקנה הבאות תוצגנה. )תמונה i6( שים לב: במידה ו- Bluetooth פעיל, המכשיר יעבור ישירות אל שלב זה. המתן מספר דקות עד שיחידת המצלמה תתחמם, והקש Continue )המשך( כאשר נורית החיווי שלה תתחיל להבהב. המידע הבא יוצג. )תמונות i8( i7, g pp i8 i7 16 םינקתהה רוביח - הלחתה

17 17 ios הענק שם ליחידת המצלמה שלך ולאחר מכן הקש Continue )המשך(. )תמונות i10( i9, עברית i10 i9 יחידת המצלמה תחפש את רשת ה- Wi-Fi )תמונה i11( ותציג רשימה של רשתות זמינות. )תמונה i12( i12 i11 םינקתהה רוביח - הלחתה 17

18 םינקתהה רוביח - הלחתה 18 בחר ברשת ה- Wi-Fi שלך ולאחר מכן הקש Continue )המשך(. )תמונה i13( הזן את סיסמת ה- Wi-Fi שלך והקש Next )הבא(. )תמונה i14( i14 i13 החיבור בין יחידת המצלמה לרשת ה- Wi-Fi יימשך מספר דקות, לפני שיוצג סטטוס ההתחברות. )תמונות i16( i15, במידה וההתחברות נכשלה, הקש Retry )נסה שנית( וחזור על הפעולות החל מ i16 i15 הקש View Live Camera )הצג מצלמה חיה( כדי להציג את הווידאו שיחידת המצלמה צילמה. הנורית שעל גבי יחידת המצלמה תידלק בצבע כחול. 18 םינקתהה רוביח - הלחתה

19 פונקציות המצלמה: עברית חיבור יחידת המצלמה לחשמל חבר את ספק הכוח לשקע חשמל וחבר את התקע לשקע micro USB שבגב יחידת המצלמה. החלק את מתג ההפעלה/כיבוי למצב פעיל.)ON( נורית חיווי ההפעלה תידלק בצבע ירוק. )הערה: לכיבוי המכשיר, החלק את מתג ההפעלה/כיבוי למצב כבוי.))OFF( הפעל את היישום Hubble בסמארטפון. 4 סקירה כללית של היישום Hubble תפריט וידאו/תמונות וידיאו בהבחנה גבוהה )High Definition( הקש Cameras )מצלמות( כדי לגשת אל רשימת המצלמות. הקש Event Log )יומן אירועים( כדי לגשת אל רשימת הקלטות הוידאו שהופעלו בעקבות זיהוי תנועה או צליל. הקש Account )חשבון( כדי לגשת אל פרופיל המשתמש, תכנית מנוי, הגדרות התראה, הגדרות חיבור מרחוק וכן About )Hubble )אודות Hubble צלם תמונה או וידאו מהמצלמה שלך. כדי להפעיל את תכונת הוידאו. הקש הקש על סמל הוידאו כדי להתחיל הקלטה ושחרר כדי והחזק את הלחצן האדום לעצור. הקש על סמל המצלמה כדי לעבור למצב מצלמה. תוכל לצלם תמונות מתצוגת המצלמה. הערה: תמונות וקטעי וידאו יישמרו בזיכרון ה- flash הפנימי של ההתקן החכם, וניתן יהיה לגשת אליהם מהגלריה או מנגן המדיה )התקן.)Android TM כדי לצפות בווידאו, עליך להשתמש ביישום.Hubble עבור בין ON ל- OFF כדי להפעיל או לכבות את הווידיאו בהבחנה גבוהה. :המלצמה תויצקנופ 19

20 20 תויצקנופ :המלצמה ערש שיר באחת ובחר )מנגינות( Melody התפריט אל לגשת כדי הקש ביחידת לנגן תרצה אותה מראש, המוגדרות המנגינות מחמשת המצלמה. טמפרטורה מדידת המצלמה יחידת שבגב הטמפרטורה מחיישן הטמפרטורה קריאת צבעה את תשנה הקריאה שלך. ה- Android בהתקן תוצג הגבוה/ הטמפרטורה מערך תחרוג והטמפרטורה במידה לאדום בחשבונך. שהוגדר נמוך כיוונית דו תקשורת רמקול העגול הלחצן על אחת לחיצה לחץ התכונה. את להפעיל כדי הקש כדי הלחצן על שנית לחץ המצלמה. יחידת דרך לדבר כדי המצלמה. מיחידת לשמע להאזין הרמקול. את לכבות או להפעיל כדי הקש זום מצלמה הגדרות להרחיק. או לקרב כדי המסך של הימני לצד הגלילה פס את החלק התמונה. את להרחיק או לקרב כדי והחוצה פנימה לצבוט גם תוכל המכשיר,)pinch-to-zoon( לזום צביטה במחוות לשימוש נגיעות. ריבוי בטכנולוגיית לתמוך חייב שברשותך הסמל על הקשה ידי על המצלמה הגדרות את לשנות תוכל )הגדרות(. Settings לענן, במנוי המצלמה, בשם לצפות כדי )פרטים( Details הקש בגרסת המצלמה, בדגם הזמן, באזור תמונה, שינוי באפשרות האירועים. כל את למחוק ובאפשרות הקושחה רגישות את לקבוע כדי מערכת( )הודעות Notifications הקש )עד גבוהה לטמפרטורה התראות לקבוע וכדי והתנועה הצליל זיהוי.)50 o F או 10 o C )עד נמוכה טמפרטורה / )91 o F או 33 o C בהירות התקרה, על הרכבה להגדיר כדי )הגדרות( Settings הקש ועוצמה תויצקנופ :המלצמה 20

21 הוסף מצלמה עבור לנוהלי הוספת מצלמה. 21 מחק את כל האירועים הקש מחיקת כל האירועים עברית בחר אירועים ערוך אירועים מחק אירועים סמן את התיבה כדי לבחור באירוע/ים המוקלט/ים. הקש כדי לבחור ולמחוק אירוע/ים. הקש כדי למחוק את האירוע/ים הנבחר/ים הקלטת תנועה ללא תשלום עם היסטוריית וידיאו 24 שעות ביממה ניתן לשמור סרטוני וידיאו מופעלים על ידי תנועה, עם היסטוריית וידיאו 24 שעות ביממה, בכרטיס זיכרון SD שהותקן מראש. 1.1 הקש על הסמל Camera Setting )הגדרת המצלמה(. 2.2 הקש על Notifications )הודעות( ואחר כך על Motion Detection )זיהוי תנועה(. 3.3 הפעל Detect motion )זהה תנועה( על ידי הקשה על הלחצן העגול שבצד ימין של המסך. 4.4 בחר כרטיס SD מתחת ל- motion Record )הקלט תנועה(. תוכל גם לבחור בכיבוי ההקלטה )OFF( או בשמירת ההקלטה בענן. 5.5 כאשר כרטיס ה- SD מלא, תוכל לבחור ב- clips Remove oldest )הסר קליפים ישנים( )10 קליפים( כדי לפנות מקום להקלטה חדשה או לבחור בשמירת ההקלטה על ענן על ידי הקשה על Switch to cloud )עבור לענן(. :המלצמה תויצקנופ 21

22 5.5 עבודה עם מחשב/מחשב לוח בקר בכתובת המלצמה סופיאל להונ 22 הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך, ולאחר מכן לחץ Login )כנס( במידה וכבר יצרת חשבון. לחץ על רשימת המצלמות שצומדו לחשבונך באמצעות מכשירAndroid או.iPhone /ipad כעת תמונת המצלמה תופיע בתצוגה. תוכל להישאר מחובר בקלות אל האנשים, המקומות ובעלי החיים החביבים עליך באמצעות שטף וידאו חי. באתר תוכל לשנות הגדרות בהתאם להנחיות התפריט. 6.6 נוהל לאיפוס המצלמה הערה: במידה והמצלמה מועברת מנתב מסוים )לדוגמה, נתב הבית( לאחר )לדוגמה, משרד( או שנתקלת בבעיות בהגדרת המצלמה, עליך לאפס אותה. תוכל לאפס את המצלמה בדרך הבאה: 1.1 החלק את מתג ההפעלה/כיבוי למצב כבוי.(OFF) 2.2 לחץ והחזק את הלחצן PAIR )צימוד(, ולאחר מכן העבר את לחצן ההפעלה / הכיבוי למצב פעיל.(ON) 3.3 שחרר את לחצן הצימוד (PAIR) לאחר שתשמע צפצוף לאישור, והמתן עד שיחידת המצלמה תסיים לבצע את נוהל האיפוס הפנימי שלה. נורית החיווי תשנה את צבעה לאדום ותהבהב באיטיות לאחר איפוס מוצלח של המצלמה. 4.4 תוכל להוסיף שוב את המצלמה שלך על ידי ביצוע הפעולות שבסעיף עבור מכשירי Android או בסעיף עבור מכשירי.iOS 22 המלצמה סופיאל להונ

23 עברית 23 עזרה 7.7 רעש הפרעות.Wi-Fi ה- מצלמת ליחידת שלך המכשיר בין מספיק מרחק שיש ודא הד, או רקע רעש למניעת את לשבש עלולים מיקרוגל, תנורי או Bluetooth מערכות כגון 2.4, GHz בתדר הפועלים נוספים במוצרים השימוש אותם לכבות או,Wi-Fi ה- מצלמת יחידת לבין ביניהם לפחות מטרים 1.5 של מרחק על לשמור יש המכשיר. פעולת להפרעה. גורמים שהם נראה אם נותקה ההתחברות ה- מצלמת שיחידת ודא.Wi-Fi ה- רשת אל מחדש התחבר הצורך, במידת.Wi-Fi ה- הגדרות את בדוק.Wi-Fi ה- רשת אל להתחברות עד דקות מספר המתן פעילה. Wi-Fi שלך הסיסמה את ושכחת במידה האלקטרוני הדואר כתובת את והזן סיסמה( )שכחתי Forgot password הקש שלך, הסיסמה מה זוכר אינך אם שלך. האלקטרוני הדואר כתובת אל מיד תישלח חדשה סיסמה שלך. Wi-Fi דרך באינטרנט לצפייה בעיות פתרון חשבון חשבון חשבון קטגוריה תיאור / שגיאה בעיה לאחר גם להיכנס מצליח איני ההרשמה. הבאה: ההודעה את קיבלתי פתרון שלך. הסיסמה ואת המשתמש שם את בדוק אנא חשבון( )צור Create Account הקש שנרשמת ודא חשבון. ליצור כדי סיסמה( )שכחתי "Forgot Password" הקישור על לחץ שבכתובת אל תישלח הודעה.iOS או ה- Android ביישום או שלך. הרשימה הכתובת " ID is not registered" אינו זה אלקטרוני דואר )מזהה רשום(. את שכחתי אם לעשות מה סיסמתי? 23 הרזע

24 הרזע 24 חשבון בעיות שקשורות בקישוריות הצגת מצלמה תכונות השתמשתי באפשרות password" "Forgot )שכחתי סיסמה( אך לא קיבלתי סיסמה חדשה. קיבלתי את ההודעה: We are having problems accessing your Camera )נתקלנו בבעיה במהלך הגישה אל המצלמה שלך(. This could be due to the lack of an internet connection )ייתכן שהסיבה לכך היא שאין חיבור לאינטרנט(. Please wait and try again later )אנא נסה שנית מאוחר יותר(. כשאני ב-" mode "remote )מצב מרוחק(, הוידאו מפסיק אחרי 5 דקות. כיצד ניתן לצפות למשך זמן רב יותר? סף ההגדרה של ההתראה הקולית שגוי. 1.1 ייתכן שההודעה הגיעה אל תיבת דואר הזבל שלך. בדוק את תיקיית תיבת דואר הזבל. 2.2 ייתכן שחל עיכוב בקבלת ההודעה. המתן מספר רגעים ולאחר מכן רענן את חשבון הדואר האלקטרוני שלך. 1.1 נסה שנית כעבור מספר דקות. ייתכן שהסיבה לכך קשורה בבעיה בחיבור לאינטרנט. 2.2 במידה והבעיה נמשכת, הפעל מחדש את המצלמה כדי לבדוק אם הפעולה פתרה את הבעיה. 3.3 הפעל מחדש את הנתב האלחוטי שלך. כשאתה ניגש אל המצלמה דרך רשת שאינה הרשת הביתית שלך )דרך האינטרנט(, פסק הזמן לווידאו הינו 5 דקות. תוכל ללחוץ שוב על המצלמה ביישום ה- Android /ios כדי לחזור ולצפות בשטף. במידה ואתה ניגש אל המצלמה מהדפדפן, תוכל ללחוץ Reload )טען מחדש( כדי להתחיל לצפות שוב בשטף הוידאו מהמצלמה. תוכל לשנות את רגישות הצליל להפעלת התראות מתפריט ההגדרות )Settings( של המצלמה. הגדרות כשאני מוסיף מצלמה חדשה לחשבוני, איני מצליח לאתר מצלמות להוספה. אם אתה מנסה להוסיף מצלמה שכבר נוספה לחשבונך או לחשבון אחר, יהיה עליך לאפס תחילה את המצלמה. ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה והחזקה של הלחצן PAIR )צימוד( שבתחתית המצלמה למשך 5 שניות. 24 הרזע

25 עברית 25 כללי מהם הדפדפנים הנתמכים לצורך גישה ממחשב ה- PC/Mac שלי? מומלץ להשתמש ב- 24 Google Chrome ומעלה. אך גם הדפדפנים הבאים נתמכים: Internet Explorer 9.0 ומעלה )עבור מחשב PC (, 6.0 Safari ומעלה )עבור )Mac או Firefox 18.0 ומעלה )עבור PC ו- Mac (. כללי מה החשיבות של הנורית המהבהבת? נורית מהבהבת מציינת את הסטטוס הבא: הבהוב איטי: 1. המצלמה במצב הגדרות. תוכל להוסיף את המצלמה לחשבונך במצב זה. כאשר המצלמה מופעלת בפעם הראשונה, היא במצב הגדרות. לאיפוס מצב הגדרות, לחץ והחזק את הלחצן PAIR )צימוד( שבתחתית המצלמה עד שיישמע צפצוף. הבהוב איטי: 2. המצלמה מתחברת אל הנתב או שאבד הקישור עמו. ודא שהמצלמה בטווח אות ה-.Wi-Fi הנורית דולקת קבוע: המצלמה מחוברת אל רשת ה-.Wi-Fi בעיות שקשורות בקישוריות איני יכול לגשת אל המצלמה שלי. ודא שהמצלמה בטווח הקליטה של רשת ה-.Wi-Fi במידה והנורית שעל גבי המצלמה מהבהבת באיטיות, נסה לקרב אותה אל הנתב כדי לשפר את קליטת רשת ה- Wi-Fi ונסה שנית. הרזע 25

26 26 הרזע הגדרות במכשירי ההגדרות במהלך מצליח איני ו- ios, Android בשלב שלי המצלמה את לאתר נכשל. ההגדרה ותהליך הראשון, לחץ שנית. ונסה הגדרות למצב המצלמה את אפס המצלמה שבתחתית )צימוד( PAIR הלחצן את והחזק עד אחת דקה במשך המתן צפצוף. שיישמע עד תתחיל המצלמה שנורית לאחר תאותחל. שהמצלמה הפעל כעת הגדרות. במצב תהיה המצלמה להבהב, מהסמארטפון. ההגדרה תהליך את מחדש שקשורות בעיות בקישוריות מאותה שלי המצלמה אל ניגש אני המצלמה אך,Wi-Fi ה- רשת יכול אני כמרוחקת. מוצגת עדיין בכל דקות 5 למשך אליה לגשת פעם. בנתבים לדוגמה, האלחוטי. הנתב הגדרות את בדוק Wireless בשם אפשרות קיימת Buffalo מסוג זו. אפשרות לנטרל עליך אלחוטי(. )בידוד Isolation מצלמה בווידאו לצפות מנסה כשאני על הודעה מקבל אני מהמצלמה, עלי מה עבורה. קושחה שדרוג לעשות? מדי דקות. כ- 5 נמשך התהליך הקושחה. שדרוג את בצע המצלמה. תכונות לשיפור שדרוגים יוזמים אנו פעם מינימליות: דרישות Windows 7* לדפדפן Java תוסף *נדרש 10.7 גרסה Mac OS 24 גרסה Chrome 9 גרסה Internet Explorer 6 גרסה Safari 7 גרסה Java 18.0 גרסה Firefox Adobe Flash Player 15.0 Android 4.2 iphone /ipad ios version 7.0 כללי לגישה נתמכות פלטפורמות אילו שלי? המצלמה אל הרזע 26

27 עברית 27 כללי איני שומע צליל כשאני ניגש אל מצלמה מרוחקת. תוכל להקיש על סמל הרמקול שבמסך שטף הוידאו כדי לשמוע את הצליל. כברירת מחדל, השמע כבוי בגישה אל מצלמה מרוחקת. כללי מה המשמעות של Local««Camera )מצלמה מקומית( וכן Camera" "Remote )מצלמה מרוחקת(? כשאתה ניגש אל המצלמה מאותה הרשת האלחוטית )בית( בה היא מוגדרת, היא נחשבת למצלמה מקומית. אם אתה ניגש אל המצלמה מרשת שאינה הרשת הביתית, המצלמה תיחשב למרוחקת. תוכל להשתמש בחיבור 4G 3G, או 4G LTE או Wi-Fi מחוץ לביתך. כללי כיצד אוכל להוריד את היישום עבור מכשירי Android ו- ios? :Android פתח את Google Play Store במכשיר ה- Android שלך. בחר Search )חיפוש( הזן את הערך Motorola«Hubble for «Monitors היישום Hubble יופיע בתוצאות בחר כדי להתקין אותו מכשיר :ios פתח את App Store SM בחר Search )חיפוש( הזן את הערך Motorola«Hubble for «Monitors היישום Hubble יופיע בתוצאות בחר כדי להתקין אותו הרזע 27

28 הרזע 28 הגדרות כאשר הוידאו נקטע, היישום ינסה להתחבר מחדש והדבר יביא לכך שהצליל והווידאו יהיו מקוטעים. להבטחת שטף וידאו/שמע רציפים, עליך לבטל את תכונת הנעילה האוטומטית Lock( )Auto של המכשיר. תכונות כמה משתמשים יכולים לגשת אל המצלמה בבת אחת? במידה ואתה ניגש במצב מקומי, קיימת תמיכה בשני משתמשים. במידה ויש יותר משני משתמשים, השטף יעבור דרך השרת המרוחק. בדרך זו, ניתן להגיע למספר בלתי מוגבל של משתמשים בו זמנית עבור מצלמה אחת. בעיות שקשורות בקישוריות גיליתי שהתקני מצלמות אינטרנט נוספים שברשותי גורמים לשיבושים. ביצועי שטף הוידאו תלויים ברוחב הפס של האינטרנט, במיוחד במידה וישנם לפחות שני התקני שטף וידאו שמשתמשים באותו הנתב. 28 הרזע

29 מידע כללי במידה והמוצר שברשותך אינו פועל כשורה קרא מדריך זה למשתמש או את המדרך המהיר. 2.2 צור קשר עם שירות הלקוחות בטלפון עברית )ישראל( אחריות מוגבלת למוצרי חשמל ולאביזרים )"אחריות"( אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה הנושא מותג Motorola ואשר יוצר ברישיון על ידי )" BINATONE "( Binatone Electronics International LTD מה האחריות מכסה? בכפוף לחריגות המצוינות בהמשך, BINATONE מתחייבת כי מוצר זה הנושא מותג Motorola )"מוצר"( או אביזר מוסמך )"אביזר"( הנמכר לצורך השימוש יחד עם מוצר זה, יוצר כשהוא נקי מפגמים בחומרים ובעבודה בכפוף לשימוש צרכני רגיל למשך פרק הזמן המצוין בהמשך. אחריות זו הינה בלעדית והיא אינה ניתנת להעברה. מי מכוסה? אחריות זו חלה אך ורק על הצרכן המקורי שרכש את המוצר, והיא אינה ניתנת להעברה. מה תעשה?BINATONE BINATONE או משווק מורשה מטעמה, על פי שיקול דעתם ותוך זמן סביר מבחינה מסחרית, יתקנו או יחליפו ללא תשלום כל מוצר או אביזר שאינו עומד בתנאי אחריות זו. אנו עשויים להשתמש במוצרים אביזרים או חלקים חדשים או במוצרים שהיו בבעלות קודמת / מחודשים / משופצים ובעלי תכונות שוות ערך. יללכ עדימ 29

30 מהן ההגבלות הנוספות? יללכ עדימ 30 כל אחריות מרומזת, כולל אך ללא הגבלה לאחריות המרומזת ליכולת סחירות והתאמה למטרה מסוימת, תוגבל למשך אחריות מוגבלת זו, אחרת התיקון או ההחלפה בכפוף לאחריות מוגבלת ומפורשת זו יהוו את הסעד הבלעדי העומד לרשות הצרכן, והם באים במקום כל אחריות אחרת, מרומזת או מפורשת. באף מקרה MOTOROLA או BINATONE לא יישאו בחבות, בין אם חוזית או בגין עוולה )כולל רשלנות( לנזקים העולים על מחיר הרכישה של המוצר או האביזר, או לכל נזק עקיף, משני, מיוחד או נסיבתי מכל סוג, או להפסד רווחים או הכנסות, הפסד עסקי, איבוד מידע או הפסד פיננסי אחר הנובע או הקשור ביכולת או בחוסר היכולת להשתמש במוצרים או באביזרים עד למידה המלאה בה ניתן להתנער מאחריות מעין זו בחוק. באזורי שיפוט מסוימים לא ניתן להגביל את אחריות החריגה של נזקים משניים או נסיבתיים, או להגביל את משך האחריות המרומזת, ולכן ייתכן שההגבלות שלעיל לא תחולנה עליך. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שעומדות לרשותך זכויות נוספות המשתנות בין אזורי שיפוט. מוצרים מכוסים משך הכיסוי מוצרי חשמל שנה אחת )1( מתאריך הרכישה המקורי של המוצר על ידי הצרכן הראשון של המוצר. תשעים )90( ימים מתאריך הרכישה המקורי של האביזרים אביזרי חשמל על ידי הצרכן הראשון של המוצר. משך האחריות המקורית או למשך תשעים )90( יום מוצרי חשמל ואביזרים מתוקנים או מוחלפים מתאריך ההחזרה על ידי הצרכן, הארוך מביניהם. חריגות בלאי סביר. תחזוקה שגרתית, תיקונים והחלפה של חלקים בשל בלאי סביר אינם מכוסים במסגרת האחריות. סוללות. אחריות זו מכסה אך ורק סוללות אשר קיבולת הטעינה המלאה שלהן נופלת מ- 80% מהקיבולת הנקובה, וכן סוללות עם דליפה. 30 יללכ עדימ

31 31 שימוש לרעה ושימוש שלא לפי ההוראות. פגמים או נזקים הנובעים מהדברים הבאים: )א( הפעלה שלא לפי ההוראות, שימוש לרעה או שימוש שלא לפי ההוראות, תאונה או הזנחה, כגון נזק פיזי )סדקים, שריטות וכדומה( בפני השטח של המוצר הנובעים משימוש לא תקין; )ב( מגע עם נוזלים, מים, גשם, לחות קיצונית או משקעים כבדים, חול, לכלוך ודומיהם, חום קיצוני, או מזון; )ג( שימוש במוצרים או באביזרים למטרות מסחריות או חשיפת המוצר או האביזר לשימוש חריג או לתנאים חריגים; או )ד( מעשים אחרים שאינם באשמת MOTOROLA או,BINATONE אינם מכוסים במסגרת האחריות. שימוש במוצרים ובאביזרים שאינם נושאים את מותג.Motorola פגמים או נזקים הנובעים משימוש במוצרים או מאביזרים שאינם נושאים את מותג Motorola או שאינם מוסמכים על ידי החברה, או ציוד היקפי אחר, אינם מכוסים באחריות. שינויים או שירות בלתי מורשה. פגמים או נזקים הנובעים מהשירות, הבדיקה, הכיוון, ההתקנה, התחזוקה, השינויים או התיקונים בכל דרך על ידי אדם כלשהו פרט לאיש MOTOROLA או BINATONE או נציג מרכז שירות מורשה, אינם מכוסים במסגרת האחריות. מוצרים שעברו שינויים. מוצרים או אביזרים עם )א( מספרים סידוריים או תגיות תאריך שהוסרו, ששונו או שהושחתו; )ב( חותמות שבורות או חותמות הנושאות סימן לפגיעה; )ג( מספרים סידוריים שאינם תואמים בלוח; או )ד( תושבות או חלקים שאינם תואמים או שאינם נושאים את מותג Motorola אינם מכוסים במסגרת האחריות. שירותי תקשורת. פגמים, נזקים או כשלים במוצרים או באביזרים כתוצאה משירות תקשורת או אות לו אתה מנוי או בו אתה משתמש עם המוצרים או האביזרים, אינם מכוסים במסגרת האחריות. כיצד לקבל שירות במסגרת האחריות או מידע נוסף? לקבלת שירות או מידע, צור קשר: )ישראל( תקבל הוראות כיצד לשלוח את המוצרים או האביזרים על חשבונך ועל אחריותך, אל מרכז תיקון מורשה של.BINATONE לקבלת שירות, יש לכלול: )א( את המוצר או האביזר; )ב( את הוכחת הרכישה המקורית )קבלה( הכוללת תאריך, מקום ואת שם המוכר של המוצר; )ג( במידה וצורפה תעודת אחריות בקופסה, תעודת אחריות מלאה הנושאת את המספר הסידורי של המוצר; )ד( תיאור כתוב של הבעיה; והחשוב מכל; )ה( כתובתך ומספר הטלפון שלך. התנאים הללו מהווים את הסכם האחריות המלא בינך לבין.BINATONE בנוגע למוצרים או לאביזרים שרכשת, והם קודמים לכל הסכם קודם או התחייבות, כולל התחייבות שניתנה בכל פרסום כתוב או בחומרים שיווקיים שפורסמו על ידי.BINATONE או התחייבויות שייתכן וניתנו על ידי עובד של סוכן או איש צוות של BINATONE בנוגע לרכישה האמורה. עברית יללכ עדימ 31

32 יללכ עדימ 32 BINATONE TELECOM PLC 1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom. Tel: +44(0) Fax: +44(0) We the manufacturer / Importer : EC Declaration of Conformity Binatone Telecom Plc 1 Apsley Way London NW2 7HF, United Kingdom. Declare under our sole responsibility that the following products Type of equipment: Wi-Fi Video Camera Model Name: FOCUS86, FOCUS86-2, FOCUS86-B, FOCUS86-B2 Country of Origin: China Brand: Motorola complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the Council Directive /108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC) and the European Community Directive 2006/95/EC relating to Electrical Safety. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for Energy-Related Products (ErP). Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard: Radio Spectrum: EMC: Electrical Safety: RF Safety: EN V1.8.1:2012 EN V2.2.1:2011 EN V1.9.2:2011 EN :2006 /A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN62479:2010 The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthori ed modification of the product voids this Declaration. Manufacturer / Importer (Signature of authori ed person) London, 19 August, 2015 Karl Heinz Mueller / Chief Technical Officer Place & Date 32 יללכ עדימ

33 מפרטים טכניים יחידת מצלמה עברית רשת אלחוטית b/g/n CMOS צבעוני 1M פיקסלים חיישן תמונה F = 2.4,f = 2.3 mm 7 יחידות Ten Pao International Ltd. כניסה: 300mA,50/60Hz, Vac פלט: 1000mA,5Vdc עדשות נורית LED אינפרה אדום ספק כוח םיינכט םיטרפמ 33

34 מיוצר, מופץ או נמכר על ידי LTD.,Binatone Electronics International זכיינית רשמית למוצר זה. MOTOROLA ולוגו.Motorola Trademark Holdings, LLC הינם סימנים מסחריים או סימני מסחר רשומים של חברת Stylized M והם נמצאים בשימוש ברישיון. הלוגו Apple ו- Safari הינם סימנים מסחריים של חברת Inc.,Apple הרשומה בארה«ב ובארצות נוספות. App Store הינו סימן שירות של חברת Inc. Google, Play,Apple Android, ו- Chrome הינם סימנים מסחריים של חברת Inc. Wi-Fi.Google הינו סימן מסחרי של Internet Explorer.Wi-Fi Alliance ו- Windows הינם סימנים מסחריים של קבוצת החברות Firefox.Microsoft הינו סימן מסחרי רשום של Adobe.Mozilla Foundation ו- Flash הינם סימני מסחר רשומים או סימנים מסחריים של Java.Adobe Systems Incorporated הינו סימן מסחרי רשום של Oracle ו/או של שותפותיה. כל סימני המסחר האחרים שייכים לבעליהם בהתאמה Motorola Mobility LLC כל הזכויות שמורות. HE גרסה 1.0 הודפס בסין

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם חזור לפעילויות מהן נהגת להימנע האם אתה מתקשה לעקוב אחר שיחות? ייתכן שאתה מכיר את התחושה בה אתה צריך להתאמץ בכדי לעקוב אחר השיחה

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

In-Game IDC game lab

In-Game IDC game lab משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 3: משחקים שאינם מיועדים דודי פלס לגיימרים 1972-1997 1972 1977 1982 1989 המשחקים שמגיעים עם המחשב )1985( Solitaire שולה מוקשים שינויים טכנולוגיים האינטרנט באוקטובר 1969 חיל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

550 630 750 850 870 900 950 1000 www.4h.co.il תוכן העניינים כללי זהירות 1.. חלקי המצלמה 2. הטענת הסוללה 5. הכנסת הסוללה וכרטיס הזיכרון 6. הגדרות ראשוניות 8. הדלקה וכיבוי 9. צילום 10. בחירת מצב הצילום 12.

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

Microsoft Word - ProjectsDefinition2.docx

Microsoft Word - ProjectsDefinition2.docx בי סדנאות בסימן ירוק http://gallery.me.com/carolynmuire#100251 מכריז על תחרות סדנאות נושאת פרסים במסגרת פרוייקט ירוק ובשיתוף חברת Eco Navigator מקליפורניה. התחרות פתוחה לסטודנטים מכל הסדנאות למדעי המחשב

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

.#8)* '!),$ .76%2):: '!),: 98: %)8(% ,) !20/

.#8)* '!),$ .76%2)::      '!),: 98: %)8(% ,) !20/ מדריך חבילה מקצועית: חבילת שרת וירטואלי בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילת שרת וירטואלי בענן...3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי...4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד