פתרון 2000 א. טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם הנתון עבור הערכים : פלט num = 37, sif = 7 r האם ספרת האחדות של sif שווה ל- num num 37 sif 7 שורה (1)-(2) (

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פתרון 2000 א. טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם הנתון עבור הערכים : פלט num = 37, sif = 7 r האם ספרת האחדות של sif שווה ל- num num 37 sif 7 שורה (1)-(2) ("

תמליל

1 פתרון 000 א. טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם הנתון עבור הערכים : num = 3, sif = r האם ספרת האחדות של sif שווה ל- num num 3 sif (1)-() (3) () אמת ) = ( 3 3 יודפס: 3. ב. פתרון שאלה 11 עבור הערכים: עבור סעיף ב : = sif,num = 5, תתבצע שורת האלגוריתם )3.1( ויודפס.5 r האם ספרת האחדות של sif שווה ל- num num 5 sif (1)-() (3) () אמת ) = ( 5 5 כדי שתתבצע שורת האלגוריתם (3.1) התנאי צריך להתקיים, כלומר ספרת האחדות של num צריכה להיות זהה ל- sif מ. אחר וספרת האחדות של 5 היא התנאי מתקיים. ג. עבור הערכים: עבור סעיף ג : = 1 sif,num = 5, תתבצע שורת האלגוריתם )3.( ויודפס.3 r האם ספרת האחדות של sif שווה ל- num num 5 sif 1 (1)-() (3) () ) 3 = 1 ( + שקר 1) = ( 3 כדי שתתבצע שורת האלגוריתם (3.) התנאי לא צריך להתקיים, כלומר ספרת האחדות של num צריכה להיות שונה מ-.sif מאחר וספרת האחדות של 5 היא התנאי לא מתקיים. 1 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות '

2 פתרון שאלה 1 א. טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם הנתון עבור : הערכים יודפס: x=, y=3 pull x y 3 5 x > y (1)-()-(3) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) () (5) אמת (3<) אמת (<) אמת (5<) שקר (<) ב. הלולאה לא תתבצע כלל עבור הערכים: = 8 y x. =, במקרה זה יודפס: טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם הנתון עבור : הערכים = 8 y x =,.0 8 pull 0 x y 8 x > y (1)-()-(3) () (5) שקר (8<) 0 8 יודפס:.0 8 כדי שהלולאה לא תתבצע כלל צריך תנאי הלולאה ב-( ) לא להתקיים כבר בפעם הראשונה. לכן הקלט צריך להיות כזה כך ש- y x. => במקרה זה pull לא מתעדכן כלל ונשאר 0, וכן המשתנים x ו- y נשארים זהים לקלט. פתרון שאלה 13 n = 3 n = טבלת מעקב עבור האלגוריתם של זיו טבלת מעקב עבור האלגוריתם שלזיו n i 1 3 b n i b (1) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) (1) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) 3 1 האלגוריתם של זיו מבצע את הנדרש. עבור כל ערך שלn, הלולאה מתבצעת n פעמים, כלומר יודפסו n ערכים כפי. שצריךb המודפס למעשה גדל תמיד ב-. 1 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות'

3 טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם שללילך עבור: = n n x 0 x < n * אמת (*>0) אמת (*>) שקר (*>) טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם שללילך עבור: = 3 n n 3 x 0 x < n * אמת (*3>0) אמת (*3>) שקר (*3>) שקר (*3>) (1)-() (3)-(3.1)-(3.) (3)-(3.1)-(3.) (3) (1)-() (3)-(3.1)-(3.) (3)-(3.1)-(3.) (3)-(3.1)-(3.) (3) האלגוריתם שללילךמבצע את הנדרש. עבור כל ערך שלn, הלולאה מתבצעתn פעמים, כלומר יודפסוn ערכים כפי שצריך. x המודפס גדל תמיד ב- ואז מודפס. בפעם האחרונה שהלולאה מתבצעתx<*n, אך גדל בפנים בדיוק לערך האחרון : הנכון *n ומודפס. על פי דרישות השאלה מספיקה טבלת מעקב אחת עבור כל. אלגוריתםמאחר ועל פי מטרת האלגוריתם יתכן שיהיה הבדל ביןn זוגי ל- n אי-זוגי, מוטב לבדוק עבור קלטים. כאלו פתרון שאלה 1 טבלת משתנים שם המשתנה a i טבלת תת-משימות מערך חד מימדי מטרת תת -המשימה /תפקיד אחסון נתונים נדרשים מציין במערךa לולאה השמת ערכים אקראיים בתחום 1-0 בתאי המערך לולאה הדפסת איברי המערך מן הראשון עד לאחרון לולאה הדפסת איברי המערך מן האחרון ועד הראשון סוג הפעולה אלגוריתם לפתרון הבעיה עבורi מ- 0 עד 99 בצע )1( צור מספר אקראי בתחום בין 1 ל- 0 והשם אותו ב-[ i ] a )1.1( הצג כ 'אברי המערך מן הראשון לאחרון :' )( עבורi מ- 0 עד 99 בצע )3( הצג כ את [i] a )1.3( הצג כ 'אברי המערך מן האחרון לראשון :' )( )5( עבורi מ- 99 עד 0 בצע )1.5( הצג כ את [i] a מימוש האלגוריתם שלמים פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות '

4 א) ב) ג) ד) ב) // q1t00.c /* /* קלט: הגדרת מערך חד-מימדי בגודל 100 */ /* : התכנית משימה ערכים אקראיים בתחום 0..1 במערך, using System; ומדפיסה אותו לפי הסדר מראשון לאחרון ומאחרון לראשון */ /* public static void Main() int a = new a[100]; int i; Random rnd = new Random(); i++) for ( i = 0; i < a.length; */ לולאה לבניית המערך /* 1); rnd.next(1, a [i] = */ הגרלת ערך בתחום 1..0 והשמתו במערך /* Console.WriteLine ("The array elements from first to last : \n"); */ הדפסת המערך מראשון עד אחרון /* i++) for ( i = 0; i <a.length; Console.Write (a[i] + " "); Console.WriteLine ("\nthe array elements from last to first : \n"); */ הדפסת המערך מאחרון עד ראשון /* i--) for ( i = a.length - 1; i >= 0; Console.Write (a[i] + " "); מחזירה הפעולה (y Random.Next(x, חום יש לייצר מספרים אקראיים שלמים בת ערכים שלמים מ- x )כולל( ועדy )לא כולל(. כל לולאת for בלולאה בסדר יורד. הלולאה פועלת בדיוק כמו פעמים רבות לא משתמשים ב- 1. רגילה, אלא שבכל פעם קטן ערכו שלi פתרון נוסף: ניתן לכתוב את הלולאה היורדת גם ללא שימוש בלו לאת for עם מציין יורד, אלא על ידי שימוש בלולאת while עם מונה ידני יורד : i = a.length - 1; */ הדפסת המערך מאחרון עד ראשון /* ) 0 >= i while ( Console.Write (a[i] + " "); הכללת i --; בשאלה בה יש דרישה לפיתוח ויישום של אלגוריתם יש לפעול על פי השלבים הבאים: חלוקה לתת-משימות. ) הגדרת משתנים עיקריים. ) פיתוח אלגוריתמים לתת-המשימות. ) מימוש האלגוריתם על ידי תכנית. ) ) יכולים להיות חלופיים. השלבים )א( בדרך כלל אין דרישה לכתוב אלגוריתם וגם תכנית אך אם כתוב פתח ויישם ללא הקלות יש לכתוב את שניהם. בבעיות מורכבות המופיעות בדרך כלל בחלק ג של הבחינה תמומש כל תת-משימה על תכניות לכל תת- משימה כי הן מסרבלות את ידי פונקציה. בשאלות קטנות אין צורך להגדיר תת- )אך ניתן לעשות זאת(. 19 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות'

5 פתרון שאלה 15 טבלת משתנים שם המשתנה num1 num i /תפקיד מספר ראשון בזוג המושווה מספר שני בזוג המושווה קלט אחריnum1 מונה לולאה מונה קלטים שלמים שלמים טבלת תת-משימות מטרת תת -המשימה קליטת האיבר הבא, השוואה, לקודמו אם הוא גדול יותר, להדפיסו החלפת סדר המשתנים. אלגוריתם לפתרון הבעיה קלוט מספר למשתנה num1 )1( עבורi מ- עד 100 בצע )( קלוט מספר למשתנה num )1.( אזי אם num > num1 ).( הצג כ את num )1..( ב- num1 השם את num )3.( סוג הפעולה לולאה // q15t00.c public static void Main() int i, num1, num; /* /* מימוש האלגוריתם /* קלט: 100 מספרים שלמים /* : מספרי הקלט הגדולים מן המספר שנקלט לפניהם */ קלט נתון ראשון /* int.parse(console.readline()); num1 = */ לולאה לקליטת שאר 99 הנתונים /* ) i++ for ( i = 1; i < 100; */ קלט נתון שני /* int.parse(console.readline()); num = */ אם הקלט האחרון גדול מקודמו /* ) num1 if ( num > */ אזי הדפס את הקלט האחרון /* \n"); Console.WriteLine (" --> " + num + " /* "גלגל" את הנתונים האחרון הופך להיות ה"לפני אחרון */ num; num1 = מאחר והנתון הראשון נקלט מחוץ ללולאה, יש לבצע את הלולאה פעם אחת פחות בכדי לקלוט 100 נתונים. תבנית "גילגול" המשתנים חוזרת על עצמה בבעיות רבות. כדי להשוות בין כל זוג של איברים, בכל פעם מעבירים את "האחרון" להיות "הלפני אחרון " וקולטים "אחרון" חדש. ראה במעקב בטבלת המעקב הבאה עבור קלט של נתונים בלבד משמאל לימין : 1,3.,,,, i num1 num num > num1 130 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות '

6 (1) ()-(.1)-(.) (.3) ()-(.1)-(.) (.3) ()-(.1)-(.) (.3) ()-(.1)-(.) (.3) ()-(.1)-(.) (.3) אמת (3<) שקר (<) אמת (<) אמת (<) שקר (<1) שים : "גילגול" טעות נפוצה הנתונים חייב להתבצע בכל מקרה לכן אסור שיהיה בתוך. התנאי ביצוע קלט של זוג נתונים בתוך הלולאה והשוואה ביניהם. במקרה כזה ההשוואה היא רק בין צמדים ולא בין כל הזוגות בקלט. כל נתון צריך להיות מושווה לקודמו! )גם השלישי לשני(. פתרון שאלה 1 א. טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם I n sum gil )gil < 1( או )gil > ( אמת (אמת או אמת) (<15 או 1>15) אמת (אמת או אמת) (<10 או 1>10) אמת (אמת או שקר) (<19 או 1>19) אמת (אמת או שקר) (<18 או 1>18) אמת (אמת או אמת) (< או 1>) אמת (אמת או שקר ( (<1 או 1>1) אמת (אמת או אמת) (<8 או 1>8) (1) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) (3) אלגוריתם זה מונה ומדפיס למעשה את מספר הקלטים שהוא n. כל מספר שייקלט יהיה גדול מ- או קטן מ- 1. לכן אלגוריתם זה לא מבצע את המטרה בשאלה. 131 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות'

7 חמה טבלת מעקב אחר ביצוע האלגוריתם II n sum 0 1 gil )gil < 1( וגם )gil > ( אמת (אמת וגם אמת) (<15 וגם 1>15) אמת (אמת וגם אמת) (<10 וגם 1>10) שקר (אמת וגם שקר) (<19 וגם 1>19) שקר (אמת וגם שקר) (<18 וגם 1>18) אמת (אמת וגם אמת) (< וגם 1>) שקר (אמת וגם שקר) (<1 וגם 1>1) אמת (אמת וגם אמת) (<8 או 1>8) (1) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) ()-(.1)-(.) (3) אלגוריתם זה כן מונה ומדפיס כמה תלמידים הם בין הגילים עד 1 )לא כולל(. גיל שיענה על התנאי הכפול ויביא לקידום המונה עונה למעשה על התנאי : ) > )gil וגם )1 < )gil ללא שוויון באף קצה. המקרה היחיד בו ערכו של תנאי מורכב עם הקשר או יהיה שקר הוא כאשר כל שים מרכיביו הם שקר. המקרה היחיד בו ערכו של תנאי מורכב עם הקשרוגם יהיה אמת הוא כאשר כל מרכיביו הם אמת. פינה הקשר הלוגי המתקיים בין תנאים מכוננים הוא קשרוגם, יש להקפיד ולהתייחס כך לחישוב ערכי הביטוי. הלוגי ב. פיתוח ויישום של האלגוריתם טבלת משתנים שם המשתנה /תפקיד n מספר נתוני הגילים המתקבלים חיובי sum מונה מספר התלמידים שגילם בין ל- 1 לא כולל 0..n חיובי gil קלט תורן של גיל תלמיד max הגיל המקסימלי המתקבל מן הקלט בטווח הגילים בין ל- 1, לא כולל..15 טבלת תת-משימות מטרת תת -המשימה סוג הפעולה לולאה ביצוע לולאה עבורn קלטים תנאי מניית הגילים העונים על התנאי השמה בתוך תנאי עדכון המקסימלי מבין הנתונים העונים על התנאי תנאי מחוץ ללולאה הדפסת המקסימלי אם התקבל 13 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות '

8 אלגוריתם לפתרון הבעיה אתחל את sum ל- 0 )1( אתחל את max ל- 0 )( פעמים: בצע n )3( קלוט מספר למשתנה gil )1.3( אזי אם ( > )gil וגם )gil<1( ).3( הגדל אתsum ב- 1 )1..3( אזי אם gil>max )..3( השם ב- max )1...3( הצג כ 'מספר התלמידים בתחום הוא : ' sum, )( אזי אם > 0 max )5( הצג כ )1.5( את gil 'הערך הכי גדול בתחום הוא : ' max, שים טעות נפוצה האלגוריתם בנוי על אלגוריתם II מן השאלה. אלגוריתם זה עונה על תנאי המניה. התנאי. כמו כן בתוך התנאי יש כאן הוא תנאי מורכב עם הקשר הלוגי וגם במקום תנאי מכונן בדיקה ועדכון של המקסימלי, והדפסתו בתום תהליך הקלט אם קיים. פתרון נקי חייב לקחת בחשבון את המקרה בו לא התקבל כלל ערך בתחום הנדרש. במקרה כזה אין להדפיס את המקסימלי אחרת יודפס ערך האתחול שלו 0. היא רק על ערכים בתחום, בדיקת המקסימלי טעות לבדוק את המקסימלי לגבי כל קלט הנדרש. מימוש האלגוריתם // q1t00.c /* קלט: n גילים של תלמידים */ /* : מספר התלמידים בין הגילים ל- 1 לא כולל, והמקסימליביניהם */ void public static Main() int n, sum, max, gil, i; */ קליטת מספר הגילים /* int.parse(console.readline()); n = /* אתחול מונה מספר התלמידים בתחום */ ;0 = sum */ אתחול הגיל המקסימלי בתחום /* 0; = max */ לולאת קלט וטיפול בכל גיל /* ) i++ for ( i = 0; i < n; */ קלט גיל תורן /* int.parse(console.readline()); gil = */ תנאי על תחום הגילים הנדרש /* 1)) < (gil if ( (gil > ) && /* קידום מונה התלמידים בתחום */ ;++ sum */ בדיקה ועדכון של המקסימלי בתחום /* max) if (gil > max = gil; Console.WriteLine ("The number of students in age between to 1 is 0 \n", sum); /* /* של המונה */ מקסימלי אם קיים /* 0) > (max if Console.WriteLine ("The max age between -15 is 0 \n", max); 133 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות'

9 פתרון שאלה 1 טבלת משתנים שם המשתנה a i k sum1 sum /תפקיד מערך הנתונים בגודל 80 מציין בתוך מערךa מספר מציין בתחום המערך סכוםk האיברים הראשונים במערך סכום שאר האיברים במערך טבלת תת-משימות סוג הפעולה מטרת תת-המשימה לולאת מונה קליטת 80 ערכים למערך קליטתk כולל בדיקת תקינות המשך קלט עד לקבלת קלט תקין לולאת תנאי חישוב סכוםk המספרים הראשונים במערך לולאת מונה לולאת מונה חישוב סכום יתר המספרים במערך תנאי השוואה בין הסכומים והצגת הודעה ב אלגוריתם לפתרון הבעיה עבורi מ- 0 עד 9 בצע )1( קלוט מספר למשתנה [i] a )1.1( קלוט מספר למשתנה k )( בצע 9( > k ) כל עוד ( 0 < k ) או )3( קלוט מספר למשתנה k )1.3( אתחל את sum1 ל- 0 )( ) בצע עבורi מ- 0 עד 1( - k )5( ב- [i] a הגדל את sum1 )1.5( אתחל את sum ל- 0 )( 9 בצע עד עבורi מ- k )( ב- [i] a הגדל את sum )1.( אזי אם sum1 > sum )8( )1.8( הצג כ: sum1 טעות נפוצה יש לבצע בדיקת תקינות על הקלט k. טווח הערכים שלו הוא בין הקצוות בהחלט תקינים: עבור = 0 k יש 0 איברים בחלק הראשון ו- 80 איברים בחלק השני; עבור 9 = k יש 80 איברים בחלק הראשון ו- 0 איברים בחלק השני. לולאת הקלט ב- 3 תתבצע שוב ושוב כל עוד הערך יהיה קטן מן הנדרש או גדול מן. הנדרש יש לשים לב שהלולאה הראשונה מסתיימת באיבר שמספרו הסידורי )1-k( והלולאה השנייה מתחילה באיבר שמספרו הסידוריk, אחרת האיבר שמציינו k ייצבר בשני הסכומים. 13 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות '

10 מימוש האלגוריתם // q1t00.c /* קלט: מערך בגודל 80 ומציין k במערך */ /* : הדפסת סכוםk האיברים הראשונים במערך אם הוא גדול מסכוםk האיברים האחרונים */ public static void Main() int a[] = new int[80]; int k, i; */ אתחול סכום "האיברים הראשונים " וסכום "שאר האיברים" במערך /* 0; = sum int sum1 = 0, */ קלט למערך /* i++) for (i = 0; i < a.length; a[i] = int.parse(console.readline()); Console.WriteLine ("Enter k : "); /* קליטתk עד לקבלת ערך בתחום הנדרש */ int.parse(console.readline()); k = while ( (k < 0) (k >= 80) ) Console.WriteLine ("Enter k : "); k = int.parse(console.readline()); */ לולאה לצבירת הסכום של האיברים הראשונים במערך /* i++) for (i = 0; i < k; sum1 += a [i]; */ לולאה לצבירת הסכום של שאר המערך /* i++) for (i = k ; i < a.length; sum += a [i]; */ השוואה הסכומים ו נדרש /* sum) if (sum1 > Console.WriteLine ("%d \n", sum1); שים : אם = 0 k אזי הלולאה הראשונה צריכה להתבצע בין 1 ל- 0, מאחר וזה טווח לא חוקי היא לא תתבצע כלל וערכו שלsum1 יישאר 0 כפי שצריך. 135 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות'

11 פתרון שאלה 18 טבלת משתנים שם המשתנה num counter price sum /תפקיד מספר אישי של תלמיד -קלט מונה את מספר התלמידים היוצאים לטיול מחיר מחושב לתלמיד לפי כמות התלמידים סך כל הוצאות ביה"ס עבור הטיול ,10,150 חיובי טבלת תת-משימות מטרת תת -המשימה סוג הפעולה לולאת זקיף קליטת המספרים האישיים של התלמידים ומניית מספר היוצאים תנאי מקונן בדיקת המחיר לתלמיד על פי מספר היוצאים השמה חישוב הסכום הכולל הדפסה הדפסת מספר התלמידים,המחיר לתלמיד ומחיר הטיול תנאי בדיקת חריגה מתקציב ביה "ס והדפסה בהתאם אלגוריתם לפתרון הבעיה ב- counter השם 0 )1( קלוט מספר אישי למשתנהnum )( בצע וגם num( <= )1000 כל עוד 5000( )num<= )3( ב- 1 הגדל את counter )1.3( קלוט מספר אישי למשתנהnum ).3( אזי אם <= 100 counter )( ב- price השם 150 )1.( אחרת אזי אם <= 00 counter ).( ב- price השם 10 )1..( אחרת ב- price השם 100 )..( ב- sum counter*price השם )5( הצג כ 'מספר התלמידים שנרשמו לטיול : ', counter )( הצג כ 'המחיר לתשלום לתלמיד: ', price )( הצג כ 'עלות הטיול הכוללת: ' sum, )8( אזי אם < sum 5000 )9( הצג כ 'יש חריגה מן התקציב ב-:', (5000 )sum )1.9( 13 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות '

12 מימוש האלגוריתם /* קלט: מספרים אישיים של תלמידי ביה "ס היוצאים לטיול */ /* : מספר התלמידים, שנרשמו מחיר לתלמיד, עלות */ /* /* כוללת לטיול, חריגה מן התקציב אם יש // q18t00.c void main() int counter, num, price, sum; */ אתחול מונה מספר התלמידים /* 0; = counter Console.WriteLine ("Enter student numbers:"); /* קליטת מספר אישי של תלמיד */ int.parse(console.readline()); num = /* כל עוד המספר האישי הנקלט בתחום */ num)&&(num<=5000)) while =>1000)) /* קדם את מונה התלמידים */ ;++ counter /* קליטת מספר אישי של תלמיד */ int.parse(console.readline()); num = */ אם מספר התלמידים קטן או שווה ל /* 100) <= (counter if /* המחיר לתלמיד הוא 150 ש "ח */ ;150 = price else /* אם מספר התלמידים גדול מ -100 אך קטן או שווה 00 */ (00 => (counter if /* המחיר לתלמיד הוא 10 ש "ח */ ;10 = price else /* אם מספר התלמידים הוא מעל 00 המחיר לתלמיד הוא 100 ש "ח */ ;100 = price */ חישוב עלות הטיול הכוללת /* price; sum = counter * */ הדפסת מספר התלמידים counter);/* Console.WriteLine ("number of students: 0\n", */ הדפסת המחיר לתלמיד /* price); Console.WriteLine ("price for student : 0 \n", */ הדפסת הסכום הכולל /* sum); Console.WriteLine ("total sum is : 0 \n", /* אם יש חריגה מן התקציב, הדפס אותה */ (5000 > (sum if Console.WriteLine ("There is an exception of : %d \n", (sum )); שים טעות נפוצה בשאלה מצוין במפורש תנאי סיום הקלט: " הקליטה תסתיים כאשר מספר התלמיד הנקלט הוא מחוץ לתחום", כלומר לא ערך מסוים המשמש כזקיף. לכן תנאי הלולאה צריך להיות: "כל עוד נקלט מספר בתחום המשך לבצע". הקשר הלוגי בין התנאים חייב להיות 'וגם' כדי לתאר מספר בתחום. מבנה התנאי מתבסס על שימוש בתנאי מ קונן כלומר שימוש ב.else במבנה זה אין צורך להשתמש בתנאי מורכב. אם משתמשים בתנאים פשוטים באופן לא מ קונן תתקבל טעות. למשל אם רושמים את התנאים באופן הבא: if ( counter <= 100 ) price = 150; if ( counter <= 00 ) price = 10; עבור ערך הקטן מ- 100, יתקיים התנאי הראשון וגם התנאי השני אחריו, והערך הסופי של price יהיה 10 במקום.150 אם כותבים תנאים לא מקוננים הם חייבים להיות מורכבים למשל: if (counter <= 100) price = 150; if ( (counter > 100) && (counter <= 00) ) price = 10; 13 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות'

13 א. פתרון שאלה 19 פיתוח ויישום של פונקציה שמקבלת מספר תלת ספרתי ומחזירה את המשקל שלו טבלת משתנים לפונקציה numbe rweight /תפקיד שם המשתנה פרמטר, מספר תלת-ספרתי num 0..9 num ספרת האחדות של תחום dig num ספרת העשרות של תחום dig 0..9 num ספרת המאות של תחום dig3 טבלת תת-משימות לפונקציה numberweight סוג הפעולה מטרת תת-המשימה חישוב פירוק ספרת האחדות חישוב פירוק ספרת העשרות חישוב פירוק ספרת המאות חישוב הרכבת המשקל של הפרמטר אלגוריתם לפתרון הפונקציה השם את ספרת האחדות ב- dig1 )1( השם את ספרת העשרות ב- dig )( השם את ספרת המאות ב- dig3 )3( החזר את dig3 * dig + dig * dig1 )( מימוש הפונקציה public static int numberweight(int num) /* טענת כניסה : הפונקציה מקבל מספר תלת-ספרתי */ num /* טענת יציאה : הפונקציה מחזירה את המשקל שלnum */ int dig1, dig, dig3; */ פירוק ספרת האחדות /* 10; dig1 = num % */ פירוק ספרת העשרות /* 10; 10) % / (num dig = */ פירוק ספרת המאות /* 100; / num dig3 = */ החזרת משקל המספר /* dig1)); return ((dig3 * dig) + (dig * ב. פיתוח ויישום של אלגוריתם שמקבל מספרים תלת ספרתי ומחשב את המשקל שלהם טבלת משתנים לתכנית הראשית שם המשתנה number sum /תפקיד נתון קלט תורן מספר תלת-ספרתי סכום המשקלים של משתני הקלט פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות '

14 טבלת תת-משימות מטרת תת -המשימה סוג הפעולה לולאת תנאי קליטת מספרים תלת -ספרתיים עד שסכום משקליהם עולה על 100 פונקציה חישוב "משקל" של מספר אלגוריתם לפתרון הבעיה ב- sum השם 0 )1( בצע כל עוד sum<= 100 )( קלוט מספר תלת-ספרתי למשתנה number )1.( הגדל אתsum ב- "משקל" המספר number ).( הצג כ את סכום המשקלים שהתקבל ב- sum )3( /* מימוש האלגוריתם /* קלט: מספרים תלת ספרתיים */ /* : הדפסת סכום המשקלים של מספרי הקלט עד שהוא עולה על */ 100 /* הגדרה של משקל: )מכפלת ספרה ראשונה בספרה ) שנייה+ )מכפלת ספרה שניה בספרה שלישית ) // q19t00.c */ הפונקציה מסעיף א /* num) public static int numberweight (int int dig1, dig, dig3; dig1 = num % 10; dig = (num / 10) % 10; dig3 = num / 100; return ((dig3 * dig) + (dig * dig1)); public static void Main() int number, sum = 0; /* אתחל הסכום ל 0- */ */ כל עוד הסכום קטן או שווה ל /* 100) <= (sum while Console.WriteLine ("Enter number : \n"); */ קלוט נתון תורן /* int.parse(console.readline()); number = /* הוסף את משקל הנתון התורן לסכום המצטבר */ (number); sum =+ numberweight */ הדפס את הסכום שהתקבל /* sum); Console.WriteLine ("The weights sum is: 0\n", הלולאה הראשית באלגוריתם היא לולאת תנאי. למרות שבכל ביצוע של הלולאה יש קלט של נתון חדש אין זו לולאת זקיף. סיום הלולאה אינו מותנה בקבלת קלט חריג )זקיף( אלא בקיום תנאי על הסכום המצטבר של "משקלי" מספרי הקלט. על פי נתוני השאלה "הקליטה תסתיים כאשר סכום המשקלים יהיה גדול מ- 100" כלומר בפעם הראשונה שסכום המשקלים גדול מן הערך 100 תיפסק קליטת הנתונים. מכאן שאם הסכום האחרון עדיי ן קטן או שווה ל- 100, יש לקלוט מספר חדש ולהוסיף את משקלו לסכום. 139 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות'

15 א. פתרון שאלה 0 פיתוח ויישום של פונקציה שמקבלת כקלט מערך בן 10 איברים... טבלת משתנים לפונקציה up1 )גרסת פתרון 1( שם המשתנה a i מערך /תפקיד פרמטר, מערך בן 10 איברים מציין המתקדם על המערך שלמים 0..9 ok מסמן האם המערך עולה או לא -דגל. כל זמן שחלק המערך הנבדק הוא עולה יהיה ערכו 1, כאשר מתגלה כי המערך אינו עולה יהיה ערכו 0. 1, 0 אלגוריתם לפתרון הבעיה מערך עולה )a( */ /* טענת כניסה: הפעולה מקבלתמערך חד-מימדי בגודל 10 של מספרים שלמים */ /* טענת יציאה: הפעולהמחזירה 1 אם המערך ממוין בסדר עולה ו 0 אחרת ב- ok השם 1 )1( ב- i השם 1 )( בצע ok כל עוד ( 10 < i ) וגם )3( אזי אם a[i+1] a[i] >= )1.3( ב- ok השם 0 )1.1.3( אחרת ב- 1 הגדל את i ).1.3( החזר את ok )( מימוש האלגוריתם /* טענת כניסה: הפונקציה מקבלת מערך חד-מימדיa בגודל 10 (a public static int up1(arr */ /* טענת יציאה: הפונקציה מחזירה'אמת' אם המערך עולה ו'שקר' אחרת */ int i, ok; */ אתחול הדגל ל 'אמת ' /* 1; = ok */ אתחולi לסריקת המערך /* 0; = i */ כל עוד המערך תקין וגם יש עוד זוג לבדוק /* ) ==1) (ok while ( (i < 9) && */ אם הזוג הנוכחי אינו מסודר עדכן הדגל ל 'שקר ' /* ) [i+1] if ( a [i] >= a ok = 0; /* אחרת התקדם לזוג הבא */ else i ++; */ החזרת ערך המסקנה return ok; /* ok משתמש במשתנה סימון ok מקומי לפונקציה, המעיד על תקינות המערך עד למיקוםi בהתאמה. כאשר מתגלה אי- תקינות הוא מקבל ערך 'שקר' - 0, הלולאה מסתיימת וערכו מוחזר על ידי הפונקציה. 10 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות '

16 שלמים 0..9 טבלת משתנים לפונקציה up )גרסת פתרון ( /תפקיד שם המשתנה פרמטר, מערך בן 10 איברים מערך a מציין המתקדם על המערך i אלגוריתם לפתרון הבעיה )1( השם 0 ב- i )( כל עוד )i<10( וגם [i+1]) (a [i] < a )1.( הגדל את i ב- 1 )3( אם = 10 i אזי )1.3( החזר 1 אחרת ).3( החזר 0 בצע public static int up(arr a) /* /* מימוש האלגוריתם /* טענת כניסה: הפונקציה מקבלת מערך חד-מימדי a בגודל 10 /* טענת יציאה: הפונקציה מחזירה'אמת' אם המערך עולה ו'שקר' אחרת int i; */ אתחול i לסריקת המערך /* 0; = i */ כל עוד המערך עולה ואין חריגה מגבולות המערך /* 9)) < (i while ( (a[i] < a [i+1]) && */ התקדם במערך /* ++; i */ אם הגעת לסוף הסריקהאזי החזר 'אמת ' /* ) 9 == i if ( return 1; */ אחרת החזר 'שקר ' /* else return 0; ב. פתרון זה אינו משתמש במשתנה נוסף. בדיקת הרצף העולה נעשית בתוך תנאי הלולאה. כאשר הלולאה מסתיימת לא ידוע האם היא הסתיימה כי נבדקו כל הערכים או כי התגלתה אי תקינות. מאחר והזוג האחרון הנבדק הוא עבור 8 = i, כלומר נבדקים האיברים במקומות 9,8, ואז ערכו של i מקודם ל- 9. כלומר, ערכו של i מעיד על תקינות כל המערך. אם ערכו הגיע ל- 10, אזי המערך תקין ומוחזר'אמת'. אחרת המערך אינו תקין ומוחזר'שקר'. פיתוח ויישום אלגוריתם שקולט מספרים למערך בן 10 איברים. פתרון גרסה 1: פתרון זה מבוסס על פיתוח הפונקציה שנדרשה בסעיף א כלשונה. כלומר הפונקציה מקבלת מערך בגודל 10 ובודקת האם הוא עולה. מאחר והתכנית הראשית משתמשת במערך גדול יותר, ויש לבצע את העיבוד על חלקים שלו. לכן יש שימוש במערך עזרa בגודל 10 שמטרתו להעביר את קבוצת הנתונים הנדרשת לבדיקה. לפונקציה 11 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות'

17 טבלת תת-משימות סוג הפעולה מטרת תת -המשימה פונקציה בדיקה האם במערך בגודל 10 מתקיים סדר עולה לולאה קליטת מערך בגודל 10 1 פעמים( 10/10 ) יש לבצע: לולאה ראשית: - לולאה - העתקת 10 נתונים מן המערך הגדול לתוך מערך בן 10 איברים - הפעלת הפונקציה לצורך בדיקת הסדר העולה. - בדיקת הסדר העולה ב- 10 הערכים התורנים. - תנאי וקידום - קידום מונה מספר הסדרות העולות. הדפסת מונה מספרהסדרות העולות טבלת משתנים לאלגוריתם הראשי שם המשתנה biga a i j counter /תפקיד המערך הנבדק בגודל 10 מערך מערך בן 10 איברים לצורך העברת נתונים לפונקציה מערך מציין את מספר סדרת הנתונים הנבדקת מציין במערך a מונה את מספר הסדרות העולות במערךbiga אלגוריתם לפתרון הבעיה קלוט 10 נתונים למערך biga )1( אתחל את counter ל- 0 )( מ- 0 עד 11 בצע עבורi )3( ממערך biga למערךa העתק את קבוצת הנתונים ה- i )1.3( אם קבוצת הנתונים במערךa היא עולה ).3( קדם את counter ב- 1 )1..3( הצג כ את counter )( מימוש האלגוריתם /* קלט: מערך בגודל 10 שלמים /* : מספר תתי המערכים בגודל 10 המקיימים סדר עולה /* הפונקציה מסעיף א על פי הגרסה הנבחרת */ שלמים שלמים // q0at00.c public static int up1(int[] a) int i, ok; ok = 1; i = 0; while ( (i < 9) && (ok == 1) ) if ( a[i] >= a [i+1] ) ok = 0; else i ++; return ok; public static int up(int[] a) int i; /* /* 1 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות '

18 /* טענת כניסה ויציאה : הפונקציהקולטת ערכים למערךa המועבר כפרמטר */ i = 0; while ( (a [i] < a [i+1]) && (i <9) ) i ++; if ( i ==9 ) return 1; else return 0; public static void readarr (int[] a) int i; Console.WriteLine ("Enter big array elements "); for ( i = 0; i < 10; i ++ ) a[i] = int.parse(console.readline()); public static void Main () int a = new int[10]; int[] biga = new int[10]; int counter, i, j; טבלת תת-משימות */ קליטת נתונים למערךהגדול /* (biga); readarr counter = 0; /* אתחול המונה ל- */ 0 */ טיפול בכל אחת מ- 1 קבוצות הנתונים /* ) i++ for ( i = 0; i < 1; ) j++ for ( j = 0; j < 10; */ העתקת קבוצת הנתונים הנוכחית למערך עזר לצורך בדיקתה /* a [j] = biga [i*10 + j] ; if (up (a) == 1) /* זימון הפונקציהup לצורך בדיקה האם a מקיים את התנאי */ counter ++; /* אם התנאי מתקיים קידום המונה ב - 1 */ */ הדפסת המונה );/* counter Console.WriteLine ("Number of getting up arrays is : 0 ", פתרון גרסה : פתרון זה מבוסס על פיתוח הפונקציה שנדרשה בסעיף א באופן המותאם לביצוע המשימה הכוללת איברים והיא תקבל פרמטר נוסף 10 כאן הפונקציה תפעל על מערך בגודל של האלגוריתם. שמטרתו לציין את תחילת הקטע הנבדק. גם כאן הבדיקה תהיה בכל פעם האם קטע של 10 נתונים איברים לצורך התאמה 10 פתרון זה משחרר מן הצורך להשתמש במערך קטן בן הוא עולה. לפונקציה, ומן הצורך להעתיק בכל פעם 10 נתונים. סוג הפעולה מטרת תת -המשימה פונקציה בדיקה האם בקטע מערך בגודל 10 מתקיים סדר עולה לולאה קליטת מערך בגודל 10 לולאה: - הפעלת הפונקציה - תנאי וקידום 1 פעמים( 10/10 ) יש לבצע: - בדיקת הסדר העולה בתת המערך התורן בגודל 10. ק- ידום מונה מספר הסדרות העולות. הדפסת מונה מספר הסדרות העולות טבלת משתנים לאלגוריתם הראשי שם המשתנה /תפקיד 13 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות'

19 // q0b00; שלמים typedef int bigarr [10]; המערך הנבדק בגודל 10 מערך biga מציין את מספר סדרת הנתונים הנבדקת i מונה את מספר הסדרות העולות במערךbiga counter אלגוריתם לפתרון הבעיה קלוט 10 נתונים למערך biga )1( אתחל את counter ל- 0 )( עבורi מ- 1 עד 1 בצע )3( אם קבוצת הנתונים במערךa היא עולה )1.3( קדם את counter ב- 1 )1.1.3( הצג כ את counter )( public static int up (int[] a, int p) /* טענת כניסה : הפונקציה מקבלת מערךa ומצייןp במערך */ /* טענת יציאה: הפונקציה מחזירה'אמת' אם 10 הנתונים במערך החל ממקום p מסודרים בסדר עולה */ int i; /* התחל את בדיקת הקטע ממיקוםp i = ;p */ */ כל עוד הערכים עולים ולא נבדקו 10 נתונים /* ) p+9) while ( (a [i]< a [i+1]) && (i < */ התקדם בבדיקה /* ++; i */ אם הבדיקה הסתיימה בהצלחה החזר 'אמת ' /* ) p+9 if ( i == return 1; */ אחרת החזר 'שקר ' /* else return 0; public static void readarr (bigarr a) /* /* קלט: מערך בגודל 10 שלמים /* : מספר תתי המערכים בגודל 10 המקיימים סדר עולה */ int i; טענת כניסה ויציאה: הפונקציהקולטת ערכים למערךa המועבר כפרמטר */ /* Console.WriteLine("Enter big array elements \n"); for ( i = 0; i <10; i++ ) a[i] = int.parse(console.readline()); public static void Main() int[] biga = new int[10]; int counter, i; (biga); readarr */ קליטת מערך הנתונים /* counter = 0; /* אתחול מונה מספר הסדרות ל - 0 */ i++) for ( i = 0; i <1; */ טיפול בכל אחת מ 1- סדרות הנתונים /* (1 == (10*i if ( up(biga, /* בדיקה האם הקבוצה התורנית מקיימת את י התנא */ ++; counter */ אם כן, קידום המונה /* */ הדפסת המונה /* ); counter Console.WriteLine("\nNumber of getting up arrays 0 ", 1 פתרון בגרות 000 -שאלון 899 כל הזכויות שמורות להוצאת 'מבט לחלונות '

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Microsoft Word B

Microsoft Word B מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: 1. ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 4: משתנים בוליאניים ופונקציות מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 1 משתנים בוליאניים מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 2 ערכי אמת מבחינים בין שני ערכי אמת: true ו- false לכל מספר שלם ניתן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 6: כתובות ומצביעים 1 תוכנייה מצביעים מצביעים ומערכים, אריתמטיקה של מצביעים 2 3 מצביעים תזכורת- כתובות זיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 #1004 #1008 ערך השמור בתא תא 10-4 לא מאותחל

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מבוא למדעי המחשב תירגול 2: מבוא לתיכנות ב- C 1 תוכנייה משתנים קלט/פלט משפטי תנאי מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 3 2 משתנים 3 משתנים- תמונת הזיכרון הזיכרון כתובת התא #1000 10-4 לא מאותחל 67 לכל תא בזיכרון

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - T-10.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - T-10.ppt [Compatibility Mode] מבוא למחשב בשפת Matlab לולאות בלוקי try-catch :10 תרגול מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור, סאהר אסמיר וטל כהן עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב על-ידי רמי כהן,אולג רוכלנקו,

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Introduction to Programming in C תרגול 8 1 1 רקורסיה תזכורת הגדרה: המונח רקורסיה (recursion) מתאר מצב שבו פונקציה קוראת לעצמה באופן ישיר או באופן עקיף. שימוש: נוח להשתמש בפונקציות רקורסיביות על מנת לפתור

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 7: פונקציות 1 מה היה שבוע שעבר? לולאות מערכים מערכים דו-ממדיים 2 תוכנייה )call by value( פונקציות העברת פרמטרים ע"י ערך תחום הגדרה של משתנה מחסנית הקריאות 3 פונקציות 4 הגדרה של

קרא עוד

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי

מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בי מספר זהות: סמסטר ב' מועד א' תאריך: 11102/4// שעה: 9:22 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר: אין מותר השימוש במחשבון פשוט בחינה בקורס: מבני נתונים מרצה: הדר בינסקי הנחיות: יש לענות על כל השאלות. יש לענות על כל

קרא עוד

מתכונת עיצוב 3013

מתכונת עיצוב 3013 מדעי המחשב פרק ראשון Java שאלה 1 שאלה 1 נכתב ע"י ראמי ג'באלי C# Java 2 א. שאלה ב. הערה: במבחן כתוב שיש שלשה אחת בלבד של פנסים כאלו. ולמרות זאת נשאיר את המשתנה הבוליאני כך שאם נמצאו הפנסים בתחילת המערך

קרא עוד

Microsoft Word - pitaron222Java_2007.doc

Microsoft Word - pitaron222Java_2007.doc 1 מדעי המחשב 2 יחידות לימוד פתרון בחינת הבגרות פרק א a mul k k a פלט b זוגי? b :1 Ï 3 1 5 1 5 F קלט: 3, 5, 8, 4 20 2 8 40 40 3 4 4 F :2 Ï m x x 0 פלט 70 x 50 0 א. 10 F 1 64 2 2 51 30 F -4 F ב. ג. 1- (כל

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ה, 6..5 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt תכנו ת מונח ה עצ מים משתני מחלקה, עצמים מוכלים ועצמים מוצבעים א וה ד ברז יל י א ונ יברס י ט ת תל אביב משתנ י מח ל קה Static Members משתני מחלקה members) (static משתנים סטטיים מוגדרי ם בתוך מח לקה ואולם

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למחשב בשפת C : מערכים חד ודו-ממדיים מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב נכתב על-ידי טל כהן, נערך ע"י איתן אביאור.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 8: פונקציות שבוע שעבר... מערכים מיזוג מערכים ממויינים מערכים דו-ממדיים מבוא לשפת סי - תירגול 8 2 תוכנייה פונקציות ברמת התקשורת הבין-אישית חלוקה לתתי בעיות בדומה למפתח של ספר קריאות גבוהה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תרגיל בית מספר 1#

תרגיל בית מספר 1# ב 4 תרגיל בית מספר - 1 להגשה עד 72 באוקטובר בשעה ::725 קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס, תחת התיקייה.assignments חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון / פסילת התרגיל. הנחיות והערות ספציפיות

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 10: מצביעים, מערכים ומחרוזות שבוע שעבר... מצביעים Call by reference 2 תוכנייה קשר מצביע-מערך )אריתמטיקה של מצביעים( העברת מערכים לפונקציה מחרוזות דוגמה 3 קשר מצביע-מערך 4 תזכורת: תמונת

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 ת"ז: תשע"א מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 תז: תשעא מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה עמוד 1 מתוך 11 תשע"א מועד ב סמסטר א' 14.2.2011 תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי המחשב יש לענות על כל 5 השאלות. בכל השאלות במבחן יש לכתוב פונקציות יעילות

קרא עוד

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME נכתב ע"י כרמי גרושקו. כל הזכויות שמורות 2010 הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל הקצאה דינמית )malloc( מערכים דו-מימדיים סיבוכיות: ניתוח כזכור, כדי לאחסן מידע עלינו לבקש זכרון ממערכת ההפעלה. 2 עד עכשיו: הגדרנו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - YL-05.ppt

Microsoft PowerPoint - YL-05.ppt מבוא למחש ב ב שפת C הרצאה 5: לולאות מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין ז"ל, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב. עדכון אחרון: מרס 2015 יחיאל קמחי נכתב

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ח תשרי תשע"ז 30.10.16 שמות המורים: ציון סיקסיק א' תכנות ב- C מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' קיץ שנה תשע"ו 3 שעות משך

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 אובייקטים היום בתרגול: 2.)objects מחלקות )classes( ואובייקטים )מופעים, )fields( שדות המחלקה שיטות הכמסה )methods של מחלקה. ( class מחלקה - עד עכשיו השתמשנו בעיקר בטיפוסים מובנים ופונקציות המבצעות חישובים

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Introduction to Programming in C תרגול 7 1 1 רקורסיה הגדרה: המונח רקורסיה (recursion) מתאר מצב שבו פונקציה קוראת לעצמה באופן ישיר או באופן עקיף. שימוש: נוח להשתמש בפונקציות רקורסיביות על מנת לפתור בעיות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בעיית התוכנית הגדולה C תוכנית גדולה המבצעת פעולות רבות, יכולה להפוך לקשה מאוד לניהול אם נשתמש רק בכלים שלמדנו עד כה: 1. קשה לכתוב ולנפות את התוכנית,. קשה להבין אותה, 3. קשה לתחזק ולתקן אותה, 4. קשה להוסיף

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ו,..006 מרצה: מתרגלת: גב' יעל כהן-סיגל. גב' ליאת לוונטל. משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. יש לענות על כל השאלות.. קראו

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

עוצמת ההורשה מה הופך את ההורשה לכלי כל כך עוצמתי? מעבר לכך שהוא מקל בהגדרת מחלקות חדשות על סמך מחלקות קיימות, יש לנו אפשרות להתייחס לאובייקט מסויים בכ

עוצמת ההורשה מה הופך את ההורשה לכלי כל כך עוצמתי? מעבר לכך שהוא מקל בהגדרת מחלקות חדשות על סמך מחלקות קיימות, יש לנו אפשרות להתייחס לאובייקט מסויים בכ עוצמת ההורשה מה הופך את ההורשה לכלי כל כך עוצמתי? מעבר לכך שהוא מקל בהגדרת מחלקות חדשות על סמך מחלקות קיימות, יש לנו אפשרות להתייחס לאובייקט מסויים בכמה אופנים. בואו ניקח מחלקת צעצוע. אנחנו מעונינים להגדיר

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב שימוש במחסנית - מחשבון תוכן עניינים prefix כתיבת ביטויים ב-,infix ו- postfix postfix prefix,infix ביטויים ב- כתיבת ו- infix נוסח כתיבה ב- (operator אנו רגילים לכתוב ביטויים חשבוניים כדוגמת

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 11 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 11 רשימה מקושרת אוסף סדור של איברים מאותו טיפוס. קודקוד ברשימה )Node( מכיל את המידע + הצבעה לקודקוד הבא ברשימה data next first רשימה :)List( מיוצגת ע"י מצביע לאיבר הראשון ברשימה

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב תכנות מונחה אובייקטים תוכן עניינים טיפוסי נתונים מורכבים המחלקה String תזכורת לשימוש שעשינו במחלקה String str = new String( Hello ); s.o.p(str.tostring()); s.o.p(str.charat(4)); s.o.p(str.equals(

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

תרגול 3 - מערכים

תרגול 3 - מערכים Introduction to Programming in Java תרגול 5 1 היום בתרגול void מה הן פונקציות הגדרת פונקציה, קריאה לפונקציה העברת ארגומנטים, החזרת ערך או דוגמאות 2 מוטיבציה לעיתים,אנו נזקקים לבצע פעולה מסוימת או לעשות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

תרגיל בית מספר 1#

תרגיל בית מספר 1# תרגיל בית מספר - 3 להגשה עד 15 באפריל בשעה 23:55 קיראו בעיון את הנחיות העבודה וההגשה המופיעות באתר הקורס, תחת התיקייה.assignments חריגה מההנחיות תגרור ירידת ציון / פסילת התרגיל. הגשה: תשובותיכם יוגשו בקובץ

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב הממשקים Iterable,Set ו- Iterator תוכן עניינים מבנה נתונים מבנה נתונים מבנה נתונים הוא container של עצמים שמוגדרות עליו מספר פעולות למשל קבוצה של עצמים (אוסף ללא חזרות) עם הפעולות: הוספת

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 Computer Programming Summer 2017 תרגול 5 מערכים חד-מימדיים )תזכורת( לדוגמא: מערך בשם Arr בגודל 8 שאיבריו מטיפוס int 3 7 5 6 8 1 23 16 0 1 2 3 4 5 6 7 ב - arr[0] ב יושב ערך שהוא המספר השלם 3 arr[1] - יושב

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב משפחות של מחלקות ומחלקות מופשטות תזכורת בשיעור הקודם ראינו מחלקה של Student והרחבה שלה למחלקה של Milgae למעשה Student יכול לעמוד בראש היררכיה שלמה של מחלקות שונות של סטודנטים למשל, בנוסף

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב המחלקה Object תוכן עניינים Object הורשה והמחלקה ערך שם טיפוס DynamicIntArray da data size incrementsize DynamicArray תזכורת - Object[] data; int size; int incrementsize; DynamicArray זה

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 12 מחסנית )Stack( memoization ראינו בהרצאה מחסנית Infix/Postfix Notations בתרגול היום מחסנית בדיקת איזון סוגריים בביטוי אריתמטי מימוש תור באמצעות מחסנית memoization דוגמאות

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 3 תרגול מס' מתודות ותיכון לפי חוזים חוזה בין ספק ללקוח חוזה בין ספק ללקוח מגדיר עבור כל שרות: תנאי ללקוח - "תנאי קדם" precondition - - תנאי לספק "תנאי אחר".postcondition לקוח ספק 2 תנאי קדם )preconditions(

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - L01-n.ppt

Microsoft PowerPoint - L01-n.ppt :Altair 8800 המחשב האישי הראשון 1975 21 1977 Apple][ 22 1981 IBM PC 23 וכיום? 24 מבוא למדעי המחשב. כל הזכויות שמורות 1 הרצאה מיק רוסופ ט 1975 ב- 1975 מציעים ביל גייטס ופול אלן לחברת MITS המייצרת את ה-

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד