שאלות הבהרה למכרז 7.18 מיום

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שאלות הבהרה למכרז 7.18 מיום"

תמליל

1 י"א בתמוז התשע"ח לכבוד: משתתפי המכרז הנדון: שאלות הבהרה מכרז פומבי מכרז פומבי מס' הס לאספקת מתכלים למדפסות ומכונות משולבות בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב, להלן מפורטות במסגרת הליך ההבהרות במכרז שבנדון: שאלות ההבהרה שנשאלו.1 נבקש לקבוע הזמנת מינימום של 400 לפחות אין שינוי במסמכי המכרז.1 לא מופיע מה המינימום להזמנה בודדת- מה המינימום? אבקש שלא +מע"מ להזמנה 400 יפחת מ- בודדת. ראה לשאלה מס' 1 לעיל.2 מה מחיר המינימום להזמנה? אין מחיר מינימום להזמנה.3 מה מינימום ההזמנה? בתחום מינימום הזמנה של מע"מ ראה לשאלה מס' 1 לעיל.4 מהו ההיקף הכספי השנתי הצפוי של הרכישות במכרז זה? מצורף יחד עם פרסום מכתב הבהרות זה, "דוח רכישות 24 חודשים )01/16-12/17(" בפורמט אקסל..5 עמוד 1 מתוך 19

2 האם אפשר להגיש מחירוני ספק מעודכנים בזמן ההגשה? חלק מהמחירונים לא מעודכנים באתר האוניברסיטה ההנחה תהיה מהמחירון שמפורסם באתר האוניברסיטה. אופן ההצמדה למחירון זה תהיה כמפורט ב 5.2 לנספח ט' )הסכם ההתקשרות( מס' 37 למסמכי המכרז. בנוסף, הסיפא של 5.2 לנספח ט' מעודכן באופן הבא: "היה ומחירון המפיץ הינו מחירון דולרי אזי התשלום, לאחר הנחה, יחושב לפי שער הדולר היציג הידוע בראשון לחודש בו פורסם המחירון העדכני"..6 מה הם זמני האספקה? בתחום 72 שעות עבודה זמני האספקה מובהרים ומפורטים ב 3 לנספח א' )מפרט נוהל העבודה( שבעמודים למסמכי המכרז..7 האם ישנה ערבות הגשה למכרז? לא.8 מבקשים לקבל את פירוט נקודות האספקה רחבי קמפוס ת"א וגופים ומוסדות המסונפים לאוניברסיטה שנמצאים בטווח הגיאוגרפי בין הרצליה לרחובות.9 האם אפשר לקבל את רשימת המק"טים שהוזמנו ע"י האוני' בשלוש השנים האחרונות? מצורף קובץ "דוח רכישות 24 חודשים 01/16-( 12/17(" בפורמט אקסל המכסה את רוב הרכישות..10 עמוד 2 מתוך 19

3 אפשר להגיש הצעת מחיר דולרית? לא.11 האם רק מתכלים מקוריים? כן. כמפורט ב 1.3 לנספח א' )מפרט נוהל העבודה( למסמכי המכרז נדרש כי המתכלים המסופקים יהיו מקוריים בלבד..12 האם במכרז זה יש אפשרות להציע מוצר ממוחזר / תואם? ראה לשאלה מס' 12 לעיל.13 צירפתם מחירון של המפיץ, האם תוכלו לתת את רשימת המתכלים שאותם אכן רוכשים? ראה לשאלה מס' 10 לעיל.14 תנאי הסף "המציע הינו משווק מורשה מטעם היצרן או המפיץ בישראל למוצרי "HP האם צריך לספק בתור תנאי סף אישור על היותו משווק מורשה בנוסף ל hp גם אישור של ברדר,סמסונג, לקסמרק,זירוקס, קנון ואפסון? לא באחריות המציע להעביר לאוניברסיטה אחת לשנה מחירון הפצה עדכני מאחד המפיצים המורשים בישראל כידוע מחירי המתכלים כפופים לשערי המט"ח המשתנים מידי פעם- אבקש להגדיר תמחור חדש בעקבות עליית אחוז שינוי של המט"ח מיום הגשת המכרז ראה לשאלה 17 להלן הנחת ממחירון מפיץ באם המחירים עבור המכרז צמודים לשער מטבע? ראה לשאלה מס' 6 לעיל עמוד 3 מתוך 19

4 עבור מוצרי,HP, זירוקס, ברדר, סמסונג נדרש אחוז הנחה שיינתן למיחרוני ההפצה שמצורפים... ג. ד. ה. האם ניתן להגיש את תשובתנו בתוך קבצי האקסל? האם אחוז ההנחה הוא גורף לכל המחירון או שיכול להיות פרטני לשורה? במידה ומחירון המפיץ מתעדכן מס' פעמים בשנה האם ניתן יהיה לעדכן בהתאם לכך את מחירון האוני'? מחירון HP אחת לחודש מתעדכן בהתאם לשער הדולר-שקל. מה קורה עם פריטים שלא מופיעים במחירון מפיץ? ל ההצעה תינתן בכתב ע"ג ההצעה הכספית, נספח א') 1 ( המעודכן והמצורף למכתב הבהרות זה. ראה הסבר בטבלת ההצעה הכספית המפורטת בנספח א') 1 ( המעודכן והמצורף למכתב הבהרות זה. הנחה מחולקת לפי משפחות ותתי משפחות. ג. ניתן להעביר עדכון אחת לרבעון במקום אחת לשנה. ד. ראה לשאלה מס' 6 לעיל. ה. באם הפריטים אשר אינם מופיעים במחירון היצרנים המתעדכן על ידם מעת לעת, אך משויכים לאחת מתתי המשפחות המוגדרות בנספח א') 1 ( המעודכן והמצורף למכתב הבהרות זה, אזי יחול אחוז ההנחה המוצע גם על פריטים אלו. באם אין שייכם לאחת ממתי המשפחות כאמור, אזי האוניברסיטה תבקש הצעת מחיר נפרדת לפריטים אלו. מובהר כי תנאי המכרז וההסכם המצורף לו יחולו גם על פריטים אלו "מתחייב המציע לאסוף מהאוניברסיטה מוצרים מתכלים וגם אם המוצר שיוחזר לו לא סופק על ידו". אבקש לשנות את ה לנוסח הבא: "הספק יאסוף ויזכה מתכלים משומשים מקוריים שלא יעלה על היקף היחידות שסופקו בפועל במסגרת מכרז זה" קביעת ניקוד שיעור ההנחה ממחירון המפיץ המחירון המצורף כנספח א' - 2 מחירון מפיץ "טכנו רצף" לציוד HP ו SAMSUNG הינו מחירון המיועד למשווקים מורשים ומשקף את עלות המוצר "נטו " למשווק ואינו מיועד ללקוחות סופיים. לא עמוד 4 מתוך 19

5 בקשתכם להנחה נוספת על המחירונים המצורפים SAMSUNG( ו ) HP + החזר )זיכוי ) בגין טונר ריק אינה הגיונית. נבקשכם לעדכן המחירים בנספח א' 2 בתוספת אחידה של % 10 לכלל הפריטים. בנספח א' רשום "באוניברסיטה ובאתרים מחוץ לאוניברסיטה בהתאם לצרכיה" נבקש פירוט של האתרים מחוץ לאוני' ראה לשאלה מס' 9 לעיל זמני אספקה האם אספקת מתכלים מתבצעת למחסן של האוניברסיטה או לכל משתמש בתוך האוניברסיטה ומחוץ לאתר האוניברסיטה? אם אספקות מחוץ לאוניברסיטה מה טווח המרחקים? אספקת המתכלים תבוצע ישירות לכל משתמש בקמפוס האוניברסיטה. בנוסף ראה לשאלה מס' 9 לעיל זמני תגובה SLA האם האוניברסיטה תפרסם כמות המתכלים המשוער שנרכשו בעבר זאת כדי להחזיק מלאי בטחון במחסנים של הספקים. ראה לשאלה מס' 10 לעיל קנסות מבקשים לדון ב זה ככל ונזכה במכרז. אין שינוי במסמכי המכרז אספקות והתחייבות ספק וקנסות אם חסר מוצר אצל המשווקים, האם הקנס עדיין יחול על הספק שזכה במכרז? לא יחול הקנס באם יציג המשווק אישור רשמי מהמפיץ על אי זמינות המוצר "בסוף כל חודש יוגשו במרוכז כל החשבוניות לחודש שהסתיים )חשבונית נפרדת לכל הזמנה ) ע"י הספק למדור ספקים, אגף הכספים, באוניברסיטה" נבקש לאפשר משלוח חשבונית מרכזת על מנת להקל את נושא הגבייה אין שינוי במסמכי המכרז עמוד 5 מתוך 19

6 נספח א') 1 ( טבלת ההצעה הכספית לעניין הנחה כוללת על טונרים של,HP ישנם טונרים מדגמי AC ו- XC, המקבילים לדגמים הרגילים]לא בכל הדגמים[, ושעליהם % ההנחות הרבה יותר גבוה מדגמי A ו- X הרגילים. בשיטה שלכם, לא תוכלו ליהנות ממלוא ההנחה, כי זה זה יגרור הפסדים כבדים על הדגמים הרגילים שאין להם דגמי AC ו-. XC אבקש להוסיף עוד תת קבוצה ב- HP תחת הכותרת דגמי AC ו-. XC מחירון סמסונג שהיצגתם, הינו מדצמבר 2017,ומאז היו 2 העלות למרות האמור לעיל,שמורה לאוניברסיטה הזכות לסיים את ההתקשרות ו/או את תקופת ההתקשרות המוארכת,לפי שיקול דעתה הבלעדי,בהודעה מראש ובכתב של 30 יום לספק. אין באמור כדי לגרוע מהפסקת התקשרות מחמת יתר העילות הקבועות במכרז ו/או בהסכם.קיצור תקופת ההתקשרות לא יזכה את הספק בכל פיצוי ו/או החזר כספי באשר הו סופיות התמורה: מובהר ומוסכם בזאת,כי סכום התמורה כאמור לעיל הוא סופי,מרבי וכולל את כל העלויות הכרוכות בהתחייבויות הספק עפ"י הסכם זה ו/או הנובעות ממנו,כל משימה או שירות שביצועם נדרש,וכן השקעות שביצע או שיבצע הספק בקשר עם מתן השירותים ואספקת הציוד וכל הוצאה אחרת. הספק לא יתבע ולא יהא מחירים גדולות בטונרים הללו. בשורה הרביעית, לאחר המילה :"של", מבקשים למחוק את הספרה 30 ולהוסיף במקומה את הספרה 60. בסוף ה, מבקשים להוסיף את המילים: "למעט תשלום בגין המתכלים שסופקו לאוניברסיטה עד מועד סיום ההתקשרות בפועל." בשורה ה- 15, לאחר המילה: "וסוג", מבקשים להוסיף את המילים: "אשר אינם ידועים מועד חתימת הסכם זה".. לאור כך מצורף בסוף מכתב הבהרות זה נספח א') 1 (-טופס ההצעה הכספית המעודכן שאותו נדרש להגיש למכרז. יובהר כי הגשת טופס ההצעה הכספית על גבי נספח א') 1 ( הלא מעודכן המפורסם עם מסמכי המכרז לא יתקבל והצעה תיפסל. יחד עם מכתב הבהרות זה מפורסם באתר האוניברסיטה מחירון סמסונג העדכני. לא אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי התמורה צמודה למחירון היצרנים המתעדכן על ידם מעת לעת עמוד 6 מתוך 19

7 רשאי לתבוע מהאוניברסיטה העלאות או שינויים בתמורה, בהתאם לתנאי הסכם זה וכאמור להלן,בין מחמת עלויות שכר עבודה, הטלתם או העלאתם של מסים,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים או עקיפים או מחמת כל גורם אחר. הפרת הוראות 5 זה,מהווה הפרה יסודית של ההסכם. היה ומי מעובדי הספק ו/או העוסק מטעמה יגיש תביעה כנגד האוניברסיטה הכרוכה ו/או הקשורה בהעסקתו ו/או בביצוע העבודה נשוא הסכם זה,תודיע על כך האוניברסיטה לספק,בכתב, והספק יהא חייב לבטל את התביעה כנגד האוניברסיטה. לא עלה בידי הספק לבטל את התביעה כאמור,ישפה את האוניברסיטה בגין כל סכום שייפסק אם ייפסק נגדה בתביעה כאמור,לרבות הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי האוניברסיטה תהא רשאית להורות לספק, מבלי שיהא עליה לנמק החלטתה, להחליף מי מעובדיו ו/או מי מטעמו אשר נותנים שירות מטעמו בשטח האוניברסיטה. החלפת עובד כאמור תיעשה ע"י הספק לאלתר. מבלי לגרוע מהאמור ב 4.1 לעיל אוניברסיטה רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית,על פי כל דין או ההסכם,לרבות בגין הפרת הוראות 3 בנספח ' ג. ד. בשורה השלישית, לאחר המילה "הקשורה", מבקשים למחוק את המילים: "בהעסקתו...זה", ולהוסיף במקומן את המילים: "בטענה לקיום יחסי עובד- מעביד בינו לבין האוניברסיטה". בשורה חמישית, לאחר המילה: "בכתב", מבקשים להוסיף את המילים: "באופן מיידי". בשורה השישית, מבקשים למחוק את המילים: "יהא חייב" ולהוסיף במקומן את המילים: "יעשה את כל המאמצים הנדרשים כדי". בשורה העשירית, לאחר המילה :"כאמור", מבקשים להוסיף את המילים: "בפס"ד חלוט". ה. בסוף ה, מבקשים להוסיף את המילים: "חובת השיפוי האמורה ב זה כפופה לכך שהאוניברסיטה תודיע לספק על כל תביעה ו/או דרישה כאמור מיד עם קבלתה של התביעה ו/או הדרישה על ידה, תאפשר לו לנהל את הגנתו באופן בלעדי וכן תשתף עימו פעולה על מנת לסייע ככל האפשר בתביעה כאמור" בשורה השלישית, לאחר המילה: "החלטתה", מבקשים להוסיף את המילים: "אולם מעמים סבירים בלבד". בסוף ה, מבקשים להוסיף את המילים: "וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לספק על ההפרה, תוך מתן אפשרות לתקן את ההפרה בתוך 14 יום." לא חלקית: 6.5 יתוקן כך שאחרי המילה "בכתב, תתווסף המילה "בהקדם". ג. ד. ה. חלקית: בסוף 6.5 יתווסף המשפט הבא: "האוניברסיטה תשתף פעולה עם הספק במקרה של תביעה כאמור". לא עמוד 7 מתוך 19

8 בנוסף לאמור לעיל,רשאית האוניברסיטה לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הספק או מי מטעמו, שיש בהם פירוק,כינוס נכסים,הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר, והליכים אלה לא בוטלו תוך 30 יום. הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית,תהא האוניברסיטה רשאית : לבטל את ההסכם לאלתר,או; לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהספק לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות תוך 3 ימים מיום שתימסר ההודעה לספק.הספק מתחייב בזה למלא אחר הוראות האוניברסיטה,וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לאוניברסיטה כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי הקיום האמור. ביטלה האוניברסיטה את ההסכם בנסיבות המתוארות ב לעיל,ישלם הספק לאוניברסיטה פיצויים מוסכמים בסך 50,000 (במילים :חמישים אלף ש"ח ( וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או ייגרמו לאוניברסיטה תוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש להוכיח נזקים אלה.אין באמור בפסיקה זו כדי לגרוע מזכותה של האוניברסיטה לקבל מהספק כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין. לא תיקן הספק את ההפרה, כאמור ב לעיל ו/או הפר הספק את ההסכם הפרה שאינה יסודית והאוניברסיטה דרשה מהספק לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות והספק בשורה השנייה, לאחר המילה: "ההסכם", מבקשים להוסיף את המילים: "לאחר מתן הודעה ע"כ בכתב לספק בתוך 45 ימים. בשורה החמישית, מבקשים למחוק את הספרה 30 ולהוסיף במקומה את הספרה 45. ב 7.3.1, לאחר המילה :"לאלתר", מבקשים להוסיף את המילים: "לאחר הודעה לספק בכתב על ההפרה, תוך מתן אפשרות לתיקונה בתוך 14 ימים, והספק לא תיקנה". מבקשים למחוק את מבקשים לדון בסכום )50,000 (. הסכום גבוה ולא פרופורציונאלי. בשורה השביעית, לאחר המילה: "אך", מבקשים למחוק את המילים: "מבלי שתידרש" ולהוסיף במקומן את המילים: "האוניברסיטה תידרש". חלקית: ב 7.2, לאחר המילה "ההסכם, יתווספו המילים הבאות "לאחר מתן הודעה בכתב לספק בתוך 30 ימים". לא. לא לא. יחד עם זאת, המועד המופיע ב יעודכן ל- 5 ימי עסקים במקום 3 ימים. סכום הפיצויים המוסכמים ב 7.4 מעודכן לסך של 20,000. לא.1 לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראה ו/או ההתחייבות,כפי שנדרש על ידי האוניברסיטה,לשביעות בשורה הראשונה, מבקשים למחוק את המילים: "ב...לעיל". 2. בשורה השביעית, לאחר המילה: "ההתחייבות", מבקשים להוסיף את המילים: "בתוך 21 יום". 3. בשורה האחת עשרה, לאחר המילה: "בכתב", מבקשים להוסיף את המילים: "בת 60 ימים". שלושת הסעיפים לא ים עמוד 8 מתוך 19

9 רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה,תהיה האוניברסיטה זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי קיומו,וזאת על ידי מתן הודעה על כך בכתב.במקרה של ביטול כאמור יחול 7.4 לעיל. היה הספק תאגיד העברת זכויות בתאגיד,ללא הסכמה בכתב ומראש של האוניברסיטה,אסורה, ותהווה הפרה יסודית של ההסכם. הספק מתחייב לחשוף, לדרישת האוניברסיטה,את מסמכי התאגיד,לוודא שלא חל שינוי בבעלות התאגיד ביחס לזכויות במועד החתימה על ההסכם,ישירות או בעקיפין. הספק אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן,בלא יוצא מן הכלל,אשר ייגרמו לאדם ו/או לרכוש,לרבות אך מבלי לגרוע מות האמור,אלה אשר ייגרמו לאוניברסיטה,לאנשי הסגל שלה,לעובדיה,לסטודנטים הלומדים בה, למתארחים בה,לעובדי הספק כתוצאה מאספקת השירות.אחריות זו תהא גם למעשי ו/או מחדלי עובדי הספק ו/או מי מטעמו. בשורה השנייה, לאחר המילה :"ללא", מבקשים למחוק את המילה :"הסכמה" ולהוסיף במקומה את המילים: "מתן הודעה". בשורה השלישית, מבקשים למחוק את המילים: "ותהווה...ההסכם". בשורה השנייה, לאחר המילה: "תאגיד", מבקשים להוסיף את המילים: "מרשם החברות". בשורה הראשונה, מבקשים למחוק את המילים: "אחראי...אובדן" ולהוסיף במקומן את המילים:" יחוב בחבות המוטלת עליו ע"פ דין לכל נזק ו/או פגיעה". לא לא לא הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות את האוניברסיטה בגין כל נזק,תשלום והוצאה, כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה ע"י כל אדם בשל כל מעשה ו/או מחדל ו/או פגיעה ו/או הפסד כתוצאה מאספקת השירות. בשורה הראשונה, מבקשים למחוק את המילה: "לפצות". בשורה השנייה, לאחר המילה: "האוניברסיטה", מבקשים להוסיף את המילים: "ע"פ פס"ד חלוט". ג. בשורה החמישית, מבקשים למחוק את המילים: "ו/או פגיעה ו/או הפסד". ד. בסוף ה, מבקשים להוסיף את המילים: "כאמור ב 10.2 לעיל". ג. ד. לא לא עמוד 9 מתוך 19

10 מבקשים להוסיף חדש בנוסח הבא: "אחריותו הכוללת והמצטברת של הספק על פי הסכם זה, למעט בגין נזקי גוף, תהא מוגבלת לתקרה כוללת ומצטברת לסך שלא תעלה על סך התשלומים אשר שולמו לספק על ידי האוניברסיטה ב 12 החודשים שקדמו לקרות הנזק הנטען. על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, בשום מקרה לא יישא הספק בחבות כלשהי בשל נזק עקיף ו/או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא בכל הקשור בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או באי ביצוען." הבקשה מתקבלת חלקית. לאחר 10.3 יתווסף חדש 10.4 כדלקמן: "אחריותו הכוללת והמצטברת של הספק על פי הסכם זה, למעט בגין נזקי גוף, תהא מוגבלת לתקרה כוללת ומצטברת לסך שלא תעלה על סך התשלומים אשר שולמו לספק על ידי האוניברסיטה ב 12 החודשים שקדמו לקרות הנזק הנטען" מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,מתחייב הספק לערוך ולקיים,על חשבונו,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריותו מכוחו קיימת,את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים שלא יפחתו מהמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ט, 1 'והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו( להלן" :ביטוחי הספק" ו/או" אישור עריכת הביטוח,"לפי העניין,) אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה. כן מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו,למשך כל תקופת ההסכם,את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם ביצוע ההסכם לרבות, ומבלי לגרוע מות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המובאים לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמשים לצורך ביצוע ההסכם.כן מתחייב הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור. מבוקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריותו מכוחו קיימת". מבוקש למחוק את המילים "ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי האוניברסיטה" ]עניין זה מוסדר במסגרת אישור הביטוח[ מבוקש למחוק את המילים "לרבות, ומבלי... לכל כלי רכב כאמור". לא לא עמוד 10 מתוך 19

11 מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק.הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה,מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה מבוקש להחליף את ה ב בנוסח כדלקמן: "הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבלות האחריות המפורטים באישור עריכת הביטוח". לא , לפני תחילת ביצוע ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה,את אישור עריכת הביטוח,כשהוא חתום בידי מבטחיו.מיד בתום תקופת הביטוח,מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח,כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, מתחייב הספק להמשיך ולהחזיק ביטוחים אלה בתוקף ולהציג בפני האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח בגינם,במועדים כאמור ולמשך שבע שנים נוספות לפחות ממועד תום ההסכם. הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה ו/או מי מטעמה לרבות במפורש אנשי הסגל והסטודנטים בגין אובדן ו/או נזק שהספק זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוח כמפורט ב 4 לאישור עריכת הביטוח( ביטוח הרכוש,)או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית,והוא פוטר את כל הנ"ל מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור ;האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. הפרת זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם מבוקש כי יתווספו אחרי המילים "מיד בתום תקופת הביטוח" המילים "לבקשת האוניברסיטה" מבוקש למחוק זה ]בשים לב לנשוא המכרז, ביטוח רכוש איננו נדרש[. כולל הסיפא: מבוקש למחוק את המילים "הפרת זה על תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם". לא לא עמוד 11 מתוך 19

12 הפר הספק הוראה מהוראות הסכם זה,תשלח לו על כך האוניברסיטה הודעה בכתב ובה דרישה לתקן את נזק ההפרה ולקיים את ההוראה שהופרה תוך המועד שייקבע על ידה. לא תיקן הספק את הנזק כאמור לעיל,רשאית האוניברסיטה להורות לאדם אחר לתקנו והספק מתחייב לשלם לה פיצויים בגין התיקון כאמור. הפר הספק הוראה מהוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך המועד שנקבע בהודעה כאמור ב 13.1 לעיל תיחשב הפרה זו כהפרה יסודית והאוניברסיטה תהא רשאית לבטל את ההסכם כאמור ב ולדרוש פיצויים מוסכמים כאמור ב 7.4 בשורה הרביעית, לאחר המילה: "המועד", מבקשים להוסיף את המילים: "הסביר בנסיבות העניין". בשורה החמישית, מבקשים למחוק את המילים: "לא תיקן...כאמור". בשורה השלישית, לאחר המילה: "בהודעה", מבקשים להוסיף את המילים: "הסבירה בנסיבות העניין". בשורה השישית, מבקשים למחוק את המילים: "ולדרוש ". לא לא לא לא הודיעה האוניברסיטה על ביטול ההסכם בשל הפרתו ימשיך הספק לבצעו עד ליום שנקבע לסיום בהודעה. בסוף ה, מבקשים להוסיף את המילים: "והאוניברסיטה תשלם לספק את התמורה בגינו עד ליום הביטול בפועל".. בסוף 13.4 יתווסף המשפט הבא: "והאוניברסיטה תשלם לספק את התמורה המגיעה לו עד ליום הביטול בפועל" בוטל ההסכם ו/או הפסיק הספק את ביצועו,תהא האוניברסיטה רשאית להתקשר עם ספק אחר ולספק לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה כלפי האוניברסיטה בעניין זה. הפר הספק,לדעת האוניברסיטה,את התחייבויותיו על פי הסכם זה,זכאית האוניברסיטה,מבלי לגרוע משאר הסעדים העומדים לרשותה על פי כל ההסכם וכל דין, לעשות את הפעולות כדלקמן, כולן או מקצתן: א.לממש את הערבות הבנקאית,כולה או חלקה. ב.לדרוש מהספק פיצוי בגין הנזק. בשורה הראשונה, לאחר המילה: "ההסכם", מבקשים להוסיף את המילים:" מחמת אחת הסיבות המפורטות בהסכם זה". מבקשים למחוק את קטן )ב(: "לדרוש מהספק פיצוי בגין הנזק." חלקית: 13.5 יתוקן כדלקמן: לאחר המילה ההסכם יתווספו המילים הבאות: מחמת אחת הסיבות המפורטות בהסכם זה ו/או בהתאם ל 4.3 להסכם" לא 13.5 (13.6 ב( עמוד 12 מתוך 19

13 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות הספק על פי דין בגין פגיעה ו /או נזק שייגרמו לגופו ו / או לרכושו של כל אדם ו / או גוף (לרבות במפורש האוניברסיטה והסטודנטים) בגבולות אחריות בסך של $1,000,000 למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות הנובעת מאש,התפוצצות,נזק בזדון, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.רכוש האוניברסיטה לצורך ביטוח זה ייחשב כרכוש צד שלישי. מובהר כי המכונות לא ייחשבו כרכוש שיצא מחזקתו של הספק וכי נזקי גוף ו / או רכוש שייגרמו עקב המכונות לא יבואו בגדר החריג בדבר חבות המוצר.* בכל הנוגע למכונות ו / או לשימוש בהן בתחומי האוניברסיטה - הביטוח הורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף,בכפוף ל אחריות צולבת. הביטוח כאמור הורחב לשפות את האוניברסיטה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק,בכפוף ל אחריות צולבת. מבקשים להוסיף חדש בנוסח הבא: "על אף האמור בהסכם זה או בהוראות כל דין, הספק לא ישא באחריות לנזק שנגרם כתוצאה מנסיבות שמעבר לשליטתו הסבירה כגון שריפה, התפוצצות, בהלה, פרעות, שביתות, והשבתות, עיכובים בנמלי ים או אויר, מרד, מהומות, התפרעויות, פגעי טבע, גיוס, מלחמה או כח עליון )להלן: "נסיבות כפויות"(. בכל מקרה בו נוצרו נסיבות כפויות ייתן הספק הודעה לאוניברסיטה על קיומן, סמוך ככל האפשר למועד התרחשותם. עם מסירת ההודעה כאמור בדבר נסיבות כפויות, ידחה מועד ביצוע השירותים והתחייבויות הספק עפ"י הסכם זה עד להסרת המניעה של הנסיבות הכפויות, והזמן לביצוע ההתחייבויות יוארך בהתאם. אולם הספק ינקוט את כל הצעדים הנדרשים על מנת להדביק את הפיגור שייווצר, אם וככל שייווצר" ג. ד.. יתווסף 13.7 בנוסח שהוצע. כמו כן יתווסף בסוף 13.7 החדש המשפט הבא: על אף האמור לעיל, במקרה של נסיבות כפויות המתמשכות מעבר ל 7 ימי עסקים, האוניברסיטה תהא רשאית לסיים את ההסכם באופן מיידי ולספק לא תהא כל תלונה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה בעניין זה. במקרה כזה יחול 4.3 בשינויים המחויבים. שורה - 3 מבוקש למחוק את המילה "כל". מבוקש כי לאחר המילים "ייחשב כרכוש צד שלישי" יתווספו המילים "למעט רכוש בו מבוצעת עבודה במישרין". מבוקש למחוק את המילים "מובהר כי המכונות לא יחשבו... בדבר חבות המוצר" ]המלל כאמור לא רלבנטי ומבוקש למוחקו[. מבוקש למחוק את המילים "בכל הנוגע למכונות ו/או לשימוש בהן... אחריות צולבת". ג. ד. לא עמוד 13 מתוך 19

14 ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו / או נזק שייגרמו לגופו ו / או לרכושו של כל אדם ו / או גוף( לרבות במפורש האוניברסיטה ו / או הסטודנטים )עקב מוצרים שיוצרו ו /או הוכנו ו/או סופקו ו/או נמכרו ו/או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק ו/או מי מטעמו לרבות במפורש המוצרים שבנדון,בגבולות אחריות בסך של 4,000,000 למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. תאריך רטרואקטיבי : ( שאינו מאוחר ממועד תחילת אספקת המכונות). תקופת גילוי 11 :חודשים. הביטוח כאמור הורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה עקב המכונות, בכפוף ל אחריות צולבת. ג. ד. מבוקש כי המילים "ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין" יוחלפו במילים "ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הספק על פי דין בגין דרישה או תביעה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח". מבוקש כי לפני המילים "תקופת גילוי" יתווספו המילים "אופציה לרכישת". מבוקש לכי אחר המילים "12 חודשים" יתווספו המילים "אלא אם ערך הספק ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור ב זה". מבוקש למחוק את המילים "הביטוח כאמור הורחב לכלול...אחריות צולבת" במילים "מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי האוניברסיטה, הביטוח מורחב לשפות את האוניברסיטה בשל תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל" לחלופין ובמידה ובקשתנו לעיל לא תתקבל; מבוקש כי לאחר המילים "כמבוטח נוסף לעניין אחריותה" יתווספו המילים "למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו". ג. ד. אין שינוי בנוסח המכרז. יתקבל עם קבלת האישור החתום. לא אין שינוי בנוסח המכרז. יתקבל עם קבלת האישור החתום. לא ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבותו של הספק על פי פקודת הנזיקין[ נוסח חדש ]ו / או חוק האחריות למוצרים פגומים,התש " ם כלפי כל עובדיו, בגבולות אחריות של $5,000,000 לתובע,למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק,פיתיונות ורעלים, שעות עבודה,העסקת נוער וכן בדבר חבות הספק כלפי קבלנים,קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדיו.הביטוח הורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף היה ותיחשב שורה - 6 מבוקש למחוק את המילה "כל". מבוקש להחליף את המילים "הורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף" במילים "מורחב לשפות את האוניברסיטה" עמוד 14 מתוך 19

15 למעביד של מי מעובדי הספק או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי מי מעובדיה. ביטוח" אש מורחב "המכסה על בסיס ערך כינון את כל הרכוש המובא על ידי הספק לתחומי האוניברסיטה לרבות במפורש המכונות בעת הימצאן בחזקת האוניברסיטה,כנגד הסיכונים הים בביטוח "אש מורחב " לרבות,אש, ברק,עשן,התפוצצות,רעידת אדמה,סערה,סופה, שיטפון, נזקי מים,פגיעה על ידי כלי טייס,התנגשות,פריצה,שוד, פרעות,שביתות ונזק בזדון. הביטוח כאמור כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה ו / או מי מטעמה לרבות במפורש אנשי הסגל והסטודנטים,ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון מבוקש למחוק זה ]בשים לב לנשוא המכרז, ביטוח זה איננו נדרש[. הדרישה לביטוח "אש מורחב" מבוטלת ביטוח אחריות מקצועית בקשר עם מתן השירותים לאוניברסיטה,בגבולות אחריות של $250,000 למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.הביטוח כאמור אינו כולל כל סייג בדבר אובדן השימוש ו / או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים,הפרת סודיות ואי יושר של עובדים. תאריך רטרואקטיבי : ) שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.) תקופת גילוי 6 :חודשים לפחות. הביטוח כאמור הורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה למעשי ו / או מחדלי הספק,בכפוף ל אחריות צולבת. ואולם,מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותה המקצועית של האוניברסיטה כלפי הספק. ג. ד. מבוקש למחוק זה ]בשים לב לנשוא המכרז, ביטוח זה איננו נדרש[. ככל ובקשתנו ב א' לעיל תיענה בשלילה, אזי שמבוקש כי לאחר המילים "הפרת סודיות" יתווספו המילים "בתום לב". ככל ובקשתנו ב א' לעיל תיענה בשלילה, אזי שמבוקש כי לפני המילים "תקופת גילוי" יתווספו המילים "אופציה לרכישת". מבוקש לכי אחר המילים " 6 חודשים" יתווספו המילים "אלא אם ערך הספק ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור ב זה". ג. ד. לאור ה ב א' לעיל. השאלה מתייתרת. לאור ה ב א' לעיל. השאלה מתייתרת. לאור ה ב א' לעיל. השאלה מתייתרת עמוד 15 מתוך 19

16 כל הביטוחים כאמור כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה,ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון - פסקה ראשונה - מבוקש למחוק פסקה זה. ככל ובקשתנו בשאלה מס' 56 לעיל )ביטוח אש מורחב( תיענה בשלילה, אזי שמבוקש כי הוויתור על זכות התחלוף יחול ביחס לביטוח הרכוש בלבד ) 4 באישור הביטוח(. לא הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח,אלא בהודעה מראש של 60 יום לקופה,בכתב,בדואר רשום. - פסקה רביעית - מבוקש להחליף את המילה "יצומצמו" במילים "יחול בהם שינוי לרעה". מבוקש להחליף את המילה "60" במילה "30" שאלה ת על נספח הביטוח בנוגע לאישור ביטוח)נספח ט' 1 ( האם צריך כבר להמציא או רק חתימה בתחתית העמוד ולכשנזכה אז נצטרך אותו? בשלב הגשת ההצעות למכרז נדרש רק לחתום עליו ע"י מורשי החתימה של המציע בכל עמוד. המציע אשר יזכה במכרז ידרש להמציא את נספח הביטוח כנדרש ע"י חברת הביטוח עד אין שינוי ביתר פרטי המכרז, המועד אחרון להגשת ההצעות השעה 12:00 בדיוק. נדחה והינו עד ליום.2 למכתב מצורף: א') 1 ( מעודכן נספח במסגרת מכרז זה, כשהוא חתום כנדרש. טופס ההצעה הכספית, לצרפו יש להצעה המוגשת יובהר כי הגשת טופס ההצעה הכספית על גבי נספח א') 1 ( הלא מעודכן המפורסם עם מסמכי המכרז לא יתקבל והצעה תיפסל..3 יש לצרף מכתב זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז, כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע, וזאת לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה..4 בברכה, אבי וייס מזכיר ועדת המכרזים העתק: חברי ועדת המכרזים משה איטח אחראי צוות מכרזים עמוד 16 מתוך 19

17 מכרז פומבי מס' הס לאספקת מתכלים למדפסות ומכונות משולבות נספח א') 1 ( המעודכן טופס ההצעה הכספית חלק מס' 1: בטבלה מטה נדרש לרשום אחוז הנחה מוצע. אחוז ההנחה הינו ממחירון המפיץ המופיע בנספח א') 2 (. התא המיועד להנחה בגין טונרים HP )בלבד( חולק לשני חלקים: בחלק העליון יש לרשום את אחוז ההנחה המוצע ממחירון המפיץ לטונרים עם סיומת A,X או Y. לרשום את אחוז ההנחה המוצע ממחירון המפיץ לטונרים עם סיומת C. בתא התחתון יש משקל תת משפחה משפחה HP Samsung(HP) Brother Xerox 25% 25% 5% הנחה לסיומת A/X/Y הנחה כוללת בגין סיומת C טונר מארז )זוג/יותר( לייזר )טונרים( תוף / אחר 5% ראש / מילוי בודד 30% מארז )זוג/יותר( הזרקת דיו )ראשי דיו( 5% אחר 5% מרכיב המותג בציון הניקוד הסופי עמוד 17 מתוך 19

18 חלק מס' 2: מחירון מוצע מוצרים שונים יש לנקוב במחיר שקלי עבור כל שורת מוצר. ]משקל ציון הניקוד של כלל השורות זהה[. מחיר בש"ח ללא מע"מ מק"ט c728 cl38 cl41 cl511 cl541 cli526xl bk cli526xl c/m/y cli551xl bk cli551xl c/m/y fx10 pg37 pg40 pg510 pg512 pg540 pg545xl pgi5 pgi525pgbk pgi550xl c13t10514a10 c13t10524a10 c13t10534a10 c13t10544a10 c13t e3800bk e3800 c/m/y 50f5h00t 50f5x00 60F5H00 60f5h00t 70C8HK0 70C8HM/C/Y0 t650h t654 יצרן EPSON EPSON EPSON EPSON EPSON EPSON EPSON LEXMARK LEXMARK LEXMARK LEXMARK LEXMARK LEXMARK LEXMARK LEXMARK עמוד 18 מתוך 19

19 חלק מס' 3: החזר בגין מתכלים, הכוללים: טונרים, ראשי דיו, מחסניות דיו ותופים משומשים: המציע יזכה את האוניברסיטה בגין כל יחידת מתכלה משומשת, אשר תוחזר למציע הזוכה, בסך השווה ל: + מע"מ ליחידה. הזיכוי יבוצע באמצעות חשבונית זיכוי אשר תונפק לאוניברסיטה אחת לרבעון. עמוד 19 מתוך 19

20 כמות 24 חודשים -01/16( )12/17 מק "ט יצרן מק "ט מוצר יצרן BROTHER DR BROTHER DR BROTHER DR BROTHER LC BROTHER LC BROTHER LC BROTHER LC BROTHER LC BROTHER LC BROTHER LC BROTHER LC BROTHER LC-22U 4 BROTHER LC BROTHER LC BROTHER LC BROTHER LC BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TN BROTHER TZ XL 2 540XL 1 541XL 6 545XL 4 546XL 3 550XL XL 79 FX-10 5 IP PGI-35 2 EPSON T EPSON T157 3 EPSON T580 1 HP 10 5

21 HP 11 6 HP 15 7 HP 17 1 HP HP 22 C9352AE 39 HP 23 3 HP HP 28 1 HP HP HP HP HP 83 1 HP 88 2 HP HP 129 C9364H 3 HP HP 135 C8766HE 12 HP 140 CB336HE 1 HP 177 CB336HE 10 HP HP HP HP HP HP HP 05A/X CE505A 225 HP 06A/X 2 HP 10A/X 14 HP 11A/X Q6511A 14 HP 121XL CC643HE 19 HP 122XL CH563-4HE 36 HP 123XL 7 HP 124A/X 25 HP 125A/X CB540-3A 208 HP 126A/X CE310-3A 43 HP 128A/X CF371AM 266 HP 129A/X C9364H 2 HP 12A/X 118 HP 130A/X C8767HE 20 HP 131A/X CF210A 396 HP 13A/X 18 HP 140XL CB3365-6H 15 HP 141XL CB337H 7 HP 15A/X 21 HP 177XL C8775HE 2 HP 178XL CB322-5HE 17 HP 17A/X C8767HE 6 HP 201A/X CF253XM 240 HP 22XL C9352AE 2 HP 24A/X 4 HP 260A/X 1 HP 26A/X CF226X 126 HP 27A/X C HP 304A/X CC531-3A 149 HP 305A/X 493 HP 307A/X 2 HP 30A/X 2 HP 312A/X CF380A 95

22 HP 35A/X CB4350A 34 HP 360A/X 1 HP 36A/X CB436A 60 HP 381A/X 3 HP 38A/X 1 HP 39A/X 2 HP 410A/X CF410A 174 HP 411A/X 2 HP 42A/X 4 HP 43A/X C8543X 4 HP 49A/X 50 HP 501A/X Q6470-3A 4 HP 504A/X CE251-3A 14 HP 507A/X 32 HP 508A/X CF360X 48 HP 51A/X Q7551A-X 3 HP 53A/X Q7553X 80 HP 55A/X 33 HP 61A/X 2 HP 641A/X C9720A 2 HP 643A/X Q3675A 5 HP 647A/X 1 HP 64A/X CC364A 21 HP 652A/X 81 HP 653A/X 2 HP 654A/X 4 HP 655A/X 1 HP 78A/X M0J78AE 377 HP 80A/X CF280X 395 HP 81A/X C4950-5A 11 HP 83A/X CF283AD 192 HP 85A/X CE285A 244 HP 87A/X 1 HP 88XL 16 HP 901XL CC653-6AE 179 HP 903XL 149 HP 90A/X 10 HP 920XL CD971-5AE 624 HP 932XL 161 HP 933XL 401 HP 934XL 190 HP 935XL C2P24AA 354 HP 940A/X 3 HP 940XL C4906-9AE 215 HP 950XL CN045AE 367 HP 951XL 829 HP 953XL F6U16AE 283 HP 957XL 2 HP 96A/X 5 HP 970XL 12 HP 971XL 36 HP 972A/X 2 HP 973A/X 12 HP 974A/X 2 HP 975A/X 2 HP CE412A/X 1 HP CF402A/X 1 LEXMARK 25A LEXMARK 50F5H00 9

23 LEXMARK 60F5H00 12 LEXMARK 70C8H 4 LEXMARK T650H11 1 OKI 511/531/562 1 OKI B410/430D 2 RICOH SP3400HE 6 RICOH SPC310HA 3 RICOH SPC310HE 12 SAMSUNG CLP680 1 SAMSUNG CLP-C600A 6 SAMSUNG CLT-406S 47 SAMSUNG CLT-407S 13 SAMSUNG CLT-504B 1 SAMSUNG CLT-504S 61 SAMSUNG CLT-506L 65 SAMSUNG CLT-508L 64 SAMSUNG CLT-609S 14 SAMSUNG CLT-W406S 3 SAMSUNG M40 1 SAMSUNG ML-3470B 7 SAMSUNG ML-D4550B 4 SAMSUNG MLT-D101S 13 SAMSUNG MLT-D103L 29 SAMSUNG MLT-D104S 1 SAMSUNG MLT-D105L 20 SAMSUNG MLT-D108S 2 SAMSUNG MLT-D115L 53 SAMSUNG MLT-D119S 1 SAMSUNG MLT-D203L 24 SAMSUNG MLT-D203S 8 SAMSUNG MLT-D203U 3 SAMSUNG MLT-D205L 73 SAMSUNG MLT-D209L 9 SAMSUNG MLT-D307S 3 SAMSUNG MLT-D309L 3 XEROX 006R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 106R XEROX 108R XEROX 108R XEROX 113R XEROX 160R

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר

מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר 1 להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעו

מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן הבקשה( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן מכבי( מעוניינת לקבל הצעו מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת מזון לבקטריולוגיה )להלן "המוצרים והשירותים"(,

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

---

--- מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 49-7 ספקת חבילות טקסטיל סטריליות לחדרי ניתוח עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אייר תשע"ז מאי 7 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-79979 פקס: 80-79088 תאריך

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

---

--- 1 מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 311-31 לאספקת גז בישול עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אב תשע"ז אוגוסט 31 2 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-7117779 פקס: 80-7117711 תאריך לכבוד א.נ.,

קרא עוד