ויקרא - החודש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ויקרא - החודש"

תמליל

1 ויקרא - החודש

2 הרב חנוך מאיר בינ קה הרב שמחה בונים בוים הרב יהושע מנחם ב לושטיין הרב אברהם מר דכי בר לינר הרב משה אריה גומבו הרב שמוא ל יע קב ג לי קסברג הרב יהו דה אריה ליב היינה הרב דוב היישרי ק הרב א ליעזר וינגוט הרב משה ו קס למן הרב ישרא ל טורובר הרב מאיר מונטג הרב שמחה בונים מורגנשטרן הרב שמחה בונים נאג ל הרב ישרא ל סג ל הרב דו ד ס לאנים הרב שמחה בונים ס לו ד הרב ישרא ל נחום צימרמן הרב אברהם מר דכי קוז ק הרב יחיא ל פנחס קופרברג הרב משה יוסף קמינר הרב יהו דה אריה קמפינס קי הרב שמחה בונים קמפינס קי הרב ישרא ל קרו ל הרב נחמיה קרו ל הרב אברהם שטייר הרב א ליהו אברהם שטרן הרב שמוא ל יוסף שטרן הרב דוב בער ש למה שפירא הרב ישרא ל א ליהו שפירא

3

4 א אפרים מחנה פּרשׁת דּגל ספר פּרשׁת הרה ר À Ä א ל È Æ %À & כ Æ Å, (עת Ç Ç ) ל Å Æ מי Ä ר ז % ה È Ç מ Ä *ה Æ Æ מבי ה א Ä Å אזי Ç Â, בה È À, בבי ' )ירמיה ג Ä È ני Ä È!כריזי ' ב Ä ÄÀ Ç Æ בה È ת À Ä ב È ו À יו È מע Â Ç À Å À מפ Ç À מ)ד È Ä,( יד אינ Å, (עת Ç Ç אי Å Æ מי Ä אבל È Â, למה ÈÅ À א ל È Æ בה È À הרה ר À Ä À לל % È À מר י Ä ÀÇ ל מר Ç י Å וזה Æ À. לל % È À אליו È Å נה Æ ואינ À Å הינ À Ç ' )קרא È À Ä 'ו Ç, ה ס ק È Ç פר Å À "י Ä ר Ç ר מז Å Æ ה א Æ, כל י È À מכריזי Ä Ä À Ç ראי Ä À Æ מה Ç 'אליו È Å רק Ç,' ה Æ מ Ù 'אל Æ, בה È À רי Å הרה ÀÄ.'Bâå åéìà 'ä øaãéå älî ìà àø iå מ יע Ç Ä Ç היה È È 'אליו È Å, "י Ä ר Ç פר ÅÅ לא Ù י ראל Å È À Ä וכל È À מע Ç È לבד Ç À ה א Æ, ה ל Ç י Ä על Ç רמז Æ Æ דר Æ Æ À זה Æ È מר Ç וי ל Å À.' מע À È על Ç ä"äììæ éð æ ÀÇÈÆ éáà éðbãà מ Ä י Ä מע ` מהר Ç Å י צאת Å ת ק ל Ç ' כל י È À ה מרא ÈÈ À Ç כבר È À, È נפ À Ç מ!ה È Ä ה È והק À Ä À,' וכ À ' ח רב Å úbãìbz á òé LBãwä Ç ÀÄ øôqa נד ס ה א ת ק ל ה א Ç ה Ç י %Ä, ז"ל Ç באר ה א Å Å,a óñbé, כל י È À לאד È È È ה אי Ä È Ç בה È À רי Å הרה ÀÄ cr zenlera ezehytzd i"r envra jxazi mei lka iel oa ryedi x"`' :a"n e"t zea`.` renyl of` dhie,df mc` zaygnl ribny zxne`e zfxkne axeg xdn z`vei lew za meie enr xac 'd sqei if`,zeyrle renyl micenla in lky,dxez ly dpealrn zeixal mdl ie` (g,dk mildz) xn`py enk 'd ikxca bdpzi ji` izax dlk r"re.'sefp `xwp dxeza wqer epi`y y"nke,'jxca mi`hg dxei ok lr 'd xyie aeh' :dyn l` `xwie d"c `xwie 'xt.a lka ixw `ziixe`' (`"r) hv sc mihtyn `aqa lew za mei lka' l"fg exn`y dn,ixen dywd' `l` `c zcar `le 'eke ediiabl enigxa `nei m`,jytp dnn,'eke 'zfxkne axeg xdn z`vei g"z,'eke `znigxl lyn,da oircic oepi`l k"` dfd fexkd mc` mey rnyiy xyt` i`,efinxa `zincwa,`ed jk `ziixe`c `gx` k"` rnyiy xyt` m`e,llk lew za `vei dnl dicda irzy`e `kd axwic dil z`xw jk xg` epeci rnyy mc` xn`i m`y,rnyp `l h"n diabl z`ilbz` xzal,'eke `zkext xza xne` oi` dlrnl ik x`iae.xwyd `iapk eze`.y"eri 'eke 'dlic oifx lk dicda zlilne ribny dn k"`,daygnd mler wx,mixac oi`e `nei lka ixwe',dxez `xwp `ed jexa yecwde,'eke fexkd on `ed daeyzd ixedxd mc`l epiide,'eke xen`k jk xg`e,'efinxa enigxa lew renyl ofe` dhi m` ik ixd.g"gtce mixg`l ok oi`y dn,'da oircic oepi`l' epiide,rnyiy mc` lkl xyt` fexkde d`ixwd avrzp,fexkdn daeyz ixedxd el oi`ayk edfy oiadl zrc xa `ed m` mpn`.daygna.'ytp ixnl xky epz xnel oiid zial jlede epnn lew zade,fexkd lew `ed daygnd.b"d d"t הרהורי תשובה הבאים לאדם בכל יום הם מהבת קול ומי שיש בו דעת שב בתשובה

5 אפרים מחנה מש"ר בענותנותו חשב שבודאי אליו לא יקרא ה' ולכן זכה לקריאה מש"ר היה עמודא דאמצעיתא דּגל פּרשׁת!דר È À Ä Ç (איתא È Ä À (ר Æ Æ על Ç,øîBì Lé ãbò *קני Ä Å À ה Ç וכל È À בניו È È 'אהר Ù Â Ç ( ח, )ויק"ר א י תר Å חביב Ä È מי Ä דעי Ä À אנ י È אי Å עדי Ä Ç Â אמר ÀÈ א ר À ) ע Å Ç,' ר ה א È ה!ק È Ç לפני ÅÀ Ä f הי È -% È Ë Æ יו % È Å, ל מר Ç וי Å À. )י Ä הח ÇÇ 'ענו È È היה È È ה Æ מ Ù,' לה ה Æ È )קרא È À Ä Æ י Ä מצ ÇÀ ב Ç וח È À,( ג, וג ' )במדבר יב À ' האד È È È ל % מ Ù Ä מאד Ù À ה ד È Ç יקרא È À Ä לא Ù אליו È Å ו(אי Ç Ç À Æ דע À ÇÀ י %Ä,' ה Æ מ Ù אל Æ )קרא È À Ä 'ו Ç %Å ועל Ç À, ר ה א È.( טו, ח' )ישעיה נז Ç פל ר Ç À א %( È Ç את Æ % À 'א Æ תבת Ç Å À זעירא È Ä À ' ל א Æ רמז Æ Æ מר Ç י ל Å וזה À Æ מ דדי Ä À מ דד Å אד È È Æ מ(ה È Ä À הינ À Ç,' 'ו)קרא ÈÀÄÇ מאד Ù À עצמ À Ç הקטי Ä À Ä ה א Æ מחמת Ç Â Å,g ל וצמצ Å À Ä À הקטי Ä À Ä ביכ ל % È À Ä %Å על Ç, ענוה ÈÈ Â מ(ת ÇÄ À. אליו È Å ת - להת Ç À Ä À ר ה א È ה ד È Ç עצמ ÀÇ ל Æ פ - א Ç הינ À Ç, זעירא È Ä À ' 'ו)קרא' א È À Ä Ç וזה À Æ )נהג Ù À Ä Æ אד È È לכל È À %Å Ç רמז Æ Æ וזה Æ À. ל È ע ה רא Å Ç מ Ä עצמ À Ç וילמד Ù À Ä À ענוה ÈÈ Â מ(ת Ç Ä À עצמ ÀÇ תבת Ç Å À זעירא È Ä À ' נכ ב א Ç À Ä לכ È À, ר ה א È Å È À,' 'ו)קרא ÈÀÄÇ : והב (ר Æ Æ על Ç.äLî ìà àø iå øîbì Lé ãbò (. יז : ה ד )ח"א טז È Ç זהר Ç Ù Ç (איתא È ÄÀ קרא È È Æ ולח Ù Ç À לא ר י È אלקי Ä Ù Á 'ו)קרא È À Ä Ç על Ç (א א ר È ' 'לא ר È,( ה, לילה' )בראשית ש È ÀÈ, דאמצעיתא È Ä È À Æ À דא È! ע Ç (א È ' 'י, קדמאה ÈÈ ÀÇ אמצעיתא È Ä È À Æ À (קיימא È À È À מהאי א ר Ç Å הינ ÀÇ ב ה Æ מ Ù בחינת Ç Ä À Ä ה א Æ מי Ä הינ À Ç,' ה ל Ç מ יע Ç ÄÇ ' י ראל Å È À Ä אר È À ל %' È אבל È Â,b ה(עת Ç Ç Ç ס ד את Æ לל % È À ' מע À À י Ä 'לא Ù (עת Ç Ç בחינת Ç Ä À Ä אינ È ÅÆ לל % È À לב Å על Ç מ י Ä Å אינ Å י %Ä, ר ז %È ה Ç ק ל : להבי Ä È À וקל Ç À, ה א ל È Ç בה È À ההרה ר ÀÄ Ç (י Ä ונק À Ç À.äLî ìà àø iå øîbì Lé ãbò אלקי Ä Ù Á )קרא È À Ä 'ו Ç ( ה, ה ס ק )בראשית א ÈÇ ע Ç ויד È À,' לילה È À È קרא È È Æ ולח Ù Ç À לא ר י È אצל א ר Æ Å Æ (. ה ד )ח"א יז È Ç *הר Ç Ù ה Ç ית Ç À ק Æ ח Ù ואצל Æ Å À וא"ו י "ד È À ' 'ו)קרא È À Ä Ç תיב % ÄÀ לפר Å È À וי Å À. וא"ו י "ד È לא Ù À ' 'קרא È È תיב % ÄÀ (ר Æ Æ על Ç,c רה È א רה ז È ה + (ה Å Ä À, זה ÆÈ י %Ä הא ר È את Æ אלקי Ä Ù Á 'ו)רא À Ç Ç ( ד, )בראשית ש,(. רה' )ברכות ה È א - א È Æ 'ואי ט ב Å À,' ט ב תיב % Ä À ה רה È Ç חינת Ç Ä À היה È È Æ אצל א ר Æ Å לכ ÈÀ מ רה È היא Ä Æ, יתרה È Å À וא"ו י "ד È À ' 'ו)קרא ÈÀÄÇ d È À È À %È אר À È הי È Æ ני ל ח ת Å À על Ç וא"ו È ורח תיב % Ä À ה Æ מ Ù À ה + וה Å Ä À. ( ר ת À Ä ה י "ד Æ È והי À È,' י ט ב ה א %Ä את Ù 'ו רא Æ Å Ç ( ב, )שמות ב כפר Å À, ה רה È Ç היא Ä עצמ À Ç ה א Æ והינ À ÀÇ וז À,' א רה È -%Ë ה ית Ä Ç Ç א - תמ + Å Ç À Ä Æ ' "י Ä ר Ç. ה רה È Ç ל %È ל Å ק Ä ה א Æ מחמת Ç Â Å, רה È,' ה Æ מ Ù אל Æ 'ו)קרא È À Ä Ç %Å Ç ר מז Å Æ וה א À ה רה È Ç חינת Ç Ä À היה È È Æ ה Æ מ Ù אצל Æ Å Æ הינ ÀÇ יתרה È Å À וא"ו י "ד È À ' 'ו)קרא È À Ä Ç ל מר Ç Å י 0 עצמ ÈÀÇ e : והב Å È À, Æ הח Ù Ç מ Ä הא ר È יתר % À Ä (g,` x"wie) yxcnd itk mrh zzl yi.'eke.'zrcc `fx `c dyn'.`kx a"g w"def oiir.b oi`' mixne` mipwfde eipae oxd` eidy exn`y xtq,`"t zevnd bg xry miig ur ixt r"re `l`,'mewnd iptl aiag mdn dfi` mircei ep`.epx`iay xg`e d"c zeny 'xt mihewild `xwie' xn`p jkl,enr xacne 'd `xwiy inl zldw d`x.e xikfdl mewn oi` df itl dpd.'ebe 'dyn l` on dnkgl oexzi yiy ip` izi`xe' :bi,a oipr `ed '`xwie' xn`n ik,d`ixwa eny `xwie''.f inl l`xyi ilecb dl mitvn eidy,dpgadd my xikfd `l dnl zrcl jixv,'dyn l`,'dyn l` `xwie' `l` xnel oi` dfl,'d `xwi ie`xd on,jk xg` exikfdy mbde,`xewd :g dheq.g.'oade.gl mixcp.d :fh dlibn oiir.c.'jyegd on xe`d oexzik zelkqd xacnd `ed ik oaen `linne dligza exikfdl בּאוֹר ובמשה ' שהם בחי התורה כתוב 'ויקרא' בוא"ו יו"ד המורה על הלוחות

6 אפרים מחנה ג וא"ו י "ד È ת) ת Ä וא À, דאמצעיתא È Ä È À Æ À דא È! ע Ç וזה Æ À. דאמצעיתא È Ä È À Æ À דא È! ע Ç על Ç %Å Ç מ רי Ä דא È! דע Ç À רזא È È ה א Æ ' 'ו)קרא È À Ä Ç, מר Ç י ל Å, "ל +% Ç Ç ' לא ר י È 'ו)קרא È À Ä Ç מ %À, דאמצעיתא À È ÄÈÀÆ דא È! ע Ç %Å Ç היה È È Æ ' ה Æ מ Ù אל Æ ' ה א : יבי Ä È יל %! וה Ä À Ç Ç À, דאמצעיתא À È ÄÈÀÆ לאדם השפל התורה ג"כ מצמצמת עצמה אליו כדי שיוכל להבין עמקי סודותיה דּגל פּרשׁת ãbò 'à àø iå älî ìà àø iå øîbì Lé איזה Æ Å מר!זא È À Ç À רמיזא È Ä À (אי Ç בו Ç À.àøéòæ מה È מ ני Å À Ä להבי Ä È À (י Ä נק À Ç ה - ח È Ä À ב Ç. ( ר Ä אמר + Ç Á Æ Æ מ %À, חסד Æ Æ רת Ç נקראת Å À Ä ה רה È Ç.'0 נ È ל À על Ç חסד Æ Æ 'ות רת Ç À ( כו, )משלי לא מי ה א Ä Ç,ai למי Ä Ç À לה È À נמ À Ä ה רה È Ç ה + (ה ÅÄ À על Ç,' קרא È È Æ 'ולח Ù Ç À.h È )Å ע Ç, יס ד À (איה Ä À וא"ו È י %Ä, ו)קרא È À Ä Ç תיב % Ä À ולא Ù À ' 'קרא È È תיב % Ä À %Å לכ È À. דאמצעיתא È Ä È À Æ À דא È! ע Ç על Ç רמז Æ Æ י "ד י Å (יל Ä מב À Ç 'ויהי Ä Ä ( ו, תיב )ש % Ä À ה ני Ä Å Ç י Ç ועל Ç À, דמחלקת Æ Ù Â Ç À רזא È È (א ה א È,' למי Ä È È מי ÄÇ (איה Ä À י Ä לי Ä À וי À, + יה Ù Ä Å 0 י Å את רי Å À À Ä %Å ואפרי Ä À Ç À ינייה À Ç Å עאל È דאמצעיתא È Ä È À Æ À דא È! ע Ç (ה א À ה Æ מ Ù, ינייה À Ç Å ל È ועאל È À מחלקת ÆÙ Â Ç לקרח Ç Ù À להעל ת Â Ç À רצה È È i דאמצעיתא È Ä È À Æ À דא È! ע Ç ראה È È Æ %À א Ç, דמחלקת Æ Ù Â Ç À מרזא È È Å היה ÈÈ Æ אמר ח ת Ç È, ית Ä דברא Å À Ä בדא È È (אכחי ע À ÄÀÇ ) ע Å Ç, ה ד È Ç זהר Ç Ù Ç א %È עד Ç. + ל יה Ù Ä Å Ç לת א ÈÇÀ היה È È ה Æ מ Ù י %Ä, מ*ה Æ Ä לנ È י צא Å נמצא È À Ä.`i È `nkq`l gxw `ra `l `c lre.dilic `fbexc `cenr `c,'aeh ik xe`d z` midl` `xie''.h myl ded `lc oiba,dync `cia zwelgn i`d lkle `zze `lir xidp` 'aeh ik',`zirvn`c yigk`e,`lirlc `xwil yiig `le,miny lkl cig`c `ny d"edi `fxa oixhq x`y dedc dyn `ngc oeik,ziy`xac `caer zwelgn yixt`,'ebe 'midl` lcaie',oixhq,xal edi` `gcz`e,ziy`xac `caer yigkn edn,'ebe 'midl` `xwie'.mily `lek iednl xgie',(eh,fh xacna) 'c`n dynl xgie' oick mily xe` i`dn `wt`l oinfe `xw,'`xwie' `edd mikq` `lc dil eyigk`c lr 'dynl dcewpc `fx dia ded,'eke `zirvn`a `niiwc `caer,zwelgn,oixhq lka `zirvn`c `cenrc `fxe d`lr,ziy`xac erixb `ilila,oeez` oixz dia sqez` jk oibae `d ''d lr mzevda' (h,ek my) aizkc,`zzae rxbe '`xwie',aizk '`xw' oick,oixz oil` dia,dil ifgz`c dnk wacz` `c lre,`lire `zz.`iw f"ewiz.i `le wilqe `lirlc `peebk owzz`c zwelgn gxfe,(d,` zldw) ynyd `ae ynyd gxfe'' zwelgn `c,xeyin gxe`a miiwz`e,zigp dyn edi`c,`zirvn`c `cenr `c 'ynyd mikq`e ediipia yixt` d"awe,llde i`nyc edi` i`ce awrie'.hk my r"re.'dipweica minye,miny myl zwelgn ded `ce,oel,xalc `xhqn `zirvn`c `cenrc `pweic ded `ce,miiwz` `c lre,zwelgn yixt`,ded e`blc `xhqn `l`,ded onz dyn `de `caera `c `peebk'.`i `lira eyigk`c,gxw gxwe lr yigk` 'c`n' `lekae,ziy`xac `caerc `peebk.''dlil `xw' aizke i"e dipin.'`znypn `ce,`tebn `c minyc `zbelte,`leka yigk` ziy`xac lkzq`,`pinia `l`ny oxd`a gxw zwelgn i`ce,`ziixe`c ilin `ygk`l `rae,ded ifgz` il xn`,ziy`xac `caera dyn wacz` `c lre,ded mpdibc `zewacz`a,`l`nyl `pini oia zwelgn `yxt`l.'dicda `l`ny ira `le,ediipia `nkq`l lczy` ekl `nv lk ied' (`,dp diryi) aizkc minl mpdib i`ce xn`,ditweza gxw swzz`e deab mewn oigipn min dn jl xnel,'minl jixhv` oi` dxez ixac s`,jenp mewnl oiklede `lirl `wacz`l ira `l `ed,`wacz`l.'dlty ezrcy ina `l` oiniiwzn `tweza `zzl zegi i`ce,`pinia `llkz`le dxez ixac elynp dnl'.f ziprz.ai `l`ny,zwelgnc `tweza

7

8 טו אלימל ך נעם פּרשׁת ספר פּרשׁת דוד המלך התפלל שיהיה בחי' רחמים בלבד כמו לעת"ל ה ל È Ç עליו È È ל % Æ Æ ה Ç וד Ä È &ל / הת Å Ç À Ä Æ eäæå ל È לע À ' 'א ה ה È Ç ( יג, )תהלי קב י Ä הר Ç È עו נ תינ Å Â Ç ה È ע Ç י Ä *,' ב ÅÅ ר ה א È ד $ ה È Ç Æ À, ל ת 0 ה È Ç À ה כינה È ÄÀ ÇÆ רחמיו È Â Ç רב Ù À צרי Ä È ראל 1 י Å È À Ä את Æ לדי Ä È ר צה Æ א 2 כ Å Ä À עליה Æ Å Â ולי ב Å Å À י Ä א 2Å Ä מ Ä לעמ ד ÂÇ b & Ë יהיה Æ À Ä לבא Ù È לעתיד Ä È Æ אבל È Â *, רחמי ÄÂÇ א 2Å Ä מ Ä לעמ ד Â Ç יצטר Å È À Ä ולא Ù À מ רי 0 Ä À רחמי ÄÂÇ זה Æ ועל Ç À *. א 2 לכ Å Ä À א 2Å Ä מ Ä ל ת Ç À לל È À י Ä ל È לע À ' 'א ה ה È Ç ( יט, &ל )איכה ה / הת ÅÇÀ Ä כינת Ç Ä À ר $Ç ע Ä À *,' וד ר È לד ר À 4 סא Â À Ä ב ÅÅ,c יקי 5 ה Ä Ä Ç Ç על Ç ר ה א Ç È ית À Ä ב ד À תמעט Â Ç À Ä Æ י /Ä על Ç! א Ç, לאמר Ù Å &ל / והת À ÅÇÀ Ä,(: )שבת קיב d ' רא ני ' כ Ä Ä 'א Ä ה ר ת Ç כל È À עלינ Å È 4 סא Â À Ä יהיה Æ À Ä כ Å י /Ä על Ç! א Ç עלינ א ר Å È! ח פ Å À 4 רחמי Æ Â Ç רב Ù À וד ר È ר * : אמ Å È 4 כינת ÀÈ Ä À ìäàî åéìà 'ä øaãéå älî ìà ãòbî רא י È היה È È לכא רה È À Ä.øîàì àø iå די Å À אליו È Å ר Å ויד Ç À Ç מ ה Æ Ù אל Æ ' ו קרא ה È À Ä Ç ב Ù לכ ÀÄ אל Æ 'ו קרא È À Ä Ç ה È ע Ç כ Å ולא Ù À, קרא È À מי Ä דע ÇÅ Æ א Ç *. קרא È À מי Ä י דע Ç Å ואינ Å À סת Ç È ' מ ה ÆÙ ` (. הר )ח"א רלט Ç Ù Ç איתא È Ä À העני ה א ÈÀ Ä È ה כינה È Ä À Ç À *,' זעירא È Å À!" אל Æ Ç ' ''ו קרא' כ ÈÀÄÇ ואז È À, זעירא È Å À היא Ä אזי Ç Â # מ È מק À Ä # אינ È ÅÆ À ב ד ה א À מק À ר $Ç וע Ä À, ר È ד % À Ä Ç הי È מ ח&ה È Ä À Ä ולכ Å È À *, יר לי Ä Ç È Ä È ק % ה À Ä Ç בית Å À! 'אל Æ Ç והיא Ä À ' מ ה Æ Ù אל Æ 'ו קרא È À Ä Ç נאמר Ç ÁÆ È אחר Ç Ç א Ç *, מ ה Æ Ù אל Æ קרא È È ' זעירא È ÅÀ עליו È È נ Å ר Ç מ ה Æ Ù והיה È È À קרא È À בר È À Æ À Ç לעב Â Ç עצמ À Ç ה + מ Æ Ç ה ל ÈÇ ר È רא Å ה Ç דת עצמ À Ç Å מק Ç À והיה È È À, יכל À È À כל È À ה א ' ר ה Å 'ויד Ç À Ç למדרגה ז È Å À Ç À בא È מאד Ù À מאד Ù ÀÄ * :a הרחמי Ä Â Ç È Å ה א Æ ' אליו ÈÅ xnd epizelba dzre,ycwnd ziaa dpikyd s"l` `kd,'dyn l` `xwie',xn`e gzt'.`,'hrn ycwnl mdl did`e' (fh,`i l`wfgi) aizk ded `l d`ixw i`dc oiba,i`n` `xirf iax xn`'.d.'wicvd lr ezpiky dxyny epiid `l` ded `l `dc,`nrh i`n,enilya ipa mipey`x m`,`penif xa `ax xn` `xif `l enilyc oiba,`xg` `rx`ae `pkyna ipa mipey`x m`e,miyp` ipa ep`,mik`ln 'xt ixtq.a iax ly exengk `le,mixengk ep`,miyp` oiir.b `l` xi`i oa qgpt iax lye `qec oa `pipg edfe d"c rixfz 'xt onwl oiir.c.`w my w"def.'mixeng x`yk z`xyd did ycwnd onfa ik' :ycew lka.'`yicw `rx`a `l` gkzy`.dq b"g w"def oiire,` 'qit opgz`e מתחילה היתה הקריאה ' למש"ר בבחי זעירא ואחר שנתקדש מאוד דיבר אליו שם הרחמים

9 אלימל ך עה È ה ב À Ç מע Ç Å ה È ע Ç & א Ä À מאד Ù À ותחרד À ÇÁ Æ לאויר Ä Â Ç צא È È Æ קד Æ Ù יעי א ת Ä Ä מ À Ç הי ÈÆ * :i(: גמרא )נדה ל È È À Ä דאיתא È Ä À Ä ל È הע È מה שגורם לצדיק שיחרד מהחטא הוא שראה העולמות קודם יציאתו לעולם נעם פּרשׁת מה ל Æ Æ ר /Å,äìà ìb äòîlå eäæå האלה È È È מחד ק ל È È Å ה È ע Ç מע Ç Å & א Ä À ל À עד' ה א Å 'וה א À *, "ל Ç Ç עה È ב À וה ÇÀ כ ' כ ' )דברי Æ È 'העדתי Ä Ù Ä Ç & מ À Ä התראה È ÈÀ Ç ה בר È È Ç מה ה א Ç, È פר ה א Å,( יט, ח חרד Ç Á Æ Æ רר À לע À יק 5 ה Ä Ç Ç À מתרה Æ À Ç עיד % ÄÅÆ רצה È È ' עד Å 'וה א À ת ב È ה Ç מפר Å È À, לבב ÈÀ הינ À Ç À להצ יק Ä Ç Ç À תרה % ה Æ À Ç Ç בר È È ה Ç זה Æ ל מר Ç י Ä À ר / Ç Å Æ ר Æ Æ על Ç,' ידע È È ראה א È È 'א ל È לע È # יציאת È È Ä À קד Æ Ù ה מה È È À Ç Æ `i בר È À די % מל Ä À Ç À ai למ ת È כל ע È À # א ת È מ ליכי Ä Ä טז לפר Å È À נראה Æ À Ä *.e 'eë àèçú ék Lôðå (: ד )ח"ג יג $ ה È Ç הר Ç Ù Ç איתא È Ä À, ה È מ Ä À ל À ה א Æ ' תחטא È Á Æ י Ä 'ונפ ÆÆÀ, חטא È Á Æ Æ העלי À Æ È נפ Æ Æ על Ç # מ מי Ç Ä À Ç ת ב È ה ÇÆ f Å 0Ç לפר Å È À וי Å À *. & ה È Ç È Å ע Ç חטא À Å איזה Æ Å À חטא È È Æ יק Ä צ Ç נפ Æ Æ על Ç רמז Æ ÆÀ מ ה È Ä איזה Æ Å על Ç עבר Ç È Æ, ערה 7 ה È Â Ç Ç ח ט À קל Ç ה הר Ç Ù Ç פר Å À *, חלילה È Ä È ט בה È והנהגה À ÈÈÀÇ *, ד לה 0 È À מדרגה È Å À Ç היא Ä פ Æ Æ Æ g ד $ ה ÈÇ מ ה È Ä איזה Æ Å À חלילה È Ä È ל È כ À Ä ה Ç ה Æ ה Ç יק 5 וה À ÄÇ Ç קר À Ä À ל Ä יחרד Ç Á Æ אזי Ç Â ערה 7 ה È Â Ç Ç ח ט À לב Å ויחרד Ç Á Æ À י Å Ä מי Ä, &צ ת / È Ç נפ À Ç ותאחז À Ç Ù, ק& ת Ç À חמ ר ת Â עבר ת Å Â ברי Ä À הע È הר עי Ä È ÀÈ & ת $Ç Ç Æ ל $ ה Ç Ç א ר Æ Â ה ה Æ Ç יק 5 ה Ä Ç Ç מ À h עליו È È אבל Ç Á Æ ונפ À Ç À, חמ ר ת Â Ç עינ Å À `l` epi`y s`,`hg cepcp ea yiy xace xac e` cr `ede dl` lew drnye `hgz ik ytpe'.e aygp `di,eilr `a dlery ald xedxd znbeck irac'.f aeig ea yiy `hg lr zxar el`k jipira ienei oehn ckc,iecaer `pwz`l yp xa.xn`ie edfe d"c ipiny 'xt oldl r"re.'z`hg `dez `ed jixa `ycew,`nlr on `wlzq`l xn`py,eze` oiriayny cr myn `vei epi`e'.i,'dl` lew drnye `hgz ik ytpe' xne`e dilr lk rayz jxa lk rxkz il ik' (bk,dn diryi),ia `xwyl `lc inyc d`ne`a dl `pine` `de dzind mei df 'jxa lk rxkz il ik','oeyl,i`ce 'cr `ede',`nlrl zzgp ck da zicdq`e icxei lk erxki eiptl' (l,ak mildz) xn`py jk oiba,icewt `xhpl da zicdq`c oipnf dnkn xn`py dcild mei df 'oeyl lk rayz','xtr inw aezic `zrya,cr `ed yp xae li`ed `yp `l xy` aal xae mitk iwp' (c,ck my) oiaeg oepi` 'd`x e`','rci e` d`x e`',`kln `id dne,'dnxnl rayp `le iytp `eyl dlnc `xexiaa 'rci e`',eda lkzq`e carc idz l`e wicv idz,eze` oiriayny dreayd `l m` 'cibi `l m`',dix`nc `cewt lr xarc wicv jl mixne` elek mlerd lk elit`e,ryx,`nlr i`dn weti ck,dix`n inw ediilr icei yecwdy rcei iede,ryxk jipira did dz` dil oigzt j`id,eper `yi cke,'eper `ype' ozpy dnype mixedh eizxyne xedh `ed jexa ik ytp' `c lre,dix`n inw mewi ji`de,`gzt ahen dxdha dxnyn dz` m` `id dxedh ja iax,'`hgz ik ytp''.bi my.g.'eper `ype cibi `el m` rci e` d`x.'aizk '`hgz.'jnn dlhep ipixd e`l m`e 'ebe 'millvd eqpe meid getiy cr',gzt iqei r"re,ecar l` mdxa` xn`ie d"c dxy iig `xdcf`l `yp ipal edl zi` dnk,(fi,a y"dy).d`xp j` d"c dpyey ihewil oldl lka `dc,oedix`n inw ihgnl `lc,oediaegn jixa `ycewc `zrya,opipzc' :bi b"g w"def exrz`,'eke ix`we witp `fexk `neie `nei `le,'eke `yp ipaa `zgpl `znyp wit` `ed `yicw xz`n ekiieeba adic `yicw `znyp oinlr `ipnze sl`a dl xar`c `l` cer lky' :xac d"c ev 'xt oldl oiir.h 'xt lirl oiir.`i oiir.ai.'d`lr נפש צדיק שחטא בחטא קל יחרד לבו כאילו שומע עתה השבועה שהשביעוהו קודם שנולד

10 יז ע"י שמרננים הצדיקים על עצמם מביאים את החטא לעולם העליון לזכות גמור ולשמחה גדולה אלימל ך נעם פּרשׁת *, ל 0 גל À Ä À א È Æ À "ל Ç Ç להרא ת ל À Ç À ר 5 ה ÆÙ Ç א Ä ה ה Æ Ç יק 5 Ä Ç ה Ç ר Æ Æ Æ,' יד' כ 0 י Ä Ç לא Ù 'א Ä אזי Ç Â ה א Æ ל È חטא À Å נדנ ד À Ä איזה Æ Å יארע ל ÇÁÆ ברי Ä È À לעצמ À Ç À ר Å מד Ç À עצמ À Ç מ כיח Ç Ä ה א ' יד 0 י Ä Ç נכ ב 'ל "א Ç À Ä ולכ Å È À *,eh גידי Ä Ä À י Ä ק È ' " 'א ל Ä Å 0Ç ז %Å לר Ç À,!" ואל Æ Ç À וא"ו È À ידי 0 Ä Ä ל À ר /Å ' יד 0 'י Ä Ç, לעצמ À Ç À הינ À ÀÇ לבני Å À Ä יד 0 ''ות Å Ç À (: חז"ל )שבת פז Ç Â אמר À È Æ מ À,' גידי Ä Ä À י Ä ק È ברי Ä È À ( ג, ראל' )שמות יט 1 י Å ÈÀ Ä א 1 נ Å, זה Æ יק 5 ה Ä Ç Ç ר /Å ' ע נ Â א 1 'ונ È ÈÀ * על Ç, עלי ני Ä À Æ לע למ ת È À למעלה È À Ç À, זה Æ ע נ Â fh 'זד נ ת À (: חז"ל )יומא פו Ç Â אמר À È Æ ר ÆÆ * :' זכ ת Ë À Ä י 1 נע Ä ÂÇ רצה È È,fi'4 À ויעלצ À À Ç À מח 1 י À À Ä יקי Ä Ä 'וצ Ç À eäæå ה Å ע / Ç Ç כל È À יקי 5 ה Ä Ä Ç Ç Æ ל מר Ç ל È 'לע À *, ר Ç È ית À Ä וי תר Å À י תר Å מחי 1 ÄÅÀ מח ת 7 ה È À Ç ל È לה Æ È ר 0 Å זה Æ ר /Å ' יר נ Å ÇÀ א È Æ À עצמ È À Ç על Ç ני Ä À מר Ç À ה Å Æ מחמת ÇÂÅ מביאי א ת Ä Ä À חטא À Å נדנ ד À Ä לה ÆÈ, זכ ת À לה Æ È ה 1 ע È Â Ç Æ העלי À Æ È ל È לע È החטא ÀÅÇ מלא È À Ç א È È ואחר Ç Ç À ה רה È Ç ל È # א ת È.(: )נדה ל bi גמרא È È À Ä דאיתא È Ä À Ä יו /Ä על Ç וסטר ÀÈÀ אריכ ת Ä Â Ç בר È À י Ä אמר À Ç È *, ה % ל È È זאת Ù וכל À È ל È ראי ל % Ä À Ç Æ ה את Ù Ç ה È 2 ל Ä Ç ה ר ה א ÆÙ Ç È אחר Ç Ç כל Ç Æ למע Ç Ç À למ ת ה א È ע לה Å Ç À ה Æ È ולעבד Ù Â Ç À למ ת È הע È יג 7 לה Ä ÇÀ, &מד Ç È Æ ה רה È Ç יג 7 לה Ä Ç À ר ה א È ר Ç È ית ÀÄ היה È È לא Ù "ל Ç Ç ראי ל % Ä À Ç Æ זאת Ù וא& לי À Å Ä ולא Ù À רה È ה Ç לא Ù כלל È À לל È À יג 7 לה Ä Ç À יכ ל È הר ימה È Ä À È ידי Å À על Ç רק Ç, העלי ני Ä À Æ È למ ת È הע È זה Æ ידי Å À על Ç ל È לע È יציאת È Ä À קד Æ Ù ה ר È ÀÄ Ç היה È È לא Ù וא Ä À *, יג 7 לה Ä Ç À È אחר Ç Ç יכ ל È היה È È לא Ù ולמד Ç È À ראה È È Æ מה Ç ל È נ % מ Æ Ä ח Ç נ ÀÄ ' ראה È È וזה 'א Æ À *, דת È עב Â Ç כר 1 È È ל למ ת È הע È ל È ראה È È Æ מר א Ç רצה ל ÈÈ * : ל Ä יחרד Ç Á Æ לכ Å È הי Ä ב 0 ה ÀÇ יק 5 ה Ä Ç Ç ל 0 ל 0 מת Å À Ç À Ä &פעמי Ä È À Ä Æ,' ידע È È Bà' ל Å Æ אחת Ç Ç מצוה È À Ä איזה Æ Å עב ר Â ריאה È Ä À Ç הינ À Ç À ' ידע È È וזה 'א Æ À *,ci $ לת ÅÇ À היה È È לא Ù ונמצא È À Ä À * ל Ù ה Ç ראה È È Æ רא נה È Ä.'dniiw `le miiwl el xyt` didy devn oepi`c oky' :xn`ie edfe d"c ipiny 'xt oldl oiir.eh i`lny iax yxc'.bi lk lr mi`hg eipira `ed cinzy wicvd jxc seqn hiane dteve ey`x lr el welc xpe,'eke dxeng dxiarl lw xac elit`e,dxiar cepcp exp elda' (b,hk aei`) xn`py,eteq cre mlerd cinz envr lityne envr ripkne,el aygz eze` oicnlne,'eke 'jyg jl` exe`l iy`x ilr gly 'xt oldl r"re.'envr giken miax iptae ipxeie' (c,c ilyn) xn`py,dlek dxezd lk.oekz edfe d"c mixac 'xt,dpdc xn`i e` d"c,'dige izevn xeny jal ixac jnzi il xn`ie zepecfy daeyz dlecb yiwl yix xn`'.fh,'eke 'ild` ilr del` ceqa' (c,hk aei`) xne`e daey' (a,ci ryed) xn`py,zebbyk el zeyrp eit lr exhqe j`ln `a mlerd xie`l `ay oeike oer `d 'jpera zlyk ik jidl` 'd cr l`xyi (f,c ziy`xa) xn`py dlek dxezd lk egkyne yix xn`de ipi`,leykn dil ixw `we `ed cifn xry oiir.ci,zeikfk el zeyrp zepecfy daeyz dlecb yiwl yie' :b"lt micxg r"re.g dncwd mileblbd ezryxn ryx aeyae' (hi,bl l`wfgi) xn`py zevnd lk miiwl al ozil 'd `xi lkl o`k `iyw `l,'digi mdilr dwcve htyn dyre,dniiwl xyt`y devn lk miiwl lczydle.'d`xin o`k dad`n airzde riyxdyk leblba xfeg mc`y myky.'jny iade` ja evlrie eppxi mlerl ja iqeg lk lk lr leblba xfeg xenb wicv elit` jk,dlilr egnyie' :ai,d mildz.fi `xwi eda ingnle `ryrzy`l.'`ziixe`a ilczync.'eke ''uaex z`hg gztl' דרך הצדיק כשיארע לו נדנוד חטא מוכיח עצמו בדברים הקשים כגידים

11

12 עינים כה מאוֹר פּרשׁת ספר פּרשׁת תא Ù À Ä מ ציאי א ת Ä Ä הי È א Ä, מ מיו ÈÈ Ä, הא ר È ל Ù לס À Ä יכ ל È היה È È לא Ù ל È הע È לאויר ÄÂ Ç, הדרגה È È À Ç À להרא ת ל À Ç À צרי Ä È ולכ À ÅÈ כ ל È Æ קט È È סדק Æ Æ י ל $ ע Ä ח ה ÈÄÀÄÆ È ואחר Ç Ç À, מעט א ר Ç À! מ È Ä לרא ת ÀÄ, ח Ç ה $Æ ע Â Ç Æ עד Ç ה)דק Æ Æ Ç מרחיבי ל Ä Ä ÀÇ ל È הע È לאויר Ä Â Ç מ ציאי א ת Ä Ä È ואחר À ÇÇ הי È מצרי Ä Ç À Ä À ראל $ י Å È À Ä È. הא ר È מראי ל Ä ÀÇ היה È È וא Ä À,b טמאה È À Ë ערי Å Â Ç ' נ À מ *עי Ä ÈË À הי È לא Ù כינת È Ä À זיו Ä " כ Æ Å לה Æ È מראה Æ ÀÇ רג ת % ה È À Ç לכל È À הצרכ À À Ë לכ Å È, ל Ù לס À Ä יכ לי Ä À לי Ä $ 'וע È À היה È È ה כלית Ä À Ç Ç *ר Ç וע Ä À, ה "ל ÇÇ :c' וג À ' ת כ È À ו כנ י Ä À Ç È À %È מק ÀÄ ìäàî åéìà 'ä øaãéå älî ìà ח ה È Ä À Ä Æ, להבי Ä È À וי Å À.'Bâå ãòbî àø iå ואחר Ç Ç À, קרא È È מי Ä ר Å Å ולא Ù À ' 'ו קרא È À Ä Ç סת ÇÈ העני È À Ä È ה ה Å Ä.`' אליו È Å ' 'ויד ר ה Å Ç À Ç ר Å Å È, מ צרי Ä Ç À Ä Ä ה ציאנ È Ä ית ר Ç È À Ä! ה Å Ç Æ, ה א ואחר Ç Ç À, מילה È Ä סח Ç Æ מצות Ç À Ä " כ Æ Å לנ È ונת À ÇÈ ה ליכנ È Ä È ואחר Ç Ç À, ה È Ç את Æ לנ È קרע Ç È È א Å בע ד Ç À מ È ענ י È È ע ד Ç À ד ר ÈÀÄÇ, ה רה È Ç את Æ לנ È נת Ç È È ואחר Ç Ç À, לילה È ÀÈ אמ ר È È מ È À Ä ת $ לע Â Ç ה È צ Ä È ואחר À ÇÇ י Ä ו כנ À Ç È À %È מק À Ä לי Ä $ 'וע È À ( ח, )שמות כה מי Ä מ ל Ç À Ä.a ' נאמר כ Ç Á Æ לא Ù ת כ À ' ת כ È À ראה א ר È È ולא Ù À ח Æ Ù מק À Ä ל È מע Å היה ÈÈ Æ.`l g"ef.b.'awri xia`l zepkyn mdizeytp jiyl`,iiga epiax,ihp`wix,y"`xd 'it oiir.` etphz`e,ea`zq`,mixvna eed ck l`xyi' cere' :g,dk zeny jiyl` d`x.a zegz o`xy eedc cr,ea`qn ipif lka oedinxb al meya `ede,miaezkd xe`iaa ipy jxc okzi wit` d"aewe.`zea`qnc ilig ryze mirax`,ekeza xn` `le 'mkeza izpkye' exne` l`.'oilig x`y lk oglet zegzn oedzi xwir ik o`kn micnel izrny dpd ik `ede eppi` zelbd dpde' :zeny xtql dncwd o"anx exne`n,ziaa `le `ed mc`a dpiky z`xyd zlrn l`e mnewn l` maey mei cr mlyp xy`ke,'dnd 'd lkid' `ld ik.'eke 'mkeza' it lr s`,mixvnn e`viyke,eaeyi mzea`,mzenypa eid ik,mileb eaygi oiicr,micar zian e`viy mprnl ik,'d lkid l` rtyd hytzie lylzyi xd l` e`ayke,xacna mikeap mdl `l ux`a mewna jxazi eny z` okyn,mz` zeidl dxyde `ed jexa yecwd aye okynd eyre ipiq mdne,izin`d okynd md mzeytp ik,`edd mzea` zelrn l` eay f`,mdipia ezpiky edfe,'eke `edd cgeind mewnd l` hytzi,dakxnd md mde mdild` ilr del` ceq didy xwir dyer jxazi `ed oi` ik,'mkeza izpkye'.'mile`b eaygp f`e xy` miwicv miyp`dn m` ik,mipa`e mivrdn oiir.c dpiky zexydl.g"de`e miie`x dnd בנ"י היו משוקעים בטומאת מצרים והוצרכו לעלות במדרגה אחר מדרגה עד שזכו להשראת השכינה במשכן

13 עינים הקב"ה 'אחזו לירבעם בבגדו ' וא"ל חזור בך היינו שמנע ממנו להקריב לע"ז ע"י שיבשה ידו מאוֹר פּרשׁת הינ % À Ç À, ל ב È רא א ת Å וק À ראל $ מ Å È À Ä Ä אחד ÈÆ ני Å À מ Ä רק Ç, אי ל Ä È Æ בה È À רי Å הרה ÀÄ ית ר Ç È À Ä! ה Å Ç רא א ת Å ה ק 2 Æ Æ מבי Ä Å אינ ÅÆ אבל È Â, סת È À ' קרא È À Ä 'ו Ç תיב Ä À לכ Å È ר ה א È ית ר Ç È À Ä! ה Å Ç רא א ת Å ה ק 2 Æ Æ בי ÄÅÆ À אל Æ עצמ À Ç מ יב Ä Å וה א À הרעה È È È ר % מ À Ç Ä ל ב È ' 'ויד ר ה Å Ç À Ç È אחר Ç Ç אז È, ית ר Ç È À Ä ה רא Å Ç א È Æ À הינ % À Ç À,' לאמר Ù Å מ עד Å מאהל Æ Ù Å אליו ÈÅ ר ה א È וה*ד È Ç À עברה È Å Â איזה Æ Å ת $ לע ÂÇ י כל Ç א Ù Æ ה È ס Ä איזה Æ Å ידי Å À על Ç מ נע א ת ÇÅ ד ר Å Ç À Æ מ À הרי ה א Å Â העברה È Å Â È ת $ לע ÂÇ :1 הבלי Æ È Â אחר Ç Ç ל Å Å מתי Ç È עד Ç אלי Ç Å בה È ה È פ Ä À 'מת ל Å Ç À Ä ז"ל Ç ר תינ Å Ç אמר À È Æ eäæå! ה Å Ç 'ה ע Ç, ה*ל ת Ä À Ç ר 3Å לק Ç À ' קצרה ÈÈ À ה Å Æ עה È È À אפ Ä Â,' וכ À את Æ 1 À ע Ç את Æ אמר À È Æ וזה Æ À.h ' לעברה' כ È Å Â Ç ר י Ä À כו ז"ל Ç ר תינ Å Ç אמר À È äpäå מת ל Å Ç À Ä נה È È ס Ç מק À Ä 'המה ÅÇÀÇ יהי À Ä הע ר Ä È ת Ç ר È È כל È À, קצרה È È À ה È פ ÄÀ מרא )ש 0 È È À Ç מפר Å È À וקא È À.'1 לפני Æ È À צרכיה Æ Å ÀÈ לעברה È Å Â Ç ר י Ä À ה Å Æ עה È È À 'אפ Ä Â e(: כט, העני ה א È À Ä È.'1 לפני Æ È À ל י 0 Ä À צרכיה Æ Å À È יהי ÀÄ אחד È Æ ל È אצל Æ Å מצמצ È À Ë À ר ה א È ה רא Å ÇÆ אצל À Æ י Å ד ל 0È ר ע È È אצל Æ Å ואפ Ä Â Ç, ראל $ מ Å ÈÀ Ä Ä ע È ר È כל È À Æ, והראיה È È À È À, ית ר Ç È À Ä ה רא Å Ç עדי Ä ÇÂ ה*ד È Ç Æ הינ % À Ç À, בה È À הרה רי Å À Ä אי ל ÄÈ וא מר ב Å À עצמ À Ç À רא א ת Å ר ה א ק È ית ר Ç È À Ä! ה Å Ç Æ מבי Ä Å אינ Å Æ רק Ç,f אלי ÇÅ : ק רא א ת Å "" אל Æ È תיב Ä À ' מ ה Æ Ù אל Æ קרא È À Ä 'ו Ç eäæå ה א Æ ית ר Ç È À Ä!Å ה Ç Æ הינ % À Ç À, זעירא È ÄÀ g ל È אצל Æ Å מצמצ È À Ë À ל ה א È ל ע Æ א פ Ç d (: )ברכות כח mei lka' (a"n e"t zea`) l"fg exn`y dn lr ixen dpkq mewna jledd,xne` ryedi iax'.d,'dxez ly oealrn zeixal ie` lew za fixkn jnr z` 'd ryed xne`e,dxvw dlitz lltzn mc` `vni `l dnl rnyp fexkd m`,dywde eidi xeaird zyxt lka l`xyi zix`y z` fexkd ok m` renyl xyt` i` m`e,rney.'dlitz rney 'd dz` jexa jiptl mdikxv mler.dnl xn xn` `cqg ax xn`,xeaird zyxt i`n'.e `ed fexkde,mixac oi`e xne` oi`e zeaygnd xn` `cqg ax xn` ixn`c `ki`,'eke `awer ryx oi` jkle,aehl al ixedxde zeaygn ixac lr mixaer mdy drya elit` `awer xn fexkd gkn mei lka miaeh mixedxd el oi`y w"def d`x.f `ed dlrnl ik l"f x`iae.'jiptl mdikxv lk eidi dxez.'l"pd xn`e ix`w `fexk `neie `nei lka'.ekw b"g dnk,mler ly etel` edi`c `ed jixa `ycew,'ebe 'izt ead`z mi`zt izn cr' (ak,` ilyn).''dz` ixerp sel`' (c,b dinxi) xn` z`c `tx` xn`y edfe d"c ziy`xa 'xt lirl oiir.h oiire.'dipce` oikxic o`n zile 'mkizeaeyn mewna jldnd' dpyna xn`y edfe' :dpyna ryx oi` `ld' :exn` dpdc d"c `xie 'xt lirl lka,'eke jnr z` myd ryed xne` dpkq,mei lka daeyz xedxd el `eai `ly mlera q"ya 'ite,'jiptl mdikxv eidi xeaird zyxt (.ekw b"g w"def) dkxal mpexkf epizeax xn`nk lk eidi dxiarl miyxet mdy drya elit`','eke 'mipa eaey zfxkne z`vei lew za mei lka' mdl dnciy yexit 'jiptl miielb mdikxv edi`c ab lr s` ik,daeyz ixedxd md mde jzni` mdilr litze,mze` d`ex cg` eli`k fexkd lew zrney dnypde,ifg dilfn ifg `l,daeyz icil `eal elkei df ici lry,jz`xie df xace,miryxd elit`e,daeyza xdxdne zeipeviga zyaelnd d`xid dze`n zeyrle r"re.'dkxal mpexkf epizeax ixacn reci.'jil` aeyl zizin` d`xi dywdy izrny' :ev 'xt sqei awri zeclez `c 'sel`' `ed o`n'.`l b"g w"def.g miaaey mipa eaey' (ak,b dinxi) הקב"ה מצומצם אף אצל הרשע היותר גדול בישראל ומעוררו לתשובה כשמבין שהקב"ה קורא לו לשוב ושב כשבא לידו עבירה מונע אותו הקב"ה ממנה

14 כז עינים פּרשׁת יכ ל È היה È È ולא Ù À,' יד È 'ו יב Ç Ä Ç, יד È ל לח ÇÙ À Ä אמר Ç È Æ מ À והינ À Ç À,`i זרה ÈÈ דה È עב Â לעבד Ù ÂÇ מה Ç À הינ % À Ç À '1 À 'חזר Ù Â ר ה א È ה*ד ÈÇ :ai' מ כ Æ Ä! נע ÇÈ Æ מאוֹר ה*ד È Ç $ ' פ È À i(. ז"ל )סנהדרי קב Ç תינ Å ר Ç עה È È À הינ À Ç.'1 À חזר Ù Â לירבע È À ÈÈ À ר ה א È מקריב Ä À Ç מד Å היה ע È È Æ,' ' גד Å היה ÈÈ Æ ורצה È È À, ה ביא Ä È Ç וה כיח א ת Ç Ä À, זרה ÈÈ לעב דה È ÂÇ `xwp d`xid e` dad`d epiidc dpeilrd dcind 'drxd ekxcn mraxi ay `l dfd xacd xg`''.i e"g zrc oi` m`e,eplireiy icka xen`k 'cba' xg` `a` iax xn`,'xg`' i`n,(bl,bi ` mikln) yecwd ik,xen`k zeend mq el ziyrp daxc` xn`e ecbaa mraxil `ed jexa yecwd eytzy dvex epi`e `ed cqg utgy zngn `ed jexa.'ocr oba liihp iyi oae dz`e ip`e ja xefg el mc`d l` r"` mvnvn,miryx ly ozzina midl` yi` dpde' :c-`,bi ` mikln d`x.`i `xwp dfe,xen`k `idd dbxcna my `ed xy`a cner mraxie l` zia l` 'd xaca dcedin `a,`idd zra ea yalzpy eyeala 'ecbaa eqtez' 'd xaca gafnd l` `xwie.xihwdl gafnd lr dcind ici lr daxc` ik 'ja xefg el xn`e' yi` xac z` jlnd renyk idie.'ebe xn`ie zeyrl zr `ed f`,meidk ja dxxerzpy `idd glyie l` ziaa gafnd lr `xw xy` midl`d aeh my lrad xn`nk,'d l` aeyle xefgle 'dl edeytz xn`l gafnd lrn eci z` mraxi zepelgd on gibyn' (h,a y"dy) weqt lr n"bap daiydl leki `le eilr gly xy` eci yaize ryxdy drya elit` ik,'mikxgd on uivn :ok mb edfe d"c qgpit 'xt oldl oiir.ai eilr zltep cgein xcga dxiar zeyrl jled yecwd eqtz' l"fx exn`y dn yexit ok mb edfe' zepelgd on gibyn '` eli`k el dnczne d`xi ik,'ja xefg el xn`e ecbaa mraxil `ed jexa.'mikxgd on uivne ea dyalzpy `idd xac ik,yeal `ed cba.'eil`

15

16 עבוֹדת פּרשׁת ישׂראל לא ספר פּרשׁת ה' דרכו להיטיב לרעים ולטובים וכשמצוה להלקות עוברי רצונו הוא דבר חיצוני ממנו כביכול ר ה דר È Ç אליו È À Ä Ç. È Å àø iå קריאה אליו Å י È Ä À הפסיק È Å ' נה Ä À Ä ÆÀ Ç הפסקה. מ עד Å אי È א È È À Ç אהל Å לד ר Æ Ù À, ÄÀ עס Ç על וד Ç È Æ ר È È למל È È מ ל Æ Æ À נה È È, ÆÀ Ç האס Ä רי, בית Â È לחב Å À וצ È ה À È À עב Ä À ÀÇ מצ ה ה ליח Å אינ Æ Ç À מצ ה Æ את Ç Ä È Ç ה א Æ Ç À ÆÀ ה א מ עד Æ À, אהל Å אבל Æ Ù À מ ח! È Â, א"א Ç Ä ÈÆ ה א מחי Æ À, בני Å בית Ä Å À בניו Å À מח È È À ÇÅÈ א"א מצ Æ ה È Æ ה ליח Å אינ Ç À מצ Æ ה Æ את Ç Ä È Ç ÇÀ ר יו מ יב Å י È À Ä Ä מ פני À, מ Æ ה א ÄÀ Ä Ä 'ו # קרא Æ אל נאמר È À Ä Ç לכ Ç Á Æ אד Ç על À נ Å È, כיד È È ÇÀ ויתע "Æ ה ר Ç À Ä À ית Ç È ה רא À Ä ה % ה Å Ç מ ה' À וג ' Å Ä. ÆÙ נמצא ול( בי È À Ä, לרעי Ä Ç À להיטיב Ä È È מ ר Ä Å À ÀÇÄ )א, טו( *רעה ללק ת Æ את Ù À Ç למ ה À Ä לצ ת Æ Ù À הצר Ç À ÇÀ ËÆ À ית ר Ä, ע È ל Æ זה ה א עבר À רצ נ Ç È À Ä Ç על Ç È Æ מ ח! Ä, י ה א È È נקרא Ä צ י Ç Ä ÈÀÄ בר Ä חיצ Ä ני אליו נגלה È Å ועל È À Ä Å ית ר Ç À, אליו Ç È À Ä ביכ ל È Å ÈÀ Ä 'אליו', ה א À י "ד הפסיק È Å ולכ Ä À Ä נה Å È À, ÆÀ Ç מ ה מ רה Ç על "/Ä י È Ä È וא"ו Ä, י ה א Æ מח Ä ע ה א Ç Å È אי Æ À Å מ ה Ç. מה Å Æ ÈÄ À מפ Ä יט Æ את ביכ ל À Ç בני Å בית È À Ä, ניו Å À ÈÈ מ ל עצמ È Ä פ Ä יט À Ç מל À Ç Æ עצמ Æ Æ À ÀÇ ולא Ä נ Ç À בני Å בית Ù À בניו Å À פני È È מל יו Å À Ä È ÀÇ אר תיב עליו Ä י Ä א À לב Ç ק Ç, על Ù Å לא Ä À ÈÈ חסד ה רה Ç על Æ Æ 'אל' Æ Ç, אליו Ä, י Ä א Æ ÈÅ והב : ה* ט Å È À, ÈÇ

17 ישׂראל החדשׁ פּרשׁת עבוֹדת לב החדשׁ פּרשׁת ברצונו לברוא העולם בשביל ישראל שנקראו ראשית צמצם עצמו כביכול להקרא ראשון! אינ È Å י ראל Å È À Ä "È! כנפי Ä Ç È À לא Ù À רח Ç Å & אינ Å אמר Ç È.! מ*קניה Æ Å À Ä Ä - בר ח È È לע ת Â Ç! לי Ä יכ À! א Ä, זקנה È À Ä לה È ד /À, א È חלפ À Ç Â Æ סי Ä ר י י ÄÇ,! ה Å! נערי Ä È À! א Ä,! ה Å חביבי Ä Ä Â,! ה Å! זקני Ä ÅÀ Æ מע À Ä י Ä ר Ç תני Å È À, ילד ת À Ç! לה Æ È נט&לה ÈÀ ÀÄ È Ç לב א È לעתיד Ä È Æ + א Ç,' וכ À חי Ç י ר È ה ד כתיב Ä À Ä הדא ה א È È,! ל*קני Ä Å À Ç "ב ד È לק Å ה א ח ה È ה)בנה ב È È À Ç 'וחפרה È À È À ( כג, )ישעיה כד ' "ב ד È זקניו È Å À 'ונגד Æ Æ À ( כתיב )ש Ä À ' ה # הח ÈÇÇ למ ת ל Ç À ר ה א È ה ד È Ç עתיד Ä È.' וכ À זקניו È Å À 'ונגד Æ Æ À ' וכ À ) מ Æ Ä! זקני Ä Å À ל Æ י יבה È ÄÀ :`! È Å ע Ç '' "ב ד È דק ק À Ä À חז"ל Ç Â י ר Æ Ù אמרי Å À Ä נמרצ À À Ä מאד Ù À äî '"ביכ ל ÈÀ Ä אמר À È Æ ה ד È Ç! נ È ל À "י Ä,' רא Ä נקרא È À Ä ר ה א È ה ד ÈÇ Æ אי Ä ' רא Ä 'אני Ä Â "ת ב È מקרא È À Ä אלמלא ÅÈÀ Ä "י Ä, רא Ä! Å À ית ר Ç È À Ä לכ ת Ç À ר È אפ ÀÆ ואי Å À, גב ל À בלי Ä À + לי ס Ä À ה& ט È Ç עצמ ת ÀÇ אכ Å È,! אי Ä ה ר À Ç! ע Ä התיחס ת ÂÇ À Ä! ל למ ת È לברא ע Ù À Ä ית ר Ç È À Ä רצ נ À מהי ת ÀÄ ïblàø íélãç Làø íëì äfä ה )שמות È ר Ç מדר È À Ä À.íëì àeä Lãçä רא Ä נקרא È À Ä ר ה א È 'ה ד È Ç ( א ב, טו ואני Ä Â Ç רא Ä 'אני Ä Â ( ו, אמר )ישעיה מד Ç ÁÆ Æ ו È ע Å,' וכ À רא Ä נקרא È À Ä צ Ä,' אחר ÂÇ ( כה, אמר )בראשית כה Ç Á Æ Æ רא Ä נקרא ÈÀÄ ה ד È Ç יב א È,' ני Ä אדמ À Ç הרא Ä È 'ו צא ÅÅÇ אמר À È, אחר Å Ç ' בר È È.' וכ À ' ר ה א È, ר ה א È ה ד È Ç לפני Å À Ä ה רת Å È Ç מלאכי ÅÂÀ Ç את Æ ה Æ א ה ע È Ç אימתי Ç È Å,! ל È הע È ר Ä ' גזרת ÇÅ À Ä ( יד, "תיב )דניאל ד Ä À " Å Æ, עד ת Â # ה Ç,' אלתא È À Å À י י Ä Ä ק Ç מאמר Ç Å &תגמא È È À Ä עירי Ä Ä ולא Ù À,' וכ À! "י Ä מס À Ç! וא Æ Ç À אני Ä Â! לה Æ È אמר ÇÈ ה נה È È Ç ר Å לע Ç À! Æ À Ç Ä! א Ä א)א ÈÆ עד 'החד Æ Ù Ç "תיב Ä À לכ Å È,! כ # Æ È ע Ä! מ לי Ä À Ç הריני Ä ÅÂ :''! לכ Æ È ה*ה ÆÇ! Ç ''ויהי Ä À Ç ( ח, ר ה )ויקרא יא È Ç מדר È À Ä À ãbò לבניו È È À לאהר Ù Â Ç À מ ה Æ Ù קרא È È ה מיני Ä ÄÀ Ç ר י Ä Ç אמר Ç È,( א, י ראל' )ויקרא ט Å È À Ä לזקני ÅÀÄÀ + הע È מה È,+ לע À י ראל Å È À Ä נמ ל À À Ä, עקיבא È ÄÂ miray il dtq`' xacna,(`,ck my) 'l`xyi elynp `aiwr iax xn`,'l`xyi ipwfle''.` ipwfle' cren ld`a,(fh,`i xacna) 'yi` `la gxet epi` dfd serd dn,serl l`xyi ceak wleg d"awd `eal cizrl s`,'l`xyi ueg xac zeyrl mileki oi` l`xyi jk,mitpk dxtge' (bk,ck diryi) aizkc `ed `cd mipwfl,dpwf dlecb `ztlg xa iqei 'x xn`.mdipwfn.'ceak eipwf cbpe' aizke 'dngd dyeae dpald dlthp md mixrp m`,md oiaiag md mipwf m` oae`x 'xe oerny iaxe iaia xa l`rnyi 'x mewna `l igei oa oerny iax ipzc,zecli odl el zepnl d"awd cizr xn` `pipg 'x mya d"awd wlgy epivn zenewn ipya `le cg` (my) aizkc `ed `cd,elyn mipwf ly daiyi jl' dpqa,zenewn dnka `l` mipwfl ceak cbpe milyexiae oeiv xda ze`av 'd jln ik' mixvna,(fh,b zeny) 'l`xyi ipwf z` ztq`e cbp' `l` o`k aizk oi` mipwf cbp 'ceak eipwf dlr' ipiqa,(gi,b my) 'l`xyi ipwfe dz` z`ae'.''ceak eipwf ipwfn miraye `edia`e acp oxd`e dz` 'd l`

18 עבוֹדת כל העולמות דבקים בו יתברך, ועל ידי טהרת המדות ממשיכים אותו ית' בצירופים קדושים החדשׁ פּרשׁת גי רא ית Ä À קרא Ä Å ביל ע Å י À רצ נ À À Ä Æ ÄÀ Ä לפניו מח בה È È À עלה È È Â Ç À דעי Å לי È È,2 À י מ Ä À ÀÀÄ לה רא # ת Å È Ä À "ביכ ל Ä Ç לה 3 מצ! È À Ä ית ר Å À Ç Ä À ÇÈ À Ä '"ביכ ל אמר! Ç ז"ל È À Ä וזה È À È! Ä רא Æ À. ÅÀ ה ד רצה ל Ç מר È Ç ה ד È ר ה א' È È, ÈÇ לי ס + מ # ה ת Ä À "ביכ ל Ç Ä עצמ È À Ä הפרי À Ç ÄÀ Ä Æ צר Å פי Å מ ת לה רא Å À תכלית Å È Ä À בלי Ä À Ç ÄÀ " ול Ù À לפי Â עב Ç דת ע Å י À רצ נ Ä À ה ד Ä י! Ä À ÀÇ ה! È ע È ל! Ç ה *Æ ה מ 3 ד Å Æ "ביכ ל Ç Ä, À ת È כ! È À Ä בדי! וע! "È ל Æ זה Å ה! ע Ä À הרע Ä À ה צר È È גדל Æ Å Ç ÆÙ À נקרא 'וע È ו È À Ä וזה &Å ר Å À ית ר Æ À. א ת ÇÈ À Ä אדמ Ä ני'', הרא À Ç 'ו צא Ä È אמר Å Å Ç Ä רא Ç Á Æ Æ & ט ת "È, ל הת À Ç לי À Ä מג È ל Ä À "ח À Ë האד! ה א Ç Ù Ù ÈÈ "ת ב ית ר "À מ È Æ מח ב Ç È À Ä היה À Ç Â Ç À Æ זה È È ה 4 כל ת'. לחכמה Ä מ À Ä Ç 'יתר È À È Ç )קהלת ב, יג( À Ä ית ר לפניו Ç È À Ä הרצ È È À על ת È È היה Ç Ä Â À ולזה È È ÆÈ לח È הע È למ ת : ÅÇ À עלי ' "Ä,a י כתר À Æ 'מכ È ר Æ Æ À ה בח À Ë Ç Æ Ç eäæå זעיר' '" ר Ä לי Å À מ) Ç Ç "תר ה א À Ä ÆÆ מ # ה ת "ביכ ל Ç Ä המ נה È À Ä )איוב לו, ב( À, ל È È À Ç ריאת ע È למ ת, למח בת Ç Ä À ית ר Æ Æ Â Ç À והוית Ç È À Ä È ÈÂ Ç 'מכ ר וזה È À Ë אי ס Æ À.+ À והרצ È ב ק Å À ÈÈ ה עת יעלה Ç על Ç Ç Ç )א Æ Â Ç "די Ù Æ עלי ' Å À, כתר À Æ ÆÆÀ גב ל Å ה! ה! À Ä מ 3 ד Å Æ הע È למ ת Ç Ä חלילה È Æ È ÄÈ לזה È )/Ä לנ ית ר Æ È, בקי! Ç È À Ä אינ! Ä Å À ÈÅ ולזה הרצ Æ È À, האי ס È + ב ק È È À חז"ל Å È Æ ÇÂ וח ת "È ל È הע È למ ת בק ת Ç À Ä ע Ç ר Ç ה Å À כל È הע È למ ת בר י Å צא È À ואי! È È ית ר Å À ÇÈ À Ä אחר ', 'ואני Â Ç וזה Ä Â Ç ר Æ À, ית Ç È מר ת À Ä ÀÅ אינ! "Ä י Ä א! וכח È תיו È Å ע ו Ù À אפ) È Å "ביכ ל Ä Â ÈÀ Ä מח ב עלתה À Ç Â Ç À וכ È À È ית ר Å À. חת À ר ת Ç È À Ä ÇÇ יתר È הא ר הא À Ä "די Å À Æ ר Å À ית Ç È לפניו À Ä ÈÈ À טהרת ע Å י À רצ נ ידי È Ã È הח Ç, על Å À Ä מ Æ Ù Ç ישׂראל לג ית ר ממ יכי! א ת Ç È À Ä "כה Ä Ä À Ç תיה! È È Ä מ Æ Å אמר )איוב וזה Ç È Æ וצר Ä פי! À קד Ä י! Æ À. # ת Å À ÄÇ לכל È חי' "Ä, י Å ה! Å ית ' ית מ Å עד È À ל, כג( Å וזה '"ל È חי' Æ À. קרא È ית ר Ç ה È À Ä אליו Ç È À Ä ועד È Å ÇÇ מ) אלתא' À Ä, י י È À Å À במאמר Ç ק Ä Ä ' Ç ÅÀ 'ולא לי ראל Ù À. מ אל Å È À Ä À ה בר È À Ë אלה È È Ç Æ, ÈÅÀ ה נה', לע Å ר È È Ç! Ç À א! Æ À Ç Ä א)א Ä Æ עד ÈÆ ה)בנה, הח # ה Ä ע! À ימ ת È È À Ç לה ו ת À ימ ת È Ç Ç À ÇÀ היתה ית ר "À מ È À È Æ לפניו Ç È À Ä )בנה È È À להאיר Ç ה È È À ÄÈÀ # כ!' Æ È À. לי! Ä ע Æ È 'הריני Ç מ Ä À קד! Ä מע È ט Ä Å Â,2 ÆÙ ולזה ית ר Ç על Å À ידי בקי! Ç È À Ä "È ל È הע È למ ת Ä Å À והריח Ä ניח Ç ח ית ר Ç Å È À לפניו Ç È À Ä הרצ È È À על ת È È ÇÄ Â י ראל : מ ני Å È À Ä # ק Å ל Å À Ä ÇÀÆ ה קל', 'מחצית Æ Æ Ç הרצ Ä Â Ç חינת È È נקרא Ç Ä À È À Ä äæìå הממ 3È ע Æ, ה א 'מחצית' ה א Ë À Ç Ä Â Ç! Å ה # ת לבי Ä Ç ית ר Å À עצמ ת Ç È À Ä הממ 3 ע Å י À Ç ÈË À Ç ה ית ר Æ È ממ יכי א ת Ç È À Ä י ראל Ä Ä À Ç ני Å È À Ä ÅÀ Æ / רה רי! È Å 'ע Ä À ית ר Æ. דת! א ת Ç È À Ä עב È È ÂÇ / ימטר א )ע! Ç ה" Å לל( È Ä À Ç Ä ' / רה' Ä ה קל' È Å, ÆÆ Ç הח Ä È ורי ממ יכי Ä Ç מ) Ä ח È ור Å, ה! Ä Ä À Ç 'ארח' À Ä רי! ה א י "ד )וע Ä À הע È למ ת Æ À )אי È À Ä ע Ä È לת א( מע )È א È Ç À לע)א À וי "ד Å Å מ א È Å À חינת È Ç Ä Ç ÄÀ וא # א : א א È Ä À ידי È Ç Ç על Å À י ראל נמ ל Å È À Ä עקיבא À À Ä ר י È Ä Â 'אמר Ä Ç Ç È eäæå / ימטר È א 'י Å ס,'+ À לע "Ä,'+ י 'ע Ä À Ç Ä '+ נצח כנפי! Å ה! Ç Æ ה 3 יק Ç על Å À ידי Ä Ç È À À וה &עת Ä Ç Ç ÇÈÀ Ç בר לע ת È È אינ! À יכ Ä לי Â Ç י ראל È Å À וה ד Å È À Ä "È, ה! ע Ä לי! Ç עד הג! Å Æ הינ Ç Â מ*קני! À Ç, ח Ä ÅÀ Ä - לק Å ל "Ä י לה! Ç À אפ È ר Æ È "ביכ ל Ä, אי À Æ Å אי ס È À Ä + וה Å ה וא # א Ä À. א א È Ä À ה*קני! Å ה! È Ç Ä א! Ç על Å À ידי Ä Å À Ç הינ זקני! À Ç À חינת Ä Å À י ראל Ç Ä À ני Å È À Ä Å י Å י Å À זקני!, ה קרא Ä Å À וא # א È À Ä Ç לא א È Ä À מר"בה È Ç À ה! È È À Æ ÅÆ קנ'ה זק Æ, ז'ה È È זקני! Å È, חינת Ä Å À À וי ע ד Ç Ä À Å ( ציונים ומקורות (.zayc 'b dcerql 'xzzqn l`' xnfa.a בני ישראל ממשיכין אותו ית' בהן בעבודתם בבני ישראל יש כמה בחינות זקנים

19 לד לעתיד יזדככו העולמות חמה ולבנה בחינת ו"ה כאבא ואמא בכל דור יש בחינת משה ואהרן שהם מרכבה לבחינת זקנים ומתקנים המלכות עבוֹדת ישׂראל החדשׁ פּרשׁת 'וא! הינ Ä À מר"בה À לו"ה À Ç, ה! È È À Æ חכמה Å Æ, ÈÀÈ זקני! ה! Ä Å À רצה ל Ç מר Å Æ נערי! Å ה!' È È, ÄÈÀ זקני! חינת Ä Å À נערי! Å, י Ç Ä À בחינת Ä È À Ç ÄÀÄ ילד ת' : לה! À Ç 'נט&לה Æ È יקנא È À À Ä, קראי! È À Ä Ä ÈÀÄÆ מע Æ י Ç חי À וכ ' ח Å לק ר י À Ä ' Ä Ç àéðúc *קני! ה ד È ר ה א "È ב ד Ç ל Ä Å À ÈÇ הח # ה' ה)בנה ב È ה È Ç Ç 'וחפרה È È À Ç אמר È À È À Ç ÁÆ Æ ו אי Å אי זקניו "È ב ד'' Ç Ç À. 'ונגד È Å À À וכ ' Æ Æ À מע Å י È È ידיו Æ ל ת Â Ç "פ ט À Ç À Ä Æ ה"ת ב À Ä ÈÇ ח #È ה ד Ç ע Ç Æ b פרט È Æ ה ד È ר ה א È À Ä, ÈÇ עלי Ä ני! מר # זי! À לע È למ ת À Æ לבנה Å ה! Ä À Ç À ÈÈ À ז "כ ה&ר ה א À Ç À Ä Æ אכ Å Ç " "ל Å È. ÇÇ! Ç ח #È ה ה קראי! Å À ה ד Ä י! Ä È À Ä Ç È הע È למ ת À Ç א א קראי! È Ç "*קני! Ç ה Ä È À Ä חינת ו"ה Ä Å À Ç לבנה Ç Ä À ÈÈ À é"øàä וכ ה א Å Ç וא # א Å À. ÈÄÀ éáúëa ה&ר ולא ית 7 ל מ"ה Ù À " Å )עתיד À Ç À Ä Ä È Æ Æ c ì"æ וחלילה יאיר "Ä י Ä א! À מ ת ע"ב ס"ג È Ä È À, ÄÈ "פ ט Æ ל לעתיד È È À Ä ת 7 ל Ä È Æ ל Ç מר À Ç À Ä Æ א ר לס Ù ר Æ Â, "Å אפ È ר À Ä ואי Æ זה À Æ À ברי! Å À, ÄÈ & ת מ À סד ת "È ל Ç ה È רה Ù זאת ה א Ç Ä ה&ר ה א א)א Å Ç תיה È Æ, מצו È Æ ה ד È ה À Ä ÀÇ יאיר מ ת מ"ה Ä È " Å "תב Ä י À Æ "À מ À Ç È Æ '! ה&ר Ç וזה Å Ç בחינת ע"ב À וס"ג Æ À, Ç ÄÀÄ אחד' )זכריה יד, ט( : יהיה ה' È Æ Ç הה א Æ À Ä הדא ה א È È,'íëì äfä ' Lãçä øçà øác ני ני Å À 'א)ה Å À כתיב )זכריה ד, יד( Æ Å ÄÀÄ האר.'- העמדי! Ç על Â אד "È ל Æ È È ה צהר Ä À Ù È È ÀÄÇ ה ד È ר היה È Ç מל #Å ד È È Æ לוי Ç À ר י Ä Å אמר Ä Ç ÇÈ לגאל Æ את בר Ù À Ä איזה È È מב Æ Å À Å הא ÇÀ ואהר מ ה Ù Â Ç À א)א À זכ ת Æ Ù מצא È Æ ולא È È י ראל Ù À, Å ÈÀ Ä מ ה לה! )שמו"ר טו, ג( Æ Ù. עמדה Æ È והיא È À È ÄÀ זקני! "À מ לבחינת Ä Å À "בה Ç Ä À Ä מר È È À ואהר Å ה! À Æ Ù ÂÇ נקר Ä אי! וה! È À Ä / מרא )סנהדרי נב Å À,(. אמר È È À Ç ÀÈÆ ה # ח בה, מ Ç, על È È Â Ç Ç! Å יצהר À ל Æ Æ ני È À Ä ÅÀ הינ האר À Ç - מדי Ç על Â אד "È ל Æ È È À וה! ע Ä À Å וזה &Å ר ה # לכ ת Æ À. מת ני À Ç Ç ה! Ä À Ç À ÅÆ מת ני א È ת.2 ה! Ä À Ç À לכ!' Å Æ, ה*ה Æ È 'החד Æ Ç ÆÙ Ç מ ה חינת Æ Ù נמצא Ç Ä À כל ר È וד ר È À Ä בו אי È À ÇÇÀ / מרא )שבת קא (: אמר È È À Ç ואהר "À מ À È Æ Ù ÂÇÀ קאמר :' À &יר À Ç Â È 'מ ה Ä Ç ÆÙ øîàiå äfä Lãçä 'Bâå älî ìà 'ä ה Å ה È יד Ç ע Ä ע Ç ר Å.íëì י ל Ç מר Ä À ני ביל Å À היה Ä À Ä ריאת È הע È ל! È È כלית Ç Ä À ÄÀÇ ע À רצ Ç ה Å רא È ר ה א י ראל Â Ç Æ Å ÈÀ Ä נחת ר Ç ח Ù, לא "À מ מה! Ç Ç מק Å ל Æ Å ÇÀ אי Æ זה "À ב ד אמר Å Æ הפיל ס Ä פי! À È Æ ÄÇ ענ ג ויק Å ל Â Ç Ç ה Å רא Æ ה א Å אי ס Ç Ä + כבי! לעבד À לכ Ä È צרי Ù Â Ç לכ Ä È עפר È À Ä מ Å / י È È י ראל Ç ע! À קר ב ני Å È À Ä באמת Å À מ*ל ת Æ Á È, ÈÇ לפני ריח Ä ניח Ç ח Å À Ä מעלי! Ç Å ה! Ä Â Ç מאמיני! Å Æ Ä ÄÂÇ דת! Æ À. Ç ה Å רא È ר ה א Ç על Å À ידי Â עב È È וזה התח ת ע Ç ר À Ç À Ä לכ!' Ä Æ, ה*ה Æ È 'החד Æ Ç ÆÙ Ç בילכ!, 'לכ!' Æ À Ä À Ä, היה Ç רק Æ È ה # ל È כה Ù לא È È ÀÇ נחת מ"! Ç Ç ויק Å ל Æ Ä ע À רצ Ç ה Å רא Ç Ä "די Â Ç Æ ÅÀ י ראל' )שמות ד, בכרי Å È À Ä ' ני Ä Ù À כמאמר Ä À ר Ç ח Ç Â Ç À, ה # ח בה Ù לא רא ית È È Â Ç Ç רצה ל Ç מר Ä Å Æ כב( È È, ה # ח בה י ראל È È Â Ç Ç Æ, ני Å È À Ä ביל Å À היה Ç רק Ä À Ä ÈÈ ה # ע Æ ה ע Æ ה Â Ç Ç ד! Â Ç Æ נקראת À כ ר Æ Ù Æ, ÅÀÄ מח ב : יח ב À Ç Â Ç À Ù ÀÇ Å.äðMä י élãçì íëì àeä ïblàø ה&ס ק )ש יט, ו( צר È Ç + ל Ç מר Å À ה Å ה "הני!' Ä À, ממלכת Ä Â Ù הי Ä לי Æ Æ À Ç 'וא! À Ä ÆÇÀ הממ י! מחלי Ä Ë À Ç + ה ד È ר ה א Ä Â Ç ניס È Ç È ÄÀ ")! להרא È ת! È Ë Æ עלי Ä ני! À Ç À, À וה 8 רי! À Æ ÄÈ Ç ( ציונים ומקורות ( :at f"ewiz r"re.glx `"g w"def oiir.b.b"t oewizd xry miig ur.c תכלית בריאת העולם הנחת רוח שבני ישראל מעלים לפניו ית' בעבודתם אותו הצדיקים יכולים לברוא למעלה ממונים ופרקליטים טובים

20 ישׂראל לה החדשׁ פּרשׁת על Ç ממ "ני Ä À À Ç À È ק # À Ä Ç בי Ä À לחנ ת י ÈÀË ה א, לחנ ת È À Ë ה Ç,( ה קלי! )שקלי פ"א מ"ג Ä ÈÀ Ç מלכ ת ה א À Ç ) ת / הת Ç À Ä,! מלכי Ä È À לח ÇÀË היה È È Æ "מ À ת È ממ "ני א Ä À À Ç À וי Å À, כ"ה À חלק Æ Å! לה Æ È היה Æ À Ä Æ "די Å À,! ה קלי Ä È À Ç על Ç מ יחי Ä Ä Ç ממ "ני Ä À À Ç À כ Å "מ À, צ ר Ä נ ת À קר ÀÈÀ מחמ ה È Ä Â Å! "רח È À È על Ç À י ראל Å È À Ä על Ç ה È ה ד ËÀ Ç :! רי Ä À וע ÆÀ התהלכות בתמימות בתוקף מזל טלה בי"ד בניסן צוה הקב"ה לשחטו עצמ À Ç את Æ! י Ä È Æ מר Ç רצה ל È È.íéîú än רצה È È '! מי Ä È "' ה Æ À! ק # ה È Ç לפני ÅÀ Ä :! בתמי Ä È À אמת Æ Á Æ מר Ç ל ønò äòaøà ãò úøîlîì íëì נראה Æ À Ä.íéaøòä ïéa Lãçì íbé äéäå ר È ה ד È Ç ה È צ Ä וקא È À Ç ה # ל È È! טע Ç Ç ל ÅÄ ול חט Ù À Ä À י"ד À ה&סח Ç Æ Ç את Æ להקריב ÄÀÇÀ הא e *ל # È Ç Æ ע Ç ד È Æ מ&ני Å À Ä, וקא È À Ç! הער י Ä Ç À Ç È י Å לט Å בניס ה א È Ä À, טלה Æ È מצרי! ה א Ä Ç À Ä ל Æ & תק À È À חד ה א Æ Ù בחצי Ä Â Ç, טלה Æ È *ל # ה ÈÇ Ç ליטת Ç Ä À הער י! ה א Ä Ç À Ç È בי Å, רת È גב À ר ה א È ה ד È Ç ה È צ Ä לכ Å È,! ני Ä החיצ ÄÇ באר עה È È À Ç À! הער י Ä Ç À Ç È י Å ה&סח Ç Æ Ç את Æ ל חט Ù ÀÄ וה א À נג À Æ "אי Ä Ç À ה"ל Ù Ç Æ להרא ת À Ç À, ר È ע È Ù Ç על Ç ל Å מ : ה"ל עבוֹדת עלי À Æ י Å קד À וי Å À, מ À ית ר Ç È À Ä ר ת ÀÄ פרקליטי Ä Ä À Ç À למעלה È À Ç À! ממ י Ä Ë À לברא Ù À Ä לי Ä כ ÀÆ י Ä ל Å 'מי מ Ä "מאמר Ç Â Ç À,! יד È È על Ç! בי Ä ט לי Ä הי À Ä! 'וא Æ Ç À וזה Æ À,(: יק' )מו"ק טז Ä צ Ç! רי 8 ה Ä È Ç מליכ Ä À Ç! א Æ Ç Æ,'! "הני Ä Â Ù ממלכת ÆÆ À Ç לחד י Å À È À! לכ Æ È 'רא ה א Ä וזה Æ À.! ני Ä עלי ÀÆ ר ה א È ה ד È Ç 'רא ' ה א Ä,' ה נה ÈÈ Ç 'אני Ä Â ( ו, ה"ת ב )ישעיה מד È Ç אמר Ç È Æ "מ À! א Æ Ç Æ,'! לכ Æ È 'ה א,' אחר Â Ç ואני Ä Â Ç רא Ä 'לחד י Å À È À, למ ת È הע È "ל È את Æ להנהיג Ä À Ç À כל À! ה Å, ה נה È È Ç "ל È ל Æ להתח ת À Ç À Ä Ç,' ה נה ÈÈ Ç : אמ Å È וי ע ת Ä ב ת 7 ה Ç לכל È À להפ Ù Â Ç! לי Ä יכ À בניס È Ä À Ä,'! לכ Æ È ה*ה Æ Ç 'החד Æ Ù Ç יאמר Å È Å Bà י ראל Å È À Ä למלכי Å À Ç À,! לכי # ל Ä È À Ç ה נה È È Ç רא Ù ה נה È È Ç רא Ù À ה ריאה È Ä À Ç בו אי Ç Ç À Ä.(. ג. )ר"ה ב אנ È Æ "מ À, הרי È Å "מ À רק Ç היה È È לא Ù ריאת Ç Ä À Æ לפי Ä À,'! ל È הרת ע Ç Â! 'ה Ç! מרי ÄÀ א, מלכ ת À Ç )ה / ת Æ Ç À Ä Æ א)א È Æ היה È È לא Ù! ל È הע È ניס È Ä À רק Ç היה È È לא Ù כה È ל # ה À Ç ) ת / והת À ÇÀ Ä '! לכ Æ È ה*ה Æ Ç 'החד Æ Ù Ç וזה Æ À,! מצרי Ä Ç À Ä יציאת Ç Ä Ä d בו אי Ç Ç À. ï"aîøa È Ù À Ç, י ראל Å È À Ä למלכי ÅÀ ÇÀ "מבאר כ"ה À היתה È À È ה ריאה È Ä À Ç התחלת Ç È À Ç Æ "מ À היתה È À È מלכ ת À Ç ) ת / הת Ç À Ä כ Å "מ À, אל ל ÁÆ אדר È Â Ç כ"ה À &ר Å וזה Æ À, אדר È Â Ç מכ"ה Ä z`ivia dxikfd jk,(g,k oldl) yxt` xy`k y`x mkl dfd ycgd mrhe' :weqta o`k.d ipyd ycgde oey`xd ycgd epizepna mixvn,oey`xd ycg l`xyi eze` epniy,'miycg,dpyl dfd oipnd oi`y,epizle`bl iyilyde melyz cr iyilye ipy miycgd lk epni epnne,cl oldl) aizkc,ixyzn epizepy zlgz ixdy oexkf df didiy ick,ycg xyr mipya dpyd (fh,bk my) aizke,dpyd ztewz siq`d bge (ak didi miycgd xikfpy zr lka ik,lecbd qpa oqip ycgl `xwpyk ok m`,dpyd z`va `l`,dxeza my miycgl oi` ok lre,xkfp qpd dle`bl oey`x epexzt,iriay ixyzle oey`x xne`e,'iyilyd ycga' (`,hi oldl) xn`i,'mkl `ed oey`x' mrh dfe.dil` iriaye ipyd ycga zipyd dpya idie (`i,i xacna),mkl oey`x `ed la`,dpya oey`x eppi`y 'ebe ycegl cg`a iriayd ycgae,oprd dlrp ixry oiir.e meia dxikfd didzy enke.mlk oke,(`,hk my).epizle`b oexkfl el `xwpy.i dxitq ` xry dxe`,zaya ipye zaya cg` epnn epizepna zayd כמו שהתחלת הבריאה בכ"ה באלול כן התגלות המלכות בכ"ה באדר ואז ממשכנין ומניחין הקדושה על ישראל בעל כרחם

21

22 לוי לט פּרשׁת קדשּׁת ספר פּרשׁת היה È È Æ זה Æ ונמצא È À Ä À,( ג, האלהי ' )שמות יט ÄÙ ÁÈ היה È È זה Æ ' אל ה Æ לעל ת Â Ç מיד Ä È רצ נ À וזה Æ À,' אל ה Æ לעל ת Â Ç מיד Ä È רר א ת Å מע À היה È È Æ זה Æ '' אל ה Æ עלה Å Â אמר Ç È מ ה Æ Ù 'ואל ÆÀ 'עלה Å Â אמר ל Ç È זה Æ ' אל ה Æ לעל ת Â Ç רצ נ À י Ä, זעירא È Ä À " אל Æ È È הרמז Æ Æ È וזה Æ À.'' אל ה Æ היה È È מ ת È Ä ל # ה È Ç עליו È È נ Å ר Ç מ ה ÆÙ " האל Æ È È לכ È À b אד È È מ ל Ù Ä עניו È È היה ÈÈ Æ : מ ת È Ä על Ç לרמז Ù À Ä זעירא È ÄÀ. זעירא È Ä À " אל Æ È ' קרא È À Ä 'ו Ç.äLî ìà àø iå 'ואל Æ À ארנ À Ç Å Æ ר Æ Æ על Ç יבאר ÈÙ À י Ä,( א, אל ה'' )שמות כד Æ עלה Å Â אמר Ç È מ ה ÆÙ ה È ה צוה ע È À Ä Ç זה Æ מצוה È À Ä ה Æ אד ע ÈÈ Æ À לע ת Â Ç רר א ת Å מע À וזה Æ À למעלה È À Ç À ר ÆÙ ` ה Å וה Ä À, ה צוה È À Ä Ç זה Æ À ה רא Å Ç רצ À מיד ÄÈ היה È È! Æ רצ È ל # ה È Ç עליו È È ר נ Å Ç מ ה ÆÙ מבאר È Ù À Ç ' אל ה Æ מיד Ä È ולעל ת Â Ç À לע ת ÂÇ אל Æ עלה È È מ ה Æ Ù ' a (: ד )ח"ב עט $ ה È Ç הר % ÇÙ Ç ilk envr dyer,dpey`x devn dyery dn :`ed llkd j` d"c `vie 'xt lirl r"r.` lr jeynl leki `diy myex dyere dpkde zeadlzdae wyga devn dfi` dyer mc`dyk' mrtd cer i"yd edikfiy dyecw gex envr,`ed jexa `xeadl zex`tzd `ian if` lecb dkefyke.lecb xzei lkya ef devn zeyrl lk ipta envr x`tzn `ed jexa `xeady diyrd z`fn aey f`.zipy devnd zeyrl zevn aagn `ed ji`d mc` eze`a mik`lnd,zxg` mrtl eniyxe ilk k"b dyer zipyd jexa `xead oevx dlecb dgnya dyere `xead miiwl dpkde ilkd dyer diyr lkny `vnp oevx if`,mc`d dfn zex`tzd el yie `ed.'z`y xzia mrtd cer dnn xzei lecb lky mi`exal ritydl `xead `c `xwil ikfc dync diwleg d`kf,'midl`d df dyer mc`yk `vnp.mcewn mdl didy oia dn ifg `z,jk dipiba cidq` `ziixe`c,xzei lecb lkya dyer zipy mrta devnd ck `nlr ipa x`y,`nlr ipa x`yl dyn dyr `l oey`x mrta devnd dyeryk la`,eklnl oiwlq eaxl oiwlq `xzerl oiwlq,oiwlq devny liaya,zipy mrta dyery lkyd dfa dlr dyne',dia aizk dn wilq ck dyn la` `xeadl zex`tzd `ian did dpey`xa dyry,xn` iqei iax.diwleg d`kf,'midl`d l` el rityn `xead zex`tzd df gkne `ed jexa,eze` oiriiqn xdhil `ad `iixag exn` o`kn d`x 'xt l`xyi ade` r"re.'xzei lecb lky aizk dn 'midl`d l` dlr dyne' aizkc eligca devn dyer mc`dyk' :ok enk dpde d"c `axwz`l irac o`nc,''d eil` `xwie' dixza devn zeyrl dkefy `ed exky f`.enigxe l` dlr dyne''.a.b,ai xacna.b.'dil oiaxwn i"rc,(a"n c"t zea`) 'devn devn xky'y.zxg` בעשיית מצוה נעשה רושם למעלה המעורר אותו לעשות תמיד מצוה זו

23 לוי פּרשׁת הנסכים תלויים בארץ משום שתלויים במעשי התחתונים ' י Ä ( ב ג, )ס ק )במדבר טו È Ç הרמז Æ Æ È eäæå,' מ בתיכ כ Æ ÅÙ À 2 אר Æ Æ אל Æ תבא Ù È ה סכי Ä È À Ç ותל י È À,' וכ À '' לה Ç עלה È Ù ית Æ Ä וע Ç Â ה סכי Ä È À Ç Æ ה "ל Ç Ç על Ç לרמז Ù À Ä,c 2 אר ÆÈ È 2 האר Æ È È על Ç )ע È À Ä Æ פע # ה Ç Æ Ç על Ç מ רי Ä א מרי Ä À ' אי Å Æ "י #Ä ר Ç )ר Å Å Æ וז À. "ל ÇÇ פע # Ç Æ ה Ç זה Æ י Ä,d ' י Ä Ç ה Ç על Ç!א È א Æ ירה È Ä ה ח ני Ä À Ç Ç מע ה Å Â Ç מחמת Ç Â Å לאד È È È ה )ע È À ÄÇ : לאד È È È מחה ÈÀ Ä הא כשעושה מצוה וסובר שהוא עובד ה' אינה נחשבת לכלום ìkî úçà äúnòå àèçú ék äðénòú àg ølà 'ä úböî Lôðå האד # È È È Æ מה Ç י תר Å ע Ç יד È ה ה Å Ä י Ä.íLàå י תר ה א Å ר ה א È ד $ ה È Ç את Æ בד Å ע *ד!ת Ç Ë À נגד Æ Æ נח ב È À Æ לא Ù À עצמ À Ç עיני Å ÅÀ ה Æ האד ע È È È Æ À אבל È Â, ית ר Ç È À Ä ה רא Å Ç זה Æ ' את ה Æ בד Å ה א ע Æ בר Å וה א ס À מצוה ÈÀ Ä e )ר Å וזה Æ À. לכל À Ä נח ב È À Æ אינ Å ה צוה ÈÀ Ä Ç מה È ל מר Ç À,' תחטא È Á Æ י Ä 'ונפ Æ Æ À ה)ס ק ÈÇ א ר Æ Â ' מצ ת ה À Ä מ ל È Ä אחת Ç Ç ה È 'וע È À, החטא ÀÅÇ ה צוה È À Ä Ç Æ ל מר Ç À,' וא Å È À ינה È Æ תע È Å לא Ù בד Å ע Æ בר Å וה א ס À ' 'לא Ù À ה ל Æ יע È Å את % ה ÙÇ :' 'וא Å È À רא י È È ' ה קדשּׁת מ פע # Ç Æ ה Ç דמ ת À Ä È ר $ ה À È Ç י Ä ììkä מ )יע Ç Ä À Ç ר ה א È ד $ ה ÈÇÆ ה Å מע Â Ç לא Ù À ה*ד ל È Ç חס À Ç מחמת ÇÂÅ חי Ç י Ä, חי Ç ה א È ר $ ה À È Ç לזה Æ È, ה ח ני Ä ÀÇÇ ה Å וה סכי Ä È À Ç À. ר ה א È ד $ מה ÈÇÅ ה א ה Å מע Â Ç ידי Å À על Ç וה א À, מצמצמי ÄÈÀËÀ איזה Æ Å לע ת Â Ç צרי Ä È אד È È Æ, ה ח ני Ä ÀÇÇ ה Å וה סכי Ä È À Ç À, לזרע Ç Ù À Ä לנטע א Ç Ù À Ä,!ה È )ע ËÀ Å מה Ç Å ה )ע È À Ä Ç פע # ה Ç Æ Ç על Ç מ רי Ä ר È רא ראל Å È À Ä Æ, ה ח ני Ä À Ç Ç ה Å מע Â Ç מחמת ÇÂÅ הא ה רא Å Ç Æ בי 0 Ä ה Ç יה Æ Å מע Â Ç מחמת Ç Â Å י Ä רא À : עליה ט ב ת Æ Å Â י )יע Ç Ä À Ç ר ה א È בחינה È Ä À Ä הי È ר È ד À Ä Ç י ראל Å È À Ä äpäå ה )יע Ç Ä À Ä ר ה א È ד $ ה ÈÇ Æ היה È È לכ È À, ה*ד ל È Ç חס À Ç מחמת Ç Â Å לה ÆÈ הינ À Ç À, דגמא ז È À Ë À לה Æ È ה )ע È À Ä Ç פע # ה ÇÆ Ç ה Æ מע Â Ç לל È À ה Æ È אי Å Æ וה אר Å À Ç À ה ÈÇ פע # Ç Æ ה Ç היה È È י ראל Å È À Ä 2 אר Æ Æ À אבל È Â, מאד ÈÈ Å ה ח ני Ä À Ç Ç ה Å מע Â Ç מחמת Ç Â Å עליה Æ Å Â ה )ע È À ÄÇ Æ Å Â ה )ע È À Ä Ç פע # ה Ç Æ Ç היה È È ולזה Æ È À, "ל ÇÇ עליה גמת Ç À Ë, אכל À È ה % מ Æ Ä ונטע À È À רע %# À È Æ מה Ç ה Å מע Â Ç מחמת Ç Â Å עליה Æ Å Â ה )ע È À Ä Ç פע # ה ÇÆ Ç : "ל Ç Ç ה ח ני Ä ÀÇÇ xzei lkidl `ay in,jlnd oihltl `eal dkfy `l l`rnyi iax ixacl'.`iw migaf oiir.c zlebq,exyre jlnd zlecb xzei d`ex inipt oi`y'.dl zekxa d`x.d xzei dyer mc`y dn jk.mipenkxc`e mikln oi`y'' :i"yxae.'oiid lr `l` dxiy mixne` xzei qpkpe dkef enigxe eligca dmf devnd lr `l` ycwna oaxw ly xiy miield 'mixne` xzei qpkpy dn lke,inipt xzei jlnd lkidl mildz i"yx r"re.'gafn ikqp oikqpnyk,oiid ly ekln jlnd zlecb my d`ex xzei inipt `xie 'xt lirl r"r.e,dfn aiigzpe.ezennexe eny jxazi mler `l,dyrnd xg` mpn`' :uxzl d`xpe d"c dyry `caer dfi` dyerd zrca ltepyk `xead oevx dyr xaky dlilg eala dlri l`e,oiicr wegx i`ce,`xeadl gex zgp dne`n eiyrn oi` i`ce jk aeygi m`y,`ed jexa r"re.'jxazi ezcearl `a `l dceard gzt l` axw `le uegan `nef oa oiicre,llk oiievx iyexit.weligd xiaqdle d"c `x`e 'xt oldl dyry zn`a did m`y elit`,dceard gzt 'xt l`xyi zcear.ziyilyd `xnind zecb` xikn didi,`ed jexa `xeadl gex zgp dfi` mihewil mipir xe`n,xy` xn`i e` d"c dxt,jxazi ecarl ligzd `l oiicry ezeltya.ipd d"c (fzz 'nr) in lynk.eilr ltep `idy `xead z`xi gkn.'xacna mikqp eaxw.zereyi qek d"c bi,fhw הקרבנות מהחי רומזים לשפע הנשפע בלי מעשה התחתונים והנסכים לשפע שבזכות מעשי בנ"י במדבר היה השפע בחסד ה' ולכן ניזונו ממן ובאר משא"כ בא"י שהיה ע"י מעשיהם הוצרכו לחרוש ולזרוע

24

25 מג זאת זכּרוֹן פּרשׁת ספר פּרשׁת הקריאה למש"ר היתה מעולם הנעלם שורש השמות ועי"ז קיבל הדיבור במקום שם הוי"ה וישראל קבלו ממנו הדיבור מבחי' ה"א אחרונה ו קרא È À Ä Ç תב Ç È לא Ù מ ע Ç Ç ק Å לדק À Ç À " י Å äpäå וכתב Ç È À, אליו È Å ר Å ויד Ç À Ç מ"ה Æ Ù אל Æ ' ה 'ו קרא È À Ä Ç, ה "ל Ç Ç לפי Ä À מר Ç "ר ל È ואפ À Æ À.a! להפ ÆÅÀ "ל Æ " "ר Æ Ù ה על È Á Æ Ç ל È מע Å ' מ"ה Æ Ù אל Æ,b נעל È Á Æ " ל À תיב Ä À Å ועל Ç À, ה מ ת ÅÇ c י Ä,' אליו È Å ' יד 'ה È על Ç ה "ל Ç Ç מ Å Ä ' 'ויד ר Å ÇÀ Ç מ מ À Ä אליו È Å מד ר Å Ç À רא א ת Å היה ק È È א Ä ל Å מק Ç À היה È È לא Ù ר! ה א È הוי"ה È È Â ה)ד ל ÈÇ, ר! ה א È הוי"ה È È Â ה Å Ç $ * מה Ç Å א Ä י Ä להי ת À Ä א Ä י Ä,! ית ר Ç È À Ä אל Å רצ À כ Å ולא À Ù.d מ"ה Æ Ù "ל Æ )ר נ À! מ Ä מד רת Æ Æ Ç À ה כינה È ÄÀ Ç למיד Ä À Ç ע Ä מד Å ה Ç הרב Ç È ה ה Å Ä À.øev a ו אי Ç Ç, חכמה È À È בר Ç À יר ל Ä מס ÀÇ בי Ä Å Æ מה Ç ל È לג ת ל Ç À יכ ל È אינ Å ה ל Ù Ç להכניס Ä À Ç À יכ ל È אינ Å י Ä, ה א ה למיד Ä À Ç Ç כ ל È Æ מה Ç לפי Ä À וג Ç À.` ר ÄÇ ריו È Ä! ת À בינת È Ä À " מל י Ä À Ç, להבי ÄÈÀ י #Ä נע Â Ç "Æ וה רי Ä Ä Ç À, מבינ Ä À מל ד ÀÇÀ " בי Ä È Æ כל # ל À Ä À " "ר Æ Ù ו À " רא Ù לה למיד ÄÀÇÇÀ הרב Ç È מדרגת Ç Å À Ç $ ה א ס Æ מה Ç נמצא È À Ä. וידע À ÇÅ " "ר Æ Ù ה למיד Ä À Ç Ç À ה #Æ נע Â Ç, ה ר Ä Ç ה א : "Æ להתחלה È È À ÇÇ z"iydl zepkl oi` mlerd eze`ae,miptle zzpe d"c devz 'xt mixt` dpgn lbc oiir.` lkn dlrnl my ik,iepik meye my meya wlg `ed xeaicdy ielb dfe' :oyegd l` l` `xwie' mzq aizk okle miiepikde oidnyd dn xacl xyt` i` ik daygnd on ixiyr eze` `xw ik,`xewd `ed in aizk `le 'dyn weqta xy` jxazi elv` mifepbde oinezqd zenlern l` `xwie' :`,` `xwie.a.'llk dia `qitz daygne oeirx mey oi` my.'xn`l cren lde`n eil` 'd xacie dyn :rceiyk dpd j` d"c glyie 'xt lirl oiir.c ik.`,al ziyl ie`x dpd' :jiyl` oiire xtqa `zi`ck d"id` `ed d"ied yxeyd dpd',eil` xacie dyn l` 'd `xwie xn`i ie`xdn :xtqd zncwd dxe` ixry oiire.'dxe` ixry,el `xew 'd ik xikfdl `ly qd df dnl ik sep oeinck `ed zeize` 'c oa my ik rc'.'jxazi,dfd oli`d xwir `ed d"id` mye,oli`d 'xt mihewil (daexhqe`) mc` zeclez r"r.b lkl mitpr ehytzie miyxey eyxzyi epnne l` `xwie'' :xacie dyn l` `xwie d"c `xwie oeinca mlek ycewd zeny lk x`ye,cve cv mzq 'xn`l cren lde`n eil` 'd xacie dyn r"re.'oli`d sepn mikynp mipqpqe mitpr ik,eze` `xewd `ed in aizk `le d`ixwd oiir.d ce`n mezq oeilr mlern dynl e`xw d"awd.`"t zenyd xry mipenix qcxt.alx b"g w"def d"c eny mihewil xikfd my r"re.'ayegy.zekln jzekln xacie exne`a j`e iptl qpkil eze` e`xwy l"fg ixaca `zi`ck הרב מצמצם ומלביש בדיבורו רק מדרגה תחתונה מחכמתו כדי שיוכל התלמיד לקבל

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

מפר ד"ס התורה ומ דה החסי דות ע ל התורה אמרות טהורות אמירה appleעימה ע לי יח מות appleערך ויצא לאור בסייעתא ד מיא ע"י מערכת "ע לים לתרופה" אappleטווערפען טבת ת ע"ט לפ" תרומה - אמרות טהורות פרשת תרומה úåøåäè

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\341\370\372.doc)

(Microsoft Word - \347\345\341\370\372.doc) נאסף ונלקט בסייעתא דשמיא ע"י ישראל יצחק הלוי איצקוביץ 03-6167043 מבוא להלכות ברכות úåëøá úåëìä ãåîìì áåéçä `la dfd mlerd on dpdpd lke,dkxa ila dfd mlerd on dpdiy mc`l el xeq` icil `eai `ly ick zekxa epcnlie...

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

PNIM 1-288

PNIM 1-288 תרומת כליה הלכה - רפואה - מעשה ישי שריג בוחן כליות ולב ישי שריג עריכה: האלי סולומון עימוד: אברהם כהן נדפס בישראל, תמוז ה'תשע"ח יולי 2018 הספר יוצא לאור בשיתוף עמותת 'מתנת חיים', טל: 02-5000755 לפניות בנושא

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E9F6E5F820F1E3F820F2E1E5E3FA20E9E5ED20E4EBE9F4E5F8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20F7E9F6E5F820F1E3F820F2E1E5E3FA20E9E5ED20E4EBE9F4E5F8E9ED2E646F63> íåé úãåáò øåöé íéøåôéëä ãããàäàããã é"ò àéîùã àúòééñá è ìðå óñàð õéáå öéà éåìä çöé ìàøùé 03-6167043 xry mind oetv zkyl oixcdlt zkyl deextd xry xepwip תמיד מוסף סיכום קרבנות היום חטאת 2 כבשים לעולה 1 פר 1

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Nezer19

Nezer19 gqtoaxwae zepaxwaohw ixcbae,ohwadnexz inelyz oipra l"wevfoif`x sqeiiax oe`bd l"wevf oif`x sqei iax oe`bd ñðéååã Y áåùèàâåøî "çðòô úðôö" ìòá 'dxezd xfp' eizece` d`x,'iaeyh`bexd' eiepika rcepd) wqpieecn

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Introduction to Programming in C תרגול 8 1 1 רקורסיה תזכורת הגדרה: המונח רקורסיה (recursion) מתאר מצב שבו פונקציה קוראת לעצמה באופן ישיר או באופן עקיף. שימוש: נוח להשתמש בפונקציות רקורסיביות על מנת לפתור

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

Microsoft Word - S10.DOC

Microsoft Word - S10.DOC מפתח ההלכות רסז. דיני התפילה בערב שבת. רסח. דין הטועה בתפילת השבת. רסט. דין הקידוש בבית הכנסת. רע.לומר משנת 'במה מדליקין'. רפא. שלא יכרע ב- 'ולך אנחנו מודים'. רפב.קריאת התורה והמפטיר בשבת. רפג. למה אין

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ה קט ת קט ת קט ת י ק ט ו ק ט ת ם ק ט ת ן קט נו Niphal (N) simple passive נ ק ט נ ק ט ה נ ק ת

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה  30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

תפילות ראש חודש הלכות מפתח ההלכות תכא. קריאת 'ובראשי חדשיכם' קודם פסוקי דזמרה. תכב. סדר התפילה והלל בראש חודש. תכג. סדר קריאת התורה בראש חודש. תכה. די

תפילות ראש חודש הלכות מפתח ההלכות תכא. קריאת 'ובראשי חדשיכם' קודם פסוקי דזמרה. תכב. סדר התפילה והלל בראש חודש. תכג. סדר קריאת התורה בראש חודש. תכה. די תפילות ראש חודש הלכות מפתח ההלכות תכא. קריאת 'ובראשי חדשיכם' קודם פסוקי דזמרה. תכב. סדר התפילה והלל בראש חודש. תכג. סדר קריאת התורה בראש חודש. תכה. דיני ראש חודש שחל להיות בשבת. תכו. ברכת הלבנה וזמנה.

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה טופס מספר 483 הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון הסבר לבקשה חישוב פנסיית פרישה )פנסיית

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד