הסכם מנוי כולל פרק אופניים חשמליות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הסכם מנוי כולל פרק אופניים חשמליות"

תמליל

1 1 חוזה הצטרפות לשירותי החברה מנוי פרטי ועסקי: בין: 1. המנוי, בהתאם לפרטיו אשר מופיעים בתחתית חוזה זה. לבין: 2. חברת גוטו גלובל מוביליטי בע"מ )לשעבר קאר 2 גו בע"מ(, ח.פ , רח' לינקולן 20, ת"א. טל: 8255 *.פקס: , דוא"ל: )להלן: "החברה"( 1. כללי המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו. כותרות חוזה זה לרבות כותרות המשנה, נכתבו לצורך נוחיות בלבד ואין לעשות בהם שימוש לפרשנות ו/או הבנת חוזה הצטרפות זה ו/או לאומד דעת הצדדים באשר אליו. במסמכי החוזה, לשון יחיד תכלול גם את צורת הרבים, לשון מין מסוים תתייחס אף למין האחר, והתייחסות לאדם, במשמע, תתייחס אף לכל תאגיד או ישות משפטית אחרת. למונחים שלהלן תינתן במסמכי החוזה הפרשנות ו/או המשמעות הנקובה לצדם, כמפורט להלן אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין: מסמכי החוזה: חוזה זה לרבות נספחיו כמפורט בסעיף 2 להלן. מנוי: מבקש, אשר פרטיו מופיעים בתחתית חוזה זה ו/או בטופס בקשת ההצטרפות, שזכאותו לקבלת השירותים אושרה על ידי החברה כרטיס מנוי: אמצעי גישה, בין בכרטיס חכם, בין ביישומון )אפליקציה סלולרית( ובין בכל אמצעי אחר, שיונפק על שם המנוי, אשר יאפשר למנוי להשתמש בשירות האופניים: אופניים של החברה אשר משמשים את מערך שיתוף האופניים המיועד לשימוש המנויים הרכב: רכב מערך שיתוף הרכבים המיועד לשימוש המנוי. כלי הרכב: הרכב, האופניים וכל כלי תחבורה נוסף שהחברה תעמיד למנוייה להשכרה שיתופית במסגרת קורקינט/ escooter, אופניים חשמליים וכיו"ב. חוזה זה, לרבות מודל לנסיעה הלוך ושוב: רכב מערך השירות המסומן בגל אדום ומיועד לנסיעות מעגליות )קרי- החזרת הרכב לאותה חניה ייעודית ממנה נלקח הרכב על ידי המנוי. מודל לנסיעה לכיוון אחד: רכב מערך השירות המסומן ביישומון כמיועד לנסיעות ייעודית והחזרתו לחניה ייעודית מותרת בהתאם למסומן ביישומון. בכיוון אחד, מנקודה לנקודה )קרי- לקיחת הרכב מחניה אתר האינטרנט: אתר האינטרנט של החברה )לרבות אתר מותאם סלולר(, אשר כתובתו האלקטרונית הינה: או כפי שתהיה מעת לעת יישומון: אפליקציה/ות סלולריות של החברה בקשר עם השימוש במערכי שיתוף כלי הרכב, כפי שיהיו מעת לעת מדריך למשתמש: מדריך המיועד למנוי הקובע את התחייבויות המנוי בקשר עם השימוש ברכבים )והכל- בהתאם לסוג הרכב בו עושה המנוי שימוש רכב לנסיעה הלוך חזור או רכב לנסיעה לכיוון אחד, לפי העניין( ו/או האופניים ו/או השירות, ובכפוף לאמור בחוזה זה, כפי שיעודכן מדי פעם בפעם על ידי החברה. הנוסחים המעודכנים ביותר של המדריכים למשתמש )מדריכי,)How2Go מפורסמים באתר האינטרנט מסלול שירות: אחד ממסלולי השירות, ככל שיהיו, כפי שיעודכנו מעת לעת ויפורטו באתר האינטרנט משכירת הרכב: משמעו החברה או כל חברה להשכרת רכב עמה החברה תתקשר לצורך מתן השירותים על פי חוזה זה.

2 נהג נוסף: משמעו נהג שהמנוי ביקש להכלילו במסגרת השירותים הניתנים תחת חוזה זה, אשר פרטיו יימסרו לחברה על ידי המנוי ויאושרו על ידיה. במנוי פרטי ניתן להוסיף עד שני נהגים נוספים מלבד הנהג שהינו בעל המנוי. הנהג הנוסף יכול להיות רק מקרבה ראשונה של המנוי. במקרה ומדובר בבני זוג שאינם נשואים יש צורך בהצגת תעודת ידועים בציבור ו/או הוכחה למגורים משותפים. במנוי עסקי אין מגבלה על כמות ו/או קרבה ראשונה של הנהג הנוסף, ובלבד שהנהג הנוסף הינו עובד של המנוי העסקי תקופת השכרת רכב: התקופה שתחילתה עם שחרור נעילת הרכב )על ידי העברת כרטיס המנוי בממשק הקרבה שברכב או באמצעות היישומון( )"מועד תחילת השכרת רכב"( וסיומה בהחזרת הרכב לחניה הייעודית בהתאם למודל הנסיעה אליו משוייך הרכב, במועד המאוחר מבין: )א( מועד נעילת הרכב ושחרור הרכב על ידי לחיצה ביישומון ו/או בכפתור הרכב על סיום הזמנה )על ידי העברת כרטיס המנוי בממשק הקרבה שברכב או באמצעות היישומון( או )ב( במועד שננקב בהזמנה שעשתה על ידי המנוי )"מועד סיום השכרת הרכב(, לפי העניין. מובהר, כי התקופה בגינה מתבצע התשלום בגין השכרת הרכב מחושבת בהתאם לאמור בהוראות חוזה זה ובאופן נפרד ונבדל מתקופת השכרת הרכב. למעט במודל הנסיעה לכיוון אחד, ככל שמועד סיום השכרת הרכב מתאחר מבלי שהוארך מראש על ידי המנוי, המנוי יחויב בעמלת איחורים כמפורט בנספח א' המצ"ב השירות / שירותים: )1( שירות מערך שיתוף הרכבים אשר בעיקרו יאפשר השכרת רכב למנוי, לפרקי זמן משתנים, מכל מקום חניה )כהגדרתו להלן( וחזרה אל מקום החניה המותר )כהגדרתו להלן(., )2( שירות מערך שיתוף האופניים אשר בעיקרו יאפשר השכרת אופניים מכאניים או חשמליים למנוי, לפרקי זמן משתנים, ו- )3( שירות מערך שיתוף כלי רכב אחרים )דהיינו שאינם רכב ואופניים( אשר בעיקרו יאפשר השכרת של כלי רכב כאמור למנוי, לפרקי זמן משתנים. החברה אינה מתחייבת לזמינות חניות ו/או כלי רכב כלשהם, לרבות לא לסוג רכב מסוים, באזור כלשהו ו/או בזמן כלשהם. השירותים כוללים גם את האפליקציה, אתר האינטרנט, ושירותי החברה בקשר עם האמור לעיל מערכת: מערכת ממוחשבת אשר באמצעות הזמנה דרך האתר האינטרנט ו/או היישומון, מתעדת, בין היתר, את מועד הזמנת השירות, זמן השימוש על ידי המנוי, המרחק, המקום ונתונים רלוונטיים נוספים בקשר לשימוש שעשה המנוי בשירות ומתיעוד זה נגזר אופן חיוב המנוי, בכפוף למסלול השירות אליו המנוי משויך וסוג השירות והמודל בו השתמש המנוי. זכאות המנוי לקבלת השירותים )כהגדרתם בחוזה זה(, כפופה, בין היתר לעמידתו בתנאים המפורטים בחוזה זה. המנוי נדרש לקרוא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים חוזה מחייב בינו לבין החברה. חרגה החברה מהוראות חוזה זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר. הרישומים במחשבי החברה בקשר עם השירותים ו/או בדבר הפעולות המתבצעות דרך אתר האינטרנט ו/או היישומון ו/או המערכת יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות. בכל הנוגע לקישוריות )להלן: "לינקים"( לאתרים אחרים המופיעות באתר האינטרנט, החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. נספחים: כל הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, וזאת בין אם הם מצורפים לו ובין שאינם מצורפים:.2 נספח א' - נספח מסלולי השירות, עלויות ושירותים נלווים )כפי שמפורסם באתר האינטרנט, כפי שיעודכן ע"י החברה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי(; נספח ב'- מדריך למשתמש )כפי שמפורסם באתר האינטרנט, כפי שיעודכן מדי פעם בפעם(, בהתאם למודל השירות ולסוג הרכב בו המנוי עושה שימוש, קרי- רכב מונע דלק או רכב חשמלי, אופניים מכאניים, אופניים חשמליים, קורקינט חשמלי לפי העניין נספח ג' טופס בדיקת רכב לפני תחילת נסיעה )ביישומון ו/או ברכב ובלית ברירה אחרת, באישור מוקד השירות( נספח ד' הצהרה נהג זר )ישלח במייל על ידי נציג שירות(. 3. מהות ההתקשרות ומסלולי השירות חוזה זה מהווה הסכם רישום לשירות, קרי שכירת כלי רכב עפ"י שעות ו/או דקות ו/או שניות, המוצע על ידי החברה, באמצעותה או באמצעות משכירת הרכב, במסגרתו תאפשר החברה למנוי, השכרת כלי רכב פנויים, בכפוף לזמינותם, לפרקי זמן משתנים שהגדיר מראש. חוזה זה יחול בשינויים המתחייבים וככל שלא נקבע אחרת במפורש בחוזה זה, על כל שירות עתידי שיוצע על ידי החברה. ההשכרה תחל במקום החניה או ממקום המצאם של כלי הרכב, כפי שבחר המנוי מראש באמצעות המערכת. סיום הנסיעה והחזרת הרכב יהיו באותו מקום חניה או לחניה ייעודית אחרת בהתאם לסוג הרכב ומודל השימוש בו המנוי עושה שימוש )כל אחד מהם: "מקום חניה מותר"(, סיום הנסיעה באופניים ו/או בכלי רכב אחר )שאינו רכב( יהיה בכל מקום בו אין איסור על חניית כלי הרכב האמור, בכפוף לאמור בחוזה זה ובפרט בפרק ב' לעניין שכירות אופניים ובפרק ג' לעניין שכירות אופניים חשמליים

3 3 תמורת השירותים ישלם המנוי את הסכומים כאמור בסעיף 6 ובכפוף לאמור בחוזה זה על נספחיו. לגבי רכבים, מסלול השירות אותו בחר המנוי הינו כנקוב בנספח א'. המנוי יוכל לעבור מסלול שירות מעת לעת מבין מסלולי השירות המפורטים באתר האינטרנט, ובתנאי שהמסלול המבוקש פתוח להרשמות חדשות. החברה תהיה רשאית לעדכן את מסלולי השירות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בהודעה מראש כאמור בסעיף 2.1. מובהר כי אפשרות להשכרת כלי הרכב כפופה לזמינותם. החברה תנסה לספק שירות אמין ולהבטיח את זמינות כלי הרכב, אולם לעיתים לא תהיה אפשרות להפעיל את השירות במלואו או בחלקו, מסיבות שאינן בשליטת החברה תקופת החוזה 4.1. תקופת חוזה הנה זו הנקובה בנספח מסלול שירות, עלויות ושירותים נלווים )נספח א'(. בסוף כל תקופת חוזה יתחדש המנוי ותקופת החוזה תוארך באופן אוטומטי לפרקי זמן נוספים זהים, וזאת אלא אם הודיע המנוי על רצונו לסיים את ההתקשרות ו/או להקפיא את המנוי בהתאם לסעיף סיום ההתקשרות על ידי המנוי טרם חלפה תקופת החוזה הנקובה בסעיף 4.1, תיעשה על ידי מסירת הודעת ביטול אשר תכלול את שם המנוי, מספר ת.ז./ מספר ח.פ. )לפי העניין( וארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי עמו משלם המנוי ותימסר באמצעות אחד מאלה, לפי בחירת המנוי )להלן: "הודעת הביטול"(: בעל פה בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק של החברה, וזאת לפי פרטי החברה המופיעים לעיל בכתב בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, וזאת לפי פרטי החברה המופיעים באתר האינטרנט של החברה סיום ההתקשרות יכנס לתוקפו שלושה )3( ימי עסקים לאחר קבלת הודעת הביטול במשרדי החברה, ואם נמסרה בדואר רשום - שישה )6( ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב המנוי במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול )להלן: "מועד הביטול"(. מובהר בזאת, כי סיום ההתקשרות לא יחול ביחס לשירותים שניתנו טרם מועד הביטול החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התקשרותה עם המנוי על פי חוזה זה בכל עת וללא הודעה מראש עם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, המנוי יחזיר את כרטיס המנוי לחברה. 5. תשלום עקב ביטול השירות 5.1. בהתאם למפורט בנספח א' )נספח מסלול השירות, עלויות ושירותים נלווים(, ובכפוף לכל דין, המנוי לא יהיה זכאי להחזרים, והכל בהתאם לתנאי מסלול השירות אליו משויך המנוי. 6. תמורת השירותים, השירותים הנלווים ואופן התשלום התמורה המוסכמת בגין השירותים והשירותים הנלווים, כפי שכל אלה יוגדרו בנספח א' לחוזה, תהיה זו הנקובה בנספח א' האמור. כל המחירים המצוינים בחוזה זה, על נספחיו, כוללים מע"מ אלא אם צויין במפורש אחרת. פרק א' הוראות מיוחדות לשירות מערך שיתוף הרכבים 7. הזמנת רכב; שינוי הזמנה וביטול הזמנת רכב המנוי או הנהג הנוסף יוכל להזמין את השירות בכל עת, באמצעים שיועמדו על ידי החברה לצורך ביצוע הזמנה כאמור ובאופן הקבוע בסעיף 7.2 להלן. אופן ביצוע הזמנה: לצורך שימוש ברכבים המשמשים לנסיעה הלוך חזור, ההזמנה תתבצע באמצעות היישומון או אתר האינטרנט או על ידי פניה טלפונית לנציג שירות הלקוחות של החברה. בעת ביצוע ההזמנה על המנוי לציין את החניה ממנה נלקח הרכב )חניה ייעודית לרכבי מודל זה( ושאליה הוא גם יוחזר בתום השימוש, וכן ואת מועד ההתחלה של ההזמנה )מועד מיידי או הזמנה עתידית( וכן מועד הסיום של ההזמנה, והכל בהתאם ובכפוף לזמינות הרכבים במועד המבוקש ולאילוצים אחרים/נוספים. לצורך שימוש ברכבים המשמשים לנסיעה לכיוון אחד, ההזמנה תתבצע באמצעות היישומון או על ידי פניה טלפונית לנציג שירות הלקוחות של החברה ותתקבל בהתאם לזמינות הרכבים במיקומים הרלוונטיים באותה עת. במודל זה ניתן לשריין הזמנה של הרכב במיקום הרצוי רק למשך 15 דקות ואי הגעה לרכב בתוך פרק הזמן הנ"ל יביא לביטולה האוטומטי של ההזמנה, על כל המשתמע מכך. שריון הזמנה לפרק זמן של 15 דקות נוספות אפשרי, אולם הוא כרוך בתשלום נוסף, כקבוע בנספח א' המצ"ב. בסיום ההזמנה, על המנוי להחנות את הרכב במקום חניה פנוי הייעודי לרכבי מודל זה

4 4 באחריותו הבלעדית של המנוי להתאים את הזמנת כלי הרכב בהתאם לצרכיו, לרבות בכל הנוגע לשימוש ברכבים חשמליים אשר מוגבלים בטווח נסיעתם ובשים לב לסעיף 8.10 על תתי סעיפיו לעיל, והמנוי מוותר על כל טענה בדבר אי התאמה אודות הזמנה שביצע. שינוי הזמנה, קיצור, הארכה וביטול יהיה כרוך בתשלום בהתאם למסלול ולמודל אליו משויך המנוי ו/או ההזמנה, כפי שמפורט בנספח א'. מובהר, כי שינוי בהזמנה יכול שיינתן על ידי מי מבין הנהגים הנוספים שתחת המנוי ומבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה זה, הודעת נהג נוסף כאמור תחייב את המנוי לכל דבר ועניין תנאי השימוש ותחזוקה ברכבים בכל מקום בו מופיעה המילה "מנוי" בסעיף 8 זה, היא תיקרא "המנוי ו/או הנהג הנוסף" וההתחייבויות המופיעות בסעיף 8 זה יחולו הן על המנוי והן על הנהג הנוסף. השימוש ברכב יתאפשר אך ורק למנוי בהתאם לתנאי חוזה זה. זכות השימוש ברכב הינה בלעדית למנוי ו/או לנהג הנוסף ואינה ניתנת להעברה. כמו כן, השימוש בכרטיס המנוי מיועד לבעל הכרטיס בלבד. טרם השימוש ברכב, וכתנאי לשימוש ברכב, המנוי יבצע בדיקות ברכב באמצעות היישומון, ובאם היישומון אינו פעיל בטופס הבדיקה המצ"ב לחוזה כנספח ג'. באם המנוי מצא פגם ברכב, עליו לדווח על כך לחברה טרם השימוש ברכב, אחרת יחשב המנוי כמי שהצהיר כי הרכב נמצא במצב תקין וללא פגמים. על המנוי להודיע מיידית לחברה על כל נזק, פנימי או חיצוני לרכב, שימצא ו/או ייגרם במהלך השימוש. בגין כל נזק אשר ימצא לאחר החזרת הרכב ללא הודעה עליו בטרם עת, יוחזק המנוי האחרון שהשתמש ברכב כאשם בנזק האמור, וזאת אלא אם כן דיווח על מצב הרכב עם סיום השכרת הרכב, על ידי העלאת תמונות הרכב באפליקציה, וככל שמהדיווח עולה כי הנזק לא נגרם על ידו. חל איסור מוחלט על שימוש ברכב כדלקמן: בדרכים שאינן סלולות, בדרכי עפר או בכבישים שאינם ראויים לנהיגה בטוחה. להסעת נוסעים בשכר ולהובלת מטען בשכר. למרוצים ו/או למבחני מהירות ו/או לכל ספורט תחרותי אחר. לגרירה או דחיפה של רכב נגרר. להובלת חומרי נפץ. להסעת נוסעים במספר העולה על המותר עפ"י רישיון הרכב או רישיון הנהג. כאשר המנוי מצוי תחת השפעת סמים ו/או משקאות חריפים ו/או תרופות העשויות להשפיע על עירנותו. כאשר המנוי בעל מגבלה בריאותית או רפואית המונעת ממנו להחזיק ברישיון נהיגה ו/או לנהוג ברכב. למטרות שאינן חוקיות להובלת בעלי חיים ו/או להכנסתם לרכב לכל שימוש אחר אלא אם צוין במפורש, בפרטי הרכב, באתר אחרת ואז יש לפעול לפי ההנחיות המפורטות באתר. אין באישור כזה באם יהיה כדי לבטל או לשנות את שאר ההתחייבויות וגם ברכבים כאלו ככל שיהיו, באם יהיו, חלה החובה להחזיר את הרכב נקי, ללא שערות ו/או ריחות וללא פגיעה ברכב ו/או בריפוד. למען הסר ספק, תוכנית ביטוח ביטול השתתפות עצמית לא תחול במקרה של נזק מסוג זה לרכב לנשיאת מטען על גבי הרכב השימוש ברכב מותר אך ורק בשטח מדינת ישראל ולפיכך חל איסור על שימוש ברכב: מחוץ לשטח מדינת ישראל. בשטח הרשות הפלסטינאית. מעבר לקו הירוק פרט לשטח C ופרט לרמת הגולן תפעול הרכב יעשה עפ"י הוראות חוזה זה, לרבות נספחיו והמדריך למשתמש.

5 תדלוק )למעט ביחס לרכבים חשמליים(: את הרכב יש לתדלק אך ורק בדלק המוגדר בספר הרכב. תדלוק הרכב יעשה כדלקמן: על הרכב להכיל לפחות רבע מיכל דלק בכל רגע נתון כאשר כמות הדלק במיכל הדלק מתקרבת לרבע מיכל דלק, על המנוי לתדלק את מיכל הדלק ברכב באופן מלא החזרת הרכב לחברה עם פחות מרבע מיכל דלק תגרור אחריה קנס כמפורט בנספח א הטענה חשמלית )חל רק ביחס לרכבים חשמליים(: בחלק ממקומות החניה הייעודיים מותקנות עמדות הטענה חשמליות מנויי החברה שעושים שימוש ברכבים חשמליים אינם מחוייבים לחבר את הרכב לעמדת הטעינה ולהטעינו בגמר השימוש ברכב, אולם במידה ויעשו כן הם עשויים לקבל הטבה לשימוש עתידי בשירותי החברה, בהתאם לקבוע בנספח א' לחוזה זה בסיום הנסיעה )בקבלת אישור לסיום הנסיעה באפליקציה(, על סוללת הרכב להיות טעונה כך שתספיק ללפחות 15 קילומטר נסיעה נוספים כאשר צריכת הסוללה יורדת ומספיקה לפחות מ- 15 קילומטר, על המנוי להשיב את הרכב למקום חניה המסומן לרכבי המערך בלבד שיש בו עמדת טעינה. ככל שהרכב יוחזר עם סוללה של פחות מ- 15 קילומטר לנסיעה הבאה, למקום שבו אין עמדת טעינה המתאימה לרכב הדבר יגרור חיוב, כפי שמפורט בנספח א' בכל עת בה המנוי אינו עושה שימוש ברכב, הרכב יהיה נעול, כבוי עם מפתח מחוץ לסוויץ', חלונות סגורים, מראות סגורות/מקופלות ואורות כבויים. פרק ב' הוראות מיוחדות למערך שיתוף האופניים המכאניים 9. גישה לאופניים; נעילה האופניים ניתנים לאיתור, להזמנה, לשחרור ולשימוש רק כאשר המנוי מחובר לחשבון ביישומון. האופניים משתחררים באמצעות סריקת קוד ה- QR המצוי על האופניים. נעילת האופניים וסיום הנסיעה )והחיוב בגינה( מתבצעים בצורה ידנית על ידי נעילת הגלגל האחורי ובאמצעות היישומון. החברה אינה יכולה להבטיח תמיד זמינות אופניים במרחק סביר חיובים.10.1 זמן ההשכרה לחיוב יתחיל מרגע שחרור האופניים ויסתיים בנעילתם ובסיום הנסיעה ביישומון )בהתאם לסעיף 9.2 לעיל( המנוי יחויב בגין כל נסיעה על האופניים בהתאם לרשימת התעריפים והמחירים שבנספח א'. המחירים זמינים ביישומון ובאתר החברה. שימוש באופניים מהווה הסכמה למחירים אם האופניים אובדים או נגנבים במהלך הנסיעה, על המנוי להודיע על כך למשטרה ולהודיע לחברה על כל מספר תלונה/תיק משטרתי הנמסר לו על-ידי המשטרה. בגין אובדן או גניבת האופניים החברה תהא רשאית לחייב את המנוי עד לסכום מירבי כאמור בנספח א' ובאתר החברה אם האופניים ניזוקים במהלך הנסיעה על המנוי לדווח על הנזק לחברה בהקדם האפשרי בו ניתן לעשות זאת באופן בטוח, וזאת באמצעות האפליקציה או באימייל בהתאם להיקף הנזק לאופניים, החברה תהא רשאית לחייב את המנוי עד לסכום מירבי כאמור בנספח א' ובאתר החברה. 11.תנאי השימוש באופניים: 11.1.המנוי אחראי באופן אישי לאופניים במשך כל הנסיעה )מהרגע שהמנוי משחרר את האופניים ועד לרגע שהמנוי נועל את האופניים(.

6 המנוי מתחייב להשתמש באופניים כשהוא כשיר ומסוגל לרכב על אופניים ולהפעילם בדרכים, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים כדי להגן על עצמו, בין היתר, באמצעות שימוש בקסדת אופניים וביגוד מגן ומחזיר אור המנוי מצהיר בזאת כי הוא מודע באופן מלא לכך שלפי פקודת התעבורה התשכ"א )"פקודת התעבורה"(, חבישת קסדת מגן בעת הרכיבה על אופניים הינה חובה, להוציא מבוגרים )כמוגדר בפקודת התעבורה( המשתמשים באופניים בדרך עירונית, לצורך פעילות שאינה בעיקרה פעילות ספורט מבוגרים שהינם הורים, אפוטרופסים או מטפלים בקטין מצהירים כי לא יאפשרו לקטין להפר את הוראות פקודת התעבורה, לרבות ביחס לחבישת קסדה, כאמור לעיל בנוסף על המנוי: לציית לתנאים אלו ולכל הדינים והתקנות החלים, לרבות פקודת התעבורה; להתוודע לאופן הפעלת האופניים לפני תחילת הנסיעה ; לבדוק טרם תחילת נסיעת המנוי כי האופניים )לרבות, הצמיגים, הבלמים, האוכף, האורות, השלדה והפעמון( כשירים לדרך ובטוחים; לסיים את הנסיעה ואת השימוש באופניים באופן מיידי במקרה שישנו פגם טכני כלשהו או נזק אחר כלשהו באופניים, בתחילת הנסיעה או בכל שלב במהלך הנסיעה. על כל הפגמים והנזקים כאמור יש לדווח לחברה באמצעות האפליקציה בהזדמנות הראשונה בה הדבר מתאפשר באופן בטוח; לרכב אך ורק בשבילים ובדרכים המיועדים לרכיבה על אופניים בהתאם לחוקים ולתקנות החלים; לציית לכל תמרורי התנועה וסימני התנועה; להשתמש באופניים באופן סביר, מתחשב ואחראי; לשמור על האופניים באופן סביר; לוודא שכל הטובין והחפצים המובלים מהודקים ו/או מאובטחים בצורה אפקטיבית ובכל עת; וכן לנעול את האופניים כאשר הם לא בשימוש על המנוי להימנע: מלנעול או לקשור את האופניים לחפץ או לנכס כלשהו במהלך הנסיעה; מלהשאיר את האופניים ללא השגחה, אף למשך זמן קצר; מלהשתמש באופניים כדי להפעיל שירות שליחים או עסק כלשהו אחר; מלתת, להשאיל או למכור את האופניים לכל אדם אחר או להתיר לאדם אחר כלשהו להשתמש באופניים; מלהזיק, להשחית, להרוס את האופניים או לחבל בהם; מלרכב על האופניים עם יותר מאדם אחד )כולל המנוי/הרוכב עצמו( בכל פעם; מלהוסיף או להצמיד אביזרים או נגררים לאופניים ; מלהוביל בסל האופניים, מטען שמשקלו עולה על יותר מ- 10 קילוגרמים; חפץ החורג מגבולות הסל; כל בעל חיים, ילדים או אדם אחר; חומרים מסוכנים, מזיקים או דליקים או כל חפץ אחר שעלול לגרום פגיעה בך או להזיק לאופניים או להזיק או לפגוע בכל אדם אחר; מלהשתמש באופניים בצורה הגורמת או העלולה לגרום לפציעה, להטרדה, לחרדה או מצוקה לאחרים; מלהשתמש באופניים במקרה של רוח חזקה או מזג אוויר סוער; מלהשתמש באופניים תחת השפעת סמים או אלכוהול; וכן מלהעביר או להזיז את האופניים או כל חלק מהם לכל אזור באמצעים אחרים מלבד מאשר רכיבה על האופניים בהתאם לחוקים ולתקנות החלים, בין אם האופניים נעולים או בין אם לאו

7 בעת חניית האופניים עליך לציית לכל החוקים והתקנות החלים. המנוי מתחייב להשאיר את האופניים במיקום בולט וגלוי לעוברים ושבים, מבלי שהם יגרמו להפרעה או לסיכון למשתמשים אחרים בדרך. על המנוי להשתמש במתקן לאופניים או במתקני חניה אחרים במידת האפשר ולקבע את האופניים כך שהם לא ייפלו ו/או יהוו סיכון או הפרעה. בפרט, אסור להחנות אופניים : על או לצד דרך במיקום מסוכן; צמוד לרמזור או תמרור; צמוד למכונות לממכר כרטיסי חניה או מוני חניה; על מדרכות באופן שחניית האופניים בהן מצמצמות את רוחב המדרכה לכדי פחות מ- 1.5 מטר; וכן לפני או בסמוך ליציאות חירום או מעברים למקרי שריפה בכל מקום פרטי אשר מונע גישה חופשית למשתמשים אחרים לשימוש באופניים בנוסף להוראות סעיף 11.7, בתחום השיפוט של עירייה/רשות מקומית שתקבע כללים בנוגע למקומות חניה לאופניים, באזורים שגבולותיהם הם כמופיע ביישומון, חניית האופניים מותרת אך ורק באזורים המיועדים לכך )החניה בתוך מסגרת המסומנת בצבע לבן על הכביש/ מדרכה עם ציור של אופניים וקורקינט( ואשר מסומנים באפליקציה באות 'P' )או סימון אחר שיוגדר ביישומון( המנוי מצהיר ומתחייב לקיים את כל תנאי סעיף 11 על תתי סעיפיו, וכן את נספח ב' )שעניינו הוראות השימוש( כפי שיעודכן מעת לעת. ככל שלא יפעל המנוי לפיהם, בגין ההפרה הראשונה יקבל המנוי הודעת אזהרה ובגין ההפרה השניה ואילך, החברה תהה רשאית להטיל על המנוי קנס בגובה 100 ש"ח או לחלופין להרחיקו מהשירות )לתקופת זמן מוגבלת או לצמיתות(. פרק ג' הוראות מיוחדות למערך שיתוף האופניים החשמליים 12.גישה לאופניים החשמליים; שימוש וסיום הנסיעה 12.1.ההשכרה והשימוש באופניים החשמליים מותר לגילאי 18+ בלבד בכפוף להצגת רישיון נהיגה בתוקף האופניים החשמליים ניתנים לאיתור, להזמנה, לשחרור ולשימוש רק כאשר המנוי מחובר לחשבון ביישומון. האופניים החשמליים משתחררים באמצעות הבלוטות' )Bluetooth( של המכשיר הסלולרי של המנוי תוך כדי השימוש ביישומון. יתכן כי המנוי יגיע לאופניים חשמליים שמוצבים בחניה אך אינם נפתחים ביישומון, עקב היותם מושבתים עד לטיפול של צוות התיפעול. במקרה כזה על המנוי לבחור זוג אחר ניתן להתחיל את השימוש באופניים החשמליים הפרוסים בנקודות שונות ברחבי העיר, ע"י סריקת קוד ה- QR המצוי על גבי האופניים החשמליים. תהליך הפתיחה ותפעול ההזמנה ייעשה מתוך היישומון מכל מכשיר סלולרי ניתן להזמין זוג אופניים אחד בלבד עם הזמנת האופניים החשמליים יופיע מסך ביישומון שיבהיר בתחילת כל נסיעה כללים מסויימים ועל המנוי יהיה לאשרם על מנת להתחיל בנסיעה. המנוי מתחייב לציית לכללים אלו וזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו לנהוג על פי כל חוקי התנועה החלים עליו חלק מהאופניים החשמליים מצויידים בקסדה אשר תחובר ע"י מנעול לאופניים החשמליים. פתיחת המנעול לצורך השימוש בקסדה תתבצע באמצעות קוד שיתקבל ביישומון או בכל דרך אחרת שהחברה תבחר בה לשחרור הקסדה. המנוי מחויב להחזיר ולנעול את הקסדה בתום השימוש. אי נעילת הקסדה ו/או נזק לקסדה או אובדן לקסדה עלול לגרור לחיוב המנוי כמפורט בסעיף לשם סיום הנסיעה באופניים החשמליים נדרש לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן: )א( חניה באזורים המותרים )המופיעים במפת היישומון( ; )ב( נעילת הקסדה אם נלקחה בתחילת הנסיעה; )ג( צילום האופניים החשמליים כולל הקסדה במידה וישנה; )ד( העלאת התמונה ליישומון; )ה( בעת שיש חיבור בלוטות' )Bluetooth( למכשיר הסלולרי למנוי - לחיצה על כפתור "סיום נסיעה" ביישומון. מובהר כי רק לאחר ביצוע כל הפעולות האמורות בסעיפים )א( עד )ד( לעיל ניתן יהיה לסיים את הנסיעה באמצעות היישומון כנדרש בסעיף )ה( לעיל, וכל עוד לא בוצעו כל הפעולות האמורות בסעיפים )א( עד )ד( לא ניתן יהיה לסיים את הנסיעה באמצעות היישומון והמנוי ימשיך להיות מחוייב בגין זמן ההשכרה.

8 אין אפשרות לעצור את זמן החיוב תוך כדי השימוש באופניים החשמליים, טרם סיום הנסיעה כנדרש בהתאם לכל התנאים המפורטים בסעיף 12.7 לעיל. במידה והמנוי ישאיר את האופניים החשמליים תוך כדי השימוש ללא השגחה ומכל סיבה שהיא האופניים החשמליים יינזקו, יאבדו או יגנבו, האחריות והחיוב הכספי בגין נזק או אובדן כאמור יחולו על המנוי באופן בלעדי, כמפורט מטה בסעיף על. המנוי לדווח על נזקים לאופניים החשמליים לפני הנסיעה באמצעות היישומון. נזק לאופניים החשמליים שלא דווח טרם הנסיעה ייחשב כנזק שנגרם לאופניים החשמליים על ידי המנוי והוא יישא באחריות בגינו החברה אינה יכולה להבטיח תמיד זמינות אופניים במרחק סביר המנוי מאשר כי ידוע לו כי מהירות נסיעת האופניים החשמליים מוגבלת למהירות מקסימלית של 25 קמ"ש בלבד. כמו כן קיימת הגבלת אוטומטית של מהירות הנסיעה באיזורים שונים, המפה בה האיזורים מוגבלים לנסיעה מפורטת ביישומון. החברה רשאית, אולם אינה מתחייבת, כי בכניסה לכל איזור בו חלה הגבלת מהירות המנוי יקבל הודעה בנדון ליישומון המנוי מאשר כי ידוע לו שהחברה מבוטחת בביטוח צד ג' בלבד שאינו כולל את הנהג המנוי מאשר כי ידוע לו שהחברה יכולה להפחית את מהירות הנסיעה לפי שיקול דעתה ואף לבטל לחלוטין את פעילות המנוע החשמלי כאשר הסוללה יורדת מתחת לאחוז מסוים שהיא מעריכה שלא יאפשר ביצוע תחזוקה שוטפת באופניים, והמנוי מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה בנדון. 13.חיובים זמן ההשכרה לחיוב יתחיל מרגע שחרור האופניים החשמליים ויסתיים בסיום הנסיעה ביישומון לרבות עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל )בהתאם לסעיף 12.7 לעיל( המנוי יחויב בגין כל נסיעה על האופניים החשמליים בהתאם לרשימת התעריפים והמחירים שבנספח א'. החיוב הינו בגין כל דקה של השכרה ואולם על אף האמור לעיל, משלב השקת שירות השכרת האופניים החשמליים, עד למועד אותו תקבע החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי אולם לא יאוחר מיום 31/12/2021 יבוצע החישוב בגין כל שניה של השכרה. של האופניים החשמליים או חלק ממנה. המחירים זמינים ביישומון ובאתר החברה והשימוש באופניים החשמליים מהווה הסכמה למחירים אם האופניים החשמליים אובדים או נגנבים במהלך הנסיעה, על המנוי להודיע על כך למשטרה ולהודיע לחברה על כל מספר תלונה/תיק משטרתי הנמסר לו על-ידי המשטרה. בגין אובדן או גניבת האופניים החשמליים החברה תהא רשאית לחייב את המנוי עד לסכום מירבי כאמור בנספח א' ובאתר החברה אם האופניים החשמליים ניזוקים במהלך הנסיעה על המנוי לדווח על הנזק לחברה בהקדם האפשרי בו ניתן לעשות זאת באופן בטוח, וזאת באמצעות האפליקציה או באימייל בהתאם להיקף הנזק לאופניים החשמליים, החברה תהא רשאית לחייב את המנוי בהתאם למחירי התיקון שמפורסמים בנספח א' ובאתר החברה בגין חניה אסורה או נזק לקסדה לרבות אובדן קסדה יחול חיוב בהתאם לסכומים שמפורסמים בנספח א' ובאתר החברה. 14. תנאי השימוש באופניים החשמליים: 14.1.המנוי אחראי באופן אישי את הנסיעה כנדרש(. לאופניים החשמליים במשך כל הנסיעה )מהרגע שהמנוי משחרר את האופניים החשמליים ועד לרגע שהמנוי מסיים 14.2.המנוי מתחייב להשתמש באופניים החשמליים כשהוא כשיר ומסוגל לרכב על אופניים ולהפעילם בדרכים, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים כדי להגן על עצמו, בין היתר, באמצעות שימוש בקסדת אופניים וביגוד מגן ומחזיר אור המנוי מצהיר בזאת כי הוא מודע באופן מלא לכך שלפי פקודת התעבורה, חבישת קסדת מגן בעת הרכיבה על אופניים הינה חובה בכל גיל, בכל דרך ובכל משך הנסיעה. החברה אינה מתחייבת לספק לכל זוג אופניים חשמליים קסדה וההצטיידות בקסדה מתאימה לפני תחילת הנסיעה הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המנוי. החברה לא תישא בכל אחריות במידה והמנוי לא יחבוש קסדה כנדרש, לרבות במקרה בו המנוי יעשה שימוש באופניים חשמליים שלא היתה מחוברת אליהם קסדה בעת ששכר אותם ולרבות במקרה בו הקסדה לא היתה סגורה/מהודקת כנדרש בעת הנסיעה וזאת גם אם היה פגם כלשהו בקסדה לרבות רצועות הקשירה שלה וכי כל האחריות בנושא חבישת קסדה ותוצאותיה מוטלת על המנוי לבד בנוסף על המנוי: לציית לתנאים אלו ולכל הדינים והתקנות החלים, לרבות פקודת התעבורה.; להתוודע לאופן הפעלת האופניים החשמליים לפני תחילת הנסיעה;

9 9 לבדוק טרם תחילת נסיעת המנוי כי האופניים החשמליים )לרבות, הצמיגים, הבלמים, האוכף, האורות, השלדה והפעמון( כשירים לדרך ובטוחים; לסיים את הנסיעה ואת השימוש באופניים החשמליים באופן מיידי במקרה שישנו פגם טכני כלשהו או נזק אחר כלשהו באופניים החשמליים, בתחילת הנסיעה או בכל שלב במהלך הנסיעה. על כל הפגמים והנזקים כאמור יש לדווח לחברה באמצעות האפליקציה בהזדמנות הראשונה בה הדבר מתאפשר באופן בטוח; לרכב אך ורק בשבילים ובדרכים המיועדים לרכיבה על אופניים חשמליים בהתאם לחוקים ולתקנות החלים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רכיבה על מדרכה אסורה. כמו כן, יש איסור מוחלט על שימוש במכשיר סלולרי בזמן רכיבה על האופניים החשמליים ; לציית לכל תמרורי התנועה וסימני התנועה; להשתמש באופניים החשמליים באופן סביר, מתחשב ואחראי; לשמור על האופניים החשמליים באופן סביר; לוודא שכל הטובין והחפצים המובלים מהודקים ו/או מאובטחים בצורה אפקטיבית ובכל עת; וכן לסיים את הנסיעה כמפורט בסעיף 12.7 לעיל על המנוי להימנע: מלנעול או לקשור את האופניים החשמליים לחפץ או לנכס כלשהו במהלך הנסיעה; מלהשאיר את האופניים החשמליים ללא השגחה, אף למשך זמן קצר; מלהשתמש באופניים החשמליים כדי להפעיל שירות שליחים או עסק כלשהו אחר; מלתת, להשאיל או למכור את האופניים החשמליים לכל אדם אחר או להתיר לאדם אחר כלשהו להשתמש באופניים החשמליים ; מלהזיק, להשחית, להרוס את האופניים החשמליים או לחבל בהם; מלרכב על האופניים החשמליים עם יותר מאדם אחד )כולל המנוי/הרוכב עצמו( בכל פעם; מלהוסיף או להצמיד אביזרים או נגררים לאופניים החשמליים ; מלהוביל בסל האופניים החשמליים מטען שמשקלו עולה על יותר מ- 10 קילוגרמים; חפץ החורג מגבולות הסל; כל בעל חיים, ילדים או אדם אחר; חומרים מסוכנים, מזיקים או דליקים או כל חפץ אחר שעלול לגרום פגיעה בך או להזיק לאופניים החשמליים או להזיק או לפגוע בכל אדם אחר; מלהשתמש באופניים החשמליים בצורה הגורמת או העלולה לגרום לפציעה, להטרדה, לחרדה או מצוקה לאחרים; מלהשתמש באופניים החשמליים במקרה של רוח חזקה או מזג אוויר סוער; מלהשתמש באופניים החשמליים תחת השפעת סמים או אלכוהול; מלהעביר או להזיז את האופניים החשמליים או כל חלק מהם לכל אזור באמצעים אחרים מלבד מאשר רכיבה על האופניים החשמליים בהתאם לחוקים ולתקנות החלים, בין אם האופניים החשמליים נעולים או בין אם לאו. מלרכב על האופניים החשמליים באיזורים האסורים לרכיבה כפי שמפורט באתרי החברה ו/או ביישומון; וכן מלהחנות את האופניים החשמליים באיזורים האסורים לחניה כפי שמפורט באתרי החברה / היישומון, לרבות איסור חניה ליד בתי ספר. מלרכב על האופניים החשמליים בעת שרשיונו נפסל או נשלל או פקע מכל סיבה שהיא בעת חניית האופניים החשמליים עליך לציית לכל החוקים והתקנות החלים. המנוי מתחייב להשאיר את האופניים החשמליים במיקום בולט וגלוי לעוברים ושבים, מבלי שהם יגרמו להפרעה או לסיכון למשתמשים אחרים בדרך. על המנוי להשתמש במתקן לאופניים או במתקני חניה אחרים במידת האפשר ולקבע את האופניים החשמליים כך שהם לא ייפלו ו/או יהוו סיכון או הפרעה. בפרט, אסור להחנות אופניים : על או לצד דרך במיקום מסוכן;

10 10 צמוד לרמזור או תמרור; צמוד למכונות לממכר כרטיסי חניה או מוני חניה; על מדרכות באופן שחניית האופניים החשמליים בהן מצמצמות את רוחב המדרכה לכדי פחות מ- 1.5 מטר; לפני או בסמוך ליציאות חירום או מעברים למקרי שריפה; וכן בכל מקום פרטי אשר מונע גישה חופשית למשתמשים אחרים לשימוש באופניים החשמליים בנוסף להוראות סעיף 14.6, בתחום השיפוט של עירייה/רשות מקומית שתקבע כללים בנוגע למקומות חניה לאופניים, באזורים שגבולותיהם הם כמופיע ביישומון חניית האופניים החשמליים מותרת אך ורק באזורים המיועדים לכך )החניה בתוך מסגרת המסומנת בצבע לבן על הכביש/ מדרכה עם ציור של אופניים וקורקינט( ואשר מסומנים באפליקציה באות 'P' )או סימון אחר שיוגדר ביישומון( המנוי מצהיר ומתחייב לקיים את כל תנאי סעיף 14 על תתי סעיפיו, וכן את נספח ב' )שעניינו הוראות השימוש( כפי שיעודכן מעת לעת. ככל שלא יפעל המנוי לפיהם, בגין ההפרה הראשונה יקבל המנוי הודעת אזהרה ובגין ההפרה השניה ואילך, החברה תהה רשאית להטיל על המנוי קנס בסכום המפורט בנספח א' ובאתר האינטרנט או לחלופין להרחיקו מהשירות )לתקופת זמן מוגבלת או לצמיתות(. פרק ד' - הוראות כלליות להתקשרות 15.חובות ואחריות 15.1.המנוי יישא באחריות לכל פציעה, נזק לרבות קנסות או אובדן שיגרמו בשל השימוש שייעשה, או שיתיר לאחר לעשות בהתאם להוראות חוזה זה, בכלי הרכב, החל מרגע פתיחת הרכב, שחרור האופניים וכו' ועד לסיום הנסיעה לרבות נעילת כלי הרכב, וכן ביחס לכל פציעה, נזק לרבות קנסות או אובדן הנגרמים על ידי החניית כלי הרכב, והכל בכפוף להוראות כל דין השימוש בשירותים ו/או בכלי הרכב הינו באחריות המנוי בלבד ולשימושו האישי בלבד. למען הסר ספק, אין המנוי רשאי להעביר או להרשות שימוש בחשבונו ו/או בכלי הרכב לכל צד ג' למעט נהג שצורף למנוי, וככל שיעשה כן )ומבלי להתיר פעולה כאמור( יישאו המנוי וצד ג' הנ"ל במלוא האחריות לכל פציעה ו/או נזק שיחולו מבלי לגרוע מכלליות האמור, המנוי יישא באחריות לאובדן או לנזק אשר יגרמו על ידו במכוון או בשל רשלנותו המנוי מקבל על עצמו את האחריות לכל פציעה, נזק או אובדן הקשורים לאי-עמידתו בהתחייבויות בהתאם לחוזה זה ועל פי כל דין החברה ומשכירת הרכב: לא יישאו באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן הקשורים לשימוש המנוי בשירותים ו/או בכלי הרכב או להסתמכות ו עליהם או לאי יכולתו להשיג גישה לשירותים ו/או להפעילם ו/או להשתמש בהם, והן לא תהיינה אחראיות לשום אובדן אחר הקשור לשימושו של המנוי בשירותים ו/או בכלי הרכב, אלא כנדרש לפי דין לא יישאו באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או גניבה של ציוד הנמצא בתוך ו/או על כלי הרכב לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה וכל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם למנוי במהלך השימוש בכלי הרכב לא יישאו באחריות בגין כל נזק, אובדן ו/או גניבה אשר ייגרם לצד ג' בשל מעשה של המנוי ו/או הנהג הנוסף או כל הנוכח עימם לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה וכל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם כתוצאה מאי זמינות כלי הרכב, לרבות בשל אי החזרת רכב במועד על ידי מנוי שביצע בו נסיעה קודמת לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה וכל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם כתוצאה משימוש בכל אביזר נלווה ו/או מתקן המצוי על גבי כלי הרכב לא יישאו באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה ו/או כל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם לעמדת טעינה חשמלית או עמוד חניה המנוי וכרטיס המנוי: כל אחד מבין המנוי והנהג הנוסף מתחייב לשמור על כרטיס המנוי, ולדווח ישירות לחברה מרגע היוודע על אובדן כרטיס המנוי הכרטיס הינו רכוש החברה, הוא ניתן למנוי ו/או לנהג הנוסף באופן אישי ואינו ניתן להעברה.

11 המנוי ישא באחריות מלאה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף וכל נזק אחר אשר יגרם לכלי הרכב מרגע פתיחת הנעילה של כלי הרכב ועד תום השימוש בכלי הרכב, חנייתו, לרבות )ומבלי להגביל( באחריות בגין נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה ו/או כל נזק ו/או פגיעה אחרת שתיגרם לעמדת טעינה חשמלית או עמוד חניה המנוי ישא באחריות מלאה בגין כל שימוש בכרטיס המנוי ו/או היישומון, לרבות שימוש בכרטיס המנוי ו/או היישומון שלא ע"י בעל הכרטיס/המכשיר בו מותקן היישומון החברה מבהירה בזה, כי היא לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר עם הימצאו או אי הימצאו של כיסא בטיחות לילד ברכב, כמו גם בגין אופן חיבורו או התקנתו או שימושו על ידי המנוי, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מתאונה ו/או בלאי של כיסא הבטיחות ו/או בעצם ההתקנה והשימוש בכיסא הבטיחות, ככל שיימצא ברכב. המנוי מתחייב לציית באופן קפדני להוראות השימוש וההתקנה של כיסא הבטיחות, הנמצאות בספר הרכב ובאתר החברה, ולהקפיד על עמידה בתנאי השימוש בכיסא בהתאם למשקל וגיל הילד כפי שמפורט בהוראות הכיסא ובחוק. כמו-כן, החברה לא תהיה אחראית בגין נזק כולל נזק לא מכוון או עקיף הנובעים מהשימוש בכיסא הבטיחות או מאי היכולת לעשות בו שימוש. 16. שיפוי המנוי מסכים לשפות את החברה ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה בגין כל תביעה, דרישה, אובדן, חבות והוצאה )כולל הוצאות משפטיות סבירות( הנובעים מתוך או הקשורים אל: השימוש שלו בשירותים ו/או בכלי הרכב ; הפרת התנאים הקבועים בחוזה זה ולפי כל דין לרבות קנסות ; הפרה של זכויות צד שלישי כלשהו, כולל אלו שנפגעו בתאונות בטחונות כבטוחה לקיום חיובי המנוי על פי חוזה זה, תבוצע "עסקה ללא חיוב" )שריון סכום מתוך מסגרת כרטיס האשראי של המנוי( על חשבון כרטיס האשראי של המנוי על פי מכלול פרמטרים )מסלול שירות נבחר, דרגת רכב, מסגרת אשראי וכו'( כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת )להלן: "הסכום המשוריין"(. מובהר כי החברה תהיה רשאית לבצע בדיקת מסגרת לכל מנוי בכל עת. הסכום המשוריין לא יעלה בכל מקרה על סכום השריון הקבוע בנספח א'. בחתימתו על חוזה זה, המנוי מאשר לחברה זה. לתפוס מסגרת בכרטיס האשראי של המנוי וזאת לתקופה קצובה אשר מפורטת בנספח א' לחוזה גובה ההשתתפות העצמית במקרה של תאונה/נזק בה מעורב הרכב נקבעת מראש ובהתאם לסיווג )CLASS( הרכב )כפי שמפורט באתר( כאשר במועד חתימת חוזה זה ההשתתפות העצמית הינה כמפורט בטבלה שבנספח א' תשלומים חיוב המנוי בתשלומים יתבצע בכרטיס האשראי של המנוי, אשר פרטיו נמסרו לחברה. מובהר בזה, כי אין ביכולת החברה לקבל כרטיסי "דביט" או "דיירקט" כבטוחה כאמור או לצורך ביצוע איזה מן התשלומים הנדרשים מכח חוזה זה. המנוי ישלם לחברה לפי דרישתה כל סכום המגיע לה במישרין ו\או בעקיפין ע"פ כל סעיפי חוזה זה ונספחיו, עבור השירותים, לרבות דמי שכירות כלי הרכב, נזקים, דמי גרירה, שמאות, דמי גביה, וכל סכום אחר במסגרת חוזה זה. המנוי מתיר בזה לחברה לחייב את כרטיס האשראי של המנוי שפרטיו הועברו לחברה. המנוי מצהיר בזאת כי כרטיס האשראי אשר פרטיו מופיעים בטופס ההצטרפות הנו בתוקף. המנוי מתחייב בזאת כלפי החברה כי ככל שיפוג תוקפו ו/או יבוטל כרטיס האשראי שלו הוא ידווח על כך לחברה בסמוך לביטולו או פקיעת תוקפו כאמור. במקרה בו חברת כרטיס האשראי של המנוי, תסרב לכבד את התחייבויות המנוי, תבוטל זכאות המנוי לקבלת שירותים עד לעדכון אמצעי תשלום תקף. תנאי התשלום והמחירים משתנים בהתאם למסלול השירות של המנוי ולכלי הרכב, והכל בהתאם לאמור בנספח א' לחוזה זה. קריאת הק"מ )ככל שרלוונטי למסלול השירות אליו משויך המנוי ולסוג הרכב בו עשה המנוי שימוש בפועל( לצורך חישוב עלות הנסיעה תתבצע לפי מערכת החברה המותקנת ברכב והמדווחת ישירות למערכת ההזמנות של החברה. למען הסר ספק, מובהר כי במקרים של

12 12 סתירה בין קריאת מערכת החברה לבין כל קריאת ק"מ אחרת, חישוב עלות הנסיעה יתבצע לפי קריאת מערכת החברה בלבד והיא זו שתחייב את הצדדים לכל דבר ועניין. לצורך חישוב דמי השימוש, שעת התחלת השימוש וסיומו )ככל שרלוונטי למסלול השירות אליו משויך המנוי ולכלי הרכב בו עשה המנוי שימוש בפועל( תסתמך החברה על קריאת מערכת החברה בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי במקרים של סתירה בין קריאת מערכת החברה לבין כל קריאת שעה אחרת, חישוב עלות הנסיעה יתבצע לפי מערכת החברה בלבד והיא זו שתחייב את הצדדים לכל דבר ועניין. פירוט המקרים המיוחדים בהם יזוכה חשבון המנוי על ידי החברה, כגון ביצוע תדלוק או שטיפת הרכב על ידי המנוי, מופיע בנספח א' ובאתר האינטרנט של החברה, כפי שאלה יעודכנו מדי פעם בפעם. הזיכויים יינתנו בכפוף לאמור בסעיף 18.6 לעיל. מובהר, כי ייתכנו שינויים בתעריפים בגין צריכת שירותי החברה בזמנים ובמועדים מיוחדים )לדוגמא, ומבלי להגביל: שימוש ברכבי החברה בלילה, סופי שבוע, חגי ומועדי ישראל כפי שכל אלה יוגדרו בנספח א', וכו'(, והכל בהתאם לקבוע בנספח מסלול שירות, עלויות ושירותים נלווים )נספח א'(, כפי שאלה יעודכנו מדי פעם בפעם מובהר בזה, כי במקרה בו המנוי שויך במועד כלשהו לאחר רישומו כמנוי לשירותי החברה למסלול שירות עם תעריף ייחודי או מחירי מבצע, אזי התעריפים הייחודיים או מחירי המבצע )לפי העניין( יהיו תקפים למשך תקופת המבצע בלבד )לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלעדי של החברה(, ובלבד שהמנוי ימציא לחברה, לבקשתה בכל שעה שתמצא לנכון, את כל האישורים שיידרשו על ידה לשם הוכחת זכאותו ושיוכו של המנוי למסלול השירות עם התעריף הייחודי או מחירי המבצע )לפי העניין(. במידה והמנוי לא יספק את האישורים הנדרשים, לשביעות רצונה המלאה של החברה, המנוי ישויך למסלול עם דמי המנוי הנמוכים הקיימים להצטרפות באתר החברה בזמן הפנייה היה ויבקש המנוי להקפיא את המנוי שברשותו, עליו להודיע זאת בכתב לחברה או בשיחה למוקד השירות, ובמידה שקיים מסלול שכזה החברה תשקול להקפיא את המנוי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי מנוי בסטאטוס "מוקפא" אינו מאפשר שימוש ברכבי החברה ללא בקשה מוקדמת ובכתב של המנוי לחידוש, אולם מתאפשרת למנוי ה"מוקפא" שימוש באופניים המכאניים ובאופניים החשמליים וייתכן שגם בכלי רכב נוספים, ככל שישנם כאלה אשר אינם תלויים במסלול חודשי במסגרתו משולמים "דמי מנוי". בעת הפשרת המנוי החברה תהיה רשאית לבצע בדיקת מסגרת מחדש, וכן התאמת מסלול מחדש בהתאם למסלולים הקיימים להצטרפות באותה העת קבלות בגין הנסיעות תישלחנה למנוי בדוא"ל לאחר סיום נסיעה. חשבוניות מס עבור התשלומים ישלחו למנוי על בסיס חודשי בדוא"ל וחתימת המנוי על חוזה זה מהווה הסכמה בכתב לקבלת קבלות וחשבוניות המס באמצעות הודעות דוא"ל. החשבונית תישלח עד ה- 10 בחודש בגין החודש הקודם הצדדים מסכימים כי המידע אשר נאסף על ידי המערכת לעניין אופן השימוש בשירות ו/או בכלי הרכב על ידי המנוי, ישמש כראייה חלוטה, בין היתר לצורך חישוב התשלום בגין השירות, לרבות אופן ניצול מסלול השירות כל איחור בתשלום או חוב לחברה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )או כל גוף אחר במידה ולא יפורסם על ידה( ויצבור ריבית פיגורים חודשית בשיעור של 1.25% וזאת מבלי לפגוע מזכויותיה של החברה על פי כל דין. החברה שומרת על זכותה להעביר את הטיפול בחוב לטיפול משפטי כאשר המנוי ישא בהוצאות הישירות והנלוות להליך הנ"ל החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפות המנוי בשירות בכל עת ללא הודעה מוקדמת בגין איחור בתשלומים, וזאת מבלי לפגוע מזכויותיה של החברה על פי כל דין המנוי מתחייב לשלם את כל ההוצאות והתשלומים בקשר עם עבירות תנועה וחניה שיבוצעו במסגרת השימוש בשירות בכל עת בה כלי הרכב יהיה בחזקתו של המנוי )לעניין עבירות חניה, יראו את כלי הרכב כאילו הוא בחזקת המנוי עד המועד בו נסתיימה החניה בה השאיר המנוי את כלי הרכב(, לרבות קנסות שיוטלו בגין העבירות כאמור. היה וקיבלה החברה הודעה בקשר עם עבירות תנועה ו/או חניה שביצע המנוי בכל עת בה כלי הרכב ה הי בחזקתו כאמור לכעיל, לרבות קנסות כאמור, תפעל החברה להסדרת התשלום בגין העבירות, כמפורט להלן: היה וקיבלה החברה הודעות ו/או קנסות בגין עבירות תנועה )להלן: "קנסות התנועה"(, תשלח החברה הודעה למנוי בקשר עם קבלת קנסות התנועה ותפעל להסבת קנסות התנועה על שמו של המנוי, והמנוי יחויב בסך המפורט בנספח א' בגין הסבת קנסות התנועה )להלן: "דמי הטיפול"( היה וקיבלה החברה הודעות ו/או קנסות בגין עבירות חניה בין אם בגין השימוש ברכב ובין אם השימוש באופניים או בכל כלי רכב אחר )להלן: "קנסות החניה"(, תשלח החברה הודעה למנוי בקשר עם קבלת קנסות החניה. ככל והחליט המנוי לטפל בצורה עצמאית בקנסות החניה, יודיע על כך המנוי לחברה בתוך 24 שעות ממועד קבלת ההודעה, והחברה תפעל להסבת קנסות החניה על שמו של המנוי, והמנוי יחויב בדמי טיפול בגין הסבת קנסות החניה כמפורט בנספח א'. החליט המנוי כי הינו מעוניין שהחברה תשלם את קנסות החניה ו/או לא השיב להודעת החברה בקשר עם קנסות החניה, תהא רשאית החברה לשלם בעצמה את קנסות החניה, וזאת כחלק מהשירות שמעניקה החברה למנוייה, והמנוי יחויב בתשלום המורכב מהסכום הנקוב בקנסות החניה בתוספת דמי טיפול מופחתים המפורטים בנספח א'. )להלן: "דמי הטיפול המופחתים"(. המנוי מבקש ומאשר לחברה ולמשכירת הרכב להסב על שמו/לשלם כל דוח ו/או קנס שניתן לכלי רכב של החברה בעת שכלי הרכב ה הי בחזקתו כאמור בסעיף לעיל. כמו כן, המנוי מאשר למשכירת הרכב לקזז את עלות הדוחות ו/או הקנסות מכל סכום שיגיע לו מהחברה

13 13 המנוי מתחייב לשלם לחברה כל חיוב הקשור לחוזה זה ו/או השירותים שהחברה תקבל דרישה לגביו, בגין שימוש בכבישי אגרה בתוספת דמי הטיפול המפורטים בנספח א'. במקרה של גרירת/תפיסת כלי הרכב על ידי גורם מוסמך כגון העירייה או המשטרה, אחריות איסוף כלי הרכב ותשלום עבור הגרירה/תפיסה מוטלת על המנוי. סיוע בשחרור כלי הרכב ע"י החברה יעשה בתשלום אשר גובהו יקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם לנסיבות המקרה. כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית כקבוע בסעיף לעיל. כמו כן יחויב המנוי בתשלום לחברה בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, וכן כל הוצאה אחרת שהוציאה החברה לצורך גביית חוב המנוי. כל המחירים המופיעים באתר האינטרנט כוללים מע"מ כדין, אלא אם כתוב אחרת. במידה ויחול שינוי בתעריף המע"מ על פי הדין, יעודכנו המחירים והמנוי מתחייב לשלם את התשלום הנדרש בתוספת שיעור המע"מ כדין החל בעת ביצוע התשלום בפועל נזקים אין לבצע כל תיקון, שינוי ו/או השבחה לכלי הרכב ללא הודעה מראש וקבלת הסכמתה בכתב של החברה לתיקון, שינוי ו/או השבחה כאמור. במידה והמנוי יפר הוראות סעיף זה, יישא במלוא התשלום עבור טיפול כאמור, בתוספת קנס על הפרת הוראה זו, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויותיה של החברה על פי חוזה זה ו/או על פי דין. במקרה של תאונה מתחייב המנוי להודיע על כך מידית לחברה, לא להודות באחריות כלשהי לתאונה וכן למלא דו"ח בכתב אשר יכלול פרטים מלאים של האירוע לפי העניין לרבות, הרכב הפוגע, נהגו ומבטחו, פרטי עדים לתאונה במידה שהיו, ותיאור של נסיבות התאונה לרבות שרטוט המקום בו התרחשה התאונה )להלן: "דוח תאונה"(. בנוסף מתחייב המנוי לשתף פעולה עם החברה ועם שליחיה בכל הליך הנוגע לתאונה כולל העמדה לחקירה ופוליגרף. במקרה שהמנוי שכר רכב, המנוי יישא בתשלום של עד גובה ההשתתפות העצמית של המנוי על פי ביטוח הרכב )לרבות "ביטוח עצמי"(, בגין כל נזק שאירע בעת/כתוצאה מתאונה ו/או גניבה )לרבות נזקי צד שלישי(. על אף האמור, ככל שלא יעביר המנוי לחברה דוח תאונה כאמור בסעיף 19.2 לעיל, תוך 24 שעות מקרות התאונה, יהיה אחראי המנוי לתשלום מלא של כל נזק שייגרם לרכב ו/או לחברה ו/או למשכירת הרכב, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא הגבלת סכום. מובהר כי למעט לגבי הרכבים, השימוש בכל יתר כלי הרכב )כגון האופניים( במסגרת השירותים אינו מבוטח על ידי החברה ועל המנוי לדאוג בעצמו לביטוח מתאים ככל והוא מעוניין בכיסוי ביטוחי. ביטול השתתפות עצמית בביטוח רכב על אף האמור בסעיף 19.3 לעיל, רשאי המנוי לרכוש תמורת תשלום נוסף תוספת כיסוי ביטוחי משלים לביטוח הרכב, בגין ביטול השתתפות עצמית )להלן: "ביטוח ביטול השתתפות עצמית"(. רכש המנוי ביטוח ביטול השתתפות עצמית כאמור בסעיף זה, יהא המנוי פטור מתשלום השתתפות עצמית בגין נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לרכב מקום בו נדרש תשלום השתתפות עצמית, כמפורט בסעיף 19.4 זה עלות רכיב ביטול השתתפות עצמית תהיה בהתאם לשיקול דעת החברה, כפי שיפורסם מעת לעת באתר החברה. במועד חתימת חוזה זה, עלות רכיב ביטול ההשתתפות עצמית הינו כאמור בנספח א' לחוזה זה. יובהר, כי תשלום הפרמיה בגין רכיב ביטול השתתפות עצמית הינה אישית בגין כל אחד מהנהגים תחת אותו המנוי. בחר המנוי לרכוש מהחברה ביטוח ביטול השתתפות עצמית, תגבה החברה מהמנוי את עלות הביטוח הנ"ל בתשלומים חודשיים עד למועד בו יבקש המנוי להפסיק את הכיסוי הביטוחי המשלים בגין ביטול השתתפות עצמית. במקרה זה בחודש העוקב יופסק הכיסוי הביטוחי המשלים בגין ביטוח ביטול ההשתתפות העצמית בעבור כל הנהגים תחת המנוי ולא יחולו חיובים אלו על המנוי בעבור כל נהגיו. יובהר, כי התשלום בגין ביטוח ביטול השתתפות עצמית חל על כל הנהגים תחת אותו המנוי. בעת צירוף נהג נוסף למנוי שקיים לו ביטוח ביטול השתתפות עצמית, אוטומטית יחול חיוב נוסף עבור רכיב ביטול השתתפות העצמית לנהג הנוסף. מנוי עסקי אשר יהיה מעוניין לרכוש רכיב של ביטול השתתפות עצמית יחויב בגין כל מנוי נוסף מבין עובדיו רכיב ביטול ההשתתפות העצמית לא יחול במקרים המפורטים להלן: התרחשות כל אחד או יותר מבין האירועים המפורטים בסעיף 19.5 להלן. למען הסר ספק, היה והתרחש אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף 19.5 להלן, יהא אחראי המנוי לתשלום מלא של כל נזק שייגרם לרכב ו/או לחברה ו/או למשכירת הרכב, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא הגבלת סכום. התרחשות נזק ו/או אובדן שנגרם לרכב ו/או לחברה ו/או למשכירת הרכב בזדון ו/או ברשלנות מצד המנוי. הפרה של התחייבויות המנוי המפורטות בחוזה זה היה והמנוי היה מעורב בתאונה, מכל סיבה שהיא, או שנגרם נזק ו/או אובדן לרכב )להלן: "האירוע"(, מיד לאחר שהובא לידיעת החברה דבר התקיימות האירוע, יופסק החיוב בגין רכיב ביטול ההשתתפות העצמית, והמנוי לא יהיה זכאי להיכלל, מאותו מועד, בתוכנית ביטוח ביטול ההשתתפות העצמית. לחלופין, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, תהא רשאית החברה להציע למנוי להשתתף

14 14 בתוכנית ביטוח ביטול השתתפות עצמית וזאת בתמורה לתשלום דמי ביטוח בשיעור כפול בעבור כל נהג תחת המנוי, מהשיעור אשר נקבע על ידי החברה ומפורט בנספח א. מועד התרחשות האירוע יהא המועד הקובע ביחס לזכאותו של המנוי לקבל ביטול השתתפות עצמית. זכאות המנוי להשתתפות בתוכנית ביטוח ביטול ההשתתפות העצמית כפופה לתשלום בפועל לחברה של דמי הביטול מובהר, כי החברה ו/או משכירת הרכב אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרמו למנוי ו/או לכל צד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן ו/או נזק ו/או קלקול לרכוש ו/או חפצים אישיים בכלי הרכב, וזאת בין אם שילם המנוי והצטרף לתוכנית ביטוח ביטול השתתפות עצמית, ובין אם לאו על אף האמור לעיל, אחריות המנוי אינה מוגבלת לגובה השתתפות העצמית ו/או לכל סכום אחר במקרים הבאים: נזק למרכב התחתון, תחתית הרכב, צמיגים, חישוקים, אבובים, שמשות, אביזרים בתא הנוסעים וכל נזק בתא הנוסעים או בתא המטען נזקים שיגרמו כתוצאה מרשלנות, לרבות, התעלמות המנוי מנורות אזהרה דלוקות המצביעות על תקלה באחת ממערכות הרכב שימוש בסוג דלק לא מתאים לרכב רשלנות באבטחת הרכב לרבות אי-שימוש באזעקה, אי נעילת דלתות, אי שמירת המפתחות/ קוד מערכת מניעת הנעה כאשר בעת האירוע שגרם לנזק נהג ברכב מי שאינו מורשה עפ"י חוזה זה נזק שנגרם כתוצאה של אי תחזוקה נכונה של הרכב כגון- אי מילוי/בדיקה של דלק, שמן, מים, לחץ גלגלים וכדומה במידה ונדרש חילוץ כאשר הרכב נתקע בלי דלק או סוללה טעונה )לפי העניין( ו/או לאחר תקר או קרע בצמיג ו/או התרוקנות המצבר, פרט לתקלה במערכת החשמל )שאינה בקשר עם חסר בטעינה סוללת הרכב, במקרה של רכב חשמלי( ו/או אובדן או גרימת נזק למפתחות/שלט/כרטיס מגנטי ו/או כאשר התקלה לא מצדיקה תיקון דרך ו/או כאשר השוכר נתן דיווח כוזב בתיאור התקלה שימוש ברכב בניגוד לאמור בסעיף 88 לעיל על כל סעיפי המשנה לו מסירת פרטים כוזבים בעת חתימת החוזה לעניין גיל, תוקף רישיון, היעדר הרשעה בעבירות נהיגה חמורות וכו'. במידה והיה יותר ממוקד פגיעה אחד בהשכרה אחת, יחויב המנוי בדמי השתתפות עצמית כמספר המוקדים. הערכת הנזק כפי שתקבע עפ"י שמאי רכב שייבחר ע"י החברה תהווה הוכחה מכרעת לגובה הנזק. כאשר הנזק נמוך מגובה ההשתתפות העצמית, החברה תחייב את המנוי בעלות תיקון הרכב על ידי החברה. החברה לא תישא באחריות בגין כל אובדן רווח ו/או אובדן הזדמנויות ו/או כל הפסד אחר של המנוי. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות בגין מוות או כל נזק גוף, אשר יגרם למנוי, לכל הנוסע עמו או לצד ג'. המנוי יוחזק כאחראי בגין כל נזק אשר יגרם לכלי הרכב בשל תפעול לא נכון. המנוי מתחייב לשלם לחברה בגין כל הנזקים שייגרמו לכלי הרכב במהלך ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש בו, לרבות נזקים עקיפים לרבות גרירה, תיקונים, שמאויות, תביעות צד ג', ימי השבתה והוצאות משפטיות. במידה והמנוי ו/או הנהג לא הפר את התנאים הקבועים בחוזה זה, סך הוצאות אלה יהיה מוגבל לגובה ההשתתפות העצמית המצוינת בסעיף 17.3 לעיל, בכפוף להוראות סעיף 19.4 לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות, בנוסף לתשלום עבור תיקון כל נזק, דמי טיפול, בשיעור לפי שיקול דעתה בהתאם לנסיבות המקרה. 20. זיכויים וקנסות מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה עפ"י דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות להטיל קנס על המנוי בגין כל הפרה ו/או אי מילוי אחר הוראות חוזה זה ונספחיו והוראות המדריך למשתמש, לרבות הסעיפים הבאים:.20.1 החזרת הרכב שלא ע"פ הוראות מדריך למשתמש. ביטולים, שינויים ו/או איחורים בהחזרת הרכב. אי שמירה על ניקיון הרכב, לרבות הימצאות של פסולת ו/או בדלי סיגריות ו/או תוצרי עישון אחרים ברכב. הובלה ו/או הכנסה של בעלי חיים לרכב שאינו מוגדר כרכב בו מותר להסיע בע"ח אובדן כרטיס מנוי הזיכויים והקנסות הינם כמפורט בנספח א' לחוזה זה ובאתר האינטרנט של החברה כפי שאלה יעודכנו מדי פעם בפעם.

15 מנויים עסקיים תנאי חוזה זה והסדריו יחולו על כלל העובדים של המנוי החתום על חוזה זה באופן גורף. ככל שהמנוי יבקש לכלול מי מבין עובדיו כנהג נוסף במסגרת קבלת השירותים תחת החוזה, המנוי ימלא את פרטי העובד, יחתים את העובד על חוזה זה, יימסור לעובד עותק מן החוזה ונספחיו ומן המדריך למשתמש ויאשר בחתימתו על החוזה של העובד כי מילא התחייבות זו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל עובד של המנוי אשר ישתמש בשירותים בפועל, יחשב כאילו חתם בעצמו על טופס ההתקשרות והמנוי יהא אחראי לקיום כלל התחייבות העובד לכל דבר ועניין. 22.אספקת כרטיס המנוי הוראות בקשר לאספקת כרטיס המנוי ולכל נהג נוסף תשלחנה בדוא"ל ו/או במסרון לאחר סיום הרישום במערכת של המנוי/ הנהג הנוסף. 23.סודיות ופרטיות פרטי המבקש הפרטים אשר נמסרים בעת רישום לאתר האינטרנט ו/או במרכז ההזמנות הטלפוני של החברה ו/או במערכת, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאות המנוי באתר האינטרנט מידע אודות הרגלי הקניה של המנוי, שירותים שרכש, שירותים בהם הביע עניין, עמודים בהם צפה, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש בCOOKIES. המידע האמור בסעיף זה ישמש את החברה בכניסות המנוי הבאות לאתר האינטרנט וכן יאפשר לחברה להציע למנוי הצעות ומבצעים ממוקדים. מערכת התנהגות נהג תאסוף נתונים ותתעד המידע באשר לשימוש הנעשה ברכבי החברה בכל זמן נתון לרבות מידע אודות מיקום הרכב, מהירות הנהיגה, תאריך ושעה, כיוון ומרחק נסיעה, אירועים טכניים הקשורים ברכב )הנעה, כיבוי וכיוצ"ב(, אירועים הקשורים באופן הנסיעה ובבטיחות כגון, תאוצות, בלימות, תמרונים שונים ברכב, פניות חדות ואף התראה על תאונות ונזקים הנגרמים לרכב. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסר המנוי בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר ו/או במערכת לרבות העברתו לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, כפי שמתעדכנת מעת לעת. להלן קישור )לינק( למדיניות הפרטיות של החברה : לא חלה על המנוי חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור חוזה זה מהווה הסכמה מצד המנוי לכל השימושים הקבועים בחוזה זה בקשר עם המידע והסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה ולרבות בקשר עם העברת המידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות חוזה זה ו/או מדיניות הפרטיות של החברה, כפי שתקבע מעת לעת. החברה פועלת, כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המנויים ולאבטח את המידע הנאסף באתר האינטרנט ובמערכת. עם זאת, מאחר ומדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור או להשתמש בו לרעה, המנוי מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. מובהר כי אין באמור בסעיף זה בכדי להרחיב את האחריות המוטלת על החברה ו/או על משכירת הרכב בהתאם לדין. עוד מובהר, כי ברכבי החברה מותקנות מערכות תקשורת מתקדמות לשם התקשרות יזומה על ידי מוקד החברה ו/או נציגיה האחרים של החברה ותקשורת עם המנוי ו/או הנהג הנוסף המצוי ברכב לצרכי בקרה ותקשורת קניין רוחני כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט ובמערכת, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, וכן זכויות הקניין הרוחני בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות ו/או המנויים, תיאור מסלולי השירות והשירותים, עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "קאר 2 גו" ו/או "Car2Go" ו/או "CAR2GO" ו/או "גוטו" ו/או "GoTo" וכן שם המתחם ( Domain )name של אתר האינטרנט, סימני המסחר באתר האינטרנט )בין אם נרשמו ובין אם לאו( - הם כולם רכושה של החברה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד