Nokia 3120 classic מדריך למשתמש Issue 6

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Nokia 3120 classic מדריך למשתמש Issue 6"

תמליל

1 Nokia 3120 classic מדריך למשתמש Issue 6

2 הצהרת תאימות 0434 NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצרים,RM-364 RM-365 וגם RM-366 תואמים לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת Nokia כל הזכויות שמורות. Visual ו-,Navi,Nokia Connecting People,Nokia Radio הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia tune.nokia Corporation הוא סימן קולי של.Nokia Corporation שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם. שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ- Nokia, אסורים. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See mpegla.com. מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) לשימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל- MPEG-4 על ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-( 2 ) לשימוש בקבצי וידיאו מסוג MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-.MPEG LA, LLC ראה. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת. בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, Nokia או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

4 תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" is).(as מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש. הזמינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים, ולמידע על הזמינות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של.Nokia פיקוח יצוא התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנות הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות ייצוא של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט. יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל- Nokia. ל- Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש- Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך

5 שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי. הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA ההתקן שברשותך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של.FCC Rules הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-( 2 ) התקן זה חייב לספוג את כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה / Issue 6

6 תוכן עניינים בטיחות... 9 מידע כללי אודות ההתקן שירותי רשת אביזרי העשרה קודי גישה עדכוני תוכנה הורדת תכנים תמיכת... Nokia צעדים ראשונים התקנת כרטיס ה- SIM והסוללה טעינת הסוללה הפעלה וכיבוי של הטלפון קביעת השעה, האזור והתאריך שירות הגדרות תצורה אנטנה מקשים וחלקים כרטיס זיכרון...microSD 28 מצב המתנה פרופיל טיסה שיחות ביצוע שיחה קולית... 34

7 מענה לשיחה או דחייתה חיוג מהיר אפשרויות במהלך שיחה ביצוע שיחת וידיאו הודעות כתיבה ושליחת הודעת טקסט כתיבה ושליחת הודעת מולטימדיה קריאה ומענה להודעה יישום דואר אלקטרוני הגדרות הודעה אנשי קשר שמירת שמות ומספרי טלפון הוספת פרטי אנשי קשר חיפוש איש קשר העתקה או העברה של אנשי קשר עריכת אנשי קשר קבוצות הגדרות אנשי קשר יומן הגדרות פרופילים ערכות נושאים צלילים תצוגה... 57

8 תאריך ושעה הקיצורים שלי סינכרון וגיבוי קישוריות שיחה טלפון אביזרי העשרה תצורה שחזור הגדרות יצרן עדכוני תוכנה לטלפון קישוריות למחשב Nokia PC Suite יישומים לתקשורת נתונים מדיה מצלמה וידיאו נגן מוזיקה מידע על סוללה ומטען הנחיות לאימות המקוריות של סוללות...Nokia 85 טיפול ותחזוקה מידע בטיחות נוסף

9 בטיחות בטיחות קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא. הפעלה בטוחה אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כששימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. זהירות בדרכים קודמת לכל ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים. הפרעות כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם. 9

10 בטיחות כבה באזורים מוגבלים ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוסים, ליד ציוד רפואי, דלקים, כימיקלים או במקומות שמתבצעת בהם עבודה עם חומרי נפץ. שירות מוסמך רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה. אביזרי העשרה וסוללות השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים. עמידות במים ההתקן שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש. 10

11 מידע כללי מידע כללי אודות ההתקן ההתקן הסלולרי המתואר במדריך למשתמש זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות WCDMA מסוג 850 ו (עבור,(RM-364 ברשתות WCDMA מסוג 900 ו (עבור,(RM-365 ברשתות WCDMA מסוג 850 ו (עבור,(RM-366 וגם ברשתות GSM מסוג 850, , ו לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך. כשאתה משתמש בתכונות שבהתקן זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנה על זכויות יוצרים עלולה למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים. ייתכן, שבהתקן שברשותך יותקנו מראש סימניות וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. כמו כן, תוכל לגשת לאתרי צד-שלישי אחרים דרך ההתקן שברשותך. אתרי צד-שלישי אינם שייכים ל- Nokia, ו- Nokia אינה מעודדת אותם או נושאת באחריות להם. אם בחרת 11

12 מידע כללי לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים. אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה מלבד השעון המעורר, ההתקן חייב לפעול. אל תפעיל את ההתקן כששימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה. זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור בהתקן שלך. כשאתה מחבר את ההתקן להתקן אחר, קרא את הוראות הבטיחות המפורטות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים. 12

13 שירותי רשת מידע כללי כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מהתכונות מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות הסלולריות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירות שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות ייתכנו הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא יתמכו בכל התווים והשירותים תלויי-השפה. ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בטלפון שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט הטלפון. ייתכן גם, שהטלפון שברשותך יכלול תצורה מיוחדת, כמו שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. התקן זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר HTTP ו- SSL ) שמופעלים על פרוטוקולי.TCP/IP 13

14 מידע כללי תכונות מסוימות בהתקן זה, כמו הודעות מולטימדיה,(MMS) גלישה, יישום דואר אלקטרוני, הודעות מיידיות, סינכרון מרוחק והורדת תכנים דרך דפדפן או,MMS מחייבות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו. אביזרי העשרה אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך ולא בכבל. 14

15 מידע כללי קודי גישה בחר תפריט < הגדרות < אבטחה כדי לקבוע באיזה אופן הטלפון שברשותך ישתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה. כדי למנוע לחיצה מקרית על מקשים, נעל את לוח המקשים (נעילת מקשים). בחר תפריט < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטו. או אבטחה לנעילת מקשים < מופעלת או מופסקת. אם הפונקציה אבטחה לנעילת מקשים נקבעה למצב מופעלת, הזן קוד אבטחה לבחירתך כשתתבקש לעשות כן. לפתיחת המקשים, בחר פתיחה, ולחץ על המקש. למענה לשיחה כשנעילת המקשים מופעלת, לחץ על מקש החיוג. אם תנתק או תדחה את השיחה, המקשים יינעלו באופן אוטומטי. קוד האבטחה מסייע להגן על הטלפון מפני שימוש בלתי מורשה. 15

16 מידע כללי קוד,PIN שמצורף לכרטיס ה- SIM, מסייע להגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד,PIN2 שמצורף לכרטיסי SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסומים. קוד PUK וקוד PUK2 עשויים להיות מצורפים לכרטיס ה- SIM. אם תזין קוד PIN או PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או.PUK2 אם קודים אלה אינם ברשותך, פנה לספק השירות שלך. סיסמת החסימה (ארבע ספרות) נדרשת כשמשתמשים באפשרות שירות חסימת שיחה לחסימת שיחות מהטלפון ואליו (שירות רשת). להצגה או לשינוי של הגדרות מודול האבטחה (אם מותקן), בחר תפריט < הגדרות אבטחה < הגדרות מודול אבטחה. 16

17 עדכוני תוכנה מידע כללי חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה. Nokia עשויה ליצור עדכוני תוכנה שעשויים להציע תכונות חדשות, פונקציות משופרות או ביצועים משופרים. ייתכן שתוכל לבקש עדכונים אלה דרך היישום Nokia Software Updater במחשב. כדי לעדכן את התוכנה בהתקן, נדרשים היישום Nokia Software Updater ומחשב תואם בעל מערכת הפעלה Microsoft Windows בגירסה 2000, XP או,Vista גישה לאינטרנט וכבל נתונים תואם לחיבור ההתקן למחשב. למידע נוסף, ולהורדת היישום,Nokia Software Updater התחבר לכתובת או לאתר האינטרנט המקומי של.Nokia הורדת עדכוני תוכנה עשויה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירות שלך. 17

18 מידע כללי ודא שהסוללה של ההתקן שברשותך מלאה מספיק, או חבר את המטען לפני התחלת העדכון. אם עדכוני תוכנה בהודעה סלולרית נתמכים על ידי הרשת הסלולרית שלך, ייתכן שתוכל לבקש עדכונים גם דרך ההתקן. ראה "טלפון" בעמוד 69. הורדת תכנים ייתכן שתוכל להוריד תכנים חדשים (לדוגמה, ערכות נושאים) לטלפון (שירות רשת). לבירור הזמינות של שירותים שונים, ולבירור התמחור והתעריפים, פנה לספק השירות שלך. 18 חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה. תמיכת Nokia להורדת מדריכים ומידע נוסף עדכניים, להורדות ולשירותים שקשורים למוצר Nokia שברשותך, התחבר לכתובת או לאתר האינטרנט המקומי של.Nokia

19 צעדים ראשונים באתר האינטרנט תוכל לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של.Nokia אם ברצונך לפנות לשירות לקוחות, עיין ברשימה של מוקדי השירות המקומיים של Nokia בכתובת. לשירותי תחזוקה, בדוק היכן נמצא מוקד השירות של. הקרוב אליך, בכתובת Nokia 1. צעדים ראשונים התקנת כרטיס ה- SIM והסוללה לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כרטיס ה- SIM והמגעים שלו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף. לפיכך, היזהר במהלך הטיפול, ההתקנה וההסרה של הכרטיס. 19

20 צעדים ראשונים הכנס את כרטיס ה- SIM כשאזור המגעים המוזהבים פונה כלפי מטה (6-7). 20

21 צעדים ראשונים טעינת הסוללה טעינת סוללה BL-4U באמצעות מטען AC-3 תימשך כשעתיים ו- 15 דקות כשהטלפון במצב המתנה. 1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר. 2. חבר את תקע המטען למחבר המטען שבחלק התחתון של הטלפון. 21

22 צעדים ראשונים אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעברו מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון. הפעלה וכיבוי של הטלפון 1. לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי כמתואר בתרשים. 2. אם הטלפון מבקש קוד PIN או,UPIN הזן את הקוד (לדוגמה, יוצג כ-****) ובחר אישור. בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לקבל את הגדרות התצורה מספק השירות שלך (שירות רשת). אשר או בטל את הבקשה. ראה "תצורה" בעמוד 71, וגם "שירות הגדרות תצורה" בעמוד

23 צעדים ראשונים קביעת השעה, האזור והתאריך בהפעלה הראשונה של הטלפון, כשהטלפון במצב המתנה, תתבקש לכוון את השעה ואת התאריך. מלא את השדות ובחר שמירה. כדי לגשת לפונקציה תאריך ושעה במועד מאוחר, בחר תפריט < הגדרות תאריך ושעה < הגדרות תאריך ושעה, תבנית תאריך ושעה, או עדכון זמן ותאריך אוטו. (שירות רשת) כדי לשנות את הגדרות השעה, אזור הזמן והתאריך. שירות הגדרות תצורה כדי להשתמש בחלק משירותי הרשת, כמו שירותי אינטרנט סלולריים,,MMS הודעות שמע Nokia Xpress או סינכרון עם שרת אינטרנט מרוחק, דרושות הגדרות התצורה הנכונות בטלפון. למידע נוסף על זמינות, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או למשווק המורשה של Nokia הקרוב אליך. לחילופין, בקר באזור התמיכה (support) שבאתר האינטרנט של Nokia בכתובת. 23

24 צעדים ראשונים לאחר קבלת הגדרות החיבור כהודעת תצורה, ואם ההגדרות לא נשמרו והופעלו באופן אוטומטי, תוצג ההודעה התקבלו הגדרות תצורה. בחר הצגה < שמירה. במידת הצורך, הזן את קוד ה- PIN שקיבלת מספק השירות. 24

25 צעדים ראשונים אנטנה ההתקן שברשותך עשוי להכיל אנטנה פנימית וחיצונית. בדומה לכל התקן אחר שמשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנה משדרת או קולטת משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש ולקצר את חיי הסוללה. 25

26 צעדים ראשונים מקשים וחלקים עדשת מצלמה קדמית 1. אפרכסת 2. תצוגה 3. מקש בחירה שמאלי 4. מקש בחירה ימני 5. מקש חיוג 6. מקש סיום 7. מקש בחירה אמצעי 8. לוח מקשים מקש Navi (להלן מקש ניווט) 26

27 צעדים ראשונים 11. מיקרופון 12. מחבר מטען. 13. מחבר לאביזרי העשרה.14 מחבר USB 15. עדשת מצלמה 16. מבזק מצלמה 17. מקש הפעלה/כיבוי 18. רמקול 19. מקש הגברת שמע/ מקש דיבור/שידור 20. מקש החלשת שמע 27

28 צעדים ראשונים כרטיס זיכרון microsd באריזה של המוצר המשווק ייתכן שלא יהיה כרטיס זיכרון. כרטיסי זיכרון זמינים כאביזרים נפרדים. את כרטיס microsd תוכל לטעון בנתונים שונים, כמו סוגי צלצולים (רינגטונים), ערכות נושא, צלילים, תמונות ווידיאו קליפים. אם תמחק, תטען מחדש או תחליף כרטיס זה, ייתכן שפונקציות ותכונות אלו לא יפעלו כשורה. השתמש רק בכרטיסי microsd תואמים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס. חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון במהלך פעולה כלשהי, שכוללת גישה אל הכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובהתקן, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם. 28

29 צעדים ראשונים 1. הסר את כיסוי הסוללה מהטלפון. הכנס את הכרטיס כשאזור המגעים המוזהבים פונה כלפי מטה (1). 2. לחץ את הכרטיס אל החריץ עד שתשמע נקישה (2). החזר את כיסוי הסוללה. 29

30 צעדים ראשונים מצב המתנה כשהטלפון מוכן לשימוש ולא הזנת תווים כלשהם, הוא נמצא במצב המתנה..1 מחוון 3G 2. עוצמת האות של הרשת הסלולרית 3. מידת הטעינה של הסוללה 4. מחוונים. ראה "מחוונים" בעמוד שם הרשת הסלולרית או לוגו המפעיל של הרשת 6. שעון 7. תצוגה 30

31 צעדים ראשונים 8. מקש הבחירה השמאלי הוא קיצורים או קיצור לפונקציה כלשהי שתבחר. ראה "מקש בחירה שמאלי" בעמוד מקש הבחירה האמצעי הוא תפריט. 10. מקש הבחירה הימני עשוי להיות אנשי קשר כדי לגשת לרשימת אנשי הקשר שבתפריט אנשי קשר, שם ספציפי למפעיל הרשת הסלולרית כדי לגשת לאתר אינטרנט ספציפי של מפעיל הרשת הסלולרית, או קיצור לפונקציה מסוימת שבחרת. ראה "מקש בחירה ימני" בעמוד 60. מחוונים יש הודעות שלא נקראו. הטלפון רשם שיחה שלא נענתה. ראה "יומן" בעמוד 54. המקשים נעולים. ראה "קודי גישה" בעמוד

32 צעדים ראשונים הטלפון לא יצלצל לציון שיחה או הודעת טקסט נכנסת כשהפונקציות התראת שיחה נכנסת וגם צליל התראת הודעה נקבעו למצב מופסק. ראה "צלילים" בעמוד 57. השעון המעורר מופעל. כשמצב חיבור נתוני המנות תמיד מקוון נבחר, ושירות נתוני המנות זמין, מחוון זה מוצג., חיבור GPRS או EGPRS נוצר. חיבור GPRS או חיבור EGPRS מושהה, (בהמתנה). קישוריות Bluetooth מופעלת. ראה "חיבור עם "Bluetooth בעמוד.62 32

33 פרופיל טיסה צעדים ראשונים תוכל לבטל את כל פונקציות תדרי הרדיו ועדיין לגשת למשחקים לא-מקוונים, ללוח-השנה, לנגן המוזיקה ולמספרי טלפון. השתמש בפרופיל הטיסה בסביבות רגישות לרדיו במטוס או בבתי חולים. כשפרופיל הטיסה פעיל, יוצג. בחר תפריט < הגדרות < פרופילים < טיסה < הפעלה או התאמה. כדי להורות לטלפון לשאול בכל פעם שמפעילים אותו אם להשתמש בפרופיל הטיסה, בחר תפריט < הגדרות < טלפון < שאילתת טיסה < מופעל או מופסק. לביטול פרופיל הטיסה, בחר פרופיל אחר. בפרופילים לא-מקוון וטיסה, ייתכן שיהיה עליך לפתוח את ההתקן ולעבור לפרופיל חיוג כלשהו כדי לבצע שיחה. 33

34 שיחות אזהרה: בפרופיל טיסה לא ניתן לחייג או לקבל שיחות כלשהן, לרבות שיחות חירום, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של הרשת הסלולרית. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה. אם עליך לבצע שיחת חירום כשההתקן נעול ונמצא בפרופיל טיסה, ייתכן שתוכל גם להזין מספר חירום רשמי שתוכנת לתוך ההתקן בשדה קוד הנעילה ולבחור שיחה. ההתקן יאשר שאתה מתעתד לצאת מהפרופיל טיסה כדי להתחיל שיחת חירום. 2. שיחות ביצוע שיחה קולית בצע אחת מהפעולות הבאות: הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג אם נדרש, ולחץ על מקש החיוג. 34

35 שיחות כדי לחייג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש להוספת קידומת החיוג הבינלאומי (התו + מחליף את קוד הגישה הבינלאומי), ואחר כך הקש את קידומת המדינה, את אזור החיוג (ללא הספרה 0, במידת הצורך) ואת מספר הטלפון. להצגת המספרים האחרונים שחויגו, לחץ לחיצה אחת על מקש החיוג. לחיוג לאחד מהמספרים, בחר אותו ולחץ על מקש החיוג. חייג למספר ששמור בתיקייה אנשי קשר. ראה "אנשי קשר" בעמוד 51. כדי להגביר או להחליש את השמע במהלך שיחה, לחץ על מקש הגברת השמע או על מקש החלשת השמע. מענה לשיחה או דחייתה למענה לשיחה, לחץ על מקש החיוג. לסיום השיחה, לחץ על מקש הסיום. כדי לדחות שיחה, לחץ על מקש הסיום. להשתקת הצלצול, בחר שקט. 35

36 שיחות חיוג מהיר כדי להקצות מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר, המקשים 3 עד 9: 1. בחר תפריט < אנשי קשר < חיוג מהיר. 2. נווט עד מספר החיוג המהיר הרצוי. 3. בחר הקצאה, או אם כבר הוקצה מספר טלפון למקש, בחר אפשרויות < שינוי. 4. בחר חיפוש ואחר כך בחר את איש הקשר שברצונך להקצות. אם הפונקציה חיוג מהיר הופסקה, תישאל אם ברצונך להפעילה. בחר תפריט < הגדרות < שיחה < חיוג מהיר < מופעל או מופסק. כדי לחייג למספר כלשהו, לחץ והחזק מקש חיוג מהיר כלשהו עד לתחילת השיחה. 36

37 אפשרויות במהלך שיחה שיחות רבות מהאפשרויות שתוכל להשתמש בהן במהלך שיחה הן שירותי רשת. למידע על זמינות, פנה לספק השירות שלך. אפשרויות שספק השירות שלך עשוי להציע כוללות שיחות ועידה, שיתוף וידיאו והעברת שיחות להמתנה. ביצוע שיחת וידיאו 1. להתחלת שיחת וידיאו, הקש את מספר הטלפון במצב המתנה, או בחר אנשי קשר ואחר כך בחר איש קשר כלשהו. 2. לחץ והחזק את מקש החיוג, או בחר אפשרויות < שיחת וידיאו. התחלת שיחת וידיאו עלולה להימשך זמן-מה. שיחת וידיאו ואנימציה של שיחה יוצאת תוצגנה כעת. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידיאו אינן נתמכות על ידי הרשת הסלולרית או שההתקן הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות שיחה קולית או לשלוח הודעה במקום. 37

38 שיחות כדי להגביר או להחליש את השמע במהלך שיחה, לחץ על מקש הגברת השמע או על מקש החלשת השמע. 3. לסיום השיחה, לחץ על מקש הסיום. כשאתה מבצע שיחת וידיאו, אתה שולח וידיאו בזמן-אמת לנמען השיחה. תמונת הווידיאו שנלכדת על ידי המצלמה שבחזית הטלפון שלך תוצג בפני נמען שיחת הווידיאו. כדי לבצע שיחת וידיאו, חייב להיות ברשותך כרטיס USIM ועליך להיות מחובר לרשת סלולרית מסוג.WCDMA למידע על אודות זמינות שירותי שיחות וידיאו ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. שיחת וידיאו ניתן לבצע רק בין שני משתתפים. ניתן לבצע שיחת וידיאו לטלפון תואם או ללקוח.ISDN לא ניתן לבצע שיחות וידיאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידיאו או שיחת נתונים פעילה אחרת. 38

39 הודעות במהלך הפעלה ממושכת, כמו שיחת וידיאו פעילה או חיבור נתונים במהירות גבוהה, ההתקן עלול להתחמם מעט. ברוב המקרים, מצב זה הוא טבעי. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, קח אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך. 3. הודעות כתיבה ושליחת הודעת טקסט 1. בחר תפריט < שירותי הודעות < יצירת הודעה < הודעה. 2. הזן מספר טלפון אחד או יותר לתוך השדה אל:. לשליפת מספר הטלפון מזיכרון כלשהו, בחר הוספה. 3. כתוב את ההודעה בשדה טקסט:. כדי להשתמש בתבנית טקסט, נווט מטה ובחר הוספה. 4. בחר שליחה. 39

40 הודעות כתיבה ושליחת הודעת מולטימדיה 1. בחר תפריט < שירותי הודעות < יצירת הודעה < הודעה. 2. הזן מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני אחד(ת) או יותר בשדה אל:. לאחזור מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני מהזיכרון, בחר הוספה. 3. כתוב את ההודעה. כדי להוסיף קובץ, נווט מטה ובחר הוספה. 4. להצגת ההודעה לפני שליחתה, בחר אפשרויות < תצוגה מקדימה. 5. בחר שליחה. רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל. 40

41 הודעות הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות.MMS אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-.MMS לבדיקת הזמינות של שירות הודעות המולטימדיה,MMS) שירות רשת) ולהצטרפות אליו כמנוי, פנה לספק השירות שלך. קריאה ומענה להודעה 1. להצגת הודעה שהתקבלה, בחר הצגה. לקריאת ההודעה מאוחר יותר, בחר תפריט שירותי הודעות דואר נכנס. 2. למענה להודעה, בחר מענה. כתוב את הודעת המענה. 3. בחר שליחה. חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב. 41

42 הודעות יישום דואר אלקטרוני להפעלת הגדרות הדואר האלקטרוני, בחר תפריט < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות דואר. כדי להשתמש בפונקציית הדואר האלקטרוני בטלפון נדרשת מערכת דואר אלקטרוני תואמת. ייתכן שתקבל את הגדרות תצורת הדואר האלקטרוני כהודעת תצורה. אשף הגדרת דואר אלקטרוני בחר תפריט < שירותי הודעות דואר, והזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. יישום הדואר האלקטרוני דורש נקודת גישה לאינטרנט ללא.proxy נקודות גישה ל- WAP כוללות בדרך כלל פרוקסי, ואינן פועלות עם יישום הדואר האלקטרוני. 42

43 הודעות כתיבה ושליחה של הודעת דואר אלקטרוני תוכל לכתוב את הודעת הדואר האלקטרוני שלך לפני ההתחברות לשירות הדואר האלקטרוני; או להתחבר לשירות תחילה, ואחר כך לכתוב ולשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני. 1. בחר תפריט < שירותי הודעות < יצירת הודעה < דואר אלקטרוני. אם הגדרת יותר מחשבון דואר אלקטרוני אחד, בחר את החשבון שממנו ברצונך לשלוח את הודעת הדואר. 2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, כתוב את הנושא והזן את ההודעה. לצירוף קובץ כלשהו להודעת הדואר האלקטרוני, בחר אפשרויות < הוספה. כדי לשמור את הודעת הדואר האלקטרוני, בחר אפשרויות < שמירת הודעה. לעריכה או להמשך כתיבה של הודעת הדואר האלקטרוני במועד מאוחר, בחר כהודעת טיוטה. 3. לשליחת הודעת הדואר האלקטרוני, בחר שליחה. 43

44 הודעות כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני מתיקיית הטיוטות, בחר תפריט < שירותי הודעות < טיוטות ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה. קריאה ומענה לדואר אלקטרוני 1. בחר תפריט < שירותי הודעות, בחר את שם החשבון ואחר כך בחר את ההודעה הרצויה. 2. למענה להודעת דואר אלקטרוני, בחר אפשרויות < מענה. אשר או ערוך את כתובת הדואר ואת הנושא, ואחר כך כתוב את הודעת המענה. 3. לשליחת ההודעה, בחר שליחה. לסיום סבב הדואר האלקטרוני, בחר אפשרויות < ניתוק. חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב. 44

45 הודעות הגדרות הודעה הגדרות כלליות הגדרות כלליות משותפות להודעות טקסט ומולטימדיה. בחר תפריט < הודעות < הגדרות הודעה < הגדרות כלליות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: שמירת הודעות שנשלחו כדי לשמור את ההודעות שנשלחו בתיקייה פריטים שנשלחו. החלף פריטים שנשלחו כדי להורות לטלפון להחליף את ההודעות הישנות שנשלחו בחדשות כשזיכרון ההודעות מלא. הגדרה זו תוצג רק אם בחרת שמירת הודעות שנשלחו. נמען מועדף כדי להגדיר בקלות נמעני הודעות או קבוצות זמינים כשאתה שולח הודעות. גודל גופן לבחירת גודל הגופן שישמש להודעות. סמיילי גרפי להחלפת סמיילי מבוסס-תווים בסמיילי גרפי. 45

46 הודעות הודעות טקסט ההגדרות להודעות טקסט משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות טקסט. בחר תפריט < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הודעות טקסט, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: דוחות מסירה לקבלת דוחות מסירה על ההודעות שלך (שירות רשת). מוקדי הודעות להוספת מוקד הודעות שנדרש לשליחת הודעות טקסט. תוכל לקבל את מספר הטלפון של מוקד ההודעות מספק השירות שלך. מוקד הודעות בשימוש לבחירת מוקד ההודעות שבשימוש. משך חיי הודעה כדי לבחור את פרק הזמן שהרשת הסלולרית תנסה למסור את הודעתך. 46

47 שליחת הודעה כ- לבחירת התבנית של ההודעות שתישלחנה: טקסט, זימונית, או פקס (שירות רשת). הודעות שימוש בנתוני מנות כדי לקבוע ש- GPRS יהיה הערוץ המועדף להודעות.SMS תמיכה בתווים כדי לבחור כיצד יישלחו תווים בהודעות. בחר מלאה כדי לשלוח את התווים כפי שהם מוצגים. מענה דרך אותו מוקד כדי לאפשר לנמען ההודעה שלך לשלוח לך הודעת מענה דרך מוקד ההודעות שלך (שירות רשת). הודעות מולטימדיה הגדרות ההודעה משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שתקבל את הגדרות התצורה להודעות מולטימדיה כהודעת תצורה. ראה "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 23. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה "תצורה" בעמוד

48 הודעות בחר תפריט < הודעות < הגדרות הודעה < הודעות מולטימדיה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: דוחות מסירה לקבלת דוחות מסירה על ההודעות שלך (שירות רשת). מצב יצירת MMS כדי לחסום או לאפשר הוספת סוגים שונים של תכני מולטימדיה להודעות. גודל תמונה ב- MMS כדי לקבוע את גודל התמונה בהודעות מולטימדיה. תזמון מחדל לשקופית כדי לקבוע את מרווח ברירת המחדל בין שקופיות בהודעות מולטימדיה אפשר קבלת MMS כדי לאפשר או לחסום הודעת מולטימדיה. אם תבחר ברשת מקומית, לא תוכל לקבל הודעות מולטימדיה כשאתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת המקומית. ברירת המחדל היא בדרך כלל ברשת מקומית. הזמינות של תפריט זה תלויה בטלפון. 48

49 הודעות הודעות MMS נכנסות כדי לקבוע כיצד יאוחזרו הודעות מולטימדיה. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה אפשר קבלת MMS נקבעה למצב לא. פרסומות מותרות כדי לקבל או לדחות פרסומות. הגדרה זו לא תוצג אם הפונקציה אפשר קבלת MMS נקבעה למצב לא, או שהפונקציה הודעות MMS נכנסות נקבעה למצב דחייה. הגדרות תצורה כדי להציג את התצורות שתומכות בהודעות מולטימדיה. בחר ספק שירות, ברירת מחדל, או תצורה אישית להודעות מולטימדיה. בחר חשבון, ואחר כך בחר חשבון MMS מתוך הגדרות התצורה הפעילות. הודעות דואר אלקטרוני הגדרות הדואר האלקטרוני משפיעות על השליחה, על הקבלה ועל ההצגה של הודעות דואר אלקטרוני. ייתכן שתקבל את ההגדרות כהודעת תצורה. ראה "שירות הגדרות תצורה" בעמוד 23. תוכל להזין את ההגדרות גם באופן ידני. ראה "תצורה" בעמוד

50 הודעות בחר תפריט < שירותי הודעות < הגדרות הודעה < הודעות דואר, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: דיווח על דואר חדש כדי לבחור אם דיווח יוצג עם קבלת דואר חדש. איפשור קבלה דואר כדי לבחור אם ניתן יהיה לקבל דואר כשאתה מחוץ לרשת המקומית שלך. מענה עם הוד מקורית כדי לבחור אם ההודעה המקורית תיכלל בהודעת המענה. גודל תמונה בדואר כדי לבחור את הגודל של תמונות בהודעות דואר אלקטרוני. תאי דואר כדי להוסיף תאי דואר חדשים או לערוך את תא הדואר שבשימוש. 50

51 4. אנשי קשר אנשי קשר תוכל לשמור שמות ומספרי טלפון (אנשי קשר) בזיכרון הטלפון ובזיכרון של כרטיס ה- SIM. שמירת שמות ומספרי טלפון בחר תפריט < אנשי קשר < שמות < אפשרויות < הוסף איש קשר חדש. שמות ומספרים יישמרו בזיכרון הטלפון. הוספת פרטי אנשי קשר בחר תפריט < אנשי קשר < הגדרות, וודא שהפונקציה זיכרון נבחר נבחרה למצב טלפון או טלפון ו- SIM. בזיכרון הטלפון ניתן לשמור עבור כל איש קשר סוגים שונים של מספרי טלפון, צלצול או וידיאו קליפ ופריטי טקסט קצרים. 51

52 אנשי קשר חפש את איש הקשר שברצונך להוסיף לו פרטים, ובחר פרטים אפשרויות הוספת פרטים. בחר מבין האפשרויות הזמינות. חיפוש איש קשר בחר תפריט < אנשי קשר < שמות. נווט ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם שאתה מחפש. העתקה או העברה של אנשי קשר ניתן להעביר ולהעתיק אנשי קשר מזיכרון הטלפון לזיכרון כרטיס ה- SIM, ולהפך. ניתן לשמור בכרטיס ה- SIM שמות, ולצרף לכל שם מספר טלפון אחד. להעברה או להעתקה של כל אנשי הקשר, בחר תפריט < אנשי קשר < העברת אנשי קשר או העתקת אנשי קשר. 52

53 אנשי קשר להעברה או להעתקה של אנשי קשר בזה אחר זה, בחר תפריט < אנשי קשר < שמות. נווט עד איש הקשר הרצוי, ובחר אפשרויות < העברת איש קשר או העתקת איש קשר. להעברה או להעתקה של מספר אנשי קשר, בחר תפריט < אנשי קשר < שמות. נווט עד איש קשר כלשהו, ובחר אפשרויות < סימון. סמן את אנשי הקשר האחרים, ואחר כך בחר אפשרויות < העברת מסומנים או העתקת מסומנים. עריכת אנשי קשר בחר תפריט < אנשי קשר < שמות. נווט עד איש הקשר ובחר אפשרויות < עריכה. כעת נווט לפרטים שברצונך לשנות. קבוצות בחר תפריט < אנשי קשר < קבוצות לסידור השמות ומספרי הטלפון בתוך קבוצות מתקשרים בעלות צלצולים ותמונות קבוצה שונים. 53

54 יומן הגדרות אנשי קשר בחר תפריט < אנשי קשר < הגדרות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: זיכרון נבחר ראה "הוספת פרטי אנשי קשר " בעמוד 51. תצוגת אנשי קשר כדי לבחור כיצד יוצגו השמות ומספרי הטלפון שברשימה אנשי קשר. הצגת שם כדי לבחור אם השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר יוצג תחילה. גודל גופן כדי לקבוע את גודל הגופן לרשימת אנשי הקשר. מצב זיכרון כדי להציג את הזיכרון הפנוי ואת הזיכרון שבשימוש. 5. יומן בחר תפריט < יומן < שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו, או מספרים שחוייגו. להצגה כרונולוגית של השיחות האחרונות שלא נענו ושהתקבלו ושל מספרי טלפון שחויגו, בחר כל השיחות. 54

55 הגדרות להצגת אנשי הקשר, ששלחת להם לאחרונה הודעות, בחר נמעני ההודעה. כדי לבדוק כמה הודעות טקסט ומולטימדיה שלחת וקיבלת, בחר תפריט < יומן < מונה הודעות. הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכדומה. 6. הגדרות פרופילים בחר תפריט < הגדרות < פרופילים, בחר את הפרופיל הרצוי ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: הפעלה להפעלת הפרופיל שנבחר. 55

56 הגדרות התאמה כדי להתאים אישית צלצולים, עוצמת צלצול, התראות ברטט, אפקטי תאורה וצלילי התראה להודעה בפרופיל. מתוזמן להפעלת הפרופיל לפרק זמן מסוים (עד 24 שעות). לאחר פרק זמן זה, הפרופיל הקודם יהפוך לפעיל. ערכות נושאים בחר תפריט < הגדרות < ערכות נושאים, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: ערכת נושא נבחרת לקביעת ערכת נושא. רשימה של תיקיות בתיקייה הראשית גלריה תיפתח כעת. פתח את התיקייה ערכות נושא ובחר ערכת נושא. הורדות ערכות נושא לפתיחת רשימה של קישורים להורדה כדי להוריד ערכות נושא נוספות. 56

57 צלילים בחר תפריט < הגדרות < צלילים. בחר אפשרויות < שמירה לשמירת ההגדרות, או בחר ביטול כדי להשאיר את ההגדרות ללא שינוי. אם תבחר את עוצמת הצלצול המרבית, הצלצול יגיע לעוצמה המרבית לאחר מספר שניות. תצוגה הגדרות כדי להתאים אישית את התצוגה שלך, קבע את הגדרות התצוגה. הגדרות מצב המתנה בחר תפריט < הגדרות < תצוגה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: תמונת רקע כדי להורות לטלפון להציג תמונה או שקופית כתמונת רקע כשהוא נמצא במצב המתנה. 57

58 הגדרות בחר תמונות רקע < תמונה או ערכת שקופיות, נווט עד תיקייה כלשהי ובחר תמונה או ערכת שקופיות. המתנה פעילה כדי לבחור אם להשתמש במצב ההמתנה הפעילה. צבע גופן בהמתנה לבחירת הצבע לטקסטים על הצג במצב המתנה. סמלי מקש ניווט להצגת הסמלים של הקיצורים הנוכחיים של מקש הניווט במצב המתנה כשההמתנה הפעילה מופסקת. פרטי דיווח כדי להציג או להסתיר פרטים, כמו מידע קשר, בהתראות על שיחה שלא נענתה ועל הודעה שהתקבלה. שומר מסך כדי להציג הנפשה כלשהי או תמונה כשאף פונקציה בטלפון לא בשימוש למשך פרק זמן מסוים. חיסכון באנרגיה כדי לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה, שעון דיגיטלי יוצג כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים. 58

59 הגדרות מצב שינה כדי לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה, הצג יהפוך לשחור כשלא נעשה שימוש באף פונקציה בטלפון למשך פרק זמן מסוים. גודל גופן לקביעת גודל הגופן לקריאה ולכתיבה של הודעות, ולהצגת אנשי קשר ודפי אינטרנט לוגו מפעיל כדי להורות לטלפון להציג או להסתיר את הלוגו של מפעיל הרשת הסלולרית, אם זמין. תצוגת מידע תא כדי לקבל מידע ממפעיל הרשת הסלולרית בהתאם לתא הסלולרי שנעשה בו שימוש (שירות רשת). תאריך ושעה בחר תפריט < הגדרות < תאריך ושעה < הגדרות תאריך ושעה, תבנית תאריך ושעה, או עדכון זמן ותאריך אוטו. (שירות רשת) כדי לשנות את הגדרות השעה, אזור השעה והתאריך. 59

60 הגדרות הקיצורים שלי קיצורים אישיים מאפשרים לך גישה מהירה לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון. מקש בחירה שמאלי לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה שמאלי. מקש בחירה ימני לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש בחירה ימני. מקש ניווט כדי להקצות פונקציות טלפון אחרות מתוך רשימה מוגדרת-מראש למקש הניווט, בחר תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש ניווט. 60

61 מקש המתנה פעילה לבחירת פונקציה כלשהי מהרשימה, בחר תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי < מקש המתנה פעילה. סינכרון וגיבוי הגדרות בחר תפריט < הגדרות < סינכרון וגיבוי, כדי לסנכרן או להעתיק נתונים בין הטלפון לטלפון אחר או לשרת מרוחק (שירות רשת). החלפת טלפון כדי לסנכרן או להעתיק נתונים בין שני טלפונים. יצירת גיבוי כדי ליצור גיבוי של תכנים נבחרים ולאחסן אותו בזיכרון הטלפון. שחזור גיבוי כדי לשחזר תכנים שגובו בעבר בזיכרון הטלפון. סינכרון משרת כדי לסנכרן נתונים בין הטלפון שלך לשרת. 61

62 הגדרות קישוריות תוכל לחבר את הטלפון להתקן תואם דרך Bluetooth או דרך כבל נתונים.USB חיבור דרך Bluetooth התקן זה תואם למפרט,Bluetooth Specification 2.0 התומך בפרופילים הבאים: advanced audio distribution, audio video remote control, dial-up networking, file transfer, general access, general object exchange, generic audio/ video distribution, hands-free, headset, object push, phonebook access, serial port, service discovery application, SIM access. כדי להבטיח התאמה להתקנים אחרים שתומכים ב- Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה. טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר את הטלפון שברשותך לטלפון Bluetooth תואם שנמצא בטווח של 10 מטרים. 62

63 הגדרות טלפונים שמשתמשים ב- Bluetooth מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך הטלפון שלך והטלפונים האחרים אינם חייבים להיות בקו ראייה ביניהם. עם זאת, החיבור עלול לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כמו קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים. תכונות שמשתמשות ב- Bluetooth עלולות להעמיס על הסוללה ולקצר את חייה. הפעלת חיבור Bluetooth בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < מופעל. בחר שם הטלפון שלי, כדי לקבוע או לשנות את השם של הטלפון שלך שיהיה גלוי להתקני Bluetooth אחרים. הסמל מציין שפונקציית Bluetooth פעילה. זכור, שפונקציית Bluetooth צורכת חשמל מהסוללה ועלולה לקצר את חיי הסוללה. 63

64 הגדרות חיבור התקן Bluetooth בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < חיפוש א. העשרת שמע, ואחר כך בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו. הצגת רשימה של חיבורי Bluetooth שלך בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < התקנים פעילים. שליחת נתונים להתקן Bluetooth בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < התקנים מותאמים. בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו, והזן סיסמה. כדי להתחבר להתקן אחר, עליך להסכים על סיסמה (עד 16 תווים) לשימוש. יש להשתמש בסיסמה פעם אחת בלבד כדי ליצור את החיבור ולהתחיל להעביר נתונים. 64

65 הגדרות אם אינך רואה את ההתקן ברשימה, בחר חדש כדי להציג התקני Bluetooth שנמצאים בטווח קליטה. הסתרת התקן Bluetooth שלך מאחרים בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < Bluetooth < אופן איתור הטלפון שלי. בחר נסתר, או כבה לחלוטין את פונקציית.Bluetooth סינכרן ממחשב תואם לסינכרון נתונים מלוח-שנה, הערות ואנשי קשר, התקן את התוכנה Nokia PC Suite עבור הטלפון שלך במחשב תואם. השתמש ב- Bluetooth או בכבל נתונים USB לסינכרון, והתחל את הסינכרון מהמחשב. 65

66 הגדרות סינכרון משרת כדי להשתמש בשרת אינטרנט מרוחק, הצטרף כמנוי לשירות סנכרון. למידע נוסף על זמינות השירות ולקבלת הגדרות השירות, פנה לספק השירות. כבל נתונים USB תוכל להשתמש בכבל נתונים USB דגם CA-101 להעברת נתונים בין הטלפון למחשב תואם, או למדפסת שתומכת ב- PictBridge. תוכל גם להשתמש בכבל הנתונים USB עם.Nokia PC Suite אישור בחיבור כדי להורות לטלפון לשאול אם לקבל חיבור. PC Suite כדי להשתמש בטלפון לתקשורת עם יישומים במחשב, שמותקנת בו התוכנה.Nokia PC Suite הדפסה ומדיה כדי לחבר את הטלפון למדפסת תואמת,PictBridge או כדי לחבר אותו למחשב לשם סינכרון עם Windows Media Player (מוזיקה, וידיאו). 66

67 אחסון נתונים כדי להתחבר למחשב, שהתוכנה של Nokia אינה מותקנת בו, ולהשתמש בטלפון לאחסון נתונים. לשינוי מצב ה- USB, בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < כבל נתונים < USB אישור בחיבור,,PC Suite הדפסה ומדיה, או אחסון נתונים. שיחה בחר תפריט < הגדרות < שיחה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: הגדרות הפנית שיחה להפניית השיחות הנכנסות שלך (שירות רשת). ייתכן שלא תוכל להפנות שיחות אם פונקציות חסימת שיחות מסוימות פעילות. ראה שירות חסימת שיחה בסעיף "קודי גישה" שבעמוד 15. מענה בכל מקש < מופעל כדי לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש ההפעלה/כיבוי, מקשי הבחירה השמאלי והימני או מקש הסיום. 67

68 הגדרות חיוג חוזר אוטומטי כדי לנסות לחבר את השיחה עד 10 פעמים לאחר ניסיון חיוג שכשל. צלילות קול כדי לשפר את איכות הדיבור, במיוחד בסביבות רועשות. חיוג מהיר ראה "חיוג מהיר" בעמוד 36. שיחה ממתינה כדי לקבל הודעה עם כניסת שיחה כשאתה נמצא בשיחה (שירות רשת). סיכום לאחר השיחה כדי להציג את המשך והעלות המשוערים (שירות רשת) של השיחה לכשתסתיים. שליחת זיהוי מתקשר שלי כדי להציג את מספר הטלפון שלך בפני האדם שאתה מתקשר אליו (שירות רשת). כדי להשתמש בהגדרה שהסכמת עליה עם ספק השירות שלך, בחר קבוע מראש. שיתוף וידיאו לקביעת הגדרות שיתוף וידיאו. 68

69 הגדרות טלפון בחר תפריט < הגדרות < טלפון, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: הגדרות שפה כדי לקבוע את שפת התצוגה של הטלפון, בחר שפת הטלפון. אוטומטית לבחירת השפה על פי המידע שבכרטיס SIM שלך. לבחירת שפת כרטיס,USIM בחר שפת.SIM לקביעת שפה להשמעת קול, בחר שפת זיהוי. מצב זיכרון כדי להציג את הזיכרון שבשימוש ואת הזיכרון הזמין בטלפון. נעילת מקשים אוטומטית ראה "קודי גישה" בעמוד 15. אבטחה לנעילת מקשים ראה "קודי גישה" בעמוד 15. זיהוי קולי כדי לבצע שיחת טלפון על ידי הגיית השם ששמור בתיקייה אנשי קשר. שאילתת טיסה ראה "פרופיל טיסה" בעמוד

70 הגדרות הודעת פתיחה כדי לכתוב את ההודעה שתוצג לזמן קצר עם הפעלת הטלפון. עדכוני הטלפון כדי לעדכן את תוכנת הטלפון שלך אם קיים עדכון זמין. מצב רשת כדי לבחור מצב כפול UMTS) או.(GSM לא ניתן לגשת לאפשרות זו במהלך שיחה פעילה. בחירת מפעיל כדי להורות לטלפון לבחור באופן אוטומטי אחת מהרשתות הסלולריות שזמינות במקום שאתה נמצא בו, בחר אוטומטית. אם תבחר ידנית, תוכל לבחור רשת סלולרית שיש לה הסכם נדידה עם ספק השירות שלך. טקסט עזרה כדי לבחור אם הטלפון יציג טקסטים של עזרה. צליל הפעלה כדי לבחור אם הטלפון ישמיע צליל בעת הפעלתו. 70

71 אביזרי העשרה הגדרות תפריט זה, או האפשרויות הבאות, יוצגו אם הטלפון מחובר (או שחובר) לאביזר העשרה סלולרי תואם כלשהו. בחר תפריט < הגדרות < אביזרי העשרה. בחר אביזר העשרה כלשהו, ובהתאם לאביזר שנבחר בחר מבין האפשרויות הבאות: פרופיל מחדל כדי לבחור את הפרופיל שברצונך להפעיל באופן אוטומטי עם חיבור אביזר ההעשרה שנבחר. מענה אוטומטי כדי להורות לטלפון לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם הפונקציה תפריט הגדרות צלילים התראת שיחה נכנסת נקבעה למצב צפצוף יחיד או מופסק, המענה האוטומטי יופסק. תצורה תוכל לקבוע בטלפון את ההגדרות הדרושות כדי ששירותים מסוימים יפעלו כהלכה. ספק השירות שלך עשוי גם לשלוח לך הגדרות אלה כהגדרת תצורה. 71

72 הגדרות בחר תפריט < הגדרות < תצורה, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות: הגדרות תצורה ב מחדל להצגת ספקי השירותים שנשמרו בטלפון. לקביעת הגדרות התצורה של ספק השירות כהגדרות ברירת המחדל, בחר אפשרויות < הגדרה כמחדל. ב מחדל בכל הייש להפעלת הגדרות ברירת המחדל לתצורה עבור היישומים הנתמכים. נקודת גישה מועדפת להצגת נקודות הגישה שנשמרו. נווט עד נקודת גישה כלשהי, ובחר אפשרויות < פרטים כדי להציג את שם ספק השירות, את ערוץ הנתונים ואת נקודת הגישה לנתוני מנות או את מספר החיוג ל- GSM. חיבור לתמיכה כדי להוריד את הגדרות התצורה מספק השירות שלך. 72

73 הגדרות הגדרות תצורה אישיות כדי להוסיף באופן ידני חשבונות אישיים חדשים לשירותים שונים, וכדי להפעיל או למחוק אותם. הפרמטרים משתנים בהתאם לסוג השירות שנבחר. שחזור הגדרות יצרן לאיפוס חלק מהגדרות התפריטים לערכיהן המקוריים בחר תפריט < הגדרות < שחזור הגד. יצרן. הזן את קוד האבטחה. השמות ומספרי הטלפון ששמורים בתיקייה אנשי קשר לא יימחקו. עדכוני תוכנה לטלפון ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכוני תוכנה לטלפון ישירות להתקן שברשותך בהודעה סלולרית. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם לטלפון שברשותך. 73

74 קישוריות למחשב אזהרה: לא ניתן להשתמש בהתקן, גם לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה של עדכון התוכנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני אישור התקנה של עדכון כלשהו. 7. קישוריות למחשב תוכל לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני, וגם לגשת לאינטרנט, כשהטלפון מחובר למחשב תואם ב- Bluetooth או בכבל נתונים. תוכל להשתמש בטלפון במגוון יישומי קישוריות מחשב ותקשורת נתונים. Nokia PC Suite באמצעות Nokia PC Suite תוכל לסנכרן אנשי קשר, לוח-שנה, הערות ומטלות בין הטלפון שלך לבין מחשב תואם או שרת אינטרנט מרוחק (שירות רשת). 74

75 קישוריות למחשב ייתכן שתוכל למצוא מידע נוסף, וגם את התוכנה PC,Suite בכתובת או באתר האינטרנט המקומי של.Nokia יישומים לתקשורת נתונים למידע על שימוש ביישום מסוים לתקשורת נתונים, עיין בתיעוד שצורף אליו. חיוג או מענה לשיחות במהלך חיבור למחשב אינו מומלץ, כיוון שהוא עלול להפריע להעברת הנתונים. לקבלת ביצועים טובים יותר במהלך שיחות נתונים הנח את הטלפון על משטח יציב, כשהמקשים פונים כלפי מטה. אל תזיז את הטלפון על ידי אחיזתו בידך במהלך שיחת נתונים. 75

76 מדיה 8. מדיה תוכל לצלם תמונות או להקליט וידיאו קליפים חיים באמצעות המצלמה המובנית בת 2.0 מגה-פיקסל. מצלמה המצלמה יוצרת תמונות בתבנית,jpg וניתן להגדיל אותן דיגיטלית עד פי שמונה. צילום תמונה בחר תפריט < מדיה < מצלמה < לכידה. לצילום תמונה נוספת, בחר חזרה; לשליחת התמונה כהודעת מולטימדיה, בחר שליחה. הטלפון ישמור את התמונה בתיקייה גלריה < תמונות. להגדלה או להקטנה, לחץ על מקש הגברת השמע או על מקש החלשת השמע. 76

77 וידיאו ניתן להקליט וידיאו קליפים בתבנית 3gp או.mp4 לקביעת האיכות של וידיאו קליפים, בחר תפריט < מדיה < וידיאו < אפשרויות < הגדרות < איכות וידיאו קליפ < מיטבית, רגילה, או בסיסית. לבחירת מגבלת גודל הקובץ, בחר תפריט < מדיה < וידיאו < אפשרויות < הגדרות < אורך קליפ וידיאו. הקלטת וידיאו קליפ בחר תפריט < מדיה < וידיאו < הקלטה. להגדלה או להקטנה, לחץ על מקש הגברת השמע או על מקש החלשת השמע. נגן מוזיקה מדיה הטלפון כולל נגן מוזיקה להשמעת רצועות מוזיקה, הקלטות או קובצי eaac+,aac,mpeg4,mp3 או Nokia אחרים שהעברת לטלפון באמצעות היישום WMA.Nokia PC Suite שכלול בתוכנה,Audio Manager להפעלת נגן המוזיקה, בחר תפריט < מדיה < נגן מוזיקה. 77

78 מדיה רדיו רדיו FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר העשרה תואמים להתקן, כדי שרדיו FM יפעל כהלכה. אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזן כשהרמקול פועל, כיוון עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר. בחר תפריט < מדיה < רדיו. כדי להשתמש במקשים הגרפיים,,, או שעל המסך, נווט שמאלה או ימינה אל המקש הרצוי ובחר אותו. 78

79 שמירת תחנות מדיה 1. לחיפוש תחנות רדיו, לחץ והחזק את המקש או. לשינוי תדר הרדיו בצעדים של 0.05, MHz לחץ על המקש או. 2. לשמירת התחנה בזיכרון, בחר אפשרויות ואחר כך בחר שמירת תחנה. 3. לקביעת שם לתחנה שנשמרה, בחר אפשרויות < תחנות, בחר את התחנה, אפשרויות < שינוי שם, והזן את השם הרצוי. השמעה 1. בחר תפריט < מדיה < רדיו., או לחץ או לניווט לתחנת הרדיו הרצויה, בחר 2. על מקש הדיבורית האישית. 3. לבחירת תא זיכרון של תחנת רדיו כלשהי, לחץ לחיצה קצרה על מקשי הספרות המתאימים. 4. בחר אפשרויות, ואחר כך בחר אחת מבין האפשרויות הבאות: 79

80 מדיה כיבוי לכיבוי הרדיו. שמירת תחנה לשמירת תחנת רדיו חדשה על ידי הזנת שם התחנה. אפשרות זו תוצג רק אם תחנת הרדיו שנבחרה לא נשמרה. תחנות כדי לבחור תחנה שמורה מהרשימה. ניתן להיכנס לרשימת התחנות רק אם התחנה שנבחרה שמורה. חיפוש כל התחנות כדי לחפש את כל תחנות הרדיו שהטלפון מסוגל לקלוט. קביעת תדר להזנת התדר של תחנת הרדיו. הגדרות כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של הרדיו. מדריך תחנות כדי לגשת אל דפי האינטרנט של היישום.Visual Radio 80

81 מדיה Visual Radio כדי לקבוע אם להשתמש ביישום.Visual Radio ערוצי רדיו מסוימים עשויים לשלוח מידע טקסט או גרפיקה, שניתן להציג בעזרת היישום.Visual Radio הפעלת שירות חזותי כדי לקבוע אם היישום Visual Radio יופעל באופן אוטומטי כשאתה מפעיל את הרדיו. תוכל לחייג או לענות כרגיל לשיחה נכנסת במהלך האזנה לרדיו. במהלך השיחה הרדיו יושתק. כשיישום שמשתמש בחיבור נתוני מנות או HSCSD שולח או מקבל נתונים, הוא עלול להפריע לפעולת הרדיו. 81

82 מידע על סוללה ומטען 9. מידע על סוללה ומטען ההתקן שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה שנועדה לשימוש בהתקן זה היא מדגם.BL-4U התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים:.AC-3 ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי,Nokia וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה. שימוש בסוללה או מטען שאינם מאושרים עלול לגרום לשרפה, פיצוץ, נזילה או מפגע. אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא השתמשת בה למשך זמן רב, ייתכן שיהיה עליך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיעברו מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון. 82

83 מידע על סוללה ומטען לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15 C ל- 25 C. טמפרטורות קיצוניות מפחיתות את הקיבולת של הסוללה ומקצרות את אורך החיים שלה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול לא לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון. אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כמו מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי ( ) של הסוללה. (הנראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר. 83

84 מידע על סוללה ומטען אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלויות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לעוות, לנקב או לגרוס תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנוזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית. אין לשנות, לייצר מחדש, לנסות להחדיר חפצים זרים לתוך הסוללה או להשרות/לחשוף אותה למים או לנוזלים אחרים. שימוש לא נאות בסוללה עלול לגרום לשריפה, לפיצוץ או לסיכון אחר. אם היפלת את הסוללה או את ההתקן (במיוחד אם היפלת אותם על משטח קשה) ואתה סבור שהסוללה נפגמה, קח אותה למרכז שירות לבדיקה לפני שאתה ממשיך להשתמש בה. 84

85 מידע על סוללה ומטען השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים. הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לבדוק אם קיבלת סוללה מקורית של,Nokia רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia ובדוק את תווית ההולוגרמה על ידי ביצוע הפעולות הבאות: גם אם תסיים לבצע בהצלחה את הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה אינה סוללה מקורית של,Nokia עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה. 85

86 מידע על סוללה ומטען אימות ההולוגרמה 1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת. 2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 3 2, 1, ו- 4 נקודות בכל צד, בהתאמה. ואם הסוללה שבידך איננה מקורית? אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של,Nokia אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. 86

87 מידע על סוללה ומטען השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן, עלול לפגוע בביצועי ההתקן ואביזרי ההעשרה שברשותך ואף עלול לגרום להם נזק. שימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול לגרום גם לפקיעת התוקף של כל אישור או אחריות החלים על ההתקן. למידע נוסף על סוללות מקוריות של,Nokia התחבר לכתובת. 87

88 טיפול ותחזוקה טיפול ותחזוקה ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות. הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני הרכבת הסוללה. הימנע משימוש בהתקן או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם. הימנע מאחסון ההתקן במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של התקנים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים. הימנע מאחסון ההתקן במקומות קרים. כשההתקן חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים. 88

89 טיפול ותחזוקה אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא תואר במדריך זה. אל תפיל את ההתקן, אל תחבוט בו ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכאניקה עדינה בתוך ההתקן. אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה. השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כמו עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה. השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, וגם ביצוע שינויים או חיבורים באנטנות, עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו. השתמש במטענים בבית. צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה. לאיפוס ההתקן מעת לעת לקבלת ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה. 89

90 טיפול ותחזוקה המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם התקן כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון. השלכה סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, בתיעוד או על האריזה נועד להזכיר לך שיש לקחת את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, הסוללות והמצברים לאיסוף נפרד בתום חייהם. דרישה זו חלה על האיחוד האירופאי ועל מקומות אחרים, שבהם זמינות מערכות לאיסוף נפרד. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. על ידי החזרת המוצרים לאיסוף תוכל לסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה, ולעודד את המיחזור של משאבי חומרים. מידע מפורט יותר זמין אצל קמעונאי המוצר, אצל הרשויות המקומיות לאיסוף פסולת, אצל ארגונים הנושאים באחריות של היצרן המקומי או אצל הנציג המקומי של.Nokia בכל הנוגע להצהרת השמירה על איכות הסביבה של המוצר, או להוראות על החזרת מוצר שסיים את חייו, תוכל למצוא מידע ספציפי למדינה שלך בכתובת. 90

91 מידע בטיחות נוסף מידע בטיחות נוסף ילדים קטנים ההתקן שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים. סביבת הפעלה התקן זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל (כשהוא מוצמד לאוזן), או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 1.5 סנטימטרים מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את ההתקן במרחק שצוין לעיל מהגוף. כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתהות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור. 91

92 מידע בטיחות נוסף חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, כי המידע השמור בהם עלול להימחק. מכשירים רפואיים הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את ההתקן בעת כניסה למרכזים רפואיים, ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים.(RF) מכשירים רפואיים מושתלים היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מזערי של 15.3 ס"מ בין המכשיר הסלולרי למכשיר רפואי מושתל 92

93 מידע בטיחות נוסף כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור לבבי מושתל, זאת כדי למנוע הפרעה אפשרית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים: לשמור תמיד על מרחק של מעל 15.3 סנטימטרים מהמכשיר הרפואי כשההתקן הסלולרי פועל. לא לשאת את ההתקן הסלולרי בדש הבגד. להצמיד את ההתקן הסלולרי לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו המכשיר הרפואי, כדי לצמצם למינימום את הסיכון להפרעה. לכבות מיד את ההתקן הסלולרי אם קיימת סיבה כלשהי לחשוד לקיומה של הפרעה. לקרוא את הנחיות יצרן המכשיר הרפואי ולפעול על פיהן. לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל. 93

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע

הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים   1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה ע הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים www.hod-ami.co.il 1 הסדרה הידידותית למתחילים Outlook 2003 צור ריכטר-לוין עורכת ראשית: שרה עמיהוד עריכה לשונית ועיצוב: שרה עמיהוד, טליה טופז עיצוב עטיפה: שרון רז שמות המוצרים

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד