Gigaset AS280/AS280DUO/AS285

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Gigaset AS280/AS280DUO/AS285"

תמליל

1 15 Maximum אל תגביל את זמן ההקלטה לכל שיחה Message Length Minute הגבל את זמן ההקלטה לדקה 1 לכל שיחה Minutes הגבל את זמן ההקלטה ל- דקות לכל שיחה Minutes הגבל את זמן ההקלטה ל- 3 דקות לכל שיחה Immediately השיחה נענית מיידית Ring Delay 3-6 השיחה נענית לאחר 10 שניות. 10 sec 3-6- השיחה נענית לאחר 18 שניות. 18 sec השיחה נענית לאחר 30 שניות. 30 sec אם אין הודעות חדשות, המשיבון עונה לשיחה לאחר 18 שניות. אם יש הודעות חדשות, המשיבון עונה לשיחה לאחר 10 שניות בלבד. Auto הזן תאריך (בתבנית,(DDMMYY ולאחר מכן שעה (בתבנית (HHMM הגדר את שפת התצוגה עמוד 11 Language 4--1 הפעלה/השבתה אוטומטית של מענה אוטומטי עמוד 7 Auto Answer 4-- ביצוע רישום ידני של היחידה הניידת עמוד 10 Register HS 4--3 איפוס היחידה הניידת עמוד 11 Reset Handset 4--4 Settings Date / Time Handset הגדרות של 5 רמות + "צליל מתגבר" + "כיבוי" 10 מנגינות לבחירה Ringer Volume Ringer Melody Audio Settings AS85) בלבד) SPtv 4-3 עמוד 8 Missed Calls Call list type 4-3- עמוד 8 All Calls שנה מזהה מערכת (ברירת המחדל היא 0000) שחזר הגדרות מפעל עמוד 11 הפעל/כבה עמוד 1 הפעל/כבה עמוד הפעל/כבה עמוד Repeater Eco Mode Eco Mode הפעל/כבה את הפונקציה עמוד 11 Presel. Number קוד חיוג של ספק הרשת, יש להזינו אוטומטית לפני מספר הטלפון לחיוג. System PIN Base Reset Additional Listening in Preselection ספרות ראשונות של קודי החיוג, יש לחייגן באמצעות בחירה מראש. ספרות ראשונות של קודי חיוג, יש לחייגן ללא בחירה מראש. With Preselect Without Presel

2 14 הטלפון כולל מגוון רחב של תכונות. תכונות אלה זמינות בצורת תפריטים. כדי לבחור פונקציה בזמן שהטלפון במצב סרק, לחץ על MENU (תפריט פתיחה), השתמש במקשים t ו- v כדי לגלול אל הפונקציה הרצויה ולחץ על OK לאישור. לחזרה למצב סרק: לחץ לחיצה ממושכת על המקש a. כחלופה לבחירת פונקציות באמצעות הלחצנים t ו- v, ניתן גם להזין את שילוב הספרות שלפני הפונקציה בעץ התפריטים. להגדרת השעה והתאריך, לדוגמה: OK 4 1 MENU עץ התפריטים הפעלה/השבתה של השעון המעורר תבנית ההזנה: HHMM Alarm Clock Activation wake-up time Audio Settings Earpiece ניתן להגדיר לאחת משלוש רמות -1-1 Handset Volume -1 Speaker ניתן להגדיר לאחת מחמש רמות -1- זמינות 5 רמות + אפשרות שמע מתגבר זמינות 10 מנגינות שונות עבור שיחות חיצוניות External Calls -3-1 זמינות 10 מנגינות צלצול שונות עבור שיחות פנימיות Internal Calls -3- זמינות 10 מנגינות צלצול עבור השעון המעורר Alarm Clock -3-3 Ringer Volume Ringer Melody - -3 Advis. Tones הפעלה/השבתה -4 צליל אזהרה שמושמע כאשר הסוללה עומדת להתרוקן: לעולם לא תמיד Off On Battery Low -5 רק במהלך שיחה During Call -5-3 Voice Mail 3 הקצה את מקש 1 לתא דואר ברשת והזן את מספר תא הדואר ברשת (במצב סרק, לחץ לחיצה ממושכת על מקש 1 כדי לחייג). :Netw. Mailbx המשיבון של ספק הרשת; יש לבקש באופן נפרד. ניתן להציג את רשימת תא הדואר ברשת אם ספק הרשת תומך בפונקציה זו ואם מקש 1 הוקצה לתא הדואר ברשת. Netw. Mailbx Set Key 1 (כל המכשירים) 3-1 Answer Mach. (רק מכשירים עם 3-1- משיבון) הקצה את מקש 1 למשיבון (במצב סרק, לחץ לחיצה ממושכת כדי לחייג). Mach. Answer הפעלה/כיבוי של המשיבון 3- Handset ניתן להשתמש ברמקול של היחידה הניידת כדי לסנן את ההודעה המוקלטת Call Screening 3-3 ניתן להשתמש ברמקול של תחנת הבסיס כדי לסנן את ההודעה המוקלטת. Base 3-3- עמוד 9 Rec announce Announcements 3-4 Play announce השמע את הודעת הפתיחה שלך 3-4- Del announce מחק את הודעת הפתיחה שלך 3-4-3

3 13 צריכת מתח של תחנת הבסיס במצב המתנה יחידה ניידת בתחנת בסיס יחידה ניידת מחוץ לתחנת בסיס במהלך שיחה מפרטים כלליים בערך 1.3 W בערך. 1.3 W בערך 1.5 W תקן DECT תקן GAP טווח ספק מתח של תחנת הבסיס תנאים סביבתיים בהפעלה שאלות ותשובות נתמך נתמך עד 300 מ' מחוץ למבנה, עד 50 מ' בתוך מבנה 30 V ~/50 Hz +5 C עד +45 C, 0% עד 75% לחות יחסית לקבלת תשובות לשאלות בנוגע לשימוש בטלפון, בקר בכתובת לתמיכה 4 שעות. הטבלה שלהלן כוללת רשימה של בעיות נפוצות ופתרונות אפשריים. בעיה לא מופיע דבר בתצוגה. אין חיבור אלחוטי לתחנת הבסיס, הכיתוב Base מהבהב בתצוגה. לא ניתן לשמוע צליל חיוג/צלצול מרשת הקווים הקבועה. צליל שגיאה נשמע לאחר הודעת מזהה מערכת. מזהה נשכח. סיבה היחידה הניידת אינה מופעלת. הסוללות ריקות. היחידה הניידת נמצאת מחוץ לטווח השידור/קליטה של תחנת הבסיס. היחידה הניידת אינה רשומה. תחנת הבסיס אינה מופעלת. פתרון לחץ על מקש סיום השיחה a למשך כ- 5 שניות או הנח את היחידה הניידת בתחנת הבסיס. טען או החלף את הסוללות. קרב את היחידה הניידת אל תחנת הבסיס. בצע רישום של היחידה הניידת עמוד 10. בדוק את חיבור המתח בתחנת הבסיס עמוד.3 לא נעשה שימוש יש להשתמש תמיד בכבל בכבל הטלפון שסופק הטלפון שסופק או לוודא או שהוא הוחלף שחיבורי הפינים נכונים בכבל אחר עם חיבורי בעת הרכישה מהמוכר. תקע שגויים. הקצאה 3-4 של הפניות טלפון CTR37/.EURO הזנת מזהה מערכת שגוי. אפס את מזהה המערכת לברירת המחדל 0000 עמוד.11 מתבטל הרישום של כל היחידות הניידות. כל ההגדרות מתאפסות. כל הרשימות נמחקות. שירות לקוחות אנו מציעים לך תמיכה מהירה ומותאמת לצרכים הספציפיים שלך! התמיכה המקוונת שלנו באינטרנט זמינה בכל עת ומכל מקום. השירות מספק תמיכה 4 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, עבור כל מוצרי החברה. כמו כן, ניתן למצוא באתר רשימה של שאלות נפוצות (FAQ) ותשובות, וכן מדריכים למשתמש ועדכוני תוכנה עדכניים (אם קיימים עבור המוצר) הזמינים להורדה. כמו כן, ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות גם בנספח במדריך למשתמש זה. לקבלת סיוע מהיר ואמין בפניות לצורך תיקונים או בנוגע לאחריות, פנה למרכז השירות שלנו. מספר הטלפון של ניופאן: אנא הצטייד בהוכחת הרכישה בעת הפנייה. שירותי החלפה ותיקון אינם ניתנים במדינות שבהן המוצר אינו נמכר באמצעות משווקים מורשים. הרשאה שירות זה מיועד לחיבור לרשתות אנלוגיות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (למעט שווייץ) בהתאם לאישור מהמדינה. דרישות ספציפיות-למדינה נלקחו בחשבון. אנו, חברת,Gigaset Communications GmbH מצהירים שמכשיר זה עומד בדרישות הבסיסיות ובתקנות רלוונטיות אחרות המצוינות בהנחיה 1999/5/EC.

4 1 איפוס תוכנה Base Reset OK Base OK Settings MENU OK איפוס חומרה נתק את כבל החשמל מתחנת הבסיס. לחץ לחיצה ממושכת על המקש ( registration/paging עמוד 1) בתחנת הבסיס בעת חיבור כבל החשמל מחדש לתחנת הבסיס. שחרר את המקש לאחר 5 שניות בערך. מצב מגדיל טווח (Repeater) בעזרת Repeater ניתן להגדיל את טווח תחנת הבסיס. יש להפעיל מצב ממסר ( עמוד 15). מצב ממסר ומצב חיסכון או Mode+ ( Eco עמוד 1) מבטלים אחד את השני. הפעלת תחנת הבסיס ב- PABX ההגדרות הבאות נחוצות רק אם ה- PABX דורש אותן, עיין במדריך למשתמש עבור ה- PABX. בעת הזנת הספרות, הזן אותן לאט בזו אחר זו. שינוי מצב החיוג MENU המספר של מצב החיוג המוגדר מהבהב: = 0 חיוג צלילים ;(DTMF) = 1 חיוג מתקפים (DP) הזן מספר OK הגדרת חיוג חוזר MENU המספר הנוכחי לחיוג חוזר מהבהב: = 0 ms ;10 ms = ;100 ms = 1 ;80 ;600 ms = 6 ;300 ms = 5 ;50 ms = 4 ;400 ms = 3.OK הזן מספר 800 ms = 7 שינוי השהיה לאחר תפיסת קו ניתן להגדיר את אורך ההשהיה בין הלחיצה על מקש השיחה c ושליחת מספר הטלפון. MENU המספר של ההשהיה הנוכחית מהבהב: = 1 1 שניה; = 3 שניות; = 3 7 שניות הזן מספר.OK שינוי ההשהיה לאחר מקש החיוג החוזר נספח הזנת אותיות/תווים לחץ על המקש המתאים כמספר הפעמים שצוין. לחץ לחיצהמהירה על מקש הסולמית # כדי לעבור ממצב "Abc" למצב "13", ממצב "13" למצב "abc" וממצב."Abc" למצב "abc" 14x 13x 1x 11x 10x _ ; ' " ç õ å 9x ã ô ø 8x â ê î ò û æ : % 7x à è ì ó ù ý - > 6x á é í ñ ß ú ÿ + = & 5x ä ë ï ö 7 ü 9 0 < \ 4x $ s 8 z! 3x c f i l o r v y? ( # תווים רגילים x 1x 1 1 b a e d 3 h g 4 k j 5 n m 6 q p 7 u t 8 x w 9,. 0 / * * Abc --\> 13 Abc --\> 13 # 1) רווח מפרטים סוללות מומלצות (NiMH) Nickel-metal-hydride טכנולוגיה: HR03) AAA (Micro, גודל : 1. V מתח: mah קיבולת : מומלץ להשתמש בסוגי הסוללות הבאים: GP 550/700 mah Yuasa Phone 700/800 mah Peacebay 550/650 mah (בתוקף במועד ההדפסה) MENU המספר של ההשהיה הנוכחית סוללות מומלצות לשימוש כלולות עם היחידה הניידת. מהבהב: = 1 ms 300 ms = 3 ;1600 ms = ;800 הזן מספר.OK

5 11 שימוש במספר יחידות ניידות ביצוע שיחות פנימיות שיחות פנימיות הן שיחות חינם ליחידות ניידות אחרות הרשומות באותה תחנת בסיס. כדי לבצע שיחות ליחידות ניידות אחרות, לחץ על ~ INT (1...4, הזן מספר פנימי של היחידה הניידת), מתבצע חיוג אל היחידה הניידת או INT מקש כוכבית *, מתבצע חיוג אל כל היחידות הניידות. כאשר משתתף עונה באפשרותך לדבר. כדי לסיים שיחה, לחץ על מקש סיום השיחה a. שיחת ועידה פנימית/חיבור שיחה אתה בשיחה עם משתתף חיצוני. לחץ על המקש INT והתקשר לאחת מהיחידות הניידות או לכולן. המשתתף החיצוני שומע את מנגינת ההשהיה. לפני שהמשתתף הפנימי עונה, לחץ על מקש סיום השיחה a; השיחה מועברת למשתתף המקבל את השיחה. אחרי שהמשתתף הפנימי ענה, ניתן לשוחח עמו. לחץ על מקש סיום השיחה a; השיחה מועברת, או לחץ על מקש התצוגה ; אתה מחובר מחדש למשתתף החיצוני. האזנה לשיחה חיצונית אתה מבצע שיחה חיצונית. משתתף פנימי יכול להאזין לשיחה זו ולהשתתף בשיחה (ועידה). תנאי מקדים: יש להפעיל את הפונקציה.Listening in הפעלה/כיבוי של האזנה פנימית OK Base OK Settings MENU in ) OK Listening = מופעל) האזנה פנימית (ועידה) להאזנה פנימית לשיחה חיצונית המתבצעת כעת. לחץ לחיצה ממושכת על המקש c. כעת ניתן לבצע האזנה פנימית לשיחה. כל המשתתפים שומעים צליל איתות. לסיום: לחץ על מקש סיום השיחה a. כל המשתתפים שומעים צליל איתות. אם המשתתף הראשון הפנימי לוחץ על מקש סיום השיחה a, היחידה הניידת שביצעה "האזנה פנימית" תישאר מחוברת למשתתף החיצוני. הגדרת השעון המעורר הפעלה/השבתה של השעון המעורר OK Activation OK Alarm Clock MENU ) = מופעל) בעת הפעלה: הגדר את שעת ההשכמה OK כאשר השעון המעורר מצלצל, לחץ על אחד המקשים כדי לכבות אותו ל- 4 שעות. אם השעון המעורר מוגדר, סמל ההשכמה l יופיע על המסך ושעת ההשכמה תוצג במקום התאריך. הגדרת שעת ההשכמה OK Wake-up time OK Alarm Clock MENU הזן את שעת ההשכמה בשעות ודקות, ולאחר מכן לחץ על.OK הגדרות טלפון לפרטים אודות קביעת הגדרות שמע, עיין בעץ התפריטים עמוד.14 לפרטים אודות הגדרת מזהה המערכת בתחנת הבסיס, עיין בעץ התפריטים עמוד 15. שינוי שפת התצוגה OK Handset OK Settings MENU OK בחר את השפה OK Language השפה הנוכחית מסומנת באמצעות. אם בטעות בחרת שפה שאינך מבין: MENU 1 4 (לחץ על המקשים בזה אחר זה) בחר את השפה הרצויה באמצעות u ולחץ על.OK איפוס היחידה הניידת ניתן לאפס את ההגדרות השונות ולבטל שינויים שבוצעו. רשומות בספר הטלפונים, רשימת השיחות והגדרת הרישום של היחידה הניידת לתחנת הבסיס לא יימחקו. Reset OK Handset OK Settings MENU OK Handset בטל את האיפוס באמצעות a. אחזור תחנת הבסיס להגדרות המפעל בעת אחזור הגדרות מפעל: מתבטל הרישום של כל היחידות הניידות הגדרות בודדות מתאפסות כל הרשימות נמחקות מזהה המערכת מאופס לקוד המקורי 0000 רק הגדרות תאריך ושעה נשמרות.

6 10 הגדרת שפה שונה ניתן לשנות את השפה המשמשת בהוראות קוליות ובהודעת הפתיחה המוקלטת מראש. OK MENU (מתחיל את התהליך) בחר את השפה: 0 (אנגלית), 1 (צרפתית), (ערבית).בתצוגה מופיע.Saved הקצאת מקש 1 לגישה מהירה למשיבון (תא דואר ברשת) איתור יחידה ניידת ("איתור") ניתן לאתר את היחידה הניידת באמצעות תחנת הבסיס. לחץ לחיצה מהירה על המקש registration/paging בתחנת הבסיס ( עמוד 1). כל היחידות הניידות יצלצלו בו-זמנית ("איתור"), גם אם הצלצולים מכובים. סיום איתור: לחץ לחיצה מהירה על המקש registration/paging בתחנת הבסיס ( עמוד 1) או על המקש talk c ביחידה ניידת. פשוט לחץ והחזק את מקש 1 ביחידה הניידת ותחובר ישירות למשיבון (תא דואר ברשת). עיין בעץ התפריט עמוד 14. הפעלה מרחוק בזמן תנועה ניתן לבדוק ולהפעיל את המשיבון מכל טלפון אחר (מלון, טלפון ציבורי וכדומה). דרישות: הגדרת מזהה מערכת השונה מ עמוד. 15 הטלפון שבו אתה משתמש להפעלה מרחוק כולל חיוג צלילים,(DMTF) כלומר ניתן לשמוע צלילים שונים בעת לחיצה על המקשים. התקשרות למשיבון והשמעת הודעות ~ (חייג את מספרך) בעת האזנה להודעת הפתיחה: לחץ על המקש I והזן את מזהה המערכת המקשים הבאים משמשים להפעלה: A B עבור אל תחילת ההודעה הנוכחית. לחץ פעמיים כדי לחזור להודעה הקודמת. עצור השמעה. לחץ שוב כדי לחדש את ההשמעה. דלג להודעה הבאה. מחק הודעה נוכחית. הפעלת המשיבון ~ (הזן את מספרך והמתן שהטלפון יצלצל עד לשמיעת ההודעה: PIN" "Please enter (הזן מזהה) ~ הזן מזהה מערכת רישום יחידות ניידות ניתן לרשום עד ארבע יחידות ניידות בתחנת הבסיס AS8H) (Gigaset מומלץ. שים לב: כל יחידה ניידת נוספת חייבת להיות רשומה בתחנת הבסיס כדי לפעול כראוי! לרישום אוטומטי של יחידות ניידות ל- Gigaset AS80/AS80DUO/AS85 עמוד.5 רישום ידני של יחידות ניידות ל- Gigaset AS80/AS80DUO/AS85.1 ביחידה הניידת : MENU Handset OK Settings OK Register HS הזן את מזהה המערכת של תחנת הבסיס (ברירת המחדל היא 0000).OK Registering מהבהב בתצוגה.. בתחנת הבסיס: בתוך 60 שניות מהזנת מזהה המערכת, לחץ לחיצה ממושכת על המקש ) registration/paging עמוד (1 3) שניות לפחות). תהליך הרישום נמשך כדקה אחת. ביטול רישום של יחידות ניידות ניתן לבטל רישום של יחידות ניידות רק על-ידי איפוס תחנת הבסיס להגדרות ברירת המחדל שלה. פעולה זו תאפס גם הגדרות אחרות עמוד 11. אם רשמת רק יחידות ניידות עבור מכשירים תואמי GAP אחרים, ניתן לבטלן רק על-ידי איפוס חומרה עמוד 11. המשיבון מופעל. הוא יודיע כמה זמן זיכרון נותר. כעת ההודעות מושמעות. לא ניתן לכבות את המשיבון מרחוק.

7 9 התקשרות חזרה למתקשר מרשימת השיחות c רשומה) (בחר u OK CallsList 01+0 f רשימת הודעות קוליות AS85) בלבד) ניתן להשתמש ברשימת ההודעות הקוליות כדי להאזין להודעות השמורות במשיבון. רשימת ההודעות הקוליות מוצגת באופן הבא: 01+0 Voic מספר הודעות חדשות + מספר הודעות פתיחת רשימת ההודעות הקוליות OK Voic 01+0 f אם יש הודעות חדשות, ההשמעה תחל מההודעה הראשונה החדשה, אחרת היא תחל מההודעה הישנה הראשונה. שימוש בפונקציות אחרות MENU רשומה) (בחר u ניתן לבחור את הפונקציות הבאות באמצעות u: Continue Volume Copy to Dir. Show Name Delete all old חדש השמעה שהופסקה. הגדר את עוצמת הקול. העתק רשומה לספר הטלפונים. אם ביקשת,CNIP ניתן להציג את השם ואת העיר הרשומים עבור מספר טלפון זה אצל ספק הרשת. מחק את כל ההודעות הישנות. הקלטת הודעת פתיחה אישית OK Announcements OK Voice Mail MENU OK Speak after OK OK Rec Announcements צליל שמציין שהמשיבון מוכן יישמע (צליל קצר). כעת יש להקליט את הודעת הפתיחה (3 שניות לפחות). לחץ על OK לאישור או הקש a או כדי לבטל את ההקלטה. לאחר ההקלטה, הודעת הפתיחה תושמע לבדיקתך. שים לב: ההקלטה מסתיימת באופן אוטומטי בתום זמן ההקלטה המרבי של 170 שניות או אם יש הפסקה של יותר מ- שניות ברצף הדיבור. השמעה או מחיקה של הודעות פתיחה עיין בעץ התפריט עמוד 14. t השמעה/מחיקה של הודעות פתח את רשימת ההודעות הקוליות כדי להשמיע הודעות. עצירת ההשמעה ובקרתה בעת השמעת הודעות: t x v v x עצור השמעה. הקש שוב כדי לחדשה. עבור אל תחילת ההודעה הנוכחית. דלג להודעה הקודמת. דלג להודעה הבאה. עבור להודעה הבאה מלבד אחת. הפעלת המשיבון (AS85) ניתן להפעיל את המשיבון מהיחידה הניידת או באמצעות המפתח בתחנת הבסיס ( עמוד 1). הודעת פתיחה מוקלטת מראש כלולה בטלפון. ניתן להקליט את הודעת הפתיחה באמצעות היחידה הניידת בלבד. הודעת הפתיחה המוקלטת מראש משמשת אם אין הודעת פתיחה אישית זמינה. אם הזיכרון מלא, המשיבון יכבה באופן אוטומטי. הוא יופעל שוב באופן אוטומטי לאחר מחיקת הודעות ישנות. הפעלה/כיבוי של המשיבון מחיקת הודעות בודדות בעת השהיית ההשמעה, הקש על המקש של התצוגה. מחיקת כל ההודעות הישנות במהלך השמעה או השהיה: OK Delete all old MENU (אשר את הודעת האבטחה) מענה לשיחה מהמשיבון ניתן עדיין לקבל שיחה בעת שהמשיבון מקליט את ההודעה על-ידי הקשה על c. ההקלטה עוצרת וניתן לדבר עם המתקשר. הגדרת המשיבון המשיבון כבר הוגדר מראש במפעל. בצע הגדרות בודדות באמצעות היחידה הניידת. פרטים אודות הגדרת זמן שהייה, שלאחריו המשיבון יענה לשיחה, וכן פרטים אודות הגדרת אורך ההקלטה והפעלת סינון שיחה במהלך ההקלטה, זמינים בעץ התפריט עמוד.14 OK Answer Mach. OK Voice Mail MENU ) = מופעל) כאשר המשיבון מופעל, הסמל ± מופיע בתצוגה.

8 8 ניתן לבחור את הפונקציות הבאות באמצעות u: New Entry Show Number Use Number Edit Entry Delete Entry Send Entry Delete List Send List Shortcut שמור מספר חדש. הצג את מספר הטלפון. ערוך מספר או הוסף לו נתונים. לאחר מכן, חייג למספר או בחר בפונקציות אחרות באמצעות.MENU ערוך רשומה נבחרת. מחק רשומה נבחרת. שלח רשומה אחת ליחידה ניידת אחרת ( עמוד 8). מחק את כל הרשומות מספר הטלפונים. שלח את הרשימה המלאה ליחידה ניידת אחרת ( עמוד 8). לחיוג מהיר, הקצה את הרשומה הנוכחית לאחד המקשים שימוש במקשי קיצור ניתן להקצות רשומות מספר הטלפונים למקשים 0 ו- -9: OK Shortcut MENU רשומה) (בחר u h ~ (לחץ על המקש שברצונך להקצות לרשומה) כדי לחייג, לחץ לחיצה ממושכת על מקש החיוג המהיר הרצוי. העברת ספר הטלפונים ליחידה ניידת אחרת דרישות: על שתי היחידות הניידות (השולחת והנמענת) להיות רשומות באותה תחנת בסיס. היחידה הניידת השנייה ותחנת הבסיס יכולות לשלוח ולקבל רשומות מספר הטלפונים. Send Entry / Send MENU רשומה) (בחר u h OK List ~ (הזן את המספר הפנימי של היחידה הניידת המקבלת את ספר הטלפונים) רשימת המספרים האחרונים שחויגו רשימה זו כוללת את עשרת המספרים האחרונים שחויגו. חיוג מרשימת המספרים האחרונים שחויגו c רשומה) (בחר u לחיצה קצרה) (לחץ c ניהול רשומות ברשימת המספרים האחרונים שחויגו MENU רשומה) (בחר u לחיצה קצרה) (לחץ c ניתן לבחור מבין ההגדרות הבאות: Use Number Copy to Dir. Delete Entry Delete List ערוך מספר או הוסף לו נתונים. לאחר מכן, חייג למספר או בחר בפונקציות אחרות באמצעות.MENU העתק רשומה לספר הטלפונים. מחק רשומה נבחרת. מחק את כל הרשומות. רשימת מתקשרים/רשימת הודעות קוליות (תא דואר ברשת) צליל ליידוע נשמע ומקש ההודעות מהבהב עם הופעת רשומה חדשה ברשימת השיחות/ברשימת ההודעות הקוליות. הודעה מופיעה בתצוגה. עם הלחיצה על המקש f, מוצגות כל הרשימות. אם יש הודעות חדשות רק באחת מהרשימות, הרשימה תיפתח באופן אוטומטי. שים לב: אם נשמרות שיחות בתא הדואר ברשת, תתקבל הודעה אם ההגדרות המתאימות הוגדרו (בהתאם לספק הרשת). רשימת שיחות תנאי מקדים: ( CLIP עמוד 7) בהתאם לסוג הרשימה שהוגדרה, רשימת השיחות מכילה ) עמוד (15 שיחות שנענו שיחות שלא נענו שיחות נרשמות במשיבון AS85) בלבד) בהתאם לסוג הרשימה שהוגדרה, כל המספרים של 5 השיחות הנכנסות האחרונות נשמרים או רק השיחות שלא נענו נשמרות. רשימת השיחות מוצגת באופן הבא: 01+0 CallsList מספר רשומות חדשות + מספר רשומות ישנות שנקראו פתיחת רשימת השיחות OK CallsList 01+0 f השיחה הנכנסת האחרונה מוצגת. במידת הצורך, השתמש במקש u לבחירת רשומה אחרת. שימוש בפונקציות אחרות MENU רשומה) (בחר u ניתן לבחור את הפונקציות הבאות באמצעות u: Delete Entry Copy to Dir. Date / Time Status Show Name Delete List מחק רשומה נוכחית. העתק רשומה לספר הטלפונים. תאריך ושעה של שיחה (אם הוגדרו). :New Call שיחה חדשה שלא נענתה. :Old Call הרשומה כבר נקראה. :Answ שיחה נענתה. אם ביקשת,CNIP ניתן להציג את השם ואת העיר הרשומים עבור מספר טלפון זה אצל ספק הרשת. אזהרה! כל הרשומות החדשות והישנות יימחקו.

9 7 ביצוע שיחות ביצוע שיחות חיצוניות וסיום שיחות שיחות חיצוניות הן שיחות העושות שימוש ברשת הטלפונים הציבורית. ~ (הזן את מספר הטלפון) c. מתבצע חיוג של המספר. (לחלופין, באפשרותך ראשית ללחוץ לחיצה ממושכת על c [צליל חיוג] ולאחר מכן להזין את המספר.) במהלך השיחה, באפשרותך לכוונן את עוצמת הקול של השפופרת באמצעות t ולכוון את העוצמה באמצעות u. סיום שיחה/ביטול חיוג:לחץ על מקש סיום השיחה a. ניתן להכניס באופן אוטומטי קוד חיוג של ספק רשת לפני כל מספר שהוא (ראה עץ התפריטים "Preselection" עמוד.(15 קבלת שיחה היחידה הניידת מציינת את קיומה של שיחה נכנסת באמצעות צלצול ותצוגה על המסך. לחץ על מקש השיחה c למענה לשיחה. כאשר האפשרות Auto Answer מופעלת (עיין בעץ התפריטים עמוד 15), פשוט הוצא את היחידה הניידת מתחנת הבסיס/עריסת הטעינה. במצב סרק, השתמש ב- t כדי להפעיל את התפריט להגדרת עוצמת השיחה והשתמש ב- u כדי לכוון את העוצמה. זיהוי שיחה בעת קבלת שיחה, מספר המתקשר, יוצג ביחידה הניידת. שם המתקשר, יוצג אם הוא מאוחסן בספר הטלפונים או אם נתבקשה פעולת.CNIP דרישות: 1 בקשה מספק הרשת שמספר המתקשר, (CLIP) או שמו (CNIP) יוצגו במסך היחידה הניידת. המתקשר ביקש מספק הרשת שמספרו יזוהה.(CLI) מופיע בתצוגה אם לא ביקשת זיהוי קו מתקשר, ו- Unavailable,CLI מופיע אם המתקשר לא סיפק Withheld מופיע אם לא התבקש.CLI העברה למצב שקט באפשרותך להעביר את היחידה הניידת למצב שקט בעת ביצוע שיחות חיצוניות. המתקשר אינו יכול לשמוע אותך. לחץ על המקש m "כיבוי מיקרופון" במהלך השיחה כדי להפעיל/להשבית את הפונקציה. דיבורית AS80/AS85) בלבד) להפעלה בעת חיוג: הזן את המספר ~ ולחץ על מקש הדיבורית d. מעבר בין מצב שפופרת למצב דיבורית: במהלך שיחה ובעת האזנה למשיבון AS85) בלבד), לחץ על מקש הדיבורית d כדי להפעיל או להפסיק את הדיבורית. במהלך שיחה, השתמש ב- t כדי להפעיל את התפריט להגדרת עוצמת הדיבורחת והשתמש ב- u כדי לכוון את העוצמה. שימוש בספר הטלפונים וברשימות ספר הטלפונים לפתיחת ספר הטלפונים: לחץ על h. ניתן לשמור עד 80 מספרים (3 ספרות לכל היותר) עם שמות משויכים (14 תווים לכל היותר). הזן אותיות/תווים עמ'.1 שמירת המספר הראשון בספר הטלפונים OK New Entry? h ~ (הזן מספר) OK ~ (הזן שם) OK אחסון מספר בספר הטלפונים OK New Entry MENU h ~ (הזן מספר) OK ~ (הזן שם) OK בחירת רשומה מספר הטלפונים פתח את ספר הטלפונים באמצעות h. עומדות בפניך האפשרויות הבאות השתמש באפשרות u לגלילה בין הרשומות עד לבחירת השם הרצוי. הזן את התו הראשון של השם וגלול אל הרשומה באמצעות u, במקרה הצורך. חיוג באמצעות ספר הטלפונים c רשומה) (בחר u h שימוש בפונקציות אחרות MENU רשומה) (בחר u h

10 6 שים לב לאחר הטעינה הראשונה של הסוללה ולאחר הפריקה הראשונה ניתן להחליף את היחידה הניידת בתחנת הבסיס או בעריסת הטעינה לאחר כל שיחה. יש לחזור תמיד על תהליך הטעינה והפריקה אם אתה מסיר את הסוללות מהיחידה הניידת ומכניס אותן מחדש. במהלך הטעינה, הסוללות עשויות להתחמם. אין בכך סכנה. לאחר זמן, קיבולת הטעינה של הסוללות תפחת מסיבות טכניות. הגדרת תאריך ושעה הגדר תאריך ושעה כדי שניתן יהיה להקצות את התאריך והשעה הנכונים לשיחות נכנסות, וכן להשתמש בשעון המעורר. OK Date/Time OK Settings MENU OK את היום, החודש והשנה בתבנית של 6 ספרות) (הזן ~ :Date :Time ~ (הזן שעות ודקות בתבנית של 4 ספרות) OK (הודעת תצוגה: a (Saved (לחץ לחיצה ממושכת כדי לחזור למצב סרק) שים לב בעת הזנת תאריך ושעה, ניתן להזיז את המיקום של ערך שמאלה או ימינה על-ידי לחיצה על לחצן הפקודה מעלה או מטה. ± :56 INT MENU תצוגה במצב סרק לאחר רישום הטלפון והגדרת הזמן, מופיע מסך מצב סרק, כמוצג בדוגמה זו. אם המשיבון מופעל,(AS85) סמל המשיבון ± יוצג בכותרת. המשיבון כולל הודעת פתיחה מוקלטת מראש. הפעלה/כיבוי של היחידה הניידת לחץ לחיצה ממושכת על מקש סיום השיחה a כדי להפעיל או להשבית את היחידה הניידת. הצבת יחידה ניידת כבויה בתחנת הבסיס או בעריסת הטעינה גורמת להפעלה אוטומטית של היחידה. הטלפון מוכן כעת לשימוש! לקבלת מענה על שאלות בנוגע לשימוש בטלפון, קרא את העצות לפתרון בעיות ( שאלות ותשובות עמוד 13) או צור קשר עם צוות שירות הלקוחות עמוד 13.

11 5 מיקום היחידה הניידת בתחנת הבסיס ורישומה לפני שניתן יהיה להשתמש בטלפון, יש לרשום תחילה את היחידה הניידת בתחנת הבסיס. הנח את היחידה הניידת, כשהתצוגה כלפי מעלה, בתחנת הבסיס. Put into base MENU היחידה נרשמת באופן אוטומטי. הרישום עשוי להימשך עד 5 דקות. אל תסיר את היחידה הניידת מתחנת הבסיס במשך זמן זה. Registering לאחר ביצוע רישום מוצלח, מוצג מסך מצב סרק. מצב הטעינה של הסוללות: - (ריק עד מלא) - מהבהב: הסוללות כמעט ריקות - מהבהב: בטעינה INT MENU אם רכשת דגם הכולל יחידות ניידות מרובות, חזור על תהליך הרישום עבור כל אחת מהיחידות הניידות. ליחידות הניידות מוקצה המספר הפנימי הנמוך ביותר שטרם הוקצה (1-4). אם יותר מיחידה ניידת אחת רשומה בתחנת הבסיס, מספר היחידה הניידת הפנימי יופיע בחלק השמאלי העליון של התצוגה, לדוגמה. אם המספרים הפנימיים 1 4 כבר הוקצו להתקנים אחרים, מספר 4 יוחלף. שים לב כל לחיצה על מקש קוטעת את הרישום האוטומטי. אם הרישום האוטומטי אינו פועל, יש לרשום את היחידה הניידת באופן ידני ( עמוד ). 10 הנח את היחידה הניידת אך ורק בתחנת הבסיס או בעריסת הטעינה המיועדת למטרה זו. טעינה ראשונית ופריקת סוללות ניתן להציג את רמת הטעינה הנכונה רק אם הסוללות נטענו תחילה במלואן וכן פורקו. 8 h הנח את היחידה הניידת בתחנת הבסיס או בעריסת הטעינה למשך שמונה שעות. לאחר מכן הסר את היחידה הניידת מתחנת הבסיס או מעריסת הטעינה ואל תחזיר אותה עד שהסוללות יתרוקנו לחלוטין.

12 4 חיבור עריסת הטעינה חבר את הצד השטוח של הכבל לעריסה. 1 חבר את מתאם המתח/ספק הכח לשקע החשמל. 1 אם עליך לנתק את התקע מעריסת הטעינה, 1 לחץ על לחצן השחרור 1 ונתק את התקע. הכנת היחידה הניידת לשימוש על התצוגה מונחת מדבקת פלסטיק המשמשת להגנה. הסר את מדבקת הפלסטיק! הכנסת הסוללות וסגירת תא מכסה הסוללות אזהרה השתמש רק בסוללות הנטענות ( עמוד 1) המומלצות על-ידי Gigaset Communications.GmbH לעולם אל תשתמש בסוללות רגילות (לא נטענות), שכן התוצאה עלולה להיות סיכונים משמעותיים ונזק לתקינות הטלפון. לדוגמה, המכסה החיצוני של הסוללות עלול להישחק והסוללות עלולות להתפוצץ. כמו כן, הטלפון עלול להתקלקל או להינזק כתוצאה משימוש בסוללות שאינן מהסוג המומלץ..Siemens AG הוא סימן מסחרי רשום של Gigaset Communications GmbH * + - הכנס את הסוללות בצורה הנכונה. הקוטביות מצוינת בתוך/על תא הסוללות. החלק את מכסה תא הסוללות בחזרה לגוף המכשיר עד שיינעל למקומו בנקישה. אם תצטרך לפתוח את מכסה תא הסוללות, למשל כדי להחליף סוללות, הנח את האצבע באזור החריץ בחלק העליון של המכסה והחלק כלפי מטה.

13 שלבים ראשונים בדוק את תכולת האריזה 3, Gigaset תחנת בסיס אחת של AS80/AS80DUO/AS85 מתאם מתח/ספק כח אחד,, AS8H יחידה ניידת אחת של חוט טלפון אחד, שתי סוללות, מכסה סוללה אחד, מדריך אחד למשתמש. אם רכשת דגם הכולל יחידות ניידות מרובות, האריזה אמורה לכלול שתי סוללות, מכסה סוללה ועריסת טעינה עם מתאם/ספק כח עבור כל יחידה ניידת נוספת. התקנת תחנת הבסיס ועריסת הטעינה (אם כלולה) תחנת הבסיס ועריסת הטעינה מיועדות לשימוש בחדרים סגורים ויבשים בטווח טמפרטורה של 5 C+ עד.+45 C הגדר את תחנת הבסיס במיקום מרכזי במשטח ישר ולא מחליק בביתך. שים לב שים לב לטווח של תחנת הבסיס.טווח זה הוא עד 300 מ' באזורים פתוחים מחוץ למבנים ועד 50 מ' בתוך מבנים. טווח זה מצטמצם כאשר ( Eco Mode עמוד 15) מופעל. רגליות הטלפון בדרך כלל אינן מותירות סימנים על משטחים. עם זאת, עקב ריבוי הציפויים המבריקים וההברקה הנהוגים בריהוט כיום, קיים סיכוי להופעת סימנים במשטחים. ניתן לתלות את תחנת הבסיס ואת עריסת הטעינה גם על הקיר.שים לב: שים לב לעולם אל תחשוף את הטלפון להשפעת מקורות חום, מגע ישיר עם אור שמש או מכשירי חשמל אחרים. הגן על ה- Gigaset מלחות, מאבק, מנוזלים גורמי שיתוך ומאדים. 1 חיבור תחנת הבסיס תחילה חבר את מתאם המתח/ספק הכח. 1 לאחר מכן חבר את כבל הטלפון הכבלים לתעלות הכבלים. והכנס את שים לב: מתאם המתח/ספק הכח חייב להיות תמיד מחובר, מכיוון שהטלפון לא יפעל ללא חיבור מתח. השתמש רק במתאם המתח/ספק הכח ובחוט הטלפון המצורפים. חיבורי הפין בכבלי הטלפון עשויים להשתנות.

14 אמצעי בטיחות קרא את המדריך למשתמש ואת הוראות הבטיחות בעיון לפני השימוש במוצר. הסבר לילדיך את הוראות הבטיחות ואת הסכנות האפשרויות הכרוכות בשימוש בטלפון. $ ƒ יש להשתמש רק במתאם/ספק הכח המצורף. השתמש רק בסוללות הנטענות המומלצות ( עמ' 1), כלומר לעולם אל תשתמש בסוג אחר של סוללות או בסוללות לא נטענות שכן הדבר עלול לסכן את תקינות המוצר ולגרום לפציעה. תיתכן השפעה על פעולתם של מכשירים רפואיים. שים לב לתנאים הטכניים בסביבתך, לדוגמה, במרפאה אין להצמיד את חלקה האחורי של היחידה הניידת לאוזן כאשר היא מצלצלת. הדבר עלול לגרום לנזק תמידי לשמיעה. היחידה הניידת עלולה לגרום להופעת זמזום לא נעים בעזרי שמיעה. אין להתקין את הטלפון בחדר הרחצה. היחידה הניידת ותחנת הבסיס אינן עמידות במים. אין להשתמש בטלפון בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ, לדוגמה, מפעלי צביעה. אם אתה מעביר את מכשיר ה- Gigaset שלך לאדם אחר, הקפד להעביר לו גם את המדריך למשתמש. יש להפסיק את השימוש בתחנות בסיס שנתגלו בהן תקלות, או למסור אותן לתיקון על-ידי החברה, מכיוון שהן עלולות לגרום להפרעות לשירותים אלחוטיים אחרים. השלכת סוללות אין להשליך סוללות עם הפסולת הביתית הכללית. ציית לתקנות המקומיות בנוגע להשלכה סוללות. ניתן להשיג פרטים ברשויות המקומיות או אצל המשווק שממנו נרכש המוצר. יש להשליך את כל הציוד החשמלי והאלקטרוני בנפרד מפסולת ביתית כללית באמצעות האתרים שהוקצו לכך כל-ידי הרשויות המקומיות. אם מוצר מציג סימן זה של פח אשפה עם קו חוצה, המוצר כפוף לתקנת האיחוד האירופי European Directive 00/96/EC בנוגע להשלכת פסולת חשמל. ההשלכה הראויה והאיסוף בנפרד של ציוד משומש מסייעים במניעת נזק אפשרי לסביבה ולבריאות. הם תנאי מוקדם לשימוש חוזר ולמיחזור של ציוד חשמלי ואקטרוני. לקבלת מידע נוסף אודות השלכת ציוד משומש, פנה לרשות המקומית, לספק שירות איסוף הפסולת, או למשווק שממנו נרכש המוצר. לא ניתן לחייג למספרי החירום אם נעילת לוח המקשים ( עמ' 1) מופעלת! לא כל הפונקציות המתוארות במדריך למשתמש זה זמינות בכל המדינות. טיפול נגב את תחנת הבסיס ואת היחידה הניידת באמצעות מטלית לחה (אין להשתמש בחומרים ממסים) או מטלית אנטי-סטטית. אין להשתמש במטלית יבשה. הדבר עלול לגרום להיווצרות חשמל סטטי. מגע עם נוזלים! אם היחידה הניידת באה במגע עם נוזל: כבה את היחידה הניידת והסר את הסוללות באופן מיידי. אפשר לנוזל להתנקז מהיחידה. נגב את כל הרכיבים, ולאחר מכן הצב את היחידה הניידת, עם תא הסוללה פתוח ולוח המקשים פונה כלפי מטה, במקום יבש וחמים למשך 7 שעות לפחות (לא במיקרוגל, תנור וכדומה.). אין להפעיל את היחידה הניידת מחדש אם אינה יבשה לחלוטין. לאחר שהיחידה התייבשה לחלוטין, ניתן יהיה להשתמש בה שוב באופן רגיל. ECO DECT (מצב חיסכון) אתה מסייע להגנת הסביבה באמצעות מכשירך Gigaset.AS80/AS80DUO/AS85 צריכת אנרגיה מופחתת לטלפון יש מתאם/ספק כח חסכוני הצורך פחות אנרגיה. מתח שידור מופחת עוצמת השידור של מכשיר הטלפון שברשותך מופחת באופן אוטומטי: עוצמת השידור של היחידה הניידת מצטמצם גם הוא בהתאם למרחק מתחנת הבסיס. מתח השידור בתחנת הבסיס מצטמצם כמעט לאפס כאשר רק היחידה הניידת רשומה וכאשר היחידה הניידת נמצאת בתחנת הבסיס. ניתן לצמצם את עוצמת השידור של היחידה הניידת ושל תחנת הבסיס אפילו יותר באמצעות Mode+ Eco Mode/Eco (עיין בעץ התפריט עמוד :(15 :Eco Mode צמצום עוצמת שידור ב- 80% במצב המתנה ובמהלך שיחה (הטווח בתחנת הבסיס מצטמצם). :Eco Mode+ 100% ביטול עוצמת שידור במצב המתנה (סמל תצוגה שמאלי עליון ½). לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה c כדי לבדוק שניתן להגיע לתחנת הבסיס. צליל החיוג יישמע אם ניתן להגיע לתחנת הבסיס.

15 1 Gigaset AS80DUO/AS85/AS80 מבט מהיר על היחידה הניידת 1. מצב טעינה של הסוללות. סמל משיבון AS85) בלבד) 3. מקשי תצוגה 4. מקש הודעות מהבהב: הודעות חדשות התקבלו 5. מקש דיבורית 6. מקש בקרה (u) 7. מקש שיחה 8. מקש ספר טלפונים (לחיצה למטה) 9. מקש סיום שיחה והפעלה/כיבוי 10. הפעלה/כיבוי של צלצול (לחיצה ממושכת במצב סרק) 11. נעילה/פתיחה של לוח המקשים (לחיצה ממושכת) 1. מקש חיוג חוזר - שיחת ועידה (מהבהב) - השהיית חיוג (לחיצה ממושכת) 13. מיקרופון 14. מקש כיבוי מיקרופון סמל תצוגה פונקציה בעת לחיצה התקשרות ליחידות ניידות רשומות אחרות עמוד 11 פתיחת תפריט ראשי/משני (עיין בעץ התפריט עמוד 14) חזרה לרמת תפריט קודמת גלילה מעלה/מטה או כיוון עוצמת קול באמצעות u הזזת המצביע ימינה/שמאלה באמצעות u מקש אחורה מוחק תו אחד בכל פעם מימין לשמאל אישור פונקציית תפריט או שמירת רשומה INT MENU U T OK ± :56 INT MENU תחנת הבסיס במבט מהיר תחנת בסיס AS תחנת בסיס AS80/AS80DUO 1 1 מקש רישום/איתור: חיפוש יחידות ניידות (לחיצה קצרה, Paging עמוד 10) רישום יחידות ניידות (לחיצה ממושכת עמוד 10) מקש הפעלה/כיבוי: הפעלה וכיבוי של משיבון. נורות דולקות: המשיבון מופעל. הבהוב: יש הודעה חדשה אחת לפחות או שיש הודעה בתהליך הקלטה. הבהוב מהיר מאוד למשך כארבע שניות: הזיכרון מלא. 3 מקשי עוצמת קול: (- = נמוך יותר, + = גבוה יותר) במהלך השמעת הודעה: כוון את עוצמת הקול. בזמן שהטלפון מצלצל: כוון את עוצמת הצלצול. 4 מקש הפעל/עצור: השמעת הודעות מהמשיבון או ביטול השמעה. במהלך השמעת הודעה: 5 מחק הודעה נוכחית. 6 דלג לתחילת ההודעה הנוכחית (לחץ פעם אחת) או עבור להודעה הקודמת (לחץ פעמיים). 7 דלג להודעה הבאה.

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור מדריך בסיסי למשתמש DCP-L00D DCP-L0DW DCP-L0DN MFC-L700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפורט יותר, נא לקרוא את המדריך המקוון למשתמש בכתובת: solutions/brother/com/manuals

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה:

הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN   רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: הוראות הפעלה למסוף לייזר ספרתי SCX-4720F SCX-4720FN www.electis.co.il רח' פנחס רוזן 72, תל-אביב שרות ותמיכה: 03-6372323 1 תוכן עניינים מבוא...4 הוראות בטיחות... 4 פתיחת האריזה... 5 מיקום... 6 הכרת המכשיר...

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים החוג למדעי המחשב אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ג בחינת סיום, מועד ב', 20.02.2013 מרצה: ריטה אוסדצ'י מתרגלת: נעמה טוויטו מדריך מעבדה: מחמוד שריף משך המבחן: שעתיים חומר עזר: ספר של Kernighan

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש

רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש רובוט שואב אבק סדרת 800 מדריך למשתמש מידע חשוב בנושא בטיחות אזהרה: זכרו את אמצעי הזהירות שלהלן בעת ביצוע ההגדרות והשימוש ברובוט ובמהלך פעולות תחזוקה כדי לצמצם את הסיכון לפגיעה או לגרימת נזק. מותר לילדים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעז בחינה סופית מועד א', מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבו אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב.5.6 מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ז בחינה סופית מועד א', 31.1.2017 מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: סמאח אידריס, ראמי עילבוני, דולב שרון הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילהמשוב: כשהנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל ואליומתייחסהמשוב גישהכללית: המרהבסיסיתשלהמשוברקעלמנתשמערכותהמחשובידעואםתקיןאותקול.

קרא עוד

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 -

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - - 2 - תכונות עיקריות: בקר בטרייה להפעלה של עד שלושה מגופים. נוח להתקנה ופשוט לתפעול. מגוף אחד כלול. ידידותי למשתמש. תכנות השקיה שבועי.

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

Microsoft Word - חוברת   iPhone.doc 1 עניינים תוכן תוכן עניינים... 2 1. הפעלת מכשיר ה...iphone 3 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר... 3 1.2 התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל... 9 2.1 פתיחת האפליקציה... 9 2.2 כניסה

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד