KX-TG6711/ Panasonic panasonic TG68xxMB.indb 1 5/16/ :10:31 AM

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "KX-TG6711/ Panasonic panasonic TG68xxMB.indb 1 5/16/ :10:31 AM"

תמליל

1 KX-TG6711/ Panasonic panasonic TG68xxMB.indb 1 5/16/ :10:31 AM

2 תוכן ענינים הקדמה הרכב הדגמים...3 מידע על אביזרים...4 מידע חשוב אמצעי בטיחות... 6 הוראות בטיחות חשובות... 7 להשגת ביצועים מיטביים...7 מידע נוסף... 8 מפרט...8 תחילת העבודה התקנה הערות בנוגע להתקנה לחצנים תצוגה הפעלה/כיבוי...15 הגדרות ראשוניות לחיץ עזר )לחצן 15...)NR מצב חיסכון בלחיצה אחת ביצוע/מענה לשיחות ביצוע שיחות מענה לשיחות תכונות שימושיות במהלך שיחה...19 נעילת לחצנים הפעלת גיבוי מתח...20 ספר טלפונים ספר הטלפונים של הנייד העתקת רשומות ספר טלפונים חיוג מהיר חיוג מהיר...24 תיכנות הגדרות תיכנות תכנות מיוחד...32 רישום יחידה...35 שירות שיחה מזוהה שימוש בשירות שיחה מזוהה...37 רשימת שיחות נכנסות משיבון משיבון...39 הפעלה/כיבוי של המשיבון...39 הודעת פתיח...40 האזנה להודעות באמצעות יחידת הבסיס...40 האזנה להודעות באמצעות הנייד...41 הפעלת/הגדרת התראת הודעות חדשות מתקדמות הפעלה מרחוק הגדרות משיבון שירות תא קולי שירות דואר קולי...46 אינטרקום/מאתר אינטרקום...47 מאתר הנייד...47 העברת שיחות, שיחות ועידה מידע שימושי הכנסת תווים הודעות שגיאה פתרון בעיות אינדקס אינדקס panasonic TG68xxMB.indb 2 5/16/ :10:32 AM

3 הקדמה הדגמים הרכב KX-TG6821 סדרת KX-TG6811 סדרת.KX-TG6812 הוא המופיע הדגם סדרה דגם מספר בסיס יחידת חלק מספר נייד חלק מספר כמות 1 KX-TG6811 KX-TG6811 KX-TGA681 KX-TG6811 סדרת 2 KX-TG6812 KX-TG6811 KX-TGA681 3 KX-TG6813 KX-TG6811 KX-TGA681 1 KX-TG6821 KX-TG6821 KX-TGA681 KX-TG6821 סדרת אלו: בהוראות יוסרו הבאים הדגמים במספרי )MB( הסיומת KX-TG6821MB/KX-TG6813MB/KX-TG6812MB/KX-TG6811MB בתכונות הבדלים סדרה משיבון אינטרקום ניידים בין 1* U KX-TG6811 סדרת 1* U U KX-TG6821 סדרת של או אחד נייד של ורישום רכישה על-ידי ניידים בין באינטרקום קריאות לבצע ניתן אחד: נייד עם *דגמים 5(. )עמוד נוספים אופציונליים ניידים מספר ** 3 panasonic TG68xxMB.indb 3 5/16/ :10:32 AM

4 הקדמה אביזרים על מידע כלולים אביזרים מס' חלק אביזר/מספר פריט כמות KX-TG6811 KX-TG6821 KX-TG KX-TG A B הבסיס/PNLV226CE ליחידת חשמלי מתאם טלפון כבל 1* נטענות סוללות C D 2* לנייד מכסה 1 E מטען למטען/PNLV233CE חשמלי מתאם חלופית. סוללה לגבי מידע לקבלת 4 עמוד *ראה ** לנייד. מחובר כשהוא מגיע הנייד *מכסה ** E D C B A נוספים/חלופיים אביזרים אליך. הקרוב Panasonic למשווק פנה המוצר, מכירת על מידע לקבלת אביזר פריט נטענות סוללות דגם מספר 1* HHR-4MRT או HHR-4MVT DECT מגבר איתור לחצן סוללה: סוג הידריד מטאל ניקל )Ni-MH( נייד לכל )R03(AAA בגודל סוללות 2 KX-A405 2* KX-TGA20FX המסופקות. הסוללות של מזה שונה הספק בעלות להיות עשויות חלופיות *סוללות ** שקל לפריט מראש והצמדתו Panasonic של נייד דיגיטלי לטלפון היותר( לכל )4 האיתור לחצן רישום ידי *על ** לבקר נא לו. מוצמד האיתור לחצן אשר במקומו שלא שהונח הפריט את ולמצוא לאתר באפשרותך לאבד, שלנו: האינטרנט באתר באזורך. איתור לחצני זמינות לגבי המדריך בגב מאושרת מכירות למחלקת או ל-Panasonic לפנות נא 4 panasonic TG68xxMB.indb 4 5/16/ :10:32 AM

5 הקדמה הרחבת מערכת הטלפון שלך נייד )אופציונלי(: KX-TGA681EX ניתן להרחיב את מערכת הטלפון שלך על-ידי רישום ניידים אופציונליים )6 לכל היותר( ביחידת בסיס אחת. ניידים אופציונליים עשויים להיות בצבע שונה מזה של הניידים שסופקו. הערה: התכונות הבאות אינן זמינות עבור הניידים הנוספים :)KX-TGA681EX( בחירת עברית או רוסית כשפת תצוגה הכנסת תווים בעברית 5 panasonic TG68xxMB.indb 5 5/16/ :10:32 AM

6 חשוב מידע בטיחות אמצעי יש רכוש, מוות/אובדן או חמורה פציעה למנוע כדי להבטיח כדי במוצר השימוש לפני בעיון זה סעיף לקרוא שלך. המוצר של ובטוח תקין תפעול אזהרה לחשמל חיבור לע המסומן החשמל במקור ורק אך להשתמש יש המוצר. וכבלים חשמל שקעי על המידה על יתר תעמיס אל או דליקה להתלקחות לגרום עלול הדבר מאריכים. להתחשמלות. לשקע החשמל החשמלי/תקע המתאם את הכנס עד התקע את תכניס לא אם הסוף. עד החשמל, ו/או להתחשמלות לגרום עלול הדבר הסוף, לדליקה. שתגרום יתר להתחממות מהמתאם סדיר באופן וכו' אבק לנקות הקפד משקע הוצאתו על-ידי החשמל החשמלי/תקע הצטברות יבשה. מטלית באמצעות וניגובו החשמל והדבר וכו', מלחות בידוד לבעיית לגרום עלולה אבק לדליקה. לגרום עלול מבחין אתה אם החשמל משקעי המוצר את נתק אלה מצבים רגיל. לא רעש או חריג ריח בעשן, וודא להתחשמלות. או לדליקה לגרום עלולים שירות למרכז ופנה הופסקה העשן שפליטת מורשה. אותו נתק פתוח, ונותר נשבר המוצר מארז אם הפנימי. בחלקו תיגע אל ולעולם חשמל משקעי קיימת רטובות. ידיים עם בתקע תיגע אל לעולם התחשמלות. סכנת התקנה לחשוף אין התחשמלות, או דליקה סכנת למנוע כדי שהוא. סוג מכל ללחות או לגשם המוצר את בעלי התקנים ליד בו תשמש ואל זה מוצר תניח אל וגלאי אוטומטיות דלתות כגון אוטומטי, בקרה מנגנון לפגוע עלולים זה ממוצר הנפלטים רדיו גלי אש. ולגרום אלה התקנים של התקינה בפעילותם לתאונה. המתאם את לכופף ולא בחוזקה למשוך לא הקפד אותם תניח ואל הטלפון, כבל את או החשמלי כבדים. לחפצים מתחת להפעלה הגנה אמצעי לא הניקוי. לפני החשמלי מהשקע המוצר את נתק ניקוי. בתרסיסי או בנוזלים תשתמש המוצר. את תפרק אל וכו'( ניקוי חומרי ניקוי, )תכשירי נוזלים תשפוך אל הדבר אותו. מלהרטיב הימנע או הטלפון, תקע על הוצא נרטב, הטלפון תקע אם לדליקה. לגרום עלול בו. תשתמש ואל בקיר הטלפון משקע מיד אותו רפואי ציוד אישיים רפואיים מכשירים של היצרן עם להתייעץ יש לקבוע כדי שמיעה, עזרי או לב קוצבי כגון כלשהם רדיו( )תדר RF אנרגיית מפני כראוי מוגנים הם אם של תדרים בטווח פועל )המוצר חיצונית. של השידור ועוצמת 1.90, GHz עד 1.88 GHz היותר(.( )לכל 250 mw היא הרדיו תדרי אנרגיית תקנות אם רפואיים, במתקנים במוצר תשתמש אל מכך. להימנע שיש קובעות זה באזור המתפרסמות עשויים אחרים רפואיים מתקנים או חולים בתי RF לאנרגיית רגישות בעל בציוד להשתמש חיצונית. זהירות ומיקום התקנה סופת במהלך טלפוני חיווט להתקין אין לעולם ברקים. רטובים, במיקומים טלפון שקעי תתקין אל לעולם למיקומים במיוחד מותאם השקע כן אם אלא רטובים. אל במסופים או טלפון בכבלי תיגע אל לעולם מממשק מנותק הטלפון כבל כן אם אלא מבודדים, הרשת. קווי של שינוי או התקנה בעת זהירות משנה נקוט טלפון. הראשי. הניתוק כהתקן משמש החשמלי המתאם ניתן וכי המוצר בקרבת מותקן החשמל שקע כי ודא בקלות. אליו לגשת כאשר: המוצר עם שיחות לבצע אין תקינות. לא שהן או הנייד סוללות את לטעון יש חשמל. הפסקת יש מופעלת. הלחצנים נעילת תכונת 6 panasonic TG68xxMB.indb 6 5/16/ :10:32 AM

7 חשוב מידע סוללות.4 עמוד בעמוד שצוינו בסוללות להשתמש מומלץ בגודל נטענות Ni-MH בסוללות ורק אך השתמש.)R03( AAA וחדשות. ישנות סוללות בין תערבב אל האלקטרוליטים הסוללות. את תשחית או תפתח אל ועלולים לקורוזיה גורמים מהסוללות המשתחררים בעור. או בעיניים פגיעה או לצריבה לגרום ובליעתם רעילים, חומרים הם האלקטרוליטים נזק. לגרום עלולה תאפשר אל זהירות. במשנה בסוללות טפל מפתחות או צמידים טבעות, כגון מוליכים, לחומרים להתחממות לגרום עלול קצר אחרת בסוללות, לגעת שעלולה המוליך החומר ו/או הסוללות של יתר לכוויות. לגרום לשימוש הוגדרו או שסופקו הסוללות את טען להוראות בהתאם בלבד, זה מוצר באמצעות זה. במדריך המפורטות וההגבלות תואמת מטען( )או בסיס ביחידת ורק אך השתמש לרעה שימוש תעשה אל הסוללות. את לטעון כדי הוראות בביצוע כשל המטען(. )או הבסיס ביחידת להתפוצץ. או להתנפח לסוללות לגרום עלול אלה חשובות בטיחות הוראות לאמצעי בהתאם תמיד לפעול יש במוצר, שימוש בעת לדליקה, הסיכון את לצמצם כדי בסיסיים זהירות הזהירות אמצעי כולל אנשים, של ופציעה התחשמלות להלן: ליד לדוגמה, מים, בקרבת זה במוצר תשתמש אל 1 כביסה, גיגית או מטבח כיור רחצה, כיור אמבטיה, שחייה. בריכת ליד או לח במרתף אלחוטי( מסוג )שאינו בטלפון משימוש הימנע 2 להתחשמלות קטן סיכון קיים ברקים. סופת במהלך ברק. ממכת זג דליפת על לדווח כדי בטלפון תשתמש אל 3 הדליפה. בקרבת שצוינו ובסוללות החשמל בכבל ורק אך השתמש 4 עלולות הן לאש. סוללות תשליך אל זה. במדריך לקבלת המקומיים הנהלים את בדוק להתפוצץ. להשלכתן. אפשריות מיוחדות הוראות אלה הוראות שמור מיטביים ביצועים להשגת רעש הבסיס/מניעת יחידת מיקום Panasonic של אחרות תואמות ויחידות הבסיס יחידת זו. עם זו לתקשר כדי רדיו בגלי משתמשות תא מקם רעש, נטולת ותקשורת מרבי כיסוי להשגת הבסיס: יחידת בין מכשולים ללא ומרכזי, גבוה נוח, במקום הבית. בתוך הבסיס ליחידת הנייד טלוויזיות, כגון אלקטרוניים ממתקנים הרחק התקנים אישיים, מחשבים רדיו, מכשירי אחרים. טלפונים או אלחוטיים כגון רדיו, תדר למשדרי ההפוך בכיוון הפנים עם )הקפד סלולריים. טלפונים של חיצוניות אנטנות או החלון אדן על הבסיס יחידת את למקם שלא לחלון.( בסמוך הסביבתיים בתנאים תלויים הקול ואיכות הכיסוי המקומיים. מספיקה, לא הבסיס יחידת במיקום הקליטה אם קליטה להשגת אחר למיקום הבסיס יחידת את הזז יותר. טובה סביבה חשמליים ממכשירים הרחק המוצר את לשמור יש ומנועים. פלואורסצנט נורות כגון רעש, המפיקים המתאפיינים ממקומות המוצר את להרחיק יש גבוהה טמפרטורה אבק, עשן, של ניכרת בכמות ורטט. ישיר. שמש לאור המוצר את לחשוף אין המוצר. מעל כבדים חפצים תניח אל שימוש ללא המוצר את להשאיר בכוונת כאשר החשמל. משקע המוצר את נתק ממושך, זמן לאורך כגון חום ממקורות המוצר את להרחיק יש בחדרים אותו למקם אין וכו'. כיריים רדיאטורים, גבוהה או 0 מ-C נמוכה הטמפרטורה שבהם לחים. במרתפים משימוש גם להימנע יש 40. מ-C בעת המרבי ההתקשרות מרחק את לקצר יש כגון מכשולים ליד הבאים: במקומות במוצר שימוש חפצים ליד תת-קרקעיים, מקומות מנהרות, גבעות, וכו'. תיל גדרות כגון מתכתיים עשויה חשמליים מתקנים בקרבת המוצר הפעלת חשמליים. ממתקנים התרחק להפרעות. לגרום 7 panasonic TG68xxMB.indb 7 5/16/ :10:32 AM

8 חשוב מידע שגרתי טיפול םע המוצר של החיצוני המשטח את לנגב יש ולחה. רכה מטלית שעלול אחר בחומר או מדלל בבנזין, תשתמש אל לשחיקה. לגורם לאיחוד שמחוץ במדינות השלכה על מידע האירופי נוסף מידע בסוללה מוחלפת הסוללה באם פיצוץ סכנת זהירות: פי על משומשות סוללות השלך נכון. לא מסוג ההוראות. של החזרה או העברה השלכה, על הודעה המוצר שלך. אישיים/סודיים פרטים לאחסן יכול זה מוצר אנו שלך, האישיים/הסודיים הפרטים על להגן כדי רשומות כגון מהזיכרון, פרטים למחוק ממליצים הנכנסות, השיחות ברשימת או הטלפונים בספר המוצר. של החזרה או העברה השלכה, לפני ברצונך אם האירופי. באיחוד רק תקפים אלה סימנים או המקומיות לרשויות פנה אלה, פריטים למחוק המוצר. להשלכת הנכונה השיטה מה ושאל למשווק מפרט תקן: אלחוטית דיגיטלית )טלקומוניקציה DECT משופרת(, גנרי( גישה )פרופיל GAP תדרים: טווח 1.90 GHz עד 1.88 GHz :RF שידור עוצמת ערוץ( לכל ממוצעת )עוצמה 10 mw בערך מתח: מקור V AC, 50/60 Hz מתח: צריכת : *1 בסיס יחידת 0.6 W בערך המתנה: 2.5 W בערך מקסימום: : *2 בסיס יחידת 0.8 W בערך המתנה: 3.1 W בערך מקסימום: מטען: 0.12 W בערך המתנה: 1.8 W בערך מקסימום: הפעלה: תנאי באוויר יחסית לחות 80 %20 %,40 C0 C )יבש( 3 עמוד :KX-TG6811 *סדרת ** 3 עמוד :KX-TG6821 *סדרת ** 8 panasonic TG68xxMB.indb 8 5/16/ :10:33 AM

9 הערה: העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה. האיורים בהוראות אלה עשויים להיות מעט שונים מהמוצר בפועל. מידע חשוב 9 panasonic TG68xxMB.indb 9 5/16/ :10:33 AM

10 העבודה תחילת התקנה מטען n Panasonic של חשמלי במתאם ורק אך השתמש.PNLV233CE מדגם שסופק חיבורים בסיס יחידת n Panasonic של חשמלי במתאם ורק אך השתמש.PNLV226CE מדגם שסופק "לחיצה" לשקע סוללות התקנת AAA בגודל Ni-MH בסוללות ורק אך להשתמש יש )R03 (. אלקליין/מנגן/Ni-Cd. בסוללות להשתמש אין.), ( נכונים ניגודים אשר בלבד נטענת Ni-MH סוללת ראה שפה, לבחירת אפשרות מוצגת כאשר 15. עמוד 10 panasonic TG68xxMB.indb 10 5/16/ :10:33 AM

11 העבודה תחילת נטענת סוללות שעות. כ- 7 במשך טען במלואן, טעונות הסוללות כאשר מוצג. ) Fully charged ( הסוללות טעינת לגבי הערה רגיל. מצב היא הטעינה בעת הנייד התחממות והמטען הבסיס יחידת הנייד, של המגעים את נקה ניקוי לפני בחודש. פעם ויבשה רכה מטלית עם קו כבל של חיבור וכל החשמל משקעי נתק היחידה, היחידה אם יותר תכופות לעתים נקה טלפון. גבוהה. לחות או אבק לשומן, נחשפת הסוללות של טעינה רמת צלמית הסוללות של טעינה רמת גבוהה בינונית נמוך טעינה. דרושה להתקנה בנוגע הערות לחיבורים בנוגע הערה הזמן. כל מחובר להישאר חייב החשמלי המתאם רגיל.( מצב הוא השימוש בזמן חם שמלי ח )מתאם חשמל לשקע מחובר להיות חייב החשמלי המתאם לחבר אין הרצפה. על מונח או אנכי בכיוון המותקן בתקרה, המותקן לשקע החשמלי המתאם את לניתוקו. לגרום עלול המתאם שמשקל משום הסוללות התקנת לגבי הערה כסוללות שסופקו. הנטענות בסוללות השתמש של נטענות בסוללות להשתמש מומלץ חלופיות,.7,4 בעמוד שצוינו Panasonic יבשה. מטלית עם ), ( הסוללה קצות את נגב וא ), ( הסוללה קצוות עם ממגע להימנע יש היחידה. של במגעים Panasonic של Ni-MH סוללת ביצועי מסופקות( )סוללות פעולה רציף בשימוש )המתנה( בשימוש לא פעולה זמן היותר לכל שעות 15 היותר לכל שעות 170 הערה: טעינה לקיבולת מגיעות לא הסוללות כלל בדרך לרמת מגיעה הסוללה הראשונית. בטעינה מלאה טעינה/פריקה מחזורי כמה לאחר מרבית ביצועים מלאים. )שימוש( ובתנאי בשימוש תלויים בפועל הסוללה ביצועי הסביבה. תא להשאיר ניתן במלואו, טעון שהנייד לאחר גם לכך שתהיה בלי במטען או הבסיס יחידת על הנייד הסוללות. על רעה השפעה לאחר כראוי מוצגת לא הסוללה שרמת ייתכן על הנייד את הנח זה, במקרה הסוללות. החלפת לטעינה אותה והשאר המטען או הבסיס יחידת לפחות. שעות 7 במשך 11 panasonic TG68xxMB.indb 11 5/16/ :10:33 AM

12 העבודה תחילת IIMR/ECON לחצנים נייד הבהוב R: חיסכון למצב קיצור לחצן :ECO רעש( להפחתת ץיחל/לחצן )רזע M NJJ מחוון NR מגעים KKטען פקד סוג מתוכנתים לחצנים לחצן על לחיצה על-ידי בחירה. לחצני 2 כולל הנייד ישירות המוצגת התכונה את לבחור ניתן בחירה, בתצוגה. הלחצן מעל ניווט לחצן הרשימות בין גלול :MEN או,MFN MCN, MDN, השונים. והפריטים של הקול עוצמת את כוונן :MCN או MDN הדיבור. בזמן הרמקול או האפרכסת את הצג נכנסות(: שיחות רשימת : ( MCN הנכנסות. השיחות רשימת ספר רשומת את הצג טלפונים(: ספר )W: MFN הטלפונים. רשימת את הצג חוזר(: חיוג )T: MEN חוזר. לחיוג המספרים A B C D F G H I בסיס יחידת 3 עמוד :KX-TG6811 סדרת E J K A B AAרמקול )מענה( M NBB חיוג לחצני CCלוח רמקול( עם )טלפון MZNDD EEמיקרופון FFאפרכסת GGתצוגה )כבוי/כוח( MeNHH מגעים AAטען )מאתר( M NBB 12 panasonic TG68xxMB.indb 12 5/16/ :10:33 AM

13 העבודה תחילת 3 עמוד :KX-TG6821 סדרת מגעים AAטען BBרמקול )מאתר( M NCC )מחק( M NDD הודעות EEמונה הקול( עוצמת )הנמכת/הגברת MkN/MjNFF )חזור/דלג( M N/M N )השמע/עצור( M NGG הודעה מחוון ב( )ענה M NHH תצוגה הנייד של תצוגה פריטי פריט Z משמעות יותר שנראות ככל טווח: סטטוס יותר קרוב הנייד כך עמודות, הבסיס. ליחידת הבסיס יחידת לטווח מחוץ אינטרקום מצב איתור, פועלת. הדיבורית 18( )עמוד פריט משמעות בשימוש. נמצא הקו השיחה אטי: ההבהוב כאשר להמתנה. מועברת כעת מהיר: ההבהוב כאשר נכנסת. שיחה מתקבלת 37( )עמוד *1 נענתה שלא שיחה הבסיס יחידת של השידור עוצמת.) Low ( ל- מוגדרת 16( )עמוד הוגדרה. הרעש הפחתת 20( )עמוד של האחורית והתאורה ה-LCD צג 29( כבויים.)עמוד הלחצנים צלמית לצד מוצג כאשר הסוללה: 39( )עמוד *2 פועל. המשיבון מספר: עם מוצג כאשר *2 חדשות. הודעות הוקלטו 41( )עמוד נבחרה ) Greeting Only ( זה, במצב השיחה. הקלטת כשעת פתיח עם לשיחות עונה המשיבון אינן המתקשרים והודעות 45( )עמוד *2 מוקלטות. הסוללות של טעינה רמת 32( פועלת.)עמוד התרעה 20( מופעל.)עמוד המשווה 29( מופעל.)עמוד חסוי מצב 19( כבויה.)עמוד הצלצול עוצמת 33( מופעל.)עמוד לילה מצב 37( 33, )עמוד *2 חסומה שיחה חדשה. קולי דואר הודעת התקבלה 46( )עמוד A B C D E F G H 13 panasonic TG68xxMB.indb 13 5/16/ :10:34 AM

14 העבודה תחילת פריט Line in( )use )IN USE( משמעות בקו. משתמש מישהו נייד על-ידי בשימוש נמצא המשיבון *2 הבסיס. יחידת על-ידי או אחר בלבד מזוהה שיחה *למנויי ** 3 עמוד : KX-TG6821 *סדרת ** בלבד קולי דואר *למנויי ** הבסיס יחידת של תצוגה פריטי 3 עמוד :KX-TG6821 סדרת n פריט - - הנייד לחצני סמלי סמל OK משמעות נבחרה ) Greeting Only ( זה, במצב השיחה. הקלטת כשעת הודעת עם לשיחות עונה המשיבון אינן המתקשרים והודעות ברכה 45( מוקלטות.)עמוד פעולה משיחה. יציאה או הקודם למסך חזרה התפריט. הצגת הנוכחית. הבחירה קבלת 18( שיחה.)עמוד ביצוע שיחות עבור הצלצול של זמני כיבוי 19( נכנסות.)עמוד להמתנה. שיחה העברת הטלפונים. ספר פתיחת 34( טלפון.)עמוד מספרי לעריכת אפשרות 34( 24, חדשה.)עמוד רשומה הוספת לחיפוש התווים הכנסת מצב הצגת 22( הטלפונים.)עמוד בספר 20( הלחצנים.)עמוד נעילת תכונת כיבוי 32( ההתראה.)עמוד הפסקת 32( ההתראה.)עמוד על השהייה כפתור 32( 16, ניידים.)עמוד או כניסות בחירת סמל n C ** פעולה *1 השמעה. או הקלטה עוצר 18( טלפון.)עמוד מספרי אחסון שנבחר. הפריט את מוחק אינטרקום. שיחת לבצע אפשרות 47( )עמוד מספר/תו. מחיקת השתקה. למצב השיחה העברת 3 עמוד :KX-TG6821 *סדרת הנייד של הראשי התפריט צלמיות N על לוחץ כשאתה מופיעות הבאות הצלמיות המתנה. במצב ימני( מתוכנת )לחצן צלמית תכונה M 1* )Answer System( )Time Settings( )Intercom( )Initial Setup( )Caller List( 2* )Key Finder( 4*,3* )Ringer Setup( 5* )Caller Barred( 3 עמוד :KX-TG6821 *סדרת ** רשום. הלחצן כשמאתר מופיעה זו *צלמית ** 3 עמוד :KX-TG6811 *סדרת ** מוצגת זו תפריט צלמית :KX-TG6821 *סדרת ** רשום. אינו הלחצן כשמאתר מוצגת זו תפריט צלמית :KX-TG6811 *סדרת ** רשום. אינו הלחצן כשמאתר 14 panasonic TG68xxMB.indb 14 5/16/ :10:34 AM

15 תחילת העבודה הפעלה/כיבוי הפעלה יש ללחוץ על MeN למשך כשניה 1. כיבוי יש ללחוץ על MeN למשך כ- 2 שניות. הגדרות ראשוניות n קוד פיקוד ישיר: ניתן לגשת להגדרות הניתנות לתכנות על ידי הקשה על M, N #, ולאחר מכן על קוד התואם על לוח לחצני החיוג )עמוד 25(. דוגמה: לחץ על 101#M. N n משמעות סמל: דוגמה: :MbN ) Off ( יש ללחוץ על MCN או MDN כדי לבחור במילים במירכאות. חשוב: בזמן התקנת הסוללות בפעם הראשונה, יתכן שהנייד ידרוש לקבוע את שפת התצוגה ואת השעה והתאריך. A יש לבצע את צעד 2 ב"שפת תצוגה", עמוד 15, ולאחר מכן ללחוץ על.MOKN B המשך מצעד 2 ב-"תאריך ושעה", עמוד 15. שפת תצוגה 011#M N 1 2 MbN: בחר בשפה הרצויה. 2 3 MeN 3 תאריך ושעה 101#M N1 2 הכנס 2 את התאריך, החודש והשנה העדכניים. MOKN דוגמה: 15 יולי, * הכנס 3 את השעה והדקה הנוכחית. דוגמה: 15: * 15 MeN MOKN4 ** *יש לקרוא מימין. הערה: לאחר הפסקת חשמל, התאריך והשעה עשויים להיות שגויים. במקרה זה, הגדר שוב את התאריך והשעה. מצב חיוג אם אין באפשרותך לבצע שיחות, שנה הגדרה זו בהתאם לשירות הטלפון שלך. הגדרת ברירת המחדל.) Tone ( היא :) Tone ( לשירות חיוג צלילים. :) Pulse ( לשירות חיוג חוגה/מתקפים. 021#M N MbN: בחר את ההגדרה הרצויה. 2 MeN 3 MOKN לחיץ עזר )לחצן )NR רזע ץיחל )לחצן )NR נמצא בתחתית הנייד ומיידע אותך בהבהוב שלו כדי לאפשר להפעיל את התכונות הבאות על ידי לחיצה פשוטה על המקש הזה. MOKN 15 panasonic TG68xxMB.indb 15 5/16/ :10:34 AM

16 העבודה תחילת במהירות, מהבהב NR של המחוון כאשר באפשרותך: אינטרקום(. חיצונית, )שיחה לשיחה לענות )47,18 )עמוד )32 ההתראה.)עמוד צליל את עצור )47 זימונים.)עמוד עצור במצב באטיות מהבהב NR של המחוון כאשר באפשרותך: המתנה, )41 )עמוד *1 חדשות. להודעות להאזין שיחות יש כאשר המתקשרים ברשימת לצפות 37( נענו.)עמוד שלא להיות ץיחל רזע הגדרת על אלו, תכונות להפעלת 16( "מופעל".)עמוד במצב 3 עמוד :KX-TG6821 *סדרת ** (NR )לחצן עזר בלחיץ שימוש יש במהירות/באטיות, מהבהב NR של כשהמחוון M. N על ללחוץ למצב. בהתאם להפעלה ניתנות שלמעלה התכונות הרמקול עזר, לחיץ באמצעות לשיחה תענה אם יופעל. לע או הבסיס יחידת על ממוקם הנייד אם אפילו לדבר באפשרותך התכונה. את להפעיל ניתן מטען, את להרים מבלי *1 חדשות להודעות להקשיב או את הרם נוספות, פעולות לבצע ברצונך אם הנייד. הנייד. ביחידה, נענו שלא ושיחות *1 חדשות הודעות כשיש יושמעו שקודם כך היחידה את להפעיל ניתן שלא השיחות יוצגו כך ואחר החדשות ההודעות נענו. 3 עמוד :KX-TG6821 *סדרת ** הערה: לענות ניתן 20(, )עמוד מופעלת הלחצנים כשנעילת מושבתות הבאות התכונות אבל נכנסות, לשיחות באטיות. מהבהב NR של כשהמחוון אפילו )41 )עמוד *1 חדשות. להודעות להאזין שיחות יש כאשר המתקשרים ברשימת לצפות 37( נענו.)עמוד שלא 3 עמוד :KX-TG6821 *סדרת ** העזר לחיץ הגדרת במצב להיות תכונות לגבי ץיחל רזע הגדרת על "מופעל". )ברירת 1* ) New Message ( מופעל( מחדל: )ברירת ) Missed Call ( כבוי( מחדל: נייד. כל עבור הגדרות לקבוע ניתן 3 עמוד :KX-TG6821 *סדרת ** 872#M N1 M. N על ולחץ המבוקשת בהגדרה בחר MbN: 2 2 שנבחרו. לתכונות בסמוך מוצג " " לע שוב ללחוץ יש נבחרת, תכונה לביטול תיעלם. " ".M N MeN 3 MOKN הערה: מונח לא שהנייד בזמן מהבהב NR של המחוון אם היא הסוללה צריכת המטען, או הבסיס יחידת על מהרגיל. מהירה אחת בלחיצה חיסכון מצב את להפעיל לך מאפשר שבנייד MR/ECON הלחצן אחת. בלחיצה החיסכון פונקציית להקטין ניתן אחת, בלחיצה חיסכון מצב הפעלת על-ידי המתנה במצב הבסיס יחידת של השידור עוצמת את 90. % עד של בשיעור אחת בנגיעה חיסכון מצב להדליק/לכבות באפשרותך ברירת הגדרת.MR/ECON על לחיצה ידי על פשוט.) Normal ( היא המחדל פועל: אחת בנגיעה חיסכון מצב כאשר מופיע ו זמני, באופן יוצג ) Low (. במקום הנייד בתצוגת כבוי: אחת בנגיעה חיסכון מצב כאשר ו זמני באופן מוצג ) Normal ( הנייד. מתצוגת נעלם הערה: נמצא והוא אחר אלחוטי טלפון בסביבה יש כאשר הבסיס יחידת של השידור שעוצמת ייתכן בשימוש, תפחת. לא תא מצמצמת אחת בלחיצה חיסכון מצב הפעלת המתנה. במצב הבסיס יחידת של הטווח 16 panasonic TG68xxMB.indb 16 5/16/ :10:35 AM

17 תחילת העבודה אם הגדרת את מצב המגבר ל- ) On ( )עמוד 35(: מצב חיסכון בנגיעה אחת מבוטל. Setup ( ) Eco אינו מופיע בתפריט התצוגה )עמוד 28(. 17 panasonic TG68xxMB.indb 17 5/16/ :10:35 AM

18 לשיחות ביצוע/מענה שיחות ביצוע הטלפון. מספר את וחייג הנייד את 1 הרם.MCN על לחץ ספרה לתיקון M. N על 2 לחץ את הנח או MeN על לחץ לדבר, 3 כשסיימת המטען. או הבסיס ביחידת הנייד בדיבורית שימוש.MZN על ולחץ הטלפון מספר את 1 חייג 1 השני. הצד עם לסירוגין דבר.MeN על לחץ לדבר, 2 כשסיימת 2 הערה: בדיבורית השתמש מיטביים, ביצועים להשגת שקטה. בסביבה M. N/MZN על ללחוץ יש לשפופרת, בחזרה להחלפה הרמקול או האפרכסת של הקול עוצמת כוונון דיבור. כדי תוך חוזר באופן MCN או MDN על לחץ החוזר החיוג רשימת באמצעות שיחה ביצוע מאוחסנים שחויגו האחרונים הטלפון מספרי 10 לכל ספרות 24 כולל מספר )כל החוזר החיוג ברשימת היותר(. )T( 1 MEN 1 הרצוי. הטלפון מספר את בחר 2 MbN: 2 M N 3 3 הטלפונים בספר מספר אחסון )T( 1 MEN 1 M N הרצוי. הטלפון מספר את בחר 2 MbN: 2 "הוספת 3, מצעד להמשיך יש השם, לאחסון עמוד רשומות", החוזר החיוג מרשימת מספר מחיקת )T( 1 MEN 1 M N הרצוי. הטלפון מספר את בחר 2 MbN: 2 MeN MOKN ) Yes ( 3 MbN: 3 מרכזייה/שירות משתמשי )עבור השהייה לחו"ל( שיחות שיחות ביצוע לצורך בהשהיה לעתים צורך יש אחסון בעת לחו"ל. שיחות שירות או מרכזייה באמצעות בספר PIN קוד ו/או חיוג כרטיס של גישה מספר 23(. )עמוד בהשהיה גם צורך יש הטלפונים, בעת "0" לקו הגישה מספר את לחייג עליך אם דוגמה: מרכזייה: עם חוץ שיחות ביצוע )השהייה( MDN M N הטלפון. מספר את 2 חייג 2 הערה: MDN פעם בכל שניות 3 של השהיה מבוצעת נלחץ. )השהייה( לשיחות מענה 2 מהבהב NR של המחוון שיחה, מתקבלת כאשר במהירות. 1 MZN או M N על ולחץ הנייד את 1 הרם מצלצלת. כשהיחידה לע הקשה על-ידי לשיחה לענות באפשרותך )תכונת #. או *, 9, עד מ- 0 החיוג מקש מקש( כל באמצעות מענה את הנח או MeN על לחץ לדבר, 2 כשסיימת המטען. או הבסיס ביחידת הנייד ץיחל ברזע שימוש על ללחוץ יש במהירות, מהבהב NR של המחוון כאשר.M N מונח הנייד אם גם לשיחה לענות באפשרותך 16(. )עמוד המטען או הבסיס ביחידת מבלי MeN על לחיצה ידי על לדבר לסיים ניתן הנייד. את להרים אוטומטי מענה מיחידת הנייד הרמת על-ידי לשיחות לענות באפשרותך להפעלת M. N על ללחוץ צורך אין המטען. או הבסיס 29. עמוד ראה זו, תכונה 18 panasonic TG68xxMB.indb 18 5/16/ :10:35 AM

19 לשיחות ביצוע/מענה הנייד צלצול של הקול עוצמת כוונון נכנסת: לשיחה מצלצל שהנייד בעת בעוצמת לבחירה חוזר באופן MCN או MDN על לחץ הרצויה. הצלצול מראש: הקול עוצמת תכנות 061#M 1N הרצויה. הקול עוצמת את בחר MbN: 2 2 MeN 3 MOKN הנייד צלצול של זמני כיבוי באפשרותך שיחה, כשנכנסת מצלצל שהנייד בעת על לחיצה ידי על זמני באופן הצלצול את לכבות.M N שיחה במהלך שימושיות תכונות המתנה חיצונית שיחה להעביר לך מאפשרת זו תכונה להמתנה. חיצונית. שיחה במהלך M N על 1 לחץ 1 MOKN ) Hold ( 2 MbN: 2 M. N על לחץ המתנה, 3 לשחרור 3 השיחה את לקחת יכול אחר נייד של משתמש M. N על לחיצה ידי על הערה: דקות, מ- 9 יותר המתנה במצב נשארת שיחה אם מהבהב NR של והמחוון התרעה צליל נשמע המתנה, במצב נוספת 1 דקה לאחר במהירות. מתנתקת. השיחה לענות גם תוכל קו, לאותו מחובר אחר טלפון אם הנייד. הרמת על-ידי לשיחה הבהוב המיוחדות בתכונות להשתמש לך מאפשר MR/ECON מנייד שיחה העברת כגון שלך המארחת, המרכזייה של אופציונליים. טלפון לשירותי גישה קבלת או הערה:.29 עמוד ראה ההבהוב, זמן לשינוי שיחה בשירות המנויים משתמשים עבור בשיחה מזוהה שיחה בשירות או ממתינה ממתינה בשיחה מזוהה שיחה או ממתינה בשיחה לשימוש השירות/ ספק עם לשירות הירשם תחילה יש ממתינה, הטלפון. חברת מדבר שאתה בזמן שיחות לקבל מאפשרת זו תכונה בטלפון, משוחח אתה כאשר שיחה תקבל אם בטלפון. ממתינה. שיחה צליל תשמע והן מזוהה שיחה לשירות הן כמנוי רשום אתה אם פרטי מזוהה, שיחה עם ממתינה שיחה לשירות השיחה צליל את שתשמע לאחר יוצגו ה- 2 המתקשר בנייד. הממתינה השנייה. לשיחה לענות כדי MR/ECON על 1 לחץ 1.MR/ECON על לחץ השיחות, בין 2 להחלפה 2 הערה: לקבלת שלך הטלפון השירות/חברת לספק פנה באזורך. זה שירות של הזמינות על ומידע פרטים השתקה השני, הצד את לשמוע ניתן השתקה, מופעלת כאשר אותך. שומע לא השני הצד אך השיחה. במהלך M N על 1 לחץ 1. הבהובים M. N על שוב ללחוץ יש לשיחה, לחזור 2 כדי 2 19 panasonic TG68xxMB.indb 19 5/16/ :10:35 AM

20 ביצוע/מענה לשיחות חיוג צלילים זמני )עבור משתמשים בשירות חוגה/מתקפים( באפשרותך להחליף את זמנית את מצב החיוג לחיוג צלילים כשצריך לגשת לשירותי חיוג צלילים )לדוגמה, שירותי מענה קולי, בנקאות בטלפון, וכו'(. הקש על * לפני הקשת מספרי הגישה הדורשים חיוג צלילים. הפחתת רעש נייד )לחצן )NR תכונה זו מאפשרת לך לשמוע את קול האדם אתו אתה מדבר באופן ברור, על ידי הפחתת הרעש בסביבה שמגיע מהטלפון של הצד השני. לחץ על M N כדי להפעיל/לכבות בעת השיחה. הערה: כשתכונה זו מופעלת, מוצג בעת השיחה. תלוי בסביבה שבה נעשה שימוש בנייד זה, ייתכן שתכונה זו לא תהיה יעילה. תכונה זו אינה זמינה לשימוש עם הדיבורית. משווה נייד תכונה זו מבהירה את הקול של האדם שאתו מדברים, ויוצרת קול הנשמע טבעי יותר הקל יותר לשמיעה והבנה. M תוך כדי דיבור. 1 לחץ על N 1 MOKN ) Equalizer ( 2 MbN: 2 3 MbN: בחר את ההגדרה הרצויה. 3 4 לחץ על MOKN כדי לצאת. 4 הערה: כשתכונה זו מופעלת, מוצג בעת השיחה. תלוי במצב ואיכות קו הטלפון, תכונה זו יכולה להדגיש רעשים קיימים בקו. במידה וקשה לשמוע, כבה תכונה זו. תכונה זו אינה זמינה לשימוש עם הדיבורית. שיתוף שיחות באפשרותך להצטרף לשיחה חיצונית קיימת. כדי להצטרף לשיחה, יש ללחוץ על M N כאשר מתנהלת שיחה חיצונית בנייד האחר. הערה: כדי למנוע ממשתמשים אחרים את האפשרות להצטרף לשיחות עם מתקשרים חיצוניים, יש להפעיל מצב חסוי )עמוד 29(. נעילת לחצנים ניתן לנעול את הנייד כך שלא ניתן יהיה לבצע שיחות או לשנות הגדרות. תוכל לענות לשיחות נכנסות, אך כל הפונקציות האחרות מושבתות כאשר נעילת לחצנים מופעלת. להפעלת נעילת לחצנים, יש ללחוץ על M N במשך כ- 3 שניות. מוצג. לכבוי נעילת לחצנים, יש ללחוץ על M N במשך כ- 3 שניות. הערה: לא ניתן לחייג למספרי חירום עד לביטול נעילת הלחצנים. הפעלת גיבוי מתח בזמן הפסקת חשמל, הנייד המוטען מספק מתח באופן זמני ליחידת הבסיס )מצב גיבוי מתח(. זה מאפשר לך לבצע ולקבל שיחות באמצעות הנייד במשך הפסקת החשמל. יחידת הבסיס לא תבצע כל פעולה נוספת. ניתן לתכנת את Failure ( ) Power והגדרת ברירת המחדל היא ) Auto ( )עמוד.)30 חשוב: אם נייד אינו מונח ביחידת הבסיס כאשר מתרחשת הפסקת חשמל, e ( ) Base no power Press או e ( ) Press מוצגת. לאחר לחיצה על MeN על הנייד, יש להניח אותו על יחידת הבסיס כדי להפעיל את מצב גיבוי מתח. 20 panasonic TG68xxMB.indb 20 5/16/ :10:35 AM

21 הנייד של הסוללה רמת אם יפעל לא מתח גיבוי מצב. / היא המתח את המספק מיחידת המתח את המספק הנייד את להרים אין מתח. גיבוי מצב בזמן הבסיס גיבוי במצב הנייד של ההטענה במגעי לגעת אין מתח. היחידה נמוך, הוא הסוללה טעינת שרמת במידה בנוסף, מתח. גיבוי במצב מספקת במידה תעבוד לא טלפון לחבר מומלץ נגמרת, הנייד וסוללת במידה לאותו או טלפון קו לאותו חשמלי( מתאם )ללא קווי T. מתאם באמצעות טלפון שקע דע חשמל הפסקת בזמן שיחות לבצע ניתן לא 20(. )עמוד הלחצנים נעילת את שמפסיקים מוצגת אם לא נא,) Please wait for 1 minute. ( תיעלם. שההודעה עד היחידה את להפעיל Panasonic של Ni-MH סוללת ביצועי מתח גיבוי מצב בזמן מסופקת( )סוללה של ההפעלה זמן במלואן, טעונות הסוללות כאשר השימוש. באופן ותלוי משתנה מתח גיבוי במצב הנייד לכל שעות 2 מתח: גיבוי במצב בנייד רציף שימוש היותר 3 מתח: גיבוי שבמצב מזו אחר בנייד רציף שימוש היותר לכל שעות היותר לכל שעות 3 מתח: גיבוי במצב בשימוש לא הערה: ובתנאי בשימוש תלויים בפועל הסוללה ביצועי הסביבה. 2 3 לשיחות ביצוע/מענה חשמל הפסקת בזמן שיחות ביצוע רשום: 1 נייד רק כאשר הטלפון. מספר את וחייג הנייד את 1 הרם 1 1. דקה תוך הבסיס יחידת על הנייד את 2 הנח מופעלת הדיבורית אשר עד המתן מתבצעת. והשיחה אוטומטית את השאר לשיחה, עונה השני הצד 3 כאשר הדיבורית. דרך ודבר הבסיס יחידת על הנייד.MeN על לחץ השיחה, את 4 כשסיימת 4 הערה: הבסיס יחידת על הנייד את מניח אינך אם 2, בשלב זה, במקרה יכבה. המתח גיבוי מצב 1, דקה תוך הטלפון. מספר את וחייג הנייד על MeN על לחץ 2. משלב שוב נסה מכן לאחר רשומים: ניידים יותר או 2 יש כאשר לאספקת הבסיס יחידת על אחד נייד להניח יש שיחות. לביצוע אחר בנייד ולהשתמש המתח, 18. עמוד שיחות", "ביצוע לראות נא להפעלה, הערה: )מצב הבסיס יחידת על המונח נייד עם שיחה בזמן בנייד. תיגע אם תתנתק שהשיחה יתכן מתח(, גיבוי שוב. לחייג נסה זה, במקרה הפסקת בזמן מוגבל הבסיס יחידת של הטווח הבסיס. יחידת בקרבת בנייד השתמש החשמל. חשמל הפסקת בזמן שיחה המשך היחידה חיצונית, שיחה בזמן חשמל הפסקת יש כאשר בשיחה להמשיך ניתן הודעה. צליל עם אותך מיידעת נוספת. 1 כדקה רשום: 1 נייד רק כאשר ולאחר MZN על לחץ בשיחה, להמשיך ברצונך אם הבסיס. יחידת על הנייד את הנח מכן רשומים: ניידים יותר או 2 יש כאשר אחר נייד להשאיר יש בשיחה, להמשיך ברצונך אם מתח. לאספקת הבסיס יחידת על 21 panasonic TG68xxMB.indb 21 5/16/ :10:36 AM

22 3 4 טלפונים ספר 4 5 הנייד של הטלפונים ספר צורך ללא שיחות לבצע לך מאפשר הטלפונים ספר ומספרי שמות 100 להוסיף באפשרותך ידנית. לחייג טלפון. רשומות הוספת M N )W( MFN או M N1 1 ) New Entry ( 2 MbN: 2 MOKN היותר(. לכל תווים )16 האדם שם את 3 הכנס 3 MOKN התווים הכנסת מצב את לשנות באפשרותך 48(. )עמוד MR/ECON על לחיצה ידי על היותר(. לכל ספרות )24 הטלפון מספר את 4 הכנס פעמים 2 MOKN לע חזור אחרות, רשומות להוסיף כדי 3. משלב הפעולות 5 MeN בספר מרשומה שיחה וביצוע איתור טלפונים הרשומות בכל גלילה )W( MFN או M N1 1 הרצויה. הרשומה את בחר MbN: 2 2 לע הטלפונים ספר ברשומת לגלול באפשרותך.MDN או MCN את לחוץ ולהחזיק על לחיצה ידי M N 3 3 ראשון תו לפי חיפוש )W( MFN או M N1 1 נדרש: אם התווים הכנסת מצב את שנה הכנסת מצב את בחר :MbN M N MOKN התווים. המכיל #( או 9, עד )0 החיוג לחצן על 2 לחץ 2 48(. )עמוד מחפש שאתה התו את להציג כדי כדי החיוג לחצן על ושוב שוב לחץ תו לכל המתאימה הראשונה הרשומה את זה. חיוג לחצן על שנמצא שבחרת, לתו שמתאימה רשומה אין אם מוצגת. הבאה הרשומה צורך. יש אם הטלפונים בספר גלול MbN: 3 M N 4 רשומות עריכת M N 22 (. )עמוד הרצויה הרשומה את 1 בחר 1 MOKN ) Edit ( 2 MbN: 2 לכל תווים )16 הצורך במידת השם את 3 ערוך 3 MOKN 48 (. עמוד היותר; )24 הצורך במידת הטלפון מספר את 4 ערוך 4 פעמים 2 MOKN היותר(. לכל ספרות MeN רשומות מחיקת רשומה מחיקת M N 22 (. )עמוד הרצויה הרשומה את 1 מצא 1 MOKN ) Erase ( 2 MbN: 2 MeN MOKN ) Yes ( 3 MbN: 3 הרשומות כל מחיקת M N )W( MFN או M N 1 1 ) Erase All ( 2 MbN: 2 MOKN MOKN ) Yes ( 3 MbN: 3 MeN MOKN ) Yes ( 4 MbN: 4 שרשרת חיוג בספר טלפון מספרי לחייג מאפשרת זו תכונה להשתמש ניתן בשיחה. שאתה בזמן הטלפונים כרטיס של גישה למספר לחייג כדי לדוגמה, זו, בתכונה בטלפון, שאחסנת בנק חשבון של PIN לקוד או חיוג ידני. באופן לחייג צורך ללא M. N על לחץ חיצונית, שיחה 1 במהלך 1 MOKN ) Phonebook ( 2 MbN: הרצויה ברשומה בחר 3 MbN: את לחייג כדי ימני( מתוכנת )לחצן M N על 4 לחץ המספר. 22 panasonic TG68xxMB.indb 22 5/16/ :10:36 AM

23 הערה: קוד ואת חיוג לכרטיס גישה מספר אחסון בעת אחת, כרשומה בתור הטלפונים בספר שלך ה-PIN לאחר השהיות להוסיף כדי )הייהשה( MDN על לחץ 18(. )עמוד הצורך במידת PIN וקוד המספר לע ללחוץ עליך חוגה/מתקפים, שירות ברשותך אם באופן לשנות כדי 1 בשלב M N על לחיצה טרם * רשומות הוספת בעת לצלילים. החיוג מצב את זמני בתחילת * להוסיף מומלץ הטלפונים, לספר בחיוג לכלול ברצונך שאותם הטלפון מספרי 22(. )עמוד שרשרת טלפונים ספר טלפונים ספר רשומות העתקת 2 בין טלפונים ספר רשומות להעתיק באפשרותך ניידים. רשומה העתקת M N 22 (. )עמוד הרצויה הרשומה את 1 מצא 1 MOKN ) Copy ( 2 MbN: 2 את לשלוח ברצונך שאליו הנייד את בחר MbN: 3 3 MOKN הטלפונים. ספר רשומת הועתקה, שרשומה לאחר מוצג. ) Completed ( אחרת: רשומה להעתיק להמשיך כדי :MbN MOKN ) Yes ( MbN: MOKN. הרצויה ברשומה בחר 4 MeN 4 הרשומות כל העתקת M N )W( MFN או M N1 1 MOKN ) Copy All ( 2 MbN: 2 את לשלוח ברצונך שאליו הנייד את בחר 3 MbN: 3 MOKN הטלפונים. ספר רשומת הועתקו, הרשומות שכל לאחר מוצג. ) Completed ( 4 MeN 4 23 panasonic TG68xxMB.indb 23 5/16/ :10:36 AM

24 מהיר חיוג מהיר חיוג מלחצני אחד לכל 1 טלפון מספר להקצות באפשרותך בנייד. 6( עד )1 החיוג מהיר חיוג לחצני בהקצאות צפייה הנייד. בתצוגת המהיר החיוג הקצאות את לראות ניתן עד )1 הרצוי המהיר החיוג לחצן את לחוץ והחזק לחץ.)6 מהיר חיוג לחצן באמצעות שיחה ביצוע הרצוי המהיר החיוג לחצן את לחוץ והחזק 1 לחץ 1.)6 עד 1( M N 2 2 מהיר חיוג ללחצני טלפון מספרי הוספת טלפון: מספרי הכנסת על-ידי הרצוי המהיר החיוג לחצן את לחוץ והחזק 1 לחץ 1 M N 6 (. עד 1( MOKN ) Manual ( 2 MbN: 2 היותר; לכל תווים )16 האדם שם את 3 הכנס 3 MOKN 48 (. עמוד לכל ספרות )24 הטלפון מספר את 4 הכנס 4 MeN פעמים 2 MOKN היותר(. הטלפונים: מספר הרצוי המהיר החיוג לחצן את לחוץ והחזק 1 לחץ 1 M N 6 (. עד 1( ) Phonebook ( 2 MbN: 2 MOKN הרצויה. הרשומה את בחר 3 MbN: 3 MeN MOKN 4 הערה: המוקצית טלפונים בספר רשומה עורך אתה אם תעבור לא שנערכה הרשומה מהיר, חיוג ללחצן המהיר. החיוג ללחצן רשומה עריכת הרצוי המהיר החיוג לחצן את לחוץ והחזק 1 לחץ M N 6 (. עד 1( MOKN ) Edit ( 2 MbN: 4 לכל תווים )16 הצורך במידת השם את 3 ערוך MOKN 48 (. עמוד היותר; )24 הצורך במידת הטלפון מספר את 4 ערוך היותר(. לכל ספרות MeN פעמים 2 MOKN רשומה מחיקת הרצוי המהיר החיוג לחצן את לחוץ והחזק 1 לחץ 1 M N 6 (. עד 1( MOKN ) Erase ( MbN: 2 2 MOKN ) Yes ( 3 MbN: 3 4 MeN 4 panasonic TG68xxMB.indb 24 5/16/ :10:37 AM

25 תיכנות תיכנות הגדרות הנייד. באמצעות הבאות התכונות תיכנות על-ידי היחידה את אישית להתאים באפשרותך שיטות. ב- 2 לתכונות לגשת ניתן התצוגה בתפריטי גלילה M 1N 1 MOKN המבוקש. הראשי בתפריט לבחור כדי MFN או,MEN MDN, MCN, על ללחוץ 2 יש 2 MOKN הבאים. המשנה מתפריטי המבוקש בפריט לבחור כדי MDN או MCN על ללחוץ 3 יש 3 MOKN המבוקשת. בהגדרה לבחור כדי MDN או MCN על ללחוץ 4 יש 4 לתכנת. ברצונך שאותה לתכונה בהתאם להשתנות עשוי זה שלב.MeN על ללחוץ יש מההפעלה, לצאת מנת על הישיר הפיקוד בקוד שימוש המבוקש. הקוד את הכנס M N #M. N על לחץ דוגמה: MOKN הרצויה. ההגדרה את 2 בחר 2 לתכנת. ברצונך שאותה לתכונה בהתאם להשתנות עשוי זה שלב.MeN על ללחוץ יש מההפעלה, לצאת מנת על הערה: המחדל. ברירת הגדרות את מתווים > < להלן, בטבלה הסימוכין. עמוד מספר את מתווה להלן, בטבלה שלך. הדגם לפי להשתנות יכול המשנה ותפריטי התצוגה תפריטי סדר מימין. הקודים את קרא הבאה, בטבלה הישיר הפיקוד של הקודים טבלת ואת התפריט עץ את הצג 1*) Answer System ( ראשי: תפריט 41 1 משנה תפריט 2 משנה תפריט הגדרות קוד #323 )Play New Msg.( 41 #324 )Play All Msg.( 42 #325 2*)Erase All Msg.( #302 #303 )הקלט 2*)Start REC( פתיח( )Play Greeting( )Greeting( 40 #304 2*)Default( מראש( מוקלט לפתיח )איפוס 25 panasonic TG68xxMB.indb 25 5/16/ :10:37 AM

26 תיכנות משנה תפריט 1 משנה תפריט )Outgoing Call( )New Message Alert( )On/Off( 2* )Outgoing Call( )Notification t( )Outgoing Call( )Remote Code( )Base Unit Beep( )Settings( 2*)Number of Rings( הגדרות )On( 1 : >)Off( 0 :> קוד #338 #339 #211 #305 #306 #310 #327 #328 1 : )Activate( 0 :> >)Inactivate( )On( >)Off( 1 : 0 :> 2-7 : 7-2 )2-7 Rings( 4 :> 4 >)4 Rings( )Auto( 0 : )1 Minute( 1 1 : 3 :> 3 >)3 Minutes( 0 : 3*)Greeting Only( >)On( 1 :> )Off( 0 : 2*)Recording Time( 2*)Remote Code( )Call Screening( 2*)Answer On( 2*)Answer Off( ) Time Settings ( ראשי: תפריט משנה תפריט 2*)Set Date/Time( )Memo Alarm( 2 משנה תפריט הגדרות קוד #101 #720 )Once( 1 : )Daily( 2 : )Weekly( 3 : >)Off( 0 :> : )Alarm1-3( 26 panasonic TG68xxMB.indb 26 5/16/ :10:37 AM

27 תיכנות 1 משנה תפריט 2 משנה תפריט הגדרות 1 : )Caller ID( >)Manual( 0 :> קוד #226 * 4,2* )Time Adjustment( 47 ) Intercom ( ראשי: תפריט פעולה הרצויה. ליחידה קריאה קוד #274 ) Initial Setup ( ראשי: תפריט משנה תפריט 2 משנה תפריט הגדרות קוד #160 G160 # #161 #238 #237 #239 #173 6-)Off( 6-)Off( 0-6 : >6< 0-6 : >3< 1 > >)Ringtone 1( )On( >)Off( )Ringer Volume( )Handset( )Ringer Volume( 2*,1*)Base Unit( 6*,5*)Ringtone( )נייד( 1 : 0 :> > 23:00/06:00 < 1 : 30 )30 sec.( 2 :> 60 >)60 sec.( 3 : 90 )90 sec.( 4 : 120 )120 sec.( 0 : )No Ringing( >)On( 1 :> )Off( 0 : )Night Mode( )On/Off( )Night Mode( )Start/End( )Night Mode( )Ring Delay( * 7,2*)First Ring( )Ringer Setup( 27 panasonic TG68xxMB.indb 27 5/16/ :10:38 AM

28 תיכנות 15 1 משנה תפריט )Time Settings( 2 משנה תפריט 2*)Set Date/Time( הגדרות קוד # #720 #226 #104 # *# *# *#6564 # *# *# *#6574 # *# *#6583 )Once( 1 : )Daily( 2 : )Weekly( 3 : >)Off( 0 :> 1 : )Caller ID( >)Manual( <:0 1 (Finder1) 2 10*)Finder2( 3 10*)Finder3( 4 10*)Finder4( )Memo Alarm( : )Alarm1-3( )Time Adjustment( 4*,2* 2*)Change Name( )Register( )Cancel Register( )Handset Name( 8*)Key Finder Setup( 1 : )Add new device( 1 )עבור 9*))Finder1( 2 : )Add new device( )עבור ))Finder2( 3 : )Add new device( )עבור ))Finder3( 4 : )Add new device( )עבור ))Finder4( *#6584 #217 #261 #725 >)Normal( )Low( 1 :> 2 : Transmission( 2*)Power 2*)Caller Barred( )Speed Dial( )Eco Setup( 28 panasonic TG68xxMB.indb 28 5/16/ :10:38 AM

29 תיכנות משנה תפריט 2 משנה תפריט הגדרות קוד #276 #145 #278 #165 #255 #256 >)On( 1 :> )Off( 0 : 1-6 רמה 1-6 : >4< >)On( 1 :> )Off( 0 : LCD &( )Key Backlight )Contrast( תצוגה( )ניגודיות )Display Setup( )Smart Function Key( 12*)Keytones( 2*)Area Cord( 2*)Call Restrict( #200 #120 #121 #194 )On( >)Off( )Pulse( 1 : 0 :> 1 : < :2 >)Tone( 0 : 900 )900 msec.( 1 : 700 )700 msec.( 2 : 600 )600 msec.( 3 : 400 )400 msec.( 4 : 300 )300 msec.( 5 : 250 )250 msec.( G: 200 )200 msec.( #: 160 )160 msec.( 6 :> 110 >)110 msec.( 7 : 100 )100 msec.( 8 : 90 )90 msec.( 9 : 80 )80 msec.( )On( >)Off( 2*)Dial Mode( 14*,2*)Recall/Flash( )Line Setup( 13*)Auto Talk( 15*,2* )Privacy Mode( 1 : 0 :> 29 panasonic TG68xxMB.indb 29 5/16/ :10:39 AM

30 תיכנות 34 1 משנה תפריט 2*)Base Unit PIN( 2 משנה תפריט הגדרות > 0000 < קוד # #138 #130 #131 )On( >)Off( 1 : 0 :> )Register H.set( 3*)Cancel Register( 2*)Repeater Mode( )Register( #152 #110 >)Auto( 1 :> )Off( 0 : >)Deutsch( > )Display( )Power Failure( )Language( 37 ) Caller List ( ראשי: תפריט פעולה הנכנסות. השיחות רשימת הצגת קוד #213 8*) Key Finder ( ראשי: תפריט 1 משנה תפריט 2 משנה תפריט הגדרות קוד #655 )Search( )Battery Check( 17*,16*) Ringer Setup ( ראשי: תפריט 19 1 משנה תפריט הגדרות קוד #160 G160 # >6< 6-)Off( 0-6 : >3< 6-)Off( 0-6 : 2 משנה תפריט )Handset( * 2,1* )Base Unit( )Ringer Volume( #161 )Ringtone( > >1 6*,5* )Ringtone( )נייד( 30 panasonic TG68xxMB.indb 30 5/16/ :10:39 AM

31 תיכנות 33 1 משנה תפריט 2 משנה תפריט הגדרות 1 : 0 :> קוד #238 )On( >)Off( )On/Off( )Night Mode( #237 #239 #173 > 23:00/06:00 < 1 : 30 )30 sec.( 2 :> 60 >)60 sec.( 3 : 90 )90 sec.( 4 : 120 )120 sec.( 0 : )No Ringing( >)On( 1 :> )Off( 0 : )Start/End( )Ring Delay( * 7,2* )First Ring( 33 18*,2* ) Caller Barred ( ראשי: תפריט פעולה חסימה. שיחות מספרי של שמירה/הצגה קוד #217 3 עמוד :KX-TG6821 *סדרת ** אחר. נייד באמצעות הפריט אותו את לתכנת תצטרך לא הניידים, אחד באמצעות אלה הגדרות תתכנת *אם ** ישיר. פיקוד בקוד ורק אך זמין התצוגה. תפריטי בין גלילה בזמן מוצג אינו זה *תפריט ** שיחה, פרטי שמתקבלים פעם בכל והשעה התאריך את אוטומטי באופן לכוונן ליחידה מאפשרת זו *תכונה ** ושעה. תאריך כולל לבחור יש זו, תכונה לכיבוי.) Caller ID ( לבחור יש זו, תכונה להפעלת בלבד( מזוהה שיחה למנויי )שירות.) Manual ( 15(. )עמוד והשעה התאריך את תחילה להגדיר יש זו, בתכונה לשימוש צליל תשמע לשיחה תענה שכאשר ייתכן ניתק. כבר המתקשר אם גם שניות מספר עוד ימשיך שהצלצול *יתכן ** הקו. על יהיה לא אחד שאף או חיוג 40 - ) Ringtone 3 ( 3 ( זה במוצר מראש שנקבעו במנגינות שימוש *נעשה **.Vision Inc. של יוצרים זכויות 2012 ברשות )) Ringtone 40 ( ל: קבע המחייג, על מידע שמתקבל לפני תצלצל שהיחידה ברצונך אם * ** בלבד( מזוהה שיחה )למנויי.) Off ( בספק תלוי מחדל, כברירת יותר או פעמים 2 מצלצלת היחידה אם הראשון הצלצול את להסיר רק ניתן שלך. הטלפון השירות/חברת מידע לקבלת ההתקנה במדריך לעיין יש.)KX-TGA20FX( האיתור לחצן ברשותך כשנמצא זמינה זו *הגדרה ** האיתור. לחצן לגבי נוסף.) 1: Finder 1 ( 1: 1 מראה התצוגה איתור, לחצני הכוללים *לדגמים ** יותר. או איתור מפתחות 2 רשמת *אם *1* יותר. או איתור מפתחות 2 לך יש *אם *1* 31 panasonic TG68xxMB.indb 31 5/16/ :10:40 AM

32 תיכנות כלשהם, מקשים על מקיש או מחייג אתה כאשר מקשים צלצול לשמוע שלא מעדיף אתה אם זו תכונה *כבה *1* שגיאה. וצלילי אישור צלילי כולל לענות כדי הנייד הרמת לאחר המתקשר בפרטי לצפות וברצונך מזוהה שיחה לשירות כמנוי רשום אתה *אם *1* זו. תכונה כבה לשיחה, צורך. יש אם המרכזייה לספק פנה שלך. המארחת במרכזייה או הטלפונים במרכזיית תלויה ההבהוב *שעת *1* זו. תכונה הפעל חיצוניים, מתקשרים עם לשיחות מלהצטרף אחרים ממשתמשים למנוע *כדי *1* 3 עמוד :KX-TG6811 *סדרת *1* רשום. אינו האיתור כשלחצן מוצגת זה תפריט צלמית :KX-TG6821 *סדרת *1* רשום. אינו האיתור כשלחצן מוצגת זה תפריט צלמית :KX-TG6811 *סדרת *1* מיוחד תכנות התרעה )וחוזרת 1 דקה למשך שהוגדר בזמן מושמעת התרעה "נודניק"(. פונקציית דקות 5 של במרווחים פעמים 5 בסך ההתרעה. עבור מוצג להיות גם יכול טקסט תזכיר ניתן נייד. בכל שונים התראה זמני 3 להגדיר ניתן הכל פעמי, )חד שונות התראה אפשרויות 3 מ אחד להגדיר התראה. זמן כל עבור שבועי( או יומי חשוב:.)15 )עמוד והשעה התאריך את מראש הגדר 027#M N to 1 על לחיצה ידי על בהתרעה 2 בחר MOKN הרצויה. ההתרעה אפשרות את בחר 3 MbN: MOKN ) Off ( 9. לשלב עבור ההתרעה. כיבוי ) Once ( המוגדרת. בשעה אחת פעם נשמעת התרעה ) Daily ( המוגדרת. בשעה יום מדי נשמעת התרעה 5. לשלב עבור ) Weekly ( בשעה)ות( שבוע מדי התרעה מושמעת מוגדרת)ות(. 3. בשלב שלך הבחירה לפי ההפעלה עם 4 המשך 4 חד-פעמי: הרצויים. והחודש התאריך את הכנס MOKN שבוע: מדי M. N על ולחץ הרצוי השבוע ביום בחר MbN: MOKN MOKN הרצויה. השעה את 5 בחר 5 היותר; לכל תווים )10 טקסט תזכורת 6 הכנס 6 MOKN 48 (. עמוד MOKN הרצוי. ההתרעה צליל את בחר 7 MbN: 7 המשמש מהצלצול אחר צלצול לבחור מומלץ חיצוניות. לשיחות הרצויה. ה"נודניק" הגדרת את בחר 8 MbN: 8 MOKN MeN MOKN 9 9 מוצג. ההתרעה, משהוגדרה הערה: ההתרעה. את לחלוטין להפסיק כדי M N על לחץ תישמע לא ההתרעה בשימוש, נמצא הנייד כאשר המתנה. במצב יהיה שהנייד עד ידכ M N או M, N חיוג, לחצן כל על על לחץ פונקציית את לקיים אבל הצליל את להפסיק פעילה. ה"נודניק" שפונקציית בזמן חוץ שיחת לבצע ברצונך אם פונקציית את בבקשה הפסק מופעלת, ההשהיה השיחה. ביצוע לפני ההשהיה לילה מצב שבמהלכו מסוים זמן טווח לבחור לך מאפשר לילה מצב שימושית זו תכונה נכנסות. לשיחות יצלצל לא הנייד שינה. בזמן לדוגמה, בהפרעות, מעוניין שאינך בזמנים נייד. כל עבור לילה מצב להגדיר ניתן חשוב:.)15 )עמוד והשעה התאריך את מראש הגדר הבסיס יחידת של הצלצול את לכבות מומלץ )סדרת לילה. מצב להפעלת בנוסף 27( )עמוד 3( KX-TG6821 :עמוד םא גם תישמע ההתרעה ההתרעה, את הפעלת אם הלילה. מצב את הפעלת 32 panasonic TG68xxMB.indb 32 5/16/ :10:40 AM

33 תיכנות פעמים 2 MOKN 33 MOKN 3 הרצויה. בהגדרה בחר MbN: 4 5 MeN לילה מצב של הפעלה/כיבוי 832#M N 1 הרצויה. בהגדרה בחר 2 MbN: MOKN MeN על לחץ,) Off ( תבחר אם לצאת. כדי שברצונך הרצויות והדקה השעה את 3 הכנס MOKN זו. תכונה להתחיל לסיים שברצונך הרצויות והדקה השעה את 4 הכנס MOKN זו. תכונה 5 MeN מוצג. מוגדר, לילה כשמצב והסיום ההתחלה זמן שינוי 732#M N לילה", מצב של "הפעלה/כיבוי 3, משלב 2 המשך 33. עמוד הצלצול השהיית של הגדרה אם לילה מצב בזמן לצלצל לנייד מאפשרת זו הגדרה הזמן משך שעובר לאחר זמן. מספיק מחכה המתקשר תבחר אם מצלצלת. הנייד שנבחר, לילה. במצב יצלצל לעולם הנייד,) No Ringing ( 932#M N1 MOKN הרצויה. בהגדרה בחר :MbN2 MeN הערה: פועלת. אינה זו תכונה לשיחה, עונה המשיבון כאשר 3( KX-TG6821 :עמוד )סדרת הנייד שם שינוי )"רפי", אישית מותאם שם להעניק ניתן נייד לכל מבצעים כאשר שימושית זו תכונה וכו'(. "מטבח" שם אם לבחור גם ניתן ניידים. בין אינטרקום שיחות המחדל ברירת הגדרת המתנה. במצב יוצג הנייד אף להכניס מבלי ) Yes ( ב- בחרת אם.) No ( עד ) Handset ) 1 1 נייד, נשל שם מוצג. ) Handset 6 ( 6 401#M N 1 1 היותר; לכל תווים )10 הרצוי השם את 2 הכנס 2 48(. עמוד.3 לשלב עבור צורך, אין אם שיחה )למנויי נכנסות שיחות חסימת בלבד( מזוהה ממספרי שיחות לדחות ליחידה מאפשרת זו תכונה שיחות כגון להן לענות מעוניין שאינך שצוינו, טלפון זבל. כאשר מצלצלת לא היחידה שיחה, מתקבלת כאשר לרשומה תואם הטלפון מספר אם מזוהה. המתקשר צליל שום שולחת היחידה החסומות, השיחות ברשימת השיחה. את מנתקת מכן ולאחר למתקשר חשוב: שמאוחסן ממספר שיחה מקבלת היחידה כאשר נרשמת זו שיחה החסומות, השיחות ברשימת עם 37( )עמוד הנכנסות השיחות ברשימת נותקה. שהשיחה לאחר רצויים לא מתקשרים שמירת ברשימת טלפון מספרי 50 עד לאחסן באפשרותך החסומות. השיחות חשוב: ברשימת חיוג אזור עם הטלפון מספר את לשמור יש החסומות. השיחות הנכנסות: השיחות רשימת מתוך ) ( 1 MCN 1 לחסום. שיש הרשומה את בחר MbN: 2 2 M N ) Save CID ( 3 MbN: 3 MOKN ) Caller Barred ( 4 MbN: MOKN MeN MOKN ) Yes ( 5 MbN: panasonic TG68xxMB.indb 33 5/16/ :10:40 AM

34 652#M N תיכנות 2 3 טלפון: מספרי הכנסת על-ידי M N 712#M N 1 1 היותר(. לכל ספרות )24 טלפון מספר 2 הכנס 2 MOKN.MCN על ללחוץ יש ספרה, למחיקת 3 MeN 3 שיחות מספרי של הצגה/עריכה/מחיקה חסומים 712#M N1 הרצויה. ברשומה בחר MbN: 2.MeN על ללחוץ יש לצאת, כדי מספר: לערוך כדי 3 MOKN הטלפון. מספר את ערוך M N MeN מספר: למחוק כדי MOKN ) Yes ( MbN: M N MeN הערה: להוסיף, כדי הרצוי החיוג לחצן על לחץ עריכה, בעת למחוק. כדי MCN אוטומטי באופן שיימחק חיוג אזור אחסון באופן המאוחסנים טלפון מספרי מסוימים, במצבים יכללו 37( )עמוד הנכנסות השיחות ברשימת אוטומטי בעת החיוג אזור את לחייג מעוניין אינך אם חיוג. אזורי באפשרותך הנכנסות, השיחות מרשימת שיחות ביצוע באופן למחוק שברצונך החיוג אזור את לשמור אוטומטי. תבצע אם "123". החיוג אזור את אחסנת דוגמה: הטלפון למספר הנכנסות השיחות מרשימת שיחה " ". תחייג היחידה " ", 552#M N 1 1 MOKN היותר(. לכל ספרות )5 חיוג אזור 2 הכנס 2 MeN )ברירת הבסיס יחידת של ה-PIN קוד את 2 הכנס מחדל: 0000 (. שירות למרכז פנה ה-PIN, קוד את תשכח אם מורשה. 6. עד 1 על לחיצה ידי על שיוגבלו בניידים 3 בחר מוצגים. הבסיס ביחידת הרשומים הניידים כל הנבחרים. הניידים מספרי ליד מוצג " " מקש אותו על שוב לחץ נבחר, נייד לביטול נעלם. " " חיוג. MOKN עד 1 על לחיצה ידי על זיכרון במיקום 5 בחר MOKN להגבלה החיוג אזור או הטלפון מספר את 6 הכנס MeN MOKN היותר(. לכל ספרות )8.MCN על ללחוץ יש מוגבל, מספר למחיקת הבסיס יחידת של ה-PIN קוד שינוי אישי( זיהוי )מספר חשוב: קוד את לעצמך רשום ה-PIN, קוד את תשנה אם ה-PIN. קוד את לך תציג לא היחידה החדש. ה-PIN שירות למרכז פנה ה-PIN, קוד את תשכח אם מורשה. 231#M 1N בן הנוכחי הבסיס יחידת PIN קוד את 2 הכנס 0000 (. מחדל: )ברירת הספרות 4 בן החדש הבסיס יחידת PIN קוד את 3 הכנס MOKN הספרות. MeN MOKN ) Yes ( 4 MbN: שיחות הגבלת הגדרת מספרים מחיוג נבחרים ניידים להגביל באפשרותך להגבלה, טלפון מספרי 6 עד להקצות ניתן מסוימים. חיוג אזורי של פה שמירה יוגבלו. ניידים אילו ולבחור טלפון מספר לכל לחייג המוגבלים מהניידים מונעת המסוים. החיוג באזור 34 panasonic TG68xxMB.indb 34 5/16/ :10:41 AM

35 2 3 4 יחידה רישום נוספות יחידות הפעלת נוספים ניידים הבסיס. ביחידת ניידים ל- 6 עד לרשום ניתן חשוב: וז יחידה עם לשימוש שמומלץ הנוסף הנייד דגם ייתכן אחר, נייד בדגם תשתמש אם 5. ב-עמוד מצוין זמינות. יהיו לא מסוימות שפעולות הבסיס ביחידת נייד רישום מסיבה אם מראש. נרשמו שסופקו הבסיס ויחידת הנייד )לדוגמה, הבסיס ביחידת רשום לא הנייד כלשהי רשום הבסיס(, יחידת ליד נמצא הנייד כאשר גם מוצג הנייד. את מחדש 1 תיכנות נייד: 1 031#M N 2 בסיס: 2 יחידת שלך. הדגם עבור הפעולה עם המשך 3 עמוד :KX-TG6811 סדרת כ- 5 במשך M N את לחוץ והחזק על לחץ רישום( צליל )אין שניות. 3 עמוד :KX-TG6821 סדרת כ- 5 במשך M N את לחוץ והחזק על לחץ רישום. צליל להשמעת עד שניות, שי לצלצל, מתחילים הרשומים הניידים כל אם שלב על ולחזור לעצירה, M N על שוב ללחוץ זה. שניות. 90 בתוך הבא השלב את להשלים יש 3 נייד: 3 שמוצג עד להמתין יש MOKN את הכנס.) Base PIN ( מחדל: )ברירת הבסיס יחידת של ה-PIN קוד MOKN 0000 (. למרכז פנה שלך, ה-PIN קוד את תשכח אם מורשה. שירות מוצג. בהצלחה, נרשם הנייד כאשר הערה: רישום, בעת בכל מוצג ) Base in registering ( הרשומים. הניידים ההתקנה במדריך לעיין יש נוסף, נייד רכישת בעת רישום. לגבי מידע לקבלת הנוסף הנייד של נייד של רישום ביטול או הבסיס, ליחידת שלו הרישום את לבטל יכול נייד זו פעולה בסיס. יחידת לאותה הרשומים אחרים ניידים למערכת. האלחוטי החיבור את לסיים לנייד מאפשרת 1 131#M N 1 מוצגים. הבסיס ביחידת הרשומים הניידים כל לבטל. שברצונך הרשומה את בחר MbN: 2 MOKN MOKN ) Yes ( 3 MbN: אישור. צליל נשמע לש הרישום ביטול בעת מצפצף לא הנייד עצמו. 4 MeN הבסיס יחידת של הטווח הגדלת יחידת של האותות טווח את להגדיל באפשרותך רק להשתמש נא.DECT מגבר באמצעות הבסיס צור 4. ב-עמוד המצוין Panasonic של DECT במגבר לפרטים. שלך Panasonic ספק עם קשר חשוב: להפעיל עליך זו, בסיס ביחידת המגבר רישום לפני המגבר. מצב את פעם. בכל אחד ממגבר ביותר תשתמש אל המגבר מצב הגדרת 831#M N1 MOKN הרצויה. בהגדרה בחר 2 MbN: 2 MeN הערה: עשוי מגבר, מצב של כיבוי או הפעלה לאחר וניתן רגיל מצב זהו קל. לרגע בנייד מוצג להיות מוצג. כאשר בנייד להשתמש בחבילה. כלולה לא המגבר יחידת 35 panasonic TG68xxMB.indb 35 5/16/ :10:41 AM

36 תיכנות ליחידת )KX-A405(DECT מגבר רישום הבסיס הערה: ליחידה עדיין נרשם שלא במגבר בבקשה השתמש ראשית אחרת, ליחידה רשום המגבר אם אחרת. של ההתקנה להוראות בהתאם זה, רישום בטל.DECT ה מגבר בסיס: 1 יחידת 1 שלך. הדגם עבור הפעולה עם המשך 3 עמוד :KX-TG6811 סדרת כ- 5 במשך M N את לחוץ והחזק על לחץ רישום( צליל )אין שניות. 3 עמוד :KX-TG6821 סדרת כ- 5 במשך M N את לחוץ והחזק על לחץ רישום. צליל להשמעת עד שניות, שניות. 90 בתוך הבא השלב את להשלים יש :DECT 2 מגבר 2 עד המתן מכן ולאחר החשמלי, המתאם את חבר בירוק. מאירים של iוהמחוון של שהמחוון בסיס: 3 יחידת 3 M. N על ללחוץ יש רישום, ממצב לצאת מנת על מופסק. הרישום צליל 3( KX-TG6821 :עמוד )סדרת 36 panasonic TG68xxMB.indb 36 5/16/ :10:41 AM

37 מזוהה שיחה שירות מזוהה שיחה בשירות שימוש חשוב: כדי מזוהה. שיחה לשירות תואמת זו יחידה להירשם עליך מזוהה, שיחה בתכונות להשתמש פנה פרטים, לקבלת מזוהה. שיחה לשירות כמנוי שלך. הטלפון השירות/לחברת לספק מזוהה שיחה תכונות פרטי מוצגים חיצונית, שיחה מתקבלת כאשר המתקשר. האחרונים המתקשרים 50 עבור המתקשר פרטי מהשיחה הנכנסות, השיחות ברשימת נרשמים ביותר. הישנה לשיחה ועד האחרונה מוצג מתקשר, פרטי לקבל אפשרות אין ליחידה אם הבא: הכיתוב מחייג המתקשר :) Out of Area ( מזוהה. שיחה שירות מספק שלא מאזור :) Private Caller ( מזהים. פרטים לשלוח לא מבקש המתקשר שפרטי ייתכן למרכזייה, מחוברת היחידה אם המרכזייה לספק פנה כראוי. יתקבלו לא המתקשר שלך. נענו שלא שיחות כאל אליה מתייחסת היחידה לשיחה, ענית לא אם אם מציין זה סמל מוצג. והסמל נענתה שלא שיחה לראות כדי הנכנסות השיחות רשימת את להציג עליך היית. כשלא התקשר מי ברשימת נענתה שלא אחת בשיחה רק צפית אם גם מהתצוגה. נעלם 37(, )עמוד הנכנסות השיחות שוב. יוצג אחרת, חדשה שיחה תקבל כאשר הערה: נעלם נצפו, שלא נענו שלא שיחות כשיש גם מתבצעת הבאה הפעולה אם ההמתנה מתצוגת הרשומים: מהניידים אחד על-ידי במטען. או הבסיס ביחידת בחזרה מונח הנייד.MeN על לחיצה הטלפונים מספר שם הצגת למספר מתאימים והם מתקשר, פרטי מתקבלים כאשר המאוחסן השם הטלפונים, בספר שמאוחסן טלפון השיחות ברשימת ונרשם מוצג הטלפונים בספר הנכנסות. נכנסות שיחות רשימת חשוב: הנכנסות השיחות לרשימת לגשת יכול 1 אדם רק פעם. בכל היחידה של והשעה התאריך שהגדרת לוודא יש 15(. )עמוד נכונה הנכנסות השיחות רשימת הצגת חזרה והתקשרות ) ( 1 MCN 1 האחרונה, מהשיחה לחפש כדי MCN על ללחוץ 2 יש 2 הישנה מהשיחה לחפש כדי MDN על ללחוץ או ביותר. לראות כדי המידע. כל יופיע לא מופיע, אם כדי.MEN על ללחוץ יש המידע, שאר את.MFN על ללחוץ יש הקודם, למסך לחזור M. N על ללחוץ יש בחזרה, להתקשר 3 כדי 3.MeN על ללחוץ יש ליציאה, הערה: םג מוצג, " " נענתה, או הוצגה כבר הרשומה אם אחר. נייד באמצעות נענתה או הוצגה היא אם השיחות ברשימת לרשומה תואמת השיחה אם הסמל עם נרשם המספר החסומות, 33(. )עמוד ביצוע בעת החיוג אזור את לחייג ברצונך אין אם באפשרותך הנכנסות, השיחות מרשימת שיחות תמחק שהיחידה שברצונך החיוג אזור את לאחסן 34(. )עמוד אוטומטי באופן ץיחל ברזע שימוש ישנן באטיות, מהבהב ה-NR ומחוון מוצג, כאשר נענו. שלא שיחות השיחות רשימת ב-"הצגת 1 שבצעד M N על לחץ 37. עמוד חזרה", והתקשרות הנכנסות את להגדיר יש לחיץ ב-"הגדרת ל"פועל/On" ) Missed Call ( 16. עמוד העזר", 37 panasonic TG68xxMB.indb 37 5/16/ :10:41 AM

38 מזוהה שיחה שירות שי המטען, או הבסיס יחידת על מונח הנייד אם המתקשרים ברשימת לצפות כדי הנייד את להרים M. N על לחיצה לאחר נענו שלא ושיחות חדשות* 1 הודעות יש כאשר שקודם כך היחידה את להפעיל ניתן ביחידה, השיחות יוצגו כך ואחר החדשות ההודעות יושמעו נענו. שלא 3 עמוד :KX-TG6821 סדרת * לפני מתקשר של טלפון מספר עריכת בחזרה התקשרות ) ( 1 MCN 1 הרצויה. הרשומה את בחר MbN: 2 2 MOKN ) Edit ( MbN: M 3N המספר. את 4 ערוך 4 )9 כדי )0 החיוג לחצן על ללחוץ יש למחוק. כדי MCN להוספת, M N 5 5 שנבחר מתקשר פרטי מחיקת ) ( 1 MCN 1 הרצויה. הרשומה את בחר MbN: 2 2 MOKN ) Yes ( MbN: M 3N MeN המתקשר פרטי כל מחיקת ) ( MCN 1 1 MOKN ) Yes ( MbN: M 2N MeN הטלפונים בספר המתקשר פרטי אחסון ) ( MCN 1 1 M N הרצויה. הרשומה את בחר MbN: 2 2 ) Save CID ( 3 MbN: 3 MOKN MOKN ) Phonebook ( 4 MbN: 4 "הוספת 3, מצעד להמשיך יש השם, 5 לאחסון עמוד רשומות", 38 panasonic TG68xxMB.indb 38 5/16/ :10:41 AM

39 משיבון משיבון זמין עבור: סדרת KX-TG6821 )עמוד 3( המשיבון יכול לענות ולהקליט שיחות עבורך כאשך אינך זמין להשיב לטלפון. באפשרותך גם להגדיר את היחידה להשמיע את הפתיח אך לא להקליט הודעות של המתקשרים על-ידי בחירה באפשרות Only ( ) Greeting כהגדרת זמן ההקלטה )עמוד 45(. חשוב: רק אדם 1 יכול להשתמש במשיבון )להאזין להודעות, להקליט הודעות פתיח וכו'( בכל פעם. כאשר מתקשרים משאירים הודעות, היחידה מתעדת את היום והשעה של כל הודעה. יש לוודא שהתאריך והשעה הוגדרו כראוי )עמוד 15(. הודעות המשיבון הן באנגלית בלבד. קיבולת הזיכרון )כולל הודעת הפתיח( קיבולת ההקלטה הכוללת היא כ- 30 דקות. ניתן להקליט 64 הודעות לכל היותר. הערה: כאשר זיכרון ההודעות מתמלא: Full ( ) Messages מופיע בתצוגת הנייד. מונה ההודעות ביחידת הבסיס מהבהב במהירות כאשר המשיבון פועל. והמספר הכולל של הודעות חדשות אינו מוצג בנייד גם אם המשיבון פועל. אם תשתמש בהודעת פתיח מוקלטת מראש, היחידה תעבור באופן אוטומטי להודעת פתיח אחרת מוקלטת מראש, שמבקשת מהמתקשרים להתקשר שוב מאוחר יותר. אם הקלטת הודעת פתיח משלך, אותה הודעה עדיין מושמעת למתקשרים גם כאשר ההודעות שלהן לא מוקלטות. הפעלה/כיבוי של המשיבון המשיבון מוגדר מראש לפעול. יחידת בסיס לחץ על N M כדי להפעיל/לכבות של המשיבון. כשהמשיבון פועל, מונה ההודעות מציג את המספר הכולל של ההודעות )ישנות וחדשות(. נייד 1 1 כדי להפעיל: N 723#M כדי לכבות: N 823#M 2 MeN 2 הערה: כשהמשיבון פועל, מוצג ליד צלמית הסוללה. סינון שיחות בזמן שהמתקשר משאיר הודעה, באפשרותך להאזין לשיחה באמצעות הרמקול של הנייד. לכוונון עוצמת קול הרמקול, יש ללחוץ על MDN או MCN באופן חוזר. M על באפשרותך להשיב לשיחה על-ידי לחיצה על N הנייד. ניתן להגדיר סינון שיחות עבור כל נייד. הגדרת.) On ( ברירת המחדל היא 013#M 1 N 1 MOKN 2 MbN: בחר בהגדרה הרצויה. MeN 2 39 panasonic TG68xxMB.indb 39 5/16/ :10:42 AM

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

brother

brother מדריך בסיסי למשתמש DCP1510(E) DCP1512(E) MFC1810(E) MFC1815 לא כל הדגמים זמינים בכל הארצות. גרסה א' 41/90 ישראל ii ה, מספרי Brother חשוב לסיוע טכני ותפעולי, נא לפנות לשירות לקוחות בארץ שבה קניתם את המכשיר

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 -

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - - 2 - תכונות עיקריות: בקר בטרייה להפעלה של עד שלושה מגופים. נוח להתקנה ופשוט לתפעול. מגוף אחד כלול. ידידותי למשתמש. תכנות השקיה שבועי.

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי

290/402//3 המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילמסרהמשוב: כשהמסרנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל מסרומסראליומתי המרתמשובשערעולמילקייםמתקןחדשלתקןקיים רקע: קיימיםארבעהמקורותאפשרייםלמיפוילהמשוב: כשהנקלט עלפיהסכימההמתוארתבמסמךהAPIשלכל ואליומתייחסהמשוב גישהכללית: המרהבסיסיתשלהמשוברקעלמנתשמערכותהמחשובידעואםתקיןאותקול.

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור

מדריך בסיסי למשתמש DCP-L2500D DCP-L2520DW DCP-L2540DN MFC-L2700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפור מדריך בסיסי למשתמש DCP-L00D DCP-L0DW DCP-L0DN MFC-L700DW מדריך מקוון למשתמש מדריך בסיסי למשתמש זה אינו מכיל את כל המידע על המכשיר. למידע מפורט יותר, נא לקרוא את המדריך המקוון למשתמש בכתובת: solutions/brother/com/manuals

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם חזור לפעילויות מהן נהגת להימנע האם אתה מתקשה לעקוב אחר שיחות? ייתכן שאתה מכיר את התחושה בה אתה צריך להתאמץ בכדי לעקוב אחר השיחה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד