לכבוד המועצה הארצית לתכנון ובניה משרד הפנים ירושלים ג 1 א 1 נ 1 הנדון: התנגדות לתוכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים תמ"מ 1 שינוי מס' 03 המתנגדי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "לכבוד המועצה הארצית לתכנון ובניה משרד הפנים ירושלים ג 1 א 1 נ 1 הנדון: התנגדות לתוכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים תמ"מ 1 שינוי מס' 03 המתנגדי"

תמליל

1 לכבוד המועצה הארצית לתכנון ובניה משרד הפנים ירושלים ג 1 א 1 נ 1 הנדון: התנגדות לתוכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים תמ"מ 1 שינוי מס' 03 המתנגדים: תפאקג'י חליל.1 הייאם מחמוד עלייאן 11 עבד מחמד סלאימה 10 האני אחמד עיסאווי 14 דיזדאר ראיד 15 סאמה פאיז עווידה 16 אומיה חמאש 17 פדוא ח'דר 12 חסיב גאלב נשאשיבי עאדל מוסלמאני..1 מוחמד אבו חמדה 1.1 דראר מוחסן 1.0 הישאם שומאן 1.4 השאם טייא 1.5 סלימאן מוסטפא 1.6 מהא אלקרד 1.7 דינא נאסר 1.2 עלאא עבאס 1.9 עבד אלרחים ברבר 113 מוחמד אבו סוואי.11 מחמד אבראהים עוודה P.O. Box 8921 Haifa Israel Tel: (972) Fax: (972) حيفا ص.ب 1199 هاتف فاكس ח י פ ה, ת. ד ט ל פ ו ן פ ק ס

2 111 מרואן מחמד שעבאן 110 מוחמד מוסא עודה 114 נביל יונס יאסין 115 רבחי נירוך 116 האיל ראשד סנצוקה 117 זהרה אלחאלדי 112 עמאד גאעוני 119 סמיר מוחמד עמרו 103 עמאד עטאללה.10 יואסר מחמד גוס 101 עלאא מחמד זורבה 100 אשרף לדאוויה 104 עזאם תופיק אבו אלסעוד 105 מחמוד גידה 106 תיודוסיוס חנא 107 הודא אלאמאם 102 עבד אלרחמאן אבו טיר 109 אבו עסלה חסן 143 אחמד סרור.14 סלימאן שקיראת 141 ראיד בשיר 140 רסמי עבידאת 144 סמי זחאיקה 145 עבד אלראזק עמורי 146 האני עבד אלסלאם עוודאללה 147 חסן אבו חדיר 142 עמאד אבו חדיר 149 מוחמד אבו ניע 153 מחי אלדין עודאללה.15 מחמוד משני 151 רבחי עבד אלעאל 150 מנואל עבד אלעלא 154 עדנאן שלאלדה 155 סמיח עוודאללה 9

3 156 מוסטפא אבו זהרה 157 איתיחאד ליג'אן אלעמל אלסחי 152 מרכז הייעוץ הערבי לחינוך Early childhood resource 111 center 163 בית השלום למען העיוור.16 מרכז אלקודס לזכויות סוציאליות וכלכליות 161 עמותת נשים נוצריות צעירות 160 המועצה הכפרית שועפאט Shufat Charitable Society עמותת אלמעארף אלמחליה 166 אגודת סנט איב 167 ועדת פיתוח אלעיסוויה 162 מרכז אלסראיא לכידמת אלמוגתמאע al sadiq al taieb assoc ג'מעית אלמועלמים אלמותקאעדים אלמקדסיין.17 נור אלעין 171 ג'מעיית סלואן אלח'יריה 170 סווא כל הנשים ביחד היום ומחר מבוא תוכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים, תמ"מ. שינוי מס' 03 )להלן: "התוכנית"( תגרום לביתורן של השכונות הפלסטיניות בירושלים ותנתק אותן אחת מהשנייה ותפגע בזכויותיהם החוקתיות של תושבי השכונות הפלסטיניות 1 כך, ייעודם של שטחים גדולים לכבישים ולמסילת ברזל יביא להפקעת שטחים מאסיבית מידי האוכלוסייה הפלסטינית, יפגע במעט עתודות הקרקע שנותרו באותן שכונות לצורכי פיתוח עתידיים ויצמצם עד מאוד את השטחים הפוטנציאלים למגורים ולייעודי פיתוח נוספים 1 המתנגדים יבקשו לקדם שלושה טיעונים: התוכנית מנוגדת לעקרונות המשפט המינהלי בכך שהיא, בין היתר, לא נשענת על תשתית עובדתית ראויה ואיננה נותנת משקל כלשהו לאינטרסים הלגיטימיים של התושבים הפלסטינים; שנית, התכנית מנוגדת למשפט הבינלאומי בשני מישורים:

4 המישור הראשון מתייחס לחובותיה של מדינת ישראל על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי במזרח ירושלים 1 בהקשר זה יצוין, כי לאחרונה נקבע בחוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק שדנה בסוגיית חומת ההפרדה, כי המשפט הבינלאומי הומניטרי מחייב את מדינת ישראל בשטחים הכבושים לרבות מזרח ירושלים ובפסק דין מראעבה לא שלל בג"ץ את העקרונות של חוות דעת מייעצת זו 1 המישור השני מתייחס לתחולת המשפט הבינלאומי בדבר זכויות האדם לפי האמנות הבינלאומיות שמדינת ישראל צד להן ואשר בג"ץ קבע כי חובה על המדינה ליתן להן משקל הן בשטחים הכבושים והן בתוך הקו הירוק 1 שלישית, המתנגדים יטענו כי התוכנית מנוגדת גם למשפט החוקתי הישראלי בכך שהיא פוגעת בזכויות היסוד: הקניין, השוויון והכבוד 1 פגיעה זו כפי שיפורט להלן איננה עומדת בתנאי פיסקת ההגבלה בהיותה לא לתכלית ראויה ולא מידתית 1 בג"ץ מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל )פסק דין מיום (1 הפרק הראשון בהתנגדות מנתח את מסמכי התוכנית והשפעותיה על האוכלוסייה הפלסטינית באזור 1 בפרק השני נטען להפרות התוכנית לדין הישראלי והפרק השלישי יעסוק בהפרות למשפט הבינלאומי 1 10 המתנגדים המתנגדים מס' 5-. הנם תושבי ירושלים המזרחית המתגוררים באזורי עיסוויה וואדי אלג'וז 1 המתנגדים מס' 2.-6 הנם תושבי ירושלים המזרחית המתגוררים באזור בית חנינא 1 המתנגדים מס' הנם תושבי ירושלים המזרחית המתגוררים באזורי סלואן וראס אלעמוד 1 המתנגדים מס' הנם תושבי ירושלים המזרחית המתגוררים באזור העיר העתיקה 1 המתנגד מס' 06 הנו ראש הפטריארכיה האורתודוקסית בירושלים 1 המתנגדים מס' הנם תושבי ירושלים המזרחית המתגוררים באזורי ג'בל אלמוכבר וסור באהר 1 המתנגדים מס' הם חברים בועד שכונת ג'בל מוכבר 1 המתנגדים מס' הנם תושבי ירושלים המזרחית המתגוררים באזור שועפאט 1 המתנגד מס' 45 הנו מוכתאר שועפאט המתנגדים מס' ה םנ עמותות וארגוני זכויות אדם ושינוי חברתי הפועלים באזור ירושלים המזרחית ובשכונותיה השונות 1 0

5 ו 4 ו 4 א. ניתוח התוכנית והשפעתה על האוכלוסייה הפלסטינית הסמוכים: בירושלים המזרחית ובאזורים מערכת תחבורה לחיזוק ההתנחלויות באזור הגדה המערבית: תוכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים, תמ"מ. שינוי מס' 03 )להלן: "התוכנית"(, מציעה מערכת תחבורה המזרחית 1 וכבישים אשר מתעלמת מהאינטרסים הלגיטימיים של הפלסטינים תושבי ירושלים במקביל, התכלית והיעד העיקריים שהיו מול עיני המתכננים הם האינטרסים הפוליטיים בדבר הרחבת וחיזוק ההתנחלויות 1 מערכת תחבורה זו אשר תימצא כולה על שטחים פלסטינים כבושים, איננה אמורה לשרת את האוכלוסייה הפלסטינית ותשרת את האוכלוסייה הישראלית היהודית כמעט באופן בלעדי, תגרום לביתור השכונות הפלסטיניות ותמנע את פיתוחן העתידי 1 כפי שיפורט להלן, תשתיות אלה ישמשו בעיקר את האוכלוסייה הישראלית תוך כדי הפקעה מאסיבית של קרקעות מהאוכלוסייה הפלסטינית בשטחים כבושים 1 התוצאה המעשית המרחבית של ביצוען של אותן תשתיות היא הריסתם של מספר רב של בתים; הגבלה ואפילו בלימה של פיתוחן הטבעי העתידי של השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית; וניתוקן של השכונות הפלסטיניות אחת מהשנייה והפיכתן לאיים מנותקים ומצומצמים 1 מערכת הדרכים הראשיות והמהירות וכן מסילות הברזל הכלולות בתוכנית זו נועדו להקל על פיתוח האזור לצורכי התנחלויות 1 דהיינו, מערכת תחבורה זו תחבר את אזור E1 עם גוש עציון, עם גוש מעלה אדומים ועם גוש גבעת זאב וכן תחבר את כל אלה זה עם זה ועם מרכז העיר ירושלים 1 כך למשל, 4525 מניתוח תוואי כביש הטבעת המזרחית )אשר כמפורט בתוכנית מתאר מקומית מס' ' מתוכנן לעבור לאורך השכונות הפלסטיניות אל-עיסאוויה, אל-זעים, אל-טור, אל-עזירייה, ראס אל-עאמוד, ג'בל אל-מוכבר, אל-סואחרה אל-ע'רבייה, אבו דיס, אל-שיח' סעד, וצור באהר(, אשר מהווה גם חלק מהתוכנית נשוא התנגדות זו, עולה כי הלכה למעשה הוא ישמש ככביש לשימוש ישראלים בלבד ויקשה מאוד על האוכלוסייה הפלסטינית באזור להשתמש בו 1 במילים אחרות, הכביש מתוכנן ככביש המדיר על רקע לאום, שמטרתו חיזוק ופיתוח ההתנחלויות באזור ירושלים המזרחית והגדה המערבית וחיבורן הישיר והקל לירושלים 1 במקביל, הכביש יחליש את השכונות הערביות במזרח ירושלים; ינתק אותן שכונות ויגביל את התפתחותן על ידי כבישים ורצועות 1 בהקשר הזה יצויין, כי הצעת התוכנית הרעיונית להקמת כביש מקביל לכביש הטבעת המזרחי ולדרכים הראשיות המובילות אליו, מחזקות עוד יותר מסקנה זו , כביש טבעת המזרחית קטע 1.6 יצויין בנוסף, כי התנגדויות לתוכנית מתאר מקומית מס' 4525 מרכזי אשר הוגשו במרץ 1332, עודן תלויות ועומדות בפני הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים 1 1

6 כמו כן, מסילת הברזל, המוצעת כתוואי רעיוני, ממוקמת מערבית לכביש הטבעת וחוצה גם היא את המרקמים המרחביים והחברתיים הטבעיים של אותן שכונות פלסטיניות 1 היא מחברת את ההתנחלויות הנ"ל מדרום לצפון, ומשתרעת על אלפי דונמים כאשר לא ממוקמת בה כל תחנת הורדה והסעה אשר תשמש את האוכלוסייה הפלסטינית וזאת למרות שהיא עוברת בלבן של השכונות הפלסטיניות באזור, כגון אל-ראם, מוח'ים שועפאט, אל-עיסאוויה, אל-טור, ראס אל- עאמוד, ג'בל אל-מוכבר, צור באהר וח'לת אל-נועמאן 1 היא מתעלמת מהשכונות הפלסטיניות, כאילו אלה אינן קיימות כלל בשטח ראו צילום האוויר המצורף כמפה מס' 1. ייעודם של שטחים גדולים לכבישים ולמסילת ברזל יביא להפקעת שטחים אלה מידי האוכלוסייה הפלסטינית, יפגע במעט עתודות הקרקע שנותרו באותן שכונות לצורכי פיתוח עתידיים ויצמצם עד מאוד את השטחים הפוטנציאלים למגורים ולייעודי פיתוח נוספים כגון פיתוח כלכלי וחברתי 1 גודל האכולוסייה הפלסטינית בירושלים, מגיע היום ל-,1313 על בסיס הריבוי הטבעי, יכול להגיע לכ אלף נפש וצפי אוכלוסייה זו לשנת אלף נפשות 1 הגבלת פיתוחן של השכונות הפלסטיניות דרך מערכת התחבורה המוצעת וכן דרך פיתוח וחיזוק ההתנחלויות באזור יביא למצב בלתי הפיך לפיו לרוב האוכלוסייה הפלסטינית באזור לא יהיו פתרונות דיור ופיתוח כלל וכלל 1 מערכת התחבורה המוצעת, אשר מתווספת היא לגדר ההפרדה באזור, המקשים ומנתקים את השכונות הפלסטיניות אחת מהשנייה ותהפוך תהווה גבולות פיסיים אותן לאיים מנותקים גאוגרפית, כלכלית ותחבורתית אף מהסביבה המיידית שלהם, שלא לדבר על חסימת כל אפשרות לפיתוח עתידי של אותן שכונות ועל הערמת הקשיים לנגישות לשירותים ציבוריים המרוחקים ולו במעט משכונות אלה 1 בנוסף ניתוק וביתור השכונות יקשה מאוד על המשך ניהול קשרים חברתיים, משפחתיים ושכונתיים, בנוסף לקשרים הכלכליים הקיימים כיום בין השכונות 1 במילים אחרות, נספח התחבורה של התוכנית מתייחס לאזור מזרח ירושלים כאל מרחב ריק שאין בו כלל אוכלוסייה 1 אותה מערכת תחבורה, עורכי התוכנית מתעלמים מקיומם של מספר רב של בתים סמוך או בתוואי של ומותחים תשתיות כאוות נפשם, מבלי ליתן משקל כלשהו לאינטרסים התכנוניים הלגיטימיים של תושבי השכונות הפלסטיניות הקיימות 1 דבר זה, יביא להריסת מספר רב של בתים וגירוש דייריהם ובמקרה הטוב יפגע קשות באיכות חיי תושבים אלה כתוצאה ממפגעי הרעש וזיהום האוויר 1 כך למשל, הוראות סעיף 215 להוראות התוכנית בדבר קווי בניין עתידות להגביל באופן קשה ביותר את פיתוחן העתידי של השכונות הפלסטיניות, שכן הן קובעות כי: "על דרכים ארציות ומחלפים בתכנית זו יחול הקבוע בתכנית המתאר הארצית לדרכים תמ"א ]111[ 0 על המסילות המסומנות בתכנית זו יחול הקבוע בהוראות תכנית המתאר הארצית למסילות ברזל תמ"א 10"1 עיבוד נתוני השנתון הסטטיסטי לישראל 1337, מס' 52, לוח מס'

7 יצוין, כי לפי הוראות תמ"א 0 קו הבניין לדרך ראשית נקבע 33. מטר, ולדרך פרברית מהירת 33. מטר, ולפי הוראות תמ"א 10, קו הבניין נע בין מטר בהתאם למספר המסילות 1 בנוסף לכך, חצייתן של אותן שכונות על ידי אותם תשתיות, יסכנו את הבטיחות האישית של תושבי השכונות, ויגרמו לזיהומי אוויר ולמטרדי רעש 1 דברים אלו יפגעו באיכות החיים של הפלסטינים תושבי ירושלים, זכותם לפיתוח הולם, לדיור ולקניין 1 מגבלות על פיתוחם של האזורים הפלסטינים: המתנגדים יטענו, השכונות הערביות בשטחיה 1 כי התוכנית מציבה מגבלות ואילוצים אשר יש בכוחם למנוע כל פיתוח של כך למשל, סעיף להוראות התוכנית קובע: "הוועדה המחוזית, בבואה לדון בתכנית הכוללת הקמה או הרחבה ניכרת של אזור מגורים בעיר ירושלים, תשקול, בין שאר השיקולים, את היצע המגורים הקיים והמתוכנן בעיר ירושלים למגוון קבוצות האוכלוסייה 1 " משמעותו של סעיף זה הינו ביטול אפיוני האכלוסייה בשכונות הפלסטיניות אשר סופחו לעיר ובבסיסו עומדת ההנחה המוטעית לפיה כלל היצע המגורים בשכונות הפלסטיניות אשר סופחו לעיר הינו נגיש לכלל האוכלוסייה הפלסטינית ללא כל מגבלות אשר נובעות מבעלויות על הקרקע, מגבלות כלכליות וכן מגבלות חברתיות ותרבותיות אשר מונעות ניידות מגורים חופשית בין השכונות השונות בנוסף, סעיף ).( להוראות התוכנית קובע: "לא תאושר תכנית מקומית, אלא אם תכלול התניית מתן היתרי הבניה בקיומם של תכנית ביוב מאושרת כדין ותכניות מפורטות לפתרון ביוב, הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, פתרון הביוב עד לגמר הבנייה" 1 שאושרו ע"י משרד וכן קביעת שלבי ביצוע שיבטיחו את השלמת אולם, כידוע, בחלקן הגדול של השכונות הפלסטיניות של ירושלים לא קיימות מערכות ביוב 1 לפי נתוני הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה, מערכות ביוב קיימות רק בתשע שכונות 4 כפרים 2 מתוך.0 שכונות 4 כפרים של מזרח ירושלים 1 לכן, תנאי זה שנקבע בסעיף ).( הנ"ל מונע, הלכה למעשה, את פיתוחן של רוב השכונות הפלסטיניות, ועוד, סעיף זה מחמיר את אפשרות הסדרת עניין מתן היתרי בנייה, הקשיים המוערמים על נושא זה 1 נושא שכידוע מהכאובים על האוכלוסייה הפלסטינית מחמת 116 בנוסף לאמור לעיל, סעיף )0( להוראות התוכנית קובע: 2 הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה, הספר הסטטיסטי השנתי של ירושלים, מס' 9, עמ'

8 "לא תאושר תכנית הנמצאת ברדיוס מגן של קידוחי מים, אלא לאחר קבלת אישור משרד הבריאות" 1 משמעותו של סעיף זה, הינו הגבלת הפיתוח וההתרחבות של השכונות הפלסטיניות מסביב לשני אתרי קידוח המים המצויים בשטחה 1 לדבר חומרה מיוחדת לאור העובדה שסעיף זה אינו מגדיר את אורכו של רדיוס המגן 1 יתירה מכך, התוכנית קובעת את שטח העיר העתיקה וסביבותיה, וקובעת את הצורך לשימור אופיו של האזור 1 בנוסף לכך, בסעיף )1( להוראות התוכנית, נקבע ש"הבינוי והפיתוח בתחום העיר העתיקה יהיו בהתאם לתכנית מקומית שתכלול בין היתר הוראות בדבר שימור ושיקום" 1 היות ו"סביבותיה" של העיר העתיקה תוחמו בתוכנית באופן רחב ביותר, כך שיכללו לא רק את העיר העתיקה שמעבר לחומה של העיר, אלא גם שכונות פלסטיניות סמוכות או קרובות, אזי התניית הפיתוח באזורים אלה בשימור ושיקום הנו בלתי רלוונטי ויתפקד כמגבלה בלתי מוצדקת לפיתוח בנוסף, התוכנית מייעדת שטח גדול הסמוך לשכונות הפלסטיניות ג'בל אל-מכבר ואל-ת'ורי, כ"שמורת טבע" שעליו חלים הוראות תכנית המתאר הארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע 3 ושמורות נוף תמ"א 1 2 משמעו של יעוד זה הוא, הגבלת פיתוחן של שכונות פלסטיניות אלו לאזור זה בפרק 9 להוראותיה, מתייחסת התוכנית ל"שטחים ביטחוניים", שאינם מסומנים בתשריטיה השונים 1 על פי פרק זה, הפקדות של תוכניות, מתן היתרים וביצוע עבודות בשטח המוגדר כבטחוני הינה אסורה, אלא אחרי התייעצות עם נציג שר הביטחון, או אישור בכתב של נציג שר הביטחון ועוד, סעיף 19 ח להוראות התוכנית קובע ש"לא תופקד תוכנית בתחום רצועת 13. מ' ממכשול קו התפר ]111[ אלא אם התקבל אישור בכתב מנציג שר הביטחון בוועדה המחוזית 1 " קביעות אלו יש בהם עוד גורם המגביל את הבנייה והפיתוח במזרח ירושלים המתנגדים יטענו, כי בניית מערכת תחבורה לחיזוק וחיבור ההתנחלויות אל מרכז העיר ירושלים, והטלת מגבלות חמורות ביותר על פיתוח האוכלוסייה הפלסטינית בשטחה מביא בהכרח למסקנה, כי מטרת התוכנית היא פוליטית וכי היא נועדה להבטחת שליטה ישראלית מלאה ותמידית על שטחים כבושים לשימוש האוכלוסייה הישראלית וכן להבטחת רוב יהודי, בעתיד הרחוק באזור העיר ירושלים 1 ואכן, בעמ' 2 ל"המלצות לחיזוקה ופיתוחה של העיר ירושלים" נקבע, בין היתר, כי: 10. "יעד האוכלוסייה שנקבע לשנת 1313 מחייב שמירה על הרוב היהודי ]111[" 3 ראו: סעיף ).( מהוראות התוכנית, עמ' 1.4 1

9 פגיעה במשאבי טבע וחקלאות: המתנגדים יטענו, כי התוכנית, אינה פועלת רק לשינוי האופי המרחבי והדמוגרפי של ירושלים, אלא היא תביא גם לפגיעה קשה במשאבי הטבע בשטחים הכבושים הכלולים בה 1 תשתיות התחבורה המוצעים בתוכנית דנן, כבישים ומסילות ברזל, ישתרעו על שטחים גדולים הגורעים ממשאבי הטבע והקרקע החקלאית הקיימת, שמהווה חלק מהנוף הטבעי באזור וחלק מכלכלתו 1 כך, מימוש ייעוד זה של תשתיות, יביא לחיסולם של מאות דונמים של קרקע חקלאית ומטעי זית בני מאות שנים 1 דבר זה, יפגע במשאבי הטבע, בנוף החלקאי והטבעי של אזור זה וכן בפרנסתם של בעלי הקרקעות 1 בנוסף לכך, התוכנית קובעת שני אתרים של קידוח מים במזרח ירושלים 1 משמעות הדבר, בהסתמך על המדיניות הקיימת, הינה אי שימוש או שימוש מינימלי של האוכלוסייה הפלסטינית במקורות אלו והעברת אותם משאבי מים לשימושם של אזרחי מדינת ישראל 1 ועוד, התוכנית תפגע בזכותם של התושבים הפלסטינים לשמירה על מקומותיהם ההיסטוריים, התרבותיים והלאומיים, ולשמירה על המרקם החברתי והכלכלי הקיים היום ב. הפרות הדין הישראלי המתנגדים יטענו, כי על פי ההלכה הפסוקה, חלים על פעולות ישראל בשטח התוכנית, כשטח כבוש, גם כללי המשפט המינהלי הישראלי וכן המשפט החוקתי, ובראשם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 1 בשנים האחרונות השתמש ביהמ"ש העליון בחוק היסוד, בלשונו, ברוחו ובניתוח החוקתי על פיו בבואו לדון בזכויות האדם של תושבי השטחים הכבושים 1 כפי שקבעה השופטת ביניש בעניין מוראד: 106 "כאמור, זכות בסיסית נוספת אשר יש להתחשב בה בענייננו היא, כמובן, זכות הקנין של החקלאים הפלסטינים באדמותיהם 1 בשיטתנו המשפטית מוגנת זכות הקנין כזכות יסוד חוקתית )סעיף 0 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו( 1 זכות זו הינה זכות מוכרת, כמובן, גם במשפט הבינלאומי הפומבי )ראו: בג"ץ אבו דאהר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון )טרם פורסם(, פיסקה 2 והאסמכתאות הנזכרות שם )להלן: פסק דין אבו דאהר(( 1 לפיכך, לתושבים באזור המוחזק בתפיסה לוחמתית זכות מוגנת לקניינם 1 בענייננו, אין מחלוקת כי מדובר באדמות חקלאיות ובגידולים חקלאיים שלעותרים יש זיקה קניינית אליהם 1 משנמנעת, אפוא, מן העותרים הגישה לאדמות המהוות את קניינם, וכן נמנעת מהם האפשרות לטפל בגידולים החקלאיים השייכים להם, הרי שבכך מתבצעת פגיעה חמורה בזכותם לקניינם וביכולתם ליהנות ממנו 1 " בג"ץ מוראר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, )פס"ד מיום ( פיסקה 1.4 1

10 107 בדומה קבעה השופטת פרוקצ'יה בעניין הס: "במסגרת אחריותו לרווחת תושבי האזור על המפקד לשקוד גם על מתן הגנה ראויה לזכויות אדם חוקתיות של תושבי המקום במגבלות שהתנאים והנסיבות העובדתיות בשטח מקימים 1 הגנה כזו חלה על כל סוגי האוכלוסיה המתגוררת במקום יהודים וערבים כאחד 1 בכלל הזכויות החוקתיות המוגנות מצויות הזכויות לחופש תנועה, חופש דת ופולחן וזכות הקניין 1 על מפקד האזור לעשות שימוש בסמכויותיו לשמירת הביטחון והסדר הציבורי באזור תוך הגנה על זכויות אדם 111 חופש הדת והפולחן נתון כזכות חוקתית לאוכלוסיה המתגוררת באזור יהודים וערבים כאחד 1 הוא מוחזק כזכות חוקתית בעלת מעמד-על אשר יש להגשימה ככל הניתן בתנאים שהמציאות בשטח מאפשרת תוך הגנה על שלום המתפללים ועל ביטחון חייהם 111 זכות הקניין הפרטי בקרקעות ובמבנים נושא צו התפיסה הינה זכות חוקתית מוגנת 1 היא מוכרת במשפט הבינלאומי, ובכלל זה באמנת האג ]43[ ובאמנת ג'נבה 1 היא זכתה למעמד חוקתי בישראל בסעיף 0 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו )בג"ץ קרסיק נ' מדינת ישראל, מינהל מקרקעי ישראל ]03[, בעמ' 7.1, 7.6; ע"א הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית-אתא נ' הולצמן ].0[, בעמ'.64(1 זכות הקניין של הפרט אינה פוקעת גם בעת מלחמה )פרשת גוסין ].[, בעמ' 6.3(1 לזכות הקניין מתלווה משקל-יתר מקום שמדובר בבית מגורים של אדם )רע"א טוויל נ' דויטש ]01[, בעמ' 754("1 בג"ץ הס נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, פ"ד נח )0( 440,.46, , 102 גם כבוד השופטת ביניש, כתוארה אז, פסקה באופן דומה: זכות הקניין נמנית אף היא עם זכויות היסוד של האדם 1 זכות זו הוכרה כזכות יסוד הראויה להגנה בפסיקתו של בית-משפט זה )ראו למשל: בג"ץ דויקאת נ' ממשלת ישראל ]03[, בעמ' 4.-5.; דנג"ץ נוסייבה נ' שר האוצר ].0[, בעמ' 25-20( ואף זכתה לעיגון חוקתי מפורש בסעיף 0 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו 1 זכות זו מוכרת גם במשפט הבינלאומי, ובכל הנוגע לשטחים המוחזקים בתפיסה לוחמתית מעוגנת היא, בין היתר, באמנת האג ]05[ ובאמנת ג'ניבה הרביעית 1 עם זאת זכות הקניין אינה זכות מוחלטת, ועשויה היא לסגת מפני אינטרסים ציבוריים וזכויות יסוד אחרות )ראו למשל פרשת הס ]0[, בעמ' 464; פרשת עג'ורי ]7[, בעמ' 065(1 בג"ץ עיריית בית לחם נ' מ"י, פ"ד נט )4( 706,

11 רלבנטיים במיוחד לענייננו דבריה של השופטת דורנר, ביחס לפלסטינים מהשטחים: שהתייחסו לפעולתה של רשות בישראל 109 "כללי המשפט המינהלי מחייבים את רשויות המדינה בכל פעולותיהן השלטוניות הן כלפי ישראלים הן כלפי זרים 1 זהו הדין כאשר הרשות לרבות מפקד צבאי של שטח המוחזק בתפיסה לוחמתית פועלת מחוץ לתחומי ישראל 1 ראו למשל בג"ץ ג'מעית אסכאן אלמעלמון אלתעאוניה אלמחדודה אלמסאוליה, אגודה שיתופית רשומה כדין במפקדת אזור יהודה והשומרון נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ].[, בעמ' , שם נקבע כי הפעלת סמכות של מפקד צבאי של אזור הנתון לתפיסה לוחמתית כלפי האוכלוסיה המקומית חייבת לקיים את " 111 עקרונותיו של המשפט המינהלי הישראלי, שעניינם שימוש בסמכות שלטונית של עובד ציבור" 1 ראו גם בג"ץ טאהה, קטין נ' שר הביטחון ]1[, בעמ' זהו גם הדין, בבחינת קל וחומר, כאשר רשות ישראלית מפעילה את סמכויותיה, בין כלפי ישראלים ובין כלפי זרים, בתחומי המדינה 1 ו אכן, בהפעלת שיקול-דעתה הרשות רשאית להתחשב במקרים מסוימים בהיותו של האדם שהסמכות מופעלת כלפיו זר, שאינו אזרח של המדינה או תושב שלה 1 כך למשל חוק-יסוד: חופש העיסוק מקנה את חופש העיסוק רק לאזרחי המדינה או תושביה 1 עם זאת במקרים אחרים שיקול זה אינו רלוונטי, או שהרלוונטיות שלו מוגבלת 1 כך, מרבית הזכויות הקבועות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו נתונות לכל אדם 1 " בג"ץ סייף נ' לשכת העיתונות הממשלתית, פ"ד נח )5( 73, 175 המשפט המינהלי - העדר תשתית עובדתית : המתנגדים יטענו, כי קבלת ההחלטה להפקיד את התוכנית הנדונה נעשתה בניגוד מוחלט לכללי המינהל התקין ובניגוד לעקרונות הבסיסים של המשפט המינהלי 1 על אף שהתוכנית תביא להפקעת שטחים נרחבים מהאוכלוסייה הפלסטינית ועל אף השפעותיה הרבות על המרחב הפלסטיני ועל חיי היומיום של האוכלוסייה הפלסטינית בייחוד באזור ירושלים המזרחית, נראה, כי ועדות התכנון לא עשו בדיקה עניינית המתבססת על תשתית עובדתית ראויה עובר לקבלת ההחלטה להפקיד את התוכנית התוכנית מתייחסת ומשפיעה על שטחים נרחבים בהם מתגוררת אוכלוסייה פלסטינית 1 יחד עם זאת, ועדות התכנון ו 4 או המתכננים לא ראו לנכון לבדוק איך התוכנית תשפיע על השכונות הקיימות, על ניידות האוכלוסייה הפלסטינית באזור, על הצורך בפיתוח אותן שכונות בעתיד, על השפעת ניתוק השכונות אחת מהשניה, על השלכת ההפקעות הנרחבות באזור על בעלי הקרקעות וכד' 1 99

12 פ, המחדל של ועדות התכנון האחראיות על התוכנית הנדונה והמתייחס לאי בדיקה עניינית למסכת העובדתית שביסוד התוכנית, הנו חמור ביותר, במיוחד כאשר מדובר בתוכנית בעלת השלכות הרות אסון על האוכלוסייה הפלסטינית באזור 1 הלכה פסוקה היא שהחלטתה של רשות מנהלית שהתקבלה ללא בירור העובדות הנוגעות לעניין, בגלל שדעת הרשות נחושה להשיג תוצאה מסוימת ללא תשתית עובדתית ראויה, הינה החלטה שרירותית שדינה פסלות 1 בעניין ברגר נקבע, כי: "ההחלטה חייבת להיות בכל מקרה תוצאה של בדיקה עניינית, הוגנת ושיטתית ]111[ תהליך קבלת ההחלטה על ידי מי שהוקנתה לו סמכות על-פי חוק מן הראוי שיהיה מורכב, בדרך כלל, ממספר שלבים בסיסיים חיוניים, אשר הם הביטוי המוחשי להפעלת הסמכות המשפטית תוך התייחסות לנושא מוגדר, ואלו הם: איסוף וסיכום הנתונים )לרבות חוות הדעת המקצועיות הנוגדות, אם ישנן כאלה( בדיקת המשמעויות של הנתונים )דבר הכולל, במקרה של תיזות חלופות, גם את בדיקת מעלותיהן ומגרעותיהן של התיזות הנוגדות( ולבסוף סיכום ההחלטה המנומקת 1 " בג"ץ ברגר נ' שר המשפטים, פ"ד לז )0( 19, , ראו לעניין זה גם: בג"ץ סטמקה ואח' נ' שר הפנים ואח' "ד נג )1( 712; בג"ץ יורונט קווי זהב )1991( בע"מ נ' שרת התקשורת, פ"ד מח )5( 4.1, 1410 הנה כי כן, החלטת ועדות התכנון להפקדת התוכנית הינה שרירותית ביותר, מאחר ואינה נשענה על תשתית עובדתית ראויה, ממצאים ונתונים רלבנטיים המצדיקים את השלכות התוכנית הנדונה, אשר למעשה וכאמור, הופכת את השכונות הפלסטיניות הסמוכות אליה לקנטונים סגורים ללא כל אפשרות פיתוח עתידי, עם ניידות מוגבלת מאוד ותוך כדי הפקעות קרקע נרחבות מתושבי אותן שכונות המשפט החוקתי: התוכנית פוגעת בזכויות יסוד חוקתיות: 145 המתנגדים יטענו, וכפי שפורט לעיל, כי התוכנית פוגעת קשות בזכותם של התושבים הפלסטינים באזור התוכנית לקניין על פי סעיף 0 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו )להלן: "חוק היסוד"( ולכבוד על פי סעיף 1 לחוק היסוד ואשר מעגנת בתוכה את הזכות החוקתית לשוויון אשר מחייבת את הרשויות ליתן משקל שווה לזכותה של האוכלוסייה הפלסטינית לפיתוח 1 99

13 הפגיעה בזכות הקניין: תשתיות התחבורה המוצעות תבאנה להפקעה מאסיבית של קרקעות פלסטיניות בשטחי התוכנית 1 יתירה מכך, התוכנית תמנע מתושבי הכפרים והשכונות הפלסטינים מלהגיע אל אדמותיהם היות ומערכת התחבורה המתוכננת תחסום את הגישה אליהן, דבר שמהווה גם הוא פגיעה חמורה ביותר בזכות הקניין של התושבים וביכולתם ליהנות מהקרקעות שבבעלותם 1 כפי שפורט לעיל, תוכנית המתאר הנדונה שוללת מהשכונות הפלסטיניות באזור, את משאבי הקרקע החיוניים לפיתוחם האורבני והכלכלי 1 התוכנית תביא להפקעה של שטחים נרחבים מידי הציבור הפלסטיני ופעולה זו נעשית תוך העדפה מוחלטת של האינטרסים של ההתנחלויות היהודיות ותושביהן 1 בנוסף, הניתוק בין תושבי השכונות הערביות ואדמותיהם החקלאיות לו גורם מערך התחבורה המתוכנן באזור פוגע אף הוא בזכותם של התושבים הפלסטינים לקניין, כמו גם לפרנסה ולקיום בכבוד 1 בפסיקה הרבה בנושא גדר ההפרדה המוקמת בגדה המערבית, הכיר בית המשפט העליון בהיות זכות הגישה לקרקעות חקלאיות של האוכלוסייה הפלסטינית חלק מזכותם לחופש התנועה וחלק אינטגראלי מזכות היסוד החוקתית לקניין 1 על כך עמד בית המשפט העליון בעניין מוראר כדלקמן: "חשוב להדגיש כי בענייננו, אין מדובר בתנועה של תושבים פלסטינים באזורים בלתי מסוימים ברחבי יהודה ושומרון, אלא בגישה של התושבים לאדמות השייכות להם 1 בנסיבות אלה, כאשר התנועה מתבצעת במרחב פרטי, יש ליתן משקל רב במיוחד לזכות לחופש תנועה ולצמצם למינימום את המגבלות המוטלות עליה 1 כאמור, זכות בסיסית נוספת אשר יש להתחשב בה בענייננו היא, כמובן, זכות הקנין של החקלאים הפלסטינים באדמותיהם 1 בשיטתנו המשפטית מוגנת זכות הקנין כזכות יסוד חוקתית )סעיף 0 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו( 1 ]111[ משנמנעת, אפוא, מן העותרים הגישה לאדמות המהוות את קניינם, וכן נמנעת מהם האפשרות לטפל בגידולים החקלאיים השייכים להם, הרי שבכך מתבצעת פגיעה חמורה בזכותם לקניינם וביכולתם ליהנות ממנו 1 " בג"ץ מוראר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון )טרם פורסם(, עמ'

14 הפגיעה בזכות החוקתית לשוויון: המתנגדים יטענו, כי כלל המגבלות והפרות זכויות היסוד של האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים הכבושים הכלולים בתוכנית, כפי שאלה פורטו לעיל, מהווים הפרה בוטה ביותר לזכות לשוויון כזכות חוקתית 1 המתנגדים יוסיפו לעניין זה, כי בית המשפט העליון, החיל באופן מפורש את עקרונות השוויון ואיסור האפליה בשטחים הכבושים באשר לפעולותיה של מדינת ישראל באזור 1 על כך עמד בית המשפט העליון בעניין מורכוס כלהלן: "אכן, המפקד הצבאי צריך לנהוג שוויון באזור 1 אסור לו להפלות בין תושבים לתושבים 1 משהגיע המפקד הצבאי למסקנה, כי יש לחלק ערכות מגן לתושביו היהודים של האזור, מן הראוי הוא שיחולקו ערכות מגן גם לתושביו הערבים 1 ]111[ חובתו של המפקד הצבאי לנהוג שוויון בין כל תושבי האזור אינה פגה כשהמתח הביטחוני עולה 1 זו חובה נמשכת, המוטלת כל העת 1 " בג"ץ מילאדי מורכוס נ' שר הביטחון, פס"ד מה ).( 467, עמוד ובעניין אחר עמד השופט מישאל חשין על ההבחנה בין הפליה על רקע קבוצתי לבין הפליה מסוג אחר: 151 "ואולם עיקר הוא לא בהפליה בתורת שכזו אלא בסוג ההפליה ובעוצמתה של ההפליה, ולעניין זה קבע בית המשפט כי לא הרי הפליה כהרי הפליה: לא הרי הפליה בהקצבת מענקים כהרי הפליה מחמת גזע ולא הרי הפליה מחמת מין כהרי הפליה בהענקת רשיונות 1 הפליה מחמת דת, גזע, לאום או מין היא מן הקשות שבהפליות ]111[ ביסודה של הפליה כזו עומד ייחוס מעמד נחות למופלה, מעמד שהוא פועל יוצא ממהותו הנחותה כביכול 1 בכך, טמונה כמובן השפלה עמוקה לקורבן ההפליה" 1 בג"ץ ניב נ' בית הדין הארצי לעבודה, תק-על )0( , לאור האמור לעיל ברור, כי העדר האפשרות לפיתוח עתידי של השכונות הפלסטיניות באזור, ביתור וניתוק השכונות הפלסטיניות והקשיים המוטלים על פיתוחה של האוכלוסייה הפלסטינית הן כלכלית, הן חברתית והן למגורים, כל אלה מהווים אפליה על רקע לאום המגיעה לדרגה של פגיעה בכבוד האדם המתנגדים יטענו עוד, כי התוכנית נשוא התנגדות זו פוגעת בזכותם, כמו גם בזכות כלל האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור ירושלים המזרחית לכבוד זאת בניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 1 הפגיעה בשוויון על בסיס קבוצתי מהווה בהכרח פגיעה בזכות לכבוד המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 1 הפרה זו של הזכות לשוויון כרוכה בהשפלה, וממילא פגיעה בכבודם של תושבי האזור הפלסטינים בתור שכאלה 1 90

15 יתירה מכך, מדיניותה של התוכנית לנתק את השכונות הערביות במזרח העיר ירושלים ולהכפיף את התשתיות באזור לכללי הפרדה גזעית, מנוגדת היא באופן מפורש להתחייבויות מדינת ישראל על פי האמנה הבינלאומית לביעור כל צורות האפליה הגזעית ואשר חלה גם על שטחים כבושים בשליטתה של מדינת ישראל 1 בישיבתה ממרץ 1337, העלתה הועדה לביעור האפליה הגזעית באומות המאוחדות נושא זה וקבעה בין היתר: The Committee reiterates its concern at the position of the State party to the effect that the Convention does not apply in the Occupied Palestinian Territories and the Golan Heights. Such a position cannot be sustained under the letter and spirit of the Convention, or under international law, as also affirmed by the International Court of Justice. The Committee is concerned at the State party s assertion that it can legitimately distinguish between Israelis and Palestinians in the Occupied Palestinian Territories on the basis of citizenship. It reiterates that the Israeli settlements are illegal under international law. The Committee recommends that the State party review its approach and interpret its obligations under the Convention in good faith, in accordance with the ordinary meaning to be given to its terms in their context, and in the light of its object and purpose. The Committee also recommends that the State party ensures that Palestinians enjoy full rights under the Convention without discrimination based on citizenship and national origin. )ההדגשה במקור( ועוד, הפגיעה בעקרונות השוויון על ידי הטלת מגבלות על פיתוחה של האוכלוסייה הפלסטינית באזור התוכנית מהווה גם פגיעה קשה בזכות תושבים אלה להתפתח 1 אפשר כאמור לגזור זכות זו גם מזכויות יסוד אחרות, כגון הזכות לכבוד והזכות לשוויון ואיסור הפליה, שנחשבות זכויות חוקתיות, ואפשר גם לראות בה זכות עצמאית העומדת בפני עצמה ואכן, הזכות להתפתח הוכרה במשפט הבינלאומי באמצעות ההכרזה בדבר הזכות להתפתח 157 שקובעת בסעיף.: 91

16 The right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized. פיסקת ההגבלה: תכלית לא ראויה המתנגדים יטענו, כי תכליתה של התוכנית הנדונה אינה ראויה 1 הלכה פסוקה היא, כי תכלית ראויה לכל פעולה מינהלית היא זו שנותנת משקל לזכויות האדם ולא מתירה פגיעה לא מוצדקת בהן, כפי שציין בעניין זה הנשיא ברק בעניין המועצה האזורית חוף עזה: 152 "כן ראינו כי תכלית היא "ראויה" אם היא "משרתת מטרות ציבוריות חשובות למדינה ולחברה במטרה לקיים תשתית לחיים בצוותא ולמסגרת חברתית המבקשת להגן על זכויות אדם ולקדמן 111 " )השופטת ביניש בפרשת מנחם ]09[, בעמ' 164(1 תכלית אינה "ראויה" אם היא נועדה לחלק משאבים לאומיים באופן שרירותי ותוך הפליה בין הסקטורים השונים בחברה )ראו פרשת אורון ]02[, בעמ' 661(1 לעניין חשיבותה של התכלית, היא ראויה אם היא נועדה להגשים מטרה חברתית מהותית" 1 בג"ץ המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל, פ"ד נט )1(.42, בעמ' 1573 עניין לנו בפגיעה כה חמורה וכה גורפת בזכויותיהם הבסיסיות והחוקתיות של תושבי השכונות הפלסטיניות שאין כל תכלית ראויה לפגיעה כה מוחלטת בהם 1 בנוסף, אחד השיקולים העיקריים העומדים מאחורי התוכנית הנדונה, הנו ייהוד המרחב והכפפת כל משאביו לצורך זה, כפי שפורט לעיל 1 תכלית זו בהחלט איננה יכולה להיות ראויה, שכן לא זו בלבד שהיא מנוגדת למשפט החוקתי והמינהלי, אלא היא אף מנוגדת למשפט הבינלאומי, כפי שיפורט להלן המתנגדים יטענו בהקשר זה, כי הפגיעה בקניינם, בכבודם, בזכותם לפרנסה וקיום בכבוד וכן בזכותם לפיתוח נועדה לקדם מדיניות פוליטית 1 תכלית זו איננה יכולה להיות ראויה, ודאי כאשר עסקינן בפגיעה כה חמורה וכה גורפת בזכויות החוקתיות והבסיסיות ביותר של המתנגדים ושל כלל התושבים הפלסטינים בשכונות ירושלים המזרחית הכבושה 1 90

17 מבחן המידתיות: המתנגדים יטענו, כי התוכנית איננה מידתית ואיננה עומדת במבחנים אשר נקבעו לכך בפסיקתו של בית המשפט העליון 1 על פי ההלכה הפסוקה, מבחן המידתיות מורכב משלושה מבחני משנה והם: מבחן הקשר הרציונאלי, מבחן הצורך, ומבחן האמצעי המידתי ראו לעניין זה: בג"ץ מועצת הכפר בית סוריק ואחרים נ' ממשלת ישראל ואח' פ"ד נח) 5 (, מטרותיה של התוכנית נקבעו בסעיף.01 להוראותיה כלהלן: "לאפשר את התנאים הדרושים לתפקודו היעיל ולפיתוחו הכלכלי של מחוז ירושלים ]111[ פיתוח איכוח חיים גבוהה לתושבי המחוז ]111[ שמירה על מרחבים פתוחים, ערכי נוף ]111[ פיתוח ירושלים כבירת ישראל וכמרחב בעל זיקה לעם היהודי ]111[" מבחן הקשר הרציונאלי: המתנגדים יטענו, כי אין כל קשר רציונאלי בין מטרות או תכליות אלה של התוכנית לבין ביתורן וניתוקן של השכונות הפלסטיניות באזור וכן הגבלת פיתוחן וחיזוק ההתנחלויות 1 מבחן הצורך: המתנגדים יטענו בנוסף, כי המתכננים בחרו בתוכנית את האמצעים שפגיעתם היא מהחמורות ביותר באוכלוסייה הפלסטינית באזור, כפי שפורט לעיל 1 בהקשר זה, היה על ועדות התכנון לבחון אופציית פיתוח העיר ירושלים שלא בתחומי השטחים הכבושים ושלא על חשבון האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים אלה 1 על הרשויות היה להיצמד, במסגרת התוכנית לשטחי ישראל על פי גבולותיה ערב הכיבוש בשנת המבחן השלישי, כאמור, בוחן את התועלת מול הנזק והוא מציב את השאלה: האם מדינה רשאית למען קידום מדיניותה לנקוט באמצעים כאלה? האם הפגיעה בערכים עולה על הנזק או ההיפך? הפגיעה החמורה ביותר בזכויות יסוד חוקתיות של האוכלוסייה הפלסטינית באזור התוכנית ובכללי המשפט הבינלאומי ההומניטרי כאמצעי הינו אקט אכזרי ביותר שמדינה מנועה להשתמש בו על מנת לקדם מדיניות פוליטית כלשהי 1 על כן, התכנית אף אינה עונה על מבחן המידתיות הצר, הבוחן את התועלת שבפעולת הרשות מול הנזק, כאמור לעיל 1 האם מדינת ישראל רשאית למען קידום מדיניותה הרחבת ההתנחלויות בירושלים המזרחית ובגדה המערבית וחיבורן עם מערב ירושלים, שינוי פני השטח והכפפת משאבי הקרקע בשטחים הכבושים לצרכים פוליטיים של הצבת עובדות מוגמרות בשטח - לנקוט בתכנית אשר תנתק את השכונות הפלסטיניות ותהפוך אותן למובלעות, תפגע בזכויות תושביהן החוקתיות הבסיסיות ביותר ותפלה אותם על רקע לאום?

18 התשובה היא כמובן בשלילה 1 בהקשר זה יפים הם דברי הנשיא ברק )בדימוס( חוק בעניין האזרחות לפיהם: " מבחן משנה זה קובע, איפוא, מבחן ערכי המבוסס על איזון בין ערכים ואינטרסים הנוגדים זה את זה ]111[ הוא משקף את התפיסה כי ישנן פגיעות בזכויות האדם שהן כה חמורות, שאין לאפשר את פגיעתן בחוק, גם אם תכליתו של החוק ראויה, הסדריו רציונליים ואין בנמצא אופציה סבירה הפוגעת בהם פחות 1 הערכת האיזון בין עוצמת הפגיעה בזכות האדם לעוצמת האינטרס הציבורי הפוגע בזכות נעשית על רקע מכלול ערכיה של שיטת המשפט 1 " בג"ץ עדאלה-המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים )לא פורסם(, בעמ' 169 ג. הפרות המשפט הבינלאומי התוכנית בטלה בהיותה חלה על שטח כבוש: כפי שעולה מניתוח מסמכי התוכנית וכן ממפה מס' 1 המצורפת, תוכנית מתאר מחוז ירושלים, תביא בהכרח להפקעת אדמות פלסטיניות כבושות באזור התוכנית והיא פוגעת בזכויות היסוד של התושבים הפלסטינים באזורים אלה, כשהתכלית העיקרית שלה הינה פוליטית המנוגדת למשפט הבינלאומי שחל על מדינת ישראל ככוח כובש בירושלים המזרחית 1 המשפט הבילאומי ההומניטארי מחייב את ישראל לדאוג לצרכיה החיוניים של האוכלוסייה האזרחית הנמצאת תחת כיבוש, לא לבצע שינויים יסודיים בשטח הכבוש, ולא להפקיע את אדמות התושבים למען מטרות פוליטיות 1 במקרה דנן, ולכל הדעות ואף לפי מטרות התוכנית ויעדיה, כפי שאלה נקבעו בהוראותיה, הפגיעה בזכויותיה של האוכלוסייה הפלסטינית באזור איננה נעשית לצרכים צבאיים חיוניים ומיידיים המצדיקים, לפי המשפט הבינלאומי, את הפגיעה באורח זמני 1 כידוע, מיד לאחר המלחמה בשנת 967., החליטה ממשלת ישראל לספח לישראל כ- 73,533 דונם מן השטח הכבוש מצפון, ממזרח ומדרום לירושלים )הידועים כיום כירושלים המזרחית( 1 פעולת הסיפוח, אשר נעשתה באופן חד צדדי, לא שינתה את מעמדה המשפטי של ירושלים המזרחית לפי המשפט הבינלאומי והוא נותר, כפי שהיה ערב הסיפוח, שטח פלסטיני כבוש ותושביו הינם תושבים מוגנים על פי אמנת ג'נבה הרביעית 1 ואכן, בית הדין הבינלאומי לצדק, בחוות דעתו המייעצת Opinion( Advisory מ( יום בעניין חומת ההפרדה שנבנית על ידי ממשלת ישראל )להלן: "חוות הדעת"(, מתייחס, בין היתר, למעמדה של ירושלים המזרחית במשפט הבינלאומי 1 בית הדין הבינלאומי לצדק חזר וקבע באופן חד משמעי, כי מעמדה של ירושלים המזרחית, כמו מעמד הגדה המערבית ורצועת עזה, הוא של שטח כבוש, כלומר מקום שבו הצבא הישראלי שולט באופן ממשי

19 ואפקטיבי 1 כך ציין בית הדין הבינלאומי במפורש בפסקה 72, כאשר ההסכמים של שנות התשעים )הסכמי אוסלו( אינם משנים את מהות המעמד של שטח כבוש: The territories situated between the Green Line (see paragraph 72 above) and the former eastern boundary of Palestine under the Mandate were occupied by Israel in 1967 during the armed conflict between Israel and Jordan. Under customary international law, these were therefore occupied territories in which Israel had the status of occupying Power. Subsequent events in these territories, as described in paragraphs 75 to 77 above, have done nothing to alter this situation. All these territories (including East Jerusalem) remain occupied territories and Israel has continued to have the status of occupying Power. יצויין בהקשר זה, כי בג"ץ קבע, כי "חוות-דעת של בית-הדין הבינלאומי מהווה פרשנות של המשפט הבינלאומי, הנעשית על-ידי הגורם השיפוטי העליון במשפט הבינלאומי", ועל כן "יש ליתן לפירוש שנותן בית-הדין למשפט הבינלאומי את מלוא המשקל הראוי 1 " )בג"ץ מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל )פסק דין מיום , סעיף 56 לפסק דינו של הנשיא ברק, ור' גם סעיפים 70 ו- 74 לפסק הדין( 1 הכלל לפיו אין השימוש בכוח יכול להוביל או לגרום להעברה או לשינוי כלשהו של ריבונות מהווה את אחד מעקרונות היסוד של המשפט ההומניטארי הבינלאומי: The foundation upon which the entire law of occupation is based is the principle of inalienability of sovereignty through the actual or threatened use of force. Effective control by foreign military force can never bring about by itself a valid transfer of sovereignty. (Eyal Benvenisti The International Law of Occupation (Princeton University Press, 1993) pp. 5-6) ועוד: An occupation, thus, suspends sovereignty insofar as it severs its ordinary link with effective control; but it does not, indeed it cannot, alter sovereignty. (Orna Ben-Naftali, Aeyal M. Gross & Keren Michaeli Illegal Occupation: Framing the Occupied 91

20 ג) ב) Palestinian Terrority, 23 Berkeley Journal Of International Law )להלן : Michaeli (Ben-Naftali, Gross & (2005)) , עיקרון זה נמנה גם על שלושת עקרונות היסוד, אשר מנחים במשולב את דיני הכיבוש: )א( העיקרון לפיו אין השימוש בכוח או הכיבוש מקנים ריבונות ואינם יכולים להוביל או לגרום להעברה או לשינוי כלשהו של ריבונות של שטח מסוים; ) הכוח הכובש מופקד על ניהול החיים האזרחיים והציבוריים בשטח הכבוש; ) כיבוש חייב להיות זמני: 173 [A]n occupation that cannot be regarded as temporary defies both the principle of trust and of self-determination. The violation of any one of these [fundamental legal] principles [of the phenomenon of occupation], therefore, unlike the violation of a specific norm that reflects them, renders an occupation illegal per se. (Ben-Naftali, Gross & Michaeli, pp ) ביטוי לעיקרון היסוד, לפיו אין השימוש בכוח יכול להוביל או לגרום להעברה או לשינוי כלשהו של ריבונות מצוי גם בסעיף 47 לאמנת ג'נבה הרביעית משנת 949., אשר קובע, בין היתר, את תחולת האמנה על האוכלוסייה בשטח הכבוש גם אם הוא סופח לכוח הכובש 1 וכלשון הסעיף: 17. "Art. 47. Protected persons who are in occupied territory shall not be deprived, in any case or in any manner whatsoever, of the benefits of the present Convention by any change introduced, as the result of the occupation of a territory, into the institutions or government of the said territory, nor by any agreement concluded between the authorities of the occupied territories and the Occupying Power, nor by any annexation by the latter of the whole or part of the occupied territory." אשר על כן, על פעולות ישראל בשטח ירושלים המזרחית חלים הן כללי המשפט הבינלאומי ההומניטארי )ראו פסקאות 29 ו-.3. לחוות הדעת( והן משפט זכויות האדם )ראו פסקאות 36., לחוות דעת בית הדין הבינלאומי( 1 כך גם עולה מהחלטה מס' של העצרת הכללית של האומות המאוחדות מיום לפיה: 171 "Recalling, in this regard, the International Covenant on Civil and Political Rights See resolution 2200 A (XXI), annex. and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,2 and affirming that these human rights instruments must be respected in the 93

21 Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, as well as in the occupied Syrian Golan," 4 עוד יודגש, כי תקנה 40 לתקנות האג מטילה על הכח הכובש החובה לפעול להבטחת צרכיה של האוכלוסייה המקומית 1 על המעצמה הכובשת מוטלת האחריות לחיי התושבים ולאיכות חייהם מכל ההיבטים של חיי אדם בחברה מודרנית 1 התוכנית הנדונה איננה מקיימת סעיף זה והתוכנית נועדה, כאמור, לפגוע קשות בזכויות האוכלוסייה הפלסטינית בשטחה לקידום מטרות פוליטיות ניצול משאבי טבע בשטחים כבושים כמפורט לעיל, תוכנית המתאר הנדונה תביא להרס רב של שטחי קרקע גדולים ביותר לצורך בניית התנחלויות ומערכת תשתיות, כולל דרכים ומסילות ברזל אשר ישמשו בעיקר את תושבי ההתנחלויות וירושלים המערבית וזאת בניגוד לסעיף 50 לאמנת ג'נבה הרביעית הנ"ל אשר קובע: 174 Art. 53. Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations. לא זו אף זו, סעיף 47. לאמנה הנ"ל קובע, כי לקיחה נרחבת של הנכסים Appropriation( )Extensive מהווה הפרה בוטה לאמנת ג'נבה הרביעית 1 בשטחים הכבושים יתירה מכך, תקנה 55 לתקנות הנספחות לאמנת האג בדבר דיני המלחמה ביבשה משנת 937. )להלן: תקנות האג( קובעת את הכללים בנוגע לשימוש המותר ברכוש ממשלתי שבשליטת המדינה הכובשת: 176 The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, and situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these !OpenDocument 5 Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October

22 properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct. 6 המתנגדים יטענו, כי הכללים הנ"ל מונעים מהמעצמה הכובשת, דהיינו מדינת ישראל על כל מוסדותיה, לשנות את אופיים וטבעם של הנכסים בשטחים כבושים, אלא כשהדבר נעשה מתוך צרכים צבאיים או לטובת האוכלוסייה המקומית, כאמור בתקנה 40 לתקנות האג ובאופן פרופורציונלי 1 מאחר ותוכנית מתאר מחוז ירושלים המצטרפת בהשפעתה על פני השטח אל החומה בעוטף ירושלים, משנה את אופיין של האדמות עליהן היא חלה, ולנוכח העובדה כי היא איננה עונה לאף אחד משני החריגים הקבועים בתקנה 40, הרי שאישורה מהווה הפרה בוטה של תקנה 55 לתקנות האג. כך למשל נקבעה בהוראות התוכנית, כאחת ממטרותיה: 177 "פיתוח ירושלים כבירת ישראל וכמרחב בעל זיקה לעם היהודי, המאפשר קיום בכבוד של דתות נוספות 1 " בנוסף, המתנגדים יטענו, כי התוכנית מנצלת, באופן בלתי חוקי, אף את משאבי המים התת קרקעיים באזור ירושלים המזרחית הכבושה 1 החלטות רבות של העצרת הכללית של האומות המאוחדות הדגישו לא אחת את עקרון הריבונות התמידית של עמים תחת כיבוש על משאביהם הטבעיים ואת זכותו המושרשת ושאיננה ניתנת להעברה )inalienable( של העם הפלסטיני למשאבים הטבעיים שבשטחו, כולל קרקעות משאבי מים וקראו למדינת ישראל שלא לנצל משאבים אלה תוך כדי הדגשת זכותו של העם הפלסטיני לדרוש השבה של משאבים אלה 1 כך למשל נקבע בהחלטת העצרת הכללית של האומות המאוחדות בהחלטה מס' מיום.0 בינואר 1332 ולפיה נקבע, בין היתר: 172 "Reaffirming the principle of the permanent sovereignty of peoples under foreign occupation over their natural resources, [ ] 1. Reaffirms the inalienable rights of the Palestinian people and the population of the occupied Syrian Golan over their natural resources, including land and water; 2. Calls upon Israel, the occupying Power, not to exploit, damage, cause loss or depletion of, or endanger the natural resources in the 6 שם 1 99

23 Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan;" 7 3. Recognizes the right of the Palestinian people to claim restitution as a result of any exploitation, damage, loss or depletion, or endangerment of their natural resources resulting from illegal measures taken by Israel, the occupying Power, in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and expresses the hope that this issue will be dealt with in the framework of the final status negotiations between the Palestinian and Israeli sides;" קביעות דומות ניתנו גם במסגרת החלטה מס' של העצרת הכללית של האומות המאוחדות 8 מיום 6 לדצמבר, חברתית של האומות המאוחדות 1 וכן החלטה מס' מיום 11 לאוגוסט 1336 של המועצה הכלכלית 179 לאור כל האמור לעיל, יוצא, כי התוכנית, תפגע קשות באוכלוסייה הפלסטינית וברכוש הפלסטיני תחת כיבוש והלכה למעשה מיועדת לקידום מטרות פוליטיות של שליטה על המרחב והפקעת משאביו לצורכי ההתנחלויות ועל כן היא מנוגדת הן למשפט הבינלאומי והן למשפט הישראלי. אי לכך, הנכם מתבקשים בזאת להורות על ביטול התוכית כלל. הנא חמדאן מתכננת ערים ואזורים סוהאד בשארה עורכת דין !OpenDocument 8 OpenDocument c0!OpenDocument 90

24 90

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

החלטה בתיק דנג"ץ 360/15

החלטה בתיק דנגץ 360/15 בבית המשפט העליון דנג"ץ 360/15 לפני: המבקשים: כבוד הנשיאה מ' נאור 1. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר זלצברגר 2. במקום - מתכננים למען זכויות תכנון 3. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים 4. הוועד

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

חוות דעת מומחים בג"ץ / "יש דין" ארגון מתנדבים למען זכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' ) ( אנו החתומים מטה, ד"ר גיא הרפז )שמק

חוות דעת מומחים בגץ / יש דין ארגון מתנדבים למען זכויות אדם נ' מפקד כוחות צהל בגדה המערבית ואח' ) ( אנו החתומים מטה, דר גיא הרפז )שמק חוות דעת מומחים בג"ץ /461290 "יש דין" ארגון מתנדבים למען זכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' )41.64.66( אנו החתומים מטה, ד"ר גיא הרפז )שמקום עבודתו בפקולטה למשפטים והמחלקה ליחסים בינלאומיים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Microsoft Word - 1 Matash Ofra - Petition.doc

Microsoft Word - 1 Matash Ofra - Petition.doc בבית המשפט השלום תל אביב ת.א 09/ נאג'ח מבראק מוסא פרחאת מחמד אחמד יאסין מנאע.1.2 באמצעות עו"ד מיכאל ספרד ו/או שלומי זכריה ו/או נטע פטריק ו/או אבישר לב ו/או אמילי שפר ו/או מוחמד שקיר, כולם מרח' אחד העם

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

חמדאן - עתירה _קייס_

חמדאן - עתירה _קייס_ מ( מ( בג"ץ 2678/10 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בעניין:.1 חמדאן, ת"ז תושבת השטחים הכבושים 2. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר ע"ר ע"י ב"כ עוה"ד אלעד כהנא (מ"ר 49009) ו/או עידו

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word - nifkadim

Microsoft Word - nifkadim נפקדים בעל כורחם הפקעת נכסים בירושלים המזרחית תחת חוק נכסי נפקדים יולי 2010 הקדמה חוק נכסי נפקדים משנת 1950 נועד לשמש בסיס חוקי להעברת נכסי הפליטים הפלסטינים לרשות מדינת ישראל. החוק קובע כי הקרקעות והנכסים

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372)

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372) פסלות ראיות עו"ד ענת מיסד-כנען הסניגורית הציבורית המחוזית מחוז חיפה השאלה: ראיה שהושגה באמצעים פסולים הראיה רלוונטית ומהימנה האם יש לפסול את הראיה כבלתי קבילה רק בשל אופן השגתה? המחיר מטרות ההליך הפלילי?

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 5268/08 5399/08 בג"ץ בג"ץ כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט י' דנציגר ענבר ו- 14 אחרים בפני: העותרים בבג"ץ 5268/08: העותרים בבג"ץ 5399/08:

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

בס"ד

בסד רשימת בתי הספר בהם יתקיימו לימודים מחר, יום ג', 71.71.71, י"ד בטבת ה'תשע"ד: )רשימה סופית תפורסם בשש בבוקר(: לאחר הערכת מצב שהתקיימה בעיריית ירושלים הוחלט כי מחר יתקיימו הלימודים מהשעה 01:11 בבתי הספר ובגנים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

משטר ההיתרים הפגיעה בזכויות האדם בשטחי הגדה המערבית המכונים מרחב התפר"

משטר ההיתרים הפגיעה בזכויות האדם בשטחי הגדה המערבית המכונים מרחב התפר משטר ההיתרים הפגיעה בזכויות האדם בשטחי הגדה המערבית המכונים מרחב התפר" משטר ההיתרים הפגיעה בזכויות האדם בשטחי הגדה המערבית המכונים מרחב התפר" מחקר וכתיבה: עו"ד אלעד כהנא יונתן קנוניץ' ריכוז מידע: נג'יב

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בג"ץ 3279 / 09 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בעניין: 1. דעאגנה, ת"ז, מירושלים 2. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר ע"ר כולם ע"י ב"כ עוה"ד דניאל שנהר (מ"ר 41065) ו/או סיגי בן ארי

קרא עוד

Microsoft Word - 02-ronen.doc

Microsoft Word - 02-ronen.doc המשפט הבין-לאומי ושאלת זכותם של מתנחלים להישאר בשטח לאחר העברת השליטה בו: מתנחלים בגדה המערבית, בצפון קפריסין ובמדינות הבלטיות יעל רונן* מאמר זה משרטט בקווים כלליים את המסגרת המשפטית אשר לאורה יש לבחון

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמ"ל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים:

עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים: עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמ"ל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים: 1..2.3.4 המצאת כתבי בית דין בפקס - נגד- 1. משרד האוצר - הוועדה

קרא עוד

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יור הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015 1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015. 1. רקע מסמך זה נערך במענה לפניית הוועד המקומי בקיסריה

קרא עוד

פרק 1: מבוא

פרק 1: מבוא 1 3 3 6 פרק א': כללי 1. זכות הקניין 2. הדין החל שער א': דיני הפקעה - כללי 7 פרק ב': חוקיות ההפקעה ותקיפת ההפקעה 9 9 10 13 13 18 20 25 26 28 40 45 פרק ג': פיצויי הפקעה 2. פסקי-דין לגבי שווי מקרקעין באזור

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E9E9F820F2EEE3E42DFAEBF0E9FA20EEFAE0F820E9F8E5F9ECE9ED2DF1E5F4E92E646F63>

<4D F736F F D20F0E9E9F820F2EEE3E42DFAEBF0E9FA20EEFAE0F820E9F8E5F9ECE9ED2DF1E5F4E92E646F63> 2000 הערות עמותת במקום לתכנית מתאר מקומית ירושלים מאי 2006 נוסח מתוקן תוכן עניינים 1. פתח דבר עמ' 3 מטרות התכנית והיעד הדמוגרפי עמ' 5.2 3. פרק ראשון: מגורים עמ' 7 4. פרק שני: מבני ציבור עמ' 14 5. פרק שלישי:

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד