Microsoft Word doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word doc"

תמליל

1 הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית הפקולטה להנדסה אזרחית והפקולטה להנדסה חקלאית אוחדו החל מ לפקולטה אחת, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. כל המסלולי וכל התארי שניתנו בפקולטה להנדסה חקלאית ממשיכי להינת בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. חברי הסגל האקדמי דיק הפקולטה לויפר אלכסנדר פרופסורי אוז יעקב בנטור ארנו דויטשר ירחמיאל ינקלבסקי דוד לויפר אלכסנדר ממ יעקב ניומ פיטר נרקיס נאוה פרוסטיג יהושע פרידמ שלמה צימלס יור צדר אבישי קירש אורי רובי הלל שטיאסני מיכאל שינמ יצחק שמיר אורי פרופסורי חברי איזנברגר משה אינדלמ פטר ארמו רוברט בקר רחל בקר רפאל גוטמ פר אולו גליל נח גרי מיכל דוזור קרלוס הקרט שלו וילנאי אור חסיד שמואל ישי איל לוי רוברט מהלאל דוד נבו רוני סיני גדעו עגנו יהודה פוזרי אלכסנדר פולוס אבישי פרשקר יוס קובלר קונסטנטי רוזנפלד יחיאל שביב אברה שמולבי יצחק שפירא אביעד מרצי בכירי אב צור גלעד אוסטפלד אבי אתרוג עזי ברודאי דוד דנציגר אברה ול דמיטרי וולו קונסטנטי טלסניק מרק כ אמנו להב אורי פיזנטי אברה פרידלר ער רבינובי עודד שביט אורי שוחט יגאל שיפט יור מרצי בכור שלמה זקס רפאל כרמל יוחאי פרופסורי אמריטוס אבנימל יור אירמאי שרגא ארגמ ירחמיאל בר יעקב בריישטר קרול גלילי נפתלי גליקלי יוס דיסקי מרדכי הגי יוס ורשבסקי אברה זסלבסקי ד יגרמ חנו ליבנה משה נאווה זאב סגינר עדו סורוקה יצחק פורה מיכאל פלג קלמ קוט יהודה קומורניק עמוס קראוס יוס קרני יוס רבהו מנח רבינא ישראלה רוטנברג אביגדור רייס מקס של גדליהו לימודי הסמכה הנדסה אזרחית מסלול ארבע שנתי ההנדסה האזרחית עוסקת בתכנו, בתכ ובביצוע של מבני ומערכות לצורכי התעשייה, הציבור והפרט. הסטודנט בהנדסה אזרחית חייב להצטיי בנטייה למדעי המדויקי, בעיקר מתמטיקה, פיסיקה וכימיה, על מנת להפיק תועלת מתוכנית הלימודי המכוונת לפתח את כישוריו באנליזה ובסינתזה. המשימות האופייניות שהמהנדסי האזרחיי עשויי לעסוק בה בעבודת ההנדסית, כוללות מבני ובנייני רבי קומות, מבני דיור ותעשייה, דרכי, שדות תעופה, נמלי, מתקני לאנרגיה הידראולית וגרעינית, גשרי, סכרי, ניצול משאבי מי, הידרולוגיה ומבני הידרולוגיי, אספקת מי וביוב והיבטי של ניהול הבנייה. כל אלה מותני בבקיאות ביסודות המדע וההנדסה. הבעיות העומדות לפתרו דורשות הכרת ההיבטי היסודיי כגו : חומרי, קרקע וביסוס, מכניקת מבני ומכניקת הזורמי, מדידה ומיפוי. תוכנית הלימודי כוללת, אפוא, קשת רחבה של תחומי בסיסיי לרבות השימוש במחשבי. במסגרת הלימודי נכללי מקצועות היסוד (פיסיקה, מתמטיקה, כימיה ואנגלית), מקצועות הנדסה בסיסיי כגו : מבוא למכניקה הנדסית, מכניקת זורמי, תכנות מחשבי, ניתוח מערכות, גרפיקה הנדסית ומקצועות בחירה חופשית. במחצית השנייה של תוכנית הלימודי לומדי הסטודנטי עקרונות תכ מבני, תחבורה, הנדסת הסביבה, הידרוטכניקה ואת העקרונות והשיטה הנדרשי במדעי הבנייה, בתכ הנדסי ובניהול. לסטודנטי ניתנת אפשרות ללמוד שרשרות בחירה לצור הנדסת הסביבה הנדסת מבני, התמחות בתחומי הבאי : חומרי תפקוד ניהול הבנייה, הנדסת תחבורה, ומשאבי מי, (מיפוי וגיאו אינפורמציה), גיאודזיה וטכנולוגיה של בנייה, וגיאוטכניקה. לרשות הסטודנטי עומדות המעבדות למכניקת הקרקע, לדרכי ואספלט, לחומרי בניי, למודלי למבני, להידרוליקה, להנדסה סביבתית, למדידות ו- GPS, למיפוי ספרתי וGIS, לפוטוגרמטריה וחישה מרחוק. התוכנית הנה ארבע שנתית ומקנה את התואר "מוסמ למדעי בהנדסה אזרחית". הנדסת מבני מסלול ארבע שנתי המסלול להנדסת מבני נועד להכשיר מהנדסי אזרחי שעיסוק העיקרי הוא תכ מבני (מבני מגורי, מבני ציבוריי, אולמות, גשרי, מבני תעשיה ואחסנה, ממגורות, מגדלי מי ועוד). התוכנית מתחילה בהקניית בסיס רחב של הנדסה אזרחית. בהמש ניתנת הכשרה ממוקדת הכוללת הקנית כלי הדרושי לעיסוקו של מהנדס מבני, כגו חוזק המבנה, יציבותו, ביסוסו ועמידתו בהטרחות שונות כולל רוח ורעידות אדמה, שיקולי חסכו במשקל ועלות ושיקולי ביצוע. כמו כ נית בסיס לעיסוק במחקרי הקשורי לענפי בנייה משטחי אחרי ובפיתוח מערכות מבני חדישות. שלא כמו כל יתר התוכניות המתוארות כא, התוכנית הנה מסלול לימוד ולא מסלול הרשמה. כל סטודנט בפקולטה שמצבו האקדמי תקי יוכל להצטר למסלול. התוכנית מקנה את התואר "מוסמ למדעי בהנדסה אזרחית מבני ". התוכנית אושרה במוסדות הטכניו. מת התואר מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה. פרטי על התוכנית נית לקבל במזכירות היחידה להנדסת מבני וניהול הבנייה שבפקולטה. הנדסת תחבורה מסלול ארבע שנתי המסלול בהנדסת תחבורה נועד להכשיר מהנדסי שעיסוק יהיה בתחומי התחבורה השוני : תכנו תחבורה, הנדסת תעבורה, תכ דרכי, תכ מבנה דרכי ובטיחות בדרכי. ההכשרה המקצועית 60

2 הנדסה אזרחית / 01 תוכנית לימודי של מהנדס התחבורה מורכבת משני חלקי : החלק הבסיסי הוא למודי הנדסה אזרחית והחלק המתקד המורכב ממקצועות התחבורה, חקר ביצועי ובינוי ערי. במסגרות לימודי הבסיס ילמד הסטודנט מקצועות מתחו הנדסת מבני, ניהול הבנייה, חומרי בנייה, הנדסת הסביבה ומשאבי מי. מגוו המקצועות הנלמד במסגרת לימודי התחבורה נועד להקנות מיומנות רב תחומית, במקצועות המדעי המוייקי ד, מדעי החברה, תכנו תשתיות, חקר בצועי ותכנו אורבני, הדרושי לתפקוד מהנדס התחבורה. תוכנית הלימודי המוצעת נועדה לספק את הכלי ובסיס המיומנויות הנדרש ממהנדס התחבורה בעול משתנה של טכנולוגיה שבו קיימת הקפדה על יצירת סביבה בת קיימא. התוכנית הנה ארבע שנתית ומקנה את התואר "מוסמ למדעי בהנדסה אזרחית תחבורה". התוכנית אושרה במוסדות הטכניו. מת התואר מותנה באישור פרטי על התוכנית נית לקבל המועצה להשכלה גבוהה. וגיאו אינפורמציה תחבורה להנדסת היחידה במזכירות שבפקולטה. הנדסת הסביבה ומשאבי מי מסלול ארבע שנתי הנדסת הסביבה עוסקת במגוו רחב של נושאי שתכלית למנוע או לתק הפרות במערכות שיווי המשקל של האד וסביבתו. נית לחלק את הנושאי לשתי קבוצות עיקריות: א. תשתיות סביבה ב. תהליכי סביבתיי. עיסוק יעיל בהנדסת הסביבה מחייב התמחות מתאימה בכל תחו בנפרד. בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניו עוסקי חברי סגל וחוקרי בנושאי של תשתיות סביבה בתחומי הנדסת משאבי מי, מערכות אספקה, ניקוז ומניעת שטפונות, פיזיקה של זרימת מי בסביבה על קרקעית ותת קרקעית, וכמו כ בהיבטי של מערכות טיפול במי ובשפכי. נושא תשתיות מי ושימוש חוזר בשפכי מטוהרי הינו מהחשובי ביותר במשק הישראלי וג בארצות רבות בעול. המסלול בהנדסת הסביבה ומשאבי מי משלב עקרונות של הנדסת הסביבה ע ידע בסיסי בהנדסה אזרחית. הבוגרי יוכלו להשתלב בתפקידי מחקר, תכנו, הקמה ותפעול מערכות מי עירוניות, אזוריות ולאומיות. התוכנית הנה ארבע שנתית ומקנה את התואר "מוסמ למדעי בהנדסה אזרחית הנדסת הסביבה ומשאבי מי ". התוכנית אושרה במוסדות הטכניו. מת התואר מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה. פרטי על התוכנית נית לקבל במזכירות היחידה להנדסת הסביבה, מי וחקלאות שבפקולטה. הנדסת הסביבה (תלת פקולטי) מסלול ארבע שנתי מסלול המוביל לתואר ראשו בהנדסת הסביבה נית בתוכנית לימודי משותפת לפקולטות להנדסה אזרחית וסביביתית, הנדסה כימית, והנדסת מזו וביוטכנולוגיה. תוכנית הלימודי הייחודית מכשירה את מקבלי התואר לעסוק במגוו רחב של נושאי ביצוע תפעול ופיקוח בהנדסה הקמה, תכנו, בתחומי מחקר, סביבתית. התכנית מקנה רקע חזק במקצועות יסוד מדעיי והנדסיי ומדגישה נושאי הנדסת משאבי סביבתיי, בקרת איכות מי, מערכות אקווטאיות וסביבה ימית, הידרולוגיה, אספקת מי, מערכות שפכי, טכנולוגיות טיפול במי ובשפכי, טכנולוגיות טיפול בפסולת מתעשייה, בקרת איכות קרקע, עקרונות השבה ומחזור שפכי ופסולת, דיני איכות הסביבה, ביוטכנולוגיה סביבתית, איכות האוויר ובקרת זיהומי אטמוספריי. התוכנית הינה ארבע שנתית ומקנה את התואר "מוסמ למדעי בהנדסת הסביבה". הנדסה גיאודטית מסלול ארבע שנתי המסלול בהנדסה גיאודטית נועד להכשיר מהנדסי שעיסוק יהיה בתחומי השוני של המיפוי והגיאו אינפורמציה. במסגרת זו נכללי הפוטוגרמטריה והחישה מרחוק לטיפול בתצלומי אויר והדמיות לוויי לצרכי מיפוי ופענוח; מאגרי מידע גיאוגרפיי GIS) ( לניהול ממוחשב של התכסית והתשתית הקרקעית; כרטוגרפיה תמוכת מחשב לעריכה ושרטוט של מפות; רשתות בקרה ומדידות לגושי שטחי לחלוקת מקרקעי ורישו קדסטר מלוויני ; GPS וחלקות ולרישו בעלויות. לסטודנטי ניתנת אפשרות להתמחות בתחו המדידות הגיאודטיות וההנדסיות או לחילופי בתחו המיפוי והמידע המרחבי זאת באמצעות לימוד שרשרות בחירה. תוכנית לימודי הסמכה במסלול ארבע שנתי מיועדת להכשיר מהנדסי למילוי תפקידי אחראיי בביצוע פרויקטי, בעריכת מחקרי ובניהול עבודות מיוחדות בכל שטחי הגיאודזיה, המיפוי והגיאו אינפורמציה באר. התוכנית מקנה את התואר "מוסמ למדעי בהנדסה גיאודטית". גיאודזיה מסלול תלת שנתי המסלול התלת שנתי כולל את מרבית מקצועות היסוד והחובה וכ את רוב המקצועות הגיאודטיי של המסלול הארבע שנתי. המסלול התלת שנתי אינו כולל את מקצועות הרקע ההנדסיי בהנדסה אזרחית הנלמדי לקראת סיו לימודי ההסמכה במסלול הארבע שנתי. הסטודנטי רשאי לבקש המש לימודי לתואר "מוסמ למדעי בהנדסה גיאודטית". התוכנית מקנה את התואר "בוגר למדעי בגיאודזיה". בוגרי מסלול זה אינ יכולי להירש בפנקס המהנדסי. הנדסה חקלאית מסלול ארבע שנתי המסלול, המוביל לתואר ראשו בהנדסה חקלאית, נועד להכשיר מהנדסי בעלי רקע רחב בביולוגיה ואקולוגיה, שעיסוק ההנדסי העיקרי קשור במערכות קרקע, מי וצומח בחקלאות ובסביבה. לאחר רכישת רקע בסיסי במקצועות המדעיי וההנדסיי, הסטודנט יכול להתמחות באחד משני הענפי הראשיי של הנדסה חקלאית: מי וקרקע בחקלאות ובסביבה פתוחה. מערכות מכניות מכונות שדה וטיפול בתוצרת. התמחויות משנה במסלול כוללות חישה, בקרה ואבטחת איכות ואמינות, מערכות מידע גיאוגרפי ואקולוגיה. בוגרי הנדסה חקלאית מוצאי תעסוקה במגוו רחב של נושאי בתחומי תכנו, ביצוע, תפעול, פיקוח, מחקר ופיתוח וניהול במשרדי ממשלה, בחברות ציבוריות ופרטיות הקשורות בחקלאות וסביבה. הנדסת איכות בביו תהליכי מסלול ארבע שנתי המסלול המוביל לתואר ראשו בהנדסת איכות בביו תהליכי נועד להכשיר מהנדסי בעלי רקע בתהליכי יצור תוצרת חקלאית ומזו והתמחות במערכות אבטחת איכות. בוגרי המסלול מיועדי להשתלב כמהנדסי איכות במפעלי עבוד תוצרת חקלאית, יצור מזו וחומרי טבעיי אחרי. 61

3 הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי לימודי לקראת תואר ראשו נוס הכולל תעודת הוראה במקביל ללימודי לקראת תואר ראשו בפקולטה, קיימת אפשרות ללימודי תואר ראשו נוס (הכולל תעודת הוראה) במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי. לימודי התואר הראשו הנוס ה באחת משבע מגמות ההתמחות הבאות: הוראת המתמטיקה, הוראת פיסיקה, הוראת כימיה, הוראת ביולוגיה, הוראת מדעי המחשב, הוראת טכנולוגיה מכונות, הוראת אלקטרוניקה חשמל. משרד החינו מעניק למקבלי תואר זה רשיו הוראה בבתי ספר על יסודיי בתחו ההתמחות. על לימודי אלה חלות כל התקנות הטכניוניות לגבי תואר ראשו נוס. פרטי בפרק "המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעי ". תוכנית הלימודי בהנדסה אזרחית על מנת להשלי את התואר יש לצבור 155 נקודות לפי הפרוט הבא: מקצועות חובה מקצועות בחירה בשרשרות מקצועות בחירה פקולטיי מקצועות בחירה חופשית ה' הרצאה, ת' תרגיל, מ' מעבדה, ע"ב עבודות בית, נק' נקודות מקצועות החובה השיבו המומל לפי סמסטרי ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר מבוא למכניקה הנדסית חדו "א אלגברה גרפיקה הנדסית 1 א ' כימיה כללית + מעבדה חינו גופני הערה: סטודנטי חסרי "השלמות פיסיקה 1" אינ יכולי ללמוד את המקצוע "מבוא למכניקה הנדסית". סמסטר תורת החוזק חדו "א פיסיקה מבוא למחשב - שפת C מבוא להנדסת חומרי * אנגלית טכנית * יש להקפיד על לימוד במקביל לתורת החוזק 1 סמסטר מבוא לשיטות נומריות סטטיקת מבני מכניקת זורמי חומרי בנייה משוואות דפי. רגילות/ח ' פיסיקה סמסטר 4 סטטיסטיקה מבני בטו הידרוליקה גיאולוגיה הנדסית כלכלה הנדסית יסודות המיפוי והמדידה כימיה פיסיקלית 1 ב' או כימיה אורגנית 1 ב' * ** חינו גופני * סמסטר חור בלבד 62

4 הנדסה אזרחית / 01 תוכנית לימודי מבוא לתורת האלסטיות בטו דרו מבני מרחביי מבני פלדה מבוא להנ. רעידות אדמה שיטות מחשב באנליזת מבני גשרי בטו ** סמסטר אביב בלבד סמסטר מעבדה הנדסית מבוא להידרולוגיה הנדסית גיאומכניקה מבוא לניהול הבנייה ע "ב מ ' ת ' ה ' יסודות הנדסת התחבורה סמסטר 6 ניתוח מערכות יסודות הנדסת הסביבה מקצועות מתו שרשרת בחירה 17.0 סמסטר פיסיקה מקצועות מתו שרשרת בחירה מקצועות בחירה פקולטיי פרויקט * (או פרויקט מורחב חלק א ( 18.0 סמסטר 8 פרויקט * (או פרויקט מורחב חלק ב ( מקצועות בחירה פקולטיי 9.0 מקצועות מתו שרשרת בחירה 14.0 *פרויקט מורחב הינו למסיימי שרשרת כפולה בהנדסת מבני בלבד. מקצועות בחירה לפי שרשרות יש לקחת שתי שרשרות של 14.5 נקודות כל אחת, מאלה המוצעות בתחומי השוני או שרשרת אחת כפולה בהנדסת מבני. הנדסת מבני שרשרת 1 מקצועות חובה: תורת החוזק מבוא לדינמיקת מבני סטטיקת מבני ועוד 2 מקצועות מהקבוצה הבאה: יסודות עיקרי תכ מבני מבני פלדה מבני בטו הערה: בוגרי השרשרת הכפולה בלבד רשאי לעסוק בתכנו של מבני (רישו ורישוי אצל רש המהנדסי במדור הנדסת מבני ). שרשרת 2 כפולה מקצועות חובה: תורת החוזק מבוא לדינמיקת מבני סטטיקת מבני בניית המהנדס יסודות עקרי תכ מבני מבני פלדה מבני בטו ועוד 2 מקצועות מהקבוצה הבאה: הנדסת הסביבה ומשאבי מי שרשרת 1 מקצועות חובה: ע "ב מ ' ת ' ה ' מעבדה בהנדסה סביבתית טכנולוגיות מי ושפכי איכות משאבי מי זיהו אויר ועוד 2 מקצועות מהקבוצה הבאה: עיקרי תכ (אספקת מי ( הנדסת מערכות משאבי מי מכניקה זורמי סביבתית מעבדה לאיכות אוויר שרשרת 2 מקצועות חובה: הנדסת מערכות משאבי מי הידרולוגיה של מי תהו מכניקת זורמי סביבתית גלי מי ועוד 2 מקצועות מהקבוצה הבאה: תהליכי הסעה מזהמי אוקיאנוגרפיה הנדסית הידרולוגיה של נגר על קרקעי הנדסת ניקוז מכניקה זורמי חישובית הנדסת תחבורה מקצועות חובה: מבוא לתכנו תחבורה הנדסת תעבורה תכ דרכי (+מעבדה ( מעבדת דרכי ועוד 4.0 נקודות מהקבוצה הבאה: מעבדה בתעבורה מיסעות גמישות או מיסעות קשיחות מעבדה בתכנו תחבורה תכ מתקני תעבורה תחבורה אווירית תכנו ותפעול תחבורה ציבורית ניהול הבנייה מקצועות חובה: 1 2 מיכו ואוטומציה בבנייה שיטות ביצוע בבנייה ניהול משאבי אנוש תכנו ובקרה של פרוייקטי בנייה ועוד 4.5 נקודות לפחות מהקבוצה הבאה: סמינר בניהול הבנייה בנייה מתועשת מבוא לניהול פיננסי מבוא לכלכלה

5 הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי חשבונאות ניהולית 2 2 הערה: ההרשמה לפרויקט בניהול הבנייה מתבצעת ידנית ולא במחשב. יש לפנות למורה האחראי לפרוייקטי לפחות 2 סמסטרי מראש. חומרי, תפקוד וטכנולוגיה של בנייה מקצועות חובה: ע "ב מ ' ת ' ה ' טכנולוגיה מתקדמת של בטו תפקוד פיסי של בנייני בנייה במתכות קיי של חומרי בנייה ומבני ועוד 5.5 נקודות לפחות מהקבוצה הבאה: אקוסטיקה בהנ. אזרחית חומרי פלסטיי ומרוכבי בנייה מתועשת קלימטולוגית הבנייה אבטחת ובקרת איכות בבנייה בנייה בע מחזור בבנייה גיאודזיה* מקצועות חובה: יסודות המיפוי חשבו תאו מסדי נתוני גיאו מרחביי ועוד 4.0 נקודות לפחות מהקבוצה הבאה: מבוא ליישומי מחשב בגיאודזיה מבוא למיפוי ממוחשב וממ "ג מבוא לפוטוגומטריה כרטוגרפיה רשתות בקרה גיאודטיות גיאוטכניקה מקצועות חובה: הנדסת קרקע וביסוס יציבות מבני תומכי מבוא למכניקת הסלע ועוד 3 מקצועות לפחות מהקבוצה הבאה: מבוא לתורת האלסטיות יסודות מיסעות גמישות מיסעות קשיחות הנדסת ניקוז ציוד ושיטות עפר רשימת מקצועות בחירה פקולטיי בנוס לשרשרת * תוכנית הלימודי בהנדסת מבני על מנת להשלי את התואר יש לצבור 160 נקודות לפי הפרוט הבא: 98.0 מקצועות חובה טכניוני ופקולטיי 33.5 מקצועות מסלול הבחירה 18.5 מקצועות בחירה במסלול 10.0 מקצועות בחירה חופשית ה' הרצאה, ת' תרגיל, מ' מעבדה, ע"ב עבודות בית, נק' נקודות מקצועות החובה השיבו המומל לפי סמסטרי ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר מבוא למכניקה הנדסית חדו "א אלגברה גרפיקה הנדסית 1 א ' כימיה כללית + מעבדה חינו גופני הערה: סטודנטי חסרי "השלמות פיסיקה 1" אינ יכולי ללמוד את המקצוע "מבוא למכניקה הנדסית". סמסטר תורת החוזק חדו "א פיסיקה מבוא למחשב - שפת C מבוא להנדסת חומרי * אנגלית טכנית * יש להקפיד על לימוד במקביל לתורת החוזק 1 סמסטר מבוא לשיטות נומריות תורת החוזק סטטיקת מבני מכניקת זורמי חומרי בנייה משוואות דפי. רגילות/ח ' פיסיקה סמסטר 4 סטטיסטיקה מבוא לדינמיקת מבני סטטיקת מבני מבני בטו מבני פלדה גיאולוגיה הנדסית כלכלה הנדסית חינו גופני סמסטר מעבדה הנדסית עיקרי תכ מבני * התוכנית אושרה במוסדות הטכניו. מת התואר מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה מבני מג מבני פלדה טכנולוגיה והגנת הסביבה טריאנגולציה אווירית מבוא ליישומי מחשב בגיאודזיה מבוא למיפוי ממוחשב וממ "ג מבוא לגיאודזיה נושאי נבחרי בפלדה תורת הפרקטלי ציוד מערכות ושיטות עפר

6 הנדסה אזרחית / 01 תוכנית לימודי מבני בטו מעבדת מבני בטו גיאומכניקה מבוא לניהול הבנייה יסודות המיפוי והמדידה ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר 6 ניתוח מערכות בניית המהנדס יסודות מבוא להידרולוגיה והידרוליקה מבוא להנדסת הסביבה הנדסת קרקע וביסוס מבוא להנדסת תחבורה סמסטר פיסיקה פרויקט מורחב חלק א ' מקצועות בחירה במסלול 4.0 מקצועות בחירה חופשית 18.0 סמסטר 8 פרויקט מורחב חלק ב ' מקצועות בחירה במסלול 4.0 מקצועות בחירה חופשית 15.0 מקצועות בחירה על הסטודנט להשלי 8 קורסי מהרשימה המקצועית המצורפת בתחומי השוני ובהתא לדרישות בכל קבוצת מקצועות. 2 מקצועות מתחו הנדסת מבני : מבוא לתורת האלסטיות בטו דרו מבני מג מבני מרחביי מבני פלדה מבוא להנ. רעידות אדמה שיטות מחשב באנליזת מבני מקצועות מתחו ניהול הבנייה: מיכו ואוטומציה בנייה שיטות ביצוע בבנייה ניהול משאבי אנוש בבנייה מבוא לניהול פיננסי בבנייה מקצועות מתחו חומרי, תפקוד וטכנולוגית הבנייה: טכנולוגיה מתקדמת של בטו תפקוד פיסי של בנייני בנייה במתכות בנייה מתועשת קיי של חומרי בנייה ומבני אבטחה ובקרת איכות בבנייה מקצוע מתחו גיאוטכניקה יציבות מבני תומכי תוכנית הלימודי בהנדסת תחבורה * על מנת להשלי את התואר יש לצבור נקודות לפי הפרוט הבא: 40.5 מקצועות חובה מקצועות יסוד טכניוני 49.0 מקצועות חובה פקולטיי 2 מקצועות חובה במסלול 34.5 מקצועות בחירה במסלול 10.0 מקצועות בחירה חופשית ה' הרצאה, ת' תרגיל, מ' מעבדה, ע"ב עבודות בית, נק' נקודות מקצועות החובה השיבו המומל לפי סמסטרי ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר מבוא למכניקה הנדסית חדו "א אלגברה (+) או אלגברה א ' גרפיקה הנדסית 1 א ' כימיה כללית + מעבדה חינו גופני או 15 (+)סטודנטי המתעתדי ללמוד את האשכול בחקר ביצועי חייבי ללמוד את המקצוע אלגברה א' במקו מקצוע זה. הערה: סטודנטי חסרי "השלמות פיסיקה 1" אינ יכולי ללמוד את המקצוע "מבוא למכניקה הנדסית". סמסטר תורת החוזק חדו "א פיסיקה מבוא למחשב - שפת C מבוא להנדסת חומרי * אנגלית טכנית * יש להקפיד על לימוד במקביל לתורת החוזק 1. סמסטר מבוא לשיטות נומריות סטטיקת מבני מכניקת זורמי חומרי בנייה כלכלה הנדסית משוואות דפי. רגילות/ח ' פיסיקה סמסטר 4 סטטיסטיקה מבני בטו גיאולוגיה הנדסית יסודות המיפוי והמדידה ניתוח מערכות פיסיקה התוכנית אושרה במוסדות הטכניו. מת התואר מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה. * 65

7 ו, הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי 3.5 מבני בטו מכניקת זורמי חינו גופני ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר מעבדה הנדסית גיאומכניקה מבוא לניהול הבנייה יסודות הנדסת תחבורה וכ מקצועות בחירה בהיק של כ 6 נקודות סה"כ 19.0 נק'. סמסטר מבוא לתכנו תחבורה הנדסת תעבורה תכ דרכי מבוא לכלכלה וכ מקצועות בחירה בהיק של כ 8 נקודות סה"כ 19.5 נק'. סמסטר מעבדה בתעבורה מעבדת דרכי מעבדה בתכנו תחבורה פרויקט מבוא לבינוי ערי וכ מקצועות בחירה בהיק של כ 9.5 נקודות סה"כ 19.5 נק'. 2 2 פרויקט סמסטר 8 וכ מקצועות בחירה בהיק של כ 16 נקודות סה"כ 18.5 נק' מקצועותחובה, בחירה ואשכולות 1. מקצועות יסוד טכניוניי סה"כ 40.5 נק' נק' 5.0 חדו "א חדו "א משוואות דיפ. רגילות.ח ' אלגברה (*) גרפיקה הנדסית 1 א פיסיקה פיסיקה פיסיקה כימיה כללית + מעבדה מבוא למחשב שפת C אנגלית טכנית חינו גופני (פעמיי כל פע 1.0 נק') (*) סטודנטי המתעתדי ללמוד את האשכול בחקר ביצועי חייבי ללמוד את המקצוע אלגברה א' במקו מקצוע זה. 2. מקצועות חובה פקולטיי סה"כ 49.0 נק' גיאומכניקה גיאולוגיה הנדסית 3.5 חומרי בנייה כלכלה הנדסית מבוא לניהול הבנייה יסודות המיפוי והמדידה מבוא להנדסת חומרי מקצועות חובה במסלול סה"כ 2 מבוא לתכנו תחבורה יסודות הנדסת תחבורה מעבדה בתעבורה הנדסת תעבורה תכ דרכי מעבדת דרכי מעבדה בתכנו תחבורה מבוא לכלכלה מבוא לבינוי ערי מקצועות בחירה במסלול סה"כ 34.5 נק' הבחירה נעשית כ שיש למלא את הדרישות של סעיפי ,4.2, יש לבחור את אחד מ 2 המקצועות הבאי : מיסעות גמישות מיסעות קשיחות יש לבחור את אחד מ 2 המקצועות הבאי : מבוא להנדסת הסביבה יסודות הנדסת הסביבה יש לבחור באחת מ 2 הקבוצות הבאות: קבוצה א' מבוא להידרוליקה והידרולוגיה 3.5 קבוצה ב' מבוא להידרולוגיה הנדסית הידרוליקה יש לבחור באחד מ 5 האשכולות הבאי : (1) אשכול במערכת מידע גיאוגרפי 10.0 נק': מסדי נתוני גיאו מרחביי מבוא למיפוי ממוחשב וממ"ג מערכות מידע גיאוגרפי (2) אשכול בתשתיות וסביבה לפחות 10.0 נק' מבי המקצועות הבאי : הנדסת קרקע וביסוס הנדסת ניקוז ציוד ושיטות עפר יציבות מבני תומכי אקוסטיקה בהנדסה אזרחית (3) אשכול במערכות בקרה 11.0 נק': 3.5 מבוא להנדסת חשמל מבוא לבקרה בקרה אוטומטית מעבדה בחשמל מעבדה לבקרה סטטיסטיקה מבוא לשיטות נומריות נתוח מערכות מעבדה הנדסית מבוא למכניקה הנדסית תורת החוזק סטטיקת מבני

8 הנדסה אזרחית / 01 תוכנית לימודי (4) אשכול בחקר ביצועי 11.0 נק': 3.5 מערכות דינמיות לינאריות הסתברות ת ' מודלי סטוכסטיי בחקר ביצועי נק': (5) אשכול בתכנו אורבני תכנו אזורי מבוא תכנו שמושי קרקע כלכלה עירונית ואזורית גיאוגרפיה עירונית ואזורית בחירת פרויקטי : יש לבחור ב 2 מבי 4 הפרויקטי הבאי : פרויקט בתכנו תחבורה פרויקט בתעבורה פרויקט בתכ דרכי פרויקט במבנה דר לחילופי נית לבחור בפרויקט מורחב (שני החלקי ) לפי: פרויקט מורחב בתחבורה חלק א ' פרויקט מורחב בתחבורה חלק ב ' מקצועות בחירה נוספי : בנוס לבחירת המקצועות לפי 4.3, 4.2, 4.1, והאשכול ב 4.4 נית לבחור מקצועות נוספי : א) מתו המקצועות המוצעי באשכולות השוני ב ( מתו הרשימה שלהל סה "כ מספר נקודות הבחירה יהיה 34.5 נק' לפחות. תחבורה אוירית תכ מתקני תעבורה תכנו ותפעול תחבורה ציבורית זהו אויר מודלי דטרמיניסטי בחקר ביצועי מערכת אד מכונה : תצוגות ובקרות ביצועי אנוש ניתוח גישות מרכזיות בעיצוב עירוני במאה ה 20 תוכנית הלימודי בהנדסת הסביבה * ומשאבי מי על מנת להשלי את התואר יש לצבור 155 נקודות לפי הפרוט הבא: מקצועות חובה 34.5 מקצועות בחירה בשרשרות 10.0 מקצועות בחירה חופשית ה' הרצאה, ת' תרגיל, מ' מעבדה, ע"ב עבודות בית, נק' נקודות מקצועות החובה השיבו המומל לפי סמסטרי ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר מבוא למכניקה הנדסית חדו "א אלגברה גרפיקה הנדסית 1 א ' כימיה כללית + מעבדה חינו גופני הערה: סטודנטי חסרי "השלמות פיסיקה 1" אינ יכולי ללמוד את המקצוע "מבוא למכניקה הנדסית". סמסטר תורת החוזק חדו "א פיסיקה מבוא למחשב - שפת C מבוא להנדסת חומרי * אנגלית טכנית * יש להקפיד על לימוד במקביל לתורת החוזק 1 סמסטר מבוא לשיטות נומריות סטטיקת מבני מכניקת זורמי חומרי בנייה משוואות דפי. רגילות/ח ' פיסיקה סמסטר 4 סטטיסטיקה מבני בטו הידרוליקה גיאולוגיה הנדסית כלכלה הנדסית יסודות המיפוי והמדידה כימיה אורגנית 1 ב חינו גופני סמסטר מעבדה הנדסית * התוכנית אושרה במוסדות הטכניו. מת התואר מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה.

9 הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי מבוא להידרולוגיה הנדסית גיאומכניקה מבוא לניהול הבנייה יסודות הנדסת הסביבה מקצועות מתו שרשרת בחירה ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר 6 ניתוח מערכות יסודות הנדסת התחבורה מקצועות מתו שרשרת בחירה 17.0 סמסטר פיסיקה פרויקט בהנדסת מי מקצועות מתו שרשרת בחירה 15.5 סמסטר פרויקט בהנדסה סביבתית מקצועות מתו שרשרת בחירה 1 מקצועות בחירה תוכנית לימודי בהנדסת הסביבה על מנת להשלי את התואר יש לצבור 155 נקודות לפי הפרוט הבא: מקצועות חובה מסלול מקצועות בחירת מגמה וסלי התמחות מקצועות בחירה חופשית ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר ) 1 חור ) חדו "א אלגברה יסודות הכימיה ביולוגיה אנגלית טכנית חינו גופני סמסטר 2 (אביב) מבוא להנדסה כימית חדו "א פיסיקה כימיה אנליטית 1 למהנדסי כימיה אורגנית אקולוגיה למהנדסי יש לבחור מגמת לימוד: תשתיות או תהליכי מגמת תשתיות חובת מגמה סמסטר 3 (חור ) יסודות הנדסת הסביבה משוואות דיפרנציאליות /ח מכניקת זורמי מעבדה כימיה אנליטית 1 למהנדסי מבוא לשפת שפת C יסודות הביוכימיה ואנזימולוגיה חינו גופני סמסטר 4 (אביב) סטטיסטיקה הידרוליקה מיקרוביולוגיה סב ' ואפידמיולוגיה כימיה של מי מבוא לכימיה של הקרקע מכניקה יישומית יש לבחור מקצועות מכל אחת מהשרשרות, לפי הפרוט שלהל, ובסה"כ 34.5 נק' לפחות: שרשרת 1 10 נק' לפחות מתו הקבוצה הבאה: טכנולוגיות מי ושפכי איכות משאבי מי זיהו אויר הנדסת מערכות משאבי מי הידרולוגיה של מי תהו גלי מי שרשרת 2 10 נק' לפחות מתו הקבוצה הבאה: מעבדה בהנדסה סביבתית עיקרי תכ (אספקת מי ( תהליכי ביולוגי בהנ ' סביבתית כימיה של מי טיפול בפסולת מוצקה מעבדה לאיכות אוויר אקולוגיה למהנדסי מיקרומטאורולוגיה קלימטולוגית הבניה שרשרת 3 10 נק' לפחות מתו הקבוצה הבאה: מכניקת זורמי חישובית מכניקת זורמי סביבתית הנדסה הידרולית תהליכי הסעת מזהמי אוקיאנוגרפיה הנדסית הידרולוגיה של נגר על קרקעי הנדסת ניקוז מאגרי מי סמסטר 5 (חור ) 4 2 טוקסיקולוגיה סביבתית תהליכי ביולוגיי בהנ ' סביבתית

10 הנדסה אזרחית / 01 תוכנית לימודי פיסיקה מעבדה כימיה אנליטית 1 למהנדסי מבוא לשפת שפת C יסודות הביוכימיה ואנזימולוגיה חינו גופני מבוא לשיטות נומריות זיהו אויר פירוק ביולוגי של מזהמי אורגני מבוא לתורת המבנה סמסטר 6 (אביב) ניתוח מערכות פיסיקה ע "ב מ ' ת ' ה ' מבוא להידרולוגיה הנדסית חומרי בנייה כלכלה הנדסית סיכו סביבתי ובטיחות בתעש. הכ ' בתכנו איכות 2 היבטי משפט ' הסב' 19.5 סמסטר 7 (חור ) סמינר בהנד ' הסביבה ומשאבי מי סמסטר 8 (אביב) 5 2 פרויקט בהנדסת הסביבה מקצועות בחירה מגמת תשתיות יש לבחור לפחות 3 מקצועית בכ"א מהסלי סה"כ 27.5 נק' סל א' - הנדסת מי, שפכי, הידרוטכניקה טכנולוגית מי ושפכי טיפול בפסולת מוצקה איכות משאבי מי עקרי תכ אספקת מי הנדסת מערכות משאבי מי הנדסת ניקוז מאגרי מי מכניקת הקרקע שימוש במי מליחי וקולחי מעבדה בהנדסה סביבת מכניקת זורמי סביבתית הדמיה, פוריות וזיהו בקרקע כימית קרקע, אגרוכימיקלי וזיהו יסודות במשק סביבתי סל ב' הידרולוגיה, מטרולוגיה ואוקיינוגרפיה מכניקת זורמי סביבתית מיקרומטאורולוגיה הידרולוגיה של מי תהו הידרולוגיה של נגר על קרקעי מעבדה לאיכות אוויר קלימטולוגיית הבנייה גלי מי תהליכי הסעת מזהמי באקוופרי ושיקומ הנדסה הידרולית אוקינוגרפיה הנדסית הנדסת נמלי וחופי מגמת תהליכי חובת מגמה ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר 3 (חור ) יסודות הנדסת הסביבה משוואות דיפרנציאליות /ח סמסטר 4 (אביב) כימיה של מי עקרונות הנדסה כימית 1 מ ' ע "ב מ ' ת ' ה ' תרמודינמיקה א ' מבוא למיקרוביולוגיה בסיסית מכניקה יישומית סמסטר 5 (חור ) עקרונות הנדסה כימית 2 מ ' תהליכי הפרדה 1 מ ' תרמודינמיקה ב ' טוקסיקולוגיה סביבתית קינטיקה כימית סמסטר 6 (אביב) תהליכי הפרדה מעבדה להנדסה כימית מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכי מעבדת סימולציה סיכו סביבתי ובטיחות בתעש. הכ ' עקרונות הנדסת ראקטורי היבטי משפט' בתכנו איכות הסב ' סמסטר 7 (חור ) שיקולי כלכליי תיכו וניתוח תהליכי מ ' סמסטר 8 (אביב) 5 2 פרויקט בהנדסת הסביבה כ ' מקצועות בחירה מגמת תהליכי יש לבחור לפחות שני קורסי מסל א' ולהשלי לסה"כ 27.0 נקודות מהסלי א' ו ב' סל א' שיטות חישוב והנדסה מערכות ניתוח תהליכי בשיטות נומריות מ ' תכ בקרת תהליכי מודלי מתמטיי בהנדסה כימית סטטיסטיקה למהנדסי סל ב' - טכנולוגיות טיפול ומניעה בתעשיית תהלי 1.5 סמינר בהנדסת הסביבה ומשאבי מי טכנולוגיות מי ושפכי מיקרוביולוגיה סביבתית ואפידמיולוגיה עבודה בתעשיה עבודה בתעשיה מעבדה להנדסה כימית תיכו מפעלי מ ' טיהור מזהמי קטליטי וביוקטליטי בעיות סביבתיות זיהו אויר הפרדת מוצקי מזורמי

11 הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי שפכי תעשיה רעילי פעולות נבחרות במעבר חומר תופעות שטח וקולואידי מעבדה לתהליכי ממברנות מבוא לכימיה של הקרקע תהליכי ביולוגיי בהנדסה סביבתית פסולת מוצקה תוכנית הלימודי בהנדסה גיאודטית במסלול ארבע שנתי למתחילי בסמסטר חור על מנת להשלי את התואר יש לצבור 157 נקודות לפי הפרוט הבא: מקצועות חובה 16.5/19.0 מקצועות חובה בשרשרת נק' מקצועות בחירה גיאודטיי נק' 10.0 מקצועות בחירה חופשית ה' הרצאה, ת' תרגיל, מ' מעבדה, ע"ב עבודות בית, נק' נקודות מקצועות חובה - השיבו המומל לפי סמסטרי ה ' ת ' מ ' ע "ב סמסטר 1 (חור ) מבוא למכניקה הנדסית חדו "א אלגברה גרפיקה הנדסית 1 א ' מבוא למחשב שפת C חינו גופני סמסטר 2 (אביב) תורת החוזק יסודות המיפוי והמדידה מבוא ליישומי מחשב בגיאודזיה חדו "א פיסיקה אנגלית טכנית סמסטר 3 (חור ) סטטיסטיקה יסודות המיפוי והמדידה מבוא לגיאודזיה מסדי נתוני גיאו מרחביי פיסיקה משוואות דיפרנציאליות רגילות ח ' חינו גופני סמסטר 4 (אביב) מבוא לשיטות נומריות כימיה כללית + מעבדה חשבו תאו כרטוגרפיה מבוא למיפוי ממוחשב וממ "ג מחנה מדידות *מחנה מדידות 1 שבועיי בתחילת סמסטר קי סמסטר 5 (חור ) מבוא לפוטוגרמטריה תחיקת המדידה גיאודזיה מתמטית פיסיקה (לשרשרת מדידות ( ובנוס ע "ב מ ' ת ' ה ' רשתות בקרה גיאודטיות * (לשרשרת מיפוי ( או עבוד תמונה לצורכי מיפוי קליטה ועיבוד של מידע ממפות סה " כ לשרשרת מדידות 19.0 סה " כ לשרשרת מיפוי סמסטר 6 (אביב) קדסטר וניהול מקרקעי (לשרשרת מדידות ( ובנוס מדידות GPS מדידות בהנדסה ותעשיה מחנה מדידות * (לשרשרת מיפוי ( או יישומי במיפוי פוטוגרמטרי מודלי ספרתיי של פני השטח מערכות מידע ג "ג סה "כ לשרשרת מדידות 1 סה " כ לשרשרת מיפוי * לימוד מקצועות אלה הוא תנאי לאישור התאמנות (סטז') *מחנה מדידות 2 שבועיי וחצי בתחילת סמסטר קי סמסטר 7 (חור ) כלכלה הנדסית (לשרשרת מדידות ( ובנוס סמינר בגיאודזיה ומדידות פרויקט בגיאודזיה (לשרשרת מיפוי ( או סמינר במיפוי ספרתי פרויקט במיפוי ספרתי סה " כ לשרשרת מדידות 6.5 סה " כ לשרשרת מיפוי סמסטר 8 (אביב) מקצועות בחירה הערה: שרשרות + מקצועות בחירה מופיעי אחרי התוכנית במסלול ארבע שנתי למתחילי סמסטר אביב. תוכנית הלימודי בהנדסה גיאודטית במסלול ארבע שנתי למתחילי בסמסטר אביב על מנת להשלי את התואר יש לצבור 157 נקודות לפי הפרוט הבא: מקצועות חובה 16.5/19.0 נק' נק' מקצועות חובה בשרשרת מקצועות בחירה גיאודטיי 10.0 מקצועות בחירה חופשית 70

12 הנדסה אזרחית / 01 תוכנית לימודי ה' הרצאה, ת' תרגיל, מ' מעבדה, ע"ב עבודות בית, נק' נקודות מקצועות חובה השיבו המומל לפי סמסטרי ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר 1 (אביב) מבוא למכניקה הנדסית חדו "א אלגברה גרפיקה הנדסית 1 א ' מבוא למחשב שפת C ע "ב מ ' ת ' ה ' חינו גופני סמסטר 2 (חור ) תורת החוזק חדו "א פיסיקה אנגלית טכנית יסודות המיפוי והמדידה מבוא ליישומי מחשב בגיאודזיה סמסטר 3 (אביב) יסודות המיפוי והמדידה סטטיסטיקה מבוא לשיטות נומריות פיסיקה משוואות דיפר. רגילות חינו גופני סמסטר 4 (חור ) 4 3 פיסיקה כימיה כללית +מעבדה מבוא לגיאודזיה מסדי נתוני גיאו מרחביי סמסטר 5 (אביב) כלכלה הנדסית חשבו תאו כרטוגרפיה מבוא למיפוי ממוחשב וממ "ג מחנה מדידות *מחנה מדידות 1 שבועיי בתחילת סמסטר קי סמסטר 6 (חור ) מבוא לפוטוגרמטריה תחיקת המדידה גיאודזיה מתמטית (לשרשרת מדידות ( ובנוס רשתות בקרה גיאודטיות * (לשרשרת מיפוי ( או עבוד תמונה לצורכי מיפוי קליטה ועיבוד של מידע ממפות סה " כ לשרשרת מדידות 16.0 סה " כ לשרשרת מיפוי סמסטר 7 (אביב) קדסטר וניהול מקרקעי (לשרשרת מדידות ( ובנוס מדידות GPS מדידות בהנדסה ותעשיה מחנה מדידות * (לשרשרת מיפוי ( או יישומי במיפוי פוטוגרמטרי מודלי ספרתיי של פני השטח מערכות מידע גיאוגרפי סה " כ לשרשרת מדידות 1 סה " כ לשרשרת מיפוי *מחנה מדידות 2 שבועיי וחצי בתחילת סמסטר קי ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר 8 (חור ) (לשרשרת מדידות) סמינר בגיאודזיה ומדידות פרויקט בגיאודזיה ומדידות (לשרשרת מיפוי ( או סמינר במיפוי ספרתי פרויקט במיפוי ספרתי סה " כ לשרשרת מדידות 4.0 סה " כ לשרשרת מיפוי שרשרת מדידות גיאודטיות והנדסיות רשתות בקרה גיאודטיות * מדידות GPS מחנה מדידות * מדידות בהנדסה ותעשיה סמינר בגיאודזיה ומדידות פרויקט בגיאודזיה ומדידות * לימוד מקצועות אלה הוא תנאי לאישור התאמנות (סטז') שרשרת מיפוי ומידע מרחבי קליטה ועיבוד של מידע ממפות עבוד תמונה לצורכי מיפוי מודלי ספרתיי של פני השטח מערכות מידע גיאוגרפי יישומי במיפוי פוטוגרמטרי סמינר במיפוי סיפרתי פרויקט במיפוי סיפרתי מקצועות בחירה גיאודטיי יש לבחור לפחות 5 מקצועות מרשימה א', ואת היתרה מרשימות ב' ו ג' רשימה א' מקצועות הסמכה גיאודטיי מדידת רשתות בקרה גיאודטיות * # מדידות GPS # מחנה מדידות * 2 # מדידות בהנדסה ותעשיה # סמינר בגיאודזיה ומדידות # פרויקט בגיאודזיה ומדידות 1 # קליטה ועיבוד של מידע ממפות עבוד תמונה לצורכי מיפוי מודלי ספרתיי של פני השטח מערכות מידע גיאוגרפי יישומי במיפוי פוטוגרמטרי סמינר במיפוי סיפרתי פרויקט במיפוי סיפרתי מיפוי ימי כרטוגרפיה נושאית טריאנגולציה אווירית מדידות אסטרונומיות מחנה גיאודזיה בקדסטר

13 הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי פרויקט בגיאודזיה ומדידות # עבור סטודנטי שבחרו בשרשרת מערכות מידע מרחבי + עבור סטודנטי שבחרו בשרשרת מדידות גיאודטיות הנדסיות * לימוד מקצועות אלה הוא תנאי לאישור התאמנות (סטז') רשימה ב' מקצועות מוסמכי /הסמכה גיאודטיי חשבו תאו חישה מרחוק לכרטוגרפיה מבוא לפוטו. סיפרתי וחישה ע "ב מ ' ת ' ה ' פוטוגרמטריה ספרתית גיאודזיה פיזית רשימה ג' מקצועות הסמכה לא גיאודטיי ניתוח מערכות סטטיקת מבני עיקרי תכ מבני מבני בטו מכניקת זורמי מבוא להידרולוגיה הנדסית הידרוליקה עיקרי תכ (אספקת מי ( טכנולוגיה והגנת הסביבה גיאומכניקה גיאולוגיה הנדסית מעבדה במכניקת הקרקע יציבות מבני תומכי חומרי בנייה מבוא לניהול הבנייה יסודות הנדסה תחבורה מעבדה בתעבורה הנדסת תעבורה תכ דרכי מעבדת דרכי תכ מיסעות גמישות תכ מתקני תעבורה תחבורה אווירית הנדסה הידרולית מבוא לתכנות מערכות אלגוריתמי בתורת הגרפי מבוא לתכנו ערי תכנו אזורי (מבוא ( תחיקת התכנו מימסד התכנו הרישו למקצועות מותנה במילוי הדרישות ואישור הפקולטה למדעי המחשב רישו למקצועות מהפקולטה לארכיטקטורה מותנה במילוי הדרישות ואישור הפקולטה לארכיטקטורה ה' הרצאה, ת' תרגיל, מ' מעבדה, ע"ב עבודות בית, נק' נקודות מקצועות חובה השיבו המומל לפי סמסטרי ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר 1 (חור ) חדו "א אלגברה גרפיקה הנדסית 1 א ' מבוא למחשב שפת C חינו גופני ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר 2 (אביב) יסודות המיפוי והמדידה מבוא ליישומי מחשב בגיאודזיה פיסיקה חדו "א אנגלית טכנית חינו גופני סמסטר 3 (חור ) סטטיסטיקה יסודות המיפוי והמדידה מבוא לגיאודזיה מסדי נתוני גיאו מרחביי פיסיקה משוואות דיפרנציאליות רגילות ח ' סמסטר 4 (אביב) חשבו תאו כרטוגרפיה מבוא למיפוי ממוחשב וממ "ג מחנה מדידות *מחנה מדידות 1 שבועיי בתחילת סמסטר קי סמסטר 5 (חור ) גיאודזיה מתמטית תחיקת המדידה פיסיקה מבוא לפוטוגרמטריה (לשרשרת מדידות ( ובנוס רשתות בקרה גיאודטיות * (לשרשרת מיפוי ( או עיבוד תמונה לצורכי מיפוי קליטה ועיבוד של מידע ממפות סה " כ לשרשרת מדידות 19.0 סה " כ לשרשרת מיפוי סמסטר 6 (אביב) קדסטר וניהול מקרקעי (לשרשרת מדידות ( ובנוס מדידות GPS מדידות בהנדסה ותעשיה סמינר בגיאודזיה ומדידות פרויקט בגיאודזיה ומדידות מחנה מדידות * (לשרשרת מיפוי ( או יישומי במיפוי פוטוגרמטרי מודלי ספרתיי של פני השטח מערכות מידע גיאוגרפי סמינר במיפוי ספרתי פרויקט במיפוי ספרתי תוכנית הלימודי בגיאודזיה במסלול תלת שנתי למתחילי בסמסטר חור על מנת להשלי את התואר יש לצבור 120 נקודות לפי הפרוט הבא: 83.5 מקצועות חובה מקצועות חובה עפ"י שרשרות 16.5 שרשרת מדידות גיאודטיות והנדסיות 19.0 או שרשרת מיפוי ומידע מרחבי מקצועות בחירה 8.0 מקצועות בחירה חופשית 72

14 הנדסה אזרחית / 01 תוכנית לימודי 16.0 סה " כ לשרשרת מדידות 16.5 סה " כ לשרשרת מיפוי *מחנה מדידות 2 שבועיי וחצי בתחילת סמסטר קי * לימוד מקצועות אלה הוא תנאי לאישור התאמנות (סטז') הערה: שרשרות + מקצועות בחירה מופיעי אחרי התוכנית במסלול תלת שנתי למתחילי סמסטר אביב תוכנית הלימודי בגיאודזיה במסלול תלת שנתי למתחילי בסמסטר אביב על מנת להשלי את התואר יש לצבור 120 נקודות לפי הפרוט הבא: 83.5 מקצועות חובה 16.5 שרשרת מדידות גיאודטיות והנדסיות 19.0 או שרשרת מיפוי ומידע מרחבי מקצועות בחירה 8.0 מקצועות בחירה חופשית ה' הרצאה, ת' תרגיל, מ' מעבדה, ע"ב עבודות בית, נק' נקודות מקצועות חובה השיבו המומל לפי סמסטרי ע "ב מ ' ת ' ה ' סמסטר 1 (אביב) יסודות המיפוי והמדידה חדו "א אלגברה גרפיקה הנדסית 1 א ' מבוא למחשב שפת C חינו גופני סמסטר 2 (חור ) יסודות המיפוי והמדידה מבוא ליישומי מחשב בגיאודזיה מבוא לגיאודזיה מסדי נתוני גיאו מרחביי חדו "א סמסטר 3 (אביב) משוואות דיפרנציאליות רגילות ח ' אנגלית טכנית פיסיקה חשבו תאו כרטוגרפיה מבוא למיפוי ממוחשב וממ "ג מחנה מדידות חינו גופני *מחנה מדידות 1 שבועיי בתחילת סמסטר קי סמסטר 4 (חור ) פיסיקה סטטיסטיקה מבוא לפוטוגרמטריה גיאודזיה מתמטית תחיקת המדידה (לשרשרת מדידות ( ובנוס רשתות בקרה גיאודטיות * (לשרשרת מיפוי ( או עיבוד תמונה לצורכי מיפוי קליטה ועיבוד של מידע ממפות סה " כ לשרשרת מדידות 2 סה " כ לשרשרת מיפוי סמסטר 5 (אביב) 4 3 פיסיקה קדסטר וניהול מקרקעי (לשרשרת מדידות ( ובנוס מדידות GPS ע "ב מ ' ת ' ה ' מדידות בהנדסה ותעשיה מחנה מדידות * (לשרשרת מיפוי ( או יישומי במיפוי פוטוגרמטרי מודלי ספרתיי של פני השטח מערכות מידע גיאוגרפי סה " כ לשרשרת מדידות 15.5 סה " כ לשרשרת מיפוי *מחנה מדידות 2 שבועיי וחצי בתחילת סמסטר קי סמסטר 6 (חור ) (לשרשרת מדידות ( סמינר בגיאודזיה ומדידות פרויקט בגיאודזיה ומדידות (לשרשרת מיפוי ( או סמינר במיפוי ספרתי פרויקט במיפוי ספרתי סה " כ לשרשרת מדידות 4.0 סה " כ לשרשרת מיפוי שרשרת מדידות גיאודטיות והנדסיות רשתות בקרה גיאודטיות * מדידות GPS מחנה מדידות * מדידות בהנדסה ותעשיה סמינר בגיאודזיה ומדידות פרויקט בגיאודזיה ומדידות * לימוד מקצועות אלה הוא תנאי לאישור התאמנות (סטז') שרשרת מיפוי ומידע מרחבי קליטה ועיבוד של מידע ממפות עבוד תמונה לצורכי מיפוי מודלי ספרתיי של פני השטח מערכות מידע גיאוגרפי יישומי במיפוי פוטוגרמטרי סמינר במיפוי סיפרתי פרויקט במיפוי סיפרתי מקצועות בחירה גיאודטיי יש לבחור לפחות 3 מקצועות מרשימה א', ואת היתרה מרשימות ב' ו ג' רשימה א' מקצועות הסמכה גיאודטיי מדידת רשתות בקרה גיאודטיות * # מדידות GPS # מחנה מדידות * 2 # מדידות בהנדסה ותעשיה # סמינר בגיאודזיה ומדידות # פרויקט בגיאודזיה ומדידות 1 # קליטה ועיבוד של מידע ממפות עבוד תמונה לצורכי מיפוי

15 הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי מודלי ספרתיי של פני השטח מערכות מידע גיאוגרפי יישומי במיפוי פוטוגרמטרי סמינר במיפוי סיפרתי פרויקט במיפוי סיפרתי מיפוי ימי כרטוגרפיה נושאית טריאנגולציה אווירית מדידות אסטרונומיות מחנה גיאודזיה בקדסטר פרויקט בגיאודזיה ומדידות # עבור סטודנטי שבחרו בשרשרת מערכות מידע מרחבי + עבור סטודנטי שבחרו בשרשרת מדידות גיאודטיות הנדסיות * לימוד מקצועות אלה הוא תנאי לאישור התאמנות (סטז') רשימה ב' מקצועות מוסמכי /הסמכה גיאודטיי חשבו תאו חישה מרחוק לכרטוגרפיה מבוא לפוטו. סיפרתי וחישה פוטוגרמטריה ספרתית גיאודזיה פיזית רשימה ג' מקצועות הסמכה לא גיאודטיי תוכנית הלימודי בהנדסה חקלאית על מנת להשלי את התואר יש לצבור 158 נק' לפי הפרוט הבא: מקצועות חובה 3 (התמחות ראשית ומשנית) מקצועות בחירה 10.0 מקצועות בחירה חופשית ה' הרצאה, ת' תרגיל, מ' מעבדה, ע"ב עבודות בית, נק' נקודות מקצועות החובה מ ' ת ' ה ' סמסטר אלגברה * מבוא לאגרוביולוגיה חדו "א כימיה כללית ע מעבדה אנגלית טכנית חינו גופני * או אלגברה מ' סמסטר חינו גופני מבוא להנדסת חומרי שרטוט הנדסי חדו "א מבוא למחשב שפת ס ' פיסיקה סביבה וצמחי סמסטר מכניקה יישומית כימיה פיסיקלית 1 ב * או 1 2 ** כימיה אורגנית 1 ב פיסיקה מכניקת זורמי משוואות דיפרנציאליות שיטות סטטיסטיות בהנדסה * סמסטר חור בלבד ** סמסור אביב בלבד סמסטר מכניקה יישומית מבוא לכימיה של הקרקע מבוא לנדסת חשמל אקולוגיה למהנדסי מבוא לשיטות נומריות מקצועות בחירה ניתוח מערכות סטטיקת מבני עיקרי תכ מבני מבני בטו מכניקת זורמי מבוא להידרולוגיה הנדסית הידרוליקה עיקרי תכ (אספקת מי ( טכנולוגיה והגנת הסביבה גיאומכניקה גיאולוגיה הנדסית מעבדה במכניקת הקרקע יציבות מבני תומכי חומרי בנייה מבוא לניהול הבנייה יסודות הנדסה תחבורה מעבדה בתעבורה הנדסת תעבורה תכ דרכי מעבדת דרכי תכ מיסעות גמישות תכ מתקני תעבורה תחבורה אווירית הנדסה הידרולית מבוא לתכנות מערכות אלגוריתמי בתורת הגרפי מבוא לתכנו ערי תכנו אזורי (מבוא ( תחיקת התכנו מימסד התכנו הרישו למקצועות מותנה במילוי הדרישות ואישור הפקולטה למדעי המחשב רישו למקצועות מהפקולטה לארכיטקטורה מותנה במילוי הדרישות ואישור הפקולטה לארכיטקטורה 74

16 הנדסה אזרחית / 01 תוכנית לימודי 20.0 סמסטר מבוא להידרוליקה והידרולוגיה * מכניקת קרקע מעבדה בחשמל מבוא לבקרה כלכלה הנדסית מבוא לתהליכי זרימה וזיהו מקצועות בחירה 20.0 * או מבוא להידרולגיה הנדסית הידרוליקה מ ' ת ' ה ' סמסטר מכונות שדה מבוא להנדסת שדה שיטות מדידה ניתוח מערכות מעבדה לבקרה תופעות מעבר מקצועות בחירה 20.0 סמסטר תכונ. פיסק. של חומרי צמחיי מיקרו מטרולוגיה עקרונות הנדסת איכות שימושי אלמנטי סופיי מקצועות בחירה פרויקט בחירה ראשו 19.5 סמסטר מקצועות בחירה פרויקט בחירה שני 19.0 יש לבחור התמחות ראשית אחת: יתרת הנקודות יש לבחור מאחת מהתמחויות המשנה: חישה, בקרה ואבטחת איכות ואמינות מ ' ת ' ה ' 2 2 מערכות ובקרה תכ מערכות ובקרה חישת מיקרוגלי בחקלאות ובסביבה מבוא לחישה מרחוק בחקל ' וסביבה יישומי חישה מרחוק וממ "ג עקרונות של בדיקות לא הורסות מ ' ת ' ה ' 1 2 יסודות אמינות מערכות הנדסת בקרת איכות בייצור מי קרקע, מערכות מידע גיאוגרפי ואקולוגיה 1 2 הדמיה : פוריות וזיהו קרקע כימיה של קרקע, אגרו' כימ' וזיהו יישומי חישה מרחוק וממ "ג מבוא לחישה מרחוק בחקל ' וסביבה מערכות אקולוגיות שימוש במי מליחי וקולחי הידרולוגיה של נגר על קרקעי הנדסת מערכות משאבי מי משאבות ומערכות שאיבה מכונות שדה וטיפול בתוצרת 1 2 נושאי בדינמיקה של רכב מער ' ומכונות היד' פנאומטיות מתקני הובלה טיפול בתוצרת חקלאית קירור ויבוש תוצרת חקלאית פרויקט בחלקי מכונות ניהול פרויקטי טרקטורי ועבירות רכב ציוד ושיטות בעבודות עפר מי, קרקע סביבה פתוחה ניקוז מיתו שטפונות מאגרי מי הנדסת השקיה מערכות אקולוגיות 2 2 סקר קרקעות ומער ' מידע פיסיקה של סביבה נקבובית * פרויקט בהנד ' מי, קרקע וסביבה פרויקט בהנד ' מי, קרקע וסביבה תהליכי הסעת מזהמי באקוויפרי * או 2. מערכות מכניות מכונות שדה וטיפול תוצרת דינמיקה תנודות מבוא לבקרה תהליכי ייצור תכ מכני תרמודינמיקה פרויקט מערכות מכניות פרויקט מערכות מכניות

17 ע, ת, מ, הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי * תרמודינמיקה סמסטר 5 3 פיסיקה מבוא לבקרה מודלי דטרמניסטי בחקר ביצועי מכניקה יישומית מ ' ת ' ה ' 2 2 מבוא לזרימה מקצועות חובת התמחות או בחירה סמסטר עקרונות של בדיקות לא הורסות תהליכי יסוד בביוטכנולוגיה אבטחת איכות הסביבה שיטות מדידה * מקצועות חובת התמחות או בחירה *או מטרולוגיה סמסטר פרויקט באבטחת איכות ואמינות הנדסת בקרת איכות בייצור * ניתוח סיכוני הסתברותי ** מבוא להנדסת תעשיה מקצועות חובת התמחות או בחירה * או 1 2 הנדסת בקרת איכות ** או 2 ניתוח סיכוני בטיחות סמסטר מבוא לכלכלה מקצועות חובת התמחות או בחירה תוכנית הלימודי בהנדסת איכות בביו תהליכי במסגרת הפקולטות להנדסה אזרחית וסביבתית ולהנדסת מזו וביוטכנולוגיה על מנת להשלי את התואר יש לצבור 160 נקודות לפי הפרוט הבא: מקצועות חובה 31.0 מקצועות בחירה 10.0 מקצועות בחירה חופשית סה "כ ה-'הרצאה -'תרגיל -'מעבדה "ב-עבודות בית,נק-'נקודות מקצועות החובה השיבו המומל לפי סמסטרי מ ' ת ' ה ' סמסטר חדו "א אלגברה יסודות הכימיה ביולוגיה חינו גופני אנגלית טכנית * או אגרוביולוגיה מקצועות הבחירה במסגרת מקצועות הבחירה על הסטודנט ללמוד התמחות באחת התמחויות הלימוד הבאות: התמחות במערכות סביבתיות. מערכות חישה ובקרה. מערכות מכניות. מערכות מידע. מערכות מזו וביוטכנולוגיה. הסטודנט הבוחר בתכנית מסוימת חייב ללמוד את מקצועות החובה בתכנית הנבחרת. בנוס, עליו לבחור מקצועות נוספי מתו רשימת מקצועות הבחירה בהתמחות. א. התמחות במערכות סביבתיות מקצועות חובה מבוא לכימיה של הקרקע מבוא לזרימה ותהליכי זיהו בקרקע תופעות מעבר במע ' ביו' וסביבתיות מבוא לאקולוגיה סמסטר חדו "א פיסיקה כימיה אורגנית כימיה אנליטית 1 למהנדסי מבוא לביוטכנולוגיה מבוא למחשב שפת ס ' חינו גופני סמסטר משוואות דיפ. רגילות וחלקיות ביוכימיה ל סטטיסטיקה למהנדסי תרמודינמיקה כימית מעבדה כימיה אנליטית 1 למהנדסי תקני ומערכות תקינה סמסטר פיסיקה תרמודינמיקה בהנדסת מזו * מבוא למיקרוביולוגיה יסודות אמינות מערכות התנהגות ארגונית עקרונות הנדסת איכות או 76

18 הנדסה אזרחית / 01 תוכנית לימודי 3.5 מבוא להידרוליקה והידרולוגיה זיהו אויר מקצועות בחירה 6 נק' לפחות מהרשימה הבאה: מבוא לחישה מרחוק בחקלאות חישת מיקרוגלי בחקלאות ובסביבה מבוא לבקרה פיסיקה של סביבה נקבובית הנדסת שדה טכנולוגיה של בקרת זיהו אויר יסודות בממשק סביבתי השקיה במי מליחי וקולחי תהליכי ביולוגיי בהנדסת סביבה הדמיה : פוריות וזיהו קרקע זיהו אויר טכנולוגיות מי ושפכי סקר קרקעות ומערכות מידע * ב. התמחות במערכות חישה ובקרה מקצועות חובה מבוא לחישה מרחוק בחקלאות מעבדה בשיטות לא הורסות בקרת ביו תהליכי מעבדה לבקרה אוטומציה תעשיתית מבוא למכטרוניקה * הנע חשמלי ** או חשמל * הנדסת חשמל ** מקצועות בחירה 6 נק' לפחות מהרשימה הבאה: חישניי ומערכות מכשור מבוא למערכות משולבות חישני חישת מיקרוגלי בחקלאות ובסביבה הנדסת חשמל מעבדה בכימיה אנליטית מערכות ובקרה תכ מערכות ובקרה מעבדת מדידות והדמיה ג. התמחות במערכות מכניות מקצועות חובה 4.0 מכניקה יישומית דינמיקה תהליכי ייצור מבוא להנדסת חומרי מ' מקצועות בחירה אריזה של מזו ותרופות מבוא לחישה מרחוק בחקלאות ד. התמחות במערכות מידע מקצועות חובה 3.5 מבנה נתוני ואלגורתמי ניהול ובקרה של מ "מ תכ ויישו מע. מידע אפיו וניתוח מע. מידע הנדסת מסדי מתוני מקצועות בחירה 6 נק' לפחות מהרשימה הבאה: סימולציה ספרתית יסודות בינה מלאכותית וישומיה ניהול פרויקטי ניהול איכות תוכנה ניהול כולל של איכות ופריו ה. התמחות במערכות מזו וביוטכנולוגיה מקצועות חובה 4.0 עק ' הנדסת מזו וביוטכנולוגיה עק ' הנדסת מזו וביוטכנולוגיה עק ' הנדסת מזו וביוטכנולוגיה מבנה ותכונות מזו וחומרי ביולוגיי מיקרוביולוגיה של מזו מקצועות בחירה 5 נק' לפחות מהרשימה הבאה: אנליזה של מזו כימיה של מזו תהליכי הפרדה והשבה בביוטכנולוגיה ביוטכנולוגיה מולקולרית שיטות סטטיסטיות בבקרת טיב מזו אריזה של מזו ותרופות עקרונות הערכה אורגנולפטית של מזו גישות להערכת חיי מד של מוצרי מזו ותרופות רשימת מקצועות בחירה נוספי באבטחת איכות ואמינות (א.א.א) ת:י 9 נק' לפחות מהרשימה הבאה: 2 בקרת איכות בתהלי ניהול כולל של איכות ופריו הגור האנושי בניהול איכות אמינות מכננ ניתוח ותכ בקרה משקית למהנדסי ניהול איכות תוכנה רגרסיה ותכנו ניסויי תכנו ניסויי וניתוח ניהול פרויקטי מודלי סטטיסטי באמינות מעבדה באמינות מעבדת מדידות והדמיה מעבדה כימיה אנליטית 2 למהנדסי הנדסת מדידה מעבדה בשיטות לא הורסות נק' לפחות מהרשימה הבאה: תנודות תכונות פיסקליות של מוצרי צמחיי תופעות מעבר במע ' ביו' וסביבתיות קירור וייבוש תוצרת חקלאית מערכות עיבוד תוצרת חקלאית מתקני הובלה תכ מכני מערכות הידראוליות

19 הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי תאורתחומי ההתמחות הנדסת מבני תחו הנדסת מבני נועד להכשיר מהנדסי שעיסוק העיקרי הוא בענפי הבנייה, בה חוזק המבנה, יציבותו ועמידותו בהטרחות שונות כגו רוח ורעידות אדמה והחיסכו במשקלו ובעלותו, ה גורמי עיקריי. מהנדס מבני, בהתייעצות ע מהנדסי אחרי וארכיטקט, יתכנ מבני כגו : גשרי, אולמות, מבני ציבוריי, מבני תעשייה ואחסנה, מבני מגורי, ממגורות מגדלי מי וכו'. למבני תשתית למיניה הוא ג משתת כיוע תכ אחראי לחוזק וליציבות של מבני שתכנונ הפונקציונאלי והצורתי מבוצעי על ידי ארכיטקטי ומהנדסי שהתמחו במבני הידרוטכניי, בתחבורה ובהנדסת הסביבה. מהנדס המבני יוכל לעסוק ג בחוזק ויציבות של מבני הקשורי לתכנו מטוסי, ספינות, כלי רכב וחלקי מכונות. כמו כ מהנדס המבני עשוי לעסוק במחקרי הקשורי ה לענפי הבנייה וה לשטחי האחרי ובבעיות פיתוח מערכות מבני חדישות לקראת ההתפתחויות בעתיד: מבני ניידי, מבני של ערי ענק, בינוי מתחת למי, איי מלאכותיי ובחלל החיצו. בתחו הנדסת מבני מוצעות שתי שרשרות בחירה: השרשרת הרגילה מיועדת למהנדסי אשר תחו התמחות אינו במבני אלא בתחו אחר ועובדי במקביל למהנדסי מבני ואשר רוצי לרכוש ידע בסיסי במבני. השרשרת הכפולה מיועדת לאלה אשר רוצי לעסוק ולהתמחות במבני. שרשרות הבחירה בהמש ללימודי החובה נועדו להקנות ידע בסיסי בנושאי עיוניי ומעשיי ההכרחיי לעבודת המהנדס בעתיד, חינו לדרכי חשיבה עצמאית ופיתוח כושר תכ. מוש דגש על פיתוח יכולת הניתוח והשיפוט ההנדסי. מוקנית גישה לפתרו בעיות הנדסיות ובדיקת עמידות הפתרו במבח הדרישות ואפשרויות הביצוע. לצור זה נכללו בשרשרת מקצועות אנליטיי כגו : תורת החוזק 2, מבוא לתורת האלסטיות, סטטיקת מבני 2, מקצועות טכנולוגיה כגו : בטו דרו, יסודות, מבני בטו 2, מבני פלדה וגשרי בטו, ומקצועות תכ כגו : בניית המהנדס 1, מבני מג, עיקרי תכ ארכיטקטוני ועיקרי תכ מבני. משאבי מי והידרוטכניקה המקצועות המוצעי בשרשרת הבחירה של משאבי מי והידרוטכניקה מיועדי להכשרת מהנדסי אזרחיי לעסוק בבעיות הנדסיות הקשורות בתהליכי זרימה בכלל וזרימת מי בפרט. תהליכי אלה חשובי במרבית שטחי ההנדסה האזרחית, ההנדסה העירונית, עבודות ציבוריות, הנדסה חקלאית, הנדסת מחצבי, הנדסה סביבתית, הנדסה ימית, הנדסה כימית ועוד. בעיות בסוסו, למשל, קשורות בתהליכי זרימת מי בי גרגרי קרקע הנושאי את המבנה. בניית גשרי, כבישי, שדות תעופה, שכונות וישובי קשורה באופ הדוק בהידרולוגיה העל קרקעית ובהרחקת עודפי מי הגשמי על ידי מערכות ניקוז. כמעט כל בעיות הסביבה, החל מאספקת מי וסילוק שפכי וניצול וכלה בזיהו האוויר, דורשות את הבנת היסודית של תהליכי הזרימה, ג בקשר לניצול אנרגיית הזורמי ממקורות טבעיי, כגו : טחנות רוח, קליטת אנרגיית השמש על ידי זורמי, ואנרגיה מופקת ממקורות ימיי, זקוקי המהנדסי לידע הידרוטכני. הנדסה ימית שבמסגרתה הנדסת נמלי וחופי מהווה תחו הנמצא בפיתוח מתמיד באר ובעול. שרשרת הבחירה מתאימה למהנדסי עבודות ציבוריות ומהנדסי עירוניי הזקוקי לידיעה טובה בהנדסה הידרולית ובהנדסת ניקוז, לחישוב מבני הידראוליי קטני, ולמהנדסי קרקע הזקוקי לידיעה טובה בזרימת המי בקרקע. מהנדסי העוסקי בבעיות הסביבה חייבי להרחיב השכלת בכל ענפי מכניקת הזורמי, מאחר ועליה להבי את תהליכי הזרימה באטמוספירה, במתקני אספקת מי, בביוב ובקרקע. מקצועות השרשרת כוללי מקצועות עיוניי כלליי כגו מכניקת זורמי סביבתית, מקצועות עיוניי הנדסיי : הידרולוגיה של מי תהו, ומקצועות סינתזה הנדסיי כגו : הנדסת ניקוז ואוקיאנוגרפיה הנדסית. הנדסת הסביבה שרשרת הבחירה בהנדסת הסביבה נועדה להקנות למהנדס האזרחי ידע בכל אות הנושאי הקשורי בהגנה על איכות הסביבה והמשאבי הטבעיי, וכ טיפול בפסולות ושפכי ומיחזור, לש שיפור חיי האד והבטחת קיומו למול ההתפתחות הטכנולוגית המואצת בהווה ובעתיד. תפקידיו של המהנדס הסביבתי מתמקדי במציאת פתרונות הנדסיי לבעיות איכות הסביבה. הנושאי העיקריי הכלולי בתחו פעולתו של המהנדס הסביבתי ה ניצול מקורות המי, סילוק, מיחזור וניצול שפכי ופסולת מוצקה, בקרת איכות מי ואוויר והגנה על בריאות הציבור. בכל אחד מהנושאי הללו ובשילוב של אחדי מה ביחד, עוסק המהנדס הסביבתי, החל משלב הכרת הבעיה וניסוחה, דר התכ, התכנו והביצוע ועד להפעלה ואחזקה של מתקני ומערכות. מקצועות הלימוד בשרשרת הבחירה מהוי שילוב של אנליזה, סינתזה ותכ הדרושי לניתוח הבעיה הסביבתית, קביעת דרכי הטיפול, בחירה בי אלטרנטיבות טכנולוגיות שונות ותכנו מערכות שונות במסגרת הפתרו האופטימלי. בנוס מקבל המהנדס רקע בניטור, בקרה, תפעול ואחזקה של מערכות סביבתיות וכ ביסוס לעבודה במחקר ופיתוח בנושאי סביבתיי וביוטכנולוגיי, ידע בנושא תכ ואופטימיזצית מערכות מי ושפכי מוקנה במסגרת טכנולוגיית מי ושפכי, וכ בעקרי תכ אספקת מי ובאיכות משאבי מי. נושאי הקשורי לזיהו אוויר מובאי במסגרת המקצועות זיהו אוויר ומעבדה לאיכות אוויר. גיאוטכניקה הקרקע ממלאת תפקיד יסודי בהנדסה אזרחית, מאחר וכל מבנה מבוסס עליה, וכ היא משמשת כחומר בנייה (סוללות עפר, סכרי, מנהרות וכו'). לכ, חשיבותה מכרעת בהנדסה כחומר ביסוס ובנייה. עוד בימי קדומי היה השימוש הנכו בקרקע לבנייה גור שדרש מחשבה הנדסית רבה, בעיקר בגלל אופיה המסוב והבלתי מוגדר של הקרקע בדר כלל כאשר מתכווני לבנות מבנה כלשהו, עומדי לרשות המתכנ לבחירה חומרי בנייה - ע, בטו וכד'. לא כ הדבר כשמדובר בעפר, מאחר ואנו חייבי להשתמש בו כפי שהוא מופיע בטבע. בנוס לכ, העפר משתנה במידה ניכרת בשטח ובעומק באתר הבנייה עצמו, כ שיש להתחשב בהשפעת תכונותיו המשתנות על התנהגותו והתנהגות המבנה המבוסס עליו. במש השני חלה התפתחות רבה בגישה לנושאי קרקע בכיוו המדעי, בעזרת מקצועות בסיסיי כגו : מבוא למכניקה הנדסית, תורת האלסטיות והפלסטיות, הבנת תהליכי מאמ עיבור של קרקע, ובעזרת מכניקת הזורמי להבנת בעיות של הזרימה בקרקע ותוצאותיה לגבי התנהגותה תחת עומס המבנה. השרשרת בגיאוטכניקה תוכננה לספק לסטודנט את היסודות להבנה ולטיפול בבעיות הגיאוטכניקה הנפוצות שהוא יפגוש כמהנדס אזרחי, בכל שטח שהוא. מקצועות השרשרת מציגי את העקרונות של ביסוס מבני, תכנו מבני תומכי, חישוב יציבות מדרונות ומבוא להתנהגות המכנית של סלעי, וכל אלה ע התייחסות ספציפית לתנאי האר. המקצועות הינ יישומיי, במטרה להקנות לסטודנט כלי תכנו בנוס לבסיס תיאורטי. חומרי, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה שרשרות הבחירה בתחומי אלה מקנות ידע הדרוש בבחירת חומרי לפרויקט מסוי ובתכנו פרטי הבניי. חומרי הבנייה נבחרי על סמ תכונותיה ההנדסיות, התפקודיות 78

20 הנדסה אזרחית / 01 תוכנית לימודי והאדריכליות, תו התייחסות לעמידות בפני גורמי בלייה, והשלכותיה הכלכליות. החלטות תכנוניות והנדסיות נותנות מענה למכלול של דרישות הקשורות לתפקוד הכולל של הפרוייקט ומרכיביו השוני, יחסי הגומלי שלו ע הסביבה, אור חייו המצופה, אחזקתו ועלות מחזור חייו. יישו התפיסה התפקודית בבנייה לפיה דרישות מוצגות על סמ יעדי הפרויקט בלי להכתיב מראש את הפתרונות מאפשרות חדשנות בבנייה. גישה זו מדרבנת פיתוח חומרי, מוצרי ושיטות בנייה חדשות, ושיפור תכונותיה בכל הקשור להשפעת על הבטיחות, העמידות בעומסי, באש ובתנאי מזגי אוויר, הבידוד התרמי והאקוסטי, האיטו, איכות הגימור, הקיי והאחזקה, שימור אנרגיה והסביבה, הקידו הטכנולוגי והוזלת הבנייה. חומרי הבנייה בה נרכש ידע כוללי את חומרי המליטה (הצמנט, סיד וגבס) ומוצריה, מלט ובטו, פלדה, אלומיניו, ע, אב טבעית, וכ חומרי קרמיי ופולימרי ומוצריה. הכרת תכונותיה היסודיות של חומרי אלה והקניית דרכי חשיבה מקצועית משמשי בסיס הנדסי לבחירת חומרי בהתא לדרישות הפרוייקט. מטרות אלה משתקפות בסילבוס המפורט של כל המקצועות הכלולי בשרשרות התחו. מקצוע החובה בשתי השרשרות מבוסס על הגישה התפקודית הבינדיסציפלינרית, ומקנה את תשתית הידע ההנדסי בנושאי של בטיחות אש, נוחות תרמית ואקוסטית ואיטו לאוויר ולמי. המקצועות בשרשרת א' ("חומרי וטכנולוגיה") מרחיבי ומעמיקי את הידע הדרוש למהנדס לגבי הבטו ומוצריו, ומקני את הידע הבסיסי לגבי יתר החומרי, תהליכי הפקת, הייצור של רכיבי בנייה העשויי מה, הבעיות המיוחדות המתעוררות בשימוש בה במבני ובבנייני, תהליכי בלייה של החומרי והרכיבי, השפעת החומרי על הסביבה ומיחזור בבנייה, ניצול פסולות תעשייתיות, וההשלכה של כל אלה על פרטי המבנה והבניי. המקצועות בשרשרת ב' ("תפקוד בנייני ") מרחיבי את בסיס הידע הדרוש לגבי התכנו הפיסי של הבניי וחלקיו, ואופ הבטחת איכותו. בקבוצה ג' כלולי המקצועות המרחיבי ומעמיקי את הידע הדרוש במספר נושאי תפקודיי, כמו אקוסטיקה, קלימטולוגיה, קיי ומאור. ובקבוצות ד' ו ה' אלה העוסקי בהשפעת החומרי, הטכנולוגיה ושיטות הבנייה על התפקוד ופרטי הבנייה. ניהול הבנייה מקצועות ניהול הבנייה מכשירי את המהנדס האזרחי לתפקידי הקשורי בניהול ויזו של פרויקטי הנדסיי מצד הקבל ומצד היז, ולתפקידי ניהול שוני ברמת החברה. לצור זה לומד הסטודנט נדב ראשוני של טכניקות ניהוליות, נושאי מחשוב וטכנולוגיות מידע, אספקטי טכנולוגיי והנדסיי, ועוד. השרשרת בניהול הבנייה מורכבת ממקצועות חובה לשרשרת וממגוו של מקצועות בחירה. מקצועות החובה כוללי : "שיטות ביצוע בבנייה" ו"מיכו ואוטומציה בבנייה" מקצועות המהווי את הגרעי ההנדסי של השרשרת, "מבוא למחשוב בניהול הבנייה", בו נרכשי כלי לתכנו התקדמות, תחשיב, הכנות למכרז וקבלת החלטות בעזרת מחשב ו"ניהול משאבי אנוש בבנייה", העוסק בניהול כוח אד בחירתו, הכשרתו וייעול תפקודו. מקצועות הבחירה מאפשרי התמקדות בפ ההנדסי של הביצוע, או בפ הניהולי של פרויקט הנדסי. מקצועות הבחירה כוללי, בי היתר, "בנייה מתועשת", "מבוא לניהול פיננסי בבנייה" ועוד. בסיו השרשרת יכול הסטודנט לבחור בפרויקט גמר מתו שלוש אפשרויות: פרויקט ניהול ותכנו הביצוע של תהלי בנייה בפרויקט זה נרכשות מיומנויות ניהול, בקרה והנדסת ביצוע תחת הנחייה של מיטב המומחי מעול המעשה, מנהלי פרויקטי ומנהלי של חברות בנייה. הפרויקט עוסק בבחירה של שיטת ביצוע, תכנו התקדמות הביצוע ולוחות זמני, הקצאת משאבי, ניתוח עלויות בנייה, בחירת ציוד בנייה ותכנו אתר הבנייה. פרויקט בייזו של מפעל הנדסי. בפרויקט זה נרכשות מיומנויות בגיבוש פרוגרמה ראשונית, הכנה רעיונית של חלופות הפרויקט, חקר שווקי, הכנת תזרי מזומני, איתור מקורות מימו, אומד עלויות וניתוח הכדאיות של פרויקט הנדסי. פרויקט באוטומציה ומחשוב תהלי הבנייה הפרויקט עוסק בבחינה של טכנולוגיות המהוות היו את חזית הידע והתאמת למטלות מעשיות בתחו ההנדסה האזרחית. טכנולוגיות אלו כוללות נושאי מחשוב מתקדמי, בקרה ואוטומציה באיסו נתוני (חישה מרחוק), רובוטיקה, ועוד. הנדסת תחבורה שרשרת הבחירה בהנדסת תחבורה מקנה ידע בנושאי של תכנו תעבורה ותחבורה באמצעות המקצועות: מבוא לתכנו תחבורה, תכנו ותפעול תחבורה ציבורית, מעבדה בתכנו תחבורה, הנדסת תעבורה, מעבדה בתעבורה ותכ מתקני דרכי. תכנו גיאומטרי של דרכי וצמתי נלמד באמצעות המקצוע תכ דרכי, ותכנו המבנה של מיסעות גמישות וקשיחות על חומריה השוני נלמד באמצעות המקצועות מיסעות גמישות ומסיעות קשיחות. הרחבת הידע לעבר התחבורה האוירית מוקנה באמצעות המקצוע תחבורה אוירית. שרשרת הבחירה מהווה נדב ראשו בהתמחות המהנדס בכוו עבודות הנדסיות, בלימודי המש בתחו הנדסת תחבורה ותעבורה, וכ בהשתלבותו בצוותי פרויקטי תחבורתיי בה שותפי מהנדסי מתחומי שוני. דוגמאות ופרויקטי בי תחומיי נית למצוא במערכות דרכי על צמתיה ומחלפיה, מערכות עירוניות להסעה המונית, מתקני להסדרי תנועה ובקרתה, תכנו ותפעול תחבורה ציבורית ומכללי תשתית בשדות תעופה. הנדסה גיאודטית שרשרת הבחירה בהנדסה גיאודטית (הנדסת מיפוי וגיאו אינפורמציה) נועדה לתת רקע בתחומי של מדידות הנדסיות וטופוגרפיות הדרושות לתכנו וביצוע פרויקטי הנדסיי. בתחומי אלו נכללי קדסטר ורישו מקרקעי לחלוקת שטחי, גושי וחלקות ולרישו בעלויות, פוטוגרמטריה וחישה מרחוק לטיפול בתצלומי אויר והדמיות לוויי לצרכי מיפוי ופענוח; כרטוגרפיה תמוכת מחשב לעריכה ושרטוט של מפות; ומאגרי מידע גיאוגרפיי לניהול ממוחשב של התכסית והתשתית הקרקעית. שרשרת הבחירה באה לתת רקע לטכנולוגיות עתירות ידע ומיחשוב בהנדסה גיאודטית הכוללי : מדי מרחק אלקטרוניי למדידה מדויקת של מרחקי גדולי, תאודוליטיי סיפרתיי למדידה ספרתית מדויקת של כיווני, לווייני גיאודטיי לקביעת מיקו מדויק, סטראופלוטרי אנאליטי וספרתיי לעיבוד תצלומי אויר, הדמיות לוויי ולמיפוי שטחי נרחבי, תווייני, מספרתיי וסורקי וכ תחנות עבודה גרפיות לעיבוד ושרטוט מפות. שרשרת הבחירה בהנדסה גיאודטית, הכוללת את המקצועות: יסודות המיפוי 2, חשבו תאו 1, מסדי נתוני גיאו מרחביי כמקצועות חובה, ומבוא ליישומי מחשב בגיאודזיה, מבוא למיפוי ממוחשב וממ"ג, מבוא לפוטוגרמטריה, כרטוגרפיה, רשתות בקרה גאודטיות כמקצועות בחירה. שרשרת הבחירה בהנדסה גיאודטית מקנה למהנדס האזרחי את האפשרות להשתלב בעבודות הדורשות ידע בגיאודזיה וכ להוות בסיס להמש השתלמות בכיוו זה. הנדסה חקלאית ההנדסה החקלאית עוסקת במגוו רחב של נושאי שעניינ שילוב של שיטות הנדסיות ע המכלול: קרקע מי צמח סביבה. בי הנושאי : שימור קרקע ומי, אקולוגיה הנדסית, שיטות דישו, השקיה וניקוז, טיפול ומחזור מי ופסולת בחקלאות, מערכות מיכו חקלאי ומכונות שדה נבונות, אוטומציה ופיתוח רכבי שדה אוטונומיי, חקלאות מדייקת ומשמרת, חישה ובקרת איכות הגידול, טיפול בתוצרת חקלאית, בקרת חממות ואנרגיה חליפית. המסלול להנדסה חקלאית נוסד ב ע השני התפתחה תכנית לימודי הנדסית מדעית המכשירה מהנדסי לעבודה בתחומי המחברי את מדעי החיי וההנדסה השימושית וכוללת 79

21 הנדסה אזרחית וסביבתית / 01 תוכנית לימודי התמחויות מיוחדות בנושאי ניהול, חישה, בקרה והנדסת איכות של מערכות ביולוגיות. תכנית הלימודי מכשירה מהנדסי לעסוק בתכנו, מחקר ופיתוח, תחזוק ושיווק של מערכות תומכות בתהלי ייצור מזו ושל מערכות הסביבה הפתוחה. בוגרי המסלול נמצאי בכל הדרגי הניהוליי והביצועיי בחברות תכנו וייעו ממשלתיות, ציבוריות ופרטיות בפרוייקטי הקשורי במי באר ובחו"ל, בתעשיות הקשורות לחקלאות ולסביבה כמהנדסי מערכת ותהלי בצה"ל ובמשרד הביטחו, בחברות עתירות ידע ובחברות הזנק בתחומי חישה ואוטומציה והנדסה ביו טכנולוגית. במסלול להנדסה חקלאית יש שתי מגמות התמחות ראשיות: א. מי, קרקע והסביבה הפתוחה. ב. מערכות מכניות: מכונות שדה וטיפול בתוצרת חקלאית. בשתי ההתמחויות נית לבחור בקורסי בנושא החלטה וניהול, הנדסת איכות, חישה ובקרה ומערכות מידע גיאוגרפי ואקולוגי. תכנית הלימודי כוללת בנוס למקצועות ההנדסיי והמדעיי ג מקצועות המקני מושגי יסוד בביולוגיה ובתהליכי ייצור חומר חי וצמחי, מקצועות המקני הבנה במערכות קרקע, מי, סביבה ומקצועות בקרה, אבטחת איכות וניהול מערכות ביולוגיות. הבוגרי יוצאי לשוק העבודה ע ידע רחב והסתכלות מערכתית רחבה, כגו : יכולת לתכנ חממה מבוקרת או לשלוט מרחוק ברכב שטח אוטונומי העובר מכשול. בתכנית הלימודי אפשר למצוא מקצועות כגו : אגרוביולוגיה, מערכות אקולוגיות, חישה מרחוק בחקלאות ובסביבה, עקרונות של בדיקות לא הורסות, קירור, ייבוש והובלת תוצרת, טרקטורי ועבירות רכב, הנדסת שדה, שחרור מבוקר של דשני, משאבות ומערכות שאיבה, תופעות מעבר במערכות ביולוגיות וסביבתיות, סקר קרקעות ומערכות מידע ועוד. הנדסת איכות בביו תהליכי תוכנית לימודי זו מהווה מסלול הנדסי במסגרת הפקולטות להנדסת מזו וביוטכנולוגיה ולהנדסה אזרחית וסביבתית. מטרת התוכנית להכשיר כח אד מקצועי בתחו אבטחת איכות ואמינות של תהליכי בה מעורבי חומרי ומוצרי ביולוגיי. על מנת לעמוד כיו בתחרות העיסקית בעול, חייבי לפתח ולקיי מערכות אבטחת איכות העומדות באמות מידה בינלאומיות. לש כ דרוש כח אד מיומ המכיר, מחד, את הכלי להשגת איכות מוכחת העומדת בסטנדרטי הבינלאומיי למוצרי איכותיי ISO,9000 ) (GMP, EPA ומאיד בעל הבנה ושליטה בתהליכי הייצור. לש כ יש צור להתמודד ע אתגר של ייצור בטכנולוגיות חדישות, תו שמירת ובקרת איכות המוצר באמצעי חישה ומדידה מתוחכמי (HI-TECH) ושליטה במכלול התהליכי החל מהשדה וכלה בשיווק. בוגרי המסלול מיועדי להשתלב במערכות הנדסת איכות במפעלי לטיפול ועיבוד תוצרת חקלאית, ליצור מזו, תרופות, ביו כימיקלי, תמרוקי ותעשיות דומות. לימודי מוסמכי לימודי מוסמכי בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית מאפשרי לסטודנטי להשתל לקראת התארי מגיסטר ודוקטור במספר מסלולי המוצעי במסגרת המגמות: הנדסת מבני, הידרודינמיקה ומשאבי מי, גיאוטכניקה, חומרי תפקוד וטכנולוגיה של הבניה, ניהול הבניה, הנדסת תחבורה ודרכי. התואר המוענק במגמות הנ"ל לסטודנטי בוגרי תואר ראשו ארבע שנתי בהנדסה אזרחית הינו: "מגיסטר למדעי בהנדסה אזרחית (ש המגמה)". התואר המוענק במגמות הנ"ל לסטודנטי שאינ בוגרי הנדסה אזרחית, ואשר נדרשו בהשלמות רלוונטיות, הינו: "מגיסטר למדעי " בלבד. בנוס, נית להשתל במספר מסלולי נוספי המוצעי במסגרת המגמות: הנדסה גיאודטית, הנדסה סביבתית והנדסה חקלאית. התואר המוענק במגמות הנ"ל הינו: "מגיסטר למדעי ב... (ש המגמה)" קיי ג נתיב השתלמות ללא תזה המוצע במספר תחומי כגו : מבני, גיאוטכניקה, חומרי תפקוד וטכנולוגיה של הבניה, ניהול הבניה, הנדסת תחבורה ודרכי, הנדסה סביבתית פרטי בהמש. התואר שיוענק לסטודנט בעל תואר ראשו בהנדסה אזרחית שסיי מסלול ללא תזה יהיה "מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית (ש המגמה)". התואר שיוענק לסטודנט בעל תואר ראשו שונה מהנדסה אזרחית יהיה "מגיסטר להנדסה". במסלול ללא תזה בהנדסה סביבתית יוענק התואר "מגיסטר להנדסה סביבתית". במקרי מיוחדי, כאשר סטודנט לומד לתואר מגיסטר בתחו השונה באופ מהותי מלימודיו לתואר ראשו, והוא אינו נדרש להשלי את החסר לו לתואר ראשו בתחו בו הוא אמור לקבל את תואר המגיסטר (מלבד השלמות חיוניות להמש לימודיו) רשאית הוועדה לקבוע בתחילת לימודיו כי הוא יקבל את התואר "מגיסטר למדעי " ללא פירוט נוס. התואר דוקטור בכל המסלולי הוא "דוקטור לפילוסופיה".(PhD פירוט התארי המוענקי בפקולטה מופיע בחוברת זו. לימודי לתואר מגיסטר תנאי קבלה יתקבלו מועמדי בעלי תואר ראשו בהנדסה אזרחית או בתחו אחר בעלי ממוצע כללי משוקלל של 80.0 ומעלה. מועמד ע ממוצע כללי משוקלל יוכל להתקבל לנתיב "ללא תזה". א הישגיו לאחר שני סמסטרי יהיו גבוהי, תוכל הוועדה ללימודי מוסמכי לשקול לאשר העברתו לנתיב מחקר/פרויקט/עבודת גמר. מועמד בעל ניסיו רלוונטי רב (כחמש שני ) ובעל ממוצע משוקלל של 75.0 ומעלה, יוכל להגיש בקשה מנומקת ומפורטת בצירו קורות חיי ושתי המלצות ממקו עבודתו. א הוועדה ללימודי מוסמכי תמצא כי ניסיונו והישגיו המקצועיי מספקי, יוכל להתקבל לנתיב מחקר/פרויקט או עבודת גמר. מועמד בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית בלבד, בעל ממוצע כללי משוקלל בתואר ראשו אשר ימצא כי הנו בעל ניסיו רלוונטי רב (לפחות 5 שני ) והישגי מקצועיי בולטי, יוכל להגיש בקשת קבלה מנומקת ומפורטת בצירו קורות חיי ושתי המלצות ממקו עבודתו. ועדת לימודי מוסמכי תוכל להמלי 80

Microsoft Word - 60_88.DOC

Microsoft Word - 60_88.DOC הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בנטור ארנון פרופסורים זן יעקב איזנברגר משה בלשה דורון בנטור ארנון דויטשר ירח ינקלבסקי דוד לויפר אלכסנדר ממן יעקב ניומן פיטר פולוס אבישי פרוסטיג

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

Microsoft Word - 06 Biotechnology

Microsoft Word - 06 Biotechnology הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה לוי בן ציון פרופסורים לוי בן ציון מור עמרם שהם יובל פרופסורים חברים דנינו דגנית ירון סימה ליבני יואב מרסל מחלוף פישמן אילת קשי יחזקאל שמעוני

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331>

<4D F736F F D20E4F0E3F1FA20E7E5EEF8E9ED203331> הפקולטה להנדסת חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה קפלן וויין פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

Microsoft Word industrial eng..doc

Microsoft Word industrial eng..doc הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בועז גולני פרופסורים ארז מרים בן- טל אהרון גולני בועז גופר דניאל גרסטנר איתן דה-האן עוזי דורי דב זהר דב טננהולץ משה יופה דימיטרי כספי חיה מונדרר

קרא עוד

Microsoft Word - 163_171.DOC

Microsoft Word - 163_171.DOC הפקולטה לפיסיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה ארנפרוינד איתן פרופסורים אברון יוסף אוירבך אסא אורי עמוס אקרמן אריק ארנפרוינד איתן בראון ארז גרונאו מיכאל גרשוני דוד דדו שלמה דר ארנון ליפסון סטיב מן עדי משה

קרא עוד

הפקולטה להנדסה אזרחית

הפקולטה להנדסה אזרחית הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר פריי גיטי קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו פוקרוי

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

<4D F736F F D E4F0E3F1FA20EEEBE5F0E5FA20FAF9F2E1>

<4D F736F F D E4F0E3F1FA20EEEBE5F0E5FA20FAF9F2E1> הנדסת מכונות / 03 תוכנית לימודים תשע"ב 2010/2012 הפקולטה להנדסת מכונות חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה בר-יוסף פנחס פרופסורים אורון אלכסנדר אלטוס אלי אליאס עזרא בן-חיים יעקב בר יוסף פנחס גוטמן שאול הבר שמעון

קרא עוד

Microsoft Word - 13 Biology

Microsoft Word - 13 Biology הפקולטה לביולוגיה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אסרף יהודה פרופסורים אדמון אריה אסרף יהודה בז'ה עודד גליקמן מיכאל הורביץ בנימין זילברשטיין דן פודבילביץ בנימין קישוני רועי קסיר יונה קסל דן רון דינה רייטר

קרא עוד

Microsoft Word - 31 Material eng 2016

Microsoft Word - 31 Material eng 2016 הפקולטה למדע והנדסה של חומרים חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה רבקין יוג'ין פרופסורים זולוטויאבקו אמיל סילברסטין מיכאל עיןאלי יאיר קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים ברגר שלמה חיים רחמן סוסניק אלחנדרו

קרא עוד

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016

Microsoft Word - 10 Mathematics 2016 הפקולטה למתמטיקה חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה אלי אלחדף פרופסורים אהרוני רון אלחדף אלי אליאש אורי אנטוב מיכאל ברוך משה בשותי דאוד הולצמן רון וולנסקי גרשון ז'יטומירסקי מיכאל מוריה יואב מנדלסון שחר משולם

קרא עוד

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc

Microsoft Word - Homarim Catalog 2009.doc הפקולטה להנדסת חברי הסגל האקדמי דיקן הפקולטה זולוטויאבקו אמיל פרופסור מחקר שכטמן דן פרופסורים איזנברג משה במברגר מנחם זולוטויאבקו אמיל ליפשיץ ישעיהו סילברסטין מיכאל קפלן וויין רבקין יוג'ין פרופסורים חברים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מחלקה להנדסת תעשייה וניהול רקע כללי חברי הסגל האקדמי תכנית לימודים לתואר ראשון מסלול מהיר לתואר שני מסלול משולב הנדסת תעשייה וניהול - מתמטיקה תכניות לימודים לתואר שני הנדסת תעשייה מערכות תפעול וייצור הנדסת

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית ד"ר י. זלץ מ

שעות יום א' הוראה קלינית בהתפתחות שפה ודיבור- תצפיות הוראה קלינית בשמיעה יום ב' אודיולוגיה בסיסית דר י. זלץ מ 0815-1615 בהתפתחות ודיבור- תצפיות בסיסית ד"ר י. זלץ מערכת לימודים שנה א' סמסטר א'- תשע"ח 1000-1230 אקוסטיקה במדעי ה והדיבור ד"ר נ. אמיר תרגיל- אקוסטיקה במדעי ה ד"ר נ. אמיר התפתחות שפתית מוקדמת- התנסות

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון מפרט מדידות - עיריית הוד השרון נספח ז' א. דרישות למפה טופוגרפית / מצבית. ככלל יש למדוד ולערוך את המפה על פי הנחיית מנהל המרכז למיפוי ישראל שמספרה 9-4102 כמפורט להלן : הגדרות 1. הנחיות לעצים בוגרים חוק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

אקדמית

אקדמית תואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ח )2017-2018( דרישות של אוניברסיטה חוויה של מכללה ברוכים הבאים דבר הנשיא מתעניינים יקרים, בחירת מסלול לימודים אקדמיים איננה עניין של מה בכך מאחר שעשויות להיות לה השפעות מרחיקות

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Siud2010_phys18NS2

Siud2010_phys18NS2 מערכ ת העצ בי ם מסלולי תחושה מה אנו רוצים לדעת על גירוי תחושתי? מה זה? איפה זה? כמה זה חזק? כמה זמן זה נמשך? ואח"כ (מחוץ למערכות תחושה, מודע/לא מודע): הערכה טוב/רע, עונג/סבל (השוואה לזיכרון מולד/נרכש)

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

ידיעון לימודי תואר שני תשע ז לאתר המכללה * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: "המכללה האקדמית אורט בראודה"

ידיעון לימודי תואר שני תשע ז לאתר המכללה   * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: המכללה האקדמית אורט בראודה ידיעון לימודי תואר שני תשע ז 2017-2016 לאתר המכללה www.braude.ac.il * לפרטים וייעוץ 9099 חפשו אותנו בפייסבוק: "המכללה האקדמית אורט בראודה" תוכן העניינים על אודות המכללה דבר הנשיא... 5 על אודות המכללה...

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה ת.ד. 78 כרמיאל

ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה   ת.ד. 78 כרמיאל ידיעון לימודי תואר ראשון תשע ו 2016-2015 * לפרטים וייעוץ 9099 לאתר המכללה www.braude.ac.il ת.ד. 78 כרמיאל 2161002 תוכן העניינים על אודות המכללה החזון שלנו הוא למענך... 5 על אודות המכללה... 6 תקציר תכניות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשעה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני ניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הלימוד לשנה א'. במערכת משובצים מספר שיעורי בחירה, חלקם

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד