152

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "152"

תמליל

1

2 152

3 L'invitation Avant de pénétrer dans la Souka, on se tient devant l entrée et on récite le texte suivant : של של םשם םשם ם יחוד דק שד םש שב ירי ש ך הו וםשש יכי שנתם ה יב שד יחילו ושר יחימו ושר יחימו ושד יחילו, של חי דח ד םשם ם תות י' שו תות ה' שב םשם ם תות ו' שותות ה' שביחוד םשש ילים שב םשם ם כ ל י רשש ר םל, של ד ק מ םשש יכי שנת םמ חע שפ ר ושל יעלוי םשש יכי חנת דע םזנו, ושב םשם ם כ ל חה שנ פ םשתות שו חהרוחתות שו חה שנ םשח מ תות חהמי שת חי דח יסים לל םש שר םשם י חנ שפ םשם נו רוםחנו שו ינ םשש מ םתנו, וחמ שלבוםשם י להם שו חה שקר תו יבים ל להם םשל ימכש ללות ד יצילות שב יריה שי יצי רה דע רשי יה, וימכ ל פש ר םטי ד יצילות שב יריה שי יצי רה דע רשי יה שד כל פח שרצוף ושס יפי רה יד שפ ר םטי ד יצילות שב יריה שי יצי רה דע רשי יה. יהנםה ד חנ שחנו ב יים של חק םים ימ שצ חות דע רשם ה םלי םשם ב בסדכ ה. כש מ תו םשל יצ ונו שי תה וה יהדונהי לל םהינו שבת תו רת תו חה שקד תו םש ה חעל שי םדי מת םשל ה חרבם נו ע ליו חה םש ל תום (ויקר כג, מב-מג) " חבסדכתות תם םשש בו םשי שב חעת י ימים, כ ל ה ל שז רח שבי רשש ר םל םי םשש בו חבסדכתות: של חמ חען םי שדעו דתורתו םתי לכם כי י חב דסכתות התו םשח שב יתי לת שב םני יש ר םל שבה תו יצי יי תו תם םמ ל לרץ ימ שצ חרים": של חתקם ן רש לרש ימ שצ וה זתו שב מק תום לע שלי תון. חל דעש תות כח ו חנת יתו שצ םרנו םשל יצ ו נו חל דעש תות ימ שצ וה זתו. של חה םשש ילים יי לן ה לע שלי תון ושל ה יקים דסכח ת ד יוד של חה דח יזיר ה דע ט רה של י םשש נה. ושל םה םשש ילים םשש םלמות יתקון חה שנ פ םשתות שו הרוח תות שו חה שנ םש מ תות םשל ימכש ללות ד יצילות שב יריה שי יצי רה דע רשי יה וימכ ל 153

4 פש ר םטי ד יצילות שב יריה שי יצי רה דע רשי יה. יוי יהי רצ תון ימלש פ לניך שי תה וה יהדונהי לל םהינו םול םהי דב תותם ינו. םשל שי םה חעת ה םעת רצתון יל שהי תות עתו לה ימ שצ וה זתו של פ לני ך : ושב תכח ימ שצ וה זתו ימ םשם ש ך של ר םחל ימם נו תור חהמח יקיף כש ללות חה דח ימ םש ה דח ס ידים םשל חב שיס תוד םמ יימ יעלה חק ידי םש : שוהוחכן חב לח לסד כי סם שוי שת חמ שתקו חה שגבורתות שוי שת חב שסמו. ושכמ תו םשל נל ל חמר (שיר השירים ב, ו) : " יוי ימינתו שתח שב םק יני". שו יהנםה ד חנ שחנו י רשש ר םל שב םני חהמח שלכות ר םחל דע לק לרת חה חבית. ע רשי ינו חהסד כ ה כש ימ שצות שי תה וה לל םהינו ד םשל ר יהי כש לנ לגד חע שנ םני כב תוד. כח כ תוב (במדבר י, לד) : " חו דע חנן שי תה וה דע םלי להם יתו מם". שו םהם םשי שב עה דע נ ינים. ושכ לנ שג דם םהם םשי שב חעת שי םמי חהסדכ ה. שו יהנםה ד חנ שחנו י תו םשש יבים שב םצל תור חהמח יקיף חה ימ שתפח םשם ט עלי ה חהמח יקיף שוס תו םבב תו תה. ויבי םשי י ב םתנו בה ימ םשם ש ך ם םלינו ימן התור חהמח יקיף חההו יבינו ב ה חר דח מן, פש ר תו רש ע םלינו דסכח ת םשש ל תו למך. שו חת שק םננו שב םע צה טתו בה ימלש פ לניך. ושב םצל כש נ לפיך חת שס יתי םרנו. וםשש מ תור םצ םתנו וב תו םנו שלחיים ט תו יבים ושל םש ל תום. שוי שת חק םים בנו ימ שק ר םשל כ תוב חעל שי םדי ד יוד למל (תהילים קכ, ה): " שי תה וה יהדונהי םש שמ לרך, שי תה וה יהדונהי ש ך י רשש ר םל יצלש ך חעל חיד שי ימי לנך": "כי י היי ת לע שז ר תה ליי, ושב םצל כש נ לפי (שם סג, ח): ך ד חרנםן" שוי שת חק םים בנו ימ שק ר םשל כש תוב חעל שי םדי ה תו םשם חע חהנ יבי (יד, ח): " י םשד בו תי םשש םבי שב יצלתו שיחיו ד גן 154

5 םש שוי שת חק םים בנו ימ שק ר םשל כ תוב חעל שי םדי שוי שפ שרחו חכ ג לפן": (נ, טז): " ו רשי ם שד ב חרי שב יפיך ושב םצל י ידי שי חש שע יה חהנ יבי יל שנטת חע חמים שו יליס תוד לרץ, שו םלמתור של יציתון כי יסי יתיך, חע ימי ת ה: יתו מם שי חצ לוה שי תה וה יהדונהי ח שסדתו וחבלח שי לה םשי ירתה יע ימי. שת יפלה של םל ח יי: חה שר םנו שי תה וה יהדונהי ח שס לדך. שו לי םשש דעך יתתל ן לנו: שו לח לסד שי תה וה יהדונהי שמע תו לם שו חעד עתו לם חעל שי םריו. שו יצ שד קת תו יל שב םני ב ינים: ה תודו חל שי תה וה יהדונהי כי י טתוב. כי י שלע תו לם ח שסדתו: תו םהב שצ ד קה וימשפ ט. לח לסד שי תה וה יהדונהי מ שלה ה לרץ: ה תודו של םל חהש מים. כי י שלע תו לם ח שסדתו: שי יהי ח שס שדך שי תה וה יהדונהי ע םלינו. כח ד םשל ר יח שלנו ל ש ך: יהנםה םעין שי תה וה יהדונהי לל שי םריו. חל שמ חי דח ילים שלח שסדתו: שדך חת ה שי תה וה יהדונהי לת ית שכ ל חר דח למי ך יממל יני. ח שס חו ד ימ שת ך ת ימיד י שצרויני: יד ימינו ללתו יהים ח שס שד ך. שב לק לרב םהי כל ך: נ יחי חת שב יח שס שד ך חעם זו ג שלת. םנ חה שלת שב ע שזך לל שנ םוה ק שד םשל שי תה וה יהדונהי י שגמ תור חב דע ידי. שי תה וה יהדונהי ך: ח שס שד ך שלעתו לם. חמ דע רשם י י לדיך חל תל לרף: םםלל מ םל חר דח ימים פש ר תו רש ע םלינו דסכח ת חר דח ימים שו םש ל תום. כי י חת ה שי תה וה יהדונהי חהפתו םרש דסכח ת םש ל תום ע םלינו שו חעל כ ל י רשש ר םל שו חעל שירוםש חלים יעיר חהקתו לד םש ית ב לנה שו יתכתו םנן יב שמ םה רה שב י םמינו םמן: 155

6 ש עולו ד ד םשש םשש פי י יזין לזה יעל יין חק ידי םשי ין. עולו ד ב הן יעל יין חק ידי םשי ין של ימתח ב שב יצל יד שמ םהי שמנות יעלה. יליעול יתו םסף חצ ידי ק. שב יצל שדקושד םש שב ירי ש ך הו : שו יליעול יעמם יה : ח שב ר הם י שצ חק שו חי דעקב, מ םשל ה ח דהרן שו דיוד : On pénètre dans la Souka et on pose la main sur la chaise réservée aux Oushpizine, puis on dit : םשי שב חעה םשל ל חהכי לס ד םשש פי י יזין יעל יין חק ידי םשי ין. " חבסד כתות תם םשש בו םשי שב חעת י ימים". יתיבו ד םשש פי י יזין יעל יין חק ידי םשי ין. יתיבו ד ב הן יעל יין חק ידי םשי ין של ימתח ב שב יצל יד שמ םהי שמנות יעלה. שב יצל שדקושד םש שב יריך הו. חזכ ה חול ק נ שו חזכ ה חול שקה תון שדי רשש ר םל. יד שכ יתיב "כי י םחלק שי תה וה חעמתו, חי דעקתב לח לבל חנ דח לת תו": Puis on s'assoit dans la Souka et on dit : חוי שצבתור יתו םסף בר כש ח תול חה ים חהשרבם ה שמ תד, חעד כי י ח חדל יל שספתר כי י םין ימ שספ ר: 3fois בם ן פת חרת יתו יסף יבן פת חרת דע םלי עין, בנ תות חשרצ תו, יממל לגד חמים ימ טל, שי וה צ דע דה c דע םלי- םשור: 3fois ושלי תו םסף חמר שמ לר לכת וימתש ה תום רתו לב לצת ת חת: ויממל לגד שתבוחת למ םש, ויממל לגד גל לר םש שי ר יחים : וימרת םש חה שר םרי- לק לדם, ויממל לגד יג שבע תות עתו לם : ויממל לגד ל לרץ ושמלתה ושרצ תון םשת שכ יני שס לנה, ת בתו תה שלר םש יתו םסף ושל ק שדקתד שנ יזיר ל חיו: 3fois ינ שכ שס פה שו חגם כ של תה חנ שפ םשי י שלח שצרתות שי תה וה. יל יבי ושב רש ירי. שי חר שננו לל םל חי : י צ ת של םי םשח ע חעמל ך, של םי םשח ע לת שמ םשי י לחך. מח שצ שת רת םש ימבם ית ר םש ע ערתות שיסתוד חעד חצ ור לס לה: 156

7 Yossef et la fête de Soukot Le Sefer «Betsel Tomere» rapporte le Midrach Chémot Raba (1, 5), qui nous livre l'enseignement selon lequel son nom fut donné à Yossef hatsadik en rapport avec la Délivrance future, comme il est dit : והיה ביום ההו יוסיף דני שנית ידו לקנות ת שר עמו «Et en ce jour, Hachem יוסיף- étendra - une seconde fois la main, pour reprendre possession du reste de son peuple...» (Yechaya 11, 11) D après le verset de Yechaya, cité par le Midrach, c'est par Yossef que la Guéoula, la Délivrance, arrivera. Dans le Sefer Yrmiya (Jérémie), il est écrit : «Ainsi parle Hachem : Une voix retentit dans Rama, une voix plaintive, d'amers sanglots. C'est Ra'hel qui pleure ses enfants, qui ne veut pas se laisser consoler de ses fils perdus! Or dit Hachem, que ta voix cesse de gémir et tes yeux de pleurer, car il y aura une compensation à tes efforts. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Oui, il y a de l'espoir pour ton avenir, dit Hachem : tes enfants rentreront dans leurs frontières.» (Yrmiya 31 ; ) L'auteur du Sefer «Divrei Yoël» (Parachat Vaye'hi) s'interroge sur ce verset du Sefer Yrmiya et se demande pourquoi c'est précisément Ra hel qui fut désignée pour pleurer sur l'exil d Israël. Pourquoi choisir Ra hel et pas une autre matriarche ou un patriarche? 157

8 Le Divrei Yoël explique le choix de Ra'hel grâce à la Guémara Sanhédrine 19b, qui répond au verset par le Tehilim (77, 16) : «Par ton bras tu libères ton peuple, les fils de Yaakov et de Yossef...» La Guémara pose la question : Pourquoi les Bneï Israël sont-ils appelés ici les enfants de Yossef? Est-ce Yakov ou est-ce Yossef qui a mis au monde les douze Tribus? La Guémara répond qu'en effet, Yaakov a mis au monde les douze Tribus, mais c'est Yossef qui les a nourries lors de la famine en Égypte (Béréchit 47, 12). C'est pour cette raison que les fils de Yaakov sont appelés ici les enfants de Yossef. Ainsi, si tous les Bneï Israël sont appelés les Bneï Yossef, Ra'hel, la mère de Yossef, devient logiquement, elle aussi, la mère de tous ces enfants! Nous comprenons désormais mieux pourquoi Ra hel a été choisie parmi nos patriarches et matriarches pour pleurer sur le sort de ses enfants en exil, en reprenant notre Midrach cité au début : «c'est par Yossef que la Guéoula, la Délivrance, arrivera.» Par ses prières, la mère de Yossef, Ra hel Imenou, notre mère à tous, renforcera notre espoir dans cet exil dur et amer, en attendant qu'hachem accomplisse Sa promesse : «Tes enfants rentreront dans leurs frontières», ce qui annonce la Délivrance future et finale. 158

9 בשב םשי Mais quel lien peut-on faire entre Yossef, la Délivrance finale et la fête de Soukot? יש בבו שב חעת י ימים כ ל ה ל שז רח שבי רשש ר םל תש בו חבסד כתת חבסד כתת «Dans les soukot vous habiterez sept jours, tout citoyen en Israël habitera dans les Soukot.» (Vayikra 23, 42) Une question se pose sur la construction du verset. En effet, il commence avec une adresse directe : «vous habiterez/», et par la suite, en revanche, il utilise la forme תש בשב בו». יש בבו/ habitera indirecte : «tout citoyen Le Ari Zal explique que la première partie du verset représente l'ordonnance de la Mitsva de s'asseoir dans la Souka, qui s'adresse à tout le peuple. La seconde partie, quant à elle, est la promesse que celui qui accomplira cette Mitsva aura le mérite de שי בשב בו חבסדכתת, de s'asseoir dans la Souka faite avec la peau du Léviathan. Nous voyons ici que la Mitsva de Souka, elle aussi, fait allusion aux Temps Futurs, à la Délivrance, lorsque l'on sera assis dans la Souka en peau de Léviathan, comme il est écrit (Yechaya 4, 6) : «Il y aura une Souka donnant tout au long du jour de l'ombre contre la chaleur, servant d'asile et de refuge contre l'orage et la pluie.» Ainsi par la promesse divine faite à Ra hel et donc, par le mérite de Yossef HaTsadik, nous sommes aujourd'hui assis dans la Souka et lorsque nous arriverons aux temps messianiques, nous serons tous assis dans la Souka en peau de Léviathan. 159

10 Plus encore, le Ari Zal enseigne que nous devons effectuer la Mitsva du Loulav dans la Souka, or le Loulav et la Souka sont deux Mitsvot totalement différentes et indépendantes l'une de l'autre. Tentons de comprendre le lien entre ces deux Mitsvot. Dans la Guémara Souka 37b il est écrit : Rabbi Yrmiya demande à Rabbi Zrika pour quelle raison nous ne mentionnons que le Loulav dans la bénédiction des quatre espèces? (En effet, nous prenons les quatre espèces en main et nous bénissons Hachem : Al netilat Loulav). Rabbi Zrika lui répond que c'est parce que le Loulav est la plus grande des quatre espèces, autrement dit, il représente l'essentiel du bouquet des quatre espèces, ce qui lui vaut que la bénédiction se fasse en son nom (Rachi). Rabénou Bé'hayé propose une autre explication : le Loulav présente de nombreuses feuilles, les unes plus hautes que les autres. Elles sont toutes reliées au tronc, à l'image de toutes les créatures du monde, qui proviennent d'une seule source : le Saint Béni Soit-Il, Hakadoche Baroukh Hou. Le balancement des quatre espèces en direction des quatre points cardinaux possède un sens très profond. Comme nous l'avons déjà vu (voir Aharon), les quatre espèces sont représentatives des différentes catégories de Juifs. Nous savons aussi que notre peuple est dispersé aux quatre coins du monde. Mais dans chacune de nos Téfilot, nous prions pour son rassemblement. Nous balançons nos quatre espèces, de l'avant vers l arrière, en signe de vouloir faire revenir tous nos frères éloignés. Et la raison pour laquelle nous ne mentionnons que le Loulav 160

11 dans la bénédiction, c'est parce qu'il représente Yossef, selon le rite de la Kabale. (Les trois Hadassim représentent Avraham, Yits'hak et Yaakov, les deux Aravot, Moché et Aharon, le Loulav représente Yossef et le Etrogue, David) Nous pouvons à présent répondre à la deuxième question : Pourquoi le Ari Zal enseigne-t-il que nous devons effectuer la Mitsva du Loulav dans la Souka? Comme nous l'avons vu, la Délivrance Future viendra par le mérite de Yossef et de la promesse d'hachem faite à Ra'hel Imenou «tes enfants rentreront dans leurs frontières», ce qui nous donnera la possibilité de nous asseoir dans la Souka en peau de Léviathan. Nous savons aussi que par les balancements du Loulav et des trois espèces, nous essayons de regrouper le peuple dispersé aux quatre coins du monde. Nous voyons maintenant que les deux Mitsvot sont liées : nous agitons nos quatre espèces dans la Souka avec l espoir qu'un jour très prochain, nous soyons tous délivrés de notre exil et rassemblés dans la Souka en peau de Leviathan, symbole d'une délivrance complète de notre peuple, Bimehera Béyaménou, Amen. 161

12 Un bunker pour l'avenir Un Juif a le mérite, au fil de l année, de pouvoir s élever spirituellement, lors des grands événements du calendrier. En ce qui concerne notre période, elle est propice à une propulsion spirituelle. Mais l'essentiel de l'examen est de savoir combien de temps et comment conserver ce niveau acquis, pour le reste l année. Explications : Dans le Téhilim 27, il est écrit : «Hachem est ma lumière et mon salut... Il m'abritera sous Son pavillon...»» ורי lumière/ Nos Sages nous enseignent que le terme «ma se rapporte à Roch Hachana ; «mon salut/ וישעי» à Yom כי יצפנני/ Kippour ; et «Il m'abritera sous son pavillon Soukot.», à בסכה L'auteur du «Darkei Moussar» va nous aider à réfléchir sur le déroulement de ces étapes : A Roch Hachana, l'homme atteint un niveau tellement haut de Kédoucha, qu'il est capable de «palper» la vérité, en particulier grâce aux sonneries du Chofar. Comme l'explique le Rambam, le rôle du son du Chofar est de réveiller celui qui s'est endormi. L'homme se réveille et voit de ses yeux, «ma lumière/ ורי», les voies de D.ieu qui s éclairent. Après cette première phase, vient le temps de «mon salut/ Kippour.», Yom וישעי Yom Kippour est le jour où Hakadoche Baroukh Hou nous sauve et nous pardonne de nos fautes. Nous sommes sauvés, car nos fautes obstruaient notre cœur et notre néchama ; or sans ce sauvetage, il nous serait impossible de sortir de cette 162

13 " boue ". Hakadoche Baroukh Hou nous a offert ce grand jour pour nous laver et nous purifier. C'est un acte de pur 'Hessed d'hachem : nous pardonner et remettre nos compteurs à zéro. C'est grâce à cela que l'homme pourra s élever à un niveau supérieur. Ce 'Hessed d'hachem nous ouvre une voie d élévation, une piste de décollage pour aller plus haut. Cependant, après avoir eu accès à ces niveaux, une troisième phase déterminante est indispensable. «Il m'abriterait sous son pavillon כי יצפנני בסכה/», c'est la fête de Soukot. L'homme doit s'abriter contre toutes les attaques du Yetser Hara, grand «patron» de ce monde matériel. Nous devons tous «courir aux abris», nous isoler avec Hakadoche Baroukh Hou. Sans cette condition, tout ce qui aura été acquis durant les deux premières phases sera perdu. Le Gaon Rav Yits'hak Blazer Zatsal explique que lors des Téfilot de Roch Hachana, un homme peut s élever et se rapprocher d'hachem, mais par la suite, au moment du repas, il risque de tout perdre. Un attachement trop sérieux aux plaisirs de la table le fera se détacher de cette connexion établie auparavant grâce à ses Téfilot. En effet les plaisirs de ce monde sont la perte de l'homme, comme il est dit : «Rabbi Eléazar Hakapar dit : l'envie, la volupté et l'ambition abrègent la vie de l'homme», Pirkei Avot (4, 21). Le Machguia'h de Loumza, Rav Moché Rozenstein Zatsal, explique cette idée à l aide de la parabole suivante : Il existe un animal du désert que l'on nomme «bardelasse». C'est une espèce de félin. Il chante une mélodie qui attire 163

14 l attention de l'homme et lorsque celui-ci se rapproche pour mieux entendre, il le capture pour l'amener dans sa tanière. Une fois arrivé là-bas, il aspire le cerveau de sa victime et ne laisse qu'un corps inerte mais intacte. Celui qui se ballade dans le désert et qui connaît la technique de la bardelasse, sait aussi que le sang de l'homme la repousse. Avant leurs expéditions, les hommes avisés se feront donc volontairement une petite entaille afin de laisser couler quelques gouttes de sang et d écarter tout risque d'attaque. De la même façon que la «bardelasse» chante devant l'homme, ainsi le Olam hazé chante pour nous attirer vers lui. Lui aussi aspire notre cerveau et notre Néchama puis laisse un corps «intact»! Nous devons donc nous abriter sous les ailes de la Chékhina, afin d'éloigner tout risque de séduction des pièges de ce monde. La Souka nous garde encore au chaud, à l'abri de toute attaque extérieure. Elle nous aide à concrétiser la bonne volonté dont nous avons fait preuve durant Roch Hachana et Yom Kippour. Comme nous l'avons déjà expliqué, c'est dans la Souka que va se concrétiser le fabuleux processus de Téchouva, qui ne fait que commencer. La Souka est en fait un bunker face au Yetser Hara, elle est le vernissage de la Téchouva. La Souka sera une protection «écran total» qui fera effet tout au long de l année, comme celle dont bénéficièrent les Bneï Israël dans le désert

15 Les unes avec les autres Le Beth Yossef dans le Tour (Or Ha'haïm 651, 11), s'interroge sur la façon de tenir les quatre espèces. Doit-on les rassembler lors du balancement, ou bien tenir les Loulav-Hadass-Arava à droite et le Etrogue à gauche? Le Beth Yossef nous répond qu'aucune Guémara ni aucun décisionnaire ne mentionnent une quelconque obligation de rassembler les quatre espèces! Seul un écrit d'un grand Sage italien, le Rav Ména'hem Mirékanti, dans la Parachat Emor, nous enjoint de les rassembler. Le secret de cet enseignement lui est venu un soir, en rêve. Lors de la fête de Soukot, le Rav Mirékanti reçut chez lui un homme Ashkénaze pieux, le Rav Yits'hak. Lorsque le Rav Mirékanti s endormit, il fit un rêve dans lequel il vit son invité, Rav Yits'hak, en train d écrire le nom de D.ieu d'une curieuse façon. Il écrivit tout d'abord ו ה י et plus loin, éloigné des autres lettres, le ה. Toujours dans son rêve, le Rav Mirékanti, interpella son invité et lui demanda pourquoi il agissait ainsi. Rav Yits'hak lui répondit que c était l'habitude chez les Ashkénazes, d écrire ainsi le nom de D.ieu. Le Rav Mirékanti le reprit, lui expliqua qu'il devait rapprocher les lettres les unes des autres. C'est ce que fit Rav Yits'hak. Une fois le nom d'hachem rassemblé, le Rav Mirékanti se réveilla. Il ne comprit ni son rêve, ni le message qu'il renfermait. Le lendemain, à la synagogue, au moment où tout le monde prend ses quatre espèces pour procéder aux balancements, le Rav aperçut son invité tenant le Loulav-Hadass-Arava à droite et le Etrogue à gauche. Il comprit aussitôt son rêve... Les quatre espèces possèdent en chacune d'elle une parcelle du nom Divin, et il faut les tenir réunies. 165

16 Kohélet «Réjouis-toi, jeune homme, dans ton jeune âge, que ton cœur soit en fête au temps de ton adolescence. Suis librement les tendances de ton esprit, et ce qui charme tes yeux ; sache seulement que D.ieu t appellera en jugement pour tout cela.» (11, 9) Dans son ouvrage, «Machal Venimchal», le Ben Ich 'Haï nous explique ce verset de la manière suivante : Il souligne tout d'abord que ce verset comporte trois parties, qui correspondent aux trois sortes de plaisirs de l'homme dans ce monde : «Réjouis-toi, jeune homme, dans ton jeune âge» désigne le Malbouch, les plaisirs de la mode et des beaux vêtements. «que ton cœur soit en fête au temps de ton adolescence» désigne la A'hila, les plaisirs de la table, la gourmandise et la boisson. «Suis librement les tendances de ton esprit, et ce qui charme tes yeux» désigne les Tiyoulim, les plaisirs des promenades et des ballades. Au passage, le Ben Ich 'Haï nous fait remarquer que les premières lettres de ces plaisirs assemblées forment le mot Tamé/impur (Tiyoulim, A'hila et Malbouch), car la multiplication de ces plaisirs peut nous faire sombrer dans l impureté. Le Ben Ich 'Haï souligne que dans ce verset, il n'est fait mention d aucun interdit ou conseil de privation, tels que «habits-toi avec des haillons», «mange du pain dur» ou «reste chez toi entre quatre murs»! 166

17 Bien au contraire le verset te dit : «Réjouis-toi... sois en fête... suis librement les tendances de ton esprit...». Pourtant le verset conclut par : «sache seulement que D.ieu t appellera en jugement pour tout cela», afin de nous signaler tout de même que nous serons jugés pour toutes ces choses «permises», nous devrons rendre des comptes. Pourquoi devrions-nous rendre des comptes sur des choses permises, qu'est-ce que cela signifie? Dans le tribunal Céleste, la question ne sera pas «pourquoi astu agi ainsi, en portant un beau costume ou de jolis vêtements?» Mais on nous dira : «Lorsque tu as porté ce beau costume, tu étais heureux et tu as prononcé la bénédiction de Chéé'héyanou. Mais est-ce que ta joie fut aussi grande lorsque tu as accompli la Mitsva ordonnée par Hachem que lorsque tu as revêtu ton nouveau costume?» On nous jugera sur notre enthousiasme pour l'accomplissement des Mitsvot, en comparaison à notre enthousiasme pour jouir des plaisirs de ce monde. Aussi, le tribunal Céleste nous demandera : «Tu as mangé, tu as bu et tu en as tiré des plaisirs, tu en as joui... Mais dis-nous si tu as autant savouré et bu les paroles de Torah que tu as apprises et entendues, que les mets et boissons que tu as consommés!» Enfin, toute la semaine pendant ton travail, tes amis te proposèrent des promenades ou des ballades, mais jamais tu n'abandonnas ton poste pour aller t évader, même si dehors il faisait bon, jamais les tentations ne prenaient le dessus sur le travail... Alors le tribunal Céleste demandera : «Comment et 167

18 pourquoi le Chabbat, as-tu pu perdre des heures à te balader, comment as-tu pu perdre autant d'heures sacrées conçues pour les plaisirs spirituels?!» En réfléchissant et en observant, l'homme arrivera à la conclusion que toutes les accusations portées contre lui ne seront que le fruit de son comportement vis-à-vis du matériel au détriment du spirituel. Chaque chose de la vie courante pourra occasionner une remontrance, c'est ce que signifie la conclusion de notre verset «sache seulement que D.ieu t appellera en jugement pour tout cela.», afin de nous dire que les reproches concerneront nos lacunes dans notre Avodat Hachem, en mesurant la différence entre notre engagement dans le spirituel et celui dans les plaisirs terrestres. Tout ne se fera donc que dans une évaluation par rapport à nous avec nous-mêmes, jamais en nous comparant aux autres. Tel est le message de notre verset. 168

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

הסברים דקדוקיים Remarques Grammaticales 1. L'inflexion de la préposition ל... ( à/vers ),אתה,אני) En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les

הסברים דקדוקיים Remarques Grammaticales 1. L'inflexion de la préposition ל... ( à/vers ),אתה,אני) En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les הסברים דקדוקיים Remarques Grammaticales 1. L'inflexion de la préposition ל... ( à/vers ),אתה,אני) En hébreu, les prépositions sont déclinées selon les différents pronoms personnels etc. Le,ל ך,ל ך,ל י

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה

Vocabulaire des danses d Israël   לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי לך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתי לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי לך ידי לך רגלי וממך היא תכונתי לך עצמי לך דמי ועורי עם גויתי Lecha Eli Paroles : Rabbi Avraham

קרא עוד

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 1 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES et S coefficient : 3 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) coefficient : 4 Série L LVO et Langue vivante

קרא עוד

Sujet Une question d'atmosphère LV2 16HE2GTMLR3

Sujet Une question d'atmosphère LV2 16HE2GTMLR3 BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 HÉBREU LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3

קרא עוד

Microsoft Word - Tommer Déborah Chap 1 jour 8 texte.docx

Microsoft Word - Tommer Déborah Chap 1 jour 8 texte.docx 1 בינו עמי עשו Commentaire et explications du TOMMER DEBORAH : Par Michel BARUCH. 8 eme Jour La 9eme Midah : ʭ ʕʺ ʠʖ ʔʧʬʕ ʭʕʩʺ ˣʬ ʶ ʍʮʑ ˎ ʩʑʬ ˇʍʔʺ ʍʥ זוֹ מ דּ ה טוֹב ה ל ה קּ בּ "ה. שׁ ה ר י י שׂ ר א ל ח ט אוּ

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 ÉVOLUTIONS RÉVOLUTIONS RÉSOLUTIONS C ETAIT AU TEMPS D LA PREHISTOIRE VOICI DEUX OU TROIS CENTS MILLE ANS וכך הכל התחיל מאז נוצר האדם בצלמו ROULER SA BOULE EN TERRE SAINTE......גלגל אותה בארץ הקודש... LES

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft Word - Une intégration difficile LV2 - Sujet Texte et questions selon modèle 10-12_19HE2GTG11.docx

Microsoft Word - Une intégration difficile LV2 - Sujet Texte et questions selon modèle 10-12_19HE2GTG11.docx BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3

קרא עוד

,Beautiful, Broken Me ענת פרופר גולדנברג, טכניקה מעורבת, 2017 "המכ ונה" - ד"ר קולט ליינמן איזה שם ניתן להעניק לעבודת ה" ready-made " הניצבת לפנינו, טו

,Beautiful, Broken Me ענת פרופר גולדנברג, טכניקה מעורבת, 2017 המכ ונה - דר קולט ליינמן איזה שם ניתן להעניק לעבודת ה ready-made  הניצבת לפנינו, טו ,Beautiful, Broken Me ענת פרופר גולדנברג, טכניקה מעורבת, 2017 "המכ ונה" - ד"ר קולט ליינמן איזה שם ניתן להעניק לעבודת ה" ready-made " הניצבת לפנינו, טורסו של בובת ראווה בדמות אישה כרותת ראש וגפיים, כשאת

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

קיץ Été // 11 // $13 S H A C H A R O Z E N F E L D Architects EN PLEINE VUE מבט L החוץ עברית-צרפתית FRANÇAIS HÉBREU כתיבה: מיכל שאול צלם: שי א

קיץ Été // 11 // $13 S H A C H A R O Z E N F E L D Architects EN PLEINE VUE מבט L החוץ עברית-צרפתית FRANÇAIS HÉBREU כתיבה: מיכל שאול צלם: שי א קיץ Été 07 50 // // $3 EN PLEINE VUE מבט L החוץ עברית-צרפתית FRANÇAIS HÉBREU כתיבה: מיכל שאול צלם: שי אפשטיין סטיילינג לצילום: מאיה ליבנת הרוש אדריכלות: שחר-רוזנפלד אדריכלים ניהול ופיקוח: רועי הראל קונסטרוקטור:

קרא עוד

Equipe du Festival Production & Direction artistique : Olivier Tournaud Attaché Audiovisuel, Institut français d'israël Caroline Boneh Directrice Eden

Equipe du Festival Production & Direction artistique : Olivier Tournaud Attaché Audiovisuel, Institut français d'israël Caroline Boneh Directrice Eden Equipe du Festival Production & Direction artistique : Olivier Tournaud Attaché Audiovisuel, Institut français d'israël Caroline Boneh Directrice Eden Cinéma Ltd - Production & Distribution Production

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצלי

Vocabulaire des danses d Israël   Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצלי Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה כשיר ציפור זמיר בין העלים זה כינור דוד ביד דוד המלך הפורט על מיתריו כטוב ליבו ביין לעת

קרא עוד

ז 'אד ור פ אר י! מתה על פריז! קורסים לצרפתית של המכון הצרפתי* הברושור!* טל: כי צרפתית לומדים מצרפתים! חפשו אותנו ב w

ז 'אד ור פ אר י! מתה על פריז! קורסים לצרפתית של המכון הצרפתי* הברושור!*   טל: כי צרפתית לומדים מצרפתים! חפשו אותנו ב w ז 'אד ור פ אר י! מתה על פריז! לצרפתית של המכון הצרפתי* הברושור!* www.tsarfatit.co.il טל: 1-700-701-778 כי צרפתית לומדים מצרפתים! חפשו אותנו ב www.institutfrancais-israel.com TABLE DES MATIÈRES INFORMATIONS

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הגל החדש- עיצוב צרפתי עכשווי Le nouveau paysage domestique français Exposition proposée par Cédric Morisset ביוזמתו של סדריק מוריסה, המכון הצרפתי ומוז

הגל החדש- עיצוב צרפתי עכשווי Le nouveau paysage domestique français Exposition proposée par Cédric Morisset ביוזמתו של סדריק מוריסה, המכון הצרפתי ומוז הגל החדש- עיצוב צרפתי עכשווי Le nouveau paysage domestique français Exposition proposée par Cédric Morisset ביוזמתו של סדריק מוריסה, המכון הצרפתי ומוזיאון העיצוב חולון מציגים את התערוכה 'הגל החדש, נוף

קרא עוד

Ani Oleh Lirushalayim אני עולה לירושלים אפרים רחמן - Rachman Paroles : Ephraïm יוסף הדר - Hadar Musique : Joseph Chorégraphie : Maurice Perez Vocabula

Ani Oleh Lirushalayim אני עולה לירושלים אפרים רחמן - Rachman Paroles : Ephraïm יוסף הדר - Hadar Musique : Joseph Chorégraphie : Maurice Perez Vocabula Ani Oleh Lirushalayim אני עולה לירושלים אפרים רחמן - Rachman Paroles : Ephraïm יוסף הדר - Hadar Musique : Joseph Chorégraphie : Maurice Perez אני עולה לירושלים אני עולה לירושלים, אולי בנו את המקדש אני

קרא עוד

Emek HaPrachim עמק הפרחים אהובה עוזרי - Ozeri Paroles : Ahuvah אהובה עוזרי - Ozeri Musique : Ahuvah Chorégraphie : Perez Maurice 1991 Vocabulaire des

Emek HaPrachim עמק הפרחים אהובה עוזרי - Ozeri Paroles : Ahuvah אהובה עוזרי - Ozeri Musique : Ahuvah Chorégraphie : Perez Maurice 1991 Vocabulaire des Emek HaPrachim עמק הפרחים אהובה עוזרי - Ozeri Paroles : Ahuvah אהובה עוזרי - Ozeri Musique : Ahuvah Chorégraphie : Perez Maurice 1991 עמק הפרחים גלגלי הכרכרה הביאוני הלום קול פעמוני זימרה נשמע כחלום מי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

על ההגדרה המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטריזם הישראלי מאת ד ר קלוד קליין כל משטר מבוסס על מספר הנחות יסוד ומיישם למעשה בין במפורש ובין במשתמע מ

על ההגדרה המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטריזם הישראלי מאת ד ר קלוד קליין כל משטר מבוסס על מספר הנחות יסוד ומיישם למעשה בין במפורש ובין במשתמע מ על ההגדרה המשפטית של המשטר הפרלמנטרי ועל הפרלמנטריזם הישראלי מאת ד ר קלוד קליין כל משטר מבוסס על מספר הנחות יסוד ומיישם למעשה בין במפורש ובין במשתמע מספר תיאוריות בנוגע לבעיות קונסטיטוציוניות בעלות משקל

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Lecture du texte : איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי

Lecture du texte :   איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדיין לעבוד. רופאים רבים מתעניינים בזקנים אלה וחוקרים את אורח החיים שלהם. הרופא הר וּסי ד''ר סיצ'ינאבה פּירסם

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org I. Is there a mitzvah to eat matzah all of Pesach? a. Pesachim 120a - First night is a chova, the rest of

קרא עוד

טופס סילבוס

טופס סילבוס הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה שם הקורס: ספרות הפסנתר ג' התקופה הרומנטית Piano Literature 3 The Romantic Period שנתי, תשע"ז, 2016-2017 שו"ת, 4 ש"ס שם המרצה: פרופ'

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël אור וירושלים Or virushalayim אור וירושלים Paroles : Yosef Sarig Musique : Yosef Sarig Chorégr

Vocabulaire des danses d Israël   אור וירושלים Or virushalayim אור וירושלים Paroles : Yosef Sarig Musique : Yosef Sarig Chorégr אור וירושלים Or virushalayim אור וירושלים Paroles : Yosef Sarig Musique : Yosef Sarig Chorégraphie : Shoshana Kopelevitch 1980 השקט שוב צונח כאן משמי הערב כדאיית דיה מעל התהומות ושמש אדומה נושקת להט חרב

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

1.חייבים לדעת! E indispensabile da sapere!.1 כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן Sì.2 אחרי "כן", אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד "לא"... מי שישמע יבין

1.חייבים לדעת! E indispensabile da sapere!.1 כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן Sì.2 אחרי כן, אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד לא... מי שישמע יבין 1.חייבים לדעת! E indispensabile da sapere!.1 כן, זה נעים להתחיל במילת הסכמה: כן Sì.2 אחרי "כן", אין ברירה, מוכרחים לפעמים להגיד "לא"... מי שישמע יבין שאצלנו "לא" הוא לא! No.3 עכשיו יש לנו בסיס ראשוני של

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע  מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul 5779 - Tischri 5780 29 So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo 40. KW 1. Tag Rosch Haschana 1 שני 1 Di 2. Tag Rosch

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים - 23120 תאריך עדכון אחרון 05-07-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מוסיקולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד