מאגר שאלות:

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מאגר שאלות:"

תמליל

1 מאגר שאלות בנושא "מבנה האטום": שאלות ותשובות מבחינות הבגרות בכימיה תשנ"ח-תשע"ז בנושא "מבנה האטום". שאלות ותשובות נוספות בנושא. כל השאלות והתשובות מעובדות ומותאמות לתוכנית הלימודים הוכן ע"י מיכאל קויפמן יעוץ: זיוה בר-דב אפריל 2018 החוברת מכילה את השאלות מבחינות הבגרות בכימיה תשנ"ח-תשע"ז, עם תשובות מפורטות. לרוב השאלות מוצגות שאלות נוספות שמרחיבות ומעמיקות את נושאי השאלות מבחינות הבגרות. 1

2 שאלה 1 ב', בגרות תשע"ז 2017, שאלון בעת האחרונה הצליחו מדענים ליצור באופן מלאכותי ארבעה יסודות חדשים שהמספרים האטומיים שלהם: 117, 115, 113 ו היסוד שמספרו האטומי 118 נמצא בטבלה המחזורית מתחת ליסוד רדון,. 86Rn לפניך ארבעה היגדים. 1-4 מהו ההיגד הלא נכון? 1. ארבעת היסודות החדשים נמצאים באותו בטבלה המחזורית. 2. לאטומים של ארבעת היסודות החדשים יש מספר שווה של רמות אנרגיה מאוכלסות. 3. לאטום של היסוד שמספרו האטומי, 118 יש 8 אלקטרונים ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר. 4. ארבעת היסודות החדשים נמצאים באותה שורה בטבלה המחזורית. הנימוק התשובה הנכונה היא - 1 ההיגד לא נכון. ארבעת היסודות החדשים נמצאים באותה שורה ולא באותו. היות והאטום של היסוד שמספרו האטומי 118 נמצא ב, 8 היסודות האחרים נמצאים לפניו באותה שורה. היגדים 2 ו- 4 נכונים: היסודות נמצאים באותה שורה, ובאטומי היסודות האלה יש אותו מספר של רמות אנרגיה מאוכלסות. היגד 3 נכון: אטום של היסוד שמספרו האטומי 118 נמצא ב של ראדון,, 86Rn הגזים האצילים, באטום של היסוד 8 אלקטרונים ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר. שאלה 3 בגרות תשע"ז 2017, שאלון פתיח לשאלה )חלק מהסעיפים מתייחסים לתכונות חומרים( השאלה עוסקת ביסוד מימן ובאחדים משימושיו. סעיף א' ליסוד מימן שלושה איזוטופים טבעיים ולהם שמות שונים: מימן,, H דאוטריום,, D וטריטיום, T. הסימול של אטום מימן הוא. אטום D כבד פי 2 מאטום, H ואילו אטום T כבד פי 3 מאטום. H תת-סעיף i רשום את הסימול של אטום D ושל אטום. T התשובה: תת-סעיף ii 1 1 H 2 )או: 1D 2 דאוטריום: 1H 3 טריטיום: 1H )או: ) 1T 3 2

3 רק אחד משלושת האיזוטופים D, H ו- T פולט קרינה רדיואקטיבית. נסמן איזוטופ זה באות. X X 2 3 He + לפניך ניסוח התהליך שבו איזוטופ X פולט קרינה רדיואקטיבית. קבע מהו האיזוטופ של היסוד מימן המסומן באות. X נמק. התשובה: קביעה: או T 3 X= 1 H נימוק: או: כאשר גרעין של אטום רדיואקטיבי פולט קרינת, המספר האטומי עולה ב- 1 ומספר המסה אינו משתנה )בסיום התהליכים המתרחשים בגרעין נויטרון נהפך לפרוטון ואלקטרון(. כאשר גרעין של אטום רדיואקטיבי פולט קרינת, יש שינוי במספר האטומי ואין שינוי במספר המסה. או: 1 3 H 3 2 He סעיף ב' טמפרת הרתיחה, Tb, של מימן נוזלי, Tb, היא נמוכה מאוד, = 20 K H2(l). הסבר מדוע. התשובה: המספר הכולל של האלקטרונים )או: ענן האלקטרונים( במולקולות של מימן הוא קטן מאוד )במולקולה אחת יש רק 2 אלקטרונים(. במצב נוזל, בין המולקולות של מימן יש אינטראקציות ון-דר-ואלס חלשות מאוד. נדרשת אנרגיה מעטה כדי להפריד את המולקולות זו מזו. לכן טמפרת הרתיחה של מימן היא נמוכה מאוד )קרובה לאפס מוחלט(. סעיף ג' משתמשים בגז מימן, H2(g), כדי למנוע פליטה לאוויר של תרכובות גפרית רעילות בעת שרפת חומרי דלק שמופקים מנפט גולמי. בחומרי דלק אלה יש תרכובות גפרית, כגון פנטאן-תיו ל, בתנאים מתאימים, מימן מגיב עם פנטאן-תיו ל. תוצרי התגובה הם מימן גפרי,. CH3(CH2)3CH2SH(l)., ופנטאן, CH3(CH2)3CH3(l) H2S(g) 3

4 בH תת-סעיף i נסח ואזן את התגובה בין. CH3(CH2)3CH2SH(l) לבין H2(g) התשובה: CH3(CH2)3CH2SH(l) + H2(g) H2S(g) + CH3(CH2)3CH3(l) תת-סעיף ii קבע אם בתגובה זו H2(g) מגיב כמחמצן או כמחזר. נמק. התשובה: קביעה: המימן מגיב כמחזר. נימוק: במהלך התגובה דרגת החמצון של אטומי המימן עולה )מ- במגיב ל- 1+ בתוצר(. 0 או: בתגובה זו אטומי H במולקולות H2 מאבדים אלקטרונים. סעיף ד' H2(g) גז מימן, אפשר להפיק, יכול לשמש גם חומר דלק למכוניות. H2(g) בתגובה בין מגנזיום מימני, MgH2(s), לבין מים, H2O(l), על פי תגובה (1). (1) MgH2(s) + 2H2O(l) Mg(OH)2(s) + 2H2(g) תת-סעיף i קבע אם בתגובה (1) יש מעבר של אלקטרונים. נמק. התשובה: קביעה: בתגובה (1) יש מעבר של אלקטרונים. נימוק: )תגובה (1) היא תגובת חמצון-חיזור.( בתגובה (1) יש שינויים בדרגות החמצון של אטומי מימן. או: MgH2(s) - במהלך התגובה דרגת החמצון של אטומי המימן משתנה מ- במגיב - ביוני 1 ל- 0 בתוצר. 4

5 בH במגיב - באטומי H ב- H2O(l) +1 או: במהלך התגובה דרגת החמצון של אטומי המימן משתנה מ- ל- 0 בתוצר. תת-סעיף ii מדענים מציעים להשתמש ב- MgH2(s) כ"חומר אחסון" שממנו יופק מימן. חשב את המסה של MgH2(s) הדרושה לקבלת 10,000 ליטר נתון: בתנאי התגובה הנפח של 1 מול גז הוא 25 ליטר.. פרט את חישוביך. H2(g) 10,000 liter 25 liter = 400 mol mol - 10,000 ליטר: התשובה: מספר המולים של 2(g) 200 mol 26 gr mol על פי יחס המולים בניסוח התגובה מ- 1 מול MgH2(s) מקבלים 2 מול מספר המולים של המסה המולרית של. H2(g) MgH2(s) שהגיבו: :MgH2(s) 200 mol 26 = 5,200 gr = 5.2 kg gr mol המסה של MgH2(s) הדרושה: שאלה 1, בגרות תשע"ו 2016, שאלון ו-. 41 K נתונים שניים מבין האיזוטופים של אשלגן, 39 K מהו ההיגד הנכון? גדול מן המטען הגרעיני של האיזוטופ. 39 K המטען הגרעיני של האיזוטופ 41 K א. גדול ממספר האלקטרונים באיזוטופ. 39 K מספר האלקטרונים באיזוטופ 41 K ב. גדולה מן המסה של האיזוטופ. 39 K המסה של האיזוטופ 41 K ג. גדול מן הרדיוס של האיזוטופ. 39 K הרדיוס של האיזוטופ 41 K ד. הנימוק התשובה הנכונה היא ג. מספר המסה של אטום הוא סכום של מספר פרוטונים ומספר נויטרונים בגרעין. גדול ממספר המסה של אטום, 39 K לכן המסה של האיזוטופ 41 K מספר המסה של אטום 41 K גדולה מן המסה של האיזוטופ. 39 K 5

6 מסיח א אינו נכון, כי המטען הגרעיני של אטום נקבע על ידי מספר פרוטונים בגרעין, שבאטומים הנתונים הוא שווה )19 פרוטונים(. מסיח ב אינו נכון, כי מספר האלקטרונים באטומים הנתונים הוא שווה )19 אלקטרונים(. מסיח ד אינו נכון, כי רדיוס אטומי באטומים הנתונים הוא שווה )רדיוס אטומי תלוי במטען הגרעיני ובמספר אלקטרונים באטום(. התלמידים המעטים שטעו לא מקשרים בין גודל האטום לבין מספר אלקטרונים באטום. שאלה 2, בגרות תשע"ו 2016, שאלון מדרגים שלושה אטומים על פי אנרגיית היינון שלהם. מהו הדירוג הנכון? F > Ne > Cl א. Ne > F > Cl ב. F > Cl > Ne ג. Ne > Cl > F ד. הנימוק התשובה הנכונה היא ב. גורמים המשפיעים על אנרגיית יינון: )1( המרחק בין גרעין האטום לבין האלקטרון שהאנרגיה שלו היא הגדולה ביותר - הוא נמצא ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר. ככל שמרחק זה גדול יותר, אנרגיית האלקטרון גדולה יותר, המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום חלשה יותר, ואנרגיית היינון נמוכה יותר. מספר פרוטונים בגרעין האטום. ככל שמספר פרוטונים בגרעין גדול יותר, המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום חזקה יותר, ואנרגיית היינון גבוהה יותר. )2( השפעת הגורם הראשון על אנרגיית יינון גדולה מזו של הגורם השני, שאליו מומלץ להתייחס כשמשווים בין אנרגיות יינון של שני אטומים, שבהם המרחק בין גרעין לאלקטרון שיוצא מן האטום דומה. מספר פרוטונים בגרעין של אטום Ne גדול ממספר פרוטונים בגרעין של אטום. F המשיכה בין האלקטרון היוצא מאטום Ne לבין גרעין האטום חזקה יותר, ואנרגיית היינון גבוהה יותר. )המרחק בין גרעין לאלקטרון שיוצא מן האטום דומה בשני האטומים.( אנרגיית היינון של אטום F גבוהה מזו של אטום, Cl כי באטום F יש שתי רמות אנרגיה מאוכלסות באלקטרונים ובאטום Cl יש שלוש רמות אנרגיה מאוכלסות באלקטרונים. המרחק בין גרעין של אטום F לבין האלקטרון שיוצא קטן יותר, המשיכה בינו לבין גרעין האטום חזקה יותר, לכן יש להשקיע אנרגיה גדולה יותר כדי להוציא אלקטרון מן אטום. F המסיחים אינם נכונים, כי הם תוצאה של חוסר ניתוח הכולל השפעה של שני הגורמים על אנרגיית יינון. 6

7 שאלה 1 ב', בגרות תשע"ה 2015, שאלון קבע מהו המשפט הנכון בנוגע לאנרגיית היינון הראשונה (E1) של מגנזיום,, Mg ואנרגיית היינון הראשונה (E1) של סידן,. Ca E1 1. של Mg גבוהה מ- E1 של, Ca כי באטום Mg אלקטרוני הערכיות נמצאים ברמת אנרגיה נמוכה יותר., Ca כי בגרעין של אטום Mg יש מספר קטן, Ca כי באטום Mg אלקטרוני הערכיות E1 של E1 של E1 2. של Mg גבוהה מ- יותר של פרוטונים. E1 3. של Mg נמוכה מ- נמצאים ברמת אנרגיה נמוכה יותר. E1 4. של Mg נמוכה מ- E1 של, Ca כי בגרעין של אטום Mg יש מספר קטן יותר של פרוטונים. גורמים המשפיעים על אנרגיית יינון: )1( המרחק בין גרעין האטום לבין האלקטרון שהאנרגיה שלו היא הגדולה ביותר - נמצא ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר. ככל שמרחק זה גדול יותר, אנרגיית האלקטרון גדולה יותר, המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום חלשה יותר, ואנרגיית היינון נמוכה יותר. )2( מספר פרוטונים בגרעין האטום. ככל שמספר פרוטונים בגרעין גדול יותר, המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום חזקה יותר, ואנרגיית היינון גבוהה יותר. השפעת הגורם הראשון )מרחק מהגרעין( על אנרגיית יינון גדולה מזו של הגורם השני )המטען של הגרעין(, שאליו מומלץ להתייחס כשמשווים בין אנרגיות יינון של שני אטומים, שבהם המרחק בין גרעין לאלקטרון שיוצא מן האטום דומה. התשובה הנכונה היא 1. אנרגיית היינון הראשונה של אטום מגנזיום גבוהה מזו של אטום סידן, כי באטום Mg יש שלוש רמות אנרגיה מאוכלסות ובאטום Ca יש ארבע רמות אנרגיה מאוכלסות. המרחק בין גרעין אטום Mg לבין האלקטרון שיוצא קטן יותר, המשיכה בינו לבין גרעין האטום חזקה יותר, לכן יש להשקיע אנרגיה גדולה יותר כדי להוציא אלקטרון מן האטום. מסיח 2 אינו נכון. הקביעה נכונה, אך ההסבר שגוי. מסיחים 3 ו- 4 אינם נכונים, כי הקביעות וההסברים אינם מתאימים למגמות בהשתנות של אנרגיית יינון בהתאם למיקום האטומים בטבלה המחזורית ובהתאם לגורמים המשפיעים על אנרגיית יינון. 7

8 שאלה נוספת עבור כל אחד מהמשפטים שלפניך קבע אם הוא נכון או לא נכון. תקן כל משפט שאינו נכון. 1. אנרגיית היינון של אשלגן,, K נמוכה מאנרגיית היינון של ברום,, Br כי המטען הגרעיני של אטום ברום גדול מהמטען הגרעיני של אטום אשלגן. 2. אנרגיית היינון של חמצן,, O נמוכה מאנרגיית היינון של גפרית,, S כי רמת האנרגיה שממנה יוצא אלקטרון באטום חמצן קרובה יותר לגרעין. 3. אנרגיית היינון של אלומיניום,, Al גבוהה מאנרגיית היינון של בור,. B אנרגיית יינון עולה Ar K Rb אנרגיית היינון של נתרן,, Na גבוהה מאנרגיית היינון של ניאון,, Ne כי רמת האנרגיה שממנה יוצא אלקטרון באטום נתרן רחוקה יותר מהגרעין. ליתיום מגיב עם פלואור, בתגובה נוצרת תרכובת יונית על ידי מעבר אלקטרונים מאטומי פלואור לאטומי ליתיום. בתרכובת CaCl2(s), לכל יון סידן יש היערכות אלקטרונים כמו לאטום ארגון,. Ar ליון חמצן, O 2, יש היערכות אלקטרונים כמו לאטום ניאון,. Ne המטען של יון אלומיניום הוא +1 וליון זה יש היערכות אלקטרונים כמו לאטום ניאון,. Ne לאטומי היסודות ב השני במערכה המחזורית יש נטייה להגיע להיערכות אלקטרונים של אטומי גז אציל, על ידי מסירת אלקטרונים והפיכה ליונים עם מטען +2. ביון חיובי יש תמיד יותר נויטרונים מאשר אלקטרונים. ביון שלילי יש יותר אלקטרונים מאשר פרוטונים התשובה: 1. המשפט נכון. 2. המשפט אינו נכון. אנרגיית היינון של חמצן,, O גבוהה מאנרגיית היינון של גפרית,, S כי רמת האנרגיה שממנה יוצא אלקטרון באטום חמצן קרובה יותר לגרעין. 3. המשפט אינו נכון. אנרגיית היינון של אלומיניום,, Al נמוכה מאנרגיית היינון של בור,. B 4. נכון. 5. לא נכון. אנרגיית היינון של נתרן,, Na נמוכה מאנרגיית היינון של ניאון,, Ne כי רמת האנרגיה שממנה יוצא אלקטרון באטום נתרן רחוקה יותר מהגרעין. 8

9 לא נכון. ליתיום מגיב עם פלואור, בתגובה נוצרת תרכובת יונית על ידי מעבר אלקטרונים מאטומי ליתיום לאטומי פלואור. נכון. נכון. לא נכון. המטען של יון אלומיניום הוא +3 וליון זה יש היערכות אלקטרונים כמו לאטום ניאון,. Ne נכון. לא נכון. ביון חיובי יש תמיד יותר פרוטונים מאשר אלקטרונים. נכון שאלה 1 א', בגרות תשע"ד 2014, שאלון האותיות d, c, b, a מסמלות אטומים של ארבעה יסודות הנמצאים באותה שורה בטבלה המחזורית. בטבלה שלפניך מוצג מספר אלקטרוני הערכיות באטומים אלה. האטום a b c d מספר אלקטרוני הערכיות מהי הקביעה הנכונה? 1. הרדיוס של אטום a גדול מהרדיוס של אטום. b 2. אטום b יכול להתקשר לאטום с בקשר קוולנטי כפול. 3. אנרגיית היינון של אטום c גבוהה מאנרגיית היינון של אטום. d.4 היערכות האלקטרונים באטום d היא. 2, 5 התשובה הנכונה היא. 1 אטומי היסודות הנתונים נמצאים באותה שורה )מחזור( בטבלה המחזורית. רדיוס אטומי קטן לאורך השורה, מפני שהמטען הגרעיני של אטומים עולה. מספר הפרוטונים בגרעין של אטום a קטן ממספר הפרוטונים בגרעין של אטום, b לכן כוחות המשיכה בין גרעין לאלקטרונים באטום a חלשים יותר. כתוצאה מכך הרדיוס של אטום a גדול מהרדיוס של אטום. b 9

10 מסיח 2 אינו נכון, כי אטום b הוא אטום של מתכת מ שני )כגון מגנזיום( ואטום c הוא אטום של אל-מתכת מ שישי, כגון חמצן. תרכובת, שיכולה להיווצר מהיסודות b ו-, c היא תרכובת יונית והקשרים שקיימים בה הם קשרים יוניים בין יונים חיוביים b 2+ ליונים שליליים. c 2 מסיח 3 אינו נכון, כי אנרגיית היינון הראשונה של אטומי היסודות עולה לאורך השורה. מספר הפרוטונים בגרעין של אטום c קטן ממספר הפרוטונים בגרעין של אטום, d לכן כוחות המשיכה בין הגרעין של אטום c חלשים יותר מאלה שבאטום. d כתוצאה מכך אנרגיית היינון של אטום c נמוכה מאנרגיית היינון של אטום. d מסיח 4 אינו נכון, כי היערכות האלקטרונים באטום d צריכה להסתיים בספרה - 7 מספר אלקטרוני ערכיות באטום זה. שאלה נוספת האותיות d, c, b, a מסמלות אטומים של ארבעה יסודות הנמצאים באותה שורה בטבלה המחזורית. א. בטבלה I שלפניך מוצג מספר אלקטרוני הערכיות באטומים הנתונים. השלם את הטבלה. אטום היסוד a מספר אלקטרוני ערכיות באטום מספר ה בטבלה המחזורית שבו נמצא היסוד היסוד הוא מתכת או אל-מתכת 1 2 b 6 c 7 d ב. טבלה II שלפניך מתייחסת לתרכובות הנוצרות בתגובות בין היסודות הנתונים. השלם את הטבלה. יסודות שמגיבים ביניהם ליצירת התרכובת c מגיב עם a נוסחת התרכובת שנוצרת בתגובה החלקיקים שמהם מורכבת התרכובת סוגי הקשרים הקיימים בין חלקיקי התרכובת d מגיב עם a c מגיב עם b d מגיב עם b d מגיב עם c 10

11 התשובה: א. אטום היסוד a מספר אלקטרוני ערכיות באטום מספר ה בטבלה המחזורית שבו נמצא היסוד 1 היסוד הוא מתכת או אל-מתכת מתכת 1 מתכת 2 2 b אל-מתכת 6 6 c אל-מתכת 7 7 d ב. יסודות שמגיבים ביניהם ליצירת התרכובת c מגיב עם a נוסחת התרכובת שנוצרת בתגובה החלקיקים שמהם מורכבת התרכובת יונים a +, c 2 יונים a +, d יונים b 2+, c 2 יונים b 2+, d מולקולות סוגי הקשרים הקיימים בין חלקיקי התרכובת יוני יוני a2c ad bc d מגיב עם a c מגיב עם b יוני יוני אינטראקציות ון-דר-ואלס - בין מולקולות התרכובת בנוזל ובמוצק. קשרים קוולנטיים - בין אטומים בתוך מולקולות. cd2 bd2 cd2 d מגיב עם b d מגיב עם c 11

12 שאלה 1 א', בגרות תשע"ג 2013, שאלון חמישה יסודות שמספריהם האטומיים עוקבים מסומנים באותיות. z, y, x, w, v בדיאגרמה שלפניך מוצגים הרדיוסים של אטומי היסודות האלה ביחידות אורך אנגסטרם (Å). רדיוס אטומי (Å) יסוד v w x y z מהי הקביעה הנכונה? 1. היסודות z-v נמצאים באותה שורה בטבלה המחזורית היסוד z הוא יסוד ממשפחת הגזים האצילים. היסוד y הוא יסוד ממשפחת המתכות האלקליות. מספר אלקטרוני הערכיות באטום של יסוד v קטן ממספר אלקטרוני הערכיות באטום של יסוד. z התשובה הנכונה היא. 3 רדיוס אטומי של אטומי היסודות קטן לאורך השורה )המחזור( בטבלה המחזורית, כשמתקדמים משמאל לימין, מפני שמספר הפרוטונים בגרעיני האטומים עולה - המטען הגרעיני עולה. לכן כוחות המשיכה הפועלים באטום בין הגרעין לאלקטרונים מתחזקים והרדיוס האטומי קטן. רדיוס אטומי של אטומי היסודות ב גדל, מפני שגדל מספר רמות האנרגיה באטום. על פי הגרף הנתון הרדיוס האטומי של אטומי היסוד y גדול בהרבה מזה של אטומי היסוד. x המסקנה: היסודות הנתונים נמצאים בשתי שורות של הטבלה המחזורית. היסוד x נמצא ב השמיני בשורה העליונה והיסוד y נמצא ב הראשון - במשפחת המתכות האלקליות, בשורה התחתונה. ערכי הרדיוס האטומי של שאר היסודות הנתונים מתאימים לקביעה זו: שורה עליונה שורה תחתונה שמיני x שביעי w מספר ה בטבלה המחזורית שישי v חמישי רביעי שלישי שני z ראשון y * התלמידים צריכים לציין את הגורמים המשפיעים ולא יידרשו לנמק - על פי תוכנית

13 שאלה נוספת 1 יסוד X נמצא בשורה השלישית )במחזור השלישי( בטבלה המחזורית. לאטום של יסוד X שני אלקטרוני ערכיות. יסוד X מגיב עם יסוד Y שנמצא בשורה השנייה בטבלה המחזורית. הנוסחה של תוצר התגובה היא. XY2 קבע עבור כל אחד מההיגדים שלפניך אם הוא נכון או לא נכון. נמק כל קביעה. א. XY2 היא תרכובת יונית. בתרכובת זו מספר אלקטרונים בכל אחד מהיונים שווה. ב. ג. ד. XY2 היא תרכובת יונית. בתרכובת זו מספר האלקטרונים ביון חיובי קטן ממספר האלקטרונים ביון שלילי. לאטום של יסוד Y יש 9 אלקטרוני ערכיות. לאטום של יסוד Y יש 7 אלקטרוני ערכיות. התשובה: (Mg 2+ ) X 10 אלקטרונים וביון שלילי א. ההיגד נכון. XY2 היא תרכובת יונית, ביון חיובי של ב. ג. ד. של (F ) Y גם 10 אלקטרונים ההיגד לא נכון - על פי הנימוק בסעיף א'. ההיגד לא נכון. לפי מיקומו בטבלה המחזורית, לאטום, Y יש 7 אלקטרוני ערכיות. על פי נוסחת התרכובת Y, XY2 נמצא ב 7. מספר ה מעיד על מספר אלקטרוני הערכיות. ההיגד נכון - על פי הנימוק בסעיף ג'. 13

14 שאלה נוספת 2 ארבעה יסודות, שמספריהם האטומיים עוקבים, מסומנים באותיות. d, c, b, a ליסוד d המספר האטומי הגדול ביותר. יסוד b הוא הלוגן. מהי הקביעה הנכונה? נוסחת התרכובת של יסוד a עם מימן היא. ah2 1. מספר האלקטרונים באטום של יסוד a גדול ממספר האלקטרונים באטום של יסוד. b 2. נוסחת התרכובת של a עם b היא. a2b 3. נוסחת התרכובת של d עם חמצן היא. do 4. התשובה הנכונה היא. 1 סידור של היסודות הנתונים בטבלה מחזורית: מספר ה בטבלה המחזורית a b שורה עליונה c d שורה תחתונה לאטום של יסוד a חסרים 2 אלקטרונים כדי להגיע למצב יציב )היערכות אלקטרונים באטום של גז אציל(. לאטום מימן חסר אלקטרון אחד כדי להגיע למצב יציב )היערכות אלקטרונים באטום של גז אציל.)He לכן נוסחת התרכובת של יסוד a עם מימן היא. ah2 היגד 2 לא נכון: יסודות מסודרים בטבלה מחזורית לפי עלייה במספר אטומי, כלומר לפי עלייה במספר פרוטונים. באטום ניטרלי מספר אלקטרונים שווה למספר פרוטונים, לכן מספר האלקטרונים באטום של יסוד a קטן ממספר האלקטרונים באטום של יסוד. b היגד 3 לא נכון: לאטום של יסוד a חסרים 2 אלקטרונים כדי להגיע למצב יציב )היערכות אלקטרונים באטום של גז אציל(. לאטום של יסוד b חסר אלקטרון אחד כדי להגיע למצב יציב. לכן נוסחת התרכובת תהיה.ab2 היגד 4 לא נכון: לאטום של יסוד d חסר אלקטרון אחד כדי להגיע למצב יציב )היערכות אלקטרונים באטום של גז אציל(. לאטום של חמצן חסרים שני אלקטרונים כדי להגיע למצב יציב. לכן נוסחת התרכובת תהיה. d2o 14

15 שאלה נוספת 3 מהו ההיגד הנכון? 1. ככל שרדיוס אטומי גדול יותר אלקטרושליליות האטום גדולה יותר. 2. ככל שרדיוס אטומי גדול יותר אלקטרושליליות האטום נמוכה יותר. 3. אלקטרושליליות תלויה במטען הגרעין בלבד. 4. לאורך השורה בטבלה המחזורית רדיוס אטומי קטן, לכן לגזים אצילים אלקטרושליליות גבוהה ביותר בשורה. ההיגד הנכון הוא 2.ערך של אלקטרושליליות היא ביטוי לנטייה של האטום למשוך אלקטרונים משותפים. ככל שרדיוס אטומי גדול יותר כוח משיכה שפועל בין הגרעין לבין האלקטרונים קטן יותר, ולכן אלקטרושליליות האטום נמוכה יותר. היגד 1 לא נכון: על פי הנימוק להיגד. 2 היגד 3 לא נכון: אלקטרושליליות האטום תלויה גם במטען הגרעין. היגד 4 לא נכון: לאורך השורה רדיוס אטומי קטן, כי גדל מטען הגרעין, בעוד שמספר רמות אנרגיה לא משתנה. אם זאת, שאטומים של גזים אצילים נמצאים במצב יציב והם לא נוטים ליצור קשרים כימיים, לכן לחלק מגזים אצילים אין ערכי האלקטרושליליות. 15

16 שאלה 1 א', בגרות תשע"ב 2012, שאלון האותיות d, c, b, a הן סמלים שרירותיים, המייצגים ארבעה יסודות בעלי מספרים אטומיים עוקבים במערכה המחזורית. לאטום של יסוד c יש אלקטרון ערכיות אחד. N מסמל אטום חנקן. מהי הנוסחה הנכונה? a3c2 b3n2 da d3n2.1 5%.2 12%.3 3%.4 80% סידור היסודות הנתונים לפי מיקומם האפשרי במערכה המחזורית - שיוכם לים המתאימים c d a b על פי נתוני השאלה, יסוד, c של אטום שיש לו אלקטרון ערכיות אחד, שייך ל הראשון במערכה המחזורית. לפיכך לאטום של יסוד d יש שני אלקטרוני ערכיות, והוא שייך ל השני. היונים, הנוצרים מאטומי המתכות מ השני, הם בעלי מטען +2 בתרכובות יוניות. יוני החנקן הם בעלי מטען 3 בתרכובות יוניות. לכן נוסחת התרכובת היא. d3n2 16

17 שאלה נוספת 1 ארבעה יסודות, שמספריהם האטומיים עוקבים, מסומנים באותיות. d, c, b, a ליסוד d המספר האטומי הגדול ביותר. יסוד b הוא הלוגן. מהי הקביעה הנכונה? 1. הרדיוס של אטום היסוד c קטן מהרדיוס של אטום היסוד. d 2. מספר האלקטרונים באטום של יסוד a גדול ממספר האלקטרונים באטום של יסוד. b 3. מבין אטומי היסודות, d, c, b, a לאטום של יסוד d המספר הגדול ביותר של אלקטרוני הערכיות. 4. אלקטרוני הערכיות של אטומי היסודות d, c, b, a נמצאים באותה רמת אנרגיה. התשובה הנכונה היא. 1 סידור היסודות הנתונים לפי מיקומם האפשרי במערכה המחזורית - שיוכם לים המתאימים a b c d לפי כך, יסוד d נמצא בשורה שאחרי השורה שבה נמצא אטום, c ולכן לאטום של יסוד c יש פחות רמות אנרגיה והרדיוס שלו קטן יותר מאשר לאטום של יסוד. d היגד 2 אינו נכון: יסודות מסודרים בטבלה המחזורית לפי עלייה במספר אטומי, כלומר לפי עלייה במספר פרוטונים. באטום מספר אלקטרונים שווה למספר פרוטונים, לכן מספר האלקטרונים באטום של יסוד a קטן ממספר האלקטרונים באטום של יסוד. b היגד 3 אינו נכון: מספר ה שבו נמצא היסוד מעיד על מספר האלקטרונים ברמת הערכיות )מלבד מתכות המעבר(. לכן מבין אטומי היסודות d, c, b, a לאטום של יסוד d המספר הקטן ביותר של אלקטרוני הערכיות. היגד 4 אינו נכון: אלקטרוני ערכיות נמצאים ברמה האחרונה )מלבד מתכות מעבר(. יסוד d נמצא בשורה שאחרי השורה, שבה נמצאים יסודות, c, b, a וזה מעיד על כך שאלקטרוני ערכיות של אטומי היסודות c, b, a לא נמצאים באותה רמת אנרגיה כמו אלקטרוני הערכיות באטום של יסוד. d 17

18 שאלה נוספת 2 ארבעה יסודות, שמספריהם האטומיים עוקבים, מסומנים באותיות, d, c, b, a נמצאים בשורה שנייה בטבלה המחזורית. ליסוד d המספר האטומי הגדול ביותר. יסוד b הוא הלוגן. מהי הקביעה הנכונה? 1. בתרכובת, המתקבלת בתגובה בין a ל- b,לאטום של יסוד b מטען חלקי שלילי. 2. בתרכובת, המתקבלת בתגובה בין a ל- d,לאטום של יסוד d מטען חלקי חיובי. 3. יסוד המורכב מאטומי c פעיל מאוד. 4. בתרכובת, המתקבלת בתגובה בין a ל- b,לאטום של יסוד b מטען חלקי חיובי. התשובה הנכונה היא. 1 סידור היסודות הנתונים לפי מיקומם האפשרי במערכה המחזורית - שיוכם לים המתאימים He 1 H a (O) b (F) c (Ne) d (Na) לפי כך, אלקטרושליליות של אטומי יסוד b גדולה מזו של אטומי יסוד, a ולכן בקשר קוולנטי ביניהם לאטום של b מטען חלקי שלילי. היגד 2 אינו נכון: הפרש באלקטרושליליות של היסודות a ו- d גדול מאוד, ולכן בתרכובת, המתקבלת בתגובה בין היסודות האלו, יהיה קשר יוני וליוני יסוד d יהיה מטען חיובי ולא מטען חלקי חיובי. היגד 3 אינו נכון: יסוד c נמצא ב, 8 כלומר הוא גז אציל עם פעילות כימית נמוכה מאוד )רמת הערכיות מלאה ואטום נמצא במצב יציב(. היגד 4 אינו נכון: על פי הנימוק לתשובה הנכונה - היגד. 1 18

19 שאלה 1 א', בגרות תשע"א 2011, שאלון לפניך ארבעה היגדים,, IV I הנוגעים לאטומים של יסודות במערכה המחזורית: לאטומים של היסודות הנמצאים ב השני, יש מספר זהה של אלקטרוני ערכיות. I. באטומים של היסודות הנמצאים ב השני, האלקטרונים מאכלסים מספר זהה של רמות.II אנרגיה. לאטומים של היסודות הנמצאים במחזור השני )בשורה השנייה(, יש מספר זהה של.III אלקטרוני ערכיות. באטומים של היסודות הנמצאים במחזור השני, האלקטרונים מאכלסים מספר זהה של.IV רמות אנרגיה. מה הם ההיגדים הנכונים? בלבד היגדים I ו- III 1. היגדים I ו- IV בלבד 2. היגדים II ו- III בלבד 3. היגדים II ו- IV בלבד 4. היגד I נכון: לאטומים של יסודות הנמצאים באותו יש אותו מספר אלקטרונים ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר או, במילים אחרות, מספר אלקטרוני הערכיות זהה. היגד II אינו נכון: באטומים של יסודות הנמצאים באותו מספר רמות האנרגיה שונה, הוא עולה כאשר עוברים ממחזור למחזור לאורך ה. היגד III אינו נכון: לאטומים של יסודות שנמצאים באותו מחזור, יש מספר שונה של אלקטרוני ערכיות, על פי מספר ה בו הם נמצאים. היגד IV נכון: באטומים של היסודות הנמצאים באותו מחזור, יש מספר זהה של רמות אנרגיה. 19

20 שאלה נוספת 1 אזה מן ההיגדים שלפניך מתאר נכון את רמת האנרגיה, שבה יש 8 אלקטרוני ערכיות? רמת אנרגיה מלאה היא רק רמה שיש בה 8 אלקטרוני ערכיות. רמת אנרגיה אחרונה באטום של גז אציל מכילה תמיד 8 אלקטרוני ערכיות. רמת האנרגיה, שבה יש 8 אלקטרוני ערכיות, יכולה להיות באטום, ביון חיובי וביון שלילי. רמת אנרגיה, שיש בה 8 אלקטרוני ערכיות, מתקבלת רק כאשר אטומים משלימים את הרמה על ידי קבלת אלקטרונים התשובה הנכונה היא. 3 היערכות האלקטרונים עם 8 אלקטרונים ברמת אנרגיה אחרונה קיימת באטומים של גזים אצילים )מלבד אטום.)He כמו כן, היא יכולה להתקבל על ידי איבוד או קבלת אלקטרונים: - כאשר אטום מאבד את כל האלקטרונים מרמה האחרונה והופך ליון חיובי, שבו יש היערכות אלקטרונים של גז אציל, הנמצא בשורה הקודמת במערכה המחזורית. - כאשר אטום משלים את רמת הערכיות שלו, מתקבלת היערכות אלקטרונים של גז אציל, הנמצא באותה השורה במערכה המחזורית מחזורית. היגד 1 אינו נכון: מספר מקסימלי של אלקטרונים ברמה נקבע לפי הנוסחה:. N = 2n 2 לכן, רמה ראשונה מלאה מכילה 2 אלקטרונים, שנייה - 8 אלקטרונים, שלישית 18 אלקטרונים וכו'. היגדים 2 ו- 4 אינם נכונים: היערכות של 8 אלקטרונים ברמה האחרונה יכולה להתקבל על ידי איבוד או קבלת אלקטרונים, על פי הנימוק לתשובה הנכונה - היגד. 3 20

21 שאלה נוספת 2 כאשר מנדלייב בנה את הטבלה המחזורית, הוא השאיר בה מספר מקומות ריקים וחזה שבמקומות האלו צריכים להיות יסודות שעדיין לא התגלו. מאוחר יותר חזונו התממש, היסודות האלו התגלו ותכונותיהם היו מאוד קרובות לתכונות שחזה מנדלייב על סמך מיקום היסודות בטבלה המחזורית. המספרים האטומיים של היסודות האלו היו 31 ו- 32. אילו המקומות האלו לא היו נשארים ריקים נוסחת הכלוריד של היסוד, שמספרו היה, 31 הייתה: AsCl2.1 AsCl3.2 ZnCl3.3 InCl3.4 התשובה הנכונה היא. 2 אילו המקומות האלו לא היו נשארים ריקים, לאחר היסוד Zn היה צריך למקם את היסוד As )ב 3(, ולפי המיקום הזה, נוסחה התרכובת הייתה. AsCl3 נוסחה 1 אינה נכונה: על פי הנימוק לנוסחה הנכונה. 2 נוסחאות 3 ו- 4 אינן נכונות, כי לפי המספר האטומי לאחר היסוד Zn היה צריך למקם את היסוד. As 21

22 שאלה 1 א', בגרות תש"ע 2010, שאלון בטבלה שלפניך מוצגים נתונים על חמישה אטומים שסומנו באופן שרירותי באותיות. g, f, c, b, a מספר מסה מספר אטומי האטום a b c f g. g מהי הקביעה הנכונה? אנרגיית היינון הראשונה של אטום a היא הנמוכה ביותר. 1. האטומים b ו- c הם איזוטופים. 2. קטן מהמטען הגרעיני של אטום המטען הגרעיני של אטום f לאטומי f ו- g יש אותו רדיוס. התשובה הנכונה - 4. אטומי f ו- g הם איזוטופים. המטען הגרעיני שלהם זהה - בגרעינים שלהם יש מספר זהה של פרוטונים ובאטומים - מספר זהה של אלקטרונים ומספר שווה של רמות אנרגיה. לכן לאטומים אלה יש אותו רדיוס אטומי - המרחק בין האלקטרונים שברמת האנרגיה החיצונית לבין הגרעין זהה. השוני הוא במספר הנויטרונים )מספר מסה שונה(. מסיח 1 אינו נכון. מיקום האטומים הנתונים במערכה המחזורית: b c f 35 g a 10 אנרגיית היינון הראשונה של אטום a היא הגבוהה ביותר בין האטומים הנתונים, כי המרחק בין גרעין האטום לאלקטרון שעוזב את האטום כתוצאה מהשקעת אנרגיית יינון, הוא הקטן ביותר )אלקטרון זה נמצא ברמת האנרגיה השנייה(. לכן כוחות המשיכה בין הגרעין לבין אלקטרון זה חזקים ביותר. מסיח 2 אינו נכון. האטומים b ו- c אינם איזוטופים, כי מספר הפרוטונים בגרעינים שלהם שונה. מסיח 3 אינו נכון. אטומי f ו- g הם איזוטופים - בגרעינים שלהם יש מספר זהה של פרוטונים, ז.א. המטען הגרעיני שלהם זהה. 22

23 שאלה נוספת אנרגיית היינון הראשונה של נתרן,, Na גבוהה מאנרגיית היינון הראשונה של אשלגן,. K מהי הסיבה לכך? 1. המטען הגרעיני של אטום נתרן גדול מהמטען הגרעיני של אטום אשלגן. 2. נתרן פעיל יותר מאשלגן. 3. אטום נתרן קטן מאטום אשלגן. 4. כאשר מוציאים אלקטרון מאטום נתרן ואלקטרון מאטום אשלגן, מתקבלים יונים. המטען של יון נתרן גדול מהמטען של יון אשלגן. התשובה הנכונה היא. 3 אנרגיית יינון ראשונה של אטום היסוד תלויה ברדיוס האטום )ככל שרדיוס האטום גדול יותר משיכת האלקטרונים ברמת האנרגיה האחרונה לגרעין חלשה יותר, ויש להשקיע פחות אנרגיה כדי להוציא אלקטרון מן האטום( ובמטען הגרעין )ככל שמטען הגרעין גדול יותר משיכת האלקטרונים ברמת האנרגיה האחרונה לגרעין חזקה יותר, ויש להשקיע יותר אנרגיה כדי להוציא אלקטרון מן האטום(. השפעת רדיוס האטום גדולה יותר מאשר השפעת מטען הגרעין. יסוד Na ויסוד K נמצאים באותו ה בטבלה המחזורית, כלומר אלקטרון ערכיות באטום K נמצא יותר רחוק מהגרעין מאשר אלקטרון ערכיות באטום. Na כיוון שרדיוס האטום משפיע יותר על ערך אנרגיית יינון מאשר מטען הגרעין, אנרגיית היינון הראשונה של נתרן,, Na גבוהה מאנרגיית היינון הראשונה של אשלגן, K. קביעה 1 אינה נכונה - על פי הנימוק לקביעה הנכונה - 3. קביעות 2 ו- 4 לא קשורות להסבר התופעה. 23

24 שאלה 1 א', בגרות תשס"ט 2009, שאלון ארבעה יסודות, שמספריהם האטומיים עוקבים, מסומנים באותיות. d, c, b, a ליסוד d המספר האטומי הגדול ביותר. יסוד b הוא הלוגן. מהי הקביעה הנכונה? 1. הרדיוס של אטום היסוד c קטן מהרדיוס של אטום היסוד. d 2. מספר האלקטרונים באטום של יסוד a גדול ממספר האלקטרונים באטום של יסוד. b 3. מבין אטומי היסודות, d, c, b, a לאטום של יסוד d המספר הגדול ביותר של אלקטרוני הערכיות. 4. אלקטרוני הערכיות של אטומי היסודות d, c, b, a נמצאים באותה רמת אנרגיה. סידור היסודות הנתונים לפי מיקומם האפשרי במערכה המחזורית - שיוכם לים המתאימים a b c d התשובה הנכונה היא. 1 מספר רמות אנרגיה באטום היסוד c קטן ממספר רמות אנרגיה באטום היסוד, d לכן הרדיוס של אטום היסוד c קטן מהרדיוס של אטום היסוד. d המסיח 2 אינו נכון. המספר האטומי של יסוד a קטן מהמספר האטומי של יסוד. b לכן מספר האלקטרונים באטום של יסוד a קטן ממספר האלקטרונים באטום של יסוד. b המסיח 3 אינו נכון. היסוד d נמצא ב הראשון, לכן לאטום שלו יש אלקטרון ערכיות אחד. לאטומים של שאר היסודות יש יותר אלקטרוני ערכיות. המסיח 4 אינו נכון. אלקטרוני ערכיות של אטומי היסוד d נמצאים ברמת אנרגיה גבוהה יותר מאשר אלקטרוני ערכיות של שאר היסודות. 24

25 שאלה נוספת 1 האותיות d, c, b, a הן סמלים שרירותיים, המייצגים ארבעה יסודות בעלי מספרים אטומיים עוקבים במערכה המחזורית. לאטום של יסוד c יש אלקטרון ערכיות אחד. אות N מסמלת אטום חנקן. מהי הנוסחה הנכונה? a3c2 b3n2 da d3n2 סידור היסודות הנתונים לפי מיקומם האפשרי במערכה המחזורית - שיוכם לים המתאימים a b c d ויוני התשובה הנכונה היא. 4 התרכובת, שמתקבלת בתגובה בין יסוד d לבין חנקן, היא תרכובת יונית, המורכבת מיוני d 2+ N 3 )לכל יון היערכות אלקטרונית של גז אציל(. לכן נוסחת התרכובת היא. d3n2 c + ויוני a מסיח 1 אינו נכון: התרכובת, שמתקבלת בתגובה בין יסוד a לבין יסוד, с היא תרכובת יונית, המורכבת מיוני היא. ca )לכל יון היערכות אלקטרונית של גז אציל(. לכן נוסחת התרכובת הנכונה מסיח 2 אינו נכון: יסוד b הינו גז אציל, לא יוצר תרכובת עם חנקן. מסיח 3 אינו נכון: התרכובת, שמתקבלת בתגובה בין יסוד a לבין יסוד, d היא תרכובת יונית, המורכבת מיוני d 2+ הנכונה היא. da2 a ויוני )לכל יון היערכות אלקטרונית של גז אציל(. לכן נוסחת התרכובת 25

26 . b 2 שאלה נוספת 2 האותיות d, c, b, a הן סמלים שרירותיים, המייצגים ארבעה יסודות בעלי מספרים אטומיים עוקבים במערכה המחזורית. יסוד c הוא גז אציל. מהו ההיגד הנכון? 1. היון הנפוץ של היסוד b הוא תרכובת, הנוצרת בתגובה בין יסוד a לבין יסוד, b מוליכה חשמל במצב נוזל. 2. הרדיוס האטומי של אטום היסוד d קטן מן הרדיוס האטומי של אטום היסוד. a 3. נוסחת התחמוצת של יסוד d היא. d2o 4. ויוני סידור היסודות הנתונים לפי מיקומם האפשרי במערכה המחזורית - שיוכם לים המתאימים a b c d התשובה הנכונה היא. 4 התרכובת, שמתקבלת בתגובה בין יסוד d לבין חמצן, היא תרכובת יונית, המורכבת מיוני d + O 2 )לכל יון היערכות אלקטרונית של גז אציל(. לכן נוסחת התרכובת היא. d2o מסיח 1 אינו נכון: לאטום של יסוד b יש 7 אלקטרוני ערכיות. לאטום b חסר אלקטרון אחד כדי להגיע להיערכות אלקטרונים באטום של גז אציל. לכן היון הנפוץ הוא. b מסיח 2 אינו נכון: התרכובת, שמתקבלת בתגובה בין יסוד a לבין יסוד b, היא תרכובת מולקולרית, אשר לא מוליכה חשמל במצב נוזל )וגם לא במצב מוצק(, כי אין בה חלקיקים ניידים טעונים. מסיח 3 אינו נכון: יסוד d נמצא בשורה אחת אחרי השורה שבה נמצא יסוד. a מספר השורה מעיד על מספר רמות אנרגיה באטום, כלומר באטום היסוד d יש יותר רמות אנרגיה מאשר באטום היסוד. a לכן הרדיוס האטומי של אטום היסוד d גדול מן הרדיוס האטומי של אטום היסוד. a 26

27 שאלה 1 א', בגרות תשס"ח 2008 שאלון X ו- Y הם שני יסודות עוקבים )לאו דווקא באותו מחזור( במערכה המחזורית. ליסוד Y מסה מולרית גדולה מהמסה המולרית של יסוד X. לשני היסודות מסה מולרית קטנה מ- 35 גרם למול. מהי הקביעה הנכונה תמיד: 1. לאטום של Y יש יותר רמות אנרגיה מאשר לאטום של X. 2. לאטום של Y יש יותר אלקטרונים ברמת האנרגיה האחרונה מאשר לאטום של X. 3. בגרעין האטום של Y יש פרוטון אחד יותר מאשר בגרעין האטום של X. 4. בגרעין האטום של Y יש נויטרון אחד יותר מאשר בגרעין האטום של X. התשובה הנכונה היא. 3 יסודות בטבלה המחזורית מסודרים לפי עלייה במספר פרוטונים. כיוון ש- X ו- Y הם יסודות עוקבים, בגרעין האטום של Y יש פרוטון אחד יותר מאשר בגרעין האטום של X. מסיח 1 אינו נכון: לא תמיד לאטום של Y יש יותר רמות אנרגיה מאשר לאטום של X. קביעה זו נכונה רק אם יסודות X ו- Y נמצאים במחזורים שונים במערכה המחזורית. מסיח 2 אינו נכון: לא תמיד לאטום של Y יש יותר אלקטרונים ברמת האנרגיה האחרונה מאשר לאטום של X. קביעה זו נכונה רק אם יסודות X ו- Y נמצאים באותו מחזור במערכה המחזורית. מסיח 4 אינו נכון: יסודות במערכה המחזורית מסודרים לפי עלייה במספר פרוטונים. הבדלים במספר נויטרונים באטומים של יסודות עוקבים יכולים להיות שונים )גם לאטומי איזוטופים של אותו יסוד מספר נויטרונים שונה(. 27

28 שאלה נוספת 1 הן סמלים שרירותיים, המייצגים ארבעה יסודות בעלי מספרים אטומיים האותיות d, c, b, a עוקבים במערכה המחזורית. יסוד c הוא גז אציל. מהו המשפט הנכון? אנרגית היינון של b גדולה מזו משל. a 1. הרדיוס האטומי של אטום היסוד b גדול מהרדיוס האטומי של אטום היסוד. a 2.. bcl2 הנוסחה של הכלוריד של b היא 3. הנוסחה של ההידריד של d היא. dh3 4. סידור היסודות הנתונים לפי מיקומם האפשרי במערכה המחזורית - שיוכם לים המתאימים a b c d התשובה הנכונה היא. 1 לפי כך, לאטומים של יסודות a ו- b יש אותו מספר רמות אנרגיה. אנרגיית היינון הראשונה של אטומי היסודות עולה לאורך השורה. על פי חוק קולון, מספר הפרוטונים בגרעין של אטום b גדול ממספר הפרוטונים בגרעין של אטום, a לכן כוחות המשיכה בין האלקטרון שיוצא לבין הגרעין של אטום b חזקים יותר מאלה שבאטום. a כתוצאה מכך אנרגיית היינון של אטום c גבוהה מאנרגיית היינון של אטום. a מסיח 2 אינו נכון: שני היסודות נמצאים באותה השורה, לאטומים שלהם יש אותו מספר רמות אנרגיה, אך לאטום של יסוד b מטען הגרעין גדול יותר. לכן משיכת האלקטרונים באטום של יסוד b לגרעין תהיה חזקה יותר ועקב כך רדיוס האטום יהיה קטן יותר. מסיח 3 אינו נכון: לאטום של יסוד b וגם לאטום של יסוד כלור יש להשלים אלקטרון אחד כדי להגיע למצב יציב )היערכות אלקטרונית של אטום גז אציל(. לכן נוסחת התרכובת ביניהם היא. bcl מסיח 4 אינו נכון: יסוד d נמצא ב הראשון, לכן במהלך יצירת תרכובת עם מימן, כדי להגיע למצב יציב, כל אטום שלו מאבד אלקטרון אחד )היערכות אלקטרונית של גז אציל(. כדי להגיע למצב יציב, כל אטום מימן מקבל אלקטרון אחד. לכן נוסחת ההידריד של d היא. dh 28

29 שאלה נוספת 2 כאשר מנדלייב בנה את הטבלה המחזורית, הוא השאיר בה מספר מקומות ריקים וחזה שבמקומות האלו צריכים להיות יסודות שעדיין לא התגלו. מאוחר יותר חזונו התממש, היסודות האלו התגלו ותכונותיהם היו מאוד קרובות לתכונות שחזה מנדלייב על סמך מיקום היסודות בטבלה המחזורית. המספרים האטומיים של היסודות האלו היו 31 ו- 32. אילו המקומות האלו לא היו נשארים ריקים, נוסחת התחמוצת של היסוד, שמספרו היה 31 הייתה: Zn2O3.1 Ge2O3.2 In2O3.3 As2O3.4 התשובה הנכונה היא. 4 אילו המקומות האלו לא היו נשארים ריקים, לאחר היסוד Zn היה צריך למקם את היסוד As )ב 3(, ולפי המיקום הזה, נוסחה התרכובת הייתה. As2O3 נוסחאות 2, 1 ו- 3 אינן נכונות, כי לפי המספר האטומי לאחר היסוד Zn היה צריך למקם את היסוד. As שאלה נוספת 3 Y, X ו- Z הם יסודות בעלי מספרים אטומיים עוקבים במערכה המחזורית. יסוד Y הוא גז אציל. מהי הקביעה הנכונה? נוסחת התרכובת של יסוד Z עם חמצן היא. ZO 1. התרכובת של יסוד X עם יסוד Z מוליכה חשמל במצב נוזל. 2. קטן מהרדיוס האטומי של אטום יסוד. Y הרדיוס האטומי של אטום יסוד Z 3. נוסחת ההידריד של יסוד X היא. X2H 4. התשובה הנכונה היא. 2 סידור היסודות הנתונים לפי מיקומם האפשרי במערכה המחזורית - שיוכם לים המתאימים X Y Z 29

30 לפי המיקום של היסודות במערכה המחזורית, התרכובת של יסוד X עם יסוד Z היא תרכובת יונית. הנוסחה האמפירית של התרכובת היא. ZX בתהליך ההיתוך התרכובת היונית מתפרקת ליונים: ZX(s) Z + (l) + X (l) במצב נוזל של התרכובת היא מכילה יונים ניידים, ולכן מוליכה חשמל. מסיח 1 אינו נכון: יסוד Z נמצא ב הראשון. לכל אטום שלו יש אלקטרון ערכיות אחד. בתגובה עם חמצן, כל אטום של Z מאבד אלקטרון וכל אטום חמצן מקבל שני אלקטרונים. לכן נוסחת התרכובת של יסוד Z עם חמצן היא, Z2O ולא הנוסחה שמופיעה במסיח. מסיח 3 אינו נכון: יסוד Z נמצא בשורה שאחרי השורה שבה נמצא יסוד Y. לכן לאטום של יסוד Z יש יותר רמות אנרגיה מאשר לאטום של יסוד, Y ולפיכך הרדיוס האטומי של אטום היסוד Z גדול יותר. מסיח 4 אינו נכון: יסוד X נמצא ב השביעי. לכל אטום שלו יש 7 אלקטרוני ערכיות. בתגובה עם מימן, כדי לקבל מבנה של גז אציל, כל אטום של X משלים אלקטרון וכל אטום מימן משלים אלקטרון. לכן נוסחת התרכובת של יסוד X עם מימן היא, HX ולא הנוסחה שמופיעה במסיח. 30

31 שאלה 1 א' בגרות תשס"ז 2007 שאלון מהי הקביעה הנכונה? לחלקיק לחלקיק I + יש יותר אלקטרונים מאשר לחלקיק. I I + לשלושת החלקיקים יש יותר פרוטונים מאשר לחלקיק. I I, I, I + יש אותו מספר אלקטרונים I לשלושת החלקיקים, I, + I יש אותו מספר פרוטונים..4 כל שלושת החלקיקים הם חלקיקים של אותו היסוד, לכן יש להם אותו מספר פרוטונים. )ביצירת יונים מאטומים אין שינוי במספר פרוטונים(. מסיח 1 אינו נכון: יון חיובי נוצר מאטום עקב איבוד אלקטרונים, לכן מספר אלקטרונים ביון I + קטן ממספר אלקטרונים באטום. I מסיח 2 אינו נכון - על פי הנימוק לתשובה הנכונה. מסיח 3 אינו נכון: : יון חיובי נוצר מאטום עקב איבוד אלקטרונים, לכן מספר אלקטרונים ביון לכן מספר אלקטרונים ביון, I + I + קטן ממספר אלקטרונים באטום. I יון שלילי נוצר מאטום עקב קבלת אלקטרונים, לכן מספר אלקטרונים ביון. I גדול ממספר אלקטרונים באטום I שאלה נוספת 1 מהי הקביעה הנכונה? כאשר אטום F מקבל אלקטרון, הוא הופך לאטום. Ne כאשר אטום F מקבל אלקטרון, הוא הופך לחלקיק עם היערכות אלקטרונים של אטום. Ne כאשר אטום F מקבל אלקטרון, הוא הופך לאיזוטופ אחר של. F כאשר אטום F מוסר פרוטון, הוא הופך ליון. F התשובה הנכונה היא. 2 היערכות האלקטרונים באטום F היא. 2,7 כאשר אטום F מקבל אלקטרון, הוא הופך ליון F עם היערכות האלקטרונים. 2,8 זוהי היערכות האלקטרונים באטום Ne.מסיח 1 אינו נכון: כאשר אטום F מקבל אלקטרון, הוא הופך ליון, ולא לאטום. Ne )אין שינוי במספר פרוטונים בגרעין F של אטום, F לכן הוא לא הופך לאטום של יסוד אחר.( מסיח 3 אינו נכון: כאשר אטום F מקבל אלקטרון, הוא הופך ליון F, ולא לאיזוטופ אחר של פלואור. אטומי איזוטופים של אותו יסוד שונים זה מזה במספר נויטרונים. מסיח 4 אינו נכון: הפיכת אטום ליון שלילי מתרחשת על ידי קבלת אלקטרונים. שינוי במספר פרוטונים בגרעין האטום תהפוך אותו לאטום של יסוד אחר. 31

32 שאלה נוספת 2 מהו ההיגד הנכון? חלקיקים, שבהם מספר פרוטונים גדול ממספר האלקטרונים, יכולים ליצור קשרים קוולנטיים. 1. חלקיקים, שבהם מספר פרוטונים גדול ממספר האלקטרונים, יכולים ליצור קשרי מימן. 2. חלקיקים, שבהם מספר פרוטונים קטן ממספר האלקטרונים, יכולים ליצור קשר מתכתי. 3. חלקיקים, שבהם מספר פרוטונים גדול ממספר האלקטרונים, יכולים ליצור קשר מתכתי. 4. התשובה הנכונה היא. 4 חלקיקים, שבהם מספר פרוטונים גדול ממספר האלקטרונים, הם יונים חיוביים. בקשר מתכתי משתתפים יונים חיוביים של מתכות ואלקטרונים לא מאותרים. מסיח 1 אינו נכון: חלקיקים, שבהם מספר פרוטונים גדול ממספר אלקטרונים, הם יונים חיוביים והם יוצרים קשרים יוניים ומתכתיים )העשרה: הם יכולים להשתתף גם בקשר קוולנטי - קשרים קואורדינטיביים(. מסיח 2 אינו נכון: חלקיקים, שבהם מספר פרוטונים גדול ממספר האלקטרונים, הם יונים חיוביים שלא יוצרים קשרי מימן, כי להיווצרות קשרי מימן צריכים להתקיים שני תנאים: נוכחות אטומי מימן "חשופים" מאלקטרונים וזוגות אלקטרונים לא קושרים. מסיח 3 אינו נכון: חלקיקים שבהם מספר פרוטונים קטן ממספר האלקטרונים הם יונים שליליים. אטומי מתכות לא יוצרים יונים שליליים. 32

33 שאלה 1 א', בגרות תשס"ו 2006 שאלון נתונים חלקיקים : IV, III, II, I 54 26Fe 56 26Fe Fe Fe IV III II I מהי הקביעה הנכונה? לחלקיקים IV, III, II, I יש אותו מספר אלקטרונים. לחלקיקים I ו- IV יש מספר נויטרונים שונה. לחלקיקים I ו- II יש מספר נויטרונים שונה. לחלקיקים II ו- III יש מספר פרוטונים שונה. התשובה הנכונה היא. 2 לכל החלקיקים הנתונים מספר פרוטונים שווה. לחלקיקים III, II, I אותו מספר נויטרונים - 30, רק לחלקיק IV מספר נויטרונים. 28 מסיח 1 אינו נכון: לכל החלקיקים מספר פרוטונים שווה (26), אך מספר אלקטרונים שונה: 26 אלקטרונים 24 אלקטרונים: אטום מסר 2 אלקטרונים: = Fe 56 26Fe Fe אלקטרונים: אטום מסר 3 אלקטרונים: 26 2 = אלקטרונים 54 26Fe מסיח 3 אינו נכון: מספר המסה 56 הנו המספר הכולל של פרוטונים ונויטרונים בגרעין, לפיכך מספר הנויטרונים בשני החלקיקים: = 30 מסיח 4 אינו נכון: כל החלקיקים הם חלקיקים של אותו יסוד Fe עם אותו מספר פרוטונים Mg 2+ I נתונים ארבעה חלקיקים: 21 Ne II 23 Na + שאלה נוספת 1 IV 24 Mg 2+ III לאילו מהחלקיקים אותו מספר אלקטרונים ואותו מספר נויטרונים. II ו- I.1 III ו- I.2 IV ו- I.3 לכולם 4. 33

34 מספר במסה הינו סכום פרוטונים ונויטרונים. מטען חיובי של יון נקבע על פי מספר אלקטרונים שהוסרו מהאטום. לפיכך: חלקיקים 23 Na + 21 Ne 24 Mg Mg 2+ מספר אלקטרונים מספר נויטרונים מספר פרוטונים מספר המסה שאלה נוספת 2 X ו- Y הם שני יסודות שונים במחזור השני בטבלה המחזורית. נוסחאות התחמוצות שלהם ו-.YO מהו המשפט הנכון? )תרכובות עם חמצן( הן XO בטמפרת החדר שתי התחמוצות נמצאות במצב צבירה גז. 1. בטמפרת החדר שתי התחמוצות נמצאות במצב צבירה נוזל. 2. בטמפרת החדר אחת התחמוצות נמצאת במצב צבירה נוזל והשנייה במצב צבירה גז. 3. אחת התחמוצות חייבת להיות מוצקה בטמפרת החדר. 4. התשובה הנכונה היא. 4 אחד היסודות נמצא ב השני והוא מתכת. היסוד האחר נמצא ב השישי והוא אל מתכת. לכן אחת מן התרכובות היא תרכובת יונית והיא מוצקה בטמפרת החדר. 34

35 שאלה 1 ב, בגרות תשס"ג 2003 שאלון הגרף שלפניך מתאר את אנרגיות היינון הראשונות של ארבעה יסודות עוקבים במערכה המחזורית: w, x, y, z )האותיות w, x, y, z הם סימולים שרירותיים(. מהי נוסחת התחמוצת )תרכובת עם חמצן( של יסוד? y y2o.1 yo.2 yo2.3 y2o3.4 התשובה הנכונה היא 1. גורמים המשפיעים על אנרגיית יינון: )1( המרחק בין גרעין האטום לבין האלקטרון שהאנרגיה שלו היא הגדולה ביותר - הוא נמצא ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר. ככל שמרחק זה גדול יותר, אנרגיית האלקטרון גדולה יותר, המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום חלשה יותר, ואנרגיית היינון נמוכה יותר. מספר פרוטונים בגרעין האטום. ככל שמספר פרוטונים בגרעין גדול יותר, המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום חזקה יותר, ואנרגיית היינון גבוהה יותר. )2( השפעת הגורם הראשון על אנרגיית יינון גדולה מזו של הגורם השני, שאליו מומלץ להתייחס כשמשווים בין אנרגיות יינון של שני אטומים, שבהם המרחק בין גרעין לאלקטרון שיוצא מן האטום דומה. על סמך הנאמר לעיל אנו מזהים שהיסוד y שייך ל, I לכן מטען היון שנוצר חמצן ממוקם ב, VI לכן מטען היון שנוצר. O 2 נוסחת התחמוצת של יסוד y היא. y2o. y + 35

36 שאלה נוספת 1 נתון גרף המתאר את אנרגיית היינון כפונקציה של המספר האטומי. מהו ההיגד הנכון: 1. בתרכובת, שנוצרה בתגובה בין יסוד מספר 3 ליסוד מספר, 9 יחס המולים בין החלקיקים הוא. 1:1 2. בתרכובת, שנוצרה בתגובה בין יסוד מספר 2 ליסוד מספר, 8 יחס המולים בין החלקיקים הוא. 1:2 3. בתרכובת, שנוצרה בתגובה בין יסוד מספר 2 ליסוד מספר, 8 יחס המולים בין החלקיקים הוא. 1:3 4. יחס המולים בין החלקיקים בתרכובת אינו קשור למיקום היסודות, שמהם נוצרה התרכובת, בגרף הנתון. התשובה הנכונה היא 1. כאשר מתקדמים לאורך המחזור המטען הגרעיני של אטומי היסודות עולה ואנרגיית היינון עולה. כאשר יורדים ב המרחק בין גרעין האטום לאלקטרון החיצוני גדל, כוחות משיכה נחלשים ואנרגיית היינון יורדת. על סמך הנאמר לעיל אנו מזהים שהיסוד השלישי הוא Li והיסוד התשיעי הוא F. בתרכובת שנוצרה היא יונית. אטום של Li מוסר אלקטרון אחד והופך ליון + Li ואטום של F מקבל אלקטרון אחד והופך ליון F.לכן יחס מולים בין החלקיקים הוא 1:1. היגדים 2 ו- 3 אינם נכונים - יסוד 2 הוא גז אציל הליום שלא יוצר קשרים כימיים. היגד 4 לא נכון - מיקום היסודות בגרף הוא מיקומם בטבלה המחזורית שקובע את יחס המולים בתרכובת. 36

37 שאלה נוספת 2 הגרף שלפניך מתאר את אנרגיות היינון הראשונות של ארבעה יסודות עוקבים במערכה המחזורית w, x, y, z :האותיות w, x, y, z הם סימולים שרירותיים. נוסחת התרכובת בין X ל- Y היא XY יסוד Y מוליך זרם חשמלי במצב מוצק ובמצב נוזלי. נוסחת התרכובת בין Z לחמצן Z2O תרכובת בין Y לחמצן מוליכה חשמל במצב מוצק התשובה הנכונה היא. 2 לפי מיקום על הגרף אפשר לזהות: - W יסוד מ, 7 X - יסוד מ, 8 Y - יסוד מ,1 - Z יסוד מ. 2 לפי כך, יסוד Y הוא מתכת אלקלית. במתכות יש אלקטרונים ניידים גם במצב מוצק וגם במצב נוזל. היגד 1 אינו נכון: יסוד X הוא גז אציל, לא יוצר תרכובת עם מתכת אלקלית. היגד 3 אינו נכון: יסוד Z נמצא ב שני, לאטום שלו יש שני אלקטרוני ערכיות ולכן בתרכובת יונית עם חמצן המטען של היון שלו 2 + ונוסחת התרכובת היא. ZO היגד 3 אינו נכון: יסוד - Y מתכת אלקלית אשר עם חמצן יוצרת תרכובת יונית. בתרכובת יונית במצב מוצק יש חלקיקים בעלי מטען חשמלי )יונים( אך הם אינם ניידים, ולכן תרכובת זו לא מוליכה זרם חשמלי במצב מוצק. 37

38 שאלה 1 א', בגרות תשס"ב 2002 שאלון מהו המשפט הנכון? אנרגיית היינון הראשונה של 55Cs גבוהה מזו של. 87Fr 1. אנרגיית היינון הראשונה של 55Cs נמוכה מזו של. 87Fr 2. אנרגיית היינון הראשונה של 55Cs שווה לזו של. 87Fr 3. אי-אפשר לדעת מראש לאיזה מבין שני היסודות יש אנרגיית יינון ראשונה גבוהה יותר, כי 87Fr 4. הוא רדיואקטיבי. התשובה הנכונה היא 1. גורמים המשפיעים על אנרגיית יינון: )1( המרחק בין גרעין האטום לבין האלקטרון שהאנרגיה שלו היא הגדולה ביותר - הוא נמצא ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר. ככל שמרחק זה גדול יותר, אנרגיית האלקטרון גדולה יותר, המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום חלשה יותר, ואנרגיית היינון נמוכה יותר. )2( מספר פרוטונים בגרעין האטום. ככל שמספר פרוטונים בגרעין גדול יותר, המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום חזקה יותר, ואנרגיית היינון גבוהה יותר. השפעת הגורם הראשון על אנרגיית יינון גדולה מזו של הגורם השני, שאליו מומלץ להתייחס כשמשווים בין אנרגיות יינון של שני אטומים, שבהם המרחק בין גרעין לאלקטרון שיוצא מן האטום דומה. אנרגיית היינון של אטום Cs גבוהה מזו של אטום, Fr כי באטום Cs יש פחות רמות אנרגיה מאוכלסות באלקטרונים מאשר באטום. Fr המרחק בין גרעין של אטום Cs לבין האלקטרון שיוצא קטן יותר, המשיכה בינו לבין גרעין האטום חזקה יותר, לכן יש להשקיע אנרגיה גדולה יותר כדי להוציא אלקטרון מן אטום. Cs המסיחים אינם נכונים, כי הם תוצאה של חוסר ניתוח הכולל השפעה של שני הגורמים על אנרגיית יינון. 38

39 שאלה נוספת 1 אנרגיית היינון הראשונה של 4Be היא. 9.3 ev אנרגיית היינון הראשונה של 11Na היא. 5.1 ev על סמך הנתונים האלה ניתן לצפות שאנרגיית היינון הראשונה של 12Mg היא: 4.2 ev ev ev ev.4 התשובה הנכונה היא 2. גורמים המשפיעים על אנרגיית יינון: )1( המרחק בין גרעין האטום לבין האלקטרון שהאנרגיה שלו היא הגדולה ביותר - הוא נמצא ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר. ככל שמרחק זה גדול יותר, אנרגיית האלקטרון גדולה יותר, המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום חלשה יותר, ואנרגיית היינון נמוכה יותר. )2( מספר פרוטונים בגרעין האטום. ככל שמספר פרוטונים בגרעין גדול יותר, המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום חזקה יותר, ואנרגיית היינון גבוהה יותר. אנרגיית היינון של אטום Be גבוהה מזו של אטום, Mg כי באטום Be יש פחות רמות אנרגיה מאוכלסות באלקטרונים מאשר באטום. Mg המרחק בין גרעין של אטום Be לבין האלקטרון שיוצא קטן יותר, המשיכה בינו לבין גרעין האטום חזקה יותר, לכן יש להשקיע אנרגיה גדולה יותר כדי להוציא אלקטרון מאטום. Be מספר הפרוטונים בגרעין של אטום Mg גדול מזה של אטום, Na המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום של Mg חזקה יותר, לכן יש להשקיע אנרגיה גדולה יותר כדי להוציא אלקטרון מאטום. Mg המסיחים אינם נכונים, כי הם תוצאה של חוסר ניתוח הכולל השפעה של שני הגורמים על אנרגיית יינון. 39

40 שאלה נוספת 2, מפני שלאטום אנרגיית היינון הראשונה של בריום,, 56Ba גבוהה מזו של צזיום, 55Cs בריום יש יותר: 1. פרוטונים רמות אנרגיה 2. אלקטרונים 3. נויטרונים 4. התשובה הנכונה היא 1. גורמים המשפיעים על אנרגיית יינון: )1( המרחק בין גרעין האטום לבין האלקטרון שהאנרגיה שלו היא הגדולה ביותר - הוא נמצא ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר. ככל שמרחק זה גדול יותר, אנרגיית האלקטרון גדולה יותר, המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום חלשה יותר, ואנרגיית היינון נמוכה יותר. )2( מספר פרוטונים בגרעין האטום. ככל שמספר פרוטונים בגרעין גדול יותר, המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום חזקה יותר, ואנרגיית היינון גבוהה יותר. מספר הפרוטונים בגרעין של אטום Ba גדול מזה של אטום, Cs המשיכה בין האלקטרון היוצא לבין גרעין האטום של Ba חזקה יותר, לכן יש להשקיע אנרגיה גדולה יותר כדי להוציא אלקטרון מאטום. Ba על פי הנימוק, המסיחים 2-4 אינם נכונים. 40

41 שאלה 1 ה', בגרות תשס"ב 2002 שאלון W, X, Y האותיות, Z הן סימולים שרירותיים, המייצגים ארבעה יסודות בעלי מספרים אטומיים עוקבים )המספר האטומי של W הוא הנמוך ביותר(. לאטום שסימולו Y יש 8 אלקטרוני ערכיות. הנוסחאות של הכלורידים של שלושה מיסודות אלה הן:. WCl2, XCl, ZCl מהו המשפט הנכון? 1. כל הכלורידים שנוסחאותיהם נתונות הם חומרים יוניים. רק הכלוריד WCl2 הוא חומר יוני..2 רק הכלוריד XCl רק הכלוריד ZCl הוא חומר יוני. הוא חומר יוני..3.4 התשובה הנכונה היא. 4 על סמך הנתון של- Y יש 8 אלקטרוני ערכיות, נסיק שהוא נמצא ב 8 במערכה המחזורית. יסוד W X Y Z מספר במערכה המחזורית אופי הכלוריד מולקולרי מולקולרי - יוני

42 שאלה נוספת 1 הן סימולים שרירותיים, המייצגים ארבעה יסודות בעלי מספרים אטומיים W האותיות, X, Y, Z עוקבים )המספר האטומי של W הוא הנמוך ביותר(. לאטום שסימולו Y יש 8 אלקטרוני ערכיות. איזה מן ההיגדים שלפניך אינו נכון? נוסחת התרכובת בין W לבין Z היא. W2Z 1. חומר Y אינו מוליך חשמל בתנאי החדר. 2. בתנאי החדר חומר Z הוא מוצק שמוליך חשמל. 3. בתגובה של חומר X עם מתכת נוצר חומר יוני. 4. על סמך הנתון של- Y יש 8 אלקטרוני ערכיות, נסיק שהוא נמצא ב 8 במערכה המחזורית. יסוד W X Y Z מספר במערכה המחזורית מוליכות חשמלית בתנאי החדר לא מוליך לא מוליך לא מוליך מוליך התשובה הנכונה היא, 1 כי הנוסחה הנתונה אינה נכונה. הנוסחה הנכונה של התרכובת בין W לבין Z היא. W2Z בתגובה בין מתכת Z לבין מתכת W נוצר חומר יוני, המורכב מיוני. ויוני + Z W 2 מסיח 2 אינו נכון, כי ההיגד בו נכון: חומר Y הוא גז אציל ואינו מוליך חשמל. מסיח 3 אינו נכון, כי ההיגד בו נכון: חומר Z הוא מתכת. בתנאי החדר הוא מוצק שמוליך חשמל. מסיח 4 אינו נכון, כי ההיגד בו נכון: חומר X הוא אל מתכת. הוא מגיב עם מתכת ובתגובה נוצר חומר יוני. 42

43 שאלה נוספת 2 האותיות X, Y, Z הן סימולים שרירותיים, המייצגים ארבעה יסודות בעלי מספרים אטומיים עוקבים )המספר האטומי של X הוא הנמוך ביותר(. יסוד Y הוא גז אציל. איזה מן ההיגדים שלפניך הוא ההיגד הנכון? נוסחת התרכובת בין Z לבין חמצן היא. ZO התרכובת בין X ל- Z מוליכה חשמל במצב נוזל. הרדיוס האטומי של אטום Z קטן מזה של. Y נוסחת התרכובת בין X לבין מימן היא. XH2 התשובה הנכונה היא. 2 על סמך הנתון ש- Y הוא גז אציל נסיק: יסוד X Y Z מספר במערכה המחזורית חומר X הוא אל מתכת. הוא מגיב עם מתכת, Z ובתגובה נוצר חומר יוני. חומר יוני מוליך חשמל במצב נוזל, כי הוא מורכב מיונים ניידים ויוני. ו- + Z X מסיח 1 אינו נכון, כי נוסחת התרכובת בין Z לבין חמצן היא. Z2O זוהי חומר יוני המורכב מיוני Z +. O 2 מסיח 3 אינו נכון, כי הרדיוס האטומי של אטום Z גדול מזה של. Y באטום Z יש יותר רמות אנרגיה מאשר באטום. Y מסיח 4 אינו נכון, כי נוסחת התרכובת בין X לבין מימן היא. HX זהו הידריד מולקולרי שביצירתו כל אחד מאטומי X וכל אחד מאטומי מימן תרם אלקטרון אחד לקשר קוולנטי, ונוצרות מולקולות. HX 43

44 שאלה 1 א', בגרות תשס"א 2001, שאלון הכינו את התחמוצת Na2O מהאיזוטופ 18 O 8 כמה פרוטונים, כמה נויטרונים וכמה אלקטרונים יש ליוני החמצן בתרכובת זו? 8.1 פרוטונים, 8 נויטרונים, 10 אלקטרונים. 8.2 פרוטונים, 10 נויטרונים, 6 אלקטרונים. 8.3 פרוטונים, 10 נויטרונים, 8 אלקטרונים. 8.4 פרוטונים, 10 נויטרונים, 10 אלקטרונים. התשובה הנכונה היא. 4 על פי המספר האטומי ניתן להסיק כי ליון החמצן 8 פרוטונים. מספר המסה 18 הנו המספר הכולל של פרוטונים ונויטרונים בגרעין, לפיכך מספר הנויטרונים הוא 10. נתון כי התרכובת מכילה יוני חמצן. החמצן יוצר יונים שליליים בעלי מטען 2, )היערכות האלקטרונים הדומה לזו של הגז האציל הקרוב ביותר(, כלומר ליוני החמצן שני אלקטרונים יותר ממספר הפרוטונים בגרעין - 10 אלקטרונים. שאלה נוספת 1 מהאיזוטופ 17 O הכינו את התחמוצות הבאות:. Fe2O3, CaO, Na2O כמה פרוטונים, כמה נויטרונים וכמה אלקטרונים יש ליוני החמצן בכל התרכובות האלה? 8 פרוטונים, 8 נויטרונים, 10 אלקטרונים..1 8 פרוטונים, 9 נויטרונים, 6 אלקטרונים..2 8 פרוטונים, 10 נויטרונים, 8 אלקטרונים..3 8 פרוטונים, 9 נויטרונים, 10 אלקטרונים..4 8 התשובה הנכונה היא. 4 על פי המספר האטומי ניתן להסיק כי ליון החמצן 8 פרוטונים. מספר המסה 17 הנו המספר הכולל של פרוטונים ונויטרונים בגרעין, לפיכך מספר הנויטרונים הוא 9. נתון כי התרכובות מכילות יוני חמצן. החמצן יוצר יונים שליליים בעלי מטען 2, )היערכות האלקטרונים הדומה לזו של הגז האציל הקרוב ביותר(, כלומר ליוני החמצן שני אלקטרונים יותר ממספר הפרוטונים בגרעין - 10 אלקטרונים. 44

45 . הכינו את התחמוצת CaO מהאיזוטופ 18 O שאלה נוספת 2 8 בתרכובת זו: 1. פרוטונים ונויטרונים נמצאים בתוך היונים, ואלקטרונים בין היונים. 2. פרוטונים ואלקטרונים נמצאים בתוך היונים, ונויטרונים בין היונים. 3. נויטרונים ואלקטרונים נמצאים בתוך היונים, ופרוטונים בין היונים. 4. פרוטונים, נויטרונים ואלקטרונים נמצאים בתוך היונים. התשובה הנכונה היא. 4 פרוטונים ונויטרונים נמצאים בתוך הגרעינים של היונים. CaO(s) הוא חומר יוני שבו פועלים כוחות משיכה חשמליים )קשרים יוניים( בין יונים חיוביים ושליליים, כך שאלקטרונים נמצאים בתוך היונים. 45

46 הכינו מים,. ו- 2 H, מהאיזוטופים 18 O H2O(l) שאלה נוספת א. כמה פרוטונים, כמה נויטרונים וכמה אלקטרונים יש במולקולה של מים? 8 פרוטונים, 8 נויטרונים, 8 אלקטרונים. 9 פרוטונים, 9 נויטרונים, 9 אלקטרונים. 10 פרוטונים, 10 נויטרונים, 10 אלקטרונים. 10 פרוטונים, 12 נויטרונים, 10 אלקטרונים ב מהי שייכות האלקטרונים במולקולה של מים? 6 אלקטרונים שייכים לאטום חמצן ו- 2 אלקטרונים שייכים לאטומי מימן. 8 אלקטרונים שייכים לאטום חמצן ו- 2 אלקטרונים משותפים. 8 אלקטרונים שייכים לאטום חמצן, 2 אלקטרונים שייכים לאטומי מימן ו- 2 אלקטרונים משותפים. 6 אלקטרונים שייכים לאטום חמצן ו- 4 אלקטרונים משותפים. א. התשובה הנכונה היא. 4 על פי המספר האטומי ניתן להסיק כי באטום חמצן יש 8 פרוטונים, בכל אחד משני אטומי מימן יש פרוטון אחד. סה"כ במולקולת המים יש 10 פרוטונים. מספר המסה הוא המספר הכולל של פרוטונים ונויטרונים בגרעין. לפיכך מספר הנויטרונים בגרעין החמצן הוא 8 ובגרעין של כל אחד מאטומי מימן הוא. 1 סה"כ במולקולת המים יש 12 פרוטונים. במולקולת המים יש 8 אלקטרונים שמקורם באטום חמצן ו- 2 אלקטרונים שמקורם באטומי מימן. סה"כ במולקולת המים יש 10 אלקטרונים. ב. באטום חמצן יש 8 אלקטרונים. ביצירת קשרים קוולנטיים עם אטומי מימן הוא תורם 2 אלקטרונים. באטום מימן יש אלקטרון אחד. ביצירת קשרים קוולנטיים של שני אטומי מימן עם אטום חמצן כל אטום מימן תורם אלקטרון אחד. לכן במולקולת המים יש 4 אלקטרונים המשתתפים בקשרים קוולנטיים ו- 6 אלקטרונים ששייכים לאטום חמצן. 46

47 שאלה 1 ב', בגרות תשס"א 2001, שאלון המספר האטומי של חלקיק מסוים הוא 20. היערכות האלקטרונים בחלקיק זה היא. 2, 8, 8 מהו החלקיק? Ca.1 Ar.2 Ca 2+.3 S 2.4 התשובה הנכונה היא. 3 על פי המספר האטומי ניתן להסיק שמדובר ביסוד סידן. לחלקיק הנדון בשאלה 20 פרוטונים ועל פי היערכות האלקטרונים - 18 אלקטרונים. כלומר, החלקיק מכיל שני פרוטונים יותר ממספר האלקטרונים ומטענו יהיה +2. מסיח 1 אינו נכון, כי באטום Ca יש 20 אלקטרונים. מסיח 2 אינו נכון, כי מספר האטומי של Ar הוא. 18 מסיח 4 אינו נכון, כי מספר האטומי של S הוא. 16 שאלה נוספת 1 חלקיקים איזואלקטרוניים הם חלקיקים עם אותה היערכות אלקטרונים. ציין את התשובה הלא נכונה: חלקיקים איזואלקטרוניים יכולים להיות: 1. אטומים של יסודות שונים. 2. יונים חיוביים של יסודות שונים. 3. יונים שליליים של יסודות שונים. 4. אטומים, יונים חיוביים ויונים שליליים של יסודות שונים. התשובה הלא נכונה היא. 1 כאשר אטום מוסר את אלקטרוני הערכיות, מתקבל יון חיובי עם היערכות אלקטרונים של גז אציל הקרוב במערכה המחזורית. כאשר אטום מצרף את אלקטרוני הערכיות, מתקבל יון שלילי עם היערכות אלקטרונים של גז אציל הקרוב במערכה המחזורית. לכן חלקיקים איזואלקטרוניים יכולים להיות אטומים, יונים חיוביים ויונים שליליים של יסודות שונים. 47

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

Microsoft Word - chemistry-practice

Microsoft Word - chemistry-practice 1 תוכן פרק - 1 מבנה האטום... 3 פרק - 2 קשרים כימיים וסוגי החומרים... 19 פרק 3 חישובים סטוכיומטריים... 31 פרק 4 תכונות הגזים... 42 פרק 5 תרמוכימיה... 5 2 פרק - 1 מבנה האטום 1) מודל גרעיני של האטום 127 2

קרא עוד

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc 1 סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס כימיה בסיסית. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יחל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

5-PhysicsFormula.indd

5-PhysicsFormula.indd מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED> 2 1 כימיה פיסיקלית 69167-2004 סיל בוס קור ס 1. תרמודינמיקה א- תכונות הגזים ב- החוק הראשון של התרמודינמיקה: מושגים ומנגנונים ג- החוק השני והשלישי: מושגים ומנגנונים ד- דיאגרמת פזות ה- שיווי משקל כימי 2.

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt) עבודה וחום כימיה פיסיקלית - 6967 שעור מס' 4 עבודה וחום (Atkns 7-54 (קריאה מלווה מומלצת : ע"י ע.עבודה חום ע"י ע 2.אינטראקציות 4 דני פורת ד"ר el: 02-6586948 e-mal: orath@chem.ch.huj.ac.l Oce: Los Angeles

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lecture6.ppt

Microsoft PowerPoint - lecture6.ppt ה חלקיקי ם יסודי ים וק וסמולוגי ה חלקיקים יסודיים הכוחות הי סודיים בטבע פוזיטרון ואנטי-חלקי קים אחרים מזונים תחילת פיסיקת החלקיקים דיאגרמות פיhנמן מיון סוגי החלקיקים חוקי שימור חלקיקים מוזרים קוורקים מודל

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

מדע מסמר שיער

מדע מסמר שיער המכון למצוינות בהוראה מדע מסמ ר שיער ליאורה דורי ד"ר גיא אשכנזי עריכה: ד"ר שרה גרופר מדעים יסודי מהדורת תשע"ד כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי למצוינות בחינוך ולמשרד החינוך. "0222 חומרי הלימוד הנם לשימוש

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד