Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc"

תמליל

1 1 סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס כימיה בסיסית. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית לכל נושא ונוש הקורס כולו מוגש בסרטוני וידאו המלווים בהסבר קולי, כך שאתם רואים את התהליכים בצורה מובנית, שיטתית ופשוטה, ממש כפי שנעשה בשיעור פרטי. את הקורס בנתה הגברת אבלינה ברט, מרצה מבוקשת אקדמיים שונים ובעלת ניסיון עתיר בהוראת המקצוע. במוסדות אז אם אתם עסוקים מידי בעבודה, סובלים מלקויות למידה, רוצים להצטיין או פשוט אוהבים ללמוד בשקט בבית, אנחנו מזמינים אתכם לחוויית לימודים יוצאת דופן וחדשה לחלוטין, היכנסו עכשיו לאתר. אנו מאחלים לכם הצלחה מלאה בבחינות צוות האתר GooL גוּל, בּ ש ב יל הת רגוּל...

2 2 תוכןעניינים פרק 1 - מבנההאטום...3 פרק 2 - קשרים כימייםוסוגיהחומרים...16 פרק 3 - חישובים סטוכיומטריים...28 פרק 4 - תכונות הגזים...40 פרק 5 - חומצות ובסיסים...48 פרק 6 - שיווי משקל... 54

3 3 פרק - 1 מבנה האטום 1) מודל גרעיני של האטום : 52Te מספר מסה פרוטונים בגרעין. 127 חלקיקים בגרעין. 50 פרוטונים. 1. ליון 2. מי מהזוגות הבאים מהווים איזוטופים? H H.a He C 3 1 H He N He.b.c.d b בלב a ו-. d a ו- c. a ו- b. 3. בחר את הסעיף שבו מופיעים צורונים בעלי אותו מספר האלקטרונים כמו של אטום קריפטון,? 36Kr - Br 19K, 20 Ca, 35 - Br 34Se 2-, 20 Ca 2+, Rb +, 34 Se 2-, 38 Sr - Br 38Sr 3+, 37 Rb 2+, מהי השורה הנכונה בטבלה הבאה? סמל מספר פרוטונים מספר נויטרונים מספר אלקטרונים Se Sr 18 Ar At לאטום מיונן של יסוד מסוים, X, יש 24 אלקטרונים ו- 30 מספרו האטומי 24 ומספר המסה 54. מספרו האטומי 54 ומספר המסה 24. מספרו האטומי 56 ומספר המסה 26. מספרו האטומי 26 ומספר המסה 56. נויטרונים.

4 ל לפניך שלושה חלקיקים : ל Z Y X Yו- + Z הם איזוטופים של אותו יסו Y + ו- Z + ל- + Y ו- + Z ל- ה. X + ו- Z + X + ו- Y + אותו מספר אלקטרונים. אותו מספר ניוטרונים. אותו מספר ניוטרונים. הם איזוטופים של אותו יסו. מצא את המשפטים הנכונים? 7. נתונים חמישה צורונים שסומנו באופן שרירותי באותיות: X, Y, Z, W, T אילו מבין הצורונים הנתונים הם איזוטופים? לאיזה צורון מספר האלקטרונים הוא הגדול ביותר? לאיזה צורון מספר הניוטרונים הוא הגדול ביותר? 8. בטבלה הבאה מובאים נתונים אודות חמישה חלקיקים של יסודות שסומנו באותיות.E-A חלקיק מספר מספר מספר פרוטונים נויטרונים אלקטרונים מהו המטען החשמלי של כל חלקיק? A ב.האם ישנם איזוטופים בטבלה? B מהו החלקיק בעל מספר המסה הקטן ביותר? C D E פחמן (C) ישנם שלושה איזוטופים יחסית כל האיזוטופים של פחמן בעלי מטען גרעיני שווה. יציבים. מהי הקביעה הלא נכונה: באיזוטופים של פחמן מס' האלקטרונם יכול להיות שונה ממס' הפרוטונים. לכל האיזוטופים של פחמן אותו מספר מסה. לכל האיזוטופים של פחמן אותו מספר אטומי. 9

5 5 E D בטבלה הבאה נתון ההרכב הגרעיני של החלקיקים הבאים: C B - -2 A החלקיק מספר פרוטונים מספר נויטרונים התייחס לכל משפט וציין, האם הוא נכון או לא? נמק תשובתך. א) ל- E ו- A אותו מספר האלקטרונים; + - ב) ל- B ו- D אותו מספר האלקטרונים; ג) ל- E מספר המסה הגדול ביותר; 2- ד) A ו- C הם איזוטופים; ה) A ו- D הם איזוטופים. 11. נתונים החלקיקים הבאים: החלקיק -2 A + B 3+ C 3+ D ציין את ההיגד(ים) הנכון(ים): 3+ 2 א) A ו- C הם איזוטופים; ג) C ו- D הם איזוטופים; מספר המסה מס' האלקטרונים ב) מטען הגרעין של C זהה לזה של D; ד) 2- A ו- + B הם איזוטופים.

6 6 תשובות תשובה ג'. תשובה ד'. תשובה ג'. תשובה א'. תשובה ד'. תשובות ד, ה ג) Z. ;Y +2 ;X,Z א) T, ב).7.-2 : E ;-1 : D ;0 : C א) : B ;0 : A ;+2 ב) כן, C ו- E. ג) A תשובה ג'. 10. רק משפט ה' נכון. 11. תשובה ד'.

7 7 2) המבנה של אטומים רב-אלקטרוניים 1. מהן הקביעות הנכונות לגבי שלושת המספרים הקוונטיים בסעיפים הבאים. תקן את הקביעות הלא נכונות. א) +1 = l n = 2, l = 1, m ב) -3 = l n = 3, l = 3, m ג) -3 = l n = 3, l = 2, m ד) = 0 l n = 0, l = 0, m 2. רשום את הערכים החסרים עבור ארבעת המספרים הקוונטיים שבסעיפים הבאים: n =?, l = 2, m l = 0, m s =? n = 2, l =?, m l = -1, m s = -1/2 n = 4, l = 1, m l = 2, m s =? א) ב) ג) 3. כמה אלקטרונים של אטום אחד יכולים להיות בעלי המספרים הקוונטיים הבאים: n = 2, l = 1 א) n = 4, l = 2, m l = -2 ב) n = 2 ג) ד) - 1/2 = s n = 3, l = 2, m l = +1, m 4. איזו מתת-הרמות שלהלן יכולה להתקיים באטום: א) 2d; ב) 3f; ג) 6g; ד) 6i נתונות היערכויות האלקטרונים עבור יון X במצב היסוד: א) [Ar]3d 7 ב) [Kr]4d 7 ג) [Kr]4d 10 5s 2 ד) [Xe]4f 14 5d 10 רשום את היערכות האלקטרונים עבור יסוד. X 6. איזה צירוף של מספרים קוונטים מתאים לאלקטרון ערכיות (ברמה האחרונה) של אטום?Br m s m l l n +1/2 0 0 א 4 +1/2-1 1 ב 4-1/2 0 1 ג 4 ד כל הצרופים הקודמים אפשריים

8 8 7. כתוב את היערכות האלקטרונים במצב היסוד וציין את מספר האלקטרונים הלא-מזווגים עבור החלקיקים הבאים: א) + ;Ga ב) 2+ ;Cu ג) 2+ ;Pb ד) 2-.Se 8. קבע אם היערכויות האלקטרונים שלהלן מייצגות את מצב היסוד או מצב מעורר של האטום: ב) : N 1s 2s 2p x 2p y 2p z C : 1s 2s 2p א) ד) : O 1s 2s 2p x 2p y 2p z Be : 1s 2s 2p ג) 9. לפניכם כמה היערכויות אפשריות של רמת הערכיות של אטום ניטרלי מסוים. מהו היסוד ואיזו היערכות מייצגת את מצב היסוד שלו? 4s ב) 4p x ; א) 4s 4p x 4p y ד) 4s 4p x 4p y ; ג) 4s 4p x 4p y 4p z 10. נתונים ארבעה יונים בעלי הקונפיגורציות הבאות: A : [Ar]3d, X : [Ar]3d 4p, Y : [Ar]4p Z : [Ar]3d p ו- ל- א) לאילו יונים יש אותו מספר אלקטרונים בלתי מזווגים: +5 A + Y + Y +4 X +2 Z +4 X ו- +5 A ו- +2 Z ו- ב) ג) ל- ל- ד) ל- 11. נתונות ההיערכויות האלקטרוניות עבור מס' חלקיקים. קבע אילו מהם נמצאים במצב מעורר? רשום עבורם את ההערכות האלקטרונית שמתאימה למצב היסו א) ;1s 2 2s 1 2p 3 ב) ;1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 ג) ;1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 3d 1 ד).1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d רשום את הערכות האלקטרונים עבור: א) 2+ ;Ge ב) + ;Mn ג) 2+ ;Ba ד) + Au

9 9 13. איזו(לו) מהקונפיגורציות הבאות אינה(ן) יכולה(ות) להתקיים על פי חוק פאולי? 1s 2 2s 3 2p 3 א) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 8 ב) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 6 ג) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 ד) ה) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 4s 2 3d איזה היגד נכון, עבור אלקטרון שיש לו את המספרים הקוונטיים הבאים: l = 2, m l =0 d (בעלי אנרגיה שווה) ה"פזורים" האלקטרון חייב להימצא באורביטל 3d האלקטרון יכול להימצא באורביטל 3p האלקטרון יכול להימצא באחד מחמישה אורביטלי במרחב שמסביב לאטום. האלקטרון יכול להיות שייך לאטום סידן,. Ca [Kr] 5s 4d 15. ליסוד מסוים X יש את המערך האלקטרוני הבא: מה ניתן ללמוד מכך על היסוד? X 5p ל- X יש אורביטלי d ו- f ריקים. ליצור תרכובות יוניות עם מתכות. ביכולתו של X X שייך לגוש d מכיוון שאורביטל d מאוכלס באלקטרונים. הרמה הרביעית של X מלאה. X מערך אלקטרוני דומה למערך האלקטרוני של Kr ה. ל- "משפחה". ולכן שניהם שייכים לאותה 16. איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון: א) מספר ערכיlהאפשריים עבור 3=n שווה ל- 3. ב) מספר האורביטלים בעלי המספרים הקוואנטים 1=l,3=n, הוא 3. ג) מספר האלקטרונים המקסימלי הניתנים לאכלוס באורביטלים המאופיינים במספרים הקוואנטים 1=l,2=n, שווה ל- 3. ד) מספר ערכי m l עבור 1=l, שווה ל- 3.

10 10 תשובות 1. קביעה א) נכונה. א) +/- 1/2 = s n 3; m ב) = 1 l ג) +/- 1/2 = s m l = -1, 0, 1; m.2.3 א) ;6 ב) 2; ג) 8; ד) תשובה ג'. [Ar]3d 7 4s 2 [Kr]4d 7 5s 2 [Kr]4d 10 5s 2 5p 2 5. א) ב) ג) ד) [Xe]4f 14 5d 10 6s 2 6. תשובה ד' :Ga אין אלקטרונים בלתי מזווגים; +2 :Cu אלקטרון אחד בלתי מזווג; +2 :Pb אין אלקטרונים בלתי מזווגים; -2 :Se אין אלקטרונים בלתי מזווגים. א) ב) ג) ד) מצב מעורר; מצב מעורר; מצב מעורר; מצב היסו.8 9. תשובה ד', יסוד.Ge

11 תשובה ב'. 11. א', ג', ב) ;[Ar]4s 1 3d 5 ג) ;[Kr]5s 2 4d 10 5p 6 ד) [Xe]5d א) ;[Ar]4s 2 3d א', ג', ה'. 14. תשובה ג'. 15. תשובה א' ו- ג'. 16. תשובה ג'.

12 מה. 12 3) תכונות מחזוריות של אטום לא נכון לגבי אטומי כלור וזרחן? רדיוס אטומי של כלור גדול מזה של זרחן. אנרגיית היינון הראשונה של זרחן נמוכה מזו של כלור. האטומים האלה שייכים לגוש p בטבלה המחזורית. אלקטרושליליות של אטומי כלור גבוהה מזו של אטומי זרחן מהי הקביעה הלא נכונה לגבי גודל הצורון: -2 R( S ) > R( Ar) +4 R( Si ) < R( Ar) -2-2 R( Se ) < R( S ) -2 R( Se ) > R( Ar) 3. אנרגיית היינון הראשונה של רובידיום ( Ca ) ושל סידן 403 kj/mol שווה ל- ( Rb ), 590 kj/mol לכן אנרגיית היינון הראשונה של אשלגן (K) תהיה: גבוהה מ- נמוכה מ- גבוהה מ kj/mol. 403 kj/mol. 590 kj/mol, אך נמוכה מ- 403 kj/mol לא ניתן לקבוע לפי נתוני השאלה הסיבות להבדל בין אנרגיית היינון של Al לאנרגיית היינון של Mg היא: מספר הנויטרונים בגרעין של + Al גדול יותר ממספר הנויטרונים בגרעין של +. Mg מטען הגרעין של + Al גדול ממטען הגרעין של +. Mg יון + +. s מכיל שני אלקטרוני Al אחד בעוד ש' s מכיל אלקטרון Mg + +. Mg גדול ממספר האלקטרונים שמכיל Al מספר האלקטרונים שמכיל 5. איזו קביעה מבין הבאות מדגישה ביותר את יציבות אלקטרוני ה- : p זיקה האלקטרונית של אטומי פלואור אנרגיית יינון הראשונה של חנקן אנרגיית יינון השנייה של חמצן (F )גבוהה מזו של אטומי חמצן (N )גבוהה מזו של אטומי זרחן.( O).( P) ( F) ( O) זיקה האלקטרונית של אטומי בריליום ) ( גבוהה מזו של אטומי פלואור.. B גבוהה מזו של אטומי בור Be ( )

13 13 6. סדר את החלקיקים הבאים לפי סדר עולה של נפחם, נמק: S, P, O, Se, As N -3, F -, O -2, Ne -3 P K +, S -2, Cl -,,C,B 7. נתונים ארבעה יסודות מהשורה השלישית במערכה המחזורית: A, רשומות אנרגיות יינון עוקבות של אטומים אלו. D. בטבלה שלפניך אנרגיית יינון E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 A B C D א) באיזה טור נמצא כל יסוד? ב) רשום את המערך האלקטרוני עבור היסודות D. C, B, A, ג) הסבר מדוע: (D). E 1 (D)>E 1 (B); E 1 (D)>E 1 (A); E 2 (D)>E 1 (D); E 2 (B)>E 2.8 R M Q A L Z Y X E. L +2 ו- X 1) רשום את ההערכות האלקטרונית (המלאה) של 2) כמה אורביטלים מכל סוג מאוכלסים באלקטרונים (איכלום מלא או חלקי) מכיל יסוד Y? X ; X ; X ל- X מתאימים שלושה יונים יציבים : Y או? X הסבר רשום את ההערכות האלקטרונית (המלאה) עבורם. (2? E או X סדר את היונים לפי רדיוס עולה. לאיזה יסוד זיקה אלקטרונית גבוהה יותר? 1) (1 (2

14 14 9. השאלה דנה ביסודות הבאים: מגנזיום,(Mg) בריום,(Ba) זרחן (P), חמצן (O), גופרית (S), פחמן (C) וחנקן (N). בטבלה שלפניך מובא רדיוס של שבע יסודות שסומנו באופן שרירותי באותיות: יסוד רדיוס X 1.36 Y 1.10 Z 1.98 W 0.70 R 1.04 L 0.72 M 0.77 [Å] התאם את היסודות לאותיות. סדר את היסודות על פי אנרגיית היינון שנייה. הסבר את שיקולך. לאיזה יסוד זיקה אלקטרונית נמוכה יותר? הסבר. 1) גופרית או זרחן. 2) חנקן או פחמן..10 ששה יסודות בעלי מספרים אטומיים עוקבים, סומנו באופן שרירותי באותיות. ליסוד U המספר האטומי הקטן ביותר וליסוד Z הגדול ביותר. U, V, W, X, Y, Z לפניך הטבלה, בה מובאים אנרגיות היינון הראשונות של היסודות X W, ו Y: אנרגיית היינון הראשונה kj mole יסוד W X Y קבע לאיזה טור במערכה המחזורית שייך כל אחד מהיסודות מ- U עד Z. 1) האם אנרגיית היינון של Z תהיה גבוהה מזו של Y או נמוכה ממנה? נמק. 2) האם אנרגיית היינון הראשונה של U תהיה גבוהה מזו של V או נמוכה ממנה? נמק. סדר את היסודות סדר את היסודות לפי אנרגית יינון שנייה. U, V, W, X, Y, Z,,,,, U V W X Y Z לפי נפח אטומי עולה.

15 15 תשובות D טור.2 C טור ;4 1. תשובה א'. 2. תשובה ג'. 3. תשובה ג'. 4. תשובות ב' ו- ג'. 5. תשובה ג'..6 א) ;O < S < P < Se < As ב) 3- ;Ne < F - < O 2- < N ג) 3-.K + < Cl - < S 2- < P.7 א) A טור ;3 B טור ;1 ב) A: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 B: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 C: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 D: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 L 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2.8 א) (1 X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 3.s 4; p 8; d 5 ( 2 ב) (1 10 X 5+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d X 3+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 X 3- : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 X 5+ < X 3+ < X 3- ( 2.9 א) X Mg; Y P; Z Ba; M C; L N; W O; R S ב) Ba < Mg < P < S < C < N < O ג) (1 ;S.C (2 Z טור.2 Y טור ;1 X טור ;8.10 א) U טור ;5 V טור ;6 W טור ;7 ב) (1 ;Z 2) גבוהה. ג) ;Z < U < W < V < X < Y ד).X < W <V <U <Z < Y

16 16 פרק - 2 קשרים כימיים וסוגי החומרים 1) קשרים יוניים 1. ליסוד M סדר אנרגיות יינון עוקבות הוא (ב- :(ev נוסחת התחמוצת (תרכובת עם חמצן) של מתכת M הסבירה ביותר היא: MO , 1.42, 2.02, 9.30, 10.2, 12.1 M2O3 M3O2 M 2O 2. בטבלה שלפניך נתונים ערכי אנרגיות היינון הראשונות של חמישה יסודות עוקבים בטבלה מחזורית. היסודות סומנו באופן שרירותי באותיות : E A היסוד אנרגיית היינון הראשונה A 1000 B 1250 C 1520 D 420 E 590 ד).BO 2 איזו מבין הנוסחאות שלפניך היא הנכונה? א) DO ; ב) EO ; ג) ;A 2 O 3 3. לתחמוצת של מתכת X נוסחה. X2O3 לפי נתון זה נצפה עבור מתכת X להפרש הגדול ביותר בין אנרגיית יינון ה לאנרגיית יינון ה. ראשונה, שנייה. שנייה, שלישית. ג שלישית, רביעית. רביעית חמישית. 4. הדירוג עבור ארבעת החומרים היוניים על פי סדר עולה של נקודת ההיתוך הוא: MgO > KCl > RbBr > RbI MgO > RbI> KCl > RbBr RbBr > RbI > MgO > KCl ד KCl > RbBr > RbI > MgO

17 17 5. נתונות שתי תרכובות יוניות שנוסחתן היא: a) Na(MnO 4 ), b) Ca 3 (CoF 6 ) 2 סמן את התשובה הנכונה המתייחסת למטען היונים המוקפים בסוגריים: ;MnO - 4, CoF 2-6 ;MnO 2-4, CoF 2+ 6 ;MnO - 4, CoF 3-6 ;MnO 3+ 4, CoF נתונה התרכובת היונית.AB 3 ידוע שהרדיוס האטומי של A הוא 0.97Å, ואילו הרדיוס היוני שלו הוא 1.12Å. הרדיוס האטומי של B הוא 0.89Å והרדיוס היוני שלו 0.75Å. מהו מטענו של האניון בתרכובת הזו? היסודות בטבלת אנרגיות היינון הבאה לקוחים מהשורה השלישית של המערכה המחזורית. זהה את היסודות בטבלה. פרט שיקוליך. זהה את היסוד B שבתרכובת. אנרגיות ינון (kj/mol) יסוד 1 יסוד 2 יסוד 3 E E E E E 5 7. נתון: נקודת היתוך מסיסות במים זניחה זניחה גבוהה גבוהה חומר BaS MgS RbCl RbI 0 מהי נקודת ההיתוך (ב- ( C המתאימה ביותר ל MgS ו-? RbI MgS ל- ל- MgS ל- MgS 2050 ול-.640 RbI 1050 ול-.640 RbI 2050 ול-.850 RbI ל MgS ול-.850 RbI

18 18 8. מהי הקביעה הלא נכונה: כאשר מוספים תמיסת כאשר מוספים תמיסת כאשר מוספים תמיסת לתמיסה של BaS לא מבחנים במשקע. Rb2CO3 לתמיסה של RbI לא מבחנים במשקע. Rb2S Rb2CO3 לתמיסה של RbI לא מבחנים במשקע. כאשר מוספים תמיסת RbCl לתמיסה של RbI לא מבחנים במשקע. 9. מהי הנוסחה האמפירית של התרכובות הבאות: ה. ו. מגנסיום ארסני; אינדיום גופרי; אלומיניום הידרידי; הידרוקסיד של ביסמות (3); סידן חנקתי; סידן זרחתי.

19 19 תשובות 1. תשובה ב'. 2. תשובה ב'. 3. תשובה ג'. 4. תשובה א'. 5. תשובה ג'..6 א) ;-3.Na B ;Al 3 ;Si 2 ב) 1 ;Na 7. תשובה א'. 8. תשובה א'..9 א) ;Mg 3 As 2 ב) ;In 2 S 3 ג) ;AlH 3 ד) ;Bi(OH) 3 ה) ) 2 3 ;Ca(NO ו) ) 2 4.Ca 3 (PO

20 20 2) קשרים קוולנטיים.1 רשום את נוסחאות לואיס עבור: CH 3 SH, BeCl 2, SbCl 5, AsOCl 3, OCCl 2 2. רשום את מבנה לואיס עבור החלקיקים הבאים וציין את המבנים הרזונטיביים: CH 3 CO - 2, PO 3-4, NCO - -., NO 3.ICl 5, I נתונים החלקיקים הבאים:, PCl 3, SnH 4, NOCl, C 2 F 4, ICl 2 3 לגבי כל חלקיק קבע: א) את סוג ההכלאה של האטום המרכזי; ב) את המבנה המרחבי; ג) האם החלקיק בעל דו-קוטב קבוע? 4. א) הצע מבנה לואיס היציב ביותר לצורנים הבאים: + PSCl 3, SCl 5 ב) קבע את ההכלאה של האטום המרכזי בכל אחד מהצורנים? ג) מהי הצורה הגיאומטרית של כל צורון? : 5. נתונים מספר מבנים רזונטיביים עבור התרכובת H2CSO H C Sɺɺ Oɺɺ : H Cɺɺ Sɺɺ Oɺɺ : H C= Sɺɺ Oɺɺ : H Cɺɺ Sɺɺ = Oɺɺ H C= Sɺɺ = Oɺɺ ɺɺ ɺɺ ɺɺ ɺɺ ɺɺ ɺɺ A B C D E פחמן, C 2.5 גופרית, S 2.5 כל אחד מהמבנים סומן באותיות E. A- כמו כן נתונים ערכי אלקטרושליליות: חמצן, O אטום אלקטרושליליות 3.5 א) סדר את המבנים הנ"ל לפי יציבותם, מהנמוכה לגבוהה יותר. ב) התייחס למבנה היציב ביותר הגיאומטרית סביבו. וקבע את ההכלאה של כל אטום מרכזי ואת הצורה 6. הערך את זוויות הקשרים שהאטום המרכזי מעורב בהם בחלקיקים הבאים: ; SeCl 2 - ;N 3 א) ;O 3 ב) ג) - ד).NO 2

21 21 (1 7. א) כתוב את היערכות אורביטלי הערכיות המולקולריים ב: 2-.O 2 (3 + ;O 2 (2 - ;O 2 ב) מהו סדר הקשר בכל צורון שרשמת? ג) האם הצורונים הנ"ל הם פאראמגנטיים או דיאמגנטיים? 8. א) סדר את החלקיקים שלהלן בסדר עולה לפי אורך הקשר F C- ב) האם החלקיקים האלה הם פאראמגנטיים או דיאמגנטיים?.CF -, CF, CF + :.9 נתונים החלקיקים הבאים:.He 2, He + 2, H 2 א) היעזר בהיערכות האלקטרונים באורביטלים המולקולריים, והשווה את החלקיקים הנ"ל לפי יציבותם. ב) האם אפשרי קיומם של חלקיקים אלה בתנאים תקניים? במידה ולא, האם ניתן להכינם בתנאים מיוחדים? 10. איזו מהמולקולות שלהלן בעלת קשר החזק ביותר (היעזר במערך האלקטרונים באורביטלים המולקולריים):.B 2, C 2

22 22 תשובות.... :O=C Cl: '' :Cl: ''.. :Cl:.... :O=As Cl: '' :Cl: '' :Cl-As-O-Cl : '' '' '' :Cl: ''.... :Cl-Be-Cl : '' '' H.. H-C-S-H '' H.. :Cl '' Sb.. Cl: '' :Cl: :Cl : :Cl: '' '' ''.... :O N=O:.. : O: H O: O : : N= C O: H C C O: : O P O:.... H :O:..

23 23 2,SP :C 2 F 4 משולש מישורי, לא קוטבי; 3,SP :SnH 4 טטרהדר, לא קוטבי; -,SP 3 d :I 3 קווי, לא קוטבי; 3 +,SP :ICl 2 זוויתי, קוטבי; 2,SP :NOCl זוויתי, קוטבי; 3,SP פירמידה משולשת, קוטבי; :PCl 3,SP 3 d 2 :ICl 5 פירמידה מרובעת, קוטבי..3 3,SP טטרהדר. :PSCl 3 דו- פירמידה משולשת;,SP 3 + d :SCl א) B < D < A = C < E ב) 2,SP משולש מישורי וזוויתי. 0 ב) 180; 0 ד) > א) > ;120 0 ג) > ;180 *3 4 ;O - 2 : σ 2 1s σ *2 1s σ 2 2s σ *2 2s σ 2 2p π פאראמגנטי, BO = 1.5 2p π 2p.7 *1 4 ;O + 2 : σ 2 1s σ *2 1s σ 2 2s σ *2 2s σ 2 2p π פאראמגנטי, BO = 2.5 2p π 2p *4 4 ;O 2-2 : σ 2 1s σ *2 1s σ 2 2s σ *2 2s σ 2 2p π דיאמגנטי, BO = 1 2p π 2p - CF פאראמגנטיים..8 א) - CF CF + < CF < + ב) CF דיאמגנטי;,CF He 2 < He 2 + < H 2 ב) He 2 קיים רק במצב מעורר. 9. א).10.C 2

24 24 3) סוגי החומרים 1. בכל אחד מהזוגות שלהלן, קבע איזה משני החומרים הוא בעל טמפ' ההיתוך גבוהה יותר?נמק. 1) PH 3, NH 3 ; 2) HCl, KCl; 3) C 2 H 5 OH, CH 3 OH; 4) CHCl 3, HF; 5) SiO 2, CO 2 ; 6) I 2, Br 2 ; 7) CH 3 O-CH 2 CH 3, CH 3 (CH 2 ) 2 OH.HOCH 2 CH 2 OH 2. הסבר את התופעות הבאות: נקודת הרתיחה של נקודת הרתיחה של CCl 4.HCl גבוהה מזו של HF גבוהה מזו של. H 2 S נקודת הרתיחה של CH 3 F נקודת הרתיחה של CH 3 CH 2 OH גבוהה מזו של.CO 2 נמוכה מזו של 3. אילו מהמולקולות שלהלן נוטות ליצור קשרי מימן: א) ;H 2 S ב) ;CH 4 ג) ;CH 3 CH 2 OH ה).CH 3 NH 2 ד) ;CH 3 CHO ד) 4. הסבר כל אחת מהעובדות הבאות: א) לגופרית ) 8 S) נק' רתיחה גבוהה מזו של הברום ) 2 ;(Br ב) גופרית נמסה היטב ב- CS 2 ואינה נמסה במים; ג) אשלגן מוצק מוליך חשמל, אבל K 2 S מוצק אינו מוליך חשמל; CH 3 NH 2 ו- CH 3 OH נמסים היטב במים. 5. השאלה דנה בשתי התרכובות הבאות: CH 3 NH 2 ו-.C 3 H 6 מהי הקביעה הנכונה? א) ב) ג) ד) ל- C 3 H 6 טמפרטורת הרתיחה גבוהה יותר, כיוון שבמולקולות קיים קשר כפול; ל- CHטמפרטורת 3 NH 2 הרתיחה גבוהה יותר, כיוון שהמולקולות בעלות דו-קוטב קבוע; ל- CH 3 NH 2 טמפרטורת הרתיחה גבוהה יותר, כיוון שהקשרים הבין-מולקולריים חזקים יותר. לשתי התרכובות טמפרטורות הרתיחה קרובות בערכן, כיוון שלשתי התרכובות מולקולות הדומות במבנה ובגודל ענן האלקטרונים.

25 25 6. בין אילו מולקולות לא יכולים להתפתח קשרי מימן: כאשר מכניסים די מתיל אתר, כאשר מכניסים טרי מתיל אמין, כאשר מכניסים טרי מתיל אמין, ) 3 O( CH לתוך מים. 2 N( CH 3 ) 3 לתוך אתאנול,.CH3OH N( CH 3 ) 3 N CH 3 כאשר מכניסים טרי מתיל אמין 3 לתוך די מתיל אתר, O( CH 3 ). 2 ( ) לתוך מים. 7. איזו קביעה אינה נכונה עבור נקודת ההיתוך או הרתיחה. נקודת היתוך של Na גבוהה מזו של. Mg.SO 2 נקודת היתוך של MgS גבוהה מזו של. O 3 SO 3 גבוהה מזו של נקודת הרתיחה של. נמוכה מזו של H2SO3 SO 3 נקודת הרתיחה של 8. נתונים שלושת החומרים: A, B ו- C בעלי מסה מולרית דומה. אילו היגדים נכונים עבור חומרים אלה? H H C C C OH H H H H H H H C C C H H O H H H H C O C C A B C H H H H H H מבין שלושת החומרים, ל- A יש את נקודת הרתיחה הגבוהה ביותר; A ו- B יכולים ליצור קשרי מימן עם מולקולות מים; בכל שלושת החומרים יש קיטוב (דיפול) קבוע; מולקולות של C יוצרות קשרי מימן בינן לבין עצמן. 9. נתונים ארבעה חומרים ונקודות רתיחה (נתונות ב- K). מהו הדרוג הנכון? Cl ClNO N CCl

26 26 נתונים חמישה חומרים: O CH 3 C H CF 4 N 2 H 4 I 2 CH 3 OH מהם שני ההיגדים הנכונים? ה. בין חומר 1 לחומר 5 יתכנו קשרי מימן ; מולקולות 2 ו- 4 הן קוטביות; בין חומר 1 לחומר 2 יתכנו קשרי מימן ; מולקולות של חומר 1 יוצרות קשרי מימן בינן לבין עצמן; מולקולות של חומר 3 יוצרות קשרי מימן בינן לבין עצמן. 11. לפניכם טבלה ובה נתונים על שבעה חומרים המסומנים סימון שרירותי באותיות G: - A החומר מסיסות במים מסיסות ב 2 CS ב מסיסות מוליכות במצב מוצק מוליכות במצב נוזל CHCl מוגבלת מוגבלת מוגבלת A B C D E F G זהו את החומרים מתוך הרשימה הבאה: HCN, C 2 H 4, AgCl, Cu, N 2 H 4, SiO 2, NaCl, K סדרו את החומרים המולקולריים לפי נקודת הרתיחה עולה. נמק. הסבירו את העובדות הבאות: (1 ) 4 Tb) Tb(NH 3 ) < Tb(N 2 H 4 ) < Tb(P טמפרטורת רתיחה). 2) חומר G מוליך זרם חשמלי במצב מוצק ונוזל וחומר A מוליך במצב נוזל בלב

27 27 תשובות ;CHCl 3 (4 ;C 2 H 5 OH (3 ;KCl (2 (1 ;NH 3.1.CH 3 (CH 2 ) 2 OH (7 ;I 2 (6 ;SiO 2 (5 2. א) קשרי מימן; ב) כוחות לונדון; ג) כוחות דיפול-דיפול; ד) קשרי מימן. 3. תשובות ג, ה. 4. א) חוזק כוחות לונדון; ב) יכולת ליצור קשרי לונדון עם CS 2 ואי- יכולת ליצור קשרי מימן עם מים.; ג) בגלל נוכחות אלקטרונים חופשיים במוצק מתכתי וחוסר יונים חופשיים במוצק יוני; ד) יכולת היווצרות קשרי מימן. 5. תשובה ג'. 6. תשובה ג'. 7. תשובה א'. 8. תשובות א, ב, ג'. 9. תשובה ב'. 10. תשובות א, ה..11 א).A NaCl; B K; C C 2 H 4 ; D N 2 H 4 ; E HCN; F AgCl; G Cu ב).C 2 H 4 < HCN < N 2 H 4 ג) 1) הסיבות הן: חוזק קשרי לונדון וקשרי מימן; 2) הסיבות הן: נוכחות אלקטרונים חופשיים בחומר מתכתי, ונוכחות יונים חופשיים בנוזל יוני.

28 28 פרק - 3 חישובים סטוכיומטריים מעברים בין שיטות שונות של הבעת כמות החומר: מסה, מס' המולים, מס' החלקיקים (1? 1. א) מסה של מול XOF 3 היא גרם. מהי מסה אטומית יחסית של X ב) חשב את אחוז החמצן ב-. UO 2 (NO 3 ) 2 ג) כמה מולקולות של גופרית דו חמצנית ) 2 ( SO נמצאים ב- 1.5 ק"ג של תרכובת זו? א) כמה אטומי זרחן נמצאים במיליגרם אחד של ב) כמה אטומים בסה"כ ג) כמה אטומי חמצן ישנם בקילוגרם אוזון? Ni 3 (PO 4 ) 2 (מימן וחמצן) ישנם ב- 10 גרם מים?H 2 O? O א) חשב את מספר אטומי חמצן (O) בגרם אחד של H. 2 SO 4 ב) חשב את מספר היונים ב- 1.5 מול של. Al 2 (SO 4 ) 3 4. מה מכיל יותר חלקיקים? א) 5 גר' של H 2 או 5 גר' של ;O 2 ב) 20 גר' H 2 או 20 גר' של ;Mg CO 2 ג) מול או מול.CO 5. מהו(הם) המשפט(ים) הנכון(ים): א) מספר האטומים ב- 18 גרם מים גדול מזה שב- 44 גרם ;CO 2 ב) מסתן של 200 מולקולות O 2 שווה למסתן של 200 מולקולות ;N 2 ג) מסת 2 מולי O 2 קטנה מזו של 2 מולי פחמן; ד) מספר האטומים ב- 36 גרם של מים קטן מזה שב- 36 גרם של ;CO 2 ה) מס' המולקולות ב- 44 גרם של CO 2 קטן ממספר המולקולות ב- 44 גרם של מים. 6. כמה גרם אטומי חנקן (N) נמצאים ב-: א) 5 גר' ;NH 3 ב) 5 גר'.NH 4 NO 3 7. באיזו כמות?H 2 SO 3 (ב- ( g של H 2 SO 4 נמצאת אותה כמות של אטומי חמצן כמו ב- 41 גרם של

29 29 תשובות 1. א) 31 גרם/מול; ב) ;32.48 % ג) מולקולות..2 א) אטומי זרחן. ב) אטומים. ג) אטומי חמצן..3 א) אטומי חמצן; ב) יונים..4 א) 5 גרם של ;H 2 ב) 20 גרם של H; 2 ג) מס' החלקיקים שווה. 5. תשובה ה'. 6. א) גרם; ב) 1.75 גרם גרם.

30 30 2) קביעת נוסחה אמפירית ומולקולרית של החומר 1. קבע את הנוסחה האמפירית של תרכובת בעלת ההרכב הבא (באחוזים משקליים) : אשלגן (K) % מנגן (Mn) 27.9%- חמצן (O) 32.5%- 2. נתון הרכב משקלי של תרכובת אורגנית קורטיזון: % של פחמן C),( % 7.83 של מימן H),( % של חמצן (O ). ידוע שמסתה המולרית של התרכובת היא 360 גרם למול. מהי נוסחתה המולקולרית של קורטיזון? א) ;C 35 H 5 O 11 ב) ;C 15 H 20 O 10 ג) ;C 20 H 40 O 5 ד).C 21 H 28 O 5 3. דוגמת תרכובת במשקל 1.66 גרם המכילה פחמן, מימן וחנקן, נשרפה בחמצן והתקבלו 4.63 גרם CO 2 ו גרם H 2 O ועוד תוצר שמכיל חנקן בלב מצא את הנוסחה האמפירית של החומר. N 2 4. אחרי תגובת 1 מול של תרכובת אורגנית עם 3 מול NaOBr קיבלו 3 מול,NaBr שני מול מים, 1 מול ו- 1 מול.CO 2 קבע את הנוסחה המולקולרית של התרכובת האורגנית. א) ב) ג) ד) 5. בשריפה מלאה של תרכובת שמורכבת מפחמן וגופרית התקבלו גרם של פחמן דו חמצני ,( CO 2 ) גרם של מים ו גרם של גופרית דו חמצנית מצא את הנוסחה האמפירית של התרכובת. חשב את אחוז המשקלי של גופרית בתרכובת. חשב את המסה של חמצן שדרוש לתגובת שריפה שהתרחשה. בתגובה זו הגיבו.( SO 2 ) (1 (2 6. דוגמה של מולים של התרכובת. חשב את המסה המולרית שלה. מהי הנוסחה המולקולארית של התרכובת? ג' של תרכובת אורגנית נתנה בשריפה מלאה ג' CO 2 ו ג' מים. קבע את הנוסחה האמפירית והמולקולרית של התרכובת, אם המשקל המולקולרי הוא 110 י.מ.

31 31 תשובות.K 2 MnO תשובה ד'..C 5 H 5 N.3.CH 4 ON א) ;C 5 S ב) ;34.78 % ג) 1.06 גרם; ד) 1) גרם/מול;.C 10 S 2 (2.6.C 6 H 6 O 2

32 32 (3 1. ניתן לפרק חישובים סטוכיומטריים לפי משוואה כימית N2O גרם של NO 2 וחמצן גזי. כמה מולים של חמצן מתקבלים בפירוק מלא של גזי ל- : N2O נתונה התגובה הבאה: (g). 4NH 3(g) + 5O 2(g) 6H 2 O (l) + 4NO א) ב) ג) ד) לכלי התגובה הוכנסו 12 מול של NH 3 ו- 14 מולים של חמצן. בחר את התשובה הלא נכונה: מספר המולים של חנקן חמצני (NO) שמתקבלים שווה למספר המולים של אמוניה ) 3 (NH שהגיבה. בתום התהליך נשארים בעודף 0.8 מולים של.NH 3 בתום התגובה ישנם סה"כ בעודף). בתום התהליך מתקבלים 16.8 מולים של מים. 3. נתונה התגובה הבאה: א) ב) ג) ד) 26 מולים של המרכיבים (תוצרים, ואחד מהמגיבים שנשאר. Fe O + 3CO 2Fe + 3CO 2 3(s) (g) (g) 2(g) בחר את התשובה שבה פחמן חמצני CO) ( יישאר בעודף: אם לכלי התגובה מכנסים 16.0 גרם של אם לכלי התגובה מכנסים 16.0 גרם של מוצק. Fe2O3(s) ו- 8.4 גרם פחמן חמצני. Fe2O3(s) ובסוף התגובה מקבלים 5.6 גרם ברזל אם לכלי התגובה מכנסים 8.4 גרם של פחמן חמצני ומקבלים 11.2 גרם ברזל מוצק. אם לכלי התגובה מכנסים 16.0 גרם של Fe2O3(s) ו גרם פחמן חמצני. 2C + O 2CO (s) 2(g) (g) 3CO +Fe O 2Fe + 3CO (g) 2 3(s) (s) 2(g) 4. ברזל (Fe) מופק בתהליכים הבאים: מהי המסה המרבית של ברזל ניתן להפיק מתגובה בין 36 ק"ג פחמן לבין 180 ק"ג של Fe 2 O 3 וכמות מספקת של חמצן? 168 ק" 112 ק" 126 ק" 42 ק"

33 33 2MnO + 4KOH + O 2K MnO + H O 2( s) ( aq) 2( g ) 2 4( aq) 2 ( l ) 5. נתונה התגובה הבאה : (s, MnO2( 40 גרם של אשלגן הידרוקסידי, לתוך כלי התגובה הוכנסו 20 גרם של מנגן חמצני,, ו- 10 גרם של חמצן. KOH כמה גרם של K2MnO4 ושל מים מתקבלים בתגובה זו? אלו חומרים נשארו בעודף ובאיזו כמות? נתונה תערובת של Rb 2 S ו- Na 2 S מסתה שוהה ל גרם. לתערובת נוספה כמות מספקת גרם. חשב את מסתם של Rb 2 S ו- Na 2 S של כסף חנקתי ) 3 (AgNO. כתוצאה מכך התרחשו התגובות הבאות: Na 2 S + AgNO 3 NaNO 3 + Ag 2 S Rb 2 S + AgNO 3 Ag 22 S + RbNO 3 המסה הכוללת של Ag 2 S שהתקבל הייתה בתערובת..6

34 34 תשובות 1. תשובה ב'. 2. תשובה ג'. 3. תשובה ד'. 4. תשובה ב'..5 א) : H 2 O 4.14 גרם; :K 2 MnO גרם..O 2 ב),KOH 0.17 גרם. :Rb 2 S גרם; :Na 2 S.6

35 35 4) חישובים סטוכיומטריים בתמיסות 1. נתונות שלוש תמיסות: (1 (2 0.5 ליטר של.0.45 M NaCl 1.5 ליטר של.0.15 M NaOH (3 2.0 ליטר של.0.45 M NaCl מהו המשפט הלא נכון: א) ב) ג) ד) ה) תמיסות 1) ו- 2) מכילות אותו מספר המולים של המומס. תמיסה 2) היא המהולה ביותר. תמיסה 3) היא המרוכזת ביותר. תמיסה 3) מכילה את המספר הגדול ביותר של מולי מומס. בערבוב כל נפח שהוא של תמיסה 3) עם תמיסה 1) ריכוזה של התמיסה הסופית יהיה.0.45 M 2. ערבבו 2.0 מ"ל של אתאנול נוזלי OH) C) 2 H 5 בעל צפיפות 0.70 גרם למ"ל עם 8.0 מ"ל מים. ריכוז האתאנול.30 M.20 M.15 M. 3.0 M בתמיסה שהתקבלה הוא: 3. נתונה תמיסת NaBr בעלת ריכוז מולר. ב- 200 מ"ל של תמיסה זו יש (בחר את התשובה הנכונה): א) ב) ג) ד) ה) ו) אותה מסה של המומס, כמו ב- 400 מ"ל תמיסת M בריכוז NaBr אותו מספר המולים, כמו ב- 400 מ"ל תמיסת NaCl בריכוז M אותה מסה של המומס, כמו ב- 400 מ"ל תמיסת M בריכוז NaBr אותה מסה כמו ב- 400 מ"ל תמיסת NaCl בריכוז M ב' ו- ג'. ב' ו- א'. חשב את הריכוז המוללי של תמיסת חומצה אצטית COOH,CH 3 בעלת ריכוז M צפיפות התמיסה שווה ל ? g/ml א) ב) ג) ד) 2.03 molal 2.52 molal 2.27 molal 1.82 molal.4

36 36 תמיסה של מים ואתאנול OH) ( C 2 H 5 מכילה 80 גרם של אתאנול ל- 300 גרם תמיסה. השבר המולי של אתאנול בתמיסה שווה ל: ה. ל מ"ל של תמיסת מלח בריכוז משקלי 25% תמיסת מלח בריכוז משקלי 34% וצפיפות המלח בתמיסה שמתקבלת. וצפיפות 1.30 גרם לסמ"ק הוספו 20 מ"ל 1.40 גרם לסמ"ק. חשב את האחוז המשקלי של 6 HNO 3 7. נתונה תמיסה של תמיסה זו שווה ל:.~70%.~48%.~ 41.5%.~36 % - ל מ"ל תמיסה מימית של בריכוז 16. M צפיפותה שווה ל גרם למ"ל. האחוז המשקלי של 0.3 M בריכוז Ca(OH) 2 הוסיפו 25 מ"ל מים. מהתמיסה שהתקבלה לקחו דגימה בנפח 10 מ"ל. מהו הריכוז המולרי של כל היונים בדגימה? א) ;0.6 M ;0.4 M ב) ג) ;0.006 M.0.2 M ד) 9. א) חשב את נפח תמיסת HNO 3 בריכוז 6M שדרוש עבור הכנת 50 מ"ל תמיסת 0.5M. HNO 3 ב) כמה מ"ל מים יש להוסיף ל מ"ל תמיסת סוכר בריכוז 1.2M כדי שריכוזה יגיע ל?0.80M

37 37 ל מ"ל תמיסת לאחר ההוספה שווה ל: 0.03 M 0.06 M 0.02 M M S(aq) Na2 בעלת ריכוז M הוסיפו מ"ל מים. ריכוז יוני נתרן נתונה תמיסת HClO 4 בעלת אחוז משקלי 35 % חשבו את מולריות התמיסה. כמה מול HClO 4 מומסים ב- 250 מ"ל של תמיסה זו? וצפיפות גרם/מ"ל. כמה מ"ל תמיסה זו דרושים להכנת 150 מ"ל תמיסה בריכוז 2? M איזה נפח של תמיסה שהוכנה בסעיף ג', מכיל 0.75 מול?HClO לתוך 100 מ"ל תמיסה מימית בה ריכוז יוני +3 (aq) Fe שווה ל- 0.1 M הכניסו אבקת ברזל מוצק. Fe + 2Fe 3Fe ריכוז יוני (s) (aq) (aq) במסה של 0.40 גרם. כתוצאה מכך חלה תגובה +2 (aq) Fe בתום התגובה שווה ל: א) ; 0.1M ב) ;0.15 M ג) ;0.3 M ד) M 13. כמה גרם של כסף מתכתי,,Ag דרושים על מנת להגיב עד הסוף עם 35.5 מ"ל תמיסה של יוני +3 In בריכוז 0.205? M משוואת התהליך היא: 3Ag (s) + In 3+ (aq) 3Ag + (aq) + In (s) 1.03 g 2.35x10 3 g 2.35 g g א) ב) ג) ד)

38 38 AgNO 3 נוצר משקע Na 2CrO4 14. כאשר מערבבים תמיסה מימית של עם תמיסה מימית של לפי הניסוח הבא: AgNO Na 2CrO4 מ"ל תמיסת בריכוז לא ידוע הגיבו בשלמות מ"ל תמיסת עם 20.0 Na 2CrO4 בריכוז M ריכוזה של תמיסת שווה ל: א) M ב) M ג) M ד) M

39 39 תשובות 1. תשובה ג'. 2. תשובה ד'. 3. תשובה ה'. 4. תשובה ג'. 5. תשובה ב' %.6 7. תשובה א'. 8. תשובה א'. 9. א) 4.17 מ"ל; ב) 75 מ"ל. 10. תשובה ד'..11 א).4.35 M ב) גרם. ג) 69 מ"ל. ד) ליטר. 12. תשובה ב'. 13. תשובה ג'. 14. תשובה ג'.

40 1) חוקי הגזים וחישובים סטוכיומטריים 40 פרק - 4 תכונות הגזים (g)2. N ובכלי סגור 5.6 B גרם של אתן, C2H4(g).שני 1. בכלי סגור A ישנם 5.6 גרם של חנקן, הגזים נמצאים באותה טמפרטורה. לחץ בכלי A כפול מלחץ בכלי B. בהנחה והגזים הם אידיאליים, מהו המפשט הנכון? מספר המולים של חנקן בכלי A כפול ממספר המולים של אתן בכלי B. ריכוז הגז בכלי A שווה לריכוז הגז בכלי B. הנפח של כלי A גדול פי 2 מהנפח של כלי. B הנפח של כלי A קטן פי 2 מהנפח של כלי. B.2 נתונה הריאקציה 2(g).4FeS 2(s) + 11O 2(g) 2Fe 2 O 3(s) + 8SO מה יהיה הלחץ הסופי שנקבל בכלי שנפחו 30 ליטר אם מתחילים מ- 300 גרם של FeS 2 ו- 100 גרם חמצן? 0 התגובה התרחשה ב- 25. C 1.85 atm.6.52 atm.0.15 atm atm 10 גרמים של הגז בוטאן.3 שהתקבל בסוף התהליך בתנאי?STP 15.4 ליטרים ליטרים ליטרים. 3.9 ליטרים. נשרפו שריפה מלאה. מה יהיה הנפח של הגז CO 2 C 4 H 10 תערובת של גזים מכילה 50% O 2, 25% N 2 ו-,25% Cl 2 באחוזים משקליים. בתנאי לחץ וטמפרטורה סטנדרטים, הלחץ החלקי של: החמצן שווה ל- 380 mm Hg החנקן שווה ל atm הכלור גדול מ atm הכלור קטן מ atm.4

41 41 (g) I. 2 כמה ליטר 5. בתגובה הבאה משתמשים ב ליטר של (g) Cl 2 ובכמות מספקת של של (g) ICl 3 ניתן לקבל? (הניחו שכל הגזים מתקבלים באותם תנאי לחץ וטמפרטורה.,I 2 (g) + 3Cl 2 (g) 2ICl 3 (g) 4.2 ליטר 8.4 ליטר 18.9 ליטר 22.4 ליטר כימאית מכינה דגימת גז הליום בלחץ, בטמפ' ובנפח מסוימים, ואז מסלקת מחצית ממולקולות הגז. איזה שינוי צריך להתחולל בטמפרטורה כדי שהלחץ והנפח יישארו בלי שינוי?.6 בקבוק שנפחו 2.6 µl מכיל גז האטומים שנמצאים בבקבוק? 0 CO 2 ב- 15. C הלחץ בבקבוק שווה ל- 2 טור. מהו מס'.7 לגליל A (עם בוכנה) שנפחו 3.0 ליטר, מכניסים דוגמת גז (פחמימן) שמסתה 2.55 גרם. הכלי נמצא ב C והלחץ שמפעילה הדוגמא על דפנות הכלי הוא 0.95 אטמוספירות..8 מהי המסה המולרית של הגז? מקררים את כלי A ל C מה יקרה לבוכנה? הסביר. סדר את הגזים הבאים בסדר עולה לפי צפיפותם:.NO, NH 3, N 2 הטמפרטורה והלחץ בכל הדגימות שווים..9 צפיפותה של תרכובת גזית היא גרם/ליטר ב- 298 K וב kpa.a.b מהי המסה המולרית של התרכובת? מה תהיה צפיפותה ב- 1.5 אטמ' וב-? 298 K גז N 2 O נאסף מעל מים. נפח הגז הלח היה 126 מ"ל ב- 21 C ובלחץ של 755 טור. מה היה 0 נפחה של כמות שווה של N 2 O יבש, אילו נאסף ב- 755 טור וב- 21? C לחץ של אדי מים 0 הוא טור ב- 21. C 12. בתגובה בין (CH 3 ) 2 N 2 H 2 מוצק ועודף של N 2 O 4 נוזלי נוצרים CO 2 גזי, חנקן גזי ואדי מים. הגזים נאספו בכלי סגור עד שהגיעו ללחץ של 2.5 אטמ' ולטמפרטורה של 400. K מה היו הלחצים החלקיים של N 2,CO 2 ו- H 2 O בתנאים אלה?

42 נתונה המערכת הבאה: A B V= 4.12 L P = 4.71 atm t = 25 0 C V=35.1 L בגולה A מצוי גז ניאון, (g),ne ובגולה B ישנו ריק (וקום). פותחים את הברז המחבר בין הגולות ונותנים לגז ניאון להתפשט תוך שמירה על הטמפרטורה. מהו הלחץ הסופי במערכת (הזניחו את הנפח של הצנרת המחברת בין שתי הגולות). אם במקום הניאון היה בגולה A חמצן, (g)2, O האם הלחץ הסופי במערכת היה גדול יותר, שווה, או קטן יותר מאשר הלחץ הסופי שקיבלתם בסעיף א'? נמקו. גז מסוים מסדרת הפריאונים מכיל את היסודות פחמן כלור ופלואור באחוזים המשקליים הבאים: 15.5%,C.F- 61.5%,Cl 23.0% נמצא שדוגמא של גז זה במסה של גרם תופסת נפח של 428 מ"ל ב C ולחץ של 742 מ"מ כספית..14 מהי הנוסחה האמפירית של הגז? מהי הנוסחה המולקולרית של הגז? 15. עורבבו 2 ליטר גז C 3 H 8 ו- 5 ליטר גז חמצן. הנפחים נמדדו באותם תנאי לחץ וטמפ'. הגזים הגיבו ביניהם וכתוצאה מכך נוצרו CO 2 גזי ומים נוזליים. התעלם מנפח המים הנוצרים, וקבע את הנפח הסופי של הגזים בסוף התגובה. (תנאי לחץ וטמפ' במהלך התגובה נשארו קבועים). 16. מיכל קשיח בנפח 5 ליטר מכיל מול של גז NO ב K כמות של מול של מוספת למיכל ומתרחשת תגובה ליצירת NO 2 גזי. חשב את הלחץ הכולל ביחידות של טור' בסיום התגובה ב K O 2 גזי 17. לצורך שריפה מלאה של תרכובת אורגנית A השתמשו ב- 5 ליטר של נוצרו 5 ליטר של וטמפרטורה. ב) קבע את הנוסחה המולקורלית של תרכובת A. פרט. (g)2 O, וכתוצאה מכך CO 2(g) ו - 5 ליטר של (g) H. 2 O כל הנפחים נמדדו באותם תנאי לחץ א) מהי הנוסחה האמפירית של תרכובת? A פרט את חישוביך. ידוע ש' 2 ליטר של תרכובת A במצב גז כבדים פי 30 מי 2 ליטר של מימן גזי (כל הנפחים נמדדו באותם תנאי לחץ וטמפרטורה).

43 בפירוק של תחמוצת מסוימת בתנאי החדר (לחץ 1.0 אטמוספרה וטמפרטורה ( 298 K התקבלו 25 ליטר של חנקן גזי ו ליטר של חמצן גזי. מהי הנוסחה האמפירית של התחמוצת:.N 2 O 3. N3O2. NO 3. N O בכלי א' נמצאים 0.8 גרם של גז.CH 4 בכלי ב' נמצאים 1.4 גרם של גז C. 2 H 4 הגזים נמצאים באותם תנאי לחץ וטמפרטורה. בחר את ההיגד הלא נכון: נפח של כלי א' שווה לזה של כלי ב'. מס' מולי אטומי מימן (H ( בשני כלים שווה. צפיפות של הגז בכלי א' קטנה מצפיפותו של הגז בכלי ב'. מס' מולי אטומי פחמן (C) בכלי א' שווה לזה שבכלי ב'. 20. גז ארסין,, AsH 3 נמצא במיכל שנפחו 500 מ"ל. הלחץ במיכל שווה ל- 300 טור והטמפ' בו 223. K כתוצאה מהחימום הגז שבמיכל עובר פירוק. תוצרי הפירוק הם As (s) וגז מימן. הלחץ בתום הפירוק שווה ל- 408 טור, והטמפ' לאחר הפירוק שווה ל K חשב את אחוז הארסין שהתפרק.

44 44 תשובות 1. תשובה ד'. תשובה א'. תשובה א'. תשובה ד'. תשובה ב'. ירידה פ' x אטומים. א) 26 ג/מול; ב) תר NH 3 < N 2 < NO א) 44 ג/מול; ב) 2.7 גרם/ליטר מ"ל..P (CO 2 ) = 0.55 atm; P (N 2 ) = 0.83 atm; P (H 2 O) = 1.11 atm אטמ'; שווה..C 2 ClF 5.C 2 ClF ליטר אטמ'..17 ;CH 2 O.C 2 H 4 O תשובה א'. 19. תשובה ד' %.20

45 45 2) תנועת המולקולות 1. לאיזה מבין הגזים הבאים (בהנחה של התנהגות אידיאלית) תהיה מהירות מולקולרית ממוצעת הנמוכה ביותר? הגז Cl 2 ב-.0 C הגז CF 4 ב-.100 C הגז HCl ב- 10 C-. הגז NH 3 ב-.25 C 2. פחמימן שנוסחתו האמפירית היא, C 2 H 3 עבר באפוזיה דרך פקק נקבובי ב- 349 שניות. למספר שווה של חלקיקי Ar נדרשו 210 שניות כדי לעבור באפוזיה דרך הפקק באותם תנאי לחץ וטמפ'. מהן המסה המולרית והנוסחה המולקולרית של הפחמימן? גרם זרחן ) 4 P) בערו בכלור ) 2,(Cl ותוצר התגובה היה 10.5 גרם זרחן כלורי. קצב האפוזיה של אדי התוצר היה ארוך פי 1.77 מזה של כמות שווה של CO 2 באותם תנאי לחץ וטמפ'. מהן המסה המולרית והנוסחה המולקולרית של הזרחן הכלורי? 4. סטודנט קיבל דגימה גזית של חומר לא ידוע, והשתמש במתקן אפוזיה כדי למדוד את המסה המולרית שלו. כאשר הכניס למתקן,CH 4 מצא ש גרם עברו באפוזיה במשך 2.5 שעות בטמפ' החדר. בתנאים זהים התרחשה אפוזיה של גרם של החומר הלא ידוע. מהי המסה המולרית של החומר הלא ידוע? 5. מיכל קשיח בנפח 5 ליטר מכיל 24.5 גרם של N 2 גזי ו- 28 גרם של O 2 גזי. חשב את הלחץ הכולל של תערובת הגזים שבמיכל ב-. 298K אם נוצר במיכל חריר קטנטן וחלק מתערובת הגזים יוצא דרך חריר זה, האם היחס בין המולים של N 2 / O 2 במיכל יעלה/ ירד/ לא ישתנה.

46 שלושה מיכלים, שכל אחד מהם מכיל גז אחר, נמצאים ב- 25 C ומחוברים ביניהם. יש להניח טמפ' לא משתנה ונפח הצינורות זניח. בטבלה הבאה מובאים נתונים על כל אחד מהמיכלים בנפרד: מיכל סוג הגז מיכל 1 Ar מיכל 2 מיכל 3 O 2 N atm 3 ליטר atm 2 ליטר 2.71 atm 5 ליטר לחץ בכלי נפח הכלי מהו הלחץ הסופי שישרור במערכת לאחר פתיחת השסתומים שמחברים בין המיכלים? מהו הלחץ החלקי של כל אחד משלושת הגזים לאחר פתיחת השסתומים? חשב את המהירות הממוצעת של כל אחד משלושת הגזים. חשב את האנרגיה הקינטית של כל אחד משלושת הגזים. 7. קצב האפוזיה של אמוניה דרך פתח קטן במתקן זכוכית הוא מול ב דקות חש, ב- 200 C ב את מס' מולי התרכובת שיעבור דרך אותו הפתח ב דקות ב- C 200?

47 47 תשובות 1. תשובה א' גרם/מול,.C 8 H גרם / מול,.PCl 3 92 גרם/מול אטמ' יר אטמ';.O 2 : atm; N 2 : atm; Ar: atm מ 1 / שנייה, ארגון: מ/ שנייה..515 : N kj גיאול, ארגון: : N 2 : O מ/ שנייה, : O גיאול, mol.7

48 48 פרק - 5 חומצות ובסיסים 1. חשב את ה- ph וה- poh של כל אחת מהתמיסות המימיות הבאות של חומצה חזקה או בסיס.3.46 x 10-2 M חזק: א) 5 מ"ל של תמיסת 4(aq) 3.5 x 10-4 M HClO לאחר מיהול ל- 25; ml ב) 10.9 מ"ג של 2 ( Ba(OHהומסו ב- 10 מ"ל תמיסת KOH בריכוז.0.35 M (CH 3 ) 3 N (aq) חשב את ה- ph ואת אחוז הפרוטונציה של תמיסת נתון: = 4.19 N.pK b (CH 3 ) 3.2 2(aq) 0.1 M HClO הוא.1.2 מהו ערך pk a של החומצה? 3. ph של תמיסת 4. מצא את הריכוז ההתחלתי של תמיסת הידרזין,,NH 2 NH 2 בעלת = 10.2.pH.K b (NH 2 NH 2 ) = 1.7 x שיעור הדפרוטונציה של חומצה בנזואית, C, 6 H 5 COOH הוא 2.4. % התמיסה בעלת ריכוז M חשב את ה- ph ואת ה- K a של חומצה בנזואית. 6. דגימה של 150 מ"ל תמיסת 2(aq) 0.02 M NaCH 3 CO נמהלת עד לנפח של מ"ל 500. מהו ph התמיסה, ומהו ריכוז החומצה האצטית,,CH 3 COOH בתמיסה?.K a (CH 3 COOH) = 1.8 x התרופה אמפטמין,,C 6 H 5 CH 2 CH(CH 3 )NH 2 שקבוע הבסיסיות שלה הוא,K b = 7.8 x 10-4 משווקת, בדרך כלל, כמלח מימן ברומי,.C 6 H 5 CH 2 CH(CH 3 )NH + 3 Br קבע את ה- ph של התמיסה שהוכנה על ידי המסת 6.48 גרם מלח ב- 200 מ"ל מים (יש להניח שנפח התמיסה המתקבלת הוא 200 מ"ל)..8 חשב את ה- ph של תמיסת H 2 SO 4 בריכוז.K a2 (H 2 SO 4 ) = 1.2 x M.1.1 x 10-3 M.9 חשב את ה- ph של תמיסת H 2 TeO 4 נתון:.K a1 = 2.1 x 10-8, K a2 = 6.5 x M Na ב- OH -, H 3 O +, CO 2-3, HCO - 2 CO 3(aq).10 חשב את הריכוזים של, H 2 CO 3 3 נתון:, -11.K a1 (H 2 CO 3 ) = 4.3 x 10-7, K a2 (H 2 CO 3 ) = 5.6 x 10

49 M עם 11. חשב את ה- PH של התמיסה שמתקבלת מערבוב של 30 מ"ל תמיסת HCN (aq).k a (HCN) = 4.9 x M 70 מ"ל תמיסת NaCN 12. נתונה תמיסה שמכילה נפח התמיסה.0.1M KH 2 PO 4(aq) ו M Na 2 HPO 4(aq) 100 מ"ל. א) מהו ph התמיסה? ב) מהו השינוי ב- ph הנובע מהוספת 80 מ"ל של (aq) 0.01 M NaOH לתמיסה שבסעיף א'? נתון:. K a1 (H 3 PO 4 ) = 7.6 x 10-3, K a2 (H 3 PO 4 ) = 6.2 x K a3 (H 3 PO 4 ) = 2.1 x ממיסים במים 4.25 גרם חומצה חלשה חד-פרוטית,.HA בטיטור של התמיסה עם NaOH (aq) 0.35, M נדרשים 52 מ"ל כדי להגיע לנקודה האקויוולנטית. לאחר הוספת 26 מ"ל של הבסיס, נמצא שה- phל התמיסה הוא א) מהי המסה המולרית של החומצה? מהו ערך ב) pk a של החומצה? 14. מטטרים 25 מ"ל של.0.1 M KOH עם 0.1 M CH 3 COOH (aq).a מהו ה- ph לאחר הוספת 10 מ"ל של תמיסת? KOH.b.c מהו הנפח של תמיסת KOH הדרוש כדי להגיע לסתירה המלאה? חשב את ה- ph בנקודה הסטוכיומטרית. K a (CH 3 COOH) = 1.8 x אילו חומרים צריך לערבב על מנת לקבל תמיסת בופר: HCl בכלי שנפחו 1 ליטר מול של KOH עם 0.08 מול של HCOOH בכלי שנפחו 1 ליטר מול של KOH עם 0.15 מול של HCOOK בכלי שנפחו 1 ליטר מול של KOH עם 0.15 מול של HCOOH בכלי שנפחו 1 ליטר מול של KOH עם 0.15 מול של

50 50. ph= תמיסה A שנפחה 1.2 ליטר היא תמיסת NaOH בעלת תמיסה B שנפחה 0.6 ליטר היא תמיסת HCl בעלת מהו המפשט הנכון:. ph=1.00 א) תמיסה A ותמיסה B מכילים אותו מספר מולים של מומס. ב) ריכוז יוני + - A. בתמיסה Na גדול פי 10 מהריכוז של יוני B בתמיסה Cl ג) כתוצאה מערבוב של שתי תמיסות תתקבל תמיסה בעלת. ph >7 ד) אם נערבב נפחים שווים של שתי תמיסות, תתקבל תמיסה בעלת. ph =7 17. לתמיסה של כי: א) יון ב) יון ph,0.1 M CH 3 COOK +.H עובר דיסוציאציה חלקית לייצור CH 3 COO - 3 O.CH 3 COO - הוא בסיס חלש יותר מיון CN נמוך יותר מזה של תמיסת 0.1. M KCN מכאן נובע ג) מסיסות של חומצה CH 3 COOH במים קטנה מזו של.HCN ד) חומצה HCN חלשה יותר מחומצה.CH 3 COOH 18. ל ליטר של תמיסת שריכוזה M ה- ph של התמיסה הסופית הוא: א) קטן מ' 7; ב) גדול מ' 7; ג) שווה ל- 7 ; ד) לא ניתן לקבוע. Ba(OH) 2 שריכוזה 0.01, M הוסיפו 0.01 ליטר של תמיסת HNO לפניכם שלוש קביעות לגבי תגובה בין 50 מ"ל של 0.1 M HA לבין 50 מ"ל של 0.1. M KOH נתונות הקביעות הבאות: ה- ph הסופי הוא ניטרלי במידה ש- HA היא חומצה חזקה. 1) ה- ph הסופי הוא בסיסי במידה ש- HA היא חומצה חלשה. 2) ה- ph הסופי הוא ניטרלי במידה ש- HA היא חומצה חלשה. 3) קביעה 1) בלבד נכונה; א) קביעה 2) בלבד נכונה; ב) קביעה 3) בלבד נכונה; ג) הקביעות 1-2 נכונות. ד)

51 51.20 נתון:.K a (HOCl) = 2.9 x 10-8 ; K a (HOBr) = 2.4 x 10-9 א) קבע, איזו חומצה היא חומצה חזקה יותר? ב) האם החומצה HOI היא חלשה יותר או חזקה מהחומצה שקבעת בסעיף א'? ג) עבור תמיסת 1.2 M NaOCl חשב את: 1) קבוע ההידרוליזה; 2) דרגת ההידרוליזה ; (3 ph התמיסה. 21. נתונות 3 תמיסות של חומצות חד-פרוטיות שסומנו באופן שרירותי Z. Y, X, ph 3.84 נתון: ריכוז מולרי, M חומצה X Y Z מהו הסדר הנכון של חוזק החומצות: א) ;X< Y < Z ב) ;Y< X < Z ג) ;Z< X < Y ד).X= Y < Z 22. לסתירה מלאה של 68 גרם של בסיס מהסוג X(OH) 3 נדרשו 600 מ"ל של תמיסת HNO 3 בריכוז. 2M המסה המולרית של הבסיס היא: 170 ג/מול; ג/מול; ג/מול; 27.2 ג/מול. 23. נתונות שתי תמיסות שוות ריכוז: (aq) (X.KX (aq) ; KY ו- Y הן אותיות שרירותיות).. K a (HY) = 1.4 x 10-6 נתון:,K a (HX) = 1.2 x 10-4 בחר את המשפט הנכון: ph של תמיסת KX גבוה מ- ph של תמיסת,KY כי בסיס - Y חזק יותר; ph של תמיסת KX שווה ל- ph של תמיסת,KY כי מדובר בתמיסות שוות ריכוז; ph של תמיסת KX גדול מ- ph של תמיסת,KY כי חומצת HX חזקה יותר; ph של תמיסת KX נמוך מ- ph של תמיסת,KY כי בסיס - Y חזק יותר.

52 52 תשובות.1 א) = 9.85 poh ;ph = 4.15; ב) = 1.32 poh.ph = 12.68;.pH = 11.68, α = 1.36% M.4.pH = 2.58; K a = 6.49 x pH = 8.26; 1.8 x [H 2 CO 3 ] = 2.3 x 10-8 M; [OH - ]=[HCO 3 - ] = M ;.10 [CO 3 2- ] = M; [H 3 O + ] = 3.6 x M א) ;7.386 ב) ;233 g /mol ב) א).14 א) ;4.56 ב) 25 מ"ל; ג) 8.72.

53 תשובה ד'. 16. תשובה ג'. 17. תשובה ד'. 18. תשובה ב'. 19. תשובה ד'..20 א) ;HOCl ב) חלשה. ג).K h = x 10-6 ; ph = 10.81; α = 5.36 x תשובה ב'. 22. תשובה א'. 23. תשובה ד'.

54 54 פרק - 6 שיווי משקל 1. תערובת המכילה (g) M HCl ו- 2(g) M O חוממה לטמפרטורה 480 C והגיעה לשיווי-משקל לפי המשוואה הבאה:.4HCl (g) + O 2(g) 2Cl 2(g) + 2H 2 O (g) בשיווי משקל, ריכוז הגז כלור ]. Cl 2 ] = 0.03 M מהו ערכו של קבוע שיווי המשקל K? c 1.1 x נתונה הריאקציה הבאה בשיווי משקל:. CO 2(g) + C (s) 2CO (g) H 0 = 173 kj/mol סמנו את התשובה שתביא לעליה בכמות גז CO2 בשיווי משקל: דחיסת המערכת והורדת הטמפרטורה. הוספת פחמן מוצק תוך כדי חימום. הורדת הלחץ תוך כדי הגדלת הנפח. הוספה של (g) Ne והעלאת הלחץ הכללי באיזו תגובה הגדלת נפח הכלי מסיטה את התגובה לכיוון התוצרים: 2CO + O 2(g) 2CO 2(g) N O 2NO 2 4(g) 2(g) CO + H CO + H O 2(g) 2(g) (g) 2 (g) CO + 2H CH OH (g) 2(g) 3 (g)

55 55 0 N 2(g) + O2(g) 2NO(g) 4. נתונה תגובת שיווי משקל: H 180.8= kj בטמפרטורה של 298 K ערכו של קבוע שיווי משקל שווה ל-, 0.01 וזמן השגת שיווי משקל בטמפרטורה זו הוא 452 שניות. מבצעים את התגובה בכלי שנפחו 5.0 ליטר בטמפרטורה של 250. K מהו המשפט הנכון: K עשוי לגדול וזמן השגת שיווי משקל עשוי להתארך. 0 H עשוי לגדול וזמן השגת שיווי משקל עשוי להתקצר. K עשוי לקטון וזמן השגת שיווי משקל עשוי להתארך. 0 K ו H עשויים לגדול וזמן השגת שיווי משקל עשוי להתקצר.. K p =0.15 T 1 2SO 2SO + O עבורה ב- 3(g) 2(g) 2(g) 5. נתונה תגובת שיווי משקל: לכלי התגובה שנפחו 12.5 ליטר שנמצא ב- T 1 הוזרמו שלושת הגזים. בתחילת התגובה הלחץ (g)2 O שווה ל- 0.6 בר והלחץ החלקי של (g)3 SO שווה ל- 1.2 בר, הלחץ החלקי של החלקי של שווה ל- 1.2 בר. מהו המשפט הנכון לגבי המערכת במצב של שיווי המשקל: SO 2(g) הלחץ החלקי של הלחץ החלקי של (g)3 SOקטן מ- 1.2 בר. SO 2(g) גדול מ- 1.2 בר. הלחץ החלקי של O 2(g) גדול מ- 0.6 בר. הלחץ הכללי בכלי התגובה קטן מ- 3.0 בר. 6. לכלי התגובה שנפחו 3.00 ליטר המוחזק בטמפ' 550 K PCl 5 גזי. תוך הוכנסו 20.0 גרם של מספר דקות המערכת הגיעה למצב של שיווי המשקל. בתנאים אלה הלחץ שווה ל bar PCl PCl + Cl 5(g) 3(g) 2(g) 1) חשב את הלחץ החלקי (ביחידות (2 המשקל. חשב את אחוז הפירוק של ( bar של כל מרכיבי המערכת במצב של שיווי PCl 5 בתנאים אלה. (3 חשב את ה- Kp בטמפרטורה 550. K אם מבצעים את התגובה בטמפרטורה 400 K (כל מרכיבי המערכת הם במצב גזי), האם אחוז הפירוק של PCl 5 יהיה קטן, גדול או שווה לזה שחישבת ב- א' 2? נתון שבמהלך התהליך הישיר הכלי מתחמם. נמק ללא חישובים.

56 56 בטמפ' החדר Kc=2.5. לכלי התגובה בטמפ' החדר 2A B + 3C (g) (g) (g) 7. לתגובה הוכנסו שלושת הגזים בריכוז 2.5 M כל אח מהו המשפט הנכון: עד השגת שיווי משקל ריכוזו של C יר עד השגת שיווי משקל ריכוזו של A יר ריכוזם של כל מרכיבי התגובה לא ישתנו כי מערכת נמצאת בשיווי משקל. אי אפשר לדעת כי לא נתון נפח הכלי. 1 : T 8. שתי עקומות שלפיך מתארות את lnk כפונקציה של ln K A B 1/T[K -1 ] נתונות שלוש תגובות: 0 1) N 2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) H <0 0 2) N2O4(g) 2NO 2(g) H <0 0 3) 2SO3(g) 2SO 2(g) + O 2(g) H >0 איזו תגובה מתאימה לאיזה עקום אם נתון שבתגובות שמתאימות לעקומות הגדלת הנפח גורמת להגדלת כמות התוצרים: עקום -A,(3 עקום -B.(1 עקום -A,(3 עקום -B.(2 עקום A,(1 עקום -B.(2 עקום (2- A עקום -B.(1

57 57 9. לכלי סגור שנפחו 6.0 ליטר בטמפרטורה 380 K מכניסים גז N2O4 ההתחלתי של שיווי משקל: ו- NO 2 גזי. הלחץ 1.30 bar שווה ל- N2O4 NO 2 ושל 2(g) 2 4(g) bar בין הגזים מתקיימת תגובת 2NO N O 6 12 במהלך התגובה בוצע מעקב אחר הלחץ הכללי ששרר במיכל: זמן [דקות] לחץ הכללי [bar] 1) האם מסה של 2) חשב את הלחצים החלקיים של N2O4 עלתה או ירדה במהלך התגובה. נמק. ושל N2O4 NO 2 בזמן 1) חשב את הלחצים החלקיים של הגזים במצב שיווי משקל.. t=2 min 2) רשום ביטוי לקבוע שיווי משקל לפי הלחצים וחשב את ערכו של קבוע שיווי משקל לפי הלחצים בתנאים אלה? בדקה ה- 14 הכלי חומם. כתוצאה מכך ריכוז של NO 2 עלה. 1) האם התהליך הישיר הוא אקזותרמי או אנדותרמי? נמק. 2) האם זמן השגת שיווי המשקל החדש קצר/ארוך/שווה לזה שהיה. נמק., 2A 2B + C לכלי התגובה שנפחו 4.0 ליטר (g) (g) (g) 10. בתגובת שיווי משקל : הוכנסו 0.2 מול של A. במהלך התגובה עקבו אחרי ריכוזו של A וחושב Q. תוצאות הניסוי מובאות. 0 בטבלה: נתונות מספר קביעות: 3) המערכת הגיע לשיווי משקל בין דקה ה- 20 ל- 25. זמן (דקות) Q (1 (2 מדקה ה- 15 עד 20 לחץ בכלי התגובה עלה. מהדקה ה- 20 ל- 25 לחץ בכלי נשאר קבוע.

58 58 מהי הקביעה(ות) הלא נכונה(ות): 1) בלבד 3) בלבד 2) ו- 3). 1) ו- 3).. K c (T=520K)=0.025, SbCl SbCl + Cl 5(g) 3(g) 2(g) 11. עבור תגובת שיווי משקל, SbCl 3(g) לתוך כלי ריק בנפח 100 ליטר שמוחזק בטמפרטורה 520 K מכניסים 2.0 מול של. Cl 2(g) SbCl 5(g) 3.0 מול של ו- 5.0 מול של האם מרגע הכנסת החומרים עד השגת שיווי המשקל ריכוז של נשאר ללא שינוי? נמק. מהם הריכוזים של כל מרכיבי המערכת במצב שיווי משקל? תגובת שיווי משקל SbCl 5(g).500 K נחקרה בטמפרטורה SbCl SbCl + Cl 5(g) 3(g) 2(g) גדל, קטן או,SbCl 3(g) לתוך כלי ריק בנפח 100 ליטר שמוחזק בטמפרטורה 500 K מכניסים 2.0 מול של SbCl 5(g) 3.0 מול של ו- 5.0 מול של (g)2. Cl אחרי זמן מסוים המערכת הגיע למצב של שיווי M היה SbCl 5(g) המשקל. במצב זה ריכוז של Cl 2(g) SbCl 3(g) SbCl 5(g) האם תגובת פירוק של ל- ו- היא אנדותרמית או אקזותרמית? נמק. 12. שני מיכלים נמצאים בטמפ' של משקל הבא: C בראשון שנפחו 5 ליטר, קיים השיווי- N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) הלחצים החלקיים שנמדדו הם: P N2 =11.85 bar, P H2 =23.70 bar, P NH3 =35.55 bar המיכל השני שנפחו 1 ליטר מכיל רק 1 מול מימן. כמה גרמים של חנקן צריך להוסיף למיכל זה, כדי שבשיווי משקל 60 % מהמימן יהפכו לאמוניה ) 3.(NH טמפרטורה נשארת קבועה וזהה בשני המיכלים.

59 לכלי התגובה הוכנסו A P C 0.16 מולים של A ו מולים של B. אחרי 18.5 דקות המערכת הגיעה למצב של שיווי המשקל. במצב הזה בכלי נמצאים 0.12 מולים של A, 0.08 מולים של B ו מולים של C. מהו הביטוי המתאים ביותר שמבטא את קבוע שיווי המשקל: K = P K = P K = P ( P ) B 2 ( P ) 2 A C P B 3 ( PC) ( P ) A K = P B ( PC) 2 ( ) A 3 P 2 B 14. נתונה תגובה שהסתיימה בשיווי המשקל:. 0 A (g) + 2B(g) 3C (g), H <0 לכלי שנפחו 15 ליטר הוכנסו A ו- B בלב נתון שבזמן אפס ריכוז של B היה 0.20, M וריכוז של A היה M נתונות חמש קביעות עבור התגובה הנ"ל:.I.II.III.IV במצב של שיווי המשקל ריכוז של C שווה ל M בתגובה זו מעקב אחרי השתנות הלחץ הכללי מאפשר לקבוע האם התגובה הגיעה למצב של שיווי המשקל. אם במצב של שיווי המשקל מגדילים את נפח הכלי ל- 30 ליטר, ריכוז של C בזמן השינוי יקטן פי 2,ואחר כך יגדל עד השגת שיווי המשקל החדש. אם במצב של שיווי המשקל מגדילים את נפח הכלי ל- 30 ליטר, מספר המולים של C במצב של שיווי המשקל החדש יהיה גדול מזה שבמצב של שיווי המשקל לפני הגדלת הנפח..V חימום יגרום להגדלת קבוע שיווי המשקל. מהן הקביעות הלא נכונות:.V ו- II, I.IV ו- III,I.IV ו- III,II כל הקביעות לא נכונות.

60 השאלה עוסקת בשלושה ניסויים, שבכל אחד מהם מתרחשת התגובה הבאה: 2SO 2(g) + O 2(g) 2SO 3(g) בניסוי 1: לכלי שנפחו ליטר אחד, המוחזק בטמפ' של 300 K הכניסו תערובת של הגזים SO 2 ו- O 2 בלב לאחר 10 דקות נמצא שריכוזי החומרים בכלי אינם משתנים עוד והם:.0.6 M SO 3(g) ;0.2 M O 2(g) ;0.4 M SO 2(g) מהם הריכוזים ההתחלתיים של הגזים שהוכנסו לכלי? חשב את ה-.300 K בטמפ' K c האם הלחץ בכלי עלה/ ירד/ נשאר ללא שינוי מתחילת התגובה ועד השגת מצש שיווי משקל. בניסוי 2: לכלי התגובה שנפחו ליטר אחד, המוחזק גם הוא בטמפ' 300, K הכניסו תערובת של אותם גזים כמו בניסוי הראשון. כעבור זמן מה בדקו את הרכב הגזים ונמצאו בכלי:.0.3 M SO 3(g) ;0.1 M O 2(g) ;0.4 M SO 2(g) האם ברגע הבדיקה המערכת נוטה ליצור תוצרים, או מגיבים, או נמצאת בשיווי משקל? בניסוי 3: לכלי שנפחו ליטר אחד הוכנסו אותם מספרי מולים של הגזים (g)2 O כמו ו- SO 2(g) בניסוי 1. הפעם הושג מצב שיווי משקל בזמן קצר יותר מזה שבניסוי 1. ונמצא שריכוז (g)3,so במצב שיווי משקל היה גבוה מזה שבניסוי מספר 1. ה. האם התגובה הישירה היא אקזותרמית או אנדותרמית? סטודנט מכניס לגליל גז A ב- 10 אטמ' ב- 25. C כתוצאה מכך בגליל מתרחשת התגובה הבאה שמסתיימת בהיווצרות מצב של שיווי המשקל: A (g) 2B (g) + 3C (g) במצב של שיווי המשקל הלחץ הכללי במערכת שווה ל אטמ'. חשב את ה- K p עבור התגובה הנ"ל בטמפ' הנתונה. חשב את ה- K c עבור התגובה הנ"ל בטמפ' הנתונה. 17. ציקלוהקסאן (C ( ומתיל ציקלופנטאן (M ( הם איזומרים. קבוע שיווי המשקל של התגובה C (aq) M (aq) 0 הוא 0.14 ב-.25 C חוקרת מכינה תמיסה של 0.02M (aq) C ו- M. (aq) 0.1 M האם המערכת נמצאת בשיווי משקל? אם לא, האם ייווצרו עוד מגיבים או תוצרים? מהם ריכוזי ה- C וה- M בשיווי המשקל? 0 המערכת שנמצאת בשיווי משקל חוממה ל- 50. C כעבור זמן המערכת חזרה לשיווי המשקל שבו ריכוז של C שווה ל M חשב את קבוע שיווי המשקל החדש.

61 61 האם התגובה הישירה היא אקסותרמית או אנדותרמית?. 18 נתונה מערכת שנמצאת בשיווי משקל: בזמן CO (g) + Cl 2(g) COCl 2(g) t מעלים את הריכוז של מתאר נכון את התנהגות המערכת בעקבות ההפרעה: (g)2 COCl ללא שינוי ביתר הפרמטרים. איזה מהגרפים הבאים גרף 1. גרף 2. גרף 3. גרף 1 וגרף לכלי שנפחו 5.0 ליטר המוחזק בטמפרטורה 380 K הוכנסו. O 2(g) N ו- 2 O(g) הגרף שלפניך מתאר את השינויים בריכוזי החומרים (ביחידות מול לליטר) עם הזמן (בדקות) : רשום את התגובה המתרחשת בכלי התגובה. חשב את ערכו של קבוע שיווי משקל לפי הריכוזים. האם הלחץ הכללי במערכת מרגע הכנסת החומרים ועד השגת שיווי משקל יגדל/יקטן/לא ישתנה? נמק. ברגע מסוים למערכת זו חיברו כלי נוסף שנפחו 5 ליטר ובו נמצא חמצן בריכוז M

62 62 הכלי נשמר בטמפרטורת 380. K תאר באופן גרפי את השתנות הלחץ החלקי של החמצן ושל N במשך 30 דקות מרגע החיבור של הכלי הנוסף. נמק. 2O4(g) 20. השאלה דנה בתגובה ההפיכה H 2 (g) + CO 2 (g) H 2 O(g) + CO(g) נתונים שלושה כלים,a.,b c נפחו של כל כלי ליטר אח לכל כלי הכניסו 0.2 מול (g) H 2 ו- 0.2 מול (g). CO 2 לפניך תיאור גרפי של השתנות הריכוז של CO(g) מהמערכות. a, b, c עם הזמן, המתאים לכל אחת ריכוז ( M) CO 0.2 c 0.1 b a זמן (דקות) א) חשב את ערכו של K עבור המערכת. a ב) במה שונה מערכת a 1) ממערכת? b הסבר מהו הגורם להבדל. 2) ממערכת? c הסבר מהו הגורם להבדל. ג) האם התגובה משמאל לימין היא אקסותרמית או אנדותרמית? נמק.

63 63 תשובות 1. תשובה ב'. 2. תשובה א'. 3. תשובה ב'. 4. תשובה ג'. 5. תשובה ד'..6 1 ) ;P(PCl 5 ) = 0.15 bar; P(PCl 3 ) = P(Cl 2 ) = 1.31 bar ;89.73 % (2 ;11.44 (3 יגדל. 7. תשובה א'. 8. תשובה ב'. 9. 1) ירדה; ;P(N 2 O 4 ) = 0.8 bar; P(NO 2 ) = 1.08 bar (2 (1 bar ;P(N 2 O 4 ) = 0.54 bar; P(NO 2 ) = 1.6 ;0.21 (2 1) אקזותרמי; 2) קצר. 10. תשובה ב'. 11. תגדל; ;C(SbCl 5 ) = M; C(Cl 2 ) = M; C(SbCl 3 ) = M אקזותרמי גרם. 13. תשובה ג'. 14. תשובה ד'..15 ;C(SO 2 ) = 1 M; C(O 2 ) = 0.5 M 11.25; ירד; נוטה ליצור תוצרים; ה. אנדותרמי ; x מגיבים; ;[C] = M; [M] = M 0.2; אנדותרמי.

Microsoft Word - chemistry-practice

Microsoft Word - chemistry-practice 1 תוכן פרק - 1 מבנה האטום... 3 פרק - 2 קשרים כימיים וסוגי החומרים... 19 פרק 3 חישובים סטוכיומטריים... 31 פרק 4 תכונות הגזים... 42 פרק 5 תרמוכימיה... 5 2 פרק - 1 מבנה האטום 1) מודל גרעיני של האטום 127 2

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074> שיווי משקל כימי כימיה פיסיקלית - 6967 שיווי משקל כימי שבו דינמי כימיות נעות לכוון שיווי משקל ריאקציות אין למגיבים ולתוצרים נטייה לשינוי נוסף בממוצע מסוימים ריכוז המגיבים זניח ביחס לריכוז במקרים כך כל מטרה

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED> 2 1 כימיה פיסיקלית 69167-2004 סיל בוס קור ס 1. תרמודינמיקה א- תכונות הגזים ב- החוק הראשון של התרמודינמיקה: מושגים ומנגנונים ג- החוק השני והשלישי: מושגים ומנגנונים ד- דיאגרמת פזות ה- שיווי משקל כימי 2.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt) עבודה וחום כימיה פיסיקלית - 6967 שעור מס' 4 עבודה וחום (Atkns 7-54 (קריאה מלווה מומלצת : ע"י ע.עבודה חום ע"י ע 2.אינטראקציות 4 דני פורת ד"ר el: 02-6586948 e-mal: orath@chem.ch.huj.ac.l Oce: Los Angeles

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Microsoft Word - sol9

Microsoft Word - sol9 תרמודינאמיקה פתרון תרגיל מספר 9 Pl Pl + l 5( g) 3( g) ( g) 1. נתחיל בתאור ההליך בכלי: initial.341 eq..341 ξ ξ ξ ttal.341+ ξ y ξ.341 ξ ξ ξ.341+ ξ.341+ ξ.341+ ξ מכאן שקבוע שיווי משקל הינו: ξ P ξ P ( )( )

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יחל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

5-PhysicsFormula.indd

5-PhysicsFormula.indd מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

Microsoft Word - Sol.7 - Determining Orders of Reactions.doc

Microsoft Word - Sol.7 - Determining Orders of Reactions.doc פיסיקלית א' כימיה סמסטר אביב, תשע"א ( פיתרון מס' 7: תרגיל (6963 6963 שיטות לקביעת סדר של ריאקציות (שאלה מבחינה מבחן סופי 8, מועד א' α β =v (חוק קצב חזקתי, וננסה א. כרגיל, נניח שקיימת משוואת קצב מן הצורה

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Book.indb

Book.indb בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשס"ה, 2005 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 845202 סמל השאלון: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"א, 2011 סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון למערכות תעופה ב. טבלת

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעא, 2011 סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון למערכות תעופה ב. טבלת מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"א, 2011 סמל השאלון: 853101 נספחים: א. נוסחאון למערכות תעופה ב. טבלת אטמוספרה סטנדרטית א. משך הבחינה: שעתיים וחצי. מערכות

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגף במקרה הבא: באיור הבא נתונים הכוחות מצא את גודלו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc)

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc) תהליכי הפרדה הרצאה 1 1.11.006 לב ליבו של כל תהליך ביוטכנולוגי הוא הביוריאקטור. לשלב זה יש מספר תהליכים מקדימים: עיקור. הכנת חומרי גלם ומילוי הריאקטור הכנת מזרע. תהליכים אילו נקראים תהליכי מעלה הנהר ustream.

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid כנס קו-גנרציה פברואר 2019 תחנות כח פרטיות (בשיטת הקוגנרציה) מוזנות ג"ט לייצור חשמל ואנרגיה תרמית מחום שיורי עם הספק ייצור חשמל מקס' של עד 16 MW סוגיות הנדסיות בתכנון מערכת אינג' אמיר שריד 972.52.5524452+

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת Respiration 1 הנשימה ד ר רונית אחדות-הכהן ronita@cc.huji.ac.il 1 פיזיולוגיה של מערכת הנשימה נושאי הקורס מבנה ותפקידי מערכת הנשימה תפקוד מכני של מערכת הנשימה אוורור הריאה מחזור

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד