Microsoft Word - chemistry-practice

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - chemistry-practice"

תמליל

1 1

2 תוכן פרק - 1 מבנה האטום... 3 פרק - 2 קשרים כימיים וסוגי החומרים פרק 3 חישובים סטוכיומטריים פרק 4 תכונות הגזים פרק 5 תרמוכימיה

3 פרק - 1 מבנה האטום 1) מודל גרעיני של האטום : 52Te מספר מסה פרוטונים בגרעין. 127 חלקיקים בגרעין. 5 פרוטונים. 1. ליון 2. מי מהזוגות הבאים מהווים איזוטופים? H H.a He C 3 1 H He N He.b.c.d b בלב a ו-. d a ו- c. a ו- b. 3. בחר את הסעיף שבו מופיעים צורונים בעלי אותו מספר האלקטרונים כמו של אטום קריפטון,? 36Kr - Br 19K, 2 Ca, 35 - Br 34Se 2-, 2 Ca 2+, Rb +, 34 Se 2-, 38 Sr - Br 38Sr 3+, 37 Rb 2+, מהי השורה הנכונה בטבלה הבאה? סמל מספר פרוטונים מספר נויטרונים מספר אלקטרונים Se Sr 18 Ar At לאטום מיונן של יסוד מסוים, X, יש 24 אלקטרונים ו- 3 מספרו האטומי 24 ומספר המסה 54. מספרו האטומי 54 ומספר המסה 24. מספרו האטומי 56 ומספר המסה 26. מספרו האטומי 26 ומספר המסה 56. נויטרונים. 3

4 ל. 6. לפניך שלושה חלקיקים : ל Z Y X Yו- + Z הם איזוטופים של אותו יסו Y + ו- Z + ל- + Y ו- + Z ל- ה. X + ו- Z + X + ו- Y + אותו מספר אלקטרונים. אותו מספר ניוטרונים. אותו מספר ניוטרונים. הם איזוטופים של אותו יסו. מצא את המשפטים הנכונים? 7. נתונים חמישה צורונים שסומנו באופן שרירותי באותיות: X, Y, Z, W, T אילו מבין הצורונים הנתונים הם איזוטופים? לאיזה צורון מספר האלקטרונים הוא הגדול ביותר? לאיזה צורון מספר הניוטרונים הוא הגדול ביותר? 8. בטבלה הבאה מובאים נתונים אודות חמישה חלקיקים של יסודות שסומנו באותיות.E-A חלקיק מספר מספר מספר פרוטונים נויטרונים אלקטרונים מהו המטען החשמלי של כל חלקיק? A ב.האם ישנם איזוטופים בטבלה? B מהו החלקיק בעל מספר המסה הקטן ביותר? C D E פחמן (C) ישנם שלושה איזוטופים יחסית כל האיזוטופים של פחמן בעלי מטען גרעיני שווה. יציבים. מהי הקביעה הלא נכונה: באיזוטופים של פחמן מס' האלקטרונם יכול להיות שונה ממס' הפרוטונים. לכל האיזוטופים של פחמן אותו מספר מסה. לכל האיזוטופים של פחמן אותו מספר אטומי. 9 4

5 E D בטבלה הבאה נתון ההרכב הגרעיני של החלקיקים הבאים: C B - -2 A החלקיק מספר פרוטונים מספר נויטרונים התייחס לכל משפט וציין, האם הוא נכון או לא? נמק תשובתך. א) ל- E ו- A אותו מספר האלקטרונים; + - ב) ל- B ו- D אותו מספר האלקטרונים; ג) ל- E מספר המסה הגדול ביותר; 2- ד) A ו- C הם איזוטופים; ה) A ו- D הם איזוטופים. 11. נתונים החלקיקים הבאים: החלקיק -2 A + B 3+ C 3+ D ציין את ההיגד(ים) הנכון(ים): 3+ 2 א) A ו- C הם איזוטופים; ג) C ו- D הם איזוטופים; מספר המסה מס' האלקטרונים ב) מטען הגרעין של C זהה לזה של D; ד) 2- A ו- + B הם איזוטופים. 5

6 תשובות תשובה ג'. תשובה ד'. תשובה ג'. תשובה א'. תשובה ד'. תשובות ד, ה ג) Z. ;Y +2 ;X,Z א) T, ב).7.-2 : E ;-1 : D ; : C א) : B ; : A ;+2 ב) כן, C ו- E. ג) A תשובה ג'. 1. רק משפט ה' נכון. 11. תשובה ד'. 6

7 .1 2) ספקטרא אטומיים בחלקיקים חד-אלקטרוניים חשב את האנרגיה הדרושה לעירור האלקטרון באטום מימן מרמת היסוד לרמת האנרגיה? n=8 2. מהו אורך הגל של הפוטון שייפלט כשאלקטרון יורד מרמה 4=n ביון גזי? לרמת היסוד C חשב את אנרגיית היינון (ביחידות ( J/mol ממצב היסו עבור היונים הבאים:. Li 2+, He + 4. א) ביון + He מעורר האלקטרון יורד מרמת האנרגיה =n 6 לרמת היסו חשב את אורך הגל של הפוטון באנגסטרם. ב) פוטון באורך גל של A נקלט עיי' היון +.He כתוצאה מכך + He הופך ל- והאלקטרון הנפלט ממשיך לנוע. מהי האנרגיה הקינטית של האלקטרון הנפלט?, He סדרת הקווים הראשונה בתחום האינפרא- אדום בספקטרום אטומי מימן נקראת סדרת פשן (סדרה שמראה את המעברים לרמת האנרגיה השלישית מרמות גבוהות יותר). אחד הקווים של סדרה זו מופיע באורך גל של 194. nm מאיזו רמת האנרגיה בוצע המעבר? א) מהם ערכי האנרגיה עבור ארבע רמות האנרגיה הראשונות בחלקיק ב) מצא את אורך הגל המתאים לעירור של יוני 2+ Li מרמת היסוד לרמה?. n = 4 Li +2 ג) יוני +2 Li המעורים ל- = 4 n (1 (2 דועכים לרמות האנרגיה נמוכות יותר תוך פליטת כמה קווים ספקטראליים מתקבלים בדעיכה? פוטונים. איזה קו ספקטראלי (מאלו שצוינו בסעיף הקודם) בעל אורך הגל הקצר ביותר? האם העין תוכל להבחין באור שנפלט, אם נתון שאורכי גל הנמצאים בתחום של האור הנראה הם בטווח של 3nm-7nm. אטום מימן ברמת היסוד בולע פוטון בעל אורך הגל של 97.2 nm ואח"כ פולט פוטון בעל אורך הגל. 486nm מהי מס' רמת האנרגיה הסופית בה נמצא האלקטרון?.6.7 חלקיק דמוי מימן במצב היסוד בולע פוטונים באורכי גל הבאים :(nm) 1.8.,4.8,2.54 נתון שרק פוטון אחד מבין הפוטונים הנ"ל גרם לעירורו, ואילו שאר הפוטונים גרמו לפליטת האלקטרון מהיון הזה. אחד מן הפוטונים שגרם לפליטת האלקטרון הקנה לו מהירות מסוימת, ואילו הפוטון השני הביא לעקירת האלקטרון בלב א) איזה פוטון גרם לעירור האלקטרון? נמק. ב) 1) איזה פוטון גרם לעקירת האלקטרון? נמק. 2) מהו מטען היון שהתקבל כתוצאה מעקירת האלקטרון? ג) חשב את מהירות תנועת האלקטרון עקב בליעת הפוטון המתאים..8 7

8 Li נתון יון דמוי מימן שהאלקטרון שלו מצוי ברמה מעוררת n. אנרגיית היינון של היון מן הרמה המעוררת היא ev הקרנה באור בעל תדירות של 6.65 x 1 14 Hz גורמת למעבר לרמה המעוררת 1+n. חשב מהי הרמה n ומיהו היון מתוך היונים הבאים: או +?He 1. פוטונים שנפלטים מאדי כספית בעלי אורך הגל של 313. A Li + 2 ( g ) הפוטונים פוגעים בשפופרת המכילה גז של יוני במצב היסו + 2 ( g ) האם תתכן פליטת האלקטרונים מיוני? Li במידה וכן, הסבר. במידה ולא, חשב באיזו Li להימצא כדי לקבל פליטת האלקטרונים מהם. + 2 ( g ) רמה מעוררת חייבים יוני 8

9 תשובות ev nm x 1 4 J/mol; x 1 4 J/mol.3.4 א) ;234 A ב) 4.2 x 1-19 J.n=6.5.6 א) ev, , ,, ב),1.81nm ג) i) ששה קוים. (ii הקו לא נראה לעין..n=2.7.8 א) ;4.8 nm ב) 1 ) ;2.54 nm ;+5 (2 ג) 8.45 x 1 6 m/s.li 2+,n= לא תתכן פליטת האלקטרונים. האלקטרון צריך להימצא ברמת האנרגיה מס' 6. 9

10 3) המבנה של אטומים רב-אלקטרוניים 1. מהן הקביעות הנכונות לגבי שלושת המספרים הקוונטיים בסעיפים הבאים. תקן את הקביעות הלא נכונות. א) +1 = l n = 2, l = 1, m ב) -3 = l n = 3, l = 3, m ג) -3 = l n = 3, l = 2, m ד) = l n =, l =, m 2. רשום את הערכים החסרים עבור ארבעת המספרים הקוונטיים שבסעיפים הבאים: n =?, l = 2, m l =, m s =? n = 2, l =?, m l = -1, m s = -1/2 n = 4, l = 1, m l = 2, m s =? א) ב) ג) 3. כמה אלקטרונים של אטום אחד יכולים להיות בעלי המספרים הקוונטיים הבאים: n = 2, l = 1 א) n = 4, l = 2, m l = -2 ב) n = 2 ג) ד) - 1/2 = s n = 3, l = 2, m l = +1, m 4. איזו מתת-הרמות שלהלן יכולה להתקיים באטום: א) 2d; ב) 3f; ג) 6g; ד) 6i נתונות היערכויות האלקטרונים עבור יון X במצב היסוד: א) [Ar]3d 7 ב) [Kr]4d 7 ג) [Kr]4d 1 5s 2 ד) [Xe]4f 14 5d 1 רשום את היערכות האלקטרונים עבור יסוד. X 6. איזה צירוף של מספרים קוונטים מתאים לאלקטרון ערכיות (ברמה האחרונה) של אטום?Br m s m l l n +1/2 א 4 +1/2-1 1 ב 4-1/2 1 ג 4 ד כל הצרופים הקודמים אפשריים 1

11 7. כתוב את היערכות האלקטרונים במצב היסוד וציין את מספר האלקטרונים הלא-מזווגים עבור החלקיקים הבאים: א) + ;Ga ב) 2+ ;Cu ג) 2+ ;Pb ד) 2-.Se 8. קבע אם היערכויות האלקטרונים שלהלן מייצגות את מצב היסוד או מצב מעורר של האטום: ב) : N 1s 2s 2p x 2p y 2p z C : 1s 2s 2p א) ד) : O 1s 2s 2p x 2p y 2p z Be : 1s 2s 2p ג) 9. לפניכם כמה היערכויות אפשריות של רמת הערכיות של אטום ניטרלי מסוים. מהו היסוד ואיזו היערכות מייצגת את מצב היסוד שלו? 4s ב) 4p x ; א) 4s 4p x 4p y ד) 4s 4p x 4p y ; ג) 4s 4p x 4p y 4p z 1. נתונים ארבעה יונים בעלי הקונפיגורציות הבאות: A : [Ar]3d, X : [Ar]3d 4p, Y : [Ar]4p Z : [Ar]3d p ו- ל- א) לאילו יונים יש אותו מספר אלקטרונים בלתי מזווגים: +5 A + Y + Y +4 X +2 Z +4 X ו- +5 A ו- +2 Z ו- ב) ג) ל- ל- ד) ל- 11. נתונות ההיערכויות האלקטרוניות עבור מס' חלקיקים. קבע אילו מהם נמצאים במצב מעורר? רשום עבורם את ההערכות האלקטרונית שמתאימה למצב היסו א) ;1s 2 2s 1 2p 3 ב) ;1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 ג) ;1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 3d 1 ד).1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d רשום את הערכות האלקטרונים עבור: א) 2+ ;Ge ב) + ;Mn ג) 2+ ;Ba ד) + Au 11

12 13. איזו(לו) מהקונפיגורציות הבאות אינה(ן) יכולה(ות) להתקיים על פי חוק פאולי? 1s 2 2s 3 2p 3 א) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 8 ב) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 6 ג) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 ד) ה) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 4s 2 3d איזה היגד נכון, עבור אלקטרון שיש לו את המספרים הקוונטיים הבאים: l = 2, m l = d (בעלי אנרגיה שווה) ה"פזורים" האלקטרון חייב להימצא באורביטל 3d האלקטרון יכול להימצא באורביטל 3p האלקטרון יכול להימצא באחד מחמישה אורביטלי במרחב שמסביב לאטום. האלקטרון יכול להיות שייך לאטום סידן,. Ca [Kr] 5s 4d 15. ליסוד מסוים X יש את המערך האלקטרוני הבא: מה ניתן ללמוד מכך על היסוד? X 5p ל- X יש אורביטלי d ו- f ריקים. ליצור תרכובות יוניות עם מתכות. ביכולתו של X X שייך לגוש d מכיוון שאורביטל d מאוכלס באלקטרונים. הרמה הרביעית של X מלאה. X מערך אלקטרוני דומה למערך האלקטרוני של Kr ה. ל- "משפחה". ולכן שניהם שייכים לאותה 16. איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון: א) מספר ערכיlהאפשריים עבור 3=n שווה ל- 3. ב) מספר האורביטלים בעלי המספרים הקוואנטים 1=l,3=n, הוא 3. ג) מספר האלקטרונים המקסימלי הניתנים לאכלוס באורביטלים המאופיינים במספרים הקוואנטים 1=l,2=n, שווה ל- 3. ד) מספר ערכי m l עבור 1=l, שווה ל

13 תשובות 1. קביעה א) נכונה. א) +/- 1/2 = s n 3; m ב) = 1 l ג) +/- 1/2 = s m l = -1,, 1; m.2.3 א) ;6 ב) 2; ג) 8; ד) תשובה ג'. [Ar]3d 7 4s 2 [Kr]4d 7 5s 2 [Kr]4d 1 5s 2 5p 2 5. א) ב) ג) ד) [Xe]4f 14 5d 1 6s 2 6. תשובה ד' :Ga אין אלקטרונים בלתי מזווגים; +2 :Cu אלקטרון אחד בלתי מזווג; +2 :Pb אין אלקטרונים בלתי מזווגים; -2 :Se אין אלקטרונים בלתי מזווגים. א) ב) ג) ד) מצב מעורר; מצב מעורר; מצב מעורר; מצב היסו.8 9. תשובה ד', יסוד.Ge 1. תשובה ב'. 13

14 11. א', ג', ב) ;[Ar]4s 1 3d 5 ג) ;[Kr]5s 2 4d 1 5p 6 ד) [Xe]5d 1.12 א) ;[Ar]4s 2 3d א', ג', ה'. 14. תשובה ג'. 15. תשובה א' ו- ג'. 16. תשובה ג'. 14

15 4) תכונות מחזוריות של אטום 1. מה לא נכון לגבי אטומי כלור וזרחן? רדיוס אטומי של כלור גדול מזה של זרחן. אנרגיית היינון הראשונה של זרחן נמוכה מזו של כלור. האטומים האלה שייכים לגוש p בטבלה המחזורית. של אטומי כלור גבוהה מזו של אטומי זרחן. אלקטרושליליות 2. מהי הקביעה הלא נכונה לגבי גודל הצורון: -2 R ( S ) > R ( Ar) +4 R ( Si ) < R ( Ar) -2-2 R ( Se ) < R ( S ) -2 R ( Se ) > R ( Ar) 3. אנרגיית היינון הראשונה של רובידיום ( Ca ) ושל סידן 43 kj/mol שווה ל- ( Rb ), 59 kj/mol לכן אנרגיית היינון הראשונה של אשלגן (K) תהיה: גבוהה מ- נמוכה מ- גבוהה מ-. 59 kj/mol. 43 kj/mol. 59 kj/mol, אך נמוכה מ- 43 kj/mol לא ניתן לקבוע לפי נתוני השאלה הסיבות להבדל בין אנרגיית היינון של Al לאנרגיית היינון של Mg היא: מספר הנויטרונים בגרעין של + +. Mg גדול יותר ממספר הנויטרונים בגרעין של Al + +. Mg גדול ממטען הגרעין של Al מטען הגרעין של יון + +. s מכיל שני אלקטרוני Al אחד בעוד ש' s מכיל אלקטרון Mg + +. Mg גדול ממספר האלקטרונים שמכיל Al מספר האלקטרונים שמכיל 5. איזו קביעה מבין הבאות מדגישה ביותר את יציבות אלקטרוני ה- : p זיקה האלקטרונית של אטומי פלואור אנרגיית יינון הראשונה של חנקן אנרגיית יינון השנייה של חמצן (F ( גבוהה מזו של אטומי חמצן (N ( גבוהה מזו של אטומי זרחן. ( O). ( P) ( F) ( O) זיקה האלקטרונית של אטומי בריליום ) ( גבוהה מזו של אטומי פלואור.. B גבוהה מזו של אטומי בור Be ( ) 15

16 6. סדר את החלקיקים הבאים לפי סדר עולה של נפחם, נמק: S, P, O, Se, As N -3, F -, O -2, Ne -3 P K +, S -2, Cl -,,C,B 7. נתונים ארבעה יסודות מהשורה השלישית במערכה המחזורית: A, רשומות אנרגיות יינון עוקבות של אטומים אלו. D. בטבלה שלפניך אנרגיית יינון E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 A B C D א) באיזה טור נמצא כל יסוד? ב) רשום את המערך האלקטרוני עבור היסודות D. C, B, A, ג) הסבר מדוע: (D). E 1 (D)>E 1 (B); E 1 (D)>E 1 (A); E 2 (D)>E 1 (D); E 2 (B)>E 2.8 R M Q A L Z Y X E. L +2 ו- X 1) רשום את ההערכות האלקטרונית (המלאה) של 2) כמה אורביטלים מכל סוג מאוכלסים באלקטרונים (איכלום מלא או חלקי) מכיל יסוד Y? X ; X ; X ל- X מתאימים שלושה יונים יציבים : Y או? X הסבר רשום את ההערכות האלקטרונית (המלאה) עבורם. (2? E או X סדר את היונים לפי רדיוס עולה. לאיזה יסוד זיקה אלקטרונית גבוהה יותר? 1) (1 (2 16

17 9. השאלה דנה ביסודות הבאים: מגנזיום,(Mg) בריום,(Ba) זרחן (P), חמצן (O), גופרית (S), פחמן (C) וחנקן (N). בטבלה שלפניך מובא רדיוס של שבע יסודות שסומנו באופן שרירותי באותיות: X יסוד Y Z W R L M 1.36 רדיוס [Å] התאם את היסודות לאותיות. סדר את היסודות על פי אנרגיית היינון שנייה. הסבר את שיקולך. לאיזה יסוד זיקה אלקטרונית נמוכה יותר? הסבר. 1) גופרית או זרחן. 2) חנקן או פחמן..1 ששה יסודות בעלי מספרים אטומיים עוקבים, סומנו באופן שרירותי באותיות. ליסוד U המספר האטומי הקטן ביותר וליסוד Z הגדול ביותר. U, V, W, X, Y, Z לפניך הטבלה, בה מובאים אנרגיות היינון הראשונות של היסודות X W, ו Y: אנרגיית היינון הראשונה kj mole יסוד W X Y קבע לאיזה טור במערכה המחזורית שייך כל אחד מהיסודות מ- U עד Z. 1) האם אנרגיית היינון של Z תהיה גבוהה מזו של Y או נמוכה ממנה? נמק. 2) האם אנרגיית היינון הראשונה של U תהיה גבוהה מזו של V או נמוכה ממנה? נמק. סדר את היסודות סדר את היסודות לפי אנרגית יינון שנייה. U, V, W, X, Y, Z,,,,, U V W X Y Z לפי נפח אטומי עולה. 17

18 תשובות D טור.2 C טור ;4 1. תשובה א'. 2. תשובה ג'. 3. תשובה ג'. 4. תשובות ב' ו- ג'. 5. תשובה ג'..6 א) ;O < S < P < Se < As ב) 3- ;Ne < F - < O 2- < N ג) 3-.K + < Cl - < S 2- < P.7 א) A טור ;3 B טור ;1 ב) A: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 B: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 C: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 D: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 L 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2.8 א) (1 X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 1 4p 3.s 4; p 8; d 5 ( 2 ב) (1 1 X 5+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d X 3+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 1 X 3- : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 1 4p 6 X 5+ < X 3+ < X 3- ( 2.9 א) X Mg; Y P; Z Ba; M C; L N; W O; R S ב) Ba < Mg < P < S < C < N < O ג) (1 ;S.C (2 Z טור.2 Y טור ;1 X טור ;8.1 א) U טור ;5 V טור ;6 W טור ;7 ב) (1 ;Z 2) גבוהה. ג) ;Z < U < W < V < X < Y ד).X < W <V <U <Z < Y 18

19 פרק - 2 קשרים כימיים וסוגי החומרים 1) קשרים יוניים 1. ליסוד M סדר אנרגיות יינון עוקבות הוא (ב- :(ev נוסחת התחמוצת (תרכובת עם חמצן) של מתכת M הסבירה ביותר היא: MO 2.98, 1.42, 2.2, 9.3, 1.2, 12.1 M2O3 M3O2 M 2O 2. בטבלה שלפניך נתונים ערכי אנרגיות היינון הראשונות של חמישה יסודות עוקבים בטבלה מחזורית. היסודות סומנו באופן שרירותי באותיות : E A היסוד אנרגיית היינון הראשונה A 1 B 125 C 152 D 42 E 59 ד).BO 2 איזו מבין הנוסחאות שלפניך היא הנכונה? א) DO ; ב) EO ; ג) ;A 2 O 3 3. לתחמוצת של מתכת X נוסחה. X2O3 לפי נתון זה נצפה עבור מתכת X להפרש הגדול ביותר בין אנרגיית יינון ה לאנרגיית יינון ה. ראשונה, שנייה. שנייה, שלישית. ג שלישית, רביעית. רביעית חמישית. 4. הדירוג עבור ארבעת החומרים היוניים על פי סדר עולה של נקודת ההיתוך הוא: MgO > KCl > RbBr > RbI MgO > RbI> KCl > RbBr RbBr > RbI > MgO > KCl ד KCl > RbBr > RbI > MgO.5 נתונות שתי תרכובות יוניות שנוסחתן היא: ) 2 6 a) Na(MnO 4 ), b) Ca 3 (CoF 19

20 סמן את התשובה הנכונה המתייחסת למטען היונים המוקפים בסוגריים: ;MnO - 4, CoF 2-6 ;MnO 2-4, CoF 2+ 6 ;MnO - 4, CoF 3-6 ;MnO 3+ 4, CoF נתונה התרכובת היונית.AB 3 ידוע שהרדיוס האטומי של A הוא.97Å, ואילו הרדיוס היוני שלו הוא 1.12Å. הרדיוס האטומי של B הוא.89Å והרדיוס היוני שלו.75Å. מהו מטענו של האניון בתרכובת הזו? היסודות בטבלת אנרגיות היינון הבאה לקוחים מהשורה השלישית של המערכה המחזורית. זהה את היסודות בטבלה. פרט שיקוליך. זהה את היסוד B שבתרכובת. אנרגיות ינון (kj/mol) יסוד 1 יסוד 2 יסוד 3 E E E E E 5 7. נתון: נקודת היתוך מסיסות במים זניחה זניחה גבוהה גבוהה חומר BaS MgS RbCl RbI מהי נקודת ההיתוך (ב- ( C המתאימה ביותר ל MgS ו-? RbI MgS ל- ל- MgS ל- MgS 25 ול-.64 RbI 15 ול-.64 RbI 25 ול-.85 RbI ל- 15 MgS ול-.85 RbI 8. מהי הקביעה הלא נכונה: 2

21 כאשר מוספים תמיסת כאשר מוספים תמיסת כאשר מוספים תמיסת לתמיסה של BaS לא מבחנים במשקע. Rb2CO3 לתמיסה של RbI לא מבחנים במשקע. Rb2S Rb2CO3 לתמיסה של RbI לא מבחנים במשקע. כאשר מוספים תמיסת RbCl לתמיסה של RbI לא מבחנים במשקע. 9. מהי הנוסחה האמפירית של התרכובות הבאות: ה. ו. מגנסיום ארסני; אינדיום גופרי; אלומיניום הידרידי; הידרוקסיד של ביסמות (3); סידן חנקתי; סידן זרחתי. 21

22 תשובות 1. תשובה ב'. 2. תשובה ב'. 3. תשובה ג'. 4. תשובה א'. 5. תשובה ג'..6 א) ;-3.Na B ;Al 3 ;Si 2 ב) 1 ;Na 7. תשובה א'. 8. תשובה א'..9 א) ;Mg 3 As 2 ב) ;In 2 S 3 ג) ;AlH 3 ד) ;Bi(OH) 3 ה) ) 2 3 ;Ca(NO ו) ) 2 4.Ca 3 (PO 22

23 2) קשרים קוולנטיים.1 רשום את נוסחאות לואיס עבור: CH 3 SH, BeCl 2, SbCl 5, AsOCl 3, OCCl 2 2. רשום את מבנה לואיס עבור החלקיקים הבאים וציין את המבנים הרזונטיביים: CH 3 CO - 2, PO 3-4, NCO - -., NO 3.ICl 5, I נתונים החלקיקים הבאים:, PCl 3, SnH 4, NOCl, C 2 F 4, ICl 2 3 לגבי כל חלקיק קבע: א) את סוג ההכלאה של האטום המרכזי; ב) את המבנה המרחבי; ג) האם החלקיק בעל דו-קוטב קבוע? 4. א) הצע מבנה לואיס היציב ביותר לצורנים הבאים: + PSCl 3, SCl 5 ב) קבע את ההכלאה של האטום המרכזי בכל אחד מהצורנים? ג) מהי הצורה הגיאומטרית של כל צורון? : 5. נתונים מספר מבנים רזונטיביים עבור התרכובת H2CSO H C S&& O&& : H C&& S&& O&& : H C = S&& O&& : H C&& S&& = O&& H C = S&& = O&& && && && && && && A B C D E פחמן, C 2.5 גופרית, S 2.5 כל אחד מהמבנים סומן באותיות E. A- כמו כן נתונים ערכי אלקטרושליליות: חמצן, O אטום אלקטרושליליות 3.5 א) סדר את המבנים הנ"ל לפי יציבותם, מהנמוכה לגבוהה יותר. ב) התייחס למבנה היציב ביותר הגיאומטרית סביבו. וקבע את ההכלאה של כל אטום מרכזי ואת הצורה 6. הערך את זוויות הקשרים שהאטום המרכזי מעורב בהם בחלקיקים הבאים: ; SeCl 2 - ;N 3 א) ;O 3 ב) ג) - ד).NO 2 23

24 7. א) כתוב את היערכות אורביטלי הערכיות המולקולריים ב: 2-.O 2 (3 + ;O 2 (2 - ;O 2 (1 ב) מהו סדר הקשר בכל צורון שרשמת? ג) האם הצורונים הנ"ל הם פאראמגנטיים או דיאמגנטיים? 8. א) סדר את החלקיקים שלהלן בסדר עולה לפי אורך הקשר F C- ב) האם החלקיקים האלה הם פאראמגנטיים או דיאמגנטיים?.CF -, CF, CF + :.9 נתונים החלקיקים הבאים:.He 2, He + 2, H 2 א) היעזר בהיערכות האלקטרונים באורביטלים המולקולריים, והשווה את החלקיקים הנ"ל לפי יציבותם. ב) האם אפשרי קיומם של חלקיקים אלה בתנאים תקניים? במידה ולא, האם ניתן להכינם בתנאים מיוחדים? 1. איזו מהמולקולות שלהלן בעלת קשר החזק ביותר (היעזר במערך האלקטרונים באורביטלים המולקולריים):.B 2, C 2 24

25 תשובות.... :O=C Cl: '' :Cl: ''.. :Cl:.... :O=As Cl: '' :Cl: '' :Cl-As-O-Cl : '' '' '' :Cl: ''.... :Cl-Be-Cl : '' '' H.. H-C-S-H '' H.. :Cl '' Sb.. Cl: '' :Cl: :Cl : :Cl: '' '' ''.... :O N=O:.. : O:.... H O:.. H C C O:.. H.. O :.... : O P O:.. :O: : N= C O: 25

26 2,SP :C 2 F 4 משולש מישורי, לא קוטבי; 3,SP :SnH 4 טטרהדר, לא קוטבי; -,SP 3 d :I 3 קווי, לא קוטבי; 3 +,SP :ICl 2 זוויתי, קוטבי; 2,SP :NOCl זוויתי, קוטבי; 3,SP פירמידה משולשת, קוטבי; :PCl 3,SP 3 d 2 :ICl 5 פירמידה מרובעת, קוטבי..3 3,SP טטרהדר. :PSCl 3 דו- פירמידה משולשת;,SP 3 + d :SCl א) B < D < A = C < E ב) 2,SP משולש מישורי וזוויתי. ב) 18; ד) >.12.6 א) > ;12 ג) > ;18 *3 4 ;O - 2 : σ 2 1s σ *2 1s σ 2 2s σ *2 2s σ 2 2p π פאראמגנטי, BO = 1.5 2p π 2p.7 *1 4 ;O + 2 : σ 2 1s σ *2 1s σ 2 2s σ *2 2s σ 2 2p π פאראמגנטי, BO = 2.5 2p π 2p *4 4 ;O 2-2 : σ 2 1s σ *2 1s σ 2 2s σ *2 2s σ 2 2p π דיאמגנטי, BO = 1 2p π 2p - CF פאראמגנטיים..8 א) - CF CF + < CF < + ב) CF דיאמגנטי;,CF He 2 < He 2 + < H 2 ב) He 2 קיים רק במצב מעורר. 9. א).1.C 2 26

27 3) סוגי החומרים 1. בכל אחד מהזוגות שלהלן, קבע איזה משני החומרים הוא בעל טמפ' ההיתוך גבוהה יותר?נמק. 1) PH 3, NH 3 ; 2) HCl, KCl; 3) C 2 H 5 OH, CH 3 OH; 4) CHCl 3, HF; 5) SiO 2, CO 2 ; 6) I 2, Br 2 ; 7) CH 3 O-CH 2 CH 3, CH 3 (CH 2 ) 2 OH.HOCH 2 CH 2 OH 2. הסבר את התופעות הבאות: נקודת הרתיחה של נקודת הרתיחה של CCl 4.HCl גבוהה מזו של HF גבוהה מזו של. H 2 S נקודת הרתיחה של CH 3 F נקודת הרתיחה של CH 3 CH 2 OH גבוהה מזו של.CO 2 נמוכה מזו של 3. אילו מהמולקולות שלהלן נוטות ליצור קשרי מימן: א) ;H 2 S ב) ;CH 4 ג) ;CH 3 CH 2 OH ה).CH 3 NH 2 ד) ;CH 3 CHO ד) 4. הסבר כל אחת מהעובדות הבאות: א) לגופרית ) 8 S) נק' רתיחה גבוהה מזו של הברום ) 2 ;(Br ב) גופרית נמסה היטב ב- CS 2 ואינה נמסה במים; ג) אשלגן מוצק מוליך חשמל, אבל K 2 S מוצק אינו מוליך חשמל; CH 3 NH 2 ו- CH 3 OH נמסים היטב במים. 5. השאלה דנה בשתי התרכובות הבאות: CH 3 NH 2 ו-.C 3 H 6 מהי הקביעה הנכונה? א) ב) ג) ד) ל- C 3 H 6 טמפרטורת הרתיחה גבוהה יותר, כיוון שבמולקולות קיים קשר כפול; ל- CHטמפרטורת 3 NH 2 הרתיחה גבוהה יותר, כיוון שהמולקולות בעלות דו-קוטב קבוע; NH 2 ל- CH 3 טמפרטורת הרתיחה גבוהה יותר, כיוון שהקשרים הבין-מולקולריים חזקים יותר. לשתי התרכובות טמפרטורות הרתיחה קרובות בערכן, כיוון שלשתי התרכובות מולקולות הדומות במבנה ובגודל ענן האלקטרונים. 27

28 6. בין אילו מולקולות לא יכולים להתפתח קשרי מימן: כאשר מכניסים די מתיל אתר, כאשר מכניסים טרי מתיל אמין, כאשר מכניסים טרי מתיל אמין, ) 3 O( CH לתוך מים. 2 N( CH 3 ) 3 לתוך אתאנול,.CH3OH N( CH 3 ) 3 N CH 3 כאשר מכניסים טרי מתיל אמין 3 לתוך די מתיל אתר, O( CH 3 ). 2 ( ) לתוך מים. 7. איזו קביעה אינה נכונה עבור נקודת ההיתוך או הרתיחה. נקודת היתוך של Na גבוהה מזו של. Mg.SO 2 נקודת היתוך של MgS גבוהה מזו של. O 3 SO 3 גבוהה מזו של נקודת הרתיחה של. נמוכה מזו של H2SO3 SO 3 נקודת הרתיחה של 8. נתונים שלושת החומרים: A, B ו- C בעלי מסה מולרית דומה. אילו היגדים נכונים עבור חומרים אלה? H H C C C OH H H H H H H H C C C H H O H H H H C O C C A B C H H H H H H מבין שלושת החומרים, ל- A יש את נקודת הרתיחה הגבוהה ביותר; A ו- B יכולים ליצור קשרי מימן עם מולקולות מים; בכל שלושת החומרים יש קיטוב (דיפול) קבוע; מולקולות של C יוצרות קשרי מימן בינן לבין עצמן. 9. נתונים ארבעה חומרים ונקודות רתיחה (נתונות ב- K). מהו הדרוג הנכון? Cl ClNO N CCl

29 נתונים חמישה חומרים: O CH 3 C H CF 4 N 2 H 4 I 2 CH 3 OH מהם שני ההיגדים הנכונים? ה. בין חומר 1 לחומר 5 יתכנו קשרי מימן ; מולקולות 2 ו- 4 הן קוטביות; בין חומר 1 לחומר 2 יתכנו קשרי מימן ; מולקולות של חומר 1 יוצרות קשרי מימן בינן לבין עצמן; מולקולות של חומר 3 יוצרות קשרי מימן בינן לבין עצמן. 11. לפניכם טבלה ובה נתונים על שבעה חומרים המסומנים סימון שרירותי באותיות G: - A החומר מסיסות במים מסיסות ב 2 CS ב מסיסות מוליכות במצב מוצק מוליכות במצב נוזל CHCl מוגבלת מוגבלת מוגבלת A B C D E F G זהו את החומרים מתוך הרשימה הבאה: HCN, C 2 H 4, AgCl, Cu, N 2 H 4, SiO 2, NaCl, K סדרו את החומרים המולקולריים לפי נקודת הרתיחה עולה. נמק. הסבירו את העובדות הבאות: (1 ) 4 Tb) Tb(NH 3 ) < Tb(N 2 H 4 ) < Tb(P טמפרטורת רתיחה). 2) חומר G מוליך זרם חשמלי במצב מוצק ונוזל וחומר A מוליך במצב נוזל בלב 29

30 תשובות ;CHCl 3 (4 ;C 2 H 5 OH (3 ;KCl (2 (1 ;NH 3.1.CH 3 (CH 2 ) 2 OH (7 ;I 2 (6 ;SiO 2 (5 2. א) קשרי מימן; ב) כוחות לונדון; ג) כוחות דיפול-דיפול; ד) קשרי מימן. 3. תשובות ג, ה. 4. א) חוזק כוחות לונדון; ב) יכולת ליצור קשרי לונדון עם CS 2 ואי- יכולת ליצור קשרי מימן עם מים.; ג) בגלל נוכחות אלקטרונים חופשיים במוצק מתכתי וחוסר יונים חופשיים במוצק יוני; ד) יכולת היווצרות קשרי מימן. 5. תשובה ג'. 6. תשובה ג'. 7. תשובה א'. 8. תשובות א, ב, ג'. 9. תשובה ב'. 1. תשובות א, ה..11 א).A NaCl; B K; C C 2 H 4 ; D N 2 H 4 ; E HCN; F AgCl; G Cu ב).C 2 H 4 < HCN < N 2 H 4 ג) 1) הסיבות הן: חוזק קשרי לונדון וקשרי מימן; 2) הסיבות הן: נוכחות אלקטרונים חופשיים בחומר מתכתי, ונוכחות יונים חופשיים בנוזל יוני. 3

31 פרק 3 חישובים סטוכיומטריים מעברים בין שיטות שונות של הבעת כמות החומר: מסה, מס' המולים, מס' החלקיקים (1? 1. א) מסה של.227 מול XOF 3 היא.236 גרם. מהי מסה אטומית יחסית של X ב) חשב את אחוז החמצן ב-. UO 2 (NO 3 ) 2 ג) כמה מולקולות של גופרית דו חמצנית ) 2 ( SO נמצאים ב- 1.5 ק"ג של תרכובת זו? א) כמה אטומי זרחן נמצאים במיליגרם אחד של ב) כמה אטומים בסה"כ ג) כמה אטומי חמצן ישנם בקילוגרם אוזון? Ni 3 (PO 4 ) 2 (מימן וחמצן) ישנם ב- 1 גרם מים?H 2 O? O א) חשב את מספר אטומי חמצן (O) בגרם אחד של H. 2 SO 4 ב) חשב את מספר היונים ב- 1.5 מול של. Al 2 (SO 4 ) 3 4. מה מכיל יותר חלקיקים? א) 5 גר' של H 2 או 5 גר' של ;O 2 ב) 2 גר' H 2 או 2 גר' של ;Mg CO 2 ג) מול או מול.CO 5. מהו(הם) המשפט(ים) הנכון(ים): א) מספר האטומים ב- 18 גרם מים גדול מזה שב- 44 גרם ;CO 2 ב) מסתן של 2 מולקולות O 2 שווה למסתן של 2 מולקולות ;N 2 ג) מסת 2 מולי O 2 קטנה מזו של 2 מולי פחמן; ד) מספר האטומים ב- 36 גרם של מים קטן מזה שב- 36 גרם של ;CO 2 ה) מס' המולקולות ב- 44 גרם של CO 2 קטן ממספר המולקולות ב- 44 גרם של מים. 6. כמה גרם אטומי חנקן (N) נמצאים ב-: א) 5 גר' ;NH 3 ב) 5 גר'.NH 4 NO 3 7. באיזו כמות?H 2 SO 3 (ב- ( g של H 2 SO 4 נמצאת אותה כמות של אטומי חמצן כמו ב- 41 גרם של 31

32 תשובות 1. א) 31 גרם/מול; ב) ;32.48 % ג) מולקולות..2 א) אטומי זרחן. ב) אטומים. ג) אטומי חמצן..3 א) אטומי חמצן; ב) יונים..4 א) 5 גרם של ;H 2 ב) 2 גרם של H; 2 ג) מס' החלקיקים שווה. 5. תשובה ה'. 6. א) גרם; ב) 1.75 גרם גרם. 32

33 2) קביעת נוסחה אמפירית ומולקולרית של החומר 1. קבע את הנוסחה האמפירית של תרכובת בעלת ההרכב הבא (באחוזים משקליים) : אשלגן (K) % מנגן (Mn) 27.9%- חמצן (O) 32.5%- 2. נתון הרכב משקלי של תרכובת אורגנית קורטיזון: % של פחמן C),( % 7.83 של מימן H),( % של חמצן (O ). ידוע שמסתה המולרית של התרכובת היא 36 גרם למול. מהי נוסחתה המולקולרית של קורטיזון? א) ;C 35 H 5 O 11 ב) ;C 15 H 2 O 1 ג) ;C 2 H 4 O 5 ד).C 21 H 28 O 5 3. דוגמת תרכובת במשקל 1.66 גרם המכילה פחמן, מימן וחנקן, נשרפה בחמצן והתקבלו 4.63 גרם CO 2 ו-.928 גרם H 2 O ועוד תוצר שמכיל חנקן בלב מצא את הנוסחה האמפירית של החומר. N 2 4. אחרי תגובת 1 מול של תרכובת אורגנית עם 3 מול NaOBr קיבלו 3 מול,NaBr שני מול מים, 1 מול ו- 1 מול.CO 2 קבע את הנוסחה המולקולרית של התרכובת האורגנית. 5. בשריפה מלאה של תרכובת שמורכבת מפחמן וגופרית התקבלו 1.42 גרם של פחמן דו חמצני.175, ( CO 2 ) גרם של מים ו-.331 גרם של גופרית דו חמצנית. ( SO 2 ) א) ב) ג) ד) מצא את הנוסחה האמפירית של התרכובת. חשב את אחוז המשקלי של גופרית בתרכובת. חשב את המסה של חמצן שדרוש לתגובת שריפה שהתרחשה. בתגובה זו הגיבו (1 (2 מולים של התרכובת. חשב את המסה המולרית שלה. מהי הנוסחה המולקולארית של התרכובת? 6. דוגמה של.26 ג' של תרכובת אורגנית נתנה בשריפה מלאה.494 ג' CO 2 ו.111 ג' מים. קבע את הנוסחה האמפירית והמולקולרית של התרכובת, אם המשקל המולקולרי הוא 11 י.מ. 33

34 תשובות.K 2 MnO תשובה ד'..C 5 H 5 N.3.CH 4 ON א) ;C 5 S ב) ;34.78 % ג) 1.6 גרם; ד) 1) גרם/מול;.C 1 S 2 (2.6.C 6 H 6 O 2 34

35 3) חישובים סטוכיומטריים לפי משוואה כימית N2O5 NO 2 וחמצן גזי. כמה מולים של חמצן מתקבלים בפירוק מלא של 1. ניתן לפרק גזי ל- 54. גרם של : N2O נתונה התגובה הבאה: (g). 4NH 3(g) + 5O 2(g) 6H 2 O (l) + 4NO א) ב) ג) ד) לכלי התגובה הוכנסו 12 מול של NH 3 ו- 14 מולים של חמצן. בחר את התשובה הלא נכונה: מספר המולים של חנקן חמצני (NO) שמתקבלים שווה למספר המולים של אמוניה ) 3 (NH שהגיבה. בתום התהליך נשארים בעודף.8 מולים של.NH 3 בתום התגובה ישנם סה"כ בעודף). בתום התהליך מתקבלים 16.8 מולים של מים. 3. נתונה התגובה הבאה: 26 מולים של המרכיבים (תוצרים, ואחד מהמגיבים שנשאר. Fe O + 3CO 2Fe + 3CO 2 3(s) (g) (g) 2(g) בחר את התשובה שבה פחמן חמצני CO) ( יישאר בעודף: Fe2O3(s) ו- 8.4 גרם פחמן חמצני. א) אם לכלי התגובה מכנסים 16. גרם של ב) אם לכלי התגובה מכנסים 16. גרם של מוצק. Fe2O3(s) ג) ד) ובסוף התגובה מקבלים 5.6 גרם ברזל אם לכלי התגובה מכנסים 8.4 גרם של פחמן חמצני ומקבלים 11.2 גרם ברזל מוצק. אם לכלי התגובה מכנסים 16. גרם של Fe2O3(s) ו גרם פחמן חמצני. 2C + O 2CO (s) 2(g) (g) 3CO +Fe O 2Fe + 3CO (g) 2 3(s) (s) 2(g) 4. ברזל (Fe) מופק בתהליכים הבאים: 18 מהי המסה המרבית של ברזל ניתן להפיק מתגובה בין 36 ק"ג פחמן לבין ק"ג של Fe 2 O 3 וכמות מספקת של חמצן? 168 ק" 112 ק" 126 ק" 42 ק" 35

36 2MnO + 4KOH + O 2K MnO + H O 2( s) ( aq) 2( g ) 2 4( aq) 2 ( l ) 5. נתונה התגובה הבאה : (s, MnO2( 4 גרם של אשלגן הידרוקסידי, לתוך כלי התגובה הוכנסו 2 גרם של מנגן חמצני,, ו- 1 גרם של חמצן. KOH כמה גרם של K2MnO4 ושל מים מתקבלים בתגובה זו? אלו חומרים נשארו בעודף ובאיזו כמות? נתונה תערובת של Rb 2 S ו- Na 2 S מסתה שוהה ל-.238 גרם. לתערובת נוספה כמות מספקת גרם. חשב את מסתם של Rb 2 S ו- Na 2 S של כסף חנקתי ) 3 (AgNO. כתוצאה מכך התרחשו התגובות הבאות: Na 2 S + AgNO 3 NaNO 3 + Ag 2 S Rb 2 S + AgNO 3 Ag 22 S + RbNO 3 המסה הכוללת של Ag 2 S שהתקבל הייתה.432 בתערובת..6 36

37 תשובות 1. תשובה ב'. 2. תשובה ג'. 3. תשובה ד'. 4. תשובה ב'..5 א) : H 2 O 4.14 גרם; :K 2 MnO גרם..O 2 ב),KOH.17 גרם. :Rb 2 S גרם;.68 :Na 2 S.6 37

38 4) חישובים סטוכיומטריים בתמיסות 1. נתונות שלוש תמיסות: (1 (2.5 ליטר של..45 M NaCl 1.5 ליטר של..15 M NaOH (3 2. ליטר של..45 M NaCl מהו המשפט הלא נכון: א) ב) ג) ד) ה) תמיסות 1) ו- 2) מכילות אותו מספר המולים של המומס. תמיסה 2) היא המהולה ביותר. תמיסה 3) היא המרוכזת ביותר. תמיסה 3) מכילה את המספר הגדול ביותר של מולי מומס. בערבוב כל נפח שהוא של תמיסה 3) עם תמיסה 1) ריכוזה של התמיסה הסופית יהיה..45 M 2. ערבבו 2. מ"ל של אתאנול נוזלי OH) C) 2 H 5 בעל צפיפות.7 גרם למ"ל עם 8. מ"ל מים. ריכוז האתאנול בתמיסה שהתקבלה הוא:.3 M.2 M.15 M. 3. M 3. נתונה תמיסת NaBr בעלת ריכוז.12 מולר. ב- 2 מ"ל של תמיסה זו יש (בחר את התשובה הנכונה): א) אותה מסה של המומס, כמו ב- 4 מ"ל תמיסת NaBr בריכוז.24 M ב) ג) אותו מספר המולים, כמו ב- 4 מ"ל תמיסת NaCl בריכוז.6 M אותה מסה של המומס, כמו ב- 4 מ"ל תמיסת NaBr בריכוז.6 M.6 M בריכוז NaCl ד) אותה מסה כמו ב- 4 מ"ל תמיסת ב' ו- ג'. ה) ב' ו- א'. ו) 4. חשב את הריכוז המוללי של תמיסת חומצה אצטית COOH,CH 3 בעלת ריכוז. 2.3 M צפיפות התמיסה שווה ל- 1.17? g/ml 2.3 molal 2.52 molal 2.27 molal 1.82 molal א) ב) ג) ד) 38

39 ל. תמיסה של מים ואתאנול OH) ( C 2 H 5 מכילה 8 גרם של אתאנול ל- 3 גרם תמיסה. השבר המולי של אתאנול בתמיסה שווה ל: ה. ל. - 5 מ"ל של תמיסת מלח בריכוז משקלי 25% תמיסת מלח בריכוז משקלי 34% וצפיפות המלח בתמיסה שמתקבלת. וצפיפות 1.3 גרם לסמ"ק הוספו 2 מ"ל 1.4 גרם לסמ"ק. חשב את האחוז המשקלי של 6 HNO 3 7. נתונה תמיסה של בריכוז 16. M צפיפותה שווה ל גרם למ"ל. האחוז המשקלי של תמיסה זו שווה ל: 7%~. 48%~..~ 41.5%.~36 % ל. - 5 מ"ל תמיסה מימית של Ca(OH) 2 בריכוז.3 M הוסיפו 25 מ"ל מים. מהתמיסה שהתקבלה לקחו דגימה בנפח 1 מ"ל. מהו הריכוז המולרי של כל היונים בדגימה? א) ;.6 M 8 ב) ;.4 M ג) ;.6 M ד)..2 M 9. א) חשב את נפח תמיסת HNO 3 בריכוז 6M שדרוש עבור הכנת 5 מ"ל תמיסת.5M. HNO 3 ב) כמה מ"ל מים יש להוסיף ל- 15. מ"ל תמיסת סוכר בריכוז 1.2M כדי שריכוזה יגיע ל?.8M מ"ל תמיסת S(aq) Na2 בעלת ריכוז.12 M הוסיפו 1. מ"ל מים. ריכוז יוני נתרן 1 לאחר ההוספה שווה ל:.3 M.6 M.2 M.48 M 39

40 11. נתונה תמיסת HClO 4 בעלת אחוז משקלי 35 % חשבו את מולריות התמיסה. כמה מול HClO 4 מומסים ב- 25 מ"ל של תמיסה זו? וצפיפות גרם/מ"ל. כמה מ"ל תמיסה זו דרושים להכנת 15 מ"ל תמיסה בריכוז 2? M איזה נפח של תמיסה שהוכנה בסעיף ג', מכיל.75 מול?HClO לתוך 1 מ"ל תמיסה מימית בה ריכוז יוני +3 (aq) Fe שווה ל-.1 M הכניסו אבקת ברזל מוצק. Fe + 2Fe 3Fe ריכוז יוני (s) (aq) (aq) במסה של.4 גרם. כתוצאה מכך חלה תגובה +2 (aq) Fe בתום התגובה שווה ל: א) ;.1M ב) ;.15 M ג) ;.3 M ד)..667 M 13. כמה גרם של כסף מתכתי,,Ag דרושים על מנת להגיב עד הסוף עם 35.5 מ"ל תמיסה של יוני +3 In בריכוז.25? M משוואת התהליך היא: 3Ag (s) + In 3+ (aq) 3Ag + (aq) + In (s) 1.3 g 2.35x1 3 g 2.35 g.262 g א) ב) ג) ד) AgNO 3 נוצר משקע Na 2CrO4 14. כאשר מערבבים תמיסה מימית של עם תמיסה מימית של לפי הניסוח הבא: AgNO 3 3. Na 2CrO4 מ"ל תמיסת בריכוז לא ידוע הגיבו בשלמות מ"ל תמיסת עם 2. Na 2CrO4 בריכוז.8. M ריכוזה של תמיסת שווה ל: א).24 M ב).12 M ג).6 M ד).8 M 4

41 תשובות 1. תשובה ג'. 2. תשובה ד'. 3. תשובה ה'. 4. תשובה ג'. 5. תשובה ב' %.6 7. תשובה א'. 8. תשובה א'. 9. א) 4.17 מ"ל; ב) 75 מ"ל. 1. תשובה ד'..11 א).4.35 M ב) גרם. ג) 69 מ"ל. ד).375 ליטר. 12. תשובה ב'. 13. תשובה ג'. 14. תשובה ג'. 41

42 פרק 4 תכונות הגזים 1) חוקי הגזים וחישובים סטוכיומטריים (g)2. N ובכלי סגור 5.6 B גרם של אתן, C2H4(g).שני 1. בכלי סגור A ישנם 5.6 גרם של חנקן, הגזים נמצאים באותה טמפרטורה. לחץ בכלי A כפול מלחץ בכלי B. בהנחה והגזים הם אידיאליים, מהו המפשט הנכון? מספר המולים של חנקן בכלי A כפול ממספר המולים של אתן בכלי B. ריכוז הגז בכלי A שווה לריכוז הגז בכלי B. הנפח של כלי A גדול פי 2 מהנפח של כלי. B הנפח של כלי A קטן פי 2 מהנפח של כלי. B.2 נתונה הריאקציה 2(g).4FeS 2(s) + 11O 2(g) 2Fe 2 O 3(s) + 8SO מה יהיה הלחץ הסופי שנקבל בכלי שנפחו 3 ליטר אם מתחילים מ- 3 גרם של FeS 2 ו- 1 גרם חמצן? התגובה התרחשה ב- 25. C 1.85 atm.6.52 atm..15 atm atm 1 גרמים של הגז בוטאן C 4 H 1 נשרפו שריפה מלאה. מה יהיה הנפח של הגז CO 2.3 שהתקבל בסוף התהליך בתנאי?STP 15.4 ליטרים ליטרים..22 ליטרים. 3.9 ליטרים. תערובת של גזים מכילה 5% O 2, 25% N 2 ו-,25% Cl 2 באחוזים משקליים. בתנאי לחץ וטמפרטורה סטנדרטים, הלחץ החלקי של: החמצן שווה ל- 38 mm Hg.4 החנקן שווה ל-.25 atm הכלור גדול מ-.25 atm הכלור קטן מ-.25. atm 42

43 (g) I. 2 כמה ליטר 5. בתגובה הבאה משתמשים ב ליטר של (g) Cl 2 ובכמות מספקת של של (g) ICl 3 ניתן לקבל? (הניחו שכל הגזים מתקבלים באותם תנאי לחץ וטמפרטורה.,I 2 (g) + 3Cl 2 (g) 2ICl 3 (g) 4.2 ליטר 8.4 ליטר 18.9 ליטר 22.4 ליטר כימאית מכינה דגימת גז הליום בלחץ, בטמפ' ובנפח מסוימים, ואז מסלקת מחצית ממולקולות הגז. איזה שינוי צריך להתחולל בטמפרטורה כדי שהלחץ והנפח יישארו בלי שינוי?.6 בקבוק שנפחו 2.6 µl מכיל גז האטומים שנמצאים בבקבוק? CO 2 ב- 15. C הלחץ בבקבוק שווה ל- 2 טור. מהו מס'.7 לגליל A (עם בוכנה) שנפחו 3. ליטר, מכניסים דוגמת גז (פחמימן) שמסתה 2.55 גרם. הכלי נמצא ב- 82 C והלחץ שמפעילה הדוגמא על דפנות הכלי הוא.95 אטמוספירות..8 מהי המסה המולרית של הגז? מקררים את כלי A ל-. C מה יקרה לבוכנה? הסביר. סדר את הגזים הבאים בסדר עולה לפי צפיפותם:.NO, NH 3, N 2 הטמפרטורה והלחץ בכל הדגימות שווים..9 צפיפותה של תרכובת גזית היא.943 א) ב) מהי המסה המולרית של התרכובת? מה תהיה צפיפותה גרם/ליטר ב- 298 K וב kpa ב- 1.5 אטמ' וב-? 298 K גז N 2 O נאסף מעל מים. נפח הגז הלח היה 126 מ"ל ב- 21 C ובלחץ של 755 טור. מה היה נפחה של כמות שווה של N 2 O יבש, אילו נאסף ב- 755 טור וב- 21? C לחץ של אדי מים הוא טור ב- 21. C 12. בתגובה בין (CH 3 ) 2 N 2 H 2 מוצק ועודף של N 2 O 4 נוזלי נוצרים CO 2 גזי, חנקן גזי ואדי מים. הגזים נאספו בכלי סגור עד שהגיעו ללחץ של 2.5 אטמ' ולטמפרטורה של 4. K מה היו הלחצים החלקיים של N 2,CO 2 ו- H 2 O בתנאים אלה? 43

44 13. נתונה המערכת הבאה: A B V= 4.12 L P = 4.71 atm t = 25 C V=35.1 L בגולה A מצוי גז ניאון, (g),ne ובגולה B ישנו ריק (וקום). פותחים את הברז המחבר בין הגולות ונותנים לגז ניאון להתפשט תוך שמירה על הטמפרטורה. מהו הלחץ הסופי במערכת (הזניחו את הנפח של הצנרת המחברת בין שתי הגולות). אם במקום הניאון היה בגולה A חמצן, (g)2, O האם הלחץ הסופי במערכת היה גדול יותר, שווה, או קטן יותר מאשר הלחץ הסופי שקיבלתם בסעיף א'? נמקו. גז מסוים מסדרת הפריאונים מכיל את היסודות פחמן כלור ופלואור באחוזים המשקליים הבאים: 15.5%,C.F- 61.5%,Cl 23.% נמצא שדוגמא של גז זה במסה של 2.65 גרם תופסת נפח של 428 מ"ל ב C ולחץ של 742 מ"מ כספית..14 מהי הנוסחה האמפירית של הגז? מהי הנוסחה המולקולרית של הגז? 15. עורבבו 2 ליטר גז C 3 H 8 ו- 5 ליטר גז חמצן. הנפחים נמדדו באותם תנאי לחץ וטמפ'. הגזים הגיבו ביניהם וכתוצאה מכך נוצרו CO 2 גזי ומים נוזליים. התעלם מנפח המים הנוצרים, וקבע את הנפח הסופי של הגזים בסוף התגובה. (תנאי לחץ וטמפ' במהלך התגובה נשארו קבועים). 16. מיכל קשיח בנפח 5 ליטר מכיל.176 מול של גז NO ב K כמות של.176 מול של מוספת למיכל ומתרחשת תגובה ליצירת NO 2 גזי. חשב את הלחץ הכולל ביחידות של טור' בסיום התגובה ב K O 2 גזי 17. לצורך שריפה מלאה של תרכובת אורגנית A השתמשו ב- 5 ליטר של נוצרו 5 ליטר של וטמפרטורה. (g)2 O, וכתוצאה מכך 44 CO 2(g) ו - 5 ליטר של (g) H. 2 O כל הנפחים נמדדו באותם תנאי לחץ א) מהי הנוסחה האמפירית של תרכובת? A פרט את חישוביך. ידוע ש' 2 ליטר של תרכובת A במצב גז כבדים פי 3 מי 2 ליטר של מימן גזי (כל הנפחים נמדדו באותם תנאי לחץ וטמפרטורה). ב) קבע את הנוסחה המולקורלית של תרכובת A. פרט.

45 18. בפירוק של תחמוצת מסוימת בתנאי החדר (לחץ 1. אטמוספרה וטמפרטורה ( 298 K התקבלו 25 ליטר של חנקן גזי ו ליטר של חמצן גזי. מהי הנוסחה האמפירית של התחמוצת:.N 2 O 3. N3O2.. NO 3 N O בכלי א' נמצאים.8 גרם של גז.CH 4 בכלי ב' נמצאים 1.4 גרם של גז C. 2 H 4 הגזים נמצאים באותם תנאי לחץ וטמפרטורה. בחר את ההיגד הלא נכון: נפח של כלי א' שווה לזה של כלי ב'. מס' מולי אטומי מימן (H ( בשני כלים שווה. צפיפות של הגז בכלי א' קטנה מצפיפותו של הגז בכלי ב'. מס' מולי אטומי פחמן (C) בכלי א' שווה לזה שבכלי ב'. 2. גז ארסין,, AsH 3 נמצא במיכל שנפחו 5 מ"ל. הלחץ במיכל שווה ל- 3 טור והטמפ' בו 223. K כתוצאה מהחימום הגז שבמיכל עובר פירוק. תוצרי הפירוק הם As (s) וגז מימן. הלחץ בתום הפירוק שווה ל- 48 טור, והטמפ' לאחר הפירוק שווה ל K חשב את אחוז הארסין שהתפרק. 45

46 תשובות 1. תשובה ד'. תשובה א'. תשובה א'. תשובה ד'. תשובה ב'. ירידה פ' x 1 14 אטומים. א) 26 ג/מול; ב) תר NH 3 < N 2 < NO.9 1. א) 44 ג/מול; ב) 2.7 גרם/ליטר מ"ל..P (CO 2 ) =.55 atm; P (N 2 ) =.83 atm; P (H 2 O) = 1.11 atm אטמ'; שווה..C 2 ClF 5.C 2 ClF ליטר אטמ'..17 ;CH 2 O.C 2 H 4 O תשובה א'. 19. תשובה ד' %.2 46

47 2) תנועת המולקולות 1. לאיזה מבין הגזים הבאים (בהנחה של התנהגות אידיאלית) תהיה מהירות מולקולרית ממוצעת הנמוכה ביותר? הגז Cl 2 ב-. C הגז CF 4 ב-.1 C הגז HCl ב- 1 C-. הגז NH 3 ב-.25 C 2. פחמימן שנוסחתו האמפירית היא, C 2 H 3 עבר באפוזיה דרך פקק נקבובי ב- 349 שניות. למספר שווה של חלקיקי Ar נדרשו 21 שניות כדי לעבור באפוזיה דרך הפקק באותם תנאי לחץ וטמפ'. מהן המסה המולרית והנוסחה המולקולרית של הפחמימן? גרם זרחן ) 4 P) בערו בכלור ) 2,(Cl ותוצר התגובה היה 1.5 גרם זרחן כלורי. קצב האפוזיה של אדי התוצר היה ארוך פי המסה המולרית 1.77 מזה של כמות שווה של CO 2 באותם תנאי לחץ וטמפ'. מהן והנוסחה המולקולרית של הזרחן הכלורי? 4. סטודנט קיבל דגימה גזית של חומר לא ידוע, והשתמש במתקן אפוזיה כדי למדוד את המסה המולרית שלו. כאשר הכניס למתקן,CH 4 מצא ש-.956 גרם עברו באפוזיה במשך 2.5 שעות בטמפ' החדר. בתנאים זהים התרחשה אפוזיה של גרם של החומר הלא ידוע. מהי המסה המולרית של החומר הלא ידוע? 5. מיכל קשיח בנפח 5 ליטר מכיל 24.5 גרם של N 2 גזי ו- 28 גרם של O 2 גזי. חשב את הלחץ הכולל של תערובת הגזים שבמיכל ב-. 298K אם נוצר במיכל חריר קטנטן וחלק מתערובת הגזים יוצא דרך חריר זה, האם היחס בין המולים של N 2 / O 2 במיכל יעלה/ ירד/ לא ישתנה. 47

48 חש, 6. שלושה מיכלים, שכל אחד מהם מכיל גז אחר, נמצאים ב- 25 C ומחוברים ביניהם. יש להניח טמפ' לא משתנה ונפח הצינורות זניח. בטבלה הבאה מובאים נתונים על כל אחד מהמיכלים בנפרד: מיכל מיכל 1 מיכל 2 מיכל 3 O 2 N 2 Ar סוג הגז 1.46 atm.98 atm 2.71 atm לחץ בכלי 3 ליטר 2 ליטר 5 ליטר נפח הכלי מהו הלחץ הסופי שישרור במערכת לאחר פתיחת השסתומים שמחברים בין המיכלים? מהו הלחץ החלקי של כל אחד משלושת הגזים לאחר פתיחת השסתומים? חשב את המהירות הממוצעת של כל אחד משלושת הגזים. חשב את האנרגיה הקינטית של כל אחד משלושת הגזים. 7. קצב האפוזיה של אמוניה דרך פתח קטן במתקן זכוכית הוא מול ב- 15. דקות ב- C 2 ב את מס' מולי התרכובת שיעבור דרך אותו הפתח ב- 25. דקות ב- C 2? 48

49 מ 1 תשובות 1. תשובה א' גרם/מול,.C 8 H גרם / מול,.PCl 3 92 גרם/מול אטמ' יר אטמ';.O 2 :.179 atm; N 2 :.74 atm; Ar:.554 atm / שנייה, ארגון: מ/ שנייה..515 : N 2 : O מ/ שנייה, : O גיאול, : N גיאול, ארגון:.2.43 kj.583 mol.7 49

50 פרק 5 תרמוכימיה 1) קביעת שינוי אנתלפיית התהליך בעזרת השינויים שמתרחשים בסביבה. 1. בשרפת 1 גרם של (g) C 2 H 4 נפלטה אנרגיה שגרמה לחימום של 3 גרם של מים מ' 19 o C (c = 4.2 J/g x degree )?C. מהי אנתלפיית השריפה של 6 o 2 H 4 (g) ל- C 2. חום השריפה של פחם הוא. 6 kcal/g מהי מסת הפחם שיוכל לספק בזמן שריפתו כמות החום שתספיק כדי להפוך 2 ק"ג קרח מוצק ב- C למים במצב גזי בטמפ' 1? C נתון עבור מים: degree; H o m = 6.6 kj/mol; H o b = 4.7 kj/mol ;c = 4.2 J/g x.3 בערבוב 1 מ"ל תמיסת ) M Pb(NO עם 1 מ"ל תמיסת.8 M KI נוצר משקע והטמפ' עלתה ב C חשב H לתגובת השיקוע. קיבול חום של מים הוא 4.2 J/g x degree גרם מתאנול,,CH 3 OH קפאו, ו- 4.1 kj חום נפלטו לסביבה. מהי אנתלפיית ההיתוך של מתאנול?.4 J 5. קיבול חום של נחושת שווה כמה חום יש לספק על מנת לעלות את הטמפרטורה Kmol של 12 גרם של נחושת מ- 3 K ל- 34: K.~1844 J.~117.1 kj.~976 J.~ 2929 J נתונה התגובה הבאה:.H 2(g) + 1/2 O 2(g) H 2 O (g) H = kj/mol מהי כמות החום ב- kj שנפלטת כאשר 36 גרם של גז מימן מגיבים עם 36 גרם של גז חמצן? kj -863 kj 272 kj -188 kj 5

51 תשובות kj/mol גרם. -63 kj/mol kj/mol.4 5. תשובה א'. 6. תשובה א'. 51

52 2) קביעת שינוי אנתלפיית התהליך בעזרת חוק הס 1. נתונות התגובות הבאות: C 2 H 2 (g) + 2.5O 2 (g) 2CO 2 (g) + H 2 O(l) C 2 H 6 (g) O 2 (g) 2CO 2 (g) + 3H 2 O(l) H 2 (g) +.5O 2 (g) H 2 O(l) C 2 H 2 (g) + 2H 2 (g) C 2 H 6 (g) H o 1 = kj/mol H o 2 = kj/mol H o 3 = kj/mol חשב את חום התגובה הבאה: CO(g) 2XO(s) + CO 2 (g) X 2 O 3 (s) +.2 פתח ביטוי עבור H לתגובה הבאה: X(s) + CO 2 (g) XO(s) + CO(g) H o 1 נתון: CO(g) +.5O 2 (g) CO 2 (g) H o 2 2X(s) + 1.5O 2 (g) X 2 O 3 (s) H o 3 3. חשב את אנתלפיית התגובה: PCl 5 (g) + H 2 O(g) POCl 3 (g) + 2HCl(g) נתון: 1) 2P (s) + O 2 (g) + 3Cl 2 (g) 2POCl 3 (g); H o 1 = kcal 2) H 2 (g) + Cl 2 (g) 2HCl(g); H o 2 = kcal 3) 2P(s) + 5Cl 2 (g) 2PCl 5 (g) H o 3 = kcal 4) 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(g); H o 4 = kcal 4. חשב את האנתלפיה של התגובה הבאה: 2MgO(s) + Si(s) SiO 2 (s) + Mg(s) נתון:. H o f (SiO 2 (s)) = kcal/mol; H o f (MgO (s)) = kcal/mol 5. נתונים התהליכים הבאים: 1) 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(g) 2) 2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(l) 3) 2H 2 (g) + 2O (g) 2H 2 O(l) 4) 2H 2 (g) + 2O (g) 2H 2 O(g ) כל התהליכים הם אקזותרמיים. איזה תהליך הוא אקזותרמי ביותר? נמק. 6. איזו משוואה מבין המשוואות הבאות מתארת תהליך היווצרות של הגז?HCl (g) H + (aq) + Cl - (aq) HCl (g) ICl 3(g) + 2H 2(g) HI (g) + 3HCl (g) NH 3(g) + Cl 2(g) NH 2 Cl (g) + HCl (g) 1/2 H 2(g) + 1/2 Cl 2(g) HCl 52

53 .H 2 O (l) ו- CO 2(g) 33 במהלך מטאבוליזם של גלוקוז 6(s) C 6 H 12 O (תגובה עם חמצן) נוצרים בזמן התהליך נפלט חום שניתן לנצלו לביצוע עבודה בשיעור של 7%. חשבו את מסת הגלוקוז שיש לשרוף כאשר אדם מטפס על הר ומשקיע לשם כך עבודה בשיעור של H f (C 6 H 12 O 6(s) ) = kj/mol H f (CO 2(g) ) = kj/mol H f (H 2 O (l) ) = kj/mol?kj נתון: 212 גרמים. 51 גרמים גרמים. 728 גרמים..7 N 2(g + 3F 2(g) 2NF 3(g) 8. נתונה התגובה הבאה: H = -264 kj מהי כמות האנרגיה המשתחררת כאשר.256 מול (g)3 NF ובטמפ'? 298 K היעזר בנתונים שבטבלה וחשב מהי אנתלפיית הקשר. F-F נוצרים מהיסודות בלחץ 1 אטמ' הקשר אנתלפיית הקשר (kj/mol) N=N F-N H c(ch 3 COCH 3(l) ) = kj/mol H c(ch 3 CH 2 CHO (l)) = kj/mol H, עבור התהליך: נתון: שינוי האנתלפייה, CH CH COH CH COCH 3 2 (l) 3 3(l) שווה ל kj/mol kj/mol 4.7 kj/mol kj/mol 53

54 1. נתונה תגובת השריפה הבאה: 4C 2 H 5 NO 2 (s) + 9O 2 (g) 8CO 2 (g) + 1H 2 O(l) + 2N 2 (g) ידוע כי חום השריפה של גליצין ) 2 (C 2 H 5 NO הוא. H c= kj/mole חשב את אנתלפית ההיווצרות של גליצין. Substance H, kj mol f 1 CO 2 (g) H 2 O (l) kj/mole kj/mole -528 kj/mole אף תשובה אינה נכונה. NH 3(g) + 3F 2(g) NF 3(g) + 3HF (g) H =-892 kj N 2(g) + 3F 2(g) 2NF 3(g)(g) H = kj 11. נתונות שתי תגובות: 2NH 3(g) + 3F 2(g) N 2(g) + 6HF (g) 1) חשב את ה- H עבור התגובה? H (NF ) f 3(g) 2) מהו, חשב את ) (NH H. f 3(g) kj H f (HF(g) )=-271 mol 3) נתון: N-H 391 F-F 158 H-F 565 נתונות אנתלפיות הקשר: קשר H D[kJ/mol]. NF 3(g) חשב את אנתלפיית הקשר הממוצעת בין חנקן לפלואור ב- H, אנתלפיית התגובה: D(C-Cl)=338kJ/mol נתון: H ו- D(C-H)=412kJ/mol CH שווה ל-: 4(g) + CCl 4(g) CH3 Cl (g) + CCl3 H (g) אפס

55 13. נתון: CH C + 4H H = + H 4(g) (g) (g) 1 C H 2C + 6H H =+H 2 6(g) (g) (g) 2.( C2H6(g) (g)4 ( CH שווה לזו שבמולקולת אתאן ) הניח שאנתלפיית הקשר C-H במולקולת מתאן ) לפי נתוני השאלה, אנתלפיית הקשר C-C במולקולת C2H6 שווה ל- (ביחידות ): kj/mol H1 H H2 H H1. H2 6 3H1 H2. 2 CH3OCH אקזותרמי יותר מתהליך השריפה 3 שריפה של די מתיל אתר גזי,, CH3CH 2OH כי (בחר את התשובה הנכונה): 14. תהליך של אתאנול גזי, בין מולקולות הכוהל קיימים קשרי מימן. נקודת הרתיחה של כוהל גבוהה מזו של אתר. יש להשקיע יותר אנרגיה לניתוק קשרים בכוהל. יש להשקיע יותר אנרגיה לניתוק קשרים באתר. 55

56 תשובות -312 kj/mol.1 H 3-2 H 1-3 H kcal/mol kcal/mol.4.5 תשובה.3 6. תשובה ד'. 7. תשובה ג'..8 ;33.79 kj kj/mol 9. תשובה ג'. 1. תשובה ג'..11 (1 kj kj ( kj/mol ( kj/mol 12. תשובה א'. 13. תשובה ד'. 14. תשובה ג'. 56

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc

Microsoft Word - chemistry-ruppin-sea.doc 1 סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס כימיה בסיסית. הספר הוא חלק מקורס חדשני וראשון מסוגו בארץ בנושא זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות מלאים לספר התרגילים, וכן את התיאוריה הרלוונטית

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יחל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

5-PhysicsFormula.indd

5-PhysicsFormula.indd מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED> 2 1 כימיה פיסיקלית 69167-2004 סיל בוס קור ס 1. תרמודינמיקה א- תכונות הגזים ב- החוק הראשון של התרמודינמיקה: מושגים ומנגנונים ג- החוק השני והשלישי: מושגים ומנגנונים ד- דיאגרמת פזות ה- שיווי משקל כימי 2.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt) עבודה וחום כימיה פיסיקלית - 6967 שעור מס' 4 עבודה וחום (Atkns 7-54 (קריאה מלווה מומלצת : ע"י ע.עבודה חום ע"י ע 2.אינטראקציות 4 דני פורת ד"ר el: 02-6586948 e-mal: orath@chem.ch.huj.ac.l Oce: Los Angeles

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

Microsoft Word - sol9

Microsoft Word - sol9 תרמודינאמיקה פתרון תרגיל מספר 9 Pl Pl + l 5( g) 3( g) ( g) 1. נתחיל בתאור ההליך בכלי: initial.341 eq..341 ξ ξ ξ ttal.341+ ξ y ξ.341 ξ ξ ξ.341+ ξ.341+ ξ.341+ ξ מכאן שקבוע שיווי משקל הינו: ξ P ξ P ( )( )

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074> שיווי משקל כימי כימיה פיסיקלית - 6967 שיווי משקל כימי שבו דינמי כימיות נעות לכוון שיווי משקל ריאקציות אין למגיבים ולתוצרים נטייה לשינוי נוסף בממוצע מסוימים ריכוז המגיבים זניח ביחס לריכוז במקרים כך כל מטרה

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

Microsoft Word - Sol.7 - Determining Orders of Reactions.doc

Microsoft Word - Sol.7 - Determining Orders of Reactions.doc פיסיקלית א' כימיה סמסטר אביב, תשע"א ( פיתרון מס' 7: תרגיל (6963 6963 שיטות לקביעת סדר של ריאקציות (שאלה מבחינה מבחן סופי 8, מועד א' α β =v (חוק קצב חזקתי, וננסה א. כרגיל, נניח שקיימת משוואת קצב מן הצורה

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"א, 2011 סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון למערכות תעופה ב. טבלת

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעא, 2011 סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון למערכות תעופה ב. טבלת מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"א, 2011 סמל השאלון: 853101 נספחים: א. נוסחאון למערכות תעופה ב. טבלת אטמוספרה סטנדרטית א. משך הבחינה: שעתיים וחצי. מערכות

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

Book.indb

Book.indb בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשס"ה, 2005 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 845202 סמל השאלון: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

Microsoft Word - InternalCombustionEngine1.doc

Microsoft Word - InternalCombustionEngine1.doc מנוע בעירה פנימית מונחים בסיסים גלאוב גיל / גיא ניר א) החוק הראשון והשני של התרמודינמיקה : ( החוק הראשון של התרמודינמיקה : החוק מקשר בין שלושה מושגים: אנרגיה כוללת (E), עבודה (W) וחום (Q). חוק זה דומה

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

אנרגיה סביבנו 201 למורה

אנרגיה סביבנו 201 למורה חושבים מדע - מבינים סביבה 1 המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות. חושבים מדע - מבינים סביבה אנרגיה דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם כרמל גורני ליאת דהן הילה לרנאו עימוד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

1

1 מנוע אוטו מעבדת תרמודינמיקה שנה ג' סמסטר א 10/09/1 מעבדות הוראה - 1 - פרק בטיחות- מעבדת תרמודינמיקה- מנוע אוטו המעבדות הן שטח תפעולי המשופע בעצמים חמים וזרמי חשמל גבוהים. מותר לסטודנטים לעבוד במעבדה רק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid כנס קו-גנרציה פברואר 2019 תחנות כח פרטיות (בשיטת הקוגנרציה) מוזנות ג"ט לייצור חשמל ואנרגיה תרמית מחום שיורי עם הספק ייצור חשמל מקס' של עד 16 MW סוגיות הנדסיות בתכנון מערכת אינג' אמיר שריד 972.52.5524452+

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"ב 2012 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאות באווירודינמיקה ו

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשעב 2012 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאות באווירודינמיקה ו גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"ב 0 מועד הבחינה: משרד החינוך 70933 סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאות באווירודינמיקה ומנועי מטוס ב. טבלת אטמוספרה סטנדרטית אווירודינמיקה ומנועי

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc)

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc) תהליכי הפרדה הרצאה 1 1.11.006 לב ליבו של כל תהליך ביוטכנולוגי הוא הביוריאקטור. לשלב זה יש מספר תהליכים מקדימים: עיקור. הכנת חומרי גלם ומילוי הריאקטור הכנת מזרע. תהליכים אילו נקראים תהליכי מעלה הנהר ustream.

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-

תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי- 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד - 567 שמח, - 784 עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-זוגיים. ד זוגיים. ה 10, כתום. א 9. 4, 1, ב מספר המבנה בריבוע.

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

בדיקת ריכוז מתכות כבדות ורדיונוקלאידים בצמחים שגדלו במצע אפר פחם

בדיקת ריכוז מתכות כבדות ורדיונוקלאידים בצמחים שגדלו במצע אפר פחם בדיקת ריכוז מתכות כבדות ורדיונוקלאידים בצמחים שגדלו במצע אפר פחם סיכום רב שנתי של ניסויים (2006-1998) א. תמצית מנהלים אפר פחם תחתית שמקורו בתהליכי שריפה של פחם בתחנות הכוח של חברת החשמל נבחן כמצע לגידול

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E3F820E9E4E5E3E420E2E5ECE3F9EEE9E3202D20F9E9F7E5ECE9ED20E1E1E7E9F8FA20EEE7EEF6EF20FAF8EEE9>

<4D F736F F F696E74202D20E3F820E9E4E5E3E420E2E5ECE3F9EEE9E3202D20F9E9F7E5ECE9ED20E1E1E7E9F8FA20EEE7EEF6EF20FAF8EEE9> שי ק ו לי ם בבח י רת מ ח מצ ן ת רמ י למני ע ת פליט ה של ח ו מר י ם אורגני י ם יהודה דר' גולדשמיד, גולד שמיד הנדסה ס ביבתית מ בו א טכנולוגיו ת מו כרו ת ל מנו ע פ לי ט ת חו מרי ם ספיח הה, ע יבו יי, בי ולוגי,

קרא עוד

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגף במקרה הבא: באיור הבא נתונים הכוחות מצא את גודלו

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד