פוליסה לביטוח רפואי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פוליסה לביטוח רפואי"

תמליל

1 תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתב השירות שלהלן: 830 (ב') מס' נספח מס' תנאים כלליים לביטוח סיעודי הראל Golden Care "דואגים בשבילך" טבלת פרמיות 824 כתב שירות מס' 839

2 תנאים כלליים לביטוח סיעודי מס. 830 (ב') מוצהר ומוסכם בזאת כי תמורת תשלום דמי ביטוח, כמפורט בדף פרטי הביטוח, ובכפיפות לתנאים, להוראות לסייגים ולחריגים המפורטים להלן ובהתאם להצהרות המבוטח הנוגעות לו ו/או לילדיו, תשפה החברה את המבוטח ו/או תשלם ישירות לספק/י השירות ו/או תפצה את המבוטח - הכל בהתאם למחויבויות החברה על-פי כל אחד מנספחי הביטוח, עבור סך כל מקרי הביטוח בכל נספח, אך לא יותר מסכום הביטוח המרבי הנקוב בדף פרטי הביטוח ו/או בכל נספח או סעיף בהם נקבע שיעור כזה. הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 החברה: הראל חברה לביטוח בע"מ. תאריך תחילת הביטוח: התאריך הנקוב בדף פרטי הביטוח כ-"תאריך תחילת הביטוח". תקופת הביטוח: מתאריך תחילת הביטוח ולכל ימי חייו של המבוטח. דמי הביטוח: הסכום בגין פוליסה זו שעל המשלם ו/או על המבוטח לשלם לחברה, על-פי תנאי הפוליסה, כמפורט בדף פרטי הביטוח. מקרה הביטוח: מערך עובדתי ונסיבתי המתואר בכל אחד מהנספחים בפוליסה אשר קיומו מקנה על-פי ביטוח לתגמולי זכות למבוטח הפוליסה הפוליסה: חוזה ביטוח זה, כולל תנאים כלליים המתייחסים לכל נספחי הפוליסה, לרבות הצעת הביטוח, דף פרטי הביטוח וכל נספח ותוספת המצורפים לו. משלם: האדם או התאגיד, המתקשר עם החברה על- פי פוליסה זו לצורך תשלום הפרמיה, ואשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח ובהצעה. המבוטח: אדם ששמו נקוב בדף פרטי הביטוח. הצעת הביטוח: טופס ההצעה המהווה בקשה להצטרף לביטוח על-פי פוליסה זו כשהוא מלא על כל פרטיו וחתום על ידי המבוטח ו/או על ידי בן/בת זוגו בשמו ובשם כל אחד מיחידי משפחתו. ההצעה תכלול גם את הצהרת הבריאות שמולאה ונחתמה על ידי המבוטח וכן את הוראת הקבע הבנקאית ו/או הוראת תשלום אחרת, כולל כרטיס/י אשראי, לתשלום דמי הביטוח. תקופת המתנה: תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לאחר הימים שצוינו כתקופת המתנה באותו נספח שצורף לפוליסה. במהלך תקופה זו לא ישולמו תגמולי ביטוח. מדד: מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בהעדר פרסום כנ"ל, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו. שנת ביטוח: תקופה של כל 12 חודשים רצופים, שהראשונה תחילתה בתאריך תחילת הביטוח כאמור בדף פרטי הביטוח. םי דף פרטי הביטוח: דף המצורף לפוליסה והמהווה חלק בלתי הכולל את מספר הפוליסה, נפרד ממנה, פרטים אישיים של המשלם והמבוטח/, דמי סכומי הביטוח, מועד תחילת הביטוח, הביטוח וכיוצא בזה

3 .2 סכום ביטוח: הסכום המרבי לתגמולי ביטוח כמפורט בתנאי הפוליסה בכל נספח שצורף לפוליסה ו/או בדף פרטי הביטוח. חוק הביטוח: חוק חוזה הביטוח תשמ"א חוק הבריאות: חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד תוקף הפוליסה פוליסה זו תכנס לתוקפה החל מיום תאריך תחילת הביטוח כמצוין בדף פרטי הביטוח, לאחר שנפרעו דמי הביטוח הראשונים, זאת בתנאי שמיום חתימת המבוטח על הצעת הביטוח ועד ליום תחילת תקופת הביטוח לא חל שינוי במצב בריאותו של המבוטח. שולמו לחברה כספים על חשבון דמי ביטוח, לפני שניתנה הסכמת החברה לעריכת הביטוח, לא ייחשב התשלום כהסכמת החברה לעריכת הביטוח חובת הגילוי 3.1 ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה, רשאית החברה, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב למבוטח. 3.2 ביטלה החברה את הפוליסה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות החברה, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה..3 קופת חולים: תאגיד כהגדרתו בחוק הבריאות; להלן קופות החולים שהוכרו על ידי שר הבריאות: שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת חולים מאוחדת וקופת חולים לאומית. שירותי בריאות נוספים (שב"ן): תוכנית למתן שרותי בריאות נוספים על שירותי הבריאות על-פי סל השירותים והתשלומים כהגדרתו בחוק הבריאות, המנוהלת על ידי קופת החולים בה חבר המבוטח, או על ידי ישות משפטית שהוקמה לשם כך ישראל: מדינת ישראל, כולל השטחים המוחזקים ע"י ישראל. חו"ל: כל מקום או מדינה מחוץ למדינת ישראל, למעט מדינות אויב. קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה מכוח סעיף זה, אין החברה חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים, והחברה פטורה כליל בכל אחת מאלה: בית חולים: מוסד רפואי המוכר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל כבית חולים כללי בלבד, להוציא מוסד שהוא גם סנטריום, בית החלמה, בית הבראה. סייג בשל מצב רפואי קודם: חריג כללי בפוליסה הפוטר את החברה מחבותה, או המפחית את חבות החברה או את היקף הכיסוי, בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר ארע למבוטח בתקופה שבה חל הסייג. התשובה ניתנה בכוונת מרמה. מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח בניכוי הוצאות החברה

4 חריגים כלליים החברה לא תהא אחראית ולא תהא חייבת לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח כולו או מקצתו בכל אחד מהמקרים הבאים: 4.1 מקרה הביטוח אירע לפני תאריך תחילת הביטוח. לרבות: בצבא סדיר או בשירות מילואים או בצבא קבע. מום או מחלה מולדים לרבות מחלות תורשתיות אשר אובחנו אצל המבוטח קודם כניסתו לביטוח, בכפוף לסעיף 4.2 לעיל מקרה ביטוח שגורם ממשי לו היה מהלך רגיל של מצב רפואי קודם דהיינו; מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח" - בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח. חריג זה יהא מוגבל בזמן על-פי גיל המבוטח בעת תחילת תקופת הביטוח כדלקמן: מקרה ביטוח נגרם מביקוע גרעיני או היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי או פעולה מלחמתית או צבאית. הפרעות נפש ו/או מחלות נפש. אשפוזו של המבוטח בבית חולים שאינו בית חולים סיעודי או במחלקה שאינה מחלקה סעודית. אלא אם היה המבוטח זכאי לתגמול סיעודי במשך תקופה העולה על 30 יום, בטרם אשפוזו א. פחות מ- 65 שנים החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח. טיפולים ניסיוניים או טיפולים שאינם רפואיות מידה אמות לפי מקובלים מקובלות..5 ב. 65 שנים או יותר החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח. סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע לחברה על מצב בריאותו הקודם, והחברה, לא סייגה במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח. מקרה הביטוח אירע לאחר תום תקופת הביטוח. תגמולי ביטוח 5.1 במקרה של כיסוי המקנה שיפוי, החברה תהא רשאית על-פי שיקול דעתה, לשלם את תגמולי הביטוח או חלק מהם, ישירות לנותני השרות, או לשלמם למבוטח כנגד קבלות מקוריות. המבוטח זכאי לקבל מהחברה, לפי דרישתו, כתב התחייבות כספית לספק השירות אשר יאפשר לו קבלת שירות רפואי ובלבד שזכאותו על-פי הפוליסה אינה שנויה במחלוקת. 4.3 אי שפיות, התאבדות או ניסיון לכך, פגיעה 5.2 עצמית, אלכוהוליזם, שימוש בסמים למעט שימוש בסמים רפואיים לפי הוראת רופא. תוצאה ישירה או עקיפה של תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (AIDS) כולל מוטציות ו/או וריאציות ו/או תסמונת דומה אחרת. תאונת דרכים. מקרה הביטוח ניגרם או הינו תוצאה של שירות המבוטח בכוחות הביטחון לסוגיהם, תגמולי ביטוח אשר נועדו לממן טיפולים רפואיים המתבצעים מחוץ לגבולות מדינת ישראל ישולמו במטבע המדינה בה יש לבצע את התשלום ובלבד שימסר לחברה היתר להוצאת מטבע חוץ, אם יהיה צורך בכך. תגמולי ביטוח הנקובים במטבע זר והמשולמים בישראל ישולמו בשקלים בהתאם לשער המכירה (העברות והמחאות) של המטבע הזר הנ"ל שיהיה נהוג בבנק הפועלים ביום הכנת התשלום על ידי החברה

5 נפטר מבוטח, תשלם החברה את יתרת תגמולי הביטוח במקרה כיסוי המקנה פיצוי לשארי המבוטח, ובמקרה שיפוי לספק השירות הרפואי לו התחייבה החברה לשלם. בהעדר התחייבות כלפי ספק השירות הרפואי/הסיעודי או אם נותרה יתרה לאחר ביצוע תשלום על-פי ההתחייבות האמורה תשלם החברה את היתרה לעיזבונו ו/או ליורשיו של המבוטח על-פי צו קיום צוואה ו/או על-פי צו ירושה. המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על סכום הביטוח. לתוקף 60 יום לאחר שהודיעה החברה בכתב למבוטח על כך. במקרה שניתן אישור הגדלת דמי הביטוח בהתאם לסעיף 7.2 לעיל, יוכל המבוטח להמשיך ולשלם את דמי הביטוח ששילם לפני ההגדלה, תוך הקטנת גמלת הסיעוד בהתאם. שינוי דמי הביטוח כאמור בסעיף 7.2 לעיל יהיה לכלל המבוטחים בתוכנית ולא יתחשב בשינוי שחל במצב בריאותו של המבוטח (אם חל שינוי כנ"ל) במשך התקופה שקדמה לשינוי כאמור תשלום דמי הביטוח 6.1 מועד פירעון דמי הביטוח יהיה בראשית כל חודש על-פי המועד בו נקבע תשלומם על ידי החברה. תביעות החברה תשלם למבוטח את תגמולי הביטוח לפי פוליסה זו או תעבירם ישירות לנותני השירות שבהסכם אם נתקיימו כל אלה:.8.6 אם תשלום דמי הביטוח נעשה על ידי הוראת 8.1 קבע לבנק (שירות שיקים או כרטיס אשראי), זיכוי חשבון החברה בבנק או בחברת האשראי יהווה תשלום דמי הביטוח. המבוטח הודיע לחברה על מקרה הביטוח וקיבל אישור החברה לחבותה על-פי פוליסה זו. קבלת אישור החברה לקיום מקרה ביטוח ולחבותה, הוא תנאי מהותי לאחריות החברה. 6.2 המבוטח חתם על כתב וויתור סודיות רפואית ומסר לחברה את כל הפרטים והמסמכים המקוריים הרפואיים הסבירים והאחרים הדרושים לחברה לברור תביעתו. לצורך כיסוי המקנה שיפוי, המבוטח המציא לחברה קבלות מקוריות המאשרות ביצוע תשלום בפועל על ידו לדמי ביטוח אשר לא שולמו במועד יתווספו הפרשי הצמדה וריבית על-פי הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א 1961 מיום הווצר הפיגור ועד לפירעון בפועל של דמי הביטוח אצל החברה. 7. שינוי דמי ביטוח ותנאי ביטוח דמי הביטוח על-פי פוליסה זו יקבעו בהתאם לגיל המבוטח ובהתאם לתדירות התשלום - פרמיה משתנה (קבועה החל מגיל 65) או פרמיה קבועה, שנקבעה וצוינה בדף פרטי הביטוח. החברה תהיה זכאית אחת לחמש שנים ולא לפני ה- 1/12/2007 לשנות את דמי הביטוח ואת התנאים של פוליסה זו לכל המבוטחים בפוליסה זו. שינוי זה יהא תקף בתנאי שהמפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון אישר את השינוי והוא יכנס החברה תהא זכאית לנהל על חשבונה כל חקירה באופן סביר ולבדוק את המבוטח על ידי רופא אחד או יותר מטעמה כפי שתמצא לנכון. החברה אינה אחראית לטיב השירותים הרפואיים ו/או האחרים הניתנים למבוטח במסגרת ביטוח זה. החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם למבוטח ו/או לכל אדם זולתו באופן ישיר או עקיף עקב בחירתו של המבוטח ו/או הפנייתו על ידי החברה לנותני שירותים רפואיים ו/או אחרים ו/או עקב מעשה או מחדל של הנ"ל

6 את הפוליסה בהודעה בכתב לחברה בכל עת ביטול הפוליסה על ידי המשלם ו/או המבוטח משמעו ביטול לגבי כל המבוטחים הרשומים בדף פרטי הביטוח. הצמדה 9.1 סכומי הביטוח הקובעים, דמי הביטוח שיש לשלם על-פי תנאי הפוליסה על ידי החברה ו/או על ידי המשלם ו/או המבוטח הכל לפי העניין, הינם צמודים למדד הידוע בראשון לחודש שבו בוצע התשלום בפועל..9 בסעיף כאמור הפוליסה בוטלה יהיה בן/בת הזוג לעיל, רשאי/ים להמשיך את הביטוח בתנאי שהודיע/ו על כך בכתב לחברה לא יום מיום ביטול 90 יאוחר מ- הפוליסה. חישוב ההצמדה יהא היחס שבין המדד הידוע בראשון לחודש שבו בוצע התשלום בפועל על ידי החברה לגבי סכום הביטוח בקרות מקרה ביטוח, או על ידי המשלם ו/או המבוטח לגבי תשלום דמי הביטוח, לבין המדד ביום תחילת הביטוח המופיע בדף פרטי הביטוח. 9.2 מסים והטלים המשלם, המבוטח או המוטב, לפי העניין, חייב לשלם לחברה את דמי הביטוח ואת המסים הממשלתיים האחרים החלים על הפוליסה או המוטלים על דמי הביטוח, על סכומי הביטוח ועל כל התשלומים האחרים שהחברה מחוייבת לשלמם על- פי הפוליסה, בין אם המיסים הללו קיימים ביום עריכת הפוליסה ובין אם הם יוטלו במועד שלאחר מכן..11 ביטול הפוליסה 10.1 ביטול על ידי החברה - פוליסה זו אינה ניתנת לביטול על ידי החברה אלא במקרים הבאים: המבוטח ו/או המשלם אינו/ם משלם/ים או לא שילמו דמי ביטוח כסדרם. במקרה כנ"ל יבוטל הביטוח על-פי הוראת חוק חוזה הביטוח העלים המבוטח מהחברה עובדה מהותית, כקבוע בחוק חוזה הביטוח. עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהחברה את בירור חבותה או להכביד עליה, לא תהא החברה חייבת בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיתה חייבת בהם אילו לא נעשה אותו הדבר. ביטול על ידי המשלם ו/או המבוטח המשלם ו/או המבוטח רשאים לבטל התיישנות תקופת התיישנות של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח על-פי פוליסה זו, היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. הודעות על המבוטח ו/או המשלם להודיע לחברה על כל שינוי כתובת במכתב רשום. הודעה שתישלח על ידי החברה לכתובת האחרונה הידועה לה של המבוטח תחשב כהודעה שנמסרה לו כהלכה

7 הראל Golden Care נספח מס תמורת תשלום דמי ביטוח כאמור בדף פרטי הביטוח, תפצה החברה את המבוטח, בכפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה, להוראות ולחריגים המפורטים בנספח זה. הגדרות מיוחדות מוטב - המבוטח, או מי שנקבע על ידי המבוטח לקבל את תגמולי הביטוח עבורו ו/או במקומו. תאונות - נזק גופני בלתי צפוי מראש הנגרם במשך תקופת הביטוח במישרין ע"י אמצעי אלימות חיצונים וגלויים לעין, אשר מהווה ללא כל תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמיידית להיות המבוטח במצב מזכה. להתלבש ולהתפשט יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו/או לפשוט פרטי לבוש מכל סוג ובכלל זה לחבר ו/או להרכיב חגורה רפואית ו/או גפה מלאכותית. להתרחץ יכולתו העצמאית של מבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל דרך מקובלת, כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת. לאכול ולשתות יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את גופו, בכל דרך או אמצעי (כולל שתייה ולא אכילה בעזרת קש), לאחר שהמזון הוכן עבורו והוגש לו מצב מזכה - אחד משני האירועים המצוינים להלן: אירוע א'. מצב בריאות ותפקוד ירודים של מבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות 3 מתוך 6 הפעולות הבאות או של לפחות 2 מתוך 6 הפעולות הבאות ובתנאי מפורש שאחת מהן היא לשלוט על הסוגרים: 1. לקום ולשכב 2. להתלבש ולהתפשט 3. להתרחץ 4. לאכול ולשתות 5. לשלוט על הסוגרים 6. ניידות להלן הגדרת הפעולות:.1 לקום ולשכב יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה. לשלוט על הסוגרים יכולתו העצמאית של המבוטח לשלוט על פעולת המעיים ו/או על פעולת השתן. אי שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה למשל: שימוש קבוע בסטומה או בקטטר בשלפוחית השתן, או שימוש קבוע בחיתולים או בסופגנים למיניהם, יחשב כאי שליטה על הסוגרים. ניידות יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום. ביצוע פעולה זו באופן עצמאי וללא עזרת הזולת תוך העזרות בקביים ו/או במקל ו/או בהליכון, לא תחשב כפגיעה ביכולת העצמאית של המבוטח לנוע. ריתוק למיטה או ריתוק לכסא גלגלים, יחשב כאי יכולתו העצמאית של המבוטח לנוע. או: אירוע ב'. מצב בריאות ותפקוד ירודים של מבוטח אשר עקב "תשישות נפש" שנקבע על-ידי רופא מומחה בתחום. לעניין זה, "תשישות נפש" - פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך ו/או קצר 1.3 7

8 וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים 4. השגחה במרבית שעות היממה על-פי קביעת רופא מומחה בתחום, שסיבתה במצב בריאותי כגון: אלצהיימר, או בצורות דמנטיות שונות. ויתור על תשלום דמי ביטוח המשלם ו/או המבוטח יהא משוחרר מתשלום דמי הביטוח בגין ביטוח זה במשך תקופת תשלום התגמול הסיעודי על ידי החברה תגמול סיעודי: סכום הפיצוי הנקוב בדף פרטי הביטוח אותו תשלם החברה למבוטח הנמצא במצב מזכה. ערך מסולק: זכאות לתגמול סיעודי מופחת, בקרות מקרה הביטוח, לאחר שהמשלם ו/או המבוטח חדלו לשלם את דמי הביטוח הסיעודי ששולמו כסדרם, בהתאם לגיל כניסת המבוטח לביטוח במסלול דמי ביטוח קבועים, כנקוב בדף פרטי הביטוח. התחייבות החברה (מקרה ביטוח) 2.1 החברה תפצה בתגמול סיעודי מבוטח הנמצא במצב מזכה, כנקוב בדף פרטי הביטוח, מתום תקופת ההמתנה וכל עוד המבוטח במצב מזכה כמוגדר לעיל, לתקופה מרבית לכל תקופת הביטוח, כמוגדר בדף פרטי הביטוח. תאונת דרכים למרות האמור בתנאים הכלליים סעיף קטן בחריגים הכלליים, מבוטח אשר יהיה במצב מזכה עקב תאונת דרכים, אשר מכוסה במסגרת ביטוח חובה לרכב בהתאם לחוק נפגעי תאונות דרכים, יהיה זכאי ל- 6 חודשי פיצוי, לאחר תקופת המתנה מופחתת של 30 יום. מובהר בזאת כי הפיצוי הנ"ל לא יקוזז מן התגמול הסיעודי הנקוב בסעיף 2.1 לעיל, במקרה של מצב מזכה שאינו תוצאת תאונת דרכים. למרות האמור בתנאים הכלליים סעיף קטן בחריגים הכלליים, מבוטח אשר יהיה במצב מזכה עקב תאונת דרכים שאינה מכוסה במסגרת ביטוח חובה לרכב בהתאם לחוק נפגעי תאונות דרכים, יהיה זכאי לפיצוי על-פי נספח זה המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בתנאי מפורש שמקרה הביטוח ארע תוך תקופת הביטוח בתנאים המפורטים לחריגים ובכפוף הכלליים. מובהר בזאת כי התגמול הסיעודי יופסק אם חס וחלילה נפטר המבוטח במהלך תקופת תשלום התגמול הסיעודי. תקופת המתנה תקופת ההמתנה היא בת 60 יום. מובהר בזאת כי תקופת ההמתנה בקרות מקרה הביטוח, תכלול אף את ימי האשפוז בבית חולים שאינו בית חולים סיעודי או במחלקה שאינה מחלקה סיעודית. למרות האמור לעיל, במידה והמבוטח לא מיצה את מלוא תקופת התגמול הסיעודי, וחזר להיות במצב מזכה לתקופה העולה על שישים יום, לא תחול לגביו תקופת המתנה נוספת. שיפוי מיוחד לשיקום מבוטח אשר יהיה במצב מזכה לאחר שהתקיימו התנאים המפורטים בסעיפים 1.3 ו- 2 לעיל, יהא זכאי להחזר של עד 80% מההוצאות בפועל בגין שיקום, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים ועד הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח, אך לא יותר ממכפלת התגמול הסיעודי החודשי ב- 10, הנמוך מבניהם, לכל תקופת הביטוח. הוצאות בגין שיקום יכללו טיפולים רפואיים ו/או שיקומיים, אשר יש בהם, על-פי חוות דעת רופא שיקומי או רופא גריאטרי, כדי לסייע למבוטח לשוב ולתפקד כעצמאי. מובהר בזאת כי השיפוי הנ"ל לא יקוזז מן התגמול הסיעודי הנקוב בסעיף 2.1 לעיל. הטבה לילדי מבוטח שנפטר נפטר המבוטח בביטוח זה, יהיו ילדיו זכאים בעת רכישת תוכנית ביטוח סיעוד מקבילה לתוכנית הביטוח לפי נספח זה, להנחה בגובה 50% מדמי.3 8

9 הביטוח, למשך תקופה של 3 שנים ממועד הצטרפותם לביטוח הנ"ל. הודעה בדבר ההטבה הנ"ל תשלח על ידי החברה לכתובת המבוטח ותוקף ההטבה הנ"ל תהיה 90 יום ממועד משלוח ההודעה. הגבלת חבות החברה מחוץ לגבולות המדינה אחריות החברה לתשלום גמלת סיעוד על-פי נספח זה בעת היות המבוטח מחוץ לגבולות מדינת ישראל, מוגבלת לתקופת פיצוי שאינה עולה על 90 יום, אלא אם כן, הסכימה החברה מראש ובכתב אחרת. עם שובו של המבוטח מחו"ל, ימשכו תשלומי גמלת הסיעוד על-פי נספח זה, כל עוד המבוטח נמצא במצב מזכה. שינוי מוטבים ומינוי אפוטרופוס בטרם ארע מקרה ביטוח, ובתנאי שהמבוטח עודנו בחיים, רשאי המבוטח לשנות את המוטב בהודעה בכתב שתימסר לחברה. לא יקבע המבוטח מוטב בקביעה בלתי חוזרת ולא ישנה קביעתו של מוטב לקביעה בלתי חוזרת, אלא אם קיבל לכך תחילה את הסכמתה המפורשת בכתב של החברה ואת הסכמת המוטב אותו ביקש לקבוע כאמור. היה המבוטח זכאי לתגמול סיעודי, אולם בגלל מצבו הרפואי אינו כשיר לטפל בענייניו, ולא קבע מוטב אחר במקומו, תשלם החברה את התגמול הסיעודי לאפוטרופוס אשר ימונה למטרה זאת, על ידי בית המשפט. שונות 11.1 נספח זה, על-פי הוראות חוק חוזה הביטוח, תהיה למבוטח זכאות לערך מסולק, כנקוב בדף פרטי הביטוח. אם יהיה המבוטח זכאי לערך מסולק, כנקוב בסעיף 10.1 לעיל, יומר התגמול הסיעודי הנקוב בדף פרטי הביטוח לתגמול סיעודי מופחת כנקוב בדף פרטי הביטוח, ובתנאי שדמי הביטוח בגין נספח זה שולמו במלואם. הופסק תשלום חלק מדמי הביטוח לנספח זה, יחושב סכום התגמול הסיעודי בערך מסולק באופן יחסי, ובהתאמה לאותו חלק מדמי הביטוח שתשלומם נגרע. סכום התגמול הסיעודי בגין אותו חלק מדמי הביטוח שתשלומם נמשך כסדרו, יוקטן בהתאמה ובאופן יחסי לדמי הביטוח שתשלומם נמשך. על אף האמור לעיל, מבוטח ששילם דמי ביטוח משתנים לפחות 5 שנים ועבר לדמי ביטוח קבועים, יקבל ערך מסולק החל ממועד המעבר לדמי ביטוח קבועים. למרות האמור בסעיף 10.2 לעיל, אם גובה התגמול הסיעודי החודשי המסולק יהיה נמוך מ- 800 ש"ח, ישולם ערך פדיון אשר יהווה תחליף לערך המסולק. עם תשלום הפדיון תבוטל הפוליסה. נספח זה כפוף לכל תנאי הפוליסה שאליה צורף במקרה של סתירה בין האמור בנספח זה לבין האמור בנספחים אחרים של הפוליסה ו/או האמור בתנאים הכלליים של הפוליסה יחייב לעניין נספח זה, האמור בו ערך מסולק 10.1 אם הופסק, מכל סיבה שהיא, תשלום דמי הביטוח, באופן המזכה את החברה בביטול.10 9

10 כתב שירות "דואגים בשבילך" מס הגדרות בכתב שירות זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה בצידם. 1.1 נעם - נעם שירותי תמיכה וסיעוד לגיל הזהב בע"מ, המנהלת את השירותים בכתב שירות זה. מעבדת הסכם - מעבדה, שנעם התקשרה עמה בהסכם באופן ישיר או עקיף, לביצוע בדיקות מעבדה עבור המנויים. מטפל - עובד מוסמך, בעל הכשרה לטיפול באנשים במצב סיעודי, אשר נעם התקשרה עימו בהסכם, באופן ישיר או עקיף, למתן השירות למינויה החברה- הראל חברה לביטוח בע"מ. הפוליסה - פוליסה תקפה לביטוח סיעודי, הכוללת כתב שירות זה. רופא - רופא שהוסמך ואושר ע"י השלטונות בישראל ובעל רישיון לעסוק ברפואה, אשר נעם התקשרה עימו בהסכם, באופן ישיר או עקיף, למתן השירות למינויה המבוטח - אדם ששמו נקוב בדף פרטי הביטוח של פוליסת הביטוח וגילו 60 שנה ומעלה. המנוי או המשפחה המנויה - מבוטח הזכאי לקבלת השירותים נשוא כתב שירות זה. נותני שירות שבהסכם - נותני שירותים אשר נעם התקשרה עימם לצורך מתן השירותים נשוא כתב שירות זה. רשימת נותני השירותים תעודכן מעת לעת. מוקד שירות - מוקד השירות בטלפון: יפעל בימים א' - ה ' שאינם ערבי חג או חג, בין השעות 08:00 עד 22:00, ובימי ו' וערבי חג - בין השעות 08:00 עד 13:00. שירותי מעבדה - ביצוע בדיקות מעבדה, המפורטות להלן בלבד: דגימת דם ושתן, תרביות דם ושתן, משטחי גרון, אף, אוזן ועין. מבצע שירותי מעבדה עד הבית - רופא ו/או אח/ תו, אשר רשאים על-פי כל דין לבצע את לקיחת הדגימה/תרבית/ משטח, ואשר נעם התקשרה עמו, בהסכם, באופן ישיר או עקיף למתן השירות למינויה. מרפא בעיסוק - בעל תואר אקדמי מאוניברסיטה מוכרת בתחום ריפוי בעיסוק, אשר נעם התקשרה עימו בהסכם, באופן ישיר או עקיף, למתן השירות למינויה. עובדת סוציאלית - אדם בעל הכשרה מקצועית בעבודה סוציאלית, אשר נעם התקשרה עימו בהסכם, באופן ישיר או עקיף, למתן השירות למינויה. מצב טרום סיעודי - מנוי אשר הוכר ע"י עובדת סוציאלית מטעם נעם כזכאי לשירות, על פי המבחנים התיפקודיים הקובעים לזכאות בהתאם לחוק הסיעוד. השתתפות עצמית - סכומים בהם יחויב המנוי לשאת בעצמו כתנאי לקבלת שירות עפ"י כתב שירות זה, כמפורט בסעיפי השירות השונים, וזאת בנוסף לפרמיה המשולמת בגין כתב שירות זה. המדד - מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם ביום - מדד מדד הבסיס חג - מועדי ישראל שהינם ימי שבתון

11 הזכות לקבלת השירות על פי כתב שירות זה ואין המנוי רשאי להעבירה הינה אישית, לאחר. כי במקרה שבן משפחה מובהר בזאת, התקשר בשמו של המנוי לקבלת השירותים, יהיה המנוי הזכאי היחיד לשירותים, על אף בן באמצעות נעשתה שההתקשרות המשפחה. נזקק המנוי לשירות, על פי כתב שירות זה, יפנה טלפונית למוקד השירות לפי מספר הטלפון המצוין לעיל, יזדהה בשמו, כתובתו, מספר הטלפון בו ניתן להשיגו ומספר תעודת הזהות שלו. על המנוי יהיה למסור לנותן השירות, לצורך קבלת השירות, את כל המידע בקשר למצבו הבריאותי, בהתאם לשאלות שישאל על ידי נותן השירות, והוא מתחייב לעשות כן. מוקד השירות יפנה את המנוי לנותן השירות הרלוונטי או יעביר את פניית המנוי לנותן השירות אשר ישוב אל המנוי ויתאם עמו את המועד המתאים למתן השירות. עם תום קבלת השירות, יחתום המנוי או בן משפחתו, על ספח ביקורת לפיו הוא מאשר, כי נותן השירות ביצע את השירות. במקרה שהמנוי יבקש לבטל את פנייתו לקבלת איזה מהשירותים נשוא כתב שירות זה, יודיע על כך המנוי למוקד השירות. למען הסר ספק מובהר, כי על המנוי להודיע למוקד השירות על ביטול קריאתו, גם אם מסר על ביטול הקריאה לנותן השירות שבהסכם שיצר עמו קשר טלפוני או לנותן איזה משירותי המידע. מובהר כי נותן השירות מפעיל במוקד השירות, מערכת הקלטת שיחות וכל שיחה טלפונית שתופנה מן המנוי או מטעמו למוקד השירות תוקלט. השירותים המפורטים בכתב שירות זה יסופקו ו/או יינתנו, לפי העניין על ידי נעם באזורים מוגדרים, כפי שיהיה נהוג אצלה מעת לעת. באזורים הנמצאים מחוץ לתחומי מתן השירות לרבות שירות של אספקת מוצרים לבית הלקוח, יהיה על המנוי להגיע למקום נותן השירות ו/או מקום החלוקה ו/או האיסוף בכוחות עצמו ועל חשבונו. אזורי מתן השירות, החלוקה והאספקה ימסרו למבוטחים על ידי מוקד השירות. המנוי ישלם ישירות לנותן השירות שביצע את השירות בפועל, דמי השתתפות עצמית בסכום הנקוב בכל שירות. במקרה של אי תשלום דמי ההשתתפות העצמית לא יהא המנוי זכאי לשירות. נעם תהא זכאית להפסיק את כתב שירות זה למנוי הנ"ל וזאת לאחר 14 יום מיום שניתנה למנוי ולחברה הודעה בכתב על כך. סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בכתב שירות זה צמודים למדד הבסיס ויעודכנו אחת ל- 12 חודשים בלבד ולראשונה ב מובהר בזאת כי במידה והמדד ירד מתחת למדד המצוין בכתב שירות זה לא ירדו סכומי ההשתתפות העצמית מתחת לסכום המצוין בכתב שרות זה. הסכומים האמורים כוללים מע"מ בשיעור של 17%. היה ויחול שינוי בשיעור המע"מ ישתנו סכומים אלו בהתאם. תוקף כתב השירות יהיה 12 חודשים ממועד תחילת תוקפה של פוליסת הביטוח, והוא יחודש אוטומטית לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, אלא אם כן יוחלט על ידי המנוי ו/או חברת הביטוח שלא לחדשו. תוקפו של כתב שירות זה מותנה בהוראות, בתנאים ובחריגים המפורטים בפוליסת הביטוח אשר כתב שירות מצורף לה. כתב שירות זה לא יהיה בתוקף, אם יפוג תוקפה של פוליסת הביטוח או אם המנוי לא שילם את הפרמיה בגין כתב שירות זה. מובהר, כי במועד סיום תקופת תוקפו של כתב שירות זה, תפקע כל זכות של המנוי על פי כתב שירות זה לרבות במקרה שהמנוי פנה למוקד לקבלת השירות לפני תום תקופת תוקפו, אך טרם קיבל את השירות בפועל כללי

12 במקרה של ביטול כתב השירות, יתבטל כתב השירות לגבי כל אחד מבני המשפחה המנויה. במקרה שפעילות נותן השירות או חלק משמעותי ממנה תפגע ע"י מלחמה, הפיכה, סכסוכי עבודה, מהומות, רעידות אדמה, כוח עליון, או כל גורם אחר שאינו בשליטת נותן השירות, יושהו השירותים שנפגעו במסגרת כתב שירות זה, למשך תקופת ההפרעה. אחריות האחריות בגין איכות השירותים נשוא כתב שירות זה ו/או בגין רשלנות רפואית או אחרת, תחול על מבצע השירות בפועל בלבד, ונעם ו/או החברה לא יהיו אחראיות בכל אופן שהוא לגבי כל אחד מהעניינים הבאים: איכות השירות, נשוא כתב שירות זה. רשלנות ו/או כל נזק או הפסד שייגרם למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השירות, נשוא כתב שירות זה. מטפל/ת למצב טרום סיעודי מנוי במצב טרום סיעודי יהיה זכאי לקבלת מטפל/ת סיעודי/ת ישראלית. השירות יינתן בהיקף של 6 שעות שבועיות, בשעות היום (08:00-16:00), לא כולל שבתות וחגים. השירות אינו כרוך בתשלום השתתפות עצמית כל שהיא, לתקופה שלא תעלה על 6 שבועות. המנוי זכאי לקבלת שרות זה, פעם אחת למשך כל תקופת הביטוח. בדיקת הערכה קוגניטיבית לצורך אבחנת תהליכים דמנטיים המנוי יהיה זכאי לבדיקת הערכה עם מרפאה בעיסוק / עובדת סוציאלית, לצורך אבחנה מוקדמת של תהליכים דמנטיים הוצאות שהוציא המנוי עבור שירות, החורג מהשירות המפורט בכתב שירות זה. הוצאות שהוציא המנוי עבור שירותים על ידי מבצע שירות אחר, שאינו מבצע שירות או נותן שירות שבהסכם, כהגדרתו לעיל. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, כי נותן השירות שייתן בפועל את השירות הוא בלבד, יהיה אחראי לכל נזק, אובדן לגוף או לרכוש שייגרם למנוי, או לכל אדם אחר תוך כדי ו/או עקב מתן השירות, אם בשל מעשה ואם בשל מחדל, אם נזק ישיר ואם נזק עקיף, וכי נעם ו/או החברה אינן ולא תהיינה אחראיות כלפי מנוי כלשהו בכל מקרה ובכל עניין הקשור לנ"ל. המנוי יפנה למוקד השירות, לצורך תיאום בדיקת הערכה הקוגניטיבית בביתו. נותן השירות יעביר באמצעות הדואר לכתובת המנוי את תוצאות בדיקת ההערכה וזאת לא יאוחר מ- 7 ימי עבודה מיום ביצוע הערכה. השירות יינתן בהנחה בגובה 30% ממחיר המחירון של נותן השירות, באותה עת. 4.3 ייעוץ כללי בנושא סיעוד השירותים המנוי יהיה זכאי, במצב טרום סיעודי או במצב סיעודי, לקבל את השירותים הבאים: המנוי יהיה זכאי לאבחון ולהגדרת בהתאם למצבו התפקודי, צרכיו, ויכולותיו הסביבתי, המשפחתי, הכספיות..4 12

13 המנוי יהיה זכאי לקבלת ייעוץ, 4.5 באשר לפתרונות המתאימים לצרכיו וסיוע בעניין זכאות עפ"י חוק ביטוח לאומי, תנאי זכאות על פי קופת החולים, לרבות אופן מיצוי הזכאות וליווי במימוש הזכאות. סיוע בקבלת מטפל עובד זר המנוי יהיה זכאי, בכפוף לזכאותו עפ"י הוראות החוק, לייעוץ והכוונה לקבלת הרישיונות המתאימים להעסקת מטפל עובד זר המנוי יהיה זכאי לקבל את הייעוץ באמצעות הטלפון, ללא תשלום דמי שירות. במידת הצורך, נעם תתאם פגישה עם המנוי אצל נותן השירות. מקום מועד הפגישה יקבעו בתאום עם המנוי ו/או בני משפחתו. המנוי רשאי לפנות למוקד השירות ללא הגבלה, בשעות הפעילות. מובהר בזאת, כי הייעוץ הניתן אינו ייעוץ משפטי. מטפל/ת סיעודי/ת המנוי יהיה זכאי לקבלת מטפל/ת סיעודי/ת ישראלי/ת לטיפול סיעודי ו/או ליווי והשגחה במשך היום ו/או הלילה, אך לא פחות מ - 4 שעות 8 שעות ו- רצופות בשעות היום רצופות בשעות הלילה. השירות יינתן למנוי בעלות של 35 ש ח לכל שעת עבודה (לא כולל דמי נסיעה) עלות שעת עבודה בשעות הערב ו/או לילה ו/או שבת ו/או חג, יהיה גבוה בשיעור של 35% ממחיר שעת יום. המנוי יהיה זכאי, לסיוע בהגשת הבקשה לקבלת מטפל עובד זר. לאיתור מטפל המנוי יהיה זכאי, קליטתו בבית עובד זר מתאים, המנוי ופיקוח על עבודתו השוטפת. המנוי יהיה זכאי, להדרכה מקצועית של העובד הזר בהתאם למצבו הסיעודי. המנוי יהיה זכאי, להחליף את העובד הזר בעובד אחר, ללא תשלום נוסף, במהלך 12 החודשים הראשונים של העסקת העובד בבית המנוי. השירות אינו כרוך בתשלום השתתפות עצמית כל שהיא. סיוע בהתאמת הבית למנוי הסיעודי המנוי הסיעודי ובני משפחתו יהיו זכאים לפגישת ייעוץ בביתם עם מרפאה בעיסוק/עובדת סוציאלית להתאמת הבית בו שוהה המנוי הסיעודי לצרכיו הייחודיים. המנוי יקבל המלצה כתובה לשינויים המבניים אותם יש לערוך במידה והמטפל/ת יהא בבית המנוי פרק זמן העולה על 12 שעות רצופות ביממה אחת, יופחת המחיר לשעה ב- 7%. שירות זה יינתן למנוי ללא הגבלה, ובתיאום של לפחות יום עבודה אחד מראש. המנוי יופנה לנותני שירות שבהסכם, לצורך רכישת הציוד ו/או האביזרים, בהנחה בגובה 20% ממחיר המחירון של נותן השירות באותה עת. למנוי יינתן הנ"ל השירות של בסך עצמית בהשתתפות 150 ש ח

14 מובהר בזאת כי דמי ההשתתפות העצמית הינם עבור שירותי הייעוץ המקצועי בלבד. מובהר בזאת, כי אין בשירות המידע הטלפוני בכדי להוות תחליף לטיפול פסיכולוגי. 4.9 ייעוץ רפואי טלפוני למנוי ולבני משפחתו הזמנה ואספקת תרופות לבית המנוי המנוי יהא זכאי לקבל, מידע רפואי באמצעות הטלפון ללא תשלום דמי שירות. המנוי יהא זכאי לשירות לאספקת תרופות לביתו המידע יכלול הסבר כללי על מהות ומקור הבעיה/מחלה וזאת בדרך של הבהרה או המצאת מידע נוסף למנוי, אשר יסייע לו לבחור את דרך הטיפול המתאימה. המנוי יעביר את המרשם לתרופה בפקס או באמצעות הדואר, למוקד השירות. הזמנת תרופה ללא מרשם תעשה באמצעות פניה בטלפון, למוקד השירות השירות יינתן בתחומים הבאים: רפואת משפחה, רפואה גריאטרית ותרופות. שירותי משלוח התרופות, יבוצעו בהשתתפות עצמית של המנוי בסך ש ח למשלוח לאחר פניית המנוי למוקד השירות, ייצור עימו קשר נותן השירות בתחום הרלוונטי לא יאוחר משעתיים, ממועד הפנייה למוקד השירות. מובהר בזאת, כי אין בשירות המידע הטלפוני בכדי להוות תחליף לטיפול רפואי. נציג מטעם נותן השירות, יתאם את המועד בו יגיע נציג ספק השירות עם המוצרים שהוזמנו וזאת לא יאוחר מ- 48 שעות מיום קבלת המרשמים במוקד השירות (למעט בישובים מרוחקים מהמרכז, להם האספקה תתבצע בהתאם להגעה של הדואר לאזור) ייעוץ פסיכולוגי טלפוני למנוי ולבני משפחתו המנוי מרשם תרופת בהזמנת את ימסור לספק השירות בהגיעו, המוגדר עפ"י המקורי המרשם בחוק. 4.8 המנוי יהא זכאי לקבל, פסיכולוגי באמצעות הטלפון, תשלום דמי שירות. ייעוץ ללא השירות אינו כולל את מובהר בזאת כי, לגביהם יחויב המנוי עלות התרופות, בתשלום על פי מחירון נותן השירות המידע יכלול ייעוץ ראשוני לגבי דרכי התמודדות עם מצבים נפשיים שונים, דרכי טיפול והרגעה תוך מתן כלים וידע כיצד להתמודד עם המצב החדש. לאחר פניית המנוי למוקד השירות, ייצור עימו קשר נותן השירות לא יאוחר משעתיים, ממועד הפנייה למוקד השירות. הזמנה ואספקת מוצרים למנוי הסיעודי המנוי הסיעודי יהיה זכאי להזמין מוצרים רלוונטים כגון: טיטולים, מצעים חד פעמיים וכד', לביתו. שירותי משלוח המוצרים יבוצעו, בהשתתפות עצמית של המנוי בסך 45 ש ח למשלוח

15 המנוי יעביר את הזמנתו בטלפון או בפקס או בדואר אלקטרוני למוקד השירות. נציג נותן השירות יתאם את המועד בו יגיע נציג ספק השירות עם המוצרים שהוזמנו, לבית המנוי. מובהר בזאת, כי השירות אינו כולל את עלות המוצרים לגביהם יחויב המנוי בתשלום על פי מחירון נותן השירות. הזמנה ואספקת מוצרי צריכה לבית המנוי המנוי יהיה זכאי לקבל שירות לאספקת מוצרי צריכה לביתו. המנוי יעביר הזמנתו בפקס או במייל או בטלפון למוקד השירות. לבדיקות המצוינות בטופס ההפניה הנ"ל (ובכפוף להגדרת השירות כאמור לעיל). על אף האמור לעיל, מבצע השירות יהא רשאי להחליט לפי שיקול דעתו המקצועי, כי מן הראוי שלקיחת הדגימה/ תרבית/משטח תהא בתנאי מעבדה, ובמקרה זה לא יינתן השירות על-פי סעיף זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, השירות אינו כולל בדיקת חומציות, בדיקת אמוניה, איסופי שתן, העמסת סוכר, תרבית ווגינאלית, תרבית אורטרה, אינסולין, פטריות, לקטאט לקיחת הדמים/דגימת השתן/ המשטח הרלוונטי תעשה על ידי מבצע השירות בביתו של המנוי או במקום עבודתו על-פי בחירתו בדיקות המעבדה הרלוונטיות יועברו על ידי נותן השירות לאחת ממעבדות ההסכם, ותוצאות הבדיקות יועברו למנוי בדואר, על-פי כתובת המנוי המצוינת בפוליסת הביטוח. המנוי יהא רשאי לבקש בכתב, כי תוצאות הבדיקה יועברו אליו בפקסמיליה ובתנאי שיחתום על כתב ויתור על כל טענה בקשר לפגיעה בפרטיותו ו/או על כל טענה במקרה של תקלה בקבלת תוצאות הבדיקה בפקס ו/או שיבוש תוצאות הבדיקה, בנוסח שיהיה נהוג אצל נותן השירות שירותי המשלוח של המוצרים יתבצעו בהשתתפות עצמית של המנוי בסך 45 ש ח למשלוח. נציג השירות יתאם את המועד בו יגיע נציג ספק השירות עם המוצרים שהוזמנו וזאת לא יאוחר משני ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה במוקד השירות. מובהר בזאת, כי השירות אינו כולל את עלות המוצרים לגביהם יחויב המנוי בתשלום על פי מחירון נותן השירות שירותי מעבדה עד הבית כללי ביקש המנוי לקבל את השירות כאמור בסעיף זה, יפנה טלפונית למוקד השירות לפי מספר הטלפון המצוין לעיל, יזדהה בשמו, כתובתו, שם המנוי ומס' הטלפון של בית המגורים של המנוי (המהווה את מספר המנוי אצל נעם), גיל המנוי ויציין את בדיקת המעבדה הדרושה מתוך אלה הנכללות בהגדרת השירות. השירות המנוי יהיה זכאי לקבל שירותי מעבדה, כמפורט להלן ושירותים אלה בלבד (להלן "שירותי מעבדה") השירות יינתן אך ורק כנגד הצגת טופס הפנייה לבדיקות מעבדה, הנושא את שם המנוי, בחתימת הרופא המטפל במנוי (במקור), ואך ורק בהתייחס

16 מתן חיסון המנוי יהיה זכאי לשירותי "מתן חיסון" בבית או במשרד, בתיאום עם מוקד השרות, בהשתתפות עצמית בסך 25 ש ח לביקור. שירות "מתן חיסון" יינתן 24 שעות ביממה. הרופא אשר יגיע למנוי יהיה מצויד בציוד הנדרש למתן החיסון למעט חומר החיסון עצמו, אותו ירכוש המנוי בעצמו ועל חשבונו, ויחסן את המנוי על פי הנחיות היצרן ומשרד הבריאות. המנוי יפנה למוקד השירות ויעביר באמצעות הטלפון או הפקס או הדואר האלקטרוני את סוג החיסון בו ברצונו להתחסן. נותן השירות ימסור למנוי הנחיות לביצוע החיסון ויתואם עימו המועד בו יגיע הרופא לביתו או למשרדו לצורך מתן החיסון. מובהר בזאת, כי השירות אינו כולל את עלות חומר החיסון עצמו. שירותי מוקד מצוקה והתקנת לחצן מצוקה בבית המנוי הסיעודי המנוי הסיעודי יהיה זכאי להתקנת לחצן מצוקה בביתו, וקבלת שירותי מוקד מצוקה. שירותי מוקד המצוקה כוללים: שירותי קשב, ביקור רופא בבית המנוי 24 שעות ביממה, הזמנת מד"א, הזמנת משטרה ואיתור קרובי משפחה בעת הצורך במועד יינתן השירות שיתואם עם המנוי, וזאת בימים א' - בין השעות שאינם ערבי חג, ה', 06:30 עד 22:30, ובימי ו' וערבי חג 12:30. עד 06:30 בין השעות בהתייחס לבדיקות, הדורשות צום, השירות יינתן בין השעות 06:30 עד שאינם ימי - ו', בימים א' 12:30, חג מבלי לגרוע בכלליות הגדרת השירות, מובהר, כי לקיחת הדמים מתייחסת ללקיחת דם ורידי בלבד לצורך ביצוע הבדיקות המצוינות בהגדרת השירות מובהר בזאת במפורש, כי תוצאות בדיקות המעבדה יציינו אך ורק את הפרמטרים הנבדקים בהן, וכי הן לא יכללו אבחון, וכן אין בהן כדי להעיד שהאדם בריא, או כדי להחליף בדיקה אצל רופא במקום שהמנוי מתלונן על מחושים כלשהם. עם תום לקיחת הדמים / המשטח הרלוונטי / השתן דגימת על יחתום המנוי או בן משפחתו, כי ספח ביקורת לפיו הוא מאשר, מבצע השירות ביצע את השירות במקרה שהמנוי יבקש לבטל את קריאתו לקבלת השירות, יודיע על כך המנוי למוקד השירות לפחות 6 שעות מראש. לא הודיע המנוי על ביטול קריאתו לפחות 6 שעות מראש, יחויב המנוי בדמי ההשתתפות העצמית כאמור בסעיף להלן. למען הסר ספק מובהר, כי על המנוי להודיע למוקד השירות על ביטול קריאתו, גם אם מסר על ביטול הקריאה למבצע השירות שיצר עמו קשר טלפוני השתתפות עצמית המנוי ישלם דמי השתתפות עצמית בסך 40 ש"ח לביקור בגין כל מנוי שניתן לו השירות. השירות יינתן בהשתתפות עצמית בסך 50 ש ח לחודש ועלות התקנה חד פעמית בסך 80 ש ח

17 המנוי יופנה לנותן השירות, לצורך תיאום המועד להתקנת לחצן המצוקה בביתו. קבלת השירותים מותנית, בחתימת המנוי על כתבי השירות הנדרשים אצל נותן השירות. מקום מגוריו, הקרבה לבני משפחתו ורצונותיו של המנוי. נציג נעם יתאם את שילובו של המנוי במסגרת המתאימה מתוך הרשימה שהוצאה על ידה ונבחרה ע"י המנוי ו/או ע"י בני משפחתו הזמנה ואספקת ציוד רפואי לנשימה לבית המנוי הסיעודי נציג נעם ילווה ויסייע בפתרון בעיות הנובעות מקליטתו של המנוי במוסד סיעודי/בית אבות אשר יוצע על ידה המנוי הסיעודי יהא זכאי, ציוד רפואי לנשימה. להשכרת נציג נעם יבצע מעקב אחר מצבו של המנוי במוסד הסיעודי/בית אבות הציוד הרפואי יסופק ישירות לבית המנוי תוך המצאת המסמכים הרפואיים המעידים על הצורך בחיבור המנוי לציוד רפואי זה, וזאת על סמך הזמנה שיעביר המנוי בפקס או בדואר למוקד השירות. נציג השירות יתאם את המועד המדויק בו יגיע ספק השירות עם הציוד שהוזמן. מובהר, כי השירות אינו כולל את עלות שכירות הציוד הרפואי לנשימה לגביהם יחויב המנוי בתשלום על פי מחירון נותן השירות. סיוע במציאת מוסד סיעודי או בית אבות המנוי ובני משפחתו יהיו זכאים לסיוע של איש מקצוע מומחה בתחום במציאת מסגרת מוסדית מתאימה, מוסד סיעודי או בית אבות, עבור המנוי הסיעודי. נציג נעם יבצע בקרה על טיב השירות במוסד הסיעודי /בית אבות. הבקרה תתבצע במשך כל תקופת שהותו של המנוי במוסד/בית אבות, לרבות ביקורים של נציג נעם במוסד הסיעודי/בית אבות. למציאת אחראית, תהיה נעם בהתאם עתידיים פתרונות שיחולו ולשינויים להתפתחות במצבו הבריאותי ו/או הסיעודי של המנוי. המנוי ייהנה מהנחה במחיר במוסד הסיעודי/בית אבות על פי ההסדרים המיוחדים שיינתנו לנעם ע"י בית האבות מובהר כי המוסדות הינם מוסדות מורשים בפיקוח של משרד הבריאות ו/או משרד העבודה והרווחה. נציג נעם יציג בפני המנוי רשימת מוסדות/בתי אבות המתאימים מתוך מוסדות ההסדר במידת הצורך ולפי שיקול דעתו של נציג נעם, יתלווה הנציג אל המנוי או בני משפחתו, לסיור במוסדות בעת שהותו של המנוי במוסד סיעודי/בית אבות, יבקר נציג נעם את המנוי על פי שיקול דעתו המקצועי. מוקד השירות ייעץ וינחה ויסייע למנוי, למצות זכאותו במסגרת הקודים של משרד הבריאות וקופת החולים. התאמת המוסד/בית אבות תעשה בהתאם למצבו הבריאותי תפקודי, צרכיו האישיים, יכולתו הכלכלית,

18 המנוי יפנה למוקד השירות, לצורך מתן פתרון לבעיות הקשורות למוסד הסיעודי/בית אבות בו הוא שוהה. השירות יינתן בהשתתפות עצמית בגובה 13% מההחזר השנתי השירותים יינתנו ללא תשלום. מובהר בזאת, כי כל השירותים המפורטים בסעיף זה, יינתנו רק במוסד סיעודי או בית אבות שבהסכם, שהמנוי הופנה אליהם ע"י נעם. ייעוץ להחזרי מס כתוצאה מהמצב הסיעודי ליווי ושמירה צמודה של אח/ות בעת אשפוז בבית חולים המנוי יהיה זכאי לליווי והשגחה של אח/ות במקרים של אשפוז בבית חולים במשך היום ו/או הלילה אך שעות רצופות 4 לא פחות מ- 8 שעות רצופות או בשעות היום, בשעות הלילה המנוי ובני משפחתו יהיו זכאים לקבל שירותי ייעוץ להחזר מס מסיבות הנובעות ממצבו הסיעודי. השירות יינתן ע"י רואה חשבון או יועץ מס. השירות יינתן למנוי בעלות של 39 ש ח לכל שעת עבודה (לא כולל דמי נסיעה) עלות שעת עבודה בשעות הערב ו/או הלילה ו/או שבת ו/או חג יהיה גבוה בשיעור של 35% ממחיר שעת יום הייעוץ כולל, פגישה אישית עם רואה חשבון או יועץ המס, במסגרתה יינתן למנוי או לבני משפחתו ייעוץ לרבות אשור על זכויותיו, חובותיו מול רשויות המס השונות, דרכי פעולה מומלצות מול הרשויות השונות וכדומה. במידה וההשגחה על המנוי תעלה על פרק זמן של 12 שעות רצופות ביממה אחת, יופחת המחיר לשעה ב- 7%. השירות יינתן למנוי ללא הגבלה, ובתאום של יום עבודה אחד מראש

19 תואירב חוטיב תסילופ 19 11/2004 הרודהמ לארה Golden Care לכל תישדוח הימרפ ח"ש 1,000 יוציפ תפוקת - םינש 3 יוציפ תפוקת - םינש 5 יוציפ תפוקת - םייחה לכ ליג רבג השיא רבג השיא רבג השיא לכ הנתשמ הימרפה םינש 5 ליגמ לחה) (העובק הימרפה 65 חוטיבה יטרפ ףדב בוקנ ףירעתה העובק הימרפ לולסמב

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

מדריך לתובעים תגמולי ביטוח- מהדורת 2005

מדריך לתובעים תגמולי ביטוח- מהדורת 2005 www.kalir.co.il מאגר מידע חיים קליר ושות' משרד עורכי דין בית שרבט, רחוב קויפמן 4 ת.ד. 50092, תל אביב, 61500 טלפון: 03-5176626 פ ק ס : 8 03-5 1 7 7 0 7 דואר אלקטרוני: office@kalir.co.il דע את זכויותיך המדריך

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של

תקנון מכבי שלי מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: התקנון( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

יולי 2016

יולי 2016 יולי 2016 מסמך זכויות וחובות תקנון לשירותי בריאות נוספים )להלן "התקנון"( 1. מבוא: 1.1 תקנון זה מעיד כי תמורת תשלום דמי השתתפות כפופים לתנאים להוראות ולחריגים המפורטים להלן, יהיה זכאי העמית לשירותים בהתאם

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד