הצעה לביטוח רפואי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הצעה לביטוח רפואי"

תמליל

1 הצעה לביטוח רפואי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות - בדוא"ל: או בפקס: *מענה ממוחשב 24 שעות ביממה לצורך בדיקת קבלת מסמכים: , השירות ניתן 3 שעות לאחר שליחת הטופס. עדכון לאחר שעה 15:00 יתבצע למחרת. מהדורת 01/2020 א הסוכן: הסוכן: התאריך ה להתחלת הביטוח: לתשומת ליבך: התאריך ה להתחלת הביטוח אינו מחייב את החברה, מועד תחילת הביטוח הקובע הינו כמצוין בדף פרטי הביטוח. עליך להשיב תשובה מלאה וכנה לשאלות בעניין מהותי. ככל שלא תעשה כן יכול ותהיה לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח. מילוי הצעה זו עבור ילדים מתחת לגיל 18 יבוצע רק על ידי הורה/אפוטרופוס המוסמך לחתום עבורם על הצעה זו וחתימתו תחשב כהסכמת הקטין. פרטי המועמדים לביטוח מסמכי הפוליסה, דף פרטי הביטוח ודיווח שנתי, יישלחו אליך ל הטלפון הנייד שלך הקיים ברשות חברת הראל. אם ברצונך לקבל מסמכים אלו בדוא"ל - אנא מלא פרטי כתובת דוא"ל בפרטיך האישיים. לחילופין, אם ברצונך לקבל מסמכים אלו בדואר ישראל אנא ציין זאת כאן: )חשוב לדעת: דיווחים, מידע ועדכונים ביחס למוצרים שלך ב"הראל", ישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה, כפי שרשמת בטופס זה, או בהתאם לעדכונים והודעות שימסרו לנו מעת לעת. לצפייה בפרטים המעודכנים אצלנו ולעדכון פרטים ניתן להיכנס לאזור האישי באתר החברה בכתובת.) ילד 1 בן/בת זוג משפחה פרטי מין תאריך לידה עיסוק קופת חולים שב ן מעשן/עישנת בשנתיים האחרונות?* טלפון בבית טלפון נייד* דוא"ל להודעות אישיות ודיוורים כתובת מגורים* זכר כן לא נקבה זכר נקבה כתובת זהה ל זכר נקבה כתובת זהה ל משפחה פרטי מין תאריך לידה עיסוק קופת חולים שב ן מעשן/עישנת בשנתיים האחרונות?* טלפון בבית טלפון נייד* דוא"ל להודעות אישיות ודיוורים כתובת מגורים* ילד 2 זכר נקבה כתובת זהה ל ילד 3 זכר נקבה כתובת זהה ל ילד 4 זכר נקבה כתובת זהה ל *חובה מגיל 18 סוג מסמך 2355 עמוד 1 מתוך 9

2 ב תוכניות הביטוח הות )סמן ב- ( תוכנית הבריאות כיסויי בסיס השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל תרופות מיוחדות ביטוח לכיסוי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - מהשקל הראשון - UPGRADE EXTRA ביטוח לכיסוי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל כולל השתתפות עצמית בגובה 3,000 )צמוד מדד( מענקית זהב )ביטוח למחלות קשות( מענקית לסרטן )פיצוי למחלת הסרטן( ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - משלים שב"ן נספחים תרופות פרימיום - הרחבה לביטוח תרופות מיוחדות )רכישת כיסוי זה מותנית ברכישת כיסוי בסיס - תרופות מיוחדות( ניתוחים פרטיים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל ביטוח לשירותים רפואים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות טיפולים להתפתחות הילד - הרחבה לביטוח אמבולטורי טיפולים פרימיום - טיפולים רפואיים מתקדמים כתבי שירות אבחון רפואי מהיר רופא מלווה אישי רפואה אישית און ליין )ייעוץ רפואי מקוון בשיחת וידיאו ומרפאות לרפואה ראשונית(. השירות ניתן באמצעות טלפון חכם, מחשב או טאבלט בלבד. רפואה משלימה הראל אמצע החיים למשפחה* ארד כסף זהב פלטינום הרחבה להראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות פיצוי יומי בגין נכות תעסוקתית )ניתן לרכוש עד 133 ביום - למבוטחים מעל גיל 21(. ימי המתנה: בן/בת זוג ילד 1 ילד 2 ילד 3 ילד 4 יומי יומי יומי יומי יומי בכיסוי לנכות תעסוקתית, במקרה והנך עקר/ת בית בחינת הזכאות בקרות מקרה ביטוח הינה אי יכולת לבצע עבודה כלשהי. נספח ביטול החרגת נהיגה ברכב דו-גלגלי ובטרקטורון )למבוטחים מעל גיל 21( לאמצע החיים למשפחה לנכות תעסוקתית נספח לביטול החרגת ספורט אתגרי לאמצע החיים למשפחה לנכות תעסוקתית )למבוטחים מעל גיל 21( נספח ביטול החרגת השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה של המשטרה לאמצע החיים למשפחה יומי עמוד 2 מתוך 9

3 ב תוכניות הביטוח הות - המשך )סמן ב- ( תאונות אישיות )למבוטחים מגיל 3 ומעלה(* מוות מתאונה )כיסוי בסיס( נספח נכות מתאונה נספח אשפוז מתאונה ימי המתנה: בן/בת זוג ילד 4 ילד 3 ילד 2 ילד 1 *סכום הביטוח לילד )עד גיל 21( יהיה 50% מהסכומים המפורטים לעיל עבור מוות מתאונה, נכות מתאונה, שברים וכוויות מתאונה, סיעוד מתאונה ואשפוז מתאונה. ג מוטבים במקרה מות המבוטח חו ח )ברכישת תכנית אמצע החיים ותאונות אישיות( באפשרותך למנות מוטבים באמצעות טופס בקשה לעדכון/שינוי מוטבים במקרה מוות. בהעדר מינוי מוטבים, הסכומים ישולמו ליורשים החוקיים על-פי הדין בהתאם לצו ירושה או על-פי צו קיום צוואה. ד מידע למועמד לביטוח. 1 לידיעתך, תוספת רפואיות לדמי הביטוח ו/או הנחות, בדמי הביטוח, במידה וקיימות, תחושבנה מהתעריף הבסיסי של המוצר )לפני הנחה ככל שקיימת(.. 2 ככל שביקשת במסגרת טופס הצטרפות זה לרכוש פוליסת ביטוח הכוללת תכניות ביטוח, באפשרותך לבטל כל אחת מהתכניות בכל עת מבלי שהביטול יותנה בביטול אחת או יותר מהתכניות האחרות שרכשת יחד עם אותה תכנית ומבלי שביטולה של התכנית יגרום לביטולה של הנחה בתכנית אחרת. זאת, למעט ביטול מחיר מופחת שניתן בשל רכש של תכניות בסיס, אשר תומחרו מראש ביחד. על אף האמור לעיל, ככל ששיווקה של תכנית נוספת הותר רק ביחד עם תכנית בסיס מסוימת, ביטולה של תכנית הבסיס יביא לביטולה של התכנית הנוספת שהותרה לשיווק יחד עימה וכן במקרה של ביטול כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התכניות הנוספות שנלוו לתכניות הבסיס.. 3 לידיעתך, הוספת כיסוי נוסף, הרחבה או כתב שירות לפוליסת הביטוח שברשותך נתונה לבחירתך, והנך רשאי לבחור בהם או לוותר עליהם, מבלי שהדבר יפגע ביתר תנאי הפוליסה.. 4 ככל שהינך אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, קרי "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים", אנא עדכן אותנו על כך באמצעות סוכן הביטוח שלך, שפרטיו מופיעים בתחילת הצעה זו.. 5 בעת מעבר מפוליסה לביטוח קבוצתי לפוליסת פרט: לידיעתך, הכיסויים בפוליסה לביטוח קבוצתי ובפוליסת פרט אינם זהים. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות היקף הכיסויים, ביכולתך/ם לפנות להראל, בכל עת, בכתובת 6 במידה והנך מעשן ותקבע לך תוספת רפואית עקב כך או תעריף מתאים/מעשן: שתפסיק לעשן לתקופה רציפה של שנתיים ומעלה, אנא עדכן את הסוכן או את החברה על מנת שתיבחן האפשרות לשינוי תעריף בכיסויים הרלוונטיים.. 7 רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסמת השוואה של פרמיות הביטוח לכיסויי ניתוחים/השתלות/תרופות, בחברות הביטוח השונות בישראל וכן, מדד המשקף את רמת השירות שלהן. באפשרותך להיכנס למחשבון להשוואת ביטוחי בריאות ולמדד שירות חברות הביטוח באתר של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בכתובת. 8 שירות צבאי: יובהר כי השימוש בעת השירות הצבאי בפוליסת ביטוח הבריאות שברשותך, כפוף להוראות הצבא שישתנו מעת לעת.. 9 דמי הביטוח בפוליסה ייקבעו לפי גיל המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח, וישתנו במהלך תקופת הביטוח על פי טבלת דמי הביטוח, בהתאם לגילו של המבוטח. גיל המבוטח לצורך חישוב דמי הביטוח, יקבע באופן הבא: יראו את יום הולדתו של המבוטח כאילו חל בראשון לחודש יום ההולדת, )לדוגמה: מבוטח שיגיע לגיל 40 ביום , יראו את ה כמועד הגיעו לגיל 40(. עמוד 3 מתוך 9

4 ה הצהרת בריאות )קוד הצהרה - 10( יש לענות על השאלות שלהלן בסימון בטור התשובה המתאימה, ולפי הצורך, להשלים את המידע הנדרש גם בגוף ההצהרה. בכל מקרה של תשובה חיובית (כן) יש לצרף בשאלון המתאים להשלמת פרטים רפואיים אשר ו מופיע בסוגריים מרובעים [ [, לדוגמא ]4[. במידה ויש סימון *לצד השאלה, יש לצרף תעודה עדכנית מהרופא המטפל בהתייחס לבעיה המוצהרת, תוצאות בדיקות, אופן הטיפול והמצב העדכני. לידיעתך, חלק מהשאלות בהצהרת הבריאות אינן נדרשות לצורך הצטרפות לפוליסה, אך הן יאפשרו לבחון את התאמתך למוצרים נוספים בקרוב. באפשרותך לבקש מסוכן הביטוח שאלון ייעודי הכולל שאלות הנדרשות לצורך ההצטרפות לפוליסה זו בלבד. מועמד לביטוח שגילו 65 ומעלה נדרש לצרף תעודה רפואית המתייחסת למצבו הרפואי לרבות התייחסות לניתוחים, תרופות )קבועות(, אבחנות רפואיות, אשפוזים ותוצאות בדיקות דימות מיוחדות שבוצעו ב- 5 השנים האחרונות )למעט במקרה של רכישת ביטוח תאונות אישיות(. חלק א'.1 מגיל 6 בלבד גובה בס"מ משקל בק"ג ק"ג. עלייה ירידה של סיבה אחרת האם חלו שינויים במשקלך בשנתיים האחרונות? הסיבה: דיאטה ניתוח להפחתת משקל מבוטח ראשי לא בן/בת זוג כן לא ילד 1 כן ילד 2 ילד 3 ילד האם הנך מעשן/ת או עישנת בשנתיים האחרונות? כמות הסיגריות ביום ]26[ מגיל 14 בלבד האם הנך משתמש או השתמשת בסמים? האם הנך שותה/שתית, באופן קבוע, משקאות אלכוהוליים ) 2 כוסות ביום(? 4. האם בשנתיים האחרונות הופנית לאחת מהבדיקות הבאות )שלא כחלק מבדיקות שגרה( וטרם ביצעת אותה או שטרם נקבעה לך אבחנה סופית בעקבותיה: ממוגרפיה, מיפוי עצמות, צנתור, מיפוי לב, אקו לב,,CT,MRI אולטרסאונד )שלא כחלק ממעקב הריון(, ביופסיה, דם סמוי, קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה?* )אם הברור הסתיים ונקבעה אבחנה, יש להתייחס לכך בשאלה המתאימה בהמשך(. חלק ב' - האם אובחנה אצלך מחלה, תופעה, הפרעה הקשורה באחד או יותר מהנושאים המפורטים להלן: מערכת העצבים* אירוע מוחי* אפילפסיה ]22[ טרשת נפוצה* 1 אוטיזם* ניוון שרירים או מחלה ניוונית אחרת* פרקינסון* רעד* פיגור שכלי* תסמונת דאון* שיתוק מוחין* פוליו* גושה* הפרעות קשב וריכוז ו/או הופנית ב 5 השנים האחרונות לאבחון בנושא זה? האם פנית לרופא בתלונות הקשורות בירידה בזיכרון ב 3 שנים האחרונות*? מחלת נפש שאובחנה ע י פסיכולוג, פסיכיאטר או רופא משפחה? ]25[ עיניים וראייה ]1[ )יש לציין משקפיים רק אם העדשות מעל 7( מערכת: אף אוזן גרון ]2[ לב ]4[ כלי דם ]7[ מחלת דם* האם ב- 5 השנים האחרונות נטלת תרופות או הומלץ לך ליטול תרופות או לשמור על דיאטה לצורך טיפול ב: יתר לחץ דם ]5[ סוכרת] 12 [ )לרבות סוכרת הריון( שומנים גבוהים/כולסטרול ]6[ בלוטת המגן )בלוטת התריס( ]11[ סיסטיק פיברוזיס* ריאות ודרכי הנשימה ]3[ צהבת ]10[ כבד ]10[ כיס המרה ]9[ ושט ]9[ מעיים ]9[ קיבה ]9[ כן לא האם הבעיה נפתרה: כן, בתאריך לא טחורים - האם עברת ניתוח: כן לא האם הבעיה נפתרה: כן, בתאריך לא פיסורה - האם עברת ניתוח: בקע )הרניה(: בסרעפת בטבור במפשעה הימנית במפשעה השמאלית האם עברת ניתוח לטיפול בבקע?, מתי? )תאריך( האם הבעיה נפתרה? זאבת )לופוס(* איידס ו/או נשאות *hiv מחלות של מערכת החיסון: 11. דרכי השתן ]13[ כליות ]13[ 12. ]8[ fmf פיברומיאלגיה* גאוט.13 ירידה בצפיפות העצם ]17[ ימין שמאל גב ועמוד השדרה ]21[ ברכיים ]20[ שברים ]18[ הלוקס ולגוס מפרקים ]18[]19[ cts באיזה צד?.14 נגעי עור או שינויים בנגעי עור / "נקודות חן"? ]16[ פסוריאזיס, האם קיימת פגיעה במפרקים? גידולי עור ]16[ מחלות עור*.15 גידולים ממאירים / מחלות ממאירות )סרטן(* 16. גידולים שפירים* 17. בעיות פריון בלוטת הערמונית)פרוסטטה( ]14[ לגברים )מגיל 18 בלבד(: 18. בעיות פריון מערכת גניקולוגית ]15[ שדיים )לרבות הגדלת חזה( ]15[ לנשים )מגיל 14 בלבד(: 19. האם הנך בהריון? מה היה משקלך לפני ההריון? האם עברת לידה בניתוח קיסרי? אם כן מתי? לילדים )עד גיל 18(: הפרעה / עיכוב התפתחותי בגינו הומלץ לך על מעקב / טיפול רפואי* הפרעת גדילה* מומים מולדים* נולד/ה פג - לילדים עד גיל 3 יש לצרף מכתב עדכני מרופא ילדים ומכתב שחרור מבית החולים. הפרעה או בעיה רגשית*. חך/שפה שסוע/ה - האם נותחת?, מתי? האם הבעיה עדיין קיימת? אשך טמיר - האם נותחת?, מתי? האם הבעיה עדיין קיימת? חלק ג : 1. האם עברת ניתוח ב- 5 השנים האחרונות או שיעצו לך לעבור ניתוח? האם פרטת על כך באחת מהשאלות הקודמות? * 2. האם אושפזת מעל ל- 3 ימים ב- 5 השנים האחרונות? האם פרטת על כך באחת מהשאלות הקודמות? ]23[ 3. האם נטלת תרופות או הומלץ לך ליטול תרופות ב- 5 השנים האחרונות? האם פרטת על כך באחת מהשאלות הקודמות? - יש להעביר פרוט חלק ד : לביטוח תאונות אישיות )לרבות אמצע החיים למשפחה( יש לענות בנוסף גם על השאלה הבאה: האם הנך מוגבל/ת בביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות /הליכה ו/או משתמש באמצעי עזר או בעזרת אדם נוסף, לביצוע אחת או יותר מפעולות אלו? חלק ה : לביטוח מחלות קשות יש לענות בנוסף גם על השאלה הבאה: האם למיטב ידיעתך התגלו בקרב קרוביך )מדרגה ראשונה בלבד אם/אב/אח/אחות( אחת או יותר מהמחלות הבאות: מחלת לב שבץ מוחי סרטן שד סרטן מעי סרטן שחלות סוכרת כליות פוליציסטיות טרשת נפוצה ניוון שרירים אלצהיימר מחלת פרקינסון? ]27[ חלק ו : ברכישת כיסוי לניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל: האם הנך עוסק בספורט מקצועני אשר מהווה את עיסוקך העיקרי? נא פרט: סוג מסמך 2498 עמוד 4 מתוך 9

5 ו אישור תנאי קבלה אני מסכימ/ה מראש כי ככל שיתברר במסגרת הליך החיתום עבורי ו/או עבור ילדי עד גיל 18 כי לצורך הפקת הכיסויים הים יש צורך בתנאים החיתומיים המפורטים להלן, אלו יקבעו במסגרת הפוליסה, אשר תופק לי ו/או לילדי עד גיל 18, לפי העניין: תוספת רפואית לדמי הביטוח בשיעור של %, עקב בעיית: לחץ דם כולסטרול שומנים בדם סוכרת ירידה בצפיפות העצם סיבות אחרות: לב וכלי הדם הכליליים טחורים הבקע המוצהר בשאלה 10 הריון ולידה נוכחים ניתוח קיסרי ובקע בצלקת ניתוח קיסרי לא יכוסה כל מקרה ביטוח הקשור ב: ירידה בצפיפות העצם בכיסוי לתרופות סוכרת שומנים בדם בכיסוי לתרופות כולסטרול בכיסוי לתרופות פיסורה אחר: חתימה המבוטח תאריך בן/בת הזוג ז הצהרת המועמדים לביטוח. 1 אני/אנו החתום/ים מטה מבקש/ים בזה מהראל חברה לביטוח בע"מ )להלן: המבטח / החברה / הראל"( לבטח אותי/אותנו בהסתמך על כל האמור בהצעה זו. (א)אף שאין חובה חוקית למסור חלק מהמידע המתבקש במסמך זה, המידע הכרחי לצורך הצטרפותך לפוליסות ולטיפול בעניינים הקשורים בהן. המידע ייאסף, יישמר ויעובד בחברה ובחברות אחרות בקבוצת הראל )הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ וחברות בנות שלה( וצדדים שלישיים הפועלים עבורן ו/או מטעמן תעשנה בו שימוש, לצורך הטיפול בפוליסה ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות תחשיבים אקטואריים. פרטים נוספים ניתן למצוא במדיניות הפרטיות שבאתר החברה. (ב)אני/אנו מצהיר/ים בזה כי כל התשובות הן נכונות ומלאות והן ניתנות מתוך רצוני/נו החופשי. (ג )התשובות המפורטות בהצהרת הבריאות וכל מידע אחר שיימסר לחברה וכן התנאים המקובלים אצל החברה לעניין זה ישמשו תנאי יסוד לחוזה הביטוח בינך/ם לבין החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.. 2 אני/ו מסמיך/ים את סוכן הביטוח שלי/נו בפוליסה, שפרטיו מופיעים בתחילת הצעה זו להגיש ל"הראל" ולקבל מ"הראל" בשמי/נו ועבורי/נו את כל ההודעות ו/או המסמכים הקשורים להליך החיתום ולהליך ההצטרפות לפוליסה זו.. 3 בעלי שב ן המבקשים להצטרף לכיסוי ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל- ) upgrade כיסוי ניתוחים בארץ משלים שב ן): (א)לצורך מימוש הכיסוי בגין ניתוח יהיה עליך/ם לפנות לקופת החולים למימוש זכויותיך/ם על-פי תכנית שירותי הבריאות הנוספים בה אתה/ם חבר/ים )"שב"ן": כללית מושלם/פלטינום", מכבי מגן זהב", "לאומית זהב", מאוחדת עדיף/שיא"( וכן לפנות למבטח למימוש זכויותיך/ם. (ב)הכיסוי בגין ניתוחים מהווה ביטוח משלים, המבטח ישלם את ההפרש שבין ההוצאות בפועל של ניתוח המכוסה על פי הפוליסה לבין ההוצאות המגיעות מהשב"ן וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. (ג )דמי הביטוח בגין כיסוי ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל -,upgrade נמוכים מדמי הביטוח בכיסוי לניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל, מהשקל הראשון (ללא תלות בזכויות המוקנות בשב"ן(. (ד)בעת סיום חברותך/ם בתוכנית השב"ן הנך/ם זכאי/ם לפנות למבטח ולבקש לעבור לכיסוי ביטוחי "מהשקל הראשון" תוך 60 ימים ממועד הודעת קופת חולים על ביטול תוכנית השב"ן או מהמועד בו ייכנס הביטול לתוקף, לפי המאוחר מבין שני המועדים האמורים. סעיפים חובה למענה 4. למבקשים להצטרף לכיסוי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בארץ: האם הוצע לכם כיסויי הניתוחים הבאים והעלויות שלהם: כיסוי מהשקל הראשון, כסוי אפגרייד משלים שב"ן וכיסוי אפגרייד אקסטרה )הכולל השתתפות עצמית בגובה 3000 צמוד מדד(? 5. קבלת מידע מהותי: האם נמסר לך טרם חתימתך על טופס זה מידע מהותי לגבי הביטוח ו/או הוספת הכיסוי, ההרחבה או כתב השירות לפוליסת ביטוח קיימת שברשותך, לפי העניין, אשר כלל, לכל הפחות, את תיאור עיקרי הכיסוי הביטוח; פרמיית הביטוח, לרבות האם היא קבועה או משתנה; תקופת הביטוח; סכומי ביטוח עיקריים וגבולות אחריות עיקריים; הודעה על קיומן של תקופת אכשרה, תקופת המתנה, החרגות לכיסוי הביטוחי, החרגות בדבר מצב רפואי קודם, סכומי ביטוח או השתתפות עצמית )אם ישנם( ואודות אפשרותך לקבל פרטים מלאים עליהן? במידה וברצונך לקבל מידע מפורט אודות פרטים מהותיים כמפורט בסעיף 5 ו/או את מסמך תנאי פוליסת הביטוח ואת כתבי השירות הנלווים לה, ביכולתך לפנות להראל ו/או לסוכן שפרטיו מופיעים בתחילת הצעה זו ולקבלם בכתב. 6. הסכמה על שימוש במידע וקבלת דבר פרסומת (א)אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי המידע הכלול במסמך זה, כמו גם מידע נוסף אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי חברות אחרות בקבוצת הראל )הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ וחברות בנות שלה( ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן, גם לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל )בתחום הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפיננסים( ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי מידע על מוצרים ושירותים, וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים ל השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל. (ב)הרינו להודיעכם כי קיימת אפשרות שתקבלו מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל אליהן יועברו פרטיכם )ככל שנתתם הסכמה להעברת פרטיכם אליהן(, הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ושירותי החברה ו/או החברות בקבוצת הראל, לפי העניין, באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר.)SMS( אם אינכם מסכימים לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור, באפשרותכם להודיע על סירובכם או לשנות בחירה קודמת בכל עת באמצעות "טופס אי קבלת פרסומת והצעות שיווקיות" העומד לרשותכם באתר האינטרנט של החברה בכתובת או באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, חטיבת הבריאות, אגף בריאות פרט חו"ל ותושבים זרים, אבא הלל 3, ת.ד. 1951, רמת גן , או באמצעות פנייה טלפונית ל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של הגופים המוסדיים בקבוצת הראל קיים באתר האינטרנט של הקבוצה בכתובת. עמוד 5 מתוך 9

6 ז הצהרת המועמדים לביטוח - המשך 7. השוואה / ביטול האם ברשות אחד או יותר מהמועמדים לביטוח פוליסת ביטוח מסוגה של הפוליסה אליה הוא מבקש להצטרף במסגרת טופס הצעה זה )להלן- "פוליסה קיימת"(? הכיסויים הקיימים בפוליסה הקיימת: בן/בת הזוג תאריך המבוטח חתימה במידה והתשובה החיובית מתייחסת לחלק מהמועמדים לביטוח, נא ציין למי: במידה והתשובה חיובית - יש לסמן בסעיפים הבאים מהי האפשרות המתאימה בהתייחס לפוליסה הקיימת שברשותך, ולענות לשאלות בהתאם. אני/ו מעוניינ/ים להשאיר את הפוליסה הקיימת בתוקף ללא שינוי ברכישת כיסוי פיצוי )מחלות קשות או תאונות אישיות(: לידיעתך, הכיסוי אליו אתה/ם מבקש/ים להצטרף הינו כיסוי נוסף, המבטח מקרה ביטוח דומה לכיסוי הקיים שבידך/ם וייגבו דמי ביטוח נוספים עבור כיסוי זה. אני/ו מאשר/ים את רכישת הכיסוי וגביית הפרמיה הנוספת. אני/ו מעוניינ/ים להשאיר את הפוליסה הקיימת ולהקטין בה את היקף הפיצוי* ברכישת כיסוי פיצוי )מחלות קשות או תאונות אישיות(: לידיעתך, הכיסוי אליו אתה/ם מבקש/ים להצטרף הינו כיסוי נוסף, המבטח מקרה ביטוח דומה לכיסוי הקיים שבידך/ם וייגבו דמי ביטוח נוספים עבור כיסוי זה. אני/נו מאשר/ים את רכישת הכיסוי וגביית הפרמיה הנוספת. אני/ו מעוניינ/ים לבטל את הפוליסה הקיימת האם ברצונך/כם כי בקשת הביטול תישלח לחברת הביטוח המבטחת בפוליסה שברצונך/כם לבטל: על ידך/ם ע"י סוכן הביטוח ע"י חברת הביטוח הראל - יש לצרף לטופס ההצעה טופס בקשת ביטול. חברת הביטוח המבטחת: במקרים בהם ברשות המועמד/ים לביטוח פוליסה קיימת וייקבעו לו/להם החרגות בפוליסה החדשה: על סוכן הביטוח למלא מסמך השוואה שיכלול לכל הפחות השוואה בין ההחרגות שנקבעו לכל מועמד לביטוח בכיסויים הים לאלו שבפוליסה הקיימת. ברכישת כיסויי פיצוי בלבד (מחלות קשות, תאונות או מגן) נדרש לבצע השוואה רק אם בכוונת המועמד/ים לביטוח לבטל או להקטין את הכיסוי בפוליסה הקיימת. *לצורך הקטנת היקף הכיסוי יש להעביר בקשה מתאימה לחברה המבטחת.. 8 הליך הצטרפות: הרשות בידי החברה להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה. לידיעתך חוזה הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר שהחברה תוציא אישור בכתב על קבלת כל המועמדים לביטוח. אם בטופס הצעה זה מתבקש צירוף לביטוח של יותר ממועמד אחד וחלק מהמועמדים לביטוח נדרשים להמשך תהליך בירור תנאים, חיתום וקבלה לביטוח, לא תופק הפוליסה עבור אף אחד מהמועמדים לביטוח ולא תיכנס לתוקף עד להשלמת ההליכים עבור כלל המועמדים לביטוח. אני מעוניין כי אם חלק מן המועמדים לביטוח ידרשו להליכי חיתום, אשר לא יאפשרו את קבלתם המיידית לביטוח, תופק פוליסת הביטוח, למועמדים לביטוח, אשר ניתן לקבלם לביטוח. מבלי להמתין להשלמתם של הליכי החיתום של יתר המועמדים לביטוח )נא לסמן אם הנך מעוניין).. 9 ויתור סודיות רפואית: אני/נו החתום/ים מטה נותן/ים בזה רשות לקופת חולים ו/או למוסדותיה הרפואיים ו/או לצה"ל, וכן לכל הרופאים ו/או פסיכיאטרים, המוסדות הרפואיים ובתי חולים אחרים, למל"ל ו/או למשרד הביטחון ו/או לכל חברת ביטוח לרבות החברה, ו/או לכל מוסד וגורם אחר, ככל שהדבר דרוש לבירור ו תביעות על פי הפוליסה, ו/או לצורך הליך בחינת קבלתי לביטוח ה למסור ל"הראל" )להלן: "המבקש"( כל מידע המצוי בידיכם ואת כל הפרטים, ללא יוצא מן הכלל ובצורה שתידרש על ידי המבקש, על מצב בריאותי/נו על כל מחלה שחליתי/נו בה בעבר ו/או שאני/נו חולה/ים בה כעת ו/או שאחלה בה בעתיד ואני/נו משחררים אתכם מחובת שמירה על סודיות רפואית ומוותר על סודיות זו כלפי "המבקש", ולא תהיינה לי/נו אליכם ו/או למבקש כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל. כתב ויתור זה מחייב/נו את עזבוני/נו ובאי כוחי/נו החוקיים וכל מי שיבוא במקומי/נו. כתב ויתור זה יחול גם על ילדי/נו הקטנים. עד לחתימה )סוכן הביטוח(: מס' רישיון: ת.ז.: : תאריך: חתימה: חותמת: עמוד 6 מתוך 9

7 ח ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח רשות שוק ההון הקימה אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם. במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו. ככל שאינך מעוניין כי נעביר את פרטיך לרשות שוק ההון כאמור, באפשרותך לחתום מטה על בקשה שלא להעביר את הפרטים, או למלא טופס בקשה מתאים הקיים באתר האינטרנט של החברה בכתובת. לידיעתך, אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל. באפשרותך לחתום מטה על בקשה שלא להעביר את הפרטים. שים לב כי הגשת בקשה להסרת מידע כאמור, חלה על פוליסות קיימות ועתידיות. כך, ככל שהודעת בעבר שאינך מעוניין בהעברת הנתונים, הנתונים לא יועברו גם לגבי פוליסה זו. בקשה להסרת נתונים מהממשק האינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח: בחתימתי מטה אני מאשר שאינני מעוניין שתעבירו את הנתונים אודות מוצרי הביטוח שלי המתנהלים בחברתכם לרשות שוק ההון. ידוע לי כי אי העברת הנתונים בהתאם לבקשתי תמנע ממני לראות באתר האינטרנט המאובטח של רשות שוק ההון נתונים אודות מוצרי הביטוח שלי המנוהלים בחברתכם. חתימה המבוטח תאריך בן/בת הזוג ט הצהרות הסוכן )סעיפי חובה לחתימת הסוכן(. 1 הצהרת הסוכן לעמידה בהוראות חוזר המפקח על הביטוח לעניין צירוף לביטוח: אני מאשר כי במסגרת הליך המכירה למוצרים המפורטים בטופס הצטרפות זה, עמדתי בכל הוראות חוזר המפקח על הביטוח לעניין צירוף לביטוח, ובפרט ביררתי את צורכי המועמד/ים, הצעתי ביטוח ו/או הוספת כיסוי, הרחבה או כתב שירות לפוליסת ביטוח קיימת התואם/ים לצרכיו/הם, ומסרתי לו/להם את כל המידע המהותי הנדרש. תאריך: הסוכן: חתימת הסוכן: סטודיוהראל / /27749 עמוד 7 מתוך 9

8 הוראת קבע לתשלום פרמיות ביטוח בריאות Standing Order for Payment of Health Insurance Premiums נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם Please be sure to complete this form precisely and in full הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד The form is intended for women and men alike מועדי הגבייה: בתשלום בכרטיסי אשראי בהתאם להסדר של המבוטח עם חברת האשראי, ובתשלום בהוראת קבע בהתאם למועדי החיוב הנהוגים בחברה. א תשלום בהוראת קבע לבנק פרטי הוראה כתובת הסניף: סניף: לכבוד, בנק: קוד המוסד קוד מסלקה סוג חשבון מס' חשבון בנק בנק סניף הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות. או הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות: תקרת סכום החיוב -. מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום / /. אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה )לשימוש פנימי בלבד( לתשומת לבך, אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות. אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.. 1 אני/ו הח"מ: מס' ת.זהות / ח.פ. בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק מכתובת: מס' עיר מיקוד מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל )"החשבון"( הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל )ככל שסומנו(.. 2 כמו כן יחולו ההוראות הבאות:. אעלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.. ב גהרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.. נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.. דנהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.. הוהבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.. זהרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.. חאם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.. הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.. 3 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. פרטי הרשאה לקוח נכבד, סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת על-ידי הראל חברה לביטוח בע"מ, על-פי סכום דמי הביטוח, ההצמדה והריבית ו/או על-פי יתרות החוב כפי שנקבעו בפוליסה/ות ותוספותיה/ן. חתימת בעלי החשבון: תאריך: ב הוראות בעל כרטיס האשראי אחר: אמריקן אקספרס לאומי קארד דיינרס ישראכרט ויזה כרטיס אשראי מסוג: מס' ת.ז. בעל הכרטיס מס' ישוב מיקוד טלפון טלפון בית טלפון עבודה טלפון נייד תוקף הכרטיס מס הכרטיס לידיעתך, אמצעי התשלום ישמש לתשלום דמי הביטוח עבור כל המבוטחים בפוליסה/ות. סכומי החיוב ומועדיהם יהיו ובהתאם לקביעת החברה על פי תנאי התשלום של פוליסת/ות הביטוח והשינויים שיחולו בהם מעת לעת. ככל שיבוצע החזר של דמי ביטוח, ההחזר יבוצע לאמצעי תשלום זה, אלא אם הוחלט על ידי החברה לבצע את ההחזר לאמצעי תשלום אחר. היה ופוליסת/ות הביטוח תחודשנה, יחוייב כרטיס האשראי בגין החיובים הנובעים מפוליסה/ות שתחודש/נה. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא אחר, כחלופה לכרטיס שו מצוין בטופס זה. תאריך: חתימת בעל הכרטיס: סוג מסמך 2511 עמוד 8 מתוך 9

9 ג הוראה לתשלום המבוטח בהראל: לביצוע בכל הפוליסות ע"ש המבוטח בהראל ת.ז.: לביצוע בפוליסה/ות על המבוטח, מס' הפוליסה/ות: תאריך: חתימת המשלם: במידה והמשלם אינו המבוטח או בעל הפוליסה, יש לצרף בנוסף טופס "הצהרת משלם שאינו המבוטח או בעל הפוליסה". ד תשלום מפוליסת מגוון השקעות קיימת פוליסה הצהרות בעל הפוליסה:. 1 הפרמיה החודשית עבור הפוליסה תשולם מתוך החיסכון שייצבר בתכנית "מגוון השקעות אישי" )להלן: "פוליסת מגוון"( על שמי. הפרמיות שישולמו מתוך פוליסת המגוון יהוו "משיכה" לכל דבר ועניין כהגדרתה בפוליסת המגוון ויחויבו במס רווחי הון בגין הרווחים הריאליים שיצברו עד מועד המשיכה. 2 מועד תשלום הפרמיה החודשית יהיה עד 14 לחודש. 3 ידוע לי שהתשלום מפוליסת המגוון שברשותי הינה בכפוף לכך:. אבפוליסת המגוון קיימת צבירה של מינימום 100,000. בלא מדובר בפוליסת מגוון ממנה נעשה פדיון כל חודש )הכנסה חודשית(. גאין עיקול על שמי תאריך: חתימת בעל הפוליסה: /2020 סטודיוהראל 27661/27749 סוג מסמך 2511 עמוד 9 מתוך 9

א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: מספ

א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: מספ א הצעה לביטוח הראל אמצע החיים למשפחה ותאונות אישיות הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. מהדורת 09/2018 שם הסוכן: הסוכן: התאריך המבוקש להתחלת הביטוח: לתשומת ליבך: תאריך

קרא עוד

הצעה לביטוח רפואי וסיעודי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות - בדוא"ל:

הצעה לביטוח רפואי וסיעודי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות - בדואל: הצעה לביטוח רפואי וסיעודי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות - בדוא"ל: polisotbs@harel-ins.co.il או בפקס: 03-7348178. *מענה ממוחשב 24 שעות ביממה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

הצעה לביטוח רפואי וסיעודי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות: א

הצעה לביטוח רפואי וסיעודי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות: א הצעה לביטוח רפואי וסיעודי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. למשלוח הטופס לאגף הבריאות: polisotbs@harel-ins.co.il או בפקס: 03-7348178. *מענה ממוחשב 24 שעות ביממה לצורך

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק

- 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק - 1 פרטים להצעה הצעה לביטוח חיים/בריאות - פרט הראל MORE אישי / הראל מגוון השקעות אישי הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. יש מלא את הטופס ולהחזירו לפקס ביטוח חיים 03-7348169

קרא עוד

הצעה לביטוח בריאות

הצעה לביטוח בריאות הצעה לביטוח בריאות מחלות קשות סיעוד תאונות אישיות הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים ולגברים למשלוח הטופס לאגף בריאות - בדוא"ל bht@ayalon-ins.co.il או בפקס: 03-7569566 שם סוכן מס' סוכן שם מפקח מספר פוליסה

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש(

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש( הצעה לביטוח בריאות )חדש( קוד מסמך: 100 מבוקש לתחילת הביטוח חותמת קבלה בחברה פרטי הסוכן מס' הצעה מין ר נ ג א מצב משפחתי שם הסוכן מס' הסוכן פרטי הים לביטוח והמוטבים א. פרטי הים לביטוח פרטי / בעל הפוליסה

קרא עוד

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה"

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה הראל פנסיה בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה" לטובת הצטרפותך לקרן הפנסיה "הראל פנסיה", הנך נדרש למלא את הטפסים המצורפים וכן להקפיד למלא את שדות החובה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים להשלמת הליך ההצטרפות. את כל המסמכים

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

ביטוח בריאות מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח בריאות מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים הצעה לביטוח תאונות אישיות משפחתי פרטי הסוכן קוד מסמך: 2451 קוד מסמך 2451 מבוקש לתחילת הביטוח חותמת קבלה בחברה שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח שם נציג מכירות הפניקס פרטי בעל הפוליסה - במקרה של רכישת ביטוח עבור

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד