פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות לאגודות וארגוני ספורט

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות לאגודות וארגוני ספורט"

תמליל

1 פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות לאגודות וארגוני ספורט מהדורת 2019

2 פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות לאגודות וארגוני ספורט מהדורת 2019 א. מבוא סעיף הביטוח 1. פוליסה זו היא חוזה בין איילון חברה לביטוח בע"מ (להלן:"המבטח") לבין בעל הפוליסה הראשי, כמוגדר להלן. 2. הואיל ובעל הפוליסה הראשי פנה אל איילון על מנת לבטח את עצמו ואת בעל הפוליסה, שפרטיו מצוינים ברשימה, המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, ואת המבוטחים מפני הסיכונים המפורטים בפוליסה זו, אם יארעו בתקופת הביטוח ושילם או התחייב לשלם את דמי הבטוח הנקובים ברשימה, הסכים המבטח לשלם לבעל הפוליסה הראשי ו/או לבעל הפוליסה ו/או למבוטח/ים תגמולי ביטוח בהתאם למקרה הביטוח, כהגדרתו בכל פרק ופרק, וזאת על פי הסכומים הנקובים ברשימה. זאת, בכפיפות להשתתפות העצמית, לתנאים, לחריגים ולהתנאות הכלולים בפוליסה או מצורפים לה או שיצורפו לה על ידי תוספת ו/או נספח.. 3 פרק א' לפוליסה זו מכסה את בעל הפוליסה הראשי, בעל הפוליסה והמבוטחים בתחום הטריטוריאלי ובכל מקום בעולם. פרק ב' לפוליסה מכסה את בעל הפוליסה הראשי, בעל הפוליסה והמבוטחים, לפי העניין, בתחום הטריטוריאלי בלבד. ב. הגדרות לכל חלקי הפוליסה 1 1. המבטח איילון חברה לביטוח בע"מ.. 2 בעל הפוליסה הראשי - כנקוב בדף הרשימה. 3. בעל הפוליסה כל אישיות המשפטית הנקובה ברשימה כבעל הפוליסה. 4. המבוטח אדם שצורף על ידי בעל הפוליסה לתכנית הביטוח על פי פוליסה זאת כמבוטח והמשתייך לאחת הקטגוריות המפורטות להלן: 4.1 משתתף בפעילות ספורט תחרותי המאורגנת על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה. 4.2 משתמש בחדר כושר המופעל על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה. 4.3 מי שרשום כמשתתף בחוג ספורט ו/או בפעילות ספורט אחרת המאורגנת על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ומשלם או ששולמו בגינו דמי השתתפות בחוג ו/או בפעילות הספורט כסדרם ו/ או משתתף באופן קבוע בפעילות ספורט, אשר הביע רצונו בפני בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה להיות מבוטח על פי הפוליסה, ואשר בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה רשם אותו ברשימת המבוטחים בפוליסה לתקופת הביטוח, כפי שפורט ואושר על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה בכתב.

3 5. פעילות ספורט - פעילות משחקית, בין תחרותית ובין שאינה תחרותית, אשר נדרש לה מאמץ גופני ואשר המשתתף נדרש להפעיל בה מיומנויות גופניות, המיועדות לפיתוח ו/או שמירה ו/או הצגה ו/או הפגנה של הכושר הגופני של המשתתף בה. ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות: חוגי פנאי כדוגמת מקהלה, שח, ציור, עבודות יד וכד'. 6. גיל המבוטח: 6.1 מבוטח מעל גיל 20: מבוטח אשר במועד קרות מקרה הביטוח מלאו לו 20 שנה ומעלה. 6.2 מבוטח עד גיל 20: מבוטח אשר במועד קרות מקרה הביטוח טרם מלאו לו 20 שנים. 7. מקרה ביטוח כהגדרתו בכל פרק לפוליסה זו. 8. גבולות אחריות המבטח - הסכומים הנקובים ברשימה כגבולות האחריות למקרה הביטוח ולתקופת הביטוח לגבי כל פרק בפוליסה זו. 9. הרשימה החלק בפוליסה הנושא את הכותרת רשימה. 10. הפוליסה לרבות הרשימה וכל נספח או תוספת לפוליסה, כפי שצורפו אליה. 11. התחום הטריטוריאלי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה. "שטחים מוחזקים" לצורך פוליסה זו הינם שטח C וכן שטחי ישובים ישראליים ושטחי בסיסים ו/או עמדות צה"ל המצויים בשטח. B למען הסר ספק, שטח A לא נכלל ב"גבולות הטריטוריאליים" לצורך פוליסה זו. על אף האמור, פוליסה זו תחול גם בתחומי האזורים כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה מדד - מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ג. סכומי ביטוח וגבולות אחריות פרק א': בביטוח תאונות אישיות, סכומי הביטוח בגין מקרה ביטוח, שיארע למבוטח תוך כדי היותו משתתף בפעילות ספורט, המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או מטעמם, הם כמפורט ברשימה וכן סכומי הביטוח בגין סך כל המקרים למכלול המבוטחים לתקופת הביטוח. פרק ב': בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין מקרה ביטוח, המתרחש במהלך פעילות ספורט, המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או מטעמם, גבולות האחריות לכלל המבוטחים למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח הם כמפורט ברשימה. סכומי הביטוח וגבולות האחריות יהיו צמודים למדד, כאמור בתנאים הכלליים לפוליסה. 2

4 פרק א' - ביטוח תאונות אישיות 1. מקרה הביטוח פגיעה גופנית בלתי צפויה, כתוצאה מתאונה שאירעה למבוטח במהלך פעילות ספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/ או מטעמם ו/או פעילות ספורט המאורגנת על ידי אחרים שהמבוטח השתתף בה מטעמו של בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה, שנגרמה במישרין על ידי סיבה חיצונית (להלן "פגיעה גופנית") או כתוצאה ישירה מפעילות הספורט, אשר היוותה את הסיבה לאחת מאלה: א. מותו של המבוטח או ב. נכותו הצמיתה של המבוטח ו/או אי כושרו הזמני של המבוטח לעסוק בעבודתו, מקצועו או במשלח ידו או להתמסר ג. להם בצורה כלשהי, באורח מלא או באורח חלקי, ו/או ד. אשפוזו של המבוטח ו/או הזדקקותו לטיפול רפואי, ו/או ה. טיפול שיניים שניתן למבוטח. ובלבד שהכיסוי הביטוחי יהיה תקף אך ורק בעת השתתפות המבוטח בפעילות ספורט שנערכה בחסות בעל הפוליסה בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה. 2. הגדרות לפרק א': 2.1 תאונה אירוע פתאומי, בלתי צפוי, הגורם למקרה הביטוח. 2.2 נכות: אובדנו של אבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף או אובדן מוחלט או חלקי של כושר פעולתו הפונקציונאלי של אבר מאברי הגוף. 2.3 נכות מלאה צמיתה: נכות מלאה תמידית שתקבע עפ"י המבחנים הקבועים לכך בפרק זה. 2.4 נכות חלקית צמיתה: נכות חלקית תמידית שתקבע על פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה. 2.5 אשפוז: שהייה רצופה של יותר מ- 24 שעות בבית חולים ציבורי בישראל לצורך השגחה רפואית ו/או קבלת טיפול רפואי. 2.6 טיפול רפואי: טיפול רפואי הניתן על ידי רופא ו/או אחות ו/או בעל מקצוע פרא רפואי לצורך טיפול בפגיעה גופנית כתוצאה מתאונה, לרבות בדיקות וצילומים וכו'. 2.7 טיפול שיניים: טיפול הניתן על ידי רופא שיניים לצורך טיפול בשיניו של המבוטח שנפגעו כתוצאה ממקרה הביטוח. 2.8 השתתפות עצמית: לגבי אי כושר זמני: מספר הימים הראשונים מיום האירוע, הנקוב ברשימה, לגביהם לא יקבל המבוטח תגמולי ביטוח. לגבי אשפוז, טיפול רפואי או טיפול שיניים: הסכום הנקוב ברשימה, שהוא הסכום בו ישא בעל הפוליסה ו/או המבוטח מתוך ההוצאות שנשא 3

5 בהן בקרות מקרה הביטוח. לגבי פיצוי בגין נכות מלאה או חלקית או מקרה מוות: לא תיגבה כל השתתפות עצמית. 2.9 רופא מוסמך - מי שהוסמך לעסוק ברפואה על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל, בהתאמה למדינה בה הוא עוסק ברפואה, לרבות פזיותרפיסט, כירופרקט, פסיכולוג או פסיכיאטר בעל תואר MD ולרבות מי שהוסמך על ידי השלטונות במדינה בה הוא פועל במקצועו, כמומחה בתחום רפואי מסוים ומחזיק במספר רישיון מומחה, ולמעט רופאים או מרפאים מורשים או שאינם מורשים, ברפואה בלתי קונבנציונאלית ו/או אלטרנטיבית ו/או משלימה המבחנים מבחני קביעת הנכות המלאה הצמיתה או הנכות החלקית הצמיתה שייעשו בהתאם לחלק א' אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הבטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז 1956 ובכפוף להוראות פוליסה זו אי כושר זמני מלא אי כושר זמני מלא של המבוטח לעסוק במקצועו או במשלח ידו או להתמסר להם בצורה כלשהי אי כושר זמני חלקי - אי כושר זמני חלקי של המבוטח לעסוק במקצועו או במשלח ידו או להתמסר להם בצורה כלשהי בשיעור העולה על 25% לפחות. 3. סייגים לחבות איילון: ביטוח זה אינו מכסה מקרה ביטוח שנגרם למבוטח במישרין ע"י או כתוצאה מאחד מאירועים אלה: 3.1 איבוד לדעת או ניסיון לכך, פגיעה עצמית מכוונת, הריון או לידה, פעולת או השפעת סמים ותרופות שהשימוש בהן אסור על פי דין, או שלא נרשמו ע"י רופא מוסמך. 3.2 השתתפות בפעילויות צבאיות או טרום צבאיות כלשהן, למעט מקרה ביטוח בעת שירות מילואים של המבוטח, שאינה תוצאה ישירה של השתתפות בפעילויות כאלה. 3.3 מקרה ביטוח שארע לפני מועד תחילת תקופת הביטוח ומקרה ביטוח שהינו תוצאה של המהלך הרגיל של מערכת נסיבות רפואיות אשר מתקיימות במבוטח לפני תחילת תקופת הביטוח בכפוף לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), התשס"ד 2004, ואשר המבוטח היה מודע לקיומו. 3.4 טיסת המבוטח במטוס חד מנועי, או בכלי טיס שאינו מורשה כדין, או כאיש צוות בכלי טייס כלשהו או טיסת המבוטח בכלי טיס שאינו ממונע (לרבות: דאון, מצנח רחיפה וכ"ו). 4

6 4. תשלום תגמולי הביטוח: א. מוות במקרה ביטוח שבו נגרם מותו של המבוטח, ישלם המבטח, ליורשיו החוקיים - את סכום הביטוח הנקוב ברשימה בגין מקרה מוות. ב. נכות צמיתה ג נכות מלאה צמיתה במקרה ביטוח שבו נקבעה למבוטח על פי המבחנים נכות מלאה צמיתה, כהגדרתה בפרק זה, עקב מקרה הביטוח, ישלם המבטח למבוטח את סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה וצמיתה. 2. נכות חלקית צמיתה תגמולי הביטוח שישולמו למבוטח עקב נכות חלקית צמיתה עקב מקרה הביטוח יהיו בשיעור אחוזי הנכות הרלוונטיים, שיקבעו למבוטח, בהתאם למבחנים, מתוך סכום הבטוח הנקוב ברשימה למקרה של נכות מלאה וצמיתה. 3. חישוב תגמולי הבטוח לנכות צמיתה משנקבעה למבוטח, נכות צמיתה חלקית או מלאה לא יהיה זכאי עוד לפיצוי על בסיס אי כושר זמני לעבודה עקב אותו מקרה ביטוח. כל סכום ששולם בגין תקופה שלאחר התגבשות הנכות כאמור ייזקף על חשבון הפיצוי הסופי בגין נכות צמיתה. אי כושר זמני של המבוטח לעסוק בעבודתו, במקצועו או במשלח ידו 1. אי כושר זמני מלא במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר זמני מלא ישלם המבטח למבוטח או למי שהמבוטח יורה בכתב, את הסכום הנקוב ברשימה כפיצוי שבועי בשל אי כושר זמני מלא, החל מתום ימי ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה בגין אי הכושר הזמני וכל עוד נמשכת תקופת אי הכשירות כאמור, אך לא יותר מאשר 52 שבועות מיום קרות מקרה הביטוח. 2. אי כושר זמני חלקי לא ישולמו פיצויים עקב אי כושר זמני חלקי לעבודה אלא אם נפגע כושרו של המבוטח לעסוק בעבודתו, במקצועו או במשלח ידו בשיעור העולה על 25%. נקבעה למבוטח תקופת זמן שבה מוגבל כושרו לעסוק במקצועו או במשלח ידו בשיעור העולה על 25%, ישלם המבטח למבוטח פיצויים שבועיים בשיעור אי הכושר מסכום הפיצוי השבועי הנקוב ברשימה בגין אי כושר זמני מלא. 3. התאריך הקובע (א) לצורך פוליסה זו תתחיל תקופת אי הכושר של המבוטח במועד בו נבדק המבוטח לראשונה על ידי רופא מוסמך בגין מקרה הביטוח.

7 (ב) התקופה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח לפי סעיפי משנה ג'( 1 ) ו- ג'( 2 ) לעיל, בין בנפרד ובין ביחד, לא תעלה על תקופה של 52 שבועות רצופים מיום קרות מקרה הביטוח. קרה מקרה הביטוח וקבע רופא מוסמך שהמבוטח כשיר לחזור (ג) לעיסוקיו הרגילים ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב תקופה של אי כושר, הנובעת במישרין ובאופן חד משמעי ממקרה הביטוח, שגרם לאי הכושר הקודם, לא תיחשב אותה תקופת ביניים שבה נקבע שהמבוטח כשיר לעיסוקיו הרגילים כהפסקה ברצף תקופת התביעה, בתנאי שרופא מוסמך יאשר סבירות התפתחות רפואית זו. תגמולי הבטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפוליסה רק לתקופות בהן קבע רופא את אי כושרו של המבוטח לעסוק במקצועו או במשלח ידו. 4. תקופה מרבית לתשלום תגמולי בטוח עקב אי כושרו של המבוטח לעסוק בעבודתו, במקצועו או במשלח ידו על אף האמור לעיל, לא תעלה התקופה המצטברת שבגינה ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח שבועיים על פי פוליסה זו עקב מספר מקרי בטוח שאירעו בתקופת הביטוח, על 52 שבועות בסך הכול, בין שתגמולי הביטוח השבועיים הם על בסיס אי כושר זמני מלא לעבודה, ובין שהם על בסיס אי כושר זמני חלקי לעבודה. ד. אשפוזו של המבוטח ו/או טפול רפואי שניתן לו: תגמולי הבטוח יהיו בגובה התשלומים אשר המבוטח נדרש כדין לשלם עבור אשפוזו ו/או עבור טיפול רפואי שניתן לו כתוצאה ממקרה הביטוח, עד לגבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה עבור הוצאה זו. הוצאות האשפוז והטיפול הרפואי לצורך חישוב תגמולי הבטוח יהיו מוגבלים על פי תעריפי האשפוז במחלקה רגילה בבית חולים ציבורי בישראל המאושרים על ידי משרד הבריאות, ותעריפי הטיפולים הרפואיים מסוג זה שניתנו למבוטח בקופת חולים הכללית. ה. טיפול שיניים שניתן למבוטח תגמולי הביטוח יהיו בגובה התשלומים אשר המבוטח נדרש כדין לשלם עבור טיפול שיניים שניתן לו, כתוצאה ישירה ממקרה הביטוח, עד לגבול אחריות המבטח, הנקוב ברשימה. הוצאות טיפול השיניים לצורך חישוב תגמולי הבטוח יקבעו על פי התעריף המקובל בקופת החולים הכללית לסוג הטיפול אשר ניתן למבוטח. ו. בדיקות רפואיות 1. בקרות מקרה הביטוח, על המבוטח לפנות מיד לרופא מוסמך ולפעול לפי הוראותיו. 2. תביעה לתשלום תגמולי בטוח תוגש בכתב בצירוף תעודת רופא. 6

8 3. לאחר קרות מקרה בטוח רשאי המבטח לדרוש מהמבוטח לפי שיקול דעתו, להיבדק על ידי רופא שיתמנה לשם כך על ידי המבטח ועל חשבונו. בדיקת המבטח תעשה בסבירות, וככל שעולה הצורך, בהתחשב במצבו הבריאותי של המבוטח ובגילו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המבוטח למצות את זכויותיו המוקנות לו מכוח הפוליסה בבית המשפט. 5. היקף חבות המבטח על פי פרק א' ביטוח תאונות אישיות - לגבי מבוטח אחד: שילם המבטח עקב מקרה ביטוח אחד או יותר, שאירע למבוטח אחד, תגמולי ביטוח המגיעים למלוא סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה מוות או למקרה נכות מלאה - הגבוה מבין שני הסכומים, יפקע תוקף הכיסוי הביטוחי על פי פרק א' של פוליסה זו לגבי אותו מבוטח. אם שולמו בגין המבוטח תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה צמיתה או נכות חלקית צמיתה, ישלם המבטח במות המבוטח רק את ההפרש, אם יש כזה, בין הסכום המגיע לפי סעיף זה, לבין הסכום ששולם בגין הנכות הצמיתה. 6. קביעת הנכות הרפואית א. דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב מקרה בטוח על פי פוליסה זו תיקבע על פי המבחנים.אין בקביעת נכות כאמור כדי להחיל על פוליסה זו הוראה כלשהי מתוך חוק הבטוח הלאומי ותקנותיו. ב. במקרה בו לא ניתן לקבוע את דרגת הנכות הרפואית על פי המבחנים הנ"ל, תקבע דרגת הנכות הרפואית על ידי רופא מומחה בתחום הרפואי הרלבנטי, לפי פגיעה הדומה לה, מבין הפגיעות שנקבעו במבחנים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המבוטח ו/או המבטח לערער על החלטת הרופא המומחה ולדרוש בדיקה נוספת על ידי רופא מומחה מטעמו. ג. הייתה למבוטח עילה לתביעה גם מהמוסד לביטוח לאומי עקב קרות מקרה הביטוח, תחייב קביעת המוסד לביטוח לאומי לגבי שיעור נכותו של המבוטח הנובעת ממקרה הביטוח גם את הצדדים לפוליסה זו. ד. מובהר בזאת כי עצם הגשת תביעה מצד המבוטח לביטוח הלאומי, לא יהיה בה כדי לעכבדד את בירור תביעת המבוטח למבטח לקבלת תגמולי ביטוח, אלא אם כן הסכימו המבטח והמבוטח בכתב לחכות לקביעת הביטוח הלאומי כאמור, וכל עוד התביעה לא התיישנה 7

9 פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי 1. חבות המבטח המבטח ישפה את המבוטח עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימה עבור פרק זה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם בתור פיצויים על פי דין לצד שלישי, כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע תוך כדי תקופת הביטוח הנקובה ברשימה בקשר עם פעילות ספורט. מקרה ביטוח : אירוע בלתי צפוי שאירע למבוטח במהלך פעילות ספורט שגרם לנזק גוף, מוות, מחלה, פגיעה או לקוי גופני או נפשי לצד שלישי. נזק : מקרה הביטוח או סדרת מקרי ביטוח הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת. דין : דיני מדינת ישראל מסכום השפוי ינוכו דמי השתתפות עצמית בסכום הנקוב ברשימה כהשתתפות עצמית לפרק ב' אחריות המבטח לא תעלה על הסכומים הנקובים ברשימה כגבולות אחריות לפרק ב' למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח. 2. כיסוי הוצאות משפט: הביטוח בפרק זה מכסה גם הוצאות משפט והוצאות אחרות סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, וזאת אף מעל לגבול האחריות. 3. גבול אחריות למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח מובהר בזאת במפורש כי גבולות האחריות, הנקובים ברשימה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח לפי פרק זה יחולו לגבי כלל המבוטחים בפוליסה זו. 4. חבות משולבת הואיל והכיסוי על פי פרק זה חל על כל מבוטח בנפרד, יחול הכיסוי על פי פרק זה על כל אחד מן המבוטחים, כאמור לעיל, בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. אין באמור בסעיף זה כדי לשנות מגבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה. 5. כיסוי אחריותו השילוחית והישירה של בעל הפוליסה הראשי ובעל הפוליסה הכיסוי על פי פוליסה זאת מורחב לכסות את בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה עבור אחריותו השילוחית ו/או הישירה בגין מקרה הביטוח ויחולו עליו כל הוראות פרק זה, בשינויים המחויבים. 8

10 6. חריגים מיוחדים לפרק ב' המבטח לא יהיה אחראי עבור: 6.1 נזק שנגרם על ידי המבוטח מתוך כוונת זדון. 6.2 אבדן או נזק שנגרם על ידי או בקשר עם כלי שייט או כלי טייס. 6.3 חבות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"א 1975, שחובה לבטחה על פי דין בגין כלי רכב מנועי. 6.4 כל חבות המוטלת על בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או המבוטח מכח חוזה ואשר לא היתה מוטלת עליו אלמלא קיומו של החוזה. 6.5 פיצויי ענישה, קנסות ופיצויים לדוגמה. 6.6 נזק הקשור או נובע משימוש באסבסט או במוצרים שמכילים בעקר אסבסט. 6.7 נזק שנגרם מחוץ לתחום הטריטוריאלי. 6.8 רשלנות רבתי של בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, אשר גרמה או תרמה בצורה משמעותית להתרחשות מקרה הביטוח. ואולם חריג זה לא יחול כאשר הרשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הביטוח. לעניין זה, רשלנות רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר. 9

11 תנאים מיוחדים לפרק ב' 1. איסור הודאה: שום הודאה (Admission) הצעה, הבטחה התחייבות או פיצוי כלשהם לא ייעשו ולא יינתנו על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או על ידי בעל הפוליסה ו/או על ידי המבוטח או מטעמם בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח. אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות המקרה במשטרה או כל גורם מוסמך על-פי כל דין לפי דרישתם וכן על מתן עדות במשפט. 2. טיפול בתביעות: הכיר המבטח בחבותו עפ"י הפוליסה, יהיה רשאי, בכפוף לסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח (להלן: "החוק") ולפי שיקול דעתו, ליטול לידיו ולנהל בשם בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או את סידורה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או המבוטח שיפוי, פיצוי, השתתפות או דמי נזק. למבטח יהיה שיקול דעת בנוגע לניהול כל הליכים או בנוגע לסידור או יישוב כל תביעה ובלבד שיתחשב באינטרסים הלגיטימיים של בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או המבוטח, לרבות שמם הטוב, ועל בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה והמבוטח למסור לו את כל המידע שיש להם ולהושיט לו כל עזרה שתידרש מהם בקשר עם העניינים הנדונים בסעיף זה. 3. תשלום סכום בגבול אחריות לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן ליישוב תביעה בקשר עם כל תביעה או סדרה של תביעות, רשאי המבטח לשלם לבעל הפוליסה הראשי ו/או לבעל הפוליסה ו/או למבוטח, לפי העניין, את סכום גבול או גבולות האחריות המתאימים, לאחר שנוכה ממנו כל סכום או סכומים שכבר שולמו בתור תגמולי ביטוח, ובמקרה כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח של תביעה או תביעות כאלה ויהא פטור מכל אחריות נוספת בקשר אליה או אליהן. למרות האמור לעיל ישלם המבטח לבעל הפוליסה הראשי ו/או לבעל הפוליסה ו/או למבוטח גם הוצאות משפט סבירות שעל בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/ או המבוטח לשאת בשל חבותו, והן אף מעל גבולות האחריות. השיפוי בגין הוצאות משפט סבירות כאמור לא יעלה על היחס שבין גבול האחריות המכוסה לבין סך כל הסכום ששולם לסילוק התביעה. 4. השתתפות עצמית סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה, שעל בעל הפוליסה או המבוטח לשאתו בכל תביעה, ינוכה מתגמולי הביטוח. מובהר כי בעל הפוליסה או המבוטח יישאו בהשתתפות העצמית לגבי הוצאות משפט, וכן לגבי הוצאות חיצוניות שהוצאו עקב הגשת התביעה או מקרה ביטוח וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים בגינם. 10

12 5. העברת מסמכים למבטח בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או המבוטח, לפי העניין, יעביר למבטח מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדיון, צו והליך כלשהו, בקשר עם תביעת פיצויים עקב קרות מקרה הביטוח. כמו כן על בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או המבוטח, לפי העניין, למסור למבטח תוך זמן סביר מעת שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לברור החבות והיקפה, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם. 6. הודעה על הליכים קרה מקרה הביטוח, על בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או המבוטח, לפי העניין להודיע על כך למבטח, תוך זמן סביר מהמועד בו נודע לו על קרות המקרה. בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או המבוטח, לפי העניין, יודיע למבטח, בהקדם האפשרי, על חקירה משטרתית או אחרת, על חקירת סיבות מוות, או על כל אישום אשר נפתחו או שעומדים להיפתח, אם אלו ידועים להם, בקשר עם כל מקרה ביטוח אשר בגינו תיתכן תביעה עפ"י פוליסה זו. 11

13 פרק ג' : תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה 1. תחולת החוק פוליסה זו כפופה לדין הישראלי, ולבית משפט ישראלי המוסמך תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל מחלוקת הנובעת מפוליסה זו או הנוגעת לה. 2. הצמדת סכומי הביטוח סכומי הביטוח, גבולות האחריות, תגמולי ביטוח וכל הסכומים והתשלומים האחרים הקבועים בפוליסה זו, אשר חובת תשלומם חלה על המבטח, יהיו צמודים למדד, כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע במועד התחלת הביטוח, ומדד ההתאמה הוא המדד הידוע במועד ביצוע התשלום על ידי איילון. 3. גילוי ושינוי בעניין מהותי א. לעניין תוצאות של אי גילוי עניין מהותי על ידי בעל הפוליסה או המבוטח, בהתאם לחוק, עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בנפרד ובמפורש בהצעת הבטוח ו/או בשאלון עליהם נדרשו המבוטח ו/או המוטב לענות לפני תחילת הביטוח או עניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו. ב. בנוסף לאמור לעיל, שינוי מהותי הוא שינוי שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר אם לכרות חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו. ג. המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק ו/או לכל תרופה אחרת בהתאם להוראות סעיפים 6-8 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א ו/או בהתאם לכל הוראה שתבוא במקומן ובנוסף להן בהתאם להסדר התחיקתי. ד. באם בעל הפוליסה הראשי או בעל הפוליסה הוא תאגיד, תיחשב כידיעת בעל הפוליסה הראשי או כידיעת בעל הפוליסה לצורך העניינים המנויים לעיל, ולכל צורך אחר לעניין פוליסה זו, ידיעה של אחד ממנהליו המוסמכים של בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה או של האחראי על נושא הביטוח אצל בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה. 4. תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים 12 א. דמי הבטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מבעל הפוליסה הראשי למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו כמוסכם בין הצדדים, בסכומים ובמועדים שפורטו ברשימה. ב. לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך 15 יום לאחר שהמבטח דרש בכתב מבעל הפוליסה הראשי לשלמו, רשאי המבטח להודיע בכתב לבעל הפוליסה הראשי כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. אם נקבע מוטב שאינו המבוטח והקביעה הייתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הבטוח אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור, והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 15 יום מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.

14 ג. אין בביטול הבטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת בעל הפוליסה הראשי לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לבטול האמור - וכן את הוצאות איילון. 5. תביעות א. קרה מקרה הבטוח, על בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או המבוטח להודיע על כך בהקדם האפשרי לאיילון. ב. תביעה לתשלום תגמולי בטוח תוגש לאיילון בכתב, בצרוף תעודת רופא. ג. על בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או המבוטח למסור לאיילון, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הרפואיים הדרושים לבירור החבות. על פי דרישת איילון ועל חשבונה ייבדק המבוטח על ידי רופא מטעמה של איילון. 6. המועד לתשלום תגמולי הבטוח א. תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע וכל המסמכים, הפרטים והראיות שנדרשו על ידו לשם בירור חבותו. ב. תגמולי הביטוח צמודים למדד, בהתאם לכללי ההצמדה הקבועים בתנאי 2 לעיל. לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א ג מתום שלושים יום מיום הגשת התביעה. 7. מקדמות ע"ח תגמולי הביטוח א. עלתה תקופת אי כושר לעבודה על 30 יום מתאריך קרות מקרה הביטוח, יהיה בעל הפוליסה הראשי או בעל הפוליסה או המבוטח, לפי העניין, זכאי לקבל מהמבטח מקדמה בתום כל שלושים יום על חשבון תגמולי הביטוח שיגיעו מהמבטח עקב מקרה הבטוח. סכומים ששולמו לבעל הפוליסה הראשי ו/או לבעל הפוליסה ואו ב. למבוטח מכוח סעיף קטן א' לעיל, ינוכו מתגמולי הביטוח הסופיים, כשישולמו. ג. חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או לשער המט"ח המוסכם, מיום תשלום המקדמה עד יום תשלום תגמולי הביטוח הסופיים. 8. ביטול הביטוח 13 א. בעל הפוליסה הראשי רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו. במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח הנהוגים אצלו לתקופה קצרה עבור הזמן בו היה הביטוח בתוקף, בשיעור של 10% ממלוא דמי הביטוח בגין כל חודש או חלקו, בו הייתה הפוליסה בתוקף, בתוספת שיעור של 10% מדמי הביטוח, שהיו משתלמים בגין מלוא תקופת הביטוח. ביטול הביטוח על ידי בעל הפוליסה משמעו ביטול הפוליסה לגבי כל המבוטחים.

15 ב. המבטח רשאי לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח לגבי בעל הפוליסה, ובלבד שהודעה על כך נשלחה לבעל הפוליסה הראשי בכתב בדואר רשום לפחות 60 יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח ובמקרה כזה בעל הפוליסה הראשי יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. ג. אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שבעל הפוליסה הראשי הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח לבעל הפוליסה הראשי את הסכום שהיה דורש מבטח סביר ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת. 9. התיישנות לגבי פרק א' לפוליסה: תקופת ההתיישנות של התביעה לתגמולי בטוח, הן כלפי המבטח והן בערכאות, היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הבטוח. היתה עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או תאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח. לגבי פרק ב' לפוליסה: תביעה לתגמולי ביטוח עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה, אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח. 10. קביעה בלתי חוזרת של מבוטח קביעת מבוטחים על פי פוליסה זאת הינה קביעה הניתנת לשינוי. קביעה בלתי חוזרת של מבוטח לגבי זכויות בפוליסה זו מותנית בהסכמה מפורשת של המבטח מראש ובכתב. 11. הודעות א. הודעה של מבטח לבעל הפוליסה הראשי ו/או לבעל הפוליסה ו/או למבוטח בכל הקשור לפוליסה תישלח לפי מענם האחרון הידוע למבטח. הודעה של בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או של המבוטח אל ב. המבטח תשלח או תימסר בכתב למשרדי המבטח על פי כתובתו המופיעה על גבי הפוליסה. 12. ברירת דין פרשנות הפוליסה וכל חילוקי דעות או תביעות על פיה או בקשר אליה, לרבות בקשר עם שאלת הכיסוי הביטוחי, יתבררו אך ורק על פי דיני ישראל ובבתי משפט בישראל בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אכיפת פסק דין זר לא תחשב כפרשנות הפוליסה לפי דיני ישראל ולא כפסק דין שניתן בבית משפט ישראלי. 14

16 13. ויתור על זכות תחלוף 13.1 מבלי לגרוע מסעיף 62 לחוק, המבטח מוותר על כל זכות תחלוף המוענקת לו במפורש או מכללא בעקבות תשלום פיצוי ו/או שיפוי לבעל הפוליסה הראשי או לבעל הפוליסה או למבוטח, כנגד: עובדי בעל הפוליסה הראשי ובעל הפוליסה, מנהלים, ונושאי משרה בהם חברות בנות ו/או שלובות של בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או חברות שיש להן זיקה לבעל הפוליסה הראשי ו/או לבעל הפוליסה בעלים של רכוש המוחזק על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה בשכירות ו/או כבר רשות גופים הנמצאים בהתקשרות חוזית עם בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או בקשרי עבודה כאשר לפי תנאי ההתקשרות או לפי תנאי ההתקשרות המקובלים בתחום עיסוקם, אין כלפיהם זכות תחלוף כל אדם או גוף שבעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח לוותר כלפיו על זכות התביעה ו/או השיבוב ו/או התחלוף, אולם האמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון חברות וגופים משפטיים הכלולים בהגדרת בעל הפוליסה הראשי ובעל הפוליסה במידה ובחוזה התקשרות כלשהו של בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה מתקיימת דרישה חוזית או מכללא לקיום של דרישות הביטוח המפורטות להלן באופן חלקי ו/או מלא כלפי צד אחר, מתחייב המבטח לקיים דרישות אלה: ויתור על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי של הצד האחר מתן הודעה של 30 יום מראש בדבר ביטול ו/או שינוי לרעה בתנאי הביטוח לצד האחר ויתור על זכות השיבוב (התחלוף) כלפי הצד האחר ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או בעלי המניות. למעט במקרה של כוונת זדון, למעט במקרה שלכוונת זדון. 15

17 פרק ד' : חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה הפוליסה לא תכסה כל אובדן או נזק הקשור או נובע במישרין או בעקיפין מ: 1. קרינה מייננת, זיהום רדיו אקטיבי מדלק או מפסולת גרעינית כלשהם, או מתהליך כלשהו המכלכל את עצמו של ביקוע גרעיני( "בעירה גרעינית"). 2. כל אבדן או נזק הקשור או נובע במישרין או בעקיפין מחומר גרעיני מלחמתי. 3. בכפוף לחריג 3.2 לפרק א': נזק שנגרם במישרין או בעקיפין עקב מלחמה, פלישה, פעולות אויב זר, פעולת איבה (בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לא), פעולות חבלה וטרור, מלחמת אזרחים, מרידה, מהפכה, מרד, מרי, שלטון צבאי, תפישת שלטון בלתי חוקית, התקוממות צבאית או עממית, משטר צבאי, לקיחת שלל, ביזה או שוד הקשורים לנ"ל, החרמה או השמדה ע"י כל ממשלה או רשות ציבורית. לצורך סייג זה "טרור" משמעו- שימוש באמצעים אלימים לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות במטרה להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או קבוצת אנשים הפועלים מטעם או בקשר עם ארגון פוליטי כלשהו. רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים 1961 על כל תיקוניו או פסק דין של בית משפט מוסמך בישראל, המאשר כי הנזק נגרם במישרין על ידי פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית תביעה על בסיס חריג זה. 16

18 פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות לאגודות וארגוני ספורט - גילוי נאות חלק א': לוח 1 ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה תנאים סעיף נושא פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות לאגודות 1. שם הפוליסה כללי וארגוני ספורט מהדורת 2019 כמפורט ברשימה שם בעל הפוליסה 2. הכיסויים בפוליסה הפוליסה מבטחת את בעל הפוליסה הראשי, בעל הפוליסה, דהיינו: האישיות המשפטית שפורטה ברשימה והמבוטח/ים. המבוטח הוא אדם שצורף על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה לתכנית הביטוח על פי פוליסה זאת כמבוטח והמשתייך לאחת הקטגוריות המפורטות להלן: (א') משתתף בפעילות ספורט תחרותי המאורגנת על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה. (ב') משתמש בחדר כושר המופעל על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה. (ג') מי שרשום כמשתתף בחוג ספורט ו/או בפעילות ספורט אחרת המאורגנת על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ומשלם או ששולמו בגינו דמי השתתפות בחוג ו/או בפעילות הספורט כסדרם ו/או משתתף באופן קבוע בפעילות ספורט, אשר הביע רצונו בפני בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה להיות מבוטח על פי הפוליסה, ואשר בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה רשם אותו ברשימת המבוטחים בפוליסה לתקופת הביטוח, כפי שפורט ואושר על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/ או בעל הפוליסה בכתב. פרק א': ביטוח תאונות אישיות (הכיסוי בכל העולם) הפרק מכסה פגיעה גופנית בלתי צפויה, כתוצאה מתאונה שאירעה למבוטח במהלך פעילות ספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה ו/או מטעמם ו/או פעילות ספורט המאורגנת על ידי אחרים שהמבוטח השתתף בה מטעמו של בעל הפוליסה הראשי ו/או בעל הפוליסה, שנגרמה במישרין על ידי סיבה חיצונית או כתוצאה ישירה מפעילות הספורט אשר היוותה את הסיבה לאחת מאלה: 17

19 מותו של המבוטח או א. נכותו הצמיתה של המבוטח ו/או ב. ג. אי כושרו הזמני של המבוטח (בשיעור העולה על 25%) לעסוק בעבודתו, מקצועו או במשלח ידו או להתמסר להם בצורה כלשהי, באורח מלא או באורח חלקי, ו/או אשפוזו של המבוטח ו/או הזדקקותו לטיפול רפואי, ד. ו/או טיפול שיניים שניתן למבוטח. ה. פרק ב': ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח ישפה את המבוטח עד לגבולות האחריות הנקובים ברשימה עבור הפרק למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם בתור פיצויים על פי דיני מדינת ישראל לצד שלישי (לרבות המבוטח), כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע בקשר עם פעילות ספורט בתקופת הביטוח הנקובה ברשימה. הביטוח בפרק זה מכסה גם הוצאות משפט והוצאות אחרות סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, אף אם הן מעל לסכום הביטוח. סכום הביטוח על פי הפוליסה זו מוגבל ל- 7,000,000 בגין מקרה אחד ובסך הכל לתקופת הביטוח עבור כל המבוטחים. כנקוב ברשימה 3. משך תקופת הביטוח ללא 4. תנאים לחידוש אוטומטי אין 5. תקופת אכשרה באי כושר זמני מלא או חלקי 11 יום. 6. תקופת המתנה ימי תקופת ההמתנה, כמפורט לעיל.. 7 השתתפות עצמית אין שינוי תנאי. 8 שינוי פוליסה תנאים במהלך תקופת הביטוח כאמור בדף פרטי הביטוח. גובה 9. פרמיות הפרמיה 18

20 פרמיה קבועה 10. מבנה הפרמיה פרמיה פקדונית שתותאם לזכות או לחובה למול 11. שינוי כמבוטחים. בפועל שיצטרפו הספורטאים כמות הפרמיה מועדי ההתאמות יהיו בהתאם להסדר שנקבע עם בעל במהלך הפוליסה הראשי תקופת הביטוח בכל עת בכפוף לתעריף תקופות קצרות, כמפורט. 12 תנאי ביטול תנאי בפוליסה. הפוליסה ביטול ביטול הפוליסה על ידי בעל הפוליסה משמעו ביטול על ידי בעל הפוליסה לגבי כל המבוטחים. הפוליסה הראשי בכפוף לשיקול דעת ובתנאי שתינתן הודעה לבעל 13. תנאי ביטול הפוליסה הראשי של 60 יום מראש בדואר רשום. הפוליסה על במקרה כזה בעל הפוליסה הראשי יהיה זכאי להחזר דמי ידי המבטח הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח. אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שבעל הפוליסה הראשי הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח לבעל הפוליסה הראשי את הסכום שהיה דורש מבטח סביר ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת. יש, 14. החרגה בגין חריגים בגין מקרה ביטוח שארע לפני מועד תחילת מצב רפואי תקופת הביטוח ומקרה ביטוח שהינו תוצאה קיים של המהלך הרגיל של מערכת נסיבות רפואיות אשר מתקיימות במבוטח לפני תחילת תקופת הביטוח בכפוף לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם) התשס"ד- 2004, ואשר המבוטח היה מודע לקיומו. יש. ראה חריגים כלליים לפוליסה בפרק ד' 15. סייגים לפוליסה, וכן חריגים לפרק א' בסעיף 3 לפרק וחריגים וחריגים מיוחדים לפרק ב' בסעיף 5 לפרק לחבות המבטח 19

21 חלק ב' לוח 2 ריכוז הכיסויים בפוליסה ומאפייניהם סעיפים לפירוט דברי הסבר הכיסויים בפוליסה קיים כיסוי אין כיסוי לפעולות טרור. בפרק א' יש כיסוי לסיכון פסיבי בעת שירות למילואים ו/או מילואים שאינו כתוצאה ישירה של השתתפות בפעילויות צבאיות או פעולות טרור טרום צבאיות כלשהן (ראה חריג 3.2 בפרק א'). שחרור אין מתשלום פרמיה קיזוז או אין. השתתפות בתשלומי הביטוח פיצוי אובדן כן, בגין אבדן כושר זמני מעל 25%. כושר עבודה חלקי קביעת נכות תיקבע על פי מבחני הנכות של המוסד לביטוח לאומי מכוח חלק א' צמיתה אשר בתוספת לתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז 1956 (להלן: "המבחנים"). במקרה בו לא ניתן לקבוע את דרגת הנכות הרפואית על פי המבחנים הנ"ל, תקבע דרגת הנכות הרפואית על ידי רופא מומחה בתחום הרפואי הרלבנטי, לפי פגיעה הדומה לה, מבין הפגיעות שנקבעו במבחנים. הייתה למבוטח עילה לתביעה גם מהמוסד לביטוח לאומי עקב קרות מקרה הביטוח, תחייב קביעת המוסד לביטוח לאומי לגבי שיעור נכותו של המבוטח הנובעת ממקרה הביטוח גם את הצדדים לפוליסה זו. מובהר בזאת כי עצם הגשת תביעה מצד המבוטח לביטוח הלאומי, לא יהיה בה כדי לעכב את בירור תביעת המבוטח למבטח לקבלת תגמולי ביטוח, אלא אם כן הסכימו המבטח והמבוטח בכתב לחכות לקביעת הביטוח הלאומי כאמור וכל עוד התביעה לא התיישנה. אופן קביעת בהתאם לאמור לעיל ובסעיף 6 לפרק א' לפוליסה. אחוז הנכות 20

22 ריכוז הכיסויים ומאפייניהם ממשק עם סל קיזוז שיפוי הבסיס פירוט הכיסויים תגמולים תיאור הכיסוי או ו/או מביטוח בפוליסה פיצוי השב"ן אחר הרובד הביטוחי אין מוסף פיצוי פיצוי במקרה של מות המבוטח מוות כתוצאה כתוצאה ממקרה הביטוח ממקרה הביטוח (פרק א') אין מוסף פיצוי פיצוי במקרה בו נגרמה נכות נכות צמיתה מלאה קבועה למבוטח כתוצאה מלאה כתוצאה ממקרה הביטוח ממקרה הביטוח (פרק א') אין מוסף פיצוי פיצוי במקרה בו נגרמה נכות נכות חלקית חלקית קבועה למבוטח כתוצאה צמיתה כתוצאה ממקרה הביטוח ממקרה הביטוח אין מוסף פיצוי פיצוי שבועי לתקופה מוגבלת אי כושר זמני מלא במקרה בו נגרם אי כושר מלא או או חלקי (פרק א') זמני למבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח אין תחליפי שיפוי שיפוי בגין אשפוז המבוטח בבית אשפוז המבוטח חולים ציבורי בישראל לצורך ו/או הזדקקותו השגחה רפואית ו/או קבלת לטיפול רפואי טיפול רפואי הניתן למבוטח (פרק א') כתוצאה ממקרה הביטוח עד גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה. אין תחליפי שיפוי שיפוי בגין טיפול הניתן על ידי טיפול שיניים רופא שיניים לצורך טיפול בשיניו (פרק א') של המבוטח שנפגעו כתוצאה ממקרה הביטוח עד גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה. 21

23 אין מוסף שיפוי שיפוי המבוטח עד לגבולות חבות כלפי צד האחריות הנקובים ברשימה עבור שלישי (פרק ב') פרק זה למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם בתור פיצויים על פי דין לצד שלישי, כתוצאה ממקרה ביטוח שאירע תוך כדי תקופת הביטוח הנקובה ברשימה בקשר עם פעילות ספורט. הביטוח בפרק זה מכסה גם הוצאות משפט והוצאות אחרות סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, אף אם הן מעל לסכום הביטוח. ביטוח תחליפי ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/ או בשירותי הבריאות הנוספים בקופות החולים (להלן: "שב"ן"). בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח בלא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים ("מהשקל הראשון"). ביטוח משלים ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או לשב"ן. כלומר: ישולמו תגמולים שהם הפרש בין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או השב"ן. ביטוח מוסף - ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח "מהשקל הראשון". כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים 22

24 / מרכז שירות לקוחות: בית איילון ביטוח, רח' אבא הלל סילבר 12, רמת גן ת.ד פניות בדוא"ל לשירות לקוחות: שירותים דיגיטליים לשירותך באתר איילון

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה:

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: 01.2017 תובע/ת יקר/ה חוברת זו מיועדת לסייע לך להבנת הליך בירור ויישוב התביעה על פי חוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש(

תחום ביטוח בריאות משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים קשרי לקוחות הפניקס: 3455* הצעה לביטוח בריאות )חדש( הצעה לביטוח בריאות )חדש( קוד מסמך: 100 מבוקש לתחילת הביטוח חותמת קבלה בחברה פרטי הסוכן מס' הצעה מין ר נ ג א מצב משפחתי שם הסוכן מס' הסוכן פרטי הים לביטוח והמוטבים א. פרטי הים לביטוח פרטי / בעל הפוליסה

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

עו"ד אייל בן ישי - החלטה

עוד אייל בן ישי - החלטה בפני הבורר עו"ד יורם גורי בעניין: עו"ד אייל בן ישי מדרך העצמאות 82, חיפה טלפון ;04-8661515 פקס' 04-8661414 התובע - נ ג ד מזל חיון ת.ז. 56414717 ע"י ב"כ עוה"ד יצחק ריינפלד מרחוב ח'ורי 2 )מגדל הנביאים קומה

קרא עוד