Dell Precision 7740

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Dell Precision 7740"

תמליל

1 Dell Precision 7740 מדריך הגדרה וים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E002

2 הערות, התראות ואזהרות הערה "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה "זהירות" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. אזהרה אזהרה מציינת לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות Dell Inc או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות. EMC,Dell וכן סימנים מסחריים חברות הבת שלה. סימנים מסחריים נוספים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה. נוספים הם סימנים מסחריים של Inc. Dell או מהדורה A00

3 תוכן עניינים 1 הגדר את המחשב מארז... 7 מבט על הפתח הקדמי... 7 מבט משמאל... 8 מבט מימין... 8 מבט על משענת כף היד... 9 מבט אחורי... 9 מבט מלמטה הגדרת מקש החם מערכת System Information (פרטי מערכת) מעבד זיכרון Storage (אחסון) קורא כרטיסי מדיה Audio וידיאו מצלמה תקשורת יציאות ומחברים כרטיס חכם ללא מגעים צג מקלדת משטח מגע סוללה מתאם מתח מידות ומשקל מערכת הפעלה סביבת המחשב מדיניות תמיכה הגדרת מערכת הגדרת מערכת אפשרויות כלליות תצורת המערכת אפשרויות מסך וידאו Security (אבטחה) Secure Boot (אתחול מאובטח) אפשרויות Intel Software Guard Extensions (הרחבות אבטחת תוכנה של...(Intel 28 Performance (ביצועים) ניהול צריכת חשמל (POST (תפקוד POST Behavior תוכן עניינים

4 Virtualization Support (תמיכה בווירטואליזציה) אפשרויות אלחוטיות Maintenance (תחזוקה) System Logs (יומני מערכת) תוכנה מערכת הפעלה הורדת מנהלי התקנים של...33 זיהוי גרסת מערכת ההפעלה 33...Windows 10 6 קבלת עזרה פנייה אל...Dell 35 תוכן עניינים 4

5 1 הגדר את המחשב 1. חבר את כבל החשמל לשקע ולחץ על לחצן ההפעלה (a פעל על פי ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את התקנת :Windows התחבר לרשת..2 b) היכנס אל חשבון Microsoft או צור חשבון חדש. 3. אתר את יישומי.Dell הגדר את המחשב

6 טבלה 1. אתר את יישומי Dell רשום את המחשב עזרה ותמיכה של Dell SupportAssist בדוק ועדכן את המחשב שברשותך הגדר את המחשב 6

7 מארז 2 פרק זה מציג מספר מבטים על המארז, נושאים: מבט על הפתח הקדמי מבט משמאל מבט מימין מבט על משענת כף היד מבט אחורי מבט מלמטה הגדרת מקש החם מבט על הפתח הקדמי כולל היציאות והמחברים וכן מסביר את שילובי מקשי הקיצור עם מקש הפונקציה. מיקרופון (אופציונלי) מצלמה - עם צמצם (אופציונלי) מצלמה - נורית מצב (אופציונלי) מיקרופון (אופציונלי) צג נורית מצב סוללה מארז

8 רמקולים 7. מבט משמאל יציאה מסוג Thunderbolt 3 Type-C.1 קורא כרטיסי SD 2. קורא הכרטיסים החכמים 3. מבט מימין יציאת דיבורית יציאות USB 3.1 מדור חריץ כבל אבטחה 1 עם PowerShare מארז 8

9 מבט על משענת כף היד לחצן הפעלה 1. מקלדת 2. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי) 3. קורא כרטיסים ללא מגע (אופציונלי) 4. משטח מגע 5. מבט אחורי יציאת HDMI Mini DisplayPort יציאה לכבל רשת RJ45 יציאת USB 3.1 מדור 1 עם PowerShare יציאת מחבר חשמל מארז

10 מבט מלמטה תוית תג שירות 1. תפס שחרור דלת הסוללה 2. דלת הסוללה 3. הגדרת מקש החם טבלה 2. מקשי קיצור במקלדת מקשים חמים פונקציה מאפשר למשתמש להחליף בין מקשי Fn נעולים ו- לא נעולים. Fn+ESC - Fn Lock - Fn+F1 השתקת עוצמת השמע - Fn+F2 הפחתה/הגדלה של עוצמת השמע - Fn+F3 הגדלה/הפחתה של עוצמת השמע משתיק באופן זמני / מבטל השתקה של השמע. ההשתקה חוזרת לאחר ביטול ההשתקה. מפחית את עוצמת השמע עד להגעה למינימום/לכיבוי. מגביר את עוצמת השמע עד להגעה למקסימום. רמת השמע לפני משתיק את המיקרופון המוטבע כך שלא יוכל להקליט שמע. קיימת נורית חיווי הממוקמת על מקש הפונקציה F4 שמודיעה למשתמש על הסטטוס של תכונה זו: נורית כבויה = המיקרופון מסוגל להקליט שמע נורית דלוקה = המיקרופון מושתק ואינו יכול להקליט שמע משמש כמקש נעילת גלילה. קובע את פלט הווידאו וקיים צג. מחקה את צירוף המקשים.Windows ל- LCD ולהתקני וידיאו חיצוניים כאשר מחוברים F + Windows לפתיחת הדו-שיח לחיפוש של - Fn+F4 השתקת מיקרופון - Fn+F6 נעילת גלילה - Fn+F8 תצוגת LCD ומקרן - Fn+F9 חיפוש - Fn+F10 תאורה / תאורה אחורית של המקלדת קובע את רמת התאורה/בהירות התאורה האחורית של המקלדת. מעברי מקש הקיצור דרך מצבי הבהירות הבאים כשהוא נלחץ: מנוטרל, מעומעם, מארז 10

11 מקשים חמים פונקציה בהיר. לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף תאורה/תאורה אחורית של המקלדת. משמש כמקש Print Screen משמש כמקש Insert Fn + F11- Print Screen Fn + F12 - Insert - Fn+RightCtrl תפריט תלוי הקשר Fn+ חץ שמאלה - בית משמש כמקש תפריט תלוי הקשר. (המוכר גם בשם תפריט לחיצה ימנית) משמש כמקש בית. משמש כמקש סיום. משמש כמקש השהיה/עצירה. באופן ספציפי, = Fn+B השהייה +B = עצירה. ו- Fn+Ctrl + Fn חץ ימינה - סיים - Fn+B השהה/עצור + Fn מקש חץ (למעלה) - הפחתת הבהירות + Fn מקש חץ (למטה) - הגברת הבהירות מפחית את דרגת הבהירות מסך ה- LCD בכל לחיצה, עד המינימום. לפרטים, עיין בסעיף בהירות מסך ה- LCD. מגביר את דרגת הבהירות מסך ה- LCD בכל לחיצה, עד המקסימום. לפרטים, עיין בסעיף בהירות מסך ה- LCD. מפעיל ומכבה את ו- Bluetooth. כל התקני הרדיו. לדוגמה, WWAN,WLAN מעביר את המערכת למצב ACPI S3 ואינו מעיר את המערכת. להגעה לרמת להגעה לרמת -Fn + Home הפעלה/כיבוי של הרדיו - Fn + End מצב שינה 1 מארז

12 מערכת 3 נושאים: הערה ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. הים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב.. לקבלת מידע נוסף על הגדרת התצורה של המחשב שלך, עבור אל עזרה ותמיכה במערכת ההפעלה,Windows ובחר את ה להצגת מידע אודות המחשב שלך. (פרטי מערכת) System Information (פרטי מערכת) מעבד זיכרון Storage (אחסון) קורא כרטיסי מדיה Audio וידיאו מצלמה תקשורת יציאות ומחברים כרטיס חכם ללא מגעים צג מקלדת משטח מגע סוללה מתאם מתח מידות ומשקל מערכת הפעלה סביבת המחשב מדיניות תמיכה System Information טבלה 3. Information System (פרטי מערכת) Chipset (ערכת שבבים) ערכת שבבים Intel CM סיביות לערוץ (128 סיביות בסך הכול) 48kHz 8Gbps DMI 3.0-8GT/s (DRAM אפיק (רוחב DRAM bus width FLASH EPROM אפיק PCIe תדר ערוץ חיצוני מעבד הערה מספרי המעבדים אינם מהווים מדד לביצועים. זמינות המעבדים נתונה לשינויים ועשויה להשתנות לפי אזור/מדינה. מערכת 12

13 טבלה 4. המעבד UMA Graphics Intel UHD 630 משולב Intel UHD 630 משולב Intel UHD 630 משולב Intel UHD 630 משולב Intel UHD 630 משולב Intel UHD P630 משולב Intel UHD P630 משולב 4) ליבות/ 2.5Ghz /8TH עד /4.3GHz מטמון 6) ליבות/ 2.6Ghz /12TH עד /4.5GHz מטמון 6) ליבות/ 2.6Ghz /12TH עד / 4.6GHz 8) ליבות/ 2.3Ghz /16TH עד / 4.8GHz 8) ליבות/ 2.4Ghz /16TH עד / 5.0GHz 6) ליבות/ 2.8Ghz /12TH עד / 4.7GHz 8) ליבות/ 2.4Ghz /16TH עד / 5.0GHz Type (סוג) Intel I5-9400H דור תשיעי בנפח (45W /8M Intel I7-9750H דור תשיעי בנפח (45W /12M Intel I7-9850H דור תשיעי מטמון בנפח 45W) 12M/ Intel I9-9880H דור תשיעי מטמון בנפח 45W) 16M/ Intel I9-9980HK דור תשיעי מטמון בנפח 45W) 16M/ Intel Xeon E-2276M דור תשיעי מטמון בנפח 45W) 12M/ Intel Xeon E-2286M דור תשיעי מטמון בנפח 45W) 16M/ זיכרון טבלה 5. זיכרון מאפיינים תצורת זיכרון מינימלי 8 GB 128 GB 4 רכיבי SODIMM 32 GB תצורת זיכרון מרבי מספר החריצים נפח זיכרון מרבי נתמך לכל חריץ 8GB 1 8GB 16GB 1 16GB 16GB - 2 x 8GB 32GB - 1 x 32 GB 32GB - 2 x 16GB 32GB - 4 x 8 GB 64GB - 4 x 16GB 64GB - 2 x 32 GB 128GB - 4 x 32 GB אפשרויות זיכרון זיכרון DDR4 SDRAM SDRAM עם ECC וללא ECC Type (סוג) 2666MHz MHz 3200 מהירות טבלה 6. כללי אכלוס זיכרון הטמעה B B+D A+B+C+D DIMM Sku X1 X2 X3 3 מערכת

14 המיקום של ערוצים :D,C,B,A קרוב ל- LCD D קרוב למשטח המגע וחריץ B למקלדת - חריץ מתחת ו- D B 1. A ו- C מתחת לבסיס - חריץ C קרוב לקלט/פלט האחורי וחריץ A קרוב לסוללה 2. Storage (אחסון) טבלה 7. אחסון גורם צורה ממשק האבטחה קיבולת Type (סוג) עד 512 GB עד 2 TB SED עד,PCIe 3x4 NVMe 32Gbps M ארבעה (SSD) כונני Solid-State עד 2 TB SED FIPS 6Gbps עד,SATA AHCI כונן דיסק קשיח (HDD) אחד בגודל 2.5 אינץ' עם סוללת ארבעה תאים בלבד מוערך ) x x אינץ') הערה חריץ 4: ;SATA חריצים 6: 5, 3,.PCIe שים לב שהחריצים מסומנים לפי החריצים המתאימים להם במערכת. קורא כרטיסי מדיה טבלה 8. י קורא כרטיסי מדיה חריץ לכרטיס SD אחד Type (סוג) SD SDHC SDXC כרטיסים נתמכים Audio טבלה 9. י השמע בקר Realtek ALC3281 שמע של ארבעה ערוצים באבחנה גבוהה (HD) Type (סוג) רמקולים שניים (רמקולים עם כיווניות) ממשק שקע שמע אוניברסלי אוזניות סטריאו דיבורית סטריאו כניסת סטריאו כניסת מיקרופון יציאת סטריאו 2 ואט (RMS) לערוץ מגבר רמקול פנימי מערכת 14

15 וידיאו טבלה 10. וידאו Type (סוג) בקר תלות במעבד סוג זיכרון לכרטיס גרפי קיבולת תמיכה בצג חיצוני רזולוציה מרבית HDMI/DP/eDP Shared system memory (זיכרון מערכת משותף) מעבד Intel משולב Core i5 מעבד Intel Core i7 מעבד Intel Core i9 UMA Intel UHD Graphics HDMI/DP/eDP Shared system memory (זיכרון מערכת משותף) Intel Xeon משולב UMA Intel UHD Graphics P630 edp/mdp/hdmi/ Type-C GB 6 GDDR6 נפרד לא זמין דיגיטלי מקסימלי: יציאת DisplayPort 1.4 יחידה - x (8K) ב- 30Hz mdp/) ל- DP ) Typc-c שתי יציאות - DisplayPort x 4320 ב- 60Hz (8K) mdp/typc-c ) ל- DP ) NVIDIA Quadro RTX3000 edp/mdp/hdmi/ Type-C 8 GB GDDR6 נפרד לא זמין דיגיטלי מקסימלי: יציאת DisplayPort 1.4 יחידה - x (8K) ב- 30Hz mdp/) ל- DP ) Typc-c שתי יציאות - DisplayPort x 4320 ב- 60Hz (8K) mdp/typc-c ) ל- DP ) NVIDIA Quadro RTX4000 edp/mdp/hdmi/ Type-C 16 GB GDDR6 נפרד לא זמין דיגיטלי מקסימלי: יציאת DisplayPort 1.4 יחידה - x (8K) ב- 30Hz mdp/) ל- DP ) Typc-c שתי יציאות - DisplayPort x 4320 ב- 60Hz (8K) mdp/typc-c ) ל- DP ) NVIDIA Quadro RTX מערכת

16 Type (סוג) בקר תלות במעבד סוג זיכרון לכרטיס גרפי קיבולת תמיכה בצג חיצוני רזולוציה מרבית HDMI/mDP/eDP/ USB-C 4 GB GDDR5 נפרד לא זמין יציאת DisplayPort 1.4 יחידה - x (8K) ב- 30Hz שתי יציאות - DisplayPort x 4320 ב- 60Hz (8K) HDMI 2.0 x 2160 (4K) ב- 60Hz Radeon Pro WX 3200 HDMI/mDP/eDP/ USB-C 8 GB GDDR5 נפרד לא זמין יציאת DisplayPort 1.4 יחידה - x (8K) ב- 30Hz שתי יציאות - DisplayPort x 4320 ב- 60Hz (8K) HDMI 2.0 x 2160 (4K) ב- 60Hz Radeon Pro WX7130 מצלמה טבלה 11. המצלמה רזולוציה מצלמה: תמונת סטילס: 0.92 מגה-פיקסל וידאו: 1280x720 בקצב של 30fps מצלמת אינפרא-אדום (אופציונלית בצג FHD ללא מגע) תמונת סטילס: 0.30 מגה-פיקסל וידאו: 340x340 בקצב של 60fps זווית צפייה אלכסונית תקשורת טבלה 12. תקשורת מצלמה מעלות מצלמת אינפרא-אדום - 70 מעלות Intel משולב עם ( Intel i219lm10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45 ו- PXE Remote Wake UP מתאם רשת דרך M.2 Wi-Fi n/ac Bluetooth אלחוט מערכת 16

17 יציאות ומחברים טבלה 13. יציאות ומחברים קורא כרטיסי זיכרון קורא כרטיסים חכמים קורא כרטיסי זיכרון SD 4.0 Standard (סטנדרטי) שלוש יציאות USB 3.1 מדור 1 עם PowerShare חריץ למנעול לחיצה של Noble USB Security (אבטחה) יציאת עגינה תמיכה בעגינה עם כבל יציאת דיבורית מיקרופוני מערך לצמצום רעשים מיקרופון (אופציונלי) Mini DisplayPort 1.4 יציאת HDMI 2.0 Audio וידיאו מתאם רשת מחבר RJ-45 אחד שתי יציאות Thunderbolt 3 Type-C Thunderbolt כרטיס חכם ללא מגעים טבלה 14. כרטיס חכם ללא מגעים כרטיס חכם עם אישור FIPS 201 ISO14443A Type (סוג) אישור ISO צג טבלה 15. צג 17.3 אינץ' 1600 x 900 AG,HD+ TN ללא מסך מגע, ללא מיקרופון, סולם צבעים Adobe של 60% 17.3 אינץ' 1600 x 900 AG,HD+ TN ללא מסך מגע, כולל מיקרופון, סולם צבעים Adobe של 60% 17.3 אינץ' 1600 x 900 AG,HD+ TN ללא מסך מגע, כולל מצלמה/מיקרופון, סולם צבעים Adobe של 60% 17.3 אינץ',NT,1920 x 1080 AG WVA,FHD UltraSharp ללא מיקרופון, כולל,Prem Panel Guar סולם צבעים srgb של 100% 17.3 אינץ',NT,1920 x 1080 AG WVA,FHD UltraSharp כולל מיקרופון, כולל,Prem Panel Guar סולם צבעים srgb של 100% 17.3 אינץ',NT,1920 x 1080 AG WVA,FHD UltraSharp כולל מצלמה/מיקרופון, כולל,Prem Panel Guar סולם צבעים srgb של 100% 17.3 אינץ',NT,1920 x 1080 AG WVA,FHD UltraSharp ללא,WWAN כולל מצלמת IR /מיקרופון, כולל,Prem Panel Guar סולם צבעים srgb של 100% Type (סוג) 7 מערכת

18 17.3 אינץ',NT,3840 x 2160 AG WVA,UHD UltraSharp ללא,WWAN כולל מצלמה/מיקרופון, כולל,Prem Panel Guar סולם צבעים Adobe של 100% HD+) 220 nits עם סולם צבעים של 60%) FHD) 300 nits עם סולם צבעים של 72%) עם סולם צבעים של (Adobe 100% UHD) 400 nits 8.46) אינץ (' 15.04) אינץ (' HD מ"מ 8.46) אינץ') - FHD מ"מ 8.46) אינץ') - UHD מ"מ או מ"מ - HD מ"מ 15.04) אינץ') - FHD מ"מ 15.04) אינץ') - UHD מ"מ או מ"מ HD מ"מ 17.30) אינץ') - FHD מ"מ 17.30) אינץ') - UHD מ"מ או מ"מ 17.30) אינץ') HD FHD UHD HD FHD UHD HD :1 FHD - 700:1 UHD :1 בוהק/בהירות (אופייני) גובה (אזור פעיל) רוחב (אזור פעיל) אלכסון מגה-פיקסל פיקסלים לאינץ' (PPI) יחס ניגודיות 60 Hz קצב רענון -HD+ 40/40 מעלות - FHD 80/80 מעלות - UHD 80/80 מעלות -HD+ 10/30 מעלות - FHD 80/80 מעלות - UHD 80/80 מעלות HD מ"מ - FHD מ"מ - UHD מ"מ HD+) 4.4W עם סולם צבעים של 60%) FHD) 8W עם סולם צבעים של 72%) UHD) 14W עם סולם צבעים Adobe של 100%) זווית צפייה אופקית (דק') זווית צפייה אנכית (דק') רוחב פיקסל צריכת חשמל (מרבית) מקלדת טבלה 16. המקלדת מספר מקשים 103 (ארה"ב וקנדה) מערכת 18

19 104 (אירופה) 106 (ברזיל) 107 (יפן) גודל גודל מלא X= מ"מ רוחב מקש Y= מ"מ רוחב מקש מקלדת עם תאורה אחורית פריסה אופציונלי QWERTY/AZERTY/Kanji משטח מגע טבלה 17. משטח המגע רזולוציה אופקי: 1048 אנכי: 984 רוחב: מ"מ (3.92 אינץ') גובה: 53 מ"מ (2.09 אינץ') Dimensions (מידות) ניתן להגדיר להפעלה עם אצבע אחת או מספר אצבעות טכנולוגיית Multi-touch סוללה טבלה 18. סוללה סוללת ליתיום-יון פולימרית 4 תאים 64WHr עם ExpressCharge סוללת ליתיום-יון פולימרית 6 תאים 97WHr עם ExpressCharge סוללת ליתיום-יון פולימרית 6 תאים 97WHr עם שלוש שנות אחריות Type (סוג).1 מידות סוללת ליתיום-יון "חכמה" 64WHr אורך מ"מ 8.76) אינץ') רוחב מ"מ 2.90) אינץ') גובה מ"מ 0.44) אינץ') משקל גרם סוללת ליתיום-יון "חכמה" 97WHr 2. אורך מ"מ ( אינץ') רוחב מ"מ (2.90 אינץ') גובה מ"מ (0.439 אינץ') משקל גרם WHr ק"ג 0.66) ליברות) WHr ק"ג 0.98) ליברות) 64WHr - 7.8VDC VDC WHr משקל (מרבי) מתח משך חיים זמן טעינה כאשר המחשב כבוי (משוער) 300 מחזורי פריקה/טעינה 4 שעות 9 מערכת

20 משך פעולה טווח טורות: בהפעלה טווח טורות: באחסון סוללת מטבע משתנה בהתאם לתנאי פעולה ויכול להתקצר בצורה משמעותית בתנאים מסוימים שמאופיינים בצריכת חשמל מוגברת. 0 עד 35 צ' (32 עד 95 פ') (149 F עד 40 F-) 65 C עד -40 C ML1220 מתאם מתח טבלה 19. ים של מתאם המתח מתאם 240W 100 עד 240 וולט AC 240W - 3.5A 50 עד 60 הרץ 240W A (רציף) 19.5 VDC 0 עד 32 ) 40 C עד (104 F 40 עד -40 ) 70 C עד (158 F Type (סוג) מתח כניסה זרם כניסה (מרבי) Input frequency (תדר כניסה) זרם יציאה Rated output voltage (מתח יציאה נקוב) טווח טורות (הפעלה) טווח טורות (לא בהפעלה) מידות ומשקל טבלה 20. מידות ומשקל גובה רוחב גובה קדמי מ"מ (1.03 אינץ') גובה אחורי מ"מ (1.19 אינץ') מ"מ (16.31 אינץ') מ"מ (10.78 אינץ') עומק משקל התחלתי: 3.09 ק"ג (6.81 ליברות) Weight (משקל) מערכת הפעלה טבלה 21. מערכת הפעלה 64) Windows 10 Home סיביות) 64) Windows 10 Professional סיביות) Windows 10 Pro עבור תחנות עבודה (64 סיביות) 64) Ubuntu LTS סיביות) Red Hat Linux Enterprise 7.5 מערכות הפעלה נתמכות מערכת 20

21 סביבת המחשב רמת זיהום אווירי: G1 כמוגדר בתקן ISA-S טבלה 22. סביבת המחשב אחסון (149 F עד 40 F-) 65 C עד -40 C Operating (בהפעלה) 0 עד 35 צ' (32 עד 95 פ') 20% עד 80% (ללא התעבות) הערה טורה של נקודת טל מרבית = 26 C טווח טורות לחות יחסית (מקסימום) רטט (מרבי) 20%-95% (ללא עיבוי) הערה טורה של 33 C 1.37 GRMS 40 G נקודת טל מרבית = 0.26 GRMS G 105 מידת זעזועים (מרבית) רום (מרבי) מטר עד 3048 מטר 10,000 רגל) (50- רגל עד מטר עד 10,668 מטר (50 עד 35,000 רגל) * נמדדת תוך שימוש בספקטרום תנודות אקראי המדמה סביבת משתמש. נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכונן הקשיח בשימוש. נמדדת עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכונן הקשיח נמצא במצב חניית ראש. מדיניות תמיכה למידע נוסף על מדיניות התמיכה, עיין במאמרי ה- Base,PNP18925,PNP13290 Knowledge ו- PNP מערכת

22 הגדרת מערכת 4 הגדרת המערכת מאפשרת לך לנהל את חומרת ולקבוע אפשרויות ברמת ה- BIOS. דרך הגדרות המערכת בך: לשנות את הגדרות ה- NVRAM אחרי הוספה או הסרה של חומרה להציג את התצורה של חומרת המערכת להפעיל או להשבית התקנים משולבים להגדיר רמות סף של ביצועים וניהול צריכת חשמל לנהל את אבטחת המחשב נושאים: הגדרת מערכת אפשרויות כלליות תצורת המערכת אפשרויות מסך וידאו Security (אבטחה) Secure Boot (אתחול מאובטח) אפשרויות Intel Software Guard Extensions (הרחבות אבטחת תוכנה של (Intel Performance (ביצועים) ניהול צריכת חשמל (POST (תפקוד POST Behavior Virtualization Support (תמיכה בווירטואליזציה) אפשרויות אלחוטיות Maintenance (תחזוקה) System Logs (יומני מערכת) הגדרת מערכת התראה אל תבצע שינויים בהגדרות תוכנית ההגדרה של,BIOS אלא אם אתה משתמש מחשב מומחה. שינויים מסוימים עלולים לגרום לתקלות בפעולת המחשב. הערה לפני ביצוע שינויים בתוכנית ההגדרה של,BIOS מומלץ לרשום את המידע המוצג במסך של תוכנית ההגדרה לעיון בעתיד. השתמש בתוכנית ההגדרה של BIOS למטרות הבאות: לקבל מידע על החומרה המותקנת במחשב, לשנות את מידע תצורת המערכת. להגדיר או לשנות שנתונה אפשרויות טבלה 23. כללי כלליות כגון נפח זיכרון ה- RAM וגודל הכונן הקשיח. לבחירת המשתמש כגון הסיסמה, סוג הכונן הקשיח המותקן והפעלה או השבתה של התקני בסיס. מידע מערכת סעיף זה את החומרה העיקריות של המחשב שלך. האפשרויות הן: מידע מערכת Memory Configuration (תצורת זיכרון) Processor Information (פרטי מעבד) Device Information (מידע אודות התקנים) הצגת מצב הסוללה וסוג מתאם זרם החילופין המחובר למחשב. Battery Information הגדרת מערכת 22

23 לשנות את הסדר שבו המחשב מנסה למצוא מערכת הפעלה. האפשרויות הן: (Windows האתחול של (מנהל Windows Boot Manager Boot List Option (אפשרויות רשימת אתחול): לשנות את אפשרויות רשימת האתחול. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות: Legacy External Devices (התקנים חיצוניים מדור קודם) UEFI ברירת מחדל להפעיל את רכיבי ROM אופציונליים מדור קודם האפשרויות הן: Enable Legacy Option ROMs מדור קודם) ברירת מחדל Enable Attempt Legacy Boot קודם) לקבוע אם המערכת תציג המערכת לנתיב אתחול.UEFI לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות: Always, Except Internal HDD פנימי) ברירת מחדל תמיד Never (לעולם לא) (הפעלת רכיבי ROM אופציונליים (הפעל ניסיון לאתחול מדור למשתמש הנחיה להזין את סיסמת מנהל (תמיד, למעט כונן דיסק קשיח מאפשר להגדיר את התאריך והשעה. השינויים בתאריך ובשעה של המערכת נכנסים לתוקף מיד. Boot Sequence Advanced Boot Options (UEFI נתיב אתחול (אבטחת UEFI Boot Path Security Date/Time תצורת המערכת טבלה 24. Configuration System (תצורת מערכת) להגדיר את תצורת בקר הרשת המשולב. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות: Disabled (מושבת) Enabled (מופעל) Enabled w/pxe (מופעל עם (PXE ברירת מחדל לקבוע את התצורה של מצב ההפעלה של בקר הכונן הקשיח הפנימי המשולב מסוג.SATA לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות: Disabled (מושבת) AHCI RAID) RAID On פועל) -ברירת מחדל Integrated NIC SATA Operation הערה SATA מוגדר לתמיכה במצב.RAID להפעיל או להשבית כוננים מוכללים שונים. האפשרויות הן: SATA-1 Drives 3 הגדרת מערכת

24 SATA 4 M.2 PCIe SSD-0 M.2 PCIe SSD-1 כל האפשרויות מוגדרות כברירת מחדל. שדה זה קובע אם מדווחות שגיאות כוננים קשיחים עבור כוננים משולבים במהלך הפעלת המערכת. טכנולוגיה זו היא חלק מ Self ) SMART - Monitoring Analysis and Reporting Technology טכנולוגיית ניתוח ודיווח של ניטור עצמי). כברירת מחדל זו מושבתת. (SMART דיווח (אפשר Enable SMART Reporting להפעיל או להשבית את תצורת ה- USB הפנימי/המשולב. האפשרויות הן: (USB תמיכה באתחול (אפשר Enable USB Boot Support Enable External USB Port (אפשר יציאות USB חיצוניות) כל האפשרויות מוגדרות כברירת מחדל. הערה מקלדת ועכבר עם חיבור USB יפעלו תמיד בהגדרות ה- BIOS, ללא תלות בהגדרות אלו. Always Allow Dell Docks (אפשר תמיד תחנות עגינה של (Dell הגדרה זו משפיעה רק יציאות Type-C המחוברות לעגינות מסוג Dell WD או.TB מאפשר לך לקבוע את הגדרות האבטחה של מתאם Thunderbolt בתוך מערכת ההפעלה. האפשרויות הן: Enable Thunderbolt Technology Support (אפשר תמיכה בטכנולוגיית (Thunderbolt - מושבתת Enable Thunderbolt Adapter Boot Support (אפשר תמיכה באתחול מתאם (Thunderbolt Enable Thunderbolt Adapter Pre-boot Modules (אפשר תמיכה במודולים של מתאם Thunderbolt לפני אתחול) בחר באחת מהאפשרויות הבאות: רמת אבטחה - ללא אבטחה Security level - User Authorization (רמת אבטחה - הרשאת משתמש) - ברירת מחדל Security Level Secure Connect (רמת אבטחה - חיבור מאובטח) Display אבטחה- (רמת Security level - Display Port Only Port בלבד) SMART Reporting USB Configuration Dell Type-C Dock Configuration Thunderbolt Adapter Configuration מעבר אוטומטי ל- Thunderbolt מאפשר מעבר אוטומטי ל.Thunderbolt שדה זה מגדיר את התנהגות תכונת ה- PowerShare.USB בעזרת זו ניתן להטעין התקנים חיצוניים באמצעות אנרגיית הסוללה האגורה במערכת דרך יציאת ה- PowerShare USB (מושבתת כברירת מחדל). הפעל USB PowerShare להפעיל או להשבית את בקר השמע המשולב. Enable Audio (הפעל שמע) מסומנת. האפשרויות הן: Enable Microphone (אפשר מיקרופון) Enable Internal Speaker (אפשר רמקול פנימי) זו מוגדרת כברירת מחדל. כברירת מחדל, USB PowerShare Audio הגדרת מערכת 24

25 Keyboard Illumination Keyboard Backlight Tmeout on AC Keyboard Backlight Timeout on Battery מסך מגע Unobtrusive Mode Miscellaneous devices MAC Address Pass-Through שדה זה מאפשר בחירה באופן ההפעלה של מאפיין תאורת המקלדת. ניתן לקבוע את רמת בהירות המקלדת מ- 0% עד 100%. האפשרויות הן: Disabled (מושבת) Dim (מעומעם) Bright (בהיר) - ברירת מחדל מאפשרת לך להגדיר את ערך הזמן הקצוב לכיבוי התאורה האחורית של המקלדת כאשר מתאם AC מחובר למערכת. ערך הזמן הקצוב לכיבוי התאורה האחורית של המקלדת נכנס לתוקף רק כאשר התאורה האחורית מופעלת. 5) 5 seconds שניות) 0) 10 seconds שניות) - ברירת המחדל 15)15 seconds שניות) (30 seconds 30 שניות) 1 minute (דקה) 5 דקות 15 דקות Never (לעולם לא) מאפשרת לך להגדיר את ערך הזמן הקצוב לכיבוי התאורה האחורית של המקלדת כאשר המערכת פועלת על סוללה בלבד. ערך הזמן הקצוב לכיבוי התאורה האחורית של המקלדת נכנס לתוקף רק כאשר התאורה האחורית מופעלת. 5) 5 seconds שניות) 0) 10 seconds שניות) - ברירת המחדל 15)15 seconds שניות) (30 seconds 30 שניות) 1 minute (דקה) 5 דקות 15 דקות Never (לעולם לא) שדה זה קובע אם מסך המגע מופעל או מושבת. מאפשרת לך לכבות את כל פליטות האור והצליל במערכת בלחיצה על Fn F7+. כברירת מחדל זו מושבתת. לאפשר או להשבית התקנים מוכללים שונים. Enable Camera (הפעל מצלמה) - ברירת מחדל Enable Hard Drive Free Fall Protection (הפעל הגנת נפילה של הכונן הקשיח) - ברירת מחדל ( SD) כרטיס דיגיטלי (הפעלת Enable Secure Digital (SD) Card מאובטח)-ברירת מחדל Secure Digital (SD) Card Boot Secure Digital Card (SD) Read-Only Mode תכונה זו מחליפה את כתובת NIC MAC החיצונית (בתחנת עגינה נתמכת או מתאם) עם כתובת MAC שנבחרה מהמערכת. ברירת המחדל היא להשתמש בכתובת.Passthrough MAC כאשר ה Integrated NIC (כרטיס NIC משולב) נבחרת, אנו ממליצים על אחת מהאפשרויות הבאות: השבת את ה- NIC המשולב ב- BIOS כדי למנוע בעיות הנובעות מכרטיסי NIC מרובים ברשת עם כתובות MAC זהות. אם לא ניתן להשבית את ה- NIC המשולב, אין לחבר אותו לאותה רשת כמו תחנת העגינה או מתאם ה- Ethernet.USB 5 הגדרת מערכת

26 אפשרויות מסך וידאו טבלה 25. וידיאו להגדיר את בהירות התצוגה בהתאם למקור אספקת החשמל. מצב סוללה (50% כברירת המחדל) ומצב חיבור לחשמל (100% כברירת מחדל). זו מפעילה או משביתה טכנולוגיות של כרטיסי גרפיקה ניתנים להחלפה, כגון NVIDIA Optimus ו- Express.SMD Power יש להפעיל אותה רק עבור Windows 7 וגרסאות מתקדמות יותר של Windows או מערכת ההפעלה.Ubuntu תכונה זו אינה רלוונטית למערכות הפעלה אחרות. LCD Brightness Switchable Graphics Security (אבטחה) טבלה 26. Security (אבטחה) Admin Password System Password Strong Password Password Configuration Password Bypass Password Change להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת מנהל המערכת. הערכים הדרושים להגדרת סיסמה הם: הזן את הסיסמה הישנה: הזן את הסיסמה החדשה: אשר את הסיסמה החדשה: לחץ על OK (אישור) לאחר הגדרת הסיסמה. הערה בכניסה הראשונה, השדה "הזן את הסיסמה הישנה" מסומן כ"לא מוגדר". הסיסמה בכניסה הראשונה ולאחר מכן תוכל לשנות או למחוק את הסיסמה. להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת המערכת. הערכים הדרושים להגדרת סיסמה הם: הזן את הסיסמה הישנה: הזן את הסיסמה החדשה: אשר את הסיסמה החדשה: לחץ על OK (אישור) לאחר הגדרת הסיסמה. הערה בכניסה הראשונה, השדה "הזן את הסיסמה הישנה" מסומן כ"לא מוגדר". הסיסמה בכניסה הראשונה ולאחר מכן תוכל לשנות או למחוק את הסיסמה. לאכוף את ה להגדיר תמיד סיסמה חזקה. הפעל סיסמה חזקה זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. בך להגדיר את אורך הסיסמה שלך. מינימום = 4, מקסימום = 32 מאפשר לעקוף את סיסמת המערכת המערכת. לחץ על אחת מהאפשרויות: Disabled (מושבת) -ברירת מחדל Reboot bypass (עקיפת הפעלה מחדש) לכן יש להגדיר את לכן יש להגדיר את ואת סיסמת כונן הדיסק הקשיח הפנימי, אם היא מוגדרת, בעת הפעלה מחדש של לשנות את סיסמת המערכת כאשר סיסמת מנהל מערכת מוגדרת. הגדרת מערכת 26

27 אפשר שינויי סיסמאות שאינן של מנהל מערכת זו מוגדרת כברירת מחדל. לקבוע אם ניתן לבצע שינויים באפשרויות ההגדרה כאשר מוגדרת סיסמת מנהל מערכת. אם ה מושבתת, אפשרויות ההגדרה ננעלות על ידי סיסמת מנהל המערכת. לבצע שינויים במתג האלחוטי זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. לעדכן את BIOS המערכת דרך חבילות עדכונים של קפסולת.UEFI (UEFI עדכוני קושחה של קפסולת (אפשר Enable UEFI Capsule Firmware Updates זו מוגדרת כברירת מחדל. להפעיל או להשבית את ה- Module (TPM) Trusted Platform במהלך.POST האפשרויות הן: TPM) TPM On פועל) - (ברירת המחדל) Clear (נקה) PPI Bypass for Enable Commands (מעקף PPI לפקודת הפעלה) - ברירת מחדל PPI Bypass for Clear Command (מעקף PPI לפקודת ניקוי) PPI Bypass for Clear Command Attestation Enable (הפעל אישור) - ברירת מחדל Key Storage Enable (הפעלת אחסון מפתח) - ברירת מחדל SHA ברירת מחדל להפעיל או להשבית את תוכנת Computrance האופציונלית. האפשרויות הן: Deactivate (בטל הפעלה) Disable (השבת) Activate (הפעל) - ברירת מחדל מאפשרת האתחול. לך להפעיל או להשבית את מסכי התצורה של רכיבי ROM אופציונליים באמצעות מקשי קיצור במהלך Enable (הפעל)-ברירת מחדל Disable (השבת) One Time Enable (אפשר פעם אחת) למנוע ממשתמשים להיכנס להגדרות המערכת כאשר מוגדרת סיסמת מנהל מערכת. Enable Admin Setup Lockout (הפעל נעילת הגדרות על-ידי מנהל מערכת) זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. Non-Admin Setup Changes UEFI Capsule Firmware Updates TPM 2.0 Security Absolute (R) OROM Keyboard Access (גישה למקלדת (OROM Admin Setup Lockout Master Password Lockout להשבית את התמיכה בסיסמה הראשית. Enable Master Password Lockout (אפשר נעילת סיסמה ראשית) SMM Security Mitigation זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. הערה יש למחוק את סיסמאות הדיסק הקשיח כדי שניתן יהיה לשנות את ההגדרות. מאפשרת לך להפעיל או להשבית הגנות נוספות של.UEFI SMM Security Mitigation SMM Security Mitigation זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. 7 הגדרת מערכת

28 Secure Boot (אתחול מאובטח) טבלה 27. Boot Secure (אתחול מאובטח) Secure Boot Enable Secure Boot Mode Expert Key Management מאפשר להפעיל או להשבית את תכונת האתחול המאובטח. Secure Boot Enable (אתחול מאובטח מופעל) - ברירת מחדל שינויים במצב ההפעלה של 'אתחול מאובטח' משנים את ההתנהגדות של 'אתחול מאובטח' כדי לאפשר הערכה של חתימות מנהל התקן ה- UEFI. בחר אחת מהאפשרויות הבאות: Deployed Mode (מצב פרוס) - ברירת מחדל Audit Mode (מצב ביקורת) מאפשר להפעיל או להשבית את התכונה.Expert Key Management Enable Custom Mode זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. האפשרויות של ניהול מפתחות במצב מותאם הן: PK -ברירת מחדל KEK db dbx אפשרויות Intel Software Guard Extensions אבטחת תוכנה של (Intel (הרחבות טבלה.28 Extensions Intel Software Guard בשדה זה עליך לספק סביבה מאובטחת בהקשר של מערכת ההפעלה הראשית. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות: Disabled (מושבת) Enabled (מופעל) Software controlled להפעלת קוד/אחסון מידע רגיש (שליטה על ידי תוכנה)-ברירת מחדל זאת מגדירה את SGX Enclave Reserve Memory Size (גודל זיכרון רזרבי מסוג.(SGX לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות: 32 MB 64 MB MB -ברירת 128 מחדל (Intel SGX (הפעלת Intel SGX Enable Enclave Memory Size (גודל זיכרון רזרבי) Performance (ביצועים) טבלה 29. Performance (ביצועים) שדה זה מציין אם ליבה אחת או כל הליבות הופעלו בתהליך. הביצועים של יישומים מסוימים משתפרים עם הליבות הנוספות. Multi Core Support הגדרת מערכת 28

29 All (הכל) - ברירת מחדל להפעיל או להשבית את מצב Intel SpeedStep של המעבד. (Intel SpeedStep את (אפשר Enable Intel SpeedStep זו מוגדרת כברירת מחדל. לאפשר או להשבית את מצבי השינה הנוספים של המעבד. C states זו מוגדרת כברירת מחדל. לאפשר או להשבית את מצב Intel TurboBoost של המעבד. (Intel TuroBoost את (אפשר Enable Intel TurboBoost זו מוגדרת כברירת מחדל. לאפשר או לנטרל את התכונה HyperThreading של המעבד. Disabled (מושבת) Enabled (מופעל) - ברירת מחדל Intel SpeedStep C-States Control Intel TurboBoost Hyper-Thread Control ניהול צריכת חשמל טבלה 30. Management Power (ניהול צריכת חשמל) להפעיל או להשבית את ההפעלה האוטומטית של המחשב בעת חיבור מתאם זרם החילופין. Wake on AC (התעורר עם זרם חילופין) זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. להפעיל או להשבית את טכנולוגיית Speed Shift של.Intel Enabled (מופעל)-ברירת מחדל לקבוע זמן שבו המחשב יופעל אוטומטית. האפשרויות הן: Disabled (מושבת) -ברירת מחדל Every Day (בכל יום) Weekdays (בימי השבוע) Select Days (ימים נבחרים) זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. לאפשר להתקני USB להעיר את המערכת ממצב המתנה. (USB תמיכה בהתעוררות עם חיבור (אפשר Enable USB Wake Support זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. זו, אם מופעלת, תזהה את החיבור של המערכת לרשת קווית ולאחר מכן תשבית את התקני הרדיו האלחוטיים שנבחרו WLAN) ו/או.(WWAN לאחר ההתנתקות מהרשת הקווית, התקני הרדיו שנבחרו יופעלו מחדש. (WLAN בתקשורת אלחוטית (שליטה Control WLAN radio (WWAN בתקשורת אלחוטית (שליטה Control WWAN radio AC Behavior Enable Intel Speed Shift Technology (מאפשר את טכנולוגיית Intel Speed (Shift Auto On Time USB Wake Support Wireless Radio Control 9 הגדרת מערכת

30 זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. זו מאפשרת הפעלה של המחשב ממצב כבוי כאשר הוא קולט אות LAN מיוחד. התעוררות ממצב המתנה לא מושפעת מהגדרה זו ויש להפעילה במערכת ההפעלה. תכונה זו פועלת רק כאשר המחשב מחובר לספק זרם חילופין. Disabled (מושבת) - המערכת לא תופעל בעקבות קבלת אותות LAN מיוחדים, כאשר היא מקבלת אות מעורר מ- LAN או LAN אלחוטי. LAN) LAN Only בלבד) - המערכת תופעל באמצעות אותות LAN מיוחדים. WLAN) WLAN Only בלבד) - המערכת תופעל באמצעות אותות LAN מיוחדים. LAN) LAN or WLAN או (WLAN - המערכת תופעל באמצעות אותות LAN או WLAN מיוחדים. לחסום כניסה למצב שינה בסביבת מערכת ההפעלה. Wake on LAN (התעוררות מ- WLAN ) Block Sleep הפעלת זו מסייעת במיטוב תקינות הסוללה. כש זו מופעלת, המערכת עושה שימוש באלגוריתם טעינה סטנדרטי ובטכניקות אחרות במערכת במשך שעות היום שאינן שעות עבודה כדי לשפר את תקינות הסוללה. Advanced Battery Charge Configuration לבחור את אופן הטעינה של הסוללה. האפשרויות הן: Adaptive (ניתן להתאמה) - ברירת מחדל Standard (רגיל) - טעינה מלאה של הסוללה בקצב רגיל. ExpressCharge (טעינה מהירה) - ניתן לטעון את הסוללה בזמן קצר יותר באמצעות טכנולוגיית הטעינה המהירה של.Dell Primarily AC use (מיועד בעיקר לשימוש עם ז"ח) Custom (מותאם אישית) אם Custom Charge (טעינה מותאמת אישית) נבחר, ניתן גם להגדיר את התצורה של Custom Charge Start (התחלת טעינה מותאמת אישית) ושל Custom Charge Stop (עצירת טעינה מותאמת אישית). הערה ייתכן שלא כל מצבי הטעינה יהיו קיימים עבור כל הסוללות. כדי להפעיל זו, השבת את ה Advanced Battery Charge Configuration (הגדרות תצורה מתקדמות של טעינת הסוללה). Primary Battery Charge Configuration (הגדרות תצורה ראשיות של טעינת סוללה) (POST (תפקוד POST Behavior טבלה.31 Behavior POST (תפקוד (POST Adapter Warnings Numlock Enable Fn Lock Options Fastboot לאפשר או לנטרל את הודעות האזהרה של הגדרת המערכת,(BIOS) בעת שימוש במתאמי חשמל מסוימים. Enable Adapter Warnings (הפעל אזהרות מתאם) - ברירת המחדל מאפשר להפעיל או להשבית את פונקציית Numlock בעת אתחול המחשב. Enable Numlock (הפעל (NumLock - ברירת מחדל מאפשרת לשילובים של מקשי הקיצור Fn + Esc להחליף את אופן הפעולה הראשי של מקשי,F1-F12 ולעבור בין הפונקציות הסטנדרטיות לפונקציות המשניות שלהם. אם תשבית את זו, לא תוכל להחליף בצורה דינמית את אופן הפעולה הראשי של מקשים אלה. Fn Lock (נעילת (FN - ברירת מחדל לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות: Lock Mode Disable/Standard (מצב נעילה מנוטרל/ראשי) Lock Mode Enable/Secondary (מצב נעילה מופעל/משני) - ברירת מחדל להאיץ את תהליך האתחול על-ידי עקיפת מספר שלבי תאימות. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות: Minimal (מינימלית) Thorough (יסודית) ברירת מחדל Auto (אוטומטית) הגדרת מערכת 30

31 ליצור השהיית טרום אתחול נוספת. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות: 0) 0 seconds שניות) - ברירת המחדל 5) 5 seconds שניות) 10) 10 seconds שניות) להציג לוגו במסך מלא אם התמונה תואמת לרזולוציית המסך. Enable Full Screen Logo (הפעל לוגו במסך מלא) זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. מאפשר למערכת במהלך POST המקלדת. לציין שזוהתה לחיצה על לחצן ההפעלה על-ידי הפעלת התאורה האחורית של לבחור אפשרויות שונות כדי לעצור, להציג הנחיה ולהמתין לקלט מהמשתמש, להמשיך כאשר מזוהות אזהרות אך להשהות במקרה של שגיאות, או להמשיך כאשר גם כאשר מזוהות אזהרות או שגיאות במהלך תהליך ה- POST. לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות: Prompt on Warnings and Errors המשך בתהליך עם אזהרות המשך עם אזהרות ושגיאות (הצג הודעות אזהרה ושגיאה) ברירת מחדל Extended BIOS POST Time Full Screen Logo (לוגו במסך מלא) Sign of Life Indication (חיווי סימן חיים) Warnings and Errors Virtualization Support (תמיכה בווירטואליזציה) טבלה 32. Support Virtualization (תמיכה בווירטואליזציה) זו קובעת אם Virtual Machine Monitor (צג מחשב וירטואלי (VMM נוספות המסופקות על-ידי טכנולוגיית הווירטואליזציה של.Intel יכול להשתמש ביכולות חומרה.(Intel טכנולוגיית וירטואליזציה של (הפעל Enable Intel Virtualization Technology זו מוגדרת כברירת מחדל. מפעילה או משביתה את היכולת של (VMM) Virtual Machine Monitor לנצל את יכולות החומרה הנוספות המסופקות על-ידי טכנולוגיית הווירטואליזציה של Intel עבור קלט/פלט ישיר. Enable VT for Direct I/O (הפעל VT בשביל קלט/פלט ישיר) זו מוגדרת כברירת מחדל. Virtualization VT for Direct I/O אפשרויות אלחוטיות טבלה 33. אלחוט מאפשר להגדיר את ההתקנים האלחוטיים בהם המתג האלחוטי. האפשרויות הן: WWAN (WWAN (במודול GPS WLAN Bluetooth כל האפשרויות מאופשרות כברירת מחדל. ניתן לשלוט באמצעות מאפשר לאפשר או לנטרל את התקנים האלחוטיים הפנימיים. Wireless Switch Wireless Device Enable 1 הגדרת מערכת

32 האפשרויות הן: WWAN/GPS WLAN Bluetooth כל האפשרויות מאופשרות כברירת מחדל. Maintenance (תחזוקה) טבלה 34. Maintenance (תחזוקה) הצגת תג השירות של המחשב. מאפשרת לך ליצור תג נכס מערכת, אם תג כזה אינו מוגדר כבר. זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. לעדכן מהדורות קודמות של קושחת המערכת. שדרוג לאחור של ה- BIOS ) (אפשר Allow BIOS Downgrade זו מוגדרת כברירת מחדל. Service Tag Asset Tag BIOS Downgrade (שדרוג לאחור של (BIOS Data Wipe (מחיקת נתונים) למחוק נתונים באופן מאובטח מכל התקני האחסון הפנימיים. Wipe on Next Boot (מחק באתחול הבא) זו אינה מוגדרת כברירת מחדל. BIOS Recovery from Hard Drive (שחזור BIOS מכונן קשיח) - זו מוגדרת כברירת מחדל. לשחזר BIOS פגום באמצעות קובץ שחזור הנשמר ב- HDD או במפתח USB חיצוני. BIOS Auto-Recovery (שחזור BIOS אוטומטי) לשחזר את ה- BIOS באופן אוטומטי. BIOS Recovery (שחזור (BIOS הערה השדה BIOS Recovery from Hard Drive (שחזור BIOS מכונן קשיח) צריך להיות מופעל. Always Perform Integrity Check (תמיד לבצע בדיקת תקינות) - מבצע בדיקת תקינות בכל אתחול. System Logs (יומני מערכת) טבלה 35. Logs System (יומני מערכת) BIOS events Thermal Events Power Events להציג ולנקות את אירועי ה- POST של הגדרת המערכת.(BIOS) להציג ולנקות את אירועי הגדרת המערכת (תרמיים). להציג ולנקות את אירועי הגדרת המערכת (חשמל). הגדרת מערכת 32

33 תוכנה 5 בפרק זה נמצא פירוט של מערכות ההפעלה הנתמכות, יחד עם הוראות על אופן ההתקנה של מנהלי ההתקנים. נושאים: מערכת הפעלה הורדת מנהלי התקנים של זיהוי גרסת מערכת ההפעלה Windows 10 מערכת הפעלה טבלה 36. מערכת הפעלה 64) Windows 10 Home סיביות) 64) Windows 10 Professional סיביות) Windows 10 Pro עבור תחנות עבודה (64 סיביות) 64) Ubuntu LTS סיביות) Red Hat Linux Enterprise 7.5 מערכות הפעלה נתמכות הורדת מנהלי התקנים של הפעל את. עבור אל.Dell.com/support לחץ על תמיכה במוצר, הזן את תג השירות של שלך, ולאחר מכן לחץ על שלח. הערה אם אין ברשותך תג שירות, השתמש בתכונת הזיהוי האוטומטי או דפדף ומצא ידנית את דגם שלך. לחץ על Drivers and Downloads (מנהלי התקנים והורדות). בחר את מערכת ההפעלה המותקנת שלך. גלול מטה בדף ובחר במנהל ההתקן שברצונך להתקין. לחץ על הורד קובץ כדי להוריד את מנהל ההתקן עבור שלך. לאחר השלמת ההורדה, נווט אל התיקייה שבה שמרת את קובץ מנהל ההתקן. לחץ לחיצה כפולה על הסמל של קובץ מנהל ההתקן, ופעל לפי ההוראות שיוצגו על גבי המסך. זיהוי גרסת מערכת ההפעלה Windows 10 הפעל תיבת דו-שיח באמצעות קיצור המקשים.Windows + R עם הצגת התיבה, הקלד בה winver (קיצור שפירושו 'גרסת.('Windows טבלה 37. זיהוי גרסת מערכת ההפעלה Windows 10 גרסת מערכת הפעלה שם קוד גרסה בנייה עדכנית סף 1 Windows סף 2 Windows Redstone 1 Windows Redstone 2 Windows Redstone 3 Windows Redstone 4 Windows 10 3 תוכנה

34 גרסת מערכת הפעלה שם קוד גרסה בנייה עדכנית Redstone 5 Windows H1 Windows 10 תוכנה 34

35 קבלת עזרה 6 נושאים: פנייה אל Dell פנייה אל Dell הערה אם אין לך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא את פרטי ההתקשרות בחשבונית הקנייה שלך, בתעודת האריזה, בחשבון או בקטלוג מוצרי.Dell חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות: עבור אל.Dell.com/support בחר קטגוריית תמיכה. למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיה ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת Choose A Country/Region (בחר ארץ/אזור) בחלק התחתון של הדף. בחר את קישור השירות או התמיכה המתאים על פי צרכיך. 35 קבלת עזרה

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy

????? ????????- ? שנת עבודה 17 copy תקנון הטבת 5% לסטודנט לשנת 2017 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מעניקה הטבה בגובה 5% על מגוון מוצרי Apple וכמפורט בנספח א לתקנון הזה ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה:

Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה: Parallels Desktop for Mac מדריך למשתמש מבוסס על מדריך של חברת Parallels לאתר החברה: http://www.parallels.com פרק 1 הקדמה Parallels Desktop היא פתרון וירטואליזציה רב עוצמה ופשוט לשימוש, המאפשר לכל משתמש,

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מכרז מקוון טיוטה

מכרז מקוון טיוטה מכרז מסגרת פומבי מס' 92-53/18 לרכש תחנות עבודה ומסכים )להלן "המכרז"( 26.4.2018 שירותי בריאות כללית )להלן "כללית"(, מבקשת לקבל הצעות לרכש, התקנה ושירותי תחזוקה בתום תקופת האחריות של שלוש שנים, לתחנות עבודה,

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

Bitlocker_TC

Bitlocker_TC 1. מבוא טכנולוגיית הצפנת הדיסקים Bitlocker של Microsoft היא תכונת אבטחת מידע הזמינה במערכת ההפעלה Windows החל מגרסאות Windows Vista ו- 2008.Windows Server מטרתה העיקרית היא להתמודד עם סכנת חשיפת מידע רגיש

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי

‎מפרט מיני קופר SE קאנטרימן פלאג-אין היברידי . Plug-In Hybrid. מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות 5 / 5 1,559 / 1,822 / 4,299 2,005 11.4 / 2,670 793 / 836 165 )1,275( 405 36 1,735 2,270 / 610 אינו מורשה גרירה אינו מורשה גרירה 75 בנזין, טורי, רוחבי

קרא עוד

RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE מיומו הראשון היווה הריינג' רובר איווק אייקון מוטורי המייצג פריצת דרך עיצובית וטכנולוגית. האיווק החדש לוקח את הערכים הא לה כמה צעדים קדימה. האיווק החדש הוא פשוט... יותר. יותר מעוצב, יותר מתוחכם והרבה יותר

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

Switch to Mac - תקנון מבצע חודש מאי

Switch to Mac - תקנון מבצע חודש מאי תקנון מבצע - Mac Switch to עם - istore מאי - 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

סדר יום

סדר יום - האם זה חובבות רדיו? FT8 ספטמבר 2019 צביקה סגל 4Z1ZV תוכן ההדרכה קצת רקע והיסטוריה של הטכנולוגיה הפרוטוקול QSO ודיגיטאלי רגישות ודיוק מה נדרש חומרה ותוכנה התקנה וקונפיגורציה הפעלה דווח וממשק לתוכנות לוג

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד