שלומי רייסקין 220 ייסקין ר ייס שלומי מלאכותי" "זרע באמצעות הפרייה ראשי פרקים: א. זרע מלאכותי ב. שיקולים הלכתיים קביעת אבהות מצוות פרו ורבו ייצור זרע מ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שלומי רייסקין 220 ייסקין ר ייס שלומי מלאכותי" "זרע באמצעות הפרייה ראשי פרקים: א. זרע מלאכותי ב. שיקולים הלכתיים קביעת אבהות מצוות פרו ורבו ייצור זרע מ"

תמליל

1 שלומי רייסקין 220 ייסקין ר ייס שלומי מלאכוי" "זרע באמצעו הפרייה ראשי פרקים: א. זרע מלאכוי ב. שיקולים הלכיים קביע אבהו מצוו פרו ורבו ייצור זרע ממח עצמו של נפטר וקדשו פדיון בכור וירושו ממזרו קרב משפחה בין ורם למופרי הכשר ממזרים ופסולי חיון ייבום עילה לגירושין ג. סיכום מ ל אכוּ י ז ר ע א. 1 חוקרים מהמכון לגנטיקה אנושי באוניברסיט גטינגן שבגרמניה 2 פירסמו השנה מחקר, לפיו הצליחו לייצר באופן מלאכוי אי זרע ראשוניים (לא-בוגרים) ממ ח ע צ מוֹ אנושי. אם וכאשר הטכנולוגיה פוח, וההערכה היא שהדבר ייקח לכל הפחו חמש שנים, אפשר יהיה להפיק באופן מלאכוי אי זרע עבור גברים שאי הזרע שלהם נפגמו מסיבו שונו, ביניהן כימורפיה. צוו המדענים נטל אי מ ח ע צ מוֹ ממנדבים (גברים), ובודדו מהם אי גזע, המסוגלים להמיין ולהפח למגוון סוגי רקמו שונים. החוקרים הצליחו לגדל מהם אי זרע ראשוניים ספרמטוגוניים (spermatagonial) אים שנוצרים באשך של העובר ובגיל ההבגרו מרבים לאי זרע. 1. Institute of Human Genetics, University of Göttingen. 2. N. Drusenheimer et al. Putative human male germ cells from bone marrow stem cells. Society of Reproduction and Fertility supplement. 2007;63:69-76.

2 221 אי זרע מלאכויים אי נבט ראשוניים Cells) (Germ צריכים להפח לאורך מסלול נקבי או זכרי מובחן כדי ליצור אי זרע ראשוניים (spermatozoa) הנוצרים באשך של העובר ובגיל ההבגרו מרבים לאי זרע, או אי ביצי בלי-בשלה (Male germline stem cells) הנדרשים לר ב יּ ה. אי גזע מיניים זכריים (oocyte) (spermatogenesis) בא שׁ ך האנושי שומרים על הליך יציר אי הזרע לפיו חוקרים מגטינגן שבגרמניה פירסמו השנה מחקר, הבּ ר-ל ד י. כאמור, (transdifferentiate) אוכלוסיה קטנה של אי מ ח ע צ מוֹ יכולה להמיין לאים דמויי אי-נבט זכריים. הממצאים הראשוניים סיפקו עדו ישירה לכך שאי מח-עצמו אנושיים יכולים להמיין לאי-נבט זכריים משוערים, ומזהים א מח העצמו כמקור פוטנציאלי לאי-נבט זכריים לצורך יציר זרע אפשרי. בניסוי הנוכחי לא נוצרו אי זרע בוגרים שמסוגלים לפקד, אך בניסוי שהושלו באשכי נוצרו אים דומים, שנערך בעכברים בשנ עכברים בוגרים, והחלו לעבור הליך יציר אי זרע, ואף הצליחו לייצר אי זרע מאי גזע עובריים של עכברים ולהפרו באמצעום בהצלחה ביציו עכבר. במסגר הניסוי, נלקחו אי גזע עובריים מרחם של עכברה ימים ספורים לאחר שנולדה וגידלו א האים במעבדה. אי הגזע הם אים ייחודים היכולים להפח לכל סוג של רקמה, והחוקרים הצליחו לנווט א הליך הפחו כך שיווצר מהם זרע, שבעזרו היפרו ביציו של עכברה העכברה אמנם ילדה שבעה והשילו א הביציו המופרו ברחמהּ. צאצאים, אשר שישה מהם שרדו, אך הללו סבלו מבעיו שונו, כדוגמ הבעיו האיו והמשפטיו בסוגיה זו אינן פשוטו, 4 בעיו נשימה. 5 והדבר עלול ליצור סערה של ממש אם וכאשר ההליך יפוח במלואו. 3. K. Nayernia et al. Derivation of male germ cells from bone marrow stem cells. Laboratory investigation Jul;86(7): ראה גם א הכבו הבאו: marrow, Sperm made from human bone חדשו ; BBC "חוקרים מקדמים לקרא הפיכ אי גזע לאי זוויג", Ynet מדע וטבע, ; "מדענים ייצרו אי זרע באופן מלאכוי" ( ), ; טל אין, סובלים מבעיו פוריו? הפרון (אולי) באי הגזע, ( ) Ynet לאחרונה פרסמה ממשל בריטניה מסמך מדיניו חדש paper),(white המציע לאסור שימוש באי זרע או ביצי שנוצרו באופן מלאכוי..4.5

3 שלומי רייסקין 222 הלכיים שיקולים ב. הפק זרע מלאכוי, הפריי ביצי על ידו והולד ו ל ד, מציבים בפנינו שאלו הלכיו שונו. בשאלה הכללי האם מור להערב 6 במעשי הבריאה בענייני הפרייה כבר עסקו במקומו שונים. מכל מקום, ישנן השלכו מוסריו כבדו-משקל דווקא בטכנולוגיה זו, העלולה לפוח פח להשחה מוסרי רחב-היקף, ונינ "עידוד" ליציר משפחו בניגוד לדרך הטבע, והמבין יבין, וגם דבר זה צריך להכנס למכלול השיקולים. מכל מקום, ברגע שטכנולוגיה קיימ אין ועל פוטנציאלי בהעלמו ממנה, כי ממילא ישמשו בה החפצים בכך לצרכים פחו חיוביים. 7 ההשלכו ההלכיו עלולו לגע בנקודו הכלליו הבאו: 8 1) מצוו "פּ רוּ וּר בוּ" ומצוו "ל שׁ ב י צ ר הּ" 2) ייחוס הוולד לאביו ושאלו הלכיו נלוו; 3) מעמד מחודש, או אינו מחודש, בהולד ולד בדרך זו 4) השפע ההזרעה על מצוו הנוגעו לקרב משפחה. להלן שאלו ספציפיו בנוגע לענייננו. בכל השאלו דלהלן יש נפקא מינה בין השל אי זרע מלאכויים ראשוניים באשכי נרם, לבין יציר אי זרע בוגרים במעבדה ושימושם להזרעה מלאכוי. עובד היו אי-הזרע הראשוניים באשכי האב עלולה ל לנרם משקל יר כאב לוולד, מאשר אי-זרע מלאכויים בוגרים שמעולם לא היו באשכי אדם כלל. אַבּ הוּ קביע מקורו רבים עסקו בה בּ ט ההלכי של רומ זרע, השל עוברים, 9 פונדקאו, וקביע הורו, ואף דנו בנושא השאלה העקרוני האם מור, כג פרופ' אברהם שטינברג, אי גזע היבטים רפואיים, איים והלכיים, (שס"ג), עמ' ; הנ"ל, יכפול/שיבוט בני אדם: היבטים מדעיים, מוסריים חמד, 3 (שנ"ז), עמ' 21-38; פרופ' נחום רקובר, שבוט גנטי חרו בשדה ויהודיים, (שס"ב), עמ' ; ר' ישראל יעקב כהן, אדם הנוצר ע"י בשנה שנה במעשה ה'?, משפט, ו (ש"ס) עמ' נ-נח. דברי שיבוט, ה עמ' ספר גם הגר"א נבנצל בשאל הפריי המבחנה השמש בטיעון דומה. ראה -- העורך בפסקה ה. על פי ישעיהו מה, יח: "כּ י כ ה אָמ ר ה'... י צ ר ה אָר ץ ו ע שׂ הּ הוּא כוֹנ נ הּ ל א הוּ ב ר אָהּ ל שׁ ב י צ ר הּ...". ה (שד"מ), ראה: הרב ז"נ גולדברג, "יחס אמהו בהשל עובר מאם אחר", ה (שד"מ), עמ' 260; קביע עמ' 248; הרב א"י כלאב, "מיהי אימו של היילוד", ה (שד"מ), עמ' 268; הרב ע' ביק, "יחס אמהו בהשל עוברים", אמהו, ז (שמ"ו), עמ' 266; הרב זלמן נחמיה גולדברג, "קלו העלולו לצמוח י (שמ"ט) עמ' 278; הרב י' אריאל, "הפריה מלאכוי מהשל עוברים", טז (שנ"ו) עמ' 171; אימר ורהפטיג, "וקפו של הסכם להפריה ופונדקאו", טז (שנ"ו) עמ' 181; הרב י' בן מאיר, "הורו משפטי וגנטי חוץ גופי", הלכי רפואי, אנצקלופדיה ח, עמ' 73;. פרופ' אברהם שטיינברג, ח"ב, בהלכה", ירושלים: מכון שלזינגר, שנ"ד, ערך הפרייה מלאכוי

4 223 אי זרע מלאכויים להפרו בזרע של אדם מ אשה פנויה או נשואה. 10 ברם, בנושא הפק זרע מלאכוי הזרע אינו נלקח מאיברי ההולדה של ה"ורם", אלא ממ ח ע צ מוֹ שעבר עיבוד במעבדה. השאלה היא, האם יש לורם זה דין אבהו לולד? בעקבו שאלה זו גם עולו שאלו הקשורו לעניין ייחוס, כדוגמ ירוש 11 אב, שיוך לשבט האב, ועוד. לענ"ד קשה לפוס מושג של אבהו לוולד שלא נהווה מאיבר ההולדה של האיש, אלא עובד ממח עצמויו. ייכן כי אמנם עובר זה יכול להיו "יוצא ירכו" כפשוטו, יוצא מח עצמויו, אך הוא לא יצא "ממעיו", מכלי ההולדה של האב, ואיך נקרא לולד זה "זרעו" של 12 אביו כאשר הוא באופן חד-משמעי אינו "זרעו" אלא "מח-עצמויו"?! (ברם, אם הושלו אי זרע מלאכויים ראשוניים באשכיו, עאכ"ו אם מדובר באים שפוחו ממח עצמויו הוא, יש יור מקום לומר שהוא "זרעו", שכן זרע זה עובד ונהיה לזרע בר-קיימא באשכיו). כהן שהוליד בדרך זו לכאורה לא יוכל להעביר א הכהונה לבנו, לפי שאין בנו מזרעו של אהרן הכהן. כך, גם בנוגע לזרע בי דוד לכאורה הנולד בדרך זו לא יוכל להחשב כזרע דוד המלך. מכל מקום, הסברא אולי אומר שהוולד הזה אינו של האדם, שכן עצמו ובשרו הוא, ונוצר מגופו שלא כדרך קרובו יוצא מכלל הטבע, ועל כן לכאורה שייך בו "ומבשרך לא עלם", וכל האיסורים והחובו הקשורים לקרוביו, בהם איסורי עריו (כלומר: אם נולדה לו ב, היא אסורה עליו אף אם אינה מיוחס אליו להיו מוגדר בו לכל דבר). פּ רוּ וּר בוּ מצוו לעניין מצוו "פּ רוּ וּר בוּ", ישנן דעו שונו בפוסקים: יש הסוברים כי 13 מצוו "פּ רוּ וּר בוּ" לויה במעשה ומקיימ במעשה הביאה, יש הסוברים שאין הכרח בביצוע מעשה לשם קיום המצווה, אלא המצווה היא שיהיו לו 14 בנים. לדעה הראשונה אין כאן מעשה ביאה, ולכאורה אין קיום מצוו 10. הרב מרדכי הלפרין, "הזרעה מלאכוי לאחר מיה", לעיל עמ' , וראה עוד להלן בהע' ראה: הרב ד"ר מרדכי הלפרין, "רומ חומר גנטי וטיפולים חדישים בעקרו", מוך ויילודים לאור פוריו גינקולוגיה, השני הראשון לרבנים ולרופאים בנושא: הכינוס ההלכה, פסח שנ"ב אפריל 1992, סעיף ח' "השל שחלו", המייחס לשאל הייחוס בהשל שחלו. 12. יירה מכך, הרב ד"ר מרדכי הלפרין במאמרו "הזרעה מלאכוי לאחר מיה איסור עז-עח (טב שס"ו), עמ' 120, לעיל עמ' 126. כוב שבהזרעה "שהוצא והיר", הזרע נעשה לשם הזרעה ולא להפקרה, רבו הפוסקים המחשיבים א הנולד כבנו לכל דבר", אך הנה בענייננו אין הוצא זרע להזרעה, ואף אין הוצא זרע כלל אלא מח-עצמו, והדבר לכאורה גרוע מהוצאה לשם הפקרה שאז לפחו הייה הוצא זרע בר-הולדה. 13. ראה באריכו במאמרו של הרב מרדכי הלפרין, "הזרעה מלאכוי לאחר מיה", לעיל עמ' , המביא בעניין זה א הרמב"ם הל' אישו פט"ו הל"א, ר"י בוס' ב"ב יג ע"א, יביע אומר ח"א או"ח סי' לז או המגיה על הט"ז בריש אבה"ע סי' א ס"ק ח, ואף שווו""""ו אגרו משה, חלק אבן העזר ב, סוף סי' יח. יד, ואף שווו""""ו צפנ פענח סי' קפה. 14. שם, עמ' נו-נז, בשם הגאון הרוגוצ'ובר, שווו""""ו

5 שלומי רייסקין 224 "פּ רוּ וּר בוּ". לשיטה השניה הרי יש לו בנים (אם הם מיוחסים אליו). אך גם לדעה הראשונה יקיים שיש כאן קיום המצוה, זא מן הטעם הבא: לגבי הזרעה מלאכוי לאחר מיה הועלה האפשרו כי גם לדעה הראשונה (שמצוו "פּ רוּ וּר בוּ" לויה במעשה) יש אולי מקום לומר שלא רק מעשה ביאה נחשב למעשה במצווה זו אלא גם הוצא זרע לשם המצווה נחשב כמעשה, ואם קיום המצווה מונה בהולד הבנים, יחשב זה שהוציא א 15 זרעו בחייו למקיים המצווה אף אם יוולדו לאחר מוו. אם כן, אולי גם יציר זרע ממח-עצמויו בחייו חשב אף היא כמעשה לעניין מצוו "פּ רוּ וּר בוּ". ברם, יש לשקול א העובדה שכאשר מדובר ביציר זרע מלאכוי הזרע לא נוצר מאיברי ההולדה (ואמנם אם השילו א אי הזרע המלאכויים הראשוניים באשכיו, יש לאיברי ההולדה חלק ביצירו אך לא מחילה ועד סוף) ועל כן לא שייך שהורה צווה אדם להוליד בנים ממח עצמויו. מכל מקום, בין כה וכה ייכן כי יש בכך קיום מצוו "ל שׁ ב י צ ר הּ", שכן ורם זה וגופו אכן גרמו לכך שהעולם יהיה מיושב ומאוכלס ע"י רומ מח עצמויו להליך זה. נפטר של זרע ממ ח ע צ מוֹ ייצור האם מור לקח אים מגוף של מ ולהפיק מכך אי זרע שיופרו לאחר מכן באלמנו? האם יש איסור הנאה מן המ כאשר אין מדובר 16 בורם חי? בעניין דומה שאיב זרע מן המ לצורך הפריי אלמנו 17 הדעו היו חלוקו, ונראה כי און דעו חלוקנה בעניין זה גם כן. שם, עמ' נז. הרב זלמן נחמיה גולדברג. "על רומ ביצי, פונדקאו, הקפא זרעו של רווק, ונטיל, סה-סו, ש"ס, 45-49, לעי עמ' לביבליוגרפיה כללי ומקיפה זרע מהמ". וספר י,ג (שמ"ה), עמ' 54-89; לנושא נוחי מים בהלכה, ראה: קלמן כהנא, ג, עמ' 343 (בעניין הסיכון ספר ו (שמ"ט) עמ' מקורו נוספים לעיון: ציץ אליעזר, ח"ט, סי' מה; שם, ד (שמ"ג), עמ' ; שווו""""ו ספר שבדבר); יחוה דע, ישראל, ז, עמ' כה ; שווו""""ו דיני מנח יצחק, ח"ו, סי' קג; חי"ג, סי' צא; שווו""""ו ורפואה, ב (שמ"א), עמ' קיד ועמ' קכב; הלכה מאורו, 2, ש"מ, עמ' 18; ח"ג, סי' פד; הפרדס, סיון ש"ך, עמ' 15-16; שם, סיון ש"מ, עמ' שם, ג', עמ' סא; על נושאים סקירו ראה: פרופ' אברהם שטינברג, הזרעה מלאכוי "אשה כי זריע", בזיקם למקרא, גיליון מס' 162 (פרש זריע-מצורע, שס"ד), בקישורי משפטיים. הגרז"נ גולדברג כב שיש מקום להיר אם הבעל הסכים למעשה הלקיחה שלאחר מוו, או שיש אמדן ברור להסכמו (הרב זלמן נחמיה גולדברג, "על רומ ביצי, פונדקאו, הקפא זרעו של רווק,, סה-סו [ש"ס] עמ' 45-49, לעיל עמ' ); הרב יעקב ונטיל זרע מהמ", אריאל כב שלמרו שאין איסור הלכי בכך הפעולה לא רצויה מסיבו שונו, ולכן יש להיר זא רק במצבים חריגים ולאחר חלוף זמן סביר מפטירו, כדי שיהיה שיקול דע הגיוני (הרב י' אריאל ואחרים, "הפרייה לאחר המוו היבטים משפטיים והלכיים", קלט [2000] עמ' 331); והרב יגאל שפרן כב שאסור לשאוב זרע ממ בגלל הרפואה איסור ניוול המ ובגלל איסור הנאה מן המ, וגם אם בדיעבד היפרו מזרע זה, אין הצאצא

6 225 אי זרע מלאכויים ק דּ שׁ תּוֹ ו האם יש איסור על כהן לעבור הליך זה, 18 משום מצוו "ו ק דּ שׁ תּוֹ" 19 (ויקרא כא, ח), בשל זילו מסוימ שיש בחריגה מדרך הטבע בעניינים שבצנעה? מצווה זו גם מייחס לשאר עם ישראל, המצווים לדאוג על שמיר כשירוו של הכהן לעבוד במקדש. בכור וירושו פדיון כאשר נולד לאדם בן בכור, יש לפדוו לאחר שלושים יום, על ידי נינ שווי חמישה שקלים בשקל הקודש לכהן. דבר זה נלמד מן הפסוקים הבאים: "ק דּ שׁ ל י כ ל בּ כוֹר פּ ט ר כּ ל ר ח ם בּ ב נ י י שׂ ר א ל בּ אָד ם וּב בּ ה מ ה ל י הוּא", (שמו יג, ב) "...ו כ ל בּ כוֹר אָד ם בּ ב נ יך תּ פ דּ ה", (שם, פס' ג) "ו י ה י כּ י ה ק שׁ ה פ ר ע ה ל שׁ לּ ח נוּ ו יּ ה ר ג ה' כּ ל בּ כוֹר בּ א ר ץ מ צ ר י ם מ בּ כ ר אָד ם ו ע ד בּ כוֹר בּ ה מ ה ע ל כּ ן א נ י ז ב ח ל ה' כּ ל פּ ט ר ר ח ם ה זּ כ ר ים ו כ ל בּ כוֹר בּ נ י א פ דּ ה", (שם, פס' טו). "כּ ל פּ ט ר ר ח ם ל כ ל בּ שׂ ר... בּ אָד ם וּב בּ ה מ ה י ה י ה לּ ך אַך פּ ד ה פ דּ ה א בּ כוֹר ה אָד ם... וּפ דוּי ו מ בּ ן ח ד שׁ תּ פ דּ ה בּ ע ר כּ ך כּ ס ף ח מ שׁ שׁ ק ל ים בּ שׁ ק ל ה קּ ד שׁ ע שׂ ר ים גּ ר ה הוּא" (במדבר יח, טו-טז). בכור זה שיש לפדוו הוא בכור לאמו, כלומר: אם הוא הבן הראשון 20 של האם יש לפדוו, אחר אין צורך לפדוו. וכך כוב הרמב"ם : "מצוו עשה לפדו כל איש מישראל בנו שהוא בכור לאמו הישראלי, שנאמר 'כל פטר רחם לי', [שמו לד, יט] ונאמר 'אך פדה פדה א בכור האדם' [במדבר יח, טו] ". עד כאן לעניין בכור לאמו. אם הולד הוא בן ראשון לאביו הוא יורש כפליים מאחיו בנכסי אביו, כדברי הכוב: "...כי א הבכ ר... יכיר ל לו פי שנים בכל אשר ימצא לו כי הוא ראשי א נו לו משפט הבכ רה" (דברים כא, יז). דין ירוש בכור עלול להעלו בפנינו א השאלה הבאה: האם בכור הנולד מעיבוד זרע מלאכוי נחשב כבכור לאביו, אף אם היו לאביו ילדים אחרים שנולדו 21 לפניו, משום ש"פנים חדשו באו לכאן", או שמא אין בכך לגרום לדין בכור מחודש? כמו כן, אם אדם הוליד בן בכור בזרע מלאכוי, ואחר כך, כ [ש"ס], מייחס לבעל הזרע (ר' יגאל בצלאל שפרן, "אבהו לאחר מיה", עמ' ). 18. אם יוכרע שהצאצא לא מייחס לאביו הכהן ואין עליו דיני כהונה, הבעיה החברי שיווצר בהגיעו של הבן למצוו איננה פשוטה. אם כי היא הרבה פחו מביכה מאשר -- העורך. מבוכ הבר מצוה מצאצא של אש כהן מהזרעה מלאכוי מגוי. 19. "ו ק דּ שׁ תּוֹ כּ י א ל ח ם א ל ה יך הוּא מ ק ר יב ק ד שׁ י ה י ה לּ ך כּ י ק דוֹשׁ א נ י ה' מ ק דּ שׁ כ ם". 20. משנה ורה לרמב"ם, הלכו ביכורים, יא, א. 21. פנים חדשו באו לכאן, שכן יש פה פריון מחודש, וביחוד במקרה בו ההשלה היה מאדם אחר הפריון עה הוא אף מסוג חדש פריון זר או משולב בין שני בני אדם שונים.

7 שלומי רייסקין 226 בס"ד ילדו הוא ואשו ילדים נוספים בדרך הטבע האם הבן השני, שהוא הראשון שנולד בדרך הטבע, הוא-הוא הבכור לאביו (לעניין ירושה) ולאמו (לעניין פדיון)? או שמא יש כאן שני בכורו? על פי מה שכבנו לעיל בקביע אבהו, נראה שלא יהיה לו דין בכור לירוש אביו, שכן הוא רק "בכור מח-עצמויו". 22 לעניין פדיון הבכור לאמו אף אם מדובר על יציר ביצי ממח עצמו הרי שהוא פטר רחם לאמו זו שנשאה אוו ברחמה והיא יולדו, ועניין זה דומה לכאורה להפרייה מלאכוי רגילה. משפחה בין ורם למופרי קרב ממזרו מה יהיה דין הולד שנוצר מעיבוד זרע והפרייה מא קרובים זה לזה לעניין ממזרו? ומה לגבי רומה מא אוו אדם עצמו? כגון: עיבוד זרע 23 והפריי ביצי של אוה אשה עצמה. השאלה היא נקבה ממח עצמו של האם כאשר אין ביא איסור הולד יהיה ממזר, או שמא רק ביא איסור 24 גורמ לממזרו? יש מי שסבר שאם אש איש נעברה באמבטי מזרע של אדם שאינו בעלה הולד ממזר, אף שאין כאן ביא איסור. זא, משום שלשיטו הורה לא יצרה ממזרו משום הנא הביאה, אלא אף ללא ביאה כלל הולד ממזר. לשיטה זו, גם בנולד מזרע מלאכוי יכן כי הולד ממזר אף שאין ביא איסור. ברם, דברים אלו נפסלו על ידי אחרים בטענה ש"אין בהם ממש מחמ שהם נגד הראשונים ונגד הפוסקים המפורסמים אשר 25 עליהם אנו נשענים וגם נגד השכל". מכל מקום, יש לבחון האם הורה מחילה ממזרו ביציר ולד באמצעו רומ חומר שלא נועד במקורו לההוו לזרע בדרך הטבע אלא רק במעבדה יכול אינו להיו זרע, ואף בלבד, או שמא רומה זו אינה יכולה ליצור איסורים. יירה מכך, בהריון באמבטי סוף כל סוף יש זרע של פסול קירבה, זרע זה היה יכול להיו וצר של איסור בביאה טבעי, אלא שלא הייה כאן ביאה, קרי: היה נק בין שלב הוצא זרע לבין שלב קליט הזרע, ולא הייה ביא הגוף. לעומ זא, כאן אין זרע כלל אלא מח עצמו, ולו יזריק אדם מח-עצמויו 22. יש לזכור א העובדה שכאשר הושלו אי זרע מלאכויים ראשוניים באשכי האב מונ המצב עלולה להיו שונה, שכן כאן מעורבים כלי הולד האב בשלב כל-שהוא, ואם מדובר בשני אנשים: ורם מח-עצמו ומושל העניין מורכב יור. 23. והרי אם אסור להוליד עם קרוביו של האדם, כך לכאורה אסור לאדם להוליד עם עצמו, שהרי מיהו קרובו יור ממנו? 24. כגון ספר "זכר לחגיגה", חלק זכר למעשה בראשי, חגיגה יד. יחיאל, ח"ג, סטניסלבוב, ה'רצ"ט, סי' מז, או א, מנח 25. כך דברי ר' אלטר יחיאל נבנצל, עמ' 55-56, המפלא על דברי ה"זכר לחגיגה" שחולק על גדולי הראשונים "שהסכימו שדבר פשוט הוא שהולד כשר, ולא אסרו לאשה לרחוץ באמבטי שרחץ בו איש אחר או לשכוב על סדינים ששכב עליהם איש אחר אלא משום דקפדינן על הבחנה... שהולד שנולד מאמבטי מייחס אחר בעל הזרע, ואסור לו לישא אחוו ב האיש הזה דהוא אבי' ממש...", ומסיים "ודברי הספר זכר לחגיגה אין בהם ממש מחמ שהם נגד הראשונים ונגד הפוסקים המפורסמים אשר עליהם אנו נשענים וגם נגד השכל".

8 227 אי זרע מלאכויים ברחמה של קרובו לא יהיה בכך איסור ביאה, ואם כן יש סברה לומר שעיבוד מח זה לזרע מלאכוי לא יוכל להחיל איסורים, שכן לא הייה דרך אפשרי לקיום איסור ביאה בזרע זה. 26 ממזרים ופסולי חיון הכשר בעקבו שאל קביע אבהו עלה שאלה נוספ שאל הכשר צאצא עידי של הפסול לבוא בקהל על ידי עיבוד זרע מלאכוי ממח עצמויו. למשל: ממזר שיצרו מאיו זרע מלאכוי והפרו אשה כשרה, ואחרי שעה חודשים נולד ילד, האם הולד ממזר או כשר? השיקולים האפשריים להכשר בן זה: 1. מח עצמו של "פסול" זה לא היה יכול להוליד לפני עיבוד הזרע, ויש כאן הרבה יור מאשר "פנים חדשו באו לכאן", אלא מהו חדשה ממש. 2. ייחוס ההורו לאב יהווה שיקול נוסף בעניין זה אם הולד מיוחס אליו הרי יש פה זיקה שפסול אוו לעניין ביאה בקהל? 3. מדובר בפועל ב"זה וזה גורם", (אי גוף האב מחד, והמעבדה לאידך) והשאלה היה האם כלל זה שייך לאיסורי עריו, והאם יפסק ש"זה וזה גורם" מור. ייבום מצוו ייבום היא שאם אדם נפטר ללא בנים נושא אחד מאחיו א אלמנו ויורש א נכסיו והבן שיוולד להם ימשיך א שושל האח שמ בלי בנים. הורה גם אפשרה לאחי המ לחלוץ לאלמנ אחיו, אם לא יחפוץ לייבמה, ולאחר החליצה מור היבמה להינשא לכל אדם. מצוו הייבום מקיימ כאשר הקיימו הנאים הבאים: "כּ י י שׁ בוּ אַח ים י ח דּ ו, וּמ אַח ד מ ה ם, וּב ן א ין לוֹ" (דברים כה, ה). כאשר יש לאח הנפטר בן בשע מיו אין מצוו ייבום, אך אם בשע מיו לא היה לו זרע חלה חוב הייבום. הרב מרדכי הלפרין, במאמרו בעניין המעמד ההלכי של 27 הנולד מהזרעה מלאכוי לאחר מו אביו, הבדיל בין שלושה מצבים: 1. בע מו האב הייה היבמה בהריון עם ולד זה הייבום לוי ועומד עד יש לציין א מסקנ הרב ד"ר מרדכי הלפרין (במאמרו הזרעה מלאכוי לאחר מיה עז-עח (טב שס"ו), עמ' 121, לעיל עמ' 127), שאין חשש ממזרו איסור והיר", בנושא הזרעה מלאכוי (בייחוד זו הנעשי לאחר מיה), "וכבר הורה זקן, הגר"מ פיינשטיין, שדין ממזרו הוא ולדה של מעשה העבירה ולא של העירוב הזר, ולכן הוולד אומר (ח"ח סי' כא סוף היביע כשר, ואין לחוש כלל לדע החולקים", והביא שם שוב או ד) משנ של"ח: "וזכורני כי זה כעשרים שנה בהיוי יחד בבי הדין הגדול ירושלים, עם עמיי הגרי"ש אלישיב, והגר"ב זולטי, דברנו בזה, והיה פשוט לכולנו שגם אם קבלה האשה זרע מאיש אחר וילדה, שאין הוולד ממזר, מכיון שאין כאן ביא איסור". הרב ד"ר מרדכי הלפרין, "מעמד הלכי של הנולד מהזרעה מלאכוי לאחר מו אביו", ובירורים במצו כיבוד אב ואם, אלון שבו: הוצא עיונים שיש להם שיעור: דברים 'צומ' צווי מדע וורה, שס"ה, עמ' ; לעיל עמ'

9 שלומי רייסקין 228 שיברר אם הוולד חי או נפל. אם הוולד חי מברר למפרע שלא חלה חוב ייבום בזמן מי האב, אחי-היבם; 2. בע מוו עדיין לא הייה היבמה בהריון, אך בגופה היה הזרע שנקלט רק לאחר מיו. ה'נודע 28 ביהודה' חידש שבמצב כזה חלה חוב ייבום גם לאחר ליד הבן, למרו שבן זה נחשב כבן המ לכל דבר, והרב הלפרין דן בנקודה זו באריכו, ובדברי החולקים על ה'נודע ביהודה', ולבסוף מסיק שנראה להלכה כדע החולקים על ה'נודע ביהודה', הסוברים שאם זרע המ היה בגוף האישה לפני מיו, אף שטרם נקלט דינו כאילו כבר נקלט, והביא דברי הגרש"ז אויערבאך בנדון זה שהייחס לעניין הזרעה; 3. בע מו האב לא היה בגופה זרע הבעל, שנשמר קפוא והופשר לאחר מיו, והוזרק לוך גוף האישה, נקלט, ולאחר זמן נולד צאצא מזרע זה. במצב זה נראה שדין 29 ייבום שנקבע בע מי האב אינו מבטל. להלן מעשה: ראובן נשא א רחל לאישה, ויש לו אח ושמו שמעון. ראובן הוליד בן על ידי זרע מלאכוי שעובד מאיו, ומלבד בן זה (או ב 30 זו) אין לו בנים. ראובן נפטר. האם אש ראובן חייב בייבום? שוב, 31 לכאורה הדבר לוי בשאל הייחוס: האם לולד יש ייחוס לאביו. אך גם אם יפר שאל הייחוס, ובהנחה שאכן יש לו ייחוס לאביו, עדיין יש לחלק א המעשה לפי החלוקה דלעיל: 1. אם בע מו האב הייה היבמה בהריון עם ולד זה והוולד אינו נפל אין חוב ייבום; 2. אם בע מוו עדיין לא הייה היבמה בהריון, אך בגופה היה הזרע המלאכוי שנקלט רק לאחר מיו. ייכן שלהלכה דינו כדין נקלט בחיי האב; 3. אם בע מו האב לא היה בגופה הזרע המלאכוי, אלא הוזרע בה לאחר מיו. דין ייבום שנקבע במו האב אינו מבטל. שאלה דומה גם עלה בנוגע לוולד מזרע מלאכוי ואחיו מן האב (שנולד בצורה דומה או בדרך הטבע) האם אחיו חייב ליבם א אשו? ביהודה, אבה"ע מהדורא קמא, סוף סי' סט. הנודע ר' יחזקאל לנדא, בהמשך דן שם הרב הלפרין בדין ירוש בן זה לעומ היבם, ובקדימו ירושה זו. פטיר הבעל, ראה דברי הרב יאיר חדאד, "רופאים לאחר ולגבי הפריי מבחנה רגילה יאיר, ח"ב, סי' דבריך שביצעו הפרי מבחנה אחרי מי הבעל ונולד לאשה בן קיימא", לב, עמ' רב-רה, שלפיו האשה פטורה מחליצה ומיבום. ראה גם: אבהו לאחר מיה. הרב א (שי"ח), עמ' קיא נועם, כ (ש"ס), עמ' ועיין יגאל בצלאל שפרן. והלאה, שם ישנה רשימה ארוכה של מאמרים בנוגע להזרעה מלאכוי, ייחוס הוולד וכשרוו, מא גדולי ורה רבים (ביניהם הג"ר שלמה-זלמן אויערבאך זצ"ל). מאידך הורה אומר "כי ישבו אחים יחדיו" (דברים כה, ה), ואף אם יש לוולד ייחוס לאביו נין לומר כי זרע מלאכוי זה "לא בא לעולם" באוו זמן כלל, ולא היה בפוטנציה אפילו בפקיד חומר-הולדה, והוא חידוש שלא היה קיים בזמן נישואי ראובן ורחל. לפי זה, הרי זה דומה להולד ילד מזרעו לאחר מי האב, ואולי יש צורך בייבום או חליצה

10 229 אי זרע מלאכויים 32 האם הוא חייב לייבם א אש אחיו? ומה אם מדובר בשני אנשים ש"יצרו" וולד זה: אדם א' ורם מח-עצמויו מנו הופקו אי זרע מלאכויים ראשוניים, אדם ב' מושל שהשילו באשכיו אים אלו שהפכו לבוגרים? לגירושין עילה בעל שאשו הערימה עליו, ולקחה א איו בעורמה (וכל-שכן אי אדם אחר) ליציר זרע מלאכוי, יש לכאורה מקום לדון אם יוכל לחייב א אשו לקבל גט בשל כך. הרעיון של כפי גט עקב פעול פריון של האשה ללא יידוע הבעל כבר הוזכר בדברי ה"ציץ אליעזר" שפסק לעניין הזרעה 33 מלאכוי מורם זר (רגילה, בזרע אמיי) שהבצעה ללא ידיע הבעל, שיש לחייב א האשה לקבל גט פיטורין, ואח מן הסיבו לכך הוא שהיא "עובר על ד משה ויהודי". יכן כי האשה גם איבדה א כובה אף אם לא היה הראה, ויש סברא שנאסרה על ידי כך [על ידי הזרעה מאדם אחר] על בעלה. אמנם לענייננו סברא זו קלושה יור, בשל העובדה שאין מדובר בחומר שהיה זרע מלכחילה, וגם אין מדובר פה בזרע ורם. סיכום ג. בדפים אלו הועלו שאלו המעוררו בעקבו "זרע מלאכוי", העלול לאפשר לכל איש ואשה לפרו ולרבו. יש במאמץ לסייע לחשוכי בנים להוליד ממיד הצדקה, שכן אמר ריב"ל "כל אדם שאין לו בנים חשוב כמ" (נדרים ס"ד, ע"א) ויש כאן הצלה ממיה לחיים; והצדקה היא סימן להיונו "זרע אברהם" (ואוסיף: מלאכוי או שאינו מלאכוי), כדברי הרמב"ם בהל' מנו עניים (י, א): "חייבין אנו להזהר במצו צדקה יור מכל מצו עשה, שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו שנאמר כי ידעיו למען אשר יצוה א בניו לעשו צדקה [בראשי יח, יט]", וגם הרחמנו היא סימן לכך, שכן "זרעו של אברהם אבינו והם ישראל... רחמנים הם על הכל" (הל' עבדים ט, ח). פא-פב, עמ' (2008) מקור: 32. לכאורה יש מקום כאן להיר א האשה בייבום וחליצה ממה נפשך: אם האח שנוצר מזרע מלאכוי נחשב כאח, הרי שיבומו ייבום וחליצו חליצה. ואם איננו נחשב כאח ע"פ ההלכה, אזי אם הוא "אח יחיד", לא חלה כלל חוב ייבום והיבמה מור לשוק. לפי"ז יש מקום להחמיר רק כשיש אחים נוספים, ואז רק עליהם וטל מצו הייבום או החליצה -- העורך. ציץ אליעזר, ח"ט, סי' נא, פרק ד. 33. שווו""""ו

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

<4D F736F F D20E020E4F9FAECFA20F8F7EEE5FA20EEE5E7>

<4D F736F F D20E020E4F9FAECFA20F8F7EEE5FA20EEE5E7> 5 ר ייס ק ין שלומי מוח חלקית) (השתלת רקמות מוח השתלת ראש בהלכה והשתלת ראשי פרקים: א. השתלת רקמות מוח והשתלת ראש השתלת ראש השתלת רקמות מוח ב. השלכות הלכתיות איסור רציחה? החיוב במצוות זהות האדם וצאצאיו עירוב

קרא עוד

האם מי ש''הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה'' מותרת לכהן? תשובה בענין מעמדה של אישה שנולדה מאב יהודי ומאם שהתגיירה כאשר הייתה מעוברת ממנה. האם היא מותרת

האם מי ש''הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה'' מותרת לכהן? תשובה בענין מעמדה של אישה שנולדה מאב יהודי ומאם שהתגיירה כאשר הייתה מעוברת ממנה. האם היא מותרת האם מי ש''הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה'' מותרת לכהן? תשובה בענין מעמדה של אישה שנולדה מאב יהודי ומאם שהתגיירה כאשר הייתה מעוברת ממנה. האם היא מותרת להנשא לכהן? האם ילדיהם נחשבים לחללים? מאת הרב ריבון

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

םיינברה ןידה יתב לש ןיד יקספ תריקס העורך סקירת פסקי דין של בתי הדין הרבניים פסקי הדין הנסקרים במדור זה התפרסמו בחודשים האחרונים על ידי הנהלת בתי הדין

םיינברה ןידה יתב לש ןיד יקספ תריקס העורך סקירת פסקי דין של בתי הדין הרבניים פסקי הדין הנסקרים במדור זה התפרסמו בחודשים האחרונים על ידי הנהלת בתי הדין םיינברה ןידה יתב לש ןיד יקספ תריקס העורך סקירת פסקי דין של בתי הדין הרבניים פסקי הדין הנסקרים במדור זה התפרסמו בחודשים האחרונים על ידי הנהלת בתי הדין הרבניים והם מצויים באתר של הנהלת בתי הדין הרבניים ובמאגרים

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

äîãøéê äîìà ìôøéåï

äîãøéê äîìà ìôøéåï מסדרת מדריכי ארגון משפחה חדשה המדריך למשפחה החדשה אהבה ופירותיה המדריך המלא לפריון ופוריות משפחה עתידה" "עתידה מאת אירית רוזנבלום עו"ד מחר אולי נפליגה למקומות שלא ידענו מעולם, מקומות בהם תחת חופת הקידושין

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

. ' ' ' : [ " :' ( [ " ( : ' [ ( [ : ' " ' ( ) [ " [ ( " ( : [ ( ) " ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. :

. ' ' ' : [ :' ( [ ( : ' [ ( [ : ' ' ( ) [ [ ( ( : [ ( ) ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. : . ' : :' " : ' : ' ) " : ) : '. :. :. :.. :. :. ) (. :.. [ :. ' [ [ ' : '. :. :. :. : [. :. : '. ) :. :. [ :. :. :. : '. ) (. :. [ :. ] [ [ [ :.. :.. : :. : '. :. :. :. :. :. :. : [. :. :. :. :. ) (. :.

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

שיבוט אדם - נוסח סופי

שיבוט אדם - נוסח סופי חוקים בקצרה מאי 2009 1 תזכיר הצעתחוקאיסור התערבותגנטית (שיבוטאדםושינויגנטיבתאירביה) (תיקון מס' 2), התשס"ט- 2009 ביןדחיהלהכרעהמוסרית רקע ההתפתחות הטכנולוגית של שני העשורים האחרונים בשדה הביו-טכנולוגי אפשרה

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד