<4D F736F F D20F7E5E1F520EEE0EEF8E9ED20E2ECE9FA20E7E6EF2DF8E5F7ED202D20F1E5F4E920342E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F7E5E1F520EEE0EEF8E9ED20E2ECE9FA20E7E6EF2DF8E5F7ED202D20F1E5F4E920342E646F63>"

תמליל

1 'א ל קוֹל שׁ יר י ' ה נּ ע ר ה יהושעגרנט 1 1 'א ל קוֹל שׁ יר י ה נּ ע ר ה': על נשים אומרות שיר בשירה העברית בספרד מאת א לפני כתריסר שנים ראתה אור לראשונה אנתולוגיה המוקדשת כולה לשירי נשים בשפה העברית, ערוכה בידי שירלי קאופמן, גלית חזן-רוקם ותמר הס. 1 ברובה מחזיקה אסופה זו, כצפוי, מפרי יצירתן של עשרות משוררות שפעלו בין סוף המאה התשע עשרה לסוף המאה העשרים. אמנם כותרת המשנה של האסופה מטעימה כי שיריה משתרעים 'למן העת העתיקה ועד ההווה', ואכן חלקה הראשון מקובı מתנובת חלקותיה הקדומות של השירה העברית לדורותיהן, החל בפרקי מקרא נבחרים, שלהם נסמך צרור קטעים מספרות חז"ל. 2 את ימי הביניים מייצגים בה שני שירים בלבד, המחזיקים שניהם יחד לא יותר מעמוד ומחצה: 'היזכור יעלת החן ידידה' לרעייתו עלומת השם של דונש בן לברט וכן 'מי ברוך נורא ואדיר', פזמון המיוחס בכתב יד ל'אשת חיל הגבירה מרת מרזנא הרבנית מגירונה'. 3 במבוא לאנתולוגיה מציינות עורכותיה כי 'פערים גדולים של זמן וכמו כן דילוגים גדולים במרחב, מאפיינים את תודתי נתונה לכל מי שזיכוני בעצותיהם במהלך הכנתו של המאמר ובייחוד לפרופ' שולמית אליצור, לפרופ' טובה בארי, לד"ר מתי הוס ולפרופ' אדווין סרוסי; תודה מיוחדת ראויה לידידי המלומד ד"ר אורי מלמד על תיקוניו, הערותיו והצעותיו. S. Kaufman, G. Hasan-Rokem, and T.#S. Hess (eds.), Hebrew Feminist Poems from Antiquity to.the Present: A Bilinbgual Anthology, New York 1999 ראו: קאופמן, חזן-רוקם, הס (לעיל הערה 1), עמ' 36 55, קאופמן, חזן-רוקם, הס (לעיל הערה 1), עמ' לפרשת גילוי שירהּ של אשת דונש ראו: ע' פליישר, השירה העברית בספרד ובשלוחותיה (א ג) ש, ' אליצור וט' בארי (עורכות), ירושלים תש"ע ב, עמ' * [מ ר ק מ ים: תרבות ספרות פולקלור, לגלית חזן-רוקם (תשע"ג), עמ' ]

2 2] תנועת קולות הנשים בשירה העברית... רק מאות שנים מאוחר יותר, 4 הרחק מארı -ישראל ובבל, מתגלה קול האישה הבא שאפשר לזהותו'. זהו ה'קול' המתגלם בשירהּ של אשת דונש, הבולט בייחודו על רקע 'השתקתם הכוללת של קולות נשיים במעש השירי הרווח באותה עת :'(the pervasive silencing of female voices in standard poetic practice at the time) 2 אשת דונש ומרזנא הן הנשים היחידות שקולותיהן נתגלו עד כה בכל השירה העברית בת ספרד של ימי הביניים. שתיהן מתעלות מעבר למגבלותיה של תרבותן בספרד, שלא ראתה בעין יפה ביטוי פומבי של יצירתיות נשית ) public was unfavorable to 5.(female creativity 'קולות נשיים' בהוראתו (המטפורית) הנפוצה של הביטוי, כלומר יצירות שנשים חיברון, אכן כמעט בבל ייראה הם בעולמה של שירת ספרד. רק שיר עברי אחד ויחיד שניתן לייחס לאישה בת ספרד של ימי הביניים, נוסף על שני השירים הנזכרים, צוין במחקר לאחרונה: שיר מספד 6 קצרצר ומרגש שחיברה טולוסאנה די לה קבלריה, אמו של יוסף בן לביא, על מות בנה שלמה. עם זאת, ראויה לציון בהקשר זה תופעה רבת עניין, שטרם נדונה כדבעי בפני עצמה ובמלואה, והיא הופעתן של נשים מזמרות בשירת ספרד העברית לדורותיה ולשלוחותיה. מעמדים שבהם נשים משמיעות את קולן הממשי ב'פעולת דיבור' המוגדרת מפורשות כשירה מוצגים לא אחת, ולעתים אף בפירוט ובהבלטה ניכרים, בכמה מ חלקותיה של שירה זו. בחינתם של אלה יש בה לאחר תקופת חז"ל (במקור מדובר כאן על 'אלפי שנים', ואין זו כמסתבר אלא פליטת קולמוס). קאופמן, חזן-רוקם, הס (לעיל הערה 1), עמ' 5 6; לניסוחים קרובים ראו: ט' רוזן, ציד הצבייה, קריאה מיגדרית בספרות העברית מימי הביניים, א' מוקד (מתרגם), תל-אביב תשס"ו, עמ' ' הוס, 'ייצוגים שליליים של נשים ונשיות בשירת האסכולה האנדלוסית', ט' רוזן, א' הולצמן (עורכים), מחקרים בספרות העברית בימי הביניים ובתקופת הרנסנס, מוגשים לפרופ' יונה דוד (תעודה יט), תל אביב תשס"ג, עמ' ' 31 גרוסמן, חסידות ומורדות, נשים יהודיות באירופה בימי-הביניים, ירושלים תשס"א, עמ' ראו: Y. A. Sáenz-Badillos, J. Targarona, La voz femenina en la poesía hebrea medieval, pp. Moreno Koch (ed.), La mujer judía, Córdoba 2007, ולאחרונה ביתר הרחבה: מ; א; J. Targarona Borrás, The dirges of Don Benvenist and Doña Tolosana de la Cavalleria for the death of their son Solomon, J.#P. Decter, M. Rand (eds.), Studies in Arabic and Hebrew Letters in pp..honor of Raymond P. Scheindlin, Piscataway, NJ 2007, סאנı בדיליוס וטרגרונה עמדו אל נכון על כך שבכ"י שוקן (19524) 37 ניצבת בראש השיר הזה, 'בני, טרם ילדך, צור', כותרת המייחסת אותו במפורש לא מו של הנפטר. אמנם מעיון בתצלום כתב-היד (תודתי נתונה למר ברוך יונין, איש ספריית מכון שוקן, על סיועו) נראה כי לשונה של כותרת זו איננה 'ואמו עליו באבל', כנדפס במאמרה של טרגרונה, אלא 'ואמו עליו תאבל', וזאת על דרך לשון הכתוב באיוב יד 22: 'ו נ פ שׁוֹ ע ל יו תּ א ב ל'. אני מקווה לדון בשיר זה בהרחבה במקום אחר [154]

3 3 'א ל קוֹל שׁ יר י ה נּ ע ר ה' [3 כדי לקרוע לפנינו צוהר אל מציאות רב-ממדית בהרבה מן העשוי להשתמע מן הקביעה התלמודית המפורסמת 'קול באשה ערווה' (בבלי, ברכות כד ע"א), 7 בח שפה נוכחות מרשימה של קולות נשים שׁ רות בעולמן רב הפנים של שירת ספרד ושל החברה והתרבות שבתוכן 8 ומתוכן התהוותה. ב אמנם עובדה ידועה היא כי בפינה אחת מסוימת בשירה העברית שנתחברה בספרד המוסלמית רווח ואף טיפוסי אזכורן של נשים הנותנות קולן בזמר, כפתיח להבאת טורי שיר מפיהן בדיבור ישיר. מדובר בטורים העבריים האחרונים שבשיר האזור, המוליכים אל הכ'רג'ה, חוליית הסיום שלו, האמורה במקרים רבים מפיה של דמות נשית. באותם טורים הניצבים על סיפה 'מוכתרת' הכ'רג'ה לעתים בצירופים כגון 'שׁ יר י ע ל ה' או 'שׁ יר ע ל מוֹת', אשר 'רומזים על ז'אנר נשי של שירה', כלשונה של טובה רוזן. 9 כשלעצמה חורגת הכ'רג'ה, כידוע, מלשונו העברית של השיר עד אליה והיא מובאה (או כעין מובאה) משיר-עם בערבית מדוברת, בספרדית קדומה, או בתערובת של שתי הלשונות; 10 אך מכוח טורי המעבר הנזכרים אל חתימתו הלועזית, גם בגופו והשוו: ב"צ פישלר, 'קול באשה ערגה?', הארı תרבות וספרות, השוו לדברי גלית חזן-רוקם, החותרת ל'חשיפת הקול הנשי בספרות מדרש האגדה בהקשרי ספרות עממית'; ראו: ג' חזן-רוקם, רקמת חיים: היצירה העממית בספרות חז"ל: מדרש האגדה הארı - ישראלי איכה רבה, תל-אביב תשנ"ז, עמ' 123. על מושג 'הקול הנשי' על רקע הממצאים שיוצגו כאן ראו להלן בסוף המאמר. בזמרת נשים בשלוש תרבויותיה של ספרד של ימי הביניים, ובכלל זה אצל יהודיה, עסקה החוקרת ג'ודית' כהן בעבודת המוסמך שלה: Femmes- J.#R. Cohen, Le Rôle des Musiciennes dans l Espagne Médiévale dans les Communautés Chrétienne, Juive et Musulmane, Ca no soe ולאחרונה באורח תמציתי במאמרה: M.A. thesis, Université de Montréal, 1980 joglaresa : Women Musicians in Medieval Iberia s Three Cultures, A. Klinck and A. Rasmussen.(eds.), Medieval Women s Song: Cross-Cultural Approaches, Philadelphia, PA 2001, pp במחקריה אלה, שהם רבי עניין מכמה בחינות, לא נזקקה כהן לשירה עברית במקורה (ראו: כהן, תפקיד המוסיקאיות, עמ' 12, הערה 2); תודתי נתונה לפרופ' אדווין סרוסי שהפנה אליהם את תשומת לבי ולד"ר כהן ששלחה לי בטובה מעבודותיה. ראו: ט' רוזן-מוקד, לאזור שיר: על שירת האזור העברית בימי -הביניים, חיפה תשמ"ה עמ' דיון כללי בכ'רג'ה ראו (לדוגמה): שם, עמ' 80 89; לדיון מרוכז במקבı לשונות מעבר אל הכ'רג'ה בשירת האזור העברית ראו: י' לוין, מעיל תשבı : הסוגים השונים של שירת החול העברית בספרד ג, תל-אביב תשנ"ה, עמ' וכן ראו: T. Rosen, Towards the Kharja: A Study of Penultimate Units in Arabic and Hebrew Muwashshahat, F. Corriente and A. Sáenz-Badillos (eds.), Poesía Estrófica Árabe y Hebrea y sus Paralelos Romances, Madrid 1991, pp אף בשירי האזור הערביים (המ ושחאת) מופיעות כ'רג'ות כיוצא באלה, ויש המזהים בהן הד לשירת נשים עממית שנהגה בחצי האי האיברי עוד בטרם הכיבוש הערבי. ראו: רוזן-מוקד (לעיל הערה 9), [155]

4 4] של שיר האזור העברי מונכחת אפוא דמותה של 'ע פ ר ת א ה ב ים, שׁ יר תּ בּ יע ' 11 עלמה הנותנת 4 קולה בשיר. אך לא רק במעבר אל הכ'רג'ה שבסוף שיר האזור עשויה להופיע העלמה המזמרת בשירת ספרד, אף לא רק בגפה. הבה נתבונן בצמד טורים ('מדריך') מרהיב ביופיו הניצב בפתחו של שיר אזור 12 ליהודה הלוי: 13 שׁוּר א ם ק ר ע ה בּ ת שׁ ח ר שׁ ח רוּת שׁ ר יוֹנ יה / א ל קוֹל שׁ יר י ה נּ ע ר ה וּל קוֹל שׁ יר יוֹנ י ה קולות זמר נשי נשזרים כאן להפליא בתמונת השחר העולה. מן החש כה בוקע אור הבוקר, המצטייר כדמות נשית ('בּ ת שׁ ח ר'). זו 'קורעת' את שריונה השחור בדיוק בשעה שנשמעת שירתן של הנערה ושל 'יוֹנ יה ' וכמו מכוח הקולות המרגשים הללו. 14 לשון 'יוֹנ יה ' החותמת את עמ', והמצוין שם; וכן: A. Deyermond, The Romance Kharjas in Hebrew Script: Woman s Song or Man s Text?, I. Benabu (ed.), Circa 1492: Proceedings of the Jerusalem pp..colloquium Litterae Judaeorum in Terra Hispanica, Jerusalem 1992, למעבר אל הכ'רג'ה המציין את זמרתה של הנערה בשירי אזור ערביים ראו לדוגמה במאמרה של רוזן הנזכר בהערה הקודמת וכן את המובא אצל: ש' אבו דאוד, 'תבנית ומגדר בשירי האזור העבריים בספרד', א' אטינגר וד' בר-מעוז (עורכים), מטוב יוסף: ספר היובל לכבוד יוסף טובי א: מקרא, ספרות ימי הביניים, ספרות חדשה, חיפה תשע"א, עמ' ראו: ח' שירמן, שירים חדשים מן הגניזה, ירושלים תשכ"ו, עמ' 338. השיר נטול כ'רג'ה לועזית בסיומו; ושמא באזכור זמרת הנשים בתחילתו יש משום 'פיצוי' על כך. דוגמה נוספת לאזכורה של זמרה נשית בפתחו של שיר אזור נטול כ'רג'ה תימצא ב'שיר עלמות אשנן', שיוחס מספק ליצחק אבן עזרא; ראו: מ"ח שמלצר (מהדיר), יצחק בן אברהם אבן עזרא, שירים, ניו יורק תשל"ט, עמ' ראו: ד' ירדן (מהדיר), שירי הקדש לרבי יהודה הלוי, א ד, ירושלים תשל"ח תשמ"ו, ד, עמ' 981. לשאלת מחברו של השיר הזה (שיוחס גם ליוסף אבן צדיק) ראו: ח' שירמן, תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית, ערך, השלים וליווה בהערות ע' פליישר, ירושלים תשנ"ו, עמ' 490, הערה 45. לסוגו ולהקשר חיבורו של השיר ראו להלן על יד הערה 43. תיאור ז מרת הנערה בעלות השחר כאן מעלה על הדעת את 'שירי השחר' המוכרים בשירת ימי הביניים האירופית. דוגמאות ראשונות לסוגה זו עולות בשירת הטרובדורים הפרובנסלית עוד בשלהי מאה השתים עשרה,(alba) ומשם היא משתלשלת לשירה הצרפתית,(aube) ובהמשך אף אל השירה הגרמנית (Tagelied) ועוד. לדיון מקיף במקומו של הקול הנשי בסוגה ראו:- Dawn.G Sigal, Erotic,Songs of the Middle Ages: Voicing the Lyric Lady, Gainesville, FL 1996 ושם הפניות לספרות קודמת הדנה בסוגה. שיר אזור אחר ללוי אכן נחתם בכ'רג'ה הנראית נטולה מ'שיר שחר' ערבי עממי. ראו: פליישר (לעיל הערה 3) ב, עמ' ; נראה כי כנהוג בשירי השחר במקור נשמע האמור באותה כ'רג'ה מפי דוברת המפצירה בבוקר ('יא צבא[ח]!') שלא יעלה, על מנת שאהובה ('חבּיבּי') יישאר בחיקה. כמה שירי אזור ערביים מספרד הנחתמים בכ'רג'ות בספרדית קדומה בעלות אופי של שירי שחר נדונים אצל: pp. P. Dronke, The Medieval Lyric, London 1968, [156]

5 'א ל קוֹל שׁ יר י ה נּ ע ר ה' [5 המחרוזת עשויה להתבאר בשתי פנים: מחד גיסא 'יוני בת השחר' ומאידך גיסא 'יוני הנערה', משמע חברותיה, שהרי היונה מטפורה שגורה היא לעלמה עוד מפסוקי שיר השירים ובשירת ספרד לרוב. הצירוף 'קוֹל שׁ יר יוֹנ י ה' איננו מציין כאן אפוא (רק) את קול הצפורים המצייצות 15 לעת בוקר, אלא (אף) את קולה של קבוצת עלמות המלווה בשירתה את 'ה נּ ע ר ה' המזמרת; ומצלולו העשיר של צמד הטורים, רצוף העיצורים שׁ' ו-ר', כמו 'מתזמר' בגוף לשונו של השיר רב-קוליות מהדהדת זו. 5 מעמד דומה ובו 'עפרה' נותנת קולה בשיר ומנגנת בעוּד ('תּ שׁוֹר ר ע ל י כ נּוֹר') בצד חבר עלמות המזמרות בשבחי יופיה ומנגנות בתוף ('ו תוֹפ פוֹת ע ל מוֹת'), מצייר לפנינו שיר הצימודים הבא: ר א ה מ ה נּ ע מ ה ע פר ה, תּ שׁוֹר ר / ע ל י כ נּוֹר ו תוֹפ פוֹת ע ל מוֹת 16 י ס פּ רוּ נ ע ים י פ י הּ בּ שׁ יר ים, / ו ה יא ל ה ם תּ שׁוֹר ר שׁ יר ע ל מוֹת שיר זה כלול בשער השני של 'ספר הענק', קובı שירי הצימודים המפורסם מפרי עטו של משה אבן עזרא, שער המוקדש לשירי משתאות, יין וחשק, ובכמה משיריו נפרשות תמונות מיניאטוריות של עלמות מזמרות, מנגנות 'בּ א מ נ ן ל כ נּוֹר ו עוּג ב בּ ח יק ן / תּ ד מּ ם ל א מּוֹת מ נ יקוֹת ראו עוד לעניין זה להלן. להקבלה בין קולות נשים מזמרות לשירת הצפורים ראו במובא להלן משירי משה אבן עזרא (ליד הערה 19: הקבלת השירה הנשית לשירת הצפורים), יהודה הלוי (ליד הערה 24: הקבלת שירת הצפור לשירה נשית) וטדרוס אבולעפיה (ליד הערה 28: 'דיאלוג' בין אישה מזמרת וצפור מצייצת) וכן במובא אצל רוזן-מוקד (לעיל הערה 9), עמ' 196. המוטיב עולה באורח דומה אף בשירה הערבית. כך בשיר ערבי למלך סביליה בן המאה האחת עשרה אל מ ע ת מ ד מושווית שירתן של נשים (נוצריות, במקרה זה) לשירת צפורים; ראו אצל: כהן, מוסיקאיות (לעיל הערה 8), עמ' 69 וראו גם: A.#F.#L. The Epistle on Singing-Girls of Jaḥiẓ, edited with translation and commentary by Beeston, Warminster 1980, p. 23 ח' בראדי (מהדיר), משה אבן עזרא, שירי הח ל, ברלין תרצ"ה, עמ' שלו. מעין הקבלת ההומונימים 'ע ל מוֹת' (=נערות) ו'ע ל מוֹת' (=מונח מוסיקלי במקרא: תה' מו 1, דה"א טו 20) בצימוד השלם כאן מופיעה כבר בשיר 'ידידי כל שנותיך תנומות' לשמואל הנגיד (ד' ירדן [מהדיר], דיואן שמואל הנגיד: 2 בן תהלים, ירושלים תשמ"ה, עמ' 279), שבו קורא הדובר להשקותו יין מתוך גביע האחוז בידי 'ע ל מ ה מ ט יב ה ב ע ל מוֹת', כלומר מוזגת-מגישה הנותנת קולה בשיר, דמות מובהקת של 'שפחה מזמרת' (ראו להלן הערה 21). מופע מאוחר של הצימוד השלם 'ע ל מוֹת' / '(שׁ יר) ע ל מוֹת' המציין ז מרה נשית עולה בשירו של שלמה בונפיד 'הקולך זה', אלא שכאן מתברר כי העלמות המזמרות במשתה הגן אינן אלא ציור אלגוריסטי ל'בנות השיר', התגלמות יצירתו של המשורר: 'ו ה על מוֹת י ת נּוּ שׁ יר ע ל מוֹת... בּ נוֹת י ה ן, בּ נוֹת ה שׁיר י ל ד תּ ין' (ראו: ת' ורדי, '"עדת הנוגנים" בסרגוסה: שירת החול' א ב, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ו א, עמ' 97). וראו גם בשיר המספד 'עלמות אחזו' לאלעזר הבבלי: 'ה י אוֹת ל על מוֹת א ח ר י ז את / א ת מ שׁ ל, ל שׁוֹר ר ע ל ע ל מוֹת?' ) The W.#J. van Bekkum,.(Secular Poetry of Elʿazar ben Yaʿaqov ha-bavli, Leiden 2007, p [157]

6 6] ל ב נוֹת ' ואף מחוללות. קול ז מרתה הערבה של ה'צביה', השרה כשהיא מתופפת באצבעותיה הדקות כ'ח צּ ים ו ע ט ים', עולה ביופיו אף על שירת הצפורים, שכמו נאלמת לעומתו 6 משום כך : נ ע מוּ א צ בּ עוֹת צ ב יּ ה ו ד מוּ, / ע ת תּ שׁוֹר ר בּ ת ף, ל ח צּ ים ו ע ט ים 19 י ע ר ב מ ע נ ה ג רוֹנ הּ ו י ח ר ישׁ / קוֹל ז מ יר הּ ל ס יס ע ל י צ יı ו ע ט ים כל זה מצטייר כיסוד מוסד ב'תפאורת' המשתה החצרני, יסוד שמכוח היותו מוכר ומושרש מתאפשר גילומו בלבושי ציור וצליל בלתי צפויים, כיד היוצר הטובה עליו. ואכן מדובר ב'רכיב' מוכר היטב במשתאות החצר שרווחו בעת הזאת בתרבות ערב בכלל ובספרד המוסלמית (אל אנדל ס) בפרט. השער השני מ'ספר הענק' מוכתר בכותרת הערבית המחורזת 'פי אלמגאלס ואלאזמאן / ומחאסן אלקיאן ואלג'למאן', רוצה לומר: 'על המסיבות ומועדי המשתה / ויפי העלמות המשרתות והעלמים המשרתים'. 20 'עלמות משרתות' אלה, 'אל קיאן' (القيان), היו 'שפחות מזמרות', אשר 'כיכבו' בחצרות שליטי ואצילי ערב בימי הביניים כמוסיקאיות מקצועיות, וקצתן זכו לתהילה מופלגת על מיומנויותיהן האמנותיות המשוכללות להפליא; אף בשירה החצרנית הערבית קנו להם תיאוריהן מקום של כבוד. 21 לא ייפלא אפוא כי גם משוררי ב) בראדי (לעיל הערה 16), עמ' שלג (וראו גם: שם, עמ' שכט). לציור הנשי במובהק של נגנית האוחזת בכלי הנגינה בחיקה כאם מניקה את בתה השוו למובא משירו של יהודה הלוי 'בעלת כשפים' להלן; וראו עוד המובא אצל: י' יהלום, '"נאום טוביה בן צדקיה", המחברת של יוסף בן שמעון לכבוד הרמב"ם', תרביı סו (תשנ"ז), עמ' , עמ' 563. מקור הציור (כצפוי) בשירת ערב; ראו: לוין (לעיל הערה, 9 עמ' 374. וריאנט 'גברי' של המוטיב הזה מופיע בשיר האזור 'נומי אהה נגזל' ליוסף אבן צדיק, שבו מתואר כנור ביד 'נוֹג ן' כ'גּ מוּל, בּ ח יק יוּב ל'; ראו: ח' שירמן, השירה העברית בספרד ובפרובאנס, א ב, ירושלים ותל אביב תשט"ו, א, עמ' 549. מקבילות נוספות למוטיב ראו אצל: Y. Tobi, Music and Musical Instruments in Spanish Medieval Poetry: The Poem of Yosef ibn Saddiq (Justo) in Praise of Yishaq ibn Barun, Between Hebrew and Arabic Poetry: Studies in pp. Spanish Medieval Hebrew Poetry, Leiden 2010, (לג רסה עברית מוקדמת ראו: דפים למחקר בספרות [2009], עמ' ). במחקר זה, שלא היה לנגד עיניי בעת התקנת גרסתו הראשונה של מאמרי, נסקרים מגוון תיאורי ביצוע מוסיקלי בשירת ספרד, ואגב כך מובאים בו עוד כמה מתיאורי הזמרה הנשית הנדונים בפנים. בראדי (לעיל הערה 16), עמ' שלז שלח. בראדי (שם), עמ' שלו (צאו וראו מה גדול כוחו של צימוד, שלמענו נחשבים כאן העיטים כציפורי שיר!). בשיר 'הדסה עת תשורר', המשובı במקאמה שהקדיש יוסף בן שמעון למורו הרמב"ם, מופיע דימוי אחר, מפתיע, לאצבעותיה הדקות ומהירות התנועה של עלמה הפורטת על מיתרי העוּד: 'בּ רוּı א צ בּ עוֹת יה כּ ע כּ ב ישׁ בּ י ת ר'; ראו: יהלום (לעיל הערה 17), עמ' 563. בראדי (לעיל הערה 16), עמ' שכט. על ה'קיאן' ראו (לדוגמה): א' שילוח, המוסיקה בעולם האסלאם, מבט חברתי-תרבותי, ירושלים [158]

7 'א ל קוֹל שׁ יר י ה נּ ע ר ה' [7 'תור הזהב' העבריים בספרד, אשר את שירי החול שלהם יצרו כידוע בהשפעתה המכוננת של שירת ערב, תיארו בשיריהם את ה'ק י נה' (قينة), אמנית הזמרה והנגינה, המפליאה לעתים אף במחול. כזו היא אותה 'יונה' שאליה פונה שלמה אבן גבירול בפתחו של שיר שבח המוקדש 7 לפטרונו יקותיאל : ו א תּ, יוֹנ ה, ח ב צּ ל ת שׁ רוֹנ ים, / ו שׁוּל י מ ל א ים פּ ע מוֹנ ים... ה וֹנ ים שׁ ב י פ ה, י ע ל ת-ה ח ן, ל נ ג דּ י / ו ה ע יר י ל דוֹד ק ח י ה תּ ף ו ה נּ ב ל ו שׁ יר י / בּ נ גּוּנ ע ל י ע וֹר וּמ נּ ים 22 ו קוּמ י, ה ל ל י דוֹד ך בּ ח יר / י קוּת יא ל, נ יא ר ים ו רוֹז נ ים את שיר השבח 'בעלת כשפים' פותח יהודה הלוי בחטיבת תיאור מפוארת המוקדשת לזמרת חצרנית יפהפייה שנגינתה בעוּד מעודנת להפליא וז מרתה עזת רגש מאין כמותה; כלפי כלי הנגינה שבחיקה היא רוכנת כאם השחה לעוללה הברות ומלים ראשונות ('כּ א לּוּ ת א צ ל מ ע נ ה פ יה ל פ יהוּ'), אבל בשיר היגון הנשמע מפיה מובע כאב מפלח אברים ('שׁ פּ כוּ בּ ב כ י כ ב ד יה '): פּ ת ח ה ל שׁוֹר ר פ ת שׁ נ י, ו שׁ ם ח בּ ק ה / כּ נּוֹר, כּ מוֹ א ם ו הוּא כ צ ע יר י ל ד יה ס מ כ ה י מ ינ הּ, כּ א לּוּ ת א צ ל מ ע נ ה / פ יה ל פ יהוּ, ו ה י ה מ לּ מוּד יה פּ ת ח ה ל שׁוֹר ר ע ל י פ רוּד, ו ע ת ח נּ נ ה / קוֹל הּ כּ ק ט שׁ פּ כוּ בּ ב כ י כ ב ד יה 23 בפתיחתה של קצידה מופתית אחרת, 'ארı כילדה', מדמה הלוי את שירתה של צפור חבויה ב) תש"ס, עמ' 35 36, (בעמ' 99 שם מובא תיאור מעמד שהתרחש במלגה בשנת 1016, ובו שרה זמרת סולנית בלוויית להקת נגניות, מעין המתואר בשירי משה אבן עזרא הנזכרים ליד הערות 21 20, לעיל); וכן: pp. G.#D. Sawa, Music Performance Practice in the Early Abbasid Era, Toronto 1989, , ועוד; יש לציין כי בצד העבדים והשפחות שהתמחו בשירה ובנגינה, לעתים הופיעו בחצרות גם מוסיקאיות ומוסיקאים עצמאיים (ראו שם, עמ' ). לתיאורי זמרות החצר בשירת ערב ראו, לדוגמה: לוין (לעיל הערה, 9 עמ' ; Arabic A.#M. Sumi, Description in Classical pp..poetry, Leiden,2003 בחצרות המלכים הערביים של אל-אנדל ס זכו ה'קיאן' להערצה יתרה ולמעמד גבוה במיוחד; ראו לדוגמה עמ' בספרו הנזכר של שילוח. על התאהבותו העזה של המשורר הנודע אבן חזם (ספרד, המאה האחת עשרה) בז מרת חצר שהפליאה בשירתה ראו: אבן חזם האנדלוסי, ענק היונה: על אהבה ואוהבים, א' אלמגור (מתרגמת), ירושלים תשס"ג, עמ' (והשוו: ח' ישי, 'ובגן עטים וכתבים נתעלסה באהבים': ספרות האהבה בחלל השיח התרבותי העברי-ערבי בימי הביניים, ירושלים תשע"א, עמ' 147). שירמן (לעיל הערה 17) א,, עמ' 195. שם, שם, עמ' לדיון קצר בתיאור זה ראו: רוזן (לעיל הערה 5), עמ' לציור הזמרת האוחזת בכלי הנגינה כאם שעולל בחיקה ראו לעיל הערה [159]

8 ל ) 8 8] 24 'בּ ע ד ע ל ה' אל 'ר ן ע ל מ ה בּ ע ד מ ס ו רוֹק ד ת וּמ שׁ תּ ק שׁ ק ת'. דמויות נשים שרות מעין אלה שבות ומתגלות גם בהמשך תולדות שירת ספרד ושלוחותיה. מקום נכבד הן תופשות בסוגת המקאמה העברית, למן תחילתה ב'נאום אשר בן יהודה' לשלמה אבן צקבל ועד למחברותיו של עמנואל הרומי; עלילותיהן הבדיוניות (והאלגוריסטיות לעתים) של המקאמות העבריות משופעות בתיאורי דמויות עלמות שרות, שבהם משובצת לעתים לשונם של שירים הנשמעים מפיהן או הכתובים בידן. 25 כך במסגרת תיאורו של משתה חצרני בספר ה'תחכמוני' שלו כולל יהודה אלחריזי את דמותה של 'א יּ ל ת א ה ב ים / בּ ת נ ד יב ים', אשר 'בּ קוֹל ע ר ב מ ר נּ נ ת / ו ע ל כּ נּוֹר מ נ גּ נ ת', והוא מקדיש שם לתיאורה את השיר 'יפת מראה מנגנת בכנור'. 26 מקומן של עלמות מזמרות לא נפקד גם בשירה הלירית שהמשיכה להיכתב בספרד ובחוג השפעתה. בקצידה מעניינת ששרידיה נתגלו בקטע גניזה אנו מוצאים תיאורים ססגוניים של עלמות המפליאות בזמר, בנגינה ובמחול, הן כציור מטפורי של כוכבי השמיים ('י צ אוּ ע ל מוֹת מ ח ד ר תּ ימ ן... קוֹל מ ע נוֹת גּ ם תּוֹפ פוֹת וּמ ר קּ דוֹת / הוֹדוֹת בּ מ יט ב שׁ יר, ו ע צ ב ז חוּ') הן במסגרת תיאורו של משתה חצרני: וּב נוֹת בּ נ י שׁ ר ים בּ ר נּ ה שׁוֹר רוּ / כ ל ה י גוֹנוֹת ר ח קוּ, ז נ חוּ ע פ רוֹת צ ב אוֹת נוֹה גוֹת, מ ת ר פּ קוֹת / מ י[מ ]י א נ חוֹת ה ר סוּ, ד ל חוּ 27 ע ל תּוֹף ו ע ל מ נּ ים ו עוּג ב ו ח ל יל / ע ם מ שׁ בּ צוֹת ז ה ב ר ק ח ר קּ חוּ שירמן (לעיל הערה 17) א,, עמ' 455; כפי שהעיר שירמן על אתר, 'בארצות המוסלמיות נהגו להסתיר את הזמרות מאחורי מסך ("סתארה"), ולמסך כזה דומים העלים המסתירים את היונה'. על הס ת אר ה (ستارة), מקורה ושימושיה, ראו, לדוגמה, אצל שילוח (לעיל הערה 21), עמ' 33; 24, 14, ואצל סאווה (לעיל הערה 21), עמ' 'ע פ ר ה מ נ גּ נ ת בּ ע ד מ ס ' בשיר לטדרוס אבולעפיה ראו להלן ליד הערה 27). עניין זה טעון דיון לעצמו, שיביא בחשבון את אופייה העלילתי-בדיוני של הסוגה וכן את התמורות שנתחוללו בה במשך התפתחותה. כמה טקסטים מרכזיים נדפסו מחדש לא מכבר באסופתו של י' יהלום, ליבבתיני: מחברות אוהבים מימי-הביניים, ירושלים תשס"ט. ראו שם, עמ' (אבן צקבל), (יוסף בן שמעון = יהלום [לעיל הערה 17], עמ' ]), , (יעקב בן אלעזר), (עמנואל הרומי). כעדות מאלפת לפופולריות של ה'טופוס' הזה יש לציין את תיאורן בנוסח המקאמה של 'עלמות... מתופפות על לבביהן / ומתנבאות מלבהן / ומשוררות לאדוניהם בקול ערב / לכל הקרב' המופיע בפתח אגרת שחיבר שמואל אלעמאני, נכדו של אהרן אלעמאני, רעו האלכסנדרוני של יהודה הלוי (ראו:,1981.A Scheiber, Geniza Studies, Hildesheim ;pp. בהמשך אותה פתיחה מליצית נזכר תפוח שחקוק עליו בית שיר, מוטיב העשוי להעיד על השפעת 'נאום אשר בן יהודה' לאבן צקבל). ראו: י' יהלום ונ' קצומטה (מהדירים), יהודה אלחריזי, תחכמוני, או, מחברות הימן האזרחי, ירושלים תש"ע, עמ' 525 (ולתיאורה של עלמה מנגנת ראו: שם, עמ' 251). ראו: נ' אלוני, 'משירת ספרד ולשונה', אוצר יהודי ספרד ג (תש"ך), עמ' 15 49; השיר הנזכר בפנים נדון ונדפס שם בעמ' 27 35, אך הוא טעון בחינה מחודשת, ואני מקווה לדון בו במקום [160]

9 'א ל קוֹל שׁ יר י ה נּ ע ר ה' [9 מגוון תיאורי מוסיקאיות המופיעות במשתאות חצר מצוי בשיריו של טדרוס אבולעפיה בן המאה השלוש עשרה, אשר בקובı שירי הצימודים שלו (העשוי כדוגמתו של 'ספר הענק' למשה אבן עזרא) כלל שער שלם שעניינו 'בּ מ נ גּ נ ים וּב מ נ גּ נוֹת / וּב ת אוּר י פ י ה מּ י ם ו ה גּ נּוֹת'. באחד משירי השער הזה מתאר טדרוס תלת-שיח המתנהל בין 'ע פ ר ה מ נ גּ נ ת' (ואף מזמרת, ככל הנראה) הניצבת 'בּ ע ד מ ס ', קבוצת עלמות העונות לה בשיר וצפור ('ע גוּר') העונה לשירתן 9 בצפצופיה מראש העı : ע פ ר ה מ נ גּ נ ת בּ ע ד מ ס / כּ ד מוּת ל ב נ ה א ח ר י ע נ ן ו יּ ע נוּה שׁ יר ע ל מוֹת, א / ע גוּר בּ ר אשׁ א מ יר ז מ יר ע נ ן בדומה לכך, בשיר צימודים אחר לטדרוס ('עת הסתו עבר') קורא הדובר לנמענו לצאת עמו בצוותא אל הגן החצרני וזאת על מנת להטות שם אוזן לשיח המתרקם בין 'ע ל מ ה מ שׁוֹר ר ת' לבין תור המשיב לה בהמיתו: 28 ה ב, נ ר ד ה ל גּ ן ו נ שׁ מ ע ה / ע ל מ ה מ שׁוֹר ר ת, י שׁ יב הּ תּוֹר ובקצידה מרשימה מפרי עטו ('לבנה, אך סגור לבי זבולה') מפליג טדרוס בתיאור השפעתן הסוגסטיבית, המטלטלת מאין כמותה, של ז מרת הזמרת היפהפייה ושל נגינתה, שבכוחן להמית חיים ולהחיות מתים: תּ מוֹת ת ע ת תּ ח נּ ן קוֹל, ו א כ ן / תּ ח יּ ה ע ת א שׁ ר תּ א מ שׁ ל הּ 29 ו ה מּ ת ים בּ עוּג ב הּ תּ ח יּ ה / ו ה ח יּ ים תּ ח לּ ל בּ ח ל יל הּ מוטיב העלמה המפליאה לנגן ולשיר שב ועולה אף בשירי סעדיה אבן דנאן, בן דור הגירוש : בּ תוּל ה נ ב ח ר ה, כּ מוֹ ח מּ ה בּ ר ה, / מ נ גּ נ ת, שׁ ר ה, בּ כ נוֹר ו נ ב ל אחר; כפי שהעיר שירמן (לעיל הערה 11), עמ' 221, אין בסיס להצעתו של אלוני לייחסו למשה אבן עזרא. ראו: ד' ילין (מהדיר), גן המשלים והחידות: אסף שירי טדרוס בן יהודה אבו אל עאפיה א, ירושל[י]ם תרצ"ב, עמ' השיר 'עת הסתו עבר' נדפס גם אצל שירמן (לעיל הערה, 17 עמ' 424, וכותרתו שם: 'הזמרת'. ראו: ילין (לעיל הערה 28 ב) ב), עמ' 89. לדעת טובי הדמות המתוארת כאן הנה 'ייצוג אלגורי של השיר עצמו' (ראו: טובי [לעיל הערה 17], עמ' 172), אך אני מתקשה למצוא לכך תימוכין ברורים בשיר גופו. על כמה תיאורים אלגוריים של 'בת השיר' בשירת ספרד (בעיקר בתקופת ספרד הנוצרית), ראו: רוזן (לעיל הערה 5), עמ' באלה אכן ניכרת לעתים השפעת תיאורי זמרות החצר; לדוגמה מובהקת לכך ראו המובא משירו של שלמה בונפיד בהערה 16 לעיל [161]

10 10 10] עלמות מזמרות מזמנת לנו אף שירת חול שנכתבה במזרח בנוסח 'ספרדי' מובהק, כגון קובı שירי הצימודים ליוסף בן תנחום הירושלמי, אשר פעל במצרים במאה השלוש עשרה. 31 ועוד במאה השש עשרה מספר המשורר בן סלוניקי דוד עונקינירה כיצד בעוברו 'בארı דמשק... והנה קול יעלה מחולל צבאים, מרעת ומזמרת, דברי חשק הגיונה ועגבים על לשונה'; את הסונט 'קולך, 32 צביה, שמעה אזני' מפרי עטו הוא מציג כתגובה למפגשו זה באותה יעלה 'מרעת ומזמרת'. ג נוכחותה של דמות 'זמרת החצר' בשירת החול העברית מספרד לדורותיה ולשלוחותיה ברורה ומובהקת היא אפוא. אך האם נוכל להסיק ממנה כי אכן זימרו זמרות מעין אלה בחצרותיהם של שועים יהודיים בימי הביניים? ידיעותינו החוı -ספרותיות הישירות על מאפייניה של התרבות החצרנית שמתוכה צמחה שירת החול העברית דלות הן למדי באופן כללי, וקשה למצוא בהן תימוכין חד משמעיים לעניין זה. אפשר לטעון אפוא כי אין מדובר אלא במוטיב ספרותי גרדא, שעשוי היה להישאל ככזה משירת ערב מבלי שיהיה לו בהכרח קיום בעולמם הממשי של המשוררים עצמם. עם זאת, עושרם, גיוונם וחיותם של תיאורי זמרות החצר בשירת החול העברית מספרד, על רקע המגמה הכללית לחיקוי התרבות החצרנית הערבית על שלל אביזריה ב'תור הזהב' של תרבות ישראל בספרד המוסלמית, מקרבים אל הדעת את ההשערה שדמויות כאלה אכן נכחו במעמדים שמתוכם צמחה שירה זו ושלשמם נוצרה. ואכן באחד משיריו מצהיר שמואל הנגיד כי משמלאו לו ששים ואחת אין הוא מתענג עוד כלל ועיקר על הזמרות שלפניו ('שׁ רוֹת י'): 33 ים ע ב ר תּ ימוֹ, / בּ נ פ שׁ י מ קוֹם ח פı כּ ע ר ה בּ שׁ רוֹת י? ה י שׁ, א ח ר י א ח ת ו שׁ שׁ ראו: י' שמעוני, שירי רבי סעדיה בן מימון אבן דנאן: מבוא ומהדורה מדעית, אוניברסיטת בר-אילן, תש"ע, עמ' כפי שמעיר שמעוני, ניכרת כאן 'אינוורסיה תחבירית לצורך המשקל. והנכון צ"ל: שרה ומנגנת וכו''. ראו: י' דישון (מהדירה), ספר ערוגות הבשמים ליוסף בן תנחום הירושלמי, באר-שבע תשס"ה, עמ' 155 (הדובר פונה אל 'צ ב יּוֹת ה צּ ב י' בקוראו 'כּ י כ ל [ואולי צ"ל: קוֹל] ז מ יר שׁ יר כ ן ו כ נּוֹר כ ן מ וֹ / כּ ל ל ב'), עמ' 179 ('ה ע ת ל כ ר כּ ר תּ ע מוֹד ע פ ר ה... וּנ ע ים ז מ ירוֹת תּ ע נ ה, מ ה ם / רוּח וֹנוֹת ע ל א נוֹשׁ תּ צ ל ח'). גם בית הסיום של שיר המקוטע 'על [אף] צופי עפרות' (שם, עמ' 154) מדבר בזמרתן של 'ע פ רוֹת', אשר מחרישה ביופיה את קול שירת הצפורים (מוטיב שמקורו כנראה בשירו של משה אבן עזרא 'נעמו אצבעות צביה' המובא לעיל ליד הערה 19): 'אוֹ שׁ יר נ אוּ, ה ח ר ישׁוּ כ ל [ואולי צ"ל: קוֹל] / יוֹנ ים'. וראו גם במובא מן השיר 'עלמות אחזו' לאלעזר הבבלי בהערה 16 לעיל. ראו: ד' ברגמן, צרור זהובים: סונטים עבריים מתקופת הרנסאנס והבארוק, ירושלים תשנ"ח, עמ' 134. ראו: ירדן (לעיל הערה 16), עמ' [162]

11 'א ל קוֹל שׁ יר י ה נּ ע ר ה' [11 לכאורה מעיד כאן הנגיד על פעילותן של זמרות בחצרו במשך שנים. עם זאת, ניסוחו של בית השיר מלשונו של פסוק מקראי הוא שאול: 'בּ ן-שׁ מ נ ים שׁ נ ה א נ כ י ה יּוֹם... א ם-א שׁ מ ע עוֹד בּ קוֹל שׁ ר ים ו שׁ רוֹת' (שמ"ב יט 36). וכך שוב אין בידינו לקבוע ברורות אם לפנינו אכן פיסת מידע היסטורי או שמא הדהוד ספרותי גרדא. עדות ברורה יותר, חוı ספרותית, תימצא אולי דווקא 'על דרך השלילה' באחת מתשובות הרמב"ם, המציגה את התנגדותו לשירת החול בכלל, ובהקשר זה נפסלת באורח ספציפי ההאזנה לז מרתן של נשים: 34 חריפות הניסוחים בתשובה זו 11 יש בה נימה של פולמוס הנאבק במציאות חברתית קיימת. ואם אמנם קיימות היו אותן 'שׁ רוֹת', מי היו הן? ובאיזו שפה שוררו? בכמה שירי אזור עבריים מציינים המעברים אל הכ'רג'ות את שירתה של בת נכר ובלשון נכר דווקא; 35 אכן אפשר שאין כאן אלא ייצוג מטא-פואטי להחלפת העברית, שבה מתנסח השיר עד לנקודה זו, בלעז שבו אמורה הכ'רג'ה. שאר תיאורי הנשים המזמרות בשירה העברית מימי הביניים אינם מאפיינים אותן ברגיל מצד זהותן הדתית או האתנית. 36 שירה ערבית קלסית בוודאי עשויה הייתה להישמע בחצרו של נגיד יהודי, 37 ומסתמא גם מפי זמרות שאינן יהודיות. אמנם מסתבר פחות כמדומה כי זמרות כאלה שלטו בעברית עד כדי יכולת הבנה וביצוע של שירת 'תור הזהב', שלשונה ניחנת בעושר ובתחכום כה מופלגים (וזאת מבלי שנותר לדבר כל זכר). אם מפי זמרות נשמעה שירה זו, נראה סביר יותר להניח אפוא כי יהודיות היו. עדות מפורשת על ביצוע פומבי לשירתו העברית של שמואל הנגיד אכן עולה מדברי יהוסף בנו, בהקדמה שהקדים לאסופת שירי אביו, כי ליקט בדיואן הזה את שירי אביו 'שהיו מושרים לפניו'; 38 אך אם גברים או נשים השמיעוה סתם יהוסף הנגיד ולא פירש. 'ואם המזמרת אשה (במקור הערבי-יהודי: פאן כאנת אלמגניה מראה)... ומכל שכן אם היא מזמרת': 2 ראו: י' בלאו (מהדיר), תשובות הרמב"ם, ירושלים תשמ"ו ב, עמ' ראו המובא אצל רוזן-מוקד (לעיל הערה 9), עמ' ובצדק העירה על כך ג'ודית' כהן; ראו: כהן, תפקיד המוסיקאיות (לעיל הערה 8), עמ' 12 (אך ראו להלן דיון במקרים החורגים מכלל זה). במקום אחר ציינה כהן כי לדעתה אין זה סביר שאותן זמרות הנזכרות בשירים החצרניים העבריים יהודיות הן (כהן, מוסיקאיות [לעיל הערה 8], עמ' 70). וראו בהערה הבאה. בהקשר זה ראוי לציין את קסמונה, משוררת יהודיה שכתבה שירה ערבית קלסית בספרד, ויש הסבורים כי הייתה בתו של שמואל הנגיד; תרגום לאנגלית של שניים משיריה והפניות לספרות קודמת ראו אצל: P. Cole, The Dream of the Poem: Hebrew Poetry from Muslim and Christian Spain, , Princeton, NJ 2007, pp במקור הערבי-יהודי: 'כאן תג'ני בחצ'רתה'; ראו: ירדן (לעיל הערה 16), עמ' 1. על ביצוע בית שיר ערבי ותרגומו לעברית 'במקום חברתו' של הנגיד, שבעקבותיהם אלתר הנגיד לא פחות מחמישה עשר שירים עבריים קצרים על אותו נושא, ראו: שם, עמ' על משתה ספרותי שכלל אלתור של שיר אזור עברי בחיקוי תבניתו של שיר אזור עברי אחר מעיד יהודה הלוי באגרת מפורסמת ששלח למשה אבן עזרא; ראו: פליישר (לעיל הערה 3 ב), עמ' [163]

12 12] אם על כי ז מרת נשים יהודיות קיימת היתה ואף רווחה בספרד של שלהי ימי הביניים עשויים אנו ללמוד משיר הקינה על גירוש ספרד 'אבינו, הגמול הזה קוינו' למאיר די וידאש. בשיר זה כלולה המחרוזת הבאה, ובה דברי תוכחה שמשמיע האל בפנותו אל עדת המגורשים 12 המקוננת : בּ נוֹ תיכ ם בּ שׁ יר ו רוֹן / כּ גוֹיוֹת ה יוּ פ רוּצוֹת בּ שׁ ו ק ים וּב חוּצוֹת תּ ל כ נ ה, נ טוּיוֹת גּ רוֹן, / 39 ע תּ ה נ פוּצוֹת / בּ י ד א כ ז ר ים, שׁוֹל ל י די וידאש מציין כאן בנימה ביקורתית נוקבת של הכאה על חטא חמור כי בנות ישראל ('בּ נוֹת יכ ם') בספרד קודם לגירוש נהגו לזמר בדומה לנשים לא יהודיות במקומותיהן ('בּ שׁ יר ו רוֹן / כּ גוֹיוֹת ה יוּ פ רוּצוֹת'); ואם יובנו גם הטורים הבאים כמוסבים על אותו עניין, הרי שנוכל 'בּ שׁ ו ק ים וּב חוּצוֹת'. 40 ושמא ללמוד מהם כי ז מרת נשים זו נשמעה בפרהסיה, ברחובה של עיר: נוכל להצליב עדות זו עם דברי המחבר הספרדי בן המאה הארבע עשרה חואן רוּאיז כי חיבר 'למען יהודיות ולמען מוּריוֹת' moras ),( para judías, et בין השאר, 'הרבה שירי מחולות' למיניהם troteras ),( muchas cántigas de dança e והוא אף מפנה את הנמען, אם משום מה 41 אינו מכירם, 'להאזין לזמרות' cantaderas ) a ). הד לזמרה פומבית של עלמות מבנות ישראל אף בפרובנס של סוף המאה השלוש עשרה נשמע לכאורה בהתפארותו של יצחק הגורני על שעלמות כאלה ('בּ נוֹת ע מּ י') תצאנה במחול ובזמר ('ו שׁיר תּשׁ ר נה') עת ישא קולו בשיר, והן אף תספודנה לו אחר מותו : א אוֹ אם בּתוֹף א א ף א ח רי מיּוֹם ליוֹם תּ ל ל קוֹ לי י צאוּ / ל חוּל בּ נוֹת ע מּ י ו שׁיר תּשׁ ר נה 42 כ נה / ל ס פּד ל ק ב רי, א ה בה ת ז כּ ר נה ראו: י' יהלום, 'אשמה והאשמה, תגובות לגירוש ספרד ולשמד בשירת הניצולים', יו"ט עסיס וי' קפלן (עורכים), דור גירוש ספרד, ירושלים תשנ"ט, עמ' 284. קריאה כזו הציע אדווין סרוסי; ראו: Society, E. Seroussi, Music in Medieval Ibero-Jewish 5 67 pp.,hispania Judaica Bulletin 5 (2007), עמ'.51 ראו: ח' רואיז, ספר האהב הטוב, מ' ארגוב (מתרגם), ירושלים תשע"א, עמ' 288; of.j Ruiz, The Book True Love (Libro de Buen Amor), A bilingual edition by S.#R. Daly and A.#N. Zahareas, University Park, PA and London 1978, p. 376 ראו: ח' שירמן, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת, ערך, השלים וליווה בהערות ע' פליישר, ירושלים תשנ"ז, עמ' 494; בתים אלה מקורם בשיר 'אש הלבבות' (שירי אברהם הבדרשי ויצחק הגרני וחוגם, מהדורת צילום בצירוף מבוא והערות על ידי א"מ הברמן, ירושלים תשכ"ט, עמ' 40 41), הרצוף, יש לציין, הצהרות התפארות פנטסטיות בעליל. אמנם ב'אבן בוחן' למשורר בן [164]

13 'א ל קוֹל שׁ יר י ה נּ ע ר ה' [13 אך מוקדמת בהרבה לכל אלה היא עדותו של בית השיר הבא בדבר זמרתן הפומבית בעליל של 13 עלמות יהודיות במוצהר (גם כאן: 'בּ נוֹת ע מּ י'): בּ נוֹת ע מּ י, ע נ ינ ה שׁיר ל א ל בּ- / ח ת נּ תוֹ ו צ אנ ה ל ח זוֹתוֹ הדוברת כאן, בשיר 'חתני מה יקרה מנתו' ליהודה הלוי, 43 כלה היא, הקוראת לחברותיה לפצוח בשיר לרגל שמחת נישואיה לחתנה המיועד. בית השיר הזה איננו בודד במועדו כלל ועיקר. בחינתם של שירי חתונה מספרד, רבים מהם מפרי עטו של הלוי, מעלה מגוון מרהיב של תיאורי זמרה נשית, העשויה להישמע הן מפי בנות לוויתה של הכלה 44 הן מפי הכלה, המזמרת יחד ע מן 45 או בפני עצמה. 46 'שור אם קרעה בת שחר', שיר האזור ליהודה הלוי שפתיחתו נדונה בפתח דיוננו, 47 אף הוא נתחבר למעשה לרגל שמחת נישואים; 'קוֹל שׁ יר י ה נּ ע ר ה' ו'קוֹל שׁ יר יוֹנ יה ' שבפתחו עשויים לרמז על ז מרתן של הכלה וחברותיה. בשירי חתונה אלה אף מוצגות לעתים 'מובאות' בדיבור ישיר מאותם שירים המושרים בפי הכלה וחברותיה, 48 אשר כדוגמתן לא מצאנו בתיאורי הזמרות בשירי החול החצרניים. אכן, ז מרת הנשים המתוארת בשירי החתונה מעוגנת בנסיבות-ביצוע מובחנות בבירור מאלה המשתקפות ברוב השירים שנדונו לעיל מתקופת 'תור הזהב', אשר משתייכים לעולמה של שירת החול החצרנית. לפיכך (ואף כי זיקות רבות עניין קושרות בין שני התחומים) טעונה היא דיון בפני עצמו שייערך במקום אחר; ושאלה רבת עניין היא באיזו מידה עשויות אותן עדויות על ז מרת הנשים העולות משירי החתונה העבריים בימי הביניים ללמדנו על קדמוניות פרובנס קלונימוס בן קלונימוס מתואר באורח ראליסטי למדי הווי של התכנסויות נשים 'ל מּוֹע ד ים ו ל ר ג ל ים' שבהן אוחזות הן 'א ת ה תּ ף... מ נ ע נ ע ים ו צ ל צ ל ים' נגינה שבצ דה, מסתבר, אף זמר. ראו: שירמן (לעיל הערה 17 ב), עמ' 503. ירדן (לעיל הערה 13 ד), עמ' ראו, לדוגמה: ירדן (לעיל הערה 13) ד, עמ' 997: 'בּ תוּלוֹת ע ל שׁ יר ת ן ו כ נּוֹר ע ל נ ג ינ תוֹ / ל ע ז ה יּוֹם בּ ח ת ן י צ א מ ח פּ תוֹ'. ראו, לדוגמה: שם, עמ' 990: 'ע פ ר ה, שׁ כ נ ה ק ר ב ים, / ל דוֹד שׁ יר י א ה ב ים'; שם, עמ' 965: 'ו י ע ל ת ח ן תּ ת עוֹר ר / וּב ין ע ל מוֹת תּ תּ ר ר / ו שׁ יר י י ד ידוֹת תּ ב ר ר / ו ל ק ר את דּוֹד הּ תּ שׁוֹר ר / ל אמ ר: "א ל י תּ ב א!"'; שירמן, שירים חדשים (לעיל הערה 11), עמ' : 'ח ת נ י, נ א / בּ ג יל ה ר נּ ן // ע ם יוֹנ ה / בּ ח יק תּ ק נּ ן // ל ב נ ה, / קוֹל ל הּ תּ ח נּ ן... ו שׁ יר תּ ע מ יד / ל ה שׁ מ יע י : // "מ ה יּ פ ית וּמ ה נּ ע מ תּ / ל י, א ה ב ה בּ תּ ע נוּג ים"'. ראו לדוגמה בשיר 'הלא עלה' ליהודה הלוי הנזכר בהערה 48 להלן. ראו לעיל ליד הערה 13. לעתים מדובר בטורים בודדים (ראו שתי המובאות האחרונות שבהערה 45 לעיל) ולעתים אף ביריעה רחבה ומפותחת יותר; דוגמה בולטת לכך מצויה בשיר 'הלא עלה' ליהודה הלוי (ירדן [לעיל הערה 13] ד, עמ' ) [165]

14 14] המסורת המפותחת של שירת נשים עממית בלשון הדיבור הספרדית-יהודית שליוותה את טקסי 49 הנישואים בקהילות יהודי ספרד לפזורותיהם. בנקודה זו ראוי לציין גם נסיבות ביצוע אחרות, בקוטב הפכי של מעגל החיים, שבהן נשמע בפומבי קולן של נשים בספרד של ימי הביניים: טקסי אבל ומספד. כך עולה לדוגמה מפתיחת 14 שיר מספד שחיבר יהודה הלוי על מות משה אבן עזרא : ע לי כ זאת תּ במאה הארבע עשרה נזכרת ב כּי נה / שׁ א ננּוֹת וּ ת ה מי נה / וּ מ פעולתן של תּ אנ ה ס פּד מר 'מקוננות יהודיות' // ו ת ק ר ע נה ה כּ תּנ תוֹ 50 ( las judías endicheras ) ששכירתן (כשכירת מקוננות מוסלמיות) נאסרה על נוצרים; 51 ומסורת מפותחת של שירה עממית מוכרת היטב גם בתחום זה בפזורותיהם של יהודי ספרד. 52 אכן הקינה הנשית העממית שורשיה קדומים הם, 53 ובידינו עדויות לקיומה בקהילות ישראל של ימי הביניים אף מחוı לתחומה של ספרד; 54 גם עניין זה קובע דיון לעצמו. ה עלינו לסייג קמעא אפוא את ההנחה שמקומן של נשים נפקד כליל מעולם השירה המפותח שפיאר את תרבותם של יהודי ספרד בימי הביניים. אמת, כמחברות יצירות שיר עבריות קולותיהן של נשים כמעט שאינם נשמעים בעידן זה. אך השירה העברית בספרד ובשלוחותיה, שבאמת כמעט תמיד בידי משוררים גברים נתחברה, משקפת בתוכה לא אחת ומתוך לגיטימציה ברורה ואף התפעלות והערצה מופגנות 55 את נוכחותם של קולות נשים שׁ רות על אלה ראו לדוגמה: ש' וייך-שחק, אין בואן סימן!: מחוזות פיוט ומוסיקה של יהודי ספרד, א' פרı (מתרגם מלאדינו), חיפה תשס"ו, עמ' ראו מאמריהם של אדווין סרוסי ומיכל הלד בקובı דנן. ירדן (לעיל הערה 13 ד), עמ' ראו: י' בער, תולדות היהודים בספרד הנוצרית, תל-אביב תשי"ט, עמ' 513; 183, סרוסי (לעיל הערה,(40 עמ' ראו לדוגמה: וייך-שחק (לעיל הערה 49), עמ' 85. משמן של נשי שכנציב מובאים שירי קינה ארמיים בתלמוד הבבלי, מועד קטן כח ע"ב; וראו: קאופמן, חזן-רוקם, הס (לעיל הערה 1), עמ' ראו לדוגמה אזכורן של 'ה מ קוֹנ נוֹת' בשיר מספד על מלמדת שפרסמה לאחרונה טובה בארי מתוך כתב- די (מזרחי) מאוסף פירקוביı ' המתוארך למאה השלוש עשרה (ט' בארי, 'אישה כשרה, אישה משכלת: קינות על דמויות נשיות ייחודיות', ע' יסיף ואחרים [עורכים], אות לטובה: פרקי מחקר מוגשים לפרופסור טובה רוזן, אור יהודה תשע"ב, עמ' 103) וכן פתיחת שיר המספד 'עלמות אחזו' לאלעזר הבבלי הנזכר בהערה 16 לעיל. מכלל זה יוצא רק אזכור שירת הנשים בקינה על גירוש ספרד למאיר די וידאש (ראה לעיל, ליד הערה 39) אך דומה כי יש בו גם כדי להעיד על הכלל. בשיר הזה מובעת ביקורת קשה על כשליהם של [166]

15 'א ל קוֹל שׁ יר י ה נּ ע ר ה' [15 בעולם שבו נוצרה, קולות שלרוב לא בלשון העברית נשמעו אלא בלשונות הדיבור. 56 אפשר אמנם לטעון כי בסיכומו של דבר אותם שירים עבריים אינם מציגים בפנינו אלא 'השתקפויות של דימויים גבריים על נשים והשלכות של ציפיות גבריות מהן', כניסוחה של גלית חזן-רוקם, הדנה בייצוגי נשים בספרות האגדה, בציינה כי 'בכללן של אלפי המסורות הלמדניות והסיפוריות של חז"ל אין למצוא ולו גם אחת מפי אשה'. 57 ואולם, על אף אותו 'מיסוּך' הנגזר מן המחברוּת הגברית, תפישה רחבה וגמישה יותר של מושג הקול הנשי עשויה לאפשר לנו לגלות 15 בשירים הללו הד משמעותי, אף כי עקיף, למבען השירי של נשים בתרבות שבתוכה נכתבו. ראוי לציין כי משני הכיוונים אין חפיפה מלאה בין מחברוּת נשית לבין 'קול נשי'. 58 את אי היותה של מחברוּת נשית בגדר תנאי מספיק לקיומו של 'קול נשי' עשוי להדגים אותו קורפוס זעיר של שלושה שירים עבריים מימי הביניים הידועים לנו כיצירתן של נשים, כנזכר לעיל בפתח המאמר. בשירהּ של אשת דונש אכן מובעת ברגישות ובדייקנות חוויה נשית אינדיבידואלית בעליל: פרדתה הכאובה של אישה נשואה, נושאת ילד בחיקה, מבעלה היוצא לנדודים, ובמובן זה מגולם בו בעליל 'קול נשי' מובחן וצלול. כך נראה לומר גם על שיר המספד של טולוסאנה דה לה קבלריה על מות בנה שלמה. 59 ה'זמר' המיוחס למרזנא מגירונה, לעומת זאת, ספק אם נוכל למצוא כל ביטוי לקול נשי שיש בו ייחוד משלו בהשוואה לפיוטים ושירי זמר רבים אחרים המבטאים את כיסופיהם של ישראל לגאולה. 60 באשר לאפשרות קיומו של 'קול נשי' גם בהיעדרה של 'מחברוּת נשית', ראויים להיזכר דבריו היפים והמאלפים של מיכאיל באחטין בדבר ריבוי הקולות ואף 'הקול הזר' שהמבע הלשוני הדיאלוגי אוחז בתוכו, וזאת אף ש'דיבור זר המובא בתוך הדיבר שלנו קולט בהכרח משהו חדש, את ההבנה וההערכה שלנו': 16 יהודי ספרד, בעיני המחבר, ביקורת המשקפת ניסיון להתמודדות דתית עם השבר הנורא של חורבן הקיום היהודי בחצי האי האיברי בעקבות הגירוש. אפשר שעצם ההצבעה על ז מרת הנשים כגורם בולט באשמה שהביאה לעונש הגירוש, אליבא דדי וידאש (והשוו לדברי הרמב"ם הנזכרים לעיל ליד הערה 34), מורה על תפישתה כיסוד משמעותי באותה ציוויליזציה שנחרבה. מכל מקום, גם לאחר הגירוש המשיכו קולותיהן של נשים מזמרות להישמע בפזורותיהם של יהודי ספרד, כאמור (ראו לעיל הערה 49). ראו לעיל הערות , 37, והשוו לדברי עזרא פליישר בפתח מאמרו: 'שירים עבריים קדומים בנוסח עממי', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי יג יד: לכבוד דב נוי (תשנ"א תשנ"ב), עמ' ראו: חזן-רוקם (לעיל הערה 8), עמ' 122. והשוו: J. Summit, Women and Authorship ; S. McNamer, Lyrics and Romances, C. Dinshaw and D. Wallace (eds.), The Cambridge Companion to Medieval Women s Writing, Cambridge 2003, pp , ראו המצוין לעיל בהערה 6. ואני מקווה להרחיב בזה במקום אחר. וכך מעירים אל נכון סאנı -בדיליוס וטרגרונה (לעיל הערה 6), עמ' [167]

16 16] הדיבור אינו ח פı, אלא סביבה הנמצאת בתנועה מתמדת, בהשתנות מתמדת של מגע-ומשא דיאלוגי. לעולם אין הוא מסתפק בתודעה אחת, בקול אחד. חיי הדיבור הם המ עבר מפה לפה, מהקשר להקשר, מקיבוı חברתי אחד למשנהו, מדור לדור... יחסים דיאלוגיים אפשריים לא רק בין היבעים שלמים-יחסית: גישה דיאלוגית אפשרית ביחס לכל חלק משמעותי של היבע, ואפילו ביחס למלה אחת, אם היא נתפשת לא כמלה סתמית בלשון, אלא כאות לעמדה נושאת-משמעות זרה, כנציגת 61 היבע זר, כלומר, אם אנו שומעים בה קול זר. אף בשירים עבריים מימי הביניים שעניינם בנשים אומרות שיר עשויים להישמע אפוא הדי 'קולות נשיים' שפיעמו בחלל עולמם של יוצריהם; אלה טעונים הבחנה, בחינה והאזנה ראו המצוין לעיל בהערה 6. ואני מקווה להרחיב בזה במקום אחר. וכך מעירים אל נכון סאנı -בדיליוס וטרגרונה, הקול הנשי (לעיל הערה 6), עמ' 207. עיינו: מ' באחטין, סוגיות הפואטיקה של דוסטויבסקי, מ' בוסגנג (בהשתתפות דה"ן, מתרגמת), תל-אביב תשל"ח, עמ' (והשוו: מ' בחטין, כתבים מאוחרים: פילוסופיה, שפה, תרבות, ס' סנדלר [מתרגם], תל-אביב 2008, עמ' ). דברים אלה עשויים כמובן להיות מוחלים על ה'מובאות' בדיבור ישיר משירתן של נשים בשירי החתונה (ראו לעיל ליד הערה 48), אך גם בשירי החול החצרניים שנדונו לעיל ניכרת נטייה מעניינת 'למסגר' את קול השירה הנשי המתואר כ'היבע זר', מובחן ומובדל בנשיותו מן הקול הדובר; נטייה שכזו משתקפת כמדומה בדימוייה של השירה הנשית לשירת הצפורים (ראו לעיל הערה 15) או במטפורה ה'אימהית' של יחסי הזמרת והעוּד (ראו לעיל הערה 17) והדברים ראויים לעיון מפורט. עיינו: מ' באחטין, סוגיות הפואטיקה של דוסטויבסקי, מ' בוסגנג (בהשתתפות דה"ן, מתרגמת), תל - [168]

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פעמים 128 חיי משפחה בימי הביניים העורך: אבריאל ברלבב עורך משנה: מיכאל גלצר מזכיר המערכת: יאיר עדיאל מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

פעמים 128 חיי משפחה בימי הביניים העורך: אבריאל ברלבב עורך משנה: מיכאל גלצר מזכיר המערכת: יאיר עדיאל מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח פעמים 128 חיי משפחה בימי הביניים העורך: אבריאל ברלבב עורך משנה: מיכאל גלצר מזכיר המערכת: יאיר עדיאל מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח . הפעם בפעמים............... 5. טובה בארי. שני שירים חדשים לר' יצחק

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד