Dell S560P המדריך של מקרן המשתמש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Dell S560P המדריך של מקרן המשתמש"

תמליל

1 Dell Projector S560P/S560T מדריך למשתמש

2 הערה, זהירות ואזהרה :הרעההערה פירושה מידע חשוב שיעזור לך להשתמש טוב יותר במקרן :תוריהזזהירות פירושה נזק אפשרי לחומרה או אבדן נתונים אם לא תקפיד למלא אחר ההנחיות. :הרהזאאזהרה פירושה אפשרות לנזק לרכוש, פציעה או מוות המידע המופיע במסמך זה כפוף לשינויים ללא התראה מראש Dell Inc כלהזכויותשמורות. כל שכפול של החומרים האלה בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מ-. Inc Dell אסור לחלוטין. הסימנים המסחריים המופיעים בטקסט זה: Dell והלוגו של DELL הם סימנים מסחריים של Dell ;TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED הם סימנים מסחריים של,DLP של והלוגו ;DLP, Inc. I Windows-וMicrosoft הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארה''ב ו/או במדינות נוספות. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים עשויים להופיע במסמך זה ומתייחסים לישויות שטוענות לבעלות על הסימנים והשמות של המוצרים שלהן. Inc. Dell מתנערת מכל עניין קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים מלבד אלה שבבעלותה. דגם: Dell Projector S560P/S560T יוני 2016 מהדורה A00

3 ןכות 1 אודות מקרן. Dell תוכן קופסת המקרן מבט עליון ותחתן על המקרן חיבורי המקרן שינוי גודל התמונה שלט רחוק שימוש בעט האינטראקטיבי )ל- S560P בלבד( דרישות המערכת מידע על העט האינטראקטיבי החלפת הקצה של העט האינטראקטיבי החלפת הסוללות של העט האינטראקטיבי שימוש בעט האינטראקטיבי עם.S560P הגדרת אזור המגע כיול העט שימוש בעט האינטראקטיבי )ל- S560T בלבד( דרישות המערכת הגדרת לוח המגע האינטראקטיבי שימוש בלוח המגע האינטראקטיבי עם. S560T הגדרת אזור המגע כיול לוח המגע האינטראקטיבי שימוש בלוח המחיק של. S560T חיבור מתאם לצג אלחוטי התקנת מתאם לצג אלחוטי הגדרת המתאם לצג האלחוטי פתרון בעיות פתרון בעיות סימוני נוריות החיווי תחזוקה החלפת הנורה החלפת סוללות בשלט תוכן עניינים

4 7 מפרטים מידע נוסף יצירת קשר עם. Dell תוכן

5 0V9NG5A00 Wireless VGA Informacion Importante Documentation Dell Projector 7760 P/N V9NG5 Rev. A00 P/N 36.76J01G001 September 2016 Made in China Info HDMI Contents: User's Guide Freeze Blank Screen Video Mode אודות מקרן Dell 1 המקרן מגיע יחד עם כל הפריטים המוצגים בהמשך. ודא שכל הפריטים קיימים. צור קשר עם Dell במידה ופריט כלשהו חסר. תוכן קופסת המקרן תכולת האריזה כבל חשמל כבל VGA באורך 5 מ' VGA( ל- VGA ( שלט רחוק סוללות AAA ) 2 ל- S560T ו- 6 ל- S560P ( AAA AAA כבל Mini-USB באורך 5 מ' USB-A( ל- B )Mini דיסק עם מדריך למשתמש ומסמכים נלווים 2016 Dell Inc. All rights reserved. אודות מקרן 5 Dell

6 תכולת האריזה S560P( בלבד( רצועה ליד )2 יח'( עט פסיבי )2 יח'(/קצה עט )4 יח'( תכולת האריזה S560T( בלבד( יחידת מגע כבל מתח DC ל- DC באורך 2 מ' )ליחידת המגע( עט פסיבי )2 יח'(/קצה עט )2 יח'( ערכת תושבת ליחידת המגע 6 אודות מקרן Dell

7 מבט עליון ותחתן על המקרן מבט מלמעלה מבט מלמטה מקלטי אינפרא - אדום ( )IR 2 לחצן הפעלה 3 מצלמה 4 עדשה 5 מכסה נורה 6 חורים לתלייה על הקיר ת : תלייה על הקיר של Dell S560 ב : תלייה אוניברסלית על הקיר : הרעהחורי הברגה לתלייה על הקיר M4, x.4 מומנט מומלץ kgf-cm 15 אודות מקרן Dell 7

8 חיבורי המקרן חיבור מיקרופון Mini USB (Mini Type B) 1 יציאת VGA )להעברה דרך הצג( 10 יציאת שמע 2 11 חיבור לכבל חשמל 3 כניסת VGA 12 חיבור USB A 4 חיבור וידאו קומפוזיט 13 חיבור RJ45 5 חיבור HDMI 2 14 חיבור RS232 6 חיבור HDMI 1 15 כניסת שמע מתח ליחידת מגע 7 8 חיבור שמע RCA :תוריהזלפני שמתחילים את כל אחד מהתהליכים שמתוארים בסעיף הזה יש לעיין בהוראות הבטיחות שבעמוד 9. 8 אודות מקרן Dell

9 :תוריהזהוראות בטיחות 1 אין 1 להשתמש במקרן בקרבת התקנים המפיקים חום רב. 2 אין 2 להשתמש במקרן באזורים בהם קיימת כמות חריגה של אבק. האבק עלול לגרום לתקלות במערכת ולכיבוי אוטומטי של המקרן. 3 יש 3 לוודא שהמקרן מחובר באזור המאוורר היטב. 4 אין 4 לחסום את חריצי ופתחי האוורור במקרן. 5 יש 5 לוודא שהמקרן פועל בסביבה שבה הטמפרטורה בין )5 C ל- 40 C (. 6 אין 6 לנסות ולגעת בפתחי האוורור כיוון שהם מתחממים מאוד לאחר הפעלה של המקרן או מיד לאחר כיבויו. 7 אין 7 להביט אל תוך העדשה בזמן שהמקרן דולק. פעולה זו עלולה לגרום לפגיעה בעיניים. 8 אין 8 להניח עצמים ליד או מול המקרן או לכסות את העדשה שלו בזמן שהמקרן דולק כיוון שהחום עלול לגרום לעצמים להמס או להישרף. 9 אין 9 להשתמש באלכוהול לניגוב העדשה. :הרעה אין לנסות לחבר את המקרן לקיר לבד. רק טכנאי מוסמך רשאי להתקין אותו. מומלץ להשתמש בערכת התלייה על הקיר למקרן. למידע נוסף, פנה אל אתר התמיכה של Dell בכתובת.dell.com/support למידע נוסף, עיין במידע הבטיחותי שמצורף למקרן. ניתן להשתמש במקרן מדגם S560P/S560T רק בתוך מבנה מקורה. אודות מקרן 9 Dell

10 שינוי גודל התמונה 1.004' (30.6cm) 0.913' (27.7 cm) 0.82' (25cm) 0.805' (24.5 cm) המרחק שבין המקרן למסך 0.73' (22.2 cm) 0.66' (20cm) 81" (205.7 cm) 85" (215.9 cm) 89.1" (226.3 cm) 90" (228.6 cm) 95" (241.3cm) 100" (254 cm) 10 אודות מקרן Dell

11 11 Dell ןרקמ תודוא הנומתה תרוצ ןונווכ ךסמה לדוג H1 H2 L1 L2 ינוסכלא בחור הבוג בחור בחור 'ץניא מ""מ 'ץניא מ""מ 'ץניא מ""מ 'ץניא מ""מ 'ץניא מ""מ 'ץניא מ""מ 'ץניא מ""מ H1 H2 L1 L2

12 שלט רחוק Freeze Info Blank Screen Calibrate Touch VGA HDMI Video Mode חשמל למעלה הדלקת או כיבוי המקרן. לחץ לניווט בפריטי תפריט התצוגה.)OSD( 1 2 ימין למטה לחץ לניווט בפריטי תפריט התצוגה.)OSD( לחץ לניווט בפריטי תפריט התצוגה.)OSD( אודות מקרן Dell

13 לייזר הקפא בהירות + תיקון עיוות + Keystone בהירות - תיקון עיוות - Keystone ניקוי מסך מידע מצב וידאו HDMI הזנה שמאל תפריט מקור כוון את השלט אל המסך ולחץ לחיצה ארוכה על לחצן הלייזר כדי להפעיל את קרן הלייזר. :הרהזאאין להביט אל תוך עדשת ההקרנה של הלייזר בזמן הקרנה. הימנע מהקרנת הלייזר ישירות על העיניים. לחץ כדי להשהות את התמונה המוקרנת. לחץ פעם נוספת על "הקפא" כדי לבטל את ההשהיה. לחץ כדי להגביר את הבהירות. לחץ כדי לכוון את העיוות שנוצר בתמונה בגלל הטיית המקרן )40-/+ מעלות(. לחץ כדי להפחית את הבהירות. לחץ כדי לכוון את העיוות שנוצר בתמונה בגלל הטיית המקרן )40-/+ מעלות(. לחץ כדי לעבור בין התצוגות השונות - מסך לבן ריק, מסך שחור או חזרה למצגת. לחץ כדי להציג את פרטי המקרן. למקרן יש תצורות המוגדרות מראש שמותאמות להצגת נתונים )שקופיות במצגת( או וידאו )סרטים, משחקים וכו'(. לחץ על הלחצן מצב וידאו כדי לעבור בין המצבים השונים: Presentation mode )מצב מצגת(, Bright mode )מצב בהיר(, Movie mode )מצב סרט(, srgb או Custom mode )מצב מותאם אישית(. לחיצה על הלחצן מצב וידאו פעם אחת תציג את המצב הנוכחי. לחיצה נוספת על הלחצן מצב וידאו תעבור בין המצבים השונים. לחץ כדי לבחור במקור.HDMI לחץ לאישור הבחירה. לחץ לניווט בפריטי תפריט התצוגה.)OSD( לחץ כדי לעבור לתפריט התצוגה. לחץ כדי לעבור בין מקורות VGA,וידאו קומפוזיט, HDMI-1 ו- HDMI אודות מקרן 13 Dell

14 הגברת עוצמת השמע שינוי גודל תצוגה + הנמכת עוצמת השמע שינוי גודל תצוגה - השתק כיוון אוטו' כיול המגע לחץ כדי להגביר את עוצמת השמע. לחץ כדי להגדיל את התמונה. לחץ כדי להנמיך את עוצמת השמע. לחץ כדי להקטין את התמונה. לחץ כדי להשתיק או לבטל את ההשתקה של רמקול המקרן. לחץ כדי לשנות אוטומטית את גודל התמונה המוצגת. לחץ כדי לכייל את המגע ולשפר את הדיוק :הרעהצריך להשתמש בכלי ההגדרה. לחץ כדי לבחור במקור.VGA VGA אודות מקרן Dell

15 Calibrate Touch VGA Info HDMI Freeze Blank Screen Video Mode Freeze Blank Screen Info Video Mode HDMI VGA Calibrate Touch טווח הפעולה של השלט הרחוק Operating range Angle ±30 Distance 7 m/22.97 feet Angle Distance Distance Angle :הרעהטווח הפעולה בפועל עשוי להיות שונה מעט מהתרשים. סוללות חלשות עלולות להשפיע לרעה על היכולת להפעיל את המקרן בעזרת השלט הרחוק. אודות מקרן 15 Dell

16 שימוש בעט האינטראקטיבי )ל- S560P בלבד( 2 המקרן S560P מקרין את התמונה משולחן העבודה של המחשב המחובר אל הלוח הלבן ומשמש כמכשיר להזנת קלט למחשב. מהלוח ניתן לנווט, לבחור ולבצע פעולות שונות בתוכניות המחשב. המקרן S560P מתאים לשימוש עם עט אינטראקטיבי. התקן והגדר את S560x Interactive Utility )כלי העזר לעט האינטראקטיבי של )Dell S560x וכייל את העט בפעם הראשונה. דרישות מערכת :הרעהאלו הן דרישות המערכת המינימליות למחשב: התקנת S560x Interactive Utility 1* פעם אחת מערכת הפעלה מספר נקודות המגע שנתמכות לשימוש ראשון 3* 10 נקודות מגע נתמכות 4* נקודת מגע אחת 10 נקודות מגע נתמך לא נתמכת. השתמש במחשב עם OS OS Mac או Windows כדי להשלים את ההתקנה הראשונית ל- S560P. להמשך שימוש לא נדרשת נדרשת. התקן את כלי העזר בכל מחשבי Mac כדי להשתמש ב- S560P בהם. לא נדרשת Windows 7/8/10 MAC OS X ( ) ChromeBook *1 התקן את כלי העזר לעט האינטראקטיבי של S560x מהדיסק המצורף או הורד את הכלי מאתר התמיכה של Dell *2 לפני השימוש ב- S560P בפעם הראשונה עליך לכייל את העט האינטראקטיבי. *3 נדרשת התקנה של 4.0.NET Framework *4 ב- Mac נתמכת רק נקודת מגע אחת 16 -ל) יביטקארטניאה טעב שומיששומיש שומיש

17 :הרעהלשיפור הדיוק עליך להגדיר את מצב התצוגה "מקרן בלבד" לפני הכיול. למידע נוסף על הפונקציות והכיול במצבי תצוגה שונים, עיין ב"מדריך להגדרת יחידת המגע של "S560T בקטע של פתרון הבעיות, שאלה 2. מידע על העט האינטראקטיבי העט האינטראקטיבי משמש כמו עכבר מחשב ומאפשר לבצע פעולות על התוכן המוקרן מתג הפעלה מחוון הפעלה כשמדליקים את העט, מחוון ההפעלה מהבהב כמה שניות וכבה. ירוק: פעולה רגילה אדום: הסוללה חלשה ללא אור: הסוללה ריקה רצועה ליד )להחזקה( גישה לתא הסוללות. סובב כדי לפתוח את התא ולהחליף את הסוללות. קצה העט ל) יביטקארטניאה טעב שומיששומיש שומיש 17

18 החלפת הקצה של העט האינטראקטיבי :הרעהאם הקצה של העט ניזוק או שאינו פועל טוב, החלף אותו. 18 -ל) יביטקארטניאה טעב שומיששומיש שומיש

19 החלפת הסוללות של העט האינטראקטיבי :הרעהאם הסוללה חלשה, המחוון יהבהב באדום כשתדליק את העט. החלף את הסוללות בשתי סוללות AAA חדשות. 11 ניתן לגשת לתא הסוללות על ידי סיבוב ראש העט לפתיחה. 22 הכנס את הסוללות בהתאם לסימוני הקוטביות שבראש העט. :הרעהאל תשתמש בסוללות מסוגים שונים או בסוללות ישנות וחדשות 33 החזר את ראש העט וסובב אותו כדי לסגור את הגישה לתא הסוללות. -ל) יביטקארטניאה טעב שומיששומיש שומיש 19

20 MOLEX MOLEX שימוש בעט האינטראקטיבי עם S560P שלב 1: חבר את המחשב והמקרן באמצעות כבל HDMI/VGA כדי להציג תמונה. חבר את כבל ה- USB כדי להשתמש במצב האינטראקטיבי. אם אתה משתמש ב- OS,Mac הפעל את כלי העזר S560x Interactive Utility כדי להגדיר את העט. שלב 2: הפעל את.S560x Interactive Utility ניתן להגדיר את ברירת המחדל למצב האינטראקטיבי ( ) לשימוש במספר נקודות מגע. עבור למצב Active Pen )עט פעיל( ל- S560P. ב- OSX Mac אפשר להשתמש רק בנקודת מגע אחת. :הרעהבמחשבי Mac OS חובה להפעיל את.S560x Interactive Utility 20 -ל) יביטקארטניאה טעב שומיששומיש שומיש

21 הגדרת אזור המגע עבור למצב התצוגה Only" "Projector )מקרן בלבד(. 11 בחר באפשרות 'הגדרת אזור המגע באופן אוטומטי': :הרעה צא מכל היישומים והתוכנות. עמעם את אורות הסביבה אל תחסום או תנער את העדשה בזמן הגדרת אזור המגע. בדוק אם התמונה המוקרנת חדה וברורה. אם היא לא, כוון את המיקוד כדי לחדד את התמונה. אם מוצגת הודעת שגיאה, עבור לאפשרות 'הגדרת אזור המגע באופן ידני'. 22 בחר באפשרות 'הגדרת אזור המגע באופן ידני': -ל) יביטקארטניאה טעב שומיששומיש שומיש 21

22 2 אחרי שהתמונה המוקרנת תילכד בעדשת המצלמה, חלון עם אזור המגע ייפתח. אם התמונה המוקרנת אינה מספיק ברורה, בחר שנה את האפשרות שנבחרה בהגדרה selection" "Ambient light mode )מצב תאורת הסביבה( מ-" Auto " )אוטומטי( ל-" Bright " )בהיר( או "Dim" )מעומעם( בהתאם לתאורת הסביבה בפועל. הערה: התמונה המצולמת היא התצוגה בפועל מהמצלמה, כלומר היפוך של התמונה המוקרנת. לדוגמה: P1 היא הפינה הימנית התחתונה ו- P2 היא הפינה השמאלית התחתונה כיוון הגבולות של אזור המגע שלב 1: לחץ על P1 והשתמש בעכבר כדי לגרור את נקודה P1 לפינה השמאלית העליונה. יישר את האזור הירוק לפי המסגרת הלבנה המוקרנת. שלב 2: כוון גם את נקודות P2 עד P4 בהתאם. האזור הירוק צריך לחפוף לגמרי למסגרת הלבנה המוקרנת. שלב 3: לבסוף, בדוק שוב שהמסגרת הירוקה חופפת לגמרי למסגרת הלבנה המוקרנת. אם היא לא, כוון מחדש. 2 כשאזור המגע מוגדר נכון לחץ על לחצן היציאה ל) יביטקארטניאה טעב שומיששומיש שומיש

23 כיול העט 11 עבור למצב התצוגה Only" "Projector )מקרן בלבד(. 22 בצע את כיול המגע ל- S560P באמצעות S560X Interactive Utility )ב- Windows, Mac (. 33 בחר בכיול האוטומטי כשאתה מפעיל את.S560X Interactive Utility :הרעהאם מוצגת הודעת שגיאה, בצע את השלבים הבאים כדי לנסות ולפתור את התקלה והפעל את הכיול האוטומטי שוב. סגור את כל היישומים והתוכנות עמעם את אורות הסביבה אל תחסום או תנער את העדשה בזמן הכיול בדוק אם התמונה המוקרנת חדה וברורה. אם היא לא, כוון את המיקוד כדי לחדד את התמונה אם הכיול האוטומטי נכשל, בצע 'כיול ידני'. 44 בחר באפשרות 'כיול ידני' ובצע את שלבי הכיול. מומלץ לבצע כיול ידני אם רוצים לשפר את רמת הדיוק. -ל) יביטקארטניאה טעב שומיששומיש שומיש 23

24 שימוש ביחידת המגע האינטראקטיבית )ל- S560T בלבד( 3 המקרן S560P מקרין את התמונה משולחן העבודה של המחשב המחובר אל הלוח הלבן ומשמש כמכשיר להזנת קלט למחשב. מהלוח ניתן לנווט, לבחור ולבצע פעולות שונות בתוכניות המחשב. המקרן S560T משמש כלוח מגע אינטראקטיבי עם 10 נקודות מגע. כדי להגדיר את לוח המגע האינטראקטיבי, התקן את יחידת המגע בהתאם להוראות שבקטע 'מדריך להגדרת יחידת המגע'. בנוסף, התקן את כלי העזר Dell S560x Interactive utility מהדיסק או הורד אותו מאתר התמיכה של Dell ובצע את הכיול. דרישות מערכת :הרעהאלו הן דרישות המערכת המינימליות למחשב: התקנת S560x Interactive Utility 1* פעם אחת מערכת הפעלה מספר נקודות המגע שנתמכות לשימוש ראשון 3* 10 נקודות מגע נתמכות 4* נקודת מגע אחת נתמך להמשך שימוש לא נדרשת נדרשת. התקן את כלי העזר בכל מחשבי Mac כדי להשתמש ב- S560T בהם. Windows 7/8/10 MAC OS X ( ) 10 נקודות מגע לא נתמכת. השתמש במחשב עם OS OS או Windows Mac כדי להשלים את ההתקנה הראשונית ל- S560P. לא נדרשת ChromeBook *1 התקן את כלי העזר לעט האינטראקטיבי של S560x מהדיסק המצורף או הורד את הכלי מאתר התמיכה של Dell *2 כדי להשתמש ב- S560T עליך להתקין את כלי העזר ולבצע יישור וכיול לפני השימוש בפעם הראשונה. *3 נדרשת התקנה של 4.0.NET Framework 24 -ל) תיביטקארטניאה עגמה תדיחיב שומיששומיש שומיש

25 MOLEX MOLEX 4 ב- Mac OS נתמכת רק נקודת מגע אחת :הרעהלשיפור הדיוק עליך להגדיר את מצב התצוגה "מקרן בלבד" לפני הכיול. למידע נוסף על הפונקציות והכיול במצבי תצוגה שונים, עיין ב"מדריך להגדרת יחידת המגע של "S560T בקטע של פתרון הבעיות, שאלה 2. הגדרת לוח המגע האינטראקטיבי כדי להגדיר את לוח המגע האינטראקטיבי, התקן את יחידת המגע בהתאם להוראות שבקטע 'מדריך להגדרת יחידת המגע'.. שימוש בלוח המגע האינטראקטיבי עם S560T שלב 1: חבר את המחשב והמקרן באמצעות כבל HDMI/VGA כדי להציג תמונה. חבר את כבל ה- USB כדי להשתמש במצב האינטראקטיבי. אם אתה משתמש ב- OS,Mac הפעל את כלי העזר S560x Interactive Utility כדי להגדיר את יחידת המגע. -ל) תיביטקארטניאה עגמה תדיחיב שומיששומיש שומיש 25

26 שלב 2: הפעל את.S560x Interactive Utility ניתן להגדיר את ברירת המחדל למצב האינטראקטיבי ( ) לשימוש במספר נקודות מגע. עבור למצב אצבע/עט ב- S560T עם לוח המגע האינטראקטיבי. במערכת Mac OS אפשר להשתמש רק בנקודת מגע אחת. :הרעהבמחשבי Mac OS חובה להפעיל את.S560x Interactive Utility 26 -ל) תיביטקארטניאה עגמה תדיחיב שומיששומיש שומיש

27 הגדרת אזור המגע עבור למצב התצוגה Only" "Projector )מקרן בלבד(. 1 בחר 1 באפשרות 'הגדרת אזור המגע באופן אוטומטי': :הרעה צא מכל היישומים והתוכנות. עמעם את אורות הסביבה אל תחסום או תנער את העדשה בזמן הגדרת אזור המגע. בדוק אם התמונה המוקרנת חדה וברורה. אם היא לא, כוון את המיקוד כדי לחדד את התמונה. אם מוצגת הודעת שגיאה, עבור לאפשרות 'הגדרת אזור המגע באופן ידני'. 2 בחר 2 באפשרות 'הגדרת אזור המגע באופן ידני': -ל) תיביטקארטניאה עגמה תדיחיב שומיששומיש שומיש 27

28 2 אחרי שהתמונה המוקרנת תילכד בעדשת המצלמה, חלון עם אזור המגע ייפתח. אם התמונה המוקרנת אינה מספיק ברורה, בחר שנה את האפשרות שנבחרה בהגדרה selection" "Ambient light mode )מצב תאורת הסביבה( מ-" Auto " )אוטומטי( ל-" Bright " )בהיר( או "Dim" )מעומעם( בהתאם לתאורת הסביבה בפועל. הערה: התמונה המצולמת היא התצוגה בפועל מהמצלמה, כלומר היפוך של התמונה המוקרנת. לדוגמה: P1 היא הפינה הימנית התחתונה ו- P2 היא הפינה השמאלית התחתונה כיוון הגבולות של אזור המגע שלב 1: לחץ על P1 והשתמש בעכבר כדי לגרור את נקודה P1 לפינה השמאלית העליונה. יישר את האזור הירוק לפי המסגרת הלבנה המוקרנת. שלב 2: כוון גם את נקודות P2 עד P4 בהתאם. האזור הירוק צריך לחפוף לגמרי למסגרת הלבנה המוקרנת. שלב 3: לבסוף, בדוק שוב שהמסגרת הירוקה חופפת לגמרי למסגרת הלבנה המוקרנת. אם היא לא, כוון מחדש. 2 כשאזור המגע מוגדר נכון לחץ על לחצן היציאה ל) תיביטקארטניאה עגמה תדיחיב שומיששומיש שומיש

29 כיול לוח המגע האינטראקטיבי 1 עבור 1 למצב התצוגה Only" "Projector )מקרן בלבד(. 22 בצע את כיול המגע ל- S560P באמצעות S560X Interactive Utility )ב- Windows,Mac (. 3 בחר 3 בכיול האוטומטי כשאתה מפעיל את.S560X Interactive Utility :הרעהאם מוצגת הודעת שגיאה, בצע את השלבים הבאים כדי לנסות ולפתור את התקלה והפעל את הכיול האוטומטי שוב. סגור את כל היישומים והתוכנות. עמעם את אורות הסביבה אל תחסום או תנער את העדשה בזמן הכיול בדוק אם התמונה המוקרנת חדה וברורה. אם היא לא, כוון את המיקוד כדי לחדד את התמונה. אם הכיול האוטומטי נכשל, בצע 'כיול ידני'. 4 4 בחר באפשרות 'כיול ידני' ובצע את שלבי הכיול. מומלץ לבצע כיול ידני אם רוצים לשפר את רמת הדיוק. -ל) תיביטקארטניאה עגמה תדיחיב שומיששומיש שומיש 29

30 שימוש בלוח המחיק של S560T כדי להשתמש בעט הסימון המחיק על הלוח בלי לפגוע בפונקציית המגע, השתמש במקש 'Freeze' )השהה( או Screen' 'Blank )מסך ריק( בשלט. 1 השהה: 1 לחץ על המקש 'Freeze' )השהה( כדי להשהות זמנית את התמונה במסך ואת פונקציית המגע. לחץ על המקש הזה שוב כדי להפעיל מחדש את פונקציית המגע. Freeze Freeze Info Blank Screen Calibrate Touch VGA HDMI Video Mode 2 מסך 2 ריק: לחץ על המקש Screen' 'Blank )מסך ריק( כדי להציג מסך ריק במקרן. לחץ על המקש כדי לעבור בין רקע לבן לשחור או לחזור לשימוש רגיל. במצב 'מסך ריק' פונקציית המגע מושהית. Freeze Blank Screen Info Blank Screen Calibrate Touch VGA HDMI Video Mode 30 -ל) תיביטקארטניאה עגמה תדיחיב שומיששומיש שומיש

31 חיבור מתאם לצג אלחוטי 4 התקנת מתאם לצג אלחוטי המקרן כולל יציאת HDMI ויציאת USB לחיבור לחשמל שמאפשרת לחבר מתאם לצג אלחוטי. המתאם לצג אלחוטי אינו מצורף למקרן.S560P/S560T פעל לפי שלבי ההתקנה הבאים: 1 ודא 1 שהמקרן כבוי. 2 חבר 2 את כבל המתח בחיבור USB למתאם של הצג האלחוטי ולאחר מכן את המתאם לצג האלחוטי. :הרעהכבל המתח ב- USB מצורף למתאם של הצג האלחוטי ולא מגיע עם המקרן. יטוחלא גצל םאתמ רוביח 31

32 הגדרת המתאם לצג האלחוטי 1 הדלק 1 את המקרן. 2 עבור 2 אל המקור Display" "Wireless )צג אלחוטי(. 3 למידע 3 נוסף על הקרנה באמצעות צג אלחוטי עיין בהוראות של המתאם יטוחלא גצל םאתמ רוביח

33 פתרון בעיות 5 עצות לפתרון בעיות אם חווית בעיות במקרן, עיין בעצות הבאות לפתרון בעיות. אם הבעיה נמשכת צור קשר עם.Dell. בעיה אף תמונה לא מופיעה על המסך פתרון אפשרי ודא שבחרת את מקור הקלט הנכון בתפריט INPUT SOURCE )מקור הקלט(. ודא שהיציאה של המסך החיצוני פועלת. אם אתה משתמש במחשב נייד של,Dell לחץ על.)Fn+F8( למחשבים אחרים, עיין במסמכים שלהם. אם התמונות לא מוצגות כהלכה, שדרג את מנהל ההתקן של הצגת הווידאו במחשב שלך. למחשבים של,Dell בקר בכתובת ודא שכל הכבלים מחוברים היטב. עין בקטע "שינוי גודל התמונה" שבעמוד 10. ודא שהפינים של המחברים אינם עקומים או שבורים. ודא שהנורה מחוברת היטב )עיין בקטע "החלפת הנורה" שבעמוד 38(. השתמש באפשרות Test Pattern )תבנית בדיקה( שבתפריט המשנה Projector Settings )הגדרות המקרן( בתפריט Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(. ודא שהצבעים בתבנית הבדיקה נכונים. F8 CRT/LCD Fn פתרון בעיות 33

34 בעיה התמונה חלקית, זזה או לא מוצגת נכון פתרון אפשרי 1 לחץ 1 על הלחצן כיוון אוטו' בשלט. 2 אם 2 אתה משתמש במחשב נייד של,Dell הגדר את הרזולוציה של המחשב ל- 1080p ) 1920x1080 (: aaלחץ לחיצה ימנית על קטע ריק בשולחן העבודה של Microsoft Windows ואז לחץ על מאפיינים ובחר את הכרטיסייה הגדרות. bbודא שההגדרה היא 1920x1080 פיקסלים ליציאה של המסך החיצוני..)Fn+F8( על ccלחץ המסך אינו מציג את התמונה התמונה לא יציבה או מהבהבת יש פס אנכי מהבהב בתמונה אם אתה מתקשה לשנות את הרזולוציה, או אם המסך נתקע, הפעל מחדש את כל הציוד והמקרן. אם אינך משתמש במחשב נייד של,Dell עיין במסמכים של המחשב שלך. אם התמונות לא מוצגות כהלכה, שדרג את מנהל ההתקן של הצגת הווידאו במחשב שלך. למחשבים של,Dell בקר בכתובת. אם אתה משתמש במחשב נייד, לחץ על.)Fn+F8( שנה את ההגדרה מעקב בתפריט המשנה Display Settings )הגדרות תצוגה( שבתפריט Advanced Settings )הגדרות מתקדמות( )במצב מחשב בלבד(. שנה את ההגדרה תדירות בתפריט המשנה Display Settings )הגדרות תצוגה( שבתפריט Advanced Settings )הגדרות מתקדמות( )במצב מחשב בלבד(. 34 פתרון בעיות

35 בעיה פתרון אפשרי 1 צבע התמונה שגוי התמונה אינה ממוקדת התמונה נמתחת כשמציגים DVD ביחס 16:9 התמונה הפוכה הנורה שרופה או משמיעה רעש פיצוץ נורית החיווי נורה דולקת בכתום אם המסך מקבל את האות הלא נכון מכרטיס המסך, הגדר את סוג האות לאפשרות RGB בתפריט המשנה Image Settings )הגדרות תמונה( בתפריט Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(. השתמש באפשרות Test Pattern )תבנית בדיקה( שבתפריט המשנה Projector Settings )הגדרות המקרן( בתפריט Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(. ודא שהצבעים בתבנית הבדיקה נכונים. 1 ודא שמסך ההקרנה נמצא במרחק מתאים מהמקרן ) ס"מ(. המקרן מאתר אוטומטית את הפורמט של אות הקלט. הוא ישמור על יחס הגובה-רוחב של התמונה המוקרנת בהתאם לפורמט של אות הקלט באמצעות ההגדרה המקורית. אם התמונה עדיין נמתחת, כוון את יחס הגובה-רוחב Display Settings )הגדרות תצוגה( בתפריט Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(. בחר בתפריט המשנה Projector Settings )הגדרות המקרן( בתפריט Advanced Settings )הגדרות מתקדמות( וכוון את מצב המקרן. כאשר הנורה מסיימת את חייה, היא עשויה להישרף ולהשמיע רעש פיצוץ. אם זה קרה, המקרן לא יידלק. כדי להחליף את הנורה, עיין בקטע "החלפת הנורה" שבעמוד 38. אם נורית החיווי נורה דולקת בכתום, החלף את הנורה. פתרון בעיות 35

36 בעיה נורית החיווי נורה מהבהבת בכתום נורית החיווי טמפרטורת דולקת בכתום נורית החיווי טמפרטורת מהבהבת בכתום השלט אינו פועל חלק או פועל רק בטווח מוגבל פתרון אפשרי אם נורית החיווי נורה מהבהבת בכתום, ייתכן שיחידת החיבור של הנורה לא מחוברת היטב. בדוק את יחידת החיבור של הנורה וודא שהיא מחוברת היטב. אם נוריות החיווי נורה ו-חשמל מהבהבות בכתום, יש בעיה במנהל ההתקן של הנורה והמקרן ייכבה אוטומטית. אם נוריות החיווי נורה ו-טמפרטורת מהבהבות בכתום ונורית החיווי חשמל דולקת בכחול, יש בעיה בגלגל הצבעים והמקרן ייכבה אוטומטית. כדי לבטל את מצב ההגנה, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן הפעלה במשך 10 שניות. המקרן התחמם יתר על המידה. התצוגה תכבה אוטומטית. אחרי שהמקרן יתקרר הפעל מחדש את התצוגה. אם הבעיה נמשכת צור קשר עם :Dell. אם המאוורר של המקרן מפסיק לעבוד, המקרן נכבה אוטומטית. נסה לכבות את מצב ההגנה באמצעות לחיצה ארוכה על הלחצן הפעלה במשך 10 שניות. המתן 5 דקות ונסה להדליק שוב. אם הבעיה נמשכת צור קשר עם :Dell. ייתכן שהסוללות חלשות. אם זה המצב, החלף את הסוללות בשתי סוללות AAA חדשות. 36 פתרון בעיות

37 סימוני נוריות החיווי תיאור סטטוס המקרן המקרן במצב המתנה. מוכן להדלקה. מצב המתנה לחצני בקרה חשמל לבן מהבהב טמפרטורת )כתום( כבוי נורית חיווי נורה )כתום( כבוי מתחמם למקרן לוקח זמן מה להתחמם ולהידלק. לבן כבוי כבוי הנורה דולקת המקרן במצב רגיל ומוכן להקרין תמונה. הערה: לא ניתן לגשת לתפריט התצוגה.)OSD( לבן כבוי כבוי מתקרר המקרן מתקרר לקראת כיבוי. לבן כבוי כבוי המקרן התחמם יתר על המידה ייתכן שפתחי האוורור חסומים או שטמפרטורת הסביבה גבוהה מ- 40 C. המקרן ייכבה אוטומטית. ודא שפתחי האוויר אינם חסומים ושטמפרטורת הסביבה במסגרת טווח ההפעלה. אם הבעיה נמשכת צור קשר עם.Dell כבוי כתום כבוי תקלה במאוורר יש תקלה באחד מהמאווררים. המקרן ייכבה אוטומטית. אם הבעיה נמשכת צור קשר עם.Dell כבוי כתום מהבהב כבוי תקלה במנהל ההתקן של הנורה יש תקלה במנהל ההתקן של הנורה. המקרן ייכבה אוטומטית. נתק את כבל החשמל. אחרי שלוש דקות חבר את כבל החשמל והדלק מחדש את הצג. אם הבעיה נמשכת צור קשר עם.Dell כתום מהבהב כבוי כתום מהבהב תקלה בגלגל הצבעים גלגל הצבעים נתקע. יש תקלה במקרן והוא ייכבה אוטומטית. נתק את כבל החשמל. אחרי שלוש דקות חבר את כבל החשמל והדלק מחדש את הצג. אם הבעיה נמשכת צור קשר עם.Dell לבן כתום מהבהב כתום מהבהב תקלה בנורה יש תקלה בנורה. החלף את הנורה. כבוי כבוי כתום תקלה באספקת החשמל ) V 12 +( יש תקלה באספקת החשמל. המקרן ייכבה אוטומטית. נתק את כבל החשמל. אחרי שלוש דקות חבר את כבל החשמל והדלק מחדש את הצג. אם הבעיה נמשכת צור קשר עם.Dell כתום מהבהב כתום כתום תקלה ביחידת החיבור של הנורה ייתכן שיש תקלה ביחידת החיבור של הנורה. בדוק את יחידת החיבור של הנורה וודא שהיא מחוברת היטב. אם הבעיה נמשכת צור קשר עם.Dell כבוי כבוי כתום מהבהב פתרון בעיות 37

38 תחזוקה 6 החלפת הנורה :תוריהזלפני שמתחילים את כל אחד מהתהליכים שמתוארים בסעיף הזה יש לעיין בהוראות הבטיחות שבעמוד 9. החלף את הנורה כאשר ההודעה life" Lamp is approaching the end of its useful "in the operation. Replacement suggested! )הנורה מתקרבת לסוף חייה. מומלץ להחליפה! ) מופיעה על המסך. אם הבעיה נמשכת אחרי החלפת הנורה צור קשר עם.Dell :תוריהזהשתמש בנורה מקורית כדי לשמור על הבטיחות ותנאי העבודה האופטימליים של המקרן. :תוריהזהנורה עשויה להתחמם מאוד במהלך השימוש. אפשר למקרן להתקרר במשך 30 דקות לפחות לפני החלפת הנורה. :תוריהזבשום מקרה אל תיגע בנורה או בזכוכית שלה. נורות המקרן שבירות מאוד ועלולות להתנפץ בנגיעה. רסיסי הזכוכית חדים ועלולים לפצוע. :תוריהזאם הנורה מתנפצת, הסר את כל רסיסי הזכוכית מהמקרן והשלך או מחזר אותם בהתאם לתקנות המקומיות. למידע נוסף, עיין בכתובת 1 כבה 1 את המקרן ונתק את כבל החשמל. 2 אפשר 2 למקרן להתקרר במשך 30 דקות לפחות. 3 שחרר 3 את הבורג שמהדק את המכסה העליון והוצא את המכסה.. 4 שחרר 4 את הבורג שמהדק את הנורה. 5 אחוז 5 בידית המתכת ומשוך את הנורה. :הרעהאם הנורה מוחלפת במסגרת האחריות, עשויה לבקש להחזיר את הנורה אלDell. Dell לחלופין, פנה אל הרשות המקומית לטיפול בפסולת כדי לקבל את הכתובת של אתר ההשלכה הקרוב אליך. 6 החלף 6 את הנורה בחדשה. 7 הדק 7 את הבורג שמהדק את הנורה. 38 תחזוקה

39 8 החזר 8 את המכסה העליון והדק את הבורג שלו. 9 אפס 9 את משך השימוש בנורה על ידי בחירה באפשרות "YES" )כן( ב- Reset Lamp )איפוס נורה( ב- Settings Power )הגדרות צריכת החשמל( בתפריט Advanced Settings )הגדרות מתקדמות(. לאחר החלפת נורה, המקרן יאתר זאת אוטומטית ויאפס את שעות הנורה. :תוריהזהשלכת הנורה )ארה ב בלבד( מכילות כספית ויש למחזר או להשליך אותן בהתאם לחוק המקומי, הלאומי או הפדרלי. למידע נוסף, בקר באתר או פנה לארגון תעשיות האלקטרוניקה ALLIANCE( )ELECTRONIC INDUSTRIES בכתובת. למידע על השלכת הנורה הספציפית, בקר באתר FOR LAMP-SPECIFIC DISPOSAL.INFORMATION, CHECK תחזוקה 39

40 החלפת סוללות בשלט :הרעההוצא את הסוללות מהשלט הרחוק כשהוא אינו בשימוש. 1 1 לחץ 1 על הלשונית כדי להרים את המכסה של תא הסוללות. 2 2 בדוק 2 את סימוני הקוטביות )-/+( בסוללות. AAA AAA 3 3 הכנס 3 את הסוללות בהתאם לסימוני הקוטביות שבתא הסוללות. :הרעהאל תשתמש בסוללות מסוגים שונים או בסוללות ישנות וחדשות AAA AAA 4 4 החזר 4 את מכסה הסוללה למקומו.. 40 תחזוקה

41 מפרט " 1080p S600 DMD, DarkChip לומן )מקס'( 1800:1 רגיל )מלא/כבוי( 80% טיפוסי )תקן יפני - )JBMA 1920 x 1080 (1080p) 16:9 ערך אור בהירות יחס ניגודיות אחידות מספר פיקסלים Aspect Ratio )יחס גובה- רוחב( כמות צבעים מהירות גלגל צבעים עדשת הקרנה 1.07 מיליארד צבעים X 2 X 1 לתצוגה תלת ממדית עדשה קבועה ) WA21 (,F#/2.4 יחס הקרנה= TR0.25 UST יחס קיזוז: 5% ± אינץ' גודל מסך הקרנה מרחק הקרנה תאימות וידאו גודל אופטימלי: 89.1 אינץ' ס"מ וידאו קומפוזיט: NTSC: M (3.58 MHz), 4.43 MHz PAL: B, D, G, H, I, M, N, 4.43 MHz SECAM: B, D, G, K, K1, L, 4.25/4.4 MHz קלט Component Video באמצעות 1080i :VGA (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 576i/p, 480i/p קלט 1080p, 720p, 576i/p, 480i/p :HDMI PFC אוניברסלי עם קלט AC 90~264 V Hz אספקת חשמל טרפמ 41

42 מצב רגיל: 320W ± 110VAC מצב חסכון בחשמל: W ± 110 Vac 270 מצב המתנה: < W 0.5 מצב המתנה ברשת: < W 3 צריכת חשמל :הרעהכברירת מחדל, המקרן יעבור למצב חיסכון בחשמל אחרי 20 דקות של חוסר פעילות. 2 רמקולים x 10 וואט RMS מצב רגיל: db(a) 36 מצב חסכון בחשמל: db(a) ק"ג 383x318x103 מ"מ Audio )שמע( עוצמת רעש משקל המקרן מידות )ר x ג x ע( 15.08"(383 mm) 4.06"(103 mm) 12.52"(318 mm) טמפרטורת הפעלה: 5 C עד 41 F) 40 C עד (104 F לחות: 80% מקסימום סביבה טמפרטורת אחסון: 0 C עד 32 F ) 60 C עד )140 F לחות: 90% מקסימום טמפרטורת משלוח: -20 C עד 60 C )140 F -4 עד F( לחות: 90% מקסימום חיבורי קלט/פלט חשמל: שקע חשמל AC אחד )3 פינים - C14( 42 טרפמ

43 קלט :VGA חיבור D-sub אחד בעל 15 פינים )כחול(, חיבור קלט VGA לאות קלט אנלוגי.RGB/Component פלט :VGA חיבור D-sub אחד בעל 15 פינים )שחור( להעברת VGA דרך הצג. קלט וידאו קומפוזיט: חיבור RCA אחד צהוב לאות.CVBS קלט :HDMI שני חיבורי HDMI אחד לתמיכה במפרט.HDCP תואם HDMI 1.4a קלט שמע אנלוגי: חיבור סטראו מיני אחד מסוג טלפון 3.5 מ"מ )כחול(/זוג כניסות שמע RCA )שמאל/ימין( פלט שמע משתנה: חיבור סטראו מיני אחד לטלפון 3.5 מ"מ )ירוק(. כניסת שמע אנלוגי: שני חיבורי סטראו מיני מסוג טלפון 3.5 מ"מ )כחול( ושני זוגות של חיבורי RCA )אדום/לבן( נורה משך חיי הנורה מיקרופון: חיבור סטראו מיני אחד מסוג טלפון 3.5 מ"מ )ורוד(. יציאת USB )mini-usb (: יציאת mini-usb אחת לשדרוג הקושחה/ציוד אינטראקטיבי. יציאת מתח :5V/1.8A מוצא A 1.8 / 5V DC A USB אחד לתמיכה בפלאג. יציאת :RS232 יציאת D-sub אחת עם 9 פינים לתקשורת.RS232 יציאת :RJ-45 חיבור RJ-45 מובנה אחד לבקרה ברשת. יחידת מגע: חיבור מתח אחד ליחידה נורת PHILIPS 260 W ניתנת להחלפה על ידי המשתמש מצב רגיל: עד 3000 שעות מצב חסכון בחשמל: עד 5000 שעות :הרעהדירוג תוחלת החיים של הנורה בכל מקרן הוא משך הזמן עד שחלה ירידה ברמת הבהירות בלבד ולא משך הזמן עד שהנורה מפסיקה לפעול ולהפיק אור לחלוטין. תוחלת החיים של הנורה מוגדרת כמשך הזמן עד לירידה בבהירות בשיעור של 50% בדגימה של יותר מ- 50% מהנורה, ביחס לעוצמת הלומן המדורגת של הנורה. בכל מקרה אין הבטחה לגבי תוחלת החיים של הנורה. תוחלת החיים בפועל טרפמ 43

44 של נורת המקרן משתנה בין תנאי הפעלה ודפוסי שימוש שונים. השימוש במקרן בתנאים הדורשים מאמץ רב, כגון בסביבות מאובקות, בטמפרטורות גבוהות, למשך שעות רבות ביום וכיבויים פתאומיים עלול לקצר את תוחלת החיים של הנורה או לגרום לנורה להישרף. 44 טרפמ

45 מידע נוסף 8 למידע נוסף על השימוש במקרן, עיין במדריך השימוש למקרני Dell בכתובת. ףסונ עדימ 45

46 יצירת קשר עם Dell בארה"ב ניתן לחייג 800-WWW-DELL ) (. :הרעהאם אין לך חיבור פעיל לאינטרנט, ניתן למצוא את הפרטים ליצירת קשר בחשבונית הרכישה, בדף האריזה, בקבלה או בקטלוג המוצרים של.Dell Dell מספקת מספר אפשרויות תמיכה ושירות בטלפון ובאינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם למדינה ולמוצר וייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים באזורך. לפניות ל- Dell הקשורות למכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות: 1 בקר באתר. 2 בחר את האזור שלך במפה האינטראקטיבית. 3 בחר תחום ליצירת קשר. 4 בחר את השירות או קישור התמיכה המתאים על פי צרכיך. 46 םע רשק תריציריצי

47 I דדמ A כוונון המיקוד של המקרן 31 10, C החלפת הנורה 38 עט אינטראקטיבי סוללה 17 קצה העט 17 מחוון הפעלה 17 מתג הפעלה 17 רצועה ליד )להחזקה( 17 M היחידה הראשית 7 מצלמה 7 מקלטי אינפרא-אדום )IR( 7 מכסה נורה 7 עדשה 7 לחצן הפעלה 7 P מספרי טלפון 46 R שלט רחוק 12 S מפרט תיקון יחס גובה-רוחב 41 Audio )שמע( 42 בהירות 42 מהירות גלגל צבעים 41 יחס ניגודיות 41 יציאות חיבור כניסת שמע 8 יציאת שמע 8 חיבור שמע 8 RCA חיבור וידאו קומפוזיט 8 חיבור 8 HDMI1 חיבור 8 HDMI2 חיבור מיקרופון 8 8 Mini USB (Mini Type B) חיבור לכבל חשמל 8 חיבור 8 RJ45 חיבור 8 RS232 מתח ליחידת מגע 8 חיבור 8 USB A כניסת 8 VGA יציאת VGA )להעברה דרך הצג( 8 פנה אל 5, 38 Dell 5, 36 D Dell פנה אל 45,46 Dell מדד 47

48 מידות 42 כמות צבעים 41 סביבה 42 חיבורי קלט/פלט 42 ערך אור 41 עוצמת רעש 42 מספר פיקסלים 41 צריכת חשמל 42 אספקת חשמל 41 מרחק הקרנה 41 עדשה 41 גודל מסך הקרנה 41 חיבורי המקרן 42 אחידות 41 תאימות וידאו 41 תמיכה פנה אל 45, 46 Dell T מספרי טלפון מדד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים... 3 4 5 6 7 8 12 הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמקולים... חיבור רכיבים נוספים... TX-NR616 חיבור אנטנה

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

Title

Title EIV744 כיריים הוראות שימוש HE www.electrolux.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. עצות וטיפים... 12 6. שמירה וניקוי... 14 7. איתור תקלות...

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

eUM - Sundance EU Excl Index 3

eUM - Sundance EU Excl Index 3 EN BG CS DA DE EL ES ET Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Забележка Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори,

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו,

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מפשטת את חוויית השימוש בטלוויזיה. בעזרת ה Launcher ניתן

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף

הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף הוראות הפעלה למצלמה דיגיטלית DMC-G6X/DMC-G6K DMC-G6W/DMC-G6 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון מידע נוסף בתקליטור המצורף לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך

קרא עוד

550 630 750 850 870 900 950 1000 www.4h.co.il תוכן העניינים כללי זהירות 1.. חלקי המצלמה 2. הטענת הסוללה 5. הכנסת הסוללה וכרטיס הזיכרון 6. הגדרות ראשוניות 8. הדלקה וכיבוי 9. צילום 10. בחירת מצב הצילום 12.

קרא עוד

כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים

כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים שרון דגן מציג: כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים סוף כל סוף יש לך את המידע שכל כך רצית לדעת... ברכותיי! אני נרגש להציג בפניך 12 טיפים מעולים עבורך + טיפ בונוס נוסף.

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד