Studio 1745 מדריך התקנה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Studio 1745 מדריך התקנה"

תמליל

1 סקדניא 88

2 סקדניא פ פותר בעיות החומרה 52 פנייה ל- Dell 67 פנייה מקוונת ל- Dell 69 פתרון בעיות 42 ר רשת קווית כבל רשת, חיבור 7 ש שחזור הגדרות יצרן 59 שחזור מערכת 57 שירות לקוחות 64 ת תוכנית האבחון של Dell 53 תכונות תוכנה 38 תנועות 34 תקליטורי,DVD נגינה ויצירה 39 תקליטורים, נגינה ויצירה 38 87

3 סקדניא י יכולות המחשב 38 כ כניסה ל- FTP, אנונימי 65 כתובות דואר אלקטרוני לתמיכה טכנית 65 כתובות דואר אלקטרוני לתמיכה 65 מ מדריך טכנולוגיה של Dell למידע נוסף 70 מהירות רשת מוצרים בדיקה 44 מידע ורכישה 66 מחבר DisplayPort 22 מחשב, התקנה 5 מנהלי התקנים והורדות 71 מסך מגע 33 תנועות 34 מעמד המחשב 6 מפצלי חשמל, שימוש 6 מפרטים 72 משאבים, מידע נוסף 70 משטח מגע תנועות 27 משלוח מוצרים להחזרה או תיקון 66 נ נזק, מניעה 5 נתונים, גיבוי 40 ע עזרה קבלת סיוע ותמיכה 63 86

4 סקדניא 85 ב בעיות זיכרון פתרון 46 בעיות חומרה אבחון 52 בעיות חשמל, פתרון 45 בעיות, פתרון 42 בעיות תוכנה 47 ג גיבויים יצירה 41 ה הודעות מערכת 50 החזרת פריטים במסגרת האחריות 66 התאמה אישית הגדרות צריכת החשמל שלך 39 שולחן העבודה שלך 39 התקנה, לפני שתתחיל 5 התקנה מחדש של Windows 57 התקנת המעמד 6 ז זרימת אוויר, שמירה על 5 ח חיבור אינטרנט 14 חיבור )התחברות( לאינטרנט 10 חיבור רשת תיקון 44 חיבור רשת אלחוטית 44 חיסכון באנרגיה 39 חשמל חיסכון 39 הקפצה 34

5 U USB PowerShare 23 W 9 Windows Vista Program Compatibility Wizard )אשף תאימות תוכניות( 47 אינדקס D DellConnect 64 Dell Factory Image Restore 57 Dell Support Center )מרכז התמיכה של )Dell 49 Dell Touch Zone 33 Diagnostics Checklist )רשימת פעולות לביצוע באבחון( 67 I ISP S SIM ספק שירות אינטרנט 14 התקנה מחדש 62,Windows התקנה מחדש 57 א אוורור, וידוא 5 איתור מידע נוסף 70 אפשרויות התקנה מחדש של המערכת 57 אתר האינטרנט של התמיכה של Dell 71 אתרי אינטרנט לתמיכה ברחבי העולם 64

6 נספח הודעה על מוצר של Macrovision מוצר זה כולל טכנולוגית הגנה על זכויות יוצרים המוגן על ידי שיטות תביעה של פטנטים אמריקניים מסוימים וזכויות נוספות של קניין רוחני בבעלות חברת Macrovision ובעלי זכויות נוספים. אין להשתמש בטכנולוגיה זו אלא באישור Macrovision,Corporation והיא מיועדת לשימוש ביתי ולמטרות צפייה מוגבלת בלבד, אלא אם כן התירה Macrovision Corporation שימוש אחר במוצר. אין לבצע הנדסה לאחור או פירוק של המוצר. 83

7 םיטרפמ המחשב סביבת טמפרטורות: תחום הפעלה אחסון )מרבית(: יחסית לחות הפעלה אחסון 0-35 C )32-95 F( C ) F( 90% עד 10% עיבוי( )ללא 95% עד 5% עיבוי( )ללא בספקטרום שימוש )תוך מרבית תנודה מידת משתמש(: סביבת המדמה אקראי תנודות הפעלה פועל לא המחשב סביבת תוכנית כאשר נמדד פועל )למצב מקסימלי הלם הקשיח הכונן על פועלת Dell Diagnostics האבחון למצב מילישניות; 2 של סינוס חצי אות עם חניית במצב הקשיח הכונן כאשר נמדד לא פועל מילישניות(: 2 של חצי סינוס ואות ראש הפעלה פועל לא )מרבי(: רום הפעלה אחסון אווירי זיהום רמת 110 G 160 G מטר 3048 עד 15.2 רגל( 10,000 עד )50 מטר 10,668 עד 15.2 רגל( 35,000 עד )50 כמוגדר פחות או G2 ISA-S ב GRMS 1.30 GRMS 82

8 םיטרפמ חילופין זרם מתאם )Auto-Air )מתאם וואט 6 5 גובה רוחב עומק כבלים( )כולל משקל טמפרטורות: תחום הפעלה אחסון פיזי גובה מ"מ 40 עד מ"מ 28 עד אינץ' )1.10 אינץ'( 1.57 מ"מ אינץ'( )16.26 מ"מ אינץ'( )11.04 רוחב עומק משקל תאים( 6 סוללת )עם לתצורה להגדיר ניתן ק"ג 3.3 מ- פחות של אינץ'( )0.5 מ"מ 15 אינץ'( )2.6 מ"מ 66 אינץ'( )5.0 מ"מ 127 ק"ג C ) F( C ) F( 81

9 םיטרפמ חילופין זרם מתאם חילופין זרם מתאם אינץ'( )0.6 מ"מ 16 אינץ'( )2.8 מ"מ 70 אינץ'( )5.8 מ"מ 147 ק"ג 0.29 אינץ'( )1.3 מ"מ 34.2 אינץ'( )2.3 מ"מ 60.8 אינץ'( )6.0 מ"מ ק"ג 0.46 כניסה מתח כניסה זרם כניסה תדר יציאה הספק יציאה זרם ואט 6 5 ואט 9 0 נקוב יציאה מתח זרם וולט חילופין 1.5 A Hz או 90W 65 W היותר )לכל 4.43 A שניות( 4 של בפעימה )רציף( 3.34A היותר )לכל 5.62 A שניות( 4 של בפעימה מידות: )E-series( ואט 9 0 גובה רוחב עומק כבלים( )כולל משקל )D-series( ואט 90 גובה רוחב עומק כבלים( )כולל משקל )רציף( 4.62 A 19.5 ± 1 VDC 80

10 םיטרפמ סוללה סוללת ליתיום-יון "חכמה" עם 6 תאים עומק גובה רוחב משקל מתח משך טעינה )מקורב(: 56.7 מ"מ )2.23 אינץ'( 22.2 מ"מ )0.87 אינץ'( 206 מ"מ )8.11 אינץ'( 0.35 ק"ג 11.1 ) 6/9 VDC תאים( 4 שעות )כאשר המחשב כבוי( סוללה זמן פעולה אורך חיים )מקורב( תחום טמפרטורות: הפעלה אחסון סוללת מטבע משך הפעולה של הסוללה משתנה בהתאם לתנאי ההפעלה ועלול להצטמצם מאוד בתאים של צריכת חשמל מוגברת. לקבלת מידע נוסף על אורך חיי הסוללה, עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell. 300 מחזורי טעינה/פריקה 0-35 C )32-95 F( C ) F( CR

11 םיטרפמ מקלדת )עם תאורה אחורית( מספר מקשים פריסה משטח מגע רזולוציית מיקום X/Y )מצב טבלת גרפיקה( גודל: רוחב גובה 102 )ארה"ב וקנדה(; 103 )אירופה(; 106 )יפן(; 105 )ברזיל( QWERTY/AZERTY/Kanji 240 cpi אזור פעילות חיישן 100 מ"מ )3.9 אינץ'( 56 מ"מ )2.2 אינץ'( מלבני סוללה סוגים ומידות: סוללת ליתיום-יון "חכמה" עם 9 תאים עומק גובה רוחב משקל 56.7 מ"מ )2.23 אינץ'( 41.9 מ"מ )1.65 אינץ'( מ"מ )13.41 אינץ'( 0.52 ק"ג 78

12 םיטרפמ תצוגה תצוגה מידות: צפייה: זוויות 40/40 HD+: אינץ'( )8.46 מ"מ אינץ'( )15.04 מ"מ אינץ'( )17.3 מ"מ x 900 HD+: 1920 x 1080 FHD: 60 Hz 140 עד )סגור( nits HD+: והן 72% )הן 300 nits F : HD צבע( מערכת 90% גובה רוחב אלכסון רזולוציה מקסימלית רענון קצב פעולה זווית בוהק אופקי אנכית פיקסל רוחב בקרים והן 72% )הן 60/60 FHD: צבע( מערכת 90% )H/L( 15/30 HD+: והן 72% )הן 50/50 FHD: צבע( מערכת 90% מ"מ 0.24 x 0.24 HD+: מ"מ 0.20 x 0.20 FHD: בבהירות לשלוט ניתן מקשים קיצורי באמצעות עיין נוסף, מידע )לקבלת.)Dell של הטכנולוגיה במדריך 77

13 םיטרפמ שמע מצלמה מגה-פיקסל x 120 ~ 1600 x x 120 ~ 1280 x ) 720 )30 fps ב- 60 HD+ WLED 17.3" TrueLife אחורית, תאורה FHD B+RG LED 17.3" TrueLife אחורית, תאורה שמע סוג שמע בקר סטריאו המרת פנימי ממשק רמקול קול עוצמת בקרי שמע עם JBL 2.1 ערוץ SRS משופר IDT 92HD73C לדיגיטלי )אנלוגי סיביות 24 לאנלוגי( ודיגיטלי Intel High Definition Audio של ראשיים רמקולים שני אחד וסאב-וופר וואט 1.5 להספק וואט, 3.0 של וואט 6.0 של כולל מערכת מדיה ופקדי תוכניות תפריטי פיקסל וידיאו רזולוציית תצוגת זווית אלכסון תצוגה סוג 76

14 םיטרפמ מחברים וידאו וידאו חורים 15 של מחבר נפרד: פינים 20 של מחבר פינים פינים/ 4 7 מחבר משולב esata/usb V.92 56K USB חיצוני מודם חומרה מודם USB 10/100/1000 Ethernet LAN המערכת לוח על WWAN, WLAN, WiMax/Wi-Fi, abgn/agn טכנולוגיה עם WPAN ו- Bluetooth אלחוטית וידאו סוג וידאו בקר מסך זיכרון UMA: וידאו סוג וידאו בקר מסך זיכרון LCD ממשק TV ב- תמיכה המערכת בלוח משולב ATI Mobility Radeon HD 4570/4650 DDR3 512 MB/1 GB המערכת בלוח משולב Mobile Intel GMA 4500MHD זיכרון של 358 MB עד משותף Low Voltage Differential )LVDS( Signaling HDMI 1.3 DisplayPort esata תקשורת )אופציונלי( מודם בקר ממשק רשת מתאם אלחוט 75

15 םיטרפמ זיכרון מחבר מודול זיכרון נפח מודול זיכרון סוג זיכרון תצורת זיכרון מינימלי תצורת זיכרון מרבי שני מחברי SODIMM הנגישים למשתמש 1 ג'יגה-בתים, 2 ג'יגה- בתים, 4 ג'יגה-בתים 1067/1333 MHz SODIMM DDR3 2 GB 8 GB הערה: לקבלת הוראות לשדרוג הזיכרון, עיין במדריך השירות שבאתר התמיכה של Dell בכתובת.support.dell.com מחברים שמע IEEE 1394a Mini-Card מחבר HDMI מתאם רשת USB מחבר מיקרופון אחד, שני מחברי אוזניות/רמקולים סטריאופוניים מחבר מיני של 4 פינים, ללא חשמל חריץ אחד של Type IIIA,full Mini-Card שני חריצי Mini-Card בחצי גודל 19 פינים מחבר RJ45 שני מחברי 4 פינים תואמי USB

16 םיטרפמ Intel ICH9M ExpressCard/34 מ"מ( ) V ו- 1.5 V פינים 26 ExpressCard ExpressCard בקר Mobile Intel Express GM 45 Mobile Intel 5 Series Discrete GFX סיביות 64 מחשב פרטי מערכת שבבי ערכת נתונים ערוץ רוחב DRAM ערוץ רוחב מעבד כתובת אפיק רוחב dual-channel אפיקי 64 סיביות של ) 2 ( סיביות 32 2 MB PCI-E x16 Flash EPROM גרפי אפיק נתמכים כרטיסים מחבר גודל ExpressCard 73

17 L2 מטמון 1 MB 1 MB 2 MB/3 MB/6 MB 1 MB עבור 128 KB - ) Intel Dual-Core core( לכל 64KB עבור 256 KB - ) Intel Quad-Core )core לכל 64 KB עבור 8 MB Quad-Core 800/1066 MHz מפרטים מערכת דגם Dell Studio 1745/1747 בעת לו להזדקק עשוי שאתה מידע מספק זה סעיף המחשב. של ושדרוג התקנים מנהלי עדכון התקנה, מאזור להשתנות עלולות ההצעות הערה: תצורת אודות נוסף מידע לקבלת לאזור. )התחל( Start על לחץ שלך, המחשב ובחר ותמיכה( )עזרה Help and Support המחשב אודות מידע להצגת האפשרות את שלך. מעבד סוג Intel Celeron Intel Pentium Dual-Core Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad L1 מטמון L3 מטמון חיצוני ערוץ תדר 72

18 םיפסונ םיבאשמו עדימ שופיח אם עליך: לחפש מידע על שיטות הבטיחות המומלצות עבור המחשב עיין במידע בנוגע לאחריות, תנאים והתניות )ארה"ב בלבד(, הנחיות בטיחות, מידע בנושא תקינה, מידע ארגונומיה והסכם רישיון למשתמש הקצה לאתר את תגית השירות/קוד השירות המהיר שלך עליך לאתר את תגית השירות כדי לזהות את המחשב שלך באתר support.dell.com או לפנות לתמיכה הטכנית לחפש מנהלי התקנים והורדות לגשת לתמיכה הטכנית ולעזרה למוצר לבדוק את מצב ההזמנה של רכישות חדשות שביצעת לחפש פתרונות ותשובות לשאלות נפוצות לאתר מידע על עדכונים של הרגע האחרון בנוגע לשינויים טכניים במחשב שלך או חומר טכני מתקדם לטכנאים או למשתמשים מנוסים ראה: עיין במידע הבטיחות ומסמכים בנושא תקינה אשר צורפו למחשב שברשותך, וראה גם את עמוד הבית בנושא עמידה בתקנים Homepage( )Regulatory Compliance בכתובת צדו האחורי או התחתון של מחשבך אתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com 71

19 חיפוש מידע ומשאבים נוספים אם עליך: להתקין מחדש את מערכת ההפעלה להפעיל תוכנית אבחון עבור מחשבך, להתקין מחדש תוכנת מערכת מחשב נייד או לעדכן מנהלי התקנים עבור המחשב וקובצי readme לקבלת מידע נוסף על מערכת ההפעלה שלך, על תחזוקת ציוד היקפי,,RAID אינטרנט,,Bluetooth עבודה ברשת ודואר אלקטרוני לשדרג את מחשבך עם זיכרון חדש או נוסף, או עם כונן קשיח חדש להתקין מחדש או להחליף חלק שחוק או פגום ראה: תקליטור מערכת ההפעלה תקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( הערה: מנהלי התקנים ועדכוני תיעוד ניתן למצוא באתר התמיכה של Dell בכתובת.support.dell.com מדריך הטכנולוגיה של Dell המותקן בכונן הקשיח מדריך השירות שבאתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com הערה: במדינות מסוימות, פתיחה והחלפה של חלקים במחשב עלולה לגרום לביטול תוקף האחריות. בדוק את האחריות ומדיניות ההחזרה שלך לפני שתבצע פעולות בתוך המחשב. 70

20 הרזע תלבק פנייה אל Dell ללקוחות בארה"ב, אנא התקשרו 800-WWW-DELL.) ( הערה: אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, באפשרותך למצוא מידע ליצירת קשר בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של.Dell Dell מספקת מספר אפשרויות תמיכה ושרות מקוונות ובאמצעות הטלפון. הזמינות משתנה לפי מדינה ומוצר, וייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים באזורך. לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות:. 1 בקר 1 באתר. support.dell.com.2 2 בחר את המדינה או האזור שלך בתפריט הנפתח Choose A Country/Region )בחר מדינה/ אזור( שבתחתית הדף.. 3 לחץ 3 על Contact Us )פנה אלינו( בצד השמאלי של הדף.. 4 בחר 4 את קישור השירות או התמיכה המתאים על פי צרכיך.. 5 בחר 5 את שיטת הפנייה אל Dell הנוחה לך. 69

21 הרזע תלבק רשימת פעולות לביצוע באבחון שם: תאריך: כתובת: מספר טלפון: תג שירות )ברקוד בגב המחשב או בתחתיתו(: קוד שירות מהיר: מספר אישור להחזרת חומרים )אם סופק על-ידי טכנאי תמיכה של :)Dell מערכת הפעלה וגרסה: התקנים: כרטיסי הרחבה: האם אתה מחובר לרשת? כן /לא רשת, גרסה ומתאם רשת: תוכניות וגרסאות: עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה כדי לקבוע את תוכן קובצי האתחול של המחשב. אם המחשב מחובר למדפסת, הדפס כל קובץ. אחרת, רשום את תוכן כל קובץ לפני שתתקשר לחברת.Dell הודעת שגיאה, קוד צפצוף או קוד אבחון: תיאור הבעיה והליכים שביצעת לפתרון הבעיה: 68

22 הרזע תלבק. 6 ארוז 6 את הציוד המיועד להחזרה בחומרי האריזה המקוריים )או שווי-ערך(. הערה: התשלום על הוצאות המשלוח הוא באחריותך. כמו כן, באחריותך לבטח כל מוצר שמוחזר; הסיכון לאובדן המוצר במהלך המשלוח לחברת Dell חל עליך. חבילות בגוביינה )תשלום בעת מסירה )C.O.D.- לא יתקבלו. הערה: החזרות שיבוצעו ללא קיום הדרישות המקדימות שלעיל לא יתקבלו על-ידי Dell ויוחזרו אליך. לפני שתתקשר הערה: החזק את קוד המשלוח המהיר בהישג יד בעת ההתקשרות. הקוד מסייע למערכת המענה האוטומטי של Dell לנתב את השיחה שלך ביתר יעילות. ייתכן שתתבקש גם לספק את תג השרות שלך )הנמצא בגב המחשב שברשותך או בתחתיתו(. זכור למלא את הטופס הבא, הכולל רשימת פעולות לביצוע באבחון. אם ניתן, הפעל את המחשב לפני שתתקשר לחברת Dell לקבלת סיוע, והתקשר ממכשיר טלפון הנמצא סמוך למחשב. ייתכן שתתבקש להקליד פקודות מסוימות במקלדת, למסור מידע מפורט במהלך הפעולות או לנסות שלבי פתרון בעיות אחרים שאפשריים רק במחשב עצמו. ודא שתיעוד המחשב זמין. 67

23 הרזע תלבק מידע על המוצר אם אתה זקוק למידע לגבי מוצרים אחרים שניתן לרכוש מחברת,Dell או אם ברצונך לבצע הזמנה, בקר באתר האינטרנט של Dell בכתובת. לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך או כדי לדבר עם מומחה מכירות, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 69. החזרת פריטים לתיקון במסגרת האחריות או לצורך זיכוי הכן את כל הפריטים המיועדים להחזרה, בין אם לשם תיקון או זיכוי, לפי המתואר להלן: הערה: לפני שתחזיר את המוצר אל,Dell הקפד לבצע גיבוי של כל הנתונים בכונן הקשיח ובכל התקן אחסון אחר במוצר. הסר את כל המידע החסוי, הקנייני והאישי, וכמו כן הסר את כל המדיה השליפה כגון תקליטורים וכרטיסי PC. Dell אינה אחראית למידע הסודי, הקנייני או האישי שלך; לאיבוד או השחתת נתונים; או לנזק או אובדן של אמצעי אחסון נשלפים אשר יתכן שכללת במשלוח.. 1 התקשר 1 לחברת Dell כדי לקבל מספר אישור החזרת חומר Material( Return )Authorization Number ורשום מספר זה במקום בולט ובצורה ברורה על הדופן החיצונית של האריזה.. 2 לאיתור 2 מספר הטלפון עבור האזור שלך, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד כלול 3 עותק של החשבונית ומכתב המתאר את הסיבה להחזרה.. 4 כלול 4 העתק של רשימת הפעולות לביצוע באבחון )ראה "רשימת פעולות לביצוע באבחון" בעמוד 68( המציין את הבדיקות שערכת ואת הודעות השגיאה שהתקבלו בתוכנת האבחון של Dell )ראה "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד 53(..5 5 כלול אביזרים המשויכים לפריטים המוחזרים )כבלי חשמל, תוכנה, מדריכים וכן הלאה(, אם ההחזרה היא לשם קבלת זיכוי. 66

24 הרזע תלבק כתובות הדואר האלקטרוני של תמיכת Dell )אמריקה הלטינית והאיים הקריביים בלבד( )מדינות אסיה והאוקיינוס השקט בלבד( כתובות הדואר האלקטרוני של השיווק והמכירות של Dell )מדינות אסיה והאוקיינוס השקט בלבד( )קנדה בלבד( פרוטוקול העברת קבצים אנונימי )FTP( ftp.dell.com היכנס למערכת כמשתמש: anonymous )אנונימי(, והשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כסיסמה. שירות מצב ההזמנות האוטומטי לבדיקת מצב הזמנה כלשהי של מוצרי,Dell באפשרותך לבקר באתר support.dell.com או להתקשר לשירות מצב ההזמנות האוטומטי. מענה קולי מבקש ממך להזין את המידע הדרוש לאיתור הזמנתך ולדיווח על מצבה. לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 69. אם יש בעיה בהזמנה שלך, כגון רכיבים חסרים, אם נכללו בהזמנה רכיבים שגויים או במקרה של חיוב שגוי, צור קשר עם שירות הלקוחות של חברת.Dell כשתתקשר, החזק בהישג יד את החשבונית או את ספח המשלוח. לאיתור מספר הטלפון עבור האזור שלך, ראה "פנייה אל "Dell בעמוד

25 תלבק הרזע לקוחות ושירות טכנית תמיכה שאלותיך על לענות זמין Dell של התמיכה שירות שלנו התמיכה צוות.Dell של החומרה אודות לספק כדי ממוחשבת אבחון בתוכנית משתמש ומדויק. מהיר מענה "לפני ראה,Dell של התמיכה לשירות לפנות כדי ליצירת בפרטים עיין מכן ולאחר 67, בעמוד שתתקשר".support.dell.com אל עבור או באזורך קשר DellConnect מאפשר מקוונת, לגישה פשוט כלי,DellConnect למחשב לגשת Dell של והתמיכה השירות לשותף הבעיה את לאבחן פס-רחב, חיבור דרך שלך מידע לקבלת שלך. הפיקוח תחת זאת כל ולתקנה,. באתר בקר נוסף, מקוונים שירותים Dell של ושירותים מוצרים על ללמוד באפשרותך הבאים: האינטרנט באתרי בלבד( השקט אסיה/האוקיינוס )ארצות בלבד( )יפן בלבד( )אירופה והקריביים( הלטינית אמריקה )ארצות בלבד( )קנדה כתובות דרך Dell של לתמיכה לגשת באפשרותך הבאות: האלקטרוני והדואר האינטרנט אתרי Dell של התמיכה אתרי support.dell.com בלבד( )יפן support.jp.dell.com בלבד( )אירופה support.euro.dell.com supportapj.dell.com בלבד( השקט והאוקיינוס )אסיה 64

26 קבלת עזרה אם נתקלת בבעיה במחשב, באפשרותך לבצע את השלבים להלן כדי לאבחן ולפתור את הבעיה:. 1 ראה 1 "פתרון בעיות" בעמוד 42 לקבלת מידע והליכים הקשורים לבעיה של המחשב.. 2 למידע 2 נוסף, עיין במדריך הטכנולוגיה של. Dell. 3 לעיון 3 בהליכים להפעלת תוכנית האבחון של, Dell ראה "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד מלא 4 את הטופס "רשימת פעולות לביצוע באבחון" בעמוד השתמש 5 בערכת הכלים המקיפה של שירותים מקוונים של Dell הזמינים באתר התמיכה של Dell )support.dell.com( לקבלת עזרה בהתקנה ובצעדים לפתרון בעיות. ראה "שירותים מקוונים" בעמוד 64 לעיון ברשימה מקיפה יותר של שירותי התמיכה המקוונים של.Dell. 6 אם 6 הצעדים שלעיל לא סייעו בפתרון הבעיה, ראה "לפני שתתקשר" בעמוד 67. הערה: התקשר לתמיכה של Dell מטלפון שנמצא בקרבת המחשב, על מנת שאנשי התמיכה יוכלו לסייע לך בהליכים הנחוצים. הערה: ייתכן שמערכת קודי השירות המהיר של Dell לא תהיה זמינה בכל המדינות. כשתתבקש להקיש את הקוד שלך במערכת המענה האוטומטי של,Dell הקש את קוד השירות המהיר לניתוב השיחה ישירות לאיש התמיכה המתאים. אם אין לך קוד שירות מהיר, פתח את התיקייה Dell Accessories )כלי שירות של,)Dell לחץ פעמיים על הסמל Express Service Code )קוד שירות מהיר(, ועקוב אחר ההנחיות המוצגות. הערה: ייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו תמיד זמינים בכל המקומות מחוץ לגבולות ארה"ב. התקשר לנציג Dell המקומי לקבלת מידע על זמינות השירותים. 63

27 הלעפהה תכרעמ רוזחש התקנה מחדש של Microsoft Windows השלמת תהליך ההתקנה עשויה לארוך בין שעה לשעתיים. לאחר התקנה מחדש של מערכת ההפעלה, עליך להתקין מחדש גם את מנהלי ההתקנים, תוכנית להגנה מפני וירוסים ותוכנות אחרות.. 1 שמור 1 וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות.. 2 הכנס 2 את תקליטור מערכת ההפעלה.. 3 לחץ 3 על Exit )יציאה( אם מופיעה ההודעה.)Windows את )התקן Install Windows. 4 הפעל 4 מחדש את המחשב.. 5 כאשר 5 מופיע הלוגו,DELL הקש מייד על >F12 <. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של,Microsoft Windows ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית. הערה: השלבים הבאים משנים את רצף האתחול באופן חד פעמי בלבד. בהפעלה הבאה, המחשב יאתחל בהתאם להתקנים שצוינו בתוכנית התקנת המערכת..6 6 כאשר רשימת ההתקנים של האתחול מופיעה, בחר בDrive CD/DVD/CD-RW )בכונן )CD/DVD/CD-RW והקש.>Enter< 7.7 לחץ על מקש כלשהו כדי Boot from CD-ROM )לאתחל מהתקליטור(. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך ההתקנה. 62

28 הלעפהה תכרעמ רוזחש התקנה מחדש של מערכת ההפעלה לפני שתתחיל אם אתה שוקל להתקין מחדש את מערכת ההפעלה Windows כדי לתקן בעיה במנהל התקן חדש שהותקן, נסה תחילה להשתמש ב- Rollback Device Driver של.Windows אם Device Driver Rollback אינו פותר את הבעיה, השתמש ב- System Restore )שחזור מערכת( כדי להחזיר את מערכת ההפעלה למצב ההפעלה שבו הייתה לפני התקנת מנהל ההתקן החדש. ראה "שחזור מערכת" בעמוד 58. התראה: לפני ביצוע ההתקנה, גבה את כל קובצי הנתונים בכונן הקשיח הראשי. בתצורות כונן קשיח רגילות, הכונן הקשיח הראשי הוא הכונן הראשון שהמחשב מזהה. כדי להתקין מחדש את,Windows תזדקק לפריטים הבאים: תקליטור מערכת ההפעלה שלDell תקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( של Dell הערה: התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( מכיל מנהלי התקנים שהותקנו במהלך הרכבת המחשב. השתמש בתקליטור Dell Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( כדי לטעון מנהלי התקנים דרושים. בהתאם לאזור שממנו הזמנת את המחשב, או אם הזמנת את התקליטור או לא, ייתכן שהתקליטור Dell Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( וכן התקליטור מערכת הפעלה לא צורפו למחשב שלך. 61

29 הלעפהה תכרעמ רוזחש הפעלת Dell Factory Image Restore. 1 הפעל 1 את המחשב. כאשר הלוגו של Dell מופיע, הקש >F8< מספר פעמים, כדי לגשת לחלון Advanced Boot Options )אפשרויות אתחול מתקדמות(. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של,Microsoft Windows ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית. 2.2 בחר באפשרות Repair Your Computer )תקן את המחשב(. 3.3 החלון System Recovery Options )אפשרויות שחזור מערכת( מופיע.. 4 בחר 4 פריסת מקלדת ולחץ על Next )הבא(.. 5 כדי 5 לגשת לאפשרויות השחזור, היכנס למערכת כמשתמש מקומי. כדי לגשת אל שורת הפקודה, הקלד את הערך administrator בשדה User name )שם משתמש(, ולאחר מכן לחץ על OK )אישור(. הערה: בהתאם לתצורה, ייתכן שיהיה עליך לבחור את האפשרות Dell Factory Tools ולאחר מכן את האפשרות Dell Factory.Image Restore 7.7 לחץ על Next )הבא(. כעת יוצג המסך Confirm Data Deletion )אישור מחיקת נתונים(. הערה: אם לא תרצה להמשיך בהפעלת Cancel לחץ על,Factory Image Restore )ביטול(.. 8 בחר 8 בתיבה כדי לאשר שברצונך להמשיך ולפרמט את הכונן הקשיח ולשחזר את תוכנת המערכת להגדרות ברירת המחדל, ולאחר מכן לחץ על Next )הבא(. תהליך השחזור מתחיל. השלמתו עשויה להימשך חמש דקות או יותר. לאחר שחזור מערכת ההפעלה והיישומים שהותקנו במקור לתנאים המקוריים, מוצגת הודעה. 9 )סיום( כדי להפעיל מחדש את. 9 לחץ על Finish המחשב.. 6 לחץ 6 על. Dell Factory Image Restore כעת יוצג מסך הפתיחה של Dell Factory Image.Restore 60

30 הלעפהה תכרעמ רוזחש Dell Factory Image Restore אזהרה: שימוש ב- Dell Factory Image Restore מוחק לצמיתות את כל הנתונים בכונן הקשיח ומסיר את כל התוכניות או מנהלי ההתקנים שהותקנו לאחר קבלת המחשב. אם ניתן, גבה את הנתונים לפני שתשתמש באפשרות זו. השתמש ב- Dell Factory Image Restore רק אם שימוש ב- System Restore לא פתר את הבעיה במערכת ההפעלה. הערה: Dell Factory Image Restore עשוי שלא להיות זמין בארצות מסוימות או במחשבים מסוימים. השתמש ב- Dell Factory Image Restore רק כאמצעי אחרון לשחזור מערכת ההפעלה. אפשרות זו משחזרת את הכונן הקשיח למצב הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב. כל יישום או קובץ שהתווסף מאז שקיבלת את המחשב כולל קובצי נתונים יימחק לצמיתות מהכונן הקשיח. קובצי נתונים כוללים מסמכים, גיליונות אלקטרוניים, הודעות דואר אלקטרוני, תמונות דיגיטליות, קובצי מוסיקה וכן הלאה. אם תוכל, גבה את כל הנתונים לפני שתשתמש ב- Restore.Dell Factory Image 59

31 הלעפהה תכרעמ רוזחש שחזור מערכת מערכת ההפעלה Windows מספקת אפשרות של שחזור מערכת, המאפשרת להחזיר את המחשב למצב פעולה קודם )מבלי להשפיע על קובצי נתונים(, אם שינויים בחומרה, בתוכנה או בהגדרות מערכת אחרות הותירו את המחשב במצב פעולה בלתי רצוי. ניתן לבטל בצורה מלאה כל שינוי ש- Restore System )שחזור המערכת( מבצע במחשב. התראה: גבה את קובצי הנתונים באופן קבוע. שחזור המערכת אינו מנטר קובצי נתונים ואינו משחזר אותם. הערה: ההליכים המתוארים במסמך זה מתאימים לתצוגת ברירת המחדל של,Windows וייתכן שהם לא יתאימו אם הגדרת את מחשב Dell לתצוגה קלאסית של.Windows הפעלת System Restore )שחזור מערכת(. 1 לחץ 1 על Start )התחל(. 2.2 בתיבת החיפוש, הקלד System Restore )שחזור מערכת( והקש.>Enter< הערה: ייתכן שיופיע החלון User Account Control )בקרת חשבונות משתמשים(. אם אתה מנהל מערכת במחשב, לחץ על Continue )המשך(; אם אינך מנהל מערכת, צור קשר עם מנהל המערכת או המשך בפעולה הרצויה.. 3 לחץ 3 על Next )הבא( ובצע את ההוראות שמופיעות על המסך. במקרה ששימוש ב- System Restore לא פתר את הבעיה, באפשרותך לבטל את שחזור המערכת האחרון. ביטול שחזור המערכת האחרון הערה: לפני ביטול שחזור המערכת האחרון, שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות. אין לשנות, לפתוח או למחוק קבצים או תוכניות כלשהם עד לאחר השלמת שחזור המערכת.. 1 לחץ 1 על Start )התחל(. 2.2 בתיבת החיפוש, הקלד System Restore )שחזור מערכת( והקש.>Enter< 3 )בטל את. 3 לחץ על Undo my last restoration השחזור האחרון שלי( ולחץ על Next )הבא(. 58

32 שחזור מערכת ההפעלה ניתן לשחזר את מערכת ההפעלה בדרכים הבאות: Restore System )שחזור מערכת( יחזיר את המחשב לשלב הפעלה מוקדם יותר, מבלי להשפיע על קובצי נתונים. השתמש ב- System Restore כפתרון הראשון לשחזור מערכת ההפעלה ולשימור קובצי הנתונים. Restore Dell Factory Image מחזיר את הכונן הקשיח למצב הפעולה שבו היה בעת רכישת המחשב. הליך זה מוחק לצמיתות את כל הנתונים המאוחסנים בכונן הקשיח ומסיר את כל התוכניות שהותקנו לאחר קבלת המחשב. השתמש ב- Dell Factory Image Restore רק אם שימוש ב- System Restore לא פתר את הבעיה במערכת ההפעלה. אם קיבלת תקליטור Operating System )מערכת הפעלה( יחד עם המחשב שברשותך, באפשרותך להשתמש בו לשחזור מערכת ההפעלה. עם זאת, גם השימוש בתקליטור מערכת ההפעלה גורם למחיקת כל הנתונים שבכונן הקשיח. השתמש בתקליטור רק אם שימוש ב- System Restore )שחזור מערכת( לא פתר את הבעיה במערכת ההפעלה. 57

33 הכימת ילכב שומיש. 3 כאשר 3 רשימת ההתקנים של האתחול מופיעה, בחר ב- CD/DVD/CD-RW והקש.>Enter< 4.4 בתפריט שמופיע, בחר באפשרות Boot from CD-ROM )אתחל מכונן תקליטורים( והקש על.>Enter<. 5 הזן 5 1 כדי להפעיל את התפריט CD והקש >Enter< כדי להמשיך. 6.6 בחר Run the 32 Bit Dell Diagnostics )הפעל את תוכנית האבחון של Dell בעלת 32 הסיביות( מהרשימה הממוספרת. אם רשומות מספר גרסאות, בחר בגרסה המתאימה למחשב שלך.. 7 בחר 7 את הבדיקה שברצונך להריץ.. 8 אם 8 המערכת נתקלת בבעיה במהלך בדיקה, מופיעה הודעה עם קוד השגיאה ותיאור הבעיה. רשום את קוד השגיאה ותיאור הבעיה ופנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 69(. הערה:תג השירות של המחשב מוצג בחלק העליון של כל מסך בדיקה. אם תפנה אל,Dell בתמיכה הטכנית יבקשו ממך את תג השירות.. 9 עם 9 סיום הבדיקות, סגור את מסך הבדיקה כדי לחזור אל החלון Choose An Option )בחר אפשרות(. ליציאה מתוכנית האבחון של Exit ולהפעלת המחשב מחדש, לחץ על Dell )יציאה( הוצא את התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(. 56

34 הכימת ילכב שומיש. 5 אם 5 המערכת נתקלת בבעיה במהלך בדיקה, מופיעה הודעה עם קוד השגיאה ותיאור הבעיה. רשום את קוד השגיאה ותיאור הבעיה ופנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 69(. הערה: תג השירות של המחשב מוצג בחלק העליון של כל מסך בדיקה. אם תפנה אל,Dell בתמיכה הטכנית יבקשו ממך את תג השירות.. 6 עם 6 סיום הבדיקות, סגור את מסך הבדיקה כדי לחזור אל החלון Choose An Option )בחר אפשרות(. ליציאה מתוכנית האבחון של Exit ולהפעלת המחשב מחדש, לחץ על Dell )יציאה(. הפעלת תוכנית האבחון של Dell מהתקליטור Drivers and Utilities 1.1 הכנס את התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(.. 2 כבה 2 והפעל מחדש את המחשב. כאשר מופיע הלוגו,DELL הקש מייד על >F12<. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של,Microsoft Windows ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית. הערה: השלבים הבאים משנים את רצף האתחול באופן חד פעמי בלבד. בהפעלה הבאה, המחשב יאתחל בהתאם להתקנים שצוינו בתוכנית התקנת המערכת. 55

35 הכימת ילכב שומיש אם מופעל :PSA PSAa. a מתחיל להריץ בדיקות. bאם. b PSA מסתיים בהצלחה, תתקבל ההודעה הבאה: been" No problems have found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? "(Recommended). )לא התגלו בעיות במערכת זו עד עתה. האם ברצונך להריץ את בדיקות הזיכרון הנותרות? התהליך יימשך 30 דקות או יותר. האם ברצונך להמשיך? )מומלץ(.( cלחץ. c על >y > כדי להמשיך אם יש בעיות זיכרון, אחרת לחץ על >n<. Booting Dell" ההודעה dתוצג.d Diagnostic Utility Partition. "Press any key to continue. )מאתחל מחיצת תוכניות אבחון של.Dell לחץ על מקש כלשהו כדי להמשיך.(. eלחץ e על מקש כלשהו כדי לעבור לחלון Choose An Option )בחר אפשרות(. אם לא הופעל :PSA הקש על מקש כלשהו כדי להפעיל את תוכנית האבחון של Dell ממחיצת תוכנית האבחון בדיסק הקשיח.. 4 בחר 4 את הבדיקה שברצונך להריץ. 54

36 הכימת ילכב שומיש תוכנית האבחון של Dell אם נתקלת בבעיה במחשב, בצע את הבדיקות שבסעיף "נעילות ובעיות תוכנה" בעמוד 47 והפעל את תוכנית האבחון של Dell לפני שתיצור קשר עם Dell בבקשה לסיוע טכני. הערה: תוכנית האבחון של Dell פועלת רק במחשבי.Dell הערה: התקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות( הוא אופציונלי וייתכן שלא יהיה מצורף למחשב שברשותך. עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell למידע בנוגע לתצורת המחשב וכדי לוודא שההתקן שברצונך לבדוק מוצג בתוכנית הגדרת המערכת ופעיל. הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהכונן הקשיח או מהתקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(. הפעלת Dell Diagnostics מהכונן הקשיח תוכנית האבחון של Dell ממוקמת במחיצה נסתרת בכונן הקשיח המיועדת לתוכנית השירות. הערה: אם המחשב אינו מציג תמונת מסך, פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 69(.. 1 ודא 1 שהמחשב מחובר לשקע חשמל שידוע לך כי הוא תקין.. 2 הפעל 2 )או הפעל מחדש( את המחשב.. 3 כאשר 3 מופיע הלוגו,DELL הקש מייד על >F12 <. בחר Diagnostics )אבחון( מתפריט האתחול והקש.>Enter< הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של,Microsoft Windows ולאחר מכן כבה את המחשב ונסה שנית. הערה: אם מוצגת הודעה שהמחיצה של תוכנית האבחון לא נמצאה, הפעל את תוכנית האבחון של Dell מהתקליטור Drivers and Utilities )מנהלי התקנים ותוכניות שירות(. 53

37 הכימת ילכב שומיש USB over current error )שגיאת זרם יתר ב- USB ( נתק את התקן ה- USB. התקן ה- USB שלך זקוק לחשמל רב יותר כדי לפעול כהלכה. השתמש במקור אספקת מתח חיצוני לחיבור התקן ה- USB, או, אם ההתקן מצויד בשני כבלי,USB חבר את שניהם. פותר בעיות החומרה אם התקן אינו מזוהה במהלך הגדרת מערכת ההפעלה, או מזוהה אך תצורתו מוגדרת בצורה שגויה, באפשרותך להשתמש ב- Hardware Troubleshooter )פותר בעיות החומרה( כדי לפתור את בעיית אי התאימות. להפעלת Hardware Troubleshooter )פותר בעיות החומרה(: 1.1 לחץ על Start )התחל( and Help Support )עזרה ותמיכה(. 2.2 הקלד hardware troubleshooter )פותר בעיות החומרה( בשדה החיפוש ולחץ על >Enter< כדי להפעיל את החיפוש..3 3 בתוצאות החיפוש, בחר באפשרות המתארת בצורה הטובה ביותר את הבעיה ובצע את שלבי הפתרון הנותרים. CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem )זהירות - מערכת הבקרה העצמית של הכונן הקשיח דיווחה שפרמטר עבר את טווח ההפעלה הרגיל שלו. Dell ממליצה שתגבה את הנתונים שלך בקביעות. פרמטר מחוץ לטווח עלול להצביע על בעיה אפשרית בכונן הקשיח( שגיאת,S.M.A.R.T כשל אפשרי בכונן הקשיח. פנה אל Dell לקבלת סיוע )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 69(. 52

38 הכימת ילכב שומיש CPU fan failure )כשל במאוורר המעבד( כשל במאוורר המעבד. החלף את מאוורר המעבד )עיין במדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com(. Hard-disk drive failure )כשל בכונן הדיסק הקשיח( אפשרות של כשל בכונן הקשיח במהלך.POST פנה אל Dell לקבלת סיוע )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד.)69 Hard-disk drive read failure )כשל בקריאה בכונן הדיסק הקשיח( אפשרות של כשל בכונן הקשיח במהלך בדיקת אתחול.HDD פנה אל Dell לקבלת סיוע )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 69(. Keyboard failure )כשל במקלדת( תקלה במקלדת או כבל שאינו מחובר כראוי. להחלפת המקלדת, עיין במדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com. No boot device available )לא נמצא התקן אתחול זמין( אין מחיצה שניתן לאתחל ממנה בכונן הקשיח, או שכבל הכונן הקשיח אינו מחובר כראוי, או שלא קיים התקן שניתן לאתחל ממנו. אם הכונן הקשיח הוא התקן האתחול, ודא שהכבלים מחוברים ושהכונן מותקן כהלכה ומחולק למחיצות כהתקן אתחול. היכנס להגדרות המערכת וודא שנתוני רצף האתחול נכונים )ראה מדריך הטכנולוגיה של Dell באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com(. No timer tick interrupt )אין פסיקת סימון שעון( ייתכן ששבב בלוח המערכת אינו תקין או שיש כשל בלוח האם. פנה אל Dell לקבלת סיוע )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 69(. 51

39 הכימת ילכב שומיש הודעות מערכת במקרה של תקלה או שגיאה במחשב שלך, ייתכן שהוא יציג הודעת מערכת שתסייע בעדך לזהות את הגורם לבעיה ואת הפעולה שיש לנקוט כדי לפתור אותה. הערה: אם ההודעה שקיבלת אינה רשומה בדוגמאות הבאות, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה או של התוכנית שפעלה בזמן הופעת ההודעה. לחילופין, תוכל לעיין במדריך הטכנולוגיה של Dell בכונן הקשיח או באתר התמיכה של Dell בכתובת,support.dell.com או לעיין בסעיף "פנייה ל- Dell " בעמוד 69 לקבלת סיוע. Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support )התראה! ניסיונות קודמים לאתחול המערכת נכשלו בנקודת הביקורת.]nnnn[ לקבלת עזרה בפתרון בעיה זו, שים לב לנקודת ביקורת זו וצור קשר עם התמיכה הטכנית של )Dell המחשב נכשל בהשלמת תהליך האתחול שלוש פעמים ברציפות עקב אותה שגיאה. פנה אל Dell לקבלת סיוע )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 69(. CMOS checksum error )שגיאת סכום ביקורת של )CMOS כשל אפשרי בלוח האם או שסוללת שעון-זמן-אמיתי )RTC( חלשה. החלף את הסוללה )ראה מדריך השירות שבאתר התמיכה של Dell בכתובת )support.dell.com או צור קשר עם Dell )ראה "פנייה ל- Dell " בעמוד 69(. 50

40 שימוש בכלי תמיכה מרכז התמיכה של Dell מרכז התמיכה של Dell מסייע לך למצוא שירות, תמיכה ומידע ייחודי למערכת. להפעלת היישום, לחץ על הסמל בשורת המשימות. דף הבית מרכז התמיכה של Dell מציג את מספר דגם המחשב, תג השירות, קוד שירות מהיר, ומידע קשר לקבלת שירות. דף הבית גם מספק קישורים לשם גישה אל: עזרה עצמית )פתרון בעיות, אבטחה, ביצועי מערכת, רשת/אינטרנט, גיבוי/התאוששות ומערכת הפעלה )Windows התראות )התראות תמיכה טכנית הרלבנטיות למחשב( סיוע מ- Dell )תמיכה טכנית עם,DellConnect שירות לקוחות, הדרכה וערכות לימוד, עזרת "כיצד לבצע" באמצעות Dell on Call וסריקה מקוונת באמצעות )PC CheckUp אודות המערכת )תיעוד מערכת, מידע אודות אחריות, מידע אודות המערכת, שדרוגים ואביזרים( לקבלת מידע נוסף על מרכז התמיכה של Dell וכלי תמיכה זמינים, לחץ על הכרטיסייה Services )שירותים( בכתובת.support.dell.com 49

41 ןורתפ תויעב Windows Vista Control Panel )התחל( Start על 1.1 לחץ )תוכניות( Programs הבקרה( )לוח Use an older program with this בתוכנית )השתמש version of Windows.)Windows של זו בגרסה יותר ישנה )הבא(. Next על לחץ הפתיחה,. 2 במסך 2 המסך. על המופיעות ההוראות את. 3 בצע 3 Windows 7. )התחל( Start על. 1 לחץ 1 Use an older הקלד החיפוש, 2.2 בתיבת program with this version of בגרסה יותר ישנה בתוכנית )השתמש Windows.>Enter< והקש )Windows של זו Program באשף ההנחיות את 3.3 בצע תוכניות(. )תאימות Compatibility אחרות תוכנה בבעיות נתקל אתה אם 48 מיד. שלך הקבצים את גבה לבדוק כדי וירוסים לסריקת בתוכנית השתמש התקליטורים. את או הקשיח הכונן את מכל צא הפתוחים, הקבצים כל את וסגור שמור דרך המחשב את וכבה הפתוחות התוכניות. )התחל( Start התפריט התוכנה ליצרן פנה או התוכנה בתיעוד עיין בעיות: לפתרון מידע לקבלת ההפעלה למערכת תואמת שהתוכנית ודא במחשב. המותקנת החומרה דרישות על עונה שהמחשב ודא לקבלת התוכנה. להפעלת המינימליות התוכנה. בתיעוד עיין נוסף, מידע הוגדרה ותצורתה הותקנה שהתוכנה ודא כהלכה. עם מתנגשים אינם ההתקנים שמנהלי ודא התוכנית. התקן מכן ולאחר הסר הצורך, במקרה התוכנית. את מחדש

42 תויעב ןורתפ נעילות ובעיות תוכנה אם המחשב אינו עולה ודא שכבל החשמל מחובר היטב אל המחשב ואל שקע החשמל. אם תוכנית מפסיקה להגיב סיים את פעולת התוכנית:. 1 לחץ 1 בו-זמנית על Ctrl><Shift><Esc< <.. 2 לחץ 2 על Applications )יישומים(.. 3 לחץ 3 על התוכנית שאינה מגיבה.. 4 לחץ 4 על End Task )סיים משימה(. אם תוכנית קורסת שוב ושוב בדוק את תיעוד התוכנה. במקרה הצורך, הסר ולאחר מכן התקן מחדש את התוכנית. הערה: בדרך כלל, תוכנות כוללות הוראות התקנה בתיעוד או בתקליטור המצורפים אליהן. אם המחשב מפסיק להגיב או מופיע מסך בצבע כחול קבוע אזהרה: אתה עלול לאבד נתונים במידה ואינך מצליח לבצע כיבוי של מערכת ההפעלה. אם אינך מצליח לקבל תגובה בלחיצה על מקש במקלדת או בהזזה של העכבר, לחץ על מתג ההפעלה למשך 8 עד 10 שניות לפחות )עד לכיבוי המחשב(, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב. אם תוכנית מיועדת לגרסה קודמת של מערכת ההפעלה Microsoft Windows הפעל את Program Compatibility Wizard )אשף תאימות התוכניות( אשף תאימות התוכניות מגדיר את התצורה של תוכנית כך שתופעל בסביבה דומה לגרסה קודמת של סביבות מערכת ההפעלה.Microsoft Windows 47

43 תויעב ןורתפ בעיות זיכרון אם מופיעה הודעה על כך שאין מספיק זיכרון שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות שבהן אינך משתמש כדי לבדוק אם הבעיה נפתרת. בדוק בתיעוד התוכנה מהן דרישות הזיכרון המינימליות. במידת הצורך, התקן זיכרון נוסף )עיין במדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com(. הכנס את מודולי הזיכרון היטב למקומם )ראה מדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת )support.dell.com כדי לוודא שהמחשב מתקשר בהצלחה עם רכיבי הזיכרון. אם אתה נתקל בבעיות זיכרון אחרות הקפד לבצע את ההנחיות להתקנת זיכרון )עיין במדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com(. בדוק אם מודול הזיכרון תואם למחשב שלך. המחשב תומך בזיכרון.DDR3 למידע נוסף על סוג הזיכרון הנתמך על-ידי המחשב, ראה "מפרטים" בעמוד 72. הפעל את תוכנית האבחון של Dell )ראה "תוכנית האבחון של "Dell בעמוד 53(. הכנס את מודולי הזיכרון היטב למקומם )ראה מדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת )support.dell.com כדי לוודא שהמחשב מתקשר בהצלחה עם רכיבי הזיכרון. 46

44 תויעב ןורתפ בעיות חשמל אם נורית ההפעלה כבויה המחשב כבוי או אינו מקבל אספקת חשמל. הכנס היטב את כבל החשמל למחבר החשמל במחשב ולשקע החשמל. אם תקע המחשב תקוע במפצל שקעים, ודא שמפצל השקעים מחובר לשקע חשמל ושהוא מופעל. נוסף על כך, עקוף התקנים לשמירת מתח, מפצלי שקעים וכבלים מאריכים, כדי לוודא שניתן להפעיל את המחשב כהלכה. ודא ששקע החשמל תקין. לשם כך חבר לו מכשיר אחר, כגון מנורה. בדוק את חיבורי הכבלים של מתאם זרם החילופין. אם קיימת נורית במתאם זרם החילופין, ודא שהיא דולקת. אם נורית ההפעלה דולקת רצוף באור לבן, והמחשב אינו מגיב ייתכן שהצג אינו מגיב. לחץ על לחצן ההפעלה עד לכיבוי המחשב ואז הפעל אותו שוב. אם נורית ההפעלה מהבהבת בלבן המחשב נמצא במצב המתנה. הזז את המצביע באמצעות העכבר המחובר או לחץ על לחצן ההפעלה לחזרה לפעילות רגילה. אם נגרמות הפרעות הפוגעות בקליטה במחשב אות לא רצוי יוצר הפרעות על ידי הפסקה או חסימה של אותות אחרים. כמה מהסיבות האפשריות להפרעות הן: כבלים מאריכים של חשמל, מקלדת ועכבר. התקנים רבים מדי מחוברים למפצל השקעים. מספר מפצלי שקעים מחוברים לאותו שקע חשמל. 45

45 תויעב ןורתפ בעיות רשת חיבורים אלחוטיים אם חיבור הרשת האלחוטי אבד הנתב האלחוטי אינו מקוון או שאפשרות האלחוט הושבתה במחשב. בדוק את הנתב האלחוטי כדי לוודא שהוא פועל ומחובר למקור הנתונים )מודם של רשת כבלים או רכזת רשת(. ייתכן שהפרעות או מכשולים מפריעים לחיבור האלחוטי. נסה לקרב את המחשב לנתב האלחוטי שלך. צור מחדש את החיבור לנתב האלחוטי )ראה "הגדרת חיבור אלחוטי" בעמוד 14(. חיבורים קוויים אם החיבור הקווי לרשת אבד כבל הרשת משוחרר או פגום. בדוק את הכבל כדי לוודא שהוא מחובר ואינו פגום. נורית תקינות הקישור במחבר הרשת המובנה מאפשרת לך לאמת שהחיבור פועל ומספקת מידע לגבי מצב החיבור: ירוק קיים חיבור טוב בין רשת של 10-Mbps למחשב. כתום קיים חיבור טוב בין רשת של 100/1000-Mbps לבין המחשב. נורית כבויה המחשב אינו מזהה חיבור פיזי לרשת. הערה: נורית תקינות הקישור שבמחבר הרשת מיועדת לחיבור רשת קווית בלבד. נורית תקינות הקישור אינה מספקת מידע לגבי מצבם של חיבורים אלחוטיים. 44

46 תויעב ןורתפ 43 קודי צפצוף המחשב עשוי להשמיע סדרת צפצופים במהלך האתחול אם הצג אינו יכול להציג שגיאות או בעיות. להלן קודי צפצוף חוזר שיסיעו לכם בפתרון בעיות במחשב. הערה: להחלפת חלקים עיין במדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com. צפצוף אחד כשל בסכום ביקורת )checksum( של ;BIOS ROM אפשרות לכשל בלוח האם פנה אל Dell )ראה "פניה אל "Dell בעמוד 69(. שני צפצופים לא זוהה RAM הסר את מודולי הזיכרון, התקן מחדש מודול אחד והפעל מחדש את המחשב. אם המחשב עולה בצורה תקינה, התקן שוב מודול נוסף. המשך עד לזיהוי מודול פגום, או עד להתקנת כל המודולים ללא שגיאה. התקן במחשב מודולי זיכרון מאותו סוג, אם אלו זמינים. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 69 (. שלושה צפצופים תקלה אפשרית בלוח אם פנה אל Dell )ראה "פניה אל "Dell בעמוד 69(. ארבעה צפצופים כשל קריאה/כתיבה ב-RAM ודא שאין דרישות מיוחדות למיקום מודול/מחבר הזיכרון )עיין במדריך השירות באתר התמיכה של Dell בכתובת support.dell.com(. ודא שמודולי הזיכרון המותקנים תואמים למחשב. למידע נוסף על סוג הזיכרון הנתמך על-ידי המחשב, ראה "מפרטים" בעמוד 72. אם הבעיה נמשכת, פנה אל Dell )ראה "פנייה אל "Dell בעמוד 69 (. חמישה צפצופים כשל שעון זמן אמת החזר את הסוללה. שישה צפצופים כשל בכרטיס או שבב וידאו פנה אל Dell )ראה "פניה אל "Dell בעמוד 69(. שבעה צפצופים כשל במעבד פנה אל Dell )ראה "פניה אל "Dell בעמוד 69(. שמונה צפצופים כשל בתצוגה פנה אל Dell )ראה "פניה אל "Dell בעמוד 69(.

47 פתרון בעיות סעיף זה מספק מידע בנושא פתרון בעיות עבור המחשב. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעזרת ההנחיות הבאות, ראה "שימוש בכלי תמיכה" בעמוד 49 או "פנייה ל- Dell " בעמוד 69. אזהרה: רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להסיר את כיסוי המחשב. להנחיות מתקדמות על קבלת שירות ומידע בנושא פתרון בעיות, עיין במדריך השירות באתר התמיכה של,Dell בכתובת.support.dell.com בעיות במסך המגע חלק מתכונות ריבוי-המגע או כולן אינן פועלות ייתכן שתכונות ריבוי-מגע מסוימות מושבתות. כדי להפעיל תכונות ריבוי-מגע, לחץ על הסמל Multi-touch settings )הגדרות ריבוי-מגע( במגש המערכת. ייתכן שתכונות מסך-מגע מסוימות מושבתות. כדי להפעיל את תכונות מסך המגע, לחץ על Start )התחל( Panel Control )לוח הבקרה( Pen and Input Devices )התקני קלט ועט(. ייתכן שתכונת ריבוי-המגע אינה נתמכת על-ידי היישום. אם מסך המגע מתחיל לאבד רגישות ייתכן שיש על מסך המגע חלקיקים זרים )כגון פתקים דביקים( החוסמים את חיישני המגע. להסרת חלקיקים אלה:. 1 כבה 1 את המחשב.. 2 נתק 2 את כבל המתח מהשקע שבקיר. התראה: אל תשתמש במים או בנוזל ניקוי לניגוב מסך המגע..3 3 השתמש במטלית נקייה, ללא סיבים )ניתן לרסס חומר ניקוי עדין או מים על המטלית לפי הצורך, אך לא לרסס על המסך( ונגב את משטח מסך המגע ואת הצדדים שלו להסרת לכלוך או טביעות אצבעות כלשהן. 42

48 שומיש בשחמב שומישS בשחמב 41 הנתונים גיבוי ותיקיות קבצים של גיבוי פעם מדי לערוך מומלץ קבצים: לגבות כדי במחשב. השמורים Windows Vista Control Panel )התחל( Start על 1.1 חלץ System and Maintenance הבקרה( )לוח Back Up and Restore ותחזוקה( )מערכת Back up files והשחזור( הגיבוי )מרכז Center קבצים(. )גיבוי )בקרת User Account Control החלון מוצג אם )המשך(. Continue על לחץ משתמש(, חשבונות של מסוימות במהדורות הערה: המחשב. לגיבוי אפשרות ניתנת Windows Vista Back up Files באשף ההוראות אחר 2.2 עקוב קבצים(. )גיבוי חופשית נפילה חיישן במחשב הקשיח הכונן על מגן חופשית נפילה חיישן חופשית נפילה מצב זיהוי ידי על אפשרי, נזק מפני כאשר בטעות. המחשב מהפלת כתוצאה שנגרם מועבר הקשיח הכונן חופשית, נפילה מצב מזוהה הקריאה/כתיבה לראש נזק מפני להגנה בטוח למצב חוזר הקשיח הכונן נתונים. אובדן של ואפשרות נפילה מצב עוד מזוהה לא כאשר רגילה, לפעילות חופשית. Windows 7 Control Panel )התחל( Start על 1.1 לחץ Back Up and Restore הבקרה( )לוח ושחזור(. )גיבוי גיבוי...(. )הגדרת Set up עלbackup לחץ 2 Configure Backup באשף ההנחיות את 3.3 בצע גיבוי(. )הגדרת

49 שומיש בשחמב שומישS בשחמב 40 חשמל( בצריכת )חיסכון Power saver המחשב של החשמל בצריכת חוסכת זו אפשרות להאריך כדי המערכת ביצועי הפחתת ידי על החשמל כמות את ולהפחית המחשב חיי את שלו. השירות חיי במשך המחשב ידי על הנצרכת גבוהים( )ביצועים High performance המערכת ביצועי רמת את מספקת זו אפשרות מהירות התאמת על-ידי במחשב, ביותר הגבוהה המערכת. ביצועי מיטוב ועל-ידי לפעילות המעבד Windows 7 חשמל( בצריכת )חיסכון Power saver המחשב של החשמל בצריכת חוסכת זו אפשרות להאריך כדי המערכת ביצועי הפחתת ידי על החשמל כמות את ולהפחית המחשב חיי את שלו. השירות חיי במשך המחשב ידי על הנצרכת חשמל אפשרות )מומלץ( )מאוזן( Balanced המחשב של הביצועים את אוטומטית מאזנת זו מתאימה. חומרה על אנרגיה צריכת ידי על חדש למחשב מידע העברת Windows Vista לתצוגת מתאימים הבאים הצעדים הערה: יהיו שלא וייתכן,Windows של המחדל ברירת Dell במחשב משתמש אתה אם מתאימים.Windows Classic התצוגה במצב שלך Control Panel )התחל( Start על 1.1 לחץ System and Maintenance הבקרה( )לוח )מסך Welcome Center ותחזוקה( )מערכת Transfer files and settings הפתיחה( והגדרות(. קבצים )העברת )בקרת User Account Control החלון מוצג אם )המשך(. Continue על לחץ משתמש(, חשבונות Windows Easy באשף ההנחיות אחר 2.2 עקוב.Transfer Windows 7 Control Panel )התחל( Start על 1.1 לחץ )תחילת Getting Started הבקרה( )לוח Transfer files from another העבודה( אחר(. ממחשב קבצים )העברת computer Windows Easy באשף ההנחיות אחר 2.2 עקוב.Transfer

50 שומיש בשחמב שומישS בשחמב Windows 7 וידאו וקובצי תמונות להעתיק או להוריד ניתן וטלפונים דיגיטליות מצלמות כגון ניידים, מהתקנים לך יאפשרו אופציונליים תוכנה יישומי סלולריים. ניתן אותם ווידאו, מוסיקה קובצי וליצור לארגן לסדר, כגון ניידים בהתקנים לשמור תקליטורים, על לצרוב ישירות ולהציג לנגן או יד, כף והתקני MP3 נגני ביתי. קולנוע ובציוד במקרנים טלוויזיה, במקלטי העבודה שולחן של אישית התאמה האישית ההתאמה באפשרויות להשתמש ניתן המראה, את לשנות כדי ההפעלה במערכת הזמינות ועוד. המסך, שומר הרקע, תמונת הרזולוציה, Windows Vista ריק במקום הימני העכבר לחצן באמצעות. 1 לחץ 1 העבודה. בשולחן כדי אישית(, )התאמה Personalize על. 2 לחץ 2 Personalize appearance החלון את לפתוח מראה של אישית )התאמה and sounds אפשרויות על נוספים פרטים ולקבל וצלילים( האישית. ההתאמה ריק במקום הימני העכבר לחצן באמצעות. 1 לחץ 1 העבודה. בשולחן כדי אישית(, )התאמה Personalize על. 2 לחץ 2 Change the visuals and החלון את לפתוח רכיבים )שינוי sounds on your computer פרטים ולקבל שלך( במחשב וצלילים חזותיים האישית. ההתאמה אפשרויות על נוספים החשמל צריכת הגדרות של אישית התאמה של החשמל צריכת באפשרויות להשתמש ניתן צריכת הגדרות את לקבוע כדי ההפעלה מערכת Microsoft ההפעלה מערכת המחשב. של החשמל מספקת שלך Dell במחשב המותקנת Windows מחדל: ברירת אפשרויות שלוש Windows Vista אפשרות )מומלץ( Dell Recommended וחיסכון הצורך בעת מלאים ביצועים מציעה זו פעילות. חוסר בזמן בחשמל 39

51 בשחמב שומישS בשחמב שומיש תכונות תוכנה הערה: למידע נוסף על התכונות המתוארות בסעיף זה, עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell בכונן הקשיח שלך או באתר התמיכה של Dell בכתובת.support.dell.com זיהוי פנים FastAccess ייתכן שמותקנת במחשב תכונת זיהוי פנים.FastAccess תכונה זו מסייעת באבטחת מחשב Dell שלך על ידי זיהוי תווי הפנים הייחודיים שלך ושימוש במידע זה לאימות הזהות שלך כדי לספק אוטומטית נתוני כניסה במקום שבו היית צריך בדרך כלל להזין נתונים אלו בעצמך )כמו למשל לצורך כניסה לחשבון Windows או לאתרי אינטרנט מאובטחים(. לקבלת מידע נוסף, לחץ על פרודוקטיביות ותקשורת ניתן להשתמש במחשב ליצירת מצגות, חוברות, כרטיסי ברכה, עלוני פרסומת וגיליונות אלקטרוניים. ניתן גם לערוך ולהציג תצלומים ותמונות דיגיטליים. למידע על תוכנה המותקנת במחשב, עיין בהזמנת הרכישה שלך. לאחר החיבור לאינטרנט, ניתן לגשת לאתרי אינטרנט, להגדיר חשבון דואר אלקטרוני, להעלות ולהוריד קבצים וכן הלאה. בידור ומולטימדיה ניתן להשתמש במחשב כדי לצפות בסרטי וידאו, לשחק במשחקים, ליצור תקליטורים/ DVD אישיים, להאזין למוסיקה ולתחנות רדיו באינטרנט. כונן התקליטורים האופטי תומך בתבניות רבות של מדיה, כולל תקליטורים, תקליטורי DVD ו- Blu-ray Discs )אופציונלי(. Start )התחל( Programs )תוכניות( FastAccess 38

52 בשחמב שומישS בשחמב שומיש אזהרה: שימוש בסוללה לא תואמת עלול לגרום לשריפה או להתפוצצות. מחשב זה מיועד לשימוש בשילוב עם סוללה שנרכשה מ- Dell בלבד. אין להשתמש בסוללות של מחשבים אחרים. אזהרה: לפני הסרת הסוללה, כבה את המחשב ונתק את הכבלים החיצוניים )כולל מתאם זרם החילופין(. כדי להסיר את הסוללה:. 1 כבה 1 את המחשב והפוך אותו.. 2 החלק 2 את לשונית השחרור של הסוללה הצידה.. 3 החלק 3 את הסוללה להרחקתה מתא הסוללות. להחלפת הסוללה: החלק את הסוללה לתוך תא הסוללה, עד שתיכנס למקומה בנקישה. 37

53 בשחמב שומישS בשחמב שומיש הסרה והחלפה של הסוללה סוללה תא סוללה תפס שחרור הסוללה

54 בשחמב שומישS בשחמב שומיש גלילה מאפשרת לך לגלול לאורך תוכן. תכונות הגלילה כוללות: פנורמית מאפשרת הזזת המיקוד על אובייקט נבחר, אשר לא כולו גלוי לעין. הזז שתי אצבעות בכיוון הרצוי כדי לגלול פנורמית את האובייקט הנבחר. גלילה אנכית מאפשרת גלילה למעלה או למטה בחלון הפעיל. הזז אצבע למעלה או למטה להפעלת גלילה אנכית. גלילה אופקית מאפשרת גלילה שמאלה או ימינה בחלון הפעיל. הזז אצבע שמאלה או ימינה להפעלת גלילה אופקית. סיבוב מאפשר לך לסובב את התוכן הפעיל על המסך. פיתול מאפשר לסובב את התוכן הפעיל בכל פעם ב- 90 מעלות באמצעות שתי אצבעות. תוך שמירה על אצבע או אגודל במקום, הזז את האצבע האחרת בתנועת קשת ימינה או שמאלה. ניתן גם לסובב את התוכן הפעיל על ידי הזזת שתי האצבעות בתנועה סיבובית. 35

55 בשחמב שומישS בשחמב שומיש תנועות מסך מגע )אופציונלי( זום הערה: ייתכן שחלק מתנועות אלו לא יפעלו מחוץ לתוכנת.Dell Touch Zone מאפשר לך להגדיל או להקטין את התמונה של תוכן המסך. צביטה מאפשרת לך להתקרב או להתרחק על ידי פיסוק שתי אצבעות או קירובן זו לזו על המסך. כדי להתקרב: הרחק שתי אצבעות זו מזו כדי להגדיל את התמונה של החלון הפעיל. כדי להתרחק: קרב שתי אצבעות זו אל זו כדי להקטין את התמונה של החלון הפעיל. השהייה מאפשר גישה למידע נוסף על-ידי הדמיה של לחיצה-ימנית. לחץ לחיצה ממושכת עם אצבע אחת על מסך המגע, לפתיחת תפריטים תלויי- הקשר. הקפצה מאפשרת לך להקפיץ תוכן קדימה או אחורה לפי כיוון התנועה. הזז בזריזות אצבע אחת בכיוון הרצוי כדי לדפדף בתוך תוכן בחלון הפעיל כמו דפים בספר. 'הקפצה' פועלת גם אנכית בעת ניווט בתוכן כגון תמונות או שירים ברשימת השמעה. 34

56 בשחמב שומישS בשחמב שומיש שימוש במסך המגע )אופציונלי( תכונת מסך המגע במחשב הנייד מסוג Studio הופכת את המחשב לצג אינטראקטיבי. Dell Touch Zone כדי להפעיל את תוכנת Dell Touch Zone לחץ על.Dell Touch Zone )התחל( Start ניתן לגשת אל התכונות הבאות בתוכנת Dell :Touch Zone Viewer Picture )מציג תמונות( הצגה, ארגון ועריכה של תמונות. Cam Dell Touch צילום קטעי וידאו ביתיים באמצעות המצלמה המובנית. ניתן להעלות את קטעי הווידאו אל YouTube כאשר המחשב מחובר לאינטרנט. Creator Notes יצירת תזכורות מוקלדות או בכתב יד. הערות אלו יוצגו בלוח ההודעות בפעם הבאה שתיגש אל.Dell Touch Zone Zone Drum משחק לצלילי המוסיקה שבמחשב או נגינה בכלי הקשה מסונתזים. Paint You ציור, צביעת תמונות, ועריכת תצלומים באמצעות תוכנה זו. Games )משחקים( משחק במשחקים נבחרים של Windows באמצעות מגע. Music )מוסיקה( נגינת מוסיקה, יצירת רשימות השמעה, ועיון בקובצי המוסיקה לפי אלבום, אמן, או שם שיר. Explorer Internet גלישה באינטרנט באמצעות טכנולוגיית ריבוי-מגע. גע בקישור שאליו ברצונך לעבור או שאותו ברצונך להוריד. Help )עזרה( שימוש בתכונת העזרה לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש במסך המגע. סרטון וידאו המציג בקצרה את תכונות מסך המגע מוצג בפעם הראשונה שתפעיל את המחשב. 33

57 בשחמב שומישS בשחמב שומיש מיקרופון מערך דיגיטלי שמאלי משולב עם מיקרופון המערך הדיגיטלי הימני כדי לספק צליל באיכות גבוהה עבור שיחות וידאו והקלטות קוליות. נורית חיווי פעילות מצלמה מציינת אם המצלמה מופעלת או כבויה. מצלמה מצלמה מובנית ללכידת וידאו, לשיחות ועידה ולצ'אט. מיקרופון מערך דיגיטלי ימני משולב עם מיקרופון המערך הדיגיטלי השמאלי כדי לספק צליל באיכות גבוהה עבור שיחות וידאו והקלטות קוליות. צג הצג יכול להשתנות בהתאם לבחירתך בעת רכישת המחשב. לקבלת מידע נוסף על צגים, עיין במדריך הטכנולוגיה של.Dell

58 בשחמב שומישS בשחמב שומיש תכונות תצוגה לוח הצג מכיל מצלמה ומיקרופונים כפולים תואמים

59 בשחמב שומישS בשחמב שומיש מקשי פקדי המדיה פקדי מדיה רגישים למגע הפעלת מרכז הניידות של Windows השתקת קול הפחתת עוצמת הקול הגברת עוצמת הקול הפעלת הרצועה או הפרק הקודמים הפעלה או השהיה הפעלת הרצועה או הפרק הבאים הוצאת התקליטור 30

60 בשחמב שומישS בשחמב שומיש פקדי מדיה ניתן לגשת לפקדי המדיה באמצעות מקשי פקדי המדיה במקלדת או פקדי המדיה הרגישים למגע הממוקמים מעל המקלדת. מקשי פקדי המדיה ניתן להגדיר את מקשי בקרת המדיה במקלדת באמצעות Function Key Behavior )תכונות מקש פונקציה( בתוכנית השירות System Setup )התקנת מערכת(.)BIOS( האפשרויות בהגדרות Function Key Behavior )תכונות מקש פונקציה( הן: Multimedia Key First )מקש מולטימדיה ראשון( זוהי הגדרת ברירת המחדל. לחיצה על מקש בקרת מדיה כלשהו מבצעת את פעולת המולטימדיה המשויכת אליו. למקש פונקציה, לחץ >Fn< + מקש הפונקציה הרצוי. Function Key First )מקש פונקציה ראשון( לחיצה על פונקציה כלשהי מבצעת את הפונקציה המשויכת. לפעולת מולטימדיה, לחץ >Fn< + מקש בקרת המולטימדיה הרצוי. הערה: האפשרות Multimedia Key First )מקש מולטימדיה ראשון( פעילה רק במערכת ההפעלה. פקדי מדיה רגישים למגע נגיעה בפקד המדיה מבצעת את פעולת המולטימדיה המשויכת אליו. 29

61 בשחמב שומישS בשחמב שומיש זום מאפשר לך להגדיל או להקטין את התמונה של תוכן המסך. התכונה זום כוללת: צביטה מאפשרת לך להתקרב או להתרחק על ידי פיסוק שתי אצבעות או קירובן זו לזו על משטח המגע. כדי להתקרב: הרחק שתי אצבעות זו מזו כדי להגדיל את התמונה של החלון הפעיל. כדי להתרחק : קרב שתי אצבעות זו אל זו כדי להקטין את התמונה של החלון הפעיל. סיבוב מאפשר לך לסובב את התוכן הפעיל על המסך. התכונה סיבוב כוללת: סיבוב בפיתול מאפשר לך לסובב תוכן פעיל כל פעם ב- 90 מעלות באמצעות שתי אצבעות, כאשר אצבע אחת מעוגנת והשנייה מסתובבת. שולחן עבודה החזק את האגודל במקום ואת האצבע המורה הזז בתנועת קשת ימינה או שמאלה, כדי לסובב את העצם הנבחר ב- 90 מעלות עם או נגד כיוון השעון. מאפשר לך למזער יחדיו את כל החלונות הפתוחים, כך ששולחן העבודה יהיה גלוי לעין. שים את ידך על משטח המגע בכיוון כלשהו והחזק לזמן קצר ולאחר מכן הרם את היד. 28

62 בשחמב שומישS בשחמב שומיש תנועות משטח מגע גלילה מאפשרת לך לגלול לאורך תוכן. התכונה גלילה כוללת: פנורמית מאפשרת הזזת המיקוד על אובייקט נבחר, אשר לא כולו גלוי לעין. הזז שתי אצבעות בכיוון הרצוי כדי לגלול פנורמית את האובייקט הנבחר. גלילה אוטומטית אנכית מאפשרת גלילה למעלה או למטה בחלון הפעיל. הזז שתי אצבעות מעלה או מטה בקצב מהיר כדי להפעיל גלילה אוטומטית אנכית. הקש על משטח המגע כדי להפסיק את הגלילה האוטומטית. גלילה אוטומטית אופקית מאפשרת גלילה שמאלה או ימינה בחלון הפעיל. הזז שתי אצבעות שמאלה או ימינה בקצב מהיר כדי להפעיל גלילה אוטומטית אופקית. הקפצה הקש על משטח המגע כדי להפסיק את הגלילה האוטומטית. מאפשרת לך להקפיץ תוכן קדימה או אחורה לפי כיוון התנועה. הזז בזריזות שלוש אצבעות בכיוון הרצוי כדי להקפיץ תוכן בחלון הפעיל. 27

63 בשחמב שומישS בשחמב שומיש מקלדת/מקלדת עם תאורה אחורית )אופציונלי( אם רכשת את המקלדת האופציונלית עם התאורה האחורית, המקש F6 מסומן בסמל מקלדת עם תאורה אחורית. המקלדת האופציונלית עם התאורה האחורית מאירה את כל סמלי המקשים כדי לאפשר לך לראות את המקלדת בסביבה חשוכה. פקדי המדיה נמצאים גם הם במקלדת. מקשים אלה שולטים בהשמעה של תקליטורים, DVD, Blu-ray Disc )אופציונלי( ומדיה. הגדרות בהירות תאורה אחורית של מקלדת הקש על המקש >F6< כדי להחליף בין שלושת מצבי התאורה )בסדר הנתון(:. aמחצית a בהירות המקלדת. bבהירות b מקלדת מלאה. cללא c תאורה לקבלת מידע נוסף אודות המקלדת, עיין במדריך הטכנולוגיה של Dell. לחצני משטח מגע מספקים פונקציות לחיצה שמאלית וימנית כמו בעכבר. משטח מגע מספק את הפונקציונליות של עכבר ומאפשר להזיז את הסמן, לגרור או להעביר פריטים שנבחרו, וללחוץ לחיצה ימנית או שמאלית על ידי הקשה על המשטח. משטח המגע תומך בתכונות גלילה, הקפצה, זום, סיבוב ו-שולחן עבודה. לשינוי הגדרות משטח המגע, לחץ לחיצה כפולה על הסמל Dell Touch pad באזור ההודעות של שולחן העבודה שלך

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

W595__UG_IW_1215_6233_1_12

W595__UG_IW_1215_6233_1_12 תודה לך על רכישת הטלפון הנייד Walkman W595 מבית.Sony Ericsson טלפון סליידר דק שתוכנן כך שאתה וחבריך תוכלו ליהנות מהמוסיקה שלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series User Guide - HEWW 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK Podręcznik użytkownika סדרת J4500/J4660/ HP Officejet J4680 הכל-באחד מדריך למשתמש מידע על זכויות יוצרים Hewlett-Packard זכויות יוצרים חברת

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה)

Enterprise Vault™ מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה) Enterprise Vault מדריך למשתמשי Outlook (פונקציונליות מלאה).3 Outlook מדריך למשתמשי :Enterprise Vault עדכון אחרון: 08-03-9. הודעה משפטית LLC. Copyright 08 Veritas Technologies כל הזכויות שמורות.,Veritas

קרא עוד

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני

ZenFone 6 מדריך אלקטרוני ZenFone 6 מדריך אלקטרוני HEB8830 מאי 2014 מהדורה ראשונה 2 תוכן נהלים בשימוש...9 טיפול ובטיחות...10 הנחיות...10 סילוק מתאים... 11 1 הכן את ה- Zen שלך! 2 אין כמו בבית חלקים ותכונות... 14 15... Installing

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

SM-R381 מדריך למשתמש

SM-R381 מדריך למשתמש SM-R381 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה ניתן להשתמש ב- Gear כמכשיר נלווה לחלק מהמכשירים הניידים מסוג Android של מדריך משתמש זה נועד כדי להסביר את היישומים והתכונות הזמינים כאשר ה- Gear.Samsung

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

T01-1page

T01-1page מבוא לשפת C תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234112 חדשות הקורס תרגילי בית הרצאות ותירגולים חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם! הודעות

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד