השתקפותה של ספרות החרדה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "השתקפותה של ספרות החרדה"

תמליל

1 ךואר-זרמר הליג הדרחה תורפס לש התופקתשה ילאירא.א.ל לש "רוויחה ךירנייה"ב ןויע ןושארה וניה י "רוויחה ךירעה",הינשה הילעה ירפוס ןיב םיטלובהמ,ילאירא.א.ל לש ורופיס רופיסה עיפוה - ג"ערת תנשב - ןכמ רחאל םינש עברא."איגל רבעמ תולוק ירירבש" סולקיצב לש םחוכ,יגארטה םייפוא אוה םירופיסה ינש תא ןייפאמה. 2 "תונרקס" םשב סולקיצב ינשה המיא,הדרח.ובוחב ישונא לרוג לכ אשונ התוא תויתדיחהו,שונא ייח יעינמב תויעראהו תוירקמה.םירופיסה ינשב םיאשונ םה,םדא הוולמה 3 יקסטורגכ,ארונה תא תמאמה םלועו יניערג תא וכותב ליכמ אוהו,רוא האר רשא ילאירא לש ןושארה ורופיס אוה "רוויחה ךירעה" יה תואיצמה םענע רשאו ץראה תא ובזע רחא ומסרופש וירופיס.ילארשיךיראה ילאיראה רופיסה.דרפנ ןויד תשרודה תיאמצע הביטח םיווהמ תיאקירמאה תידוה ה ךירעה" לש תירופיסה תכסמה תא םירצוי םייטסטנפו,םיילובמיס,םייטסילאיר םיטנמלא ףוקישל הימונוטמכו יטסאלפ רואת יעצמאכ םישמשמ יטסטנפהו ידרוסבאה,יתייזהה."רוויח םיעוריא,-רוביגה לש םנפומה ישפנה רושימב הז רופיסב תשחרתמ הברימב הלילעה.שפנ יבצמ יציב םילועה הנשמ יאשונ.תצרחנ תישיא תואיצמ םירצוי שפנה ךולהב םיבלתשמה םייטסילאיר םיפפוח םהו הפוקתה חורב םיעגונ רופיסב שחרתמל יפקיה לגעמ קפס תרגסמ קפס םישמשמו הר,םירשעה האמל ןושארה רושעב לארשי ץראב יחה הלוח ירבע ידוהי,רופיסה רוביג תא םיפיקמו ךדיאמ תיטסינימרטד-תיטסילטפ השוחתו דחמ םייטנמורראינ תודוסי.תענמנ יתלב םויק תרגסמכ.תירופיסה המקרה לכב םילחלחמ לע םמשל ףונ ירואת,םיעקר.הריציה זכרמב תומדה תא הדימעה התישארמ תירבעה תרופיסה ילאירא.םלוע תויורפסב וכז םהל תוקדהו בוציעה אולמ ידיל ועיגה אל - תדחוימה הריוואה,הייהשהה דוסי יוצמ םיינשה תריציב.הבר תובישח - םמוד ירואתל,הריוואל,ףונל הוושמ ןיסנגכ יררטיל"ה.הריציה לש ימדקה עקרה לא לחלחל תויטתסא תויוחכונ / תויואיצמל רשפאמה דוסי ךותמ תואיצמה לש התויתיעב תא סופתל תירבעה תורפסב תינוציקה הייטנה,"םייחה לש היצז תשוחת :שיחכהל ןיא.םהיתוריציב תטלש הניא,המיע תוהדזה יא וא תוהדזה לש הנוגי אל חרוכ ףוסב תירבעה תרופיסב םיטילשה םוהתהו תונקירה,אשומ אלל תוחילשה תועדומ,תושילתה םלועמ םתוחכונ ךא,ילאירא תריציב םימייק,םירשעה האמל םינושארה םירושעבו ט"יה האמה לרוגו,םורגופל הכפהמ ןיב ערקנה,"תוקפס-ףוטש" רוד ורוביג ירבדכ אוה רודה.תיזכרמ הניא תא םינתמה םה הלא םימרוג.טרפה לש ימואלה וכויש יפ-לע ונוצרל אלשו ונוצרל ךתחנ וישנא.וירוביג לש תישפנה תואיצמב דחא ןפ קר הניה תאז היינתה ךא ילאירא לש וירוביג לרוג באה תומד רדעיהב תרכינ,רחואמה ןיסגג דוחיבו,ןיסנג לש וזל ילאירא תביתכ לש התברק םיריעצה.ילאירא לש תילארשי-ץראה ותריציב תמייק הניאו טעמכ וז תומד.העיפשמ תוחכונכ תריציב תיתוכמסה תומדה איה םאה תומד.אבא תיבמ בר ישפנ קחרמבו יפרגואיג קחרמב םיאצמנ םירחא םירפוס תוריציבו - ילאירא לש וכמותו וכרוע,ודידי היהש דנרב ירופיסבכ אלש.ילאירא 'בוח וכשמהו 19 'בוח,ט"סרת 'ב הנש,"ריעצה לעופה" 'בוח,ג"ערת 'ו הנש,"ריעצה לעופה" 'ע, "האירק זמיס","דריש םואתה" דקש ןושרג לש ורמאמ האר.3 384

2 תיב תינבתו הלשכש תוחילשב רושקה ףוריט,יאובנה ץרפה ילאירא ירופיסמ םירדענ - רודה ינב.תואיצמ הנשמ תוחכונכ בא תושוחת רואת,תינימה הכישמה,הבהאה ;יטורא אוה ילאירא תוריציב השאל סחיה תיתפרצה תורפסלו תיסורה תורפסל םתעבה תוכיאב םיברקתמ םיבהוא ץרפ,הוואת.ותביתכ לע הבר העפשה פמיאה דוסיה.םשונהו יחה יטסלפה רואתה ןמאכ וחוכב אטבתמ ילאירא לש ודוחיי כונ םה רואה קחשמ,רואה תורבתשה,ץוח ירואת.תואיצמה תא ותסיפתב טילש אוה שגדה.הב דימתיו "רוויחה ךירנייה" םע עיפומ ותריציב ינומתה דוסיה.ותריציב תויטתסאו אוה ןויסנה.ותריציב היזטסניסכ תודוסי הלעמ התוישוח לע,תואיצמ לש הרויצ לע,הריווא לע,התווחה תעב התולעהל אלא תינשנו תרזוח תיללכ העפותכ אל תישונאה היווחה תא סופתל רענה,סונוה רואל האר) ףכות שומישל ילאירא תא איבמ הז ןויסנ.עגרה לש ורירבש תא סופתל תורמל,ןאכ םג.העדותה םרז תקינכטב ףיקמ שומישו ימינפה גולונומב (תורחא תוריציו אינוב טקושה שואיה,הקדה הינוריאה,תישוחה הסיפתה :ןיסנגל תיתונמאה ותברק הלגתמ,םתונוש.םהיתוריצי ידברב יוצמ s )ט'גוסה ןיבל (fabula) הלובאפה ןיב סחיה אוה ילאירא תריציב רורבה ינרדומה דוסיה םירקוח ועבק הללכהה ךרד לע.רפיסה יקלח רתי ןיבל הלילעה דלש ןיב סחיה רמולכ לילו הליל ףלא") תולילע הניברתש לככ :ינרצמ םחי אוה םיינשה ןיב סחיה יכ,םירחאו,ןוט,תוארה תדוקנ לש םתובישח ןטקת דבעידבו תיגולוכיספה תימינפה תכרעמה ןטקת כהה ךרד לע בושו,תינרדומה הריציה.רפיסה יקלח ןיב תורחא תוכרעמו,הינוריא,היצנ לש םתוחכונ תא הביחרמו ינוציחה עוריאהו הלילעה לש התובישחב תובורק םיתעל תטע בכרה תרדענו תימתס תובורק םיתעל איה ילאירא תריציב הלילעה.םירחאה םיירפיסה רומו תולתופמ תוישפנ תועיריב,(יביטארנ),ירפיס רשועב ויתוריצי תונייטצמ תאז תמועל תורבתשה איה ילאירא תביתכ לש רכיהה ינמיסמ דחא.תפקמ תירואת העיריבו וירוביג תורצוי וירופיס תולילע תונייטצמ ןהב תוברה "תויטסה".ףכותה הלילעה וקל רבעמ לא.חור יבולהו תויווח,םיעקר לש תובחרומ פה ץראה.ילאירא לש תוילארשי-ץראה ויתוריצימ תוברב םייק הלוג-לארשי ץרא ריצה רחא תוילעו 4 הנושארה הילעה ינבל ומכ שממ הינשה הילעה ינבל תויעב לש רוקמ רא תולעל אדירג תונרקס ידי-לע ענומ,"רוויחה ךירנייה" הנוכמה,םולב קחצי,רופיסה מכ םידדונ,םמצע םילועה לש םהירבדמ,הקופיס לע ותונרקס האב הינואה לע ותיילע םע ממ הבישו איהש תומכ תובאה ץרא תלבק קר (םירחא םירצוי םגו) ןונגעו רנרב תוריציב נמו "ןולשכו לוכש"ב םחנמ,"ןאכמו ןאכמ"ב תודיפל הירא האר) תועמשמה אוה עקרקה א בהוא םימתבו תמאבה ינאו" תוקפס לוכא וניה םולב קחצי ךא.(םשלש לומתב דמוע הלוח,ילאירא לש םולב,רנרב לש ורופיס ירוביגמ םיברכ."?ימע תא ינא בהואה ין*רא עמה תדובע םע הפי תולוע ןניא תויארבגלאה תואוושמה ורוד ינבל.המוגפ ושפנו תומוגפ ט.לארשי-ץראב יברעהו ירבעה לעופה לוצינ םע בשייתמ וניא ןוירטלורפה לא סחיהש מ-תמדא לע ירבעה ןואגה תיהת "ו םילועה לש םמלוע ללח תא םיאלממ הינונקו הנלבוק פייו העוביצמ ילאירא ירוביג שפנ תעקונ - ןונגעו רנרב ירוביגכ.תויעב תגופס "המודקה.תילארשי-ץראה תואיצמה תנוכתמב תויונב ויתויומד :דוחיי וב תונתונ תאז םעו ורוד ינבל ילאירא תא רשקמ הז לכ ח םיבצמ לא הכלשהו,דחמ ענמנ יתלבהו עובקה ןיב ענ רוביגה.יאפוריאה ןמורה ןמ תוי.ךדיאמ א"משת,סוריפפ,תורמצו םישרש ןירכוג תירונ לש הרפס האר.4 385

3 הניש לש בצממ רבעמ םייק.תתעבמ הייזהמ הציקי ךילהת ראתמ רופיסה לש ןושארה וקלח דבורב תמייקה תוחכונ אוה תעבמה םולחה.הציקי לא תיקלח תוריעמ,םינ אלו םינ לש בצמל םימשרנ הלא לכ,ןוליוה,הכבשה,ןולחה :םיצפח יוהיזב הוולמ ךילהתה.רופיסה לש יביטארפואה םינפהו ץוחה.תומלועה ינש ןיב םידמוע ומכו,ץוח תואיצמו םינפ תואיצמ ןיב םימייקה םייומידב םיעוריאו םיימינפ שפנ יבצמ לא וסחייתיש םשכ רופיסב םייזיפ םיטקייבואו תודוסי לא וסחייתי םדא לש רזכאו ךתוח שואי ןימ" דירחמו ארונ ןוסא תשוחת ומיע איבמ יתייזהה םולחה.םיימוימוי סנס-נונהו יטסנטפה,דרוסבאה בולישב הוולמ תאז תורדק."הילתה רשקב ןתינ וראוצש העשב לופרבילמ דלוקוש-תדילג ךכ-לכ םיבהוא ןיפנא-ריעזד הנחטה יפלטע" ימוהת דחפ לש ומוציעב יקסטורגה,יטסטנפה,ארונה לש הז בוליש."הדילגה תומ תא הכבמ ךכ-לכ "ה" תרפועה-תואו םולחה יכ הריציה תישאר םע רוביגה תשוחתכ ארוקה תשוחת.ילאיראל ידוחיי אוה ידרוסבאהו לש ורשפו ץבשתה םלשוי - רופיסה תוסרפתה םע םירסח ונממ םיקלח רשא - ץבשת תניחב אוה.םירבדה רשפ תאו יוצמה דוס תא םהב םירצוא הייזהו םולח.ררבתי םולחה הבהא איה תוחאה לא הבהאה.תוחאה איה ילאירא תריציב ביטומ תכפוהה תיזכרמ תוחכונ יד ותוחא ביבס בסנ םולחה יכ הרכהה תפחוס םולב קחצי לש הקומעה ותגות תא.הקומע תיטורא תומד הניאש תורמל ולוכ רופיסה לע תטלתשמ איהש יפכ רוביגה לע תטלתשמ תוחאה תומד.הנ הייזה לש תעטוקמ הנומת תעקובו הלוע םייטסטנפ םיילויה תודוסימ.הנוסרפכ רופיסב תמייק םיחאמ-םילגמ םהינש,ארוקהו רוביגה לש םתלחנ אוה יוליגה.העדותלו תועדומל המוקמ, הנפמה עא תויואיצמ תועצמאב ועקר לאו ורוביג לא עדוותמ ארוקה.תיתואיצמ תמא ללכל תכסמה תא םע.ותישארב רופיסה לש הייתשה תוארמכ ועבקנ רשא םייומידו םיישוח םייוליג,תוילאוטקלט,בכרומו רישע םלוע ינפב םידמוע ונא - רצק רופיסב ןאכ רבודמהו הריציה לש ןושארה הקלח םות.תינוידב תואיצמ הנוב תינוגברו הרישע תילקיסקל תואיצמ 5,סוגוה רואל ןמורב תורורב עיפומ אוה.ילאירא תוריצימ תוברב עיפומ תוחאל יטוראה סחיה.אבה רואתה תא טימשה רפסב םכרעו ילאירא לש וירופיס תא ןיקתהש יקסננזופו...תארוקו ןטקה הרדחב (ר.ר.ג - תוחאה) היגוס הל תבשוי הנה...!תונורבזמ המוה,המוה אוה!בולעה יבל ההא היגוס יתנויל ןיא לבח...הכו הכ ןהב השועו עשעתשמו ףטלמו היתורעש תא יאשחב ערופו הירחאמ דמוע ינא,ןתשפב םירחוסו םיבלג םיר'זייו-יוק ולכש םוקמ איה ונריעו קוחר ינא :הילתלת רז הל ערפיו עלקיש ימ.ידגנתת,הינוס יתוחא דגנתת םהידי עגמלו.םייטורא םיזומריא אלמ אוה ףא "רוויחה ךירניה"ב הניד תוחאה לש הרואת תא ונוימדב הוש אוהו!יזא יתייה רשואמ המ!ינוימד תיזה אלא הז לכ היה אלול,היה םיענ המו בוט המ חאה םינסרכה םילענהב תולוענה הילגר.טכנקנביל לש ויתורושורבמ תחא היכרב לעו...ןטקה הרדחב תבשוי הניד הואגה שארה.רצחב תחא הדוקנמ היניע תא תערוג הנניא איה.חתפה דע התטממ רבועה רצה דברמה לע תויורש!תעכ ול איה הרקי המכ יוה!תוישונאל הבהא תעפשמ המוה ריעצהו ךרה בלה :דאמ תנינעמ הדובע וזיא דבוע תבבלמ התיה הנומתה!םיקדבש קד קדסל דעבמ הז עגרב וישכע הילע טיבהל לכויש דבלבו ןתונ היה ול רשא לכ רמא הנורחאלש דע הקזחתהו הכלה הב ותנומאו רורב רתויו רתוי הראתל ףיסוה אוהו היעבצ ןיחב תמסוקו םייחה טקפ לע,םייחה לע גנעתה הז המ רשא הז המ ינא ןיבמ...!וילאמ ןבומ!אוה ךכש וילאמ ןבומ :ובלב. 7!דבלב ומצעל אוהשכ םיזמרכ זמרמ ט"יה האמה ןב טסילאיצוס,טכנקנביל לש (ויתורושורבב) ויתורבוחב האירקה תומד לוליח.םלשומה םלשה,רשואה איה תוחאה.תוחאה לש הלרוג לע הריציב םיבולשה םירחא,"ןומישי","אינוב רענה") תורחואמ רתויה ויתוריציב ףא עיפות תוחאה תומד תב וא,תוחאה הנייה ךירניה לש ורישמ ןיכומיס לבקמו ץיקהבו הייזהב עיפומ תוחאל יטוראה סחיה.("הלזייר" לש וריש תובקעב רוחה ךירעהל בסוה םולב קחצי לש ומש Fensterschau) (Die 8."ןולחה דעב" 1954,ריבד דיל םירפוסה תדוגא תאצוה,סוגוה רואל ץבוקב תינש ספדנ,19-7 'בוח א"ערת,יד הנש "ריעצה לעופה" א"ערת,יד הנש,"ריעצה לעופה" 9 'ע 'בוח 'ב ךרכ "ריעצה לעופה",1954,יקסרבט תאצוה ךורב.ל.י :םגרת,םירישה רפס,הנייה ךירעה 386

4 ירוע הניד תא תאשל דמוע אוה.הריציב אירבה דוסיה אוה ןיבצרוש ילתפנ וער,םשה ןתונ.הנייה רישש הדבועה.ידשה דוסיב ךורכה יטוראה דוסיה תא םיקזחמ -רישה ךותמ םיטאטיצה.ץראה תב.תימינפ הינוריא קינעמ הריציב ישרושהו אירבה דוסיה גציימ ידי-לע טטוצמ הז רדוק תויואיצמ םע תורופאטמ הנוב,םירחא םירצויו סנביטס סאלוו יאקירמאה ררושמכ,ילאירא.ברעמה תורפסמ תוטטיצב בר שומיש ידי-לע העיריה תא ביחרמ ילאירא.טסקטל ץוחמ ת 1 אצמנה וסאה םלוע תא רפוסה לידגמ,םיפכותה היביכרמל רבעמ הריציה לש תוסחיתהה הדש תבחרהב דחא ןפ והז.רתוי בחרנ יתיווח עקר לעב םלועב הריציה תא ןגעמו ארוקהו רוביגה לש היצאיצ ישבו העדותה-תת םרז תקינכטב שומישה אוה ידוגינ ןוויכ לעב ןפ.ילאירא לש רופיסה תקינכטב םירוכזיאו םייומיד :םיגזמתמ ילגופירטנצו ילפירטנצ הלא תודוסי ינש.תויצאיצוסא ףצרב שומ קלח םיכפוהו םיימינפה םיגולונומה יפצר ךותמ םיעקובו םילוע ברעמה תוברתו םלוע תורפסמ תא הביחרמה תיטסקט-ץוחה הטטיצה הלא םיריצ ינש ןיב.דרוסבאהו םולחה,הייזהה תויקוחמ.התובכרומ תא רוביגה תומד תלבקמ - העדותה תת םרזו תישפוחה היצאיצוסאהו סנרפרה םלוע ותריציב.םשרפל הטונ וניא ךא שפנ יבצמ דימעמ,םישוריפב טעממו םיזומראב הברמ ילאירא תונוש תויצאירווב הכראל עיפומו הריציה תא חתופה יתייזהה םולחה.היארהה תקינכט תשגדומ ונויסנ.םירואת,תונומת,םייומיד תועצמאב שפנ יבצמ לש היצזיטמרד תטקונה תאז הקינכטב אבומ ובצמו,ולבס,ותונע לש תילולימה תונשרפל,הדגהל עיגהל אוה רוביגה לש ונויסנכ ארוקה לש.עוערה ישפנה ירשל,יעגרל.םידימתמ טעמכ םינותנכ ילאירא תריציב םימייק ילנויצר-יאה,והובה,תוידשה שה רשא יטסילרוטנה יתפרצה ןמורה תרוסמב ילאירא ירוביג.םדא ייחב עירכמ חוכ ימתסל,יתור האמה דיליכ.םיכלשומ םה הילא תואיצמה תונברקו יטרפה םמלוע תונברק םניה,תובר וילע עיפ,ומצע תא ילאירא אצומ,םדאה לש ובצמל םינותנ תונורתפב הנימאה רשא,תימיטפואה ט''יה.ולרוגבו םדאה עבטב ןנובתמ,רבולפו אלוז,יקסבייוטסודכ,יתייזה-יטוראה ומולח.יתושקנתה ביתנ לע ןקישמ וניאו תויוחכונ תמעמ הנחבהה קד ילאירא בוע.היסורב תינכפהמכ הבוהאה תוחאה לש התיילת :ענמנ יתלבה םדקמ אוה קחצי לש בכרומה םולחה תא ףפוח תוחאה לש גרוהל התאצוה ןמז.הריציה לש המויס םע ארוקלו רוביגל הלגתמה הד.הריציה תישארב עיפומה יתייזהה םולב קחצי לש ותומד.תואוושהו תודגנה תריציב לעפומ הריציה תא דגאמה ףסונ ינבמ יעצמא בצרוש ילתפנ,הרייעב םהירוענ ימימ ושפנ דידי תומד םע תתמועמ האירהו םיבצעה הלוח הבהא לש םיאשונכ ןהיתש תומייק םולב הנידו ירוע הניד.םייחו םדא בהוא ןמאנ רבח אוה ילתפנ רדס,קחציש העש ךרכנ - הריציה תא תנייפאמה היצרוגיפירפה ךרד לע םייתשה לרוג.הקיטוראו.הנידו ילתפנ יאושינל הנמזהה תספדהב,תינאידיורפה הגגשה ךרד לע העוט,סופד תיבב תויתוא קחציל תיארנ הארונה תועטה.(ע"נ)ןדע התמשנ םיפדמ אוה (י"נ) ריאי הרנ הניד בותכל םוקמב.ומצע לע טפשמ תריזגכ ש ורושא אלא וניא הז והז!!?ןדע התמשנ,לכמ יל הבוראה,הניד יתוחא השערה ותבשחמ הרבע,הניד"!!ארונה םולחה שפא רשא,ןידע רתויהו אשנ רתויה לכ לש למסה...הניד שודקה ותמשנ ךאלמ" ול איה הניד...םולחה רבד. 9...רעשל קר לא תדמתמ תוסחיתהב תומייק ןהו תוינטשפ ןניא ילאירא תריציב תואוושההו תודגנהה ךא ק" בינה.ותריציב םירוזש ביטומטיילכ תויצאירווב רזוחה 'גאמיאה.תורחא תוינבמ תויוחכונ חמבו ןוימדב ספתנה יכ הריציב יזכרמה אשונה לע רזוח אוה.ביטומטיילכ הריציב רזתשמ "רמוחו וביגה לש ותודהיל,ץראב תואיצמל ןווכמ הז יומיד.שממתהל יושעש המל ךורעי אל הבש.ישיאה ולרוגלו,ותוירבעל ירופיס יעצמא ףרטצמ ביטומטיילהו הנתשמה בינה,תואוושההו תודגנהה,היצרוגיפירפה לא ךא דחא בצמ לע וא תחא תומד לע תיארנ תודקמתה הייוצמ.הבסהה וא הרבעהה דוסי והז.ףסונ 7 'ע 'בוח 'ב הנש,"ריעצה לעופה".9 387

5 פאמו תואוושההו תודגגהה םע תינמז וב תמייק תאז הבסה.היינש תומדל הרבעה הייוצמ השעמל :ןיב םיסחיב תרבתסמ הבסהה.תודמעו םיבצמ לש החותפ תונשרפ תרש ;תואיצמ / הייזה ירוע הניד / םולב הניד ןיבצרוש ילתפנ / םולב קחצי ע"נ / י "נ םייוניש תרבוע תוחאה תומד.רופיסה לש יתייזהה דבורבו יטסילאירה דבורב תמייק הבסהה עברא תשובל תיודבל תכפוה הייזהב העיפומה םירוחש השובלה םידמגה תכלמ :תויצטומסנרטו דוסיה תובלתשה םע םימצעתמ הבסההו הבסהה ךיראה תב ירוע הניד לש התומד תבכ תופנכ.הבסהה תא םיצעמה יטסטנפה תמייוסמ הדימב םאות,בורודוט ןאטווצ תרדגה יפל,יעבט-לעהו יעבטה ןיב סוסיהכ יטסטנפה,תמאה הלגתמ םהל,דחי םג ארוקהו תיזכרמה תומדה תלחנ אוה ןאכ סוסיהה ךא.תאז הריצי דרוסבאו היזטנפ,הייזה םלוע לש םנפומ יפוא לבקמ ןאכ יעבט-לעה.תצרחנה תחאה ןוימדה לש ותוילובג-יא תא הלעמ יטסטנפה.וזב וז תובולשה תויואיצמ ןה יטסילאירהו יתייזהה ומ יטסטנפה.תישונאה תואיצמה לש המוציעב תמייקה תענמנ-יתלבה לש ותוילובג תאו ישונאה ומה תינושלה תואיצמה ;תישונאה ןושלה,ישונאה ןוימדה לש םתוחיתפ לע ילאירא תריציב הר זג לרוג םע.היינתהה לא הכלשהה םע תתמועמ,הריציב תומקר תומקר תמייקה הרישעהו תבכ :טלחומ רבש תשוחתל קחצי עיגמ תוחאה תומ לע הרמה תמאה תועדווה םע שיא-לדחו חלאנ ןילת ידיב לבתה לכמ ול הבוהאהו הגונעה,הפיה הניד קנחה לע הכב אוה.הרמ הכב אוה וה רשא,הללמואהו הבעתנה תוישונאה תא ףושי רשא םויאה ךשחה לע הכב אוה,םדו חצרל היחכ ףאושה ירימטה תוחוכה ינפמ הדרחב הכב אוה :ומע לש תומהו םייחה ןיב רופרפהו תוחאה תומ תירשפא התיה הל. 10 םייחה םע ותעיגנ תודוקנ לכב ותוא םיכבסמו םיבבוסה,םימותסהו תירבעה תורפסב םיעיפומה םיאשונ לש סומסוקורקימ ןיעמ ונינפל הלעמ רופיסב תפסונ האירק אשונ גיצמ ילאירא.ונתאמל םינושארה םירושעה ינשבו ט''יה האמה ףוסב תיאפוריאה תורפסבו הש יקסבייוטסוד זאמ.הלחמה ביטומ אוה דחא ביטומ.העבצההו םוצמצה ךרד לע הלא םיביטומ רמ אשונכ הלחמה העיפומ,(סארג רתניג,ובבס ולאטיא)ונימי תב תורפסה דעו ותביתכ לע עיפ ארוקה תא הכילומה הביתכמ ענמנ ילאירא.וילע תפפוחו הלצמ ןאמ סאמות לש קנעה תומדשכ היה ןתינ םולב קחצי לש ישפנה ובצמ תא.הריציה לש תינפ-דח האירק רבעל הריציה תוביתנב תומדה תא תוליבגמ הלא תורדגה יכ יל הארנ ךא.ףוריטכ,שפנ-תלחמכ וראתלו תולקב רותפל אירק הניה דבעידב רשא טסקטה לש היצזיגולוכיספל הטונה האירק תאז אהת.התוא תועקרקמ אירה המלועב ונתוננובתהו תומדב םיננובתמ ונחנא.רופיסב תרדגומ הניא הלחמה.תיביטקודד יתה תמייק רופיסה לש ינשה וקלחב קר.תכבוסמו תבכרומ תומד םילעמ יתייזהה המלועבו יטס הלעמו (קחצי לש תוארה ילוח)טסקטב ונייוצ אל הכ דעש תודבוע הריאמ תאזו.הלחמ לא תוס ריצה,ילתפנ.םייזיפה היתולבגמל רבעמ הלעתמכ הלחמה לע ןאמ סאמות לש העודיה ותסיפת :רמואו קחצי לא הנופ היצרופורפו הידמ םירבדב ןתונה,הריציב יטסילאירה זח?וזורבמול לש ונבומב.וזורבמול לש ונבומב םג הלוח לבא,ךתאירב םג הלוח,קחצי,הלוח רנה םגישהלו םייחה תא שוחל םא לבא.ךירבדכ היהי ול,ונ :תמוערת לש לק לצבו הליחתבכ הממדב קחצי.י 1 הלוח תויהל בטומ יזא,הלחמה םג וא תוינלוחה בצמב קר רשפא םהש.הריציה ןמ םילוע יקסבייוטסוד לש ודה רקיעבו ןאמ סאמות לש וידהכ רנרב ידה לש הפוסב רורב יוטיב ול אצומ רשאו ותריציב יקסבייוטסוד תא קיסעה רשא םייח-רפס סחיה או רעושי לב רעפ םייק רפסה ןיבל םייחה ןיב.תאז הריציב ףא תמייק,ףתרמה ןמ םיבתכ הריציה לשכנ ןוסאה תשוחת רבגתה םע רפסב זחאיהל ונויסנ.תויואיצמה ןיב רושגל ידכ רפסב 1s 'ע 'בוח 'ב הגש,"ריעצה לעופה".10 (ר.ר.ג ילש תושגדה) 10 'ע,םש

6 ."?תימ לועה תורפסה לכ,לוכיבכ,וישכע תנתונ המ" :ובשחב ומוקמ לע וחינהו רפסה תא רגס ךכיפל :ףיסוה רחאו "תירבעה יכ ףאו" צע לש יאשח לוק הזיא וכותב לצלצ "רמוחו-לק".וילע החונ ותעד התיה ללכב לבא יי...הלילב,הלילב...תאז בקע םלוא " רנרב) היינשה הילעה ינב םירצוי לש םהיבתכב עיפומ אוה ףא ץלמנה רפוסה תומד לא" המרדב רפוס לש תגעלנ-קפס תומד עיפות ומצע ילאירא תריציב.(םירחאו "םימל ה רפוסה לש הכרבה םואנ בלתשמ הנידו ילתפנ לש םהיאושנ סקטב לעו הלוגב תונותח לע רבד אוה :ונואג לעו האגה םעה תוימואל לע תובובג רבד אוה היה ייחב תויעבטה לעו תונורחאה תונותחב רשא,תויעבטה לע רבד אוה לארשי-ץראב של יעבט היה וגוה רוטקיולש םשכ" :רמא תאזה תויעבטל אמגוד ןיעכו ;ללכב לארשי ע תא,ירבעה רפוסה,אוה שיגרמ ךכ,השרוב ץיבוקצימלו,גרוברטפב ןיקשופל לוכי אל ל"נה םואנה 'גכ ךשמב והקנח זע שפנ-לעג רשא,קחצי..."!םילשוריב ותבשב ור ולוכו םיקרב תוטילממ םיניעב ומוקמ לעמ אשנתיו םינורחאה וירבד עמשמל וחורב רבודי ץראו ןואג הזיא לע,תוימואל וזיא לע,האג םע הזיא לע...!לפת ירבדל ץקה תומירמו תוקירי לש תונלבס ךא איה ותואג לכש םעה ותוא לע אלה...!!גישמ ינניא היה בטומש,ךרע-ירסוחמו םישולק םירבד םיתעלו םירבדו םירבד,םירבד קר ןה ויתוא ה תרזעב הב רקחנו דמלנ ץצחו ןבא לכ רשא,ץראה התוא לע אלה...?ורמאנשמ ורמאנ אלה?הז םשל הנטק עבצא וליפא ףקנ אל "האגה םעה"ו,םינמרגה תוחומהו םילגנאה אל אדיטשפ ירחא ימואל ןותע לש תמסרופמה תימואלה,הפ רבודי תוימואלה ףוס-ףוס וזכ תימואל ונל ןיא,בלצ-יעסמ אלו םיבכמ ונל ןיא...?תעדה תא דאמ חדבמ םירופ ןוי...!תוימואל לכ ונל ןיאו סחיה ןמ :ילש רקיעה ןמ יב רזוח ינא ןיא"... "ןאכמו ןאכמ"ב רנרב ירבד םידהדהתמו השוריה,םולכ וניא הז -?ירבעה חורה...הרומגה הריפכה ןמ,ונלש תירוטסהה תוימצעל.והותו ספא ו יתאירק."רוחה ךירניה" ילאירא לש ורופיס לש האירק ןויסנ גיצהל יתיסנ הז רמאמב לש ודוחיי תא שיגדהל יתשקיב.האירקל תוירשפא תושיג יתש בילכהלו בילצהל וסינ ית ה םיירפיסהו םיינושלה םיעצמאה לש הלדנ יתלבה רשועהו ונושל,ונונגס תוידעלב תא רפסל תכייתשמכ הריציה תא סופתל,רתוי תמצמוצמ הדימב,ףא יתשקב.ותריצי ידבר רפוסכ ילאירא לש ומוקמ תא שיגדהלו,ונתאמ לש ןושארה רושעב תירבעה תורפסה לש.הינשה הילעה ילאירא.א.ל לש וייחו ותריצי לע ףיקמ רקחממ קלח אוה הז רמאמ תמלשהל קנעמה לע Graduate School of the Ohio State University -ל תודוהל ינוצרב 389

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם ל (תהילים קי א ב ) ספר דרושים נחמדיס על התורה ומגילות ונ ך מהגאון המהר ס טיף ז צרק ל עם הערות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

הרוגה םונאמורב תאמ םירמוס מודוהו הקורמא ~ ןומצמ,ןאסוסנב,םונאגוב טאלאכ תידוהי ינמור תייווח הריגהה וסנתהש הב ידוהי הקירפא- ןופצ, רשא םהיתוליהק תוקיתעה ו

הרוגה םונאמורב תאמ םירמוס מודוהו הקורמא ~ ןומצמ,ןאסוסנב,םונאגוב טאלאכ תידוהי ינמור תייווח הריגהה וסנתהש הב ידוהי הקירפא- ןופצ, רשא םהיתוליהק תוקיתעה ו הרוגה םונאמורב מ םירמוס מודוהו הקורמא ~ ומצמ אסוסנב םונאגוב טאכ ת ינמור תייווח וסנתהש הב רשא יתוליהק תוקיתעה ורזפתנ רשיל הפורי הקירמא ופצלו ךלהמב תונש 50 ה 60הו האמל השחרתה םיאנתב םיירורפא םישקו הנורחאה

קרא עוד

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי ו879( 1914 ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטל תיעה ינאמ לארשי ץראב ן ונייפאתה העפשהב תיברעמ תרבוג תכלוהו ימוחתב םייחה םינושה עקרב ךילהתל הז וד התעיקש

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור " מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם " א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא דיק הציפוד ב ליוסף ב תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף ב תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא % 262 רך; אביו היה מדקדק ופרש חשוב 1 מלבד פרט זה החשוב מעט

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

8 רוד ח"שת ןיב תורדר' 'ץראב -,ותוהז וסחי תודהיל םיברעלו תורדגהו 'רדד'ה לבוי רורד ןד,ץיבורוה תלכת קבאו : רוד ח"סת - ןקויד ימעע,,רתכ םילשורי 1993, 150 '

8 רוד חשת ןיב תורדר' 'ץראב -,ותוהז וסחי תודהיל םיברעלו תורדגהו 'רדד'ה לבוי רורד ןד,ץיבורוה תלכת קבאו : רוד חסת - ןקויד ימעע,,רתכ םילשורי 1993, 150 ' 8 תורדר ותו וסחי תודהיל םירעלו תורדגהו רדדה לוי רורד תת קו חסת קויד יע רתכ םיורי 1993 150 תעפוה ויתונורכיז יתלה םירומג חונמה רוספורפ היגולויצוסל עדמלו הטיסרינ ונו דוד מ םידסיימה ומסרופ שו תוריקס תוטלו

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

... ירז תןדנלרגה םיחרפה - סלאןןב ~ טלאבבש היפהפיהיי,"המנה טיברש לש ףנע קןרי תכלמל סיליןןה,"לזי'ג"ב םיינייפןא גןסל,םיצפחה ןתינש היה אןצמל םיטלאבב םיסאל

... ירז תןדנלרגה םיחרפה - סלאןןב ~ טלאבבש היפהפיהיי,המנה טיברש לש ףנע קןרי תכלמל סיליןןה,לזי'גב םיינייפןא גןסל,םיצפחה ןתינש היה אןצמל םיטלאבב םיסאל ירז תןדנלרגה םיחרפה סלאן ~ טלאש היפהפיהיי המנה טירש ףנע קןרי תכלמל סיליןןה לזי'ג םיינייפןא גןסל ה ש אןצמל םיטלא םיסקה תליחת האמה 20 ה ילןש שןמישה יתרגש רתןי תפסןתמ תשלתל הפיסןהש ןטרןק תןילאןזין תמןעל ז

קרא עוד

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי הצבע(. וסט עם שרוולים אפשרות 2: חוט ( Vanna

קרא עוד

ןרהא : ןילטייצ ןיב ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה.א תומ,ארפה לש ןרה,א,ןילטייצ תובלשמה ןנותנ תודוסי,םיירופיס םייטאמארד,םייררגילאר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה

ןרהא : ןילטייצ ןיב ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה.א תומ,ארפה לש ןרה,א,ןילטייצ תובלשמה ןנותנ תודוסי,םיירופיס םייטאמארד,םייררגילאר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה תומארפה ןרהא תובמה ןנותנ תודוסי םיירופיס םייטאמארד םייררגיר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה םוחתב הרישה תירבעה דדומתהל תריעב דוסיה ייח המואה ונררדכ העבקנ הבורב לודגה םיסופדב םיקהבומ

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד ספר נכב יצ מבדי[ עם פירוש הגיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם בר כין יוסף בכה ר דוד קסח יוצ ור פעם רשונה על ידי הועד להוצת ספרי רס ג בשתוף עם קרן יהודה ליב פשטיין שתו חנה ממחה כויות בל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

התפתחות שמיעתית ואנטומיה של האוזן

התפתחות שמיעתית ואנטומיה של האוזן התפתחות ש מיעתית ו אנטומיה ש ל האוזן מרצה: אלנה רזניק אפרכסת, אוזן ח יצ ו נ ית: עור תוף, אוזן תי כ ונה: תעלת שמע חיצו ני תת. חלל מלא אוו יר המכיל בת וכ ו שלוש עצמות שמ עע. חצוצרה אוסטיכי וס (צינור) ע ע"שש

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

182 השמ יאלפ ז ה ו ת / בתכ תע 1 ה ריציל תידוהי השמ,יאלפ דילי,ץראה ררסיפררפ רבח תורפסל תירבע הטיסרבינוא-הבישיב רינב.קרוי ררפס : ןורחאה ןדיע" "הלכשהה.(ת

182 השמ יאלפ ז ה ו ת / בתכ תע 1 ה ריציל תידוהי השמ,יאלפ דילי,ץראה ררסיפררפ רבח תורפסל תירבע הטיסרבינוא-הבישיב רינב.קרוי ררפס : ןורחאה ןדיע הלכשהה.(ת 82 ז ת בתכ ריצ תידי די ץ ררסיפררפ רבח תרפסל תירבע טיסרבינאביב רינב קרי ררפס : ןרחא ןדיע" "ש תגנא : תירבעב " : ןסלדנמ בכב "תרסמ רפס שדח יקבאמב" "ררמת םיניע שב תירבע דמע עיפל ברקב תדבע ירקחמ םימסרפתמ יבתכב

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיה"ק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובב"א

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיהק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובבא בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדם וח שנת ע"ק ירוים חמשת פים שבע מאות תב"א העולם לבךיאת ושם 4 תי י ריבד תרביחה םימיאתמ ריבלד ינביר ץפחה,םייח

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

Tsa נק " - w7r ברגע לצידון~ רבה על גבולות גאוגרפיים ועל גבולות הידע בחקר מערכת נחלות השבטים

Tsa נק - w7r ברגע לצידון~ רבה על גבולות גאוגרפיים ועל גבולות הידע בחקר מערכת נחלות השבטים Tsa נק - w7r ברגע לצידון~ רבה על גבולות גאוגרפיים ועל גבולות הידע בחקר רכת נחלות השבטים ח א נ ג ע דיה 6 נימיה ייסובסקי ונדב נאמן מבוא הדיונים בנחלות שבטי ישר כפי שהן מוצגות בספר יהושע ימיהם כימי מחקר המקרא

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

תוסחב ךניצל- ןושאר ךגרבת דלישטור 88ב ( ~ 900- ~ ) * ךד ידעלג ןויצל-ןושאר התיה הבשומה הנושארה המקוהש ידי-לע ינושאר היילעה הנושארה היסורמ. היתובקעב ומקו

תוסחב ךניצל- ןושאר ךגרבת דלישטור 88ב ( ~ 900- ~ ) * ךד ידעלג ןויצל-ןושאר התיה הבשומה הנושארה המקוהש ידי-לע ינושאר היילעה הנושארה היסורמ. היתובקעב ומקו תוסחב ךניצל- ןושאר ךגרבת 88ב ( ~ 900- ~ * ךד ילג הנושארה המקוהש ינושאר הייה הנושארה היסורמ היתובקעב ומקוה הניפ-שאר בקעי-ןורכזו םילוע הינמורמ שדוחו בויה הוקת-חתפב זענש היביתמ םימדוקה דוסיי ירפ ותמזוי וישעמו

קרא עוד

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc דובכל לא"ר צ ר ס מ סב"כ ד"ה תירש שתע"א 3.10.10 9970547 ןימי ב תיב-לא דקפמ תבי ח סקפב: -02 תויו זב עו פל ילבמ א.נ., ןודנה: םילייח תל סנ ש ית ב וגהנתה - תוכוס גח ב עמ עוריא (י"י שת ד) ישר םשב, אר ןמקלדכ:

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

ףסואה ינואיזומה לש קנב לארשי לחר יאקרב קנב לארשי דסונ תנשב 1954 קנבכ יזכרמה לש תנידמ לארשי תושרכו תיראטינומ תיתכלממ. המודב םיקנבל םייזכרמ םירחא םלועב,

ףסואה ינואיזומה לש קנב לארשי לחר יאקרב קנב לארשי דסונ תנשב 1954 קנבכ יזכרמה לש תנידמ לארשי תושרכו תיראטינומ תיתכלממ. המודב םיקנבל םייזכרמ םירחא םלועב, יניזומה לחר יאקרב דסונ 9 כ יזכרמה תנידמ תושרכו תיראטינומ תיתכלממ המודב םיל םייזכרמ םירחא םלועב טילחה דוע תונושארה ויתונשב דסייל יטאמסימונ ותרטמ המגמהו החנמה ות איה לדתשהל לולכל לכ תורטשה יעצמאו םותה םירחאה

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד