Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык מקץ МИКЕЦ תש"פ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык מקץ МИКЕЦ תש"פ"

תמליל

1 Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык מקץ МИКЕЦ תש"פ

2 בסיוע "קרן מרומים" עורך ראשי: הרב עקיבא נימוי תרגום: הרב גרשון פאליי, הרב חיים פילצר, הרב ראובן קורבסקי, א.ר. נדובורה עריכה לשונית: א. קוטוזובה הגהה: ל. אורלובה עיצוב ועימוד: 'חזק הוצאה לאור בע"מ' - זכויות 'לקוטי שיחות' מקורי שמורות להו"ל "קה"ת". זכויות 'לקוטי שיחות' בתרגום לעברית שמורות ל"מכון לוי יצחק". Издано при поддержке фонда «Меромим» Главный редактор р. Акива Немой Перевод р. Гершон Палей, р. Хаим Фильцер, р. Реувен Куравский, Ида Недобора Литературный редактор Анна Кутузова Корректор Любовь Орлова Верстка и дизайн издательство Хазак, Израиль Все права на оригинальный текст принадлежат Kehot Publi - cation Society, NY, права на перевод на иврит принадлежат издательству Mechon Levi Yitzchok. Перевод Колель Тора, 2019

3 ב"ה פתח דבר מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת מקץ הננו מוציאים לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית. לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית. ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ''הקיצור ורננו גו''', ומלכנו נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы рады представить вашему вниманию беседу Любавичского Ребе к главе "МИКЕЦ" с переводом на русский язык. Для удобства двуязычных читателей параллельно с русским переводом приводится текст беседы на иврите. Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе мы удостоились учить Тору от него самого с приходом праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное пророком: «Новая Тора от Меня выйдет». Международная образовательная сеть «Колель Тора»

4 1 פרשת מקץ כשחורשים וזורעים - צומח! כרך ג' מתורגם ללשון הקודש ו י ח ל ם יו ס ף ח לו ם ו י ג ד ל א ח יו... ו ה נ ה א נ ח נו מ א ל מ ים א ל מ ים ב תו ך ה ש ד ה ו ה נ ה ק מ ה א ל מ ת י ו ג ם נ צ ב ה ו ה נ ה ת ס ב ינ ה א ל מ ת יכ ם ו ת ש ת ח ו ין ל א ל מ ת י: ו י ח ל ם עו ד ח לו ם א ח ר ו י ס פ ר א תו ל א ח יו ו י אמ ר ה נ ה ח ל מ ת י ח לו ם עו ד ו ה נ ה ה ש מ ש ו ה י ר ח ו א ח ד ע ש ר כ ו כ ב ים מ ש ת ח ו ים ל י: )בראשית, לז, ה' - ט'( ו י ה י... ו פ ר ע ה ח ל ם ו ה נ ה ע מ ד ע ל ה י א ר: ו ה נ ה מ ן ה י א ר ע ל ת ש ב ע פ רו ת י פו ת מ ר א ה ו ב ר יא ת ב ש ר... ו ה נ ה ש ב ע פ רו ת א ח רו ת ע לו ת א ח ר יה ן מ ן ה י א ר ר עו ת מ ר א ה ו ד ק ו ת ב ש ר... ו ת אכ ל נ ה ה פ רו ת ר עו ת ה מ ר א ה ו ד ק ת ה ב ש ר א ת ש ב ע ה פ רו ת י פ ת ה מ ר א ה ו ה ב ר יא ת... ו י ח ל ם ש נ ית ו ה נ ה ש ב ע ש ב ל ים ע לו ת ב ק נ ה א ח ד ב ר יאו ת ו ט בו ת: ו ה נ ה ש ב ע ש ב ל ים ד ק ו ת ו ש דו פ ת ק ד ים צ מ חו ת א ח ר יה ן: ו ת ב ל ע נ ה ה ש ב ל ים ה ד ק ו ת א ת ש ב ע ה ש ב ל ים ה ב ר יאו ת ו ה מ ל או ת: )בראשית, מא, א - ז ( יוסף ופרעה א. בתחילת פרשת מקץ מספרת התורה באריכות על שני חלומות פרעה - חלום הפרות וחלום השבלים; כן מסופר על הפתרון שנתן יוסף לחלומות, שהם מהוים רמז לשנות השבע ושנות הרעב. לשם מה מספרת התורה, ובהרחבה כזו, את כל פרטי חלומות פרעה? בעיקר הרי חשוב לדעת שיוסף הודיע מראש לפרעה על שבע שני השבע ושבע שני הרעב, שעקב כך נעשה יוסף משנה למלך במצרים - אבל מה ההבדל אם הדבר בא באמצעות חלומות או בדרך אחרת ואפילו אם רוצה התורה לספר לנו שחלומות פרעה גרמו ליוסף להיות משנה למלך במצרים, הרי היה אפשר לספר זאת בקיצור, שאיש לא ידע לפתור את חלומות פרעה, מלבד יוסף, ושפתרונם היה: שבע שני שבע ושבע שני רעב. לשם מה חשוב לנו לדעת את כל הפרטים שראה גוי בחלומו? המענה לכך: המשך הענינים בתורה, מלמד שזה שהודיעו לפרעה על שני השבע ושני הרעב באמצעות חלומות, הוא תוצאה מכך שכן היה אצל יוסף תחילה, שהודיעו לו מלמעלה, על עניניו, על ידי חלומות, כמסופר בפרשה הקודמת.

5 1 ГЛАВА "МИКЕЦ" Трудиться и расти Ликутей cихот, т. 3 И приснился Йосефу сон, и рассказал братьям своим вот, мы вяжем снопы среди поля; и вот, поднялся мой сноп и стал прямо; и вот, кругом стали ваши снопы и поклонились моему снопу И приснился ему еще сон другой и сказал: вот, приснился мне еще сон, что вот, солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне. (Берейшит, 37, 5-9) И было фараону снилось: вот, он стоит у реки. И вот, из реки выходят семь коров, хороших видом и тучных плотью И вот, семь других коров выходят за ними из реки, худых видом и тощих плотью И съели коровы, худые видом и тощие плотью, семь коров, хороших видом и тучных И заснул он, и снилось ему вторично: вот, семь колосьев всходят на одном стебле, тучных и хороших. Но вот, семь колосьев, тощих и опаленных восточным ветром, вырастают за ними. И проглотили колосья тощие семь колосьев тучных и полных. (Берейшит, 41, 1-7) 1. Йосеф и фараон В начале главы Микец Тора подробно повествует о двух снах фараона: один сон про коров, другой про колосья. Тора рассказывает и о том, как Йосеф разгадал значение этих снов. По его словам, сны предвещали 7 сытых и 7 голодных лет. Зачем Торе рассказывать все детали сна фараона, да еще в таких подробностях? Казалось бы, все, что нам нужно знать это то, что Йосеф заблаговременно сообщил фараону про семь сытых и семь голодных лет, в результате чего стал заместителем правителя Египта. Но какое нам дело до того, как это произошло из-за снов или как-то иначе? Допустим, Тора хочет нам рассказать, что Йосеф стал заместителем фараона в результате успешного толкования его снов. Но можно было рассказать об этом очень кратко, примерно так: "Никто не мог разгадать сны фараона, пока не пришел Йосеф и сказал, что они предвещают семь сытых лет и семь голодных лет". Зачем нам знать все детали снов, которые видел этот инородец? На самом деле Тора преподает нам важнейший урок! Почему фараон узнал о предстоящих годах изобилия и голода именно во сне?

6 לקוטי שיחות ץקמ 2 מדוע היה זה כך אצל פרעה? משום שיוסף הצדיק היה נשמה כללית, והוא המשיך בעולם את כל עניני יעקב אבינו. וכיון שיוסף הוא "צדיק יסוד עולם", כל ההשפעות שבעולם צריכות לעבור דרכו, וכשם שאצלו היה הסדר של גילוי ענינים מלמעלה על ידי חלומות, נקבע הסדר כך בכל העולם, עד שכאשר היו צריכים להודיע דבר אפילו לפרעה מלך מצרים, "מושל בכיפה", היה זה באמצעות חלום. זוהי הוראה עיקרית בעבודתינו: כאשר יהודי נתקל בנסיונות של הנחות ותאוות מזיקות, עליו לדעת שהם נובעים ממנו, היהודי. לא כדעת הסוברים שיש ללכת בעקבות העולם; גם לא כאלו הסוברים, כי על מנת לקיים תורה ומצוות צריך אדם להתאים עצמו ל"עולם", אלא אדרבה, מציאות העולם תלויה ביהודי: מפני שאצלו רווחת הנחה מסויימת או שהוא מתחשק לאיזו תאוה, באים אותם ענינים גם בעולם, אלא כשהם באים בעולם )"עולם" מלשון העלם(, אין מקורם נרגש בהם, ומופיעים כאילו מעצמם, וגוררים אותו ללכת אחריהם. ברם מאחר שבאמת באים הם מהאדם, הרי על ידי כך שימיר את ההנחות והתאוות הלא-טובות שלו בטובות, יוחלפו אלו גם בעולם. יתר על כן: גם במידה ואי אפשר לומר שהנסיונות נובעים מהאדם, משום שהוא נקי מהנחות ותאוות אלו, אפילו בדקות, באים הם, לפחות, בגללו - שכן כל הבריאה היא "בשביל ישראל שנקראו ראשית" - כדי שיעמוד בנסיון, וכאשר יעורר בקרבו את התוקף לבל יתפעל, יתגלה אז, שכל הנסיון אינו אלא דבר דמיוני, כי כל סדרי עולם תלויים בתהלוכות האדם בעניניו. 1. ראה ביאורי הזהר ר"פ ויחי )ל, א ואילך(. אוה"ת ד"ה בן פורת יוסף )שפו, א( ובכ"מ. ועייג"כ להלן פ ויחי. 2. ראה תרגום שני למג"א בתחילתו. 3. אותיות דרע"ק אות ב. סדר רבה דבראשית ד. ויק"ר פל"ו, ד. תנחומא - באבער - ג. רש"י ורמב"ן בראשית א, א.

7 2 ЛИКУТЕЙ СИХОТ МИКЕЦ Только потому, что так произошло у Йосефа! Как мы помним, будущее Йосефа тоже сообщалось ему посредством снов, как Тора рассказывает в начале главы Вайешев. Дело в том, что Йосеф обладал Нешама клалит "общей душой". Именно он притягивал в мир духовный свет праотца Яакова. И поскольку Йосеф является "праведником, на котором зиждется мир" 1, то любое высшее влияние, которое спускается в мир, проходит через него. Поэтому, если Йосефу передавали Свыше определенную информацию через сны, то и для всего мира был установлен такой же порядок. И даже когда надо было сообщить что-либо фараону, египетскому царю, это делалось посредством сна. Отсюда мы должны извлечь важные выводы относительно нашего духовного служения. Сталкиваясь с испытаниями, сопряженными с вредными страстями и предрассудками, еврей должен знать: все это исходит от него, от еврея. Ошибаются те, кто полагает, что надо следовать за окружающим миром. Неправы и те, кто считает, что для исполнения Торы и заповедей, необходимо подстраиваться под окружающий мир. Наоборот весь мир зависит от еврея, и только потому, что он смотрит на вещи опре- 1. Мишлей, 10:25. деленным образом или желает чего-либо, те же самые идеи появляются в окружающем мире. Однако когда эти явления приходят в мир, их источник не виден (так как мир олам - происходит от ѓээлем, сокрытие), они появляются как будто сами по себе, увлекая за собой человека. Но ведь на самом деле это идет из самого человека: когда он заменяет свои недобрые устремления и взгляды на добрые, все меняется и в окружающем мире. Даже если нельзя сказать, что испытания происходят из самого человека, так как он свободен от неблаговидных воззрений и страстей, во всяком случае, они появляются из-за него. Ведь все творение существует "ради народа Израиля, названного рейшит начало" 2, т.е. ради того, чтобы еврей устоял перед испытанием. Если еврей будет устойчив и не станет обращать внимание на свое окружение, все сразу преобразится. Тогда станет видно, что все испытания были всего лишь плодом воображения человека. Ибо все, что происходит в мире, зависит от личного поведения человека. 2. Противоположности Хотя сны фараона были следствием снов Йосефа, их содержание 2. См. Раши к Берейшит, 1:1. На основе сказанного (Йирмияг у, 2:3): "Святыня Г-сподня, Израиль, начало плодов Его".

8 לקוטי שיחות ץקמ 3 בין חלומות יוסף לחלומות פרעה ב. אף כי חלומות פרעה באו כתוצאה מחלומות יוסף, מנוגדים היו במהותם: חלומות יוסף הם בקדושה וחלומות פרעה - ב"לעומת זה". מכאן כמה החילוקים ביניהם בסדר ובפרטי החלומות. )א( חלומות יוסף פותחים מיד בעבודה - "מאלמים אלומים". לעומתם בחלומות פרעה אין מדובר כלל בעבודה. הטעם לכך: ההשפעות דקדושה, כיון שנמשכות מהקב"ה לישראל )והקב"ה הוא הרי שלם בתכלית והוא עצמו תכליתו; גם הנשמה שהיא חלק אלקה ממעל ממש, תכליתה בה עצמה ולא בדבר אחר, ועל כן גם השפעות אלו( הם בתכלית השלימות והטוב, ולפיכך חייבים לבוא דוקא על ידי עבודה, כדי שלא יהיו בבחינת "נהמא דכיסופא" )=לחם בושה(, שאינו תכלית הטוב. לא כן הוא בלעומת זה, בקליפה, שבה עצמה אין שום תכלית, כל מציאותה הוא שהיא טפלה לדבר אחר, במילא אין נדרשת לצורך השפעותיה שלימות של העבודה, והן נשפעות "חנם", משום שגם כך אינם מהוים מציאות. )ב( חלומות יוסף הם באופן של "מעלין בקדש": תחילתם ב"שבלים", שהם נפרדות אחת מן השניה, ומהם מתחברים יחדיו "אלומים" - מדברים נפרדים נעשה 4. ראה בכ"ז לעיל פ וישב ובהמצויין שם. 5. תניא רפ"ב. ענין של אחדות )בחלום הראשון(; עד לענינים שמימיים )שמש ירח וכוכבים - בחלום השני(. כן, לפי פשוטם של דברים מבחינה גשמית, ה"אלומים" יקרים יותר מ"שבלים", ואבנים טובות ומרגליות שאורם נובע מהכוכבים, מורים על עשירות גדולה יותר מאשר ה"אלומים". מה שאין כן חלומות פרעה הם באופן של "פוחת והולך": החלום הראשון הוא ב"פרות" - סוג החי, והחלום השני הוא ב"שבלים", שהם מסוג תחתון יותר - צומח. הדבר בולט יותר בשים לב, שלפי סדר הטבע היה צריך להיות: תחילה שבלים ואחר כך פרות, כי פרות "בריאות בשר" ופרות "דקות בשר", שעליהם מדובר בחלום הראשון, תלויים במזונם, בשבלים, בין אם "בריאות" או "דקות". והיה צריך החלום השני להיות ראשון. אבל כיוון שבלעומת זה הסדר הוא "פוחת והולך", היו חלומות פרעה בסדר הפוך. וכך בכל אחד מחלומות פרעה, היה באופן של "פוחת והולך": תחילה ראה "שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר" ואתר כך "רעות מראה ודקות בשר"; שבלים "בריאות וטבות" ואחר כך "דקות ושדופות קדים" ויתירה מזו: כל כך "פוחת והולך" בקליפה הטוב והיפה, עד שהפרות והשבלים היפות והטובות נאכלות לגמרי )"ותבלענה"( על ידי הפרות והשבלים הרעות והדקות. 6. לקו"ת ראה ד"ה ושמת כדכד.

9 3 ЛИКУТЕЙ СИХОТ МИКЕЦ прямо противоположно: сны Йосефа связаны со сферой святости, а сны фараона с обратной стороной (силами зла). Отсюда ряд различий между снами как в их последовательности, так и в деталях. 1) Сны Йосефа сразу начинаются с работы "вяжем снопы". У фараона же во снах и речи не идет о работе. Еврейcкий народ получает все блага напрямую от Всевышнего, от которого исходит лишь добро в его наиболее совершенной форме. Всевышний абсолютно совершенен, Он не существует "ради чего-то", его существование ничем не обусловлено. Душа, будучи настоящей частичкой Всевышнего 3, также не является средством для чего-либо и существует безусловно. Поэтому и все, что еврей получает от Всевышнего, является совершенным, и высшие блага человек может получить только если потрудится и приложит усилия. Без труда можно получить лишь "постыдный хлеб" 4, который никак не назовешь совершенным добром. Клипа же, т.е. сфера, противостоящая святости, сама по себе не является целью; она второстепенна и существует лишь как средство. Соответственно, чтобы получить что- 3. См. Тания, гл "Постыдный хлеб" (наг ама де-кисуфа) символическое определение получения Б-жественных благ, не заработанных служением Творцу. либо из области клипы, от человека не требуется прилагать существенные усилия. В сфере клипы все раздается "бесплатно", потому что ее "подарки" все равно не являются истинной реальностью. 2) Сны Йосефа выражают подъем, согласно правилу "в святости поднимаются" 5 : сон начинается с колосьев, отдельных друг от друга, а затем объединяющихся в снопы. Разрозненные вещи достигают единства (в первом сне), переходя, наконец, в небесные светила (солнце, луну и звезды во втором сне). К тому же снопы в буквальном понимании и в материальном смысле дороже колосьев, а драгоценные камни, свет которых происходит от звезд 6, указывают на еще большее богатство, чем снопы. В снах фараона всё идет вниз: в первом сне коровы, животный мир, во втором сне уже колосья, т.е. более низкий растительный мир. Это особенно примечательно, если учесть, что естественным путем все должно быть наоборот: сначала должны появиться колосья, а затем коровы. Ведь тучность и худоба коров, о которых говорится в первом сне, это следствие их питания (являются колосья полными или пу- 5. См. Талмуд, Шабат, 21б. Согласно г алахе, степень святости можно лишь повышать, но не убавлять. Этот принцип актуален и как общий подход к служению Б-гу. 6. Ликутей Тора, гл. Реэ, маамар Весамти кадкод.

10 לקוטי שיחות ץקמ 4 אף בפתרון ובקיום החלומות, היה בסדר דומה: תחילה היו שנות השבע ואחריהם שנות הרעב - "פוחת והולך" - במדה כזו, עד ש"לא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא". )דבר שנות השבע שהגיעו לאחר שנות הרעב - לא הוזכר בחלומות פרעה, כיון שדבר זה אינו קשור לפרעה. ברכת שנות השבע המאוחרות באה על ידי ברכת יעקב(. קדושה וקליפה - עליה וירידה ג. ובזה מתבטא ההבדל בין קדושה ל"לעומת זה". קדושה יש לה קיום נצחי ואינה נתונה לשינויים. השינויים בקדושה צריכים להיות רק באופן של הוספה ועליות - "מעלין בקודש", "ילכו מחיל אל חיל" - וכיון שהם בכל פעם רק למעליותא, הרי לאמיתותו של דבר אין בהם שינויים. )יתרה מזו - אפילו זה שלעתים ישנן ירידות בישראל, וכן - מה שבכנסת ישראל )ספירת המלכות( ישנן ירידות )לפעמים עולה ולפעמים יורדת( אין משמעותם שינויים מוחלטים, שכן רצון האדם מישראל אפילו כאן למטה הוא לעולם אותו רצון, ועוד, הוא תמיד באמנה אתו - לקיים תורה ומצוות ולהעלות בקודש. ועל אחת כמה וכמה בספירת המלכות, הרי תמיד כוונת הירידות היא לשם תכלית העליה שיהיה לאחר מכן - "מנוחה לחיי העולמים" - אם כן הרי "במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא", ואם כן, כל הירידות, בפנימיותן אינן שינויים", כי אם אדרבה, "מנוחה" - היפוכו של השינוי המתאים לרצון ולכוונה שבהם(. אבל ב"קליפה" ישנם שינויים, ובאופן של "פוחת והולך". הטעם לכך הוא, כאמור, משום שהקליפה אינה מציאות לעצמה, כל ישותה אינה אלא לנסות 7. הוספות לתו"א )קיח, א(. 8. משא"כ בקליפה דרק בשרשן - לשם שמים נתכוונו )לקו"ת חוקת סב, א(. 9. רמב"ם הל גירושין ספ"ב.

11 4 ЛИКУТЕЙ СИХОТ МИКЕЦ стыми). Таким образом, второй сон должен был быть первым. Но так как в клипе все идет на спад, то и сны фараона шли в обратном порядке. Если взять каждый сон фараона в отдельности, то и здесь наблюдается "понижение": сначала он видит семь красивых и тучных коров, а затем плохих и худых; сначала появляются здоровые и хорошие колосья, потом пустые и выветренные. Более того, в области клипы все хорошее настолько "худеет", что красивые, хорошие коровы и колосья подчистую проглатываются худыми коровами и колосьями. В разгадке снов сохраняется все та же тенденция: сначала шли годы изобилия, за ними годы голода, причем такого, что "не узнают того (былого) изобилия в стране из-за того голода" 7 (следует заметить, что второе изобилие, наступившее после голодных лет, не упоминается во сне фараона, потому что оно не имеет отношения к фараону: это изобилие пришло в Египет как благословение Яакова 7* ). 3. Изменения к лучшему В этом заключается разница между святостью и ее противоположностью: святость существует вечно и 7. Берейшит, 41:31. 7*. Голод продлился только два года вместо семи, т.к. Яаков принес благословение в Египет (см. Раши к Берейшит, 47:19). неизменно. Изменения в святости могут происходить исключительно в сторону роста и прибавления: как говорится, "поднимаются в святости" 5, "идут от силы к силе" 8. Эти изменения стабильное продвижение в положительную сторону, поэтому, по сути, изменениями не являются. Более того, если у еврея и бывает некоторое падение (и даже в корне еврейских душ, Кнесет Исраэль (сфира Малхут 9 ), тоже случаются спуски, (еврейский народ в целом переживает как подъемы, так и падения) эти спуски не абсолютны. Ведь еврей даже в материальном мире всегда в глубине души верен Всевышнему 10, он стремится исполнять Тору и заповеди, желает расти и развиваться во всем, что касается святости. И тем более это касается корня еврейских душ, сфиры Малхут. Цель любого ее спуска в достижении максимального подъема в дальней- 8. Те гилим, 84:8. 9. Источник еврейских душ, Кнесет Исраэль ("Собрание Израиля") соответствует нижней из Десяти сфирот сфире Малхут, которая олицетворяет способность передавать Б-жественную жизненную энергию в нижние миры. 10. Как объясняет Рамбам (Законы развода, 2:20) по поводу гета (разводного письма), данного мужем по принуждению суда: в том случае, когда человека принуждают сделать то, что соответствует воле Творца, его упрямство объяснимо не иначе как присутствием в нем дурного начала (йецер г а-ра), и насилие необходимо, чтобы сломить сопротивление этого самого начала. Сама же наша Б-жественная душа априори желает поступать так, как угодно Всевышнему (прим. Ребе).

12 לקוטי שיחות ץקמ 5 את האדם ולעורר אצלו כוחות פנימיים של קדושה. וככל שהאדם מתגבר יותר ומתעלה ב"עבודתו", כך פוחת אצלו הצורך בנסיון, ובמילא גם נחלשת מציאות הקליפה, "פוחת והולך", כמאמר רז"ל : 1 "כשזה קם זה נופל". זהו גם כללות החילוק בין פרי החג, ש"כנגד שבעים אומות", 1 שהם "מתמעטין והולכין" - 1 ובין נרות חנוכה, קדושה, שבהם הסדר הוא "מוסיף והולך", "מעלין בקודש". יגעת ומצאת - תאמין! ד. ההוראה מכך בעבודה היא: כשעולה בדעתו של אדם, שיוכל להשיג השפעות מסויימות ללא עבודה, מתוך הנחה, שמפני סיבות מסויימות יקבל ההשפעות גם ללא יגיעה - עליו לדעת שרעיון כזה מקורו בנפש הבהמית, מה"לעומת זה", ששם אין העבודה הכרחית; כמו כן צריך שידע שההשפעה שבכוונתו לקבל באופן זה, היא, ככל מציאות של לעומת זה, "פוחת והולך", עד שלא נשאר ממנה מאומה. 1 ולאידך גיסא: כשיתייגע בעבודה, יכול להיות בטוח ש"יגעת ומצאת", יתנו לו מלמעלה מציאה, עוד יותר מכפי עבודתו, וככל שיתקדם יקבל יותר - "מעלין בקודש". )משיחת ש"פ וישב תש"כ( 10. רש"י בראשית כה, כג. תניא פי"ג. 11. סוכה נה, ב. הובא ברש"י במדבר כט, יח. 12. סוכה מז, א. רש"י שם. 13. ראה קונטרס ומעין סוף מאמר ז.

13 5 ЛИКУТЕЙ СИХОТ МИКЕЦ шем 11, обретении "покоя и вечной жизни". Человек находится там, где его желание. Поэтому все понижения это, по сути, не изменения, а как раз обратное согласно заложенному в них замыслу и стремлению, их цель - покой. В области клипы происходят изменения, постоянно ведущие вниз. Это происходит потому, что силы клипы не существуют сами по себе, а лишь для того, чтобы испытать человека и пробудить скрытые в нем силы святости. Чем больше усилий прилагает человек и чем больше он возвышается своей работой, тем меньше остается необходимости в испытаниях, и в результате клипа ослабевает и мельчает, как сказали наши мудрецы 12 : "Когда этот встает этот падает". Этим жертвенные быки на праздник Суккот (по числу народов мира), которых с каждым днем становится все меньше, отличаются от свечей Хануки, которых становится каждый день все больше, так как "в святости поднимаются". 4. Трудись и найдешь Вывод из всего этого в личном служении человека. Если человеку приходит в голову, что он сможет получать какие-либо блага без труда (т.е. без служения Б-гу), он должен знать, что эти мысли берутся от животной души, от нечистой стороны, которой работа не нужна. Следует также знать, что те блага, которые человек намерен получить таким образом, как и любое явление с нечистой стороны становится все меньше, пока от него не останется ничего 13. С другой стороны, если человек будет трудиться, он может положиться на обещание наших мудрецов 14 : " если будешь трудиться, то найдешь". То, что ему дадут Свыше, будет как находка гораздо больше приложенных им усилий. И чем больше он будет продвигаться, тем больше получит, ведь в "святости поднимаются". (Из беседы в субботу главы Вайешев 5720 (1959) г.) 11. Спуск жизненной энергии, за который отвечает сфира Малхут, обеспечивает духовную работу в нижних мирах, которая приводит к духовному подъему даже в высших мирах. Так это и с еврейскими душами, коренящимися в Малхут, их спуск имеет потенциал дальнейшего духовного подъема. 12. См. Раши к Берейшит, 25: Кунтрес Умааян, конец маамара См. Талмуд, Мегила, 6б.

14 לזכות ' מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי ' ומשפחתם שי יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן ' ומשפחתם שי אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל ' ומשפחתם שי לאורך ימים ושנים טובות Эта книга вышла в свет в заслугу Михаэля, сына Моше и его супруги Леи, дочери Авраг ама и их семьи; Ицхака, сына Михаэля и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи; Элияг у, сына Реувена, и его супруги Тамар, дочери Михаэля и их семьи. Пусть Всевышний пошлет им долгих и счастливых лет жизни!

15 לעילוי נשמת משה בן לעילוי נשמת גבריאל - רפאל ותמר ז"ל ז"לז"ל ותמר גבריאל - רפאל משה בן ומרים נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל אברהם נתנאל בן נתנאל ז"ל מרים בת מרים בת נתנאל ז"ל Эта книга посвящается светлой памяти Эта книга светлой ипамяти Моше, сынапосвящается Гавриэля-Рефаэля Тамар Моше, сына сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар Нетанэля, Авраг ама и Мирьям Нетанэля, ама и имирьям Мирьям, сына дочериавраг Нетанэля Сары Мирьям, дочери Нетанэля и Сары לזכות הרה"ח ר' בן - ציון וזוגתו מרת דבורה לאה שיחיו ליפסקר ולזכות בני ביתם לזכות הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה שיחיו וובר ולזכות בני ביתם לזכות הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה שיחיו נימוי ולזכות בני ביתם

16 לזכות הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא אידלה וזוגתו רבקה פייגא בת חנה וילדיהם: חיה מושקא בת רבקה פייגא אריה לייב שאול בן רבקה פייגא יהודה מאיר בן רבקה פייגא שלום דובער בן רבקה פייגא שניאור זלמן בן רבקה פייגא גולדשמיד וזקניהם: חיים משה בן רבקה פייגא אידלה בת סוניה גולדשמיד אברהם הלוי בן נעמי חנה בת מרים פועה לוין סוניה בת חיה ליפסקר להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'

Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык משפטים МИШПАТИМ מהדורה ניסיונית תשע"ט Пробное издание 5779

Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык משפטים МИШПАТИМ מהדורה ניסיונית תשעט Пробное издание 5779 Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык משפטים МИШПАТИМ מהדורה ניסיונית תשע"ט Пробное издание 5779 בסיוע "קרן מרומים" עורך ראשי: הרב עקיבא נימוי תרגום: הרב גרשון פאליי, הרב חיים פילצר,

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

ולדימיר ספירו מבחן מיון. הקדמה 1 מבחן מיון (הפיתוח: ולדימיר ספירו ( ציון כללי _ שם, שם משפחה כיתה / קבוצה _ מורה _ הקדמה 1. יש למלא את הפרטים בעמוד זה

ולדימיר ספירו מבחן מיון. הקדמה 1 מבחן מיון (הפיתוח: ולדימיר ספירו ( ציון כללי _ שם, שם משפחה כיתה / קבוצה _ מורה _ הקדמה 1. יש למלא את הפרטים בעמוד זה הקדמה 1 מבחן מיון (הפיתוח: ( ציון כללי _ מורה _ הקדמה 1. יש למלא את הפרטים בעמוד זה (שם, שם משפחה, כיתה / קבוצה). 2. את אותם הפרטים יש למלא גם בכל עמוד, אותו תמלאו. 3. בחוברת ישנם 5 עמודים (עמ' 2 6); כל

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ÂÓÂÏÁ È Óˆ ÂÏ ÔÂ Ù ÛÒÂÈ Ï ÂÎ Ê ÔÂ Ó ÂÓÂÏÁ È Óˆ. בחייו של יוסף שזורים סיפורים של שלושה צמדי חלומות: בפעם הראשונה (ל"ז, ה- י), 1 יוסף עצמו חלם צמד חלומות חלום האלומות, וחלום השמש, הירח והכוכבים. בפעם השנייה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מאמר ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמ"א י"ל בקונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב

מכק אדמור מליובאוויטש מאמר דה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמא יל בקונטרס פורים קטן ה'תשנב מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מאמר ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמ"א י"ל בקונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב לעילוי נשמת הרה"ג הרה"ח הרב מרדכי שמואל בן הרה"ח הרב משה ע"ה אשכנזי רב ומרא דאתרא דכפר חב"ד במשך

קרא עוד

חכמת שלמה 1. )ספר בראשית פרק מז )כג( ו י אמ ר י וס ף א ל ה ע ם ה ן ק נ ית י א ת כ ם ה י ום ו א ת א ד מ ת כ ם ל פ ר ע ה ה א ל כ ם ז ר ע וז ר ע ת ם א ת

חכמת שלמה 1. )ספר בראשית פרק מז )כג( ו י אמ ר י וס ף א ל ה ע ם ה ן ק נ ית י א ת כ ם ה י ום ו א ת א ד מ ת כ ם ל פ ר ע ה ה א ל כ ם ז ר ע וז ר ע ת ם א ת חכמת שלמה 1. )ספר בראשית פרק מז )כג( ו י אמ ר י וס ף א ל ה ע ם ה ן ק נ ית י א ת כ ם ה י ום ו א ת א ד מ ת כ ם ל פ ר ע ה ה א ל כ ם ז ר ע וז ר ע ת ם א ת ה א ד מ ה: )כד( ו ה י ה ב ת ב וא ת ונ ת ת ם ח מ יש

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בימה לדיון בין התמימים ואנש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנשא תשנב גליון ה דבר מלכות שפ תולדות תשנב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ב"ה תוכן ההחלטה התקיפה: לגלות יחידה שבנפש / עמ' 4 יומן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

1

1 1 סיפור נורא מהרה"צ הקדוש ר' ישראל מרוז'ין מספרים על הרה"צ הקדוש ר' ישראל מרוז'ין כאשר עוד היה בקטנותו ממש "בוצין בוצין מקטפיה ידיעה" בזמן שמנעו מאיתו תפוח, אמר את הברכה "בורא ברי העץ" ועל ידי כך הכריח

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ז. מחיר: 10 ש"ח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל

בה. זמן שמחתנו ה'תשעז. מחיר: 10 שח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ז. מחיר: 10 ש"ח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל מו מ נו ח ה. הו ש ע נ ה ו הו ש יע ה נ א א ב ינו א

קרא עוד

בס"ד ספר בראשית כיתה ב מחצית ב פרשת וישלח נושא פרק תכנים מרכזיים נקודות והצעות להוראה ד-ז: יעקב שולח שליחים לעשיו במטרה לפייס אותו לקראת שובו חשוב לקש

בסד ספר בראשית כיתה ב מחצית ב פרשת וישלח נושא פרק תכנים מרכזיים נקודות והצעות להוראה ד-ז: יעקב שולח שליחים לעשיו במטרה לפייס אותו לקראת שובו חשוב לקש בס"ד ספר בראשית כיתה ב מחצית ב פרשת וישלח נושא פרק תכנים מרכזיים נקודות והצעות להוראה ד-ז: יעקב שולח שליחים לעשיו במטרה לפייס אותו לקראת שובו חשוב לקשר עם הפרשה הקודמת: יעקב ברח לחרן מפני עשו כי רצה להורגו,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת

ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת הבר מצוה של של י הת' שניאור זלמן שניאורוחנה זלמן שי'

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

הוספה מיוחדת עמ' כב גליון תרג ערש"ק פרשת פנחס ה'תשע"ז פרים וכבשים - ומה עם האילים? היחס למקיים מצוה שלא לשמה בהא דפוסקין צדקה על היתומים חשיבותו של הכ

הוספה מיוחדת עמ' כב גליון תרג ערשק פרשת פנחס ה'תשעז פרים וכבשים - ומה עם האילים? היחס למקיים מצוה שלא לשמה בהא דפוסקין צדקה על היתומים חשיבותו של הכ הוספה מיוחדת עמ' כב גליון תרג ערש"ק פרשת פנחס ה'תשע"ז פרים וכבשים - ומה עם האילים? היחס למקיים מצוה שלא לשמה בהא דפוסקין צדקה על היתומים חשיבותו של הכסף המצמיח פתח דבר בעזהי ת. קודש פרשת פנחס, הננו מתכבדים

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות 50 מ' חזה בוגרות 00:30.65 00:33.05 00:33.58 00:34.05 00:34.85 00:37.38

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

פרקים ט- י המסע בעקבות הענן והחצוצרות 1 המסע המתואר שיצא מהר סיני, היה צריך להסתיים בכניסה של בני ישראל לא"י וזוהי האווירה המופיעה בפרקנו. חשוב להדגיש

פרקים ט- י המסע בעקבות הענן והחצוצרות 1 המסע המתואר שיצא מהר סיני, היה צריך להסתיים בכניסה של בני ישראל לאי וזוהי האווירה המופיעה בפרקנו. חשוב להדגיש פרקים ט- י המסע בעקבות הענן והחצוצרות 1 המסע המתואר שיצא מהר סיני, היה צריך להסתיים בכניסה של בני ישראל לא"י וזוהי האווירה המופיעה בפרקנו. חשוב להדגיש את האוירה הזו, על מנת להמחיש את גודל השבר בעקבות חטא

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

5751B 1-444

5751B 1-444 `"ypz hay `"i,glya t"y 211 à"ùðú'ä èáù à"é,çìùá ô"ù úçéùî.ã"ñá úéãéàî íåâøú. בפרשתינו מדובר אודות כמה ענינים כלליים נסים כלליים שקרו לבנ"י אחרי צאתם ממצרים: אחרי שהי' "בשלח פרעה את העם" 1 מסופר אודות הנס

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

797-P.indd

797-P.indd * הדלקת נש"ק (תמיד): "אף שהדלקת הנרות היא על ידי בעלת הבית (עקרת הבית), מכל מקום מנהג ישראל שגם הבעל משתתף בזה (באופן סמלי על כל פנים) על ידי הסיוע בהכנות לזה, כגון בהגשת הגפרורים או הנרות וכיוצא בזה".

קרא עוד

1

1 www.ybm.org.il תולדות - יחסם של יצחק ורבקה לעשו ויעקב ר' אלי וינברגר מקורות בראשית פרק כה )כז( ו י ג ד ל ו ה נ ע ר ים ו י ה י ע ש ו א י ש י ד ע צ י ד א י ש ש ד ה ו י עק ב א י ש ת ם י ש ב א ה ל ים: )כח(

קרא עוד

בס"ד עשר המכות- פרקים ז' - י"א תשע המכות הראשונות- פרקים ז'- י' )מכת בכורות תילמד בהמשך יחידה נפרדת( סיפור מכות מצרים הינו ארוך ומפורט ביותר. אין ברצו

בסד עשר המכות- פרקים ז' - יא תשע המכות הראשונות- פרקים ז'- י' )מכת בכורות תילמד בהמשך יחידה נפרדת( סיפור מכות מצרים הינו ארוך ומפורט ביותר. אין ברצו בס"ד עשר המכות פרקים ז' י"א תשע המכות הראשונות פרקים ז' י' )מכת בכורות תילמד בהמשך יחידה נפרדת( סיפור מכות מצרים הינו ארוך ומפורט ביותר. אין ברצוננו ללמוד אותו על כל פרטיו אלא להבין את מגמתו. הערה דידקטית:

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

‏ ױ  ׂ י

‏ ױ  ׂ י פתח דבר בעזהי ת. קודש פרשת ויגש, הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי התורה ולומדי, את הקונטרס '' (גליון רנב), והוא אוצר בלום בעניני הפרשה מתוך רבבות עניני חידוש וביאור שבתורת נשיא ישראל ומנהיגו, כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד