XPS 8500 מדריך ללקוח

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "XPS 8500 מדריך ללקוח"

תמליל

1 4 מפרט

2 8 מפרט כדי ללמוד על התכונות והאפשרויות המתקדמות שזמינות בשולחן העבודה שלך, ראה מפרט בכתובת support.dell.com/manuals מפרט

3 לחץ על Save (שמור) כדי לשמור את הקובץ בשולחן העבודה. הקובץ יורד לשולחן העבודה שלך. לחץ על Close (סגור) אם מופיע החלון Download Complete (הורדה הושלמה). סמל הקובץ מופיע בשולחן העבודה ושמו זהה לקובץ עדכון ה- BIOS שהורדת. לחץ פעמיים על סמל הקובץ בשולחן העבודה ובצע את ההוראות שמופיעות על המסך עדכון ה- BIOS

4 עדכון ה- BIOS ייתכן שיהיה צורך לעדכן את ה- BIOS כאשר כדי לבצע עדכון של ה- BIOS : קיים עדכון זמין או בעת החלפת לוח המערכת. 7 הפעל את המחשב. עבור אל.support.dell.com/support/downloads אתר את קובץ עדכון ה- BIOS עבור המחשב שברשותך: הערה: תג השירות של המחשב נמצא על תווית בגב המחשב. אם תג השירות של a b a b c d המחשב נמצא ברשותך: לחץ על Enter a Tag (הזן תג). הזן את תג השירות של המחשב שלך בשדה tag: Enter a service (הזן תג שירות:), לחץ על Go (בצע) והמשך אל שלב 4. אם תג השירות של המחשב לא נמצא ברשותך: לחץ על Select Model (בחר דגם). בחר את סוג המוצר ברשימה Select Your Product Family (בחר את משפחת המוצרים שלך). בחר את שם המוצר ברשימה Select Your Product Line (בחר את קו המוצרים שלך). בחר את מספר הדגם של המוצר (בחר את דגם המוצר שלך). ברשימה Select Your Product Model הערה: אם בחרת דגם שונה וברצונך להתחיל מחדש, לחץ (התחל מחדש) בפינה הימנית העליונה של התפריט. על Start Over e 4 5 לחץ על Confirm (אישור). רשימת תוצאות תופיע על המסך. לחץ על.BIOS לחץ על Download Now (הורד כעת) כדי להוריד את החלון File Download (הורדת קובץ) מופיע. קובץ ה- BIOS העדכני ביותר. עדכון ה- BIOS

5 ניקוי סיסמאות CMOS CMOS: אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance אזהרה: כדי לנקות את הגדרת ה-,CMOS יש לנתק את המחשב משקע החשמל. הסר את כיסוי המחשב. ראה "כיסוי המחשב" בעמוד. אתר את מגשר איפוס CMOS בן הפינים (RTCRST) בלוח המערכת. ראה "רכיבי לוח מערכת" בעמוד 9. הסר את תקע המגשר בן הפינים מפינים ו- והתקן אותו בפינים ו-. המתן חמש שניות לערך כדי לנקות את הגדרת ה-.CMOS הסר את תקע המגשר בן הפינים מפינים ו- והתקן אותו בפינים ו-. החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד הגדרת מערכת

6 Password (סיסמה): המתן חמש שניות לערך כדי לנקות את הגדרת הסיסמה. הסר את תקע המגשר בן הפינים מפינים ו- והתקן אותו בפינים ו-. החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד הגדרת מערכת 9

7 4 שינוי רצף אתחול עבור אתחולים עתידיים היכנס להגדרת המערכת. ראה "כניסה להגדרת המערכת" בעמוד 09. השתמש במקשי החצים כדי כדי לגשת לתפריט. לסמן את אפשרות התפריט Boot (אתחול) והקש <Enter> הערה: רשום את רצף האתחול הנוכחי, למקרה שתרצה לשחזרו. לחץ על מקשי החצים למעלה ולמטה כדי לנוע לחץ ברשימת ההתקנים. על סימן הפלוס (+) או המינוס ( ) כדי לשנות את עדיפות האתחול של ההתקן. ניקוי סיסמאות שנשכחו אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance אזהרה: כדי לנקות את הגדרת ה-,CMOS יש לנתק את המחשב משקע החשמל. הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. אתר את מגשר איפוס בעמוד 9. הסיסמה בן הפינים (PSWD) בלוח המערכת. ראה "רכיבי לוח מערכת" הסר את תקע המגשר בן הפינים מפינים ו- והתקן אותו בפינים ו-. 8 הגדרת מערכת

8 Boot Sequence (רצף אתחול) תכונה זו מאפשרת לך לשנות את רצף האתחול עבור התקנים. Boot Options (אפשרויות אתחול) Diskette Drive (כונן תקליטונים) המחשב מנסה לאתחל מכונן הפעלה בכונן, המחשב מפיק הודעת שגיאה. Hard Drive (כונן קשיח) המחשב מנסה לאתחל הפעלה בכונן, המחשב מפיק הודעת שגיאה. התקליטונים. אם אין מערכת מהכונן הקשיח הראשי. אם אין מערכת CD/DVD/CD-RW Drive (כונן תקליטורים/ RW-CD/DVD ) המחשב מנסה לאתחל מהכונן האופטי. אם אין תקליטור בכונן או שהתקליטור אינו מאפשר אתחול, המחשב מפיק הודעת שגיאה. USB Storage Device (התקן אחסון (USB הכנס את התקן הזיכרון למחבר USB והפעל מחדש את המחשב. כאשר מופיע F Boot Options (אפשרויות אתחול F) בפינה הימנית התחתונה במסך, הקש <F> ה. BIOS- מזההאת ההתקן ומוסיף את אפשרות זיכרון הבזק ה- USB לתפריט האתחול. הערה: כדי לאתחל מהתקן,USB ההתקן חייב להיות כזה שניתן לאתחל ממנו. כדי לוודא שניתן לאתחל מההתקן, עיין בתיעוד ההתקן. Network (רשת) המחשב מנסה הודעת שגיאה. 4 שינוי רצף אתחול עבור האתחול הנוכחי בעת לאתחל מהרשת. אם אין מערכת הפעלה ברשת, המחשב מפיק באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי לשנות את רצף האתחול הנוכחי, לדוגמה, לאתחל מהכונן האופטי כדי להפעיל את Dell Diagnostics (תוכנית האבחון של (Dell מהתקליטור Drivers and Utilities (מנהלי התקנים ותוכניות שירות). רצף האתחול הקודם מתחדש באתחול הבא. אתחול מהתקן,USB חבר את התקן ה- USB למחבר.USB הפעל (או הפעל מחדש) את המחשב. כאשר מופיע F Setup (הגדרות F Boot Options,(F (אפשרויות אתחול F) בפינה הימנית התחתונה במסך, הקש <F>. הערה: אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה של.Microsoft Windows לאחר מכן כבה את המחשב ונסה שוב. יופיע Boot Device Menu (תפריט התקן אתחול) המציג את כל התקני האתחול הזמינים. באפשרות Boot Device Menu (תפריט התקן אתחול) בחר את ההתקן שממנו ברצונך לאתחל. לדוגמה, אם אתה מאתחל מהתקן זיכרון,USB סמן את האפשרות USB Storage Device (התקן אחסון (USB והקש.<Enter> הגדרת מערכת 7

9 Security (אבטחה) מציג את מצב סיסמת המשתמש (לא מותקן כברירת מחדל) מציג את מצב סיסמת המשתמש (לא מותקן כברירת מחדל) מאפשר להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת המפקח הערה: מחיקת סיסמת המפקח תמחק את סיסמת המשתמש. לכן, יש להגדיר את סיסמת המפקח לפני הגדרת סיסמת המשתמש. Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מנוטרל כברירת מחדל) Supervisor Password (סיסמת מפקח) User Password (סיסמת משתמש) Set Supervisor Password (קביעת סיסמת מפקח) HDD protection (הגנת כונן קשיח) מאפשר להגדיר, לשנות או למחוק את סיסמת המשתמש Setup or Always (הגדרת מערכת או תמיד) מציין מתי על המשתמש להזין סיסמת מפקח. Setup (בעת כניסה להגדרות המערכת) או Always (תמיד) Setup) כברירת מחדל) Set User Password (קביעת סיסמת משתמש) Password Check (בדיקת סיסמה) Exit (יציאה) אפשרויות לשמירת שינויים והפעלה מחדש, ביטול השינויים והפעלה מחדש ו טעינת ברירות מחדל Exit options (אפשרויות יציאה) 6 הגדרת מערכת

10 LAN Wake Up by integrated (התעוררות באמצעות LAN משולב) Enabled (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מושבת כברירת מחדל) Power Off (AC (שחזור AC Recovery (כיבוי); Power On (הפעלה); Last Power Power Off) הפעלה אחרון) (מצב State כברירת מחדל) State USB Powershare in S4/S5 (שיתוף אספקת מתח USB במצב Enabled (S4/S5 (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מושבת כברירת מחדל) State USB Powershare in Sleep (שיתוף אספקת מתח USB במצב שינה) Normal (רגיל); Enhanced (מוגבר) (רגיל כברירת מחדל) On Enabled Auto Power (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מנוטרל כברירת מחדל) Date Auto Power On (הפעלה אוטומטית בתאריך) 0 עד 0, לכל יום (5 כברירת מחדל) Hour Auto Power On (הפעלה אוטומטית בשעה) 0 עד ( כברירת מחדל) Minute Auto Power On (הפעלה אוטומטית בדקה) 0 עד (0 59 כברירת מחדל) Second Auto Power On (הפעלה אוטומטית בשנייה) 0 עד (0 59 כברירת מחדל) Power (חשמל) Power Management (ניהול צריכת חשמל) הגדרת מערכת 5

11 מציין את רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים ;(USB תקליטון (התקן USB Floppy Device Internal HDD Devices (התקני כונן קשיח פנימיים); ;(USB אחסון (התקן USB Storage Device Internal ODD Devices (התקני ODD פנימיים); Onboard NIC Device (התקן בקר רשת מוכלל); USB Storage Device) (מושבת) Disabled כברירת מחדל) מציין את רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים ;(USB תקליטון (התקן USB Floppy Device Internal HDD Devices (התקני כונן קשיח פנימיים); ;(USB אחסון (התקן USB Storage Device Internal ODD Devices (התקני ODD פנימיים); Onboard NIC Device (התקן בקר רשת מוכלל); Internal ODD Devices) (מושבת) Disabled כברירת מחדל) מציין את רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים ;(USB תקליטון (התקן USB Floppy Device Internal HDD Devices (התקני כונן קשיח פנימיים); ;(USB אחסון (התקן USB Storage Device Internal ODD Devices (התקני ODD פנימיים); Onboard NIC Device (התקן בקר רשת מוכלל); USB Floppy Device) (מושבת) Disabled כברירת מחדל) מציין את רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים ;(USB תקליטון (התקן USB Floppy Device Internal HDD Devices (התקני כונן קשיח פנימיים); ;(USB אחסון (התקן USB Storage Device Internal ODD Devices (התקני ODD פנימיים); Onboard NIC Device (התקן בקר רשת מוכלל); Onboard NIC Device) (מושבת) Disabled כברירת מחדל) nd Boot Device (התקן אתחול ראשון) rd Boot Device (התקן אתחול שלישי) 4th Boot Device (התקן אתחול רביעי) 5th Boot Device (התקן אתחול חמישי) 4 הגדרת מערכת

12 Enabled Onboard Audio Controller Onboard Device Configuration (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (תצורת התקנים מוכללים) (מאופשר כברירת מחדל) ;AHCI (SATA (מצב SATA Mode AHCI) RAID כברירת מחדל) Multi-Display Enabled Intel (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מושבת כברירת מחדל) Enabled Onboard LAN Controller (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) Enabled Onboard LAN Boot ROM (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מאופשר כברירת מחדל) Boot (אתחול) NumLock (מצב Bootup NumLock State באתחול) On (מופעל) או Off (כבוי) (מופעל כברירת מחדל) Report (דווח) או Do Not Report (אל תדווח) Report) כברירת מחדל) (Numlock (מקש Numlock Key Keyboard Errors (שגיאות מקלדת) Enabled (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מאופשר כברירת מחדל) (USB אתחול (תמיכת USB Boot Support Enabled (מאופשר) או Disabled (מנוטרל) (מנוטרל כברירת מחדל) UEFI קודם) או (דור Legacy Legacy) כברירת מחדל) מציין את רצף האתחול מבין ההתקנים הזמינים ;(USB תקליטון (התקן USB Floppy Device Internal HDD Devices (התקני כונן קשיח פנימיים); ;(USB אחסון (התקן USB Storage Device Internal ODD Devices (התקני ODD פנימיים); Onboard NIC Device (התקן בקר רשת מוכלל); Internal HDD Devices) (מושבת) Disabled כברירת מחדל) Boot Menu Security (אבטחת תפריט אתחול) Boot Mode (מצב אתחול) st Boot Device (התקן אתחול ראשון) הגדרת מערכת

13 Advanced (מתקדם) Technology Intel SpeedStep (טכנולוגיית SpeedStep של Enabled (Intel (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מאופשר כברירת מחדל) Intel Virtualization Technology (טכנולוגיית וירטואליזציה של (Intel Enabled (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מאופשר כברירת מחדל) (CPU XD ב- (תמיכה CPU XD Support - Enabled (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מאופשר כברירת מחדל) (CPUID ערך (הגבלת Limit CPUID Value - Enabled (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מושבת כברירת מחדל) Support Enabled Multi Core (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מאופשר כברירת מחדל) Technology Intel Turbo Boost (טכנולוגיית Enabled (Intel של Turbo Boost (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מאופשר כברירת מחדל) Ports Front USB (יציאות USB קדמיות) Enabled (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מאופשר כברירת מחדל) Ports Rear USB (יציאות USB אחוריות) Enabled (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מאופשר כברירת מחדל) Ports Top USB (יציאות USB עליונות) Enabled (מאופשר) או Disabled (מושבת) (מאופשר כברירת מחדל) Processor Configuration (תצורת מעבד) (USB (תצורת USB Configuration הגדרת מערכת

14 Processor Information (פרטי מעבד) מציג את פרטי המעבד מציג את מזהה משפחת המעבד מציג את מספר הליבות של המעבד מציג את גודל מטמון L מציג את גודל מטמון L מציג את גודל מטמון L Processor Type (סוג מעבד) Processor ID (מזהה מעבד) Processor Core Count (מונה ליבות מעבד) Processor L cache (מטמון L של המעבד) Processor L cache (מטמון L של המעבד) Processor L cache (מטמון L של המעבד) Memory Information (מידע אודות זיכרון) מציין את כמות הזיכרון המותקן במגה-בתים מציין את כמות הזיכרון הזמין ב- MB מציין את מהירות הזיכרון ב- MHz מציין את סוג הזיכרון המותקן Memory Installed (זיכרון מותקן) Memory Available (זיכרון זמין) Memory Running Speed (מהירות הפעלת זיכרון) Memory Technology (טכנולוגיית זיכרון) (SATA (מידע SATA Information מציג את כונן ה- SATA שמחובר למחבר SATA 0 מציג את כונן ה- SATA שמחובר למחבר SATA מציג את כונן ה- SATA שמחובר למחבר SATA מציג את כונן ה- SATA שמחובר למחבר SATA מציג את למחשב כונן ה- esata או ה- msata שמחובר SATA 0/Port 0 SATA /Port 5 SATA /Port SATA /Port MSATA/Port הגדרת מערכת

15 Setup Item (פריט הגדרה) שדה זה מופיע בצד שמאל של חלון הגדרת המערכת. השדה הוא רשימה נגללת הכוללת תכונות שמגדירות את התצורה של המחשב, כולל חומרה מותקנת, חיסכון בחשמל ותכונות אבטחה. גלול מעלה ומטה ברשימה באמצעות מקשי החצים למעלה ולמטה. כשאפשרות מסומנת, Help Screen (מסך עזרה) מציג מידע נוסף לגבי האפשרות וההגדרות הזמינות. Help Screen (מסך עזרה) שדה זה מופיע בצד ימין של חלון הגדרת המערכת ומכיל מידע על כל אפשרות שרשומה ב- Item Setup (פריט הגדרה). בשדה זה באפשרותך לצפות במידע אודות המחשב ולבצע שינויים בהגדרות הנוכחיות. לחץ על מקשי החצים למעלה ולמטה כדי לסמן אפשרות. הקש <Enter> כדי להפוך את הבחירה לפעילה וחזור אל Setup Item (פריט הגדרה). הערה: חלק מהאפשרויות הרשומות ב- Item Setup (פריט הגדרה) לא ניתנות לשינוי. Key Functions (פונקציות מקשים) שדה זה מוצג מתחת ל- Screen Help (מסך עזרה) ומציג את המקשים ואת הפונקציות המוקצות להם בשדה הגדרת המערכת הפעיל. אפשרויות הגדרת המערכת הערה: בהתאם למחשב ולהתקנים המותקנים, הפריטים הרשומים בסעיף זה עשויים להופיע או שלא להופיע בדיוק כפי שרשום. Main (ראשי) מידע מערכת מציג את מספר גרסת ה- BIOS מציג את תאריך mm/dd/yyyy בניית ה- Build בתבנית מציג את השם המסחרי של המערכת מציג את השעה הנוכחית בתבנית hh:mm:ss מציג את התאריך הנוכחי בתבנית mm/dd/yyyy מציג את תג השירות של המחשב כאשר ישנו תג שירות מציג שדה להזנת השירות חסר תג השירות באופן ידני כאשר תג מציג את תג הנכס של המחשב כאשר ישנו תג נכס. מציג None (אין) כאשר לא קיים תג נכס. (BIOS (מהדורת BIOS Revision BIOS Build Date (תאריך בנייה של ה- BIOS ) System Name (שם מערכת) System Time (שעת מערכת) System Date (תאריך מערכת) Service Tag (תג שירות) Asset Tag (תג נכס) 0 הגדרת מערכת

16 6 הגדרת מערכת סקירה כללית השתמש בהגדרת המערכת כדי: לקבל מידע על החומרה המותקנת במחשב, כגון נפח ה- RAM, גודל הכונן הקשיח וכדומה לשנות את מידע התצורה של המערכת לאחר הוספה, שינוי או הסרה של חומרה במחשב להגדיר או לשנות אפשרות שניתנת לבחירה על-ידי המשתמש, כגון הקשיח המותקן, הפעלה או השבתה של התקנים בסיסיים וכדומה סיסמת משתמש, סוג הכונן הערה: לפני שתבצע שינוי בהגדרת המערכת, מומלץ לרשום את המידע שבמסך הגדרת המערכת לצורך התייחסות בעתיד. כניסה להגדרת המערכת הפעל (או הפעל מחדש) את המחשב. במהלך שלב ה- POST, <F>. והקש מיד F כאשר הסמל של DELL מוצג, המתן להופעתה של ההנחיה להקיש הערה: ההנחיה F מציינת כי המקלדת אותחלה. הודעה זו עשויה להופיע במהירות רבה, כך שעליך לשים לב להופעתה ואז להקיש <F>. אם תקיש <F> לפני קבלת ההנחיה F, הקשה זו תאבד. אם אתה ממתין זמן רב מדי והלוגו של מערכת ההפעלה מופיע, המשך להמתין עד אשר יופיע שולחן העבודה שלWindows.Microsoft לאחר מכן, כבה את המחשב ונסה שוב. ראה "כבה את המחשב ואת ההתקנים המחוברים אליו" בעמוד. מסכי הגדרת מערכת במסך הגדרת המערכת מוצג מידע אודות תצורת המחשב הנוכחית או מידע שניתן לשנות. המידע על גבי המסך מחולק לשלושה אזורים: Setup Item (פריט הגדרה), Help Screen (מסך עזרה) פעיל ו- Functions Key (פונקציות המקשים). הגדרת מערכת 09

17 08 לוח המערכת

18 החזרת לוח המערכת למקומו הכנס הברג נתב בעדינות את לוח המערכת לתוך המארז והחלק אותו לכיוון גב המחשב. חזרה את הברגים שמאבטחים את לוח המערכת למארז. וחבר את הכבלים שניתקת מלוח המערכת. הערה: לקבלת מידע על מחברי לוח המערכת, ראה "רכיבי לוח מערכת" בעמוד 9 דרישות לביצוע לאחר הפעולה התקן מחדש את המעבד. ראה "התקנה מחדש של המעבד" בעמוד 9. החזר את מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור הקירור למקומו" בעמוד 89. למקומו. ראה "החזרת מכלול מאוורר המעבד וגוף החזר את הכרטיס הגרפי למקומו. ראה "החזרת הכרטיס הגרפי למקומו" בעמוד 7. החזר למקומם את כל כרטיסי PCI-Express x הקיימים במחשב. PCI-Express x למקומו" בעמוד.4 החזר את מודולי הזיכרון למקומם. ראה "החלפת מודולי זיכרון" בעמוד 6. החזר ראה "החזרת כרטיס למקומו את ה- Mini-Card, אם ישנו כזה. ראה "החזרת ה- Mini-card למקומו" בעמוד 47. החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. הזנת תג השירות ב- BIOS הפעל את המחשב. הקש <F> במהלך POST כדי להיכנס נווט אל הכרטיסייה הראשית (הגדרות תג שירות). לתוכנית הגדרת המערכת. והזן את תג השירות בשדה Service Tag Setting הערה: השדה Set Service Tag (הגדר תג שירות) מאפשר להזין את תג השירות באופן ידני רק כאשר תג השירות חסר. לוח המערכת 07

19 לוח מערכת ברגים (6) 4 הרם את לוח המערכת והוצא אותו מהמארז. 06 לוח המערכת

20 לוח המערכת 5 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסר את ה- Mini-Card, אם ישנו כזה. ראה "הסרת כרטיס ה- Mini-Card " בעמוד 46. הוצא את מודולי הזיכרון. ראה "הסרת מודולי זיכרון" בעמוד 5. הסר את כל כרטיס/י PCI-Express x בעמוד 40. הסר את הכרטיס הגרפי. ראה "הסרת הכרטיס הגרפי" בעמוד 5. הסר את מכלול בעמוד 87. הקיימים במחשב. ראה "הסרת כרטיס "PCI-Express x מאוורר המעבד וגוף הקירור. ראה "הסרת מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור" הסר את המעבד. ראה "הסרת המעבד" בעמוד 9. הסרת לוח המערכת הערה: תג השירות של המחשב מאוחסן בלוח המערכת. עליך להזין את תג השירות ב- BIOS לאחר שתחזיר את לוח המערכת למקומו. הערה: לפני ניתוק הכבלים מלוח המערכת, שים לב למיקומם של המחברים, כדי שתוכל לחבר אותם מחדש בצורה הנכונה לאחר שתחזיר את לוח המערכת למקומו. נתק את כל הכבלים המחוברים ללוח המערכת. רשום את ניתוב הכבל והסר את הכבל ממכווני הניתוב. הסר את הברגים שמאבטחים את לוח המערכת לתושבת המארז. לוח המערכת 05

21 04 יחידת ספק כוח

22 החזר למקומם את הברגים שמהדקים את ספק הכוח למארז. אזהרה: אם לא תבריג ותהדק את כל הברגים, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, מכיוון שברגים אלה מהווים חלק עיקרי בהארקת המערכת. חבר את כבלי הזרם הישר (DC) אל לוח המערכת ואל הכוננים. ראה "רכיבי לוח מערכת" בעמוד 9. 4 דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. יחידת ספק כוח 0

23 ספק כוח ברגים (4) תפסי ספק הכוח () החזרת יחידת ספק הכוח למקומה החלק את ספק הכוח לכיוון גב המארז. ישר את חורי הברגים בספק הכוח עם חורי הברגים במארז. 0 יחידת ספק כוח

24 יחידת ספק כוח 4 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים ב- "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות 4 הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסרת יחידת ספק הכוח נתק את כבלי הזרם הישר (DC) מלוח המערכת ומהכוננים. ראה "רכיבי לוח מערכת" בעמוד 9. הסר את הברגים שמהדקים את ספק הכוח למארז. לחץ על תפסי ספק הכוח כדי לשחרר אותו ממארז המחשב. החלק את ספק הכוח, הרם אותו והוצא אותו מהמארז. יחידת ספק כוח 0

25 00 סוללת מטבע

26 4 דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. היכנס לתוכנית בעמוד 09. הגדרת המערכת והגדר את התאריך והשעה. ראה "כניסה להגדרת המערכת" לפני החזרת סוללת המטבע למקומה, מערכת" בעמוד 09. עדכן את הגדרות ה- BIOS בערכים שרשמת. ראה "הגדרת סוללת מטבע 99

27 ידית שחרור סוללה סוללת מטבע שקע סוללה החזרת סוללת המטבע למקומה הכנס את סוללת המטבע לתוך השקע, סוללת המטבע לתוך השקע. כאשר הצד המסומן "+" פונה כלפי מעלה, ודחף את 98 סוללת מטבע

28 סוללת מטבע אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance אזהרה: הסוללה עלולה להתפוצץ אם תוכנס בצורה לא נכונה. החלף את הסוללה רק בסוג זהה או מקביל של סוללה. יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן. דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסרת סוללת המטבע התראה: הוצאת סוללת המטבע מאפסת את הגדרות ה- BIOS להגדרות ברירת מחדל. מומלץ לשים לב מהן הגדרות ה- BIOS הקיימות לפני הוצאת סוללת המטבע. ראה "הגדרת מערכת" בעמוד 09 כדי לקבל הנחיות לכניסה לתוכנית הגדרת המערכת. אתר את שקע הסוללה בלוח המערכת. ראה "רכיבי לוח מערכת" בעמוד 9. לחץ על ידית שחרור הסוללה להסרת סוללת המטבע. סוללת מטבע 97

29 דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור הקירור למקומו" בעמוד 89. למקומו. ראה "החזרת מכלול מאוורר המעבד וגוף החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. 96 מעבד

30 כאשר המעבד מוכנסיושב כולו בתוך השקע, סגור את מכסה המעבד. סובב את ידית השחרור כלפי מטה והכנס אותה מתחת ללשונית שבמכסה המעבד. התראה: ודא שחריץ מכסה המעבד נמצא מתחת למוט היישור. 5 6 מוט יישור מכסה מעבד ידית שחרור 4 מעבד 5 חריץ מכסה מעבד מעבד 95

31 כוון את חריצי היישור שעל המעבד עם לשוניות היישור שבשקע. ישר את הפינה בה ממוקם המצוידת בפין של המעבד עם הפינה בה ממוקם המצוידת בפין של שקע המעבד ולאחר מכן הנח את המעבד בשקע המעבד. הנח את המעבד בעדינות בתוך השקע וודא כי המעבד ממוקם בצורה נכונה. 4 מעבד שקע 94 מעבד

32 הרם בעדינות את המעבד, כדי להסירו כדי שהשקע יהיה מוכן למעבד החדש. מהשקע. השאר את ידית השחרור פתוחה במצב המשוחרר, מעבד שקע התקנה מחדש של המעבד התראה: בעת החלפת המעבד, אל תיגע באף פין שבתוך השקע ואל תאפשר לחפץ כלשהו ליפול על הפינים שבשקע. הוצא את המעבד החדש מאריזתו, והיזהר שלא לגעת בחלקו התחתון של המעבד. התראה: עליך למקם את המעבד בצורה נכונה בשקע המעבד, אם ידית השחרור בשקע אינה פתוחה לגמרי, הזז אותה למיקום זה. כדי למנוע נזק למעבד. מעבד 9

33 הסרת המעבד לחץ על ידית השחרור כלפי מטה ולאחר שמאבטחת אותה. פתח את ידית השחרור לגמרי כדי לפתוח את מכסה המעבד. מכן משוך אותה החוצה, כדי לשחרר אותה מהלשונית מכסה מעבד לשונית ידית שחרור התראה: בעת הסרת המעבד, אל תיגע באף פין שבתוך השקע ליפול על הפינים שבשקע. ואל תאפשר לחפץ כלשהו 9 מעבד

34 מעבד אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. אזהרה: על אף שמכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור עטוף במעטה פלסטיק, הוא עלול להיות חם מאוד במהלך פעולה רגילה. ודא שהמתנת מספיק זמן עד שהוא יתקרר לפני שתיגע בו. הערה: בעת החלפת המעבד, השתמש שוב במכלול המאוורר ובגוף הקירור המקורי, אלא אם כן דרוש מכלול מאוורר וגוף קירור חדש עבור המעבד החדש. הסר את מכלול המאוורר הקירור" בעמוד 87. וגוף הקירור שלהמעבדמהמחשב. ראה "הסרת מכלול מאווררהמעבד וגוף מעבד 9

35 90 מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור

36 4 5 6 החזרת מכלול מאוורר המעבד נקה את המשחה התרמית מתחתית גוף הקירור. במידת הצורך, מרח משחה תרמית וגוף הקירור למקומו חדשה על חלקו העליון של המעבד. הנח את מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור על גבי המעבד. יישר את הברגים שבמכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור עם החורים בלוח המערכת. חזק את הברגים שמהדקים את מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור ללוח המערכת. חבר את כבל מאוורר המעבד למחבר בעמוד 9. דרישות לביצוע לאחר הפעולה בלוח המערכת,.CPU_FAN ראה "רכיבי לוח מערכת" החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור 89

37 הרם את מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור והוצא אותו מהמחשב. מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור כבל מאוורר המעבד בורגי חיזוק (4) 88 מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור

38 מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance אזהרה: גוף הקירור עשוי להתחמם מאוד במהלך פעולה רגילה. המתן מספיק זמן עד שגוף הקירור יתקרר לפני שתיגע בו. דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסרת מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור אזהרה: על אף שמכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור עטוף במעטה פלסטיק, הוא עלול להיות חם מאוד במהלך פעולה רגילה. ודא שהמתנת מספיק זמן עד שהוא יתקרר לפני שתיגע בו. התראה: כדי להבטיח שהמעבד יוכל להתקרר במידה מספקת, אל תיגע באזורים מוליכי החום שבמכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור. השמן שנמצא על העור עלול להפחית את יכולת העברת החום של המשחה התרמית. התראה: מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור הינו יחידה אחת. אל תנסה להסיר רק את המאוורר בנפרד. נתק את הכבל של בעמוד 9. היעזר במברג בעל ראש שטוח הקירור ללוח המערכת. מאוורר המעבד ממחבר לוח המערכת,.CPU_FAN ראה "רכיבי לוח מערכת" ושחרר את ארבעת הברגים המהדקים את מכלול מאוורר המעבד וגוף מכלול מאוורר המעבד וגוף הקירור 87

39 86 מאוורר מארז

40 החזרת מאוורר המארז למקומו יישר את חורי הברגים שבמאוורר המארז עם חורי הברגים במארז. החזר למקומם את הברגים שמהדקים את מאוורר המארז למארז. חבר את כבל מאוורר המארז למחבר לוח המערכת.SYS_FAN בעמוד 9. דרישות לביצוע לאחר הפעולה ראה "רכיבי לוח מערכת" החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. מאוורר מארז 85

41 הסרת מאוורר המארז נתק את כבל מאוורר המארז ממחבר לוח המערכת.SYS_FAN בעמוד 9. הסר את הברגים שמהדקים את מאוורר המארז למארז. החלק והרם את מאוורר המארז מהמחשב כפי שמוצג באיור. ראה "רכיבי לוח מערכת" מאוורר מארז ברגים (4) 84 מאוורר מארז

42 מאוורר מארז 0 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. מאוורר מארז 8

43 8 מודול לחצן ההפעלה

44 4 5 החזרת מודול לחצן ההפעלה למקומו ישר ודחף את לשוניות מודול לחצן ההפעלה לתוך החריצים שבלוח העליון. חבר את כבל מודול לחצן בעמוד 9. דרישות לביצוע לאחר הפעולה ההפעלה אל מחבר לוח המערכת,.F_PANEL ראה "רכיבי לוח מערכת" החזר את הכיסוי העליון למקומו. ראה "התקנה מחדש של הכיסוי העליון" בעמוד 70. החזר את הכונן האופטי למקומו. ראה "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 6. החזר את הלוח הקדמי למקומו. ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד. החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. מודול לחצן ההפעלה 8

45 הסרת מודול לחצן ההפעלה נתק את כבל מודול לחצן בעמוד 9. ההפעלה ממחבר לוח המערכת,.F_PANEL ראה "רכיבי לוח מערכת" לחץ על לשוניות מודול לחצן ההפעלה והרם את מודול לחצן ההפעלה כדי לשחררו מהלוח העליון. כבל מודול לחצן הפעלה לשוניות מודול לחצן ההפעלה (4) 4 חריץ 80 מודול לחצן ההפעלה

46 מודול לחצן ההפעלה 9 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות 4 הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסר את הלוח הקדמי. ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 9. הסר את הכונן האופטי. ראה "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 6. הסר את הכיסוי העליון. ראה "הסרת המכסה העליון" בעמוד 69. מודול לחצן ההפעלה 79

47 78 לוח USB קדמי

48 דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את הלוח הקדמי למקומו. ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד. החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. לוח USB קדמי 77

49 תפסים () חריץ תפס לוח USB קדמי 4 לוח USB קדמי בורג החזרת לוח ה- USB הקדמי למקומו ישר והכנס את תפסי לוח USB הקדמי לתוך החריץ של תפס לוח USB הקדמי. החזר את הבורג שמחבר את לוח USB הקדמי אל הלוח הקדמי של המחשב. חבר את כבלי בעמוד 9. לוח ה- USB הקדמי למחבר F_USB שבלוח המערכת. ראה "רכיבי לוח מערכת" 76 לוח USB קדמי

50 לוח USB קדמי 8 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסר את הלוח הקדמי. ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 9. הסרת לוח USB הקדמי התראה: נקוט משנה זהירות בעת החלקת לוח ה- USB הקדמי החוצה מהמחשב. רשלנות עלולה לגרום נזק למחברי הכבלים ולתפסים המנתבים של הכבלים. הערה: בעת הסרת הכבלים, רשום את ניתובם כדי שתוכל לנתב אותם מחדש כהלכה לאחר החזרת לוח ה- USB הקדמי למקומו. נתק את כבלי בעמוד 9. לוח ה- USB הקדמי ממחבר F_USB שבלוח המערכת. ראה "רכיבי לוח מערכת" הסר את הבורג שמחבר את לוח USB הקדמי אל הלוח הקדמי של המחשב. החלק את לוח USB הקדמי כלפי מטה לשחרור התפסים מהלוח הקדמי, ואז משוך אותו אליך. לוח USB קדמי 75

51 74 לוח קלט / פלט (I/O) עליון

52 4 5 החזרת לוח הקלט/פלט העליון ישר את חורי הברגים בלוח הקלט/פלט העליון עם חורי הברגים בלוח העליון. החזר למקומם את הברגים שמהדקים את לוח הקלט/פלט העליון ללוח העליון. חבר את כבלי לוח הקלט/פלט העליון למחברים F_USB ו- F_AUDIO שבלוח המערכת. ראה "רכיבי לוח מערכת" בעמוד 9. דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את הכיסוי העליון למקומו. ראה "התקנה מחדש של הכיסוי העליון" בעמוד 70. החזר את הכונן האופטי למקומו. ראה "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 6. החזר את הלוח הקדמי למקומו. ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד. החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. לוח קלט / פלט (I/O) עליון 7

53 לוח קלט/פלט (I/O) עליון ברגים () לוח עליון 7 לוח קלט / פלט (I/O) עליון

54 לוח קלט/פלט (I/O) עליון 7 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות 4 הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסר את הלוח הקדמי. ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 9. הסר את הכונן האופטי. ראה "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 6. הסר את הכיסוי העליון. ראה "הסרת המכסה העליון" בעמוד 69. הסרת לוח הקלט/פלט העליון נתק את כבלי לוח הקלט/פלט העליון מהמחברים F_USB ו- F_AUDIO שבלוח המערכת. ראה "רכיבי לוח מערכת" בעמוד 9. הסר את הברגים שמהדקים את לוח הקלט/פלט העליון ללוח העליון. הסר בזהירות את לוח הקלט/פלט העליון מהלוח העליון. לוח קלט / פלט (I/O) עליון 7

55 חריצים לשונית שחרור 4 לשוניות כיסוי עליון לוח עליון 5 כיסוי עליון 4 התקנה מחדש של הכיסוי העליון ישר את הלשוניות שבכיסוי העליון מול החריצים שבלוח העליון. לחץ והחלק את הכיסוי העליון לכיוון חלקו האחורי של המחשב עד לכניסתו למקומו בנקישה. דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את הכונן האופטי למקומו. ראה "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 6. החזר את הלוח הקדמי למקומו. ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד. החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. 70 כיסוי עליון

56 עליון כיסוי 6 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסר את הלוח הקדמי. ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 9. הסר את הכונן האופטי. ראה "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 6. הסרת המכסה העליון משוך את לשונית השחרור, והחלק את הכיסוי העליון לכיוון חזית המחשב כדי לשחרר את לשוניות הכיסוי העליון מהחריצים שבלוח העליון. משוך את הכיסוי העליון להרחקתו מהלוח העליון. הנח את הכיסוי העליון בצד במקום בטוח. כיסוי עליון 69

57 68 קורא כרטיסי מדיה

58 החזרת קורא 4 5 כרטיסי המדיה למקומו החלק בעדינות את מובילי קורא כרטיסי המדיה לתוך החריצים שבלוח העליון. החזר למקומם את הברגים שמהדקים את קורא כרטיסי המדיה ללוח הקדמי. חבר את כבל קורא כרטיסי המדיה אל מחבר F_USB שבלוח המערכת. ראה "רכיבי לוח מערכת" בעמוד 9. דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את הכיסוי העליון למקומו. ראה "התקנה מחדש של הכיסוי העליון" בעמוד 70. החזר את הכונן האופטי למקומו. ראה "החזרת הכונן האופטי למקומו" בעמוד 6. החזר את הלוח הקדמי למקומו. ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד. החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. קורא כרטיסי מדיה 67

59 הסרת קורא הסר את הברגים שמהדקים כרטיסי המדיה. נתק את כבל קורא בעמוד 9. החלק כרטיסי המדיה את קורא כרטיסי המדיה ללוח הקדמי. הברגים נמצאים מתחת לקורא כרטיסי המדיה ממחבר F_USB שבלוח המערכת. ראה "רכיבי לוח מערכת" והרם את קורא כרטיסי המדיה כדי להסירו מהלוח העליון. חריצים () מובילי קורא כרטיסי מדיה () לוח עליון 4 קורא כרטיסי מדיה 6 לוח קדמי 5 ברגים () 66 קורא כרטיסי מדיה

60 קורא כרטיסי מדיה 5 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות 4 הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסר את הלוח הקדמי. ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 9. הסר את הכונן האופטי. ראה "הסרת הכונן האופטי" בעמוד 6. הסר את הכיסוי העליון. ראה "הסרת המכסה העליון" בעמוד 69. קורא כרטיסי מדיה 65

61 יטפוא ןנוכ 64 תנקתה ינשמ יטפוא ןנוכ סנכה גרבמ בבוסו ותוא ידכ ריסהל תא תיחול תכתמה.תקתנתמה ךושמ תא תיחול תכתמה תקתנתמה.זראמהמ תיחול תכתמ תקתנתמ קלחה תונידעב תא ןנוכה יטפואה ינשמה ומוקמל אתב ןנוכה,יטפואה ךרד תיזח.בשחמה 4 רשי תא ירוח םיגרבה ןנוכב יטפואה ינשמה םע ירוח םיגרבה.זראמב 5 רזחה םמוקמל ינש תא םיגרבה םיקדהמה תא ןנוכה יטפואה ינשמה.זראמל 6 רבח תא לבכ למשחה תאו לבכ םינותנה ןנוכל יטפואה.ינשמה תושירד עוציבל הלועפה רחאל רזחה תא יוסיכ בשחמה.ומוקמל האר תרזחה" יוסיכ בשחמה "ומוקמל. דומעב רזחה תא תרגסמה תימדקה.המוקמל האר תרזחה" חולה ימדקה "ומוקמל. דומעב

62 4 החזרת הכונן האופטי למקומו החלק בעדינות את הכונן האופטי למקומו בתא הכונן האופטי, דרך חזית המחשב. ישר את חורי הברגים בכונן האופטי עם חורי הברגים במארז. החזר למקומם את הברגים שמהדקים את הכונן האופטי למארז. חבר את כבל החשמל וכבל הנתונים לכונן האופטי. דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. החזר את המסגרת הקדמית למקומה. ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד. כונן אופטי משני דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסר את הלוח הקדמי. ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 9. כונן אופטי 6

63 דחף והחלק את הכונן האופטי החוצה דרך החלק הקדמי של המחשב. הערה: חזור על השלבים עד כדי להסיר את הכונן האופטי המשני, אם ישנו. כבל חשמל כבל נתונים 4 כונן אופטי ברגים () 4 הנח את הכונן האופטי בצד במקום בטוח. 6 כונן אופטי

64 כונן אופטי 4 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסר את הלוח הקדמי. ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 9. הסרת הכונן האופטי נתק את כבל החשמל וכבל הנתונים מהכונן האופטי. הסר את הברגים שמהדקים את הכונן האופטי למארז. כונן אופטי 6

65 החזרת הכונן הקשיח המשני למקומו החלק את הכונן הקשיח המשני לתוך תא הכונן הקשיח. יישר את חורי הברגים בכונן הקשיח המשני עם חורי הברגים בתא הכונן הקשיח. החזר למקומם את הברגים שמהדקים את הכונן הקשיח המשני לתא הכונן הקשיח. דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את תא הכונן הקשיח למקומו. ראה "החזרת תא הכונן הקשיח למקומו" בעמוד 58. החזר את הכונן הקשיח הראשי למקומו. ראה "החזרת הכונן הקשיח הראשי למקומו" בעמוד 56. החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. 60 כוננים קשיחים

66 כונן קשיח משני (אופציונלי) דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסר את הכונן הקשיח הראשי. ראה "הסרת הכונן הקשיח הראשי" בעמוד 55. הסר את תא הכונן הקשיח. ראה "הסרת תא הכונן הקשיח" בעמוד 57. הסרת הכונן הקשיח המשני הסר את הברגים שמהדקים את הכונן הקשיח המשני לתא הכונן הקשיח. החלק את הכונן הקשיח המשני אל מחוץ לתא הכונן הקשיח. ברגים (4) כונן קשיח משני תא הכונן הקשיח כוננים קשיחים 59

67 כבל חשמל כבל נתונים 4 תא הכונן הקשיח ברגים () 5 כונן קשיח משני החזרת תא הכונן הקשיח למקומו יישר את חורי הברגים בתא כונן הקשיח עם חורי הברגים במארז. החזר למקומם את הברגים שמהדקים את תא הכונן הקשיח למארז. חבר את כבל החשמל ואת כבל הנתונים אל הכונן הקשיח המשני, אם קיים כזה. דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את הכונן הקשיח הראשי למקומו. ראה "החזרת הכונן הקשיח הראשי למקומו" בעמוד 56. החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. 58 כוננים קשיחים

68 כונן קשיח תא דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסר את הכונן הקשיח הראשי. ראה "הסרת הכונן הקשיח הראשי" בעמוד 55. הסרת תא הכונן הקשיח נתק את כבל החשמל ואת כבל הנתונים מהכונן הקשיח המשני, אם קיים כזה. הסר את הברגים שמהדקים את תא הכונן הקשיח למארז. החלק את תא הכונן הקשיח החוצה לכיוון גב המארז. כוננים קשיחים 57

69 כבל חשמל כבל נתונים 4 כונן קשיח ראשי ברגים (4) 4 החזרת הכונן הקשיח הראשי למקומו החלק את הכונן הקשיח הראשי לתוך תא הכונן הקשיח. יישר את חורי הברגים בכונן הקשיח הראשי עם חורי הברגים במארז. החזר למקומם את הברגים המהדקים את הכונן הקשיח הראשי למארז. חבר את כבל החשמל ואת כבל הנתונים לכונן הקשיח הראשי. דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. 56 כוננים קשיחים

70 כוננים קשיחים אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance אזהרה: בעת הסרת הכונן הקשיח מהמחשב כשהכונן חם, אין לגעת במעטפת המתכת של הכונן הקשיח. התראה: כדי להימנע מאובדן נתונים, אין להסיר את הכונן הקשיח כאשר המחשב פועל או נמצא במצב שינה. התראה: כוננים קשיחים הם רכיבים רגישים במיוחד. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן הקשיח. כונן קשיח דרישות מוקדמות ראשי הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסרת הכונן הקשיח הראשי נתק את כבל החשמל ואת כבל הנתונים מהכונן הקשיח הראשי. הסר את הברגים שמהדקים את הכונן הקשיח למארז. החלק את הכונן הקשיח החוצה לכיוון גב המחשב. כוננים קשיחים 55

71 החזרת כונן msata למקומו התראה: המחברים מסומנים בקודים כדי להבטיח הכנסה נכונה. שימוש בכוח מופרז עלול לפגוע במחברים. התראה: כדי למנוע נזק לכונן,mSATA ודא שאין כבלים מתחת לכונן.mSATA ישר את החריץ בכונן msata עם הלשונית שבמחבר לוח המערכת. הכנס את כונן ה- msata, בזווית של 45 מעלות, למחבר בלוח המערכת. דחף את הקצה השני של כונן ה- msata לתוך החריץ שבלוח המערכת הברגים שמהדקים את כונן ה- msata אל לוח המערכת. דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. והחזר למקומם את בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. 54 כונן msata

72 כונן msata אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסרת כונן msata אתר את חריץ ה- msata (MSATA) בלוח המערכת. ראה "רכיבי לוח מערכת" בעמוד 9. הסר את הברגים שמהדקים את כונן msata ללוח המערכת. הרם את כונן ה- msata והוצא אותו מהמחבר בלוח המערכת. ברגים () כונן msata חריץ 4 לשונית כונן msata 5

73 5 אנטנות כרטיס Mini-Card

74 4 החזרת אנטנות כרטיס ה- Mini-card למקומן הנח את אנטנות כרטיס ה- Mini-Card במקומן כרטיס ה- Mini-Card ללוח העליון. נתב את כבלי האנטנה של ה- Mini-Card דרך מכווני הניתוב. והחזר למקומם את הברגים שמהדקים את אנטנות חבר את כבלי האנטנה המתאימים לכרטיס ה- WLAN שאתה מתקין. על התווית של כרטיס ה- WLAN מסומנים שני משולשים (שחור ולבן): חבר את הכבל השחור למחבר המסומן במשולש שחור. חבר את הכבל הלבן למחבר המסומן במשולש לבן. דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את הכיסוי העליון למקומו. ראה "התקנה מחדש של הכיסוי העליון" בעמוד 70. החזר את הלוח הקדמי למקומו. ראה "החזרת הלוח הקדמי למקומו" בעמוד. החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. אנטנות כרטיס Mini-Card 5

75 ברגים (4) אנטנות כרטיס () Mini-Card כבלי אנטנה של כרטיס ה- Mini-Card 4 לוח עליון 50 אנטנות כרטיס Mini-Card

76 אנטנות כרטיס Mini-Card אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות 4 הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסר את הלוח הקדמי. ראה "הסרת הלוח הקדמי" בעמוד 9. הסר את הכיסוי העליון. ראה "הסרת המכסה העליון" בעמוד 69. הסרת אנטנות כרטיס ה- Mini-Card נתק את אנטנת כרטיס ה- Mini-Card מכרטיס ה- Mini-Card. רשום את ניתוב כבלי האנטנה של כרטיס ה- Mini-Card והוצא את הכבלים ממכווני הניתוב. הסר את הברגים שמהדקים את אנטנות כרטיס ה- Mini-Card ללוח העליון. הרם את אנטנות כרטיס ה- Mini-Card ושחרר אותם מהלוח העליון. אנטנות כרטיס Mini-Card 49

77 48 כרטיס Mini-Card אלחוטי

78 החזרת ה- Mini-card למקומו התראה: המחברים מסומנים בקודים כדי להבטיח הכנסה נכונה. שימוש בכוח מופרז עלול לפגוע במחברים. התראה: כדי להימנע מנזק לכרטיס ה- Mini-Card, ודא שאין כבלים או כבלי אנטנה מתחת לכרטיס ה- Mini-Card. ישר את חריץ כרטיס ה- Mini-Card עם הלשונית שבמחבר לוח המערכת. הכנס את כרטיס ה- Mini-Card בזווית של 45 מעלות למחבר לוח המערכת. לחץ כלפי מטה על הקצה השני של ה- Mini-Card הברגים שמהדקים ה- Mini-Card ללוח המערכת. חבר את כבלי האנטנה המתאימים לכרטיס ה- Mini-Card שאתה 4 ה- Card Mini מסומנים שני משולשים (שחור ולבן): חבר את הכבל השחור למחבר המסומן במשולש שחור. חבר את הכבל הלבן למחבר המסומן במשולש לבן. דרישות לביצוע לאחר הפעולה לתוך החריץ שבלוח המערכת והברג חזרה את מתקין. על התווית של כרטיס החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. כרטיס Mini-Card אלחוטי 47

79 הסרת כרטיס ה- Mini-Card נתק את כבלי האנטנה מכרטיס ה- Mini-Card. הסר את הברגים שמהדקים את ה- Mini-Card ללוח המערכת. לשונית ברגים () Mini-Card 4 חריץ 5 כבלי אנטנה () הרם את כרטיס ה- Mini-Card והוצא אותו מהמחבר בלוח המערכת. 46 כרטיס Mini-Card אלחוטי

80 כרטיס Mini-Card אלחוטי 0 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance התראה: כשכרטיס ה- Mini-Card נמצא מחוץ למחשב, אחסן אותו באריזה אנטיסטטית (עיין בסעיף "הגנה מפני פריקת מטען אלקטרוסטטי" בהוראות הבטיחות הנלוות למחשב). הערה: חברת Dell אינה יכולה לערוב לתאימות או לספק תמיכה לכרטיסי Mini-Card שמקורם אינו מחברת.Dell אם הזמנת כרטיס Mini-Card אלחוטי יחד עם המחשב, הכרטיס כבר מותקן במחשב. המחשב שלך תומך בחריץ Mini-Card אלחוטית.(WLAN) דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. בחצי גודל עבור כרטיס משולב של Bluetooth ורשת מקומית כרטיס Mini-Card אלחוטי 45

81 דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר למקומה את תושבת בעמוד 4. הכרטיס הגרפי, אם ישים. ראה "החזרת תושבת הכרטיס הגרפי למקומה" החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. 44 כרטיסי PCI-Express x

82 בורג תפסי מוביל () תושבת הידוק הכרטיס 4 פס יישור סרגל יישור 6 לוחית כיסוי 5 7 חריצי מוביל () כרטיסי PCI-Express x 4

83 החזרת כרטיס PCI-Express x למקומו הנח את כרטיס PCI-Express x בחריץ שבלוח המערכת ודחף PCI-Express x הוכנס לחריץ עד הסוף. אותו מטה בחוזקה. ודא שכרטיס כרטיס PCI-Express x חריץ כרטיס PCI-Express x החזר למקומה את תושבת הידוק הכרטיס, וודא את הדברים הבאים: תפס המוביל מיושר עם החריץ במוביל. החלק העליון של כל הכרטיסים ולוחיות הכיסוי מיושר עם פס היישור. החריץ בחלקו העליון של הכרטיס או של לוחית הכיסוי, מתאים סביב מוביל היישור. החזר למקומו את הבורג המהדק את תושבת הידוק הכרטיס. 4 כרטיסי PCI-Express x

84 אתר את כרטיס PCI-Express x בלוח המערכת. ראה "רכיבי לוח מערכת" בעמוד 9. נתק את כל הכבלים המחוברים לכרטיס, אם ישנם כאלה. אחוז בכרטיס בקצוות העליונים ושחרר אותו מהמחבר שלו. 4 5 כרטיס PCI-Express x חריץ כרטיס PCI-Express x כרטיסי PCI-Express x 4

85 הסרת כרטיס PCI-Express x הסר את הבורג שמהדק את תושבת הידוק הכרטיס. הרם את תושבת הידוק הכרטיס והנח אותה בצד במקום בטוח. בורג תושבת הידוק הכרטיס 40 כרטיסי PCI-Express x

86 9 כרטיסי PCI-Express x אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסר את תושבת הכרטיס הגרפי, אם ישים. ראה "הסרת תושבת הכרטיס הגרפי" בעמוד. כרטיסי PCI-Express x 9

87 החזר 5 למקומו את הבורג המהדק את תושבת הידוק הכרטיס. בורג תפסי מוביל () 4 תושבת הידוק הכרטיס פס יישור 6 סרגל יישור לוחית כיסוי 5 7 חריצי מוביל () דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר למקומה את תושבת בעמוד 4. הכרטיס הגרפי, אם ישים. ראה "החזרת תושבת הכרטיס הגרפי למקומה" החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. 8 כרטיס גרפי

88 כרטיס גרפי מחבר PCI Express x6 4 לשונית אבטחה כבל חשמל החזרת הכרטיס הגרפי למקומו יישר את הכרטיס הגרפי עם המחבר לכרטיס PCI-Express x6 בלוח המערכת. הכנס את הכרטיס למחבר ודחף אותו כלפי מטה בחוזקה. ודא שהכרטיס מוכנס לחריץ עד הסוף. חבר את כבל החשמל לכרטיס הגרפי, אם ישנו כבל חשמל עבורו. החזר למקומה את תושבת הידוק הכרטיס, וודא את הדברים הבאים: 4 תפס המוביל מיושר עם החריץ במוביל. החלק העליון של כל הכרטיסים ולוחיות הכיסוי מיושר עם פס היישור. החריץ בחלקו העליון של הכרטיס או של לוחית הכיסוי, מתאים סביב מוביל היישור. כרטיס גרפי 7

89 בורג תושבת הידוק הכרטיס אתר את הכרטיס הגרפי (כרטיס (PCI-Express x6 מערכת" בעמוד 9. הערה: הכרטיס הגרפי עשוי להיות מצויד במחברי כבל חשמל. בלוח המערכת. ראה "רכיבי לוח במקרה זה, לחץ על תפסי השחרור במחברי כבל החשמל ונתק את כבל החשמל מהכרטיס הגרפי. הערה: ייתכן שלשונית האבטחה במחשב שלך תיראה אחרת. לחץ והחזק את לשונית האבטחה שעל מחבר הכרטיס, מכן שחרר את הכרטיס ושלוף אותו ממחבר הכרטיס. אחוז בפינות העליונות של הכרטיס ולאחר כרטיס גרפי

90 גרפי כרטיס 8 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance לוח המערכת של המחשב מצויד במחבר PCI-Express x6 אחד להתקנת כרטיס מחבר PCI-Express x6 בלוח המערכת, ראה "רכיבי לוח מערכת" בעמוד 9. דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. גרפי. כדי לאתר את הסר את תושבת הכרטיס הגרפי, אם ישים. ראה "הסרת תושבת הכרטיס הגרפי" בעמוד. הסרת הכרטיס הגרפי הסר את הבורג המהדק את תושבת הידוק הכרטיס למארז. הרם את תושבת הידוק הכרטיס והנח אותה בצד במקום בטוח. כרטיס גרפי 5

91 תושבת כרטיס גרפי ברגים () החזרת תושבת הכרטיס הגרפי למקומה ישר את חורי הברגים בתושבת הכרטיס הגרפי עם חורי הברגים במארז. החזר למקומם את הברגים שמהדקים את תושבת הכרטיס הגרפי למארז. דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. 4 תושבת כרטיס גרפי ) אופציונלי (

92 תושבת כרטיס גרפי (אופציונלי) 7 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסרת תושבת הכרטיס הגרפי הסר את הברגים שמהדקים את תושבת הכרטיס הגרפי למארז. הרם את תושבת הכרטיס הגרפי אל מחוץ למארז. הנח את תושבת הכרטיס הגרפי בצד במקום בטוח. תושבת כרטיס גרפי ) אופציונלי (

93 דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. לוח קדמי

94 החזרת הלוח הקדמי למקומו ישר והכנס את תפסי הלוח הקדמי לתוך החריצים שלהם. סובב את הלוח הקדמי לכיוון המחשב עד שלשוניות הלוח הקדמי יכנסו למקומן בנקישה. לוח קדמי לשוניות לוח קדמי (4) חריצי לוח קדמי () 4 תפסי לוח קדמי () 5 לוח קדמי לוח קדמי

95 לוח קדמי חריצי לוח קדמי () לשוניות לוח קדמי (4) 4 תפסי לוח קדמי () 5 לוח קדמי 4 הנח את הלוח הקדמי בצד במקום בטוח. 0 לוח קדמי

96 לוח קדמי 6 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסרת הלוח הקדמי הצב את המחשב במצב זקוף. אחוז ושחרר בזו אחר זו את לשוניות הלוח הקדמי על ידי הרחקתן מהלוח הקדמי. סובב ומשוך את הלוח מהחריצים שלהם. הקדמי מהחלק הקדמי של המחשב כדי לשחרר את תפסי הלוח הקדמי לוח קדמי 9

97 דרישות לביצוע לאחר הפעולה החזר את כיסוי המחשב למקומו. ראה "החזרת כיסוי המחשב למקומו" בעמוד. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. 8 מודולי זיכרון

98 ישר את החריץ שבחלק התחתון של מודול הזיכרון עם הלשונית שבמחבר מודול הזיכרון. מודול זיכרון חריץ 4 מגרעות () לשונית התראה: כדי למנוע נזק למודול הזיכרון, לחץ על מודול הזיכרון ישר כלפי מטה לתוך המחבר, תוך הפעלת כוח במידה שווה על שני קצות מודול הזיכרון. הכנס את מודול הזיכרון לתוך האבטחה יינעל במקומו. מחבר מודול הזיכרון עד שמודול הזיכרון יינעל למקומו ותפס תפס אבטחה (נכנס למקומו כהלכה) מודולי זיכרון 7

99 החלפת מודולי זיכרון התראה: אם מודול הזיכרון אינו מותקן כהלכה, המחשב עלול שלא לבצע אתחול. התראה: בעת הסרת מודולי הזיכרון המקוריים מהמחשב במהלך שדרוג זיכרון, הפרד אותם ממודולים חדשים שיש לך, גם אם רכשת את המודולים החדשים מ- Dell. במידת האפשר, אל תצמיד מודול זיכרון מקורי עם מודול זיכרון חדש. אחרת, המחשב עלול שלא לאתחל כראוי. תצורות הזיכרון המומלצות הן: מודולי זיכרון תואמים מותקנים במחברי DIMM מספר ו- ומודולי זיכרון תואמים נוספים מותקנים במחברי DIMM מספר ו- 4. תצורת זיכרון מומלצת: סוג חריצים חריצים ו- או חריצים עד MHz DDR 6 מודולי זיכרון

100 מודולי זיכרון 5 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance דרישות מוקדמות הסר את כיסוי המחשב. ראה "הסרת כיסוי המחשב" בעמוד. הסרת מודולי זיכרון אזהרה: מודולי הזיכרון עלולים להתחמם מאוד במהלך פעולה רגילה. המתן עד שמודולי הזיכרון יתקררו לפני שתיגע בו/בהם. דחף את תפסי האבטחה הרחק ממודול הזיכרון. אחוז במודול הזיכרון ולאחר מודול הזיכרון. מכן שחרר את מודול הזיכרון בעדינות והוצא אותו ממחבר תפס אבטחה מחבר מודול זיכרון מודולי זיכרון 5

101 4 כיסוי המחשב

102 החזרת 4 5 כיסוי המחשב למקומו חבר את כל הכבלים וקפל אותם כך שלא יפריעו. ודא שבתוך המחשב לא נשארו כלים או חלקי חילוף. יישר את הלשוניות בתחתית כיסוי המחשב עם החריצים הממוקמים לאורך קצה המארז. לחץ כלפי מטה על כיסוי המחשב והחלק אותו לכיוון החלק הקדמי של המחשב. הברג חזרה את הבורג המאבטח את כיסוי המחשב למארז. בורג חריצים כיסוי מחשב הצב את המחשב במצב זקוף. בצע את השלבים המתוארים בסעיף "לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב" בעמוד. 6 7 כיסוי המחשב

103 בורג כיסוי מחשב כיסוי המחשב

104 כיסוי המחשב 4 4 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים "לפני שתתחיל" בעמוד. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת.dell.com/regulatory_compliance התראה: ודא שיש די מקום לתמיכה במחשב כאשר מכסה המחשב מוסר לפחות 0 ס"מ של שטח שולחן עבודה. הסרת כיסוי המחשב הערה: ודא שהסרת את כבל האבטחה מחריץ כבל האבטחה (אם ישנו כזה). הנח את המחשב על צדו, כאשר כיסוי המחשב פונה כלפי מעלה. הסר את הבורג המהדק את כיסוי המחשב למארז, השתמש במברג לפי הצורך. שחרר את כיסוי המחשב על ידי הרחקתו מהחלק הקדמי של המחשב. הרם את הכיסוי מהמחשב והנח אותו בצד במקום בטוח. כיסוי המחשב

105 מחבר מאוורר מארז ( (SYS_FAN מחבר חשמל (PWR) 4 שקע מעבד מחבר מאוורר מעבד (CPU_FAN) 6 מחבר מודול זיכרון (DIMM) מחבר מודול זיכרון (DIMM) 5 8 מחבר מודול זיכרון (DIMM4) מחבר מודול זיכרון (DIMM) 7 0 מחבר מתח ראשי (PWR) מגשר איפוס סיסמה (PSWD) 9 מחבר כונן (SATA ) ( Gb/s) SATA.0 חריץ (MSATA) msata 4 מחבר USB של לוח קדמי (F_USB) מחבר כונן (SATA ) ( Gb/s) SATA.0 6 מחבר כונן (SATA ) ( Gb/s) SATA.0 5 מחבר USB של לוח קדמי (F_USB) 8 מחבר לחצן הפעלה (F_PANEL) 7 מגשר איפוס (RTCRST) CMOS 0 מחבר כונן (SATA 0) (6 Gb/s) SATA.0 9 מחבר USB של לוח קדמי (F_USB) מחבר USB של לוח קדמי (F_USB4) מחבר שמע בלוח הקדמי (F_AUDIO) 4 חריץ כרטיס PCI-Express x (PCI-EX_) חריץ כרטיס PCI-Express x (PCI-EX_) 6 חריץ כרטיס PCI-Express x (PCI-EX_) חריץ כרטיס PCI-Express x6 (PCI-EX6_) 5 חריץ לכרטיס Mini-Card (PCIE_MINICARD) 8 שקע סוללה (BATTERY) 7 0 סקירה טכנית כללית

106 רכיבי לוח מערכת סקירה טכנית כללית 9

107 מבט על המחשב מבפנים לוח קדמי כונן קשיח ראשי תושבת כרטיס גרפי (אופציונלי) 4 כונן קשיח משני לוח מערכת 6 תפס החזקת כרטיס 5 ספק כוח 8 כונן אופטי ראשי 7 9 כונן אופטי משני 8 סקירה טכנית כללית

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

- מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמו

- מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמו - מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמוד דרכים באיתור תקלות ופתרונן. ליישם את הידע על מנת

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי. הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

i760 User Guide.indb

i760 User Guide.indb מדריך למשתמש במכשיר סלולרי i760 הודעה חשובה: נא קראו לפני השימוש במכשיר הסלולרי כרטיס ה- SIM אשר מסופק בערכה זו נועד לשימוש עם המכשיר הסלולרי המסופק בערכה. שימוש בכרטיס SIM זה במכשירים סלולריים מהדגמים

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

סדר יום

סדר יום - האם זה חובבות רדיו? FT8 ספטמבר 2019 צביקה סגל 4Z1ZV תוכן ההדרכה קצת רקע והיסטוריה של הטכנולוגיה הפרוטוקול QSO ודיגיטאלי רגישות ודיוק מה נדרש חומרה ותוכנה התקנה וקונפיגורציה הפעלה דווח וממשק לתוכנות לוג

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 -

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - - 2 - תכונות עיקריות: בקר בטרייה להפעלה של עד שלושה מגופים. נוח להתקנה ופשוט לתפעול. מגוף אחד כלול. ידידותי למשתמש. תכנות השקיה שבועי.

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד