מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)"

תמליל

1 ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה שבועות ובמהלכה השתלט צבא סוריה על מרחבי דרעא ורמת הגולן. ברוב המקרים העדיפו ארגוני המורדים שלא להילחם ו מ ר ב י ת א ז ו ר י ש ל י ט ת ם נפלו לידי המשטר הסורי באמצעות הסדרי כניעה מקומיים, שבהם מילאו הרוסים תפקיד מרכזי. דאעש נ י ס ה ל ב ל ו ם א ת ה ה ת ק ד מ ו ת ה צ ב א א ך יחסי הכוחות, שנטו בבירור לרעתו, הפכו את הלחימה בו לבלתי אפקטיבית ואגן הירמוכ נ כ ב ש ע"י צ ב א ס ו ר י ה ב ק ל ו ת י ח ס י ת. א ג ן ה ל ח ץ ע ל ע ל ל ה ק ל כ ד י ה י ר מ ו כ י ז מ ה מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו י ד א א', פ י ג ו ע ר א ו ו ה ק ט ל נ י נגד אוכלוסייה אזרחית דרוזית בעיר אלסוידאא ' והאזור הכפרי שלה (25 ביולי ( 2018 כ מ ו כ ן ב ו צ ע פ י ג ו ע. נגד שדה התעופה הצבאי ח' לח' לה (כ- 40 ק"מ מצפון לאלסוידאא ' (. פיגועים אלו המחישו את העלייה בכוחם ו ב י ט ח ו נ ם העצמי של פ ע י ל י ד א ע ש ו א ת ה פ י כ ת ם ל א י ו ם ס ב י ב ת י, ה ע ל ו ל ל ה ע י ב ע ל ה י ש ג י ה מ ש ט ר ה ס ו ר י בדרום סוריה. נ ר א ה כ י על ר ק ע זה התקבלה החלטה סורית להשתלט על מובלעת דאעש שמצפון מזרח ל א ל ס ו י ד א א', ג ם על חשבון עיכוב מסוים במערכה להשתלטות על מרחב אדלב ) שההכנות לקראתה נמשכות). בתחילת אוגוסט הועברו תגבורות ) בהיקף של כמה דיביזיות ( למרחב שממזרח אלסוידאא '. לאחר התארגנות קצרה פתח צבא 2018 ס ו ר י ה ב- 5 ב א ו ג ו ס ט ב מ ה ל ך ק ר ק ע י, ב ס י ו ע ת ק י פ ו ת א ו ו י ר י ו ת, ש מ ט ר ת ו מ ו ב ל ע ת ע ל ל ה ש ת ל ט ד א ע ש. הכוחות הסורים פועלים עתה בתוך אזור השליטה של דאעש ו ה ק ר ב ו ת נ מ ש כ י ם. ה ש ב ו ע נ מ ש כ ו פ י ג ו ע י ה ה ת א ב ד ו ת של מ ח וז ח' א ר ס א ן ש ל ד א עש ב א פ ג נ י ס ט א ן. בע י ר ג' ל א ל א ב א ד ב ו צ ע פיגוע שכוון נגד הממשל האפגאני (15 הרוגים ( ; ב ע י ר ג ר ד י ז ) מדרום לקאבול ( בוצע פיגוע, שכוון נגד מתפללים ש י ע י ב מ ס ג ד (כ- 40 ה ר ו ג י ם (. צ ב א ז כ ה מ נ ג ד, א פ ג נ י ס ט א ן ל ה י ש ג כ א ש ר ל מ ע ל ה מ- 150 ד א ע ש פ ע י ל י הסגירו עצמם ל י ד יו ב ח ב ל ג' ו ז י א ן, שבצפון אפגניסטאן. ברקע הכניעה ה ה מ ו נ י ת ע מ ד ה לחימה שהתנהלה ב מ ש ך כ ח ו ד ש ב א ז ו ר ז ה ב י ן ה ט א ל י ב א ן לדאעש, שבה ז כ ה ה ט א ל י ב א ן ל ה י ש ג י ם ) ד ו ו ח כ י למעלה מ- 150 פ ע י ל י ד א ע ש נ ה ר ג ו ע"י ה ט א ל י ב א ן ו י ו ת ר נ פ ל ו מ- 130 ב ש ב י). נ ר א ה א י פ א כ י פ ע י ל י ה ע ד י פ ו ר ב י ם ד א ע ש להיכנע לכוחות הממשלה האפגאנית ולא לטאליבאן.

2 ת ה ל י ך" הנמצא בדרום סוריה (. בנוסף, מסר לברנטייב,( ט א ס, 1 ב א ו ג ו ס ט( חשבון הטוויטר של משרד החוץ הרוסי, 1 באוגוסט( 2 המעורבות הרוסית בסוריה התבטאות בכיר רוסי בעניין נוכחות הכוחות האיראנים בסוריה ) ב ב י ו ל י ב ס ו צ'י נ ע ר ך ) ר ו ס י ה ( ה ס ב ב ו מ ת ן ה מ ש א ש ל ה ע ש י ר י ל ה ס ד ר ה ב ס ו ר י ה אסטנה " (. בסבב השיחות נכחו, בין היתר, רוסיה, איראן ו ת ו ר כ י ה, המדינות הערבות לתהליך ההסדרה. בראש המשלחת הרוסית עמד השליח המיוחד של נשיא רוסיה לסוריה, אלכסנדר לברנטייב, אשר בתום הפגישות ה ת ר א י י ן ל ת ק ש ו ר ת ה ר ו ס י ת. ב מ ס ג ר ת ה ר י א י ו ן ה ת י י ח ס ל ב ר נ ט י י ב, ה י ת ר, ב י ן ל ס ו ג י י ת נ ו כ ח ו ת ה כ ו ח ו ת האיראנים בסוריה. ל ב ר נ ט י י ב ה צ ה י ר, כ י ה כ ו ח ו ת ה א י ר א נ י ם נסוגו מהגבול ה ס ו ר י- י ש ר א ל י ו כ י ב א ז ו ר ל א נמצאות מיליציות ה ו א ז א ת עם ש י ע י ו ת. ק י י מ ת כ י ה ד ג י ש, ה א פ ש ר ו ת ש י ש נ ם מ ס פ ר י ו ע צ י ם א י ר א נ י ם ב ש ו ר ו ת צ ב א ס ו ר יה כ י ב ט ו ו ח ש ל 85 ק"מ מ ה ג ב ו ל ה ס ו ר י- י ש ר א ל י א י ן צ י ו ד כ ב ד ו א מ צ ע י ל ח י מ ה ] איראנים], אשר ע ל ו ל י ם להוות איום ע ל י ש ר א ל. ה ו א צ י י ן, כ י דברים אלה מבוססים על הסכמה בין הנציגים הרוסים והנציגים האיראנים, בעקבות סיום המבצע נ ג ד " פ ע י ל י ה ט ר ו ר " ב א ז ו ר, כ י עוד צורך בנוכחות הצבאית האיראנית בדרום סוריה. לדבריו במהלך השיחות בסוצ'י הועלתה הטענה, לפיה י ש ל ה ש ק י ע מ א מ ץ ב ל ח י מ ה נ ג ד ד א ע ש ב א ז ו ר י ם נ ו ס פ י ם ב ס ו ר י ה כגון אזור ד י ר א ל ז ו ר ו א ז ו ר א ל ב ו כ מ א ל מ י מ י ן : ט ו ו ח ה- 85 ק"מ מ ג ב ו ל ישראל, שבו לדברי לברנטייב אין ציוד כבד ואמצעי לחימה ] איראנים] העלולים להוות איום על י ש ר א ל ) המכון הסורי למחקרים אסטרטגיים נ ו ר ס, 2 ב א ו ג ו ס ט ( 2018 אלכסנדר. משמאל: לברנטייב, השליח המיוחד של נשיא רוסיה לסוריה, במהלך סבב השיחות

3 פ ר ו ב ו ק צ י ו ת "" ה ג ב ו ל ה ס ו ר י ש ל א ז ו ר ה ח י ץ (.( סיום המערכה ברמת הגולן 3 עיקרי ההתפתחויות סוריה כיבוש דרום סוריה ע"י צבא סוריה: בכחול מסומנים אזורים שעליהם השתלט צבא סוריה באמצעות הסדרי כניעה מקומיים; בסגול מסומנים אזורים שבהם התנהלה לחימה, על פי רוב בעצימות נמוכה; באדום מסומנים אזורים שהיו בשליטת צבא סוריה עוד לפני תחילת המערכה(ח' טוה, 31 ביולי ( חידוש פעילות כוחות האו"ם בגבול סוריה- ישראל בחסות רוסית ס ר ג י י ר ו ד ס ק ו י, ראש אגף המבצעים במטה הכללי הרוסי, ה ת ב ט א במהלך מסיבת ע י ת ו נ א י ם, כ י נ ו צ ר ו ה ת נ א י ם ל ח י ד ו ש ה פ ע י ל ו ת ש ל כ ו ח ו ת ש מ י ר ת ה ש ל ו ם ש ל ה א ו"ם, ה פ ר ו ס י ם ב א ז ו ר ה ח י ץ ש ב י ן י ש ר א ל ו ס ו ר י ה, ב ה ת א ם ל ה ח ל ט ת ה א ו"ם מ ש נ ת ר ו ד ס ק ו י ה ו ד י ע כ י ב- 2 ב א ו ג ו ס ט 2018 ע ר כ ו כ ו ח ו ת ה א ו"ם ב ל י ו ו י ה מ ש ט ר ה ה צ ב א י ת ה ר א ש ו ן ס י ו ר ה ר ו ס י ת ש ש מ ז ה ה ח י ץ ב א ז ו ר 1 ל מ נ ו ע כ ד י כ י ה ו ס י ף ה ו א ש נ י ם. נגד עמדות האו"ם יוקמו שמונה עמדות של המשטרה הצבאית הרוסית לאורך " קו בראבו" לדבריו כאשר המצב באזור י ת י י צ ב י ו ע ב ר ו ע מ ד ו ת א ל ה ל י ד י ה צ ב א ה ס ו ר י ) א ת ר משרד ההגנה הרוסי, 2 באוגוסט 2018 ). 1 פ ע י ל ו ת ם ש ל כ ו ח ו ת א ו נ ד ו"פ ב א ז ו ר ה ח י ץ ה ו פ ס ק ה ב ש נ ת 2012 ב ש ל ח ש ש ל ב י ט ח ו נ ם, ע ל ר ק ע מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ה ס ו ר י ת.

4 ה ו א צ י י ן כ י ב- 3 ב א ו ג ו ס ט. ה ו א ה ו ס י ף. ס א נ א,( 4 מימין : רכב ממוגן של המשטרה הצבאית הרוסית בראש שיירת כלי רכב של האו"ם באזור גבול סוריה- ישראל. משמאל : כלי רכב של האו"ם באזור גבול סוריה- ישראל ) אלקניטרה אליום, 2 באוגוסט ( סרגיי קוראלנקו, סגן מפקד הכוחות הרוסים בסוריה, דיווח כ י יחידות המשטרה צבאית הרוסית סייעו לכוחות האו"ם לפתוח מחדש את מעבר קניטרה, שהיה ס ג ו ר ב ש ש ת ה ש נ י ם ה א ח ר ו נ ו ת ) ט א ס, 3 ב א ו ג ו ס ט 2018 הצליחו כוחות האו"ם, בסיוע המשטרה הצבאית הרוסית, לעבור מסוריה ( 2018 ל ש ט ח י ש ר א ל ב פ ע ם ה ר א ש ו נ ה מ א ז פ ר ו ץ מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ב מ ד י נ ה ) א ת ר ע ר ו ץ ז ב ז ד ה ש ב ב ע ל ו ת מ ש ר ד ההגנה הרוסי, 3 באוגוסט 2018 (. מימין : חיילי צבא סוריה פותחים את מעבר קניטרה, עליו מתנוסס דגל סוריה. משמאל : אנשי המשטרה הצבאית הרוסית, האו"ם וחיילי צבא סוריה סמוך למעבר קניטרה ) אלקניטרה אליום, 2 באוגוסט ( סרגיי קורלנקו התבטא ג ם, כ י מתקיים תיאום עם האו"ם, שמטרתו לאייש מחדש את עמדות אונדו"פ ב מ ח ו ז ק נ י ט ר ה. ל ד ב ר י ו כ ל כ ו ח ו ת א ו נ ד ו"פ א מ ו ר י ם ל ש ו ב ל ע מ ד ו ת י ה ם ב ס ו ף א ו ג ו ס ט 2018 כ י ת ו ך כ מ ה י מ י ם יוקם "מרכז הסדרה" במחוז קניטרה, שבו ישבו קצינים רוסים, במטרה לשמוע את בעיות האזרחים ב" כ פ ר י ם ה מ ש ו ח ר ר י ם" ו ל י צ ו ר ק ש ר ע ם ה ג ו ר מ י ם ה ר ל ב נ ט י ם כ ד י ל מ צ ו א פתרונות מתאימים ) א ל ו ט ן, 30 ב י ו ל י סיום כיבוש אגן הירמוכ מידי דאעש ב- 2 ב א ו ג ו ס ט 2018 ה ו ד י ע ה מ ש ט ר ה ס ו ר י, כ י צבא סוריה השלים את פ ר י ס ת כ ו ח ו ת י ו באזור אגן ה י ר מ ו כ 2 ב א ו ג ו ס ט ( י ו ם ק ו ד ם ל כ ן, ב- 1 ב א ו ג ו ס ט, 2018 ה ש ת ל ט צ ב א ס ו ר י ה ע ל ה כ פ ר אלקציר, מעוז א ח ר ו ן ש ל ד א ע ש ב ד ר ו ם רמת הגולן ) א ל מ נ א ר, 31 ב י ו ל י ( נ מ ס ר כ י מ ת ו ך 1,500-1,000 פ ע י ל י ד א ע ש, ששלטו קודם לכן במרחב אגן הירמוכ, נותרו עשרות פעילים, שככל הנראה מסתתרים בשטח סמוך לאגן

5 ב א ו ג ו ס ט 1 סוכנות הידיעות הירדנית, 2 באוגוסט( 5 ה י ר מ ו כ ב מ ר ח ב ס ו ר י ה- י ר ד ן ) ר ו י ט ר ס, 2 ב א ו ג ו ס ט ( כוחות הצבא סורקים את אזור " מ ש ו ל ש ה ג ב ו ל ו ת " כדי לאתר חוליות דאעש, שנותרו באזור ) ענב בלדי, 5 באוגוסט 2018 (. מ י מ י ן : ח י י ל י צ ב א ס ו ר י ה מ ס מ נ י ם ב י ד י ה ם א ת ת נ ו ע ת ה נ י צ ח ו ן ע ל ר ק ע א ג ן ה י ר מ ו כ. משמאל : חיילי צבא סוריה צופים לעבר סכר אלוחדה, שבאגן הירמוכ ) סאנא, 2 באוגוסט ( הריגת חוליית דאעש ע"י צה"ל ב ב ש ע ו ת ה ע ר ב ת ק ף כ ל י ט י ס ש ל צ ה"ל ח ו ל י י ה ש מ נ ת ה ש ב ע ה פ ע י ל י ד א ע ש, ב ד ר ו ם ר מ ת ה ג ו ל ן. ש נ ר א ת ה מ ת ק ר ב ת כ מ א ת י י ם ש ל ל מ ר ח ק מ ג ד ר מ ט ר י ם ה ג ב ו ל. ה ח ו ל י ה ח ב ר י ב ר ש ו ת נ מ צ א ו ר ו ב י ח מ י ש ה ק ל צ' נ י ק ו ב ו א פ ו ד י ם, ש ב ח ל ק ם י ד. ו ר י מ ו נ י ח ב ל ה מ ט ע נ י נ מ צ א ו ל ה ע ר כ ת נ ו ה מ ד ו ב ר ב פ ע י ל י דאעש שנמלטו מצבא סוריה ולא בחולייה שהייתה בדרכה לביצוע פיגוע בישראל. מ י מ י ן : כ ו ח צ ה"ל ב מ ה ל ך ס ר י ק ו ת ב א ז ו ר ב ו א ו ת ר ו ש ב ע ג ו פ ו ת ש ל פ ע י ל י ד א ע ש ב ד ר ו ם ר מ ת ה ג ו ל ן ה ס ו ר י ת. משמאל : רובי קלצ' ניקוב, אפוד וציוד של פעילי דאעש, שנהרגו בתקיפת צה"ל ) דובר צה"ל, 2 באוגוסט ( ה ר י ג ת פ ע י ל י ד א ע ש ע"י צ ב א י ר ד ן ב- 31 ב י ו ל י ו ב- 1 ב א ו ג ו ס ט 2018 ה ר ג צ ב א ירדן מספר פ ע י ל י דאעש, שנמלטו מצבא סוריה, ו ה ת ק ר ב ו לגבול סוריה- י ר ד ן. מ פ ק ד י ר ד נ י ב כ י ר מ ס ר כ י ב ע ק ב ו ת ה ע י מ ו ת י ם ב י ן צ ב א ס ו ר י ה ל ד א ע ש ב א ז ו ר א ג ן ה י ר מ ו כ ה ח ל ו כ מ ה פ ע י ל י ד א ע ש ל ה ת ק ר ב ל ג ב ו ל י ר ד ן. מ ש מ ר ה ג ב ו ל ה י ר ד נ י פ ת ח ל ע ב ר ם ב א ש ו ה ר ג כ מ ה פ ע י ל י ם

6 ב א ו ג ו ס ט 1 ד ו ו ח,. 6 מרחב אלסוידאא' ה ת ק פ ה ש ל ד א ע ש ע ל ש ד ה ה ת ע ו פ ה ה צ ב א י ח' ל ח' ל ה ב התבצעה התקפה נגד שדה התעופה הצבאי ח' לח' לה (כ- 40 ק"מ מצפון לאלסוידאא', מ ש ד ו ת א ח ד ה ת ע ו פ ה ה ג ד ו ל י ם ש ב ס ו ר י ה (. ע ל פ י מ ק ו ר ו ת א ו פ ו ז י צ י ה ט י י ס ו ת ש ת י ב ש ד ה מ צ ו י י ם ו מ פ ק דת ש ל ה. ח ט י ב ה ש ל צבא סוריה ) אלדרר אלשאמיה, 1 ב א ו ג ו ס ט ( נ ר א ה כ י ה ה ת ק פ ה ב ו צ ע ה ע"י פ ע י ל י מ ו ב ל ע ת דאעש שמצפון מזרח לאלסודיאא ', אשר כשבוע לפני כן ביצעו את ההתקפה נ ג ד א ל ס ו י ד א א ' ו ה א ז ו ר ה כ פ ר י על התנהלות ההתקפה ותוצאותיה קיימות גרסאות סותרות : הגר ס א ס ו ר י ת : מ ק ו ר ס ו ר י ר ש מ י ד י ו ו ח, כ י צ ב א ס ו ר י ה ב ל ם ה ת ק פ ה מ א ס י ב י ת ש ב י צ ע ו פ ע י ל י ד א ע ש נגד שדה התעופה הצבאי ח' לח' לה. בסביבות השעה 01:00 ניסו פעילי דאעש להסתנן לשדה ה ת ע ו פ ה, א ך צ ב א ס ו ר י ה מ נ ע ז א ת והדף את התוקפים. ב מ ה ל ך ה ל ח י מ ה נ ה ר ג ו פ ע י ל י ד א ע ש ר ב י ם, א ח ד י ם נ פ צ ע ו ו ה ש א ר נ מ ל ט ו ) ס פ ו ט נ י ק, 1 ב א ו ג ו ס ט ( 2018 ס ו ר י ה ) ענב בלדי, 1 באוגוסט 2018 (. כ י ב ה ת ק פ ה נ ה ר ג ו ש מ ו נ ה ח י י ל י צ ב א ג י ר ס ת ד א ע ש : ד א ע ש ש ד ה א ת ת ק פ ו ה א ר ג ו ן פ ע י ל י כ י ד י ו ו ח, ה ת ע ו פ ה ה צ ב א י ח' ל ח' ל ה ב א מ צ ע ו ת נ ש ק ק ל ו ב י נ ו נ י. ב ע י מ ו ת י ם ב י ן ה צ ד ד י ם נ ה ר ג ו ל מ ע ל ה מ א ר ב ע י ם ו ח מ י ש ה ח י י ל י צ ב א סוריה, כולל קצינים. באותה עת, חוליה של פעילי דאעש הסתננה לעבר דירי מטוסים בשדה התעופה, השמידה שני מטוסי קרב ו שי ש ה כלי טיס בלתי מאוישים, ששימשו למשימות תצפית אתר המזוהה עם דאעש, 1 באוגוסט 2018 (. המערכה לכיבוש מובלעת דאעש, שמצפון מזרח לאלסוידאא' באזור אלצפא, שמצפון מזרח ל א ל ס ו י ד א א ' התבססה מובלעת של ד א ע ש, שגדלה לאחר שהצטרפו ל מ ע ל ה א ל י ה מ- 800 פ ע י ל י ם, ש ה ת פ נ ו מה ש כ ו נ ו ת ה ד ר ו מ י ו ת ש ל ד מ ש ק ) מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם א ל י ר מ ו כ ו ש כ ו נ ת א ל ח ג'ר א ל א ס ו ד (. ב מ ח צ י ת ה ר א ש ו נ ה ש ל י ו נ י 2018 פ ת ח צ ב א ס ו ר י ה ב מ ע ר כ ה נ ג ד מ ו ב ל ע ת ד א ע ש ב א ז ו ר א ל צ פ א. א ו ל ם ה ה ת ק פ ה נ פ ס ק ה ב מ ח צ י ת ה ש נ י י ה ש ל י ו נ י, כ א ש ר מ ר כ ז ה כ ו ב ד ש ל ה צ ב א ה ו ע ב ר ל מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ע ם קריסת אגן ה י ר מ ו כ ו ס י ו ם כ י ב ו ש דרום סוריה ה פ כ ה ה מ ו ב ל ע ת ל מ ע ו ז בולט של דאעש היוזם פיגועי ראווה נגד יעדים של המשטר ונגד האוכלוסייה המקומית, כפי שהוכח בשבוע האחרון.

7 ב י ן ה ש א ר ה ו ע ב ר ו. המהלך הקרקעי של צבא סוריה לווה בתקיפות מטוסי קרב. אלדרר אלשאמיה, 7 באוגוסט( המסומנת בשחור )( 7 ע ת ה כ ש נ כ ב ש ה ד ר ו ם ס ו ר י ה, ו ע ל ר ק ע ההתקפות שיזם ד א ע ש ב א ל ס ו י ד א א ' ו ב ח' ל ח' ל ה, נ ר א ה כ י ה ת ק ב ל ה 2018 ה ח ל ט ה ל נ ו כ ח ו ת ק ץ ל ש י ם ס ו ר י ת ד א ע ש ב א ז ו ר. ב ת ח י ל ת א ו ג ו ס ט ס ו ר י ה צ ב א ה ע ב י ר ת ג ב ו רות ל מ ר ח ב ב מ ז ר ח א ל ס ו י ד א א' ) ב ה י ק ף כ מ ה ש ל ד י ב י ז י ו ת ( ל ק ר א ת ה מ ע ר כ ה נ ג ד מ ו ב ל ע ת ד א ע ש (ח' ט ו ה, א ל ו ט ן, 4 ב א ו ג ו ס ט ( 2018 ל א ז ו ר ג ם כוחותיו של " הנמר ", הקולונל סהיל אלחסן ) א ב א א ', ב א ו ג ו ס ט ( ב- 5 ב א ו ג ו ס ט ד ו ו ח כ י ל א ח ר ש ת ג ב ו ר ו ת ס ו ר י ה צ ב א נ ע ר כ ו ב א ז ור ה כ פ ר י ש מ מ ז ר ח ל א ל ס ו י ד א א ' תקף הצבא את מובלעת דאעש מכיוון מערב במספר צירים ) מראסלון, סאנא, אלסוידאא ' 24, וריכוך ארטילרי של ענב בלדי, 5 באוגוסט ( 2018 י ע ד י ד א ע ש. ה ת ק י פ ו ת ה א ו ו י ר י ו ת ה ס ב ו ל ד א ע ש א ב י ד ו ת כ ב ד ו ת ו א י ל צ ו א ת פ ע י ל י ו ל ס ג ת ל א ז ו ר ה ה ר ר י ש ל 6 א ל צ פ א ) א ל ע'ד, ס ו ר י ה, ב א ו ג ו ס ט ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ד א ע ש ש ל ה ש ל י ט ה א ז ו ר ב ת ו ך ע ת ה פ ו ע ל י ם צירי התקיפה של צבא סוריה מצפון מזרח לאלסוידאא ' ) מסומנים בחיצים אדומים ( לעבר מובלעת דאעש ) מראסלון, 5 באוגוסט ( מימין : חיילי צבא סוריה במערכה נגד דאעש במדבר אלסוידאא'. משמאל : טור כוחות שריון של צבא סוריה בדרכם למדבר אלסוידאא ' ) הטלוויזיה הסורית, 6 באוגוסט ( 2018.

8 תפס דאעש למעלה משלושים בני ערובה) ב א ו ג ו ס ט 2 ב. ה מ ד ב ר" ב א ו ג ו ס ט 4 מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, 5 באוגוסט; ח( 8 ע מ ד ת ת צ פ י ת ש ל צ ב א ס ו ר י ה ב פ א ת י א ז ו ר א ל צ פ א ) אלוטן הסורי, 7 באוגוסט ( מו"מ עם דאעש לשחרור החטופים הדרוזים במהלך ההתקפה נגד אלסוידאא ' ו ס ב י ב ו ת י ה (25 ב י ו ל י 2018 ד ר ו ז י ם. ב- 5 ב א ו ג ו ס ט 2018 ד ו ו ח כ י דאעש מחזיק ב ר ש ו ת ו 14 נ ש י ם ו- 16 י ל ד י ם ו י ל ד ו ת ) מרכז המעקב ה ס ו ר י - לזכויות אדם, 5 ב א ו ג ו ס ט ( ה ו צ י א ד א ע ש ל ה ו ר ג א ח ד מ ב נ י ה ע ר ו ב ה, ס ט ו ד נ ט ב ן 19 בשם מהנד ד' וקאן אבו ע מ א ר, מ ה כ פ ר אלשבכי שממזרח ל א ל ס ו י ד א א '. בסרטון שהופץ ע"י פ ע י ל י ד א ע ש ב ר ש ת ו ת ה ח ב ר ת י ו ת צ י י ן ה ח ט ו ף ש ג ו ר ל ו נ ג ז ר ב ש ל כישלון המשא ומתן לפינוי פעילי דאעש מאגן הירמוכ ל ע ב ר ה ס ו ר י ". ה ח ט ו ף י י ע נ ו ל א א ם כ י ה ו ס י ף, ד ר י ש ו ת ש א ר ג ם ל ה ו ר ג י ו צ א ו ד א ע ש ה ח ט ו פ י ם ) ד ף 2018 הפייסבוק אלסוידאא ' 24, נ מ ס ר כ י משלחת רוסית החלה לנהל משא ומתן עם ד א ע ש, בתאום עם המשטר הסורי, כ ד י ל ש ח ר ר א ת ה ח ט ו פ י ם. נ מ ס ר כ י ד א ע ש הציב מספר ת נ א י ם ל ש ח ר ו ר ה ח ט ו פ י ם ו ב י נ י ה ם נ ס יגת צ ב א סוריה מכל מ ח ו ז אלסוידאא ', הפסקת המבצע הצבאי נ ג ד פ ע י ל י ו ) ב מ ו ב ל ע ת ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו י ד א א ' ( ו ש ח ר ו ר ע צ ו ר י ד א ע ש ' ט ו ה, 4 ב א ו ג ו ס ט ( מרחב אדלב אזור השליטה של המורדים באזור אדלב (ח' ט ו ה, 24 ב י ו ל י ( 2018.

9 9 ב א ת ר ס ו ר י ה מ ז ו ה ה ע ם צ ב א ס ו ר י ה ד ו ו ח כ י ב מ ר ח ב א ד ל ב מ צ ו י י ם ל מ ע ל ה מ- 50,000 ח מ ו ש י ם וב י נ י ה ם פ ע י ל י ם זרים, שהגיעו ממדינות ר ב ו ת ב ר ח ב י ה ע ו ל ם ) בטולאת אלג' יש א ל ס ו ר י, 7 ב א ו ג ו ס ט ( א ר ג ו נ י המורדים כוללים מסגרת- על שבה דומיננטי המטה לשחרור אלשאם (ג'ב ה ת א ל נ צ ר ה ל ש ע ב ר); ו א ר ג ו נ י מ ו ר ד י ם ה פ ו ע ל י ם ב ח ס ו ת ת ו ר כ י ה ב מ ר ח ב א ד ל ב ו ל א ו ר ך ה ג ב ו ל ה ס ו ר י- ת ו ר כ י. ב ת ו ם ה מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם סוריה ממשיכים הצדדים השונים להיערך לקראת המערכה על מרחב אדלב הממשמשת ו ב אה. ט ו ר כ ו ח ו ת ש ל צ ב א ס ו ר י ה ב ד ר כ ו ל מ ח ו ז א ד ל ב באוגוסט( בטולאת אלג' יש אלסורי, 7 קרבות מקומיים בפאתי אזור השליטה של המורדים ה ש ב ו ע ה ת ק י י מ ו ק ר ב ו ת מ ק ו מ י י ם ב י ן א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם לבין צבא סוריה בפאתי אזור השליטה של המורדים, יתכן כהכנה למערכה המתוכננת לכיבוש אזור אדלב. להלן כמה אירועים : ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר אלשאם דיווח כ י צ ב א סוריה מבצע מידי י ו ם ירי ארטילרי ל ע ב ר העיירה אלנאג' יה, כ ת ש ע ה ק"מ מ מ ע ר ב ל ע י ר ג' סר אלשע' ור ) בפאתיו המערביים של אזור אדלב (. ל ע י י ר ה נגרם הרס ר ב ) א ב א א ', 3 ב א ו ג ו ס ט ( מבנים שנפגעו בעיירה אלנאג' יה, כתוצאה מירי ארטילרי של צבא סוריה ) א ב א א ', 3 ב א ו ג ו ס ט ( צ ב א ס ו ר י ה ב ל ם ב- 4 ב א ו ג ו ס ט 2018 ה ת ק פ ה ש ל א ר ג ו ן ב ש ם "ג' יש אלעזה", ה מ ש ת י י ך ל מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם, ב ע י י רה א ל ז ל א ק י את מ ע ר ב מ צ פ ו ן ק"מ (כ- 29 ל ח מ א ה (. י ר י ב י צ ע ס ו ר י ה צ ב א ארטילרי לעבר צירי האספקה של התוקפים ) מ ר א ס ל ו ן, 4 ב א ו ג ו ס ט ( 2018.

10 ב א ו ג ו ס ט 4 ב א ו ג ו ס ט 4 10 צבא סוריה סיכל התקפה של צ ב א א ל פ ת ח ה ח ד ש ) מסגרת- העל שהוקמה ע"י ה מ ט ה ל ש ח ר ו ר א ל ש א ם ( מ ד ר ו ם ל ע י ר ג' ס ר א ל ש ע' ו ר. א ר ט י ל ר י י ר י ב י צ ע ס ו ר י ה צ ב א ה א ר ג ו ן פ ע י ל י ע מ ד ו ת ל ע ב ר ולעבר צירי הלוגיסטיקה שלהם ) מ ר א ס ל ו ן, 4 ב א ו ג ו ס ט ( מזרח סוריה טיהור המרחב שבין הפרת לגבול הסורי- עיראקי כ ו ח ו ת SDF ה כ ו ר ד י ם ע ו מ ד י ם א ת ל ה ש ל י ם ט י ה ו ר ה מ ר ח ב ה מ ד ב ר י ש ב י ן נ ה ר ה פ ר ת ל ג ב ו ל ה ס ו ר י- עיראקי מנוכחות דאעש. להלן עיקרי פעולות הכוחות: " מ ק ו ר צבאי מקומי " מסר כ י כ ו ח ו ת SDF השלימו את השתלטותם על מדבר דיר אלזור ו ס י ל ק ו מ ש ם א ת פ ע י ל י ד א ע ש. א ו ת ו מ ק ו ר ה ו ס י ף כ י ד א ע ש ע ד י י ן ש ו ל ט ב מ ס פ ר ע י י ר ו ת מ צ פ ו ן ל א ל ב ו כ מ א ל, א ך נראה שכוחות SDF ישתלטו עליהן בימים הקרובים ) מ ר א ס ל ו ן, 4 ב א ו ג ו ס ט ( ב- 4 ב א ו ג ו ס ט ה ו ד י ע ו כ ו ח ו ת,SDF כ י הם מ ט ה ר י ם א ת ה מ ר ח ב מ" כ י ס י ה ת נ ג ד ו ת " נ ו ת ר י ם ש ל ד א ע ש. ב ס ר ט ו ן ש פ ו ר ס ם ע"י ה כ ו ח ו ת א ח ד מ צ י י ן ה ד ו ב ר י ם כ י מ א ו ת ד א ע ש פ ע י ל י ח מ ו ש י ם נ ה ר ג ו וכמויות גדולות של תחמושת נלקחו שלל office), ypg press כלי רכב של כוחות SDF נעים בקרבת גבול סוריה- עיראק, מדרום לעיירה אלדשישה, כשישים ק"מ דרומית מזרחית ל א ל ח ס כ ה Office), YPG Press ט 4 ב א ו ג ו ס ( SDF ב א ו ג ו ס ט ב ה ו ד י ע כ ו ח ו ת י ו כ י ה ת ק ד מ ו ב א ז ו ר ה מ ד ב ר י ש מ מ ז ר ח ל ע י י ר ה א ל ד ש י ש ה. ה כ ו ח ו ת כבשו מידי ד א ע ש א ת ש ד ה הנפט אלאזרק, כ- 32 ק"מ מ מ ע ר ב ל ג ב ו ל ס ו ר י ה- ע י ר א ק. כ מ ו כ ן נ כ ב ש שדה הנפט אלמאלח, שמדרום לאלאזרק ) אתר ה- SDF,

11 ב א ו ג ו ס ט 3 11 מימין : העיירה אלדשישה, שבקרבת הגבול הסורי- עיראקי Maps) ( Google אלאזרק. משמאל : שדות הנפט (1 (. ( Google Maps) ו א ל מ א ל ח (2) אלמיאדין, שממזרח לעיר עיקרי ההתפתחויות בעיראק פעילות דאעש ג ם ה ש ב ו ע ה מ ש י ך ד א ע ש ל פ ע ו ל נ ג ד ת ש ת י ו ת ח ש מ ל ב מ ג מ ה ל ש ב ש א ת א ס פ ק ת ה ח ש מ ל ו ל ה ע ת י ק א ת המחאה העממית שבדרום ו ב מ ר כ ז ג ם לצפונה של עיראק. ב דיווח משרד החשמל העיראקי כי שני עמודי מתח גבוה כפולים מצפון- מערב לכרכוכ ק ר ס ו כ ת ו צ א ה ממטעני חבלה, שהטמין, ככל הנראה, ד א ע ש. כ מ ו כ ן נ ק ט ע ו כ ב ל י ה ח ש מ ל. כתוצאה מכך נפגעה אספקת החשמל של מחוז כ ר כ ו כ. צוותי תחזוקה פ ע ל ו ל ה ש ב ת א ס פ ק ת ה ח ש מ ל ) א ל ס ו מ ר י ה נ י ו ז, 3 ב א ו ג ו ס ט ( ע מ ו ד ח ש מ ל, ש ק ר ס כ ת ו צ א ה מ פ י צ ו ץ מ ט ע נ י ח ב ל ה, כ כ ל ה נ ר א ה ע"י ד א ע ש ) אלסומריה ניוז, 3 באוגוסט ( נ מ ש כ ה ל כ ך ב נ ו ס ף ה ש ב ו ע פ ע י ל ו ת ה ג ר י ל ה " ה ש ג ר ת י ת " ש ל ד א ע ש: ה פ נ י ם מ ש ר ד ו א י ש ק צ י ן ה ר י ג ת ה ע י ר א ק י ב א מ צ ע ו ת ה צ מ ד ת מ ט ע ן ח ב ל ה ל כ ל י ה ר כ ב ש ב ו נ ס ע ו מצפון ל ב ג ד א ד ; פ ג י ע ה ב כ ל י ר כ ב ש ל " ה ג י ו ס

12 ב פ י ג ו ע. ארגון בינלאומי מוביל בתחום הסיוע למהגרים, 12 ה ע מ מ י " ב מ ח ו ז ו ת צלאח אלדין ו ד י א ל ה ; פ צ י ע ת ארבעה שוטרים ע י ר א ק י ם מצפון מזרח ל ב ע ק ו ב ה ; ה ר י ג ת שלושה שוטרים ע י ר א ק י ם ע"י פיצוץ מטען ח ב ל ה מצפון מזרח ל ב ע ק ו ב ה ; הריגת שני ח י י ל י ם ע י ר א ק י ם ב י ר י צ ל פ י ם ממזרח לבעקובה. פעילות כוחות הביטחון העיראקים להלן עיקרי פעילות כוחות הביטחון העיראקים נגד דאעש: צ ו ו ת י ה מ ו ד י ע י ן ה צ ב א י ל כ ד ו ב ת ת- ה נ פ ה א ל פ ל ו ג'ה פ ע י ל ד א ע ש ו א י ת ר ו מ ק ו ם מ ס ת ו ר ו ב ו א ר ב ע י ם מטעני חבלה. המטענים פוצצו באופן מבוקר ) סוכנות הידיעות העיראקית, 4 באוגוסט 2018 (. כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ב מ ח ו ז נ י נ ו א ל כ ד ו ב ע ק ב ו ת מידע מודיעיני ח מ י ש ה פ ע י ל י ד א ע ש ב ח ל ק ה ה מ ע ר ב י של העיר מוצול. כ מ ו כ ן נלכדו שני פ ע י ל י ד א ע ש בחלקה המזרחי של העיר מוצול ) ס ו כ נ ו ת ה י ד י ע ו ת ה ע י ר א ק י ת, 4 ב א ו ג ו ס ט 2018). כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ע י ר א ק י ם ה ר ג ו ש נ י פ ע י ל י ד א ע ש ב ח ל ק ה ה מ ז ר ח י ש ל ה ע י ר מ ו צ ו ל. ה ש נ י י ם ה נ י ח ו מטען חבלה ונהרגו במהלך בהתנגשויות שהתנהלו לאחר מכן. פעילות ג' האדיסטית במדינות נ ו ס פ ו ת פיגוע התאבדות של דאעש באפגניסטאן ב- 31 ביולי 2018 ביצע דאעש פיגוע התאבדות בג' לאלאבאד, שכוון נ ג ד ה מ מ ש ל ה א פ ג א נ י. י ע ד ה פ י ג ו ע ה י ה בניין מחלקת ה פ ל י ט י ם ו ה ת ו ש ב י ם ה ח ו זר י ם Returnees),(Department of Refugees and ש ל מ ש ר ד ה פ ל י ט י ם וההחזרה למולדת repatriations) (Ministry of refugees and נ ה ר ג ו 15 ב נ י א ד ם ו ב ה ם ) אפגניסטאן טיימס, 1 באוגוסט 2018 (. גם עובד ב- IOM ק י ב ל ד א ע ש א ח ר י ו ת ש נ י ה ו ד ע ת ו פ י ע ל ל פ י ג ו ע. מ ח ב ל י ם, ה מ כ ו נ י ם פ א ר ו ק הח' ר א ס א נ י ו ח מ א ד הח' ר א ס א נ י, ת ק פ ו א ת ה ב נ י י ן ב ז מ ן ש ה ת נ ה ל ה ב ו פ ג י ש ה, ש ב ה נ כ ח ו פ ק י ד י ם מ ג ו פ י ם ב י נ ל א ו מ י י ם מ ע ר ב י י ם. ח ב ל ה מ ט ע ן פ ו צ צ ו ד א ע ש פ ע י ל י מ א ב ט ח י נ ג ד ו מ כ ו נ י ת ע ם א ש ח י ל ו פ י ש ע ו ת מ ס פ ר ב מ ש ך ו נ י ה ל ו ה מ ט ה ה מ א ב ט ח י ם ו א נ ש י ה ב י ט ח ו ן ה א פ ג א נ י י ם. ה פ ע י ל י ם א ת פ ו צ צ ו ח ג ו ר ו ת- ה נ פ ץ ש נ ש א ו ע ל ל מ ו ת ם ו ג ר מ ו ג ו פ ם, ו פ צ י ע ת ם ש ל ש מ ו נ י ם ו ש ש ה ב נ י א ד ם, ב ה ם מ ס פ ר א ז ר ח י ם מ ע ר ב י י ם א ת ר ה מ ז ו ה ה ע ם ד א ע ש, 1 ב א ו ג ו ס ט ( 2018.

13 אתר המזוהה עם דאעש, 5 באוגוסט, 13 מימין : מבנה מחלקת הפליטים והתושבים החוזרים בג' לאלאבאד ) אפגניסטאן טיימס, 1 באוגוסט ( משמאל : זירת הפיגוע ) אלפג'ר, 1 באוגוסט ( פיגוע התאבדות של דאעש במסגד שיעי מדרום לקאבול ב- 3 ב א ו ג ו ס ט 2018 ב י צ ע ד א ע ש פ י ג ו ע ה ת א ב ד ו ת כ פ ו ל במסגד שיעי ב ע י ר ג ר ד י ז (כמ א ה ק"מ מ ד ר ו ם ל ק א ב ו ל (. ה פ י ג ו ע א ר ע ב ע ת ש ב מ ק ו ם ה ת כ נ ס ו מ א ו ת מ ת פ ל ל י ם ל ת פ י ל ת י ו ם ש י ש י. ש נ י ה מ ח ב ל י ם ה מ ת א ב ד י ם ל ב ו ש י ב ו ר ק ו ת ) גלימות שלובשות נשים מוסלמיות אדוקות (, י ר ו ב מ א ב ט ח י ם ב ח ז י ת ה מ ס ג ד ולאחר מכן נ כ נ ס ו ל מ ס ג ד ו פ ו צ צ ו א ת ע צ מ ם ) א פ ג נ י ס ט א ן ט י י מ ס, 3 ב א ו ג ו ס ט ( ב- 4 ב א ו ג ו ס ט 2018 ד ו ו ח כ י מניין ה ר ו ג י ם ב פ י ג ו ע ע ל ה ל- 39 ב ני א ד ם ולפחות שמונים נפצעו ) ר ו י ט ר ס, 4 ב א ו ג ו ס ט ( ק י ב ל ד א ע ש א ח ר י ו ת ל פ י ג ו ע. נ ה ר ג ו ב פ י ג ו ע כ י ט ע ן ב ה ו ד ע ת ו ב י ט ח ו ן ו א נ ש י ש י ע י ם כ- 150 א פ ג א נ י י ם מימין: העיר גרדיז Maps) ( Google. משמאל : זירת הפיגוע במסגד בגרדיז ) תסנים, 3 באוגוסט 2018). למעלה מ- 150 פעילי דאעש הסגירו עצמם לצבא אפגניסטאן התקשורת האפגאנית דיווחה, כ י ב- 1 ב א ו ג ו ס ט 2018 ה ס ג י ר ו א ת ע צ מ ם ל מ ע ל ה מ- 150 פ ע י ל י ד א ע ש על כ ל י נ ש ק ם ל י ד י צבא אפגניסטאן ב ח ב ל ג' ו ז י א ן ) צפון אפגניסטאן). ב י ן ה נ כ נ ע י ם ה י ו מולוי חביב אלרחמן.(Nematullah) ג' ו ז י א ן ב ח ב ל ד א ע ש מ נ ה י ג ו ס ג נ ו נ מ א ת א ל ל ה ע ם י ח ד, ( Mawlawi Habiburrahman) ה פ ע י ל י ם נ כ נ ע ו ג ם 330 נ ש י ם, כ כ ל ה ר א ה ב נ ו ת ה מ ש פ ח ה ש ל פ ע י ל י ד א ע ש ) א פ ג נ י ס ט א ן ט י י מ ס, 1 ב א ו ג ו ס ט

14 א י נ ד י פ נ ד נ ט, 5 ב א ו ג ו ס ט( אתר המזוהה עם דאעש, 6 באוגוסט, 14 ( ג ו ר מ י ם א פ ג א נ י ם ר ש מ י י ם מ ס ר ו כ י ז ה ו ה מ ס פ ר ה ג ד ו ל ביותר של פ ע י ל י דאעש שנכנעו בבת אחת מימין : חבל ג' וזיאן שבצפון אפגניסטאן Maps) ( Google בחבל. משמאל : פעילי דאעש, שנכנעו לצבא אפגניסטאן ג' וזיאן. חלקם מחזיקים עדיין ברובי סער Afghanistan), Analysts Network שפרסמה צילום שהופיע ברשתות החברתיות, 4 באוגוסט ( ב ר ק ע ה כ נ י ע ה ה ה מ ו נ י ת ש ל פ ע י ל י ד א ע ש ע ו מ ד ה מ א ב ק ה מ ת נ ה ל ב ח ב ל ג' ו ז י א ן ב י ן ד א ע ש לטאליבאן, שבו ידו של הטאליבאן על העליונה. ב מ ה ל ך לחימה שהתנהלה ב ח ב ל ב מ ש ך כ ח ו ד ש נ ה ר ג ו יותר מ- 150 פ ע י ל י ע"י ד א ע ש ה ט א ל י ב א ן ו י ו ת ר מ- 130 נ פ ל ו ב ש ב י. מ ס ת ב ר א י פ א, ר ב י ם ד א ע ש פ ע י ל י כ י ה מ צ ו י י ם ב ח ב ל ג' וזיאן העדיפו להיכנע לכוחות הממשלה ולא לטאליבאן. ס י ו ם א י מ ו נ י מ ח ז ו ר ח ד ש ש ל ד א ע ש ב ח ב ל נ נ ג ה ה א ר ב א ו ג ו ס ט ב ה ס ת י י ם מ ח ז ו ר א י מ ו נ י ם ב מ ח נ ה ח ד ש א ל ג' ר א ח ב ן ע ב י ד ה א ב ו ע ל- ש ם ב ח ב ל ננגרהאר, שבמזרח אפגניסטאן. במחנה השתתפו פעילים, שהתאמנו בהפעלת תותח ללא רתע, משגר RPG ו מ ר ג מ ה מימין : פעילי דאעש עם המדריך שלהם במחנה האימונים. משמאל : פעילי דאעש בעת אימון בהפעלת תותח ללא ר ת ע ט, א ת ר ה מ ז ו ה ה ע ם ד א ע ש, 6 ב א ו ג ו ס ( 2018.

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד

בסד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד www.mat.co.il/history "התגלות ה' בעולמו בשני תחומים היא: הטבע וההיסטוריה. לא ראי זה כראי זה, והצד השווה שבהם שהארת פנים והסתר פנים

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

דוד טל, מלחמת תש"ח – מלחמתו של דוד בן-גוריון

דוד טל, מלחמת תשח – מלחמתו של דוד בן-גוריון ÔÂÁËÈ Â ıâá ÈÒÁÈ דומה שאין חולק על מעמדו המרכזי של דוד בן גוריון בניהולה של מלחמת העצמאות. בן גוריון היה הדמות הדומיננטית בתהליך שהביא להקמתו של צה"ל, ובוודאי היה הדמות החשובה ביותר בניהולה של המלחמה עצמה.

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

זיסר

זיסר בודד בצמרת בשאר אל אסד והמאבק על סוריה אייל זיסר הקדמה ב 18 במארס 2011 הגיע "האביב הערבי" גם לסוריה. באחת ניצתה האש בכל רחבי המדינה, מבשרת את פרוץ המהפכה הסורית אשר עתידה הייתה, כך נראו פני הדברים בראשית

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

זיסר

זיסר המלחמה בסוריה מאבק ההישרדות של בשאר אל-אסד בואו של הנס? אייל זיסר הישגי המורדים בסוריה מאז קיץ 2014 עוררו למעשה מחדש את התהיות באשר ליכולתו של בשאר אל אסד לשרוד על כסאו, והביאו רבים להערכה כי רק נס יכול

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, 51014 סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת ההחלטות וביצוען בלוחמה משתתפים: יו"ר ומנחה: פרופ' אמנון

קרא עוד

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) זרקור לאיראן פברואר 2011 אספנד 1389 לשבוע שבין 24/2/11 17/2/11 עורך: רז צימט במוקד אירועי השבוע: "הזמן פועל לטובתנו": איראן

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר 'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נרחבת, שכוונה בעיקר נגד שר האנרגיה, האחראי לאספקת החשמל

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד