סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט"

תמליל

1 סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ, נ פ ל ה ע ל ב י ת מ ג ו ר י ם ב ב א ר ש ב ע ו ג ר מ ה ל נ ז ק ר ב. ל א ה י ו נפגעים בנפש. רקטה שניה נפלה בים ה ע ר י ם א ח ת מ ו ל ב מ ר כ ז ש י ג ו ר מ א ח ו ר י ע מ ד מ י ב ר ו ר ל א ש ע ה ל פ י י ש ר א ל. ה ר ק ט ו ת. ח מ א ס ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י בפלסטין, שבידיהן ר ק ט ו ת מ ס ו ג ז ה, ה כ ח י ש ו מ ע ו ר ב ו ת ב י ר י. ב ת ג ו ב ה ת ק פ ו כ ל י ט י ס של ח י ל ח מ א ס י ע ד י ה א ו ו י ר ב ר צ ו ע ת ע ז ה. ב ת ק ש ו ר ת ה י ש ר א ל י ת פ ו ר ס ם ש ה ק ב י נ ט ה מ ד י נ י ב י ט ח ו נ י ב י ש ר א ל ה ח ל י ט ה ת ג ו ב ו ת א ת ל ה ח ר י ף ל א י ר ו ע י ם ב ר צ ו ע ת ח מ א ס ע ז ה. ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן א י י מ ו א ת ל ה ח ר י ף ת ג ו ב ו ת י ה ם. ל מ ר ו ת ה א י ו ם ה י ש ר א ל י אי ר ו ע י "צ ע ד ת ה ש י ב ה" ביום שישי 19 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 ה ת ק י י מ ו כ ס ד ר ם. ב צ ע ד ה השתתפו כ- 10,000 מפגינים, שהתבקשו שלא להגיע לגדר הביטחון. לפיכך רף העימותים עם כוחות צה"ל ה י ה נ מ ו ך י ח ס י ת לשבועות האחרונים והדבר התבטא בהעדר הרוגים ו ב מ ס פ ר נ מ ו ך יחסית של פצועים. ה ר ק ט ו ת י ר י ב ע ק ב ו ת י שר א ל ל ע ב ר ה ת כ נ ס ה ק ב י נ ט ה מ ד י נ י ב י ט ח ו נ י. י ש י ב ת ל א ח ר ה ק ב י נ ט פ ו ר ס ם ב ת ק ש ו ר ת ה י ש ר א ל י ת, כ י צ ה"ל ה ו נ ח ה ל ה ח ר י ף א ת ת ג ו ב ו ת י ו. ל כ ך נ ו ס ף ג ם ר י כ ו ז כ ו ח ו ת ש ל צ ה"ל ב ס מ ו ך ל ג ב ו ל ה ר צ ו ע ה. נ ר א ה כ י כ ל א ל ה ה נ י ע ו א ת ח מ א ס " לצנן את הרוחות " במהלך אירועי " צעדת השיבה" ש י ש י ב י ו ם מ ס ו ג ל ת ה י א כ י ) ב ה ו כ י ח ה ק ה ל ע ל ל ש ל ו ט ה מ פ ג י נ י ם מ פ ל ס ו ע ל ה א ל י מ ו ת ה מ ו פ ע ל ב מ ה ל ך ה ה פ ג נ ו ת (. י ש ר א ל מ צ י ד ה ה ג י ב ה ע ל י ר י ד ת מ פ ל ס ה א ל י מ ו ת ב פ ת י ח ת מ ע ב ר א ר ז ו מ ע ב ר כ ר ם ש ל ו ם ב ב ו ק ר ה- 21 ב א ו ק ט ו ב ר ה ה ח ל ט ה ב נ ו ש א א ס פ ק ת מ ק ט ר ה ד ל ק מ ס פ ר ב ע ו ד ת ב ח ן ו ה י א ש ע ה ל פ י נ ד ח ת ה י מ י ם, בהתאם לאירועים בשטח. ירי רקטות לעבר י ש ר א ל י ר י ר ק ט ו ת ל ע ב ר ב א ר ש ב ע ו מ ר כ ז י ש ר א ל ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 ב ש ע ה 3:39 ש ו ג רו ש ת י ר ק טות ממ ר כ ז ר צ ו ע ת ע ז ה ל ע ב ר י ש ר א ל. ר ק ט ה א ח ת פ ג ע ה ישירות בבית בבאר שבע. רקטה שנייה נ פ ל ה ל י ם מ ו ל ח ו פ י אחת מערי מרכז י ש ר א ל. הרקטה נ ח ת ה

2 א ל ת ל " ב מ ע ר ב ד י ר א ל ב ל ח ש ב מ ר כ ז ה ר צ ו ע ה" א ל ו א ח ה "" 2 ה ב א ר מ ג ו ר י ם ב י ת ע ל ג ו ד ל ה ב ש ל ש ב ע. ו מ ש ק ל ה י י ת ה ב ו ה נ פ ץ ח ו מ ר ל ב י ת ק ש ה נ ז ק נ ג ר ם ט ע ו נ ה ה מ ג ו ר י ם ב ו ש ה ו א ם ו ש ל ו ש ת י ל ד י ה, שניצלו לאחר שהצליחו להגיע לחדר מוגן. שבעה בני אדם לקו בחרדה. ז ו ה י ר ק ט ה ר א ש ו נ ה ש פ ו ג ע ת ב ע י ר באר ש ב ע מ א ז מ ב צ ע " צ ו ק א י ת ן ". לא ב ר ו ר ל פ י ש ע ה מ י ע מ ד מ א ח ו ר י י ר י הרקטות. מדובר צה"ל נמסר כי רקטות מסוג הרקטות, ששוגרו לעבר י ש ר א ל, נמצאות ברצועת עזה רק ברשות ח מ א ס והג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן. ח מ א ס ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ה כ ח י ש ו מ ע ו ר ב ו ת ם ר א ו ב י ר י ב ה מ ש ך (. מימין : שיגור הרקטות מהרצועה ) סרטון בדף הפייסבוק של הצלם עבד אלרחמן אלכחלות, 17 באוקטובר 2018) משמאל : הבית שנפגע בבאר שבע ) חשבון הטוויטר, PALINFO 19 באוקטובר 2018) ת ג ו ב ת י ש ר א ל ישראל הודיעה, כ י ה י א ר ו א ה את ה י ר י כאירוע חמור ו ה צ ב י ע ה על חמאס כ א ח ר א ית. בתג ו ב ה לירי הרקטות י ו ת ר ה א ו ו י ר ח י ל ש ל ט י ס כ ל י ת ק פ ו מ ע ש ר י ם ח מ א ס ש ל י ע ד י ם ב ר צ ו ע ת ב מ ו ק ד ע ז ה. ה ת ק י פ ה מ נ ה ר ה ה ת ק פ י ת ש ל ח מ א ס ב א ז ו ר ח' א ן י ו נ ס ש ה ת ו ו א י ש ל ה ח צ ה א ת ג ב ו ל ה ר צ ו ע ה ל ע ב ר י ש ר א ל. כ מ ו כ ן ה ו ת ק פ ו מ ת ח מ י ם ל ח פ י ר ת מ נ ה ר ו ת ב א ל ז י ת ו ן ו ב ח' א ן י ו נ ס; פ י ר " מ נ ה ר ת ט ר ו ר" י מ י ת ב א ז ו ר ה ח ו ף ב ח' א ן י ו נ ס; מ פ ע ל ר כ י ב י ם ל י י צ ו ר ל ב נ י י ת ב ט ו ן ו ל ו ח ו ת א מ צ ע י י י צ ו ר מ פ ע ל ו כ ן מ נ ה ר ו ת; ל ח י מ ה א ו ו י ר י י ם ו ב ת ל ב ר פ י ח א ל ה ו א;, מ ת ח ם צ ב א י ש ל ה כ ו ח ה י מ י ב ח' א ן י ו נ ס; יעדי טרור במספר מתחמים צבאיים ביניהם אתר לייצור אמצעי לחימה ו ר ק ט ו ת. ב נ ו ס ף, ת ק ף כ ל י ט י ס ח ו ל י י ת מ ח ב ל י ם ב צ פ ו ן ר צ ו ע ת ע ז ה ב מ ה ל ך נ י ס י ו ן ל ב י צ ו ע י ר י ר ק ט י ל ע ב ר ש ט ח י ש ר א ל ) א ת ר צ ה"ל, 17 ב א ו ק ט ו ב ר ( א מ צ ע י ת ק ש ו ר ת פ ל ס ט י נ י י ם ד י ו ו חו, כ י ב י ן י ע ד י ה ת ק י פ ו ת ה י ו מ ו צ ב " א ב ו ג ר א ד " ב ד ר ו ם ה ע י ר ע ז ה, מ ו צ ב ב מ ע ר ב ב י ת לאהיא, מוצב בשכונת אלזיתון ב ע י ר עזה, מוצב בשכונת תל אלסלטאן ב מ ע ר ב ר פ י ח ו ש ט ח ח ק ל א י ב ס מ ו ך ל ו, מ ו צ ב " א ל ב ח ר " ש ל מ נ ג נ ו ן ה בי ט ח ו ן ה ל א ו מ י ב ג ב ו ל ה ר צ ו ע ה- מ צ ר י ם ב ר פ י ח, מ ו צ ב PALINFO), 17 ב א ו ק ט ו ב ר ; 2018 צ פ א, 17 באוקטובר ( ד ו ב ר מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ב ר צ ו ע ת ע ז ה ד י ו ו ח ע ל ה ר ו ג א ח ד ב ת ק י פ ה ו כ מ ה פ צ ו ע י ם ) ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר ש ל א ש ר ף א ל ק ד ר ה, 17 ב א ו ק ט ו ב ר ( 2018.

3 3 מימין : מפקד כוחות הביטחון הלאומי ברצועה ו ס ג נ ו מבקרים במוצב " אלבחר" לאחר התקיפה ) דף הפייסבוק של כוחות הבטחון הלאומי בעזה, 17 באוקטובר 2018) עמוד. משמאל : עשן במוצב " אלואחה" בבית לאהיא לאחר ש ה ו ת ק ף ) ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר ש ל PALINFO, 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018) ב ע ק ב ו ת ירי הרקטות התכנס הקבינט המדיני ב י ט ח ו נ י לדיון ממושך. בתקשורת הישראלית דווח, כ י ב ת ו ם ה ד י ון ה ו ח ל ט ל ש נ ו ת א ת " כ ל ל י ה מ ש ח ק" מ ו ל ה א י ר ו ע י ם ה א ל י מ י ם ל א ו ר ך ה ג ד ר ו מ ו ל ט ר ו ר ה ב ל ו נ י ם ו ע פ י פ ו נ י ה ת ב ע ר ה. נמסר, כי במסגרת זאת הנחה הקבינט את צה"ל להחריף את התגובות שלו בהדרגתיות ו ל ה נ ה י ג גישה של " אפס סובלנות" כ ל פ י כל הפרה. י ח ד ע ם ז א ת, נ ק ב ע, כ י ימשכו מאמצי ההסדרה בתיווך מצרים ושליח האו"ם למזרח התיכון ניקולאי מלדנוב. אחריות לשיגור הרקטות מ א ר ג ו נ י מי לא ב ר ו ר ש ע ה ל פ י ה ט ר ו ר ב ר צ ו ע ה " ח ד ר ה י ר י. א ת ב י צ ע ה מ ב צ ע י ם א ר ג ו נ י ש ל ה מ ש ו תף ה ה ת נ ג ד ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת", ג ו ף התיאום של א ר ג ו נ י ה ט ר ו ר ב ר צ ו ע ה, מיהר לפרסם הודעה רשמית המגנה את ירי הרקטות ) אתר הזרוע הצבאית של חמאס, 17 באוקטובר 2018). ג י נ ו י ירי הרקטות על- ידי " חדר המבצעים המשותף של ארגוני ההתנגדות הפלסטינית" בגנות ירי הרקטות ) א ת ר הזרוע הצבאית של חמאס, 17 באוקטובר 2018) מ ח מ ו ד א ל ז ה א ר, ה ל ש כ ה ח ב ר ש ל ה מ ד י נ י ת ה א ש מ ו ת כי א מ ר ח מ א ס, ה ג' ה א ד א ו ח מ א ס ל פ י ה ן ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ב י צ ע ו א ת ה י ר י ה ן ח ס ר ו ת ב ס י ס. ל ד ב ר י ו, חמאס אינה עומדת מאחורי שיגור ה ר ק ט ו ת ו מ א ח ו ר י ה י ר י ע ו מ ד " ג ו ר ם ה מ ע ו נ י י ן ל פ ג ו ע ב י צ י ב ו ת ה א ז ו ר י ת ". ע ו ד צ י י ן, כ י א ס ו ר ש ה א י ר ו ע י פ ג ע ב מ ח ו י ב ו ת

4 קרי, ארגוני הטרור )( אתר הזרוע הצבאית של חמאס,( מ ע ן,; 4. ( ב נ ו ג ע י ש ר א ל ל א ס פ ק ת ה מ י ם ו ה ח ש מ ל ל ר צ ו ע ה ) ש ב כ ה א ו ק ט ו ב ר ב ק ד ס, ח מ א ס ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן פ ר ס מ ו א י נ ם ה ם ל פ י ה ה ו ד ע ה מ ע ו נ י י נ י ם ב מ ל ח מ ה ו ה ם מ ת נ ג ד י ם ה פ ו ג ע ל י ר י ב מ א מ צ י ה מ צ ר י ם ל ה ס י ר א ת ה מ צ ו ר מ ע ל ר צ ו ע ת ע ז ה ) פ א ל ט ו ד י י, 17 ב א ו ק ט ו ב ר ( ל ד ב ר י ב א ס ם ב כ י ר נ ע ים, ח מ אס, מ נ ג נ ו נ י ה ב י ט ח ו ן מ ק י י מ י ם ע ז ה ב ר צ ו ע ת א ת ל מ צ ו א כ ד י ח ק י ר ו ת ה א ח ר א י ם לירי. ה ו א ג ם ה ב ה י ר כ י י נ ק ט ו צ ע ד י ם ח ר י פ י ם נ ג ד מ י ש י נ ס ה ל ג ר ו ר א ת ה פ ל ס ט י נ י ם ל ע י מ ו ת וה ו ס י ף, שחמאס, כמו גם שאר הארגונים, פועלת למניעת הסלמה ) א ל ע ר ב י א ל ג' ד י ד, 19 ב א ו ק ט ו ב ר ( תגובות ברצועת עזה ב ע ק ב ו ת ב י ק ו ר ראש הממשלה בעוטף עזה והד ב ר ים ש א מ ר ב ת ו ם ה ע ר כ ת מ צ ב ב א ו ג ד ת ע ז ה, נ ע ר ך כ י נ ו ס ש ל " ח ד ר ה מ ב צ ע י ם ה מ ש ו ת ף ש ל א ר ג ו נ י ה ה ת נ ג ד ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת". ב ס י ו מ ו ש ו ג ר א י ו ם ל י ש ר א ל, כ י ב ת ג ו ב ה ל" פ ש ע י ם ה ח ו ז ר י ם ו נ ש נ י ם נ ג ד ה פ ל ס ט י נ י ם" ה י א ת ז כ ה ל ת ג ו ב ה ק ש ה ו א ל י מ ה מ צ ד ה פ ל ס ט י נ י ם ו" ה ה ת נ ג ד ו ת" PALINFO), 17 ב א ו ק ט ו ב ר ב א ו ק ט ו ב ר 2018). הזרועות הצבאיות של חמאס והג' האד האסלאמי בפלסטין פרסמו סרטונים שבהם הן מאיימות על י ש ר א ל ש ל א ל ה ע מ י ד א ו ת ן ב מ ב ח ן. ב ס ר ט ו ן ש פ ר ס מ ה ה ז ר ו ע נ ר א י ם ח מ א ס ש ל ה צ ב א י ת פ ע י ל י ם מ כ י נ י ם ר ק ט ו ת ל ש י ג ו ר, ו ב ס י ו מ ו נ כ ת ב "הישמרו מפני ט ע ו ת ב ה ע ר כ ה " ו ב ע ב ר י ת " מ ו מ ל ץ ל ק ר ו א א ו ת נ ו נ כ ו ן. ט ע ו ת לא תטיב " 18 ב א ו ק ט ו ב ר ( תמונות מהסרטון שפרסמה הזרוע הצבאית של חמאס,( אתר הזרוע הצבאית של חמאס 18 ב א ו ק ט ו ב ר 2018) בסרטון שפרסמה הזרוע הצבאית של הג' האד האסלאמי בפלסטין, תחת הכותרת " האויב מכיר אותנו היטב מ נ י ס י ו ן ", נ ר א י ם ש י ג ו רי ר ק ט ו ת ב מ ה ל ך ס ב ב ה ה ס ל מ ה ב א ו ג ו ס ט, 2018 ש ם נ כ ת ב " א מ ר נ ו ו צ ד ק נ ו ". ב ה מ ש ך נ ר א י ם פ ע י ל י " פ ל ו ג ו ת י ר ו ש ל י ם " נ ע ר כ י ם ל ש י ג ו ר ר ק ט ו ת כ ו ל ל ה ר ק ט ה החדשה שהוצגה ב מ פ ג ן ה א ח ר ו ן. ב ס י ו ם

5 דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה הגדולה,( אתר הזרוע הצבאית של הג' האד האסלאמי,( צעדות השיבה"" 5 ה ס ר ט ו ן נכתב בעברית " האויב מכיר אותנו היטב " ) אתר הזרוע הצבאית של הג' האד האסלאמי, 18 באוקטובר (2018 תמונות מהסרטון של הג' האד האסלאמי 18 ב א ו ק ט ו ב ר 2018) הערכות ל" צעדת השיבה " (19 ב א ו ק ט ו ב ר 2018) י ש ר א ל ב ע ק ב ו ת ה ח ל ט ת ה ק ב י נ ט ל ה ע ל ו ת א ת ר ף ה ת ג ו ב ה ל א י ר ו ע י ם ה א ל י מ י ם ב ר צ ו ע ת ע ז ה ה ח ל צ ה"ל ל ר כ ז כ ו ח ו ת ל א ו ר ך ה ג ב ו ל ה ד ר ו מ י ש ל י ש ר א ל ו א ף נ ת ן ל כ ך פ ו מ ב י. פ ו ר ס ם כ י כ ו ח ו ת צ ה"ל ב ד ר ו ם י ש ר א ל ת ו ג ב ר ו במאות חיילים ועשרות טנקים, תותחים, נ ג מ" ש י ם וכלים הנדסיים שהגיעו לשטחי כינוס סמוך לגבול הרצועה. רצועת עזה ד י ו ו ח ש ל כ ל י ת ק ש ו ר ת ש ל ח מ א ס ע ל ת ג ב ו ר כ ו ח ו ת צ ה"ל ב ע ו ט ף ע ז ה 20 ב א ו ק ט ו ב ר 2018)

6 צ ע ד ת" דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה הגדולה,( דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה הגדולה,( ה( 6 ע ל ר ק ע ה א י ו מ י ם מ צ ד י ש ר א ל, נ י ס ו מ א ר ג נ י ה צ ע ד ה ב ה כ ו ו נ ת ח מ א ס, ל ק י י ם א ת ה צ ע ד ה כסדרה, ת ו ך נ י ס י ו ן ש ל א ל ה ב י א ל ה ס ל מ ה ב מ צ ב ה מ ת ו ח מ מ י ל א. ט ר ם ה ה פ ג נ ו ת פ ר ס מ ה ה ו ו ע ד ה ה ע ל י ו נ ה ל נ י ה ו ל צ ע ד ו ת השיבה קריאה חריגה לציבור המבקשת ממנו שלא להתקרב לגדר הביטחון ולהפגין בצורה " עממית " בלבד, ללא מאפיינים צבאיים דוגמת מטענים רימונים או כלי נשק חמים ) אלערבי אלג' דיד, 18 באוקטובר ( מקורות בחמאס מסרו, כי הם מתכוונים לנקוט צעדים להפחתת האלימות במהלך הצעדה כדי שלא להביא ל ה ס ל מ ה צ ב א י ת. כ מ ו כ ן מ ס ר ו ש י ת כ ן ו י פ ח י ת ו ג ם א ת ה פ ר ח ת ה ב ל ו נ י ם ל ע ב ר י ש ר א ל ) מ ע ן, 18 ב א ו ק ט ו ב ר. ( 2018 צ ע ד ת יום שישי ) 19 באוקטובר 2018) -30 ב מ ס פ ר מ א ז 30 ב מ ר ץ ( 2018 ת ח ת ה ש י ב ה" ה ת ק י י מ ה ב י ו ם ש י ש י 19 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 ה כ ו ת ר ת " יחד הרצועה מתקוממת והגדה מצטרפת ". בצעדה השתתפו כ- 10,000 מפגינים ) לעומת השבוע הקודם בו השתתפו ב צ ע ד ה כ- 15 אלף מפגינים (. ע ל פ י ד ו ב ר צ ה"ל, ב נ י ג ו ד ל ש ב ו ע ו ת ק ו ד מ י ם ר ו ב ה מ פ ג י נ י ם נ ו ת ר ו ב ע ו מ ק ה ר צ ו ע ה ו ל א נ י ס ו ל ה ג י ע ל ג ד ר ה ב י ט ח ו ן. י ח ד ע ם ז א ת ע ד י י ן א ו ת ר ו ב ש ט ח מ ס פ ר א י ר ו ע י ם ב ה ם ה ו ש ל כ ו מט ע נ י ם ו ר י מ ו נ י ם כ ו ח ו ת ל ע ב ר ל פ ח ו ת א ו ת ר ו כ ן כ מ ו צ ה"ל. ש ל ו ש ה נ י ס י ו נ ו ת ג ד ר א ת ל ח צ ו ת ה ב י ט ח ו ן. ה פ ל ס ט י נ י ם ש נ י ס ו ל ח צ ו ת א ת ה ג ד ר ש ב ו מ י ד ל ר צ ו ע ת ע ז ה ) ד ו ב ר צ ה"ל, 19 ב א ו ק ט ו ב ר ( באירועים אלו לא היו נפגעים לכוחותינו. מפגינים פלסטיניים ב" צעדת השיבה" במזרח עזה 20 ב א ו ק ט ו ב ר 2018) תמונה מסרטון המתעד חבלה בגדר הביטחון בצפון הרצועה וניסיון פריצה לשטח ישראל במהלך " צעדת השיבה" 20 ב א ו ק ט ו ב ר 2018)

7 א ל א ק צ א,( צעדות השיבה"" ב ת ג ו ב ה. ה א ו י ב " )" 7 הרושם שהתקבל מאופי הצעדה היה כי ח מ א ס פ ע ל ה ל פ ח ו ת ח ל ק י ת לשלוט על ג ו ב ה ה ל ה ב ו ת ב מ ה ל ך ה ה פ ג נ ו ת. ג ו ר מ י ם ב מ ע ר כ ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י ת ה ה פ ג נ ה ז ו ה י י ת ה כ י א מ ר ו " ה ר ג ו ע ה " ה ח ל ו מ א ז ב י ו ת ר ה צ ע ד ו ת ) מ ר ץ ( 2018 ו כ י ח מ א ס ר י ס נ ה א ת ה א ל י מ ו ת ב מ ה ל כ ה. ל ד ב ר י א ו ת ם ג ו ר מ י ם נ ר ש מ ו מ ע ט מ א ד א י ר ו ע י ה ש ל כ ת ר י מ ו נ י ם ו מ ט ע נ י ם ל ע ב ר כ ו ח ו ת צ ה"ל. ב מ ע ר כ ת ה ב י ט ח ו ן ה ע ר י כ ו, כ י ח מ א ס ה צ י ב ה פ ע י ל י ם ח מ ו ש י ם לאורך הגדר שאגו להרגיע את המפגינים ולמנוע אירועים אלימים ynet), 19 ב א ו ק ט ו ב ר ( ג ם מ ס פ ר ה נ פ ג ע י ם ב ה פ ג נ ו ת מ ע י ד ע ל ה פ ח ת ת ר ף ה א ל י מ ו ת. ד ו ב ר מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ב ר צ ו ע ת ע ז ה מ ס ר, כ י ב א י ר ו ע י יום שישי 19 ב א ו ק ט ו ב ר נ פ צ ע ו 130 מ פ ג י נ י ם. ב ה ת י י ח ס ו ל מ ספר ה נ פ ג ע י ם ה נ מ ו ך י ח ס י ת ב צ ע ד ת י ו ם א ב ו ט ל א ל א מ ר ש י ש י ה ל ש כ ה ח ב ר ט' ר י פ ה, ה ח ז י ת ש ל ה מ ד י נ י ת ה ד מ ו ק ר ט י ת, כ י ה פ ל ס ט י נ י ם ש י מ ו ש ע ש ו ב א ו ת ם א מ צ ע י " ה ת נ ג ד ו ת ע מ מ י י ם" ש ב ה ם ה ש ת מ ש ו ב ש ב ו ע ו ת ה א ח ר ו נ י ם ז א ת ע ש ו ה ם א ך ב מ ת י נ ו ת, ב א ח ר י ו ת ו ב ח ו כ מ ה ס י פ ק ו ו ל א ל י ש ר א ל ל ה ר ו ג ת י ר ו ץ א ו ת ם. ע ל ל ד ב ר י ו ל ה ו ו ת ז ו ה ת נ ה ל ו ת ד ו ג מ א ת ג ו ב ת י ש ר א ל 19 ב א ו ק ט ו ב ר ( ב ע ק ב ו ת ה י ר י ד ה ב א י ר ו ע י ם ה א ל י מ י ם ב ר צ ו ע ת ע ז ה ב ב א ו ק ט ו ב ר 2018 ול נ ו כ ח מ א מ צ י ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס, הורה שר ה ב י ט ח ו ן א ב י ג ד ו ר ל י ב ר מ ן ב ב ו ק ר 21 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 ע ל פתיחת מעבר ארז ו מ ע ב ר כ ר ם ש ל ו ם. ה ה ח ל ט ה ב נ ו ש א ה מ ש ך א ס פ ק ת ה ד ל ק מ ק ט ר נ ד ח ת ה ל פ י ש ע ה ו ה י א ת י ב ח ן ב ע ו ד מ ס פ ר י מ י ם בהתאם לאירועים ) יוזכר כי בעקבות ירי הרקטות לעבר י ש ר א ל הורה שר הביטחון על סגירת המעברים ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 ל נ י ס י ו נ ו ת ה ח ד י ר ה ל י ש ר א ל ה ח ל י ט ש ר ה ב י ט ח ו ן ל א ס ו ר ע ל ה כ נ ס ת ד ל ק ו ג ז ל ר צ ו ע ה החל מ- 14 באוקטובר 2018 ועד להודעה חדשה (. התבטאויות בכירים דוברי חמאס הביעו את שביעות רצונם מההשתתפות ב"צעדת השיבה" ל מ ר ו ת האיומים מצד י ש ר א ל והבטיחו להמשיך בהפגנות. להלן מספר התבטאויות : פ ו ז י ב ר ה ו ם, ד ו ב ר ח מ א ס, א מ ר כ י ה ת מ ד ת ו ש ל ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ב ה ש ת ת פ ו ת ה מ ו נ י ת ב י ו ם ש י ש י ) " צ ע ד ו ת ש ל ה- 30 ה ת ג ו ב ה ה ם ה ש י ב ה" ה ח ש ו ב ה ל א י ו מ י ה ע ם ש ל ב י ו ת ר י ש ר א ל ו נ ו ת נ ת מוטיבציה לעם להמשיך ) א ת ר ח מ א ס, 19 ב א ו ק ט ו ב ר ( א ס מ א ע י ל ב כ י ר ר צ' ו א ן, מ צ ר י ם י ד י ע ל ב ק ש ה ש ו ם ה ו ע ל ת ה ל א כ י א מ ר ח מ א ס, א ת ל ה פ ס י ק וכי הצעדות לא תופסקנה בתמורה להסכם הכנסת דלק לרצועה. לדבריו לא ה ו פ ע ל ו 18 ה ר ש ו ת ועל ח מ א ס ע ל ה ל א ו מ י ת ה צ ע ד ות א ת ל ה פ ס י ק צ ד מ א ף ל ח צ י ם ) א ל מ י א ד י ן, ב א ו ק ט ו ב ר. ( 2018 אחמד בחר, סגן ראש המועצה המחוקקת, אמר בנאום שנשא במהלך הצעדה כ י "ה ה ת נ ח ל ו י ו ת" ב ע ו ט ף ע ז ה לא י ר ג י ש ו ל ע ו ל ם ב י ט ח ו ן א ל א א ם יוסר המצור מעל הרצועה. עוד ציין כ י " צ ע ד ו ת ה ש י ב ה" תמשכנה עד שיושגו מטרותיהן. ה ו א ג ם ה ד ג י ש ש" ה ה ת נ ג ד ו ת" ת ש י ב ב כ ו ח ע ל כ ל ה ת נ ה ג ו ת טי פ ש י ת ש ל י ש ר א ל ) ו פ א, 19 ב א ו ק ט ו ב ר. 2018

8 פלסטינים מיחידת ההתשה הלילית של חמאס פוצצו סמוך: 8 א ס מ א ע י ל ב כ י ר ר צ' ו א ן, " צ ע ד ו ת כי א מ ר ח מ א ס, ה ש י ב ה " י מ ש י כ ו ה מ צ ו ר ש י ו ס ר ע ד ל ה י ע ר ך מ ר צ ו ע ת ע ז ה ל ל א ת נ א י ם ו ה ו ס י ף כ י " ה ה ת נ ג ד ו ת " ) ק ר י, א ר ג ו נ י ה ט ר ו ר ( ת ג ן ע ל י ה ם. ר צ' ו א ן ג ם ק ר א ל ת ו ש ב י י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן ל ה מ ש י ך ולבצע פיגועים דוגמת אלה שבוצעו בתקופה האחרונה ) א ל א ק צ א, 19 ב א ו ק ט ו ב ר ( ה ר ש ו ת ה ל א ו מ י ת העליו נ ה ל צ ע ד ת ה ש י ב ה ו ה ס ר ת ה מ צ ו ר ה ו ד י ע ה כ י פעילויות, שתתקיימנה ביום שישי 26 ב א ו ק ט ו ב ר 2018, ב ס י מ ן י ה י ו ו א י נ ה א י ת ן ע ו מ ד ת ע ז ה " ר צ ו ע ת נ כ נ ע ת ". ה ר ש ו ת ק ר א ה ל פ ל ס ט י נ י ם ל ב ו א להשתתף באירועים ) א ל א ק צ א, 19 ב א ו ק ט ו ב ר ( הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה הגדולה מפרסמת בדף הפייסבוק שלה פוסט בו הודגש, כי " צעדות ה ש י ב ה " ימשכו עד להשגת י ע ד י ה ן ) דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה הגדולה, 20 ב א ו ק ט ו ב ר 2018) א י ר ו ע י ם נ ו ס פ י ם וטרור ההצתות ב מ ק ב י ל ל צ ע ד ה ו ל א ח ר י ה נ מ ש כ ו ע י מ ו ת י ם ב ג ב ו ל ה ר צ ו ע ה ו ב ע י ק ר נ י ס י ו נ ו ת פ ל ס ט י נ י ם ל ח צ ו ת א ת ג ד ר ה ב י ט ח ו ן. כ מ ו כ ן נמשך שיגור העפיפונים ובלוני תבערה לעבר י ש ר א ל. להלן מספר אירועים: : 2018 ב- 20 ב א ו ק ט ו ב ר ק ב ו צ ת פ ל ס ט י נ י ם ה צ ל י ח ה ה ב י ט ח ו ן ג ד ר א ת ל ח צ ו ת מ מ ז ר ח ל מ ח נ ה ע ז ה, ל ת ל ו ת תמונה של ה ר ו ג באחד העימותים על עמדת צ ל פ י ם הפליטים אלבורג ', ב מ ר כ ז ר צ ו ע ת נטושה של צה"ל ולשוב לרצועת עזה. האירוע תועד על ידי הפלסטינים והופץ ברשתות החברתיות. ב- 18 באוקטובר 2018 לגדר הביטחון מ מ ז ר ח ל א ל ב ו ר י ג ' ר צ ו ע ת ) מ ר כ ז נ פ ץ מ ט ע ן ח ו ב ר א ל י ו ב ל ו ן ע ז ה ( מ א ו ל ת ר. י ד י ע ל ת ו ע ד ה פ י צ ו ץ המחבלים בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות. לא היו נפגעים בקרב חיילי צה"ל. ב- 19 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 : ב ח ו ף נ פ ץ ח ו מ ר ח ו ב ר א ל יו ב ל ו נ י ם צ ר ו ר נ ו ט ר ל ז י ק י ם. ב מ ו ע צ ה ה א ז ו ר י ת אשכול אותרו שני בלונים אליהם חוברו חומרי נ פ ץ.

9 ל א. 9 מימין : שיגור בלון תבערה בצורת רקטה ) דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה הגדולה, 20 ב א ו ק ט ו ב ר 2018) לעבר. משמאל : שיגור בלונים ישראל במהלך צעדת השיבה במזרח עזה ) דף הפייסבוק ש ה א ב, 19 ב א ו ק ט ו ב ר 2018) ב- 20 ב א ו ק ט ו ב ר 2018: א ו ת ר ב ל ו ן בגובה חמישה מטרים ב ת ו ך י ש ו ב ב מ ו ע צ ה האזורית אשכול. א ל הבלון חובר רימון. ח ב לן משטרה טיפל באירוע ) דף הפייסבוק צבע אדום, 20 באוקטובר ( בהתאם להחלטת הקבינט הגיבה ישראל בירי לעבר חוליות משגרי בלוני תבערה: 2018 ב- 19 ב א ו ק ט ו ב ר ב מ ה ל ך ח ו ל י י ת ה א ו ו י ר ח י ל ש ל ט י ס כ ל י ת ק פ ו ש י ש י י ו ם ה פ ג נ ו ת מ פ ר י ח י ב ל ו נ י ם מ ז ר ח י ת ל ח' א ן י ו נ ס ה ד ר ו ם ר צ ו ע ת ע ז ה. ע ל פ י ד י ו ו ח י ה פ ל ס ט י נ י ם ל פ ח ו ת ש ל ו ש ה נ פ צ ע ו ב א ו ר ח ק ש ה. ) ש ה א ב, 19 ב א ו ק ט ו ב ר ( ב- 20 באוקטובר 2018 תקפו כלי טיס של חיל האוויר חולית מחבלים שהפריחה בלוני תבערה בדרום ר צ ו ע ת ע ז ה ) ד ו ב ר צ ה"ל, 20 ב א ו ק ט ו ב ר ( כ ל י ה ת ק ש ו ר ת ה פ ל ס ט י נ י ם ד י ו ו ח ו ע ל פ ג י ע ה ב א ו פ נ ו ע מזרחית לרפיח ) חשבון הטוויטר שבכה קדס, 20 באוקטובר ( 2018 נמסר על נ פ ג ע י ם. א ו פ נ ו ע ש ה ו ת ק ף ע"י כ ל י ט י י ס ש ל צ ה"ל מ ז ר ח י ת ל ר פ י ח ) חשבון הטוויטר, PALINFO 20 באוקטובר (2018

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח-ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית ד ר אמנון

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב

מ 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות צוק איתן י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הביטחון של ישראל לשלוש תקופות: 2 ובמספר מאמרים, חילקתי

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

HoveretHEB.indd

HoveretHEB.indd כך סיקרו אמצעי התקשורת בישראל את ההתנתקות מנותקים פרויקט מעקב תקשורת: גם מלים יכולות להרוג 2006 ינואר פרויקט מעקב תקשורת: גם מלים יכולות להרוג מנותקים כך סיקרו אמצעי התקשורת בישראל את ההתנתקות ינואר 2006

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, ואלה הובילו לעקירה פנימית של בני אדם רבים. בשיא ההסלמה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי 2010 מבוא לאסטרטגיה לאומי ובטחון יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה עבודת סיכום דף 333-349 עבודת סיכום לכיתה מוגש למרצה מר דוד לייטנר חזי בן יעקב אוניברסיטת בר-אילן 15/10/2010 יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה מטרת

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

רלוונטיות השריון כיום ובעתיד מג"בניק על טנק?! - השריון בבט"ש מאז ועד היום ניצני השריון הפציעו במלחמת סיני התמרון הממוכן ובמרכזו הטנק במלחמת לבנון השני

רלוונטיות השריון כיום ובעתיד מגבניק על טנק?! - השריון בבטש מאז ועד היום ניצני השריון הפציעו במלחמת סיני התמרון הממוכן ובמרכזו הטנק במלחמת לבנון השני רלוונטיות השריון כיום ובעתיד מג"בניק על טנק?! - השריון בבט"ש מאז ועד היום ניצני השריון הפציעו במלחמת סיני התמרון הממוכן ובמרכזו הטנק במלחמת לבנון השנייה ביטאון עמותת יד לשריון גיליון 50 שבט תשע"ז, פברואר

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

Heb 6.06.indd

Heb 6.06.indd מראית חוק אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית י ו נ י 2 0 0 6 מראית חוק אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית יוני 2006 מחקר וכתיבה: ליאור יבנה עריכה: עו"ד מיכאל ספרד סיוע בריכוז מידע: נטלי רוזן,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הסטטוס-קוו בהר הבית שינויים, גורמים ותהליכים נלווים נדב שרגאי המרכז הירושלמי לעינייני ציבור ומדינה )ע ר(

הסטטוס-קוו בהר הבית שינויים, גורמים ותהליכים נלווים נדב שרגאי המרכז הירושלמי לעינייני ציבור ומדינה )ע ר( הסטטוס-קוו בהר הבית שינויים, גורמים ותהליכים נלווים נדב שרגאי המרכז הירושלמי לעינייני ציבור ומדינה )ע ר( המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, 2016 רחוב תל-חי 13, ירושלים 92107 טל': 5619281-02 פקס: 5619112-02

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן? מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון יום רביעי, 51014 סיכום מושב 3- מנגנוני בקרה ופיקוח על קבלת ההחלטות וביצוען בלוחמה משתתפים: יו"ר ומנחה: פרופ' אמנון

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד