חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)"

תמליל

1 ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת ד י ר ו ת ה ה פ ג נ ו ת ה א ל י מ ו ת ו ה א י ר ו ע י ם ה ת ו ד ע ת י י ם, ו ב ה ח מ ר ת ה פ ע י ל ו ת ה א ל י מ ה ה נ ל ו ו י ת ל ה ם. ר מ ת ה ע ל א ת ה א ל י מ ו ת ה ב י א ה להגברת החיכוך בין המפגינים לחיילי צה"ל, שגררה עלייה בהיקף הנפגעים הפלסטינים. נראה כי ההתחממות בשטח חלה ב ע י ק ר ע ל רקע תחושת ה ק י פ א ו ן ו ח ו ס ר ה ה ת ק ד מ ו ת ב כ ל ה ק ש ו ר ל ת ה ל י כ י ה פ י ו ס ו ה ה ס ד ר ה ו ה י א טומנת בחובה פוטנציאל היגררות לסבב הסלמה נ ו ס ף. ה מצב ה ה ו מ נ י ט א ר י ב ר צ ו ע ה מ מ ש יך ל ה ח מ י ר. ע ו ב ד י א ו נ ר"א ה כ ר י ז ו ע ל ש ב י ת ה. ג ו ר מ י ם ב ס ו כ נ ו ת מ נ ס י ם לגייס תרומות כדי לצמצם את הגירעון שנגרם מקיצוץ ארה"ב בתשלומי לסוכנות. ב נ א ו ם ש נ ש א א ב ו מ א ז ן ב פ נ י ב א י ה ע צ ר ת ה כ ל ל י ת ש ל ה א ו"ם הביע את מחויבותו לדרך השלום ו ה ת נ ג ד ו ת ו ל א ל י מ ו ת ו ט ר ו ר ו ט ע ן, כ י ה פ ל ס ט י נ י ם מ ע ו ל ם ל א ה ת נ ג ד ו ל מ ש א ו מ ת ן. א ב ו מ א ז ן ג ם ש ב ו ה צ ד י ק א ת ה כ ס פ י ם ש מ ע ב י ר ה ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ל מ ש פ ח ו ת ה ש ה י ד י ם ו ל א ס י ר י ם, ח ק י ק ו ת ב ש ל ל ד ב ר י ו י ש ר א ל ו ה מ מ ש ל האמריקאי המתנגדות לתשלומים. ב ב ח י ר ו ת ש נ ע ר כ ו ב א ר ג ו ן הג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ז י א ד נ ב ח ר א ל נ ח' א ל ה כ מ ז כ"ל ל כ ה ן ה א ר ג ו ן ר מ צ' א ן ש ל ב מ ק ו מ ו ע ב ד א ל ל ה ה ש ר ו י ש ל ח, ב ת ר ד מ ת ב ע ק ב ו ת מ ס פ ר מ ז ה מ ו ח י א י ר ו ע ח ו ד ש י ם ו מ א ו ש פ ז ב ל ב נ ו ן. י ש ר א ל ד ר ו ם אירועים תודעתיים ברצועת עזה 1 כ ב כ ל יום שישי התקיימו בשבועיים האחרונים שני אירועי צעדות שיבה שהתאפיינו במספר משתתפים ר ב י ח ס י ת (כ- 20,000 מ פ ג י נ י ם (. ה מ פ ג י נ י ם ה ת ק ה ל ו ב מ ס פ ר מ ו ק ד י ם מ ו ק ד י ם ש נ י כ ו ל ל ה ב י ט ח ו ן ג ד ר ל א ו ר ך ח ד ש י ם. ב מ ה ל ך א י ר ו ע י צ ע ד ת ה ש י ב ה ה ו פ ג נ ה א ל י מ ו ת ר ב ה. ה מ פ ג י נ י ם ה ב ע י ר ו צ מ י ג י ם, י י ד ו א ב נ י ם, ה ש ל י כ ו מטעני צינור ורימונים לעבר כוחות צה"ל ופרצו במספר נקודות את גדר הגבול. כ מ ו כן עלה מספר שיגורי ה ע פ י פ ו נ י ם ו ב ל ו נ י כ א ל ה כ ו ל ל ת ב ע ר ה, ש א ל י ה ם מ ט ע נ י ח ו ב ר ו נ פ ץ. כ ש ב ע י ם ה נ ג ב ב ר ח ב י פ ר צ ו ש ר י פ ו ת המערבי. בלון תבערה, ששוגר מרצועת עזה אותר בסמוך לקריית ג ת (כעשרים ק"מ מרצועת עזה (. 1 ל ה ר ח ב ה ר א ו פ ר ס ו ם מ ר כ ז ה מ י ד ע מ- 2 ב א ו ק ט ו ב ר : 2018 ע ז ה" ו ה א י ר ו ע י ם ה ת ו ד ע ת י י ם ב ג ב ו ל ר צ ו ע ת

2 ברחבי הרצועה. חשבון הטוויטר( 2 ב מ ה ל ך ה צ ע ד ו ת נהרגו שמונה פלסטינים ו נ פ צ ע ו כמה מאות. כבכל שבוע נ כ ח ו בכירי חמאס ב א י ר ו ע י ם ו ע ו ד ד ו א ת ה ק ה ל ל ה ת מ י ד ב ק י ו ם ה א י ר ו ע י ם ו א ף ל ה ר ח י ב ם. ב ע ק ב ו ת מ ס פ ר ה ה ר ו ג י ם ה ג ד ו ל י ח ס י ת פ ר ס מ ה ח מ א ס י ש ר א ל א ת ה א ש י מ ה ב ה ה ו ד ע ה ב י ר י ב ש י מ ו ש מ ר ג מ ו ת, ל ע ב ר ח י ו י ר י ט נ ק י ם פ ג ז י ה מ פ ג י נ י ם. ב ה ו ד ע ה הודגש, כי כל האמצעים הננקטים על י ד י ישראל לסיכול ההפגנות רק יחזקו את העם הפלסטיני ל ה מ ש ך ה צ ע ד ו ת ו א ף ל ה ר ח ב ת ן. ב כ י ר י ם ב ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן א מ ר ו, כ י ה א ר ג ו ן ל א י ש ת ו ק ע ל ש ב ע ת ה ה ר ו ג י ם ו ע ל ה פ צ ו ע י ם ב" צ ע ד ת ה ש י ב ה" ב- 28 ב ס פ ט מ ב ר 2018 ו ה ד ג י ש ו, כ י ה ם י ח ל י ט ו על אופן ה ת ג ו ב ה ו ע י ת ו י י ה ) א ל מ נ א ר, 1 ב א ו ק ט ו ב ר ( פלסטינים בצעדת השיבה ב- 28 בספטמבר 2018 במזרח עזה, PALINFO ר 1 ב א ו ק ט ו ב 2018) ב י מ י ם ש ב י ן צ ע ד ו ת ה מ ח א ה ה ת ק י י מ ו ה פ ג נ ו ת ב ה ן ה ש ת ת פ ו כ מ ה א ל פ י מ פ ג י נ י ם. ח ל ק מ ה ה פ ג נ ו ת ה ת קי י מ ו ב ש ע ו ת ה ל י ל ה ב מ ס ג ר ת פ ע י ל ו ת י ח י ד ה, ה מ כ ו נ ה ע ל י ד י ח מ א ס, " ה י ח י ד ה ל י צ י ר ת ב ל ב ו ל ב ש ע ו ת ה ל י ל ה ". ג ם ה ה פ ג נ ו ת ה ת א פ י י נ ו ב מ ס פ ר מ ש ת ת פ י ם ג ב ו ה ו ב א ל י מ ו ת ר ב ה ש ה ו פ ג נ ה ב ה ן ש כ ל ל ה ה ש ל כ ת ר י מ ו נ י ם ו מ ט ע נ י ם לעבר כוחות צה"ל. בשל האלימות הרבה גם בהפגנות היו נפגעים רבים. ב- 2 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 ב ש ע ו ת ה צ ה ר י ם, ב ע ק ב ו ת קריאה של ה ר ש ו ת ה ל א ו מ י ת ה ע ל י ו נ ה ל צ ע ד ת ה ש י ב ה, ה ת ק ה ל ו כ מ ה מ א ו ת פ ל ס ט י נ י ם ס מ ו ך ל ג ב ו ל ב ע י ק ר א ז ו ר ב י ת ח א נ ו ן ש ב צ פ ו ן ר צ ו ע ת ע ז ה ) ש ב כ ה ק ד ס, 2 ב א ו ק ט ו ב ר 2018). ה פ ל ס ט י נ י ם ה ש ל י כ ו מ ט ע נ י ם, ר י מ ו נ י ם כ ו ח ו ת ל ע ב ר ו ח ז י ז י ם כ מ ה צ ה"ל. פ ל ס ט י נ י ם נ י ס ו ל ח צ ו ת א ת ה ג ד ר ל כ י ו ו ן י ש ר א ל. ה ם נ י ס ו ל ה צ י ת ע מ ד ה י ש ר א ל י ת, ה נ י ח ו ד ג ל י ם ע ל ה ג ד ר ו ח ז ר ו ל ש ט ח ה ר צ ו ע ה. א ר ב ע פ ר צ ו ש ר י פ ו ת כ ת ו צ א ה מ ב ל ו נ י ת ב ע ר ה, ב ק י ב ו ץ מ ה ן ש ת י י ם ב צ ו מ ת נ מ צ א נ ו ס ף ת ב ע ר ה ב ל ו ן ב א ר י. ג ב ע ת י ו ב ע ק ב ו ת ז א ת נחסם הכביש לתנועה. נ מ ס ר כי אירועי י ו ם ש י ש י 5 בא ו ק ט ו ב ר 2018 יעמדו בסימן " התמדה ועמידה איתנה " ) פלסטין אליום, 28 ב ס פ ט מ ב ר ( 2018 נשמעו קריאות לגיוס כללי של הציבור להשתתף בפעילויות ) חשבון הטוויטר ש ה א ב, 2 ב א ו ק ט ו ב ר ( 2018.

3 הסטטיסטיקה אינה כוללת 2 3 כרזה של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה הגדולה הקוראת לציבור להשתתף בצעדות יום השישי (5 א ו ק ט ו ב ר 2018 התנגדות) תחת הסיסמא " יום שישי של ועמידה איתנה " ) דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של תהלוכת השיבה הגדולה, 2 באוקטובר 2018) ירי רקטות ופצצות מרגמה לא אותרו שיגורים של רקטות ופצצות מרגמה לעבר י ש ר א ל. 2 ירי רקטות ופצצות מרגמה בסבבי ההסלמה האחרונים ו ב י נ י ה ם 250 ס ך ה כ ו ל ל מ ע ל ה מ- 610 רקטות 200 ופצצות מרגמה המספרים בחודשים מאי י ו נ י י ו ל י 2018 מ ש ק פ י ם מספר מינימאלי של רקטות ופצצות מרגמה. בשלב ז ה א י ן ביכולתנו להפריד בין ירי רקטות לירי פצצות מרגמה. נפילת רקטות בשטח רצועת עזה.

4 ע ר ב, 4 ירי רקטות ופצצות מרגמה בשנה האחרונה ירי בחתך שנתי מ ב צ ע " ע ו פ ר ת י צ ו ק ה " מ ב צ ע " ע מ ו ד ע נ ן " " צוק איתן " מ ב צ ע י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן פיגועים/ניסיונות לפיגועים ב- 18 בספטמבר 2018 יום הכיפורים הגיע פלסטיני חמוש בסכין לאזור שער שכם בירושלים. באזור נ כ ח ק ה ל ר ב ש ל מ ת פ ל ל י ם. ה פ ל ס ט י נ י נ י ג ש ל א ח ד מ ה ם ה ו א נ י ס ה ל ד ק ו ר א ו ת ו ו ה פ יל א ו ת ו ל ק ר ק ע. ה פ ל ס ט י נ י ה מ ש יך ב ר י צ ה ל ע ב ר ל ו ח מ י מ ש מ ר ה ג ב ו ל ו נ י ס ה ל פ ג ו ע ב ה ם. ה ו א נ ו ר ה ל מ ו ו ת ע ל י ד י ה ל ו ח מ י ם. ב ת ק ש ו ר ת, 26 ה פ ל ס ט י נ י ת ה פ ל ס ט י נ י כ י ד ו ו ח, פ י ג ו ע א ת ל ב צ ע ש נ י ס ה ש ע ב א ן י ו ס ף מ ח מ ד ה ו א ה ד ק י ר ה ב ן ע ל י א ן, ממחנה הפליטים קלנדיא צפונית לירושלים ) ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר, PALINFO 18 ב ס פ ט מ ב ר ( 2018.

5 מטען מאולתר 5 מ ב צ ע ניסון פיגוע הדקירה בירושלים ) חשבון הטוויטר, PALINFO 18 בספטמבר 2018) א י ר ו ע י ם ב ש ט ח י ה ו ד ה בר ח ב י ו שומ ר ו ן ה א ב נ ים י י ד ו י א י ר ו ע י ג ב ר ו ו א ף נ מ ש כ ו ר כ ב כ ל י ל ע ב ר י ש ר א ל י י ם. כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן הישראליים המשיכו בפעילות סיכול ו מ נ ע. במסגרת ז א ת נעצרו חשודים בפעילות טרור, נתפסו כספים שנועדו למימון פעילות טרור ואמצעי לחימה, ת ק נ י י ם ומאולתרים. להלן מספר אירועים בולטים : ב- 29 ב ס פט מ ב ר ס מ ו ך צ ה"ל ע מ ד ת ל ע ב ר י ר י ב ו צ ע ל מ ח נ ה ה פ ל י ט י ם ) ס מ ו ך ג' ל ז ו ן ל ר א מ א ל ל ה (. ל א ה י ו נ פ ג ע י ם ו ל א נ ג ר ם נ ז ק. לאחר האירוע התקהלו כמה עשרות פלסטינים ויידו אבנים לעבר כוחות צהל שביצעו סריקות אחר היורים ) דף הפייסבוק צבע אדום, 29 בספטמבר ( ב- 27 ב ס פ ט מ ב ר ש ל ו ש ה ב ל ו נ י ת ב ע ר ה נ ר א ו מ ע ל ה י ש ו ב ע י ן צורים שבגוש ע צ י ו ן. ש נ י י ם מהבלונים התפוצצו באוויר אחד מהם נ ח ת בשטח הישוב אך ל א ג ר ם ל נ ז ק ) דף הפייסבוק צבע אדום, 27 ב ס פ ט מ ב ר ( ב- 27 ב ס פ ט מ ב ר 2018 ב מ ה ל ך כ נ י ס ת מ פ ל ל י ם ל מ ת ח ם ק ב ר י ו ס ף ב ש כ ם ה ת פ ר ע ו פ ל ס ט י נ י ם ה ש ל י כ ו א ב נ י ם ו ב ק ב ו ק י ת ב ע ר ה ל ע ב ר כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם ש א ב ט ח ו א ת כ נ י ס ת ה מ ת פ ל ל י ם ) ד ף הפייסבוק צבע אדום, 27 בספטמבר ( ב- 26 ב ס פ ט מ ב ר 2018 הושלך מכלי ר כ ב נ ו ס ע ל ע ב ר כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י י ם ס מ ו ך למחנה הפליטים ג' ל ז ו ן ) א ז ו ר ראמאללה (. הכוחות הגיבו ב י ר י ל ע ב ר כלי הרכב. ל א ה י ו נ פ ג ע י ם ו ל א נ ג ר ם נ ז ק ) דף הפייסבוק צבע אדום, 26 בספטמבר ( ב- 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 נכנסה משאית צבאית, שהסיעה חיילים, בטעות למחנה הפליטים קלנדיא. פ ל ס ט י נ י ם ר ב י ם ה ת ק ה ל ו ס ב י ב א ב נ י ם י י ד ו ה מ ש א י ת ו ח פ צ י ם ש ו נ י ם ל ע ב ר ה. ש ל ו ש ה ש ה י ו ח י י ל י ם ב מ ש א י ת נפצעו באורח קל. כוחות הביטחון הישראליים נכנסו למקום ו ח י ל צ ו א ת כ ל י ה ר כ ב ו נ ו ס ע י ו.

6 פיגועים משמעותיים " מוגדרים על- ידינו כפיגועי" בעימותים הללו. 6 3 פיגועים משמעותיים שבוצעו ביהודה ו ש ו מ ר ו ן ס י כ ו ל נ י ס י ו ן פעילי חמאס ברצועה לקדם ביצוע פיגוע ביהודה ו ש ו מ ר ו ן מ כ ת ב י א י ש ו ם ש ה ו ג ש ו נ ג ד ש נ י צ ע י ר י ם פ ע י ל י תא ח מ א ס ב א ו נ י ב ר ס י ט ת ב י ר ז י ת ע ו ל ה כ י פ ע י ל י ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת ש ל ח מ א ס ב ר צ ו ע ה ה ק י מ ו ב מ ה ל ך ש נ ת 2015 ת א ח ש א י מ מ ו ס ד ש ל פ ע י ל י ה ז ר ו ע מ י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן ו ר צ ו ע ת ע ז ה ש מ ט ר ת ו ל ג י י ס פ ע י ל י ט ר ו ר ב י ה ו ד ה ו ש ו מ ר ו ן ו ב ש ט ח י ש ר א ל לביצוע פיגועים נ ג ד י ש ר א ל. מ א מ ץ מ י ו ח ד מ ו ל ה ו ש ק ע ס ט ו ד נ ט י ם פ ל ס ט י נ י ם ה ל ו מ ד י ם מ ק צ ו ע ו ת ה נ ד ס ה ו ט כ נ ו ל ו ג י ה. נ ח ש ף ה נ י ס י ו ן ב ע ק ב ו ת מ ע צ ר ם ש ל ש נ י ה צ ע י ר י ם א ש ר ב ח ק י ר ת ם עלה, כ י גויסו באמצעות הפייסבוק על י ד י גורמים בזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. במסגרת גיוסם הם עברו הכשרות צבאיות שונות וסייעו להעברת כספים שיועדו לפעולות ט ר ו ר ואף הונחו לבצע פיגוע. הפיגוע סוכל בעקבות מעצרם ) שירות הביטחון הכללי, 3 באוקטובר 2018). חשיפת חוליה ממזרח ירושלים שארגנה הפרות סדר אלימות בהר הבית כוחות הביטחון הישראליים חשפו קבוצה של צעירים תושבי מזרח י ר ו ש ל י ם אשר עמדו במרכז העימותים האלימים בהר הבית ב- 27 ביולי 2018 נפצעו ארבעה שוטרים והר הבית נסגר למספר שעות. בראש הקבוצה עמדו שני פעילי חמאס בעלי תעודת ז ה ו ת י ש ר א ל י ת. אחד מהם ריצה שנתיים מאסר בכלא ה י ש ר א ל י ב ע ק ב ו ת מ ע ו ר ב ו ת ו ב פ י ג ו ע ד ק י ר ה. א ב י ו ש ל ה ש נ י ב י צ ע פ י ג ו ע י ר י ב- 9 ב א ו ק ט ו ב ר 2016 ב י ר ו ש ל י ם ב ו ש נ י נ ר צ ח ו י ש ר א ל י ם, מ ה ם א ח ד ה פ ע י ל י ם ש נ י ש ו ט ר. פ ע י ל י ם ג י י ס ו נ ו ס פ י ם כ ס פ י ם ל ה ם ו ה ע ב י ר ו ל ר כ י ש ת ז י ק ו ק י ם. ה ז י ק ו ק י ם ה ו ב ר ח ו ל ש ט ח ה ר ה ב י ת ב מ ט ר ה ל ת ק ו ף ב א מ צ ע ו ת ם א ת כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ) ש י ר ו ת ה ב י ט ח ו ן ה כ ל ל י, 20 ב ס פ ט מ ב ר ( ירי, דקירה, דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים. לא נ כ ל ל י ם 3 ב ה ם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.

7 ב א ו ק ט ו ב ר 1 ל ד ב ר י סאמי משעשע, דובר אונר"א. 7 רצועת עזה מחסור בתרופות בבתי החולים ב כ י ר ב מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ב ר צ ו ע ת ע ז ה ה ת ר י ע כ י מח ס ו ר ח מ ו ר ב ת ר ו פ ו ת פ ו ג ע ב י כ ו ל ו ת המ ש ר ד ל ה ע נ י ק ש י ר ו ת י ם ר פ ו א י י ם ל ת ו ש ב י ה ר צ ו ע ה. מ ש ר ד ד ו ב ר ה ב ר י א ו ת ה צ י ג ב ר צ ו ע ה ב מ ס י ב ת ע י ת ו נ א י ם מ ח ס ו ר ש ק י י ם ח מ ו ר ב מ ל א י ה ת ר ו פ ו ת ע ב ו ר ה פ צ ו ע י ם ו ה ח ו ל י ם ה כ ר ו נ י י ם ב ר צ ו ע ה ) ח ש ב ו ן ה ט ו ו י ט ר ש ל א ש ר ף א ל ק ד ר ה, 30 ב ס פ ט מ ב ר 2018). שביתת עובדי אונר"א ארגון עובדי אונר"א פתח ב- 1 באוקטובר 2018 בשביתה עקב הקיצוצים וכוונת הארגון לפטר מאות עובדים כ ח ל ק מ ה צ ע ד י ם ש נ ו ק ט ת ה ג י ר ע ו ן א ת ל ה ק ט י ן כ ד י ה ס ו כ נ ו ת ש צ ב ר ה ב ע ק ב ו ת ק י צ ו ץ א ר ה"ב ש ל ה ת מ י כ ה ב א ר ג ו ן. ע ו ב ד י ה א ר ג ו ן מ ח ו ב מ ס פ ר מ ו ק ד י ם ב ר צ ו ע ה ב י נ י ה ם מ ט ה ה א ר ג ו ן ו מ ל ו ן ב מ ע ר ב ה ע י ר ע ז ה ב ו ה ת ק י י מ ה פגישת בכירים בסוכנות ) א ל ק ד ס, 24 ב ס פ ט מ ב ר 2018). נמסר כי כתוצאה מהשביתה כ- 250,000 תלמידים לא הגיעו לבתי הספר וכי המרכזים הרפואיים ומרכזי השירות נ ס ג ר ו ) א ל ר א ס ל ה. נ ט, 2 ב א ו ק ט ו ב ר ( ב ע ק ב ו ת ה ש ב י ת ה ה ו ח ל ט ע ל פ י נ ו י ע ש ר ה ע ו ב ד י א ו נ ר"א ב י נ ל א ו מ י י ם ה מ ו ע ס ק י ם ב ר צ ו ע ת ע ז ה. ה ע ו ב ד י ם ע ב ר ו ב מ ה ל ך ס ג ו ר ש ה י ה ) ל מ ר ו ת א ר ז מ ח ס ו ם ד ר ך ל י ש ר א ל ה ח ג (. ה ה ח ל ט ה ה ת ק ב ל ה ב ע ק ב ו ת ה ע ר כ ה ביטחונית של האו"ם לאחר שהמפגינים מנעו את כניסת העובדים למשרדיהם והשמיעו איומים על חייהם ) the ) ה מ ת ג ו ר ר ופועל בירושלים), החליטה ( 2018, Daily Star אונר"א להוציא מהרצועה באופן זמני מספר מעובדיה הזרים לאור הישנותן של תקריות " בעלות אופי בטחוני" נ ג ד ע ו ב ד י ה ב ר צ ו ע ה. ע ו ד נ מ ס ר ב ה ו ד ע ה, כ י מ נ ה ל א ו נ ר"א ב ר צ ו ע ה, מ ת י א ס ש מ א לי, ו מ ס פ ר ע ו ב ד י ם ז ר י ם נ ו ס פ י ם יישארו ברצועה, וכי פעילות אונר"א ברצועה תימשך ) אתר סוכנות אונר"א, 1 באוקטובר ( א י א ד א ל ב ז ם, ד ו ב ר מ ש ר ד ה פ נ י ם ב ר צ ו ע ה, א מ ר ב ת ג ו ב ה כ י מ ש ר ד ה פ נ י ם מ ח ו י ב ל ה ג ן ע ל מ ו ס ד ו ת א ו נ ר"א ו ע ו ב ד י ה ה ז ר י ם ו ה מ ק ו מ י י ם. ל ד ב ר י ו צ ע ד י ה א ב ט ח ה ל א ה ש ת נ ו ו ה ם ל א י א פ ש רו ל ה פ ג נ ו ת ל ה ת פ ת ח לכדי התקפות על עובדים או מתקנים ) ר ו י ט ר ס ב ע ר ב י ת, 1 ב א ו ק ט ו ב ר ( מפגינים חוסמים את כ ל י ר כ ב ו ש ל א ח ר א י ה א ב ט ח ה ש ל מ נ ה ל א ו נ ר"א ב ר צ ו ע ה ) ש מ ס נ י ו ז, 1 ב א ו ק ט ו ב ר 2018)

8 ס ט פ א ן ד ו ג' א ר י ק, ד ו ב ר מ ז כ"ל ה א ו"ם, מ ס ר. ה מ ש ל ח ת ד נ ה ע ם ה נ ה ג ת ח מ א ס ב ס ו ג י ת ה ה ר ג ע ה. 8 ניסיונות גיוס כספים לאונר"א ב ש ו ל י ה ע צ ר ת ה כ ל ל ית ה ת כ נ סו פורומים שונים שנועדו לגייס תרומות ע ב ו ר ה פ ל ס ט י נ י ם ב י נ י ה ם גם כ י נ ו ס ועידת המדינות התורמות לאונר"א שהתקיים ב נ י ו י ו ר ק ב- 27 ב ס פ ט מ ב ר 2018 ל ב ק ש ת י ר ד ן. במהלך הכינוס ה ת ח י י ב ו ה א י ח ו ד ה א י ר ו פ א י, מ ד י נ ו ת ה מפ ר ץ, ו מ ד י נ ו ת י פ ן ת ו ר כ י ה, נ ו ס פ ו ת ל ת ר ו ם ל ס ו כ נ ו ת כ ח ל ק כ ס פ י ם 27 מ ה מ א מ צ י ם ה ג י ר ע ו ן א ת ל צ מ צ ם ש נ ו צ ר ב ע ק ב ו ת ה ס י ו ע צ מ צ ו ם ש מ ע נ י ק ה א ר ה"ב ל ס ו כ נ ו ת ) מ ע ר י ב, ב ס פ ט מ ב ר ( 2018 כ י ב פ ג י ש ה ש נ ע ר כ ה ה צ ל י ח ה א ו נ ר"א ל ג י י ס ת ר ו מ ה ב ס כ ו ם ש ל 122 מ י ל י ו ן ד ו ל ר י ם. ל ד ב ר י ש ר ה ח ו ץ ה י ר ד נ י ה ג י ר ע ו ן ש נ ו ת ר ל א ו נ ר"א ל א ח ר ה ת ר ו מ ו ת ע ו מ ד ע ל 68 מ י ל י ו ן ד ו ל ר י ם. ב וו ע י ד ה ג ם נ ת ר ם ס כ ום ש ל ח מ י ש י ם מ י ל י ו ן ד ו ל ר י ם ל ר כ י ש ת ד ל ק ו ש י פ ור ת ש ת י ו ת המים ברצועה ) אתר האחוד האירופאי, 28 בספטמבר ( ראש הממשלה הפלסטיני ראמי חמדאללה ) במרכז התמונה ( ושר האוצר הפלסטיני שכרי בשארה (מ ש מ א ל ( בכינוס המדינות התורמות AHLC) בניו) במטה האו"ם י ו ר ק ) ופא, 28 בספטמבר 2018) ע ר ב ה כ י נ ו ס פ ר ס מ ו ה ב נ ק ה ע ו ל מ י ו ק ר ן ה מ ט ב ע ה ב י נ ל א ו מ י ת מ ס פ ר ד ו" ח ו ת ע ל ה מ צ ב ה כ ל כ ל י ב י ה ו ד ה ש ו מ ר ו ן ו ר צ ו ע ת ע ז ה. ב ד ו" ח ו ת צ ו י ן, כ י ק י צ וץ ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ב ה ע ב ר ת ה כ ס פ י ם ל ר צ ו ע ה ה ו ב י ל ל ק י פ א ו ן 2017 ב מ ש ק ה ע ו נ י ש י ע ו ר כ י ב ד ו" ח ו ת צ ו י ן ע ו ד ב ר צ ו ע ה. ע מ ד ב ר צ ו ע ה ע ל 53% ב ש נ ת ו כ י 79% מ ת ו ש ב י ה ר צ ו ע ה נסמכים על סיוע חיצוני אשר נמצא בירידה בשנים האחרונות ) א ל ר ס א ל ה. נ ט, 25 ב ס פ ט מ ב ר 2018). המשך מאמצי ההסדרה ה מ ש ך ב צ ד מ א מ צ י פ ת ח, ע ם ה פ י ו ס מ מ ש י כ ה מ צ ר י ם ח מ א ס מ ו ל ל פ ע ו ל ב נ ו ש א ה ה ר ג ע ה ו מ ש ק י ע ה מ א מ צ י ם ל ה ג י ע ל ה ב נ ו ת ב י ן ה צ ד ד י ם ל פ נ י ה ש ל מ ת ה פ י ו ס. ב- 22 ב ס פ ט מ ב ר 2018 ב י ק ר ה מ ש ל ח ת ה מ ו ד י ע י ן ה כ ל ל י ה מ צ ר י ב ר צ ו ע ת ע ז ה ) שהאב, 22 בספטמבר ( 2018 ו ה נ י ס י ו נ ו ת למנוע התדרדרות המצב. נציגי חמאס הדגישו במהלך הפגישה, כ י הם לא מעוניינים ב ה ס ל מ ה ו ק ר או ל צ ד ד י ם ל פ ע ו ל ל ה ס ר ת " ה מ צ ו ר" ע ל ה ר צ ו ע ה ) פ ל ס ט י ן א ל י ו ם, 22 ב ס פ ט מ ב ר ( נ מ ס ר מ פ י

9 כל מרכיבי העם הפלסטיני"" מקורות ברצועה"" חשבון הטוויטר של סוכנות אלראי שהוקמה בידי ממשלת חמאס, 1 באוקטובר( ת ו ם מ ב צ ע( 9 ואת פעילות כי במהלך ביקורה ניסתה המשלחת המצרית ג ם להפחית את עצימות " צעדות השיבה" ה" יחידות ליצירת בלבול בשעות הלילה" ) א ל ע ר ב י א ל ג' ד י ד, 22 ב ס פ ט מ ב ר ( ב- 29 ב ס פ ט מ ב ר 2018 ה ג י ע ה ל מ צ ר י ם מ ש ל ח ת מ ו ר ח ב ת מ ט ע ם ח מ א ס ב ר א ש ו ת צ א ל ח א ל ע ר ו ר י, ס ג ן ראש הלשכה המדינית. בהודעה שפורסמה באתר חמאס נ מ ס ר כי המשלחת ע ר כ ה פגישה ארוכה עם אנשי ה מ ו ד י ע י ן ה מ צ ר י, ו כ י ה מ פ ג ש י ם א מ ו ר י ם ל ה י מ ש ך. ח ס א ם ב ד ר א ן, ר א ש מ ש ר ד ה ק ש ר י ם ה ל א ו מ י י ם ב ח מ א ס, א מ ר כ י ה ס ר ת " המצור" ברצועה היא משימה לאומית דחופה שאינה סובלת דיחוי או סחבת, וכי חמאס פועלת ב נ ו ש א ה ה ר ג ע ה ע ל ב ס י ס א ש ר ו ר ה פ ס ק ת ה א ש מ ש נ ת 2014 " צ ו ק א י ת ן " ( ב ש ו ת פ ו ת מ ל א ה ע ל ) א ת ר ח מ א ס, 30 ב ס פ ט מ ב ר ( (2018 חלק מחברי משלחת חמאס בקהיר קודם צאתה של המשלחת בהתייחסו לנושא " ההרגעה " אמר טאהר אלנונו, דובר חמאס, כי " ה ה ת נ ג ד ו ת " א י נ ה נ ו א ש ת ל ה ש י ג ה ר ג ע ה ו כ י נ י ת ן י ה י ה ל ח ז ו ר להבנות שהושגו ב ר ק א ם י מ ו ל א ו כ ל ה ד ר י ש ו ת ב נ ו ש א ה ס ר ת " ה מ צ ו ר ". ל ד ב ר י ו ה מ א מ צ י ם ל ה ש ג ת א ל א ש נ ד מ ה כ פ י נ פ ס ק ו ל א ה ר ג ע ה מ מ ש י כ י ם מ ע י נ י ה ר ח ק ה ת ק ש ו ר ת ש ר ב י ם מ ש ו ם ז א ת ה ד ב ר י ם א ת ל ס ל ף מ נ ס י ם ו ט ו ע נ י ם ש ח מ א ס מ ו ו ת ר ת ל י ש ר א ל ) ה ט ל ו ו י ז י ה ה פ ל ס ט י נ י ת, 20 ב ס פ ט מ ב ר ( מ נ ג ד, ה ו ד י ע ס א מ י א ב ו ז ה ר י, ד ו ב ר ח מ א ס, ע ל ה פ ס ק ת ה מ ש א ו מ ת ן העקיף עם י ש ר א ל ו א ף ה א ש י ם א ת ישראל בהפסקתו ) א ל ע ר ב י ה א ל ח ד ת ', 23 ב ס פ ט מ ב ר ( מזכ"ל חדש לג' האד האסלאמי בפלסטין דאוד שהאב, דובר הג' האד האסלאמי בפלסטין, ערך ב- 28 בספטמבר 2018 מסיבת עיתונאים ב" מחנה ה ש י ב ה " ב מ ז ר ח ה ע י ר ע ז ה, ב ה ה כ ר י ז ע ל בחירתו של ז י א ד רשדי אלנח' אלה ) א ב ו ט א ר ק ( ל ת פ ק י ד המזכיר הכללי של ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן. א ל נ ח' א ל ה י ח ל י ף א ת ד"ר ר מ צ' א ן עבדאללה שלח לאחר שחלה ו נ ב צר ממ נ ו ל ה מ ש י ך ב ת פ ק י ד ו. ב ה ו ד ע ה נ מ ס ר ו ש מ ו ת י ה ם ש ל ת ש ע ה פ ע י ל י ם ש נ ב ח ר ו ל כ ה ן ב ל ש כ ה ה מ ד י נ י ת ש ל ה א ר ג ו ן : א כ ר ם א ל ע ג' ו ר י, מ ח מ ד ד"ר א ל ע ז י ז ע ב ד ט ה, א ב ו א נ ו ר ד"ר א ל ה נ ד י, א ל מ י נ א ו י, ד"ר י ו ס ף

10 פ א ל ט ו ד י י,( 10 א ל ח ס א י נ ה, ד"ר ו ל י ד א ל ק ט ט י, מ ח מ ד ח מ י ד, ש י ח ' נ א פ ד ' ע ז א ם, ו ח' א ל ד א ל ב ט ש. ש ה א ב ה ד ג י ש כ י נ ב ח ר ו ח ב ר י ם נוספים מטעם " ז י ר ו ת ה ג' ה א ד ה א ח ר ו ת " " ב ג ד ה, ב ש ט ח י 1948 ו ב ב ת י הכלא" ששמותיהם ל א י י ח ש פ ו משיקולים ביטחוניים. בא ש ר לת ה ל י ך הב ח י ר ו ת ב ח י ר ו ת ה ח ל ו ש ה א ב ל ד ב ר י פ נ י מ י ו ת ב פ י ק ו ח ו ע ו ד מ ש נ ה י ו ת ר ל פ נ י ב א ר ג ו ן ו ה כ ו ו נ ת ו ש ל ר מ צ' א ן ש ל ח. ב מ ס ג ר ת ז א ת א ו ש ר ו ת ק נ ו נ י ם ו ר ש י מ ו ת ב ח י ר ו ת, ו ה ו ר כ ב ו ו ע ד ת ב ח י ר ו ת מ ר כ ז י ת 99.3% וועדות המשנה. עוד ציין שהאב כי הבחירות נערכו בכל הזירות בו- זמנית ו כ י שיעור ההצבעה עמד על 28 ב ס פ ט מ ב ר ( מסיבת העיתונאים שערך דאוד שהאב ) פאל טודיי, 28 בספטמבר 2018) ז י א ד נח' א ל ה, ה מ ת ג ו ר ר כ י ו ם ב ל ב נ ו ן, נ ו ל ד ב ע ז ה בש נ ת 1953 ו ג ד ל ב ח' א ן י ו נ ס. ה ו א נ ש ו י ו א ב ל ש י ש ה ) ש נ י ב נ י ם וארבע בנות (. ב הוא נעצר בפעם הראשונה על י ד י י ש ר א ל ונגזר עליו מאסר עולם. לאחר 14 שנים ש ר י צ ה ב כ ל א, ש ו ח ר ר ב מ ס ג ר ת " ע ס ק ת ג' ב ר י ל". ל א ח ר ש ח ר ו ר ו נ ב ח ר כ ח ב ר ב מ ו ע צ ת ה ש ו ר א ה ר א ש ו נ ה ש ל ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י, ו פ ת ח י א ל ש ק א ק י ש ה י ה מ ז כ"ל ה א ר ג ו ן ה ט י ל ע ל י ו ל ה ק י ם א ת ה ז ר ו ע ה צ ב א י ת. ה ו א נ ע צ ר שוב באפריל 1988 בעקבות פעילותו בהצתת האנתיפאדה הראשונה וגורש לדרום לבנון, שם התקדם בשורות ה א ר ג ו ן ו מ ו נ ה ל נ צ י ג ה א ר ג ו ן ב ל ב נ ו ן. ז א ת, נ ו ס ף ל מ ע ו ר ב ו ת ו ב פ ע י ל ו ת ה צ ב א י ת. ל א ח ר הריגתו של א ל ש ק א ק י ב א ו ק ט ו ב ר מ ו ע צ ת ע"י נ ב ח ר ה ת נ ו ע ה ש ל ה ש ו ר א ח ב ר ו ה י ה מ ז כ"ל כ ס ג ן ל ש מ ש ב מ פ ק ד ה ה צ ב א י ת 1995 המצומצמת שבראשה עמד רמצ' אן שלח ) א ל א ס ת ק ל א ל, 28 ב ס פ ט מ ב ר ( 2018.

11 דף הפייסבוק של אבו מאזן,( 11 זיאד אלנח' אלה, המכונה " המזכיר הכללי הנבחר", במרכז הכרזה שנתלתה מאחורי דאוד שהאב בעת ההכרזה על תוצאות הבחירות. בראש הכרזה נכתב : לעבר י ר ו ש ל י ם... נאמנים להבטחה... שומרים על ה ה ת ח י י ב ו ת ) אלאסתקלאל, 28 בספטמבר 2018) נאום אבו מאזן באו"ם הרשות הפלסטינית 2018 ב- 27 ב ס פטמ ב ר ה ע צ ר ת ב א י ב פ נ י נ א ו ם מ א ז ן א ב ו נ ש א ש ל ה כ ל ל י ת ה א ו"ם. ב ד ב ר י ם ש נ ש א התייחס אבו מאזן למגוון נושאים ביניהם כינוס המועצה הלאומית הפלסטינית, מעשי " התוקפנות" של י ש ר א ל, ח ו ק ה ל א ו ם, ה פ י ו ס ה פ נ י ם- פ ל ס ט י נ י ויחסו של ממשל א ר ה"ב ל ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת. ב נ א ו ם ה ב י ע אבו מאזן א ת מחויבותו לדרך השלום והתנגדותו לאלימות ו ט ר ו ר וטען, כי מעולם הפלסטינים לא התנגדו למשא ומתן. הוא ג ם ש ב והצדיק את הכספים שמעבירה ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ל מ ש פ ח ו ת ה ש ה י ד י ם ו ל א ס י ר י ם ז א ת ל ד ב ר י ו ע ל רקע חקיקות י ש ר א ל והממשל האמריקאי המתנגדות לתשלומים. מ י מ י ן : א ב ו מ א ז ן נואם בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. משמאל : א ו ל ם ה מ ל י א ה ב ע ת נ א ו מ ו 27 בספטמבר (2018 להלן מספר נושאים מרכזיים בנאומו של אבו מאזן ) א ל ג' ז י ר ה, 27 ב ס פ ט מ ב ר ( 2018 : י ר ו ש ל י ם: אבו מאזן הצהיר כ י ירושלים אינה נ י ת נ ת ל מ כ י ר ה וכי הוא מתנגד לכל פתרון שלא כ ו ל ל את מזרח ירושלים כבירה. י ח ס י ה רשות ע ם א ר ה"ב: א ב ו מ א ז ן ט ע ן צ י י ן כ י ב ת ח י ל ת כ ה ו נ ת ט ר א מ פ ה ם ש י ת פ ו פ ע ו ל ה ע ם מ מ ש ל ארה"ב אך למרבה ההפתעה הממשל קיבל החלטות הסותרות את תהליך השלום, התכחש למחויבויות

12 הטלוויזיה הפלסטינית,( חשבון הטוויטר( 12 ה מ מ ש ל י ם ה ק ו ד מ י ם והרס את פתרון שתי ה מ ד י נ ו ת. הוא קרא לנשיא ארה"ב ל ח ז ו ר בו מהחלטותיו בנוגע לירושלים, לפליטים ו ל ה ת נ ח ל ו י ו ת. י ח ס י ישראל הרשות הפלסטינית: אבו מאזן גינה את המדיניות הישראלית ובעיקר את חוק הלאום, שהינו לדבריו חוק גזעני החוצה את כל " הקווים האדומים" ו א ש ר יוביל לקיומה של מדינת אפרטהייד ו ל ב י ט ו ל פ ת ר ו ן ש ת י ה מ ד י נ ו ת. ל ד ב ר י ו ב מ ה ל ך ה ש נ ה ה נ ו כ ח י ת ה ת כ נ ס ה ה מ ו ע צ ה ה ל א ו מ י ת ה פ ל ס ט י נ י ת ופעלה לחידוש הלגיטימציה של מוסדות הלאומיים של העם הפלסטיני באמצעות בחירת הנהגה חדשה לאש"ף. במועצה התקבלו החלטות שחייבו אותם גם לבחון מחדש את ההסכמים המדיניים הכלכליים ו ה ב י ט ח ו נ י י ם ה ח ת ו מ י ם עם ממשלת י ש ר א ל ו א ף ל פ נ ו ת ל ב י ת ה מ ש פ ט ה ב י נ ל א ו מ י כ ד י לבחון את הפרות ההסכמים מצד י ש ר א ל. ח מ א ס ורצועת עזה: אבו מאזן איים בסנקציות נ ו ס פ ו ת ע ל ה ר צ ו ע ה ב א ו מ ר ו כי א ם ח מ א ס ל א תע מ ו ד בהסכמי הפיוס הרשות לא תישא באחריות על הרצועה. ב ע ק ב ו ת ק ר א ה ה נ א ו ם ה מ מ ש ל ה ה פ ל ס ט י נ י ת ל ק ה י ל ה ה ב י נ ל א ו מ י ת ו ל כ ל ה מ ד י נ ו ת ה ר ש ו ת ש ל ה י ד י ד ו ת לקבל את נ א ו מ ו ש ל א ב ו מ א ז ן ב ע צ ר ת ה כ ל ל י ת כ מ ס מ ך וכמקור סמכות מדיני כדי להחיות את תהליך השלום 28 ב ס פ ט מ ב ר ( גורמים בחמאס ו ב א ר ג ו נ י ם נוספים מתחו ביקורת על נ א ו ם א ב ו מ א ז ן ב א ו מ ר ם, כ י ד ב ר י ו מ ה ו ו י ם ה ו כ ח ה ל כ ך ש מ ד י נ י ו ת ו נ כ ש ל ה. ב י ט ו י י גינוי חריפים ה ו ש מ ע ו ב ע י ק ר ל א י ו מ י אבו מאזן להטיל סנקציות ע ל ה ר צ ו ע ה. ח' ל י ל א ל ח י ה, ח ב ר ה ל ש כ ה ה מ ד י י נ י ת ש ל ח מ א ס, א מ ר כ י א ם י ט י ל י ו"ר ה ר ש ו ת ס נ ק צ י ו ת ח ד ש ו ת ה ד ב ר י ג ר ו ר תגובה מצד ה א ר ג ו נ י ם ה פ ל ס ט י נ י ם ו מ צ ד ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י ) פ ל ס ט י ן, 22 ב ס פ ט מ ב ר ( פ ו ז י ב ר ה ו ם, ד ו ב ר ח מ א ס, א מ ר כ י א י ו מ י א ב ו מ א ז ן ח צ ו כ ל ג ב ו ל ע ר כ י א ו מ ו ס ר י ו ה ם מ ו כ י ח י ם א ת ה ק ש ר ה מ ו ב ה ק ש ל ה ר ש ו ת ע ם ישראל שמטרתו לפגוע בעם הפלסטיני ) א ל ר ס א ל ה. נ ט, 22 ב ס פ ט מ ב ר ( ביטויי מחאה ברצועת עזה בעת נ א ו מ ו ש ל א ב ו מ א ז ן ב ע צ ר ת ה כ ל ל י ת ש ל ה א ו"ם. מ י מ י ן : ה פ ג נה ב ה ה ו נ ף ש ל ט ם" א ב ו מ א ז ן ל א מ י י צ ג א ו תי ". ב ה פ ג נ ה ג ם ה ו נ פ ו ש ל ט י ע ל י ה ם תמונותיהם של ראש הממשלה הפלסטיני ראמי חמדאללה, אבו מאזן, ראש ממשלת ישראל בנימין נ ת נ י ה ו ושר הביטחון ליברמן, בהם נכתב בערבית ו ב א נ ג ל י ת " פ ו ש ע י ם". מ ש מ א ל : מפגינים ברפיח שורפים תמונות אבו מאזן, PALINFO 27 בספטמבר (2018

13 13 קריקטורת שפרסמה חמאס בגנות אבו מאזן: " אבו מאזן מבטיח לעזה סנקציות חדשות" ) חשבון הטוויטר, PALINFO 27 בספטמבר (2018 פ ג י ש ת א ב ו מ א ז ן ע ם ע ה ד ת מ י מ י ט ר ם ה ג ע ת ו ל נ י ו י ו ר ק ע ר ך א ב ו מ א ז ן ב י ק ו ר י ם ר ש מ י י ם ב מ ד י נ ו ת א י ר ו פ ה ב י נ י ה ן צ ר פ ת ו א י ר ל נ ד. ב מ ה ל ך ה ב י ק ו ר ב צ ר פ ת נ ו ע ד א ב ו מ א ז ן ע ם ע ה ד ת מ י מ י ו מ ש פ ח ת ה ה ע ו ר כ י ם ס י ו ר ב מ ד י נ ו ת א י ר ו פ ה. ב פ ג י ש ה א מ ר א ב ו מ א ז ן כ י " ההתנגדות העממית בדרכי שלום " היא הנשק היעיל ב י ו ת ר להתמודד עם י ש ר א ל ולחשוף את התנהגותה בפני העולם ) ו פ א, 22 ב ס פ ט מ ב ר ( פניית הרשות לבוררות בית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ) ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת פ נ ת ה ה ד י ן ב י ת ל ב ו ר ר ו ת ה ב י נ ל א ו מ י ל צ ד ק בנו ג ע ל ה ע ב ר ת ש ג ר י ר ו ת א ר ה"ב ל י ר ו ש ל י ם ב ט ע נ ה, כ י המהלך מהווה הפרה של ה ד י ן ה ב י נ ל א ו מ י. ל ד ב ר י ריאצ ' אלמאלכי, שר ה ח ו ץ ב ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת, ד ו ר ש ת א ר ה"ב א ת י ח י י ב ה ד י ן ש ב י ת ה ר ש ו ת א ת ל ה ע ת י ק ה ש ג ר י ר ות מ י ר ו ש ל י ם ו ל ה י מ נ ע מ ה ח ז ר ת ה ל ש ם. ב ר א י ו ן ש ה ע נ י ק מ ח מ ד א ש ת י ה, ח ב ר ה ו ע ד ה מ ר כ ז י ש ל פ ת ח, א מ ר כ י ה ב ס י ס ל ת ב י ע ה ה ו א ה ע ו ב ד ה ש ב ה ע ב ר ת ה ש ג ר י ר ו ת ל י ר ו ש ל י ם מ כ י ר נ ש י א א ר ה"ב כ י י ר ו ש ל י ם ה י א ב י ר ת ה ע ם ה י ה ו ד י ו ב כ ך ה ו א מ צ ד ד ב נ ר א ט י ב היהודי של העיר מול ה נ ר א ט י ב ה נ ו צ ר י והמוסלמי שלה ) ה ט ל ו ו י ז י ה ה פ ל ס ט י נ י ת, 1 ב א ו ק ט ו ב ר. ( 2018

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

פסק-דין בתיק בג"ץ 3003/18

פסק-דין בתיק בגץ 3003/18 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3003/18 בג"ץ 3250/18 לפני: העותרים בבג"ץ 3003/18: העותרים בבג"ץ 3250/18: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר כבוד השופט נ' הנדל 1. יש דין מתנדבים

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

îåèé ðééâø

îåèé ðééâø בין שיח הפנטסיה של העיתונות הישראלית: "התרחיש הגרוע מכל" ל"מה היה קורה אילו?" ד"ר מוטי נייגר בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה mottin@netanya.ac.il אתר: http://www.isracom.org/index.php?i=494 תקציר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

untitled

untitled תקציר דו"ח שנתי 2012 תקציר דו"ח שנתי 2012 אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ע.ר منظمة العفو الدولية امنستي االسرائيلي אמנסטי אינטרנשיונל ישראל Amnesty International Israel טלפון: 03-5250005 פקס: 03-5250001 www.amnesty.org.il

קרא עוד

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס

מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית אמנון רמון, ליאור להרס מכון ירושלים לחקר ישראל מזרח-ירושלים, קיץ 2014 מציאות נפיצה והצעות למדיניות ישראלית ד ר אמנון

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא

דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, וא דוח מיוחד עזה עקורים פנימיים אפריל 2016 תצלום: משרד האו ם לתיאום עניינים הומניטריים מאז 2008 ידעה רצועת עזה שלושה גלי הסלמה עיקריים של סכסוך מזוין, ואלה הובילו לעקירה פנימית של בני אדם רבים. בשיא ההסלמה

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי

פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי פרק 1 פרק פרק 2 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי פרק 2 הערבים בישראל: ההיבט ההיסטורי-לאומי א. מבוא 1 ב. התקופה הראשונה: 1948 1967 2 1. מלחמת 1948 והשפעותיה 2

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב

מ 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות צוק איתן י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הב מ" 1 ישראל והפלסטינים הנחות יסוד לעדכון תפיסת הביטחון 1 בעקבות "צוק איתן" י צ ח ק ב ן- י ש ר א ל שלוש תקופות בתפיסת הביטחון של ישראל בספרי על תפיסת הביטחון של ישראל לשלוש תקופות: 2 ובמספר מאמרים, חילקתי

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד