בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו"

תמליל

1 אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

2 כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז פאַרלענד געווארן די איבערגעבליבענע פירות? ביי די מכה פון ארבה. ג. אין וועמענס צייטן איז אויך געוועהן אַ גרויסע מכת ארבה? אין יואל הנביא'ס צייטן. ד. ווען איז געוועהן מעהר און גרעסער די מכה? אין מצרים איז געוועהן מעהר ארבה פון איין סארט, און אין יואל'ס צייטן איז געוועהן מעהר סאָרט ן. ה. וואס איז געוועהן דער טעם וואס פרעה האט געלאזט נאר די גרויסע מענטשן ארויס גיין פון מצרים אבער נישט די קינדער? ווייל ער האָט געוויסט אַז אין זכות פון די תורה און תפילה פון די קינדער שטייט די אידישקייט און אויב ח"ו די קינדער וועלן בלייבן ביי זיי וועט בטל ווערן די אידישקייט. ו. פאַרוואָס האבן די מצריים נישט געקענט זאגן פאר די אידן אז מיר האבן נישט צו געלט אדער גאלד און זילבער און טייערע שטיינער? ווייל די אידן האבן אלעס געזעהן ביי מכת חושך. בארגן קיין ז. פאַרוואָס האבן זיי מסכים געוועהן צו בארגן פאר די אידן און נישט מורא געהאט אז זיי וועלן עס נישט צוריק באקומען? הקב"ה האט ארויף געלייגט אַ ח ן אין די אויגן פון מצריים זיי זאלן גלייבן די אידן און וועלן בארגן. ח. וועלכע חודש מיינט מען חודש הראשון? חודש ניסן. עס הייסט אויך אין די תורה חודש האביב. ט. וויפיל טעג פאר מען האט גע'שחט'ן דעם קרבן פסח האט עס געדארפט זיין? און פאַרוואָס? פיר טעג. כדי מען זאל קענען גוט דורך זעהן אויב אלעס איז כשר. גרייט י. פאַרוואָס איז דאָ דער מצוה פון פדיון הבן? ווייל ווען ס'איז גע'הרג'עט געווארן אלע בכורים אין מצרים איז פאר די אידישע בכורים גארנישט געשעהן האט הקב"ה געהייסן הייליגן יעדע בכור. א גוט שבת המלמד

3 כיתה ג' (ב) הר"ר מנשה ברוך קליין הי"ו שאלות לפרשת בא א. מה ביקשו עבדי פרעה מאדונם אחרי שמשה ואהרן התרו בפרעה? עבדי פרעה בקשו ממנו שישלח את בני ישראל לעבוד את אלוקיהם בטענה שעד מתי נסבול בגללם, הרי סופה של כל ארץ מצרים להישחת אם לא תעשה את רצונם. ב. "ויגרש אותם מאת פני פרעה" מי הוא המגרש? ולמה אי אפשר לומר שפרעה גירש אותם? הכתוב אינו מפרש מי הוא המגרש. ואי אפשר לומר שפרעה עצמו גירש אותם, שהרי כתיב "מאת פני פרעה" והול"ל "מאת פניו". ג. במקומות רבים בתורה מדבר הכתוב בלשון קצרה, כמה מקומות בפרשה זו למדנו כלל זה? א) ולא יוכל לראות. ב) ויגרש אותם. ד. איזה רוח הביא את הארבה? ואיזה רוח נשא את הארבה ממצרים? רוח מזרחית הביא את הארבה. ורוח מערבית נשא את הארבה. ה. איזה פגעים הביא מכת הארבה במצרים? הארבה הסתיר את עין השמש, וכן אכל את כל מה שהשאיר הברד. ו. לאן נשא הרוח את הארבה? ומדוע לא מתו במצרים כשם שמתו הצפרדעים? לים סוף. ולא מתו במצרים כדי שלא יהנו המצריים מהארבה. ז. מה הן הסיבות שעבורן הביא הקב"ה את מכת החושך? א) כי בין בני ישראל היו רשעים שלא האמינו בגאולה ולא רצו לצאת, והקב"ה המית אותם בשלושת ימי אפילה, כדי שהמצריים לא יראו ולא יגידו שגם מישראל נענשים יחד אתנו ולא יאמינו שאלוקי ישראל הוא המכה אותם. ב) כדי שילכו ישראל לבתיהם לחפש המקומות שבהם מונחים כלי הכסף וכלי הזהב. ח. על מה ויתר פרעה למשה לאחר מכת החושך נוסף על ויתור שויתר לפני מכת הארבה? פרעה ויתר להם על הטף שילכו עם הגברים. ט. מה השיב משה לפרעה על בקשתו שבני ישראל ישאירו במצרים את צאנם ובקרם? משה רבינו השיב לפרעה: לא די שמקנינו ילך עמנו אלא גם משלך תתן. י. מה השיב משה לפרעה על זאת שאמר לו לך מעלי... אל תוסף ראות פני? משה רבינו השיב לפרעה: יפה דיברת ובזמנו דיברת... א גוט שבת המלמד

4 א ר ש ת ב א פ ת ו ר ה או יף ד י פ ר ש ה ב א א ל פ ר ע ה: פ אר ו ואס ש טייט "ב א" אל פ ר עה, עס ווא לט גע דאר פט ש טיין " לך" א ל פ רע ה, ווייל פ ון דער א ייב יש טער קען מען ניש ט א וועק גיין, ווייל ד ער א ייב יש טער איז א יב ע ראל, א ון ווא ו א מע נ ט ש גייט ק ו מט דער א ייב יש טער מיט, ווע גן דעם האט אים דער א ייב יש טער גע זא גט, "ב א" א ל פ רע ה, ק ום מיט מיר צ ו פ רע ה. ו י פ ן ו י צ א מ ע ם פ ר ע ה: פ ארו ואס ש טייט "ו י פן" ער האט זיך גע קערט, עס האט גע קע נט ש טיין נ אר ו י צא מ עם פ רע ה, ד אס וויי סט מען א ליין אז מען גייט אר ויס קערט מ ען זיך? ע נ ט פערן די ס פר ים ה ק דו ש ים אז מ ש ה האט ניש ט גע ג עב ן ק יין ש ום כ ב וד פאר פ רע ה, גע ווע נ ליך גייט מען אר ויס פ ון א מ לך א ויף צו ריק צ ו וועג מי טן פ נים צ ום מ לך, א ב ער מ ש ה האט ניש ט אז וי ג עט ו הן נאר ו י פן ער האט זיך ג לייך א וועק גע קערט א ון ו י צא א ון אז וי א יז ער אר ויס א ן קיין כ ב וד פאר פ רע ה.

5 יי ב ש ר פ ר ש ת ב א א ריין די א ות פ ון די ווארט ב יי זיין טיי ט ש א נ י ה כ ב ד ת י ש ת י א ת ת י ב ק ר ב ו א ת א ש ר ה ת ע ל ל ת י מ א נ ת ל ע נ ת ו י ע ב ד נ י א ם מ א ן א ת ה ב ג ב ל ך א ת י ת ר ה פ ל ט ה ה נ ש א ר ת ה צ מ ח ל מו ק ש ה ט ר ם ת ד ע ב נ ע ר ינו נ ט ה י ד ך נ ה ג או יב דו ו ויל ס ט נ יש ט או ן ז יי ז אל ן מ יך ד ינ ען א יך ה אב ש ו וער ג עמ אכ ט א יך ז אל טו ה ן א ין ד יינ ע ג ר ענ יץ ד אס ו ואס א יך ה אב ג עש פ עט ד י א יב ער ב ל ייב ו נ ג ה אט ג עפ יר ט ו ואס א יז א יב ער ג עב ל יב ן ו ואס ש פ ר אצ ט ו וייס טו ד ען נ אך נ יש ט ו ויל ס טו נ יש ט מ יט או נז ער ע יו נג ע מ יינ ע צ ייכ ענ עס נ ייג ד יין ה אנ ט פו ן ד י רעטו נ ג צו א ש ט רו יכ לו נ ג צו ז יין או נט ער ט עניג צ ו ויש ן א ים

6 יי ב ש ר פ ר ש ת ב א א ריין די א ות פ ון די ווארט ב יי זיין טיי ט ש או יב דו ב י סט א ניש ט ווע לער או ן ז יי ז אל ן מ יך ד ינ ען א יך ה אב ש ו וער ג עמ אכ ט א יך ז אל טו ה ן א ין ד יינ ע ג ר ענ יץ ד אס ו ואס א יך ה אב ג עש פ עט ד י א יב ער ב ל ייב ו נ ג ה אט ג עפ יר ט ו ואס א יז א יב ער ג עב ל יב ן ו ואס ש פ ר אצ ט ו וייס טו ד ען נ אך נ יש ט ו ויל ס טו נ יש ט מ יט או נז ער ע יו נג ע מ יינ ע צ יי כענ עס נ ייג ד יין ה אנ ט פו ן ד י רעטו נ ג צו א ש ט רו יכ לו נ ג צו ז יין או נט ער ט עניג צ ו ויש ן א ים א נ י ה כ ב ד ת י ש ת י א ת ת י ב ק ר ב ו א ת א ש ר ה ת ע ל ל ת י מ א נ ת ל ע נ ת ו י ע ב ד נ י א ם מ א ן א ת ה ב ג ב ל ך א ת י ת ר ה פ ל ט ה ה נ ש א ר ת ה צ מ ח ל מו ק ש ה ט ר ם ת ד ע ב נ ע ר ינו נ ט ה י ד ך נ ה ג

7 נ עם א רו ם ד י ר יכ ט יג ע ו ועל עכ ע מ כ ה? ח ש ך ה אט א ו יפ ג עג עס ן ו ואס א יז ג עב ל יב ן פו ן ד י ב ר ד? א ר ב ה כו רו ת ח ש ך ה אט מ ען נ יש ט ג עק ענ ט ז עה ן ד י ע ר ד פו ן מ צ ר י ם? א ר ב ה כו רו ת ח ש ך א יז ג עו וען ד י ל עצ ט ע ד ר יי ט עג ש ט ער ק ער פו ן ד י ע ר ש ט ע ד ר יי ט עג? א ר ב ה כו רו ת ח ש ך ה אט מ ען ז יך נ יש ט ג עק ענ ט ר יר ן? א ר ב ה כו רו ת ח ש ך א יז ג עו וען ב יי ח צו ת ה ל יל ה? א ר ב ה כו רו ת ח ש ך ה אב ן ד י ה ינ ט נ יש ט ג עב יל ט (ג עק ר ייט)? א ר ב ה כו רו ת ח ש ך א יז פ ר ע ה ג על אפ ן מ יט פ יז 'אמ עס א ינ מ יט ן ד י נ אכ ט? א ר ב ה כו רו ת ח ש ך א יז ג עו וען א ס ימ ן ב יי ד י ט יה ר ן צ ו ויש ן ד י א יד ן או ן ד י מ צ ר י ים? א ר ב ה כו רו ת

8 נ עם א רו ם ד י ר יכ ט יג ע ו ועל עכ ע מ כ ה? ח ש ך א יז ג עקו מ ען או ן א ו ועק ג עג אנ ג ען דו ר ך ד י ו וינ ט? א ר ב ה ב כו רו ת ח ש ך ה אט מ ש ה או יס ג עש ט ר עק ט ז יין ה אנ ט או יף ד י ל אנ ד מ צ ר י ם? א ר ב ה ב כו רו ת ח ש ך ה אט מ ש ה או יס ג עש ט ר עק ט ז יין ה אנ ט או יף ד י ה ימ ל? א ר ב ה ב כו רו ת ח ש ך ה אב ן ד י א יד ן ג עקו ק ט א וואו ס 'א יז ד י כ ל ים פו ן ד י גו י ם? א ר ב ה ב כו רו ת ח ש ך ז ענ ען ג עש ט אר ב ן ד י א יד ן ו ואס ה אב ן נ יש ט ג עג ל ייב ט א ין ד י ג או ל ה? א ר ב ה ב כו רו ת ח ש ך א יז ג עו וען קו לו ת? א ר ב ה ב כו רו ת

9 פ ר ש ת ב א פו ן ו ועל עכ ע פ סו ק ז עט מ ען? אז אז אז אז אז אז אז אז אז אז דער א ייב יש דער א ייב יש פ פ טער האט געש עט אין די מ פ צ ר יים... טער וועט מאר גן ב רע נ גען הייש ערי קן... מ'ו ועט ניש ט קע נען זע הן די ע רד... די הייש ערי קן ווע לן א וי פ ע סן וואס איז ג עב ל יב ן פ ון די ב רד... די ע ל טערן פ ון פ רע ה ה אב ן ניש ט גע זע הן א זע ל כע הייש ערי קן... די ק נע כט פ ון פ רע ה ה אב ן אים גע זא גט ש יק אר ויס די אי דן... רע ה האט צ ו ריק גער ו ס'א פן מש הרן ה מיט א... יז א י ום ט וב פאר די אי דן... רע ה האט גע זא גט אז נאר די מע נער זא לן אר ויס גיין... מ'ה אט אר ויס גע ט ר יב ן מש ה מיט א ה רעה רן פ ון פ... פסוק: פסוק: פסוק: פסוק: פסוק: פסוק: פסוק: פסוק: פסוק: פסוק:

10 ? ו וער זא גט פאר ווע מען ו ל מ ע ן ת ס פ ר ב א ז נ י ב נ ך ו ב ן ב נ ך א ת א ש ר ה ת ע ל ל ת י ב מ צ ר י ם? ד ער א ייב יש ט ער פ אר מ ש ה מ ש ה פ אר פ ר ע ה מ ש ה מ יט א ה ר ן פ אר פ ר ע ה פ ר ע ה פ אר מ ש ה מ יט א ה ר ן פ ר ע ה'ס ק נ עכ ט פ אר פ ר ע ה ש ל ח ע מ י ו י ע ב ד נ י? ד ער א ייב יש ט ער פ אר מ ש ה מ ש ה פ אר פ ר ע ה מ ש ה מ יט א ה ר ן פ אר פ ר ע ה פ ר ע ה פ אר מ ש ה מ יט א ה ר ן פ ר ע ה'ס ק נ עכ ט פ אר פ ר ע ה ו א כ ל א ת י ת ר ה פ ל ט ה ה נ ש א ר ת ל כ ם מ ן ה ב ר ד? ד ער א ייב יש ט ער פ אר מ ש ה מ ש ה פ אר פ ר ע ה מ ש ה מ יט א ה ר ן פ אר פ ר ע ה פ ר ע ה פ אר מ ש ה מ יט א ה ר ן פ ר ע ה'ס ק נ עכ ט פ אר פ ר ע ה ה ט ר ם ת ד ע כ י א ב ד ה מ צ ר י ם? ד ער א ייב יש ט ער פ אר מ ש ה מ ש ה פ אר פ ר ע ה מ ש ה מ יט א ה ר ן פ אר פ ר ע ה פ ר ע ה פ אר מ ש ה מ יט א ה ר ן פ ר ע ה'ס ק נ עכ ט פ אר פ ר ע ה מ י ו מ י ה הו ל כ ים? ד ער א ייב יש ט ער פ אר מ ש ה מ ש ה פ אר פ ר ע ה מ ש ה מ יט א ה ר ן פ אר פ ר ע ה פ ר ע ה פ אר מ ש ה מ יט א ה ר ן פ ר ע ה'ס ק נ עכ ט פ אר פ ר ע ה ב נ ע ר ינו ו ב ז ק נ ינו נ ל ך ב ב נ ינו ו ב ב נו ת ינו ב צ אנ נו ו ב ב ק ר נו נ ל ך? ד ער א ייב יש ט ער פ אר מ ש ה מ ש ה פ אר פ ר ע ה מ ש ה מ יט א ה ר ן פ אר פ ר ע ה פ ר ע ה פ אר מ ש ה מ יט א ה ר ן פ ר ע ה'ס ק נ עכ ט פ אר פ ר ע ה כ י א ת ה א ת ם מ ב ק ש ים? ד ער א ייב יש ט ער פ אר מ ש ה מ ש ה פ אר פ ר ע ה מ ש ה מ יט א ה ר ן פ אר פ ר ע ה פ ר ע ה פ אר מ ש ה מ יט א ה ר ן פ ר ע ה'ס ק נ עכ ט פ אר פ ר ע ה נ ט ה י ד ך ע ל א ר ץ מ צ ר י ם? ד ער א ייב יש ט ער פ אר מ ש ה מ ש ה פ אר פ ר ע ה מ ש ה מ יט א ה ר ן פ אר פ ר ע ה פ ר ע ה פ אר מ ש ה מ יט א ה ר ן פ ר ע ה'ס ק נ עכ ט פ אר פ ר ע ה

11 מ אך א ב יי ד י "ר יכ ט יג ע" ז אכ ן או ן א ב יי ד י "נ יש ט ר יכ ט יג ע" ז אכ ן ו ואס האט גע דאר פט זיין ב סח? ן פ יי די ק ר ב מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ מ ' האט עס גע דאר ' האט עס גע דאר ' האט עס גע דאר ' האט עס גע דאר ' האט עס גע דאר ' האט עס גע דאר ' האט פט ע פט ע פט ע פט ע סן ש ט אט סן ב יי טאג מיט די ש סן סן א ן ק יין ש טע קן אין די הע טנ יך פט קא כן מיט ווא סער פט ע סן ב יי נא כט נ יש ט ג עט אר ט צו ב ר עכ ן א ב יין ' האט עס גע דאר ' האט עס גע דאר פט ע פט ע נעל סן ש יך די ש סן מ יט ' האט גע דא ר פט אי ב ע ר לא זן פ ון דעם ב יז צ ו ' האט עס גע דאר ' האט עס גע דאר ' האט גע דא ר פט פט ע פט ע ' האט נ יש ט ג עט אר ט ' האט עס גע דאר סן מיט מ סן מ יט א ג אר ט ל צו ב ר עכ ן א ב יין א נ געט ו הן א ויף די פ וס פ רי צה א ון מר ור אי נ א יב ע ר לא זן פ ון דעם ב יז צ ו פט ב רא טן אין פיי ער איי נעם פ רי

12 ו ו ו ו ו ו ו יב א ו ו בא ה א י רא י בתי צא מ רן יא מר גם ו ל א י ו בד ע כל א אך סי מן פאר די טיי ט ש ב יי ווע ל כע מען דארף צ ו ליי גן די ווער טער "א ון ער" אוּן אוּן אוּן אוּן אוּן אוּן אוּן אוּן אוּן אוּן ע ר ע ר ע ר ע ר ער ע ר ע ר ע ר ע ר ע ר א יז געק ו א ד א קו ם הרן מען ה אט א ו נז גע זע הן י היי זער יז אר ויס גע גא נ גען ה אט גע זא גט א או יך ו ועט ניש ט קע נען ק נע כט

13 צו א פ אס ד ם א ייט ער ב ל אט על עך צ פ ר ד ע ה אג ל כ נ ים א פאר מי ש ו נג פ ון ו ויל ד ע ח יו ת ע רו ב ב לו ט ד ב ר ש ח ין ל ייז א ל ע ע ל ט ס ט ע פו ן ד י מ צ ר י ים ז ענ ען ג עש ט אר ב ן ב ר ד פ ר עש א ר ב ה א מ אר ד ח ש ך טו נ ק ל מ כ ת ב כו רו ת ה ייש ער יק ן

14 צו א פ אס ב נ ך ו ב ן ב נ ך ב ת יך ו ב ת י כ ל ע ב ד י ך ו ב ת י כ ל מ צ ר י ם א ב ת יך ו א בו ת א ב ת יך או ן ד י ש טו ב ער פו ן א ל ע מ צ ר י ים או ן ד י ש טו ב ער פו ן ד יינ ע ק נ עכ ט או ן ד ער זו ה ן פו ן ד יין זו ה ן או ן ד יינ ע ע ל ט ער ן'ס ע ל ט ער ן ד יינ ע ש טו ב ער ד יינ ע ע ל ט ער ן פו ן ד יין זו ה ן ב נ ע ר ינו ו ב ז ק נ ינו ב ב נ ינו ו ב ב נו ת נו ב צ אנ נו ו ב ב ק ר נו או ן מ יט או נ ז ער ע א ל ט ע או ן מ יט או נ ז ער ע ט עכ ט ער או ן מ יט או נ ז ער ע ר ינ ד ער מ יט או נ ז ער ע זו ן מ יט או נ ז ער ע יו נ ג ע מ יט או נ ז ער ע ש אף ר אש חו ד ש נ יס ן י' נ יס ן י"ד נ יס ן י"ד נ יס ן ב יינ אכ ט ט"ו נ יס ן א יז ג עו וען מ כ ת ב כו רו ת ה אט מ ען צו ג עב ינ ד ן ד י ל עמ על ע צו ד י ב עט ז ענ ען ד י א יד ן א רו יס פו ן מ צ ר י ם ה אט מ ען ג ע'ש ח ט 'ן או ן ג עש פ ר יצ ט ד י ב לו ט ה אט ד ער א ייב יש ט ער ג עז אג ט ד י מ צ ו ה פו ן ק ר ב ן פ ס ח

15 ט ייע ר ע יו נ ג ל, ה יי ב אן צ ו גיין פ ון די ד' וואס איז פ ון א וי בן פ ון די קע ס או ן ט ר עף או יס ד י צע הן מ כ ות: לעך ט ד ם, צ פ ר ד ע, כ נ ים, ע רו ב, ד ב ר, ש ח ין, ב ר ד, א ר ב ה, ח ש ך, מ כ ת ב כו רו ת ד ב ה ח ש ך מ כ ת ב כ ר א מ ר ב ד ב ו ד ו ם ד ד ש ח מ ע ר מ ר צ ר ב נ י י ה נ ת ו פ ר ד ע כ נ כ ג ד ה ו ועס טו ט ר עפ ן א ז א לע מ כ ות וואס דער א ייב יש טער האט ג עב רע נ גט א ויף די מ צ ר יים איז גע ווען...

16 צו א פ אס פ ון די מ כ יז די רי כ ה ב י לד טי גע ב ד ם צ פ ר ד ע כ נ ים ע רו ב ד ב ר ש ח ין ב ר ד א ר ב ה ח ש ך מ כ ת ב כו רו ת

17 ש ר ייב א ר יין ד י או ת יו ת פו ן ד י ש א לו ת ב יי ז ייע ר ע ת ש ו בו ת ו וייל דער א ייב יש מ ו וייל די וויל ש טער ו וייל ס'א יז א י ום ט וב פאר די טע לן זיי נע ציי כע נעס אי דן צ ר יים ה אב ן צ ו גענ ו מען פ ון די אי דן ד י ת ב ו אה ו וייל די מ צ ר יים ה אב ן גע צ ווי נ גען די אי דן א ר ב ע טן ב יי נא כט ו וייל די מ צ ר יים ה אב ן ניש ט א כט ו נג גע גע בן או יף די כ ב וד פ ון די ח ש ו בע א ון ע ל טע רע אי דן ה אב ן די הייש ע רי קן או י פ גע גע סן זיי ע רע ת ב ו אה ז ע נען די ב כ ו רים ב המ ת ו או יך געש טא ר ב ן ב יי מ כ ת ב כ ור ת ו ה אט דער אייב יש טער ש ווער גע מא כט די הארץ פו ן פ רעה ז ע נען די ע ל ט ס טע פו ן די מ צ ר יים ג עש טא ר בן ז ע נען די ב כ ו רים פ ון די ק נע כט א ויך געש טא ר בן ב יי מ כ ת ב כ ור ת ו פ ס מ ר ק ר צ ה ו ר יים ה אב ן זיך צ ר [ו וייל די מ ג עב י קט צ ו המ ת ו זיי ע רע ב ז ע נען די מ צ ר יים ג עש ט ר אפ ט ג עו ואר ן טמי ח ש ך ח מ ו וייל זיי ה אב ן זיך מיט גע פ ריי דט מיט די מ פו ן די צר ות פ ון די אי דן צ ר יים ו וע לן מיר א לע א ר ויס גיין פ ון מ צ ר ים ב נ ו ועס טו ט ר עפ ן ו ואס מ 'ד - אר ף ע ס ן פ ס ח ב יינ אכ ט

18 ו וי פיל א ו נ טערש יי דס ט רע פ צ וויש סט ו ן די צ וויי ב י ל דער פ ר ע ה מ יט פ יז 'אמ עס א ינ מ יט ן ד י נ אכ ט לו יפ ט א רו ם זו כ ן מ ש ה מיט א הרן

19 ש א לו ת א ויף פ ר ש ת ב א מ אך א ס ימ ן ב יי ד י ר יכ ט יג ע ת ש ו ב ה ו ואס א יז מ ר מ ז "ב א" א ל פ ר ע ה (ב א ב א ט רע פט ד ריי)? ו וייל ס' איז די ד רי טע פ רש ה פ ון ח ו מ ש ש מ ת ו ו וייל ב יי די פ רש ה ש טייט ד ריי מ כ ות ע ס א יז מ ר מ ז או יף ד י ד ר יי א בו ת ו ואס ה אט פ ר ע ה ג עו ואל ט פ אר ד י מ כ ה פו ן א ר ב ה, ו וער ז אל א רו יס ג יין פו ן מ צ ר י ם? נ אר ד י מ ענ ער נ אר ד י פ רו יע ן א ל ע חו ץ פו ן ד י ש אף מ יט ד י ר ינ ד ער ו ועל כ ע ו וינ ט ה אט ג עב ר ענ ג ט ד י ה ייש ער יק ן? ד י מ ז ר ח ו וינט ד י מ ע ר ב ו וינט ד י צ פו ן ו וינ ט ו ועל כ ע ו וינ ט ה אט א ו ועק ג ענו מ ען ד י ה ייש ער יק ן? ד י מ ז ר ח ו וינט ד י מ ע ר ב ו וינט ד י ד רו ם ו וינט א וואו ה אט ד י ו וינ ט א ו ועק ג ענו מ ען ד י ה ייש ער יק ן? פ אר ו ואס ז ענ ען ד י ה ייש ער יק ן נ יש ט ג עש ט אר ב ן? כ ד י ד י מ צ ר י ים ז אל ן זיך נ יש ט ק ענ ען ב אנ יצ ן מ יט ז יי כ ד י מ 'ז אל ג עד ענ ק ען א ז ס 'א יז ג עו וען ה ייש ער יק ן ו וייל ס 'א יז צ ע ר ב ע ל י ח י ים ב יי ד י מ כ ה פו ן א ר ב ה א יז ג עו וען? א ס אך ס אר ט ן ה ייש ער יק ן א ס אך פו ן א יין ס אר ט ו ויינ יג ה ייש ער יק ן ב יי ד י צ ייט ן פו ן יו א ל א יז ג עו וען? א ס אך ס אר ט ן ה ייש ער יק ן א ס אך פו ן א יין ס אר ט ו ויינ יג ה ייש ער יק ן ו ואס ה אט פ ר ע ה ג עו ואל ט נ אך ד י מ כ ה פו ן ח ש ך, ו וער ז אל ב ל ייב ן א ין מ צ ר י ם? ד י פ רו יע ן ד י ק ינ ד ער ד י ש אף מ יט ד י ר ינ ד ער צו ד י מ ד ב ר צו ד י י ם סו ף

20 ש א לו ת א ויף פ ר ש ת ב א מ אך א ס ימ ן ב יי ד י ר יכ ט יג ע ת ש ו ב ה פ אר ו ועל כ ע מ כ ה ה אט פ ר ע ה ג עז אג ט פ אר מ ש ה ע ר ז אל מ ער נ יש ט ז עה ן ז יין פ נ ים? א ר ב ה ח ש ך מ כ ת ב כו רו ת פ אר ו ועל כ ע מ כ ה ה אט מ ען צו ג עב ינ ד ן ד י ל עמ על ע צו ד י ב עט? א ר ב ה ח ש ך מ כ ת ב כו רו ת א וואו ה אט מ ען א נ ג עש מ יר ט ד י ב לו ט? או יף ד י מ זו ז ה או ן או יף ד י ט יה ר או יף ד י מ ש קו ף או ן או יף ד י ט יה ר או יף ד י מ זו ז ה או ן או יף ד י מ ש קו ף פ אר ו ואס ה אט מ ען א נ ג עש מ יר ט ד י ב לו ט? ד י ה ייש ער יק ן ז אל ן נ יש ט א ר יין ג יין ד אר ט ד ער א ייב יש ט ער ז אל א ר יב ער ש פ ר ינ גען ד י ש טו ב ער פו ן ד י א יד ן צו ו וייזן פ אר ד י מ צ ר י ים א ז מ 'ה אט מו ר א נ אר פו ן ד ער א ייב יש ט ער מ יט ו ואס ה אט מ ען א נ ג עש מ יר ט או יף ד י ט יה ר ד י ב לו ט פו ן ד י ק ר ב ן פ ס ח? מ יט א רו יט ע פ אד מ יט א ב ינ ט ל א זו ב עם מ יט ד י ב ענ ד ל ו ואס מ ען ה אט צו ג עב ינ ד ן ד י ש עפ ס על ע צו ם ב עט ו ועל עכ ע ב כו ר ים ז ענ ען ג עש ט אר ב ן? נ אר ד י ב כו ר ים פו ן ד י מ צ ר י ים ב כו ר ים פו ן ד י מ צ ר י ים או ן פו ן ד י ב ה מו ת ב כו ר ים פו ן ד י מ צ ר י ים או ן פו ן ד י ק נ עכ ט או ן פו ן ד י ב ה מו ת ו ואס ה אב ן ד י א יד ן ג ענו מ ען פו ן ד י מ צ ר י ים? זיל ב ער מ יט ג אל ד זיל ב ער או ן ג אל ד מ יט ק ל ייד ער ג אל ד מ יט ק ל ייד ער ו ויפ יל ט עג ד אר ף מ ען ע ס ן מ צ ה? א יינס ד ר יי ז יב ן

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

בעזהשי ת גליון א' זעה עמוד ב' חן אשה על בעלה תלוי לפי התנהגות הבעל מעשה רב ידוע ומפורסם מעשה רב בין הני תרי קדושי עליון, הרה"ק ר' פנחס מקאריץ זי"ע, וה

בעזהשי ת גליון א' זעה עמוד ב' חן אשה על בעלה תלוי לפי התנהגות הבעל מעשה רב ידוע ומפורסם מעשה רב בין הני תרי קדושי עליון, הרהק ר' פנחס מקאריץ זיע, וה בעזהשי ת גליון א' זעה עמוד ב' חן אשה על בעלה תלוי לפי התנהגות הבעל מעשה רב ידוע ומפורסם מעשה רב בין הני תרי קדושי עליון, הרה"ק ר' פנחס מקאריץ זי"ע, והרה"ק ר' ייבי מאוסטראה זי"ע, שנתוועדו יחד ודנו ביניהם

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

תל אביג לובל י 1 ער שטימע 4 <>$ו,וו. 22 מסי 2 וכור! זכור! וזכור! יזכור את האמהות ואת הא- הורינו, את מתי מותם, יום ידענו שלא בות, אח- שבעה ולשבת קדיש ל

תל אביג לובל י 1 ער שטימע 4 <>$ו,וו. 22 מסי 2 וכור! זכור! וזכור! יזכור את האמהות ואת הא- הורינו, את מתי מותם, יום ידענו שלא בות, אח- שבעה ולשבת קדיש ל תל אביג לובל י 1 ער שטימע 4 $ו,וו. 22 מסי 2 וכור! זכור! וזכור! יזכור את האמהות ואת הא- הורינו, את מתי מותם, יום ידענו שלא בות, אח- שבעה ולשבת קדיש לאמר ריהם! יזכור האחיות הנשים, קרובינו, כל את הדודים

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

קובץ הערות התמימים ואנ"ש הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטר

קובץ הערות התמימים ואנש הערות וביאורים בתורת כק אדמור שליטא יום הבהיר יוד שבט ה'תשעט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטר קובץ הערות התמימים ואנ"ש הערות וביאורים בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א יום הבהיר יו"ד שבט ה'תשע"ט יוצא לאור על ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מאנטרעאל תחת נשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א הערות התמימים ואנ"ש

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

בס"ד עשר המכות- פרקים ז' - י"א תשע המכות הראשונות- פרקים ז'- י' )מכת בכורות תילמד בהמשך יחידה נפרדת( סיפור מכות מצרים הינו ארוך ומפורט ביותר. אין ברצו

בסד עשר המכות- פרקים ז' - יא תשע המכות הראשונות- פרקים ז'- י' )מכת בכורות תילמד בהמשך יחידה נפרדת( סיפור מכות מצרים הינו ארוך ומפורט ביותר. אין ברצו בס"ד עשר המכות פרקים ז' י"א תשע המכות הראשונות פרקים ז' י' )מכת בכורות תילמד בהמשך יחידה נפרדת( סיפור מכות מצרים הינו ארוך ומפורט ביותר. אין ברצוננו ללמוד אותו על כל פרטיו אלא להבין את מגמתו. הערה דידקטית:

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

— בס"ד 12 נייעס באריכטן נאטיצן מעלדונגען הרחבת גבולי הקדושה אינערהאלב קהלתינו הקדושה "קהל יטב לב ד'סאטמאר" מאנטאג תרומה תשע"ב הכל הולך אחר החתום : הונדערטער באטייליגט ביים לעצטן כולל ליל שישי בסיום ימי השובבי"ם

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

גדר עולם

גדר עולם הועתק והוכנס לאינטרנט www.hebrewbooks.org ע"י חיים תשס ט ^ ^ 5 גדר עולם כי יבואר עבין ועדר שגדרה התורה לבנות ישראל נבואות להיות מערותיהן מכוסות. ונהנו איזה נעים כהיום קלות ראש בעניןהזה בפרט ובפרצת נדר

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

prolog-POLphrase-finalFIX.indd

prolog-POLphrase-finalFIX.indd פ ש יי אצ 'י אל ה, ל ו ד ז 'י ה א י ב יז נ ס ז פ ו ז נ נ י ה פ ר ו ש ה פ ו ז נ ץ ' פ נ ה [פ נ יו ם] מ יאו ו מ י פ נ ה [פ נ יו ם] פ ו ז נ ץ ' צו או פ נ ה [פ נ י] ס או י כ ץ ' ד ז 'י אנ ק ו י ה ד ו ב ז 'ה

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

תפארת בנים אבותם

תפארת בנים אבותם תפארת בנים אבותם מזכרת משמחת הנישואין של נחום הלוי וחי' מושקא שיחיו לאבקאווסקי יום ה' ט"ו תמוז ה'תשע"ה יום ה' ט"ו תמוז ה'תשע "ה שמחת הנישואין של נחום הלוי וחיה מושקא שיחיו לאבקאווסקי פתח דבר בשבח והודי'

קרא עוד

Emor .indd

Emor  .indd הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י" בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Lag Baomer indd

Lag Baomer indd עיונים ובי ורים בעניני יום וב ור ר ב"י ובı ז יוˆ ל ור לזכו ני לומ י ו מכי וריי, רו פי ˆ וחס, ר ונים לכל בר ב ו " חים ח ובים רב חסי ר' י ר ל פרים מנ ו רב חסי ר' יוסף מ וכל בני מ פח ם יחיו ולזכו בי ם " רב

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' עבור חד ער גבום דבר י בו לדב חד שי ויו וכמ ר ה וי כ לנייבאחדי ווצי ולכ קב היו שני ע ו יר בים אות תת היראית נז יה ו נש כמו לו שי כל לרשיתר מזה עמוקי וי ו מ ל רב מל ד ואל חד דווי חד שנחדו גזרויו מ דר ח מש

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Breishis .indd

Breishis  .indd úיון רנו ער " פר בר י ' ע"ט כח יבורו ú נח נבר úם ו"ˆריך י ון"? ין "כú חúב ú '" ב רבנו חכמ עיú ב ב ר ועˆמו בעז י. בר פ ח ל ר ב ו פר בר י, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון רנו),

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד