Emor .indd

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Emor .indd"

תמליל

1 הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י"

2 בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון רלח), ו ו וˆר בלום בעניני פר מ וך רבבו חי ו ים ובי ורים ב ור נ י י ר ל ומנ י ו, כ" מו"ר מליוב וויט זˆו לל " נב "מ זי"ע. וז למו עי, ב רך כלל ל וב ו בי ורים כפי נ מרו, ו ף עוב ו מח ונערכו ע"י חבר מערכ, ולפעמים בע עיבו ו מט ריבוי ו"ט בפרטי ענינים ו רחב ם עם מ ורו כפי ם מופיעים במ ורם [ובפרט במ ור "חי ו י סו יו ", מופיעים כ ן ר עי רי ברים], וי ל יפך, ר בי ורים נ מרו ב יˆור וכ ן ורחבו ונ ב רו יו ר ע"פ מבו ר במ ומו חרים ב ור רבינו. ופ וט מעומ מו ו וˆר ע עורכים י כן ימˆ ו טעויו וכיו"ב, ו ם על חריו מערכ בלב, ו י ו מי יבין. ועל כן פ וט מי בי ו ער ו מ ב בנ בי ורים, מוטב יעיין במ ורי ברים (כפי נסמנו עלŒ ר ו ב וכן ענינים), וימˆ טוב, ויוכל לעמו בעˆמו על מי ברים. וי "ר נזכ ל יום יעו "כי מל רı ע '", ונזכ ל מוע ור ח, ור ח מ י ˆ, במ ר בימינו ו יכף ומי ממ. בברכ ב טב, מכון ור חסי ו

3 כו ועומ לפני ב" עלול ו לח וב: יזו ייכו י לו ע עם י ו י ינו ייך ע יין ל פל, ו פילו ל ב כנו ל פל, י ו י ירו? על כך ומרים לו, מˆו ב י ר ל פירו פילו לי ו י נמˆ ב ˆ ו ני ל עולם, ב ˆ ו ני ל עולם לו ברוחניו. י יר מזו ומרים לו, מˆו ב י ר ל י פילו למי מעולם ל ר ו יינו פילו ו ם עמ ל כונן ל פל ומעולם ל י לו ייכו עמו, כיון ל ו ב ין- ערוך ליו פילו כפי ו ו ם עומ ל פלל, נ מ ו ( י ז ר ) ב פו. וענין ז ו ל ר מˆו ל ב י ר ל, י יסו כל ור, ל ענין נו ע ם ל פל לו ולעליו לו. ב י ר ל י כנ ו מ ל פל לו. חי ו בע "ט ב ב י ר ל (וי ל-פ ו י י"ח) כ" מו"ח מו"ר יבר פעם ו ו חי ו ו ל בע "ט בענין ב י ר ל: עˆם ענין ב י ר ל רי ז מפור ב ור, כמ" "ו ב לרעך כמוך", ו ילו בע "ט ר סיב לכך "פ רוו ס". כלומר, בענין ב י ר ל ˆריכים ל וב כל י ו י, ם נ ים פ וטים, ו פילו י ו י נמˆ ב ˆוי בל, ול ר ב ˆוי בל ב מיו, ל ם ברוחניו ר בע "ט סיב בר, ו יינו, ר מעל ו ל כל י ו י. ו מר, בע "ט י' ולח למי יו חבריי י ללמו מ נ ים פ וטים מ ו טובו, כמו מ בטחון וכיו"ב. וכנר י ור ברים ו עי"ז ר ל למי יו מעל ם ל נ ים פ וטים. וכמבו ר בכ"מ בענין מסיר -נפ י נו ˆל נ ים פ וטים יו ר מ ר ˆל בעלי-מוחין, וכמ ל י וע, ע ב בר ל נ ל יו ר ל כניסו למים רו חים מ ר ר. וז ו ם מ" "ו י מ עניו מ מכל ם ר על פני מ ", ח יב עˆמו ב טנו פילו ל בי ור י ום ע ב מ יח, מˆ מעל מס"נ י ב ם. ( "פ נ "כ) ובı ז יוˆ ל ור לזכו ני לומ י ו מכי וריי, רו פי ˆ וחס, ר ונים לכל בר ב ו " חים ח ובים רב חסי ר' י ר ל פרים מנ ו רב חסי ר' יוסף מ וכל בני מ פח ם יחיו ולזכו בי ם " רב חסי ר' מ יר י' ז י נı ס. פ ולו ברזיל י י רˆון י ברכו בכל מילי מיטב מנפ וע ב ר, וב ˆלח רב ומופל בכל ר יפנו, מי כל ימים ˆוו העריכה והה הה: הרב לוי יˆח ברו, הרב מ ה ור רי', הרב מנחם מענ ל רו מן, הרב ˆבי היר זלמנוב, הרב לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים, הרב ברהם מן, הרב יˆח נוב, הרב מנחם מענ ל רייˆס, הרב ליהו וויכה

4 ין ב ' לל ב י ר ל! ל בו, ב ם, ב ור ו ב י ר ל, כול ח. י פ ר לחל ביני ן, כיון כול ח, כעˆם ח. ב ור חסי ו מוב מ מרו ל בע "ט ב ם ר ונים: עˆם כ ופס במ ˆ ו ופס בכולו. ובנ ו", כיון ' בו ן עˆם ח, מובן, בכל ' מ ם י ל ן, כי, כ ופס במ ˆ ו ופס בכולו. כ י נ ב ', בל ין ב ור ו ב י ר ל, רי ז ור חסר ם ב ב '. ל י ך יס, כ י נ ב י ר ל, עם יו מ מˆוו כליו כל מחייבן, רי, סוף סוף, מ יעים ל ב ור ו ב ם. וכי וע סיפור ו ו רבי ˆמח- ˆ, ע"י נ ינ מילו חס לי ו י יע לענינים כ ל ל יע לי ם ע"י ור ועבו....כ ר רו ים י ו י י לו ב ' ו ין לו ב ור ו ב י ר ל, ˆריכים לומר לו, עליו ל ע ב ' לב, לל ב ור וי ר ל, ין ל יום. ל י ך יס, כ רו ים י ו י י לו ר ב י ר ל, ˆריכים ל ל ל בי ו ל ב ור ו ב '. וכן ˆריכים ל ל פעול ו ב ב י ר ל בט ל ר בנ ינ לחם לרעבים ומים לˆמ ים, ל מˆ ב י ר ל י רב י ו ים ל ב ור ו ב '. כ וכ ר י יו ל בו יח יו, י י' ז "חוט מ ול " "ל ינ ". ועי"ז בו ם ול, כן, כ ם סיב ל" לינו מ רˆנו" ב לו חרון י ב לל יפך ב י ר ל, כך ע"י ב י ר ל בו ול במ ר בימינו. י ו י ין ייכו כביכול עמו (י' בט י" )...כמו"כ ו ם בכללו י ר ל, ו ם פל ˆריך ל בל על עˆמו מˆו "ו ב לרעך כמוך", כ י בפרע"ח ומבי ו מו"ר ז ן בסי ור, ˆריכים לכלול עˆמו עם כולם יח, ולכן פילו ו ם מי ר ל ם בבחינ לי ב כ י במ ר : ירו ב בטים ם ו ם ˆריכים ל עלו. ו רי ז ו ענין "ו ב לרעך כמוך", כמ מר בע "ט מˆו ב י ר ל י ם לי ו י נמˆ ב ˆווי בל, מעולם ל ר ו ול י לו ייכו עמו. ב ע י ו י עומ ל פלל, יינו, כבר ע כנו י לע ו ו ם פל ו ו כבר מוכן לעמו ל פלל, ו רי בעˆם ענין עמי ל פלל, ובפרט ל חרי כנו ו ם פל, רי ו נ על בעילוי נעל ביו ר, רי ו מנ עˆמו מכל עניני עולם מ ר ני ור "פסו י זכרונו ופסו י ופרו " ומ עם מלכיו? ב ם כוונ לפסו י ופרו מ וע נ מר "זכרון רוע " ול " מיר רוע "? / מ וע נ מר י "לזכור" רוע ם מ ובר על יום ח בלב? / בי ור ברי ר "י ו ו פסו י זכרונו ו ופרו נלמ ים מפר נו (ע"פ ל וטי יחו חי"ב עמ' 103 ו ילך) פנינים עיונים ובי ורים ˆרים ח רבי וור ימס ברבי יוסי / ל ט כח ופ ובניי בי מ יינ ל ור ט יסו ו חיל עבו רב ו כנע "לזבוח" ולכפו נפ ב מי / עבו "חמı " י ב טעם ו / מ וע י ל פלל ו ם ע יי חפˆיו? / לוו עבו ו י" ינ נובע ממי ו רעו ח"ו (ע"פ ל וטי יחו חל"ב עמ' 134 ו ילך) פנינים רו ו י מ וע סופרים ימים? / בין וף ל נ מ חי ו י סו יו י ב ין עובר ו ריך ב מˆע ספיר יסי ין ספיר על כ" פירו ו ח בון ימים נו ע למˆו ספיר נ בע ˆל כ" לב ו, ו ין בז ריר חר ˆיבור, ועפ"ז יעל עובר ו ריך ממ יך כספיר עˆמו / יסי עו ע"פ סו י ר" ו ברי רבינו ז ן ב ו"ע, ביעו ח בועו ל נ ל בכ וב ל ך ור בח בון נ' ימים לספיר, ועפ"ז יעל עובר ו ריך ˆריך לחו ע"פ ח בון ספיר ו (ע"פ ל וטי יחו ח"ז עמ' 286 ו ילך, חי"ז עמ' 466-7, חכ" עמ' 327, חכ"ז עמ' 335, חל"ב עמ' 226) ור חיים יח ניˆול זמן לעבו ' ו ס פ ר ם ל כ ם ( מור כ, טו) רכי חסי ו כ לביעלפ לי? מו ר לך ל ח רו... רו מ ƒ י ל יƒ חו ( מור כ, ז) ו ƒ וספ - יחו ו כב זו י כל ור כול! וכן ענינים ל ט ברו ו ו ו ב י ר ל ח ו עם ב ב"

5 כ וטעם בר מכיון כל ברי נבר (ונבר בכל ר ע) ע"י ב", ו " וי' ח ", רי ענינ ל ברי ו ח לפעול ול לו ענינו ל בור, " וי' ח ". ל ענין ז ו ב עלם ב נבר ים, וכ י יבו לי י ילוי, רי ז ע"י פעול ם ל בנ"י, ם " וי ח ", ענין ח ו ו ב ילוי ˆלם, ולכן, עי"ז בנ"י מ יימים ור, ם י " ור ח ", ומ ח ים יח ע"י ענין ב י ר ל מ לים ם ם בנבר ים ח ו ב ם, יינו ם מ לים ענין " וי' ח " בברי. וז ו פירו " וי ח ב רı " ם מ לים ענין " ח " ם "ב רı ". ב י ר ל ברוחניו נזכר לעיל ע"פ פירו "ז עי ר ענין ב י ר ל ו ל ביר נ מ על וף רי ענין ז ˆריך ל בט לכל לר ברוחניו, כ ר יו עים ו ו ענין טוב ברוחניו, י לספר ז ם לזול. ל בענין ז עˆמו ( פעול נ ר על זול ) י נם ני ופנים:... ח מ מו"רים י' ביחס פנימי עם מו"ר ˆ"ˆ, מר, ו ז ו למנין ברכים, כ י על י ם י בי' עולם כולו. כלומר: ם ו ף ל בי' עולם כולו ( יינו לפעול ענין ח ו " וי ח ", ועי"ז לפעול ענין " ח ב רı "); ל רˆ לע ו ז ב רך מ יף ל פיע על מנין ברכים בלב, וב רך ממיל לרומם כל עולם. בל [ ופן ני ו ].. בכל ענינים י' עס ו בפנימיו ו. ובפרט בענין ב י ר ל, ו יסו כל ור ר ו רבו ינו בכל ור ו ור מחסי י ם י יו מחנכים. ו יינו, כ ר רו ים י ו י ינו יו ע.. י ל עס עמו בפנימיו ול יו מחנך לו וללמו עמו.. ועי"ז פועלים ענין " וי ח ב רı " ילוי ח ו וי' למט, וע נע " יר ב ח ונים". ( ו ן פורים י" ) "פסוקי זכרונות ופסוקי שופרות" ומה עם מלכיות? באם הכוונה לפסוקי שופרות מדוע נאמר "זכרון תרועה" ולא "אמירת תרועה"? / מדוע נאמר שיש "לזכור" את התרועה אם מדובר על יום אחד בלבד? / ביאור דברי רש"י אודות פסוקי הזכרונות והשופרות הנלמדים מפרשתנו "וי בר ' ל מ ל מר: בר ל בני י ר ל ל מר, בח ביעי ב ח לחו י י' לכם ב ון, זכרון רוע מ ר " (פר נו כ, כ -כ ). ומפר ר "י: ור ני מ ר ופירושים בפשוטו של מקרא ביאורים "זכרון רוע זכרון פסו י זכרונו ופסו י ופרו, לזכור לכם ע י יˆח רב ח יו יל". ו יינו, ˆיווי "זכרון רוע " מ מעו ˆריך לומר "פסו י זכרונו ופסו י ופרו " ביום ר נ ("בחו ביעי ב ח לחו "). ו עליו רמב"ן (ור ם ור רי'), רי מ ברי מר (ר - נ ל, ב) עול מיר ברכו זכרונו ו ופרו בר נ ינ ל נ חכמים ו יך מפר ר "י כ ן זו כוונ כ וב עˆמו ב ומרו "זכרון רוע ", ו יינו ו מ וריי? ך י וע רכו ל ר "י ו מפר כ וב לפי "פ וטו ל מ ר ", ם ם ין ז מ ים עם ברי מר ; ובעניננו פ ר לומר עו, וכמו כ ב ב' ברי ו ' (ל ט"ז): מ וריי מחוייבים ל זכיר ˆ פסו י זכרונו ופסו י ופרו, וחכמים ב ו וסי רו ביע נוסח ב ופן ל ברכו רוכו וכו', ועל ס ר ז ו מרו י נ חכמים בלב [וכן

6 ו כ כ ב בב ר ב : "מ י מר ברכו רבנן יינו נוסח ברכו וסי ורן, ול זכר פסו ים ( י מ וריי )", ועיין עו ב מ ך בריו]. ב. עו רמב"ן על ר "י: רי חיוב בר נ ו לומר פסו ים ב לו ענינים 'מלכיו ', 'זכרונו ' ו' ופרו '; ומ טעם זכיר ר "י ר נים מ ם 'זכרונו ' ו' ופרו ' ול זכיר 'מלכיו '? [י נוסח ו ב ן מוב בר "י ם "מלכיו ", ך ברוב פוסים ירס י "זכרונו ו ופרו " בלב. וכן כ ב מ ר"ל ב ור רי', ירס "מלכיו " ינ נכונ ]. וכ בו מפר י ר "י (ר "ם, ור רי' ועו ), ין זו ו י, כי ר "י ל ב ללמ נו לכ למע כיˆ לנ ו ביום ר נ, ל לפר מ ר בלב וממ ר ז לומ ים ו 'זכרונו ' ו' ופרו ' (מ יבו "זכרון רוע "), ול 'מלכיו '. [ו כן, ר "י עˆמו מבי בפר ב עלו ך (י, י) 'מלכיו ' לומ ים מ ם: כ וב ומר "וביום מח כם ו ו' ו ע ם בחˆוˆרו ו ו' ו יו לכם לזכרון לפני ' ל יכם ני ' ל יכם" ומפר ר "י "מכ ן למ נו מלכיו עם זכרונו ו ופרו, נ מר 'ו ע ם' רי ופרו, 'לזכרון' רי זכרונו, ' ני ' ל יכם' זו מלכיו וכו'", ו יינו מ ם למ ים בכל מ ום י בו 'זכרונו ' ו' ופרו ' י לˆרף לי ם ם 'מלכיו ' (ור ב רוכ ל וטי יחו חי" ע' 26 ו ילך)].. מנם ˆריך ל בין, כיˆ ב מ וˆי ר "י מ וך פ ט ל כ וב י ן ˆריך לומר פסו י 'זכרונו '? רי ל ון כ וב י "זƒ כ רון רוע ", ולכ ור פ ר ללמו מכ ן ר י ל זכיר " רוע " ו יינו מיר פסו י ופרו ; כיˆ למ נו מכ ן י ל וסיף ולומר ם פסו י זכרונו? ובפ טו : מנין למ ר "י לחל ל ון "זכרון רוע " ל נים מ יב "זכרון" למ ים 'זכרונו ' ומ יב " רוע " למ ים ' ופרו ' ב ע בפ טו ז ו ענין ח בלב : "זכרון ( ל) רוע "! ונר לב ר, וב ים: לכ ור י' פ ר לומר "זכרון רוע " פירו ו במח ב בעלמ ; ך ר "י לומ כוונ י ל מיר פסו ים ומ ים ו למ פיר ר "י על פסו "זכור יום ב " (י רו כ, ח): " נו לב לזכור מי יום ב, ם נז מן לך חפı יפ מזמינו ל ב ": כ ם זכיר יום ב ינ ˆיווי זכרון בעלמ, י י' זכרון יום ב בלבו, ל ˆיווי לנ ינ לב לזכיר יום ב מ בט בענין מיוח, בפעול מסויימ (" ם מנם, ע"פ בי ור מו"ר ז ן נ"ל יובן טעם לכך ב י ר ל י יסו כל ור : ע"פ בי ור מו"ר ז ן ב וכן ענין ב י ר ל רי יסו ב י ר ל ו ל פ ט ממˆי ו ו (" ויסט ן זיך פון ער יי ענער מˆי ו "), כל מˆי ו ו י' מילוי כוונ עליונ, כן, כ ר ם עומ במˆי ו ו, רי ו ו זול ם ני ענינים נפר ים, ו י פ ר י' ב לזול "כמוך"; כ י יוכל ל וב זול ו "כמוך", רי ז ר כ ר ם מבטל מˆי ו ו, כך כל מˆי ו ו ח ור בביטול ל ל ו. פעם לכו חסי ים ב רכם מ ווע ו חסי י, נמ כ ע ע מ וחר בליל. ב רכם מ ווע ו, ˆע ו חסי ים ב מˆע רחוב כפי יו נז רים פעם מ ליכ "בˆ י רכים" וני נו ני ון, כנר ל סיימו לנ נו בע ווע ו. בינ יים רב לי ם פ י מ מ טר, ו ל ו ם ברוסי : " ט י י ט"? (מי ו ולך?). ח חסי ים, י ע מעט רוסי ו בין ל ו ל פ י, ענ : "ביטול י י ט"! ("ביטול" ולך!). חסי נ"ל י' ח ור בענינים ו ו ם ובר בע ווע ו ; "ביטול י ", "ביטול במˆי ו ", " ין עו " וכו', ע כ י כך זו י כל מˆי ו ו, ולכן ענ בפ טו (על ל ו ל פ י ) "ביטול" ולך! ו פ י יבל מענ ו לך לו... י ˆורך ל יו ח ורים לחלוטין (" ורכ ענומען ון ורכ ע רונ ען") בענינים ו ו ם מ ברים, ע ם כ ר מ עס ים עם וי, פו ים וי ברחוב ו ו ו ל מי ו ולך, י לענו לו "י ר ולענין" ("ˆום פ וינט"), כפי מ "ביטול י י ט"! וז ו ב י ר ל ( נע י ע"י ביטול מˆי ו ו) ו כל ענין ומ"ˆ רי ענין ומ"ˆ ו עבו בירורים, בירור ניˆוı ל י ב בר מי, יינו יור ב בר מי מˆי ו ו מי י, י ל ו. וכסיפור י וע על חסי ר' בנימין לעˆ ער, פעם, כ ערך ח בון בעניני עס יו, רי ל חר סיים ח בון ו יע ל"סך כל" ר ם " ין עו מלב ו"! כלומר: ין כוונ ו ל ע ח בון עˆמו; ו חי ב נכון כל מספרים, ל "סך כל" ל מספרים עˆמם י' " ין עו מלב ו", יינו, ב בר מי עˆמו נר מˆי ו ו י ל ו. ובי ור ענין: בכל נבר ים בר ב" בעולם ניכר י ב ם ענין ח ו. וכפי רו ים במוח ום נבר ינו יכול למל פ י ו בעˆמו, לל סיוע ל נבר חר, ל כל נבר חייב ל יז לנבר ים חרים, בז ניכר כל נבר ים ממל ים יח פ י ח.

7 כב ז נז מן לך חפı יפ מזמינו ל ב ") כך בני ון י ן, "זכרון רוע " פירו ו נ ינ לב בזכיר " רוע " בי לפעול : מיר פסו י ופרו. ולם י כ ן ו י - למ כ ב ור ˆיווי על מיר פסו י ופרו בל ון "זכרון רוע ": ˆיווי על "זכרון" י כן במ ום ייך פכו כח, ולכן ˆריכים ז ר י נו לב לזכור ענין. ובכן, ב למ ב ˆיווי "זכור יום ב " מובן י ˆורך בˆיווי על זכיר, כ י ל נ כח ל זמין חפı יפ ל ב ם בימו חול [מכיון וכן ˆיווי ז ו "לזכור מי ( ם בימי חול) יום ב ", רי פ ר בימי חול י כח ם על ז, ולכן ז יר ור "זכור יום ב " ו ל כח ו]; בל כ ן רי ין ˆורך כלל בזכרון ונ ינ לב מיוח, כי ˆיווי ינו ל למ ך יום ח ("בח ביעי ב ח לחו "). ו ם כן מ וע נ מר "זכרון רוע ", ול ב ופן ברור ומפור : " מיר רוע "? ול רı ז מפר ר "י, כ וב מלמ נו ם ענין נוסף: "זכרון" ינו ר בי ור סמוך ל יב " רוע " (פסו י ופרו ), ל מ ל ון "זכרון" (במ ום " מיר ") י ם לימו בפני עˆמו, ˆריך ל יו ם פסו י זכרונו.. מנם ע יין ין ברים מחוורים יים, רי סוף סוף פ ט ל ון "זƒ כ רון רוע " ו מ ובר על ענין ח (ול "זכרון" מלמ בר ח ו" רוע " מלמ בר ני). ולז ממ יך ר "י - "לזכור לכם ע י יˆח רב ח יו יל": ב מ פסו י זכרונו ופסו י ופרו מכוונים ני ם ל כלי ח, כי מטר ב מיר פסו י זכרונו י לעורר ב" יזכור לנו ע י יˆח, וזו ם מטר ב מיר פסו י ופרו מזכירים יל רב ח יˆח - כי מ רן יל עו ים ופר. ו יינו, מח יס נ (מז נ מר "זכרון רוע " ול " מיר רוע ", כנ"ל ס" ) מוכח י ב יב "זכרון" וכן בפני עˆמו פסו י זכרונו ; בל מ י ך יס, ין כ וב יוˆ מפ וטו "זכרון רוע " סמוכים ו ייכים ז לז, כי ב מ ם ב" רוע " (פסו י ופרו ) י נו ענין ל "זכרון", על י י מיר פסו י ופרו מעוררים זכרון יל רב ח יˆח ו וי זכו לי ר ל בניו, ו "ל. וספ. לקט מתוך דברות קודש בעניני הוראה, הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו, ובאו כאן כמעט ללא עריכה, באופן שנאמרו, מלבד שינויים קלים להקל על הקורא זוהי כל התורה כולה! ענין כל המצוות שיהי' ב'בביטול' / הנהגת ר' בנימין קלעצקער בסיום עסקיו / עבודת היהודי לפעול ולגלות אחדות בכל הבריאה / אין שייך אהבת ה' ללא אהבת ישראל / נוגע לתפילה שלו עצמו! י וע מענ מו"ר ז ן על ל מ ול יו ר, ב ' ו ב י ר ל ב י ר ל ול יו ר, כיון " ו ב מ וב ו ב". ובפעם חר וסיף, "ו ב לרעך כמוך" ו כלי ל"ו ב ' ל יך". ובי ור ענין ע"פ מ מב ר "ז בעˆמו ב ני " עו ים ופם עי ר ונפ ם טפל י פ ר ל יו ב ו חו מי י ( יינו ב ב ופן "כמוך", כפי ו ב עˆמו) ביני ם", כיון ופים מחול ים. ור כ ר עו ים נפ ם עי ר, יינו מ ח בים עם ור ו כוונ כו' זי יכול ל יו ב מי י, כיון ין זו ב לזול ו, ל ב לעˆמו, רי " ב ח לכולנ ". וז ו בי ור ענין "ו ב לרעך כמוך" ו כלי ל"ו ב ' ל יך" כיון ב י ר ל ור עם ענין " ב ח לכולנ ". ועפ"ז מובן, ב י ר ל ˆריכ ל בט ם ברוחניו, יינו לע ו טוב לי ו י ברוחניו כיון כל ענין ב י ר ל ו מˆ ם עו נפ ו עי ר, רי כן ו ם בנו ע לזול ו ( רי ו ו בו כמו עˆמו, כנ"ל), נפ ו ל זול י עי ר ˆלו. ולכן, כ ר רו י ו י חר, וביכל ו לע ו לו טוב רוחני, יינו טוב בנ מ ו ו י יע ז. כל ור כול ע"פ מור יובן מ מר מר "ו ב לרעך כמוך" "זו י כל ור כול " לכ ור ל בין, רי ענין ב י ר ל נו ע, לכ ור, ר ל"מˆוו בין ם לחבירו", ול ל"מˆוו בין ם למ ום"?

8 רבי אוורדימס ברבי יוסי וב וˆרכם ˆיר רˆכם ל כל פ ך ב וˆרך ול ט ˆירך ל ל ט מר רבי וור ימס ברבי יוסי מ ר כ וב לי נם ב מˆע ר לים כו' ללמ ך כל נו ן ל ט כח ופ לעני כר וי מעלין עליו כ ילו בנ בי מ ו ריב עליו רבנו יו ל וכו פנינים עיונים וביאורים קצרים (כ, כב. ר "י) י לעיין במ בי ר "י ר זו ב ם "רבי וורי מס ברבי יוסי", ל כ רכו ברוב פירו יו ינו מבי ם בעל פירו. [ל עיר ברוב פוסי חומ כ וב " ב ימי", בל ב ו"כ (ע "פ) " וור ימס", וכ" ב פו"ר ובכמ פוסים. ולכ ור פ וט זו ירס נכונ, כי:. בס ר ורו ל נמˆ " ב ימי ב"ר יוסי". ב. ל מס בר י' כ וב " ב ימי" ו" י ן" מ פיס ל" וור ימס" כ ר ז ם ל ר יל וי וע, ל יו ר מס בר י' כ וב " וור ימס" ו מ פיס ל י ע מ ם ז " י ן" ל ב ימי, ומכ ן נבע טעו...]. וי לומר בז רמז ר "י ירוı ל מי, מ ו ו ל מעל בנ ינ ל ט כח ופ, ע כ י כך רי ז "כ ילו בנ בי מ ו ריב עליו רבנו יו ל וכו"? ורמז ר "י ירוı לז ב בי ו ם בעל מ מר "רבי וור ימס": י בירו למי "י ו י וˆי עבי טמר במער ' ל יומי בעי למי ם על ין טעמ מניין חיי עיר ז ו מין לחיי עיר חר, ל בי רבי יוסי בן חלפ כו' ר לר' בירו ימס ברי' "ל יב ין טעמ מניין חיי עיר ז ו מין לחיי עיר חר "ל יינ ערים ל יינ עיר ועיר ו ח"כ ומ ר י' סביבו י'" ( ביעי פ"ח "ח). ונמˆ רבי וור ימס עס ב לכ זו, "חיי עיר ז ו מין", ע ו ז יל מ ור לכ זו לרבי יוסי ביו. ומע מובן ו ל מעל ל ט כח ופ, כי למרו ב רך כלל "חיי עיר ז ו מין" וי ין ימ ל עניים רובים ליו ל בי עניים חרים, מ"מ בל ט כח ופ ינו כן, ו ין ל ם ל ים עניים מסויימים ל חרים, ו ין לו בז ום טוב נ. וז ו ו ל חי ו במעל ל ט כח ופ, כי נ ינ כזו י יפך טבע ם, פוך ם מ ס ר ר יל על פי ור, "חיי עיר ז ו מין". ו "ל. (ע"פ ל וטי יחו חי"ז עמ' 263 ו ילך) לקט שכחה ופאה ובניית בית המקדש וב וˆרכם ˆיר רˆכם ל כל פ ך ב וˆרך ול ט ˆירך ל ל ט מ ר כ וב לי נם ב מˆע ר לים כו' ללמ ך כל נו ן ל ט כח ופ לעני כר וי מעלין עליו כ ילו בנ בי מ ו ריב עליו רבנו יו ל וכו (כ, כב. ר "י) י לעיין מ וע מעל כ וב וו מˆו "ל ט כח ופ ", נו נם כר וי רי ז כבונ בי מ, מ ל מˆינו כן ל בי מˆו ˆ בכלל? וי לומר בי ור בז : מˆוו ˆ בכלל יכול ל יו ם מממון יע ל ם בלי י יע, כמו מירו, מˆי וכיו"ב. כמו כן, יכול ם לבחור ל יז עני ו רוˆ ל, וי לו טוב נ בז. מ "כ במˆו ל ט כח ופ, רי ם נו ן לעני מ ו ב ליו בי יע, ע"י חרי, זריע, ˆיר וכו'. ו ם, ין לו בז פילו טוב נ, רי סור לבחור במ נו לו ל יז עניים יבו ו מ נו. וז ו מיון בין מˆוו לו לבניי בי מ, רי ם בניי בי מ ב על י י טורח וי יע ול. ו כלי בני' ינ לˆורך פרטי כי ם ל נ ם ל כלל י ר ל כולו. ועל כן מעל כ וב ם נו ן מי יע כפו לעני בלי טוב נ רי ז כ ילו בנ בי מ בי יע ל ל נ עˆמו ל לˆורך כלל י ר ל. (ע"פ ל וטי יחו חי"ז עמ' 255 ו ילך) ל ו ו ר' יˆח ייזי ברˆינו, "ב יז מסיל נוסע?" כ בר ימו יי - מ נ רנ" - כ וב ב בר ענין כז ר ר י כל ˆריכים לע ו מחונך ו מו רך לכלי בל, ו ו בז פועלים בו יז עילוי ל רימו מ פלו ו ו סו ו, זו י וכן יח י. רב חסי ר' בר ם ובער נ"ע למי מוב ל ר "ˆ ר " ר' ייזי נ"ע מ מלי י' נוכח בע יח, נ ב יו י ˆלו על כסני לו יי י נו ז (בר ו ו כ" מו"ר ר " [ רבי מ ור "ב] זˆו לל " נב "ם זי"ע) לב ר ז ני חסי ים ב ים לליוב וויט ל מוע מ ם סיפורים ונים מ ו כ" בו ינו רבו ינו ו ים זˆו לל " נב "ם זי"ע ומ ר מעו מ מז ני חסי ים נ"ע סיפר לי מ מ ורע י' ˆל מורו ומ ריכו ר "ˆ ר " ר" נ"ע. פעם כ י' ו רב בר ם ובער ועו כמ ברכים בני ילו יו בים לפני מורם ומ ריכם ר", נכנס ליו י ו י ע לון ו וט בי ו, וי מר: "רבי, ם מו ר לי ל ח רו?" ל ו ו ר" ברˆינו, "ב יז מסיל (" לי ך") נוסע?" עיר מלי י עיר מרכזי וסביב כמ עיירו ולו ו טנו ובעלי ע לו י' ל ם חז ל יכנוס ח ב בול חברו, ובעלי ע לו נוסעים לעיר זו ל יו יכולים לנסוע לעיר חר, ו יו מנחילים חז זו לבני ם חרי ם, ומסיל נ ר ב פ מ ובר " לי ך". ויענ ו בעל ע ל נוסע ו לי וב בי ל פ לי, כ ל ים פרס ו מ מלי. ר" מר ל ח ברכים ל ח ולחן ערוך בן עזר ו טור ני ם מכורכים ב פי עı בכריכו י נו ויעיין ב ם וי ל בעל ע ל ם י לו עוזר, ויען בעל ע ל, כן, י לו " מייסער" [מˆליף] נוסע י ו מי. ויעיין ר" ב ספרים, ו חר עיונו פנ ל ע לון וי מר לו ברˆינו ול : "ב רון, לנסוע לביעלפ לי ו מ ם מו ר לך ל ח רו ". רב י ללמו מסיפור ז, וכ מור ן לחכם ויחכם עו. 1 ( רו ו ח"ח עמ' רט-י) 1) בספר יחו רפ" ע' 53 מר כ" מו"ר מ וריי" ı נ"ע בסיימו סיפור ז : חמ -ע ר ו ל ר' ייזי יו י רו ביו ר, ו יכל ל כיל כלו בזמן ז, ולם יו ע"פ ין כ עם רı ו ל ל סור ל חו ממנו ל ל כ ילו לע י לב ל ח ב עם זמן לו.

9 כ ט רכי חסי ו שיחות שיחחותת ומכתבים ומככתבביםם בעניני בעננינני עבבודדת עבודת ה' מכ ק אדמו ר מוהריי צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע יינ ל ור ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות לביעלפאליא? מותר לך לקחת גרושה... לימוד מהחסיד הנודע ר' אייזיק מהומיל על הצורך להתייחסות ברצינות לכל שואל ל בי ו ל מ פלו ו יסוד ותחילת העבודה הקרבה והכנעה "לזבוח" ולכפות את הנפש הבהמית / עבודת "חמץ" שיש בה טעם והשגה / מדוע יש להתפלל קודם עשיית חפציו? / לוודא שעבודתו את השי"ת אינה נובעת ממידות רעות ח"ו בו נ ח סור ב כיל וב רב ע ר י ריבו ממנ רבנו על מזבח. מנם, חילו י ב בר ז בין נ יוט ל כיל מזבח: כיל בו ח "במ ינ ", יי מו ר חל מ רב רבן עומר בט"ז בניסן. ו ילו רב מנחו מן בו ח, ו ר ר ל חר בע ב ו, מע רב " י לחם" בח בועו (ור פר נו כ, ט ו ילך). ב ין מנח וב מן ח לפני זמן מו ר, מרו במ נ (מנחו סח, ב): " ין מבי ין מנחו.. ו ם לעומר, ם בי פסול. ו ם ל י לחם ל יבי, ו ם בי כ ר". וי לעיין בטעם בר ומ מעו ו, מ וע ב מנח מ בו ח ו ם רב י לחם כ ר ב יעב, ו ילו ב ו ם רבן עומר פסול. ונוסף על מ מˆינו כמ רכים בבי ור בר ב רך פ ט [ור במ ור ברים], י לב ר בר ז ם על פי פנימיו עניינים בעבו ם. ו חיל י לב ר מ מעו ן פנימי ל כיל יוט ו רב מנח, ו ם וכנם רוחני ל רבנו עומר ו י לחם. ו זי י ברר מ וע רבן עומר וו ו נ י לעיכוב ל רב מנח מן ח. רו מ ƒ י ל יƒ חו ו ƒ ( מור כ, ז) ב בר יעור בוע בבי ו י מı בכל ו ף ועוז ל רחיבו ככל פ רי, ובטח ם זו ו רבני חי נוטל חל ב יעור ז י נמˆ ב ע לימו ו בור מ בר לפני ם, ין ני יו ע יך ו ס ר לימו עמ ם, ם ם מביני בר ר וי ונכון ר חר לימו ו בור י יים יון במ למ ו וי י ז ל ם כמו בימ ר כל ח ו ח יוכל ל ביע ע ו, ויבט ר לוחı עליו, ו ז י עו ברור ומ וי יו ר יז סמי מרפ רו ים לרפו ם ל בי ם בעזר ו י לי י יום מˆו מע יו, ול ˆיע ל ם כי כל מי י לו ו י ו ל ל י ל, ו ירוˆים ובירור ענינים י י ל ם ב יעור ני כי ם ל ם כ ל ר ע וחכם ין ˆריכים ל יב יכף, ו ו לטעמים ונים ומ ם ר ו ל יר מ ענינים ב ל ו ו ז י לו ימון יו ר ב מענ. ו ם פילו ב ל ל מ ע ו טו ˆריכים ל מענ ב ופן רˆיני ר מ בי' ו ל מ פלו ו ומעמי ו במˆב עילוי לפי ערכו ז - עילוי - ו חל רפו ו מבערו ו.

10 י יט "לזבוח" ולכפו נפ ב מי עניין עי רי ב רב רבנו, ו כוונ ומח ב ם בע רב. וכן כ ב חינוך בנו ע למˆוו י לחם (מˆו ז), "מ וך מע עורר מח ב ם ל ברים, ועל כן כפי ח יבו רבן ו כנ ו טוב עורר לב ם ליו יו ר". וי לב ר מ ו עניין רבנו עומר ו י לחם, ו חילו ביני ם (ב ב ל מן ר ל וטי ור פר נו ל, ו ילך. ועו ): רבן עומר ב מן עורים, ם "מ כל ב מ " (מ נ סוט פ"ב מ" ). רבן ז רומז על כך ם מ ריב "ב מיו " בו י "נפ ב מי " ר ב רבו. זמן רב עומר ו בט"ז ניסן, מ ום ב ו ו זמן כן עומ ים במעמ ומˆב מˆריך " רב " נפ ב מי. כ ר יו בני י ר ל ממˆרים, נ " רע בנפ ו י ר ל ע יין י' ב פו בחלל מ לי, כי ל פס זו מ ן" ( ני פל" ). ו ז "נ ל עלי ם מלך מלכי מלכים ב" ו לם", ו וˆי ם מעמ י טומ מˆרים. מנם, ול זו יי מלמעל בלב, ול על י י עבו בני י ר ל עˆמם. ולפיכך ם ל חר יˆי מˆרים נ ר רע ב ם ב ו פו, ו יו ˆריכים לעמול לזכך ול ן נפ ם ב מי ומי ו י' רעו. ז ו וכנן פנימי ל מˆוו " רבן עומר" ו"ספיר עומר". ב רבן עומר מ ריבים נפ ב מי, ובכך מחליט ם לזבוח יˆרו ולכפו נפ ו ב מי. וב מ ך לכך ב מˆוו ספיר עומר, וב עוס ים מ ך בע בועו בזיכוך כל בע מי ו ל נפ ב מי. על כך ומרים ב"י י רˆון" ל חר ספיר : "ˆיווי נו.. לספור ספיר עומר כ י לט רנו מ ליפו ינו ומטומ ו ינו.. כ י יט רו נפ ו עמך בני י ר ל מזו מ ן". עבו "חמı " י ב טעם ו עבו "ספיר עומר" מס יימ בח בועו, כ ר מסיימים לזכך ולט ר כל מי ו י' ל נפ ב מי. ביום ז מ ריבים רבן " י לחם", ל י' ב מן עורים ל מן חיטים, ם מ כל ם. כי ל חר זיכוך נפ ב מי, זי ין עי ר עבו ב רב נפ ב מי, ל בעליי ו רבו " ם" ר בו ל בור י '. עליי ם נע י על י י עבו בלימו ור ו יום מˆוו. עבו זו ינ ור בביטול מˆי ו ו וו, ל עלי' מסו ר על פי טעם ו ע, מחיל ל חיל, בכל ענייני ו. מטעם ז, ב ו י לחם מן חמı "חמı פינ " (פר נו כ, יז): בח פסח חל יסור על כיל חמı, כן ב ופ זו רע עו נו ב פו י לעבו בעבו ביטול נפ ח י מ פלל וכו', ור "כ " סוף סי' כ", ו" " יר מעלו ו ו', ובכמ מ ומו, ע"פ מ" בכל נ"ל פ וט רב ענינים ומˆב רוח כו ב ו ו ם ביכול ם לעורר עוררו רב ועˆומ, ל מובן ם לז ˆריך סייע מי ועו יו ר מבכמ ענינים. ו רי עˆ לז - בנ ינ ˆ ל זול, פירו ל רבם יו ר ל ור ומˆו י' ולפנימיו ור, ז מ רבים מלמעל ם ו ו. ו בלבולים ו ו"ט בז רעון ב ור ומˆו ול ר בו זמן לל ועל כו', ו רב עו יז י ב בר. ויכריח עˆמו ל מור ס רי י יב ול פיע ם על כל חבריו בז, ע"י בורו ועו יו ר ע"י י י' ו מ חי'.. ויוסיף ומı ם ב רב זול. וכ יבו יˆר רע עו פעם ב ˆע ל כנס ב ו"ט ובטענו ומענו - נ ל יכנס בכל ז, ויב ר לו ו עב, ו פילו עב כנעני ח"ו ב פ יר ניח לי' 1 מˆ עˆמו, נ ין לו ר ע פנוי' לעניניו מלב עבו ון, ו ינו ר י לבטל זמנו פילו ב ביל ו"ט ב נו ע לעבו ו בעבו ון. ˆלח בזמן ( רו ו חי"ב עמ' יב- )...ובמ כו ב ו ו וˆר זמן, ניˆול זמן לוי, כ ר עניני ם, ב ˆלח וסיוע מלמעל, וכנר במוח ר לפעמים נ לטו סברו וענינים נלמ ים ב ל וטוב ולפעמים ˆריכים י יע רב וריבוי זמן, ו ם ל חרי ז ין בנ ברור כ י ˆרכ, ף מ ובר ו ב ם ח, ל בזמנים ונים. וס ול כל מˆו (ו יעורים בכלל ז ) כמ מר מ נ 2 "מˆו ורר מˆו ", ז ומר על י י יומ בנ ל יו ר ל יים מˆו חר, בז ם כן בנ ל יו ר ל בין ענינים נלמ ים ובטוב, וי י רˆון יב ר טוב בכל מור. כ מ רב ול - כל ר ע י ר ( רו ו חי" עמ' רפט)...ככל מ רב לר ע ול מי י ו חל, רי כל ר ע ור ע י ר מ ל ערכו ונע י ר וי ר עו יו ר, כיוון ˆריך למ ר ל כין לבי מר ו מלכ מ יח, ולכן ˆריך לנˆלו ככל פ רי, ו ריכו ב בר פ וט למו ר. ( רו ו חי" עמ' נ) 1) יטין י,. 2) בו, ב.

11 יח י ור חיים מכתבי מככתבבי עצות עצצותת והדרכות והדדרככותת בעבודת בעבבודדת השי ת הששי ת בחיי היום יום ניצול הזמן לעבודת ה' ההכרח בניצול כל רגע לעבודת השי"ת, שלא לבזבז זמן לחשבונות גשמיים ורוחניים, אלא לנצל זמן זה לפעולות ממשיות זמן י ר וי לספור לל רף ו ס פ ר ם ל כ ם ( מור כ, טו)... נו וחזים רי כע ב מˆע ימי ספיר. מכל בר פ ר ללמו ור בעבו י", ובפרט ממˆו פ ר ללמו רב מ. ספיר מלמ ו נו, בין עו רב ענינים, ם ז זמן נו י ר ו י לספור לל רף. ו ם מחסירים פעם, ורם בר נז ל ר ביום חסר, ל ם בימים וב בועו חר-כך. ל י ך, מ ום כך, כ ר כן סופרים - ם ימים ו בועו ב ים מבורכים. ו ומרים ' ל ינו' - כוחנו וחיו נו. 'מלך עולם' - ו מנ י עולם (במיל מובן, ו ˆריך ל, וי ן, כל טוב ל לו ו מכנ 'בני בכורי י ר ל'). מור לעיל ו בנו ע לכל ם, ובפרט ˆל כ לו ר י ל ם פע על רבים, פעולו י ם מ פו בכמ וכמ מי ר ל. ובפרטי פרטיו ˆל לו כבר ˆליחו ב פע ם על רבים, ם ו י ˆריכים לנˆל כל ז מנו ו ף לחפ ז מנויו ח ו כ י לפעול בחיזו ור ו י ו ו פˆ ור ו ור חסי ו. ( ר ום מ רו ח" עמ' רפז רו ו מ ור מו ח" עמ' 97) יב ר ליˆרו ו עב, ו ין לו ר ע פנוי מלב עבו ון כ בו.. בע ו יע לי י. ו נ פילו ם מˆי לומר ˆ בכל ענינים כו ב ו ו ם ו ם בבי ורם, פועל יוˆ ו מס נ במכ בו, ו נמיכ רוח וענין ור ל י ו, מו לל ומופרכ ל מרי. ובפרט ם נ"ל ינו נכון, וע" מבו ר [ ני פר כח], מ י' כ בריו ם י ו כפי'. עבו זו י בל טעם ו, ולכן וכלים ז מˆ י לחם עוני בל טעם. מנם, כ ר ב ים לח בועו ומ חילים כבר עבו עלו על פי טעם ו ע, ז "חמı פינ " לרמוז על עבו י ב "טעם", בנ ו. מ וע י ל פלל ו ם ע יי חפˆיו? ומע י לב ר מ עומר מ יר ח ל כיל חולין, ו ילו י לחם מ ירו ב מנח ל בו מן ח : "עומר" מ יר "חולין" כ ר עומ ם בפני כיל בו ח ר לו, ו ר ענייני ר ו, עליו לעמו ול ריב חיל נפ ו ב מי ל י". וז ו " רבן עומר" ב מן עורים ם מ כל ב מ. ם עלול ל מ בענייני מיו ל ם וו יו וב מיו ו, ועל כן ˆריך ו ל ריב ול כניע חיל ב מ ר בו. עליו ל חליט כל ימו ו בענייני מיו י י ל ם מים בלב ולעבו בור. וכפי ורו חז"ל "כל מע יך י יו ל ם מים" ( בו פ"ב מי"ב). ומעין מ מרו חז"ל ˆריך ם ל פלל לפני ע יי חפˆיו ועס יו (ברכו י, ), מפני חיל ˆריך ם ל בוע בנפ ו מטר ו י לעבו בור י ", ו זי מ יר בר ע יי חפˆיו. וכמו כן י נו לברך ו ם נ מענייני עולם, בכ י י מ ב ם כר וי לי ו י עוב י". " י לחם" מ ירו ל"מזבח" ענייני רבנו רומזים על עבו ם בלימו ור וב יום מˆוו. נ ב ר למעל, כ ר עוס ם בענייני ו ין עי ר עבו בביטול מˆי ו ו, ל בעלי' מסו ר על פי טעם ו ע. מנם, כ מ ו כנ לעבו י" בענייני ו, י ל ריב חיל " י לחם" (ב ב ל מן ר ל וטי ור פר נו לז, ו ילך): י לחם רומזו על לימו ור, כי כמו לחם מי נכנס ל וך וף וזן ם, כן ור י חכמ ו ל ב" נכנס ל וך כל ם ו י מזון לנ מ ו (ר ני פ" ) [ובפרטיו י לחם ן ור בכ ב ו ור בעל פ כמבו ר בז ר (ח" (ב מטו ) רס, )]. מנם, יח עם לימו ור מ וך בנ ו ב ע רחב, י ל ניף ם כן " ני כב ים". עניינם ל "כב ים" ו ביטול ו כנע, כי " ם חל ים בטבעם כ ול ו ם, ו רי ניכר ומור ב ם טבע ביטול" (ל וטי ור ם). נפ י לחם ו כב ים, רומז על כך בנ ו בע לימו מו ו על כך ור י ור י" "נ ן לנו ור ו". בנ וי יע ור מיוס ו

12 יב יז על ביטול ו כנע לנו ן ור מ "נע " ל"נ מע" ( ב פח, ). לוו עבו ו י" ינ נובע ממי ו רעו ח"ו ומכ ן י לב ר חילו ב ין בין רב מנח ו ם עומר פסול, לבין רב ו ם י לחם כ ר ב יעב : ם ל ריב ם "עומר" ממ כל עורים, יינו טרם זבח יˆרו ו כניע נפ ו ב מי, זי ענייני מיו עוס ב ם ינם נע ים ל ם מים, ל מורי ים ומ עים ו ו למט. ו ם ז, ם כ ר עוס בענייני עבו ', רי מעורב בז ממי ו יו רעו טרם זיככן. ו ם ב לי ו ל ם ז עבו ח בעניין ח, רי סור לו ל עס ב, כי יˆר רע " מי' טענ י'" (ז ר וי ב עט, ב), וי לח ו עס ו בעניין ב ו ז ינ ב מנפ ו לו י, כי ם מנפ ו ב מי. ו ם בכל ז עבר ו חיל עבו זו רי "ל זכ נע י לו סם מו " (יומ עב, ב) רח"ל. וז ו מ מ ריב מנח ו ו ם עומר מנח ו פסול. בל רב י לחם ב ל חר כבר זיכך ם נפ ו ב מי, וכבר ין לח ו כל כך עבו ו נע י מ ום מי ו רעו בו. ומכל מ ום ˆיוו ור ל ים ללימו ור ול יום מˆוו ביטול לנו ן ור ומˆוו י', ז ו עניין נפ לחם ו כב ים ב רבן י לחם. ועל כך מרו במ נ, ם ריב מנח ו עב בענייני ו, ל חר עומר כבר בירר נפ ו ב מי, ל ו " ו ם ל י לחם" ל ים ו וסיף בביטולו לנו ן ור, זי " ם בי כ ר". כי מ חר ו ין לח ו עבו ו נובע ממי ו רעו ל נפ ו ב מי ויˆרו רע, רי ביטול נוסף נ ר ממנו ינו לעיכוב, ועבו ו כ ר. ממערב למזרח י לו ין יו"ט בועו ב ' בסיון לכל לכו ויום ו' בסיון ו לו יו"ט ני ל ליו ( ם ינו כבן חוı ל רı ), ו עוברו ממזרח למערב י לו ין יו"ט בועו בז' בסיון ו יו"ט ני ל ליו לבני מ ום, וב מיני בסיון ו לו יו"ט ני ל ליו ( ם ינו כבן חוı ל רı ). ו ין כ ן מ ום יסור ל ו ו ו זלזול יו"ט, כיון ינו ל ב ר י בעלמ ובˆנע ל חיי ינן לז, ול רע (ו רב מובן במכ" ) מבן "י נמˆ בחו"ל לענין יו"ט ני, וכן לו מניחים פילין בחול מוע, ועו כיוˆ בז. [ו ין לומר עפ"ז ב ולך ממערב למזרח יחסר ב ין " מימו " בעינן ו ם ח בועו, לפי ל יו ˆלו מ"ט פעמים כ" עו, רי פ יט ימי ספיר ינם לויים בכ" עו ו, ו ם ב ולך ממערב למזרח ול עבר רך ו ריך, ל ו מ ˆלו יע חמ בפחו מכ" עו, נ מי ב יע חמ ' בסיון, ו יו"ט ˆלו, ף ל עברו ע יין מ"ט פעמים כ" עו. וחיוב יו"ט ינו לוי ל ב יע חמ יום מ"ט]. ול ינ י ל מט ככל פ רי מלעבור ו ריך ב מˆע ימי ספיר ול כנס ל ל זו, ף מˆ ין ע י ברור ם עבר, עליו לחו ביום חמ ים למספרו (ול כ יירי מ ום), מ מ כיון י מיל מי ביו ר י ל מט מז.

13 טז ו י מ ו מספר (עיי' ו" בר בר ם ינו, רי נו רו ים ם לו ין ל ם ח" סל" ), ובז ל ייך ל חמיר ולמˆו (חיוב) ספיר (כ ון טנים נ לו בימי פ ר ועיל לכל ופנים. ולח פס ספיר, ו רים נ יירו בימי ספיר ) ין מו ב ולך ממערב למזרח ימ ין נ ˆלם ח בועו מ וריי ו יום ח ול יספור לעˆמו כלל פעם ביום חמי ים לעומר (ועו ז יכ ח ע יˆטרף עם ˆיבור ו יפך מ ן מר, וכן ו ל לכ, בז "ז ין מר, וˆריך חיל בירור ול מˆו ספ "ע ינ ל מ רבנן, ו רי בפוס ים יך נוכל לומר י ל יום ח ח " ו וריי ). וליכ נמי למימר מלספור כלל (וכן ב ולך ממזרח למערב ספיר כלל י ר ל פועל עלי ם חיוב י מו ם נפסו עליו לספור עו פעם ו ח, ל כחן כלל מˆי ו כמספר ספר מול ר כ י ל ˆטרף עם כ"ספיר ( עומר) כלל י ר ל" כנ"ל, ע ˆיבור, כנ"ל). וכ מור, מלב ו ין כלל יכול ל רור פרט. מוזר, "ז יפך ר מו " מימו ", ל ב כרח ין חלו חיוב ח " ענינו ל חסיר ול י יר. נפעל ע"י ספיר, ומ"מ ביעו [וב מ ככל מור י"ל ם בס נון ו סימן יחי ים נ נ ור לזמן ח חר, ול מˆ ין ספיר ל כל יחי ו יו ו יום נ' לעומר (וכ מו ל ח ), לעˆמו ( ף ו י ז ו יסו לסבר נו), ו יינו ימי ספיר מר ים ומבררים פ ר ם ל יר חי ו ין נ"ל, זמן ח ", יום ל חרי ם ו בספיר עומר (וכן ל לן לענין ח " ) יו"ט. וענין ז ל ימי ספיר (כ ור נו ם כ ין מ ום יˆ מ ם]. ובירור על חי וב ימים) ייך ו לכל ומכל מ ום, מ יו טוב ל וכו', ח ו ח, ם למי ל י' מחוייב בפועל י מע ברכ על ספיר מ חר מבני בספיר, כ ו עומ ביום ילו י' מ ום ויכוון לˆ ב ( רי ברכ חייב בספ "ע י' סופר ו ם ליום ז י על עˆם מˆו ול על מספר יום, מ"ט ימים, ר"ז בירור מור יום ז ו לכן ין ס יר במ ל מברך ו ח ". בל מ"מ נמ בר לכל ח במספר ח ול ומע במספר חר). לפי ח בונו לו ולפי ופן ספיר ו ב ם י' סופר, ו ין בז ריר חר ˆיבור. וע י ל ון ם לענין ביעו ח בועו, כנ"ל ל ל ו כ וב ביום ו "כ י ל כריע ברור בכ"ז עובר מסויים בחו כ" בח בון ספ "ע, יום ו ריך ימי ספיר יו ˆלו נ' מ ר ו ו. ובו י ין כוונ מבררים ו ˆריך לחו ח " ביום בז עˆם חלו יו"ט בועו נפעל ב (מי ) ל חר ימי ספיר לו, ף ע"י ספיר מ"ט ימים סופרים ינו כמו ר נ י מ ום, ולמע בפועל ( ו ז י' חיוב לספרם) פועלים י לו לנ ו בלי פ פו ין יו"ט ביום נ' ו ורמים יום ל חרי ם י י' יו"ט ז לספיר ו לו. ו "כ, עובר ו ריך מדוע סופרים את הימים? וספר ם לכם ממחר ב פנינים (כ, טו) י לב ר ור נפל נלמ ממˆו ספיר עומר: לכ ור ינו מובן, מ ו וכן במˆו מ בט בספיר ימים בלב, רי כללו ענין מ ך זמן ינו ב ליט ם כלל, כי כך נטבע טבע עולם על י י ב" ל חרי עובר ר ע ח ב ר ע נוסף, וכל ר ע ו בר בפני עˆמו, ו "כ, מ י ועל בספיר ימים, "יום ח ", " ני ימים", " ל ימים" וכיו"ב רי ם לל ספיר ו ולכים ועוברים ימים ז ל חרי ז? ו בי ור בז ענין ז מ י ו ל ויו ר ענין זמן: לכל ר ע ני ן ל ם י כלי מסויימ כ י ם ימל ליחו ו ל ב" מוטל עליו ל יים בר ע ז, ר על י י יום ליחו נע ר ע ז למˆי ו בעל וכן ומ מעו מי י וכן ור עם ב", ו בר מˆי ו ר ע ז. ז ומר : מ חר ב" בור ע מˆי ו ר ע ז, וי נו כלל "ל בר ב" בעולמו בר ח לבטל " טיל ב" על ם ליחו מיוח : ל ר מˆי ו ר ע עם מע טוב נע בר ע ז. ולכן, כ ר עובר ר ע מסויים ם ינו מנˆלו לע יי מע טוב רי ו מ ב כללו מˆי ו ר ע ז! וז ו וכן ענין ספיר עומר: וכן זמן ימי ספיר ו לזכור בימים לו ריבו מנח עומר, ולכן כ ר עובר יום מסויים לל וכן ז ( מ בט בספיר יום ז ), רי ו מ ב כללו מˆי ו יום ז. ובז י נו "מוסר כל" נפל בנו ע ל ו ל ח יבו בענין זמן כ ם רו עבר ר ע מסויים לל וכן מ ים, רי ל זו בלב חסר ˆלו מע י' יכול לע ו בר ע ז, ל חסר ˆלו כללו מˆי ו ר ע ז! (ע"פ ור מנחם מ"ב ח" עמ' 1217 ו ילך) בין הגוף להנשמה בנו ע ל י לחם כ ב ל" (רי מס' בועו ב ם ס' ולע יע ב) וז"ל: "ב רבן ביום ז ( בועו ) דרוש ואגדה חמı ומˆ, חמı כנ וף ומˆ כנ נפ, ו חמı ו מˆ ריבים יח על בי מזבח, ם נפ ו וף י ענ ו יח בע ון עולם ו ( חר חי'), ו זיו כינ ". ו נ, ז פ וט ין כוונ ו חמı עˆמו רב על מזבח רי ין י לחם רבים על מזבח ל נ כלים לכ נים, ל כוונ ו י לחם נח בים כ יריים לחלבי כב י עˆר ב ים עמ ם, ו רי ז נח ב כ ילו י לחם עˆמם נ רפים על בי מזבח (ר במ ור ברים ו"ט ב רוכ בז ). ל י לעיין, כיון רב חמı ב בועו מרמז על ז בעולם חי' ם וף, כמו נ מ, י ענ מזיו כינ, ם כן י' ˆ"ל ין י לחם י רב מ ופם ממ ע" מזבח, וכמו מנח מˆ ב ב בועו - ו רומז על נ מ - מ ופ ממ רב ע" מזבח? וי לומר בי ור בז : כלי ברי ם י לעבו ', וכמ מר רז"ל (מ נ סוף ו ין) ני נבר י ל מ וני, ו יינו ע"י יום ור ו מˆוו, וז נע על י י נ מ ו וף. בל חלו פו נ מ מ וף ב יום ומ"ˆ: נ מ רוˆ ומ ו ל ומ"ˆ, ו וף, ו מי, נמ ך חר חומריו, ור נ מ י פועל ם וף ירˆ בע יי ומ"ˆ. ומ י ך, ין נ מ יכול ל יים ומ"ˆ כי ם ע"י וב מˆעו כחו ו יברי וף. וכיון י פ ר ל יום ומ"ˆ כ" ב חברו נ מ ו וף, לכן ם כר בעולם חי' ו ו לנ מו ב ופים, ו ז יז כך וף כל כך ע יכול ל יו ניזון מזיו כינ. וי יר מזו, בעולם חי' י י' ילוי ור נעל כל כך, ע ר וף מי יחי' מ ור ז ול כמו ע נ מ מחי' וף ( ו" פ' ול ו ס " מים רבים). ובכל ז ם בעולם חי' מוכרח ל יו חיבור נ מ ו וף, כי בכ י ור נעל יחי' וף בס ר ו ר, וי ענ וף מזיו כינ, ˆריכ חיו לעבור רך נ מ ול יו נמ על י (עיין " לכל כל רנ"ט). ולכן ם ז י י' חילו בין חיו בל נ מ ל חיו יע ל וף, חיו וף בו על י י מˆעו ומעבר נ מ. ולכן ם רבנו רומזים על י ם חלו ים: מˆ רומז על נ מ רב מ ופ ממ - בלי מˆעי - על מזבח, מ "כ חמı, רומז על וף, ין ו ממ רב ע" מזבח כי ם כ בים בלב, ועל י ם וב מˆעו ם רי ז נח ב כ ילו י לחם עˆמם רבים. (ע"פ רו ו ח" עמ' ז ו ילך)

14 י טו בדין העובר קו התאריך באמצע הספירה יסיק דדין ספירה על כ"א פירושו שחשבון הימים הנוגע למצות ספירה נקבע אצל כ"א לבדו, ואין בזה גרירא אחר הציבור, ועפ"ז יעלה דהעובר קו התאריך ממשיך כספירת עצמו / יסיק עוד ע"פ סוגיא דר"ה ודברי רבינו הזקן בשו"ע, דקביעות חג שבועות לא נתלתה בכתוב אלא אך ורק בחשבון נ' ימים לספירה, ועפ"ז יעלה דהעובר קו התאריך צריך לחוג ע"פ חשבון ספירתו ב ו"ע רבינו ז ן סי' ˆ ס" נ ' ב ריכו ע"פ פסו י פר נו, ביע יו"ט בועו ל ל כ וב ל ביום נ' לספיר ול ביום מ", ובימים יו מ ים ע"פ ר י' י' יכול לחול ף ב ' ו ז' סיון ינו יום מ", עיי' ר" ו: (ור בפועל ומרים נו ב פילו ינו "זמן מ" ", כיון ע"פ לוח זמננו חל מי בו' בסיון), עיי". וב מ ף בז "ז לעולם ניסן מל ו ייר חסר, רי ע יין י כן ל בי יחי יחול נ' לספיר ל בו' סיון, ו ו במי עובר ו ריך ו"מ ל " יום ח (כ עוברו ממזרח למערב) ו מ עכב ביום נוסף (כ עוברו ממערב למזרח), עיון ופלפול בסוגיות הפרשה וכבר ו"ט בעלי ריסין ב ו זו ומ ום ביע ו ל י ן וכו' ו כ"מ. וי ל ון לענין ספיר עומר ו ביעו ח בועו כיˆ ינ. 1 ו נ רסי' במנחו כ. "וספר ם לכם [פר נו], ספיר לכל ח ו ח ", פי' ין ספיר ימים כ ין רי זמנים ל נמסר חיוב ביע ם וספיר ם 1) ל עיר במ נ ר ונ בי בז רבינו (במכ ב מ נ "ט " ח" ר ˆ ), סבר ל חמיר כב' ˆ ים, עיי" ריכו ח יר בז מכמ פנים. מי ו כל מבו ר ם ו סבר ר ונ ו ו"ט, בל ל חר זמן ן רבינו עו פעם בנ ון ז וב למס נ כמבו ר ב רוכ בפנים. מוˆי ים ל ור. לכל יחי, ו יחי נ רר ע"י ˆיבור ו ע"י ביע בי" (כ ון ספיר מיט ויובל, וכן ביע זמן ויו"ט), מ "כ חיוב ספיר ימי עומר ו על כל יחי לעˆמו. ונר ברור לפר ין כוונ בר ר לומר כל ח חייב במע ספיר ו ו ל, ל עול מז ם ופן ח בון ימים ף ו לוי בי כל ח לפי ספיר ו, כי כיון מˆו ספיר י לכל יחי בפ"ע, מובן ם ח בון ספיר ינו לוי בח בונו ל חר, כי מˆו י ו יספור ימים עברו ˆלו (ועל רך ין "וספר ל ", ול כספיר מיטו ויובלו, ועיי' ב ו " וספר ם מנחו ס :), וע"כ כ ח בון ימים ˆל ח ינו כמו ˆל חבירו, כבנ ו" בי עובר ו ריך, רי מˆו ספיר ו י לספור ספיר לו לפי ח בון ימים לו, ו ין בר לוי בספיר נספר ע"י ר נ ים נימ יי רר חרי ם. י ל ימ כי נמˆ ולך רך ו ריך יוˆרך ל ל ספיר ח, ו יינו ( ין ור ו )ב ו ל י יו ז' ב ו לו " מימו ", ו כ וב ˆווח ו מר "וספר ם לכם (לכל ח ו ח ) ו' בע ב ו מימו יינ ". וכן ל י ך, ולך ממערב למזרח יברך ויספור יום ני ימים לעומר, ובליל ל חרי ז וב יספור יום ני ימים לעומר, ו ו מיל מי ומופרך ל מרי. ועל כן י ל סי ברור עובר ו ריך ממ יך כספיר ו לו בלי פ פו. ובו י ל וי כב' ורו ח"ו מ ו נו כך ו ר בני מ ום כך כי ור ח י, לספור כˆיווי ור כל ח לפי ח בונו (ועיי' יטב בלחם מ נ פ"ז מ ל' לולב י"ז). ב למ ויו"ט לויים בימי בוע ו חו מובן ˆריך לנ ו כ יירי מ ום נוסע ל ם, כיון ין ביעו ם לוי ביחי ל במˆי ו ימים במ ום ו (ובכלל, ין ב ויו"ט לויים במ ך ימים), ו ביע ם ל נמסר בי יחי, מ כ בי ספיר ( לוי' במ ך ימים) ˆ ל ספיר לכל יחי ויחי, וˆ"ל לפי ח בונו כמ ימים עברו ˆלו, י פ ר לו ל ל יום ולספור כ יירי מ ום, ז ל וי ז " מימו, ל ˆריך לספור כפי מנינו ו וחז בו. 2 ו ין לומר, ף חיוב ספיר ו על כל ח ו ח, מ"מ חיוב ו לספור ספיר במ ום ו, רי רב ל מˆינו מˆי ו ספיר לול מˆו נˆטוו (ע י י' ייך לומר י יז מˆי ו וח בון נפר ים מעˆם מˆו ספיר, עומ ים מˆ"ע ו ם למˆו ספיר, ו זי נ מר מˆו ם ז לספור כפי ח בון ו ). ו ין זו ל נוכל לומר ב ניזיל לחומר ו נˆ לכל עו, כי ז י ב ממנו ר ספיר, ספיר ˆ"ל ב ופן מ ויי ו נכון ל ע"פ ור, ובי יע 2) ו ף ל ע ומרים כל יום ו מˆו בפ"ע, ומי חסיר ממ יך לספור כו', יינו ר מע ספיר ינו ˆ"ל " מימו ", בל פ יט לכו"ע ימי ספיר ˆ"ל " בע ב ו מימו ", כמפור ב ר, ו יינו עכ"פ ח בון ימי ספיר ו " בע ב ו מימו ".

Lag Baomer indd

Lag Baomer indd עיונים ובי ורים בעניני יום וב ור ר ב"י ובı ז יוˆ ל ור לזכו ני לומ י ו מכי וריי, רו פי ˆ וחס, ר ונים לכל בר ב ו " חים ח ובים רב חסי ר' י ר ל פרים מנ ו רב חסי ר' יוסף מ וכל בני מ פח ם יחיו ולזכו בי ם " רב

קרא עוד

Breishis .indd

Breishis  .indd úיון רנו ער " פר בר י ' ע"ט כח יבורו ú נח נבר úם ו"ˆריך י ון"? ין "כú חúב ú '" ב רבנו חכמ עיú ב ב ר ועˆמו בעז י. בר פ ח ל ר ב ו פר בר י, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון רנו),

קרא עוד

Voero .indd

Voero  .indd ú יון רסט ﬠר " פר ו ר בין ﬠ ו ú ר במכו בר - ﬠונ ﬠ ú כפיר מˆרים ﬠנין " מירי מ מי מ ú ú ú י" בוננו ב ח פרטי בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר ו ר, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון רסט), ו

קרא עוד

untitled

untitled úיון רס ער " פר מ ı מ ח בו חרטומי מˆרים? ענוו מˆיú úימו ור ב ענין בחיר מוב ב ú ' וב במחúו י מ בכú ˆ בעז י. בר פ ח ל ר ב ו פר מ ı, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון רס ), ו ו וˆר

קרא עוד

Mikets .indd

Mikets  .indd úיון עו ער " פר מ ı ' ע"ז ברך ú ון מˆרי, רמי, ו ú ון ו? ו עס חוúין ú י ו י ין יúוח וחיúוף ב ים במúך חúומו וú ו מח ב בטú בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מ ı, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב '

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

Ekev .indd

Ekev  .indd úיון רנ ער " פר ע ב ' ע"ח "כú מˆו - כפ וטו" - מ י מ" ú? מיון בין úוחו ú ופן ú ˆ י ים ב ין ובע מזוז ú ם מיר ביע - "עú מ ˆריכים ו ך"? בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר ע ב, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

Vayeshev .indd

Vayeshev  .indd úיון ע ער " פר וי ב ' ע"ז "פ יúך" - ב, ˆיˆי ו ח ור? סו י ו ין בטבע ו ר "ס ע "פ וב פן ú רי ים ין בר úוי ú בעבו מסו ר בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר וי ב, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש רשמת מצלמות מוק רו - ערת שו מקר: סו שח נצפ צומת / כשם/ רחוות/ככרות תנוע נם צורם / פרקם/של לכ מרכם צורם/ שחם פתוחם /מוסות צורם כר שח צור תרך עכון : ום רשון 30 צמר כמות סמון ל 183 86 106 9 עת ונ 1 צפון עת

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' עבור חד ער גבום דבר י בו לדב חד שי ויו וכמ ר ה וי כ לנייבאחדי ווצי ולכ קב היו שני ע ו יר בים אות תת היראית נז יה ו נש כמו לו שי כל לרשיתר מזה עמוקי וי ו מ ל רב מל ד ואל חד דווי חד שנחדו גזרויו מ דר ח מש

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' ר בא זו מ והפר בי ה ל ר והח ך והו פל ר בו ם שרי בו ך יי כ ו ר ה ני ני השי ודו וה ך ע ו ור ו י ו בת יל בדר ו הם בקוש הו זכר שב ג י הרי פר א י ור ולכ גבורוו ר נד בזרוע זו יר הי פ רמייס ו הושיב הי בגבהי ש

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח ן יל י י וא שלא ברים ש ם לי שא ם ש ש ז ים בל יוש וי ם ש א לומרשוב כ א א ע ם ש שר ב א שש ש בן ולא ק שום ור ם א כ ק ש ע על כ שונ ור שו כבר ניב י ם א רש עיק שר ם ש אם ו לש ש י אר האורמל מנא י ב א כדרו ש וגם

קרא עוד

בזק בינ"ל: מוצרים ושירותים

בזק בינל: מוצרים ושירותים 1 דצ מבר 2006 קבוצת ניסן תיאו ר הקבוצה ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים רפואיים מתכלים המשמשים לחבישה וספיגת דם פיתוח ייצור ושיווק של מכשור רפואי לשיפור תהלכי זרימת דם בגוף יצור פיתוח ושיווק של בדים לא ארוגים

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32>

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32> תפקידי המנה ל בשנות ה- 2000 פרופ' יעקב קדם - המחלקה להנדסת תעשיה וניהול-שנקר -נשיא מכון הייעוץ והמחקר הבינלאומי- INTEPRO - ראש ההתמחות לניהול אקדמי-מכון מופ"ת תפקידי המנהל מינצברג (1973) 5. תפקיד המחלק

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד