<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>"

תמליל

1

2 לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת "ל לכל עננם צת תל כם ענ לכל של לכ "ל כל כת שרת נסן תש"ע

3 תכן עננם ק סכת רנם רכת לנת נ ש נסן סר שת ל ן קת ץ כל לכ לפנ רכת ק ר צע של לק נר לק כן ק ל ץ לל ם ' ע" של של ק ' ק לצ ת לפנ פס כרת ץ ' נסן שכר שכר ר ק, עש פס לן ם ק כלת צ ת שרל, צר נק תרפת לפס סף ן ץ שצ נ רת ער פס של שת שרפת ץ תערת כל פס נתן עם פס כרת ץ נ ץ ע" שכרת כר כשרת כלם לפס עלת כלם תכן עננם פר לפ ' ' כ כ כ כ כ כ ל úàöåé åæ äøåãäî óãåøå äøåú áäåà éì çàë ø éä éãåãå éùôð ãéãé úçìöäì ãñçå ä ãö å"éä äôé úøî åúééòøå äèåä ãåã íéø éä íäéðáå øîë.ìàéì.øåàéì.ìàéðã.ïúðåäé øùà ìëáù íäì ãåîòú äæ ñøèðå á ãåîéìä úåëæù ïåöø éäé ìë úà úåàøì åëæéå úåéîùâå úåéðçåøá åçéìöéå åìéëùé åðôé ïîà íéîëç éãéîìú íäéöìç éàöåé

4 קת לן קם שם כף לל רם כ ר על ס, שכנ לסתפף צרת ת שם ללן עק של תר ר, לכת ת רם ספר רת נן, תצת עננ שן שפ ל רן תר ן רשן, קנרס " " על נם עננם שן רן, סר רר פר לכת ם, ס" כל רץ צ קם על על שלן לכם, לכ רנן, רכ עלם רכת ננן. ענ ער צת על", רת ס" כעשנ ם קם כך צת קר, שר לכת לכת ר ע ן ספר כררם תלם שער, עק נ ן לשער כך ם ל רת נרשת לל צ נם ", ם צ שעת, ם ת תל ענ לש קנלת כ ם ספת לכת כקת תש ן ס ענ ם לל כ של תר. קרת ר שם " " כע שכת רנ לער ר תלת קת לספר רק שר ר ת ש שם ספר. רכת נש ק ל על לכת פרם. ש ר שם שש ר נן 153 עם כלל שם " " 153 ן לת שכתת ת ש עם ' ת שכל תנ"ך כר רק 16 פעם שם נן ך 151 פעם שם נן. ע פת קנרס של ת ש ל צר תר ל רכ תר תנסס תפר ע"ק רשלם ת" תת נת נשת של "ר " ן ר' שר ס של", לנ ע על נ לפ ע ש שכלת רנ נ פר ר סף נן ס של" ר" סת, שר קנרס נתר נ ע רס " לר שע" רכ תר כם כתם ר ר ש רכ ת שם. כת ל לע רש ת לעלת כ ן פל ר רם של" ש צ"ם תר עלת, שר תרם נ קר שת ען ענ על כל קנרס ר ער רר סלת נק ק קק על כל סעף סעף של תצ תקל תת נ רך כל רכת כתת תר כל ל ל ל" ן. ע ל נ צנתר רכם פלם כ רנ כלל "רכ ר" רשת "ר " ר שר ס של" ע"ק רשלם ת" רנם נם פלם תנת כתם עק נתם, ם ר" נש"ק פר עץ ם ע ת על ר לן של" ר רם לער של" ר של נן של" שר כת תרתם ת ל לענם ת קנרס תשת ן לם רכ שכר לצק רם, כככם ר לעלם ע. תת רם לל שר נן ת נ, ערת רעת ת' שר לל ערת, תש נת נ, סרת פעל ם נ ס של כל קנרסם לל, כנ ש"ת לל לצ ם נם נ נם עסקם תר צת ן.

5 סכת רנ רנרשן לצן נש עצת כ תר ן ל ר ע סףשל"

6 סכת "ר " "ץ רכ ר רש שת רכ תר ן ל ר שר ס של"

7 סכת ן ל ר ת ן ל רשלם ע"ק ר של קלת צפר ר שע ן של"

8 רשן לצן ר רש לשרל לצת ן ר של ש ער של"

9 * רכת לנת סן רכ רכת לנת. ש נסן רכם רכת לנת על ' לנת כל נס רכ רך כ' לך עלם של סר על כלם ר רת ת לנת ת לנת ם נ ם. * עם שרכם רכ, ע"פ פש ש על תשת שק" פר עצם ע"פ ס כן שנשת שת עלם ש נסן ללת פרת צרכת תקן ע" רכ קר נ תקנם תם ם תפללם עלנ. *. לכתל ש לרכ תלת ש שם רן קן לצת.. נת שצ כר רץ ר כן רם רק רם פרק סרל שצלם ם שרך " נסע לל ש תשר סך ל, רכ ן שלל צלם. לנת ל ל רך ש ן לל שם שכר צ שרכ פעם ת שנ.. ם ן ל ' לנת " שרש לרך על לן לכתל ר לרך על ' לנת. * " שעת ק שן ל, רש לרך על כן לכ. " שרכ רק על ' לנת. " שנשם נן ת רכת לנת ן לן לר לרך רכ ל ם ן לם לנת ללם, תרכנ. " שנשם רכת רכת לנת כן לכ. רכם רכת לנת ם לל לר של שר ת לל.. ם של רך נסן " שן ל לרך "כ. " שרך לר נסן ל שם לכת (ל כרת שם שם רכ) " שרש לרך ם "כ ל שרך על עצם רם לרכ ל לכתל ן לרך ר ר. שנ ערת כשש שש שנסן כר ל פרם רש לרך ר.. ם ' של ר" ר כלל נסן פשר לרך לכתל.. ן רכם ל רק על לנת של כל ל לנת סרק. ם על לן של תם לל רכם רכת לנת.. ן צרך עקר ן ש ' נ לנת ל פ' שתם ת ן רכם עלם שרך קם שש ר ס לנת שכך תקן תר נשת ללת שם.. לן שצ פרת ל עכש קן ל לן כר שנ צ פרת ן לרך על ל ם עת לצ פ' שק ל כ שנם, ם תל ללל רכם על.. ף על לן ל שרכת פרת ר פר עץ שנ, רכם על רכת כ לנת.. שרך עת רכת לנת על לן סרק לן שצ פרת על לן שן כ לרך על, ן ל לרך ש על לן כל. כן שרך לשע נ ל ר כ לנת, נ ר רך כשר לנת. * " ת '. ש"ע סע' '. ר" רכת ' ע". ר לק קצ' ע". סר ת ר ף כ' ע". " ס"ק ', ש"ת ר צ " ס' ק', ש"ת צ" " ס' כ'. ע"פ ש"ע סע' '. ש"ת צ" " ס' כ', תשת נת " ס' קצ', ש"ת רת פרם " ס' ע', ש"ת צל כ " ס' ל'. ש"ת לק" " ס' כ', ש"ת ל"צ " פ" ס' ', * "ע פס ע' '. "ע " ש ע' תנ'. תשת נת " ס' קצ', ש"ת ר שרם " ס' ל' ל'. ל"צ " פ" ס' ', "ע פס ע' '. ש"ת ן ס' ', "ע פס ע' '. פת" ת '. כ" ת '. ל"צ " פ" ס' ', "ע פס ע' כ'. רך ת רם " ס' רכ'. ס ללפם רכ' ת כ'. לק" " ס' כ', ל" ס' ' ת ', " ת '. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. כ" ת ', "ע פס ע' '. ש"ת לרת נתן " ס' ' כ כ כ '. פס"ת ת '. ש"ת ש ל " ס' נ', "ע פס ע' ' כ'. "ע פס ע' כ'.

10 ( כ רכת לנת כ. ר לצת ן ער כ לרך על לנת ש רם ש עקר ן. ם ת ל פשרת צע נסן לצת ץ לער עף שתן ע ל רך תלת נסן כ תך ער.. " שן לרך רכת לנת שת ". עם ' ש לל לנת ש כ תלש. כ ' כן שתקן נשת רר נצצת ש לרר שת. ש ש עם ' כן ש ש לרר כל תך כל תר לכן עם ' עקר כ. ש תרם כ לרך ף שת ". ללכ לכתל ש לרך ם ל כשן שש שפס רכ כ ם ש שש, תר לרך ף שת.. שצרפ קצ לרכ פרש לצק עת כנן ', ל פת כל ל לתן פת ' פרת ר סף רכ קש של לע"נ נשת.. " ף של פר כל ן שנ ר לכל (שן רכם על כלת עץ ל ל שנ) רש לרך על לן רכת לנת. " רק ע פר רך על ל ל כשתל לל פר, ע ם תל לצת פר רך ל שם לכת. " כשש פר רש לרך ף שתל פר לצץ ל ם נפל פרם ן רש לרך על לן ל. " פ' שתל ע פר לל ן לרך על כן לכ לספר. ל ל שכנ כל לרך ם ל ר פר לר, תנ של ר קם לן לל ל רך ל רק ל עכש ר. ל. לן שלק פרת צ לק רק פרם רש לרך על רכת לנת. ל. כ לרך ש לל פרם ל על לל עלם רקם כסם ת עץ. ל ל. לן רכ ן לרך על. ל ל לן רכ פשר לרך על. לן ערל (תך ' שנם לנעת) " שן לרך על רכת לנת. ש תרם לרך על כן לכ. כ. לן שנע ש ן לרך על. ל רכם על לן ש ף שנעש עת סרת ש. כ. תר לרך על ' לנת ללם של ם. כ. ר לנת תך רכ רך לן ככת רש לרך עלם רכת לנת. ף ש נצ נסע כל שתל לרך תך 2-3 שנת לרת לן רש לרך. ף ר רך שקפת רך. כן ר רך שקפ ף שם שקפ שש כם רך. כ. " שרכ רק כשר פעם רשנ ל ם ר ל רך נ כל לרך כשר ש פעם. " ף שר כר ל רך, כשר לרך כן לכ. נ כ. ס (ער) ל רך רכת לנת נכן ששע ר צ ". רכ" ת ', ל" ס' ' ת ' שם ל ם ", ר". ל"צ " פ" ס' '. ל" ס' ' ת ', ש"ת ל"צ כ כ " פ" ס' '. כ" ת '. ן ש ל, ספר לשן כם " ס' ' "ע ע' כ' שספר ם לן ל כ כ ש סר לרך שת שם רר כל פסלת. לכל ס' ' ת '. "ע פס ע' כ'. ל" שם ת ', ל ל ל ל ל ל "ע פס ע' '. לש. כ" ת '. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. "ע פס ע' כ'. " ס"ק '. "ע ל ל ל פס ע' כ'. של רם שש. כ" ת ', ל"צ " פ" ס' '. ל"צ שם. כ" ת ', ל"צ שם ס' '. ש"ת ר פעלם " ס' ', "ע פס ע' '. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. רכ" רכ' ת ' ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ש"ת צל כ " ס' ', תעל תלת פ". ש"ת שת נפש " ס' ר'. "ע פס ע' כ'. צ"ש, " רכ' ת ' שם ", קצ"ש ס' ס' ס"ק ', " כלל ס' סע' '. נ " ס"ק ', " ס' שס', "ר, "ע פס ע' כ'. תרת ם ספר רכ' ס"ק ', "ע פס ע' כ'. כ כ

11 נ ש נסן סר סן תכ תענת תנן ספ ש נסן נ סר. שלם לכת פס קם פס ל' ם. תלם ם פרם עצ. עם, שצנ שש רנ ע פס רשן כר על פס שנ ל' ם קם. שר ם " שן צרך ל' ם קם. " סכת שעת "כ רשם ל' ם קם. " ששעת ספק ' סן לתל לל לכת.. צרך כל ם לשתתף עת לק פס לענם. שתם לתן, ש ען ם, כן ש נ קם ענ ענם צפת לכך. ם ענ ת" קפ לכל צ שר צרכם לתן ל שר.. עת ש לצרך ק פס ן לשנתם לצק רת.. ן רם תנן נפלת פם כל ש נסן כן ן רם צקתך נ של שת. עם שן רם, ' כן ש' נסן קם שכן ' נשם קר קרנם ' ם, ' סר, ' ער פס פס עצ "כ ר של ש צ קש ן כל קש. ' כן שלעת ל נך "ק לר " שן ערן ש ש, נך ' ם "כ כל ש נסן ש כר לקש שלעת, נ ל רם תנן כל ש.. נ ספרם של לר ם לנצ ענך שם עת צר כל ש נסן. שכנם נם לר ץ ער פס.. נ לקר כל ם תלת ש נסן קרת קרן נש של ת ם ' קרת פרשת עלתך ע כנ עש ת נר כנ נש ש ל. לתן ר קר ' פרת לצק לע"נ קר. לר רצן שסרם נצ ר קרת נש.. ן תענם צר כל ש נסן. ל תענת כן ם פרת רם תן נ לתענת ער ר" רצ לתענת ער" ר " שתר לתענת ל ן כ כ לכר על תענת צר כך נ ספרם. " שסר לתענת כך נ שכנם. כ לר של לתענת תענת ם סר. כ. תענת לם תענם כל ש נסן שפ' שת תענם. ן צרך לעשת תענת כ כפר על תענת כ תענ תענת לם שת. ש"ע תכ' סע' '. ". פסם ' ע". ", לש. ", " ס"ק '. ר ר". ר" תכ' סע' ', ל"צ " פ" ס' '. כ" ת '. פ"ת. ק רכ תכ' ס"ק ' שם שע"ת. ש"ע סע' '. ע"ש ת ', ", " ס"ק '. עש רק על שנ פסם. פר" קל' ס"ק ', ל"צ " פ" ס' '. ר" סע' '. של" כ ף ק' ע", "ר ת ', ר" ת ', " ת '. ק שר פ"צ. ל"צ " פ" ס' '. ש"ע סע' '. ש"ע שם כ כ שכנ" " ת ', ש" ת ', ר לצן " פ" ס' '. ר" סע' ', ק עק ת ', ר" ת '. "ע כ כ פס ע' '. ר" סע' '. (ע"פ תנם רם ס' רפ' כ" שם). כ" ת ל'.

12 נ ש נסן סר. תענ תענת לם שת שצרך לעשת תענת על תענת, " שתר ל לעשת כ כ כ תענת ש נסן ן לפנ פס ן לר פס. כן תשר. כן ל. כ " שן לתענת תענת ם ל. ללכ ש ל תעש עף ל תענ ם כ ל. ל. צק ן ש נסן " שן לר כך נ שכנם. פ' על ת" פנ ן ל ל לר. " שתר לר. ללכ קם שנ לר ר קם של נ, ל ש ל תעש עף. ל. ן ספן ן רשן כלל על ת כל ש נסן. ל על ת" פנ שע ל ל ל נקר ספן. פ' ער פס לר צת. ל. נם ספרם ער ר" נסן לעלת לקר נפרם.. נם שן עלם לת קרת כל ש נסן שש ל כר ש נסן על ער ר" ם רע של על ער ר" רש לעלת ש נסן (ל ) ל ר ל. לקרת צקם תר תנת שרם על קר כל שנ ל קר תלם שכ ל ללך כל ש נסן ל ל ערר עצ לכ.. " שן לע צ ש נסן. ש תרם ם ן עשם שם ספם. כן לכ.. נם לרת ם סר כל שת. עש כן על על כת כל נ קר על קרן. ענן נ כל ' רלם. ש נם ללך סר ננעם לכ פרס.. עם לנ כל סר, ' כר לקש שעל רלם רם לרת שנר פנת קר לכת ללך ' ש נם נ שרל לעשת כן פנ ם נ "ל שעשם " שנ של ר ששרל עשם ת ת. נ כן ם "ל. ' ם ר ש ל ר קשת. נ " שתר לתענת ם סר רק לר. " שן לתענת כל סר. שעת סר לתענת כן ש ם כן לכ.נ לר של לתענת תענת נ כל סר. (סעף ל סר של פס רק לתרם תענת נסן). נ. ש שנם של לכל צ ר" נסן. ש שנם ל' ם קם פס של לכל נ נ צ. ש שקלן לכל ע ער פס. ללכ עקר ן סר לכל קר ר לקן ס' תע' כל פר ן. כ כ כ תש' ר"ש ל " ס' '. כנ" ". " ס"ק '. פרש רפ' ת ' שם ר" רש"ל. כ" ת ל ל ל ל ל ל ל'. ר" סע' '. ר" ת '. ש"ע ס' תכ', ש"ע " ת' סע' '. כ" ת ל'. ר" סע' '. ר" ת '. ל ל ל ל פ" ס"ס תק'. שר ם פ"כ ס", פנ רך ע' שצ'. ש"ת ל לעל " ס' ק'. ש"ת ר שע " ס' פ'. ש"ת נ" " ס' נ'. ש"ת קנן תר ס' שכ', " ס' קכ', קץ ת ל פסק ש נסן ע' כ', נ" ר" ע' נ'. ר" סע' '. ' סכ ' ע". ר" ת '. רכ ם שלם ת תקכ'. רם ' '. ת"ס (על ש"ס) ת ש"ע. ש כללם ערכת ', פת ש ת קנ'. ש"ת תר לש ס' ק' שם נ נ נ נ ר". " ס"ק ', ר " ס' רפ'. " כן, ' תענת ' ע". "ע פס ע' '. שכנ" תע' ס"ק ', ק נ נ עק ס"ק '. שנת עק " ס' תע', ש"ת " " " ס' קנ'. רת ם ס"ק '. כ כ

13 שת ל סן תל שת ל. שת שלפנ פס נקרת שת ל ' פנ נס שנעש. שפס צרם ק עשר לש צ צרם ם ' "כ שת לק קשר לכרע כששלם צרם ש לם לש לשם פס צת שם שנם קת ל כל לק לשרל על שם נס נקר שת ל. ' שנעש נס ל שנתקצ כרת ת עלם צל שרל שלם ם עשם ש פס לשם שר ת כר צרם לכ קש פרע ששל ת שרל כשל רצ, ר נם רם לכ צרם כרם. ' כשר כר צרם כך, ר ש ר לר ת כל ם ק" ל ת צרם לם שנם ל כל לק ת שרל. ' על שם פסק ר שרל ת ל שר עש שם צרם.. נם שת קם לר שת שלם רך, לר שת ל רך.. ש נם לפר ער ל' נת שת ל פ' של ל ער פס. ש שנם לפר פר כל שנ ץ ם ל ער פס שפרן פר רל. ש שנם לפר פר רק כשל שת ל ער פס ל שר שנם פרם פר רל. ללכ ת פרן פר כך ם נ שכנם. כל קם שנ רת עש כפ נם כן ן לכנ"ס שנם של כפ שנ, נ כפ נם.. נ כל קם שרש ר לצר נם שכם לפס. ן סר לר רש לע כשפנ לקל לרן קש כן שרן ש לרשת רת.. כשל ער פס שת רשם רשת שת ל שת שלפנ, כן שן שת לרת לכ ן.. נ שכנם לר נ שת ל ת תלת עם נ ע לכפר על ענתנ. נם לפ נ ר" ן נם כן. ש"ע סע' '. ר. תס' שת פ' ע", ", לש. כל ס' '. ל"צ " פ" ס' '. "ר ת '. לש, כ"ל ת '. עש ר ס' קע' שם ר", ערך שלן סע' '. ר ס"ק ', ק" ת ', ר" ת ', ש"ת ספר שע ס' ל', כ"כ ל"צ " פ" ס' ' שכן עקר. "ע פס ע' ל', " " ס' ל'. ל"צ "ע שם. ע שם " ' ע", פ"ל " ת '. " " ס' רפ' ס"ק ', פת שערם שער ' ס"ק '. רשת ר"ל, "ר ס' תל' ת '. ר" סע' '. ר לכ שם שם ר".

14 ן קת ץ כל לכ לפנ סן תל ן קת ץ כל לכ לפנ. קן ת ץ תלת לל ' נסן לר נר רם סקם כל קם ששתשם ש שש שכנס שם ץ. " ש קם צת ככם. " ש ר צת ככם כן לכ.. ם שרל לצ שת לפ עת ר"ת רש לק ץ צת ככם (ל לפ ר"ת) כן ששך.. עם שתקנ לק לל שם שנ ם צם תם נר פ לק. ל ם שך. שר נר לל ק תר. עם שקם לר נר סכ כן פסק "פש ת רשלם נרת" שכ שפש עשם ע" נרת. ר ם נ על לרם סקם שם שם לק.. " שש לכת ת ר של ת ן קת ץ. " שן צרך לכת של כן לכ.. ש פשר ל לק ץ עצ נ של של רך ם ן ל, צרך לשכר ר שק ל כן ם קם רק ל צרך לעשת כן (תר נ שלת לקן ס' תל').. נן (שת ע ל נקר) פר צת ק ק ל רם. שקנ לשל ת ת כך כל לרך על ק ל ם ל קנ ל, כשרך על קת ת כן ם על קת ת ר, ם ן ל ת לק צ רכת שכנ ר ם ם נ כל, ל רך.. צ שע קם צת ככם סר לתל לכ כל ע שק. עם ש שך ר לכת כלת שכ ק. ל ל תר, " שסר לתל לל כר צ שע קם צ"כ. פ' של רק פרק עת לס לפנ כ תלת ן ק. " שסר לתל לל ן ששת ש ר כ כ שקע. " שסר לתל לל רק כשע ן ק כן לכ. ע כ כ על כן כלת פת נת ע כצ. כן כלת פרת שת כל שער תרם, כ ץ שק רף כן ן שע 56 רם תר ל תר. כלת פרת ר כשע ן כ ק ל לכלם.. ם ל של שר כת כ' סר קם ק כ. ש"ע סע' ', ק עק ת '. " ס"ק '. "ר ת ', ן ש פרשת צ ת '. נע רל פ" סע' '. ' פסם ' ע". רש" שם. " ס"ק '. צפנ פ" פסק '. ר. " ת '. פס"ת ע"פ עם " ס"ק '. ל"צ " פ" ס' ', "ע פס ע' '. "ע פס ע' '. " ת '. ש"ת ת כ " ס' ', רכ" ת '. שע"ת, כ" ת '. ש"ע סע' '. " ס"ק '. " ת '. ר" ת כ כ כ כ '. " כלל ק' ת '. ק עק ת ', ש"ת לף ן ס' ', "ע פס ע' '. ר"ל, ". " כ כ כ ת ', " ס"ק '. " ס"ק '. " ת '. קת פס ס"ק ' שם רנ נ.

15 ן קת ץ כל לכ לפנ. על נת רצ לשר נת ן קת ץ רש לנת ת שת נ ת שק, ק ת נת ם ת, ם ן ל ת לנת לסר נת כ ללך לק ת ת. נת לכר ן כן שן ק ען ש קנם נת, כ ק ע תלת לל קם שש שש ץ לר שלכ ק ת שר נת.. שנ סר פ' ע קם קת ץ ל. שעף קש ל לק ץ, רש לשן ע ר ל נ ת שערנ כער כצ שע, כ" תלת לל ל ל צע לל נ על שקש שערנ סר ל לשן ע שק.. ששם קם ת ץ כנ"ס ק כר תם ש לם לר של לכל לפנ ק ל ם קש לם לק ל שכל רשם לכל ר שק כר תם. ל. שער תר תקם לרם קעת לר ערת ש שש שם לכ לק ץ ל ר כלם לשער, " ם ם שער תקם לכ פסק ל פלפל סר לקם ל שער ע שלכ לק "כ ל. " ם שער לכ פסק תרם לשך ל שער, ם פלפל סר לקם שער כשע ן ק כן לכ. שער ף ל שנת ל פלפל נ כפסק לכ. ם עם רר שן שש ל ל תר ר לר ק לשער שלכ לק לפנ שער. ל לכת ל קת ץ ל פלפל תר קם ק.. שער תר שתל ע", נ ספר נם צרכם לפסק כשע ן נ שכנ ל צרכם לפסק כשע ן.. ם קש ר שנ עסק ל שכר ק ן צ"כ רש לל ע ל ן.. ם תל ע" כל לכ ל כשע צת ככם, " כל לכ פסק צת ככם. ל ל נ פסק. " כל לכ נ פסק ל ל פסק. " שפסק ם ל ם לכ כל כן לכ לשכנם. " ם כל לכ ם ל נ פסק ל ם רצ לפסק כל לכ ת על רכ כן לכ לספרם.. ם ע ן ק ע ל תפלל תפלת ערת, קם לתפלל ערת "כ ק ם ש שם ש ר קש נ שכר לק לר תפל.. כ כן של ק לל סר רם ל ם, ע שק.. שנ כל לק ת של צ פת ת כ "כ סר רם נ"ל ע שק פ' שש ל תן ת כן. ל ם ר שס כל ש ל ק כל לל רש לעשת רם נ"ל כרל. לכן נצ נסע כ' ש פשר ל לעסק. ק, רש לל לעשת לכ ל ל ל כ כ ל"צ " פ" ס' '. ל"צ שם. נע רל פ" סע' '. "ע פס ע' '. ש"ת צל כ " ל ל ל ל ס' ס'. פר", ", " ת '. רנ" " ס' ע', כנ" " "ע פס ע' '. "ע שם. ל ל ל "ע שם. ל"צ " פ" ס' '. ת ת '. "ר ת ', ר" ת '. ע"ש ת ', " ס"ק ', "ר ת ', כ" ת כ'. ש"ע סע' '. ק עק ת '. ר" " ר" עת ר" סע' '. "ע פס ע' '. "ע פס ע' '. " ס"ק '. " ס' קנ'. נע רל פ" סע' '.

16 רכת ק ר צע של לק סן תל רכת ק ר צע של לק. קם שתל לק ל ר לשם כ' רך רך ת שם כ' שר קשנ כ' על ער ץ. ן שק לעצ ן שק לרם. עם שרך לשן פ' שנ ער עכש, כן שעכש תל ער, שק כ לער, ם ל עכש לער. ם רך לשן לער ץ צ ". עם של רך על ל ץ ' כן שעל רם של ן רכם. ' כלל ער שנ ל ל כלל ל ל כלל ער.. " שש לרך שנ על צת קת ץ. " שן לרך שנ. ללכ ן לרך. שלש ש כל פר ש רך על שנ פר ם ת צת ק "כ רך על ער ץ. ם ן ל פר ש כן לל סר רכת שנ ם על ער ץ. עם שן לרך שנ ' כן שק לצרך רל רל רך. ' שם שן ש כש נ. שכנם ל נ ר.. שכ לרך תל לק רך כל ן ש ען ק. ם סם לק " שר שתש ץ ר שק ת לק ש רך ק. " שרך ל שם לכת שע שת לרת. " שרש לרך לרת שרפת ץ. " של רך כן לכ. פ' תך כ ר לר שסם ל רך. ם סם לק ל ע ל כ ר ת ל, " שרך. " של רך כן לכ. כ. ש לר של לר פ' ענן ק ן רכ לק. ם ר, ם ענן כ כ ק ן צרך לר לרך. ם של ענן ק צרך לר לרך. כ כן כ כ לר שתל לק ל ר רם שנם ענן ק, פ' ר תר. ל כ כ ענן ק רש לר. ם ר של ענן ק נ ר רך. ר כ ק נש כשסם לר ת נס ל. כ. נצרך לנק צע ק " של רך שר צר ע שסם ת ק. " ל שרך ל תן, ש שכ לרך כן לכ. כן רש לענת ן רך רך ש ל צע ק.. רכ ת כל לק כ תם כן כל לע כ נ ת פ' ר שנ ל ל נ ת ן רכ כ שענ ן ל. רך, ם ק קת רם. כן ל רכ פרש ם על קת רקם כ " שלכ נשת לפסק ל על ל ל רכ על קת רם. ע ם ל ענ ן צ ל שכנ לצת. ע " שכלם לק ף של שע כלל ת רכ ע" ל. " שן ר ל שק כשל שע רכ. כן לכ. ר"ל, " תלת תל', ל"צ " פ" ס' '. ש"ע סע' '. פר". " ס"ק ', ר" ת '. " ת ', ער" ת ', ר" ת ', ש"ת "ע ס' ל'. ", " ס"ק '. " ר, רנ רם שם ר" ער, פר". רש" תש' ס' רנ', רכ" ת '. ן ש פ' צ ת ', ל"צ " פ" ס' ', "ע פס ע' '. ל"צ שם. ר ס"ק '. רם. ר" סע' '. " ת '. "ר ת '. " ת ' שם " " כרע " כ כ שרך ן ן. כל, ר" סע' '. ער" ס' קנ'. פר". כ"ל ס"ק ', ש". ש"ע סע' ', "ר ת כ כ כ כ כ '. "ר ת '. " ס"ק ', "ר ת ', ל"צ " פ" ס' '. רכת רם " ס' קל', פר". ר" ת '. כ כ ר"ל, ע"ש ת '. " ס"ק ', ק סף ת ', " כלל ק' ת ' ר נ פ".

17 כ ל רכת ק ר צע של לק. ' תם שרש לקם רכ ת, רק כשם רקם קצת, ל ם ם רקם ש, כן רכ שנ צ ת ת שנ " כל לרך על ת שנ.. כשנ ר לק, לכתל ש לנת נשם לם לק ת ץ ע ם ם נ נשם קנם צ ".. ע" שנ ק כלל נ ר לק ן ע" רש לרך. שק ע עצ שצ תר של כל לרך. ע" שנלש צע ק קש ר ששך לק ן ל לרך ש פ' של שעת רכ.. נם לנ פתת ץ ק כ קת ת. עם ' כ של ת רכת לל ם ל צ שם ץ. ' כ של שכ לל לר. ' ם ק ל צ קצת ן, תרשל תש ק. ף שש שכת שנ נ נשם נ נ ן לנ כן של שכ פררם. לעש ן לל נ. ש שכת שנ נ נ נ של ת רכ לל. כן ע"פ ס. ם ל נ פררם נ עכ. נ נ. ע"פ ס ש לנ ת ' תכת של ץ. ש רם שש לנ ' פתתם. נכן לעשת שפתתם כל פת כת כ שם ל צרך ק רת נ נ כ של ער על ל ר ל צ. ל צרך ש כל עשר תר כת. נכן לרשם עת שנם ת קת שנ ם כך ם "כ שכ קם של נ ם ר רש צנ. כ כן שפררם סרם של תפרר ת.. שת עשר פתתם נ ת לקם כ קת ת ל ק, כ ס שק לצם. ס ל נ עכ כל ק עצ ללקם כ קת ת.. ש נם שעת ק לק נצ כ לרר ץ ק לכל שנ ץ ס. ש נם לק סכן לרר ת ץ ס. ש נם לתן ל צלת קער שנ ת פרר ץ ס. ס. ק לפנ ' ת שצ לרך כ " שנ צרך לנ ' פתתם. " ס שנ ' פתתם לפנ ק. לנ, קל ש ל על לסך.. ם של צ ת כל תכת שנ ת קת ץ, נ צרך לק ת כל ס ת ע שצנ סך על ל ש ל "כ.. ם שק ל צ ץ כלל ם ל נ פרר ץ, שרף כל לפת כ לכר ס ס ת ער, כ" כשן שרפת כל שם ל תשת (כן שנ קר ). ל של פס ת פפ ת '. נע רל " פ" ער ', קץ ת ל ", "ע פס ע' '. ל ל ל ל ל ל ל נע רל שם, "ע שם. " ס"ק '. ". ש"ע סע' '. כ" ת כ'. פר". כ" ת כ'. " ל כלל ק' ת כ', ר" ת '. "ע פס ע' '. ש"ת לף לך של " ס' קצ', "ע פס ע' '. ר"ל, ק" ת ', ר" ת '. ערך שלן ס"ק ', נר שלם ת ', רש"ל לן ס' ', ער" ת ', ל"צ " פ" ס' '. " ס"ק ', ק עק ס"ק '. כ" ת כ'. " כלל ק' ת כ'. ר" סע' '. ר" שם. ר" ס' קצ'. נ נ נ כ" ת ל'. ר" ספר תם עם ס' כ', " ס"ק '. ק עק ת ', ר" ת '. תש' עק לכ ס' קכ'. נ נ נ פע" שער כ' סף פ", של" ף ק' ע". כל, ר" סע' '. פר עץ ם שער כ' סף פ" שם ר", נ נ נ של" ף ק', ק שר ס' פ'. פת עלם ת ' שם ער ק. ר" ס' ', "ר ת '. רת ם ס"ק ס ס נ ' שם נת פתם, "ע פס ע' ל'. רשת ר", " ס' תקנ'. ק עק ס"ק '. של פס ר ל ס ס ס ס ת ק', רת רנ ת '. " תל' ס"ק כ'. סר ם. ן ש פרשת צ ת '. ש"ת נת צק " ס ס ס ס' ל', ש"ת ר שלם " ס' ק'. ש"ת קנן תר " ס' פ'. "ע פס ע' ל'. רשת ר"ל, ר" ס' ס ת' סע' '. כ" ת ל'.

18 נר לק קת ק סן תל נר לק כן ק. ק צרכ לת לר נר ל לר לנ.. ער ל ק לל ' ק ם רך. ל רפסת פת רש לק לר שש.. ן קן ת ץ לר ק ל לר נר. עם ' פנ שנ כל לכנס לרם לסקם. ' כן שר לשרף ת ת ל ר נ ק פ. ע ם ק לר ק " שעל ן צרך לק ש. " של על צרך לק ש כן לכ. ל ל ר לרך. נר ק נקר כל שר ל שלת ל.. ן לק ת ץ נר של ל של שן ש ף על כלם כן ן לק נר של שן, שר ש ף על ם ם נ כל לכנס לרם לסקם. ל ק נר של שע. ע ם ק נרת ל קת ק.. פתלת צר פן על עץ ק לל שן נ כשע כשר לק.. שת נרת רם נם כק ם קלען ל ם כל נפר כשרם לק ף שק ' נרת. כל שש ל ' פתלת נפרת נן נעת נקר ק. ל ם לק ' פתלת רת לן שע עשן נר ל נש לק ל לנר ע כשר לק.. שן ל נר ששש לק קם סם ע" נר שש לק כן רכ ר של תת שסכ לרץ רש לק ע" פנס של. ל רכ, " של כ רך. " שרך כן לכ כ. קם כל קת שש לשש ש כנס ם ץ. כן צרך לק תת כ ספסל ר שרל לכל שם. " שן קן ת כס ף שצ כ שלם כנסם שם ץ כך שרר שנק שם. " קם שצ שלם כנסם כ ץ ש לק. ר תע" נר ש ץ פס ל של כל כ שנ.. כס לם לק ת ספר שלם ש לנקתם לקם לפנ פס ל קתם קת ץ " ם כס ת ם לר לש רנ נם צרכם ק ם כ ל כס, צרכם ק ם נק ת כנ לק נם צרכם ש ק. " כ שכל צ נם צרכם ק כלל לל ' קת ץ כן לכ. ש"ע סע' '. ש"ע סע' '. כ" ת פ'. ש"ע סע' '. ש"ע סע' '. ר. ", " ס"ק '. " ס"ק ', פר", "ר ת ', רכ" ת '. ר" ת ', "ע פס ע' ל'. פת"ע ת '. ש"ע סע' '. ר, לש. ש"ע סע' '. ", פר", ק סף ת '. רש"ץ ן שע ר ץ ף כ' ע", רכ" ת '. כנ" ", "ר ת ', " ס"ק '. כ" ת ', "ע פס ע' ל'. " ת '.

19 נר לק קת ק כ. ספרם שש שש שנצ ם ץ " שש לקם קת ץ. " שן ם כ לקם סכם על ל. כן לכ, ר לק ת על רכ. ספרם ל שם לשלן כן רם כ' ש לנקתם לנערם לפנ פס.. ר רת שנן שש שש שנ שם ץ צרכם ק, על כל שכן לת ק כנסת נן ע ת (ל ל על) שנ ת שכנם שק ל לכלם כן רכ שת ם על קת נן.. ר סק רנת של כן קל עלת סן תת ר שנן, על כל ר שנכנס לשם פ' פעם ל לקם, לכן נ שכנם שק, ם עש ל כרת ץ נעל ת קם על עת של כנס פס נ צרך ק.. כנת כן סם צרם סם ם קת ץ על עלם לקם, ל ל ל רך ק ם ק לפנ כן ת ת רך ף שש רק סם נם.. ש לנקת ת לפן כן שצ שרם צע כל. כ כן קפל של קרר שס לת ש לנקת שצ ר פרר ץ ש. שעת רצת ל לתת שקפם ש לר של ם על ת. ל. פרם שש נם צע צע רש לשתם פס. ל. ת כנסת ת רש צרכם קת ץ. " ש ש לר ם על ל ל ל כך. " שספק לם נקן ם. ללכ ם ק. לרכ " שש לרך על ק ל ן כל לעשת ל כן שץ נ של. " שן לרך כן לכ. של רך, כן רכ שרך ת. ש לכר לר קת ץ שן לכנס ץ לכנ"ס.. ת כנסת ת רש שך לר ל"ר ף שרשם רשם עתת ר כת ק רכ ם עש ל.. קת צרם כשר של שרם שנם ת סר סס צ ם קת ץ על נל ר, שר של על שר, ם רם ל קם על פקם עם לקם ק לל ' עם רכ, שרכ על תם כנ על קם, ם קם סר ק ק לפנ ' לל רכ.. שעלת ר רק צרך לקם שם קת ץ, ם ק שנ ת ל ר ת נ צרך ק ש. כ ל"צ " פ" ס' '. ש"ת ר ש " ס' ס' קנרס לקרק, ר" רנן שם " "ע ע' ל', "ע פס ע' ל'. כ ש"ע סע' '. כ ר" ס' קצ'. כ ש"ת רת פרם " ס' ש'. כ כ ש"ת ל"צ " פ" ". ר ת' ס"ק ', ש לפ ערכת ' ת '. כ ש"ת ל"צ " פ" ל ס' '. כ "ע פס ע' ל'. כ עש ר לר" ת קע'. כ ר לצן " ס' ל', "ע פס ע' ל'. ל ש"ת ל"צ " פ" ס' '. סר פס כלכת פ" סע' '. ל ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ל "ע פס ל ל ע' נ'. נע רל " ע' קפ' קפ'. נע רל " ע' קפ'.

20 נר לק קת ק כ. ר ת שנם ם ר צרכם ק ל רם שן ם עת שם נם צרכם ק. לכן סק רץ שקרקע ת ן רן לקר ן צרך ק פ' שרר שש שם ץ. ם ר פנ ע" ר נק לנ. כ. נק ת ת ' נסן כן לק ץ לשם ק לער נר של לכנס נ ע ץ שם עכ" ש ל לק לל '. ם ק לל ' לר נר " לק ש נ נ נ לל '. " שנ לק ש כן לכ. שק ש לל רכ ס"ל. נ ר שתש ת ץ ת לק עם רכ. כ. ר נ עם קלם ק נם קם כל קת ל קם רך ער נ על ש לם על שסכ ם נק רצ ת כל ת כל קת. " נ שעשם כן קר לר שרכתם לל. ר לק כל קת נ"ל שכרנ ף שנק ת כל ת ת על רכ. נ כ. ם שן ל ת ק רק כס ן ל לרך על ק. כ. ם שצ ץ לר של ת ץ נ רש לכל כן שכר ל נר נ שר ל. נ ל ם צ ץ ן ק רש לכל. ס כ. שספק ם ק ת ץ ל, ר ק ל רכ, ספק רכת לקל. ס כ. רן ר שעת לכר ץ ש ל, " ש לק. " שנ ס ס לק כן לכ. כן נ של קם ר. ש רם לכר צם ' נסן (ש ר ת נן כר ת ' נסן) לרצם לצת ת כל פסקם ר של פרם שת קת ש ל ק כר ל נם קם ס ת תם רם שנכר. ל ל ל ש"ע סע' '. ק עק, רשת ר"ל. ל ר"ש ש"ת ס' '. ר" ת ל', "ע פס ע' '. ר" ת ל'. פר", ר" שם. "ע פס ע' '. ש"ת רש"ם " ס' ', ער"ש סע' ', "ע שם. רשת ר"ל, ק עק ת כ'. תשת נת " ס' רפ'. ש"ת ל"צ " פ" ס' נ '. ש"ת ל"צ " פ" ס' ' ש"ע סע' '. ר" סע' '. נ ש"ע סע' ', ר". ", לש, נ נ ", " ת '. ע"ש ת ', ק" ת ', "ע פס ע' '. כ" ת פ'. נ ק עק ת ', נ " ת '. נ ש"ת ר"ש ס' ', "ר ת '. רך פקך צ '. נ ן לף ס' תל', פת"ע ת ס '. נ רת ם ת ', ן לף ס"ק '. נ " ס' תקנ', קר ם סס" תל'. ער"ש תל' סע' ס '. ק", " תל'. ס ש"ת נן עלם, ת"ס, " ס' תל', ש"ת ל"צ " פ" ס' ', "ע פס ע' נ'. ס ש"ת צ צק " ס' ', עת קשם תל' סע' '. ס רת רנ כרת ץ ת '.

21 . ל ץ לל ם ' ע" של סן תל ל ץ לל ם ' ע" של. לר ק ש לר לצנע ת ץ כ של צרך ק נספת.. ר ק לל, ל ת ץ. עם ש צ לסק פ לר ן סר ש ת נצ ער על ל ר ל צ ל לר של נ ער.. נס ל שר לל כל ר (כל ץ שר ( כ רשת (ששנ רשת) ל ת (של רת) ל ערת (של ערת) לל ל כעפר רע (תל כעפר רץ). ש ספם ר ר "ע" נ ר שר ע ץ. " שרת כל ש לר קץ תת כ' " קף ף (כ כל) ש שנם לר ת כל נס ' פעם ן לל ן ם.. " שש לר לל ל פקר כעפר רע. " שן לר פקר. ש שקפם של לר כ צק שר כ ש ע" ת. " ש שר פעם שלשת פקר כל עש כנ. ' של שת שר ל ל ר פקר ל כן לפקר.. ן לר כל ר כ ן ת ( ת) כן שצרך לכלל ת כל ץ שש ל ף של ת.. עם שלל ר ל ת (של רת) ל ל ת שר כן שרצ לכל ע ם כ לקם צת שרפ ץ של לר לכן נ ל כל. עם שרם ת ל רת כן שעקר ת ם כל שנ על לם ן ר ללל כ ר ל לכן תקנ לר רת. עם שעל פקר ף ש ל כל פקר צרך פנ ' כן של עם תשת שעש כעפר ל עם פקר.. ש שתר לפקר ת צ לפנ פס לר לכת לר פס. " שן כ לעשת כן כן לכ. קם פס ר נ כל לכר ת ץ ש לקל ל כ ש עם עת שפקר ץ ל שר על ץ ר תר, ל.. לכתל ש לר ת נס ל רת כפע סרם ל שן שר כ כ שנ תנ תפל. שם ש כן נ צ. ם נ ן שר כ כ ר לשן שן. פר כל ץ שר שרשת כ'. " שם כשר לשן כ שן ר ם פעם ת רת כ ש כנת נס. ש"ע סע' '. ש"ע סע' '. פסם ' ע". כ" ת ל'. ש"ע סע' '. ". ת ן שם ", ", ע", ע"ש ת '. ", פר". ר קצע סר ע"ץ. ש"ת ל"צ " פ" ס' ', "ע פס ע' נ'. פ" ת ל', כ"ל. ען קנרס תל לרם ת ' ער 14 לר" ר' רם של" שרך כ שם על. " ס' ' ת ר', ן ש פרשת צ ת ', "ע פס ע' נ'. ל"צ שם. ר, ", ע"ש ת '. ק עק ת '. סר ם, "ר ת '. ר"ק ס' ק'.

22 ל ץ לל ם ' ע" של. ל של ם ן לר ל רק לר שרפ שם ר קם שרפ נצ שרף כ ץ שנ של. לכן צרך לשרף קם שע ששת תך שע ששת נ כל לל כ כן שכר סר נ רנן. של ספק לל ע שע ששת עלת שר כ* כ כל לל ע שע ששת ר. ם ל ספק לשרף, שרף "כ ש.. נס ל ם ר ת ל ת ערת ל ערת (שרת של ל רת שערת של ערת) כ'.. לכתל ש לם לל ץ עצ ל ל ם קש ל כל לנת של של ת ל ל צ. כשל של ר צ של פלנ ל. ם ל ת צ של ע" של עת ן ל כלם ם "כ שנע לע" של ל, נ ל כך ל ל ל. ל. נ של ם שש לם רשת לכל של רשם לל ת צ. ל קן, " ל ל שנ רש כן ש ל ר שלת. " שרש לעשת של כן לכ. שת ל ל " שן לעשת של לל. " שפשר לעשת של כן לכ.. ם ן ש ת ל קם ש נצ ם נ עש כן ששת תל. ף ל רשת. שת ל רשת עפ של ר רשת. ש שלת תר לשן כל ר ע כ רשת על (כל ץ שר שרשת על) כ'.. כ כן לכתל שרף ע" ץ עצ ם נ כל, שנ נצ ת שרף ע כן ש ם ן ל פשרת שרף ע" נ ת ם ם נ כל עש ע" של. כ לת ספר ף קכ'. ר" ס' תל', "ר ת '. כ "ע פס ע' ע'. כ ", ר" ת ', כ" ת כ כ כ כ ל'. כ " ס"ק '. ר" סע' '. לש, " ת '. לק ר" שם סר ר קפל. ר" כ סע' '. כ " ס"ק '. לש ס' תל', ר" ס' ת' סע' ', ק רכ שם ס"ק ' שם ר"ע פנ. ל ל ל ל כ* " ת' ת '. ל ש"ע סע' '. ר" סע' '. ל ש"ע סע' '. ר" שם. קת פס ת '. ל ל ר"ע לפס פ"ק, "ר ת '. ר"ע שם, " ת '. ר"ל, ק" תל' ת ', ע"ש ל ת '. ע". ל ר"ל, ק" תל' ת ', כס" ת ', " ת '. ש"ע סע' '. " ת '. "ק, "ר ת '. סר רך ם ת ', "ע פס ע' נ'. ש"ת קנן תר " ס' ל'.

23 של ק ' סן תל של ק '. ל ק לל ' ק ם ' רך על ער ץ ר ק ר ל ם ל ע שע ששת. כל ק ש לעשת כשל עש לל ' עש ת לר נר.. ם ל ק ם ' ק תך פס, ם ל ק פס ק לר פס. כ של כשל ץ שער על פס. כשק פס רך לפנ שתל לק. ל כשק לר פס נ רך. עם, ' כן שנ ן ער ל ן סר כל קת שם קנס ן לרך על כך. ' על קנסת ן רכם שם שקנס על ער ן רכם על ער.. כשל ק ער פס " שק פ' ם של פס ם צ ץ כפ על כל. " שן לק ". " ם ל ל לפנ פס ק ף " ם ל ל ק " ל ". לעש ש ל תעש עף ל ק " ק צ " רשן.. כשק " שק ת שע שנכר. " שש לק רק לל. לעש ם ש ספק שצ ץ ת ק כשנכר ל ם ע שת נק ק לל.. שת ער פס שע ששת נ ץ רשם, ער פס ם כנ לכת ץ ער על ל ר ל צ סר לר פס ם ל כנ לכת תר ץ לר פס. ל ק ם שתשם ת ף של כנ לכת קם ם ל שתשם ש לקת קל של לק ש ל על לסך.. שק ת ץ לפנ לל ' שק לל ' ר צ ת ק. ש"ע סע' '. ר"ם פ", ר" ת '. ק עק ת ', "ר ת '. ש"ע סע' '. ", ע"ש, פר". ר"ם פ" ן ', " ת '. ש"ע סע' '. ס. " ס"ק ', " ס"ק '. ר נ רש פ", ", שכנ", ע"ש. פר". ר" ת '. ע"ש, " ת ', ר" ת '. רכ" ת '. כ" ת '. " ת '. " ת '. ש"ת ל"צ " פ" ס' '.

24 ק לצ ת לפנ פס כרת ' סן תל ק לצ ת לפנ פס, כרת ' נסן. פרש לם צ שר קם פס עת לר לר פס שעת של לר לעלם ם צ תך ל' ם לק לל שקם צת. ל רכ. עם שתך ל' כר ל על ת ער כן של' ם קם פס רשן לכת פס. ם צ קם ל' ם תר ן צרך לק. כשע פס לנ כן ש קם שע ששת. ם עת לר קם פס ף שצ פל תלת שנ צרך לק קם שצ כן שש שש ש ר סך ל ל ל פנ לער.. כל ן צ שר ננ רק צ לנ רת ל צ לער רת ת נ ן נ כצ שר ן צרך לק לפנ שצ.. צ שר ש לק עף שק ע" של ע" נש ת לל ' שר ק עצ לפנ '.. צ שר ק, כשל ר כל ר ע כ ת ן (כל ץ שר שש ת ) כ'.. צ שר קם ל' עת לר קם פס ש ק כשצ, " ק כשעת לר ם ם קם ל ם ר ר קם ן לק קם צת. " ף שר ר ן קם לק קם צת כן לכ.. צ לרך ש לק, שרף ת ץ ת לל שק.. צ לרך (ל פרש לם שר) " שן נ כצ שר תך ל' ם שצ ן צרך לק. " כל לפ ענן שפ' רך קר ם ר ם ם לפנ פס צרך לק ש תר ם ר קם ן צרך לק קם שצ. כן לכ.. צ שר תך ל' ל ק " צרך לר לק לשל של שק. " שנ צרך לר לשל של. ללכ ם כל לנת של נ ם ל כל לסך על ל כשע פס.. צ שר קם ל' ם עת לר קם פס שעת ק נ כל לק רש לק כשר, ל ם עת לר תך פס לק פ' שצ רש שנ.. צ תך ל' ם קם פס כר ת כל צ ל ן עת לת ת פס נ צרך ק, ל ש ת ץ לפת ש פר כ שתל כר על כ ץ שק ר ת, ששל ר קם ' קם שת קנ.. כר צ ' קנ "כ ע ץ, ש ל לנת ש ת ר נ על כרת ץ ' כ. ש"ע סע' '. ר" שם, ף ש"ל שם " ל רך עת לרך ק"ל ס"ל. ר, לש, ע"ש ת '. ש"ע שם. ר" שם. ", ". ש"ע שם. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. " ת ' '. כ" ת '. " ס"ק '. " ס"ק ', "ר ת ', ק סף ת ', ר" ת '. " ת' ת ', כ" ת' ת '. " שם ת ס"ק, פרש ת '. " ס"ק ', "ר ת ', ק סף ת ', " ת '. " ס"ק '. ק כ סף, ק" ת ', "ר ת '. כ" ת כ'. " ש"ע סע' ', כ" ת ל'. ש"ת ל"צ " פ" ס' כ '. ש"ת שע ס' '.

25 שכר שכר ק עש פס לן סן תל שכר שכר ר ק, עש פס לן ם ק. שכר ת לר לצרך ' נסן לך ם קל פת עש קנן על שכרת (כסף שר ק) לפנ ' על שכר לקם ת קת ץ ם לר ' סר ל פת על שכר לק ץ. " שסרת פת קעת ף של עש קנן על שכרת. לכ כע רשנ. לכן שכר ר ת לן כסנ לצרך פס ע לר לפנ לל ' נסן לק ת ץ שר רכ כן לל לשרף לרת ת ץ. ר לן שנצ רק לל ' לרת ע ת לן "כ לק ת ץ לל רכ.. ר שע ללן ם ' עצ ", על לרר ם ק ת ץ ר, ם ל ק ק עצ ת ר רכ.. כשש ר שנ שר תר צת לן לק נ ק, על על לן ת ק.. תר קם של נק ן ל לתר ע שק, ל ת כנסת של נק כל * לתפלל ף של נק.. ל שפ ת לם ק לל ' ת רנ פצ ל רכ. ל ם ת לם פר ש ל ר נפר לק רכ.. שכר ת ל (פן תר) לפנ פס " ף שסר פת ל לפנ לל ' שכר לק. " ם ש ת ר לשכר לר קם שם צ, נ לק ץ ת. שכר ת כל צ שש ץ שר שנצ נכר, נ צרך לק.. שכר ר פס ר ת, ף שלל ' ע ל קל ת פת, שכר לקם ת ק.. ר שת נשרם פנ של ש פס, " שם לק ץ לל ' רכ כן שם שלם שכר ל נם כשכר. " ף שנם פס ש ם לק לל ' רכ. ף שצם ש לפנ לל ' ם לק לל רכ. " שן ק עלם ל על רש ש על נלת ש. כן לכ.. קנ ר לפנ פס נ נכנס לר ל רק לר פס, ף של קל ת פת ל לפנ פס, לק לל ' ף נן ש, כן שצ שפעלם כנסם לתך תם ץ, ם קש ל ק כר ל ת ר כרת ץ נ צרך ק. ש"ע סע' '. תס', כס" פ" ן '. פר", ר" ת ', " כלל ק' ת '. ת ר נ קת * ץ, סר פס כלכת פ" סע' '. פס"ת ע' כ'. סר פס כלכת פ" סע' '. ת ר שם. ש"ת ל"צ " פ" כ'. תרת לת פ" סע' '. ק" ס"ק ', " כלל ק' ן '. ש"ת ת"ס " ס' קל'. פס"ת ע' כ' ער 9. פס"ת ע' כ'. סר פס כלכת פ" סע' ', קץ ת ל " ע' כ'. נם נת " פ" סע' '. נם נת שם. תשת נת " ס' רפ', ם נם " ס' רפ', ת ר לכת קת ץ. סר פס כלכת פ" סע' '. " ס"ק '. סר פס כלכת שם.

26 כלת צ ת צר נק תרפת לפס סן ת ת כלת צ ת צר נק תרפת לפס. נ שנכנס לת שרל ץ ן שרל קק לצ, ל סר שנ ת צ ע ת שלן פ' פסק פ. פ' ששלן ל. ל ם ן שרל כל על שלן תר לתן ל לכל צ על שלנ. ל שנק שלן פ "כ כשצ ת ק כל צ ע. שנ של לכנס לת עם ץ עם ש פל פררם ל סר. ן סר סתכלת על ץ פס. ל לר ץ ען לקן ס' ת' סע' '.. לכן כלם שלנת נם צרם ש לם לר לק ם נצ שם עם ץ ת שלן ם ם שלן רך ל.. ש רם ף ' שלנת סכם ל נם כשלן לכן ש לר נם סם כנ"ל. ר ת על רכ.. צר קסק, תרקם, סנם, שם, שת כלם, ר נק, שש שערם ם ץ, ש סרם לשתש ם פס כן שרם נף. ש תרם לשתש ם פס כן שנם רם פ' לכל כל. כן לכ ר ת על רכ.. כל תר ר שנ ר לכל כל רק ר שנפם קם ן סר ץ ל ם נפם לר ן סר לער. כל תר רק לקם ת ץ לנת נ ל סר כל נשר על.. ר שנתער ץ נ כל כל ם ל סם עם כלם ת, תר לק פס ל סר לכל. ל נ עלם לר לכר לנכר עם שר ץ.. רקת של תרפת כן שת פת ענם ף נם שער ם ץ, שן ששם ע" כל ל שש צנ ן סר לשתם פס. תר לנת ם כן לכרם ל לל צרך לם.. תרפת שער ם ץ רם לכל לר נ ם, תרפ ש ץ ש לל תערת ר לכל, סר לשת פס.. תרפת שער ם ץ כן שער ם סם רפ שנ ר לכל ם עקר ן תרם כל ם לל שן סכנ. ל נם לר לק תרפת שן ם שש ץ. ם ן ת תרפ עפם תרפ נר ק, ערם ר ר תרפ שנ ר לר נ ם. כן קפסל פתם ת פררם ק לתך נר ק לקפסל כשר לעם. ר ת על רכ. פר שנ ל ל רק כ ש ל שם על שש ל לנע תרפת שש ם שש ץ. ר תרפת ם כ נם רם לכל לר נ ם. סן ת' ש"ע ת' סע' '. " כלל קכ' ת '. " ת' ס"ק '. ק" ת' ת '. ר" ת' ת '. ק עק ת' ת ' שם של לק כלל '. פס"ת ע' כ'. נ" שם ש"ת צל כ (ל צת שם). סן ת' ש"ת ר לכל " ס' כ', צת ס' ק'. ש"ת של ש " " ס' ק', ש"ת ן נם ס' ', ש"ת ל"צ " פ" ס' '. " ס"ק '. " ס"ק '. ש"ע סע' '. ש"ת נת לער " ס' ל'. ש"ע סע' '. ר" ת כ'. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ש"ת כת ספר " ס' ק', רכ תש " ס' קנ' ס"ק כ', " ק' ס"ק ', ש"ת " " ס' צ' " ס' ס', ש"ת עת " ס' ס'. ש"ת כ כ צץ לער " ס' כ' פרק כ', ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ש"ת עת שם, ש"ת ל"צ שם. ל"צ שם.

27 כ כ כ כלת צ ת צר נק תרפת לפס. תרפת עשת קנת ף רם של לכל קנת פס נם צרכם לר כ תרפת ל. כ. לכל (ספר) ל נק פצעם ש סרם לנת ם פס. ש תרם כ לנת ם פס ם נפסל כלת כל קם פס כן לכ כ. נם ש לר של ם שם שש תערת ץ. תרפת פת שש שש שש ם ץ, ם ק שרפם נם כתרפת רלת כנ"ל ם ל כ ק ן לקל ם נם כנם.. ל שש סכנ כר לל תרפ ץ, ם ץ לל תערת נ ר לכל ש תערת ץ נ ר לכלת ם, ן שש לקת תרפ פס. ם ר פקרנ לפנ פס ש שנ שר תננ ל תנ ר ק נ על עת של כ כל פעם כת ת ת. ם צרך תרפ קנ ת רקת של כ נכר, עף של תרפ לפנ ששלם ם לק תרפ ר שנ כ תרפ.. ננ שר לת עשת עלן קנת פ' ע שער ץ נפסל כלת כל לפנ פס ש לתר ללם ף לל שן סכנ ל שש סכנ שע שש תרפ ץ נ כר סע' קם כ. שת שנם כן פ שש שש לתערת ץ ם " שם סרם שש ל כ פס. ש תרם כן שנם רם לכל כן לכ ר ת על רכ. ל. שר עפת שכשר לפנ פס לל ש שש ץ, תרם כל פס.. ת נכר שכלת ץ פס ן סר שתת ל כלת שר פס. ת ל ל שכלת ץ עקר ן ן לסר ל שר ש לקם ר לקנת כל צר שר ל לכל פס לפנ פס ת על רכ.. סרת שש שש לתערת ץ ק ק ת עפת סר תר לעשן תם ל כן שן ץ נכר ם נפסל כלת כל ק ר ף שש שש שעש ץ ל ש תרם לר פס קל ש ל על לסך.. צ נ שש ם ם שערם ם ם צעם שם לק כ תר ל לשתם פס ם ל ן לשתם ל ם כן נפסל לכלת כל. כ. צרם שערת ם צת לן עש עלן " שסרם כל ן ל לשתם ת לל כרת ץ. " שלכתל סרם ע תרם ם ערם כל ם קנם לפנ פס. קל ש ל על לסך ל. כ. שרשת על ם ם נם נ ר לכל ם נ ץ ען ל שער ל כלם ץ לפנ פס, תר לכלם פס כל כן לשת כל ת. כ. תר לשת פס ת רעל עכרם רכ ם צפת רעל. כ צץ לער שם. של ש ק " ס' ק' ש"ת " " ס' ס', "ע פס ע' ק'. פס"ת ע' כ' ער כ כ כ כ 24 פס"ת שם. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. נשת רם ע' רס', "ע פס ע' קכ'. שערם צנם לכ ל ל ל ס' ק' ס"ק '. ש"ת קנ שם " ס' כ', ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ש"ת רת ל ש " ס' ק'. ש"ת ערת שם ס' קל', שערם צנם לכ ס' ק' ס"ק ', ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ל ל ל ל ל "ע פס ע' ק'. "ע פס ע' ק'. לק" ע' שס'. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ש"ת ל"צ " פ" ס' ל '. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ש"ת ל"צ " פ" ס' '.

28 סף ן ץ שצ נ רת סן ת סף ן ץ שצ נ רת. ץ ם ' סף שע רעת סר כל סף שע רעת ע סף שת תר נ לכר ל לכל לת (ל שש של שר נ ער ששר) סף ן שרפת ץ. תלת שע ששת על סר ם נ. שעת ל ם נת נם תם עלת שר (עלת שר 72 ק' לפנ ר). * לקנם פשר לתן לכל ץ ע סף שע רעת ר.. לר כלת ץ שף פ צצ שנ. שש ל שנם תתת רצם שפשפם ן לעלם רתם ר לערת עלם רתם כל רשן ת על רכ. נק קנ פררם כן ת צפרנ ץ נק ם. (כל רשן פרש ם שתשל על ש קקם של).. ם שנצ נ ת צ נ רת ש פרש שעת ן ' נת, " של ן תלת סר ץ כפ קם צת ץ ן לקל ן לר. " של ן תלת סר ץ כפ קם שנצ על ץ, כן לכ. לכתל ש לר ללך ם כפ קם צת ץ. לכן נסעם ל"ל לפס כן ם "ל ל" לפס צרכם לנ כפ נ"ל. ם שר ת נ ת ת קם שץ נצ תן לם ת ץ תנ ר לם שרשם לעשת ץ כפ פצם נ כפ ן קם שנצם. כן ן ל שרפת ץ. ש"ע סע' '. " ס"ק ', "ע פס ע' נ'. * ש"ת ל"צ " פ" ס' כ'. קר לכ ערכת ץ ת כ', ן ש צ ת ', "ע פס ע' ס'. "ע שם. ערר שנם ע' ק' ת קל'. ש"ת ענ " ס' ל', כ" ת '. ש"ת ס לרם "ק ס' ל', ש"ת לש רכ "ת ס' ', קר קש פס " ס' נ'. ש"ת נ" " ס' כ', ש"ת " " ס' צ' צ', ש"ת ר ש " קנרס לקרק ס' ק', ש"ת שר ר " ס' ס', ש"ת ל"צ " פ" ס' כ'. ש"ת נ" שם. כ

29 ער פס של שת סן ת ער פס של שת. ער פס (' נסן) של שת קן ת ץ לל ' לם ת, ערם ת כל ץ ם שש, שרם רק ל' סעת ללל שת לם שת קר. לער ץ ער שת קם צת ם תלת שע שת. " שש לער לפנ סף שע שת תלת שע ששת (שעת נת עלת שר). כ של לעת שר שנם לער לר צת. ת ל של ם ר שת קר קם סף ן ץ.. נס רצן שנצ סרם לר שרפת ץ ש נם לר ם ' ר שרפ. ש נם לר שת סף ן ץ לר רת ל. כל עש כנ ש על לסך כל רך שעש.. ם ששכ לק ת ץ לל ' ק ם ' נר רכ. ם נכר לל שת של ק, " שק לל שת ע" ר של שש ת (ל ע" פנס) קת שכנ לן ק שת ם. ת קת שצרך נר לק, ק צ " לר נר. לל רכ.. קם ר לתפלל ן ל שת ם לתפלל ם לסע סעת שרת, ם ש ל שת לר רכת תר רך שר שת רכת ק"ש ק"ש ע של שרת עש כן קש כל כצ פת לפנ סף ן סר. ם ן קצר ן ל לכל קם תפל ל תפלל "כ ם ספר כל צ עשר ע שע עשרת ם שכנ " כל פרת תשל פס. " שרש לכל צ עשר ע שע עשרת כן לכ.. סע שלשת ש לעשת קם שע עשרת (שעת נת עלת שר צ שלש שעת נת קם צת ככם) לספרם לכתל עש צ נת שלת עם נלת ם רכת ן. ם ן ל עש צ עשר נ צ שנלש ן ל ש שר שקם פרת. רך על לפנ ר נ נת לר רכת ען שלש. ם כל ם כשער סע 216 רם נל רך רכת ן. סע כ שלשת על נת ש לכסת נת כר לן כ שכס פת. שכנם עש סע ' כ שר ם ם ן ל, עש פרת שעת נם. שעש ם כת ן כ כ תשל כת שעת נם. ם ספר שן ל צ עשר עש שר ם. כ של עש סע ' קם שע עשרת רש לעשת כל ם. כ. שכל עם צ עשר כת ר של. ל לכל תר כת, כ שלל כ כל לתן. כ. ש רם ש ללק ת סעת שרת ל' סעת שנ צ ת סע '. כ כ ל " פסק נם " צ שע. " רע שע. " ן ע כ לך ' ת. ל שש לקם סע שלשת ק ר צרם קם שע עשרת ללכ כשן ק ל פשר לסך על ע שספק כ לך ' ת. ש"ע סע' ', כ" ת כ'. ש"ע סע' ', "ע פס ע' ס'. "ר ת '. ש"ע שם. ר" סע' ', "ע שם. תשת נת " ס' ר', נע רל ער פס של שת פ" סע' '. ער פס של שת ר צ כן פ" סע' '. שערם צנם לכ ס' ק' ס"ק '. ק לשרל ע' ס' שם ש"ת פנ ן. פס"ת ע' ל' ער 7. ש"ת שר ר " ס' ס'. ש"ת קנן תר " ס' ק', ש"ת שנ" " ס' קצ'. ש"ת קנן תר שם. "ע פס ע' ס'. ש"ע סע' '. "ר ת ', כ" ת '. ש"ע קנ' סע' ' " ת ', "ע סכת ע' קל' קל'. כ

30 ער פס של שת. ער שת ' נסן ן סר לכ צת כשר ער פס ל תר לכ כ כל ל ל ער שת ל ע ן נ קנ. כן תר לעל כלם ער שת ע סך לשת.. כלת צ ער שת " שן לכל כ כל ער פס ל תר לצרך ל שעת ל ל ק. " שן סר ן לשש ש לכל ער פס של שר שנם כן לכ. ל. ן לשל לצרך שת כל נק סר שנ כשר לפס. כ צרך ל "כ סר לעשת כן כן שנ לצרך ת ם. ל ל ר שנ נק שספק ל קנ על תר. תר לשל כל כשר לפס כלם כשרם לפס ר ל ע ץ לם ער ם לכלם פעם כ שכל לכלם עם לת פתת, כך נם כל ת שרל ם של ר נק שנ כשר לפס שפנ תת ר לסר צנע כל. ש רם לשף ע" כשפשר.. ן לכן שלנת כסת כל כל שת ללל סר כן ש כנ שת ל" כנם ער שת צ"ש ם ן ל ן נ כל לכנם קם ם כל לכנם ע" עף. ם נ כל ע" ש לקל לכנם שת (כ " שכנ סר רק כשרת לר ן ר ל כן שרק ת שן ל ן צ"ש רש לכן). שכל ש על שלנ לר שסר.. " שן ללש שת כן ש כן שת ל" לכן לף צ שת. ש תרם לסר ם שש ש פרר ץ קם ם כן לכ. תר לשן צרם שת לצרך שכל לת ער לל סר תנ של ר שלך לשן לצרך כן ש כנ שת ל" ש סר.. ר שסם סע נער פ שכל על. ת קם כל רק ת פררם לת כס לץ שפך עלם ר פם כן קנק ל ל נפ שם קצ. קם שש לכלך ר תר לשף ם רק של ס כן ע" קל לת ת לכך רת.. לר סע נער פררם כן שף פ ם קל לצצ שנ שת כשע של ר ם ם כפ תנם שצרך עש כן ם עכש ם נ צצ כל שת נ ק רשת רכ ש צצ שנ ענת שף פ. שש ל שנם תתת לר נ שצצם, ער עלם ם רתם כל שנ.. ם נשר ץ לר שסם כלת, ל (ר פ נס ל) כפ על כל ע נ נ צ " ער. עף לשלכ לכ"ס לתנ ל ם שע נ שת שלכנ לת כס. כ כ כ כ כ כ" ת '. ר" סע' ', "ר ת '. כ" ת '. סף ץ ס' תשל', "ע פס ע' ס'. נ" כ כ ס' כ'. כן ר לרן ת סף שרם פרשת צ ל' ע". פר". כ " ס"ק ', ר ר". כ " כ כתם ס' קפ'. רכ ם שלם ע' ת' שם רכ תש. ל ש"ת ל"צ " פ" סע' '. ל ש סע' ל ל '. ער פס של שת לר" כן פכ" ער כ'. ר" " ס' ס', כנ" פס ען ת צ', רכ" ס' ל ל ל ל שס' ת ', ר" ת '. ש"ע רנ' '. ק לשרל לר" עלץ. ש"ת פר ש " ס' פ'. ר"ש לצק ערת על ע"פ של שת. ל ש"ע סע' '. ל " ס"ק '. ר" שם, עלת ר לר" ס ס' '. " ת '. עת תר סע' ', פ" " ס' תק' ס"ק '. עלת ר לר" ס ס' ' ע"פ " ס' תרס' ס"ק '. ק לשרל עלץ סע' נ'. ן ש צ לק של ע"פ של שת סע' '. " ס' רצ' ס"ק '. נ ש"ע סע' '. פס"ת ע' '. שש"כ פכ" סע' ' ער כ'. פס"ת ע' '. נ "ע פס ע' רנ'. נ ש"ע סע' '. נ " ת כ'. נ " ת כ', כ" ת '. כ

31 שרפת ץ סן ת שרפת ץ כ. ' רכם לער ץ, שרפ פרר ק ק לר רק לם לנר. עם כנ ' רם שעש צרם לשרל שרפ כנ ששרפ ת שרל כר רל, פרר רק לר כנ שנק ת נם על שר, רק לם כנ שרק ת נם נלם לר ע" כך נכר ת נס ק" שצלנ שע.. ם שלך ת ץ לת כס ש לער ן צרך לפרר.. ן שרפת ץ ם '. עם שתקנ לשרף ם ל לל כ ן שרפת נתר. ם רצ לשרף לל לר ק, " רש. " שצרך לשרף ק ם כ שכר ל כן לכ. ל ם צ שר של לל רש לשרף לל.. תלת ן שרפת ץ תלת שע שת (שעת נת עלת שר) לכתל, ן לשרף לפנ כן שם ש ן כל ם שרפ ר ל תשת. " שפשר לשרף תלת קר. שר תר ן ל ן לתן ע שע שת רש לער קם.. סף ן שרפת ץ סף שע שת תלת שע ששת. (שעת נת עלת שר) ם ל שרף ע תלת שע ששת שרפנ "כ ש.. כשע ן שרפ סר כל לכת ע ששרף כנ קת ץ לעל ס' תל'. סר רק תלת שע ששת ל לפנ כן. סר רק לכת שנן קשרת לפס ל לכת קשרת לפס רש לעשתן שן שש ששכ ער.. נ לקם ער ץ שרפ. צרך לשרפ ע שעש פם לר ל רק ס שער שם תכנ ר לכל כל ם. ן לפם ת ץ ע" נפ קם שנשרף ל תן ע ששרף לר לפת כת כל לשפך נפ. תך ץ לתכת קנת כ ששרף, שר לפת תכ ת ש לפת כת (28 רם). ם נ כל לתכ לתכת קת שפך נפ לר שרפ כ שפנ לכל. כ. ש שנ לשרף ת ץ ע" לל. ש שנ לסק תנר לפת צת ע" כ כ לל. ש שנ לשרף עם ץ ת פתלת נרת נכ. נם ם ם, שר שנעש צ עשם ע צ. ע נ, ש" נ לשר ת צפרנ ש שך כל שנ שרפם ער פס עם ץ שש שתנ לנ ש ם כ. כ. ש לרק ץ לש נ ככל צת שש לעשתן ן. כ. נשם "כ ת צת ער ץ (כשן ששרף לן). כ. ם נתן ל ת צ קם שע ששת נ צרך לער ץ כל קם נ עשר כ פתתם כ לקם צת שרפ.. ם שרף ץ קם שע ששת תר לנת פם פס ל ם שרפ לר שע כ ששת סר ל לנת פם ם של צל ם נסר תשל נ. סן ת ש"ע סע' ', כ" ת '. כ" ת '. " ס"ק ', ק עק ת ', " ס"ק '. ר"ל, ר" סע' ', " ס"ק '. ר" סע' '. ר"ל, " ס"ק ', ק סף ת '. " ת '. של פס ם נם ל' ער ץ. סתת לשן ר" סע' ', קר ם, "ר תל' ס"ק '. ק עק ת '. " ת '. " ס"ק ', כ" ת '. ערך שלן סע' ', "ע ע' ס'. ערך שלן שם. ר" סע' '. ר" ת ', תשת נת " ס' רצ'. ש"ת ר ש " ס' קכ', ש"ת ל"צ " פ" ס' כ'. ל"צ כ כ שם. "ע פס ע' ס'. רש"ל תש' ס' פ'. ר" ס' קצ', ק עק ת ', ן ש פרשת צ ת ' כ כ כ ת כ'. נ קלת שנת. פס"ת ס' רס' ער 17. רת ם סע' '. כ ש"ת שת ר ס' פ', שע"ת. כ ש"ע סע' '. כ " ת ', כ" ת '. כ ש"ע סע' '.

32 שרפת ץ. ש רן לשרף ת ץ ק צר על ץ כל של לצת ת ר"ן כ שסר ש תר רק כשץ רשת ע". ש רן לשרף ץ ק ע" ל כל רם נ"ל נם ר תע". עצם ל ע" ר ר (נר קש כ'). ל. לכתל ן לנת ר לת של לשרף ץ. ם ן ל פשרת לשרף נ ת ל ל שת נ ת סכם על שלנ. ם נ כל לנתם, נ ר. לכן ל כשנפל ץ ש לכתל עף שעל ץ רנ ל ר. ל. שן ל ץ כלל לער, " ש לר לש ץ כ לשרף. " שנ ל רק ם ש ל ץ לער. ר לש ץ כ לשרפ ת על רכ.. שנשר ל ר ץ קש ל לשרפ כל " שן ל לרק לפ שפ שכנת ל כן שש ל "כ לק ל על שרק שם "כ פקר לק פנ '. " שפ שפ שכנת נ ש של לכן ם רק שם ש לרק ר"ר ף רץ שרל שער ל שכת לם, כן לכ. ש ע רכם לע ' שפך על ץ תך פ שפ ר נק רף כקנק כ' כך של ר לכלת כל. ל ' רש לפקר לרשת רם ת ץ קם שע שת. ש רם של לרק ר"ר כ לר ן סר צרך ל לער ם שר שם כן שנר לען כל. ר ת על רכ.. שש ל שכנם ם רם ע נן ם נם ץ נן שתף קת סם, שפקר פנ ' נ ם ת כת כל ש נן.. צ ץ פס ת " צרך לצ לקם שן שש שכל לער. ל ש פ' ע כ של ל כשל כל. סר ללל ת ץ של לצרך ער פ' ץ של, ש כלנ. צ ץ ר"ר " כן שסר לער על כלן לשרן ן רש לר לנ צ ל של קרקע ' פם (24 ס"). " ף שק לרם ל ללנ, שם ללנ ר כ ת ש של כן לכ.. צ ץ ת " סר ללל ל כפ על כל ע לל ער לל. כ. צ ץ " ר ש ץ כש כר, כ שצ פעם שנצ צ כפל, נ צרך לשלכ ל לל נער לת כס. נ כ. ' נסן של שת צ ץ לר ש שעת, נ כצ " כנ"ל. נ כ. צ ץ " " ש לער ן ל לרך ף שנתץ פס ס"ל. נ* כל כשרך ער פס של"כ ש ל לרך. כ. כר ת כל צ ל צ ץ " שן ל לער ל צנענ, שר ץ של נ ך ערנ. ל שן סכם ן כרם ץ ש ען, ש לם לער (" נ נ צ ") כנ"ל. נ פש שערם ל צנעם. ל ל כ תשת נת " ס' רצ'. רש"ש שת ס'. " תל' ס"ק ', ש"ת קנן תר " ס' ל'. ל שע"ת ל ל ל ל שם ר קצע. קנן תר שם. פס"ת ער 6 שם כם. קר ם ס' תל'. ר" ס' תל' סע' כ', ש"ת ר ם " ס' ', ק עק ס"ק ' שם ר"ק. ל תשת נת " ס' רפ'. ספר קש תר כת של על. ל ש"ת נת צק " ס' נ' שם ש"פ ת, ם לעת רן סע' ' כן שנ נר לען כל כשע כ" ת ל', שת צק פ" שם ר" פנשן רש" רש" "ר ר" ס של". ל ש"ת נת צק שם, ש"ת ש"ל " ס' קל'. " ס"ק ', " ס"ק ', "ע פס ע' ס'. ש"ע סע' ' כפ של כ" ת ל'. תשת נת " ס' רפ'. סן ת ש"ע סע' ', ש"ת שר ר " ס' '. " ס"ק ', " ת '. ע"ש ת '. ש"ת ל ת " ע" ס' ' ת '. ר"ש ס' ת', "ר ת ', ש"ת לרת נתן " ס' ל', "ל " ת. ש"ע סע' '. ר לכ " של כל. נ " ס"ק '. נ "ר תל' נ נ נ נ* ת ', שר לף, כ" תל' ת '. " תל' ת '. קר קש " ס' ע'. פס"ת ער 7. פס"ת שם. כ

33 תערת כל פס נתן עם פס סן ת תערת כל פס נתן עם פס. ץ פס שנתער ר תר פ' ש כת פ לף של תר תר נ, כל ער, נ ל כל נסר רנן. עם ' כן שן לם נ כל שנ ענש כרת. ' שם ש ר שש ל תרן.. כל ץ שנתער עם כלם כשרם לפס נ ע כל ץ, ם נתער פס, כל כלם סרם "כ כשר כל לפס ש צרך. ם נתער ער פס ם כל ץ נ ן (שער על תר 24 שעת שש רן) קם שת " ש לקל. סלק כלם כל.. נתן עם לפם (נקר נ" לפם) נ שער על כל ץ 24 שעת לל שש של כל כשר לפס, לספרם כל תר כל. ף ששל פס. פ' שן תשל פ ששם ק כל. ל ן לשל לכתל. לשכנם כל סר. ף נ. ם ש פ ששם תר ש לקל לתר נ לכר לעכ"ם. ם רע לפנ ן סר ץ ף לשכנם תר. ש קלם ם לשכנם ם כל נפם ע לפנ פס. ש רם לשכנם ם כן לכ. ספרם רם פס ת כל רת ר" ם ר. ר שנפס לר ן סר כלל.. כל ץ שער על ' ש לל שש של כל כשר " שם סר. " ף לשכנם ש לתר כל כל ל ן לשל לכתל כן לכ. ש"ע סע' '. " ת '. " ת צ' " שם. " כלל קכ' סע' כ'. ש"ע סע' '. לש, רכ" ת כ'. ק עק ת ', " ת '. ער" ת כ'. ר" סע' '. "ר ת '. " ת ', כ" ת רל'. " ת '. ש"ת שם רש עת תר. ע"ת שכ' ע"פ " ת' ס"ק '. כ" ת רכ'. " ת צ'. ש"ת פנם רת " ס' כ', ש"ת ם של " ס' ל', ר" ס' תשל'. ש"ת כם צ ס' ע' ע', "ע פס ע' קס'. כ

34 כרת ץ סן ת כרת ץ. לכתל של לשר ץ רשת כלל ל ם כן ש ל כת ל כעל כלת כ' שכל לשר לכר ל ם פר שרצ לשר ץ לכר ל רש. ץ ר עקר ן תר לכר. לכתל רם של לכר.. תש "ל שכר כר כר ת שם ן ש" כר ר צרם " לכר, ע כר על תר ל לנת ץ, של ת צ ר ץ ר שנכר כן ל ר כשר לכל.. ף ץ של סר לנת נ. לכן סר לר ר של פת. ר ל פ של תר ל לר ת פס ף שר ל של כן לנת ר. כן תר לער פס ל פת ף שר ף שש ל רך רת ל של תכן לר.. של ער ת כל צ ע שן שם ץ רשת עקר ן נ צרך לעשת כרת ץ ל, ל ש לר כל ת לקם כרת ץ כ לצת כל פקפק.. סף ן כרת ץ סף שע שת תלת ששת (שעת נת עלת שר).. נכנס לר ש פ' של שתש שם ץ, ש ל לעשת כרת ץ.. פשר לכר ת צ לכ פ כשרת צעם כרת ץ ף שכל ם כר ל ר.. ל תך שע תר לכר ת צ ער פס קם ן לסר עם ק כר של סר.. של כר ץ כל ס ש שנ שר תר צת של כר צ, ר כר ת צ של עת, תר ץ לר פס.. לכתל ש לתם ש על שר כר ם שכ לתם רש לקש ר שתם של. ע ף ם ל תם כלל נ עכ.. רשם לכרת ץ לתן כסף לר שכר ת ץ עצ ל נ כן לר שרשם ער לף כשרת עצ תת שצע ת כר. ר שש ל פרנס נכן של ק כסף על כך לען רת קש שם. לפ עם שר לקת כסף כ ששל כל לסך ששל עש שלת. ש"ת ר לצן " פ" ס' '. ש ערכת ץ צ ס' ' ת כ'. "ע פס ע' ס'. ר" ת' סע' '. ר לכ שם " פ' עת לכן לכן סק לסר ש כל ץ. רש"ם רת ם ת' ס"ק '. סר פס כלכת פ" סע' '. כרת ץ כלכת ע' '. ר" ת' סע' '. נע רל " ע' קצ'. ש"ת פר ש " ס' צ', ש"ת נ" " ס' ל'. ש"ת ש צק ס' ע'. ת שנ ע' '. ש"ת ר ש תננ ס' צ' ת ', נת ש ס' ' ת ל'. ש"ת ר שר " ס' קכ', ש"ת ש לכ " ס' רס'. ש " ס' ' " רת, תשת נת " ס' ר' ' עם לכך. ש שם ת '. לפ תשת נת שם. כ

35 כרת ץ. קת שנ ם ץ כל ץ, ש לסרם נעל לצנע פת. ספק ץ ספק שק עלם נר שכת על ץ כ שכר ל כשל כ.. ן לכנס פס לקם שץ שם "כ ש שם צ ' פם ן ץ לנ כ. ן לעשת צ ע" פרסת סן על ץ כן שלכם ם תת כ. ם קשר סן של תנעע תר לפרס ת כצ כ.. תר לכנס קר לר שץ סר שם ם כר קם ל צרך לק ם ף כשרת שכר על ת ץ שכר שכר ת רשת ל. כ. כ כן ן לפת רם שם ץ שכר, כ לצ ם פץ של נכר ל, כ ר כך שכר לע ער כ.. שר צ נ צרך לכר ת ץ ק כל ץ שן סר ש ץ ק כלם כ. ם נם לכר ת ץ ק כלם כ.. ם לרם ש לכר ת ץ ק פנ כלם ל ת כלם עצם כ. ם ער כר ם כלם כרת ץ, " שנ צרך ללם לר פס כ. " ש ללם לר פס ל רכ כן לכ ל.. שכר ל כרת ץ ת נ, נ נסר לשת ן ן נסך ל.. " שש ל נת פעל צר רם שש ם שש ץ, כלל שר כרת ל* ץ ם תם ל. " שנ צרך ר ת על רכ. כ. ץ של ת כנסת קם צר, ר שעל כספם צרך לכר ת ץ ל. ם שכ לכר נ נסר לר פס כל נ כן שר ל ער על ל ר ל צ כן שן ץ שלם ל. כ. כרת ץ כשנם ת ר לת של לכר ץ ל ן צרך לעשת קנן נ שלת ר על פ ל. ש רם לעשת קנן ת עלם רכ ל. כ. שצרך לכר ת צ נצ קם רק נ כל לע לצע ת נ שלת לכר, כל לנת ע" כת ל. ע" לפן ל. כ. לכתל של לכרת ץ תם שר כר ש רשת של, ם ל תם, נ עכ ל. כ ש"ע תנ' סע' '. ש"ת צל כ " ס' ל', ש"ת קנן תר " ס' ק'. ש"ע ת' סע' ', ש"ת כ כ כ כ שת צן ס' '. " ת' ס"ק '. " ת' ס"ק ', ק עק ת' ס"ק '. " תלת ס' קכ'. נע כ רל " ע' ר' שם רש" רך צ"ל. ש"ע תנ' סע' ', " ס"ק ', " ס' ק' ס"ק ', ש"ת כ כ ל"צ " פ" ער '. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ש"ת ת"ס " ס' ק', ש"ת ש ספר " ס' ל כ כ'. ש"ת לף לך של " ס' קצ', ש"ת ש" תלת ס' נ'. כ" כלל ע' ס", ש"ת שת צן ס' ', ש"ת פר ש " ס' כ', צק ס' קכ' ת ע', ש"ת ל"צ " פ" ס' ', "ע פס ע' פ', " ל* ל ל " " ס' '. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. נ" " ס' ', ם נם " ע' רע'. ש"ת לף ל* ל לך של ס' רל', ש"ת ר" ל " ס' קכ'. סר פס כלכת פ" סע' ', נע רל " ע' ל ל ל ר'. ש"ת לקת ס' ', ש"ת צל כ " ס' צ'. ש"ת ר לצן " פ" ס' '. סר פס ל ל כלכת פ". ש"ת רש"ם " ס' ק'. סר פס כלכת ע' קל' ת כ', ש"ת שכל ע " ס' ל '. ע כסף ת '. כ כ

36 כרת ץ כ. ן לקנת שם צרך שש ץ לר פס ל רק על כלת ר שם שכר ץ ל לפנ פס, ם כר נ שר תר צת ן לנ שכר, ל ם כן ר תעת כרת ץ רנת קת שכר רכם. כ. של כר ת צ ל לפנ פס, ש רשת ץ שער על פס, ץ סר ם נ. ם ל לפנ פס ם נס של ספק לכר ת צ, ם ש ל פס ר, ש לקל לתר ץ נ. כ כן ם ש ספק עקר ץ כן ק לתת ש לקל ף כל כשל לפנ פס. " של ת ץ ר ץ ר תר, כרנ ל נ ץ. כ. כל ששל לר פס ץ שער על פס שסר, ש לעל ת כל ם כל רס ש לעל ' פעם. כ. ן לנת ש של לכר ת ץ ל. כן קן ן לנת עם, כן שנם נ שלת. ל רש לנתם שלם שלכ לר לר ל שכר ל ת ץ של של, ם רשם לתם קם של שר. כ. ם ששכ לכר ת צ ל כר תלת שע ששת על כר. " שתר ץ לרם ל ל לכר עצ נ. ר ת על רכ. כ. ם ששכ לכר ת צ ל נכר לר צת ם של כר, ם ץ נקש (שתלת צ נ ר לכל) כרת על ל ף לר צת ם ער פס נ. ם ץ ר ען ן לתר לר פס ף נ נ. ל ש רך לתנ ל תנ ת קנ לרשת שקנ ת ר שץ שם ל כך ל סר לר פס נ. ל. שע של פס של ם ' " שן לכל ץ שת ץ שנכר ל ל "כ ע רר שת ף כשרת שכר ת צ על, תנ עם שכל לשתש ץ לפנ שקנ ר ת ץ. של לעשת תנ עם שם שש קנן שת נ. " שרש לכל שת לל שש. נ. ל. ץ נכר ל כן תר עקר ן לקנת לכל לר פס נ. ש רם נ של לקנת לכל ץ שנכר לנכר כלם רק שנן נפ לר פס ת עלם רכת. "ע פס ע' ע'. ש"ע סע' '. נת עק תרת שלם תש' ס' ', ש"ת רע ת " ס' ', "ע פס ע' ע'. "ע פס ע' פ'. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ש ספת נם ערכת ת '. " ס"ק '. פס"ת ע' ע' ע"פ ש"ע " ס' קפ' סע' '. סר פס כלכת פ" סע' '. ש"ת של נ נ נ ש " ס' '. ש"ת נן עלם, פ"ת ת'. " ת' ס"ק '. ש"ת נע "ת ס' ס', ש"ת נ נ ת"ס ס' ק'. ש"ת נ נר " ס' תקכ', ש" שם ש"ת ר" ס' '. ש"ת ל"צ " פ" ס' ' נ נ נ ער. "ע פס ע' קכ'. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ר" כך נ תשת נת " ס' ש'. כ

37 נ ץ ע" שכרת כר נ ץ ע " שכרת כר סן תנ. סר לשכר ל כל פס כ ששל ץ של עצ ל רש לשכר ל רכ ל על ץ. ש סרם ם לשכר ל "כ שכר ל רכ סתם פ' ש שתש לץ. כ" ששכר פס ל ם שכר לפנ פס ף ששכר ם ל פס תר. כן ם שכר סתם ל, לסתם ששם ף ששתש ם לץ תר. ש רם שכר לפנ פס תך ל' ם קם פס.. " ם לשל ל נ כ לשכר כנ"ל. ש תרם, ששל תר קל שכרת. ר ת על רכ.. ת לן של שר לקת ם, ם סר ת לן פס לכ כל לקת לת לן רם פס ר לע", רש לכר ת כל לן ל רכ קנן ר כל לשך לתפעל ת לן כל ף שת. ש שצרכ שכר ל' ם קם פס ל. ש שתר ש רש לע שם פס לש על של נ ן כן ש ל כסף צרך לש של פס. ש סרם שע שם. ר ת על רכ. ש שסר לר לכר ל פעל, סרנ פס. לעש ש לעשת שלת כם.. פעל ע כל שנ צל ם נת פעל שתעסקת שם ר ץ, " ם ק ע ר שש ע שרנ של כל עת ץ תר ל לע שם. " שסר כל צ לע פעל כן שננ שקל שכר ת ץ. ללכ קל ש ל על לסך. ם לסרם ם רצ ל פעל ר ק לתן ל שכר פת ר לק, רש. ם קם עת תעסקת ר של ר ץ ל צרם שנם ץ ף שש ם ץ, רש לע שם. נל שנת ע פעל של ם צרם ץ פס רש לקל שכר על עת. ש"ע סע' '. " ס"ק כ'. " ס"ק '. כשע ש"ע סע' ', ק עק ת '. " פר" ם " שם. ר" סע' '. לש סע' '. לש. ת כת של על סע' ', ש"ת לף לך של ס' של', ש"ת קן רן " ס' כ'. ש"ת קנן תר " ס' ל'. שערם צנם לכ ס' ק' ס"ק '. ש"ת שרם " ס' '. ש"ת ש"ת ר"ם שק " ס' ר'. ש"ת שער פרם ס' ' ם שע"ת ת '. ש"ת לף לך של ס' רס', ק עק ס"ק ', ש"ת שרם " ס' '. סר פס כלכת פ" ער 12. ש"ת לף לך של שם. שערם צנם לכ ס' ק' ס"ק '. כ

38 כשרת כלם לפס סן תנ' כשרת כלם לפס. עקר ן רש ם לכשר ת כל. ל תר ל ש שת, ל כלם שם לפס ל שתש ם כל שנ, כ פעם כשרת כלם ש כשלת רם.. עם של תקנ רכ על כשרת כלם לפס כ שתקנ על לת כלם, ' כן שע" כשר רק נפר סר תר ל שסר נתקן. ' שם שפשר לשתש כלם שם כשרם ן לכשר ת ל. ' כן של עצ צת עש, על על ל תעש של לכל ת סר כ נקר ל שן רכם עלם. ' כן שסר לע כלם ן ש.. לר פס ש לצנע ת כל פס קם שנ רל לשתש שם. לנם לנ ר ת על רכ. ש תרם קם שן ם עת שם, ש סרם לכן ן לנ ת ע פס כל שנ רנ שסלן כן ש ם עת שם ש שש ששתש ץ, קערת לל סר שן שש ששתש שנ תר לנ רנ, לעפ נלן.. נ לתן כ' שעת עם כלם לל שש קם שכשרם לפס.. כל צרך על פ צר ם שתש ץ ן ל כשר, ם רק ספק צרך על, על ל על.. כל כל שש ל לסר קם על. ל כל צרך לן ן צרך לסר ל. " לכתל סר ל, ללכ נ עכ.. כל צרך לן ל לנ שעל, של, ם נ ן (שער על 24 שעת לל שש) לספרם כל תר. נ" לפם תר. לשכנם ם על, קם פס ר שת " ש לתר כל.. שער לן ע ש נצצת נתן נ. ע שם נ על קש נצצת נתן נ. ע שתסר קלפת עלנ של כל כ. כן ם לן כל פנם שער ע כ שם נ על ץ קש נצצת נתן נ כ.. כל רס ששתש ם ץ ת שנ, ן לם כשר לפס ף ע" לן, ש"ל שש של לנם פ כ פ שקע, לכן צרך לצנעם קם סר ע לר פס כ. פ' ם שש כלם רק כל שנ שלש (ל על ש) נ של לכשר שם כל ס כ. ם כששש כל רס רק צנן כ. כלל כל רס ם רסנ, ר, קרק, כל עש כ. כל עש נתר (עפר נקר נרם כ. לנ) כ. נם ככל רס כ. ס שרש ע לכת עלת כלם, ש"ת רשת פל ס' כ', רכת פס ס' ' ת '. ש"ת ערת שם " ס' ל'. " ע' ע" ת צ'. " כלל נ' ן ק'. כ" ת ר'. " ס' תנ', " ס"ק '. " תנ'. " ס"ק '. פס"ת ע' צ'. ש"ע תנ' סע' ' ר שעל קם שע שת ן צרך שכל ל ן כ" ת ' כת שנ ת לתן כ' שעת. ש"ת צ צק ס' נ', ער"ש תנ' סע' ', תת שש ס' ע' שם ר"ת. ר"ש פ" פסם, " ס"ק '. " ס"ק ', " ת כ', "ע פס ע' קל'. פר", כ" ת נ'. ע"פ ש"ע ת' סע' '. "ר ת ', ר" ת ', כ" ת ע'. ש"ע סע' '. כ כ כ כ " ת ', פת"ע ת '. ר"ם פ" כלת סרת סע' '. " ת '. ש"ע סע' '. ש"ע כ כ כ סע' כ'. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. רכ תש " ס' קכ' ס"ק ', ספר עלת כלם פ" ת פ'. כ כ קנרס קש עת. רש" שת ' ע". " כלל נ'. ל

39 כ ל ל כשרת כלם לפס. כל רס צפ ככת נ ככל רס שן ל כשר כ. כן כל רס צפ ל עפרת ן ל כשר ל. כל רס צפ תכת על ל על ל. כל כשש שת תכת ל ם כען צע על רס ן על על ל ל.. כל רס ששש כל שנ שלש צנן ף שן לכשר ן לצנע פס עם כל ץ, לכן כסת רסנ רנ לפ שן ששם כל רשן ן לצנעם ל.. כר עש רסנ, " ש פשר לעל לכן נם לנ כר תכת פלסק לפס, לפנ שנ כר נ ער ם רתם על כר רסנ כך נם שכנם ל. " שער על ם רתם כל רשן שעש כן שלש פעם, כך נ ספרם ל. עקר ן לספרם ן כר שש ם כשר כלל ל שפ ל נם ער רתם ל.. רם, כשרם ע" שפת ת ם ם תך כ כך ער ם רתם כל רשן על ר ל. ן ף רם פלסק ל.. שש ף ש נק ש לערת על ם רתם כל רשן ל. שכר כשר לפס. שש נק נ שע ששפך ם, שפך רת ל רק ר. ש רם כך נ שכנם ש"כ כסנ. כס שרצ, פ, עץ, פ, פ ס, נר כסף. עקר ן לספרם ן שש כר ם כשר כלל ל שפ ל נם ער רתם.. ר לנקת ספן (צנר צ כר) שש ש על ם פס שש שם ץ.. תקן לש כלם, כשר שפ ם כל ששתש ש לפס.. רסנ קרק שעל קרת ש לערת עלם רתם כל רשן כסם ע ל קרת.. כל כל צרך לן על ן לשתש לכל כשר פ' לצנן. ל רך ער תר לשתש צנן ע". ל כל רס ץ ף רך ער סר לשתש צנן נ.. כל צרך לן ע שע" לן תקלקל כל, ן ללנ, תר ע" שתן לל שש ' ש "כ עש ל על ' פעם כשר כך נ. ם לנ ער של ש לסר ת כל נ. ל ם ענ ש לקל ש לכ של עש כן ע פעם נ. כ. כל ש שעלם ת כל ץ נ צרך ל נ. כ. שת רקת כל כסף ש לק ם רכם כשרם לפס כן שלכל רף נלע כל ם רק ר שנ כשר ש לעל כל נ. ל ל ש"ע סע' כ'. " ת קל'. ש"ת רש"ם " ס' ר'. " ס"ק '. ש"ת ל"צ " פ" ער '. ל ל ל ל ל קנרס ת ל " ע' כ'. "ע פס ע' קנ'. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. קנרס ת ל שם. ל פס"ת ע' ק'. ש"ע סע' כ'. עלת כלם פ" ער ת'. " תנ' ת כ', ש"ת ל"צ " פ" ער '. " ת ק'. קץ ת ל " ע' כ'. ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ש"ת ל"צ " פ" ער '. נ ש"ת ל"צ " פ" ער '. קץ ת ל " ע' כ'. ר" סע' '. " ס"ק '. כ" ת כ'. נ נ נ נ נ סר פס כלכת פ" סע' '. ש" ת '. כ" ת כ'. רכ"ת " קכ' ס"ק '. נע רל פס" נ נ נ סע' '. סר פס כלכת פ" ער 8. "ע פס ע' קל'. ש"ת נ" " ס' ס'. ל

40 כשרת כלם לפס כ. תנר פ ת רך לכשר לפס, נק ע" ר רף שפם ת כל ץ לע שם, "כ שר תנר 24 שעת לל פעל נ. "כ פעל ת ם כ שתנר לשך קצת תר שע נ. ש רם שם שתש תנר ע" של כל ר, כנס סר עם ם רתם עם פעלת תנר נ. צפ ת תתת פנ תנר נר כסף פ. ש רם שן כשר לתנר, "כ כנס ר פ, צפ ת כל צ תנר ר לנם ע פ ע" ש לפס נ. ר תע". כ. תנר רל שף ם של ל ן פם, נ צרך כשר כלל ל נק, ם ש שש שץ נע פנת רל נ כתנר פ ס. כ. תנר תנק ע" עצ שתם ע" 900 עלת צלס, פעל כך קצת תר שע. לת צם של תם כך, נק כס נר כסף ע ס. כ. כל כל צרך על כל רשן (רת ע" ש) " ש ש ם על ש רתם ס. " שן צרך ש על ש ספק ש עע ף שנ על ש ס. ללכ ם סר נלע כש על ש כשר ע" ש ם נלע לר שר ש כשר "כ כך ס*. ען לקן ס' תנ' סע' ' סע' '. כ. כן שכלל על כפ רך לעת כך רך פלת, לכן כל שתשש של ש על ש ל קם שעל רת, פשר לכשר ע" ם רתם כל רשן של על ש ף שנם רתם ל רק כשער ש סלת ס. שער סלת " רעם שלש עלת צלס ס. " רעם ש עלת צלס ס. " שם שתם עלת צלס ס. " כל רשן ם כל לכל לשתת תשל ל פסק, שכל לק צע שם ק, כל שנ ם כל לק צע כ שנת כר נ ש ל סלת ל ם ל כל ש ל סלת ס. ללכ ל פס ש לר לצרך ש ם של שעם שע עלת צלס ס. כ. על כל רשן צרכ לעשת ע" ם רתם על ש עלת צלס ע. ם שת ע" של ע. ע" לם ע. ם שת ע" קל שש כן שנם שם לתלת ש ע. כן ם שת ע" קרל נם רם לעל ע. ם שת ע" קר ר לקם ע. לעש ש לקל לעל ם ש קר ע. כ. ם כל רשן שצם ע" צנר רך כן ם רתם שם רך לר " שן ן ם ככל רשן ל כער כל רשן ע. " שן ם ככל רשן ע. קל לערת ם ש סלת כן שצרך ער כל רשן, ש ל על לסך. נ ס ס ס ש"ת ל"צ " פ" ס' '. ש"ת ל"צ " פ" ער '. נע רל פ"פ סע' '. ש ספת ס נם ערכת ' ת כ' עת רן ש"ע, כ" ת ע' ת פ'. פ"ת, כ" תנ' ת ע' ת פ', קר ם ס ס ס* ת' ס"ק ', ש"ת ש"ל " ס' נ'. פר". " " ס' קכ' ת ', " ס' ' ת '. ש"ת ס ס ס רת ש " " ס' ע'. נת של ס' צ' ת '. ת שער תר פ" ת '. רת עלם ע ע ע ס לכת פ ת צ'. ש"ת " " " ס' נ'. ם נם " ס' רפ'. ש"ת פת שך ס' ע'. ע ע תת שש ס' ', פסק תש ס' ס', צפנת פענ " ס' רע'. פס"ת ע' קל'. ספר עלת כלם פ" ער ע ע נ'. ש"ת ש" " " ס' קכ', ש"ת ת של " " ס' קנ'. ס שרן " ע' קפ' ע"פ ע ע רכ"ת " ס' קכ' ס"ק '. קל של ס' '. שש"כ פפ" ער קכ'. ל

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש רשמת מצלמות מוק רו - ערת שו מקר: סו שח נצפ צומת / כשם/ רחוות/ככרות תנוע נם צורם / פרקם/של לכ מרכם צורם/ שחם פתוחם /מוסות צורם כר שח צור תרך עכון : ום רשון 30 צמר כמות סמון ל 183 86 106 9 עת ונ 1 צפון עת

קרא עוד

ע"ב השמות

עב השמות - - 00-00 זר ר תש ב"ע 00-00 ךס ש םקתע רצ ן.זר ר תרש תכז כ בתכב רש, ם ןב חר תרט ם ןב, םקח ש ז.רבח ת ם דח כבש,'כ-'ט םקספ 'ד קרפ תש רפסב םקספ שש םחק תש ב"ע :תת ט.ם ר ח,ד ע,ם פ,ן ע ד ע ע ס ;ם ר ח,ך, ר ש ח

קרא עוד

ג" המופע המרהיב של ילדי החוגים בישגב פעמיים בשנה מתקיים מופע חוגים במקומות שונים בתל-אביב. את המופע מנהלות נעמי רכזת החוגים, טל שרון מורת חוג "קול הבמ

ג המופע המרהיב של ילדי החוגים בישגב פעמיים בשנה מתקיים מופע חוגים במקומות שונים בתל-אביב. את המופע מנהלות נעמי רכזת החוגים, טל שרון מורת חוג קול הבמ ג" הפע ההב ד הגם בגב פעם בנה קם פע גם בק נם באבב. א הפע נה נע ז הגם, ט ן ג "ק הבה", א ג הג'אז ע ג הע קקע. בפע הגם בדך קם 15 הפע ג "ק הבה", 'אז", "ק סטא" הע קקע. בפע האן בנה ד הגם פעם באם א באם אטן בפע

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E9FAE5EF20E4E0F8F520F0E2E320EEE1F7F820E4EEE3E9F0E42E646F63>

<4D F736F F D20F2E9FAE5EF20E4E0F8F520F0E2E320EEE1F7F820E4EEE3E9F0E42E646F63> ערער עתיר מינלית 8282 / 02 1. צת עיתן "רץ" ע"מ 2. שחר ילן נ 1. מינת ישרל, משר מקר מינ 2. שלמית לי, ממנ על יצע רת חק חפש מיע משר מקר מינ ית-משפט עלין לפני שפטים [23.11.2003] מ' חשין, מ' נר, 'רן ס' מערערים

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי הצבע(. וסט עם שרוולים אפשרות 2: חוט ( Vanna

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 גישת ההעדפה הנגלית נושאי השיעור העדפה נגלית הפן התיאורטי הפן המעשי סטאטיקה השוואתית מדדי כמויות מיסים עקיפים לעומת מיסי גולגולת מדדי מחירים הקשרים בין המדדים השונים 2 הפן התיאורטי אנו צופים בסלים אותם

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Lag Baomer indd

Lag Baomer indd עיונים ובי ורים בעניני יום וב ור ר ב"י ובı ז יוˆ ל ור לזכו ני לומ י ו מכי וריי, רו פי ˆ וחס, ר ונים לכל בר ב ו " חים ח ובים רב חסי ר' י ר ל פרים מנ ו רב חסי ר' יוסף מ וכל בני מ פח ם יחיו ולזכו בי ם " רב

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [ ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [31.7.59,19.6.59,9.6.59,28.5.59] לפני השופטימאגונט, זילגרג,

קרא עוד

מורה נבוכים לתשבצי היגיון

מורה נבוכים לתשבצי היגיון פתנת תגם פתנת תג אנגם הן אדגש בהגדה את האנגם ש הפתן. פן (3) = פנ במדנה 1. סטן (5) = ן טס בבת המעצת פעם 2. בקבץ (הכדסן מק צב בק (7) = מק 3. בקבץ') הגדה (נשא ספ זה) (5) = ה דגה הא נשאנ? באזה 4. חדשת חשדת

קרא עוד

בזק בינ"ל: מוצרים ושירותים

בזק בינל: מוצרים ושירותים 1 דצ מבר 2006 קבוצת ניסן תיאו ר הקבוצה ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים רפואיים מתכלים המשמשים לחבישה וספיגת דם פיתוח ייצור ושיווק של מכשור רפואי לשיפור תהלכי זרימת דם בגוף יצור פיתוח ושיווק של בדים לא ארוגים

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt

Microsoft PowerPoint - rec3.ppt תכנו ת מונח ה עצ מים משתני מחלקה, עצמים מוכלים ועצמים מוצבעים א וה ד ברז יל י א ונ יברס י ט ת תל אביב משתנ י מח ל קה Static Members משתני מחלקה members) (static משתנים סטטיים מוגדרי ם בתוך מח לקה ואולם

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח ן יל י י וא שלא ברים ש ם לי שא ם ש ש ז ים בל יוש וי ם ש א לומרשוב כ א א ע ם ש שר ב א שש ש בן ולא ק שום ור ם א כ ק ש ע על כ שונ ור שו כבר ניב י ם א רש עיק שר ם ש אם ו לש ש י אר האורמל מנא י ב א כדרו ש וגם

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

.  : ] [ :.  (. (  [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :.  : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע  מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד