רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א"

תמליל

1 רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי מינוי ממלאת מקום בוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת( מינוי דיינים לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום כהונה אחר הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית עמק לוד עמוד הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק ההגבלים העסקיים הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק קידום התחרות בענף המזון תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק כלב ברצועה הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור הודעות לפי חוק התכנון והבנייה הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות הודעות מאת הציבור הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

2 מינוי לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 )א() 3 ( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד- 1984, 1 ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אבי פורג, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל לשופט של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, מיום כ"ז באדר ב' התשע"ו )6 באפריל 2016( עד יום כ' בניסן התשע"ח )5 באפריל.)2018 י"ז בשבט התשע"ו )27 בינואר 2016( )חמ ה 1 ( איילת שקד שרת המשפטים 1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68. צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכוית אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובד רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול עפר עובדיה, אשר מונה לקצין ביקורת גבולות לפי סעיף 15 )ב( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952, 2 בסמכויות עיכוב ומעצר שבהן יוכל לעשות שימוש במסגרת תפקידו, כדלקמן: )1( סמכויות עיכוב לפי סעיף 67 )א( לחוק ולפי סעיף 68 לחוק; )2( סמכות מעצר לפי סעיף 23 )ב( לחוק. סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה בתחנות גבול. תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016( וכל עוד מקבל הסמכויות משמש בתפקידו. ט"ז בשבט התשע"ו )26 בינואר 2016( )חמ ( גלעד ארדן השר לביטחון הפנים 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502. הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה בהתאם לסעיפים 1 ו 2 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה )להלן - החוק(, אני מודיע כי מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( חלו ים בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, 2 הים כדלקמן: )1( לעניין סעיף 1 לחוק - עלייה בשיעור של 2.3%; השכר הממוצע הוא 9,334 שקלים חדשים במקום 9,123 שקלים חדשים; ס"ח התשנ"ה, עמ' י"פ התשע"ד, עמ' )2( לעניין סעיף 2 לחוק - עלייה בשיעור של 2.2%; השכר הממוצע הוא 9,464 שקלים חדשים במקום 9,260 שקלים חדשים. ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016( )חמ 3-435( חיים כץ שר הרווחה והשירותים החברתיים מינוי ממלאת מקום בוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 )א( לחוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג )להלן - החוק(, אני ממנה את דגנית איישן, לממלאת מקום נציג שר הבריאות בוועדה למתן היתרים לפי החוק. ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים 2 תתוקן לפי זה. ו' בכסלו התשע"ו )18 בנובמבר 2015( )חמ ה 1 ( אבי גבאי השר להגנת הסביבה 1 ס"ח התשמ"ג, עמ' 110; התשס"ח, עמ' י"פ התשמ"ד, עמ' 3217; התשע"ו, עמ' מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול לפי חוק הדיינים, התשט"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו )להלן - החוק(, ובהסכמת השר לשירותי דת, אני ממנה את הרב מיכאל עמוס, אב בית הדין הרבני האזורי נתניה, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית הדין האזורי. תוקף המינוי מיום כ"ד בטבת התשע"ו )5 בינואר 2016( עד יום כ"ה באדר ב' התשע"ו )4 באפריל 2016(, או עד מינוי דיינים חדשים לבית הדין הגדול בידי נשיא המדינה, לפי סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם. כ"ג בטבת התשע"ו )4 בינואר 2016( )חמ ה 3 ( יצחק יוסף הראשון לציון הרב הראשי לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול 1 ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38; י"פ התשע"ה, עמ' מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול לפי חוק הדיינים, התשט"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו )להלן - החוק(, ובהסכמת השר לשירותי דת, אני ממנה את הרב דוד לבנון, אב בית הדין הרבני האזורי אשקלון, בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית הדין האזורי. 1 ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38; י"פ התשע"ה, עמ' ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

3 תוקף המינוי מיום כ"ד בטבת התשע"ו )5 בינואר 2016( עד יום כ"ה באדר ב' התשע"ו )4 באפריל 2016(, או עד מינוי דיינים חדשים לבית הדין הגדול בידי נשיא המדינה, לפי סעיף 5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם. כ"ג בטבת התשע"ו )4 בינואר 2016( )חמ ה 3 ( יצחק יוסף הראשון לציון הרב הראשי לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 א 6 לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א- 1971, 1 התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק א' בתוספת, הם מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, כלהלן: החברה קדישא בירושלים למעט בחלקות הקבורה של החברה קדישא גחש"א קהילת ירושלים באשקלון באשדוד באופקים באבן יהודה באור עקיבא באילת באריאל בבאר שבע בבאר יעקב בבית דגן בבית שאן בבית שמש בבנימינה בבני עייש בגבעת עדה בגדרה בגן יבנה תעריפים )בשקלים חדשים( החברה קדישא בדימונה בהרצליה בהוד השרון בזכרון יעקב בחדרה בחצור הגלילית בטירת הכרמל בטבריה ביבנאל ביקנעם ביבנה ביהוד בכפר סבא בכפר חסידים בכפר יונה בכפר תבור בכרמיאל בלוד במגדל העמק במודיעין במזכרת בתיה במטולה במנחמיה במעלות במצפה רמון במיתר בנהריה בנס ציונה בנצרת עילית בנשר בנתיבות בנתניה בסביון תעריפים )בשקלים חדשים( 4,506 14,240 3,818 3,668 8,234 4,506 4,506 7,738 4,506 4,506 9,093 4,756 12,264 4,951 3,758 3,668 4,506 7,299 4,506 4,506 3,668 4,506 3,668 4,506 4,585 3,668 3,769 8,917 7,617 3,821 3,668 9,158 3,668 1 ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ט, עמ' ,240 7,679 5,658 4,506 4,019 4,019 4,506 4,506 7,827 3,668 3,668 4,506 6,127 3,668 3,668 3,668 4,506 3,668 ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

4 החברה קדישא בחברות הקדישא במועצות האזוריות ובהתיישבות אשר אינן מפורטות לעיל קבורה באמצעות מועצות דתיות שאינן מפורטות לעיל תעריפים )בשקלים חדשים( 4,919 4,919 התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק ב' בתוספת, הם מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, כלהלן: החברה קדישא בירושלים בחלקות הקבורה של החברה קדישא גחש"א קהילת ירושלים בתל אביב בחיפה בתל רגב ט"ז בשבט התשע"ו )26 בינואר 2016( )חמ ה 1 ( תעריפים )בשקלים חדשים( 14,520 14,520 14,520 14,520 החברה קדישא בעומר בעפולה בעכו בערד בעתלית בפרדס חנה בפתח תקווה בפרדסיה בצפת בקריית מוצקין בקריית אתא בקדימה בקיסריה בקריית ארבע בקריית טבעון בקריית עקרון בקריית ביאליק בקריית גת בקריית ים בקריית מלאכי בקריית שמונה ברמלה בראש העין ברעננה ברחובות ברחובות מרמורק-שעריים בראש פינה ברמת השרון ברמת ישי בראשון לציון בשדרות בשלומי בשבי ציון בתל מונד תעריפים )בשקלים חדשים( דוד אזולאי השר לשירותי דת הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום כהונה אחר לפי חוק הדיינים, התשט"ו אני מודיע 1 כי בהתאם לסעיף 19 לחוק הדיינים, התשט"ו- 1955, 2 ובהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, הועבר ביום כ"ד בתשרי התשע"ו )7 באוקטובר 2015( מסיבות מינהליות, הדיין הרב אייל יוסף המכהן בבית הדין הרבני האזורי בחיפה, לכהן דרך קבע בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב. ט"ז בטבת התשע"ו )28 בדצמבר 2015( )חמ ה 6 ( י"פ התשע"ה, עמ' ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' דוד אזולאי השר לשירותי דת הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית עמק לוד לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 )א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א- 1971, 1 קבעתי 1 ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' ,668 4,172 5,422 4,506 4,019 3,577 8,361 4,019 7,727 4,888 5,588 3,930 3,668 3,668 3,636 3,668 4,951 3,600 4,951 3,668 4,506 7,300 4,115 13,418 10,681 10,681 3,668 4,506 3,668 12,296 4,506 4,506 3,668 4, ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

5 שהמועצה הדתית האזורית עמק לוד תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אתה כדלהלן: טלי ניסים יוסי ימיני אהרון פרקש דוד ישראל זאב קופרמן צבי ויגלר יוסף קמינצקי. תוקף המינוי מיום ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 2016(. ג' בשבט התשע"ו )13 בינואר 2016( )חמ ה 1 ( דוד אזולאי השר לשירותי דת הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 ט)ג( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח )להלן - החוק(, אני מודיע כי בהתאם לשיעור עליית המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( לעומת מדד חודש דצמבר 2011, מיום כ' בטבת התשע"ו 1( בינואר ) )1( סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50 ד)א( לחוק יהיה: )א( לגבי אדם - 1,023,520 שקלים חדשים; )ב( לגבי תאגיד - 24,564,360 שקלים חדשים; )2( סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50 ד)ב( לחוק יהיה: )א( לגבי אדם - 307,050 שקלים חדשים; )ב( לגבי תאגיד - 8,188,120 שקלים חדשים. כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016( )חמ ( אורי שוורץ הממונה על ההגבלים העסקיים )בפועל( 1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ב, עמ' 382. הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 )ב( לחוק לקידום התחרות בענף המזון, התשע"ד )להלן - החוק(, אני מודיע, כי בהתאם לשיעור המדד הידוע ביום ו' בשבט התשע"ו )16 בינואר 2016( לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ה בטבת התשע"ה )16 בינואר - )2015 )1( הסכום הקבוע בהגדרה "ספק גדול" בסעיף 2 לחוק הוא 297,008,815 שקלים חדשים; )2( הסכום הקבוע בהגדרה "קמעונאי גדול" בסעיף 2 לחוק הוא 247,507,346 שקלים חדשים. ח' בשבט התשע"ו )18 בינואר 2016( )חמ ( אורי שוורץ הממונה על ההגבלים העסקיים )בפועל( 1 ס"ח התשע"ד, עמ' 438. תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק כלב ברצועה לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 )ב( לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג- 2002, 1 אני מודיע, כי קבעתי אזורים נוספים ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה, לפיכך, ההודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה 2 תתוקן כך, שבסופה יבוא: ")68( ברחוב מאיר מרדכי 2, בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים." תחילתה של הודעה זו עם פרסומה. ד' בשבט התשע"ו )14 בינואר 2016( )חמ ( רון חולדאי ראש עיריית תל אביב-יפו 1 ס"ח התשס"ג, עמ' י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194 ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 ועמ' 5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; התשע"ב, עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802, עמ' 4791, עמ' 4989 ועמ' 7532; התשע"ד, עמ' 493, עמ' 3439, עמ' 4181 ועמ' 4182; התשע"ה, עמ' 1753 ועמ' 3046; התשע"ו, עמ' 424. הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5 א לפקודה לא חל לגביה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' כס/ 15/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2918, התשמ"ג, עמ' 1829, וכן בילקוט הפרסומים 7149, התשע"ו, עמ' 1265, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 2 5 ו 7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה. 2. בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו. 3. הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד- 1964, 3 בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 3 ס"ח התשכ"ד, עמ' 122. ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

6 פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 4. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7322, ח"ח 22 )לשעבר גוש 7600, חלקה 32(, שטח החלקה: 1,985 מ"ר, שטח ההפקעה: 41 מ"ר; הייעוד: דרך. כ"ו בטבת התשע"ו )7 בדצמבר 2015( )חמ 3-2( יהודה בן חמו יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5 א לפקודה לא חל לגביה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' כס/ 15/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2918, התשמ"ב, עמ' 1829, וכן בילקוט הפרסומים 7149, התשע"ו, עמ' 1265, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 2 5 ו 7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה. 2. בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו. 3. הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד- 1964, 3 בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 3 ס"ח התשכ"ד, עמ' תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7594, ח"ח 20 )לשעבר גוש 7600, חלקות 33(, 32, 30, שטח החלקה: 1,570 מ"ר, שטח ההפקעה: 12 מ"ר; הייעוד: דרך. כ"ד בטבת התשע"ו )5 בינואר 2016( )חמ 3-2( יהודה בן חמו יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5 א לפקודה לא חל לגביה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965, 1 ובהתאם לתכנית מס' כס/ 15/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2918, התשמ"ב, עמ' 1829, וכן בילקוט הפרסומים 7149, התשע"ו, עמ' 1265, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 2 5 ו 7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה. 2. בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו. 3. הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד- 1964, 3 בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע. 4. תיאור הקרקע - חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7593, ח"ח 79 )לשעבר גוש 7600, חלקה 10(, שטח החלקה: 1,662 מ"ר, שטח ההפקעה: 31 מ"ר; הייעוד: דרך. כ"ד בטבת התשע"ו )5 בינואר 2016( )חמ 3-2( יהודה בן חמו יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא 1 ס"ח התשכ"ה, עמ' ע"ר,1943 תוס',1 עמ'.32 3 ס"ח התשכ"ד, עמ' ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

7 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה מחוז ירושלים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: נוף הפארק יובלים גנים לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות 32 תשריט 32 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית / א /88 / / ב. 51, 58, יישוב: ירושלים רחוב: הנורית 53 רחוב קוסטה ריקה ורחוב הנורית קואורדינטה X: קואורדינטה Y: מוסדר: גוש: חלקות במלואן:.581,583,588,81,81,12 גוש: חלקי חלקות: , הקמת בינייני מגורים, מרכז מסחרי ושירותי ציבור בהליך של פינוי בינוי. ייעוד קרקע משטח למתקנים הנדסיים, אזור א. מיוחד, 9 מסחרי, דרך מאושרת, אזור מגורים שצ"פ, מעבר ציבורי להולכי רגל ודרך מוצעת למגורים מסחר ותעסוקה, מגורים ד', שצ"פ ומבנים ומוסדות ציבור. קביעת בינוי להקמת שני בנייני מגורים בני ב. קומות מעל חניה תת קרקעית. קביעת בינוי להקמת מרכז מסחרי בקומת רחוב ג. יח"ד המיועדות 38 קוסטה ריקה, ומעליו בניית להשכרה ב 2 קומות וחניונים. קביעת בינוי לשני בנייני מגורים בני 53 קומות מעל ד. המרכז המסחרי, בקומת רחוב הנורית. קביעת דרך ל. ה. קביעת שימושים למגורים, מסחר בנייני ומוסדות ו. ציבור ומתקנים הנדסיים קביעת תוספת זכויות בנייה. ז. תוספת 239 יח"ד, מעל 588 יח"ד קיימות, סה"כ ח. 139 יחד, מהם 38 יח"ד מיועדות להשכרה. קביעת גובה בינוי, קווי בניין ומס' קומות ט. קביעת שטחים והוראות לזיקות הנאה לציבור י. קביעת הוראות בינוי ופיתוח יא. קביעת הנחיות סביבתיות יב. קביעת הוראות בבר תנועה וחניה בתחום התכנית יג. ובתחום המגרשים קביעת הוראות בדבר מים ניקוז וביוב יד. קביעת הוראות בדבר חשמל טו. טז. קביעת תנאים למתן היתר בנייה קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים יז. קביעת הוראות להריסת מבנים יח. קביעת הוראות להכנת תכנית לאיחוד וחלוקה יט. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן.כל הפנים משרד של האינטרנט מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה סעיף 588 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 98 ימים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 5 ירושלים טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 5 ירושלים טלפון: )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית התכנון והבנייה סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית:תוספת בנייה בבניין קיים בשכ' בית חנינה, ירושלים לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות 51 תשריט 55 ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

8 תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: 1191 במ/ 2119/ א / ב יישוב: ירושלים רח': בית חנינא החדשה, שכונת בית חנינא קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גוש: 28981, לא מוסדר, חלקי חלקות: 88. תוספת בנייה בבניין קיים בשכ' בית חנינה, ירושלים. ייעוד מאזור מגורים 5 מיוחד למגורים ב'. 5 קביעת קוי בנין חדשים. 3 2 הגדלת מספר קומות מ 2 ל 1 קומות מעל קומת חניה תת קרקעית. הגדלת מס' יח"ד מ 1 יח"ד ל 53 יח"ד. 2 קביעת שטחי הבנייה ל 3158 מ"ר )מתוכם מ"ר שטחים עיקריים ושטחי שירות 955 מ"ר(. קביעת הוראות בגין גדרות להריסה. 1 קביעת הוראות בגין עצים לשימור\ להעתקה. 9 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 1 בנייה בשטח. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 9 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה סעיף 588 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 98 ימים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 5 ירושלים טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 5 ירושלים טלפון: התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: תוספת בנייה להרחבת יחידת דיור, ברחוב רקם 59 מלחה ירושלים לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות 59 תשריט 55 תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: במ/ 5889/ ב / ב מק/ 1833/ א יישוב: ירושלים רחוב: רקם. 38 רחוב רקם 38, החלקה גובלת בצידה הצפוני עם רחוב גולומב ובצידה הדרומי בדרך משולבת. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גוש: 28195, מוסדר, חלקות במלואן: 9. הרחבת יחידת דיור מאושרת מגורים מיוחד )כפר( לאיזור ייעוד מאיזור 5. מגורים א. קביעת השימושים המותרים למגורים. 3. קביעת הוראות בנייה כמפורט להלן: 2. קביעת בינוי להרחבת יחידת הדיור הקיימת במפלס, 5.21 ובמפלס ובמפלס קוי הבניין וקביעת קווי בניין מירביים. 1. וקביעת שטחי הבנייה הגדלת שטחי הבנייה 1. המירביים בהיקף של 391 מ"ר, מהם מ"ר שטחים עיקריים ו מ"ר שטחי שרות. קביעת השלבים וההתניות לביצוע. 9. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 1. בנייה בשטח. קביעת הוראות בגין הריסות ופינויים. 9. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. 8. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן.כל הפנים משרד של האינטרנט מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 3646 ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

9 סעיף 588 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 98 ימים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 5 ירושלים טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 5 ירושלים טלפון: התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: הקמת בניין חדש למגורים בשכונת ואדי אג'וז, ירושלים לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות 55 תשריט 58 תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: / ב מק/ 1833/ א יישוב: ירושלים רחוב: ח'אלד אבן אל ואליד. השטח ממוקם בשכונת ואדי אג'וז רח' ח'אלד אבן אל וליד. השטח מיועד למגורים. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גוש: 28139, מוסדר, חלקות במלואן: 51. קומות בשכונת ואדי 1 הקמת בניין מגורים חדש בן אלג'וז ירושלים. ייעוד הקרקע מאזור מגורים 1 למגורים ב קומות עבור 3. הקמת בניין חדש למגורים, בן 1 יח"ד, בהתאם לנספח הבינוי נספח מס' 5. הגדלת אחוזי בנייה ל 519.3% מרבי. 2. קביעת שטחי בנייה למגורים ל: מ"ר. 2. קביעת קווי בניין חדשים. 1. קביעת מס' יח"ד ל 9 יח"ד קביעת מס' הקומות ל 1 קומות מעל קומת חניה ומחסנים תת קרקעית. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 1. קביעת הוראות למתן היתר בנייה. 9. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה. 8. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות באתר שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן.כל הפנים משרד של האינטרנט מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה סעיף 588 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 98 ימים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז טלפון: ירושלים 5 ירושלים, שלומציון העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 5 ירושלים טלפון: לתכנית )סדרי נוהל בהתנגדויות התכנון והבנייה סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: הקמת בניין חדש ותוספת שתי קומות מעל בניין קיים בשכ' בית חנינא. לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות 55 תשריט 1 בחלק מתחום התכנית מק/ 1833/ א תמא/ / ב יישוב: ירושלים, שכ' בית חנינא קואורדינטה X: קואורדינטה Y: ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

10 גוש: 28953, מוסדר, חלקי חלקות: 592. הקמת בניין חדש ותוספת שתי קומות מעל בניין קיים בשכ' בית חנינא. מיוחד למגורים ב' 5 ייעוד קרקע ממגורים 5 ולמגורים ד' ושטח ציבורי פתוח. קביעת בינוי להקמת בניין חדש בתא שטח מס' 5 3 בן 1 קומות מעל שתי קומות חניה תת קרקעיות, לשם יצירת 31 יח"ד חדשות. 2 קביעת בינוי לתוספת 3 קומות מעל הבניין הקיים בתא שטח מס' 3 לשם יצירת 9 יח"ד חדשות. 1 קביעת שטחי הבנייה מרבים עבור הבניין החדש בתא שטח מס' 5 ל 1935 מ"ר. 1 קביעת שטחי הבנייה מרבים בתא שטח מס' 3 ל 113 מ"ר. קביעת קווי בניין חדשים. 9 קביעת הוראות בגין מבנים, גדרות, מדרגות להריסה. 1 קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 9 קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית קביעת זיקת הנאה לרכב למבנים מצפון התכנית. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה סעיף 588 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 98 ימים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 5 ירושלים טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 5 ירושלים טלפון: התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: בניין חדש למגורים, 1 קומות, בית חנינה לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות 8 תשריט 9 תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: / א 1599/ ב מק/ 1833/ א יישוב: ירושלים, בית חנינא ירושלים קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גוש: 28951, לא מוסדר, חלקי חלקות: 15. מגרשים: 15 ב בהתאם לתכנית 1519/ א הקמת בניין מגורים חדש בן 1 קומות לשם יצירת 38 יח"ד. לאיזור מגורים ג' 3 ייעוד מאיזור מגורים 5. ושטח ציבורי פתוח. קביעת סך השטחים בתכנית ל 2189 מ"ר. 3. קביעת קוי בניין חדשים. 2. קביעת מספר יח"ד מרבי ל 38 יח"ד. 1. הגדלת מספר הקומות מ 1 קומות ל 1 קומות מעל 1. 3 קומות מרתף חניה ומחסנים. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 9. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה. 1. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות באתר וכן שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,.כל הפנים משרד של האינטרנט מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה סעיף 588 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 98 ימים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 5 ירושלים טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 5 ירושלים טלפון: )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית התכנון והבנייה סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

11 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: מתחם למסחר, תעסוקה מגורים ותיירות ברח' שלומציון המלכה בירושלים לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות 51 תשריט מק/ 1581/ א יישוב: ירושלים רחוב: שלומציון. 8 ירושלים, מרכז העיר,גוש, שטח שבין הרחובות כורש, שלומציון המלכה, עוזי חסון וינאי, קואורדינטה X: קואורדינטה Y: מוסדר: גוש: חלקות במלואן:.518,511,529 גוש: חלקי חלקות: 519. תוספת שימוש למגורים במתחם לתעסוקה, תיירות ומסחר. ייעוד שטח מ "אזור מסחרי מיוחד" ל "אזור א. מגורים, מסחר ותיירות". קביעת השימושים בתכנית. ב. קביעת קווי בנין. ג. קביעת גובה בנייה. ד. קביעת זכויות בנייה. ה. קביעת הוראות להוצאת היתר בנייה. ו. קביעת הוראות להריסת מבנים. ז. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים. ח. קביעת הוראות בגין סטייה ניכרת. ט. קביעת הוראות בגין הבלטת מרפסות זיזיות מעבר י. לגבול מגרש. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה סעיף 588 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 98 ימים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 5 ירושלים טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 5 ירושלים טלפון: התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: תוספת בנייה לבנין מגורים שועפאט נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 551 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': במ/ 2119/ א / ב מק/ 1833/ א יישוב: ירושלים רחוב: ואדי אל ח'לף, שכונת שועפט הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גוש: 28118, לא מסודר, חלקי חלקות: 539. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: הרחבת יח"ד ותוספת יח"ד בבנין קיים. 5. ייעוד קרקע מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים ב' ודרך. 3. קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל קומות הבנין, לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות, בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים בשטח ולהשלמת קומה ב' ותוספת קומה חדשה מעל הבניין הקיים, בהתאם לנספח בינוי. 2. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל מ"ר )מתוכם מ"ר שטחים עיקריים ו מ"ר שטחי שירות(. ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

12 קביעת מספר יחידות הדיור ל 1 יחידות דיור. 1. קביעת קווי בנין חדשים מס' הקומות מ 3 קומות מעל קומת חניה חלקית ל 1 קומות. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 1. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 9. קביעת הוראות בגין בניין וגדרות להריסה קביעת הוראות בגין אטימה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 81/89/3851 ובילקוט הפרסומים 1823, התשעה, עמוד 1391, בתאריך 81/81/3851. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 5 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 5 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': א/ שם התכנית: תוספת בנייה בשכונת אבו טור נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 551 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': א/ 5991/ א עמ/ / ב מק/ 1833/ א יישוב: ירושלים, שכונת אבו טור, הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גוש: 28838, לא מסודר, חלקות במלואן: 583. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: תוספת בנייה למבנה היסטורי 5. ייעוד קרקע מאזור מגורים 1 למגורים ב'. 3. קביעת הבינוים הבאים בשטח: חפירת שטח בקומת מרתף לשם יצירת קומת א. חניה תת קרקעית. תוספת בנייה לשני אגפים חדשים. ב. תוספת שתי קומות מעל המבנה ההיסטורי. ג. מ"ר 5811 המרביים ל הגדלת שטחי הבנייה 2. מתוכם מ"ר שטחים עיקריים ו מ"ר שטחי שירות. הגדלת מס' הקומות המרביים ל 2 מעל קומת חניה 1. תת קרקעית. קביעת קווי בניין חדשים לבנייה המוצעת. 1. קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה. 9. קביעת הוראות בגין שימור מבנה הסטורי 1. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ולהעתקה. 9. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר 8. בנייה. 58. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 32/58/3851 ובילקוט הפרסומים 1531, התשעו, עמוד,239 בתאריך.52/58/3851 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית ירושלים 5 מחוז ירושלים, שלומציון לתכנון לבנייה וכן במשרדי: ועדה טלפון: מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 5 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: דורות ראשונים 1, ירושלים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 551 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מתאר 38 גרסת: הוראות מקומית מס': תשריט 59 תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: 3152/ א / ב מק/ 1833/ א יישוב: ירושלים רחוב: דורות ראשונים 1, מרכז העיר. לא מוסדר: גוש: חלקות במלואן: 591. גוש: חלקי חלקות: ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

13 קואורדינטה X: קואורדינטה Y: הרחבת קומות קיימות, תוספת 2 קומות מעל 2 קומות קיימות וקומה אחת מתחת לפני הקרקע. במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן: א. מאזור מסחרי לאזור מגורים ומסחר. מסחר יותר בשתי הקומות הראשונות ויתר הקומות למגורים. קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט להלן: ב. קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות קיימות לשם 5. הרחבת שטחי מסחר קיימים ויח"ד קיימות. קומות מעל הבניין 2 קביעת בינוי לתוספת 3. ותוספת קומה מתחת לפני הקרקע, הקיים בהתאם לנספח הבנוי. בניית גלריה בקומת המסחר בשטח של כ מ"ר בהתאם לנספח הבינוי. הגדלת מס' יח"ד בבניין מ 9 יח"ד ל 53 יח"ד. 1. הגדלת שטחי הבנייה ל 921 מ"ר, מתוכם כ 181 ג. מ"ר שטח עיקרי ו 228 מ"ר שטחי שירות. קומות מעל פני ל 9 הגדלת מס' הקומות מ 2 ד. הקרקע + קומת מחסנים מתחת לפני הקרקע. קביעת בינוי לתוספת מעלית בהתאם למסומן ה. בנספח בינוי. קביעת קווי בניין חדשים לבנייה. ו. קביעת הוראות בגין הריסה בהתאם לנספח הבינוי. ז. הוספת מרפסות זיזיות מעל הדרך בהתאם ח. למרפסות בקומות הקיימות. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ט. קביעת הוראות בגין שימור המבנה. י. הוראות בגין שלביות ביצוע. יא. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 85/81/3851 ובילקוט הפרסומים 1823, התשעה, עמוד 1381, בתאריך 81/81/3851. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 5 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 5 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: תוספת קומה והרחבות דיור ברח' הדף היומי 080,ירושלים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 551 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מתאר 55 גרסת: הוראות מקומית מס': תשריט 1 תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: / א / ב 1833 יישוב: ירושלים רחוב: הדף היומי 981, שכונת רמות א' גוש: 28159, מוסדר, חלקי חלקות: , 51, קואורדינטה X: קואורדינטה Y: , תוספת קומה והרחבות דיור ברחוב הדף היומי ירושלים ייעוד מאזור מגורים 1 למגורים ג'. 5. קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: 3. קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת הגג, לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתן,הרחבות דיור לקומת הקרקע, לקומה א' ולקומה ב' בהתאם לנספח הבינוי. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 2. ל וקביעתם בשטח הבנייה שטחי הגדלת 1. 5, מ"ר. הגדלת מס' קומות מ 2 ל 1 קומות )+קומת מרתף( 1. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספת הבניה, כאמור. 9. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 1. בנייה בשטח. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 32/58/3851 ובילקוט הפרסומים 1525, התשעו, עמוד,929 בתאריך.33/58/3851 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית ירושלים 5 מחוז ירושלים, שלומציון לתכנון לבנייה וכן במשרדי: ועדה טלפון: מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 5 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

14 מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: הרחבות ותוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' צבי אילן 0, מקור ברוך. נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 551 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מתאר 58 גרסת: הוראות מקומית מס': תשריט 9 תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: / ב מק/ 1833/ א רחוב צבי אילן, פניה מרח' מנחם בשכונת מקור ברוך. לא מוסדר: גוש: חלקות במלואן: 528. גוש: חלקי חלקות: , קואורדינטה X: קואורדינטה Y: הרחבות ותוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות. ייעוד: מאזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים 5. ג'. קביעת בינוי כמפורט להלן: 3. השלמת קומה חלקית קיימת בהתאם לנספח הבינוי. תוספת קומה בהתאם לנספח הבינוי. קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. 2. הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם ל 119 מ"ר 1. מ"ר מ"ר שטחים עיקריים, ו )מהם: שטחי שירות( קביעת מס' קומות ממפלס ה 8.88 ל 1 קומות. 1. קביעת שלבי ביצוע למימוש התוכנית, כאמור. 9. קביעת תנאים למתן היתר בנייה. 1. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 28/58/3851 ובילקוט הפרסומים 1521, התשעו, עמוד,921 בתאריך.83/55/3851 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 5 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ירושלים, ככר ספרא 5 ירושלים טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: הראל הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: תוספת יחידת דיור ברחוב אבינדב מס' 9, קריית יערים לתכנון לבנייה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הראל מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות 38 תשריט 59 מי/ 521/ א יישוב: קרית יערים רחוב: אבינדב. 8 קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גוש: 38129, מוסדר, חלקות במלואן: 351. הכשרת עברות בנייה קיימות בבניין ויצירת מסגרת תכנונית לתוספות בנייה. 5. ייעוד שטח מאזור מגורים לאזור מגורים א'. 3. קביעת בינוי לתוספת בנייה כמפורט להלן: תוספות בנייה במפלסים 8.88+, ו , בהתאם לנספח הבינוי. 2. קביעת קווי בניין לנ"ל. 1. קביעת שטחי בנייה בתחום התכנית. 1. הגדלת מספר יחידות הדיור מ 5 ל קביעת הוראות בגין תנאים למתן היתר בשטח. 1. קביעת הוראות בגין תוספת קומות. 9. קביעת הוראות בגין עצים במגרש לשימור. 8. קביעת הוראות בגין הריסות. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה סעיף 588 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 98 ימים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 5 ירושלים טלפון: 3652 ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

15 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הראל, שד החוצבים 3 מבשרת ציון טלפון: התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: מטה יהודה הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: הפרדת מגרש מנחלה צלפון 00 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 551 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מתאר 51 גרסת: הוראות מקומית מס': תשריט 52 תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: מי/ 181/ ב מי/ 388 יישוב: צלפון רחוב: התאנה. 11 מושב צלפון רחוב התאנה משק 11 מוסדר: גוש: 1191 חלקי חלקות:.93,95,98,18,19,11 קואורדינטה X: קואורדינטה Y: מגרשים: 11 בהתאם לתכנית מי/ 181/ ב/ הפרדת מגרש מנחלה ללא תוספת זכויות. במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן: ייעוד שטח מגרש בן 188 מ"ר משטח חקלאי א. ב' למגורים א' קביעת הוראות בינוי למגורים בישוב כפרי. ב. ייעוד משטח חקלאי ב' למגורים בישוב כפרי. ג. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה. ד. קביעת קווי בניין חדשים. ה. קביעת הוראות לעצים לשימור. ו. קביעת הוראות בגין זיקת הנאה למעבר ברכב. ז. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה. ח. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 35/81/3851 ובילקוט הפרסומים 1812, התשעה, עמוד 1819, בתאריך 58/81/3851. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון לבנייה מחוז ירושלים, שלומציון 5 ירושלים טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה, טל' , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים. דלית זילבר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים מחוז תל-אביב מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: בני ברק הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': שם התכנית: תוספת שימוש לגנרטור בשצ"פ הר הבנים בב/ 088 לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק מופקדת תכנית מפורטת מס': גרסת: הוראות 59 תשריט 55 בב/ 581/ ב בב/ 581/ א יישוב: בני ברק רחוב: שמעיה. 55, 8 יישוב: בני ברק רחוב: הלוחמים. 58, 9 יישוב: בני ברק רחוב: שמעיה. 1 הר הבנים בני ברק קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גוש: 9533, מוסדר, חלקי חלקות: תוספת שימוש לגנרטור לשבת ולשעת חירום בשצ"פ הר הבנים. ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

16 5. הוספת שימוש של גנרטור לשבת, מועדי ישראל ושעת חירום לשימושים המותרים בשצ"פ הר הבנים. 3. השימוש הנוסף יכלול את המבנים ואת המתקנים ההנדסיים הדרושים לצורך הפעלתם ותחזוקתם. 2. הצבת הגנרטורים ייעשה עפ"י שיקולים תכנוניים ותפעוליים שיאפשרו שימוש מיטבי בשצ"פ כשטח פתוח ומגונן. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה סעיף 588 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 98 ימים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 531 תל אביב יפו טלפון: קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 55:88-51:88. יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם קיימים. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, ירושלים 19 בני ברק טלפון: התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן הודעה מעודכנת בדבר הכנת תכנית מס': רג/ /808 ג/ 11 /98 שם התכנית: תכנית שימור לרמת גן נמסרת בזה הודעה מעודכנת לפרסום מיום )ילקוט פרסומים 9112 עמ' 2128(, בהתאם לסעיף 11 ו 19 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר הכנת תכנית והגבלת הוצאת היתרי בנייה מס' רג/ 218/ ג/ 11 88/ בהתאם לקבוע בסעיף 98 להחלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית מיום בערר 22/51. תחום התכנית: יישוב: רמת גן. 309 מבנים ו 539 אתרים וגנים המופיעים בסקר השימור העירוני ברשימה מצ"ב. הים המוצעים: 5. הודעה על הכנת תכנית שימור לעיר רמת גן הכוללת: א. קביעת מדיניות השימור העירונית ע"י הגדרת מבנים, מתחמים ואתרים לשימור על בסיס סקר השימור העירוני הקיים. ב. קביעת דרגות שימור והנחיות לשימור ולתוספות בנייה. ג. תמריצים לשימור מבנים. תנאים להוצאת היתרים לפי סעיף 19 לחוק: א. לא תותר הריסת מבנה או אתר הנכלל ברשימה אשר צורפה להודעה שפורסמה ביום )סקר השימור העירוני( ולא יוצא כל היתר בנייה במבנה או אתר כאמור אלא באישור הועדה המקומית, לאחר שהונחה בפניה המלצת ועדת השימור המקומית בכפוף לאמור בסעיף ז לעיל. ב. המלצת ועדת השימור המקומית תהא תנאי מקדים לכל דיון בהיתר לאתר או למבנה שברשימה. ג. תנאי מקדים לדיון בוועדת השימור העירונית במבנה / אתר המופיע ברשימה יהיה הגשת תיק תיעוד מקדים ע"פ הנחית מנהל התכנון אשר יערך ע"י אדריכל מומחה לשימור. ניתן יהיה לדון בבקשה ולסרב לה או להמליץ על ים מינוריים במבנה/ אתר שלדעת אדריכל העיר אין בהם כדי לפגוע בערכי השימור של המבנה / האתר ללא תיק תיעוד מקדים. ד. לדיון בוועדת השימור המקומית יוזמנו בדרך קבע המועצה לשימור אתרים ושלושה נציגי מתכננת המחוז אשר יהיו רשאים, חלקם או כולם, להשתתף בישיבה ולהביע עמדה ללא זכות הצבעה. ה. סדר יום יופץ לכל החברים והמוזמנים לוועדת השימור המקומית 51 יום לפחות לפני מועד הדיון, סדר היום יכלול את כל הפרטים הנוגעים לדיון לרבות תיק תיעוד מקדים ע"פ הנחיות מנהל התכנון שיועבר ב CD או דרך האינטרנט. ו. בקשות להיתר שאושרו ע"י ועדת השימור המחוזית בישיבתה מיום לא תהיינה כפופות לתנאים הנ"ל. ז. מתן היתר על ידי רשות הרישוי להריסה מלאה של מבנה המצוי ברשימת השימור, או של אלמנטים משמעותיים שבו, יהא כפוף לאישור הוועדה המחוזית )באמצעות ועדת המשנה המוסמכת שלה): 5. החלטת הוועדה המחוזית כמפורט בסעיף זה, תינתן לאחר מתן זכות טיעון לבעלי הנכס. 3. במקרה שבו הוועדה המחוזית לא תיתן החלטתה לכאן או לכאן בתוך 45 ימים,לכל המאוחר, מהמועד שבו הודע לה על החלטת רשות הרישוי המקומית להעניק היתר להריסה מלאה או חלקית יחשב הדבר כמתן אישור הוועדה המחוזית להיתר שניתן,בהתאם לקביעות רשות הרישוי. 2. במקרה של מתן היתר להריסה חלקית ולצורך בחינת השאלה האם מדובר ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

17 .1.9 בהיתר להריסת אלמנטים משמעותיי" אם לאו,אשר בשל כך מחויב בהעברה על ידי הוועדה המקומית לבחינת הוועדה המחוזית, הוועדה המקומית תתייעץ עם ועדת השימור היא כאמור הגוף המוסמך על פי החוק לייעץ לה בנושאי שימור. ח. על אף האמור בסעיף ז לעיל, היתר להריסת מבנה המופיע ברשימת השימור או של אלמנטים משמעותיים שבו לא יידרש לאישור הוועדה המחוזית אם התקיימו לגביו כל הדרישות המפורטות להלן: 5. רשות הרישוי המקומית קיבלה את אישור הוועדה המקומית להוצאת היתר כאמור; 3. רשות הרישוי התייעצה בנושא עם וועדת השימור, כנדרש בחוק, ונימקה את החלטתה, ודאי שעה שהיא רואה לנכון לדחות את עמדת ועדת השימור באותו עניין; 2. הבקשה להיתר כוללת גם תיק תיעוד מלא, ערוך בהתאם להנחיות מינהל התכנון; 1. החלטת רשות הרישוי כוללת גם הנחיות לעניין שחזור המבנה או חלקים ממנו; ט. לא יידרש אישור הוועדה המחוזית לתוספות בנייה ביחס למבנה הכלול ברשימת השימור והחלטת הוועדה המקומית לתוספות או לבנייה תהיה סופית (בכפוף לאפשרות להשיג עליה בהתאם לדרכים הקבועות בחוק( גם כאשר היתר הבנייה מתיר את התוספות לאחר הריסה מלאה של המבנה או של אלמנטים משמעותיים שלו בכפוף לשחזורם, והתקיימו התנאים האמורים בסעיף ז' לעיל. 2. תוקף התנאים: 29 חודשים מיום "הפרסום הראשון" מיום ילקוט פירסומים 9112 עמ' 2128 רשימת מבנים ואתרים המצוינת בסעיף 3 א לעיל ללא מ"הפרסום הראשון " מיום מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן הודעה מתוקנת בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים שם התכנית: רג/ 7000 תכנית מתאר שיכון ותיקים נמסרת בזה הודעה מתוקנת בדבר תנאים שלפיהם יינתנו היתר בנייה, ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע שפורסמה בילקוט הפרסומים 1889,, עמוד 1383, בתאריך 33/82/3851. וכי בהתאם לסעיף 19 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 5891, כי נקבעו תנאים שלפיהם יינתנו היתר בנייה, ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע בתחום תכנית מס': שיכון ותיקים בין רח' רוקח ממזרח,מצפון וממערב לבין דרך אבא הלל מדרום. מוסדר: גוש: 9382 חלקות במלואן: 531,531 13,18 28,515,518, , , , , , ,512 גוש: 9358 חלקות במלואן:,11 31,39 33,38, , ,582 12,18 99,99 95,18, , , , ,531 גוש: 9355 חלקות במלואן:,15 21,31 39,32, ,18,11 11,11 התנאים המתוקנים להוצאת היתרי בנייה לפי סעיף 10 יהיו כדלקמן: 5. במגרשים ביעוד מגורים א 5 וכן חלקה 328 בגוש 9358 תנאים להוצאת היתר בנייה יהיו הסדרת החניה בתחום המגרש בלבד. יותרו 3 כניסות לרכב לכל מגרש. לא יוצאו היתרי בנייה למימוש זכויות בנייה מכוח תמא/ במגרשים ביעוד מגורים מיוחד מתכנית רג/ 329 )חלקות בגוש: 9382( תנאים להוצאת היתרי בנייה יהיו הסדרת החניה בתחום המגרש בלבד. תותר כניסה אחת בלבד לכל מגרש. לא יוצאו היתרי בנייה למימוש זכויות בנייה מכוח תמא/ במגרשים ביעוד מגורים ב' מיוחד )חלקות ,88 בגוש: )9382 תנאים להוצאת היתר בנייה יהיו הסדרת החניה בתחום המגרש בלבד. לא תותר חניה עילית. תותר כניסה אחת בלבד לכל מגרש. קביעת תכסית המרתפים תיקח בחשבון עצים קיימים בתחום המגרש הפרטי ומחוצה לו. לא יוצאו היתרי בנייה למימוש זכויות בנייה מכוח תמ"א/ במגרשים ביעוד מגורים ב' ומגורים ג' שלאורך דרך אבא הלל )חלקות, , 588, ,519,551 בגוש:,9358 חלקות,18 538, ,91,82 בגוש: )9382 לנוכח הכוונה להוסיף שימושי מסחר לאורך הרחוב בחלקות אלו, לא יוצאו היתרי בנייה למימוש זכויות בנייה מכוח תמא/ 29. במגרשים שבאזור רחובות אביבים, רננים, ונורית )חלקות בגוש: 9358, חלקות , ,91-83,19-92,25-28 בגוש ) 9382 לנוכח הכוונה לקבוע מתחמים לאיחוד וחלוקה ולהוסיף בחלקם שימושי מסחר, לא יוצאו היתרי בנייה למימוש זכויות בנייה מכוח תמא/ 29. במגרשים בייעוד מגורים ב' שלאורך רחוב רוקח )חלקות,585,19-99,33-39,38, ,283,395,311 בגוש 9358 ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

18 חניה עילית, תותר כניסה אחת בלבד לכל מגרש. קביעת תכסית המרתפים תיקח בחשבון עצים קיימים בתחום המגרש הפרטי ומחוצה לו. לאור ייחודיות המגרשים ייבחן התכנון בתכניות בניין עיר. 53. בכל מקרה תותר הוצאת היתרים לתחזוקת בניין קיים או לחיזוקו, כולל הרחבת שטחי הבנייה המתבקשת במסגרת החיזוק, דוגמת בניית ממ"דים, ללא מימוש זכויות בנייה. 52. בבקשות לחיזוק מבנה קיים ותוספת קומות, קווי הבניין יהיו בהתאם לתכניות החלות לרבות תמ"א/ 29 בהתאם לתקנות ולחוק. 51. בקשות שקודמו לחלקות הבאות בגוש 9355 חלקה 59, בגוש 9358 חלקות 89 39, בגוש 9382 חלקות 382,515 )רוקח,559 רוקח 83, רוקח 21, רננים 3-1( יקודמו בהתאם להחלטת הוועדה המקומית ו/או החלטת ועדת הערר. תוקפם של התנאים: תוקף התנאים לשנתיים מיום פרסומם ברשומות. כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי: הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 531 תל אביב יפו טלפון: , וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה רמת גן, המעגל 39 רמת גן טלפון: , כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי סעיף 19 לחוק להגיש ערר אל המועצה הארצית לתכנון ולבנייה קפלן 3, ירושלים,85895 טלפון חלקות 13,15,19 בגוש,)9355 הוצאת היתרי בנייה תותנה בהתאמה להנחיות הבאות: גובה מרבי עד 9 קומות ברוטו, קומת הקרקע תהיה בנסיגה מינימלית של 3 מ' מהחזית לרחוב. קווי הבניין לא יפחתו מ 3 מ' לחזית הרחוב, 2 מ' לצדדים, במגרשים ששטחם 988 מ"ר ומעלה מ' לצדדים, במגרשים ששטחם פחות מ 988 מ"ר, 2 מ' לאחור. לא תותר הפניית מרפסות לאחור ולא תותרנה בליטות מקווי הבניין. 1. במגרשים בייעוד מגורים ג' שאינם לאורך דרך אבא הלל )חלקה 388 בגוש 9382, חלקות 52, 388,11 בגוש,9358 חלקה 21 בגוש )9355 הוצאת היתרי בנייה תותנה בהתאמה להנחיות הבאות: גובה מרבי עד 58 קומות ברוטו. קווי הבניין לא יפחתו מ 3 מ' לחזית הרחוב, 2 מ' לצדדים )למגורים( לא תותרנה בליטות מקווי הבניין. קומת הקרקע תהיה בנסיגה מינימלית של 3 מ' מהחזיתות לרחוב. יחויב מסחר בהתאם למסומן בתכנית מאושרת, תותר קולונדה. החניה תוסדר בתחום המגרש בלבד, לא תותר חניה עילית. תותר כניסה אחת בלבד לכל מגרש. קביעת תכסית המרתפים תיקח בחשבון עצים קיימים בתחום המגרש הפרטי ומחוצה לו. 9. במגרש שבייעוד מגורים ד' ברח' סמדר 2,1 )חלקה 529 בגוש 9382( לא יחולו מגבלות. 8. במגרשים בייעוד מגורים מיוחד מתכנית רג/ 198 )חלקות בגוש 9382( לא יוצאו היתרי בנייה למימוש זכויות בנייה מכוח תמא/ במגרשים בייעוד מגורים מיוחד מתכנית רג/ 311 )חלקות , בגוש 9382, חלקות 318,398 בגוש 9358( הוצאת היתרי בנייה לזכויות בנייה מכח תב"ע ותמ"א / 29 תותנה בהתאמה להנחיות הבאות: גובה מרבי לא יעלה על 1 קומות ברוטו, שהם הגובה המותר בתכנית התקפה )ק+ ) 2 בתוספת 3.1 קומות מתמא/ 29. קווי הבניין לא יפחתו מ: קדמי לשד' השושנים 1 מ', אחורי למגורים א' 1 מ', צידי 3 מ'. לא תותרנה בליטות מקווי הבניין. 55. במגרשים בייעוד מסחרי )חלקות 521, 529, 528 בגוש,9382 חלקות 318,319 בגוש 9358( הוצאת היתרי בנייה לזכויות בנייה מכוח תב"ע ותמ"א תותנה בהתאמה להנחיות הבאות: גובה מרבי בהתאם לגובה המותר ע"פ התכנית התקפה. קווי הבניין לא יפחתו מ: 1 מ' לצדדים )למגורים(, 3 מ' לחזית, לשד' השושנים 3 מ'. לא תותרנה בליטות מקווי הבניין. קומת הקרקע תהיה בנסיגה מינימלית של 3 מ' מהחזיתות לרחוב. תותר קולונדה. החניה תוסדר בתחום המגרש בלבד, לא תותר מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': שם התכנית: תכנית רג/ 808 /ג /88 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 551 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': גרסת: הוראות 58 תשריט 8 רג/ 218/ ג/ 28 כל תחום השיפוט של רמת גן מרחבי תכנון גובלים: גבעת שמואל, בני ברק, גבעתיים, תל אביב יפו, קרית אונו ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

19 קואורדינטה X: קואורדינטה Y: תכנית רג/ 218 /ג/ 28 תכנית רג/ 218 /ג/ ייכנס לתוקף עם תכנית רג/ 218 /ג/ פרסומה לאישור של תכנית רג/מק/ 218 /ג/ 12 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 52/82/3851 ובילקוט הפרסומים 9188, התשעד, עמוד,1818 בתאריך.31/81/3851 הועדה המחוזית נמצאת במשרדי התכנית האמורה לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 531 תל אביב יפו טלפון: וכן במשרדי: ועדה רמת גן 39 רמת גן, המעגל מקומית לתכנון ולבנייה וכל המעוניין רשאי לעיין בה , טלפון: לקהל, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים הפנים משרד של האינטרנט ובאתר. מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: בת ים הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': שם התכנית: בי/ 5/078 עיצוב דרך מס' 7 מכביש משוקע לרחוב בעל אופי עירוני ובמשרדי הועדה מחוז תל אביב לתכנון ולבנייה מופקדת תכנית בת ים המקומית לתכנון ולבנייה 38 גרסת: הוראות מפורטת מס': תשריט 59 תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: בי/ מק/ 5 158/ בי/ 158 תמא/ 3 /1 תמא/ 32/ א/ 1 תמא/ 52/ ים תיכון דרום מערב בת ים, בחלקו המערבי של תחום תכנית בי/ 158 המאושרת. קואורדינטה X: קואורדינטה Y: מרחבי תכנון גובלים: ראשון לציון. מתכנית 5 גוש: 1839, מוסדר, חלקי חלקות: 9. מגרשים: 182 בהתאם לתכנית בי/מק/ 5/ בהתאם לתכנית בי/מק/ 5/ בהתאם לתכנית בי/ בהתאם לתכנית בי/ 158 עיצוב ו שיקוע דרך מספר בי/מק/ 5/158 ליצירת רחוב בעל אופי עירוני וקשר רציף לפארק ולמגורים מצידיו, התנאים הקשורים בביצוע השיקוע, והקמת תחנת שאיבה תחת תחום הדרך. הוראות לשיקוע הקטע המרכזי של דרך מס' 5. בתחום הפארק, ו לכל סעיף בו מצויין 5 השיקוע והתנאים הקשורים בו במסמכי תכניות בי/ 158 ובי/מק/ 5/158. קביעת חתך רחוב מנחה ליצירת רחוב בעל אופי 3. עירוני. אזור למיקום מתקנים טכניים/ הנדסיים קביעת 2. תת"ק תחת תחום הדרך. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות באתר וכן שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,.כל הפנים משרד של האינטרנט מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה סעיף 588 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 98 ימים הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בעתונים, למשרדי תל אביב יפו 531 מחוז תל אביב, דרך בגין קבלת קהל בוועדה המחוזית טלפון: בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 55:88-51:88. יש לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/פקס אם קיימים. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בת ים, סטרומה 5 בת ים טלפון: )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית התכנון והבנייה סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: רמת גן הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': שם התכנית: רג/ 7507 /א/ 5 מתחם חלזון, תובל לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן מופקדת תכנית ילקוט הפרסומים 7209, י"ב באדר א' התשע"ו,

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס

רשומות ילקוט הפרסומים כא בשבט התשעה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה 10 6986 בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה... 3450 הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות סדיר והמשרתים בשירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות הביטחון...

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים

רשומות ילקוט הפרסומים כד בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד 22 6822 ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים... 6238 מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, ותקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה(...

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר

רשומות ילקוט הפרסומים יא בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד 9 6815 ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים... 5970 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן... 5971 הודעה על מחיקת

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקודת הראיות מינוי ועדה לעניני פיצויים ותמלוגים לפי חוק

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד הודעה בדב

רשומות ילקוט הפרסומים יח באב התשעה באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד הודעה בדב רשומות ילקוט הפרסומים י"ח באב התשע"ה 3 7086 באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד... 7720 הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהם... 7721

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46 רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז 27 4548 ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 4672 גימלת ניידות 4672 מוסף מינוי נעיגי שר הבסחון במועצה הארעית

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי

רשומות ילקוט הפרסומים טו באב התשעג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג 22 6632 ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה... 6944 הודעה בדבר צורך במינוי דיינים... 6944 מינוי נציגי שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח 30. 3504 בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים... 361 הודעה על קביעת ממלאי מקום של שרים,.... 358 תמצית תקציב רגיל (מעודכן) של עיריה לשבת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 מבוא לדיני התכנון והבנייה עו"ד רמי מנוח שעור 4 התכניה: הליכי הכנת תכנית בניין עיר; ב) מי רשאי ליזום הכנת תכנית? תכנית מתאר ארצית - סעיף 51: המועצה הארצית תפרסם בדרך הנראית לה את נושא התכנית שעומדים לערוך

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינו

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינו רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז 29 4538 ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינוך 4086 לפי פקודת האגודות השיתופיות 4068 מסויימים לפי חוק

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תבע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: 2102102 שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מ

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשעה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויור ועדת שימור מ סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה-.42.3.402 אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מר תמיר ניר, חבר ומ"מ יו"ר ועדת השימור מר קובי כחלון,

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הוד

רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הוד רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד 688....... בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הודעה על שובו של שר לארץ 690..... הודעות לפי חוק התכנון

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011

תמא 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 מחקר וכתיבה: ניר שלו מיפוי: נאוה שיר סדר ועיצוב: רון הרן תודה מיוחדת לד"ר דליה דרומי, לאדר' ליטל ידין, לאדר' נעמה מישר,

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו

רשומות ילקוט הפרסומים כח באב התשעה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה 3 7093 באוגוסט 205 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה... 7972 מינוי מפקחי עבודה... 7972 הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים... 7972 שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י

רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב 13 2812 במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים...... 1694 קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י. 1694 הודעות על תיקח רשימת פוסקים רפואיים ותיקון רשימת חברי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה 31 5421 ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה),

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ח בטבת התשנ ו בדצמבר 1995 עמוד הודעה על העדרות ראש הממשלה מן הארץ 1060 הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי עמוד 062 ו... 10

רשומות ילקוט הפרסומים ח בטבת התשנ ו בדצמבר 1995 עמוד הודעה על העדרות ראש הממשלה מן הארץ 1060 הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי עמוד 062 ו... 10 רשומות ילקוט הפרסומים ח בטבת התשנ ו 51 4367 בדצמבר 1995 עמוד הודעה על העדרות ראש הממשלה מן הארץ 1060 הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי עמוד 062 ו... 1062 היתר לסוכני נסיעות לפי חוק הפיקוח על המטבע הודעה

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הו

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשעז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כובאב תשעהשעה 13:00 - ראש המועצה יור הו תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' 20150013 בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הוועדה רביבי עודד חברים: - מהappleדס המועצה בן-אלישע

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ועדה מחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב 19/12/2011 1 ש מדינת ישראל משרד הפנים הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב ועדת משנה ב' להתנגדויות ישיבה מס' 1097 תאריך הישיבה : מיום שני,כ"ג כסלו תשע"ב, 19/12/2011

קרא עוד