Microsoft Word - מקפת אישית doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - מקפת אישית doc"

תמליל

1 תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016

2 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות פרשנות פרק ב - מבוא מהות הקרן מקורות ההכנסה של הקרן ניהול הקרן מסלולי השקעה ביטוח משנה דמי ניהול ניהול יתרת הזכאות הצבורה חישוב דמי סיכון איזון אקטוארי בסיסים טכניים פרק ג - חברות בקרן הצטרפות לקרן מסלולי ביטוח מבוטח בודד תום מעמד מבוטח חידוש ביטוח בקרן שמירת זכאות לפנסית נכות ושאירים.18 שינוי הכיסוי הביטוחי מבוטח עם מספר תכניות פרק ד - תשלומים תשלום דמי גמולים פיגור בתשלומים פרק ה - פנסיית זקנה גיל הזכאות לפנסיית זקנה הודעת המועמד לפרישה לפנסיה מועד תשלום פנסיית זקנה חישוב הפנסיה סוגי הפנסיות מינימום סכום פנסיית הזקנה דחית גיל הפרישה לפנסיית זקנה הגדלת פנסיה הזקנה לתקופה מוגבלת היוון של חלק מהפנסיה בעת הפרישה היוון ותשלומו היוון ותשלומי פנסיה פרק ו - פנסיה לשאירי פנסיונר פנסיה לשאירי פנסיונר אלמנת פנסיונר יתומים של פנסיונר זכויות שאירי פנסיונר שבחר בתקופת הבטחת פנסיה פטירת פנסיונר בתקופת ההיוון פרק ז - פנסיית שאירי מבוטח זכאות לפנסית שאירים הגשת בקשה לפנסיית שאירים מועד הזכאות לתשלום פנסית שאירים פנסיה לאלמנה פנסיה ליתומים זכאות של בן מוגבל פנסיה להורים פנסיה להורה נבחר או לבן מוגבל נבחר

3 היקף פנסית שאירים חישוב פנסית שאירים עליות שכר מעבר למדד פטירת מבוטח ללא זכאות לפנסיית שאירים החזרת כספים ליתומים מינימום סכום פנסיית שאירים תשלום לאלמנה היוון פנסיה לאלמנה פרק ח - פנסיית נכות הזכאות לפנסיית נכות קצבה ממקור אחר היקף הכיסוי לנכות עליות שכר מעבר למדד תקופת תשלום פנסית הנכות נכות סיעודית פנסית נכות גדלה הגשת בקשה לפנסית נכות מועד הזכאות לפנסית נכות קביעת הנכות וסדר עבודת הועדה הרפואית סדר עבודת ועדה רפואית לערעורים וקביעותיה מסמכים ותעודות בדיקת זכאות חוזרת נכות חוזרת כפל זכאות לפנסיית נכות השתכרות נכה פנסיית נכות מינימלית מבוטח לא פעיל פנסיה לשאירי נכה זקיפת דמי גמולים פרק ט החזרת כספים משיכת כספים החזרה למעסיק חישוב ערך פדיון העדר זכויות בגין החלק שהוחזר פרק י בוטל פרק יא העברת כספים בין קופות גמל הגדרות לפרק זה העברת כספים בין קופות תקופת אכשרה לנכות ושאירים קביעת שיעור פנסיית נכות ושאירים פרק יב זכויות נלוות וניכויים הזכות להלוואה מקדמות ניכויים פרק יג הוראות כלליות בירור ויישוב תביעות אישור ומסמכים הודעה על שינויים נהלים להגשת בקשות ולקבלת זכויות סייגים לזכאות שימוש בפנסיה כפל פנסיות תשלומים שלא על פי התקנון גיל אופן ומועדי תשלום פנסיה עדכון הפנסיה איסור על העברה או שעבוד

4 תשלום בטעות שלילת הזכות לפנסיה זקיפת חובות וזכויות מיצוי זכויות תוקפו של התקנון מען ומסירת הודעות ראיות יישוב סכסוכים פרק יד הוראות מעבר הגדרות המרת זכויות מבוטחים קיימים כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ומוות בתקופת המעבר המרת זכויות לנכה קיים תחולה על מבוטח קיים נספחים

5 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות 1. הגדרות אלמנת מבוטח: אשה או ידועה בציבור, על פי פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת, של מבוטח שנפטר. אלמנת פנסיונר: אשה או ידועה בציבור, על פי פסיקת רשות שיפוטית מוסמכת או מי שחל לגביה האמור בסעיף 35.3, של פנסיונר שנפטר ובלבד שבהתאם לפרטיה חושבה פנסיית הזקנה, להוציא- מי שנישאה לפנסיונר או שהפכה לידועה בציבור שלו לאחר המועד בו החל לקבל פנסיית זקנה. בן מוגבל: בן של מבוטח או פנסיונר שנפטר, אשר מחמת מצב בריאותו, בהתאם לקביעת הרופא מטעם הקרן, אינו מסוגל לכלכל את עצמו ולא יהיה מסוגל לכלכל עצמו בהגיעו לגיל 21 ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים: (1) היה בן מוגבל לפני היותו בן עשרים ואחת; (2) לא היה בן מוגבל קודם להצטרפות המבוטח לקרן או לחידוש הביטוח בקרן; (3) היה בן מוגבל בעת פטירת המבוטח או הפנסיונר. בן מוגבל נבחר: בן של מבוטח או פנסיונר שנפטר, אשר מחמת מצב בריאותו, בהתאם לקביעת הרופא מטעם הקרן, אינו מסוגל לכלכל את עצמו ולא יהיה מסוגל לכלכל עצמו בהגיעו לגיל 21, שהמבוטח רכש בגינו פנסיה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 14. גיל הצטרפות: גיל המבוטח לצורך קביעת שיעור פנסיית נכות ושיעור פנסיית שאירים, כפי שהוא בעת הצטרפות המבוטח לקרן, וגיל זה יקבע כגיל ההצטרפות בכל התכניות שעל שם המבוטח בקרן והכל בכפוף לסעיף 19. דמי גמולים: תשלומים לקרן על פי התקנון, בכפוף לתקרת ההפקדה המותרת בקרן פנסיה חדשה מקיפה, 20.5% מפעמיים שכר ממוצע במשק, והכל בהתאם להסדר התחיקתי. בגובה דמי סיכון: עלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות ו/או לסיכוני נכות, בין היתר, בהתאם למשכורת הקובעת לפנסיות נכות ושאירים ולשיעור פנסיית נכות ושיעור פנסיית שאירים, בהתאם לסעיף 10 לתקנון. הורה: אמו ו/או אביו של מבוטח, או הורה חורג או הורה מאמץ, שהיו תלויים בו בפרנסתם ושהיו סמוכים על שולחנו במועד פטירתו ואין להם מקור הכנסה אחר למעט קצבת ביטוח לאומי הכוללת הבטחת הכנסה ו/או השלמת הכנסה. הורה נבחר: אמו או אביו של מבוטח שנפטר, לפי העניין, או הורה חורג או הורה מאמץ, או אחד מהורי אשתו, שהמבוטח רכש בגינו פנסיה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 14. 4

6 הגורם המפקח: הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון/המפקח על הביטוח במשרד האוצר ו/או כל גורם אשר יבוא במקומו ו/או כל גוף המוסמך על פי דין לתת הוראות לקרן ו/או לחברה המנהלתבעניינים בהם הוא מוסמך לתת הוראות. ההסדר התחיקתי: פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד 1964, חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) תשס"ה , חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) התשמ"א 1981, וכל תקנה שהותקנה מכוחם לרבות כל התיקונים והשינויים שנוספים עליהם וכן חוזרים, צווים והוראות של הגורם המפקח, חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963, חוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958, וכל דין אחר שחל או שיחול על החברה המנהלת והקרן. החברה / החברה המנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות הגמל בע"מ. הקרן: קרן הפנסיה המקיפה שבניהול החברה; ועדה רפואית: ועדה רפואית שבה חברים רופא מטעם הקרן ורופא מטעם המבוטח. לחילופין, רשאי המבוטח לבקש כי הרופא מטעמו יבחר על ידי החברה המנהלת. יובהר כי ככל שלוועדה מונה רופא מטעם הקרן שאינו רופא הקרן, יהא רופא הקרן רשאי להשתתף בוועדה הרפואית וזאת בהתייחס להוראות הקבועות בתקנון הקרן ביחס לקביעת זכאות לפנסיית נכות או שאירים וכן להיבטים הפרוצדורליים שבקשר עם עבודת הוועדה הרפואית ויובהר כי השתתפות רופא הקרן במקרה זה לא תעניק לו זכות החלטה בעניין הקביעה הרפואית. ועדה רפואית לערעורים: ועדת ערעורים על החלטת הועדה הרפואית. הועדה תהיה מורכבת מהוועדה הרפואית אליה יצורף רופא שלישי שתחום התמחותו הינו בתחום הנכות או הסיבה לפטירה של המבוטח או בתחום הרפואה התעסוקתית (להלן: "הרופא המכריע"). הרופא המכריע יבחר על ידי שני הרופאים מהוועדה הרפואית בהסכמה. היה והמבוטח, או שאיריו, לפי הענין, ביקש כי הקרן תמנה את הרופא השני לועדה הרפואית, כאמור בסעיף 64.2, יבחר הרופא המכריע על ידי הרופא מטעם הקרן והמבוטח (או מי מטעמו, או שאיריו, לפי הענין) בהסכמה. יובהר כי ככל שלוועדה הרפואית לערעורים מונה רופא מטעם הקרן שאינו רופא הקרן, יהא רופא הקרן רשאי להשתתף בוועדה הרפואית לערעורים וזאת בהתייחס להוראות הקבועות בתקנון הקרן ביחס לקביעת זכאות לפנסיית נכות או שאירים וכן להיבטים הפרוצדורליים שבקשר עם עבודת הוועדה הרפואית לערעורים ויובהר כי השתתפות רופא הקרן במקרה זה לא תעניק לו זכות החלטה בעניין הקביעה הרפואית. זכאים קיימים לפנסיה: כהגדרת המונח 'זכאי קיים לפנסיה' בסעיף 106. חידוש ביטוח: חידוש תשלומים לקרן עבור מבוטח לא פעיל, בהתאם לתקנון. יורש: מי שנקבע בצו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, כיורשו של מבוטח או פנסיונר. 5

7 יתום: בן של מבוטח שנפטר או של פנסיונר שנפטר, לפי העניין, או בן מאומץ כחוק כאמור, וכן בן חורג שכל פרנסתו הייתה על המבוטח שנפטר או על הפנסיונר שנפטר, לפי העניין, והכל אם טרם מלאו להם 21 שנים וכן בן מוגבל או בן מוגבל נבחר. יתרת זכאות צבורה: דמי גמולים, לרבות דמי גמולים הנזקפים על ידי הקרן לנכה בהתאם לסעיף 74 וכן כספים שהועברו בגין מבוטח לקרן מקופה מעבירה, שנרשמו על שם המבוטח בקרן, והכל בניכוי דמי ניהול, דמי סיכון, יתרת הזכאות הצבורה שמקורה בדמי הגמולים שנמשכו או הועברו לקופה אחרת ובתוספת תשואת הקרן והכל בהתאם לסעיף 9. מבוטח: אדם שהצטרף לקרן על פי התקנון ואשר התשלומים בגינו שולמו ו/או משולמים בהתאם לתקנון ורשומה לזכותו יתרת זכאות צבורה, ואיננו פנסיונר מכוח אותם תשלומים. מבוטח בודד: מבוטח פעיל שאין לו אשה ו/או ידועה בציבור ואין לו ילד שגילו 21 ומטה או בן מוגבל; או מבוטח פעיל שאין לו אשה ו/או ידועה בציבור ויש לו ילד שגילו 21 ומטה או בן מוגבל;. מבוטח לא פעיל: מבוטח שאיננו מבוטח פעיל. מבוטח פעיל: מבוטח אשר משולמים בגינו דמי גמולים לקרן בהתאם לתקנון ו/או הומצאו בגינו רשימות בכפוף לחוק הגנת השכר. נכה, יחשב כמבוטח פעיל. מבוטח פעיל יחשב גם מי שחל עליו סעיף 18. מבוטח שכיר / מבוטח עצמאי: עמית שכיר ו/או עמית עצמאי, לפי הענין, כמשמעותו בתקנות מס הכנסה. מדד: מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על-ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף. מוטב: מי שקבע המבוטח בהודעה בכתב, האחרונה, שהומצאה לקרן, כזכאי להחזר כספים בהעדר שאירים כאמור בתקנון זה. מוטב ייחשב גם מי שקבע המבוטח בצוואה כזכאי להחזר הכספים בהיעדר שאירים, ובלבד שהצוואה כאמור התקבלה בקרן לפני מימוש זכאות לפי התקנון למשיכת כספים. קביעת המוטב כאמור תחול ביחס לכל התכניות שעל שם המבוטח בקרן. מועד הנכות: התאריך אותו אישרה הקרן כמועד תחילת מצב הנכות כמוגדר בהגדרת 'נכה', לצורך תביעה לפנסיית נכות. מעביד / מעסיק: גורם המשמש כמעבידו של מבוטח שכיר ומשלם עבורו דמי גמולים לקרן. 6

8 מקדמי המרה: מקדמים לחישוב הפנסיה בהתאם לקבוע בנספחים לתקנון זה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו. משכורת מבוטחת: הסכום המתקבל מחלוקת רכיבי התגמולים (עובד ומעביד) מתוך דמי הגמולים המשולמים לתכנית שעל שם המבוטח בקרן בגין חודש נתון, למעט תשלומים המשולמים על פי סעיף 10.4, בשיעור רכיב התגמולים (עובד ומעביד) (להלן בהגדרה זו- "שיעור חלוקה"). בכל מקרה, לצורך חישוב המשכורת המבוטחת כאמור, שיעור החלוקה לא יפחת מ- (למבוטח שכיר או למבוטח עצמאי) ולא יעלה על 14.5% למבוטח שכיר או 20.5% למבוטח עצמאי. פחת שיעור החלוקה מ- כאמור, יעמוד שיעור החלוקה לצורך החישוב על. שיעור החלוקה של מבוטח עצמאי יעמוד על 16%, אלא אם כן המציא המבוטח העצמאי לקרן אסמכתא, להנחת דעתה, לפיה דמי הגמולים המופקדים על ידו נגזרים מתוך הכנסה המבטאת יחס שונה מ- 16% מהכנסתו, שאז תיקבע המשכורת המבוטחת על פי שיעור החלוקה עליו הודיע המבוטח ובכל מקרה לא פחות מ- ולא יותר מ- 20.5% כאמור. לגבי מבוטח המפקיד תשלום דמי גמולים תקופתי לתכנית שעל שמו בקרן, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, תיקבע המשכורת המבוטחת בגין כל חודש שבעבורו שולם תשלום דמי גמולים תקופתי, על ידי חלוקת תשלום דמי הגמולים התקופתי במספר החודשים שבגינם שולמו דמי גמולים כאמור (הסכום שיתקבל יקרא בהגדרה זו להלן: "התשלום החודשי") וחלוקת רכיב התגמולים מתוך התשלום החודשי בשיעור החלוקה ובהתאם לכללים המפורטים לעיל. בגין כל חודש נתון יסוכמו המשכורות המבוטחות מכל התוכניות על שם המבוטח בקרן למשכורת מבוטחת אחת בגין אותו חודש. 1 משכורת מבוטחת מעודכנת: המשכורת המבוטחת בגין חודש נתון, כשהיא מעודכנת ביחס שבין המדד האחרון החישוב, לבין המדד האחרון הידוע ב- 1 לחודש תשלום דמי הגמולים. הידוע ב- לחודש משכורת קובעת לפנסיות נכות ושאירים: הממוצע האריתמטי של 3 המשכורות המבוטחות המעודכנות שקדמו לחודש בו אירעו מועד הנכות או הפטירה, לפי העניין (להלן בהגדרה זו: "חודש האירוע"), ובאין 3 אלא פחות מכך- הממוצע האריתמטי של המשכורות המבוטחות המעודכנות מאז הצטרפות המבוטח או חידוש הביטוח לאחרונה, לפי העניין, עד לחודש שקדם לחודש האירוע. במקרה בו השתכרות המבוטח בתקופה הנ"ל פחתה ריאלית, כתוצאה מהרעה במצב בריאותו שחלה בתקופה של 12 החודשים הסמוכים לפני החודש בו אירעו מועד הנכות או הפטירה, כפי שנקבע על ידי רופא מטעם הקרן, יחושב ממוצע המשכורות המבוטחות המעודכנות, של 3 החודשים שקדמו לתחילתה של ירידה זו. בכל מקרה לא יפחת הממוצע כאמור לעיל מהממוצע האריתמטי של 12 המשכורות המבוטחות המעודכנות שקדמו לחודש האירוע, לפי העניין ובאין 12 חודשים אלא פחות מכך- הממוצע האריתמטי של המשכורות המבוטחות המעודכנות מאז הצטרפות המבוטח או חידוש הביטוח בקרן לאחרונה, לפי העניין, עד לחודש שקדם לחודש האירוע. ככל שחודש האירוע הינו חודש תשלום דמי גמולים ראשון, תהא המשכורת המבוטחת המעודכנת בחודש האירוע כמשכורת הקובעת לפנסיות נכות ושאירים. ולעניין הגדרה זו- דמי גמולים בגין תשלומים חד פעמיים במשכורות המבוטחות הנ"ל ו/או דמי גמולים ששולמו בתשלום חד פעמי בגין חודשים אחדים, שלא על פי סעיף ייזקפו לחודשים בגינם שולמו, לפי הוראת המשלם, ובהעדר הוראה- בחלוקה שווה. נכה: מבוטח שלפחות מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או נסיונו, במשך תקופה של למעלה מ- 90 ימים רצופים, הכל כפי שיקבע על ידי רופא מטעם הקרן ו/או ועדה רפואית ו/או ועדה רפואית לערעורים, לפי הענין. 7

9 נכה חלקי: נכה שאינו נכה מלא. מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד נכה מלא: מבוטח שלפחות בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו פי השכלתו, הכשרתו או נסיונו, במשך תקופה של למעלה מ- 90 ימים רצופים, הכל כפי שיקבע על ידי רופא מטעם הקרן ו/או ועדה רפואית ו/או ועדה רפואית לערעורים, לפי הענין. נכה סיעודי: אחד משני אלה: (1) נכה מלא שבנוסף לכך אינו מסוגל לבצע בעצמו וללא עזרה חמש מתוך שש הפעולות הבאות: לקום ולשכב. להתלבש ולהתפשט. להתרחץ. לאכול ולשתות. לשלוט על הסוגרים. ניידות באופן עצמאי; (2) נכה מלא שבנוסף לכך מצב בריאותו ותפקודו ירודים עקב תשישות נפש. לעניין זה 'תשישות נפש' - פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזכרון לטווח ארוך ו/או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן, הדורשים השגחה במרבית שעות היממה, שסיבתה במצב בריאותי כגון: אלצהיימר או בצורות דמנטיות שונות. הכל כפי שיקבע על ידי רופא מטעם הקרן ו/או ועדה רפואית ו/או ועדה רפואית לערעורים, לפי הענין ערך פדיון: ערך החזרת כספי יתרת הזכאות הצבורה מן הקרן המחושב בהתאם לסעיף להסדר התחיקתי. ולנספח יב ובכפוף עתודה לזכאים קיימים לפנסיה: עתודה בשיעור של עד 1% מהתחייבויות הקרן לזכאים קיימים לפנסיה, בהתאם להוראות הגורם המפקח, המיועדת למיתון תנודתיות בעודף האקטוארי או הגרעון האקטוארי הנובע משינויים בשיעור התשואה על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויות הקרן כלפי זכאים קיימים לפנסיה ובשיעורי ריבית להיוון התחייבויות האמורות. עתודה למקבלי פנסיה: עתודה בשיעור של עד 1% מהתחייבויות הקרן למקבלי פנסיה, שאינם זכאים קיימים לפנסיה, בהתאם להוראות הגורם המפקח, המיועדת למיתון תנודתיות בעודף האקטוארי או הגרעון האקטוארי הנובע משינויים בשיעור התשואה על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויות הקרן כלפי מקבלי פנסיות ובשיעורי ריבית להיוון התחייבויות האמורות. פנסיה: קצבה המשתלמת על ידי הקרן מדי חודש בחודשו לזכאים על פי התקנון. פנסיונר: מי שמקבל פנסית זיקנה מהקרן, בהתאם לתקנון זה, לרבות זכאי חדש לפנסיה וכן זכאי קיים לפנסיה כהגדרתם בפרק יד וכל עוד לא נאמר במפורש אחרת. קצבה ממקור אחר: זכאות לקצבה לפי אחד מאלה: (1) פרק ה' (תאונות עבודה) לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה 1995; (2) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט 1959; 8

10 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל 1970; חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א 1981; חוק שירות בתי-הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א (3) (4) (5) רופא הקרן: רופא, או רופאים, אשר מינתה החברה המנהלת באופן קבוע ובפעולתו יפעל רופא הקרן לטובת כלל המבוטחים בקרן. להפעלת הסמכויות הקבועות לו בתקנון רופא מטעם הקרן: רופא הקרן או רופא אחר שימונה מעת לעת, שתחום התמחותו הינו בתחום הנכות, או הסיבה לפטירה, של המבוטח או בתחום הרפואה התעסוקתית, למקרים אד-הוק, להפעלת הסמכויות הקבועות לו בתקנון ובפעולתו יפעל רופא מטעם הקרן לטובת כלל המבוטחים בקרן. שאירים: אלמנה, יתום, בן מוגבל, הורה, הורה נבחר, בן מוגבל נבחר. שיעור עודף אקטוארי או גירעון אקטוארי לזכאים קיימים לפנסיה: שיעור עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפים בצירוף שיעור עודף אקטוארי או גירעון אקטוארי הנובע מתשואות ושיעורי ריבית להיוון, המחושב ביחס לזכאים קיימים לפנסיה. שיעור עודף אקטוארי או גירעון אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפים: שיעור עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי בהתאם לתוצאות המאזן האקטוארי, הנובע מגורמים דמוגרפים. שיעור עודף אקטוארי או גירעון אקטוארי הנובע מתשואות ושיעורי ריבית להיוון: שיעור עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי בהתאם לתוצאות המאזן האקטוארי, הנובע מהשינויים הבאים: (1) שינוי בתשואה על נכסים המשמשים לכיסוי התחייבויות כלפי זכאים קיימים לפנסיה או מקבלי פנסיה שאינם זכאים קיימים לפנסיה, לפי העניין,בתקופת הדיווח הכספי, לעומת התשואה על אותם נכסים אשר הונחה במועד הכנת המאזן האקטוארי השנתי הקודם עבור אותה תקופת דיווח כספי; (2) שינוי בשיעורי הריבית להיוון התחייבויות הקרן כלפי זכאים קיימים לפנסיה או מקבלי פנסיה שאינם זכאים קיים לפנסיה, לפי העניין,לעומת שיעורי הריבית להיוון ההתחייבויות האמורות שהונחו לצורך הכנת המאזן האקטוארי השנתי הקודם של הקרן. שיעור עודף אקטוארי או גירעון אקטוארי למקבלי פנסיה: שיעור עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפים בצירוף שיעור עודף אקטוארי או גירעון אקטוארי הנובע מתשואות ושיעורי ריבית להיוון, המחושב ביחס למקבלי פנסיה שאינם זכאים קיימים לפנסיה. שיעור פנסיית נכות ושיעור פנסיית שאירים: שיעור הנקבע עבור פנסיית נכות ועבור פנסיית שאירים בהתאם לגיל הפרישה ומסלול הביטוח החלים בתכנית שעל שם המבוטח ובהתאם לגיל ההצטרפות לקרן ולמין המבוטח. שכר ממוצע במשק חודשי: השכר הממוצע למשרת שכיר לחודש, כפי שהוא מתפרסם על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור אותו חודש, לעניין גמלאות ודמי ביטוח לפי הוראת סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995, כפי שתהיה מעת לעת. שנה, חודש: למניין הלוח הגרגוריאני. 9

11 תקופת אכשרה: התקופה המנויה בסעיפים , ו לתקנון, וככל שהוארכה בהתאם לסעיף 13.4 לפי תקופת ההארכה שנקבעה, השוללת זכאות לפנסיית נכות או לפנסיית שאירים, לפי העניין, והכל בהתאם לסעיפים הנ"ל. תקופה זו תמנה בהתחשב בכלל התכניות שעל שם המבוטח בקרן. תקנון: תקנון הקרן כפי שיהיה מזמן לזמן. תקנות מס הכנסה: תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד תקנות אחרות שתבואנה במקומן. כפי שתהיינה מזמן לזמן או כל תשואת הקרן: שיעור הרווח או ההפסד המצטבר בגין כספי הקרן, המשמשים לכיסוי התחייבויותיה למבוטחים ולרבות בהתאם לסעיף 6 והכל בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. תשלום דמי גמולים תקופתי: דמי גמולים ששולמו בגין מבוטח עצמאי לתקופה מוגדרת כלהלן: (1) התקופה, בחודשים, שקבע מבוטח בהודעתו לקרן, עבור תשלום דמי גמולים תקופתי והכל בכפוף להסדר התחיקתי. או, ככל שלא התקבלה הודעה כאמור בסעיף (1) לעיל: (2) התקופה, בחודשים, המקסימלית המותרת בהתאם להסדר התחיקתי עבור תשלום דמי גמולים תקופתי. 10

12 2. פרשנות כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד אף בלשון רבים משמעו, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעו, אלא אם מופיעה הוראה מפורשת אחרת. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דין אלמנה כדין אלמן ודין אלמן כדין אלמנה, לכל דבר וענין. הנספחים לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו לכל מונח אחר בתקנון אחרת בתקנון זה. זה תהא המשמעות הנודעת לו בתקנות מס הכנסה, אלא אם כן נקבע כותרות השוליים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ולא תהיה להן נפקות לצורך פרשנות. 11

13 פרק ב - מבוא 3. מהות הקרן הקרן הינה קרן תשואה ומטרותיה לשלם לזכאים על פי תקנון הקרן, פנסית זיקנה, פנסית שאירים ופנסית נכות והכל בהתאם לתקנון ולהסדר התחיקתי. הפנסיה ו/או התשלומים לזכאים על פי תקנון הקרן יקבעו בהתאם ליתרת הזכאות הצבורה של המבוטח ובהתאם לכיסוי הביטוחי החל עליו בעת קרות האירוע המזכה ועל פי המקדמים המפורטים בנספחים לתקנון אלו אשר בתוקף במועד הרלוונטי מקורות ההכנסה של הקרן מקורות ההכנסה של הקרן הינם: דמי הגמולים בניכוי דמי ניהול, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. תשואת הקרן, וכן התשואה בגין כספי הקרן, המשמשים לכיסוי התחייבויותיה למקבלי פנסיה והכל בניכוי הסכומים המותרים על פי ההסדר התחיקתי. הכנסות ממבטחי משנה ככל שתהיינה, בניכוי הוצאות. כספים שהתקבלו מקופות אחרות במסגרת העברת כספים בין קופות גמל. כספים שהתקבלו בקרן בגין ריבית, לרבות ריבית פיגורים ו/או פיצויי הלנה ו/או הצמדה הנובעים מחובות מעסיקים. כספים שהתקבלו בקרן הנובעים מזכות העומדת לקרן ניהול הקרן הקרן תנוהל על ידי החברה המנהלת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי והתקנון כפי שיהיו מעת לעת. 6. מסלולי השקעה בתקנות הפיקוח על - כהגדרת המונחים הגדרות לסעיף זה: אג"ח, אג"ח של מדינת ישראל, אג"ח מיועדת, פיקדון או שירותים פיננסים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב בחיקוק אחר שיבוא במקומן לעניין השקעות כספי קופת גמל; מניות סחירות ולא סחירות, ניירות ערך העוקבים אחרי מדדי מניות, אופציות וחוזים עתידיים, מניות נאמנות מנייתיות, קרנות השקעה מנייתיות אג"ח להמרה במסלול מנייתי, תעודות סל, קרנות וקרנות גידור מנייתיות. 12

14 6.1. כספי הקרן בגין המבוטחים ינוהלו במסלולי ההשקעה כמפורט להלן: מודל השקעות תלוי גיל מודל השקעות כללי תלוי גיל כספי המבוטחים יושקעו במסלול השקעה לפי גיל המבוטח, בהתאם לטווח הגילים, כמפורט להלן: עד גיל - 50 מסלול לבני 50 ומטה - כספי הקרן במסלול יושקעו בהתאם להחלטות הנהלת החברה ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים במסלול והוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת; מגיל 50 ועד גיל 60 מסלול לבני 50 עד - 60 כספי הקרן במסלול יושקעו בהתאם להחלטות הנהלת החברה ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים במסלול והוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת; מגיל 60 ועד למועד הזכאות כהגדרתו בסעיף 24.1 מסלול לבני 60 ומעלה- כספי הקרן במסלול יושקעו בהתאם להחלטות הנהלת החברה ועל פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים במסלול והוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת העברת הכספים של המבוטח אשר הגיע לגיל העליון בטווח הגילים, ממסלול ההשקעה החל עליו למסלול ההשקעה שחל בטווח הגילים הבא אחריו, תבוצע ב- 10 לחודש בחודש שבו הגיע המבוטח לגיל העליון שבטווח הגילים. ככל שה- 10 לחודש אינו יום עסקים, תבוצע ההעברה ביום העסקים הראשון העוקב ל- 10 לחודש. במקרה בו נודע לקרן כי המבוטח נפטר, ישארו הכספים במסלול ההשקעה כפי שהיה במועד שבו הועברה לקרן ההודעה על הפטירה כאמור ולא יועברו למסלול ההשקעה שחל בטווח הגילים הבא, גם אם לפי תאריך לידתו של המבוטח, גילו מתאים לטווח הגילים הבא. על אף האמור, מבוטח רשאי לבחור במסלול השקעה שבסעיפים עד גם אם גילו אינו בטווח הגילים המתאים למסלול ההשקעה או לבקש כי לא יועבר למסלול ההשקעה המתאים לגילו עם הגיעו לגיל העליון בטווח הגילים במסלול ההשקעה החל עליו מסלול כללי נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות מסלול מניות נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- ולא יעלה על 1 מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות מסלול שקלי טווח קצר כספי הקרן במסלול יושקעו בהתאם להחלטות הנהלת החברה והוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת ובלבד שלפחות מכספי הקרן המנוהלים במסלול זה, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות, יושקעו באג"ח של מדינת ישראל ופקדונות אשר הטווח לפדיון לגביהם לא יעלה על שנה. החל מ- 01/01/2016, נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 13

15 ולא יעלה על 1 מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות מסלול אג"ח נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- ולא יעלה על 1 מנכסי המסלול, שאינם מושקעים באג"ח מיועדות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות מסלול הלכה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. מבוטח רשאי לבחור בכל עת, בהודעה בכתב בנוסח שיקבע בחברה, במסלול השקעה כמפורט בסעיפים עד או במודל השקעות תלוי גיל כמפורט בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל להשקעת הכספים שביתרת הזכאות הצבורה על שמו. על אף האמור, עד ל- 31/12/2015 רשאי מבוטח לבחור גם במסלול המפורט בסעיף העברת כספים בין מסלולי השקעה שבסעיפים עד או שבסעיפים עד או העברת כספים למודל השקעות תלוי גיל או ממנו, כמפורט בסעיף 6.1.1, בהתאם לבחירתו של המבוטח, תיעשה בתוך 3 ימי עסקים. ככל שיחול שינוי בהסדר התחיקתי לעניין זה, יחול האמור בו..6.2 כספי הקרן בגין מקבלי פנסיה, לרבות בגין זכאים קיימים לפנסיה, כמפורט להלן: ינוהלו במסלולי ההשקעה מסלול בסיסי למקבלי פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות מסלול קצבה לזכאים קיימים לפנסיה נכסי המסלול יהיה חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול מיועד למי שהיה זכאי לקבל פנסיה מהקרן לפני יום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) מסלול הלכה למקבלי פנסיה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. נכסי המסלולים לעיל, החשופים לנכסים כמפורט לעיל, יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור הנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". במועד הגשת בקשה לפנסיית זקנה, כאמור בסעיף 24, רשאי הפנסיונר, שאינו זכאי קיים לפנסיה, לבחור בהודעה בכתב בנוסח שיקבע בחברה, באחד משני מסלולי ההשקעה המפורטים בסעיפים ו לעיל מבוטח אשר הצטרף לקרן עד ליום 31/12/2015 ולא הודיע בכתב לקרן בדבר בחירתו במסלול השקעה כאמור, יראו אותו כמי שבחר במסלול השקעה כללי. מבוטח שהצטרף לקרן החל מ- 01/01/2016 ואילך, אשר לא הודיע בכתב לקרן בדבר בחירתו במסלול השקעה כאמור, יראו אותו

16 כמי שבחר במודל השקעות כללי תלוי גיל וכן, מבוטח שנפתחה על שמו תכנית נוספת החל מ- 01/01/2016, אשר לא הודיע בכתב לקרן בדבר בחירתו במסלול השקעה ביחס לתכנית הנוספת, יראו אותו כמי שבחר במודל השקעות כללי תלוי גיל בתכנית הנוספת בלבד. פנסיונר, שאינו זכאי קיים לפנסיה, אשר לא הודיע בכתב לקרן בדבר בחירתו במסלול השקעה כאמור בסעיף 6.5, יראו אותו כמי שבחר במסלול השקעה בסיסי למקבלי פנסיה. על אף האמור בסעיף 6.2, דמי הגמולים ברכיב הפיצויים, המופקדים בגין מבוטח שכיר, על ידי המעסיק יושקעו במסלול השקעה בהתאם למפורט בסעיף 6.6, אלא אם הודיע המעסיק בכתב לקרן, על הסכמתו כי העובד רשאי לבחור בכל מסלול השקעה לעניין רכיב הפיצויים בדמי הגמולים שיופקדו בתקופת עבודתו אצל אותו מעסיק. האמור בסעיף 6.7 לא יחול על דמי גמולים ברכיב הפיצויים שנקבע לגביהם שהם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963 וזאת ככל שיומצא לקרן ההסכם שקובע זאת. הקרן תנהל בנפרד את כספי המבוטחים, הכספים המיועדים למקבלי פנסיה שאינם זכאים קיימים לפנסיה ואת הכספים המיועדים למקבלי פנסיה שהינם זכאים קיימים לפנסיה, כמפורט לעיל. על אף האמור בסעיף 6.2, הכספים המשמשים לכיסוי התחייבויותיה של הקרן למקבלי פנסיה ולזכאים קיימים לפנסיה, לא ינוהלו במסלולי ההשקעה המפורטים בסעיפים עד 6.1.6, אף אם המבוטח בחר במסלולי השקעה אלו לניהול יתרת הזכאות הצבורה על שמו. הכספים הנ"ל ינוהלו בהתאם לסעיף 6.3 לעיל. החברה תהא רשאית לבטל מסלול השקעה אשר שיעור הנכסים הצבורים בו אינו עולה על 0.01% (0.1 ) מסך נכסי המבוטחים בקרן, באישור הגורם המפקח. החברה תודיע למבוטחים אשר על יתרת הזכאות הצבורה שלהם או חלקה, חל מסלול ההשקעה שבוטל. כל עוד לא הודיע מבוטח כאמור על בחירה במסלול השקעה חלופי למסלול שבוטל, יחול הקבוע בסעיף ביטוח משנה הקרן תהא רשאית להתקשר עם מבטח משנה לצורך רכישת כיסוי ביטוחי בגין סיכוני המוות והנכות בהתאם לתקנון זה ובאישור הגורם המפקח. העלויות שישולמו למבטחי משנה בשל רכישת כיסויים ביטוחיים ינוכו מנכסי הקרן. הודעה על כך תישלח למבוטחים. 8. דמי ניהול החברה המנהלת רשאית לגבות דמי ניהול בשיעורים כדלקמן: מדמי הגמולים שתקבל הקרן בהתאם לתקנון, לרבות תשלומים לפי סעיף , תנכה החברה המנהלת דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על 6% מדמי הגמולים. בנוסף לאמור בסעיף 8.1, תנכה החברה המנהלת דמי ניהול, בשיעור חודשי שלא יעלה על % מסך נכסי הקרן (0.5% בחישוב שנתי). לעניין סעיף זו "סך נכסי הקרן" סך נכסי הקרן, למעט נכסי הקרן שכנגד התחייבויות הקרן בגין זכאים קיימים לפנסיה כאמור בפרק יד לתקנון

17 דמי ניהול שינוכו מתוך תשלומי הפנסיה המשולמים למי שמקבל מהקרן פנסיה הנמוכה מפנסיית המינימום כאמור בסעיפים 28 ו- 52, בשיעור אשר לא יעלה על 6% מההפרש שבין פנסיית המינימום לבין הפנסיה המשולמת ניהול יתרת הזכאות הצבורה הקרן תרשום לזכותו של כל מבוטח יתרת זכאות צבורה בהתאם לתנאים כקבוע בהסדר התחיקתי. בכל חודש תעודכן יתרת הזכאות הצבורה של המבוטח בהתאם לעקרונות המפורטים להלן: לגבי כל תשלום של דמי גמולים, תעודכן יתרת הזכאות הצבורה של המבוטח בגובה התשלום האמור, בניכוי שני אלה : דמי ניהול כאמור בסעיף 8.1 לעיל; דמי סיכון אשר ינוכו מתוך תשלום רכיבי התגמולים (עובד ומעביד). בגין חודש ההצטרפות ינוכו דמי סיכון עבור חודש מלא אף אם מועד ההצטרפות הינו במהלך החודש. ככל שעלות דמי הסיכון בגין המבוטח, בגין חודש תשלום, גבוהה מרכיבי התגמולים באותו תשלום, הקרן תנכה דמי סיכון, מתוך חלק התגמולים ביתרת הזכאות הצבורה הרשומה על שמו על אף האמור בסעיף , לגבי תשלום דמי גמולים תקופתי של מבוטח עצמאי, דמי הסיכון כאמור בסעיף בגין כל חודש ביטוח שממועד הפקדת דמי הגמולים ולמשך התקופה עליה הודיע המבוטח לקרן ובכל מקרה לא יותר ממספר החודשים הקבועים בתקופה המוגדרת ומבלי לגרוע בסעיף 9.2.4, ינוכו באופן חודשי מתוך יתרת הזכאות הצבורה הרשומה על שמו מיתרת הזכאות הצבורה הרשומה על שמו של מבוטח, הנמצא בתקופת כיסוי ביטוחי לנכות ו/או לשאירים כקבוע בסעיף 18, ינוכו דמי סיכון, בגין כל חודש ביטוח שבתקופה האמורה ובהתאם לכללים שבסעיף יתרת הזכאות הצבורה של המבוטח תעודכן לפי שיעור תשואת הקרן במסלול ההשקעה החל עליו (בחישוב תשואת הקרן ילקחו בחשבון ניכוי דמי הניהול כאמור בסעיף 8 לעיל והוצאות שהקרן רשאית לנכות מנכסי הקרן, בהתאם לתקנון ולהוראות ההסדר התחיקתי) למרות האמור לעיל הקרן לא תנכה דמי סיכון מתשלומים רטרואקטיביים ששולמו לקרן בגין חודשים בהם לא היה המבוטח בכיסוי ביטוחי. יתרת הזכאות הצבורה של מבוטח תעודכן אחת לרבעון בהתאם לשיעור עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפים. עדכון כאמור יחול על מי שהיה מבוטח בקרן במועד אישור הדיווח הכספי הרבעוני וזאת בגין יתרת הזכאות הצבורה על שמו, כפי שהיתה ביום האחרון של הרבעון שלגביו נערך הדיווח הכספי. העדכון כאמור לא יבוצע ביחס לסכומים שנמשכו או הועברו מיתרת הזכאות הצבורה על שמו, בתקופה שעד מועד אישור הדיווח הכספי

18 נמשכו או הועברו כספים כלשהם מיתרת הזכאות הצבורה של המבוטח בקרן, תופחת יתרת הזכאות הצבורה של המבוטח בגובה יתרת הזכאות הצבורה שנמשכה או הועברה. ליתרת הזכאות הצבורה של מבוטח הזכאי לקבל מהקרן פנסיית נכות, יתווספו דמי גמולים בשל זקיפת דמי גמולים כאמור בסעיף 74. במקרה של העברת כספים כאמור בפרק יא להלן - יתרת הזכאות הצבורה תעודכן בהתאם לסכומים שהועברו מקרן מעבירה לקרן מקבלת בכפוף להוראות פרק יא להלן. מיתרת הזכאות הצבורה של מבוטח המבקש לפדות כספים או מבוטח שנפטר ויתרת הזכאות הצבורה על שמו משולמת לשאיריו או מוטביו או יורשיו או שבגין יתרת הזכאות הצבורה על שמו משולמת פנסיית שאירים, ינוכו כל חוב או יתרת הלוואה של המבוטח לקרן לרבות המס ככל שחל הנובע מביצוע הניכוי חישוב דמי סיכון בגין כל חודש בו יבוטח מבוטח פעיל בכיסוי לפנסית שאירים, יחושב הסכום המהוון של פנסיית השאירים, בהתאם לשיעור פנסית השאירים, המשכורת הקובעת לפנסיות נכות ושאירים ובהתאם למקדמי ההיוון לצורך חישוב דמי הסיכון, יחושב הסכום בסיכון לפי להלן: "הסכום בסיכון"): ההפרש שבין שני אלה (ההפרש הסכום המהוון של פנסית השאירים המחושבת כאמור בסעיף 48, בגין האלמנה והיתומים בנפרד, בהתאם לגילו מינו ושנת לידתו של המבוטח על פי נספח - ט לתקנון; הסכום המהוון של פנסית השאירים המחושבת כאמור בסעיף 48, בגין הורה נבחר או בן מוגבל נבחר, יחושב בהתאם לגילו מינו ושנת לידתו של ההורה הנבחר או הבן המוגבל הנבחר, על פי נספח ט 1 (מקדמים ללא תשלום מיוחד) לתקנון; יתרת הזכאות הצבורה, בכל התכניות שעל שם המבוטח בקרן, בחודש שקדם לחודש בו נגבים דמי הסיכון. דמי הסיכון יחושבו על ידי הכפלת הסכום בסיכון, בתנאי שהינו חיובי, במקדם הקבוע בנספח - יד לתקנון, לפי מינו, גילו ושנת לידתו של המבוטח ויחולק ב- 100,000 ש"ח סכום בסיכון. מבוטח שהצהיר שהינו מבוטח ללא אשה או ידועה בציבור ועם ילדים כאמור בסעיף 15, הסכום המהוון של פנסיית השאירים כאמור בסעיף , יחושב על פי המקדמים ליתומים של מבוטח בודד על פי נספח-ט בגין כל חודש בו יבוטח מבוטח פעיל בכיסוי לפנסית נכות, יחושבו דמי הסיכון בגין פנסית הנכות בהתאם לשיעור פנסית הנכות, בתוספת דמי הגמולים שיזקפו ליתרת הזכאות הצבורה בתקופת הנכות, כאמור בסעיף 74 (להלן: "הסכום הכולל לכיסוי נכות"). הסכום הכולל לכיסוי נכות יוכפל במקדם הקבוע בנספח טו, לוח 1 או לוח 2, לפי הענין, לתקנון, לפי מינו גילו ושנת לידתו של המבוטח ויחולק ב- 1,000 ש"ח סכום כולל לכיסוי נכות

19 .10.3 בגין כל חודש בו יבוטח מבוטח פעיל בכיסוי לפנסית נכות, יחושבו דמי הסיכון לשאירי נכה בהתאם לכללים שקבע אקטואר הקרן על פי הנחות הבסיס כאמור בסעיף 12. בגין תשלום דמי גמולים לקרן, שהובא לידיעת החברה כי הינו בגין תקופה רטרואקטיבית, לא ינוכו דמי סיכון בהתאם לסעיף זה ובלבד שבגין המבוטח משולמים גם דמי גמולים שוטפים שמהם מנוכים דמי סיכון לפי סעיף זה. האמור לא יחול ביחס לסכומים ששולמו או נגבו בגין חוב דמי גמולים כמשמעותו בהסדר התחיקתי לרבות בחוק הגנת השכר, התשי"ח איזון אקטוארי אחת לתקופה, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, יערך מאזן אקטוארי כולל של הקרן, ויתרות הזכאות הצבורות של המבוטחים יעודכנו על פי שיעור העודף האקטוארי או הגירעון האקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפים ותשלומי הפנסיה יעודכנו מדיי רבעון על פי שיעור העודף האקטוארי או הגירעון האקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפים ויעודכנו אחת לשנה על פי שיעור העודף או הגרעון האקטוארי למקבלי פנסיה או שיעור העודף האקטוארי או הגירעון האקטוארי לזכאים קיימים לפנסיה, לפי העניין, כאמור בסעיף 96.2, והכל בהתאם להוראות הגורם המפקח. כל עודף אקטוארי יתורגם לתשואה חיובית וכל גירעון לתשואה שלילית. 12. בסיסים טכניים המקדמים שבנספחים לתקנון זה ושיעורי הפנסיה לזקנה, נכות, ושאירים חושבו על בסיס ההנחות המפורטות בחוזר הגורם המפקח מיום (להלן "הנחות הבסיס"), כמפורט להלן: לפני גיל פרישה - לפי לוח פ 1 של הנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח פ 6 שיעור תמותה: של הנחות הבסיס. לאחר גיל פרישה לפי לוח פ 4 של הנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח פ 6 של הנחות הבסיס. שיעור יציאה לנכות: לפי לוח פ 8 של הנחות הבסיס. שיעור תמותת נכים: לפי לוח פ 7 של הנחות הבסיס. שיעור החלמת נכים: לפי לוח פ 9 של הנחות הבסיס. שיעור תמותת בן זוג והורה: לפני גיל 60 לגבר ולפני גיל 55 לאשה ולאחר מות המבוטח - לפי לוח פ 2 של הנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח פ 6 של הנחות הבסיס. מגיל 60 לגבר ומגיל 55 לאשה ולאחר מות המבוטח או הפנסיונר - לפי לוח פ 5 של הנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח פ 6 של הנחות הבסיס. לאחר פרישת המבוטח ולפני מותו - לפי לוח פ 4 של הנחות הבסיס, בהפחתה לפי לוח פ 6 של הנחות הבסיס. שיעור תמותת בן מוגבל: לגברים 1.5% ולנשים 1.. הפרשי גיל בין בני הזוג: לפי הפרש קבוע על פי הנחות הבסיס. מספר וגיל ילדים : לפי לוח פ 11 של הנחות הבסיס. שיעורי נישואים: לפי לוח פ 10 של הנחות הבסיס. הקרן תתאים את המקדמים שבנספחים וכן את שיעורי הפנסיה לנכות ולשאירים, בהתאם לשינויים שיהיו בהנחות שבסעיף 12.1 ובכפוף לאישור הגורם המפקח. המקדמים יהיו בתוקף כל עוד לא יחול שינוי בהנחות הבסיס. והיה ויחול שינוי בהנחות הגורם המפקח, המקדמים שבנספחים יחושבו מחדש לאחר שיקבלו את אישור הגורם המפקח ויבואו במקום המקדמים שהיו עד שינוי הנחות הבסיס

20 המקדמים מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה, נקבעו על ידי חישובים אקטואריים וכלכליים, ויותאמו מפעם לפעם על פי ההנחות הבסיסיות ואישור הגורם המפקח. בבניית מסלולי הביטוח שבתקנון, הובאו בחשבון ההנחות הבאות: העלות המירבית של הכיסוי הביטוחי בגין מבוטח, לא עלתה על מסך מצטבר של רכיבי התגמולים (עובד ומעביד) עד לגיל הפרישה בכל מסלול, והכל לפני ניכוי דמי ניהול, הוצאות ודמי סיכון הפרשות למבוטח בשיעור: 11.5% ברכיב התגמולים (עובד ומעביד) ו- 6% לפיצויים ריבית היוון שנתית נטו בשיעור של 3.74%. 19

21 פרק ג - חברות בקרן 13. הצטרפות לקרן קבלה לקרן כפופה להסכמת הקרן, בהתאם לשיקולים כלכליים ואקטואריים. הצטרפות לקרן יכולה להיות באמצעות בקשת הצטרפות אישית ויכולה להיות במסגרת הסכם עם תאגיד או גוף, או הסכם קיבוצי. מצטרף או מבוטח רשאי להביא לידיעת הקרן מידע רפואי בנוגע למחלה, תאונה או מום בהם לקה טרם הצטרפותו לקרן או טרם חידוש ביטוחו או טרם ביצוע הגדלה כאמור בסעיפים 49 ו- 58 זאת לעניין קביעה באם מחלה, תאונה או מום עליהם דיווח המבוטח כאמור יחשבו מחלה, תאונה או מום קודמים, לעניין סעיפים 39.5 ו הודעה כאמור תעשה באמצעות הצהרה הנתמכת בבדיקה רפואית ו/או מידע רפואי אחר (הכל להלן בסעיף זה: "מסמכים רפואיים"). הקרן תבחן את המסמכים הרפואיים כאמור באמצעות רופא מטעם הקרן וככל שיש צורך בכך יבקש הרופא מטעם הקרן הבהרות, מידע נוסף או בדיקה רפואית ועל סמך החלטתו, תודיע הקרן על קביעתה בהסתמך על המסמכים הרפואיים, באם היא רואה במחלה, תאונה או מום עליו דיווח המבוטח כאמור מחלה, תאונה או מום קודמים, לעניין סעיפים 39.5 ו הקרן תודיע למבוטח על קביעתה תוך ארבעה חודשים מיום המצאת המסמכים הרפואיים ו/או השלמות אחרות אם נדרשו, והאמור לעיל לא יכנס לתוקף כל עוד לא התקבלה קביעתה הסופית של הקרן כאמור. האמור בסעיף זו כפוף לגילוי מלא וכן מצידו של המבוטח. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של הקרן, לבדוק את המסמכים הרפואיים, לאחר אירוע המזכה בפנסית נכות ו/או בפנסית שאירים. היה והסתבר, שהפרטים שמסר המבוטח, ביחס למסמכים הרפואיים, לא היו מלאים וכנים תבוטל קביעתה כאמור, ככל שנקבעה. הקרן רשאית לבצע חיתום רפואי לגבי אדם כתנאי להצטרפותו לקרן או כתנאי למעבר בין מסלולים או כתנאי לחידוש ביטוח בקרן ולקבוע בהתאם לתוצאות החיתום, התניות נוספות מעבר לאלה הקבועות בתקנון לעניין הזכאות לקבלת פנסיית נכות או פנסיית שאירים ובלבד שקביעת התניות כאמור תבוא בנוסף לתנאי הזכאות למבוטח או לשאיריו ולא במקומם, לפי התקנון, וההתניות יובאו לידיעתו של המבוטח. על המבוטח למסור תשובות נכונות ומלאות לכל שאלה שישאל בקשר עם כל עניין שיש בו כדי להשפיע על זכויותיו בקרן. על מבוטח למסור כל מידע שיש ברשותו היכול להשפיע על החלטות הקרן בקשר עם קביעת זכויותיו. מעסיק אשר התחייב, במסגרת הסכם עם החברה המנהלת, לבטח את עובדיו בקרן (להלן- "ההתחייבות"), יהיו העובדים מבוטחים בקרן בהתאם להתחייבות שתומצא לקרן בצירוף פרטי המבוטח הכוללים את שם המבוטח, מספר תעודת זהות, מינו, תאריך לידתו, שכר ושיעורי הפרשות. האמור הינו גם בכפוף להמצאת רשימות לקרן, בהן מפורטים פרטי העובדים, כאמור, ותשלום דמי הגמולים בהתאם לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958, לא יאוחר מחודשיים לאחר המצאת ההתחייבות ופרטי המבוטח עצמאי, אשר התחייב במסגרת הצטרפות לקרן, לביצוע תשלומים באמצעות הוראת קבע בבנק, יהיה מבוטח בקרן החל מקבלת אישור הבנק להוראת הקבע, בכפוף להעברת דמי גמולים בתוך רבעון ממועד האישור, או מקבלת תשלום ראשון בקרן, המוקדם מבין השניים. 20

22 14. מסלולי ביטוח הקרן תנהל את המסלולים וגילאי הפרישה המפורטים בסעיף זה, והמבוטח יבחר מסלול מביניהם והכל כלהלן: מסלולי הביטוח: מסלול בסיסי, בהתאם למפורט בנספח א- 21 לתקנון (החל מ- 01/04/2015 לפי תקנון נוסח פברואר 2015). עד ל- 31/03/2015 יחולו שיעורי פנסיית השאירים במסלול (21) - מסלול בסיסי, כפי שהיה בנספח א- 21 לפי הוראות תקנון נוסח ינואר המסלול בוטל. מסלול אישי - בחירה אישית בשיעור פנסית נכות ושיעור פנסית שאירים, בהתאם למפורט בנספח א- ל 2 תקנון. מסלול מוטה נכות - כיסוי מופחת לשאירים, בהתאם למפורט בנספח א- 3 לתקנון. מסלול מוטה שאירים- כיסוי מופחת לנכות, בהתאם למפורט בנספח א- 4 לתקנון (החל מ- 01/04/2015 לפי תקנון נוסח פברואר 2015). עד ל- 31/03/2015 יחולו שיעורי פנסיית השאירים במסלול (4) - מסלול מוטה שאירים, כפי שהיה בנספח א- 4 לפי הוראות תקנון נוסח ינואר מסלול מוטה זקנה- כיסויים מופחתים לנכות ושאירים, בהתאם למפורט בנספח א- 5 לתקנון. מסלול מוטה נכות וכיסוי להורה נבחר - כיסוי מינימלי ליתר השאירים, בהתאם למפורט בנספח א- 6 לתקנון (החל מ- 01/04/2015 לפי תקנון נוסח פברואר 2015). עד ל- 31/03/2015 יחולו שיעורי פנסיית השאירים במסלול (6) - מסלול מוטה נכות וכיסוי להורה נבחר, כפי שהיה בנספח א- 6 לפי הוראות תקנון נוסח ינואר מסלול כיסוי להורה נבחר - כיסוי מינימלי לנכות וליתר השאירים, בהתאם למפורט בנספח א- 7 לתקנון. המסלול בוטל. (21) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) מסלול רצף מוטה זקנה - לתקנון. כיסויים מופחתים לנכות ושאירים, בהתאם למפורט בנספח א- 9 (9) מסלול מוטה נכות בנספח א- 10. ושאירים כיסויים מירביים לפנסיית נכות ושאירים, בהתאם למפורט (10) מסלול בן מוגבל נבחר למפורט בנספח א- 13. כיסוי לפנסית נכות ושאירים וכיסוי לבן מוגבל נבחר, בהתאם (13) כל מבוטח יבחר במסגרת בחירת מסלול הביטוח את גיל הפרישה: גבר -,60 67,65 אשה -,60 67,65,

23 גיל הפרישה לגבי מבוטח שהצטרף לקרן החל מ- 01/01/2015 אשר לא הודיע בכתב לקרן בדבר בחירתו בגיל פרישה, יהיה, גיל פרישה 67 לגבר ולאשה. מי שהצטרף לקרן קודם למועד זה, יחול עליו גיל הפרישה כפי שחל עליו קודם לכן, אלא אם בחר אחרת ובכפוף לאמור בסעיף מבוטח אשר לא הודיע בכתב לקרן בדבר בחירתו במסלול ביטוח כאמור יראו אותו כמי שבחר במסלול הבסיסי (21) כמסלול הביטוח שיחול עליו. על מבוטח קיים, כהגדרתו בפרק יד, יחול האמור בסעיף מבוטח אשר לא הודיע בכתב לקרן בדבר בחירתו במסלול ביטוח כאמור לעיל, על אף האמור בסעיף 14.3, יחול עליו מסלול הביטוח שנקבע כברירת מחדל בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר בין הקרן לבין מעסיק ובלבד שהמעסיק ימציא לקרן הצהרה כי המעסיק נושא באחריות לבחירה זו ומודע להשלכות בחירתו על זכויות עובדיו בקרן וכן מסמך המלצה מבעל רישיון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (יעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית), התשס"ה- 2005, התומך בבחירתו של המעסיק. חידש מבוטח לא פעיל את הביטוח בקרן, יחול עליו מסלול הביטוח האחרון שחל עליו, כפי שהוא במועד חידוש הביטוח, ככל שמסלול הביטוח קיים במועד חידוש הביטוח וכן יחול עליו גיל הפרישה שחל עליו בתכנית הקיימת לפני החידוש, אלא אם בחר המבוטח, במועד החידוש או במועד מאוחר יותר, מסלול ביטוח אחר ו/או גיל פרישה אחר לפי הענין. אשה שהיתה מבוטח לא פעיל ב- 31/12/2014 וחידשה הביטוח לקרן לאחר ה- 01/01/2015 והמסלול שחל עליה, לאחר החידוש, הוא מסלול בסיסי (21), יהא גיל הפרישה לגביה גיל 67, אלא אם בחרה בגיל פרישה אחר, במועד החידוש או במועד מאוחר יותר. מבוטח רשאי להודיע בכתב, בכל עת ועד למועד הגשת בקשה לפנסיית זקנה, על שינוי במסלול הביטוח ו/או בגיל הפרישה ובלבד שלא אירע אירוע המזכה בזכות לפנסיה בהתאם לתקנון. עבר מבוטח ממסלול ביטוח אחד למסלול ביטוח אחר ו/או שונה גיל הפרישה, בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון, לפי הענין, ובכך הגדיל את שיעור פנסיית הנכות ו/או פנסית השאירים או האריך את תקופת הכיסוי הביטוחי בהתאם לשינוי בגיל הפרישה, לפי הענין תחול תקופת אכשרה כאמור בסעיפים 39.6, 39.5, ו- 55.4, לפי העניין, החל ממועד השינוי בסעיף זה וזאת לגבי תוספת הכיסוי הביטוחי לפנסיית הנכות ו/או פנסיית השאירים או לגבי הארכת תקופת הכיסוי הביטוחי, לפי הענין. במקרה של הארכת תקופת הכיסוי הביטוחי, יחולו הכללים כמפורט להלן: ככל שאירע למבוטח, שביקש הארכת תקופת הכיסוי הביטוחי לפי סעיף זה, אירוע המזכה בזכות לפנסיית נכות לפי תקנון זה, לפני הגיעו לגיל הפרישה שחל עליו לפני השינוי, והאירוע המזכה חל במהלך תקופת האכשרה והינו תוצאה של מחלה, תאונה או מום שלקה בהם המבוטח בכל עת לפני מועד השינוי בסעיף זה, תהא זכאותו לפנסיית נכות רק עד לגיל הפרישה שחל עליו לפני מועד השינוי בסעיף זה ככל שאירע למבוטח, שביקש הארכת תקופת הכיסוי הביטוחי לפי סעיף זה, אירוע המזכה בזכות לפנסיית נכות או לפנסיית שאירים לפי תקנון זה, לאחר הגיעו לגיל הפרישה שחל עליו לפני השינוי, והאירוע המזכה חל במהלך תקופת האכשרה והינו תוצאה של מחלה, תאונה או מום שלקה בהם המבוטח בכל עת לפני מועד השינוי בסעיף זה, לא תהא זכאות לפנסיית נכות או לפנסיית שאירים. על אף האמור בסעיף 14.6 לעיל מבוטח שטרם מלאו לו 50 שנה, אשר עבר למסלול בו שיעור פנסיית השאירים גבוה יותר משיעור פנסיית השאירים לפני השינוי - לא תימנה לגביו התקופה כאמור בסעיפים 39.5 ו בגין הגדלת שיעור פנסיית השאירים בשיעור של עד משיעור פנסיית השאירים לפני השינוי, וזאת בתנאי שנישא או נולד לו ילד, ובקשתו בכתב התקבלה בקרן בתוך 90 יום מנישואיו או מהולדת הילד

24 14.8. במסלול האישי: יבחר המבוטח את שיעור פנסית הנכות, בהתאם לגילו ולגיל הפרישה בו בחר. בהתאם לבחירתו את שיעור פנסית הנכות יבחר המבוטח את שיעור פנסית השאירים בהתאם לשיעורים הקבועים לגילו ולשיעור פנסית הנכות שבחר והכל כמפורט בנספח א- 2. בחר המבוטח שיעור כיסוי אחד (להלן: "הכיסוי שנבחר") ולא בחר המבוטח שיעור פנסיית נכות או שיעור פנסיית שאירים (להלן: "כיסוי חסר"), יחול עליו שיעור הפנסיה הגבוה האפשרי בכיסוי החסר בהתאם לשיעור הכיסוי שנבחר לא בחר המבוטח בשיעור פנסיית נכות ובשיעור פנסיית שאירים, יראו כמי שחל עליו סעיף.14.3 כתנאי לבחירת מבוטח במסלולי הביטוח (6), (7) או (13), ימציא המבוטח לקרן בכתב, במועד הבחירה, את שמו ומספר הזהות של ההורה הנבחר או הבן המוגבל הנבחר, לפי העניין, מין, תאריך לידה ופרטים נוספים, כפי שיידרשו על ידי הקרן. לא העביר המבוטח הפרטים כאמור, יחול עליו המסלול כאמור בסעיף בחר מבוטח במסלולי הביטוח (6), (7) או (13), יודיע לקרן בכל מקרה של פטירת ההורה הנבחר או הבן המוגבל הנבחר, לפי העניין. נפטר הורה נבחר או בן מוגבל נבחר, טרם פטירת המבוטח, ולא הודיע המבוטח על כך לקרן, יוחזרו למבוטח דמי הסיכון שנוכו מדמי הגמולים עבור הכיסוי הביטוחי להורה הנבחר או לבן המוגבל הנבחר בגין התקופה שלאחר מועד פטירת ההורה הנבחר או הבן המוגבל הנבחר ולא יותר משנת הביטוח האחרונה בלבד. נפטר מבוטח ולא התקבלה בקרן הודעת המבוטח על פטירתו של ההורה הנבחר או הבן המוגבל הנבחר או על שינוי למסלול ביטוח, שאינו כולל כיסוי להורה נבחר או לבן מוגבל נבחר, תחושב פנסיית השאירים בגין יתר השאירים על פי שיעורי פנסיית השאירים הקבועים במסלול ההורה הנבחר או הבן המוגבל הנבחר, לפי העניין, שחל על המבוטח ערב פטירתו מבוטח יהיה רשאי לבחור כי במקרה של זכאות לפנסיית נכות, תשולם לו פנסיית נכות גדלה לפי סעיף החל ממועד 01/05/2010 ואילך (בסעיף זה- "מועד השינוי"), יגדלו שיעורי פנסיית הנכות במסלול (8) מסלול רצף בסיסי, כפי שהיה קיים לפי הוראות תקנון נוסח מאי 2005 ונוסח ינואר 2008 באופן הבא: החל ממועד השינוי, לשיעור פנסיית הנכות, שנקבע לגבי מבוטח לכל גיל הצטרפות, יתווסף שיעור פנסיית נכות של או של מחצית ההפרש בין שיעור פנסיית הנכות כפי שהיה עד מועד השינוי לבין, הגבוה מבינהם. החל מ- 01/01/2012, יגדל שיעור פנסיית הנכות ל- לכל גיל הצטרפות. בכל מקרה לא יעלה שיעור פנסיית הנכות במסלול על החל ממועד השינוי, מסלול (1) מסלול הבסיס, כפי שהיה קיים לפי הוראות תקנון נוסח מאי 2005 ונוסח ינואר 2008, יקרא מסלול (1) מסלול בסיס קודם, ושיעורי פנסיית הנכות שלפיו יגדלו בהתאם למפורט בסעיפים , ו

25 מסלול (1) מסלול בסיס קודם ומסלול (8) מסלול רצף בסיסי, יבוטלו החל מ- 01/01/2012 (בסעיף זה "מועד הביטול"). הואיל והחל ממועד הביטול, הכיסוי הביטוחי במסלול (1) ובמסלול (8) כנ"ל, זהה לכיסוי הביטוחי במסלול (21), אזי מבוטח שחל עליו, עד למועד הביטול, מסלול מהמסלולים המבוטלים, יחול עליו ממועד הביטול מסלול (21) מסלול בסיסי אי. רע, לפני מועד השינוי, אירוע המזכה מבוטח בזכות לפנסיית נכות מלאה או חלקית בהתאם לתקנון, לא תחול לגביו תוספת הכיסוי הביטוחי לפנסיית הנכות הנובעת מהשינוי כאמור בסעיף תוספת הכיסוי הביטוחי כנ"ל לא תחול גם ביחס לחלקיות נכות נוספת, שתוכר לאחר מועד השינוי ושנובעת מאותו אירוע שבעטיו הוכר המבוטח כנכה חלקי לפני מועד השינוי החל ממועד 01/04/2015 יחול שינוי בגיל הפרישה לנשים לגיל פרישה 67 לכל מי שבמועד זה חל עליה מסלול (21) מסלול בסיסי וגילה במועד זה נמוך מגיל הפרישה שהיה קבוע לגביה במסלול זה ואינה זכאית לפנסיית נכות מבוטח שחל עליו אחד ממסלולי הביטוח (21)- מסלול בסיסי או ( 4 )-מסלול מוטה שאירים, תחול לגביו תקופת אכשרה בת 12 חודשים שתחילתה ב- 01/04/2015 וזאת ביחס לתוספת הכיסוי הביטוחי לפנסיית שאירים הנובעת מהשינוי כאמור בסעיף 14.1 במסלולים (21) ו- (4) וכן ביחס להארכת תקופת הכיסוי הביטוחי לאשה כאמור בסעיף בכל מקרה אחר תחול תקופת אכשרה על תוספת הכיסוי הביטוחי לפנסיית שאירים וביחס להארכת תקופת הכיסוי הביטוחי לאשה, שהיתה חלה ממילא, לפי סעיפים 39.5 ו- 39.6, גם ללא השינוי האמור בסעיף 14.1 במסלולים (21) ו- (4) ובסעיף וככל שלא חלה ממילא תקופת אכשרה, תחול תקופת אכשרה בת 12 חודשים החל מ- 01/04/2015 האמורה לעיל. 15. מבוטח בודד מבוטח בודד, שהמציא לקרן את כל המסמכים וההוכחות כפי שנקבע על ידי הקרן להיותו מבוטח בודד, יהיה רשאי לבחור בכל אחד מהמסלולים הקבועים בסעיף 14.1 לעיל וזאת ללא כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות לאלמנה וליתומים או לאלמנה בלבד, ככל שבחר בכך. מבוטח בודד כאמור בסעיף 15.1 לעיל, יהיה מבוטח במסלול שבחר, בכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות (לרבות כיסוי ביטוחי לשאירי נכה) ואם בחר בכך, גם בכיסוי ביטוחי ליתומים, וזאת למשך תקופה של 24 חודש מהמועד בו התקבלה בקרן בקשת המבוטח כאמור לעיל (להלן "התקופה הקובעת"). מבוטח בודד רשאי להמשיך לבחור בוויתור על הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על התקופה הקובעת, אם המציא לקרן הודעה בכתב, לפני תום כל תקופה קובעת כאמור, כי הוא עדיין מבוטח בודד כהגדרתו בתקנון והתקיים בו האמור בסעיף 15.1 מבוטח כאמור, ימשיך להיות מבוטח לכיסוי ביטוחי כאמור בסעיף 15.2 לתקופה קובעת נוספת או עד שיודיע לקרן כי חל שינוי במצבו המשפחתי, לפי המוקדם הסתיימה התקופה הקובעת, מפעם לפעם, והמבוטח לא הודיע לקרן על רצונו להמשיך את בחירתו כאמור לעיל או שהודיע לקרן כי חל שינוי במצבו האישי ונוספו לו שאירים, לפי נסיבות העניין ולפי המוקדם מבין המועדים הנ"ל, יהיה מבוטח גם בכיסוי ביטוחי לסיכוני מוות בהתאם למסלול הביטוח החל עליו, וזאת החל מהמועד בו הסתיימה התקופה הקובעת או מהמועד בו התקבלה בקרן הודעת המבוטח כי נוספו לו שאירים, לפי נסיבות העניין, לפי המועד המוקדם מביניהם. 24

26 הצהיר המבוטח, כי הוא מבוטח בודד כהגדרתו בתקנון וויתר על הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות לאלמנה וליתומים או לאלמנה בלבד, לא יהיו שאיריו, לפי העניין, אף אם יהיו כאלה, זכאים לפנסיית שאירי מבוטח ובחירתו כאמור תחייב את שאיריו לכל דבר ועניין. על אף האמור בסעיף 15.5 לעיל, נפטר מבוטח כאמור, שנישא או שנולד לו ילד בתקופה הקובעת ולא הודיע לקרן על נישואיו או לידת ילד, לפי העניין, תהיה אלמנתו שנישא לה או היתום שנולד, זכאים לפנסית שאירים (בהתמלא התנאים הקבועים בתקנון זה לזכאות לפנסיית שאירים), בהתאם למסלול הביטוח החל על המבוטח, ובלבד שאירוע הפטירה אירע במהלך 90 ימים שמיום נישואיו או מהולדת הילד לפי העניין. שילמה הקרן פנסיית שאירים לפי סעיף זה ינוכו דמי סיכון לכיסוי לפנסיית שאירים וזאת לתקופה שממועד נישואיו או מועד הולדת ילדו, לפי הענין תום מעמד מבוטח אדם יחדל להיות מבוטח בקרן באחד המקרים הבאים: עם קבלת פנסיית זקנה מהקרן, בגין מלוא יתרת הזכאות הצבורה הרשומה לזכותו בכל התכניות שעל שמו; הוחזרה או הועברה כל יתרת הזכאות הצבורה הרשומה לזכותו בכל התכניות שעל שמו; במותו חידוש ביטוח בקרן 39.6, ו- 55.4, ממועד חידוש חידש מבוטח לא פעיל את תשלומיו לקרן- יראו אותו, לעניין סעיפים 39.5, הביטוח ואילך, כמי שהצטרף לקרן במועד החידוש. 18. שמירת זכאות לפנסית נכות ושאירים מבוטח אשר הופסקו התשלומים בגינו, תמשך זכאותו לפנסיית נכות ושאירים, כשל מבוטח פעיל על פי האמור: לשכיר ולעצמאי - כפי רמתה בחודש האחרון בגינו שולמו דמי גמולים לקרן ולעצמאי ששילם תשלום דמי גמולים תקופתי - כפי רמתה בחודש האחרון בגינו נוכו דמי סיכון בהתאם לסעיף לתקנון, וזאת לתקופה של 5 חודשים המתחילה ב- 1 לחודש שלאחר חודש התשלום האחרון או ב- 1 לחודש שלאחר ניכוי דמי סיכון בחודש האחרון לתקופה המוגדרת בהתאם לסעיף לתקנון, ובלבד שלא נמשכו כספי תגמולים מיתרת הזכאות הצבורה לאחר התשלום האחרון או לאחר ניכוי דמי הסיכון לעצמאי כאמור, לפי העניין. התקופה כאמור לעיל תיקרא להלן "שמירת כיסוי ביטוחי". על אף האמור לעיל, תקופת שמירת הכיסוי הביטוחי תסתיים במיקרים המנויים בסעיפים , ו דמי הסיכון בתקופת שמירת הכיסוי הביטוחי ינוכו ממרכיב התגמולים ביתרת הזכאות הצבורה. מבוטח אשר הופסקו התשלומים בגינו לקרן ומבוטח עצמאי אשר הופסק תשלום דמי גמולים תקופתי בגינו לקרן ולא מנוכים דמי הסיכון בגינו בהתאם לסעיף לתקנון יהא רשאי לשמור בתקופת הביניים כהגדרתה בסעיף 18.3 להלן על רמת הכיסוי הביטוחי כפי שהיתה במועד תשלום דמי הגמולים האחרון, בתשלום דמי סיכון בלבד ובתנאים כדלקמן:

27 המבוטח לא משך כספים מרכיבי התגמולים לאחר התשלום האחרון או לאחר ניכוי דמי הסיכון לעצמאי כאמור, לפי העניין; הבקשה תוגש בכתב בסמוך למועד הפסקת התשלומים לקרן ולא יאוחר מהחודש האחרון בתקופת שמירת הכיסוי הביטוחי כהגדרתה בסעיף למרות האמור יראו הוראה לעניין זה של מבוטח בטופס ההצטרפות לקרן או הוראה בעניין זה שניתנה במועד מאוחר יותר ולא יאוחר מהמועד כאמור לעיל כבקשה תקפה; דמי הסיכון בגין התקופה החל מהחודש העוקב לחודש האחרון בתקופת שמירת הכיסוי הביטוחי, ישולמו על ידי המבוטח, וזאת לתקופה שלא תעלה על תקופת הביניים, כהגדרתה להלן; מבוטח רשאי, לבקש מהקרן כי דמי הסיכון ביתרת הזכאות הצבורה; לפי סעיף ינוכו ממרכיב התגמולים "תקופת ביניים" תקופה שמתחילה ב- 1 לחודש העוקב לחודש התשלום האחרון שנתקבל בקרן ולגבי מבוטח עצמאי, תקופה שמתחילה בחודש העוקב לחודש האחרון שבגינו מנוכים דמי סיכון בהתאם לסעיף לתקנון ולגבי שניהם מסתיימת במועד שקבע המבוטח ולא יאוחר מהמוקדם מבין המועדים הבאים: בתום 24 חודשים רצופים; בתום מספר החודשים כמספר החודשים בתקופה הרצופה האחרונה בה היה המבוטח פעיל עד מועד התחלת תקופת הביניים; בתום 30 יום מהמועד בו הופסק תשלום דמי הסיכון לקרן; במקרה של ניכוי דמי הסיכון מתוך יתרת הזכאות הצבורה, במועד בו סכום הניכוי עלה על יתרת הזכאות הצבורה ע"ח תגמולי המבוטח; במועד הזכאות לפנסיית זקנה; במועד חידוש התשלומים המלאים לקרן. תשלומי דמי הסיכון או ניכוי דמי הסיכון, לפי העניין, יהיו חודשיים החודש העוקב לחודש האחרון לזכאות לפי סעיף ורצופים כאשר תחילתם בגין.18.4 גובה דמי הסיכון בסעיף 10. החודשיים כאמור יהיה על פי חישוב דמי הסיכון כשל מבוטח פעיל כאמור.18.5 המבוטח יוכל להודיע בכתב לקרן, בכל עת, על רצונו להפסיק את תשלום דמי הסיכון או ניכוי דמי הסיכון. הפסקת התשלומים או הניכוי כאמור תיכנס לתוקף תוך 21 ימים לאחר קבלת הודעת המבוטח, כאמור

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בעמ )להלן: החברה( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפועל לפי מערכת הכללים המצ"ב כנספח א', אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה. הגשת

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח הגנה כלכלית לכל תושב במצבי מצוקה המגבילים את יכולתו לעבוד ולהשתכר. באירועי חיים או מהן הזכאויות של נפגעי נפש בביטוח הלאומי? קצבת נכות כללית - קצבת נכות כללית היא

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F1E5F4E9205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F1E5F4E9205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> ע"א 140/00 עזבוןהמנוחמיכאלאטינגרז"לנ' החברהלשיקוםופיתוחהרובעהיהודיבעירהעתיקה בירושליםבע"מ, פ"דנח( 4 ) 486 (מיום 15.3.04) שנים אבודות כן לא יכולת ההשתכרות היא קנין האדם אובדן שכר, פנסיה, קצבת זקנה מה שצרך

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

prop-0493.tif

prop-0493.tif רהוטות הצעות חוק כ ז בטבת תשכ ב 3 493 בינואר 1962 חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב 1962. י.. ".. 88 עמוד '... מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה ; חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב- 1962 הזכות לפיצויי פיטורים פיטורים שאינם

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה"

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה הראל פנסיה בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה" לטובת הצטרפותך לקרן הפנסיה "הראל פנסיה", הנך נדרש למלא את הטפסים המצורפים וכן להקפיד למלא את שדות החובה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים להשלמת הליך ההצטרפות. את כל המסמכים

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד